LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 233

STENOGRAMA

 

2018 m. lapkričio 15 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas R. ŽEMAITAITIS

 

 


 

PIRMININKAS (R. ŽEMAITAITIS, TTF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. Kvie­čiu ko­le­gas re­gist­ruo­tis.

Ačiū, ko­le­gos. Už­si­re­gist­ra­vo 90 Sei­mo na­rių.

 

15.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lietuvos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui My­ko­lui Ma­jaus­kui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tę­sia­me po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę. Iš po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės li­ko ne­baig­tas vie­nas klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Iš ry­ti­nės, at­si­pra­šau. Iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės li­ko ne­svars­ty­tas 1-13 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui My­ko­lui Ma­jaus­kui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860. Ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo pra­šy­mas baig­ti klau­si­nė­ti. Kvie­čiu ini­cia­to­rių S. Ja­ke­liū­ną už­im­ti tri­bū­ną. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš ne­klau­siu apie jū­sų tuos tei­gi­nius, ku­riuos jūs čia su­ra­šė­te, jūs čia ra­šo­te, kad pik­tnau­džia­vo tei­se, pa­žei­dė eti­ką, nors man at­ro­do, kad jau tu­ri­me su­pras­ti, kad ar pa­žei­dė eti­ką spren­džia Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, bet nei jūs, nei tie ini­cia­to­riai ne­tu­ri tei­sės spręs­ti. Mat jį ba­la! Man dau­giau rū­pi ini­cia­ty­vą pa­lai­kiu­sių są­ra­šas ir to­les­ni veiks­mai. Jūs esa­te pir­mas, tar­si ir ly­de­ris ši­to są­ra­šo, Sei­mo Pir­mi­nin­kas – pas­ku­ti­nis, na, ne­sa­kau, kad tai yra sim­bo­liš­ka, kad pas­ku­ti­nis, bet gai­la, kad Pir­mi­nin­kas už­si­i­ma to­kiais da­ly­kais. Ne­su­pra­to, kad jis yra vi­sų Sei­mo na­rių Pir­mi­nin­kas, o ne tik val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Bet daž­niau­siai bū­na taip, kad ly­de­ris yra ir ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Ži­nant jū­sų už­im­tu­mą (ir dar ty­ri­mus at­lie­ka­te), ar jūs ne­su­tik­tu­mė­te pir­mi­nin­ko kė­dę už­leis­ti vie­nam iš ini­cia­ty­vą pa­lai­kiu­sių ir la­biau­siai pa­ty­ru­sių mo­te­rų ir vy­rų san­ty­kiuo­se P. Gra­žu­liui? Jis la­bai tik­tų tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, nes jo pa­tir­tis šio­je sri­ty­je yra…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas!

A. SALAMAKINAS (LSDPF). …di­džiau­sia. O soc­de­mai pa­si­ry­žę net sa­vo kvo­tą ati­duo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­le­ga, pra­šau at­sa­ky­ti.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). …sa­vo at­sto­vus į ko­mi­si­ją, taip pat ir miš­ri frak­ci­ja, tai de­le­ga­tai, at­sto­vai, kan­di­da­tai ir nu­spręs, kas pir­mi­nin­kaus. Ga­li bū­ti P. Gra­žu­lis, ga­li bū­ti dar kas nors. Ga­li­te ir jūs, jei­gu su­tik­si­te, da­ly­vau­ti šio­je ko­mi­si­jo­je.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pa­trau­ki­me į šo­ną po­li­ti­ką, am­bi­ci­jas, par­ti­jų skir­tu­mus ir pa­li­ki­me žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, klai­das ir sėk­mes. Pa­da­ry­ta di­de­lė tak­ti­nė klai­da ap­sau­gant sa­ve. Jei­gu Sei­mo na­rys bū­tų pa­da­vęs pro­ku­ra­tū­rai žur­na­lis­tę I. Ma­ka­rai­ty­tę, ta­da 100 % aš ti­kė­čiau, kad My­ko­las yra tei­sus. Bet jis pa­si­rin­ko sil­pną­ją gran­dį, nes po­li­tiš­kai ne­nau­din­ga pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn žur­na­lis­tę. Juk ne mer­gi­nos pa­vie­ši­no per te­le­vi­zi­ją, o žur­na­lis­tė jas, tad ji ir tu­rė­tų tu­rė­ti at­sa­ko­my­bę pa­gal lo­gi­ką. Šiuo at­ve­ju bu­vo aki­vaiz­dus su­si­do­ro­ji­mas su ne­turin­čiais už­nu­ga­rio vals­ty­bė­je žmo­nė­mis. Bū­ki­me vi­si už­nu­ga­ris sil­pnie­siems, pa­žei­džia­mie­siems žmo­nėms.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, klaus­ki­te. Lai­kas!

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dėl to­kios pa­vie­šin­tos in­for­ma­ci­jos nė vie­nas žur­na­lis­tas ne­ri­zi­kuo­tų sa­vo pro­fe­si­ja. Klau­si­mas, kaip ap­sau­go­ti jas, kad at­ei­tų kal­bė­ti, nes gir­dė­jau, kad tos ke­ti­ni­mas lyg ir bū­tų. Ar jos iš­drįs­tų? Nes jos ruo­šia­si iš­drįs­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­le­gos, no­riu dar kar­tą… Klaus­ti – mi­nu­tė. La­bai pra­šau ope­ra­ty­viau orien­tuo­tis. Klaus­ti – mi­nu­tė. Pra­šau at­sa­ky­ti, ger­bia­mas Sta­sy.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Vie­nas iš veiks­nių tam, kad pa­ska­tin­tu­me mer­gi­nas kal­bė­ti ir liu­dy­ti, yra ši­to Sei­mo spren­di­mas pra­dė­ti – su­kur­ti, su­da­ry­ti ap­kal­tos ko­mi­si­ją, ta­da ta ti­ki­my­bė pa­di­dė­ja. Jei­gu to ne­bus, la­bai ti­kė­ti­na, kad mer­gi­nos dau­giau neš­ne­kės, nes, kaip mi­nė­jau, už M. Ma­jaus­ko da­bar sto­vi vi­sa par­ti­ja, jos ly­de­riai ir, be abe­jo, vi­si bi­jos liu­dy­ti, kal­bė­ti, nes tai yra sun­kiai įro­do­mi da­ly­kai. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­rep­li­kuo­ki­te iš vie­tos, bū­ki­te ge­ri. Pra­šau.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Aš ma­tau, kad ši­ta frak­ci­ja tu­ri pro­ble­mų su eti­ka taip pat. Tai yra įro­dy­mas, ką jie da­bar da­ro. O ma­no nuo­mo­nė yra to­kia, jei­gu mes pra­dė­si­me ko­mi­si­jos dar­bą, ta­da vi­su­ma fak­tų, liu­di­ji­mų, ap­lin­ky­bių ir po­zi­ci­jų kei­ti­mo, yra ti­kė­ti­na, ga­li bū­ti įro­dy­ta, kad tie įvy­kiai bu­vo, su vi­sais ki­tais iš­ves­ti­niais pa­da­ri­niais. Mes, be abe­jo, kvie­si­me ir ska­tin­si­me mer­gi­nas kal­bė­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš tik no­riu pa­pra­šy­ti – iš vie­tos pa­mė­gin­ki­me ne­rep­li­kuo­ti. Aš su­pran­tu, aš su­pran­tu… Ko­le­gos, la­bai pra­šau, jei­gu ką, tai per mik­ro­fo­ną ar­ba klaus­ki­te. Bū­siu dė­kin­gas jums. Klau­sia A. Nor­kie­nė. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs su­si­pa­ži­no­te, mes krei­pė­mės, Sei­mo na­rės tri­jų frak­ci­jų, į Sei­mo na­rius ir kaip jūs ver­ti­na­te tą mū­sų ini­cia­ty­vą? Dė­ko­ju.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Aš tik­rai svei­ki­nu Sei­mo mo­te­ris, ku­rios ne­tai­ko ar­ba ga­li­mai ne­tai­ko dve­jo­pų stan­dar­tų. Sei­mo mo­te­rų gru­pės, pa­žiū­rė­jau ir nu­ste­bau, tiek pir­mi­nin­kė, tiek pa­va­duo­to­jos yra iš opo­zi­ci­jos, ka­dan­gi opo­zi­ci­ja ma­no, kad tai yra koks nors su­si­do­ro­ji­mas, tai aš da­bar su­pran­tu, ko­dėl Mo­te­rų gru­pės var­du po­zi­ci­jos nė­ra iš­reikš­tos. Aš tik­rai svei­ki­nu ir dė­ko­ju, kad mo­te­rys, ku­rios ob­jek­ty­viai žiū­ri į ši­tą pro­ce­są ir ver­ti­na fak­tų vi­su­mą, ir ne­tai­ko dve­jo­pų stan­dar­tų, ėmė­si ini­cia­ty­vos ir re­a­ga­vo į ši­tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri su­si­klos­tė po spa­lio 16 die­nos.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si A. Sy­sas. Pra­šau, ko­le­gos.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs, kaip fi­nan­si­nin­kas, tik­rai tu­rė­tu­mė­te pa­si­žy­mė­ti tvir­ta lo­gi­ne gran­di­ne. Bet da­bar pa­gal fak­tų vi­są sa­vi­kai­ną jų tie­siog nė­ra, na, kur tas liu­di­nin­kas?.. Jūs sa­ko­te par­ti­ja kaž­ką gins. Gy­nė ir K. Pū­ką, bet at­ėjo, šne­kė­jo, iš anks­to vis­kas bu­vo aiš­ku. Ar­ba pro­ku­ro­ras at­ei­tų, pa­teik­tų kal­ti­ni­mus, mes su­pras­tu­me. Kaip da­bar su­pras­ti jū­sų kal­ti­ni­mus kai ku­riems kon­ser­va­to­rių na­riams, kad jie pa­ta­ria ar ne­pa­ta­ria kreip­tis M. Ma­jaus­kui į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą? Pa­ga­liau pas­ku­ti­nis klau­si­mas, ar jūs tik­rai pri­si­im­si­te at­sa­ko­my­bę ir at­si­pra­šy­si­te M. Ma­jaus­ko, jei­gu kon­sti­tu­ci­nis ver­ti­ni­mas bus nie­ki­nis, tie­siog jūs ne­ra­si­te ar­gu­men­tų, dėl ku­rių M. Ma­jaus­kui bū­tų pa­reikš­ta ap­kal­ta?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ke­li klau­si­mai. At­sa­ky­da­mas į pir­mą­jį, dėl lo­gi­nės se­kos, vi­su­mos ir to ver­ti­ni­mo, no­riu pri­min­ti, kad esu ne tik fi­nan­si­nin­kas, esu ir šiaip žmo­gus, lo­giš­kai mąs­tan­tis, ir mėgs­tu įvai­rius de­tek­ty­vus, taip pat ir psi­cho­lo­gi­nius de­tek­ty­vus. Tai man bu­vo la­bai įdo­mu ste­bė­ti M. Ma­jaus­ko elg­se­ną, pra­de­dant nuo ko­vo 6 die­nos. Man net ne­ki­lo jo­kių abe­jo­nių, kad ji­sai tu­rė­jo tų pro­ble­mų, ir da­bar ban­do įvai­riais bū­dais jas deng­ti, taip pat ir hi­pe­rak­ty­vu­mu Sei­mo sa­lė­je, ir tai yra ne­tie­sio­gi­nis vie­nas iš įro­dy­mų, vie­na iš men­kų de­ta­lių. Aš tu­riu pri­vi­le­gi­juo­tas ga­li­my­bes, be abe­jo, ka­dan­gi ko­mi­te­te mes dir­ba­me kar­tu, ten vyks­ta ben­dras dar­bas, tai aš ma­tau jo elg­se­ną ten pat ir ma­tau elg­se­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je, ma­čiau po­zi­ci­jos kei­ti­mą ir ven­gi­mą da­bar kaž­ką ko­men­tuo­ti. Ma­tau ar­gu­men­tus, ku­riuos jis pa­tei­kia ir ku­riuos jū­sų ko­le­gos pa­tei­kia vie­šo­jo­je erd­vė­je ar čia, Sei­mo sa­lė­je, ir man tai yra aki­vaiz­du. Man as­me­niš­kai aki­vaiz­du, bet, su­pran­ta­ma, tai rei­kia pa­teik­ti vi­siems, ko­mi­si­jai, taip pat ir Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, jei­gu bus toks spren­di­mas kreip­tis į jį. Ne­už­bė­ki­me įvy­kiams už akių.

O dėl K. Pū­ko, ko­dėl ji­sai ne­tu­rė­jo pa­ra­mos, tai pa­ly­gin­ki­te jū­sų par­ti­ją ir tą, ko da­li­mi bu­vo ir gal­būt iki šiol yra K. Pū­kas. Tai yra, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai. K. Pū­ko už­nu­ga­ris ir M. Ma­jaus­ko yra kaip die­na ir nak­tis.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dėl ve­di­mo tvar­kos – M. Na­vic­kie­nė. Pra­šom.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra la­bai gai­la ir gė­da šiek tiek klau­sy­tis ši­to as­me­ni­nių są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mo po­no S. Ja­ke­liū­no lū­po­mis. Ta­čiau aš no­rė­čiau frak­ci­jos var­du kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad įver­tin­tų ko­le­gos pa­si­sa­ky­mus, tiek ry­ti­nio po­sė­džio me­tu, tiek šian­dien, da­bar pa­sa­ky­tus, apie tai, kad vi­sa frak­ci­ja ga­li­mai dan­gs­tė kaž­ko­kį jo pa­ties įsi­vaiz­duo­ja­mą nu­si­kal­ti­mą, kas yra šiaip jau Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ter­mi­nai. Aš no­rė­čiau, kad tas krei­pi­ma­sis bū­tų už­fik­suo­tas ir kad ko­mi­si­ja įver­tin­tų šiuos svai­čio­ji­mus.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Ko­le­ge, bū­tų ge­rai, kad frak­ci­jos var­du to­kį krei­pi­mą­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją su­ra­šy­tu­mė­te, to­kiu at­ve­ju Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je jį iš­nag­ri­nės.

Ko­le­ga A. Sy­sas. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­kves­tio­nuo­ju, ką jūs čia da­ro­te, bet ma­no klau­si­mas, ar ne­ati­da­ro­te Pan­do­ros skry­nios ir ar ne­bus taip, kad bet ku­ris Sei­mo na­rys, ku­ris kreip­sis dėl bet ko­kios as­me­ni­nės pro­ble­mos – dėl įžei­di­mo ar dėl ko nors į pro­ku­ra­tū­rą gin­da­mas sa­vo kon­sti­tu­ci­nes tei­ses… ar kiek­vie­nu at­ve­ju ne­bus su­da­ro­ma ko­mi­si­ja to­kiu pat pa­grin­du, kad yra da­ro­mas spau­di­mas? Ačiū.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Aš ma­nau, M. Ma­jaus­kas, ly­giai taip pat kaip ir ki­ti Sei­mo na­riai, tu­ri ne­pro­por­cin­gai dau­giau ga­li­my­bių įro­dy­ti sa­vo tei­ses ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, o ne krei­pian­tis į pro­ku­ra­tū­rą pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, pa­kvie­čiant ta­da liu­dy­ti ir su­tei­kiant spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo tei­ses ga­li­mai žmo­nėms, mer­gi­noms, ku­rios yra nie­kuo dė­tos. Tai yra vi­siš­kai ne­pro­por­cin­gi veiks­mai, o tu­rint ome­ny­je anks­čiau iš­var­din­tas ap­lin­ky­bes, kad ir frak­ci­jos čia da­ly­va­vi­mas yra tie­sio­gi­nis ar… tie­sio­gi­nis, bet M. Ma­jaus­ko yra aiš­ki ir tie­sio­gi­nė at­sa­ko­my­bė. Aš ma­nau, kad tai yra be­pre­ce­den­tis įvy­kis, kad ei­li­nis ar­ba ne­ei­li­nis Sei­mo na­rys, šiuo at­ve­ju bu­vęs Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, ku­ris gi­na ar­ba pri­va­lo gin­ti vi­sas mer­gi­nas ir mo­te­ris, ir tą de­kla­ra­vo, krei­pia­si į pro­ku­ra­tū­rą ir ini­ci­juo­ja iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga K. Ma­siu­lis klau­sia. Pra­šom, Kęs­tu­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš iš­klau­siau jū­sų pa­si­sa­ky­mus ir esu, tie­są sa­kant, šo­ki­ruo­tas. Jei­gu aš ap­kal­tin­čiau vals­tie­čius, tarp jų ir jus, vi­sus in cor­po­re, kad jūs lobs­ta­te iš Ag­ro­kon­cer­no trą­šų ver­slo, tai aš bū­čiau su­si­py­kęs su pro­tu, pir­mas da­ly­kas; ant­ras da­ly­kas, tai bū­tų ne­etiš­ka. Aš tuo ne­kal­ti­nu, nes tai bū­tų ab­sur­das. Jūs ima­te ir kal­ti­na­te ma­ne ir vi­sus ki­tus in cor­po­re ko­lek­ty­vi­nių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu, o po to aiš­ki­na­te, kaip mėgs­ta­te de­tek­ty­vus ir koks esa­te lo­giš­kas. O aš no­riu jums pa­sa­ky­ti: aš su­pran­tu, ko­dėl G. Nau­sė­da jū­sų ne­pri­ėmė į dar­bą. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Čia bu­vo ne klau­si­mas, o re­pli­ka. Ge­rai, ačiū, ko­le­gos. Ačiū pra­ne­šė­jui. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už, prieš. Už – P. Gra­žu­lis. Pra­šom, ko­le­ga Pet­rai.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, gal bū­čiau ir ne­kal­bė­jęs, jei ne po­no A. Sa­la­ma­ki­no re­pli­ka. No­riu pri­si­min­ti ir iš tik­ro mū­sų Sei­mas yra dvi­gu­bų stan­dar­tų Sei­mas. Jau pri­sta­ti­nė­jo po­no K. Pū­ko si­tu­a­ci­ją. Man at­ro­do, tik­rai gal­būt vis dėl­to po­no M. Ma­jaus­ko at­žvil­giu, kiek aš įsi­gi­li­nęs, dau­giau yra pa­žei­di­mų, ir mo­ra­li­nių, ir ki­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­si­min­ki­me. O tu, po­ne, tu pa­si­ė­męs stu­den­tę ir­gi ty­lėk! Taip, po­ne, stu­den­tę. Taip. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ant­ras da­ly­kas, pri­si­min­ki­me G. Kil­di­šie­nės klau­si­mą, ką ji pa­da­rė. Su­ėdė, kon­ser­va­to­riai su­ėdė. Ji nie­ko ne­pa­da­rė, bet ne­at­lai­kė kon­ser­va­to­rių psi­cho­lo­gi­nio te­ro­ro ir pa­li­ko Sei­mą. Jūs gal­vo­ja­te, kad psi­cho­lo­gi­nio te­ro­ro aš ir­gi ne­at­lai­ky­siu, bet aš at­lai­kiau, ger­bia­mie­ji, tą psi­cho­lo­gi­nį te­ro­rą, ir aš jums sa­kau, nors tas psi­cho­lo­gi­nis te­ro­ras stip­res­nis… bak­te­rio­lo­gi­nis už, kaip čia, „No­vi­čiok“, ir tūks­tan­tį kar­tų pa­ty­riau, bet esu svei­kas, gy­vas ir sa­kau „Už Lie­tu­vą, vy­rai!“. Po­nas Anu­šaus­kai, tu tu­rė­tum taip pat pa­ty­lė­ti! O jei­gu ma­ne siū­ly­tų į ši­tą ko­mi­si­ją, tik­rai bū­čiau nuo­šir­dus, ob­jek­ty­vus ir są­ži­nin­gas. Aš su­tin­ku, siū­ly­ki­te ma­ne ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku!

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Ka­dan­gi A. Anu­šaus­ko pa­var­dė pa­mi­nė­ta, pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū už pa­mi­nė­ji­mą ir ma­no šei­mos pa­mi­nė­ji­mą. Iš tik­rų­jų imk pa­vyz­dį.

P. GRAŽULIS (MSNG). Iš ta­vęs?

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Taip, be abe­jo. Gra­žu­li, tu­ri vie­ną mo­te­rį, ki­tą. Tu iš­si­rink, ku­ri tin­ka tau į žmo­nas, ir vesk pa­ga­liau ją.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos. Juo­kas juo­kais. Prieš – A. Ku­bi­lius. Pra­šom, ko­le­ga.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Tur­būt čia nė­ra ką dau­giau pri­dur­ti. Cha­rak­te­rin­ga yra tai, kad šią ini­cia­ty­vą re­mia sa­lė­je tik P. Gra­žu­lis. Čia nė­ra iš tik­rų­jų ką daug ir kal­bė­ti. Aš tik spė­lio­ju ir man vi­siš­kai ne­aiš­ku, kas yra įvy­kę, o gal ir­gi at­si­sklei­džia ko­kie nors ne­ži­no­mi da­ly­kai, re­a­liai eg­zis­ta­vę ga­na il­gą lai­ką. Kas yra įvy­kę su S. Ja­ke­liū­nu? Man su­si­da­ro vaiz­das, kad žmo­gus yra pa­ty­ręs di­džiu­lių nu­si­vy­li­mų sa­vo veik­la čia, Sei­me, ma­to, ko­kios pro­ble­mos ky­la val­s­ty­bės biu­dže­te, jam va­do­vau­jant Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui, to­dėl da­bar ieš­ko lyg ir prie­bė­gos įvai­riais ki­tais keis­čiau­siais ak­ty­vu­mais: tai siū­lo tir­ti de­šim­ties me­tų se­nu­mo kri­zės įvei­ki­mą, tai da­bar už­si­puo­la M. Ma­jaus­ką ir da­ro jį sa­vo puo­li­mo per­ma­nen­ti­ne au­ka. Mes at­si­du­ria­me to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad S. Ja­ke­liū­nas aki­vaiz­džiai fa­na­tiš­kai ne­su­stos. Jis tą ap­kal­tą kels ir kels, ir kels, ma­tyt, iš tik­rų­jų tu­rė­da­mas kaž­ko­kių sa­vo vi­siš­kai as­me­ni­nių ir psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų krei­piuo­si į vals­tie­čius. Jūs ma­ty­ki­te pro­ble­mą aiš­kio­mis aki­mis, jūs tu­ri­te pro­ble­mą, mes tu­ri­me pro­ble­mą, ir ta pro­ble­ma yra S. Ja­ke­liū­nas. Jei­gu iš tik­rų­jų yra kal­ti­na­mas M. Ma­jaus­kas dėl to, kad, gin­da­ma­sis nuo šmeiž­to ir nau­do­da­ma­sis Lie­tu­vos tei­si­nės vals­ty­bės su­kur­tu tei­si­niu in­stru­men­tu kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl pa­tir­to šmei­ž­to… stai­ga, pa­si­ro­do, tuo yra kal­ti­na­mas, kad taip pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją ir prie­sai­kas, o po tuo pa­si­ra­šo ne tik S. Ja­ke­liū­nas, bet pa­si­ra­šo ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas, ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, kaž­kas yra blo­gai jau ne tik su S. Ja­ke­liū­nu. Aš ra­gi­nu už­baig­ti ši­tą ty­čio­ji­mą­si iš Sei­mo, iš Kon­s­ti­tu­ci­jos, iš ap­kal­tos pro­ce­so ir nu­sto­ti per­se­kio­ti vie­ną Sei­mo na­rį, nau­do­jan­tis dau­gu­mos ga­lia su­si­rink­ti 60 vi­siš­kai ne­pro­tin­gų pa­ra­šų.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ger­bia­mi ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2860, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 110 žmo­nių: už – 51, prieš – 46, su­si­lai­kė 13. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ko­le­ga S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šau.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui tiems, ku­rie pa­lai­kė ini­cia­ty­vą. Aš ma­nau, kad tai yra ne­baig­tas dar­bas. O A. Ku­bi­liui no­riu pa­sa­ky­ti. Kaip fi­zi­kas – jūs gal ir kom­pe­ten­tin­gas, kaip fi­zi­kas ir fi­nan­sis­tas – jūs gal­būt šiek tiek kom­pe­ten­tin­gas, bet kaip fi­zi­kas ir psi­cho­lo­gas – jūs ne­tu­ri­te jo­kių ga­li­my­bių ver­tin­ti jo­kios psi­cho­lo­gi­nės bū­se­nos, ypač ko­kių nors li­gų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Jei­gu ga­li­ma, la­bai pra­šy­čiau, na, ka­dan­gi ne­pri­ta­ria… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ko­le­ga A. Ku­bi­lius. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš ra­gin­čiau S. Ja­ke­liū­ną, ku­rį aš kaž­ka­da dar ban­džiau gerb­ti, gerb­ti pa­čiam sa­ve, pa­si­nau­do­ti pro­ga, iš­ei­ti prie mik­ro­fo­no ir at­si­pra­šy­ti M. Ma­jaus­ko.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. As­me­niš­ku­mai. Grįž­ta­me į va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį.

 

15.18 val.

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1542 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1542. Kvie­čiu į tri­bū­ną So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke Ri­man­te Ša­la­še­vi­čiū­te! Ger­bia­ma Ri­man­te Ša­la­še­vi­čiū­te, pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je)

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis ap­svars­tė So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo 11, 13, 19 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. At­si­žvelg­da­mas į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to ir pa­pil­do­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nę, pa­pil­dė po­ra straips­nių, taip pat pa­kei­tė įsi­ga­lio­ji­mo da­tas. Ko­mi­te­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­reng­tam ko­mi­te­to pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Kvie­čia­me Z. Strei­kų pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau, ko­le­ga.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mai: iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1542 ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Už bal­sa­vo – 7, prieš – nė vie­nas, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų nė­ra gau­ta. Vie­nas – už, vie­nas – prieš dėl mo­ty­vų. Pra­šau, ko­le­gos. Už, prieš ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me? Ačiū, ko­le­gos. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.21 val.

Tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­mo Nr. X-1771 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1514(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­mo Nr. X-1771 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1514. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Dumb­ra­vą pa­teik­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau. Ger­bia­mas Al­gi­man­tai Dumb­ra­va! Ger­bia­mas Al­gi­man­tai Dumb­ra­va, pra­šau į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si P. Urb­šys.

A. DUMBRAVA (TTF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Kvie­čiu P. Urb­šį, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ap­svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė A. Sy­sas. Pra­šau, ko­le­ga Al­gir­dai, į tri­bū­ną. Pen­kios mi­nu­tės.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pri­min­ti per­nai prieš Ka­lė­das ir­gi svars­tė­me kai ku­riuos įsta­ty­mus, kal­bė­jo­me apie dar­bo už­mo­kes­tį. Ta­da Sei­mas kė­lė at­ly­gi­ni­mus pro­ku­ra­tū­rai, STT dar­buo­to­jams. Kal­bė­da­mas apie pro­ku­ra­tū­rą, aš sa­kiau, kad ki­tas žings­nis bus tei­sė­jai. Šian­dien po me­tų yra ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai tei­sė­jams, aiš­ku, tik­tai vie­nos gran­dies. Jų ape­lia­ci­ja bu­vo bū­tent į tai, kad Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mą ir sky­rė di­des­nius at­ly­gi­ni­mus pro­ku­ra­tū­rai, ir vi­siš­kai lo­giš­ka, kad tos pa­čios gran­dies pa­na­šų dar­bą dir­ban­tys žmo­nės gau­tų pa­na­šius at­ly­gi­ni­mus. Vis­kas lo­giš­ka. Bet mes šian­dien svars­to­me, ne tik šian­dien, šio­mis sa­vai­tė­mis svars­to­me ki­tų me­tų biu­dže­tą. Ką mes ma­to­me mū­sų ko­mi­te­te? Net­gi vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rioms ne­kė­lė­me at­ly­gi­ni­mų, toms pa­čioms kon­tro­lie­rių įstai­goms, už­im­tu­mo tar­ny­boms – vi­soms trūks­ta dar­bo už­mo­kes­čiui, net ne­di­di­nant at­ly­gi­ni­mų, vien dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, dėl A ir B ka­te­go­ri­jos šiek tiek pa­kel­tų ša­ku­čių, dėl ba­zi­nės pen­si­jos, sa­ky­kim, to 1,5 eu­ro pri­dė­ji­mo ir dėl ko­e­fi­cien­tų. Jau šian­dien trūks­ta vi­siems at­ly­gi­ni­mams pi­ni­gų. Gir­dė­jau, kad tur­būt Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­to pro­ku­ra­tū­ros fi­nan­sus, ir gir­dė­jau, kad jie sa­kė iš­gy­ven­sian­tys iš sa­vo vi­di­nių re­sur­sų. Jiems pa­di­di­no­me, bet ir­gi pra­šo, kad per ma­žai pa­gal tai, koks pri­im­tas įsta­ty­mas. Čia yra mū­sų dar­bo re­zul­ta­tas. Mes ne­ga­li­me už­tik­rin­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų, nes da­bar triukš­mas dėl Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo, bet kad fi­nan­sa­vi­mas nor­ma­lus ne­skir­tas ir ši­tie žmo­nės dir­ba už mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus, tai nie­kam ne­įdo­mu. Su­pran­tu, kad ši­ta tei­sė­jų gru­pė dir­ba dau­giau­sia iš tų pa­gal krū­vius, bet mū­sų ne­sis­te­mi­nis po­žiū­ris at­ve­da prie to­kių da­ly­kų, kai mes ki­tiems, nes pri­re­gist­ruo­ta pa­siū­ly­mų be ga­lo daug, ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams… Tre­čia­die­nį ko­mi­te­te bu­vo ger­bia­ma­sis aka­de­mi­kas, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, pa­pra­šė mo­kyk­lų, dar­že­lių va­do­vams, nes nie­kas ne­ina.

Aš la­bai ape­liuo­ju į tai, kad mes sis­te­miš­kai žiū­rė­tu­me į ši­tą da­ly­ką. Ne­ga­li­ma seg­men­tiš­kai iš­im­ti vie­ną gru­pę ir skir­ti dar­bo už­mo­kes­tį, nes tai su­ke­lia snie­go griū­tį. Vi­si pa­si­jau­čia, na, blo­ges­ni mū­sų tė­vy­nė­je. Ko­dėl mes ste­bi­mės, kad iš Lie­tu­vos iš­va­žiuo­ja žmo­nės? Nes mes tam tik­roms gru­pėms pa­ro­do­me dė­me­sį, o į vi­sus ki­tus ne­krei­pia­me. Aš ma­nau, gal­būt kur kas ge­res­nis da­ly­kas, kai mes di­di­na­me at­ly­gi­ni­mus vi­siems po tru­pu­tį, po ne­daug, bet ma­to, kad vi­siems, bet ne taip, kad vie­niems duo­da­me po 600 per mė­ne­sį dau­giau, o ki­tiems ne­ga­li­me duo­ti 10 eu­rų dau­giau per mė­ne­sį. Čia yra di­džiau­sia pro­ble­ma. Ir bū­tent ši­tas įsta­ty­mas to pa­vyz­dys.

Ma­ža to, mū­sų ko­mi­te­te lan­kė­si di­de­lė gru­pė teis­mo at­sto­vų, Tei­sė­jų ko­le­gi­jos pri­mi­nin­kas, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir ki­ti, ir jie at­vi­rai pa­sa­kė, kad vi­si tei­sė­jai tu­ri gau­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, ir ape­lia­vo į mū­sų są­ži­nę, kad jie dir­ba dau­giau, kad jie so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ne­tu­ri rei­kia­mų to­kių, ko­kių… O ki­tiems ne­rei­kia? Aš klau­siu vi­sų jū­sų, o ki­tiems dar­bo už­mo­kes­tis ne­svar­bus?

Aš ma­nau, kad mes, kaip Sei­mas, tu­ri­me ma­ty­ti ne po kruo­pe­ly­tę, o vi­są vaiz­dą, to­dėl mus ir rin­ko 141-ą, kad mes spręs­tu­me vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių pro­ble­mas, o ne at­ski­rai, seg­men­tiš­kai vie­nos ar ki­tos gru­pės, nes tai bū­ti­nas da­ly­kas, bet ne svar­biau­sias. Mū­sų to­les­ni bal­sa­vi­mai, jei­gu šian­dien bus pri­im­tas vie­noks spren­di­mas, o po to, kai svars­ty­si­me ki­tų at­ly­gi­ni­mus, vi­sus at­me­si­me, pa­ro­dys, koks po­žiū­ris į ki­tas gru­pes. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. P. Urb­šys. Pra­šau į tri­bū­ną. Taip pat pen­kios mi­nu­tės.

P. URBŠYS (MSNG). Vi­sa pa­gar­ba ger­bia­mam Sei­mo na­riui A. Sy­sui, ką jis čia pa­sa­kė apie tai, kad Sei­me yra įsi­ga­lio­jęs seg­men­ti­nis po­žiū­ris į ši­tą pro­ble­mą. Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­rys, man at­ro­do, jau ne vie­ną ka­den­ci­ją yra Sei­me, ne kar­tą ji­sai bu­vo val­dan­čio­jo­je pu­sė­je ir net te­ko va­do­vau­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui.

Bet ko­kiu at­ve­ju es­mė yra to­kia, kad su­si­da­riu­si pa­sek­mė – tai yra įvy­kęs fak­tas, tai, kad anks­čiau, ne­pri­klau­so­mai nuo po­li­ti­nės dau­gu­mos, bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mai, ku­rie iš­krei­pė pa­čią sis­te­mą. Jei­gu mes kal­ba­me apie teis­mus, tai apy­lin­kių teis­mo tei­sė­jo skir­tu­mas, pa­vyz­džiui, nuo apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo yra 398, ape­lia­ci­nio – 530, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo – 663. Jei­gu kam yra įdo­mu, koks yra krū­vis apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo, tai yra 90 % by­lų, o skai­čius – 300 tūkst. by­lų per­ei­na per apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo ran­kas. Be abe­jo, mes tu­ri­me čia da­ry­ti tam tik­rą su­ba­lan­sa­vi­mą, kur iš­ba­lan­suo­ta at­ly­gi­ni­mų sis­te­ma tarp teis­mų pa­gal pa­ko­pas.

Ly­giai tas pats, taip, tei­sin­gai, mes pri­ėmė­me įsta­ty­mus, ku­riais pa­di­di­no­me at­ly­gi­ni­mus pro­ku­ro­rams, STT dar­buo­to­jams, žval­gy­bos pa­rei­gū­nams. Šian­dien, pa­vyz­džiui, STT pa­rei­gū­no ar pro­ku­ro­ro apy­lin­kės gran­dies su ko­e­fi­cien­tais at­ly­gi­ni­mai yra iki 1 tūkst. 800, žval­gy­bos pa­rei­gū­no yra iki 1 tūkst. 900, tai yra su ko­e­fi­cien­tais ir ran­gais. O apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mas, ku­ris yra, jūs ma­tė­te, kiek jis sky­rė­si nuo apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo, iki pa­kė­li­mo jo at­ly­gi­ni­mas yra toks pat, kiek gau­na STT pa­rei­gū­nas, apy­lin­kės pro­ku­ro­ras ir dar šiek tiek ma­žiau gau­na ne­gu žval­gy­bos pa­rei­gū­nas.

Vi­sa pa­gar­ba STT pa­rei­gū­nams, nes ir­gi 15 me­tų te­ko iš­tar­nau­ti šio­je tar­ny­bo­je, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai daug di­des­nė at­sa­ko­my­bė yra apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo, ku­ris ver­ti­na, kiek pa­grįs­tai sank­cio­nuo­ja­mi ki­ti veiks­mai as­mens at­žvil­giu, kai jis ver­ti­na tuos įro­dy­mus, ku­rie yra su­rink­ti ty­ri­mo me­tu. Ir to­dėl lo­giš­ka, kad ta di­des­nė at­sa­ko­my­bė ten­ka bū­tent tei­sė­jams. Tuo la­biau kad biu­dže­to pro­jek­te yra nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi pi­ni­gai, tai yra 2,3 mln. li­tų. Aiš­ku, kai kas ga­li pa­sa­ky­ti, ži­no­te, vi­siems ne­už­teks, bet mums rei­kia ap­si­spręs­ti, ar mes tą si­tu­a­ci­ją tai­so­me, nes rei­kė­tų pri­pa­žin­ti: pi­gus tei­sė­jas yra pi­gus tei­sin­gu­mas. Mums rei­kė­tų tą si­tu­a­ci­ją iš­tai­sy­ti iš es­mės.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už ir prieš. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta dėl pro­jek­to. Se­kun­dė­lę, yra gau­ta už ir prieš. Už – P. Urb­šys. No­ri­te? Pra­šom. At­si­sa­ko­te. Ta­da A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų mes iš teis­mų, o ypač iš pa­čių že­miau­sių ins­tan­ci­jų teis­mų, vi­są lai­ką ti­ki­mės la­bai iš­skir­ti­nės kva­li­fi­ka­ci­jos ir di­de­lių pa­stan­gų. Ir tik­rai ra­gi­nu, kad šiuo at­ve­ju tie tei­sė­jai, ku­rie yra že­miau­sio­je tei­sė­jų pa­ko­po­je, ku­rie yra dau­giau­sia ap­krau­ti dar­bu ir ku­rių dar­bas yra sun­kiau­sias, tik­rai gau­tų adek­va­tų at­ly­gi­ni­mą. Ma­nau, jie tik­rai to nu­si­pel­no, juo la­biau kad adek­va­tus at­ly­gi­ni­mas mo­ty­vuos jau­nus, kva­li­fi­kuo­tus žmo­nes įsi­jung­ti į tei­sė­jų gre­tas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga, prieš – A. Sy­sas. Kal­bė­si­te dar? Pra­šom, to­kia tei­sė jums yra.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas ne­si­gin­či­jo, kad že­mu­ti­nė gran­dis teis­muo­se dir­ba dau­giau­sia. Nie­kas ne­si­gin­či­jo. Aš ban­dau kal­bė­ti apie tai, su kuo mes ką ly­gi­na­me ir kaip mes žiū­ri­me į Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­rie šian­dien dir­ba Lie­tu­vai, mums vi­siems. Jei­gu aš pra­dė­čiau ly­gin­ti STT dar­buo­to­jus su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais – tris kar­tus ma­žiau. Jei­gu su mo­ky­to­jais – mo­ky­to­jai du kar­tus ma­žiau. Mes sa­ko­me, kad tei­sin­gu­mas bran­giai kai­nuo­ja. O švie­ti­mas pi­giai kai­nuo­ja? Jei­gu blo­gai mo­ko, mes tu­ri­me be ga­lo daug pro­ble­mų, ir teis­mai ir­gi tu­ri pro­ble­mų, nes auk­lė­ji­mas bu­vo pras­tas, mo­ky­mas bu­vo pras­tas. Vis­kas yra su­sie­ta. To­dėl jei­gu jūs šian­dien nu­ta­rė­te di­din­ti at­ly­gi­ni­mus tei­sė­jams ir pri­tar­ti, bū­ki­te ge­ri, pri­tar­ki­te ir ki­tiems, kai mes svars­ty­si­me: so­cia­li­niams dar­buo­to­jas, so­cia­li­niams pe­da­go­gams, kul­tū­ros dar­buo­to­jams, jau­nie­siems moks­li­nin­kams, ku­riems bu­vo ža­dė­ta, bet biu­dže­te ne­ma­to­me lė­šų. Ta­da di­din­ki­me vi­siems, ta­da su­pra­siu, kad tai yra tam tik­ras tei­singu­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad po svars­ty­mo bū­tų pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-1514?

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 2, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – E. Gent­vi­las. Pra­šom, ko­le­ga.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Aš no­rė­jau anks­čiau pa­reikš­ti apie sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą. Ka­dan­gi kaž­kas Lie­tu­vos val­džio­je pa­si­sten­gė, kad man tek­tų min­ti teis­mų slenks­čius, jau ži­no­mas tei­sė­jas, kas ves ma­no by­lą iš es­mės su Lie­tu­vos val­džia, tai aš pa­reiš­kiu apie sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą ši­ta­me bal­sa­vi­me.

PIRMININKAS. Ačiū, dėl pro­to­ko­lo už­fik­suo­ja­me. Ačiū, ko­le­ga.

Mū­sų dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo… At­si­pra­šau, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tik­rai la­bai at­si­pra­šau, ne­pa­ste­bė­jau. Pra­šom, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke.

V. PRANCKIETIS. Ir ma­no bal­so klai­da. Pra­šom įskai­ty­ti ma­no bal­są už.

PIRMININKAS. Už. Ge­rai. Sei­mo Pir­mi­nin­kas dėl pro­to­ko­lo – už. Vis­kas.

 

15.34 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-816 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-816. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas A. Vin­kus. Ko­le­ga, pra­šom pri­sta­ty­ti iš­va­dą.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­to tiks­las – sie­kia­ma su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą di­džiau­sios ri­zi­kos as­me­nų gru­pė­je ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų skai­čių di­džiau­sią pa­vo­jų žmo­gaus svei­ka­tai su­ke­lian­čiuo­se dar­buo­se. Ko­mi­te­to spren­di­mas: grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2018 m. va­sa­rio 12 d. nu­ta­ri­me iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei pa­siū­ly­mus.

Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Pri­ta­riant šio įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lams, siū­ly­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri kom­plek­siš­kai iš­nag­ri­nė­tų ne­blai­vu­mo dar­be ir su tuo su­si­ju­sių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be Lie­tu­vo­je pro­ble­mą, įver­tin­tų esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir, jei­gu rei­kia, pa­reng­tų ir pa­teik­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie pa­dė­tų su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų skai­čių di­džiau­sią ri­zi­ką žmo­gaus svei­ka­tai su­ke­lian­čiuo­se dar­buo­se. Bal­suo­ta ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Ačiū, pra­ne­šė­jau. Ačiū at­sto­vui. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti, mo­ty­vai, tiks­liau… Grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Už mo­ty­vų nė­ra, prieš… Ger­bia­mas ko­le­ga, ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą, ko­le­ga An­ta­nai, ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų aš siū­lau bal­suo­ti prieš ko­mi­te­to spren­di­mą ir pa­rem­ti ma­no pro­jek­tą. Aš tie­siog pa­si­da­lin­siu ke­le­tu sta­tis­ti­nių duo­me­nų. Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2017 me­tais nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be nu­ken­tė­jo 29 ne­blai­vūs ir ap­svai­gę as­me­nys, iš jų pen­ki žu­vo. Ly­giai ta pa­ti sta­tis­ti­ka dar anks­tes­niais me­tais ir pa­na­šiai. Dar­bo ins­pek­ci­ja nu­ro­do, kad ne­blai­vu­mas dar­be su­ke­lia ypa­tin­gą grės­mę dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Dar­bo ins­pek­ci­ja kaip veiks­min­giau­sią prie­mo­nę už­kirs­ti ke­lią ne­lai­mėms dar­be nu­ro­do ne­pa­kan­tu­mo at­mo­sfe­ros ne­blai­viam vai­ruo­to­jui įmo­nė­je kū­ri­mą ir vyk­do­mą nuo­la­ti­nę ne­blai­vu­mo ste­bė­se­ną.

Da­bar gal ne vi­siems ko­le­goms yra aiš­ku, kas yra pa­vo­jin­gi dar­bai, tai pa­vo­jin­gų dar­bų są­ra­šą tvir­ti­na Vy­riau­sy­bė. Į tą są­ra­šą įtrau­kė­me ke­le­tą dar­bų, aš tie­siog paskelb­siu, apie ką mes čia kal­ba­me, tai yra dar­bas elek­tros įren­gi­niuo­se, dar­bas su pa­vo­jin­go­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, me­cha­ni­nis me­die­nos, me­ta­lo ir ki­tų me­džia­gų ap­dir­bi­mas, kro­vi­nių tvar­ky­mas me­cha­ni­niais krau­tu­vais lai­vuo­se, šu­li­niuo­se, su plėš­riais žvė­ri­mis, su jo­ni­zuo­jan­čios spin­duliuo­tės šal­ti­niais, or­lai­viuo­se, po van­de­niu, grę­ži­mo dar­bai, gais­rų ge­si­ni­mas, skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas ir taip to­liau. Tur­būt aki­vaiz­du, kad dir­bant šiuos dar­bus bū­ti blai­viam yra be ga­lo svar­bu.

Da­bar nuo­gąs­tau­ja kai ku­rie ko­le­gos, kad čia rei­kės al­ko­tes­te­riu pa­si­tik­rin­ti kiek­vie­ną kar­tą at­ėjus į dar­bą. Tai ly­giai da­bar to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai yra tik­ri­na­mi dėl blai­vu­mo atėję į dar­bą. Tech­no­lo­gi­jos vys­to­si ir, man at­ro­do, ne­bū­ti­nai al­ko­tes­te­riu, bet prie kiek­vie­nos dar­bo vie­tos ga­lė­tų bū­ti tie­siog au­to­ma­ti­niai įren­gi­niai, ku­rie nu­sta­ty­tų, ar tas žmo­gus ga­li dirb­ti pa­vo­jin­gą dar­bą, ga­lin­tį su­kel­ti iš­ties tra­giš­kas pa­sek­mes vi­suo­me­nei. Tik­rai siū­ly­čiau bal­suo­ti prieš ko­mi­te­to spren­di­mą ir pa­rem­ti pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Kol jūs kal­bė­jo­te, už­si­ra­šė už – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu at­kreip­ti ger­bia­mo ko­le­gos P. Sau­dar­go dė­me­sį į tai, kad pa­vo­jin­gi dar­bai yra ne tik fi­ziš­kai pa­vo­jin­gi dar­bai, bet ir psi­cho­lo­giš­kai pa­vo­jin­gi dar­bai. Ir čia pa­ten­ka kai ku­rių me­di­ci­ni­nių spe­cia­ly­bių at­sto­vai. Jū­sų pro­jek­te yra siū­lo­ma tik­rin­ti prieš dar­bą. Tai bū­tų la­bai su­dė­tin­ga ir tik­riau­siai ne­tiks­lin­ga tik­rin­ti me­di­ci­nos at­sto­vus prieš dar­bą. To­dėl ir ko­mi­te­tas nu­bal­sa­vo, kad rei­kė­tų tą gru­pę tiks­lin­ti ir pro­jek­tą grą­ži­no to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pro­jek­tui, ku­riuo siū­lo­ma yra grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Dar kar­tą kar­to­ju, ko­mi­te­tas siū­lo grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 89: už – 70, prieš – 9, 7 su­si­lai­kė. Pri­tar­ta ko­mi­te­to iš­va­dai grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

15.40 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1560 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1560. Kvie­čiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vą A. Vin­kų pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau, ko­le­ga. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. La­bai at­si­pra­šau, su­si­mai­šiau bal­suo­da­ma. Ma­no bal­sas yra už.

PIRMININKAS. Už. Dėl pro­to­ko­lo pra­šau už­fik­suo­ti, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė – už. Pra­šau, ko­le­ga An­ta­nai.

A. VINKUS (LSDDF). Pro­jek­to tiks­las – di­fe­ren­ci­juo­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, ku­rių stip­ru­mas dau­giau nei 6 %, ta­rą, pri­klau­so­mai nuo al­ko­ho­lio stip­ru­mo. Pa­gal šį siū­ly­mą bū­tų įve­da­ma pen­kių skir­tin­gų tal­pų ta­ra. Ko­mi­te­to spren­di­mas – grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams tobu­lin­ti at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2018 m. rug­sė­jo 26 d. nu­ta­ri­me Nr. 971 iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­mi­si­jos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Bal­suo­ta ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Mo­ty­vai už, prieš. Už – V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Be abe­jo, ko­va su al­ko­ho­liz­mu yra la­bai svar­bus mums už­da­vi­nys Lie­tu­vo­je, nes var­to­ji­mas iš tie­sų di­de­lis. Bet mes jau daug pa­da­rę to­je sri­ty­je ir ak­ci­zų, ir pri­ei­na­mu­mo klau­si­mais, to­dėl aš ma­nau, kad tų prie­mo­nių pa­kan­ka, ir mes siū­lo­me jau per­tek­li­nius da­ly­kus, ku­rie ir pra­mo­nei bus la­bai su­dė­tin­gi. To­dėl rei­kė­tų to­bu­lin­ti šį pro­jek­tą. Siū­lau bal­suo­ti ir pri­tar­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Prieš – ko­le­ga K. Gla­vec­kas. K. Gla­vec­ko ne­ma­tau. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti dėl Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dos dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 18 straips­nio pa­kei­ti­mo. Pra­šau, ko­le­gos, bal­suo­ti. Kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Ko­mi­te­to iš­va­da yra grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me už ko­mi­te­to iš­va­dą, dar kar­tą kar­to­ju.

Bal­sa­vo 90: už – 76, prieš – 8, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pri­tar­ta grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

15.43 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1575(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1575. Pra­šau ko­le­gą A. Vin­kų pa­teik­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­to tiks­las – už­draus­ti pre­kiau­ti į di­des­nę nei į 0,2 lit­ro tal­pos plas­ti­ki­nę pa­kuo­tę su­pils­ty­tais gė­ri­mais, ku­rių al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja di­des­nė nei 6 %; už­draus­ti pre­kiau­ti gė­ri­mais, ku­rių stip­ru­mas yra ma­žes­nis nei 6 %, iš­pils­ty­tais į di­des­nę nei 1 lit­ro tal­pos plas­ti­ki­nę ta­rą; taip pat už­draus­ti pre­kiau­ti gė­ri­mais, su­pils­ty­tais į puo­de­lio ti­po pa­kuo­tę nu­plė­šia­mu dang­te­liu.

Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1575 ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti siū­ly­mui už­draus­ti pre­kiau­ti į di­des­nę nei 0,2 lit­ro tal­pos plas­ti­ki­nę pa­kuo­tę su­pils­ty­tais gė­ri­mais, ku­rių al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja di­des­nė nei 6 %. Kaip al­ter­na­ty­va siū­lo­ma kom­plek­siš­kai spręs­ti pro­ble­mą ir ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ak­ci­zų įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti di­des­nį ak­ci­zo ta­ri­fą stip­riam alui.

Taip pat at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mą, ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no nuo­sta­tą dėl drau­di­mo pre­kiau­ti gė­ri­mais, su­pils­ty­tais į puo­de­lio ti­po pa­kuo­tę nu­plė­šia­mu dang­te­liu. Ko­mi­te­tas siū­lo už­draus­ti par­duo­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ku­rių tūri­nė eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja yra di­des­nė nei 22 %, ga­myk­lų su­pils­ty­tus į stik­li­nes, tau­res ir ki­tą gė­ri­mams tie­sio­giai var­to­ti skir­tą ta­rą. Pro­jek­tas dėl drau­di­mo par­duo­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ku­rių tū­ri­nė eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja yra di­des­nė kaip 22 %, ga­myk­lų su­pils­ty­tų į stik­li­nes, tau­res ir ki­tą gė­ri­mams tie­sio­giai var­to­ti skir­tą ta­rą, tu­ri bū­ti no­ti­fi­kuo­ja­mas.

Bal­suo­ta ben­dru su­ta­ri­mu už. Šian­dien Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je dar bu­vo ap­svars­ty­tas ger­bia­mo ko­le­gos P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mas. Pa­siū­ly­mas dėl ta­ros dy­džio ir gė­ri­mo stip­ru­mo yra iden­tiš­kas pa­siū­ly­mui dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Pa­pil­do­mai siū­lo­ma pa­keis­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – vie­to­j 2019 m. lie­pos 1 d. siū­lo­ma 2020 m. lie­pos 1 d. Ko­mi­te­to spren­di­mas – ne­pri­tar­ti pa­siū­ly­mui dėl tų pa­čių ar­gu­men­tų, kaip ir dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 1 – už, 1 – prieš, 6 su­si­lai­kė. Taip pat ne­pri­tar­ta dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos pa­kei­ti­mo. Bal­sa­vi­mas: 1 – už, 1 – prieš ir 6 su­si­lai­kė. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da – A. Kup­čins­kas. Pra­šau, ko­le­ga An­driau Kup­čins­kai. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti yra už­si­ra­šęs P. Sau­dar­gas. Pra­šau, ko­le­ga.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šia­me Sei­me ir taip sun­ku su­pras­ti, kas vyks­ta, ta­čiau šiuo klau­si­mu aš nie­ka­da ne­abe­jo­jau Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos nuo­sek­lu­mu, tai yra ko­va su al­ko­ho­liu. At­ėjo­te į Sei­mą ant di­de­lės ban­gos, su di­de­liais lo­zun­gais, kad ko­vo­si­te Lie­tu­vo­je su al­ko­ho­liu. Ir kai mes vi­si su­rė­mė­me pe­čius ka­den­ci­jos pra­džio­je, aš ir­gi bal­sa­vau už tą ben­drą pa­ke­tą dėl am­žiaus, dėl vie­tos, dėl lai­ko, dėl ki­tų da­ly­kų, su­ta­rė­me tuo me­tu, kad dėl bam­ba­lių taip pat sprę­si­me, ta­čiau ki­tą se­si­ją. Ki­tą se­si­ją ne­iš­spren­dė­me, dar ki­tą se­si­ją ne­iš­spren­dė­me. Esa­me jau įpu­sė­ję ka­den­ci­ją ir bam­ba­lių klau­si­mas vis dar sto­vi vie­to­je. Man keis­čiau­sia, kad prieš mė­ne­sį jū­sų Vy­riau­sy­bė at­me­tė ma­no pro­jek­tą ly­giai taip pat, kaip Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas čia pra­ei­tą sa­vai­tę at­me­tė ma­no pro­jek­tą, nors da­liai pri­ta­rė ir da­bar jūs ma­ni­pu­liuo­ja­te ta da­li­mi.

Aš jums pa­sa­ky­siu, kuo aš džiau­giuo­si ir kam jūs pri­ta­rė­te, rei­kia paskelb­ti vi­sam Sei­mui. Taip, jei­gu šian­dien bal­suo­si­me pa­gal ko­mi­te­to iš­va­dą, tai pri­tar­si­me at­plė­šia­mos pa­kuo­tės už­drau­di­mui, kas tur­būt yra že­miau­sią al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą rep­re­zen­tuo­jan­tis da­ly­kas. Tai yra à la jo­gur­to ar grie­ti­nės ti­po pa­ke­lis at­plė­šia­mas, ten šnap­sas, ir to­je pa­čio­je par­duo­tu­vė­je ar ten už kam­po žmo­nės, ku­riems to la­bai rei­kia, gė­ri­mą su­var­to­ja. Tai tik­rai rep­re­zen­tuo­ja pa­čią že­miau­sią al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą. Ačiū jums, ši­tą da­ly­ką, at­ro­do, už­teks po­li­ti­nės va­lios šia­me Sei­me pri­im­ti.

Ta­čiau ma­no siū­ly­mą, kad į di­des­nę kaip 0,2 lit­ro tū­rio plas­ti­ki­nę ta­rą bū­tų ga­li­ma pils­ty­ti tik­tai sil­pnes­nius ne­gu 6 % al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, alaus, spi­ri­tuo­to vy­no, kok­tei­lių, įvai­rių fer­men­tuo­tų gė­ri­mų gru­pei pri­klau­san­čius gė­ri­mus, ši­tą da­ly­ką jūs at­me­ta­te. Tai­gi ko­va su va­di­na­mai­siais bam­ba­liais čia, ši­ta­me Sei­me, dar yra ne­baig­ta. Ma­ne tas la­bai ste­bi­na, ko­dėl prieš me­tus kal­bė­jo­te vie­naip, ir R. Kar­baus­kis (aš ne­ma­tau sa­lė­je), ir A. Ve­ry­ga, ir vi­si ki­ti ža­dė­jo man, kad tik­rai šį klau­si­mą sprę­si­me, bet tai nė­ra pa­da­ry­ta. Aš ne­su­pran­tu, kai ku­rie iš jū­sų, lyg ir bū­da­mi vals­tie­čiai ir ūki­nin­kai tie­sio­giai, ma­to­te, kas da­ro­si su tais žmo­nė­mis kai­muo­se. Ar iš­ei­na, kad jūs iš trak­to­rių iš­li­pat, į sa­vo mer­se­de­sus su­sė­da­te ir tie­siai į Sei­mą at­va­žiuo­ja­te, kad ne­ma­to­te to, kas da­ro­si kai­muo­se? Tai nu­va­žiuo­ki­te prie par­duo­tu­vės, su­sto­ki­te prie ko­kios sto­te­lės ar šiaip kur pa­ke­ly ir pa­ma­ty­ki­te, ką ten ge­ria, iš ko, iš ko­kios ta­ros ge­ria tie ke­li įtar­ti­nos iš­vaiz­dos vei­kė­jai. Pa­ma­ty­si­te tuos drum­zli­nus tam­siai ža­lius ar­ba tam­siai ru­dus bam­ba­lius, jie ten siur­bia tą, ką jiems par­duo­da.

