Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO

NR. VIII-385 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skiriamos:

1) valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – pagal nustatytą šioms funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką;

2) ugdymo reikmėms finansuoti vykdant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punkte nustatytą savarankiškąją savivaldybių funkciją ir Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte nustatytą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką;

3) Seimo, Vyriausybės patvirtintoms programoms ar priimtiems sprendimams vykdyti;

4) verslo plėtros sąlygoms gerinti – priemonėms ir (ar) paskatoms, gerinančioms konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką, sukurti ir (ar) pritaikyti. Speciali tikslinė dotacija paskirstoma ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka ir pagal lėšų priemonėms ir (ar) paskatoms apskaičiavimo metodiką. Speciali tikslinė dotacija apskaičiuojama pagal formulę DOTACIJAverslui = GPMVBGPMn+1 × 0,005, čia GPMVBGPMn+1 – ateinančių biudžetinių metų prognozuojama gyventojų pajamų mokesčio suma, tenkanti valstybės biudžetui. Ši dotacija gali būti neskaičiuojama, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė (ekonomikos sunkmečiu).;

5) istorinių sostinių teritorijų kultūros paveldo aktualizavimui ir kultūrinio-pažintinio turizmo plėtrai – priemonėms, numatytoms istorinių sostinių teritorijų kultūros paveldo aktualizavimo ir kultūrinio-pažintinio turizmo plėtros veiksmų plane, kurį tvirtina Vyriausybės įgaliotas / įgalioti strateginio valdymo sistemos dalyvis / dalyviai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota / įgaliotos valstybės institucija / institucijos iki 2023 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo narai: