LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 359

STENOGRAMA

 

2019 m. gruodžio 3 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas J. LIESYS

 

 


 

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF*). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me po­pie­ti­nį šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mų spren­di­mą. Pra­šau re­gist­ruo­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 62 Sei­mo na­riai. (Gon­gas) Pra­de­da­me po­sė­dį.

L. Kas­čiū­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šo­me.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš tu­riu to­kį la­bai pa­pras­tą pra­šy­mą. Ar bū­tų ga­li­ma 2-7 klau­si­mą, ku­ris yra su­si­jęs su eu­ro­pi­ne kon­ven­ci­ja, kon­ven­ci­ją pa­lik­ti, kaip yra, o tuos du klau­si­mė­lius, ku­rie su­si­ję su Spor­to įsta­ty­mu ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su, tie­siog per­kel­ti ir pri­ėmi­mą da­ry­ti nuo 15 val. 30 min., ne nuo 15 va­lan­dos, o nuo 15 val. 30 min., tie­siog su­keis­ti vie­to­mis? Ar bū­tų ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Čia tie­siog tech­ni­nis da­ly­kas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar bal­suo­ja­me, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl dar­bo­tvarkės klau­si­mų ei­liš­ku­mo pa­kei­ti­mo. Kas už, pra­šo­me bal­suo­ti, kas prieš ne… (Bal­sai sa­lė­je) Ei­liš­ku­mą ga­li­ma. Dėl ei­liš­ku­mo. (V. Gureckienė: „Galima, galima, klausimų įrašyti negalima…“) Ne­pri­tar­ta vie­nu bal­su. Dė­koja­me.

 

14.02 val.

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-1768 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755(2) (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755(2). Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom. (Balsas salėje) Jei­gu pa­siū­ly­mų… Ri­man­te, dė­me­sio, pa­siū­ly­mų nė­ra. (V. Gureckienė: „Pa­straips­niui.“) Kas čia at­siti­ko? Pa­lau­ki­te se­kun­dė­lę! Baig­si­me ši­tą klau­si­mą. Klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų? Nė­ra. Da­bar taip, 1 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 65, bal­sa­vo 65: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Bal­sa­vi­mui ne­už­te­ko bal­sų. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą vė­les­niam lai­kui. (Bal­sai sa­lė­je)

 

14.04 val.

Dar­bo ko­dek­so 133 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2132(2) (priėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 133 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2132(2). Taip pat pra­ne­šė­ja yra… Dėl straips­nių.

Dėl 1 straips­nio pa­kei­ti­mų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­im­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so – T. To­mi­li­nas. Pra­šom. Nė­ra. A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­pras­čiau­siai ma­nau, kad tai yra per­tek­li­nis įsta­ty­mas, ka­dan­gi tiek tė­ve­liai, tiek ma­my­tės ga­li vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gas im­ti iki dve­jų me­tų. Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad ši­ta pa­tai­sa ga­li at­si­suk­ti prieš pa­čius dar­buo­to­jus, ku­rie dir­ba ypač pri­va­čia­me ver­sle. Pa­pras­čiau­siai darb­da­viai ga­lės temp­ti ne­duo­da­mi tų atos­to­gų, o po to iš vi­so ne­pa­si­nau­dos. Idė­ja bu­vo pir­mą mė­ne­sį ir ta­da ne­ga­li ko nors su­gal­vo­ti ki­taip. Iš pra­džių pra­plė­tė Sei­mas iki tri­jų, o da­bar jau yra iki me­tų.

To­dėl aš ir siū­lau. Jis yra per­tek­li­nis, nes, kaip sa­kiau, vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gos yra lais­vai pa­si­ren­ka­mos, ka­da no­ri ir kas no­ri. Tik­rai ne­bal­suo­siu prieš, bet su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, taip su­si­klos­tė, kad ma­no duk­ra gy­ve­na Šve­di­jo­je. Štai koks yra šve­diš­kas re­gu­lia­vi­mas ši­tų atos­to­gų, ka­dan­gi dar tu­riu ir anū­kę, pu­siau lie­tu­vai­tę, pu­siau šve­dę.

Tai štai tė­vui ir mo­ti­nai kar­tu yra su­tei­kia­ma 420 atos­to­gų die­nų ir tas atos­to­gas tė­vai ga­li pa­nau­do­ti iki tol, kol vai­kui su­eis 12 me­tų. Te­oriš­kai ga­li bū­ti taip, kad ma­ma atos­to­gau­ja mė­ne­sį, tai yra pa­si­i­ma mė­ne­sį atos­to­gų, o li­ku­sias 390 die­nų ir ma­ma, ir tė­vas pa­si­i­ma, kai vai­kui su­ei­na 11 me­tų. Štai toks lais­vas, sa­ky­čiau, li­be­ra­lus reg­la­men­ta­vi­mas, kad tė­vai ga­li ap­si­spręs­ti ir jiems duo­da­ma 12 me­tų ap­si­spręs­ti, ka­da jie no­rės pa­si­im­ti ši­tas atos­to­gas.

Tai­gi siū­ly­mas iš­plės­ti nuo tri­jų mė­ne­sių iki vie­ne­rių me­tų, ma­no ma­ny­mu, yra ėji­mas ta kryp­ti­mi. Aš tik­rai ne­siū­lau iki 12 me­tų, ta­čiau tai yra ju­dė­ji­mas ta kryp­ti­mi, kai tė­vas nė­ra su­var­žo­mas, kad tė­vys­tės atos­to­gas pri­va­lo pri­im­ti, pa­si­im­ti per tris mė­ne­sius. O gal jis tuo me­tu iš­vy­kęs, gal jam ko­kie ne­ati­dė­lio­ti­ni dar­bo rei­ka­lai ir jis ne­ga­li.

Da­bar duo­da­mi me­tai lai­ko ap­si­spręs­ti ir tai yra ge­riau, ne­gu bu­vo iki šiol. To­dėl, ne­menkin­da­mas A. Sy­so min­čių, pra­šau ne­men­kin­ti ir ma­no ar­gu­men­tų ir siū­lau bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip vi­sa­da, ge­ro­mis in­ten­ci­jo­mis ne vi­sa­da gau­na­me ge­rus re­zul­ta­tus. Iš prin­ci­po ši­to įsta­ty­mo ir anks­čiau pras­mė bu­vo su­teik­ti ga­li­my­bę tė­vams re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­ses, prie­žiū­rą ta­da, kai vai­kui la­biau­siai rei­kia, ar­ba tuo at­ve­ju, jei­gu įvyks­ta įvai­ki­ni­mas, kai ir­gi la­biau­siai rei­kia pir­mai­siais me­tais.

Iš­ki­lo pro­ble­ma, kad tai ne vi­sa­da ga­li ge­rai re­a­li­zuo­ti tie, ku­rie tar­nau­ja, nes bū­na to­kių už­duo­čių, kad ne­ga­li nei at­šauk­ti tų žmo­nių, nei nie­ko. Mes iš­spren­dė­me ši­tą pro­ble­mą, bet pra­dė­jo­me spręs­ti per Dar­bo ko­dek­są ir pa­da­rė­me taip, kaip sa­ko­ma, fak­tiš­kai da­bar bet ka­da ga­li­ma pa­si­im­ti tas atos­to­gas, nors So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ir vi­si ki­ti sa­ko, kaip jūs re­a­li­zuo­si­te.

Ki­tas da­ly­kas. To­kiu at­ve­ju iš vi­so pa­si­da­ro ko­šė, dėl ko, ir mo­ty­va­ci­ja dėl ko, ne­aiš­ku, darb­da­viams ne­aiš­ku, dėl ko ka­da no­ri, ta­da pa­si­i­mi, ka­da šau­na į gal­vą. Tu iš vi­so ga­li vai­ko ne­pri­žiū­rė­ti, jo ne­au­gin­ti, stai­ga pri­si­me­ni – o, aš tė­ve­lis, ai, aš dar atos­to­gų ne­pa­nau­do­jau. Bet tu vi­siš­kai ne­pri­si­dė­jai prie sa­vo šei­mos nei ug­dy­mo, nei prie­žiū­ros – prie nie­ko. Tu ne­pa­dė­jai nei sa­vo ma­mai, nei sa­vo žmo­nai. Tai yra ne­pa­dė­jai sa­vo žmo­nai, nie­kuo tu ne­pa­dė­jai. Bet pri­si­mi­nei, kad tu tė­ve­lis ir dar ne­pa­nau­do­jai.

Tai štai da­bar mes su­ku­ria­me to­kią sis­te­mą. Aš la­bai abe­jo­ju, ar mes čia tu­rė­tu­me da­bar ei­ti per Dar­bo ko­dek­są. Ko­mi­te­te siū­lė­me pa­tai­sy­ti Kraš­to ap­sau­gos įsta­ty­mą, ku­ria­me ga­li­ma įves­ti spe­cia­lią reg­la­men­ta­ci­ją bū­tent tų at­ve­jų. Da­bar mes iš­plau­na­me pa­čią es­mę to, dėl ko mes ir no­rė­jo­me, kad tė­vai pa­dė­tų vie­nas ki­tam au­gin­ti vai­kus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­grįž­da­mas prie to, kuo bai­gė po­nas R. J. Da­gys, kad iš tie­sų šių atos­to­gų tiks­las yra pa­dė­ti vie­nas ki­tam au­gin­ti vai­kus, čia šiuo at­ve­ju jau sa­kau kaip šiuo me­tu de­vy­nių mė­ne­sių kū­di­kio tė­vas, kad iš tie­sų tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­im­ti tą mė­ne­sį atos­to­gų per pir­mus tris mė­ne­sius, bet pa­sa­ky­siu jums la­bai at­vi­rai, kad per pir­mus tris mė­ne­sius aš net ir ga­lė­da­mas pa­im­ti tas atos­to­gas… Ma­no žmo­nai ne­rei­kė­jo tų atos­to­gų per pir­mus tris mė­ne­sius, nes pir­mus tris mė­ne­sius kū­di­kis tik mie­ga ir val­go. Net ir no­rint kuo nors la­bai pa­dė­ti ar kuo nors la­bai pri­si­dė­ti prie kū­di­kio rū­py­bos, pa­pras­čiau­siai nė­ra kuo pri­si­dė­ti, kai esi pri­vers­tas vis tiek tuo me­tu bū­ti atos­to­go­se. Ta­čiau kai de­vin­tas, de­šim­tas ar vie­nuo­lik­tas mė­nuo, tu ga­li pa­im­ti tas atos­to­gas ir pa­dė­ti žmo­nai, mo­te­riai, kai iš tie­sų la­biau­siai to rei­kia, kai kū­di­kis šliau­žio­ja, gau­do vis­ką, į bur­ną de­da­si ir pa­na­šiai, iš tie­sų tuo me­tu yra pats sun­kiau­sias bu­vi­mas su tuo kū­di­kiu. Kū­di­kis vis tiek iki me­tų yra kū­di­kis. Aš su­tin­ku, kad iki 12 me­tų, kaip mi­nė­jo E. Gent­vi­las, gal­būt yra šiek tiek per di­de­lis lai­ko tar­pas, ta­čiau iki me­tų pa­si­rink­ti mė­ne­sį, ka­da no­ri tė­vai pa­atos­to­gau­ti, ma­no nuo­mo­ne, vie­nas iš ra­cio­na­liau­sių šios ka­den­ci­jos Sei­mo pa­siū­ly­mų, ku­riam mes tu­ri­me ga­li­my­bę da­bar pri­tar­ti.

Be to, jei­gu grįž­ta­me prie pa­ties api­brė­ži­mo, kaip aš ir mi­nė­jau po svars­ty­mo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, taip mes la­biau­siai pri­trau­kia­me są­vo­ką „tė­vys­tės atos­to­gos“ prie tu­ri­nio. Nes pir­mus mė­ne­sius pa­ban­dy­ki­te pri­žiū­rė­ti vai­ką ir pa­ban­dy­ki­te pri­žiū­rė­ti dvy­lik­tą mė­ne­sį, su­pra­si­te, kad pir­mus mė­ne­sius daug ma­žiau tas da­ly­kas kve­pia atos­to­go­mis ne­gu pas­ku­ti­nį dvy­lik­tą mė­ne­sį. To­dėl la­bai džiu­gu, kad taip mes tu­ri­nį šiek tiek pri­trau­kia­me prie for­mos. Tai­gi siū­lau ko­le­goms pri­tar­ti ir įsi­klau­sy­ti į tuos ar­gu­men­tus, ku­riuos mi­nė­jau tiek aš, tiek E. Gent­vi­las.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Kas ga­li prieš­ta­rau­ti, kad ry­šis tarp tė­vų ir vai­kų yra svar­bi jau­no žmo­gaus au­gi­mui emo­ci­nė bū­se­na. Mums gal tik­rai ne­rei­kia čia 12 me­tų kaip Šve­di­jo­je, bet bent jau su­da­ro­mi žings­niai Lie­tu­vo­je pa­gal ga­li­my­bes to­kį emo­ci­nį ry­šį tarp tė­vų ir vai­kų anks­ty­vo­jo­je vai­kys­tė­je stip­rin­ti. Įsi­vaiz­duo­ki­te, dar bū­na ir iš­skir­ti­nių at­ve­jų. Sa­ky­ki­me, jū­ri­nin­kas, iš­vy­kęs ke­tu­riems, pen­kiems mė­ne­siams į rei­są, net ir ne­pa­si­nau­do­tų ta ga­li­my­be pa­bū­ti su sa­vo vai­ku il­giau. To­dėl kuo il­ges­nis tas lai­kas ir kuo tė­vui su­tei­kia­ma di­des­nė ga­li­my­bė ben­drau­ti anks­ty­va­me am­žiu­je su sa­vo vai­kais, tuo yra ge­res­nis ir tė­vų no­ras tur­būt tų vai­ku­čių dau­giau tu­rė­ti. To­dėl vi­sas šias abe­jo­nes rei­kia at­mes­ti ir tik­rai pa­lai­ky­ti tei­sin­gą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mes vi­si au­gi­no­me vai­ku­čius, aš pa­ti au­gi­nau, iki tri­jų mė­ne­sių tu­rė­jau bū­ti na­mie, ir, be abe­jo, tas iki me­tų… ma­nau, ra­ci­jos yra. Vis dėl­to kiek­vie­na šei­ma, ypač jau­na šei­ma, ga­li pla­nuo­ti, ka­da tė­čiui pa­im­ti atos­to­gas ir pa­bū­ti kar­tu su vai­ku­čiu. Ne­su­tin­ku, kad tas ry­šys bū­tų pra­ras­tas, jei­gu tos atos­to­gos bū­tų ne­pa­im­tos, kol vai­kui su­kaks trys mė­ne­siai. Tas ry­šys iš­lie­ka, jei vi­są lai­ką už­si­i­ma su vai­ku­čiu, žai­džia, ir po me­tų, ir po dve­jų, ir po tre­jų, ir kol vai­kas už­augs. To­dėl aš ra­gi­nu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 90, bal­sa­vo 88; už – 86, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.15 val.

Vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-1768 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu su­grįž­ti prie pro­jek­to Nr. XIIIP-3755, ne­už­te­ko bal­sų, bu­vo tik 65 už­si­re­gist­ra­vę. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo. Vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau, kas už, kas prieš – pa­reikš­ki­te sa­vo nuo­mo­nę.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 84: už – 76, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.16 val.

Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-700 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3436(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3436(2). Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė. Jei­gu ga­li­ma, pra­šom į tri­bū­ną.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riuo bu­vo tei­gia­ma, kad įstei­gus biu­dže­ti­nę įstai­gą, kad tam bū­tų tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta, siū­lė vė­les­nį lai­ką. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui teig­da­mas, kad įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui, o kai jis tik įsi­ga­lios, ta­da tik ga­lės vyk­dy­ti vi­sas ki­tas funk­ci­jas ir Na­cio­na­li­nė šei­mos ta­ry­ba ga­lė­tų bū­ti įsteig­ta. Kan­di­da­tai bus siū­lo­mi iš sa­vi­val­dy­bių, moks­lo, stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų, or­ga­ni­za­ci­jų, ty­ri­nė­jan­čių šei­mos po­li­ti­kos klau­si­mus, ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys. To­dėl iš tik­rų­jų yra pa­grįs­ti ko­mi­te­to tei­gi­niai ir pra­šau pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, vi­sas priim­tas.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip. Dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį dėl asig­na­vi­mų, ar jie yra pa­skir­ti. No­riu už­tik­rin­ti, kad vals­ty­bės biu­dže­te pa­gal mū­sų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to krei­pi­mą­si Vy­riau­sy­bė sky­rė 62 tūkst. eu­rų nuo sau­sio 1 die­nos nau­jai stei­gia­mos biu­dže­ti­nės įstai­gos Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos veik­lai fi­nan­suo­ti. To­dėl tik­rai ga­li­me tam pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me, dė­ko­ja­me. Dėl mo­ty­vų pra­šom. Ger­bia­ma V. Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Na, nie­kas ne­ga­lė­tų pa­neig­ti, kad bū­tent šei­ma yra tau­tos lop­šys. Jei­gu tu­ri­me Et­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bą, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bą, tai tik­riau­siai to­kios ta­ry­bos ne­bū­tų rei­ka­lin­gos, jei­gu ne­bū­tų šei­mų, jei­gu jo­se ne­gim­tų vai­kai, jei­gu jo­se ne­aug­tų žmo­gus pla­či­ą­ja pras­me. Ma­nau, se­niai at­ėjo lai­kas tu­rė­ti to­kią ta­ry­bą ir leis­ti jai veik­ti, su­teik­ti tei­si­nes prie­lai­das ją su­kur­ti ir jai veik­ti. Tik­rai esu įsi­ti­ki­nu­si, jog pri­tar­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia no­riu pa­si­džiaug­ti, kad ši­tai ins­ti­tu­ci­jai, dar vie­nai biu­ro­kratinei ins­ti­tu­ci­jai, biu­dže­ti­nės lė­šos ras­tos. Bet aš nuo­sek­liai pa­si­sa­kau prieš ši­tą įsta­ty­mą dėl dvie­jų prie­žas­čių. Pir­mo­ji yra tai, kad tai yra dar vie­na biu­ro­kratinė or­ga­ni­za­ci­ja. La­bai keis­ta, kad da­bar svars­to­me biu­dže­tą ir vie­ša­jam sek­to­riui be­veik vi­siems trūks­ta pi­ni­gė­lių. Vai­ko pi­ni­gų di­di­ni­mas nuo lie­pos 1 die­nos. Aš ma­nau, kad ir at­ly­gi­ni­mai, vai­ko pi­ni­gai – tai yra kon­kre­ti pa­gal­ba šei­mai. O dar vie­nas biu­ro­kratas, ku­ris stip­rins šei­mą, na, aš ne­ži­nau, kaip jam tai sek­sis. To­dėl la­bai keis­tai at­ro­do, kad ne­ran­da­me pi­ni­gų šei­moms stip­rin­ti per jų ma­te­ria­li­nę ge­ro­vę, per ge­res­nį fi­nan­sa­vi­mą, per ge­res­nes dar­bo są­ly­gas ir ki­tus da­ly­kus, bet ban­do­me vis­ką biu­ro­kratizuoti.

Ant­ras da­ly­kas, dėl ku­rio ne­pri­ta­riu, tai yra ši­tos ta­ry­bos for­ma­vi­mas. Aš ma­nau, kad čia bus pri­lau­žy­ta la­bai daug ie­čių, nes aiš­kios at­ran­kos kri­te­ri­jų nė­ra. Tur­būt kie­no gar­ses­nis bal­sas bus ar­ba di­des­nis lo­biz­mas Sei­me ar dar kur nors, ar mi­nis­te­ri­jo­je, ku­ri for­muos ši­tą ta­ry­bą, tie ir užims tam tik­ras do­mi­nuo­jan­čias po­zi­ci­jas. Ma­nau, kad nuo to tik­rai šei­moms links­miau ir lai­min­giau ne­bus. To­dėl pa­si­sa­kau ir bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. P. Urb­šio nė­ra. A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas Al­gir­dai, čia ne­rei­kės mi­li­jo­ni­nių lė­šų, rei­kės 62 tūkst. eu­rų. Aš ma­nau, kad vis dėl­to mes tu­ri­me skir­ti de­ra­mą vie­tą mū­sų po­li­ti­ko­je šei­mai, nes aš dar vis ma­nau ir ma­ny­siu, kad šei­ma tik­rai yra mū­sų vi­suo­me­nės pa­grin­di­nė ląs­te­lė. Aš pa­si­sa­kau už šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mą ir gal­vo­ju, kad tai pri­si­dės prie mū­sų šei­mos po­li­ti­kos stip­ri­ni­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. V. Čmi­ly­tės nė­ra. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, po­li­ti­ka yra vi­sa­da pri­ori­te­tų pa­si­rin­ki­mas. G. Va­si­liaus­kas, ko­le­ga iš Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, va­kar mo­de­ra­vo dis­ku­si­jai „Mo­te­rų žmo­gaus tei­sės Lie­tu­vo­je 2019 m.“ Ai­bė eks­per­tų pra­ne­ši­mų apie tai, kaip iš tik­rų­jų Lie­tu­va čiuo­žia že­myn, per me­tus iš 19 vie­tos nu­čiuo­žė­me į 23 vie­tą Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal ly­gy­bės in­dek­są.

Yra dar skau­des­nių fak­tų Lie­tu­vo­je, kad nuo 2005 me­tų Lie­tu­va vie­nin­te­lė Eu­ro­po­je pa­sie­kė ne pa­žan­gą, o mo­te­rų tei­sių re­gre­są. Mes tiems klau­si­mams ne­ran­da­me pi­ni­gų, ne­ran­da­me iš tik­rų­jų pri­ori­te­tų, bet Lie­tu­vo­je da­bar yra už­si­im­ta pseu­doins­ti­tu­ci­jų kū­ri­mu, ku­rios sau­go šei­mą, kai Lie­tu­vos mo­te­rys iš es­mės pa­ti­ria di­de­lę di­de­lę dis­kri­mi­na­ci­ją, apie tai kal­ba kon­fe­ren­ci­jo­se, kvie­čia į re­zo­liu­ci­jas… ir pa­si­sa­ko apie iš tik­rų­jų fik­ty­vių prie­mo­nių kū­ri­mą mo­te­rų tei­sėms gin­ti, ly­gy­bės po­li­ti­kai di­din­ti. Tuo tar­pu mes par­la­men­te ku­ria­me dar vie­ną bu­ta­fo­ri­nę įstai­gą, iš anks­to ga­ran­tuo­da­mi jai fi­nan­sa­vi­mą, ku­ri ne­aiš­ku, kur mus nu­ves. Lie­tu­va, tu­rė­da­ma Vil­niu­je vie­nin­te­lę ly­gy­bės eu­ro­pi­nę ins­ti­tu­ci­ją – Ly­gy­bės ins­ti­tu­tą, iš tik­rų­jų yra Eu­ro­pos ga­le.

Man at­ro­do, vi­siš­kai ne tie pri­ori­te­tai, ger­bia­mi ko­le­gos. Rei­kė­tų, ger­bia­mas Ge­di­mi­nai, suo­rien­tuo­ti ko­le­gas, kad ei­na­ma vi­siš­kai ne ta lin­kme. Va­ka­rykš­tė Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to or­ga­ni­zuo­ta dis­ku­si­ja tai tik įro­do, kad Lie­tu­va ei­na re­gre­so ke­liu ir su­si­tel­ki­mas į tra­di­ci­nės šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mus, ta­ry­bų kū­ri­mą nė­ra ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mas, nes mes tu­ri­me orien­tuo­tis į vi­so po­ten­cia­lo iš­nau­do­ji­mą šei­mo­je, o ne at­ku­riant tra­di­ci­nes šei­mas.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Mes ma­to­me la­bai aiš­kias pa­sek­mes, ku­rias da­bar… to­kios opo­nen­tų kal­bos pa­lie­tė Eu­ro­pą. Vi­sur de­mo­gra­finė kri­zė, vi­sur ne­pa­kan­ka­mas gims­ta­mu­mas, ne­pri­klau­so­mai, kiek lė­šų bu­vo skir­ta, ne­pri­klau­so­mai, ar 22 % BVP nuo so­cia­li­nių rei­ka­lų kaip Skan­di­na­vi­jo­je, ar 11 % kaip pas mus, pro­ble­ma ne­spren­džia­ma. Vien to­dėl čia mes duo­si­me tam, mes duo­si­me tam. Va­di­na­si, tas mo­de­lis, ku­ris bu­vo, yra vi­siš­kai ne­pa­si­tei­si­nęs. Tai yra de­mo­gra­finė ak­la­vie­tė. Aiš­ku, kam pa­tin­ka griau­ti tą šei­mos ins­ti­tu­tą, pri­si­im­ti ge­ne­ti­nes kvai­lys­tes, to­kias kaip ly­ties pa­kei­ti­mas ar­ba so­cia­li­nė ly­tis, kur nie­kas ne­ži­no, kas yra. Mū­sų Mo­k­s­lų aka­de­mi­ja tam prieš­ta­rau­ja. Vi­siš­kos kvai­lys­tės, ab­so­liu­čiai griau­nan­čios mū­sų gy­ve­ni­mą. Tam ši­to da­ly­ko ne­rei­kia, bet tai yra ak­la­vie­tė. Tai, kad mes da­bar lei­džia­me or­ga­ni­za­ci­joms, kad jos de­ta­liai pa­si­žiū­rė­tų į mū­sų šei­mos po­li­ti­ką, ku­ri ne­ga­li bū­ti iš vie­no įsta­ty­mo ar dvie­jų įsta­ty­mų, ar tri­jų įsta­ty­mų, bet yra įvai­ria­ly­pė, įvai­ria­pu­sė, mums pa­tar­tų, kaip ge­riau tai pa­da­ry­ti, gal­būt ne­iš­lei­džiant to­kių di­de­lių lė­šų ir per­skirs­tant jas per šei­mas, ku­rios ži­no, kam tuos pi­ni­gus ge­riau duo­ti, o ne biu­ro­kratiškai… Jūs to ne­no­ri­te pa­da­ry­ti. Jūs tie­siog ei­na­te tuo pa­čiu klai­din­gu ke­liu, ku­ris jau de­mo­gra­fiškai Eu­ro­pą vi­sa­me pa­sau­ly­je at­ve­dė į ak­la­vie­tę.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ne­ži­nau žmo­gaus tei­ses ger­bian­čios vals­ty­bės, ku­ri tu­rė­tų, pir­miau­sia, Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mą ar Na­cio­na­li­nę šei­mos stip­ri­ni­mo ta­ry­bą. At­ro­do, to­kiu šven­tu da­ly­ku – šei­ma, pri­si­den­gia­ma no­rint siau­rin­ti, tik­riau­siai, šei­mos sam­pra­tą ar dar dau­giau – iš ger­bia­mo­jo Sei­mo na­rio R. J. Da­gio gir­dė­jo­me mi­tais ir le­gen­do­mis api­pin­tą net ir ide­o­lo­gi­nę mo­ty­va­ci­ją.

Aš į šei­mą siū­lau žiū­rė­ti kuo pla­čiau ir bū­tent dėl to siū­lau ne­kur­ti nei pa­pil­do­mų ta­ry­bų, nei pa­lai­kiau tą įsta­ty­mą, ku­ris, de­ja, bu­vo pri­im­tas. Ne­spraus­ki­me šei­mos į rė­mus, į to­kius rė­mus, ku­riuos su­pran­ta čia ke­li Sei­mo na­riai ir pa­gal juos dik­tuo­ja vi­sai vals­ty­bei, vi­siems žmo­nėms, kaip jie tu­rė­tų gy­ven­ti. Ir to bū­ti­na ne­da­ry­ti bū­tent dėl to, kad šei­ma yra per daug svar­bi. Aš ne­pla­nuo­ju pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to ir kvie­čiu ko­le­gas jo ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, šis įsta­ty­mas tik­rai rei­ka­lin­gas, mes tu­ri­me tu­rė­ti plat­for­mą, ku­ri leis­tų mums ana­li­zuo­ti mū­sų šei­mos po­li­ti­kos stip­ry­bes ir sil­pny­bes. Čia kai kas ban­do, gir­džiu, pa­ka­riau­ti kul­tū­ri­nius ka­rus, dau­giau­sia iš li­be­ra­lio­sios pu­sės. Ma­nau, kad ne­pa­vyks, ne­pa­vyks su­men­kin­ti tos pa­čios idė­jos, o idė­ja yra la­bai kil­ni ir rei­ka­lin­ga.

Iš tik­rų­jų de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra liūd­na, ir mes ži­no­me de­mo­gra­fines prog­no­zes tai pa­čiai Lie­tu­vai. Jei­gu mes nie­ko ne­da­ry­si­me, ne­ra­si­me ke­lio į pro­ver­žį, na, 2050 me­tais vie­nam pen­si­nin­kui, vie­nam sen­jo­rui Lie­tu­vo­je bus tik­tai du dir­ban­tie­ji. Tad, mie­lie­ji, rei­kia gal­vo­ti apie at­ei­tį, rei­kia stra­te­giš­kai mąs­ty­ti. Jei­gu to­kie įsta­ty­mai pri­si­de­da prie stra­te­gi­nio mąs­ty­mo, aš vi­sus ra­gi­nu pa­rem­ti. Tik­rai ne­ka­riau­ki­me kul­tū­ri­nių ka­rų, ne čia yra es­mi­nė pro­ble­ma, ger­bia­ma Auš­ri­ne, ger­bia­mi li­be­ra­lai, ei­ki­me, ju­dė­ki­me tva­rios po­li­ti­kos ke­liu. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ir E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Pir­miau­sia no­riu kreip­tis į jus, ger­bia­mas Jo­nai Lie­sy, kaip į val­dy­bos na­rį, kaip į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką, jūs da­bar ten aukš­tai ant lak­tų sė­di­te, esa­te įta­kin­gas, vis­ką ga­li­te pa­da­ry­ti. Tai frak­ci­jos var­du mes pra­šo­me, kad jūs į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą įra­šy­tu­mė­te Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mą Sei­me. Stam­bu­lo kon­ven­ci­jo­je vis­kas yra pa­aiš­kin­ta, ir R. J. Da­giui klau­si­mų ne­be­kils apie so­cia­li­nę ly­tį ir ki­tus da­ly­kus, ir tik­rai ne­rei­kės skleis­ti mi­tų apie šei­mą, apie ki­tus da­ly­kus.

Ne­py­ki­te, ma­no pa­sau­lė­žiū­ra to­kia, kad šei­mą aš su­pran­tu tik­rai ge­ro­kai pla­čiau nei R. J. Da­gys ir taip tą šei­mą su­pran­ta dau­ge­lis pa­sau­lio vals­ty­bių. To­dėl žiū­rė­ti į šei­mą tik taip siau­rai, kaip siū­lo žiū­rė­ti šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, man yra ne­pri­im­ti­na. Štai dėl to aš bal­suo­siu prieš ši­tą įsta­ty­mą.

Jo­nai, lau­kia­me jū­sų spren­di­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­se dėl dar­bų pro­gra­mos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­ta­ri­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 83 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 83: už – 71, prieš – 5, su­si­lai­kė 7. Šei­mos stip­rini­mo įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3436(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – ger­bia­mas A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no re­pli­ka A. Gu­mu­liaus­kui, ma­no prie­te­liui, isto­ri­kui. Aš no­riu pri­min­ti to­kią ži­no­mą fra­zę iš kny­gos, ką sa­kė O. Ben­de­ris: ne­mo­ky­ki­te mū­sų gy­ven­ti (nes ši­ta ko­mi­si­ja ga­lės tik mo­ky­ti gy­ven­ti), su­tei­ki­te mums ge­riau ma­te­ria­li­nę pa­gal­bą. Tai aš kal­bė­jau apie tai, kad šei­moms rei­kia pi­ni­gų, o ne pa­ta­ri­mų.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu vai­kui gim­ti rei­kė­tų tik pi­ni­gų, tai jūs gau­tu­mė­te No­be­lio pre­mi­ją. Rei­kia šio to dau­giau, kad vai­kai gim­tų. O šiaip tik­rai no­rė­čiau pa­dė­ko­ti vi­siems už pri­im­tą įsta­ty­mą. Tur­būt tik­rai mes ne­pa­si­duo­si­me ge­ne­ti­nėms kvai­lys­tėms, nes ge­ne­tiš­kai yra tik vy­ras ir mo­te­ris, ki­to­kių ly­čių nė­ra. O jei­gu mes pri­im­si­me Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją, kai da­bar so­cia­li­nių ly­čių yra jau 70 už­re­gist­ruo­ta, tai mes tu­rė­si­me šei­mos da­ri­nių 7070. Tiek že­mė­je smil­čių nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes.

 

14.31 val.

Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1661 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3750(2) (priėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1661 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3750(2). Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. Ne­ma­tau, bet gal kas ir pa­dės. A. But­ke­vi­čius, ma­tau, mums pa­dės. Dė­ko­ja­me.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­im­ta. 2 strai­ps­nis. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ki­ta pa­sta­ba.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Ki­tai pa­sta­bai dėl to pa­ties straips­nio ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me mes pri­tar­ti 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Žiū­ri­me to­liau. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 8 strai­ps­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 9 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 11 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 12 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 13 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 14 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 16 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 18 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­koja­me, pri­tar­ta. Dėl 19 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

20 straips­nis. Pra­šau, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiai pa­sta­bai.

PIRMININKAS. 20 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 20 straips­niui čia bus, ne 19, 20 straips­niui? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta.

21 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 22 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 23 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl 24 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? At­si­pra­šau, yra…

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dėl 24 straips­nio yra.

PIRMININKAS. De­par­ta­men­to. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pritar­ta.

Dėl 25 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta. Dėl 26 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta. Dėl 27 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta. Dėl 28 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 29 strai­ps­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 30 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 31 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 32 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 33 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 34 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 35 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 36 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 37 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 38 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Dėl 39 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

2 straips­niui ar ga­li­me?..

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Yra vie­na Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, bet šiai pa­sta­bai Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 94, bal­sa­vo 90: už – 75, prieš nė­ra, 15 su­si­lai­kė. Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1661 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3750(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.38 val.

Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-326 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3751(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3751(2). Pa­siū­ly­mų nė­ra dėl 1 straips­nio. Dėl 8 straips­nio… Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Nė­ra dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 93, bal­sa­vo 91: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 19. Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3751(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.40 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3752(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3752(2). At­si­pra­šau. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Prieš tai bal­sa­vau už, bet kaž­ko­dėl ne­už­si­de­gė. Prieš tai bal­sa­vau už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl pro­to­ko­lo – ger­bia­mas D. Ke­pe­nis bal­sa­vo už. Pra­šom pa­tai­sy­ti pro­to­ko­le.

G. Ste­po­na­vi­čius no­rė­jo pa­si­sa­ky­ti, taip? Ne. Ačiū.

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra pa­skelb­tas pro­jek­tas. 1 straips­nio pa­kei­ti­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. A. Ažu­ba­lis. At­si­sa­ko. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 87, bal­sa­vo 87: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3752(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.42 val.

Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-326 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1191(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1191(2). Ger­bia­mas V. Ąžuo­las yra, ma­tau. Pra­šom į tri­bū­ną.

Dėl 1 straips­nio yra A. Sa­la­ma­ki­no, J. Lie­sio, R. Kup­čins­ko, A. Ma­tu­lo, A. But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas yra? Nė­ra. Gal ger­bia­mas A. But­ke­vi­čius ga­li pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą? (Bal­sai sa­lė­je) A. But­ke­vi­čius kal­ba te­le­fo­nu. Tai gal A. Ma­tu­las ga­lė­tų pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą ar­ba R. Kup­čins­kas? (Bal­sai sa­lė­je) A. But­ke­vi­čius pa­si­ruo­šęs. Pra­šom, But­ke­vi­čiau, pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas mū­sų gru­pės Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą svars­tė. Il­gai ne­si­plė­siu, mes su­tin­ka­me su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pri­im­tu spren­di­mu. Man at­ro­do, ten bu­vo… (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­pri­tar­ti.“) Aš apie ši­tą, taip?

PIRMININKAS. Pra­šom pa­sa­ky­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui, bet pa­ko­re­ga­vo jį.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Taip, bu­vo pa­ko­re­guo­tas ir kom­pro­mi­si­nio va­rian­to (…).

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pa­ko­re­guo­tas bū­tų 5,5 % 2020 me­tais ir 6 % 2021 me­tais. To­kia ko­rek­ci­ja.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ko­rek­tū­ra ga­lės bū­ti įtvir­tin­ta įsta­ty­miš­kai, čia yra pa­tei­ki­mas, tu­ri bū­ti pri­tar­ta ar­ba ne, ar­ba po ki­to pa­tei­ki­mo tu­rė­tų bū­ti pri­tar­ta, o ne pri­ėmi­me. Čia yra pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bū­tų ne­pri­tar­ti.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jei­gu yra Sei­mo na­rių, ku­rie pa­gei­dau­ja bal­suo­ti, ga­li­ma teik­ti bal­suo­ti. Bet pa­kar­to­siu, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu bu­vo pri­ei­ta prie kom­pro­mi­si­nio va­rian­to, bet, ži­no­te, čia bu­vo kal­ba­ma be kai ku­rių ki­tų Sei­mo na­rių, ku­rie yra pa­si­ra­šę po šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, po šia pa­tai­sa.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ir Biu­dže­to ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Ki­to pa­siū­ly­mo nė­ra, o de­ry­bų ob­jek­tas… tai čia bu­vo de­ry­bų ob­jek­tas, kaip jūs su­si­ta­rė­te. Yra tik­tai vie­na nuo­mo­nė: ar­ba mes pri­ta­ria­me siū­ly­to­jams, ar­ba pri­ta­ria­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra ne­re­gist­ruo­tas, to­dėl bal­suo­ja­me dėl A. Sa­la­ma­ki­no, J. Lie­sio, A. Kup­čins­ko, A. Ma­tu­lo ir A. But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo. Kas už, pra­šom bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 86. Bal­sa­vo 81: už – 26, prieš – 12, su­si­lai­kė 43. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Straips­nis įsi­ga­lio­ja be jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Pra­šom. A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ėmus šį įsta­ty­mą mū­sų biu­dže­tas pa­si­pil­dys 5,5 mln. eu­rų. Tur­būt ne­rei­kia aiš­kin­ti, kad bū­tent to­kios su­mos rei­kia švie­ti­mo pa­gal­bai, kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Pa­ga­liau mū­sų Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja siū­lė ne vie­ną pro­jek­tą dėl biu­dže­to, bet jie, de­ja, ne­pa­te­ko į Biu­dže­to įsta­ty­mą. To­dėl aš tik­rai siū­lau bal­suo­ti už ir taip pri­si­dė­ti prie švie­ti­mo ir kul­tū­ros pa­dė­ties pa­ge­ri­ni­mo.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tur­būt vi­si su­tar­si­me, kad azar­ti­nių lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai tik­rai nė­ra šven­ti, bet klau­si­mas, ar mes taip pat tu­rė­tu­me ei­ti tuo ke­liu, nes man vi­suo­met ke­lia įta­ri­mą, kai at­ski­ri Sei­mo na­riai tei­kia mo­kes­ti­nius siū­ly­mus, ta­ri­fus be jo­kio pa­grin­do, iš lem­pos su­ra­šo, Vy­riau­sy­bė įtrau­kia į pa­ja­mas ir jau po ke­lių sa­vai­čių įsi­ga­lio­ja. Man at­ro­do, kad ne taip tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mi mo­kes­čiai. Tu­rė­tu­me iš­dis­ku­tuo­ti, pri­im­ti at­sa­kin­gus spren­di­mus, įver­tin­ti, ko­kia yra mo­kes­ti­nė ap­lin­ka, ko­kia Lat­vi­jo­je, ko­kia Es­ti­jo­je, ar iš tik­rų­jų yra žai­džia­ma nuo­to­li­niu bū­du, ko­kia ten kon­ku­ren­ci­nė ap­lin­ka, ko­kias pa­ja­mas mes tu­ri­me ir no­rė­tu­me su­rink­ti, ir pa­gal tai nu­sta­ty­ti ta­ri­fus. Man at­ro­do, kad toks spren­di­mas bū­tų at­sa­kin­gas dėl ta­ri­fų, ku­rie įsi­ga­lio­tų po še­šių mė­ne­sių. Da­bar mes sku­bos tvar­ka ban­do­me su­ra­šy­ti nau­jus ta­ri­fus, ku­rie nė­ra pa­grįs­ti jo­kiais skai­čia­vi­mais, jo­kia dis­ku­si­ja ir jo­kiais ar­gu­men­tais. Aš kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Re­pli­ką tu­ri A. But­ke­vi­čius. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, vis dėl­to aš no­rė­čiau gal krei­p­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te vy­ko dis­ku­si­ja ir bu­vo su­ras­tas kom­pro­mi­sas, ko­kiam va­rian­tui mes pri­ta­ria­me, ir tam pa­siū­ly­mui iš es­mės bu­vo vien­bal­siai pri­tar­ta. Tai ar­ba mes tu­ri­me da­ry­ti per­trau­ką, ar­ba tu­ri tam tik­ri žmo­nės at­sa­ky­ti, ko­dėl ne­bu­vo įre­gist­ruo­ta ši pa­tai­sa, ku­riai ko­mi­te­te po­sė­džio me­tu bu­vo pri­tar­ta. Aš siū­ly­čiau, kad ta­da Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja te­gul ap­svars­to šį at­ve­jį.

PIRMININKAS. Ga­li­me pa­da­ry­ti per­trau­ką. Ar ger­bia­mi ko­le­gos su­tin­ka, kad šiuo klau­si­mu bū­tų pa­da­ry­ta per­trau­ka?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ėmė ki­tą spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je)

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ne, ne, ne.

PIRMININKAS. Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ne? Bal­suo­ja­me dėl per­trau­kos. Per­trau­kai ne­pri­tar­ta. T. To­mi­li­nas tu­ri nuo­mo­nę. Pra­šom pa­reikš­ti. Ir A. Ma­tu­las dar pa­reikš nuo­mo­nę. T. To­mi­li­nas, pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau ne­si­blaš­ky­ti ir pri­im­ti įsta­ty­mą, nes mū­sų lau­kia la­bai svar­bus dar­bas dėl biu­dže­to. Ja­me yra nu­ma­ty­ti la­bai kon­kre­tūs įsi­pa­rei­go­ji­mai ir švie­ti­mo dar­buo­to­jams, ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ir so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jams. Ne­si­blaš­ky­ki­me, tu­ri­me kon­kre­čius pa­ja­mų šal­ti­nius, dėl jų su­ta­rė­me. Es­mi­nės dis­ku­si­jos nė­ra. Yra po­li­ti­nė va­lia ir ne­ži­nau, ko­dėl mes tu­ri­me dėl vie­no ar ki­to ga­li­mai su­in­te­re­suo­to žmo­gaus pra­šy­mo čia kaž­ką stab­dy­ti. Tie­siog pri­im­ki­me tin­ka­mą spren­di­mą ir bal­suo­si­me už įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, lo­te­ri­jų ver­slas ir taip mo­ka di­des­nius mo­kes­čius nuo apy­var­tos nei ki­tos lo­ši­mų sri­tys – nuo­to­li­niai lo­ši­mai ar­ba la­žy­bos. To­dėl aš pri­ta­riu, kad rei­kia di­din­ti kai ku­riuos mo­kes­čius. Bet tai yra da­ro­ma šiuo at­ve­ju vi­siš­kai ne­adek­va­čiai, tuo la­biau, pri­tar­si­te, kad ri­zi­ka, ku­rią su­ke­lia lo­te­ri­jos ir ki­ti azar­ti­niai lo­ši­mai, yra žy­miai ma­žes­nė, be to, lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­riai tu­ri įsta­ty­mi­nę prie­vo­lę mo­kė­ti – 13 % su­grą­žin­ti vi­suo­me­nei, 5 % su­mo­kė­ti lo­te­ri­jų mo­kes­tį, 8 % tu­ri bū­ti ski­ria­ma kaip pa­ra­ma. Jei­gu mes pa­di­di­na­me mo­kes­tį, tai aki­vaiz­du, kad, pa­vyz­džiui, Olim­pi­nis ko­mi­te­tas gaus, ro­dos, 0,5 mln. ma­žiau pa­ra­mos, o ki­ti me­tai yra olim­pi­niai me­tai. Mes ki­tais me­tais žiū­rė­si­me, ste­bė­si­me re­zul­ta­tus, pas­kui ste­bė­si­mės, o ko­dėl vie­nas ar ki­tas spor­ti­nin­kas gal­būt ne­pa­sie­kė re­zul­ta­tų. Jei­gu yra tos lė­šos su­pla­nuo­tos, tai gal ir rei­kė­tų at­si­žvelg­ti. Da­bar kai ku­rie ko­le­gos re­gist­ruo­ja įsta­ty­mo mo­kes­tį, ki­to įsta­ty­mo mo­kes­tį, per fon­dą grą­žin­ti Olim­pi­niam ko­mi­te­tui tą pra­ras­tą su­mą. Ar yra lo­gi­kos? Čia mes ne­įver­ti­no­me si­tu­a­ci­jos, o ki­ta­me įsta­ty­me žiū­ri­me, kad su­grą­žin­tu­me tą su­mą. Tuo la­biau kad vi­si džiau­gia­mės krep­ši­niu, ypač kau­nie­čiai, vi­sa Lie­tu­va, kad bus or­ga­ni­zuo­ja­mas at­ran­kos tur­ny­ras Kau­ne. Kiek ži­nau, Olim­pi­nis ko­mi­te­tas pa­ža­dė­jo da­lį tur­ny­ro lė­šų deng­ti, apie 0,5 mln. Vėl tai ta su­ma, ku­rios da­bar ne­teks. Iš es­mės pri­ta­riu, kad rei­kia per­žiū­rė­ti mo­kes­čius, bet rei­kia per­žiū­rė­ti adek­va­čiai. Vie­niems yra skai­čiuo­ja­ma nuo apy­var­tos, ki­tiems nuo pel­no, tai aš šiuo at­ve­ju su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­ma Ačie­ne, no­rė­jo­te kaž­ką ar jau ne? V. Ačie­nė no­rė­jo. Dė­me­sio, se­kun­dė­lę! Pra­šom. Pra­šom kal­bė­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo, nes įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­bu­vo iš­reikš­ta po­sė­džio me­tu.

PIRMININKAS. Tai…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ar ga­li­ma?

PIRMININKAS. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, aš at­kreip­siu dė­me­sį, kad pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­ga­li­ma re­gist­ruo­ti jo­kių nau­jų siū­ly­mų. Dėl siū­ly­mų, ku­rie bu­vo už­re­gist­ruo­ti, bu­vo ga­li­ma bal­suo­ti. Įvy­ko bal­sa­vi­mas. Bu­vo ne­pri­tar­ta. Kadangi ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tam siū­ly­mui, da­bar lie­ka tik pir­mi­nis va­rian­tas 6 %, ku­ris bu­vo už­re­gist­ruo­tas. Vie­nin­te­lis va­rian­tas yra, jei­gu per­klau­sius ko­mi­te­to ste­nog­ra­mą pa­aiš­kė­tų, kad bu­vo pri­tar­ta iš da­lies, bet jei­gu ne­bu­vo pri­tar­ta iš da­lies, o bu­vo tie­siog ne­pri­tar­ta, tai lie­ka tie­siog 6 %, dėl ku­rių mes da­bar ga­li­me bal­suo­ti. Dau­giau jo­kio ki­to va­rian­to nė­ra.

PIRMININKAS. Mes tai ir siū­lo­me. Rem­da­ma­sis Sta­tu­to 261 straips­niu, pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, kad ko­mi­te­tas iš­si­aiš­kin­tų dėl pa­pil­do­mos iš­va­dos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.55 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl bru­ta­laus žiū­ro­vų el­ge­sio per spor­to varžybas ir ypač per fut­bo­lo rung­ty­nes de­non­sa­vi­mo ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos dėl integ­ruo­to po­žiū­rio į sau­gu­mą, ap­sau­gą ir pa­slau­gas per fut­bo­lo rung­ty­nes ir ki­tus spor­to ren­gi­nius ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3762(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl bru­ta­laus žiū­ro­vų el­ge­sio per spor­to var­žy­bas ir ypač per fut­bo­lo rung­ty­nes de­non­sa­vi­mo ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos dėl in­teg­ruo­to po­žiū­rio į sau­gu­mą, ap­sau­gą ir pa­slau­gas per fut­bo­lo rung­ty­nes ir ki­tus spor­to ren­gi­nius ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3762(2). Pri­im­si­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Pra­šom, E. Gent­vi­las. Ne­ma­tau. E. Pu­pi­nis. Ir­gi ne­ma­tau. K. Gla­vec­kas. Ne­ma­tau. Kas čia da­bar pa­si­da­rė? Kęs­tu­ti Gla­vec­kai, pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tą kon­ven­ci­ją ne per daug ži­nau, bet aš ži­nau, kad Lie­tu­vo­je fut­bo­lo be­veik nė­ra. Pas­ku­ti­nis ma­čas bu­vo 11:1 Por­tu­ga­li­jos nau­dai. Tai aš la­bai su­si­lai­ky­siu dėl ko­kio nors pri­ta­ri­mo ši­tai kon­ven­ci­jai, ka­dan­gi Lie­tu­vo­je nė­ra ne tik fut­bo­lo, bet nė­ra ir dėl ko muš­tis. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai Eu­ro­pos kon­ven­ci­ja. Iš tik­rų­jų ne­bū­ti­nai Lie­tu­vo­je čia tu­rė­tų bū­ti skan­da­lai ar­ba muš­ty­nės. Ap­skri­tai čia Eu­ro­pos kon­ven­ci­ja, ga­li su­si­muš­ti ir ki­tur. Ma­nau, kad vis dėl­to tu­rė­tu­me pri­tar­ti kon­ven­ci­jai, ka­dan­gi ne­tu­rė­tu­me ska­tin­ti chu­li­ga­niz­mo. Aš su­pran­tu, jei­gu tai bū­tų ko­kie nors (…) pla­ka­tai, bet kon­ven­ci­ja kal­ba apie bru­ta­lų el­ge­sį, tai ma­nau, kad mū­sų pa­rei­gū­nai su­ge­bės at­skir­ti, kas yra bru­ta­lu, o kas gal­būt tik emo­ci­ja. Siū­lau vis dėl­to pri­tar­ti kon­ven­ci­jai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 83: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Įsta­ty­mas „Dėl Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl bru­ta­laus žiū­ro­vų el­ge­sio per spor­to var­žy­bas“ (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3762(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Pra­šom. A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du pra­šau pus­va­lan­džio per­trau­kos dėl ki­tų dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, klau­si­mų 2-7.1 ir 2-7.2. (Bal­sai sa­lė­je)

 

14.58 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3758(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Klau­si­mai 2-7.1 ir 2-7.2, tai pri­ėmi­mas.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Tai Spor­to įsta­ty­mas ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas už per­trau­ką, pra­šom bal­suo­ti, kas prieš, bal­suo­ja­te ki­taip. Čia bus per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Per­trau­kos pra­šė pu­sės va­lan­dos, at­si­pra­šau. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka.

Už­si­re­gist­ra­vo 81 Sei­mo na­rys, bal­sa­vo 81: už – 28, prieš – 26, su­si­lai­kė 27. Pus­va­lan­džio per­trau­ka.

 

15.00 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3916(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3916(2). Pra­ne­šė­ja – ger­bia­ma A. Pa­pir­tie­nė. Pra­šom.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė iš es­mės pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to va­rian­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 5 – už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. K. Smir­no­vas. Ger­bia­mas Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke! (Bal­sas sa­lė­je: „K. Smir­no­vas kal­ba te­le­fo­nu.“)

K. SMIRNOVAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­si­ja svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mą, spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mą, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Lie­tu­vos an­ti­do­pin­go agen­tū­ros pa­siū­ly­mą. Jiems ko­mi­si­ja pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jai nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl vi­so mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta.

 

15.02 val.

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3917(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3917(2). Pra­ne­šė­ja – A. Pa­pir­tie­nė. Pra­šom.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė iš es­mės pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir teik­ti Sei­mui svars­ty­ti. Bal­sa­vo už 5, prieš ne­bu­vo ir 3 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, pra­šom pa­reikš­ti nuo­mo­nę.

K. SMIRNOVAS (LVŽSF). Ko­mi­si­jos spren­di­mas – ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jų nė­ra, pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų? Nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Dė­ko­ja­me. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Šven­to­jo Jo­no Pau­liaus II me­tais“ projek­tas Nr. XIIIP-4158(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Šven­to­jo Jo­no Pau­liaus II me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4158(2). Pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša. Ar E. Jo­vai­ša yra? Nė­ra. Ta­da ger­bia­mas A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). 2019 m. lap­kri­čio 13 d. Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja svars­tė šį pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Lap­kri­čio 27 die­ną Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą ir taip pat pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ja­me ger­bia­mam pra­ne­šė­jui.

Dis­ku­si­jo­je no­ri da­ly­vau­ti V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom. Čia nė­ra už­ra­šy­ta frak­ci­jos, bet iš­im­ties tvar­ka – frak­ci­jos var­du. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ir mie­lie­ji, ne­abe­jo­ju, kad šiam pro­jek­tui tik­rai bus pri­tar­ta ar­ba ben­dru su­ta­ri­mu, ar­ba vien­bal­siai. Vis dėl­to Jo­nas Pau­lius II nė­ra ta as­me­ny­bė, apie ku­rią ne­rei­kė­tų pa­sa­ky­ti nė vie­no žo­džio, to­dėl drįs­tu iš šios tri­bū­nos į jus kreip­tis. Vos iš­rink­tas Ro­mos po­pie­žiu­mi Jo­nas Pau­lius II pa­sa­kė, kad yra ki­lęs iš to­li­mos ša­lies. Be abe­jo­nės, jis tu­rė­jo ome­ny­je ne ge­og­ra­fi­nį at­stu­mą tarp Ro­mos ir Var­šu­vos ar Kro­ku­vos, jis tu­rė­jo ki­tą da­ly­ką gal­vo­je – kal­bė­jo apie sa­vo tau­tą, po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ga­lin­gų­jų su­si­ta­ri­mu Jal­to­je pa­smerk­tą gy­ven­ti už ge­le­ži­nės už­dan­gos. Nuo pat pon­ti­fi­ka­to pra­džios po­pie­žius Jo­nas Pau­lius at­vi­rai sa­kė, kad Eu­ro­pos pa­da­li­ji­mas yra ne­na­tū­ra­lus, kad ne tik jo tau­ta, bet vi­sos Ry­tų Eu­ro­pos tau­tos tu­ri tei­sę ly­gio­mis… da­ly­vau­ti Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­jos pro­ce­suo­se.

Jo­ną Pau­lių II pa­grįs­tai ga­li­me va­din­ti lais­vės po­pie­žiu­mi. Jo as­muo ir veik­la tu­rė­jo di­džiu­lę įta­ką iš­si­lais­vi­nant Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos tau­toms, o tai, kad iš­si­lais­vi­ni­mas mū­sų re­gio­ne vy­ko tai­kiu bū­du, be prie­var­tos, taip pat įvy­ko ne be Jo­no Pau­liaus II įta­kos.

Žvelg­da­mi į nau­jau­sią Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­ją, į tai, kaip mes at­kū­rė­me sa­vo ne­pri­klau­so­my­bę, taip pat jau­čia­me jo­je nuo­lat vei­kian­tį ir lai­mi­nan­tį pon­ti­fi­ką. At­vy­kęs į Lie­tu­vą 1993 me­tų ru­de­nį Jo­nas Pau­lius II čia tę­sė sa­vo kaip tau­tų lais­vės skel­bė­jo mi­si­ją. Jis pa­va­di­no Lie­tu­vą vals­ty­be-sim­bo­liu, ku­ris tai­kiu bū­du, de­ry­bų ke­liu ieš­ko iš­ei­čių iš vi­sų sun­kių si­tua­ci­jų ir tei­kia pir­mu­mą tei­sės, tai­kos ir žmo­giš­ko­jo oru­mo ver­ty­bėms. Jis kal­bė­jo: „Di­džių­jų vals­ty­bių in­te­re­sai nie­ka­da ne­tu­ri pri­vers­ti ma­žos vals­ty­bės tap­ti sve­ti­mos ga­lios sa­te­li­tu ar­ba at­im­ti iš lais­vos tau­tos va­lią pa­čiai nu­spręs­ti sa­vo li­ki­mą.“

Iš ko­mu­nis­ti­nės Len­ki­jos ki­lęs Šven­ta­sis Tė­vas kaip nie­kas ki­tas su­pra­to Lie­tu­vos rei­ka­lus. Jis ne­lei­do oku­pa­ci­nei so­vie­tų val­džiai Lie­tu­vo­je pa­rink­ti ko­mu­nis­ti­niam re­ži­mui pa­klus­nių vys­ku­pų ir į aukš­tas pa­rei­gas pa­ky­lė­jo iš­ti­ki­muo­sius: V. Slad­ke­vi­čių, J. Tu­nai­tį, S. Tam­ke­vi­čių. Jam rū­pė­jo tei­sin­gu­mas ir Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ei­tis, to­dėl len­kas po­pie­žius už­bai­gė Lie­tu­vos lais­vės by­lą įsteig­da­mas Vil­niaus baž­ny­ti­nę pro­vin­ci­ją ir pa­skir­da­mas jai va­do­vau­ti sa­vo ben­dra­žy­gį A. J. Bač­kį. Ne tik Len­ki­jai, bet ir Lie­tu­vai žen­giant iš­si­lais­vi­ni­mo ke­liu, jis nuo­lat jau­tė ne­ri­mą dėl ga­li­mos so­vie­tų ag­re­si­jos. Kai Krem­lius 1990 m. ko­vo 15 d. įsak­miai pa­rei­ka­la­vo, kad Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba at­šauk­tų Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­tą, mū­sų ša­liai iš­ki­lo re­a­li grės­mė. Ir tuo­jau pat, prieš pat šven­tas Ve­ly­kas, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­ko V. Land­sber­gio var­du Lie­tu­vą pa­sie­kė Jo­no Pau­liaus II svei­ki­ni­mas. Tai ir vėl bu­vo žen­klas – aš esu su ju­mis, ne­bi­jo­ki­te.

Jau vė­liau lan­ky­da­ma­sis Lie­tu­vo­je Kry­žių kal­no pa­pė­dė­je Jo­nas Pau­lius pri­si­mi­nė vi­sus: ka­dai­se nu­teis­tus, įmes­tus į ka­lė­ji­mą, iš­siųs­tus į kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­las, iš­trem­tus į Si­bi­rą, nu­teis­tus my­riop. Jis pa­ger­bė Lie­tu­vos vys­ku­pus kan­ki­nius: V. Bo­ri­se­vi­čių, T. Ma­tu­lio­nį, M. Rei­nį.

Jo­no Pau­liaus ap­si­lan­ky­mas Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir jo kal­ba, pa­sa­ky­ta Šven­tų­jų Jo­nų baž­ny­čio­je, bū­tų ver­ta at­ski­ros di­de­lės kon­fe­ren­ci­jos. Uni­ver­si­te­te įvy­ko ne tik Ro­mos po­pie­žiaus, bet ir vie­no per­so­na­liz­mo fi­lo­so­fi­jos gran­dų – Ka­ro­lio Voi­ty­los in­te­lek­tu­a­li­nė aki­sta­ta su ate­iz­mu, mark­siz­mu ir lai­cis­ti­nės Eu­ro­pos kul­tū­ra. Jis pa­ra­gi­no puo­se­lė­ti mąs­ty­mo eti­ką ir iš­sau­go­ti, pa­sak jo, at­vi­ru­mą pa­slap­čiai, kad pro­tui ne­bū­tų už­tve­ria­mas ke­lias, ve­dan­tis link pa­slap­ties. Jis pa­smer­kė to­ta­li­ta­ri­nius re­ži­mus, tuos re­ži­mus ir ide­o­lo­gi­jas, ku­rios juos pa­gim­dė – na­ciz­mą ir mark­siz­mą, tuo ne­tie­sio­giai pa­drą­sin­da­mas siek­ti ir ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mų pa­smer­ki­mo, taip pat at­vi­rai per­spė­jo ir dėl de­mo­kra­tinėms san­tvar­koms gre­sian­čių pa­vo­jų. Jis kal­bė­jo apie so­cia­li­nius mo­de­lius, kur lais­vės prin­ci­pas ne vi­sa­da ei­na kar­tu su mo­ra­li­ne at­sa­ko­my­be, ir to­dėl de­mo­kra­tijai taip pat gre­sia pa­vo­jus tap­ti sis­te­ma tai­syk­lių, ne­įsi­šak­ni­ju­sių ver­ty­bė­se. Ver­ty­bių, pa­sak Jo­no Pau­liaus II, ne­ga­li­ma at­si­sa­ky­ti, nes jos įdieg­tos į pa­čią žmo­gaus es­mę. Tai­gi jo­kia dau­gu­ma ne­ga­li jų at­mes­ti ne­su­kė­lu­si žmo­gui ir vi­suo­me­nei pra­gaiš­tin­gų pa­sek­mių. Pir­miau­sia tai reiš­kia, kad jo­kia val­džia ne­tu­ri tei­sės in­stru­men­ta­li­zuo­ti as­mens. Tai yra žmo­gaus lais­vių ir tei­sių es­mė, ky­lan­ti iš Va­ka­rų krikš­čio­ny­bės.

To­dėl, ger­bia­mie­ji, pa­skelb­da­mi Jo­no Pau­liaus II me­tus, tu­rė­si­me ga­li­my­bę daug ką iš nau­jo ap­mąs­ty­ti, o ypač iš nau­jo per­skai­ty­ti Šven­to­jo po­pie­žiaus dva­si­nį tes­ta­mentą Lie­tu­vai, Eu­ro­pai ir pa­sau­liui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra už… Pra­šom, ger­bia­ma Ab­ra­mi­kie­ne. Ab­ra­mi­kie­ne, pra­šom pa­reikš­ti nuo­mo­nę už.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gal aš kam nors ki­tam per­lei­siu žo­dį.

PIRMININKAS. Ge­rai. A. Gu­mu­liaus­kas ir­gi kal­bė­jo. Gal Vin­kui?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš ir­gi per­duo­siu…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas An­ta­nai Vin­kau, pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

A. VINKUS (LSDDF). Aš ta­da po­rą žo­džių. Pir­miau­sia mie­la ko­le­gė V. Alek­nai­tė taip gra­žiai iš­dės­tė, kad no­ri­si dar kar­tą pa­brėž­ti, kad Šven­ta­sis Tė­vas Jo­nas Pau­lius II, iš tie­sų vi­sas pa­sau­lis ži­no, yra pir­ma­sis Lie­tu­vą ap­lan­kęs po­pie­žius. 1993 me­tais jo vi­zi­tas su­tei­kė di­de­lę mo­ra­li­nę ir di­plo­ma­ti­nę pa­ra­mą ne­pri­klau­so­my­bę at­ga­vu­siai Lie­tu­vai. Jo­nas Pau­lius II bu­vo ir di­plo­ma­tas, sie­kęs su­tai­ky­ti vi­sas tau­tas ir vals­ty­bes, su­si­ti­kęs ko­ne su vi­sais pa­sau­lio va­do­vais. At­vy­kęs į Vil­nių, Šven­ta­sis Tė­vas pa­brė­žė sa­vo dva­si­nį ry­šį su Vil­niu­mi.

Aš taip pat di­džiuo­juo­si, kad bū­da­mas Šven­tų­jų Jo­nų baž­ny­čio­je, kai lan­kė­si Šven­ta­sis Tė­vas, tu­rė­jau gar­bę iš ar­ti nu­si­lenk­ti ir pa­bu­čiuo­ti jam ran­ką. Bū­da­mas in­te­lek­tu­a­las, fi­lo­so­fas, po­etas, jis mo­kė­jo už­megz­ti ry­šį su kul­tū­ros in­te­lek­tu­a­lų ben­druo­me­ne ir jau­ni­mu.

 Jis skie­pi­jo mei­lę ir pa­brėž­da­vo, kad mei­lė yra stip­res­nė už ne­apy­kan­tą ir net už mir­tį. To­dėl tų me­tų pa­skel­bi­mas Jo­no Pau­liaus II me­tais mus dar la­biau pa­ky­lės dva­siš­kai ir mo­ra­liš­kai ir dar la­biau mes iš­tie­si­me vie­ni ki­tiems ran­kas ir ne­nie­kin­si­me vie­ni ki­tų, o la­biau gerb­si­me sa­ve ir ša­lia sto­vin­tį. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar mes ga­li­me pri­tar­ti svars­ty­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

 

15.13 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1831 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4030(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­tojams įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4030(2) prie Nr. XIIIP-4014. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas J. Var­ka­lys. Pra­šom. Ką nu­ta­rė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas? J. Var­ka­lys. Pra­šom į tri­bū­ną! Jo­nas Var­ka­lys kvie­čia­mas į tri­bū­ną pa­reikš­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

J. VARKALYS (LSF). (…) įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4030 ir pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš – 1, su­si­lai­kė 0.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam pra­ne­šė­jui. Da­bar kvie­čia­me J. Varž­ga­lį pa­reikš­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nę. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Pir­mi­nin­ko nė­ra, J. Varž­ga­lio nė­ra. Kas yra iš ko­mi­te­to? Ger­bia­ma Ačie­ne, pa­gel­bė­si mums?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šių me­tų lap­kri­čio 20 die­ną svars­tė jū­sų mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – šį pro­jek­tą atmes­ti.

PIRMININKAS. Pa­kar­to­ki­te. At­mes­ti?

V. AČIENĖ (LVŽSF). At­mes­ti.

PIRMININKAS. Čia pa­pil­do­mas bū­tų.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai. Ger­bia­ma­sis A. Damb­ra­va. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (LGF). Dumb­ra­va. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, tik­rai siū­lau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes mo­ki­niai, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­ra­ma, yra ne­kal­ti, kad mi­nis­te­ri­jos ne­ga­li su­tar­ti tar­pu­sa­vy­je. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ne­ran­da pi­ni­gų. Čia lyg ir mes da­bar ga­li­me dis­ku­tuo­ti, kad gal­būt ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos lė­šos, skir­tos so­cia­li­nei pa­ra­mai. Vėl mes jų nie­kam ne­ski­ria­me, ne­ga­li­me skir­ti moks­lei­viams, ku­rie yra adap­tuo­ti.

To­dėl aš ma­nau, mes su ko­le­ga po­nu J. Var­ka­liu ir ko­mi­te­te pri­sta­tė­me, kad su­da­ry­tu­me sa­vi­val­dy­bėms ga­li­my­bę, kad iš tų lė­šų bū­tų ga­li­ma rem­ti mo­ky­to­jų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų, psi­cho­lo­gų at­ly­gi­ni­mus, kad bū­tų iš­mo­ka­mi. Ma­nau, tai nė­ra bū­ti­ny­bė, bet jei­gu sa­vi­val­dy­bės ma­to, kad rei­kia tiems vai­kams pa­dė­ti ir tų vai­kų sa­vi­val­dy­bė­je yra ne­ma­žai, tik­rai mes tie­siog su­tei­kia­me ga­li­my­bę, kad tie mo­ky­to­jai bū­tų re­mia­mi ir taip vai­kai gau­tų tą pa­slau­gą, ku­ri pri­klau­so, kad jie ją tu­rė­tų. To­dėl siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pri­min­ti: per­nai ly­giai taip pat prieš biu­dže­to svars­ty­mą švie­ti­mas at­ėjo ir pa­pra­šė, kad iš so­cia­li­nės ap­sau­gos lė­šų, jei­gu sa­vi­val­dy­bė iš­ga­li, ga­lė­tų fi­nan­suo­ti tam tik­ras mo­ky­to­jų pro­fe­si­jas, ku­rioms pri­trū­ko pi­ni­gų. Apie tai per­nai vi­si ži­no­jo, pa­pra­šė vie­ne­riems me­tams. Šie­met švie­ti­mui… Jei­gu žiū­ri­me fi­nan­sa­vi­mą švie­ti­mo ir so­cia­li­nės ap­sau­gos, tai švie­ti­mas gau­na eu­ro­pi­nio ly­gio pro­cen­tais, o so­cia­li­nė pa­ra­ma gau­na tik tu treč­da­lius to, ką fi­nan­suo­ja Eu­ro­pa. Da­bar mes ima­me iš tos sri­ties, ku­ri ir taip ma­žiau fi­nan­suo­ja­ma, ir duo­da­me tai sri­čiai, ku­ri la­biau fi­nan­suo­ja­ma.

Da­bar ar jūs gir­dė­jo­te, kad va­kar bū­tų pa­si­ra­šy­ta ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis tarp so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ir Vy­riau­sy­bės dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo? Net­gi ne­vyk­do­mas įsta­ty­mas, ypač sa­vi­valdy­bių, kur bu­vo nu­ma­ty­ta jiems skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų dar­bo už­mo­kes­čiui. O švie­ti­mie­čiai pa­si­ra­šė. Va­di­na­si, švie­ti­mui ski­ria­ma tiek, kiek 2017 me­tais ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ką mes da­ro­me? Ši­ta sri­tis ir taip nu­ste­ken­ta, tai dar mes pa­pil­do­mai su­tei­kia­me ga­li­my­bę ki­toms sri­tims iš čia pa­im­ti da­lį pi­ni­gų. Jei­gu net nie­kas ne­pa­im­tų, pats toks mąs­ty­mas – na, pa­lau­ki­te, su­sto­ki­te ir pa­si­žiū­rė­ki­te, kaip fi­nan­suo­ja­ma so­cia­li­nė sri­tis ir kaip švie­ti­mas. Aš ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­riu to­kiems siū­ly­mams, nes bu­vo pra­šy­mas tik vie­ne­riems me­tams, o tas, kas yra lai­ki­na, tam­pa pa­sto­vu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai svar­bus bal­sa­vi­mas. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė po svars­ty­mo. Pra­šom bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te vie­naip, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 86, bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 16, prieš – 10, su­si­lai­kė 59. Po svars­ty­mo ne­pri­tar­ta.

Da­bar pa­gal mū­sų Sta­tu­to 153 straips­nį yra trys va­rian­tai, tai yra grą­žin­ti pro­jek­tą pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti ir at­mes­ti pro­jek­tą, pri­rei­kus pa­reng­ti nau­ją. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas ką siū­lo­te? (Bal­sai sa­lė­je) Yra pa­siū­ly­mas grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ir at­mes­ti yra pa­siū­ly­mas, taip? Gir­džiu. Gir­džiu. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ką čia to­bu­lin­ti? Yra siū­ly­mas pra­tęs­ti dar me­tams. Siū­lau at­mes­ti, nes pra­šė vie­niems me­tams.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas už to­bu­li­ni­mą, bal­suo­ja už, kas už at­me­ti­mą, bal­suo­ja prieš. Ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kar­to­ju dar kar­tą, ne ko­mi­te­tui. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Už – ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – at­me­ti­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 82 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 35. Pro­jek­tas grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

15.22 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078(2). Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas V. Ąžuo­las. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mū­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė: už – 5, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­ja. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tik­rai ne vie­ną kar­tą ir gi­liai iš­dis­ku­tuo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ke­li da­ly­kai, ku­rie vis dėl­to ke­lia ne­ri­mą. Pir­ma, jog mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tur­tas nė­ra to­ly­gu pa­ja­moms, as­me­nys, ku­rie tu­ri tur­to, ne­bū­ti­nai tu­ri pa­ja­mų su­si­mokė­ti mo­kes­čius už tą tur­tą. Daž­niau­siai to­kie tur­to mo­kes­čiai pa­lie­čia vie­ni­šus as­me­nis. Vie­ni­šus as­me­nis, ku­rie gal­būt vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą gy­ve­no tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je, kur ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos au­go, pa­vyz­džiui, Vil­niaus se­na­mies­ty­je. Di­de­lė da­lis to­kių žmo­nių yra vy­res­nio am­žiaus, jie gau­na pen­si­jas ir gy­ve­na iš pen­si­jos. Ir šian­dien, kai mes ti­ki­mės, kad jie, gy­ven­da­mi ta­me tur­te, ku­rio ver­tė už­au­go, tu­rės ga­li­my­bę su­si­mo­kė­ti ir pa­pil­do­mus tur­to mo­kes­čius, nes mes juos pa­va­di­no­me tur­čiais, re­a­ly­bė to­kia, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tik­rai pus­ry­čiams ne­at­si­ką­si, ant duo­nos ne­už­si­tep­si ir mo­kes­čių iš jo ne­su­si­mo­kė­si, jei­gu gy­ve­ni iš pen­si­jos. Tai yra la­bai di­de­lė ir la­bai rim­ta pro­ble­ma, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

An­tra di­de­lė pro­ble­ma, ku­rią ir­gi rei­kia tu­rė­ti ome­ny, jog šei­mos ski­ria­si ir daž­nai jau­ni žmo­nės su­si­me­ta, gy­ve­na kar­tu, su­si­tuo­kia, su­ku­ria šei­mą, gims­ta vai­kai, bet jei­gu įvyks­ta to­kia si­tu­a­ci­ja, kai žmo­nės pa­su­ka skir­tin­gais ke­liais, ta­da jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė tam­pa vie­no iš tė­vų nuo­sa­vy­be. Tas tė­vas pe­ri­ma ir to bu­to sko­las, ir kai tam­pa jo vie­no nuo­sa­vy­be, mo­kes­ti­nio kre­di­to, ku­ris skir­tas dviem žmo­nėms, ne­ten­ka. As­muo, ku­ris tu­rė­jo, tar­ki­me, 300 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir ne­mo­kė­jo jo­kio mo­kes­čio, nes bu­vo jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė, iš­si­sky­rus, kai jam per­ei­na vi­sas tur­tas, iš kar­to tu­ri pra­dė­ti mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, nors jo pa­ja­mos ne­pa­di­dė­jo, o dar ir sko­la pri­si­dė­jo.

Tai­gi mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai vie­ni­ši žmo­nės, vie­nas da­ly­kas, pen­si­nin­kai, vy­res­nio am­žiaus, ir šei­mos, tai yra vie­ni­šos šei­mos, tė­vai su vai­kais, ku­riems iš jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės per­ei­na tur­tas, tai jiems at­si­ran­da ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis ir mes ne­tu­rė­tu­me jų pa­pil­do­mai skal­puo­ti.

An­tra prie­žas­tis, ko­dėl šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tik­rai nė­ra to­bu­las ir aš siū­ly­čiau su­si­lai­ky­ti, kad pa­pras­tai su­rink­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis ke­liau­ja sa­vi­val­dy­bėms. Kuo­met su­rink­tas mo­kes­tis nu­krei­pia­mas sa­vi­val­dy­bėms, sa­vi­val­dy­bės tu­ri mo­ty­va­ci­ją in­ves­tuo­ti į in­fra­struk­tū­rą, su­tvar­ky­ti ke­lius, su­tvar­ky­ti ap­lin­ką ir to­kiu bū­du di­din­ti to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tę. Kai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė au­ga, sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mas mo­kes­tis vėl di­dė­ja ir tam­pa už­bur­tas ge­ra­sis ra­tas, kuo­met sa­vi­val­dy­bė bū­na mo­ty­vuo­ta ge­rin­ti to tur­to ver­tę, o žmo­gus mo­ty­vuo­tas mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bei tą mo­kes­tį. Šiuo at­ve­ju vi­sas mo­kes­tis ke­liau­ja į vals­ty­bės biu­dže­tą, to­dėl toks mo­kes­tis tik­rai nė­ra tiks­lin­gas.

Tre­čias da­ly­kas, į ku­rį at­kreip­siu dė­me­sį. Mes jau da­bar skai­čiuo­ja­me 10, gal­būt 20 tūkst., pri­klau­so­mai nuo to, ko­kia kar­te­lė bus, kiek bus to­kių žmo­nių, ku­rie mo­kės mo­kes­čius. Ta­čiau ki­tais me­tais bus per­ver­tin­tas vi­sas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, ku­ris yra da­ro­mas ma­si­niu ver­ti­ni­mu. Pas­ku­ti­nį kar­tą toks ver­ti­ni­mas bu­vo da­ro­mas prieš pen­ke­rius me­tus. At­kreip­siu dė­me­sį, kad ki­tais me­tais, kai bus iš nau­jo įver­tin­ta, po to­kia kar­te­le pra­lįs dar dau­giau žmo­nių, gal­būt 10 tūkst., gal­būt dar dau­giau žmo­nių, ku­rie tu­rės mo­kė­ti to­kį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Jei­gu šian­dien skai­čiuo­ja­te 150 tūkst. eu­rų 10 tūkst. kar­te­lę žmo­nių, ku­rie pa­ten­ka ir ku­rie tu­rės mo­kė­ti, ki­tais me­tais, pa­na­šu, kad at­si­ras dar bent 10 tūkst. žmo­nių, ku­rie tu­rės mo­kė­ti šį mo­kes­tį.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas, ku­ris ir­gi la­bai svar­bus, tai, jog tur­tin­giau­si as­me­nys, į ku­riuos ir nu­kreip­tas šis mo­kes­tis, ga­lės iš­veng­ti to­kio mo­kes­čio. Tie as­me­nys, ku­rių ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra 500 tūkst. eu­rų ir dau­giau, ga­li pa­si­rink­ti tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įdė­ti į įmo­nę ir jau mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą mo­kes­tį, pa­vyz­džiui, 0,7 %, ir to­kiu at­ve­ju tie tur­tin­giau­si as­me­nys ne­be­mo­kės ši­to mo­kes­čio, ku­ris nu­sta­ty­tas ir ku­rio pa­ja­mos te­kė­tų į vals­ty­bės biu­dže­tą. Jie mo­kės ma­žes­nį mo­kes­tį, ku­ris yra sa­vi­val­dy­bės mo­kes­tis, ir to­dėl vals­ty­bė, ti­kė­da­ma­si ap­mo­kes­tin­ti tur­čius, ne­su­rinks to mo­kes­čio. To­dėl siū­lau rim­tai ap­svars­ty­ti ir ne­sku­bė­ti su to­kio mo­kes­čio įve­di­mu, tuo la­biau jau nuo sau­sio 1 die­nos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. E. Gent­vi­las, ne­ma­tau. G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis pats sa­vai­me nė­ra nei gė­ris, nei blo­gis, bet, kaip ir vi­si ki­ti mo­kes­čiai, daž­niau­siai tu­ri sa­vo tiks­lą. Vie­nų mo­kes­čių tiks­las yra tie­siog pri­rink­ti dau­giau pi­ni­gų į biu­dže­tą, o šio mo­kes­čio tiks­las tu­rė­tų bū­ti šiek tiek ki­toks. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis tu­rė­tų pa­gy­vin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką, ska­tin­ti žmo­nes ne­už­lai­ky­ti tur­to ir taip pat sa­vi­val­dy­bėms gau­tos pa­ja­mos tu­rė­tų pa­dė­ti vys­ty­ti in­fra­struk­tū­rą. Ta­čiau šiuo at­ve­ju po­ky­tis vyks­ta la­bai men­kas, iš es­mės tik nu­lei­džia­ma kar­te­lė nuo 200 iki 150 tūkst., to­dėl vie­toj pla­nuo­tų 8 mln. eu­rų į biu­dže­tą pa­pil­do­mai pa­teks tik 2,5 mln. Tuo­met ky­la klau­si­mas, jei­gu ne­da­ro­mas es­mi­nis po­ky­tis, ne­per­ei­na­ma prie vi­suo­ti­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, jei­gu ne­per­ei­na­ma prie mo­de­lio, kai pa­ja­mos ten­ka ne­be vals­ty­bės biu­dže­tui, o sa­vi­val­dy­bėms, kam iš­vis toks po­ky­tis yra rei­ka­lin­gas, jei­gu jo at­ne­ša­mos pa­ja­mos vals­ty­bės mas­tu yra ypač men­kos? Man at­ro­do, jei­gu aš bū­čiau jū­sų vie­toj, val­dan­čių­jų vie­toj, tik­rai pa­gal­vo­čiau, ar ver­ta er­zin­ti vi­suo­me­nę, įves­ti pa­pil­do­mus mo­kes­čius, kai jų po­vei­kis vals­ty­bės biu­dže­tui yra dau­giau ne­gu mi­ni­ma­lus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. E. Gent­vi­las pa­si­ro­dė. Pra­šom į tri­bū­ną. Ar už­lei­si­te A. But­ke­vi­čiui ir vė­liau? Ger­bia­mas Al­gir­dai, pra­šom. Ta­da E. Gent­vi­las. Ge­rai.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­to­me Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir čia yra toks tik­riau­siai ka­bu­tė­se „pa­vyz­dys“, kai apie šį įsta­ty­mo pro­jek­tą dis­ku­ta­vo­me la­bai daug, su­aud­ri­no­me vi­suo­me­nę. O koks fis­ka­li­nis re­zul­ta­tas? Fis­ka­li­nis re­zul­ta­tas da­bar­ti­nio įsta­ty­mo pro­jek­to, jei­gu jis bus pri­im­tas iki ga­lo, pa­pil­do­mai gau­si­me 2,5 mln. eu­rų. Aš žiū­riu į pir­mi­nin­ką, taip? 2,5 mln. eu­rų. Bet po­li­tiš­kai, aš ma­nau, ža­la ir po­li­ti­niai nuos­to­liai yra daug di­des­ni. Tai ir ky­la klau­si­mas, ar iš tik­rų­jų tei­sin­gai bu­vo pa­si­rink­ta, kai po vie­nų me­tų vyks rin­ki­mai, iš kar­to teik­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai vie­nas da­ly­kas, ver­ti­nant po­li­tiš­kai.

Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra rei­ka­lin­gas ir svar­bus. Ko­kias aš ma­tau pro­ble­mas, ku­rias no­rė­čiau šiuo me­tu įvar­din­ti? Pir­ma pro­ble­ma yra tai, kad jei­gu mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius (tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip bu­vęs prem­je­ras ne­bu­vau įsi­gi­li­nęs) ma­to, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė yra ma­ža, jis net ne­tu­ri tei­sės kreip­tis, kad bū­tų at­lik­tas in­di­vi­du­a­lus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­ti­ni­mas. Kaip tik bu­vo pa­teik­ta ma­no įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, kad mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius tu­rė­tų tei­sę ma­ty­da­mas, kad tur­to re­a­li ver­tė ap­mo­kes­ti­na­mo­ji yra ne­re­a­li, ir pa­pras­čiau­siai su­tei­kia­ma tik to­kia iš­im­ti­nė tei­sė tam as­me­niui, ku­ris dis­po­nuo­ja ši­tuo tur­tu. To­kio at­ve­jo tik­rai ne­ži­nau.

Ki­tas da­ly­kas. Ma­no ma­ny­mu, jei­gu jūs pa­si­žiū­rė­si­te tam tik­rų spe­cia­lis­tų tam tik­rus at­lik­tus ver­ti­ni­mus, pa­vyz­džiui, ar yra re­a­li įver­tin­ta ap­mo­kes­ti­na­mo­ji tur­to ver­tė, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Vil­niaus mies­te ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė šiuo me­tu yra ne­re­a­li, tik­rai ne­re­a­li. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te Re­gist­rų cen­tro pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, Se­na­mies­ty­je, kur ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė yra nu­sta­ty­ta aukš­čiau­sia, šian­dien vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na yra įver­tin­ta maž­daug iki, pa­brė­žiu, 2 tūkst. eu­rų.