Ly­giai taip pat jau­ni­mas. Ne vi­sas jau­ni­mas… Sa­ko, ta­da pirks iš taš­kų, ten pirks ko­kį nors par­da­vi­nė­ja­mą ne­le­ga­liai. Ne vi­si ži­no, ne vi­si per­ka, o kai yra par­duo­tu­vė­je pri­ei­na­ma, tai ir mū­sų jau­ni­mas nu­si­per­ka tų vi­sų pi­gių, pras­tų, ne­ska­nių gė­ri­mų ir svai­gi­na­si al­ko­ho­liu.

Man tik­rai at­ro­do la­bai keis­ta, kad su to­kiais lo­zun­gais at­ėję į Sei­mą jūs ši­taip nu­lei­džia­te ran­kas. Aš dar ti­kiuo­si, ti­kiuo­si, vil­tis dar yra gy­va, kad šian­dien jūs pa­lai­ky­si­te, mes, ti­kiuo­si, ei­si­me prie iš­va­dos ir ma­no pa­tai­są, pa­siū­ly­mą pri­im­si­me.

Aš tik no­riu jums pri­min­ti ke­le­tą sta­tis­ti­kos fak­tų. Hi­gie­nos ins­ti­tu­to su­skai­čiuo­tais duo­me­ni­mis iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, 2017 me­tais bent vie­na tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių diag­no­zių bu­vo už­re­gist­ruo­ta be­veik 30 tūkst. as­me­nų. Ši­tiek ser­ga žmo­nių.

To­liau. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2017 me­tais kas de­šim­tą už­re­gist­ruo­tą įvy­kį su­kė­lė ne­blai­vus as­muo, kai 43 žu­vo, 518 bu­vo su­žeis­ta. Tai ši­tiek žmo­nių bu­vo ga­li­ma iš­gel­bė­ti to­liau ri­bo­jant al­ko­ho­liz­mą Lie­tu­vo­je. Aš ne­be­no­riu to­liau jū­sų lai­ko gai­šin­ti, ti­kiuo­si, kad bal­suo­si­me dėl ma­no pa­siū­ly­mo ir at­sta­ty­si­me ant tie­sių bė­gių ko­vą su bam­ba­liais.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. J. Var­ka­lys. Pra­šau į tri­bū­ną. Ne, dis­ku­si­jos čia, ko­le­ga. De­ja, toks mū­sų Sta­tu­tas. Jums pen­kios mi­nu­tės dis­ku­tuo­ti.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, sta­tis­ti­ka yra ne­gai­les­tin­ga ir ji­nai su­gul­do vi­sus skai­čiu­kus į sa­vo vie­tas. Mes ma­to­me, kad per 2018 me­tus, per aš­tuo­nis me­tų mė­ne­sius spi­ri­tuo­to vy­no par­da­vi­mas su­ma­žė­jo tris kar­tus, o stip­raus alaus – tik 15 %, kai­mų par­duo­tu­vė­se vos 5 %. Tai­gi ma­to­me, kad mū­sų žmo­nės, no­rin­tys pa­si­ger­ti, no­rin­tys var­to­ti, nuo vy­no per­bė­go į stip­raus alaus ger­bė­jų gre­tas. Nau­dos ir kaš­tų ana­li­zę, apie ku­rią mes čia daž­nai šne­ka­me sa­lė­je, jie yra la­bai ge­rai iš­ana­li­za­vę ir įsi­sa­vi­nę. Už 1,3 eu­ro iš­ei­na di­de­lis lit­ri­nis bam­ba­li­nis alus, ku­rio sil­pnes­niam žmo­gui gal­būt už­ten­ka vie­nam kar­tui, kad jis ga­lė­tų ap­si­svai­gin­ti, o stip­res­niam gal rei­kia dvie­jų. To­kio stip­ru­mo alaus, 7,5 stip­ru­mo alaus kaip „Tor­na­das“, „Ži­gu­liov­sko­je“ len­ty­nos bū­na iš­šluo­tos ypač po al­gų ir ypač ryt­me­tį, ke­liau­jant į dar­bus. Tai­gi mū­sų darb­da­viai de­da di­de­les vil­tis į mus ir sa­ko, da­ry­ki­te ką nors, kad bam­ba­li­nis alus ir al­ko­ho­lis plas­ti­ki­nė­je ta­ro­je su nu­plė­šia­mais dan­g­te­liais bū­tų iš­im­tas iš pre­ky­bos.

Už­sie­nio tu­ris­tai, pa­ma­tę mū­sų par­duo­tu­vių len­ty­no­se ba­te­ri­jas pri­krau­tų al­ko­ho­lio bam­ba­lių lit­ro ir dau­giau tal­pos la­bai di­de­lio stip­ru­mo, taip pat ste­bi­si ir da­ro iš­va­dą, kad mes dar ne­sa­me pa­bė­gę iš so­vie­ti­nio mąs­ty­mo, iš so­vie­ti­nės erd­vės.

No­riu tik­rai vi­sų pa­pra­šy­ti ir pa­siū­ly­ti, kad šian­dien pa­gal­vo­tu­me apie tai, ko­kią ža­lą da­ro šei­moms al­ko­ho­lis, ko­kią ža­lą da­ro darb­da­viams, jų svei­ka­tai, kiek per tai įvyks­ta ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, ir no­riu pa­siū­ly­ti pri­tar­ti po svars­ty­mo šio įsta­ty­mo pa­tai­sai. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, mo­ty­vai už, prieš… At­si­pra­šau, at­si­pra­šau, ko­le­gos, yra pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­ga An­ta­nai Vin­kau, kvie­čia­me į tri­bū­ną, nes yra gau­ti du Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai. Rei­kės ko­mi­te­to po­zi­ci­jos. Yra gau­tas… Pra­šau čia, ko­le­ga. Yra gau­tas P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio 6 punk­to. P. Sau­dar­gas. Pra­šau, ko­le­ga Pau­liau, pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Dėl ši­to da­ly­ko aš ir kal­bė­jau tri­bū­no­je, nes ki­ta da­lis – vis­kas tin­ka, jo­gur­to at­plė­šia­mus in­de­lius mes už­drau­si­me, ta­čiau ši pa­tai­sa yra dėl tų bam­ba­lių, tai yra di­de­lė plas­ti­ki­nė ta­ra, į ku­rią da­bar pils­to­mas spi­ri­tuo­tas vy­nas, stip­rus alus, vi­si al­ko­ho­li­niai kok­tei­liai ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Ne­ži­nau, ko­dėl Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas at­me­tė. Vie­nas iš Vy­riau­sy­bės ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tų bu­vo, kad rei­kės per­ei­ti no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą, kad yra su­dė­tin­ga Eu­ro­pos tei­sė, mes tu­rė­si­me kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Aš no­riu vi­siems pa­sa­ky­ti, kad ir dėl at­plė­šia­mos pa­kuo­tės mes ly­giai taip pat tu­rė­si­me kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją ir per­ei­ti no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą. Tai ko­dėl vie­nu me­tu ne­pa­da­ry­ti dvie­jų da­ly­kų? Aš tie­siog pa­mi­nė­siu, kad Lat­vi­ja yra per­ėju­si no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą pa­kan­ka­mai sėk­min­gai dėl plas­ti­ki­nės ta­ros ir san­ty­kio su pro­cen­ti­ne al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja. Jie įro­dė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, kad pas juos gir­tau­ja­ma, kad ša­lis skęs­ta al­ko­ho­liz­me, ir tą da­ly­ką per­ėjo. Ko­dėl Lie­tu­va ne­ga­lė­tų ly­giai to pa­ties pa­da­ry­ti?

Dar kar­tą pa­brė­žiu, jei­gu bal­suo­si­me pa­gal Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą, mes vis tiek tu­rė­si­me per­ei­ti no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą dėl at­plė­šia­mų in­de­lių. Aš siū­lau pri­tar­ti ma­no pa­siū­ly­mui, trum­pai ta­riant, dėl bam­ba­lių, kad juos vi­siš­kai už­draus­tu­me Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko ge­ro, yra de­šimt pa­lai­kan­čių­jų. Gal ga­li­te kils­te­lė­ti ran­kas dėl pro­to­ko­lo, kad bū­tų aiš­ku. Ko­le­gos, tik­rai yra de­šimt. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šom, ko­le­ga An­ta­nai.

A. VINKUS (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė 2018 m. rug­sė­jo 26 d. nu­ta­ri­mu Nr. 971 ne­pri­ta­rė šio įsta­ty­mo pro­jek­to 1 straips­niu kei­čia­mo Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 18 straips­nio 4 da­lies 4 ir 5 punk­tuo­se siūlo­moms nuo­sta­toms. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas 2018 m. spa­lio 17 d. iš­va­do­je Nr. 111-P-39 pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nei. (Triu­kš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­le­gos, gal ga­li­ma sa­lė­je ty­los? La­bai pra­šy­čiau, ko­le­gos! Pri­sta­to, po to ne­gir­di­me, už ką bal­suo­ja­me.

Už ir prieš. Už – E. Pu­pi­nis, pa­lai­kan­tis P. Sau­dar­go pa­tai­są.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, esa­me po­li­ti­kai, ir šian­dien la­bai svar­bus mo­men­tas – tam tik­ras Sei­mo iš­ban­dy­mas, to­les­nė ko­va su al­ko­ho­lio pli­ti­mu. Kaž­kaip pra­džia jū­sų bu­vo ga­na ryž­tin­ga, ta­čiau ma­tau, kad iš­si­kvė­pė­te. Ir mes net­gi tvo­re­les sta­tė­me vi­so­kias kul­tū­rin­go al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. Šiuo me­tu la­bai svar­bus klau­si­mas dėl bam­ba­lių, dėl plas­ti­ki­nių in­de­lių.

Ma­nau, su­pran­tu Vy­riau­sy­bės si­tu­a­ci­ją. Ji daug ben­drau­ja su ver­slu, smar­kiai dir­ba lo­bis­tai, tai iš­li­ki­me nors mes ne­pri­klau­so­mi ir tęs­ki­me sa­vo dar­bą – už­kar­dy­ki­me ne­sai­kin­gą al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ypač kai­miš­ko­se te­ri­to­ri­jo­se, kur ga­na daž­nai per­ka­mi po­pu­lia­rūs di­de­li in­dai. Iš jų links­mi­na­mės il­gai ir nuo­bo­džiai, nes taip su­pa­kuo­tas al­ko­ho­lis yra kur kas pi­ges­nis. Ne­va­ry­ki­me žmo­nių į to­kias si­tu­a­ci­jas, o pa­dė­ki­me jiems ap­si­spręs­ti ir ban­dy­ki­me, kiek įma­no­ma, ma­žin­ti ta­rą.

O Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, aš dar kar­tą pa­kar­to­siu. Ji kai ka­da įrė­min­ta į lo­bis­tų rė­mus ir ne­no­ri pyk­tis su ver­slu, bet mes esa­me iš­rink­ti žmo­nės, at­sto­vau­jan­tys tau­tai. Lin­kiu jums ryž­tin­gų spren­di­mų ir pri­tar­ti P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Bal­suo­ja­me. (Triukš­mas sa­lė­je) Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui? Ko­le­gos! Pra­šy­čiau ra­miau, be emo­ci­jų. Kiek­vie­nas bal­suo­ja lais­vai, pa­gal sa­vo va­lią.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 5, su­si­lai­kė 7. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui. Su­si­lai­kė 27, prieš – 5, už – 50. Dar kar­tą kar­to­ju, pri­tar­ta P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui.

Ki­tas P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mas yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ko­le­ga, pra­šom pri­sta­ty­ti.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Čia tie­siog, kad bū­tų su­de­rin­ta vis­kas įsta­ty­mo rė­muo­se. Jei­gu pri­ta­rė­te ši­tam, tai aš ma­nau, kad ga­li­ma ir tam. Kaip pa­sa­kys Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ma­nau, kad jis iš­nag­ri­nė­jo vi­są ben­drą pro­jek­tą, ga­lė­tų ge­riau pa­sa­ky­ti.

A. VINKUS (LSDDF). Ga­liu pa­sa­ky­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, tiks­lin­ga pa­lik­ti bu­vu­sią įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo da­tą, ka­dan­gi ne­pri­tar­ta anks­čiau iš­dės­ty­tam pa­siū­ly­mui. To­kia bu­vo nuo­mo­nė. (Bal­sai sa­lė­je: „Tai dabar pritarta…“)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš tie­siog…

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Jei­gu da­bar pri­tar­ta, tai …re­ko­men­da­ci­jos…

PIRMININKAS. Jeigu galima…

A. VINKUS (LSDDF). Bet aš pa­skai­čiau, ko­kia bu­vo.

PIRMININKAS. Jei­gu ga­li­ma, se­kun­dė­lę, ko­le­gos! Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė jū­sų siū­ly­mui dėl įgy­ven­di­ni­mo, ku­rį siū­lė­te nuo 2020 m. lie­pos 1 d. Ka­dan­gi yra ne­pri­tar­ta, mes tu­ri­me bal­suo­ti dėl jū­sų pa­siū­ly­mo.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Taip, tai aš siū­lau bal­suo­ti, nes Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir anam pa­siū­ly­mui, tai jie ir tam ne­pri­ta­rė.

A. VINKUS (LSDDF). Tai aš taip ir sa­kiau, po­ne Sau­dar­gai. Šyp­so­tis ne­rei­kia nie­ka­da skubė­ti.

PIRMININKAS. Ne­si­gin­čy­ki­me, A. Vin­kus tei­sus, ko­le­gos tei­sūs. De­šimt pa­lai­kan­čių, ko ge­ro, yra P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mą, taip? Taip. Už, prieš nė­ra. Ta­da bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų ne nuo 2019 m. lie­pos 1d., o nuo 2020 m. lie­pos 1 d.? Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta P. Sau­dar­go pa­siū­ly­mui? Ko­le­gos, no­ti­fi­ka­vi­mas už­truks, tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad no­ti­fi­ka­vi­mas už­trun­ka iki me­tų. Tai ži­no­ki­te.

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 78: už – 57, prieš – 6, su­si­lai­kė 15. Pri­tar­ta.

Ko­le­gos, dėl vi­so mo­ty­vai už, prieš. Ačiū, ko­le­ga An­ta­nai Vin­kau. An­ta­nai, kor­te­lę išim­ki­te.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ti­kė­jau­si, kad ma­no pa­siū­ly­mams bus pri­tar­ta, dėl to už­si­ra­šiau kal­bė­ti už, nors iš anks­to bu­vau nu­si­sta­tęs prieš ko­mi­te­to nuo­mo­nę, ta­čiau ti­kė­jau ge­ra Sei­mo na­rių va­lia ir kad tik­rai val­džia grįš prie sa­vo pa­ža­dų rin­kė­jams. Ir man, tie­są sa­kant, as­me­niš­kai ne kar­tą ža­dė­jo, kad šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas. Aš tie­siog ma­nau, kad ne­be­rei­kia ko­le­gų įti­ki­nė­ti ir, tau­py­da­mas jū­sų lai­ką, siū­lau bal­suo­ti už vi­są įsta­ty­mo pro­jek­tą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos, Man­tai Ado­mė­nai? Tuo­jau, pa­lau­ki­te, jun­giu.

M. ADOMĖNAS (MSNG). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, su­pran­tu, kad iš ge­rų pa­ska­tų, bet kai vyks­ta bal­sa­vi­mas, ne­iš­sa­ki­nė­ki­te ar­gu­men­tų.

PIRMININKAS. Tai ne ar­gu­men­tai, aš tie­siog kaip po­sė­dį ve­dan­tis pir­mi­nin­kas pa­sa­kiau, nes prie­šin­gas bal­sa­vi­mas… Kad ži­no­tų, už ką ko­le­gos bal­suo­ja, kad po to pro­to­ko­li­nia­me pa­ve­di­me ne­rei­kė­tų tai­sy­ti. Ačiū, ko­le­ga.

K. Gla­vec­kas. Ne­ma­tau Kęs­tu­čio. Ta­da J. Ja­ru­tis – prieš. Pra­šom, ko­le­ga.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia sma­gu ma­ty­ti, kad de­ši­nio­ji pu­sė kei­čia kryp­tį ir pra­de­da iš tik­rų­jų kal­bė­ti apie ko­vą su al­ko­ho­liz­mu. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Leis­ki­te, aš jums ne­truk­džiau kal­bė­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, iš vie­tos ne­rep­li­kuo­ki­te! La­bai pra­šy­čiau. (Bal­sai sa­lė­je)

J. JARUTIS (LVŽSF). Tie­siog, kiek pa­me­nu, kai mes pri­ėmė­me Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą, ši pu­sė ne­ypa­tin­gai pa­lai­kė, tai aš tą tu­riu ome­ny. Kal­bant apie tai, kad tos prie­mo­nės (ak­ci­zai pa­di­din­ti, lai­kas su­trum­pin­tas, am­žiaus il­gi­ni­mas) vei­kia, ir šios prie­mo­nės, ku­rias ko­le­ga siū­lo, tuo la­biau kad tai yra ne­no­ti­fi­kuo­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos… Jūs ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti, ką reiš­kia pe­ri­fe­ri­jo­je ga­myk­lai pe­ro­rien­tuo­ti li­ni­jas į 200 gra­mų bu­te­liu­kus? In­ves­tuo­ta yra ne vie­nas šim­tas tūks­tan­čių. Tai dar vie­nas kir­tis re­gio­ni­niam ver­slui, dėl to aš ir ne­ga­liu pa­lai­ky­ti ši­to spren­di­mo.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū. Ko­le­gos, mo­ty­vai už, prieš iš­sa­ky­ti. Pra­šom, ko­le­gos, bal­suo­ti, kas po svars­ty­mo pri­tar­tų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo projektui Nr. XIIIP-1575. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, pra­šy­čiau!

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 87: 46 – už, 5 – prieš, 36 su­si­lai­kė. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

16.04 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1666(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1666(2). Kvie­čiu A. Vin­kų pri­sta­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pro­jek­to tiks­las – draus­ti ga­min­ti ar par­duo­ti mais­to pro­duk­tus, žais­lus ir ki­tas pre­kes, skir­tas vai­kams ir pa­aug­liams, ku­rių di­zai­nas imi­tuo­ja al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ar jų ta­rą, tai yra spren­džia­ma vi­siems ži­no­ma vai­kiš­ko šam­pa­no pro­ble­ma. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ko­mi­te­to iš­va­da: už – 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir ko­le­ga A. Kup­čins­kas. Ko­le­ga, An­driau Kup­čins­kai, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Pra­šau į tri­bū­ną. Ačiū jums.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė ir spren­di­mas yra pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui at­si­žvel­giant į Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­jos pa­teik­tus ar­gu­men­tus. Už – 5, prieš – 1, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Kvie­čiu L. Kas­čiū­ną. Pra­šom, ko­le­ga, į tri­bū­ną. Pen­kios mi­nu­tės.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bas va­ka­ras. Iš tie­sų no­riu dis­ku­si­jo­je pa­rem­ti ko­mi­te­to spren­di­mą, tik­rai drą­sų spren­di­mą, nes ži­no­me, kad Vy­riau­sy­bės bu­vo ki­to­kia nuo­mo­nė, už­draus­ti va­di­na­mą­sias al­ko­ho­lio imi­ta­ci­jas. No­riu pa­sa­ky­ti tris pa­re­mian­čius ar­gu­men­tus. Gal pir­miau­sia bū­tų toks, kad pats jau­ni­mas, pa­tys mo­ki­niai ne kar­tą yra iš­reiš­kę no­rą, kad vals­ty­bė tai bū­tų jau se­niai pa­da­riu­si. Dar 2010 me­tais Lie­tu­vos mokinių par­la­men­tas iš­kė­lė idė­ją, kad vai­kiš­kas šam­pa­nas tu­ri bū­ti ša­li­na­mas iš pre­ky­bos. Šian­dien įpras­ta ir net po­pu­lia­ru tarp tė­vų pirk­ti vai­kiš­ką šam­pa­ną ren­giant vai­ko gim­ta­die­nio ar ki­tas šven­tes. „Mū­sų nuo­mo­ne, tai yra ža­lin­gas įpro­tis, nes pa­de­da for­muo­ti nuo­sta­tą, kad svai­ga­lai yra ne­at­sie­ja­ma lais­va­lai­kio ir pa­si­links­mi­ni­mo da­lis“, – taip ra­šė sa­vo pa­reiš­ki­me Lie­tu­vos mo­ki­nių par­la­men­to at­sto­vai.

