2017-12-04

 

Vietoj registruoto 2017-11-23

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966

2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP- 435 (2)

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Argumentai: Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-435 (2) (toliau - Įstatymo projektas) 13 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai ir sąlygos privačių žemės sklypų savininkams, kurių žemės sklypai patenka į medžioklės plotų vienetą arba kurie ketina sudaryti naują medžioklės plotų vienetą, akivaizdžiai kelią grėsmę žemės savininko teisėms - laisvai bei savo nuožiūra valdyti, naudotis ir disponuoti  jiems nuosavybės teise priklausančia žeme ar mišku.   

13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą, medžioklės plotų vienete gali medžioti tik: 1) jeigu šiame plote turi nuosavybės teise ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės; 2) jeigu žemės sklypo savininkas yra sudaręs sutartį su medžioklės plotų naudotoju. Atkreiptinas dėmesys, jog sutarties projektą (sąlygas) ir pasiūlymą ruošia medžioklės plotų naudotojas – medžiotojų asociacija.

Įstatymo projekte nustatytas 100 ha riba yra nepagrįstai per didelė ir tokiu būdu yra užkertamas kelias mažesnius žemės sklypus (nuosavybės teise) turintiems asmenims įgyvendinti savo teisę – medžioti. Taip pat, mažesnių sklypų savininkams yra atimta teisė laisvai valdyti ir naudotis savo žemės sklypu, nes tokiems asmenims nenumatyta galimybė sudaryti sąlygas su medžiotojais ar medžiotojų asociacijomis. Įstatymo projektu teisė į nuosavybę ir veiklos laisvę yra ribojama priklausomai nuo asmens turtinės padėties (žemės ploto kiekio), o tai akivaizdžiai prieštarauja nediskriminacijos ir lygiateisiškumo principams. Šiuo pasiūlymu, vietoje Įstatymo projekte nustatyto 100 ha, siūlomas 10 ha plotas yra siejamas su žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytu 10 ha ribos reikalavimu įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę. Atkreiptinas dėmesys, jog Įstatymo projektu, yra sudaryta išskirtinė teisė vienai iš sutarties šalių paruošti medžiojimo sutarties sąlygas kitai šaliai. Dažnu atveju, medžioklės plotų naudotojai yra juridiniai asmenys, todėl sutartiniuose santykiuose su žemės sklypo savininku – fiziniu asmeniu, turi pranašumą. Medžiotojų asociacija tenkindama savo narių interesus ir turėdama įstatymu jai suteiktą teisę rengti sutarties sąlygas, bei turėdama pranašumą prieš kitą sutarties šalį gali piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi ir sąmoningai į sutartį įrašyti žemės savininkui nenaudingas sąlygas. Tokiu būdu sutartis su žemės sklypo savininku būtų nesudaryta, kas medžiotojams leistų nevaržomai naudotis šiuo žemės plotu, netgi pažeidžiant savininko teises laisvai ir nevaržomai naudotis ir valdyti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Iš Įstatymo projekto išplaukia išvada, kad tam tikros grupės interesai yra iškeliami aukščiau už teisę į nuosavybę.      

13 straipsnio 3 dalyje yra nustatomas priverstinis įpareigojimas žemės sklypų savininkams tapti medžiotojais, jeigu žemės sklypo savininkas ketina savo nuosavybės teise valdomos žemės ploto pagrindu sudaryti naują medžioklės plotų vienetą. Taip pat, šioje dalyje nustatyta, kad  sudarant ne mažesnį kaip 1 000 ha naują medžioklės plotų vienetą, ne mažiau kaip 70 procentų iš naujai sudaromo medžioklės ploto vieneto, turėtu nuosavybės teise priklausyti medžiotojui ar juridinį asmenį įsteigusiai medžiotojų grupei, kurie pateikė prašymą sudaryti naują medžioklės plotų vienetą.

Įstatymo projektu siūlomas reikalavimas - turėti ne mažiau kaip 70 procentų nuosavos žemės, taip pat riboja privačių žemės sklypų savininkų teises laisvai naudotis ir valdyti savo žeme. O Įstatymo projektu nustatytas reikalavimas, kad naujus medžioklės plotus gali sudaryti tik medžioto statusą turintis fizinis ar juridinis asmuo, taip pat užkerta kelią žemės sklypo savininkui laisvai apsispręsti dėl savo žemės valdymo ir naudojimo. Be to, priverstinai verčia tokius savininkus įgyti atitinkamą statusą ar tapti tam tikros asociacijos nariu, kas akivaizdžiai riboja pasirinkimo ir apsisprendimo laisvę.         

 

Pasiūlymas:

1.  Pakeisti projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

    „1. Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 10 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę proporcingai nuosavybės teise valdomos žemės plotui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (medžioti) sudaręs sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl privačios žemės sklypo savininkui skiriamų sumedžioti gyvūnų skaičiaus nustatymo tvarkos, dėl tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimu, kompensavimo tvarkos, dėl medžioklės dokumentų išdavimo privačios žemės sklypo savininkui ir jų grąžinimo, dėl kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymo. Medžioklės plotų naudotojas per  30 dienų nuo privačios žemės savininko prašymo gavimo dienos privalo parengti šioje dalyje numatytos sutarties projektą ir pasiūlymą ją sudaryti ir pateikiti privačios žemės sklypo savininkui. Tipines medžioklės sutarties sąlygas nustato aplinkos ministras. Nesudaręs šioje dalyje numatytos sutarties privačios žemės sklypo savininkas medžioti negali.

 

2.  Pakeisti projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

    „3. Pavienis Fizinis asmuo ar asmenų grupė įsteigusi juridinį asmenį arba medžiotojas arba ar juridinį asmenį įsteigusi grupė medžiotojų, kurie nuosavybės teise valdo daugiau kaip 1 000 ha bendro ploto užimančius susisiekiančius žemės sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje nurodytai komisijai prašymą jų nuosavybės teise valdomos žemės pagrindu sudaryti naują medžioklės plotų vienetą, atitinkantį šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Ši komisija, vadovaudamasi šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais principais ir kriterijais, įvertina, ar prijungiant ar atskiriant medžioklės plotų dalis, tačiau nepanaikinant egzistuojančių gretimų medžioklės plotų vienetų galima sudaryti ne mažesnį kaip 1 000 ha naują medžioklės plotų vienetą, kuriame ne mažiau kaip 70 60 procentų žemės ploto nuosavybės teise priklausytų prašymą sudaryti naują medžioklės plotų vienetą pateikusiam fiziniam asmeniui ar asmenų grupės įsteigtam juridiniam asmeniui arba medžiotojui ar juridinį asmenį įsteigusiai medžiotojų grupei. Kai toks naujas medžioklės plotų vienetas sudaromas, prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui ar asmenų grupės įsteigtam juridiniam asmeniui arba medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiame medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šiuo atveju išduodamo leidimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                                                                Simonas Gentvilas

Antanas Baura

Andriejus Stančikas

Virgilijus Alekna