Kaip yra ly­gi­na­ma, ar yra re­a­li rin­kos ver­tė, ar ne­re­a­li rin­kos ver­tė? Tai žiū­ri­ma, ko­kios ver­tės yra nu­sta­ty­tos san­do­riuo­se, tur­to ver­tin­to­jai ver­ti­na ir mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riai ver­ti­na ir ta­da yra pri­ima­mas spren­di­mas, kad tik­rai ta ver­tė tu­ri bū­ti re­a­li ir ji tu­ri bū­ti vie­šai pa­skelb­ta. Ki­tas da­ly­kas – pen­ke­rių me­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės nu­sta­ty­mo ter­mi­nas yra per il­gas. Aš siū­liau, aiš­ku, gal vie­ni me­tai yra per trum­pas lai­ko­tar­pis, bet pen­ke­ri me­tai tik­rai yra per il­gas lai­ko­tar­pis.

Ko­dėl aš pa­mi­nė­jau, ar tik­rai ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė yra re­a­li? Čia yra ir so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo klau­si­mas. Tik­riau­siai jūs gir­di­te įvai­riuo­se de­ba­tuo­se, ypač kai vyks­ta rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja, kai yra pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie in­di­vi­du­a­lius na­mus, ko­kia yra ver­tė ir ko­kius mo­ka mo­kes­čius, tai dau­ge­lis pri­pa­žįs­ta (žiū­riu į ger­bia­mą ko­le­gą A. Ma­zu­ro­nį, jo tė­tis, at­si­me­nu, ašt­riai Pre­zi­den­to rin­ki­mi­nė­je kam­pa­ni­jo­je bu­vo ši­tą klau­si­mą iš­kė­lęs), na, aki­vaiz­džiai kai ka­da ir su­ke­lia tam tik­ras ne­rei­ka­lin­gas dis­ku­si­jas. Bet tai yra po­li­ti­ko pa­grin­di­nis už­da­vi­nys. Jei­gu ma­to­me, kad yra tam tik­rų pro­ble­mų, pra­si­len­kia su so­cia­li­niu tei­sin­gu­mu, mū­sų pa­rei­ga yra tas klai­das iš­tai­sy­ti, mie­lie­ji, ir vi­suo­me­nei pa­sa­ky­ti, kad re­gio­nuo­se, taip, mie­lie­ji, kai­na yra vie­na, Vil­niaus mies­te ki­ta, Kau­no mies­te vėl yra ki­to­kia, bet vi­sa tai tu­ri bū­ti aiš­ku ir vie­ša.

Ir pas­ku­ti­nė min­tis. Aš ma­nau, at­ei­ty­je bū­tų ga­li­ma nu­ma­ty­ti, ką ir ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas kal­bė­jo, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė vis tiek (tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka ro­do) yra ap­skai­to­ma sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to pa­ja­mo­se. Kai ku­rio­se ša­ly­se už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą su­rink­tos pa­ja­mos ir už že­mę mo­ka­mi mo­kes­čiai ir pa­ja­mos, ku­rios gau­na­mos sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se, yra net­gi api­brėž­ta, kur tos lė­šos ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos. Dau­giau­sia nau­do­ja­mos in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti, in­fra­struk­tū­rai at­nau­jin­ti, pa­sta­tams mo­der­ni­zuo­ti ir net­gi ko­fi­nan­suo­ti sko­li­nan­tis lė­šas tam tik­riems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Tai tik­rai, aš ma­nau, bū­tų di­džiu­lė pa­spir­tis sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios šian­dien aiš­ki­na, kad ne­ga­li tu­rė­ti pa­kan­ka­mai lė­šų, no­rė­da­mos įgy­ven­din­ti tam tik­rus pro­jek­tus, trūks­ta ko­fi­nan­sa­vi­mui lė­šų. Ir ūki­nin­kams bū­tų di­džiu­lė pa­spir­tis. Jei­gu ūki­nin­kas mo­ka mo­kes­čius už že­mę, tai da­lis tų su­mo­kė­tų mo­kes­čių tu­ri grįž­ti jo in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti ir ne­tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma ki­tai pa­skir­čiai. Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar dėl mo­ty­vų. At­si­pra­šau, pa­siū­ly­mai. At­si­pra­šau. Dėl 1 straips­nio mes, ma­tyt, ne­si­gin­čy­si­me – kai bus pri­im­tas, pa­va­di­ni­mas ir pa­si­keis.

Da­bar 1 straips­nis, 6 straips­nio pa­kei­ti­mas. Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, V. Čmi­ly­tės-Nielsen, K. Gla­vec­ko, E. Gent­vi­lo, V. Alek­nos, R. Juš­kos…

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, vi­soms leng­va­toms…

PIRMININKAS. Pa­lau­ki­te, pa­lau­ki­te! Kas pri­sta­tys – S. Gent­vi­las ar­ba Vik­to­ri­ja? Eu­ge­ni­jus. Pra­šom, Eu­ge­ni­jau.

E. GENTVILAS (LSF). Grei­to­sio­mis ban­dau pri­si­min­ti, ką mes ten siū­lė­me. Es­mi­nis da­ly­kas – kad ši­tas su­ren­ka­mas mo­kes­tis lik­tų sa­vi­val­dy­bėms, ir dar kaž­ku­ris ten as­pek­tas, bet tik­rai at­si­pra­šau, ne­tu­riu po ran­ka pa­si­ruo­šęs.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes tai iš­kreip­tų da­bar­ti­nę sis­te­mą.

PIRMININKAS. Dėl pro­cen­tų. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja­te už, kad… At­si­pra­šau, už pa­siū­ly­mą. Kas pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te.

Už­si­re­gist­ra­vo 88, bal­sa­vo 86: 10 – už, prieš – 22, su­si­lai­kė 54. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas S. Gent­vi­lo, V. Čmi­ly­tės-Niel­sen, K. Gla­vec­ko, E. Gent­vi­lo, V. Alek­nos, R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Pra­šom. Ten taip pat ei­na dėl pro­cen­tų. Kas pri­sta­to? Eu­ge­ni­jus. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, dėl pro­cen­tų? Čia ši­tas?

PIRMININKAS. Čia yra ant­ras pa­siū­ly­mas – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ver­tė.

E. GENTVILAS (LSF). Skai­čiuo­jant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nę ver­tę, nuo ku­rios bus tai­ko­mas mo­kes­čio ta­ri­fas, įver­tin­ti: ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­skir­tį, nau­do­ja­mą tei­si­nį sta­tu­są ir jo tech­ni­nes sa­vy­bes; an­tra, prie­žiū­ros būk­lę ir ap­leis­tu­mą įver­tin­ti; tre­čias da­ly­kas – rei­kia įver­tin­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų ka­te­go­ri­jas, dy­dį ar tei­si­nę for­mą, ar so­cia­li­nę pa­dė­tį; ket­vir­ta – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bu­vi­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vie­tą pa­gal sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus.

Ki­taip sa­kant, mes su­pran­ta­me, kad tai kom­pli­kuo­ja, ta­čiau tai tik­rai tei­sin­giau at­spin­di re­a­lią ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tę, apie ką po­nas A. But­ke­vi­čius ir kal­bė­jo, kad dau­ge­liu at­ve­jų ji ne­bū­na re­a­li.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes pa­teik­tas siū­ly­mas iš es­mės reikš­tų tai, kas ne­bū­tų su­de­ri­na­ma su mo­kes­čių tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo prin­ci­pais ir iš­kreip­tų esa­mą si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Dė­ko­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 84: 12 – už, prieš – 17, su­si­lai­kė 55. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas – K. Ma­siu­lio siū­ly­mas. Ka­dan­gi jo ne­ma­tau, gal ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­sa­kys nuo­mo­nę dėl pa­siū­ly­mo ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes taip pat no­ri­ma nai­kin­ti tam tik­ras leng­va­tas, iš­im­tis, bet ka­dan­gi bu­vo pri­tar­ta di­des­nei su­mai – 150 tūkst. eu­rų, tai jie ne­be­pri­ta­ria tam. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­ma?.. Pra­šom. No­rė­jau klaus­ti jau ki­taip.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi iš tik­rų­jų ma­no ko­le­gos yra la­bai daug siū­ly­mų ir jie ga­na pa­na­šūs, gal bū­tų ga­li­ma pa­ban­dy­ti juos su­gru­puo­ti?

PIRMININKAS. Tuoj su­gru­puo­si­me. Yra. Tuoj su­gru­puo­si­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ga­li­me. Dė­ko­ja­me. Ne­pri­tar­ta.

Vėl daug K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Aš pra­šy­čiau, ka­dan­gi nė­ra, trum­pai pri­sta­ty­ti, ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę taip pat.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Fak­tiš­kai vi­siems pa­siū­ly­mams ne­pri­tar­ti, tai jų la­bai daug.

PIRMININKAS. Vi­siems pa­siū­ly­mams ko­mi­te­tas…

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip. Dėl vi­sų pa­siū­ly­mų ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ne­pri­tar­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Dė­ko­ja­me.

Da­bar yra li­be­ra­lų gru­pės pa­siū­ly­mas ir K. Ma­siu­lio tie pa­tys pa­siū­ly­mai. Ar li­be­ra­lų gru­pė ga­lė­tų?.. (Bal­sai sa­lė­je) Jau čia tas pats, kaip ir K. Ma­siu­lio.

Da­bar li­be­ra­lų gru­pė: Eu­ge­ni­jus, V. Alek­na, S. Gent­vi­las, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Kaip ir pa­na­šus pa­siū­ly­mas, tas pats. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. 6 straips­nio 4 da­lis.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar yra ki­tų pa­siū­ly­mų? Tei­kė­jai?

E. GENTVILAS (LSF). Na, siū­lo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­tei­ki­mo.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Dėl pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Taip, dėl pa­siū­ly­mo dėl 6 straips­nio 4 da­lies. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 63, bal­sa­vo 54: už – 19, prieš – 3, su­si­lai­kė 32. Ne­pri­ta­rė siū­ly­mui.

Da­bar ki­tas siū­ly­mas dėl 6 straips­nio 5 da­lies. Vėl li­be­ra­lų gru­pės pa­siū­ly­mas. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Siū­lo­me 6 straips­nio 5 da­lį pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sia ga­lios, nes vi­sa to­kia do­ku­men­to lo­gi­ka, mū­sų įsi­vaiz­da­vi­mu, bū­tų.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me.

E. GENTVILAS (LSF). Man tas ko­mi­te­tas ne­pa­tin­ka. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Kas už siū­ly­mą, už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 84: už – 15, prieš – 20, su­si­lai­kė 49. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas li­be­ra­lų gru­pės siū­ly­mas dėl 7 straips­nio 1 da­lies 2 punk­to. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Ten­ka im­tis ini­cia­ty­vos. Čia sė­din­tys ko­le­gos Sei­mo na­riai, ma­tyt, ne­pri­eš­ta­raus. Na, ko­kia mums nau­da, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria ir mes gau­na­me 15, 16 ar net 19 bal­sų? Dau­giau ne­be­teik­siu aš tų pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū.

PIRMININKAS. Ar at­si­sa­ko­te dau­giau teik­ti siū­ly­mų? Tai ką ko­mi­te­tas pa­da­rė?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ne­pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je)

Da­bar ei­na gru­pė ir­gi, bet su K. Ma­siu­liu. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­sa­kė siū­ly­mus…

Lie­ka M. Ma­jaus­kas. Ger­bia­mo M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio 3 da­lies. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ga­vau ne­ma­žai laiš­kų gy­ven­to­jų, ku­rie do­mė­jo­si mū­sų veik­la čia, se­kė, kaip vy­ko dis­ku­si­jos dėl šio mo­kes­čio, ir at­krei­pė dė­me­sį bū­tent į vie­ni­šas šei­mas. Tai yra iš­si­sky­ru­sios šei­mos, kai vie­nam iš tė­vų lie­ka ne tik vai­kai, ne tik ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, bet ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­sko­los. Kaip ir mi­nė­jau, nors to žmo­gaus tur­tas pa­di­dė­ja, ta­čiau pa­di­dė­ja ir įsi­pa­rei­go­ji­mai. Dėl to, jog iš­si­ski­ria, iš jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas tam­pa as­me­ni­ne vie­no žmo­gaus nuo­sa­vy­be ir taip at­si­ran­da ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis. Nes, kaip mes pui­kiai ži­no­me, pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą mo­kes­ti­nis kre­di­tas yra tai­ko­mas ne tur­tui, o as­me­niui. Tai­gi, kuo­met ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, pa­vyz­džiui, mū­sų Pre­zi­den­to, yra jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė, jis yra da­li­namas per pu­sę ir pri­tai­ko­ma ta kar­te­lė.

Šiuo at­ve­ju, jei­gu šei­ma iš­si­ski­ria, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas tam­pa vie­no žmo­gaus nuo­sa­vy­be, jis per­ra­šo­mas, per­ra­šo­ma ir sko­la. Tai­gi žmo­gus tu­ri ir ap­tar­nau­ti sko­lą, di­des­nę sko­lą, di­des­ni įsi­pa­rei­go­ji­mai, tu­ri mo­kė­ti vi­sus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, ir da­bar dar pa­pil­do­mai tu­rės mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. To­dėl šiuo siū­ly­mu aš siū­lau, kad bū­tų tai­ko­ma leng­va­ta vie­ni­šoms šei­moms, tai yra šei­moms, ku­rios au­gi­na vai­kus, tė­vams, ar tai vy­ras, ar mo­te­ris, po sky­ry­bų li­ku­siems su vai­kais, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis, pri­ėmus šį įsta­ty­mą, ne­pa­di­dė­tų, nes, kaip ir mi­nė­jau, tur­tas nė­ra to­ly­gu pa­ja­moms. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, ka­dan­gi tai su­da­rys tam tik­ras ga­li­my­bes pik­tnau­džiau­ti, gy­ven­ti ne­su­si­tuo­kus ar ki­taip…