Ant­ras da­ly­kas. Jau pa­na­šūs drau­di­mai sėk­min­gai vei­kia ki­ta­me mums ge­rai ži­no­ma­me sek­to­riu­je – tai ta­ba­ko kon­tro­lės sis­te­mo­je, kur jau ke­le­tą me­tų vei­kia drau­di­mas ga­min­ti ar par­duo­ti žais­lus, mais­to pro­duk­tus ir ki­tas pre­kes, ku­rių di­zai­nas imi­tuo­ja ta­ba­ko ga­mi­nius ar jų vie­ne­ti­nius pa­ke­lius. Ši nuo­sta­ta lei­do iš pre­ky­bos pa­ša­lin­ti vi­sus vai­kams skir­tus sal­dai­nius, imi­ta­vu­sius rū­ka­lus.

Tre­čias ar­gu­men­tas tur­būt dau­giau psi­cho­lo­gi­nės ana­li­zės tam tik­ri re­zul­ta­tai, pa­grįs­ti moks­li­niais ty­ri­mais, ku­rie liu­di­ja, kad re­kla­mą te­le­vi­zi­jos ete­ry­je vai­kai su­ge­ba at­skir­ti nuo pen­ke­rių me­tų am­žiaus, o są­mo­nin­gai ją įver­tin­ti ga­li tik su­lau­kę sep­ty­ne­rių, aš­tuo­ne­rių me­tų am­žiaus, ta­čiau jie vi­si yra men­kai įga­lūs sa­ve ap­sau­go­ti nuo il­ga­lai­kio spau­di­mo, ku­rį su­ku­ria nuo­lat gau­na­mi re­kla­mos sti­mu­lai. Dar 1991 me­tais moks­li­niais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, jog įžy­mių ar ani­ma­ci­nių fil­mų he­ro­jų nau­do­ji­mas re­kla­mo­je iš es­mės pa­nai­ki­na vai­kų su­ge­bė­ji­mą at­skir­ti re­kla­mą nuo įpras­to ži­niask­lai­dos tu­ri­nio. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­ma, kad jau nuo ket­ve­rių, še­še­rių me­tų am­žiaus vai­kams siun­čia­mos re­kla­mos ži­nu­tės sėk­min­gai virs­ta jų pra­šy­mais Ka­lė­dų do­va­noms.

Tai­gi tie trys ar­gu­men­tai, ma­nau, pa­re­mia mū­sų vi­sų no­rą, kad to­kių da­ly­kų Lie­tu­vo­je ne­bū­tų. Ra­gi­nu vi­sus bal­suo­ti už ko­mi­te­to siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom į tri­bū­ną, penkios mi­nu­tės.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jau bu­vo daug kar­tų iš­sa­ky­ta dau­gy­bė ar­gu­men­tų, bet vis dėl­to ke­le­tą no­rė­čiau pa­sa­ky­ti ir aš. Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų imi­ta­ci­ja yra iš tik­rų­jų pro­pa­gan­da vai­kams, tai yra tie­sio­gi­nė re­kla­ma, for­muo­jan­ti jų at­ei­tį, jų gy­ven­se­ną. Taip pat no­riu pri­min­ti, ką kal­bė­jo ir ger­bia­mas L. Kas­čiū­nas, kad 2010 me­tais Sei­me vy­kusio­je dis­ku­si­jo­je Lie­tu­vos mokinių par­la­men­to at­sto­vai ra­gi­no už­draus­ti ši­tą vai­kiš­ką šam­pa­ną.

Ki­tas da­ly­kas, Al­ko­ho­lio įsta­ty­mo pa­tai­sos tik­riau­siai tu­rė­tų nu­brėž­ti aiš­kią ri­bą ne­at­sa­kin­gam ver­slui. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas tu­ri tei­sę ir at­sa­ko­my­bę pa­sa­ky­ti, kad mes ne­lei­si­me sa­vo vai­kų pra­tin­ti prie svei­ka­tai ža­lin­go el­ge­sio ir pel­ny­tis iš na­tū­ra­laus vai­kų po­lin­kio imi­tuo­ti su­au­gu­sių­jų el­ge­sį. Kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

Kar­tu džiau­giuo­si, kad pa­gal gau­na­mų pa­ja­mų dy­dį pa­sau­ly­je vie­na di­džiau­sių ži­niask­lai­dos ir pra­mo­gų ben­dro­vė „The Walt Dis­ney Com­pa­ny“ nuo 2016 me­tų at­si­sa­kė sie­ti sa­vo pre­kės žen­klą su šam­pa­ną imi­tuo­jan­čiu gė­ri­mu vai­kams. Tik­rai at­sa­kin­gas ver­slas su­pran­ta sa­vo at­sa­ko­my­bę už vai­kų svei­ka­tą ir ne­sie­kia pel­no be­ato­dai­riš­kai.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne vie­na­me sa­vo nu­ta­ri­me pa­žy­mė­jo, kad tau­tos ūkis tu­ri tar­nau­ti žmo­nių ge­ro­vei. Kie­no ge­ro­vei pa­si­tar­nau­ja vai­kiš­kas šam­pa­nas? Tik­rai ne­ma­nau, kad jau­na­jai Lie­tu­vos kar­tai. Ar kas nors pa­si­ge­do­te ci­ga­re­tes ar jų pa­ke­lius imi­tuo­jan­čių šo­ko­la­du­kų? Ne­ma­nau. Šian­dien tai jau yra pra­ei­tis. Ti­kiuo­si, kad taip nu­tiks ir su vai­kiš­ku šam­pa­nu. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti ma­no ini­cia­ty­vą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. P. Sau­dar­gas. Pra­šau į tri­bū­ną. Taip pat pen­kios mi­nu­tės.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai daug ar­gu­men­tų bu­vo iš­sa­ky­ta. Tik­rai te­ma at­ro­do šiek tiek kon­tro­ver­siš­kai, ypač ži­niask­lai­da kar­tais pa­šie­pia, kad da­bar jau vai­kiš­kas šam­pa­nas di­džiau­sia bė­da Lie­tu­vo­je, ta­čiau aš no­rė­čiau pa­brėž­ti ki­tą šio rei­ka­lo pu­sę.

Kai kal­ba­ma apie bai­sią sis­te­mi­nę pro­ble­mą Lie­tu­vo­je – al­ko­ho­liz­mą, ku­ris vi­so­se sri­ty­se mums mu­ša vi­sus ro­dik­lius ir tem­pia į dug­ną, prie­mo­nės tu­ri bū­ti kom­plek­si­nės. Jūs pri­si­min­ki­te, kaip mes ko­vo­jo­me su ka­ru ke­liuo­se. Bu­vo mir­čių sta­tis­ti­ka, bu­vo grei­čio, al­ko­ho­lio ir taip to­liau siau­tė­ji­mas, ke­lių gai­de­liai siau­tė­jo ir taip to­liau. Iš tie­sų prie­mo­nės bu­vo tai­ko­mos įvai­rios – nuo švie­ti­mo, nuo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, įsi­trau­kė vi­sa ži­niask­lai­da, iki ri­bo­ji­mo, iki bau­dų di­di­ni­mo, iki rei­dų di­di­ni­mo ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Šiuo at­ve­ju yra ly­giai tas pats. Mes kal­ba­me, jau prieš po­rą me­tų pa­da­rė­me įvai­rius lai­ko, am­žiaus cen­zus, vi­sa ki­ta. Šian­dien mes su­si­tvar­kė­me su ta­ra. Aš ti­kiuo­si, kad mes sėk­min­gai per­ei­si­me no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą, pro­ce­dū­ros ne­bus la­bai vil­ki­na­mos iš Lie­tu­vos pu­sės ir mes grei­tai tą iš­sprę­si­me. Mes iš­si­gy­dė­me, ti­kiuo­si, tą gė­dą iš­si­gy­dy­si­me – tuos at­plė­šia­mus in­de­lius, ir žen­gia­me to­lyn. Žen­gia­me iš es­mės prie švie­ti­mo ir kul­tū­ri­nio da­ly­ko, nes tai, ką ma­to mū­sų vai­kai, jiems už­si­fik­suo­ja. Lenk me­dį, kol jau­nas – to­kia pa­tar­lė.

Aš iš tie­sų pri­ta­riu ko­le­gės A. Ku­bi­lie­nės pro­jek­tui. Aš pa­si­ra­šiau, ly­giai taip pat at­krei­piu dar kar­tą ko­le­gų dė­me­sį į jau iš­sa­ky­tą ar­gu­men­tą, kad tas pats yra pa­da­ry­ta su ta­ba­ko ga­mi­niais. Ta­ba­ko ga­mi­nius imi­tuo­jan­čius žais­lus ir taip to­liau mes iš­ėmė­me iš apy­var­tos, ly­giai tą pa­tį siū­lo­me da­ry­ti su al­ko­ho­lį imi­tuo­jan­čiais žais­lais – šo­ko­la­du­kais ir ki­to­mis pre­kė­mis, skir­to­mis vai­kams. Tiek. Lin­kiu ko­le­goms pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, taip pat bu­vo Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų, ta­čiau ko­mi­te­tas jiems ne­pri­ta­rė, to­dėl ne­rei­kia svars­ty­ti, nes jie yra ben­dro po­bū­džio, nė­ra kon­kre­taus pa­siū­ly­mo dėl ku­rios nors da­lies.

Mo­ty­vai už, prieš. Tuo­jau, se­kun­dė­lę. Pa­žiū­rė­si­me, kas yra už, prieš. Už – P. Sau­dar­gas. Dar no­ri­te kal­bė­ti? At­si­sa­ko­te. A. Kup­čins­kas. Pra­šau. Už.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų čia kal­ba dau­giau­sia su­ka­si apie vai­kiš­ką šam­pa­ną. Mes pa­tys šiek tiek su­reikš­mi­no­me tą pro­ble­mą tik dėl vai­kiš­ko šam­pa­no, bet aki­vaiz­du, kad tai lie­čia ir ki­tas mais­to pre­kes ir daik­tus, ap­ima ge­ro­kai dau­giau. Aš as­me­niš­kai nie­ka­da ne­su pir­kęs to­kio daik­to kaip vai­kiš­kas imi­tuo­jan­tis šam­pa­ną gė­ri­mas, to­dėl tik­rai ma­tau tą pro­ble­mą. Aš ma­tau, kad rei­kė­tų at­si­žvelg­ti į Mo­ki­nių par­la­men­to to­kią ini­cia­ty­vą. Ne­daug to­kių ini­cia­ty­vų bū­na. Pra­bė­go be­veik de­vy­ne­ri me­tai, tai bū­tų tik­rai pro­ga at­si­žvelg­ti ir į mo­ki­nių sa­vi­val­dą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ačiū, ko­le­ga. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­pa­sa­ko­siu sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. Kai bu­vau ma­žiu­kas, su bro­liu žais­da­vo­me vai­ruo­to­jus ir laks­ty­da­vo­me įsi­kan­dę pa­ga­liu­kus, ku­rie vaiz­da­vo ci­ga­re­tes. Na, koks vai­ruo­to­jas be ci­ga­re­tės? Dar žais­da­vo­me ka­rą, laks­ty­da­vo­me su pa­ga­liu­kais, ku­rie šau­tu­vus vaiz­da­vo, ir­gi pa­vo­jin­gas da­ly­kas. Dar kar­dus jie vaiz­da­vo, ir­gi pa­vo­jin­gas da­ly­kas. Ne­koks. Dar vaiz­duo­da­vo­me gir­tuok­lius, šlais­ty­da­vo­mės po grio­vius, nes to­kio­je ap­lin­ko­je au­gau. Gal to­dėl su bro­liu nie­ka­da ne­sa­me nu­si­gė­rę, nie­ka­da ne­rū­kiau ir na­muo­se ne­tu­riu šau­tu­vo.

O da­bar jūs sa­ko­te, kad ne­al­ko­ho­li­nį šam­pa­ną, ku­rio aš iš­ge­riu kar­tais, rei­kia iš ma­nęs at­im­ti. Tas ne­al­ko­ho­li­nis alus, ku­rį aš kar­tais var­to­ju, sa­ko­te, kad tai yra ne­ge­rai, Ma­siu­li, nes tu vaiz­duo­ji al­ko­ho­li­ką ir pa­na­šiai. Bai­ki­te, ne­per­len­ki­te! Mul­tip­li­ka­ci­niai fil­mai, daug to­kių fil­mu­kų, kur ka­rai vyks­ta, ka­riau­ja, pa­sa­kos vien apie tai. Pra­dė­si­te re­cen­zuo­ti kny­gas. Na, ne­per­­len­ki­te, ne­per­len­ki­te! Tie bau­bai to­kie, bū­ki­te tru­pu­tį li­be­ra­les­ni. Aš tai ne­ma­tau čia pa­vo­jaus.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos. Pra­šau po svars­ty­mo bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-1666?

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 77: už – 46, prieš – 3, su­si­lai­kė 28. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

16.17 val.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo Nr. IX-1826 1, 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-941(2), Ne­įga­lių­jų socia­li­nės integ­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-942(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-941 ir ly­di­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIIP-942. Į tri­bū­ną pra­šau… At­si­pra­šau, taip, ka­dan­gi J. Džiu­ge­lis, tai pra­šau Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti J. Džiu­ge­lį dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to ir dėl ly­di­mo­jo – dėl Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo ir Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tų. Pra­šau ko­le­gą J. Džiu­ge­lį. Tuo­jau, se­kun­dė­lę! Jun­gia­me. Jau vei­kia, pra­šau, ko­le­ga.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė šiuo abu įsta­ty­mų pro­jek­tus ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ačiū, ko­le­ga. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pra­šau į tri­bū­ną.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė abu pro­jek­tus. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me pro­jek­tui ir siū­lė­me pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį pa­to­bu­lin­ti at­si­žvelg­da­mi į Tei­sės de­par­ta­men­to ir Vy­riau­sy­bės iš­va­das.

PIRMININKAS. Ir dėl ly­di­mo­jo taip pat? Ačiū, ko­le­ge. R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę ly­giai taip pat pra­šau dėl abie­jų – dėl pa­grin­di­nio ir ly­di­mo­jo.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­ja svars­tė mi­nė­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­ta­rė ir kvie­čia pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą at­si­žvelg­ti į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Da­bar svars­to­me pir­mą­jį pro­jek­tą Nr. XIIIP-941. Ko­le­gos, yra gau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės siū­ly­mai, ku­riems pri­tar­ta iš da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ko ge­ro, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti. Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Ko­le­gos, ki­tas gau­tas pa­siū­ly­mas yra V. Si­mu­li­ko. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ko­le­gos, siū­lo­me per­svars­ty­ti. Ar tin­ka? (Bal­sai sa­lė­je) Tin­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Vis dėl­to, ko­le­ga, jei­gu ga­li­te, trum­pai pri­sta­ty­ki­te. Ne­pri­tar­ta vi­sa ap­im­ti­mi, tai pra­šau.

V. SIMULIK (LVŽSF). Aš ne­tu­riu po ran­ka, at­si­pra­šau, bet ko­mi­te­to po­zi­ci­ją pa­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Yra 151 straips­nis, kur kei­čia­mas pa­va­di­ni­mas. „Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų kon­ven­ci­ja ir jos fa­kul­ta­ty­vaus pro­to­ko­lo“ jūs siū­lo­te iš­brauk­ti, kad ne­lik­tų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos, taip pat kon­tro­lę siū­lo­te iš­brauk­ti, ta­da li­ku­sią da­lį pa­lie­ka­te ir siū­lo­te, kad ko­mi­te­tą su­da­ro pen­ki na­riai, iš jų ke­tu­ri at­sto­vau­tų As­me­nų su ne­ga­lia aso­cia­ci­jai ir vie­nas bū­tų Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos at­sto­vas. Ar rei­kia man per­skai­ty­ti?

V. SIMULIK (LVŽSF). Ne, vis­kas ge­rai. Čia bu­vo at­si­žvelg­ta į prem­je­ro pa­ta­rė­ją, at­sa­kin­gą bū­tent už ši­tą po­zi­ci­ją, ir at­si­žvelg­ta į vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų siū­ly­mus. Tas siū­ly­mas taip ir bu­vo su­for­mu­luo­tas. Pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti ko­le­gas, nes tai yra ne ma­no as­me­ni­nė, o vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų po­zi­ci­ja.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nei jūs pri­ta­ria­te? Vis­kas, ko­le­gos, ta­da ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­le­ga, gau­tas dar vie­nas jū­sų pa­siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo. Jūs siū­lo­te, iš­sky­rus 2 straips­nio da­lies įsi­ga­lio­ji­mą 2019 m. sau­sio 1 d., ki­tų – 2018 m. gruo­džio 31 d. Čia su­si­ję su įgy­ven­di­ni­mu. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Taip. Ačiū, ko­le­gos, pri­tar­ta. Ko­le­gos, ar po svars­ty­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Tik­rai no­ri­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me, ko­le­gos, pra­šy­mas yra toks. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad po svars­ty­mo bū­tų pri­tar­ta įsta­ty­mų pro­jek­tams Nr. XIIIP-941 ir Nr. XIIIP-942? Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Ly­di­ma­jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, ko­le­gos, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

16.22 val.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII-950 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1260(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1260. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Si­mu­li­ką. Pra­šom, ko­le­ga.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII-950 7 straips­nio pa­kei­ti­mo. Es­mė la­bai pa­pras­ta, Sei­mo na­riai pa­siū­lė ini­cia­ty­vą ir ji yra pa­lai­ky­ta, kad Sei­mo kon­tro­lie­rius ga­lė­tų bū­ti dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, tai yra per­trau­ka bū­tų vie­ną ka­den­ci­ją ir pas­kui vėl ga­lė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų ne­gau­ta. Gal po svars­ty­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, nes už ir prieš nė­ra. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra. Po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu pro­jek­tui Nr. XIIIP-1260.

 

16.23 val.

Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1677(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1678(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­rijo­je įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1677(2) ir ly­di­ma­sis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1678. Pra­šom, Kin­du­ry, į tri­bū­ną. Pra­šom, ko­le­ga, pri­sta­ty­ti abu, ir pa­grin­di­nį, ir lydi­mą­jį.

G. KINDURYS (LVŽSF). Dėl Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. O dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 11 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Už ir prieš mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma. Ko­le­gos, pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

16.24 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 60, 611 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2737, Kraš­to ap­sau­gos sistemos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 651, 67, 68, 69, 70, 72, 772 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 611 straips­niu, 1 ir 2 prie­dais įsta­ty­mo Nr. XIII-1312 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2738, Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2739, Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 69 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2740, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2741 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tai Nr. XIIIP-2737, Nr. XIIIP-2738, Nr. XIIIP-2739, Nr. XIIIP-2740 ir Nr. XIIIP-2741. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mas ir jį ly­din­tys tei­sės ak­tai. Kvie­čiu mi­nist­rą. Gal yra vi­ce­mi­nist­ras? At­si­pra­šau, V. Umb­ra­sas. Ko­le­ga, pra­šom pri­sta­ty­ti pro­jek­tus ir jo ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus. Pra­šom, ko­le­ga.

V. UMBRASAS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­sta­tau pen­kis kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­ti­nus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tus. Tei­kia­mų pro­jek­tų tiks­las – pa­tiks­lin­ti ka­riams, pa­rei­gū­nams, šau­liams mo­ka­mų kom­pen­sa­ci­jų ir ki­tų išmo­kų dy­džius, at­si­žvel­giant į vyk­do­mą mo­kes­čių re­for­mą. Mo­kes­čių re­for­mos es­mė yra ta, kad nuo 2019 m. sau­sio 1 d. vyk­do­ma mo­kes­čių re­for­ma, su­jun­gia­mos darb­da­vio ir dar­buo­to­jo mo­ka­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos dar­buo­to­jo pu­sė­je. Tai reiš­kia, kad mo­kes­čiai nuo darb­da­vio per­ke­lia­mi dar­buo­to­jui. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau?

PIRMININKAS. Ko­le­gos, iš tri­bū­nos pra­šau ne­rep­li­kuo­ti. Jei­gu no­ri­te klaus­ti, už­si­ra­šy­ki­te. To­liau tęs­ki­te, vi­ce­mi­nist­re.

V. UMBRASAS. Ačiū. Drau­dė­jams nu­sta­to­ma prie­vo­lė ati­tin­ka­mai per­skai­čiuo­ti dar­buo­to­jų bru­to dar­bo už­mo­kes­tį, pa­di­di­nant jį 28,9 %, kad dėl so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų per­kė­li­mo dar­buo­to­jams ne­su­ma­žė­tų ne­to at­ly­gi­ni­mas ir so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos. Kai ku­rios so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, pa­vyz­džiui, kom­pen­sa­ci­nio po­bū­džio ir ki­tos iš­mo­kos, nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mos, nuo jų ne­skai­čiuo­ja­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos. To­dėl tam, kad pa­di­di­nus dar­buo­to­jų bru­to dar­bo už­mo­kes­tį 28,9 % ne­pa­grįs­tai ne­pa­di­dė­tų ir šios iš­mo­kos, ku­rios ap­skai­čiuo­ja­mos pa­gal dar­bo už­mo­kes­tį, tar­ny­bi­nį at­ly­gi­ni­mą, mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą, taip pat ba­zi­nį dy­dį, tai­ko­mą vals­ty­bės po­li­ti­kų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nėms al­goms, ar ša­lies ūkio vi­du­ti­nį bru­to dar­bo už­mo­kes­tį, kar­tu tu­ri bū­ti pa­tiks­lin­ti, ati­tin­ka­mai 28,9 % su­ma­žin­ti ir šių iš­mo­kų dy­džiai.

Tai­gi tei­kia­muo­se pro­jek­tuo­se ir nu­ma­ty­ta, kad nu­sta­ty­ti pro­por­cin­gai ma­žes­ni kom­pen­sa­ci­jų dy­džiai ka­riams, at­lie­kan­tiems tar­ny­bą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se; ap­skai­čiuo­ja­mas šio įsta­ty­mo 60 straips­nio 7 da­ly­je nu­ma­ty­tas dvie­jų mė­ne­si­nių dar­bo už­mo­kes­čių dy­dis, skai­čiuo­ja­mas pa­gal Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­skelb­to ša­lies ūkio vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį; taip pat pro­por­cin­gai ma­žes­ni su tar­ny­ba už­sie­ny­je su­si­ju­sių kom­pen­sa­ci­jų dy­džiai; ne­tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mo tar­ny­bos reik­mėms dy­džiai; taip pat mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džiu iš­reikš­tas mak­si­ma­lus sub­si­di­jos dar­bo už­mo­kes­čiui dy­dis; žval­gy­bos pa­rei­gū­nų žū­ties ar svei­ka­tos su­trik­dy­mo tar­ny­bos at­ve­ju dy­džiai; šau­lių mir­ties ar svei­ka­tos su­trik­dy­mo tar­ny­bo­je dy­džiai.

Pri­ėmus šiuos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tus dėl vyk­do­mos mo­kes­čių re­for­mos bus iš­veng­ta ne­pa­grįs­to kom­pen­sa­ci­nio po­bū­džio ir ki­tų iš­mo­kų, nuo ku­rių ne­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos pa­di­dė­ji­mo, taip pat už­tik­ri­na­ma, kad ka­riams, pa­rei­gū­nams, šau­liams mo­ka­mų kom­pen­sa­ci­jų ir ki­tų iš­mo­kų dy­džiai ne­su­ma­žės. Dė­kui už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų pa­klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Už, prieš? Tuo­jau pa­žiū­rė­si­me, se­kun­dė­lę. Ačiū, ko­le­ga, ga­li­te at­si­sės­ti. Vi­ce­mi­nist­re, ga­li­te sės­ti. Ačiū. Už, prieš ir­gi nė­ra.

Gal po pa­tei­ki­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, ko­le­gos. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Mi­nist­ro Ž. Vai­čiū­no aš ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vi­mas? Ge­rai, ko­le­gos, yra bal­sa­vi­mas, ne­iš­gir­do­me jū­sų. Pra­šom bal­suo­ti. Kas už tai, kad po pa­tei­ki­mo bū­tų pri­tar­ta, pra­šom bal­suo­ti. Čia yra kraš­to ap­sau­gos gy­ny­bos pro­jek­tai, 2-10 klau­si­mas ir ei­na iki 2-10.5, tai yra Ka­ro prie­vo­lės, Žval­gy­bos, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos. Pa­tei­ki­mas, ko­le­gos.

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 68, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

 

16.29 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2018-11-19–2018-11-23) – 2018 m. lap­kri­čio 20 d. (ant­ra­die­nio) ir 22 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo Pir­mi­nin­ką pri­sta­ty­ti ki­tos sa­vai­tės mū­sų dar­bo­tvarkę. Pra­šom, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, į tri­bū­ną.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkė yra svars­ty­ta Se­niū­nų su­ei­go­je, vie­nas po­ky­tis įvy­ko šian­dien ry­te. Prem­je­ras at­sa­kys į klau­si­mus. To­liau yra Sei­mo de­kla­ra­ci­ja dėl A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go pri­pa­ži­ni­mo Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vu. Yra la­bai daug pri­ėmi­mų, ku­rie grįž­ta jau iš ko­mi­te­tų. Yra Kon­sti­tu­ci­jos 55 straips­nio pa­tai­sa, pa­siū­ly­mas dėl 121 Sei­mo na­rio. Yra Vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tas, at­ke­liau­ja svars­ty­mas į Sei­mą. Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­tai­sos.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ket­vir­ta­die­nį 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pir­ma­sis svars­ty­mas, svar­bi die­na. To­liau – Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, svars­ty­mas.

PIRMININKAS. Klau­si­mų, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jums nė­ra. Ko­le­gos, tai gal… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ko­le­ga Raz­ma, pra­šau klau­si­mą, įjun­ki­me. Ir jums, ger­bia­mas Pa­lio­ni. Ge­rai. J. Raz­ma. Pra­šom klaus­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Jūs to­je dve­jų me­tų dar­bo mi­nė­ji­mo kal­bo­je ak­cen­ta­vo­te, kad rei­kia pri­im­ti Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gas ir ga­ran­ti­jas nu­sta­tan­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, tur­būt įta­kin­giau­sia Sei­me šiuo me­tu tau­tos at­sto­vė, ne­pa­tvir­ti­no, kad to­kie sie­kiai yra svar­būs. Ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad jū­sų žo­dis ką nors lems, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, na, jau dau­giau kaip pu­sę me­tų tu­rė­da­ma vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus tam pro­jek­tui svars­ty­ti, ga­lų ga­le įra­šys jį į ko­mi­te­to po­sė­džių dar­bo­tvarkę?

V. PRANCKIETIS. Svars­to­me Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkę, į ku­rią, ti­kiuo­si, at­ei­ty­je at­ke­liaus ir jū­sų mi­ni­mas įsta­ty­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ko­le­ga A. Pa­lio­nis. Pra­šau.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­pra­šy­ti, kad įtrauk­tų pro­jek­tą Nr. XIIIP-1741(2). Pa­va­sa­rį bu­vo įre­gist­ruo­tas pir­mas va­rian­tas, Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­kė, kad jis prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ir da­bar yra pa­ko­re­guo­tas, prieš­ta­ra­vi­mas iš­tai­sy­tas, yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Čia yra Sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nių reg­la­men­ta­vi­mo įsta­ty­mas.

V. PRANCKIETIS. Į ku­rią die­ną jūs no­rė­tu­mė­te?

A. PALIONIS (LSDDF). Į ku­rią nors pa­gal dar­bo­tvarkės už­im­tu­mą, į ku­rią bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti, nė­ra skir­tu­mo.

V. PRANCKIETIS. Ge­rai, įver­tin­si­me ga­li­my­bes, nes biu­dže­tas vis dėl­to yra la­bai svar­bus įsta­ty­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Vi­si ko­le­gos pa­klau­sė. Gal ga­li­me ta­da ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, ko­le­gos. Pri­tar­ta.

 

16.32 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.49 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2833 (patei­ki­mas)

 

Ki­ti mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mai. Ne­ma­tau Ž. Vai­čiū­no. Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Nr. XIIIP-2833. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rą V. Sin­ke­vi­čių.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.49 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis pa­reng­tas sie­kiant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ti ga­li­my­bę, no­riu pa­brėž­ti žo­dį „ga­li­my­bę“, ju­ri­di­nių as­me­nų stei­gė­jams pa­si­rink­ti, ko­kią bu­vei­nę jie tu­rė­tų re­gist­ruo­da­mi įmo­nę – fi­zi­nę ir vir­tu­a­lią. Pa­grin­di­nis da­ly­kas tur­būt, kad ver­slo po­rei­kiai pa­si­kei­tė ir su­kur­tas toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, ma­nau, siųs­tų la­bai po­zi­ty­vų sig­na­lą apie mū­sų ša­lies pro­gre­są, už­tik­rin­tų ver­slo plėt­rą ir, be jo­kios abe­jo­nės, eko­no­mi­kos au­gi­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą su ki­to­mis net­gi kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis.

Nors ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nė sie­ja­ma su ju­ri­di­nio as­mens val­dy­mo or­ga­no bu­vi­mo vie­ta ir tur­būt Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­se la­bai daug kas yra pa­brėž­ta, vis dėl­to prak­ti­ko­je mes ži­no­me, kad yra vi­sai ki­taip, ir as­mens bu­vei­nė daž­nai įre­gist­ruo­ja­ma nau­do­jant tar­pi­nin­kus, kon­to­ras ir pa­na­šiai, ir to­kiu pat ad­re­su bu­vei­nę tu­ri tūks­tan­čiai ju­ri­di­nių as­me­nų. Pa­vyz­džiui, prieš ke­lis mė­ne­sius bu­vo la­bai ge­ras straips­nis, kai mes ką tik pra­dė­jo­me dirb­ti su šiuo įsta­ty­mu, kad Vil­niu­je yra še­ši ad­re­sai, ku­riai­s yra įre­gist­ruo­ti 8 tūkst. 88 ju­ri­di­niai as­me­nys. Kai yra sa­ko­ma, kad tu­rint fi­zi­nę bu­vei­nę yra ga­li­my­bė juos at­sek­ti, aš la­bai smar­kiai abe­jo­ju, pa­vyz­džiui, kad Spau­dos rū­mų paš­to dė­žu­tė­je įma­no­ma at­sek­ti 1 tūkst. 600 ju­ri­di­nių as­me­nų ir su­ras­ti žmo­nes.

Ki­tas da­ly­kas, kas čia yra la­bai svar­bu, – vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių in­fra­struk­tū­ra ir jos kon­so­li­da­vi­mas, vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių mo­der­ni­za­vi­mas, bū­ti­ny­bė ir po­rei­kis di­din­ti vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mą mo­der­ni­zuo­jant ir skait­me­ni­nant pro­ce­sus. Aš ma­nau, kad mes jau pri­bren­do­me tam, kad vi­si vals­ty­bės siun­čia­mi do­ku­men­tai mū­sų ša­lies pi­lie­čiams bū­tų pri­sta­to­mi per elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­mą.

Dėl ki­tų klau­si­mų. Aš ma­nau, kad ga­lė­siu jums at­sa­ky­ti, nes ži­nau, kad bus klau­sian­čių. Vie­nas pa­grin­di­nių da­ly­kų – tai įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas yra nu­ma­ty­tas tik 2021 me­tais ir pa­aiš­kin­siu, ko­dėl. To­dėl, kad tam rei­kia pri­tai­ky­ti da­bar tu­ri­mą Re­gist­rų cen­tro elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­mą, kad ji veik­tų efek­ty­viai, kad tie ser­ve­riai, ku­rie yra da­bar, pa­vež­tų ga­li­mą krū­vį ir pa­na­šiai. Įsta­ty­mas, ma­nau, rei­ka­lin­gas ir kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti aš­tuo­ni Sei­mo na­riai. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Bau­ra. Pra­šau, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va. Dar pla­tes­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą aš re­gist­ra­vau prieš pus­an­trų me­tų, bet jis yra ma­ri­nuo­ja­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Tą kar­tą aš siū­liau, kad kiek­vie­nas ju­ri­di­nis as­muo ar­ba fi­zi­nis as­muo de­kla­ruo­tų ne tik gy­ve­na­mą­ją vie­tą, bet ir elek­tro­ni­nį paš­tą, ir siū­liau pa­keis­ti Ci­vi­li­nį ko­dek­są, kad elek­tro­ni­niu paš­tu, ku­ris yra de­kla­ruo­tas, pri­sta­ty­tas elek­tro­ni­nis laiš­kas bū­tų įvar­din­tas, su­ta­pa­tin­tas su re­gist­ruo­to laiš­ko pri­sta­ty­mu.

Klau­si­mas jums. Ko­dėl jūs ren­ka­tės mo­no­po­li­nin­ko (šiuo at­ve­ju Re­gist­rų cen­tro) pa­slau­gą, na­cio­na­li­nę elek­tro­ni­nę siun­tų pri­sta­ty­mo pa­slau­gą, kai ga­li­ma bū­tų tie­siog pri­vers­ti de­kla­ruo­ti al­ter­na­ty­vų elek­tro­ni­nį paš­tą ir to už­tek­tų, ir ga­li­ma bū­tų ne­lauk­ti 2020 me­tų, o ga­li­ma bū­tų jau sau­sio mė­ne­sį tą įgy­ven­din­ti?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad bū­tent elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­ma už­tik­rin­tų iš tie­sų sau­gu­mą. Kar­tu tai bū­tų ir vals­ty­bės elek­tro­ni­nių iš­tek­lių kon­so­li­da­vi­mas, kad vi­sos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų pri­ei­gą prie jos. Da­bar elek­tro­ni­nio paš­to va­di­na­mų­jų tie­kė­jų yra įvai­rių: nuo ram­bler.ru iki In­box.lt ir pa­na­šiai. Aš ma­nau, kad mes ne­ga­li­me už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mu­mo. Kad kiek­vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui bū­tų pri­skir­ta elek­tro­ni­nė dė­žu­tė, aš tą idė­ją pa­lai­kau, bet ji tu­ri bū­ti ša­lies e. pri­sta­ty­mo sis­te­mo­je, prie ku­rios pri­si­jun­gia­ma ne šiaip su jū­sų kaž­ko­kiu lo­gi­nu ir slap­ta­žo­džiu, bet pri­si­jun­gia­ma elek­tro­ni­niu pa­ra­šu, gal­būt vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­žy­mė­ji­mu ir pa­na­šiai. Vis dėl­to mes kal­ba­me apie vi­sai ki­tus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus šiuo at­ve­ju ir aš bi­jau, kad pri­va­tūs elek­tro­ni­nio paš­to tie­kė­jai ši­to už­tik­rin­ti ne­ga­lė­tų. Aš pa­lai­kau jū­sų tą siū­ly­mą, bet ma­nau, kad jį gal­būt ga­li­ma bū­tų re­da­guo­ti, kad kiek­vie­nas ša­lies gy­ven­to­jas tie­siog nau­do­tų­si sa­vo elek­tro­ni­niu pa­ra­šu, mo­bi­liuo­ju pa­ra­šu ir kar­tu nau­do­tų­si bū­tent elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­ma.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. A. Bau­ra. Ruo­šia­si S. Šed­ba­ras. Pra­šau, ko­le­ga An­ta­nai.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, šių me­tų ru­de­nį Bal­ti­jos ša­ly­se lan­kan­tis po­pie­žiui vi­sų tri­jų ša­lių va­do­vai su po­pie­žiu­mi pa­si­kei­tė do­va­no­mis, o Es­ti­jo­je po­pie­žius ga­vo kaž­ko­kį vir­tu­a­lų do­ku­men­tą. Ar tas do­ku­men­tas… Tas, kas bu­vo pa­da­ry­ta, tai bū­tent šis tei­sės ak­tas sie­ja­si, bū­tų kaž­ko­kia ga­li­my­bė pa­na­ši į tą ma­no pa­vyz­dė­lį, ku­rį pa­mi­nė­jau?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Trum­pai apie po­pie­žių. Mes po­pie­žių daug anks­čiau nu­ste­bi­no­me na­nop­ra­kar­tė­le. Tai ne taip mes ir blo­gai at­ro­do­me.

At­sa­kant į jū­sų klau­si­mą, tai taip, po­pie­žius ga­vo Es­ti­jos e. re­zi­den­tą. Tai Es­ti­jo­je tai­ko­ma yra jau ku­ris lai­kas. Elek­tro­ni­nė bu­vei­nė yra, sa­ky­ki­me, ne­di­de­lis, bet žings­nis į prie­kį link to e. re­zi­den­to.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. S. Šed­ba­ras. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis. Pra­šau, ko­le­gos.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Vir­gi­ni­jau, pri­ta­ria­me, kad XXI am­žiu­je rei­kia ieš­ko­ti iš­ei­čių, ta­čiau, žiū­rė­ki­te, jūs pa­tei­kė­te tik Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­są. O kaip kre­di­to­rius, šiaip žmo­gus pa­duos į teis­mą to­kią įmo­nę? Ko­kiam teis­mui, nes yra te­ri­to­ri­nis teis­min­gu­mas, ne tik pa­gal ins­tan­ci­ją? Kur ieš­kos to­kios įmo­nės teis­mo ant­sto­lis? Kaip mes ap­gin­si­me var­to­to­jų ir kre­di­to­rių in­te­re­sus? To­kiu at­ve­ju, ma­tyt, rei­kia de­rin­ti čia ir su Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su, ir su ki­tais įsta­ty­mais, gal­būt su Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos, nes vir­tu­a­li dė­žu­tė, ir vis­kas. O kur gin­ti sa­vo tei­ses, ku­ria­me teis­me ir kaip? Čia vi­sai kas ki­ta, ne­gu Si­mo­nas siū­lė. Si­mo­nas siū­lė ša­lia to. Tam vi­siš­kai pri­tar­ti­na, bet čia yra vie­to­j to.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju už jū­sų klau­si­mą. Ly­giai taip pat pri­me­nu, kad net­gi re­gist­ruo­jan­tis vir­tu­a­lio­je pa­sky­ro­je nu­ro­do­mas te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis vie­ne­tas, iš kur yra re­gist­ruo­ja­ma­si, bū­tent sa­vi­val­dy­bė ir elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo dė­žu­tės ad­re­sas.