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl siū­ly­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 27, prieš – 15, su­si­lai­kė 40. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas M. Ma­jaus­ko siū­ly­mas – dėl 3 straips­nio 1 da­lies. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mes pui­kiai ži­no­me, kad žmo­nės tu­ri pa­si­ruoš­ti pri­im­tiems spren­di­mas, taip pat ir da­bar jau ir vie­ni­šos šei­mos, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės tu­ri skai­čiuo­ti sa­vo pi­ni­gus, at­si­dė­ti tam tik­rą da­lį ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiui, ne tik Ka­lė­doms, do­va­noms, ko­mu­na­li­niams mo­kes­čiams, duo­nai, svies­tui, bet da­bar dar tu­ri ati­dė­ti ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiui. Man at­ro­do, kad tik­rai yra ne­ra­cio­na­lu ir ne­at­sa­kin­ga pri­imi­nė­ti spren­di­mus, ku­rie įsi­ga­lio­ja tuoj pat. Žmo­nės jau po sau­sio 1 die­nos, bai­gę švęs­ti tu­rės iš tik­rų­jų su­si­mo­kė­ti ne tik už šven­tes, bet su­mo­kė­ti ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Tai siū­ly­mas bū­tų nu­kel­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsi­ga­lio­ji­mą iki lie­pos 1 die­nos, taip, kad jis ne­įsi­ga­lio­tų už ke­lių sa­vai­čių. Toks siū­ly­mas bū­tų at­sa­kin­gas tiek dėl mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­vi­mo prin­ci­po, tiek dėl tei­sė­tų lū­kes­čių vi­suo­me­nė­je prin­ci­po, kad ne­įsi­ga­lio­tų nau­ji mo­kes­ti­niai spren­di­mai iš kar­to, po ke­lių sa­vai­čių Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar tu­ri­me 10 Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mą dėl ši­to siū­ly­mo? (Bal­sas sa­lė­je: „Tu­ri­me“). Tu­ri­me. Dė­ko­ja­me. Da­bar ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, ka­dan­gi tai keis­tų esa­mą si­tu­a­ci­ją, kai mo­kes­tis yra mo­ka­mas už ei­na­muo­sius me­tus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl siū­ly­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 83 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 12, su­si­lai­kė 38. Pa­siū­ly­mui ne­prit­ar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra dar K. Ma­siu­lio ir E. Gent­vi­lo, ir gru­pės na­rių… Bet mes jau ap­si­spren­dė­me ir gru­pės na­riai at­si­ė­mė. Ta­da ši­tie lie­ka. Da­bar ger­bia­mo­jo A. But­ke­vi­čius yra nau­jas siū­ly­mas dėl pro­jek­to 3 straips­nio. Ger­bia­mas Al­gir­dai, pra­šom prista­ty­ti.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl ši­to straips­nio yra nu­ma­ty­ta pa­tai­sa, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė bū­tų nu­sta­to­ma kiek­vie­nais me­tais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes šiuo me­tu yra kas pen­ke­rius me­tus nu­sta­to­ma ir tai ga­li lem­ti tam tik­rus kai­nų iš­si­šo­ki­mus vie­nais ar ki­tais me­tais. O šiuo me­tu yra ima­mas pen­ke­rių me­tų vi­dur­kis.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Pra­šom, M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį, kad ga­nė­ti­nai svar­bus siū­ly­mas ir jis reikš­min­gai pa­keis­tų šio mo­kes­čio vei­ki­mą. Da­bar yra kas pen­ke­rius me­tus nu­sta­to­ma kar­te­lė ir ne­rei­kia slėp­ti – iš tie­sų ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas au­ga ir ne kiek­vie­nais me­tais vis dau­giau žmo­nių pa­ten­ka, o kas pen­ke­rius me­tus pa­ten­ka. Jei­gu mes pri­tai­ky­tu­me kar­te­lės… ne kar­te­lės, ver­ti­ni­mą kiek­vie­nais me­tais, tai reikš­min­gai di­des­nis kie­kis žmo­nių pa­tek­tų pa­gal šią kar­te­lę ir reikš­min­gai dau­giau žmo­nių pra­dė­tų mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Man at­ro­do, tai bū­tų dar vie­nas ne­at­sa­kin­gas spren­di­mas, to­dėl kvies­čiau su­silai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tą nuo­mo­nę. Tu­riu klau­si­mą ger­bia­mam pra­ne­šė­jui A. But­ke­vi­čiui. Jūs pri­sta­tė­te 9 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą, o 8 straips­nio 2 da­lį ir­gi kar­tu čia pri­sta­tė­te, taip? Ir čia ko­mi­te­to nuo­mo­nė ta pa­ti dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl ad­mi­nist­ra­to­riaus ir­gi kar­tu, taip? Ne. Tai pra­šom da­bar ap­si­spręs­ti dėl 3 straips­nio. Kas už pa­siū­ly­mą, pra­šom bal­suo­ti, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 87, bal­sa­vo 86: už – 6, prieš – 14, su­si­lai­kė 66. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas siū­ly­mas yra dėl 8 straips­nio 2 da­lies, dėl vie­tos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riaus. Pra­šau, Al­gir­dai But­ke­vi­čiau. At­ro­do, tvar­ka.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ži­no­te, ne­ži­nau nė vie­no mo­kes­ti­nio įsta­ty­mo, kai yra drau­džia­ma mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui ini­ci­juo­ti pa­pil­do­mą pa­tik­ri­ni­mą ar­ba tie­siog at­lik­ti tam tik­rus per­skai­čia­vi­mus, jei­gu mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ma­to, kad, pa­vyz­džiui, ver­tė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­ris yra ap­mo­kes­ti­na­mas, yra ne­tei­sin­ga. Kaip tik yra ma­no pa­tai­sa, kad jei tur­to ver­tin­to­jo nu­sta­ty­ta ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nė ver­tė, no­riu pa­brėž­ti, dau­giau kaip 20 % ski­ria­si nuo šio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės, nu­sta­ty­tos at­li­kus in­di­vi­du­a­lų ver­ti­ni­mą, ta­da mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius pa­gal ma­no pa­siū­ly­mą ga­lė­tų kreip­tis į tur­to ver­tin­to­ją, kad bū­tų at­lik­tas in­di­vi­du­a­lus nau­jas ver­ti­ni­mas. Šiuo me­tu su­da­ro­me tam tik­ras prie­lai­das ne­są­ži­nin­giems as­me­nims, ga­li bū­ti ir kon­tra­ban­di­nin­kams, kai už­sa­kius tur­to ver­ti­ni­mą, at­li­kus net­gi ir in­di­vi­du­a­lų ver­ti­ni­mą, pa­vyz­džiui, gin­čy­tis su mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riu­mi tiek, kiek no­ri, ir tik­rai mo­ka kai ka­da kai ku­rie ne nuo re­a­lios tur­to ver­tės.

PIRMININKAS. Klau­si­mas ger­bia­mam pra­ne­šė­jui. Dėl 4 straips­nio ga­li­te kar­tu pri­sta­ty­ti? Čia trys vie­na­me. Ta­da pa­ju­si­me ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Čia vie­nas su ki­tu yra su­si­ję.

PIRMININKAS. Su­si­ję, taip? Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes keis­tų da­bar­ti­nę sis­te­mą, kaip yra nu­sta­to­ma, o pats as­muo vi­sa­da ga­li kreip­tis, jei jam ver­tė ne­tin­ka­ma. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar bu­vo nuo­mo­nė iš­sa­ky­ta prieš. R. J. Da­gys no­ri už.

R. J. DAGYS (MSNG). Nie­kaip ne­su­pran­tu, kuo čia dė­tas as­muo. Čia kal­ba­ma apie ad­mi­nist­ra­to­riaus tei­sę kreip­tis ma­tant tam tik­ras nuo­sta­tas. Kaip, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ga­li­ma bū­tų pa­tik­rin­ti? Net fak­tiš­kai ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pras­me, jei­gu mes ne­lei­džia­me net ad­mi­nist­ra­to­riui iš­si­aiš­kin­ti tik­ro­sios tur­to ver­tės, jei­gu jam ky­la tam tik­rų įta­ri­mų, tai kaip tą tur­to mo­kes­tį mes iš­vis ad­mi­nist­ruo­si­me? Kas nors pa­si­sam­dys nor­ma­lias fir­mas, ku­rios ge­rai įver­tins ta­vo tur­tą, ir nie­kas ne­ga­lės net kves­tio­nuo­ti, nes toks da­ly­kas kaip ir bus kon­stan­ta. Aš ma­nau, kad ger­bia­mo A. But­ke­vi­čiaus siū­ly­mas tu­ri es­mi­nę lo­gi­ką.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, la­bai at­sar­giai bal­suo­ki­me. Jei­gu mes pri­tar­si­me šiam siū­ly­mui, mes re­a­liai įtei­sin­si­me Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos per­se­kio­ji­mą, nes Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ga­lės sa­va­ran­kiš­kai nu­spręs­ti, kie­no ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą im­ti ir per­ver­tin­ti. Šiuo me­tu yra ma­si­nis ver­ti­ni­mas, nu­sta­to­ma ver­tė ir vi­si su­si­mo­ka mo­kes­čius. Ta­čiau pa­pil­do­mai Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ga­lės at­ei­ti, iš­si­rink­ti vie­ną ar ki­tą as­me­nį ir pa­pil­do­mai įver­tin­ti tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­vyz­džiui, pra­ėjus dve­jiems ar tre­jiems me­tams, kai vi­siems ki­tiems yra nu­sta­to­mi pen­ke­ri me­tai. Po pen­ke­rių me­tų per­ver­ti­na­ma – vi­siems vie­no­dai, vi­siems vie­no­da tvar­ka. Čiagi at­si­ras ga­li­my­bė Mo­kes­čių ins­pek­ci­jai iš­si­rink­ti jai ne­pa­tin­kan­čius as­me­nis ir tą tur­tą ver­tin­ti, kiek no­ri kar­tų ir ka­da no­ri. Man at­ro­do, to­kia tvar­ka iš tie­sų bū­tų ne­at­sa­kin­ga, ir siū­ly­čiau jai ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pra­šau. Ger­bia­mas A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Jei­gu ga­li­ma – re­pli­ką. Pa­tai­so­je aiš­kiai yra pa­brėž­ta: jei­gu mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ma­to, kad 20 % ski­ria­si in­di­vi­du­a­laus ver­tin­to­jo ver­tė. Ger­bia­mas Ma­jaus­kai, ne­mai­šy­ki­te ir ne­me­luo­ki­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar bal­suo­ja­me už siū­ly­mą. Kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 94, bal­sa­vo 94: už – 12, prieš – 22, su­si­lai­kė 60. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar 5 straips­nio nau­jas iš­dės­ty­mas. A. But­ke­vi­čius. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Ma­no pa­tai­sos pra­ran­da pras­mę bū­ti to­liau svars­to­mos, nes joms ne­bu­vo pri­tar­ta. Aiš­ku, svei­ki­nu, kad Lie­tu­va yra vie­na iš ša­lių, kur mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ad­mi­nist­ruo­da­mas mo­kes­čius ne­tu­ri tei­sės kiš­tis ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, su­draus­min­ti ne­są­ži­nin­gus tur­to ver­tin­to­jus ir ne­są­ži­nin­gus žmo­nes, ku­rie įsi­gy­ja tur­to.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui, dė­ko­ja­me ki­tiems. Da­bar dėl vi­so. Pra­šom. V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų daug ar­gu­men­tų šian­dien bu­vo iš­girs­ta, ko­dėl ne­rei­kė­tų bal­suo­ti už šį tei­sės ak­tą. Ta­čiau su­tin­ku iš da­lies, kad gal­būt yra ne­to­bu­lų vie­tų ir kad rei­kia tą tei­sės ak­tą to­bu­lin­ti, kaip an­tai, jei­gu būs­tas yra įsi­gy­tas nau­do­jant kre­di­tą, ta­da ky­la klau­si­mas, kie­no re­a­liai yra to­kio būs­to nuo­sa­vy­bė. Kaip ži­no­ma, pra­ra­dus mo­ku­mą kre­di­to­rius pats pir­mas sto­vi ei­lė­je dėl to­kio būs­to pa­ė­mi­mo sa­vo nau­dai. Ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad tas tei­sės ak­tas nė­ra nau­jai svars­to­mas, yra pri­im­tas pra­ei­tais me­tais. Šian­dien mes svars­to­me tik šio tei­sės ak­to ko­rek­ci­ją, tai yra ap­mo­kes­ti­na­mo­sios ver­tės su­ma­ži­ni­mą. Pra­ei­tais me­tais mes pri­ėmė­me čia, Sei­mo sa­lė­je, kad ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė tu­ri bū­ti 220 tūkst. eu­rų, šian­dien jau yra 100 tūkst. Su­tin­ku, kad šuo­lis yra ga­na di­de­lis, kad ar­gu­men­tų yra kaip ir ne­daug, ta­čiau yra re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas, ku­riam mes pri­ta­rė­me, tai yra tur­to ver­tė yra 150 tūkst., ir taip yra ras­tas kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas. To­dėl ir siū­lau pa­lai­ky­ti šį tei­sės ak­tą su kom­pro­mi­si­niu va­rian­tu, tai yra su 150 tūkst. ver­te. Ir aš ma­nau, kad rei­kia bal­suo­ti už, nes tai vis dėl­to yra tei­sės ak­tas, ku­ris pri­si­de­da prie so­cia­li­nės at­skir­ties iš­gy­ven­di­ni­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na, iš tie­sų, kai V. Ačie­nė kal­ba už, kal­bė­ti prieš sun­ku, nes Vi­da tik­rai, te­ko įsi­tin­kin­ti ko­mi­te­te, pa­si­žy­mi la­bai kri­tiš­ku ir ob­jek­ty­viu daž­nai ver­ti­ni­mu, ne­svar­bu, val­dan­čių­jų ar opo­zi­ci­jos tei­kia­mas pro­jek­tas. Vis dėl­to aš čia ma­tau es­mi­nius šio pro­jek­to trū­ku­mus ir pra­dė­siu nuo to, kad fi­nan­sų mi­nist­ras šian­dien frak­ci­jo­je pa­reiš­kė, kad tai nė­ra ly­di­ma­sis biu­dže­to pro­jek­tas. Va­di­na­si, kad pa­gal Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą jam tu­ri ga­lio­ti še­šių mė­ne­sių įsi­ga­lio­ji­mo tai­syk­lė. Čia ta tai­syk­lė nė­ra tai­ko­ma ir čia yra pir­mas pa­žei­di­mas.

Ant­ras da­ly­kas. Kai mes čia kaip ir dis­ku­ta­vo­me, šis mo­kes­tis ne­pel­ny­tai nu­skal­puos vie­ni­šus žmo­nes, vy­res­nio am­žiaus žmo­nes ir vie­ni­šas šei­mas. Vie­ni­šų šei­mų, iš­si­sky­ru­sių tė­vų tur­tas lie­ka vie­nam iš žmo­nių, vie­nam iš tė­vų, sko­la au­ga, įsi­pa­rei­go­ji­mai au­ga, ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai au­ga ir dar rei­kės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį su­si­mo­kė­ti.

Tre­čias da­ly­kas. Mo­kes­tis ke­liau­ja ne į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, o į vals­ty­bės biu­dže­tą ir toks mo­kes­tis ne­tu­rė­tų ke­liau­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, nes sa­vi­val­dy­bė rū­pi­na­si ap­lin­ka, in­fra­struk­tū­ra, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė aug­tų, to­dėl tos pa­ja­mos tu­rė­tų ke­liau­ti į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Ket­vir­tas da­ly­kas. Mes jau gir­dė­jo­me (čia ir ger­bia­mas eks­prem­je­ras at­krei­pė dė­me­sį), kad šio mo­kes­čio pla­nuo­ja­ma su­rink­ti vos 2 mln. eu­rų. Ar iš tik­rų­jų ver­ta er­zin­ti vi­suo­me­nę, ver­ta skal­puo­ti vie­ni­šus žmo­nes dėl vos ke­lių mi­li­jo­nų eu­rų ir pri­im­ti pa­žei­džiant Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą?

Ga­lų ga­le pa­tys tur­tin­giau­si, tie, į ku­riuos yra nu­kreip­tas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, tu­rės la­bai pa­pras­tą ga­li­my­bę iš­veng­ti šio mo­kes­čio – per­re­gist­ruos tur­tą įmo­nei ir mo­kės sa­vi­val­dy­bės mo­kes­tį, ku­ris ga­li bū­ti ma­žes­nis, ne­gu vals­ty­bės nu­sta­ty­tas. Tai­gi kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir iki bal­sa­vi­mo, iki pri­ėmi­mo la­bai rim­tai pa­svars­ty­ti, ar iš tik­rų­jų ver­ta pa­žeis­ti įsta­ty­mus, ver­ta er­zin­ti žmo­nes dėl to, kas, man at­ro­do…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ne­tu­ri di­de­lės pras­mės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės po svars­ty­mo iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 94. Bal­sa­vo 93: už – 50, prieš – 17, su­si­lai­kė 26. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.02 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3758(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Pus­va­lan­dis pra­ėjo, grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės – Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3758(2). Ger­bia­mą K. Smir­no­vą pra­šom… Ne­rei­kia į tri­bū­ną, bet yra. Ge­rai.

Da­bar dėl 1 straips­nio pa­kei­ti­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me.

Dėl vi­so E. Pu­pi­nis tu­ri nuo­mo­nę. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tau, kad nė­ra prieš, tai iš tik­rų­jų rei­kia pri­tar­ti, nes kon­ven­ci­ją pri­ėmė­me, tai kar­tu tu­ri­me pri­tar­ti ir Spor­to įsta­ty­mui, ku­ria­me nu­ma­ty­tos są­ly­gos, ku­rioms esant ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti tą kon­ven­ci­ją. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me, pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 90. Bal­sa­vo 90: už – 83, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Spor­to įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3758(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.04 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3759(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3759(2).

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Kas yra? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl 1 straips­nio? Nė­ra pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs klau­sy­ki­te, kas yra sa­ko­ma. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta, dė­ko­ja­me.

Da­bar dėl vi­so. Pra­šom, R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš, už­bėg­da­ma kal­bė­sian­čiam prieš L. Kas­čiū­nui, no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės tai­ko­mos yra pa­rei­gū­nų, ir ta sis­te­ma Lie­tu­vo­je ku­ria­ma nuo­sek­li, sie­kiant ben­dro teis­mų krū­vio ma­ži­ni­mo. Jo nuo­mo­ne, kad pa­rei­gū­nai vis dėl­to vir­šys sa­vo įga­lio­ji­mus, skir­da­mi drau­di­mą lan­ky­tis spor­to ren­gi­niuo­se.

Tą abe­jo­nę aš no­rė­čiau iš­sklai­dy­ti, nes ir šiuo me­tu pa­rei­gū­nai ski­ria ir tai­ko ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nes la­bai pla­čiai. Vi­siems ži­no­ma, pa­vyz­džiui, tai­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas. Tai tu­ri, be abe­jo, di­des­nį so­cia­li­nį po­vei­kį, jei­gu dar kal­ba­me, kad to­kia tei­sė vai­ruo­ti bū­tų at­im­ta vai­ruo­to­jui, tai kiek­vie­nu at­ve­ju po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, skir­da­mi drau­di­mą lan­ky­tis ren­gi­niuo­se, ver­tins ir as­mens cha­rak­te­ris­ti­ką, ir prieš tai pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus, ir nu­si­žen­gi­mo pa­vo­jin­gu­mą, ap­lin­ky­bes. Svar­biau­sia, kad bus už­tik­rin­tas pa­grin­di­nis da­ly­kas – tai vi­suo­me­nės sau­gu­mas ir su tuo sie­ti­nas vie­ša­sis in­te­re­sas šiuo at­ve­ju.

Man at­ro­do, kad grei­tas su­re­a­ga­vi­mas ir ap­skri­tai mū­sų sir­ga­lių, žiū­ro­vų kul­tū­ros ug­dy­mas, tik­rai ta prie­mo­nė nė­ra per­tek­li­nė ir kiek­vie­nu at­ve­ju, kal­bant apie žmo­gaus tei­ses, kaip yra ir šiuo me­tu, ne­pa­ten­kin­ti pri­im­tais spren­di­mais pi­lie­čiai ga­li kreip­tis į teis­mus, o ta­da jau po­vei­kio prie­mo­nės at­si­ran­da vi­sai ki­to­kios. Ga­li bū­ti ski­ria­ma ir iki 1 tūkst. 500 eu­rų bau­da ar­ba net­gi tur­to kon­fis­ka­vi­mas. Aš la­bai siū­lau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą kaip ly­di­mą­jį, kon­ven­ci­jos dėl žiū­ro­vų bru­ta­laus el­ge­sio spor­to ren­gi­niuo­se da­lį, ir sis­te­miš­kai pa­žiū­rė­ti į vi­są ši­tą pro­ble­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Lie­tu­vos tei­sių ir lais­vių gy­nė­jai, de­mo­kra­tiškai iš­rink­to par­la­men­to na­riai! Aš tik­rai no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į tai, ką mes šian­dien čia pri­im­si­me. Jei­gu jūs pa­spau­si­te už, va­di­na­si, žmo­gus vie­nas­me­niu pa­rei­gū­no spren­di­mu už vi­siš­kai smul­kų nu­si­žen­gi­mą ga­li iki dve­jų me­tų gau­ti drau­di­mą lan­ky­tis ne tik spor­to, bet ir vi­suo­se vie­šuo­siuo­se Lie­tu­vos ren­gi­niuo­se. Ir bus iš­plės­tas drau­di­mas jo ga­li­miems vi­zi­tams į spor­to ren­gi­nius vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je už ko­kį nors keiks­ma­žo­dį ar vi­siš­kai ne­di­de­lį nu­si­žen­gi­mą, ku­ris ga­li bū­ti la­bai sub­jek­ty­viai įver­tin­tas.

Ger­bia­ma mi­nist­rė pa­mi­nė­jo vai­ra­vi­mo tei­ses. Tai ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai. Vai­ra­vi­mo tei­sių at­ėmi­mas yra už ko­kį nors aiš­kų nu­si­žen­gi­mą, ku­rį pa­ro­do koks nors gir­tu­mo ma­ta­vi­mo prie­tai­sas. Kai kal­ba­me apie pa­rei­gū­nų vie­nas­me­nį spren­di­mą ver­ti­nant vie­ną ar ki­tą po­el­gį, yra aiš­kus sub­jek­ty­vu­mas, ir tos is­to­ri­jos, ku­rią jūs aiš­kiai gir­dė­jo­te ne kar­tą prieš tris, ke­tu­rias sa­vai­tes, ro­do pra­si­len­ki­mą su svei­ku pro­tu, pro­por­cin­gu­mu ir tei­sin­gu­mu.

Ger­bia­mie­ji, aš su­pras­čiau ši­tą drau­di­mo iš­plė­ti­mą į vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes su są­ly­ga, jei­gu tai spręs­tų teis­mas, o ne vie­nas­me­niš­kai pa­rei­gū­nas. To­dėl aš ne­ga­liu bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą, kol mes ne­pa­pil­dė­me da­bar ga­lio­jan­čio Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so ma­no pa­tai­sa, kad tai bū­tų įma­no­ma tik teis­mo ke­liu.

Ir pa­bai­gai no­riu pa­sa­ky­ti pa­pras­tą da­ly­ką. Net Uk­rai­no­je nė­ra to­kios sank­ci­jos. Po­nas V. Ja­nu­ko­vyčius per Mai­da­no pro­ce­są pa­ban­dė įves­ti drau­di­mą. Į ką tai vir­to, jūs ži­no­te. Dar dau­giau, net ir V. Ja­nu­ko­vy­čiaus įsta­ty­mo pa­tai­so­se bu­vo nu­ma­ty­ta, kad tam rei­kia teis­mo spren­di­mo. Mie­lie­ji, ne­da­ry­ki­me klai­dos! Jei­gu šian­dien pa­da­ry­si­me klai­dą, ki­tą kar­tą ga­lė­si­me ją iš­tai­sy­ti pri­tar­da­mi ma­no pa­tai­sai. Ačiū.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tik­ro ga­li­ma pa­sa­ky­ti tai, kad pa­žei­dė­jo at­žvil­giu vi­sos prie­mo­nės tin­ka­mos, jei­gu rei­kia už­tik­rin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, bet mes kal­ba­me apie tai, kad jei­gu tuo me­tu as­muo vyk­do pa­žei­di­mą, tik­rai po­li­ci­ja tu­ri vi­sas ga­li­my­bes už­kar­dy­ti tą pa­žei­di­mą, o po to ver­tin­ti, ar už tą pa­žei­di­mą rei­kia tai­ky­ti prie­mo­nę ap­ri­bo­ti jo lan­ky­mą­si kon­kre­čia­me ren­gi­ny­je, spor­to šiuo at­ve­ju mes tu­ri­me ome­ny­je. Tik­rai aš pri­tar­čiau L. Kas­čiū­nui apie teis­mą, nes mes kal­ba­me apie tam tik­rą žmo­gaus lais­vės ap­ri­bo­ji­mą. Ir mes su­pran­ta­me tai, kad vis dėl­to yra sub­jek­ty­vus pa­rei­gū­no veiks­nys, ver­ti­nant vie­no­kį ar ki­to­kį as­mens pra­si­žen­gi­mą. Ma­no gal­va, iš tik­rų­jų mums rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti šiuo at­žvil­giu ir ne­su­teik­ti per­tek­li­nių ga­li­my­bių pa­rei­gū­nams pik­tnau­džiau­ti to­mis ga­lio­mis.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ži­no­te, kaž­kiek pa­dvel­kė pra­ei­ti­mi, kad tu esi kal­tas a pri­ori, nes aš pa­rei­gū­nas ir taip nu­sta­čiau, o jei­gu no­ri­te, ei­ki­te aiš­kin­tis, ar aš tei­sus, ar ne. Pa­siųs ta­ve į teis­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Ne prie­šin­gai, kad per teis­mą tu­rė­tum įro­dy­ti, ko­kios ta­vo sank­ci­jos, ar ad­mi­nist­ra­ci­niu, ar dar kaž­ko­kiu ki­to­kiu teis­mu ei­tų pats pro­ce­sas, bet a pri­ori. Aš nu­bau­džiau, o ten pas­kui aiš­kin­kis. Tie teis­mai kiek me­tų truks, tu aiš­kin­kis. Bu­vo to­kie lai­kai, nu­spręs­da­vo trys žmo­nės, kai bū­da­vo aukš­čiau­sia­sis net ne tei­sė­jas, o ka­pi­to­nas. Pa­si­skai­ty­ki­te, pil­nas Ge­no­ci­do cen­tras vi­so­kių to­kių spren­di­mų. Man at­ro­do, mes ryš­kiai per­len­kia­me laz­dą, no­rė­da­mi spręs­ti pro­ble­mas, bet su­kei­čia­me ar­klį su ve­ži­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 26, prieš – 22, su­si­lai­kė 36. Įsta­ty­mas ne­pri­im­tas. Dė­ko­ja­me.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 533 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3529. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kė­jo lai­ku at­ei­ti prie mik­ro­fo­no, bet iš­im­ties tvar­ka, kol at­eis ger­bia­ma pra­ne­šė­ja A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu jums iš vi­sos šir­dies pa­dė­ko­ti, jūs tik­rai šau­nuo­liai, ir mes tik­rai ga­lė­si­me si­tu­a­ci­ją pa­tai­sy­ti, kai eis ma­no pa­tai­sa, da­bar ji ar­tė­ja prie ko­mi­te­to, lau­kiu, ka­da ko­mi­te­tas ap­svars­tys, ir mes tik­rai ga­lė­si­me pa­tai­sy­ti ir grįž­ti prie įsta­ty­mo. Mi­nist­re, vis­kas bus ge­rai, pa­ža­du. Teis­mo spren­di­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. A. Ši­rins­kie­nės ne­ma­tau. Gal S. Šed­ba­ras pa­dės mums per­skai­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą? At­si­pra­šau, yra mi­nist­rė, dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš no­riu vis dėl­to re­pli­kuo­ti, kad su­tirš­tin­da­mi spal­vas, kaip pa­rei­gū­nai re­a­guo­tų į kaž­ko­kią si­tu­a­ci­ją, mes ne­pri­tai­kė­me jo­kių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų po­vei­kio prie­mo­nių. Gal ir ge­rai, kon­ven­ci­ją pri­ėmė­me, Spor­to įsta­ty­mą pri­ėmė­me, bet kaip Lie­tu­va ko­vos su to­kiu bru­ta­liu el­ge­siu, mes ne­pri­ėmė­me.

Ma­no­me, kad Sei­mas pa­tai­sys si­tu­a­ci­ją gal­būt ki­taip, bet iš tik­rų­jų no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­rei­gū­nai vis dėl­to įver­ti­na kiek­vie­ną si­tu­a­ci­ją at­ski­rai. Tai nė­ra, kad iš kar­to bus drau­di­mas lan­ky­tis, yra ir ki­to­kių prie­mo­nių, to­kių kaip įspė­ji­mas, ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mas ir taip to­liau. Tai Lau­ry­nas la­bai su­tirš­ti­no spal­vas, kad už keiks­ma­žo­džius bus už­draus­ta lan­ky­tis ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tuo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ren­gi­niuo­se. Tik­rai per­dė­tas toks ver­ti­ni­mas, nes vi­si tai­ko prie­mo­nes pa­gal su­dė­tin­gu­mą. O vis dėl­to bru­ta­lus el­ge­sys, ne­tin­ka­mas el­ge­sys, kai mė­to­mi daik­tai, lau­žo­mi be­to­nai ir jais svai­do­ma­si, pa­si­tai­ko net ir Lie­tu­vos fut­bo­lo čem­pio­na­tuo­se.

 

16.14 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 533 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3529(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. Ger­bia­mas S. Šed­ba­ras pri­sta­tys Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 533 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3529(2). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra at­sa­ko­my­bės pa­tiks­li­ni­mas už Vie­šų­jų ir pri­va­čių interesų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Ko­mi­te­te il­gai bu­vo svars­to­ma, da­rė­me per­trau­kas, ir ko­mi­te­tas per­re­da­ga­vo pir­mi­nį pa­siū­ly­mą nu­ma­ty­da­mas dvi da­lis. Pir­mo­ji da­lis – at­sa­ko­my­bė už šiurkš­tų pa­žei­di­mą taip, kaip jis yra ap­tar­tas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­me. Pa­li­ko­me an­trą da­lį, ku­ri anks­čiau bu­vo iš­brauk­ta už pa­kar­to­ti­nį nu­si­žen­gi­mą. Ma­no­me, kad jei­gu jau yra pa­kar­to­ti­nis nu­si­žen­gi­mas, tu­rė­tų bū­ti bau­džia­ma tik­rai di­des­ne bau­da. Tai už to­kį pro­jek­tą, ku­rį svars­tė­me lap­kri­čio 20 die­ną, vi­si 9 ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už.

PIRMININKAS. Ne­pa­bė­ki­te, ger­bia­mas… (Bal­sas sa­lė­je) Ai, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Pra­šom. Ge­rai, ačiū, iš­si­aiš­ki­no­me. Dė­ko­ju.

Da­bar kvie­čia­ma G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom pri­sta­ty­ti VVSK nuo­mo­nę. Dar pas­kui tu­rė­si­me klau­si­mų ger­bia­mam S. Šed­ba­rui.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. No­ri­me pa­klaus­ti Guo­dos, ar rei­ka­lin­gas bal­sa­vi­mas dėl Vy­riau­sy­bės dvie­jų pa­siū­ly­mų? Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, rei­ka­lin­gas bal­sa­vi­mas ar ne? Ne, ne­rei­ka­lin­gas. Dė­ko­ja­me. Ne­rei­ka­lau­ja­me.

Dėl Vy­riau­sy­bės siū­ly­mų. Gal ger­bia­mas S. Šed­ba­ras pa­ko­men­tuos?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš tru­pu­tė­lį jau ko­men­ta­vau pri­sta­ty­da­mas. Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas šiek tiek bu­vo pa­na­šus į Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to. Bu­vo siū­lo­ma tik vie­ną da­lį pa­lik­ti ir už šiurkš­tų pa­žei­di­mą su­for­mu­luo­ti šiek tiek ki­taip ne­gu Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­me – stip­riai pa­di­din­ti at­sa­ko­my­bę, bet už pa­kar­to­ti­nį to­kį pat pa­žei­di­mą at­sa­ko­my­bė ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Mes ma­no­me, kad pa­kar­to­ti­nu­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je tik­rai tu­rė­tų bū­ti griež­čiau bau­džia­mas. Mū­sų pro­jek­tas, toks, ko­kį aš pri­sta­čiau, yra ga­lu­ti­nis. Aš ma­nau, kad tur­būt ir pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas su tuo su­tiks. Mes iš­sky­rė­me vis dėl­to į dvi da­lis. Už pir­mą nu­si­žen­gi­mą, ka­da jau yra ir įspė­ji­mas, Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos yra vie­no­kia bau­da, bet jei­gu ne­krei­pia­ma dė­me­sio į tai ir per me­tus yra pa­kar­to­ti­nis nu­si­žen­gi­mas, tai jau bau­da, mū­sų nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai di­des­nė. To­kiam pro­jek­tui mes ir siū­lo­me po svars­ty­mo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti to­kiai iš­va­dai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Dėl vi­so. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Su­pran­tu ini­cia­ty­vas. Tar­ny­bi­nės eti­kos pa­žei­di­mų tik­rai yra ir ne­ty­či­nių, ir daž­nu at­ve­ju tai są­mo­nin­go pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jai. Tai ne­ty­či­nis ga­li at­si­tik­ti toks, kad ir­gi bus bau­džia­mas. Štai mes čia di­di­na­me bau­das. Aš ne­ži­nau, ar tai yra ge­riau­sias ke­lias. Man at­ro­do, kad Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos ver­dik­tai di­džiau­sią įta­ką tu­ri ta­da, kai pa­rei­gū­nas, ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vęs, są­mo­nin­gai nu­slė­pęs ką nors ar pa­kar­to­ti­nai ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vęs, gau­tų štai to­kią sank­ci­ją, kaip, pa­vyz­džiui, ne­ten­ka tei­sės ku­rį lai­ką eiti šias pa­rei­gas.

Da­bar ta sank­ci­ja nė­ra plė­to­ja­ma, o plė­to­ja­ma fi­nan­si­nė sank­ci­ja ir plė­to­ja­ma la­bai stip­riai – tris, ke­tu­ris kar­tus di­di­nant sank­ci­jos ap­im­tį. Man at­ro­dy­tų, kad gal ne tas ke­lias yra pa­si­rink­tas. Su­tik­da­mas, kad rei­kia ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­da­ry­ti po­li­ti­kų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų vei­k­lą skaid­res­nę, kaip už­tik­rin­ti, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ir jos spren­di­mai bū­tų reikš­min­ges­ni ir da­ran­tys di­des­nį po­vei­kį, vis dėl­to ne­ma­nau, kad tas fi­nan­si­nių sank­ci­jų di­di­ni­mas yra ge­riau­sias, per­spek­ty­viau­sias ke­lias. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­bu už ko­mi­te­tą. Ben­dra nuo­mo­nė, ben­dras su­ta­ri­mas bu­vo. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te pa­tį įsta­ty­mo teks­tą, ja­me at­sa­ko­my­bė pra­de­da at­si­ras­ti pa­gal nau­ją da­bar mo­de­lį tik už šiurkš­tų pa­žei­di­mą. Ne­be­lie­ka ap­skri­tai ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už leng­vą, už ko­kį nors su­kly­di­mą, už­mir­ši­mą, tik už šiur­kš­tų. O šiurkš­tus yra api­brėž­tas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­me. Ir tai jau iš tie­sų yra po to, kai Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja įspė­ja ir vis tiek pa­rei­gū­nas ne­pa­si­tai­so ar­ba, pa­vyz­džiui, ne­dek­la­ruo­ja. Aš ma­nau, kad čia tik­rai mes žen­gia­me žings­nį į prie­kį, už bet ko­kius ne­ty­či­nius da­ly­kus iš vi­so ne­nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė. Aš ma­nau, kaip tik da­bar yra toks svei­ko pro­to pro­jek­tas, ir siū­lau jį pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Po svars­ty­mo pra­šom bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 75, bal­sa­vo 75: už – 68, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pritar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ne­ši­mai ir pa­reiš­ki­mai. Nė­ra. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 75.

Dė­ko­ju. Šios die­nos po­pie­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.