Kaip vei­kia elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­ma? Jei­gu vis dėl­to jūs esa­te už­si­re­gist­ra­vęs… Kaip sa­kiau, re­gist­ruo­tis to­je sis­te­mo­je yra tik pen­ki bū­dai, tai yra rei­kia tu­rė­ti ar­ba mo­bi­lų­jį pa­ra­šą, vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, kor­te­lę, su ku­ria tik tu ga­li su ko­dų skai­ty­tu­vu per mo­bi­lų­jį ban­ką pri­ei­ti prie sa­vo pa­sky­ros, ir elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­ma vei­kia taip, kad jei­gu jūs jau ga­vo­te laiš­ką, pa­vyz­džiui, kvie­ti­mą į teis­mą, jis lai­ko­mas pri­sta­ty­tu. Šiuo at­ve­ju, kai mes tu­ri­me įmo­nių, kaip sa­kiau, po ke­lis tūks­tan­čius re­gist­ruo­tų vie­no­je fi­zi­nė­je vie­to­je, tai ly­giai taip pat ne­ga­ran­tuo­ja skaid­ru­mo ir iš­ieš­ko­ji­mo iš kre­di­to­rių. Šiuo at­ve­ju ga­li­ma vis­ką pa­lik­ti taip, kaip yra.

Įsta­ty­mai, ku­riuos jūs mi­ni­te, yra pri­im­ti prieš 20 me­tų, ir aš vi­siš­kai su­tin­ku, jie tik­rai tuo laik­me­čiu bu­vo rei­ka­lin­gi. Bet mes ma­to­me, kaip kei­čia­si pa­sau­lis, ir ši­tie pa­kei­ti­mai rei­ka­lin­gi. Rei­kės keis­ti la­bai daug po­įsta­ty­mi­nių ak­tų, la­bai di­de­lis dar­bas lau­kia mi­nis­te­ri­jų: tiek Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, tiek Ūkio mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau mes tu­ri­me ju­dė­ti į prie­kį. Mes ga­li­me sa­ve ap­gau­di­nė­ti, bet ma­to­me, kad re­a­ly­bė­je tas įsta­ty­mas dėl fi­zi­nės bu­vei­nės ne­vei­kia. Re­a­liai tai yra tik tar­pi­nin­kas, ku­ris gau­na apie 50 eu­rų (jūs ne­sun­kiai ras­tu­mė­te in­ter­ne­te) už tai, kad jis pa­de­da įre­gist­ruo­ti įmo­nę. O kur re­a­liai yra tos įmo­nės sa­vi­nin­kas, kur re­a­liai ji­sai bū­na, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, nors įsta­ty­me yra pa­ra­šy­ta, kad val­dy­mo or­ga­nas tu­rė­tų bū­ti re­gist­ruo­tu ad­re­su. De­ja, to re­a­ly­bė­je nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, man iš es­mės pa­tin­ka, ką jūs šne­ka­te, ir la­bai pri­ta­riu pir­mie­siems žings­niams. Ma­nau, kad jie tik pir­mie­ji. Juk da­bar jūs ga­li­te kai ku­riuo­se ban­kuo­se pa­si­im­ti pi­ni­gų ne­tu­rė­da­mas jo­kios kor­te­lės. Tie­siog jus at­pa­žins pa­gal pirš­to at­spau­dą, akies rai­ne­lę ar pa­gal bal­są ga­li­ma at­pa­žin­ti žmo­gų, ir at­pa­žin­ti ge­riau ne­gu pa­gal pa­ra­šą, nes pa­ra­šą leng­viau su­klas­to­ti ne­gu akies rai­ne­lę ar pirš­to at­spau­dą. Bet kaž­ko­dėl pirš­to at­spau­das ir akies rai­ne­lė pas mus yra nie­kas iden­ti­fi­kuo­jant as­me­nį, o pa­ra­šas yra be ga­lo svar­bus.

Štai, ma­tyt, rei­kė­tų per­ei­ti dau­ge­liu da­ly­kų į XXI am­žių ir baig­ti su tais anach­ro­nis­ti­niais da­ly­kais. Jei­gu ban­kas pri­pa­žįs­ta, tai vi­są se­ri­ją tu­rė­tu­me to­kių iden­ti­fi­ka­vi­mų, pa­le­tę pa­siū­ly­ti čia. Jū­sų pa­siū­ly­tas ke­lias, man at­ro­do, tu­rė­tų bū­ti tik pir­mas žings­nis, nes tik­rai yra dau­giau al­ter­na­ty­vų.

PIRMININKAS. Ačiū už po­zi­ci­ją. Ko­le­ga V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau klaus­ti. Ruo­šia­si V. Gai­lius. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Iš­ties la­bai sim­pa­tiš­ka idė­ja, juo­lab kad ji la­bai ko­re­liuo­ja su va­kar pa­ro­dy­tu re­por­ta­žu iš Ja­po­ni­jos, kai žmo­gus ve­dė vir­tu­a­lią žmo­ną. Ma­tyt, jau ne­be­to­li ta die­na, kai ir mes džiaug­si­mės vir­tu­a­liais su­tuok­ti­niais.

Bet aš vis dėl­to no­riu grįž­ti prie po­no S. Šed­ba­ro klau­si­mo. Čia klau­si­mas ne apie tai, kas pa­se­no ar ne­pa­se­no, bet re­a­liai da­bar teis­min­gu­mas yra nu­sta­to­mas pa­gal te­ri­to­ri­ją ir iš tik­rų­jų žmo­gus, ku­ris ne­tu­ri kon­kre­taus ad­re­so, ar tu jį ga­li, ne­ga­li ras­ti, bet taip yra da­bar tvar­ko­ma, taip su­ran­da­mi žmo­nės, ar­ba bent pa­gal ad­re­są yra krei­pia­ma­si į teis­mą.

Kar­tu no­riu pa­klaus­ti, ar tai bus tai­ko­ma tik pri­va­taus ver­slo įmo­nėms ar ir vie­šo­sioms įstai­goms, ju­ri­di­niams as­me­nims ir ar pri­klau­sys, kas yra stei­gė­jai, sa­ky­sim, to­kių ju­ri­di­nių as­me­nų? Ar mes kal­ba­me tik apie pri­va­tų ver­slą, apie ju­ri­di­nius as­me­nis, įskai­tant ir vals­ty­bi­nes įstai­gas?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ne, mes kal­ba­me apie ju­ri­di­nius as­me­nis. Taip, mes kal­ba­me apie ju­ri­di­nius as­me­nis. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, ką mes tu­ri­me. Pa­gal sta­tis­ti­ką pra­ei­tais me­tais 70 % įmo­nių už­si­re­gist­ra­vo elek­tro­ni­niu bū­du, 85 jų bu­vo su vie­nu ak­ci­nin­ku. Po­rei­kis ei­ti į Re­gist­rų cen­trą ir kar­tu de­kla­ruo­ti fi­zi­nę bu­vei­nę tik­rai yra at­gy­ve­nęs.

Ki­tas da­ly­kas dėl to pa­ties te­ri­to­ri­nio vie­ne­to ir sau­gu­mo. Dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti, kad tai nė­ra koks nors por­ta­las, kai prie gmail pa­sky­ros pri­si­jun­gi, kur tu už­re­gist­ruo­ji įmo­nę. Vis dėl­to tu tu­ri tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar­ba vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, Re­gist­rų cen­tro ser­ti­fi­kuo­tą elek­tro­ni­nį pa­ra­šą ar­ba mo­bi­lų­jį pa­ra­šą, ser­ti­fi­kuo­tą mo­bi­lio­jo ope­ra­to­riaus. Tai jau re­a­liai pri­skir­ta tau, ser­ti­fi­kuo­ta su ta­vo ad­re­su, su ta­vo vi­sais duo­me­ni­mis. Aš ne­ma­tau čia to­kios di­de­lės ri­zi­kos, kad tas te­ri­to­ri­nis vie­ne­tas ar kas nors nu­ken­tė­tų. Ir šiuo at­ve­ju vėl­gi, kur re­gist­ra­vai­si, ten ir yra pri­ski­ria­mas tau te­ri­to­ri­nis vie­ne­tas bū­tent dėl teis­mų. Sa­kau, nė­ra taip, kad žmo­gus be jo­kio iden­ti­fi­ka­vi­mo už­re­gist­ruo­tų tą įmo­nę.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Nu­ma­ty­tas svars­ty­mo lai­kas bai­gė­si. Ga­li­me po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. V. Gai­lius. La­bai at­si­pra­šau, ger­bia­mas Vi­ta­li­jau. Tik­rai taip, ačiū. At­si­pra­šau, ko­le­gos. Pra­šom, ko­le­ga.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pa­žan­gus mi­nist­re, no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Ar ma­to­te ga­li­my­bes pa­ša­lin­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je ga­li­mą prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai, ka­dan­gi Kon­sti­tu­ci­jos 46 straips­ny­je aiš­kiai kal­ba­ma apie drau­di­mą mo­no­po­li­zuo­ti ga­my­bą ir rin­ką. Aš iš tik­rų­jų ma­nau, bū­tų daug ge­riau, kad bū­tų pa­bol­din­ta ir mes bū­tu­me jau pa­si­sa­kę dėl prieš­ta­ra­vi­mų, nes pa­lie­ka­me tą klau­si­mą ne­iš­spręs­tą ir vie­naip ar ki­taip tu­rė­si­me pa­ša­lin­ti prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai. Jau da­bar pa­siū­ly­ki­te spren­di­mą. Ačiū.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš ma­nau, vie­nas iš spren­di­mų yra. Ga­lų ga­le tai yra tik ga­li­my­bė, lie­ka ga­li­my­bė re­gist­ruo­ti fi­zi­nę bu­vei­nę. Elek­tro­ni­nė pri­klau­so nuo ta­vęs, jei­gu tu no­ri. Šian­dien taip, vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras yra vie­nin­te­lis šios pa­slau­gos tie­kė­jas, re­gist­ruo­jant elek­tro­ni­niu bū­du. Bet tai ne­reiš­kia, kad eli­mi­nuo­ja­ma ga­li­my­bė re­gist­ruo­ti fi­zi­nę bu­vei­nę. Tu ga­li tai da­ry­ti ly­giai taip pat sėk­min­gai. Taip, elek­tro­ni­nio pri­sta­ty­mo sis­te­ma ir to­liau bus ad­mi­nist­ruo­ja­ma Re­gist­rų cen­tro, bet tai yra tik vals­ty­bės sau­gu­mo su­me­ti­mais. Ma­nau, mes ra­si­me bū­dų.

Per­skai­čiau Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir dėl tų ga­li­mų su­si­kir­ti­mų tiek su Kon­sti­tu­ci­ja, tiek su Eu­ro­pos Są­jun­ga tei­se ly­giai taip pat yra pa­teik­ti ir siū­ly­mai, kaip da­lies jų ga­li­ma bū­tų iš­veng­ti. Aš ma­nau, kad tik­rai ra­si­me bū­dų, bet, kaip ir sa­kiau, ne­ma­nau, kad tai tik­rai yra pa­slau­gos mo­no­po­li­za­vi­mas, nes re­gist­ruo­ti įmo­nę vis dėl­to liks dvi ga­li­my­bės, mes su­tei­kia­me tik pa­pil­do­mą ga­li­my­bę.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Mo­ty­vai už ir prieš. Ačiū, mi­nist­re. Už – J. Džiu­ge­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų net ne­bu­vau nu­si­tei­kęs kal­bė­ti, bet ka­dan­gi pa­ma­čiau, kad yra ko­le­gų, ku­rie už­si­ra­šė prieš, tai tu­riu pa­si­sa­ky­ti. Ko­le­gos, iš tie­sų kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes pa­leng­vin­si­me są­ly­gas smul­kio­jo ver­slo, ku­ris skai­čiuo­ja kiek­vie­ną eu­ro cen­tą. O iš tie­sų nuo­mo­tis bu­vei­nės ad­re­sus ga­na daug kai­nuo­ja. Da­bar yra tik­rai ino­va­ty­vių, vir­tu­a­lių biu­rų, ku­rie su­tei­kia bū­tent re­gist­ra­ci­jos ad­re­sus, vir­tu­a­lias sek­re­to­res ar pa­na­šiai. Tai tik­rai tau­po nau­jai įkur­to ver­slo lė­šas, to­dėl ma­nau, kad vi­sus ne­tiks­lu­mus, ku­riuos ko­le­gos čia iš­reiš­kė, pa­ste­bė­jo, bū­tų ga­li­ma iš­tai­sy­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je. Pra­šau ir ra­gi­nu iš es­mės pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, nes tik­rai jis la­bai ge­ras.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Prieš – S. Gent­vi­las. Pra­šom, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su prieš, bet no­rė­čiau ke­le­tą pa­sta­bų iš­reikš­ti dėl pro­jek­to. Pa­gar­ba ūkio mi­nist­rui, ku­ris už­si­i­ma ju­ri­di­nių as­me­nų ko­mu­ni­ka­ci­ja su vals­ty­be ir taip to­liau, bet yra mil­ži­niš­ka pro­ble­ma ir fi­zi­nių as­me­nų ko­mu­ni­ka­ci­ja su vals­ty­be ir ki­taip. Vie­nas pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti „Sod­ra“, ku­ri, kom­pen­suo­da­ma pen­si­jas, tu­rė­jo iš­siųs­ti 800 tūkst. laiš­kų re­gist­ruo­tu paš­tu, kad kiek­vie­ną pen­si­nin­ką in­for­muo­tų apie pa­keis­tas pen­si­jas. Tai čia yra vi­suo­ti­nė pro­ble­ma, tai nė­ra tik ūkio mi­nist­ro ini­cia­ty­va. Mes čia la­biau no­rė­tu­me ma­ty­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, ku­ri ima­si šios ini­cia­ty­vos.

An­tra pa­sta­ba. Mes ma­to­me, kad šian­die­nia­me pro­jek­te yra pa­siū­ly­ta Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Re­gist­rų cen­tro sis­te­ma. Ji lei­džia vals­ty­bei ma­ty­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją, kol kas da­ry­ki­me prie­lai­dą, ano­ni­miš­kai, bet vis­gi vals­ty­bė kon­tro­liuos su­si­ra­ši­nė­ji­mą ir vals­ty­bė pa­sa­kys, kur ga­lės nu­ei­ti in­for­ma­ci­ja, o tai yra vals­ty­bės ser­ve­riuo­se. Man at­ro­do, ver­slui rei­kė­tų tu­rė­ti tei­sę pa­si­rink­ti, kad gal­būt ir ne vals­ty­bi­nė­je sis­te­mo­je tu­rė­tų jie tei­sę tu­rė­ti šią ko­mu­ni­ka­ci­jos sis­te­mą.

Ir tre­čia­sis dau­giau opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mas. Ma­no pro­jek­tas iš­ėjo kur kas pla­tes­nis, kur tiek gy­ven­to­jams, tiek įmo­nėms bu­vo siū­lo­ma su­da­ry­ti al­ter­na­ty­vą de­kla­ruo­ti elek­tro­ni­nį paš­tą. Jis jau me­tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te ne­ap­svars­to­mas ir ne­pa­lei­džia­ma į svars­ty­mo sta­di­ją, ne­ga­li­me pa­teik­ti jo svars­ty­mo sta­di­jo­je net ir opo­zi­ci­nė­je dar­bo­tvarkėje. Tai čia toks nuo­gąs­ta­vi­mas. Kai Vy­riau­sy­bė pa­tei­kia, tai net kon­sti­tu­ci­niai gin­čai per­ei­na ir lei­džia­ma pa­teik­ti, o kai opo­zi­ci­ja, tai lei­džia­ma ma­ri­nuo­ti bent me­tus. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad šie du pro­je­k­tai bus su­jung­ti ir bus pa­da­ry­tas ge­ras ge­ras pro­jek­tas ir jam bus pri­tar­ta ir svars­ty­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ka­dan­gi Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te tu­ri­te sa­vo at­sto­vą, tai ga­li­ma kar­tu tuos pa­siū­ly­mus su­jung­ti. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas po pa­tei­ki­mo pri­tar­tų Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.49 įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mui? Pra­šom bal­suo­ti, ko­le­gos.

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 73: už – 72, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svar­s­ty­ti gruo­džio 18 die­ną.

 

16.52 val.

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo Nr. XI-2053 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2698, Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 32 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2699, Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straips­nių, šeš­to­jo ir sep­tin­to­jo skir­snių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2700 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tai Nr. XIIIP-2698, Nr. XIIIP-2699 ir Nr. XIIIP-2700. Kvie­čiu Ž. Vai­čiū­ną pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nį Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mą ir ly­di­muo­sius. Pra­šom, mi­nist­re.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šių tri­jų tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mų tiks­las – ska­tin­ti kon­ku­ren­ci­ją du­jų rin­ko­je ir di­din­ti du­jų bir­žos lik­vi­du­mą. Iš es­mės yra siū­lo­mos dvi prie­mo­nės, pir­mo­ji – re­a­li­zuo­ti SGD ter­mi­na­lo bū­ti­ną­jį kie­kį kon­ku­ren­ci­nės rin­kos pa­grin­dais, at­si­sa­kant įpa­rei­go­ji­mo re­gu­liuo­ja­miems ener­gi­jos ga­min­to­jams pir­mu­mo tvar­ka įsi­gy­ti per SGD ter­mi­na­lą tie­kia­mas du­jas iš „LitGaso“. Ir ant­ro­ji prie­mo­nė yra įpa­rei­go­ti re­gu­liuo­ja­mus ener­gi­jos ga­min­to­jus, su­var­to­jan­čius virš 50 gi­ga­vat­va­lan­džių du­jų per me­tus, ne ma­žiau kaip 50 % du­jų, skir­tų vals­ty­bės re­mia­mai ar­ba re­gu­liuo­ja­mai elek­tros ar ši­lu­mos ener­gi­jai ga­min­ti, įsi­gy­ti du­jų bir­žo­je.

Kon­kre­čiau: pats me­cha­niz­mas veik­tų taip, kad „LitGas“ ir to­liau pri­va­lės eko­no­miš­kai nau­din­giau­siu bū­du įsi­gy­ti bū­ti­ną­jį du­jų kie­kį, rei­ka­lin­gą ter­mi­na­lui iš­lai­ky­ti, ta­čiau jį par­duos rin­kos pa­grin­dais Lie­tu­vos du­jų rin­ko­je, re­gio­ni­nė­je rin­ko­je ar­ba tarp­tau­ti­nė­je SGD rin­ko­je. Par­duo­da­ma SGD ter­mi­na­lo bui­ti­nio kie­kio kai­na taps ne­re­gu­liuo­ja­ma, ta­čiau pa­skir­to­jo tie­kė­jo veik­los kaš­tai, tai yra ope­ra­ci­niai kaš­tai, du­jų ba­lan­sa­vi­mo, mai­nų ir sau­go­ji­mo kaš­tai ne­be­bus kom­pen­suo­ja­mi. Šie kaš­tai bus pa­den­gia­mi iš pa­skir­to­jo tie­kė­jo gau­na­mų pa­ja­mų ir to­kiu bū­du apie 6 mln. eu­rų bus ma­ži­na­ma pa­pil­do­ma sau­gu­mo de­da­mo­ji du­jų var­to­to­jams, pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­niu re­gu­lia­vi­mu. O per du­jų bir­žą nu­pirk­tų du­jų są­nau­dos bus pri­pa­žįs­ta­mos pa­grįs­to­mis są­nau­do­mis. Per­kant du­jas dvi­ša­liais kontr­aktais, tai yra ne per bir­žą, re­gu­liuo­ja­mi ga­min­to­jai į re­gu­liuo­ja­mas kai­nas ga­lės įtrauk­ti tik kai­ną, ne­vir­ši­jan­čią vi­du­ti­nės gam­ti­nių du­jų bir­žos kai­nos.

Api­ben­dri­nant siū­ly­mo pa­kei­ti­mo nau­dą iš­skir­ti­ni ke­tu­ri svar­būs po­ky­čiai. Tai yra, pir­ma, re­gu­liuo­ja­miems ener­gi­jos ga­min­to­jams nu­sta­to­mas pa­lan­kes­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas. Šie ga­min­to­jai iki šiol de fac­to 100 % du­jų kie­kio tu­rė­jo įsi­gy­ti iš pa­skir­to­jo tie­kė­jo, o nuo 2019 me­tų tu­rės pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę di­ver­si­fi­kuo­ti sa­vo du­jų tie­ki­mo port­fe­lį ir du­jas įsi­gyti iš skir­tin­gų šal­ti­nių, tai yra 50 % įsi­gy­ti du­jų bir­žo­je, o li­ku­sią da­lį – sa­vo pa­si­rin­ki­mu ma­žiau­sių kaš­tų pa­grin­du.

An­tra, per ke­le­tą me­tų Lie­tu­vos du­jų bir­žos lik­vi­du­mas ir pre­ky­bos ap­im­tys pa­di­dė­tų ke­tu­ris kar­tus.

Tre­čia, ak­ty­ves­nė pre­ky­ba du­jų bir­žo­je ge­ro­kai pa­leng­vin­tų nau­jų tie­kė­jų at­ėji­mą į Lie­tu­vos du­jų rin­ką.

Ir ket­vir­ta, su­ma­ži­na­mos SDG ter­mi­na­lo bū­ti­no­jo kie­kio tie­ki­mo veik­los kom­pen­sa­vi­mo są­nau­dos apie 6 mln. eu­rų per me­tus, pa­ly­gin­ti su esa­mu re­gu­lia­vi­mu. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad prieš dvi sa­vai­tes, tai yra spa­lio 31 die­ną, taip pat ga­vo­me ofi­cia­lų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos spren­di­mą, kad šie pa­kei­ti­mai ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus ir vals­ty­bės pa­gal­bos tai­syk­les.

Ki­taip sa­kant, šiems pa­kei­ti­mams rei­ka­lin­ga vals­ty­bės pa­gal­ba jau yra su­de­rin­ta. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si V. Po­de­rys. Pra­šau, Ar­tū­rai Skar­džiau.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties da­bar ta naš­ta bu­vo už­krau­ta vi­siems nau­do­jan­tiems du­jas, pa­skirs­tant jas kaip pri­va­lo­mą kie­kį. Jūs mi­nė­jo­te, kad da­bar ta naš­ta vis tiek nie­kur ne­iš­nyks­ta, vi­si Lie­tu­vos žmo­nės tu­rės 86 mln., kiek jūs pla­nuo­ja­te ki­tais me­tais, tą naš­tą vis tiek su­mo­kė­ti. Tai da­bar tie­siog bus ima­ma iš pi­lie­čių ki­tos ki­še­nės. Įsi­gi­jo­me stra­te­gi­ne kai­na, o bus pre­kiau­ja­ma rin­kos kai­na.

Kaip jūs pir­miau­sia re­gu­liuo­si­te tą kie­kį, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma, kad pirk­si­me bran­giai, o par­duo­si­me už rin­kos kai­ną? Pri­si­me­na­te, pir­mai­siais me­tais net 34 % bran­giau mes įsi­gy­da­vo­me ne­gu rin­kos kai­na. Bri­tų du­jų bir­žos kai­na bu­vo 20 eu­rų, o mes pirk­da­vo­me po 30 eu­rų. Tai bu­vo 2015 me­tai, pir­mie­ji me­tai. Di­džiu­liai nuos­to­liai bu­vo. Kaip da­bar bus?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo kaš­tus sie­kia­me su­ma­žin­ti dviem bū­dais. Vie­nas bū­das yra ter­mi­na­lo nuo­mos kaš­tai. Ren­gia­me įsta­ty­mų pro­jek­tus ir jie ne­tru­kus bus svars­to­mi Vy­riau­sy­bė­je. Ant­ro­ji da­lis yra bū­ti­na­sis kie­kis. Kaš­tų pir­mo­ji da­lis su­da­ro apie 66 mln. eu­rų, ant­ro­ji da­lis, bū­ti­na­sis kie­kis – nuo 20 iki 30 mln. eu­rų. Bū­tent šis pa­kei­ti­mas lei­džia už­tik­rin­ti ir yra, be abe­jo, pa­pil­do­ma pa­ska­ta „LitGasui“ par­duo­ti du­jas bir­žo­je to­kiu bū­du, kad naš­ta var­to­to­jams bū­tų ma­žes­nė. Tai reiš­kia, kad iki šiol vi­sų kaš­tų pri­paži­ni­mas „LitGasui“, na, bu­vo pa­kan­ka­mai kom­for­tiš­ka bū­se­na, bet ne­ska­ti­no efek­ty­vin­ti du­jų rin­kos.

Mū­sų skai­čia­vi­mu, dėl tam tik­rų ope­ra­ci­nių kaš­tų, sau­go­ji­mo kaš­tų ir ki­tų kaš­tų ne­pri­pa­ži­ni­mo bus šis su­tau­py­mas, tai yra maž­daug ma­no mi­nė­ti 6 mln. eu­rų per me­tus. Tai toks yra tau­py­mo bū­das ir tik­rai nė­ra per­ke­lia­ma iš vie­nos ki­še­nės į ki­tą ki­še­nę.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. V. Po­de­rys. Ruo­šia­si V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pri­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip su­pran­tu, dau­giau su­skys­tin­tų du­jų bus par­duo­da­ma per bir­žą, per rin­ką. Bet ar ne­bus taip, kad tais me­tų lai­kais, kai LNG du­jų kai­nos žen­kliai vir­ši­ja „vamz­di­nių“ du­jų kai­nas, to­kių du­jų pa­siū­ly­mas bir­žai, ži­nant bir­žos pre­ky­bos me­cha­niz­mą, tie­siog už­kels bir­žos kai­nas vi­soms du­joms ir jos ne­ma­žins du­jų kai­nos, o di­dins? Ga­li bū­ti, kad aš iki ga­lo ne­įsi­skai­tęs pro­jek­to. No­rė­čiau ko­men­ta­ro. Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Kaip mi­nė­jau, tur­būt es­mi­nis da­ly­kas yra tai, kad ta ga­li­my­bė par­duo­ti du­jas bir­žo­je yra ne tik mū­sų na­cio­na­li­nė­je, bet ir re­gio­ni­nė­je bei glo­ba­lio­je… tai yra bū­tent ta ap­im­ti­mi. Tai ne­tu­rė­tų tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos mū­sų bir­žos kai­nai.

PIRMININKAS. V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau, ko­le­ga. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti. Lie­tu­va kaip du­jų var­to­to­jas yra ne­di­de­lė ša­lis ir tai la­bai ne­pa­di­dins, ko ge­ro, var­to­ji­mo. Kaip iš­plės­ti į kai­my­ni­nes ša­lis? Pa­vyz­džiui, Bal­ti­jos re­gio­nas jau ge­ro­kai di­des­nis bū­tų var­to­to­jas. Mes Bal­ti­jos Asam­blė­jos kon­teks­te su­si­tin­ka­me su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, ban­do­me dis­ku­tuo­ti, bet tos dis­ku­si­jos vyks­ta sun­kiai. Kaip tai pa­da­ry­ti ir kaip jums se­ka­si de­rė­tis, kal­bė­tis su ki­to­mis ša­li­mis? Pa­di­di­nus var­to­ji­mą ir par­da­vi­mo ap­im­tis kar­tu ge­ro­kai su­ma­žė­tų kaš­tai.

Ž. VAIČIŪNAS. Be abe­jo, du­jų var­to­ji­mo ap­im­tys pri­klau­so nuo ener­gi­jos iš­tek­lių var­to­ji­mo struk­tū­ros ir nuo du­jų kai­nos. Kal­bant kon­kre­čiai apie jū­sų klau­si­mą, kas da­ro­ma, kad tos ap­im­tys bū­tų iš­plės­tos, tai yra du pa­grin­di­niai bū­dai.

Vie­nas iš tų, ku­ris ne­se­niai bu­vo pa­skelb­tas, – mū­sų su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų pa­skirs­tymo sto­te­lė su­da­ro ga­li­my­bę du­jas trans­por­tuo­ti ne tik vamz­dy­nais, bet ir au­to­du­jo­ve­žiais. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ti pa­pil­do­mi kontr­aktai, du­jo­mis sėk­min­gai pre­kiau­ja­ma Len­ki­jos du­jų rin­ko­je, taip pat Es­ti­jo­je. Tos pa­čios kryp­tys iš­lie­ka. Čia kal­ba­ma apie ma­žo­jo SGD tie­ki­mo veik­las.

Kal­bant apie SGD tie­ki­mą vamz­dy­nais, tai yra bū­tent iš­du­jin­tų du­jų tie­ki­mą vamz­dy­nais, vis­kas pri­klau­so, be abe­jo, nuo rin­kos kai­nos, tai yra mū­sų ga­li­my­bės tiek­ti du­jas už kon­ku­ren­cin­gą kai­ną rin­ko­je.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. S. Jo­vai­ša. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš la­bai ati­džiai klau­siau jū­sų at­sa­ky­mo į ko­le­gos A. Skar­džiaus už­duo­tą klau­si­mą. Man daž­nai ten­ka tuos klau­si­mus iš­girs­ti iš pa­pras­tų pi­lie­čių. Jie tie­siog klau­sia, ir aš no­riu pa­pras­to at­sa­ky­mo, ar yra bu­vę to­kių pe­ri­odų, kai Lie­tu­va per SGD nu­per­ka bran­giau, ne­gu kad pas­kiau par­duo­da, iš­lei­džia į rin­ką? Ir ko­kia maž­daug tos dis­pro­por­ci­jos di­na­mi­ka?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. At­sa­kant pa­pras­tai, kiek­vie­nas var­to­to­jas už kiek­vie­ną ku­bi­nį met­rą gam­ti­nių du­jų už ter­mi­na­lą bū­tent su­mo­ka maž­daug 3 eu­ro cen­tus, o nau­dos gau­na už 18 eu­ro cen­tų.

O kal­bant apie tuos lai­ko­tar­pius, svar­bu pa­sa­ky­ti, kad tik­tai pri­va­lo­ma tvar­ka bū­ti­na­sis kie­kis tie­kia­mas ne rin­kos są­ly­go­mis. Tai yra il­ga­lai­kiai kontr­aktai. Ir šių du­jų kie­kis su­da­ro maž­daug 16 % vi­so SGD kie­kio Lie­tu­vo­je. Ki­taip ta­riant, vi­sas ki­tas kie­kis, ypač va­sa­ros pe­ri­odu, SGD yra pi­ges­nis ne­gu vamz­di­nių du­jų.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Už, prieš ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­teik­ti po pa­tei­ki­mo? Ga­li­ma? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū mi­nist­rui.

To­liau pa­gal dar­bo­tvarkę tu­ri­me 2-13 klau­si­mą… At­si­pra­šau. Ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

17.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2909 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo Nr. XIIIP-2909. Pra­šom. V. Sin­ke­vi­čius.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą pa­pil­dy­ti Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, taip pat su juo su­si­ju­siu Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los var­to­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mu ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Su­pra­tau. J. Raz­ma tu­ri klau­si­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ar to­kiu bū­du mes pra­dė­si­me svars­ty­ti ši­tuos pro­jek­tus, ku­rie su­ma­žins kai­nas, ar čia dar ne tas va­rian­tas?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aiš­ku, ga­lė­čiau at­sa­ky­ti vė­liau, kai jau pa­teik­čiau, jei­gu bus leis­ta pa­teik­ti pro­jek­tus, bet jūs va­kar da­ly­va­vo­te Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tai bū­tent yra tas pro­jek­tas, apie ku­rį kal­bė­jo­me su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Tai yra tos funk­ci­jos ir tie še­ši eta­tai, ku­rie lik­tų Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je, o funk­ci­jos per­ei­tų Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai. Bū­tų kon­so­li­duo­tos vie­no­je tar­ny­bo­je. Tai leis­tų Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai su­tau­py­ti šiek tiek lė­šų.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos. Ar ga­li­ma po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui? Ko­le­gos, ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma.

Svars­ty­mas. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas, ko­le­gos. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Nie­ko nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ko­le­gos, bal­sa­vo 62: vi­si už. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.04 val.

Re­kla­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-1871 19, 21, 24, 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2762, Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 15, 16, 18, 19, 22, 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2763, Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veiklos var­to­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. X-1409 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2764, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2765, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2766 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šau, mi­nist­re, pri­sta­ty­ti Re­kla­mos įsta­ty­mo ir jo ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus Nr. XIIIP-2762, Nr. XIIIP-2763, Nr. XIIIP-2764, Nr. XIIIP-2765 ir Nr. XIIIP-2766. Pra­šom, mi­nist­re.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra tei­kia­mas svars­ty­ti pen­kių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, jo tiks­las – re­kla­mos prie­žiū­ros funk­ci­jų op­ti­mi­za­vi­mas. Pa­grin­di­nis – Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos vyk­do­mas klai­di­nan­čios ar ly­gi­na­mo­sios re­kla­mos prie­žiū­ros funk­ci­jas per­duo­ti Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai.

Ki­tuo­se tei­kia­muo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se siū­lo­ma ati­tin­ka­mai Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą pa­keis­ti Vals­ty­bi­ne var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba. Kon­so­li­da­vus prie­žiū­ros funk­ci­jas vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je, bū­tų pa­siek­tas di­des­nis Re­kla­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tų lai­ky­mo­si prie­žiū­ros veiks­min­gu­mas ir už­tik­rin­ta ge­res­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­ga. Taip pat bū­tų ma­ži­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta ver­slui, ka­dan­gi šiuo me­tu tiek Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, tiek Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, at­lik­da­ma ty­ri­mą dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo ga­li­mo pa­žei­di­mo, krei­pia­si į ūkio sub­jek­tą dėl pa­aiš­ki­ni­mo pa­tei­ki­mo. Kvie­čiu pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis. Pra­šau, ko­le­ga Kęs­tu­ti. Taip, taip, jums, Kęs­tu­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne, ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si K. Ma­žei­ka.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš da­lies, ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­dė­jo­te at­sa­ki­nė­ti, iš tik­rųjų kaš­tai su­ma­žės Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je, bet pa­di­dės Vals­ty­bės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai. Dar vie­nas frag­men­tas yra tas, kad vis dėl­to pa­slėp­tos re­kla­mos nė­ra toks pa­pras­tas da­ly­kas. Rei­kia ir tam tik­rų spe­cia­lis­tų. Iš tik­rų­jų ar bus per­me­ta­mi spe­cia­lis­tai ir kaip su fi­nan­sa­vi­mu tos pa­čios Var­to­to­jų tei­sių tar­ny­bos, nes ten ne­daug žmo­nių dir­ba? Kaip su fi­nan­sa­vi­mu ir su kom­pe­ten­ci­ja?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ge­rai, dė­ko­ju. Ge­ras klau­si­mas. Iš tie­sų šį pro­jek­tą tei­kiu su­de­ri­nęs su abiem ins­ti­tu­ci­jomis. Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­pra­šo pa­pil­do­mų eta­tų. Jie ir da­bar at­lie­ka ši­tą funk­ci­ją, ir aš ma­nau, kad čia la­bai svei­kas įsta­ty­mas ir ver­slui ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, nes jei­gu yra įta­ri­mas, kad kas nors pa­žei­dė Re­kla­mos įsta­ty­mą, jis tu­ri pa­aiš­ki­ni­mus siųs­ti į dvi ins­ti­tu­ci­jas. Dvi ins­ti­tu­ci­jos pri­ima spren­di­mus, vė­liau pa­gal kom­pe­ten­ci­ją skirs­to­si. Tai da­bar vi­sa ta kom­pe­ten­ci­ja bus su­telk­ta vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je. Žmo­nės jau da­bar yra, dir­ba, na, taip, grei­čiau­siai jiems pa­di­dės krū­vis, bet jei­gu Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos va­do­vai ne­pra­šo pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, kad ir kaip keis­ta ir re­tai bū­na, ir net ne­pra­šo tų eta­tų per­kel­ti iš Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, ma­nau, kad tu­ri­me tik­tai džiaug­tis ir pa­svei­kin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Kal­bės V. Gai­lius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, svei­ki­nu jū­sų ini­cia­ty­vas ir ma­nau, kad tos ini­cia­ty­vos lai­ku, ta­čiau ar ne­su­si­du­ria­te jūs su nu­si­sto­vė­ju­siu biu­ro­kratiniu ki­tų mi­nis­te­ri­jų, ku­rių kom­pe­ten­ci­ja bu­vo ši­tie klau­si­mai, pa­si­prie­ši­ni­mu? Čia yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­jos sri­tis ir dėl ši­tos mi­nis­te­ri­jos ne­veik­lu­mo bu­vo to­le­ruo­ja­ma ši­ta ydin­ga pa­dė­tis.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ma­no dar­bas čia, šio­je tri­bū­no­je, žiū­rė­ti į at­ei­tį ir kur­ti ga­li­my­bes at­ei­ty­je. Ne­no­riu žiū­rė­ti į pra­ei­tį. Ma­nau, kad šian­dien mes ga­li­me pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą, tai kvie­čiu tą ir pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu tą pa­da­ry­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma. Pri­tar­ta. Dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo, Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo, Ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos ir Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mų pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Taip pat nu­ma­to­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės… At­si­pra­šau, K. Ma­siu­lis dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau, Kęs­tu­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne, re­pli­ką aš no­rė­čiau. Man la­bai pa­tin­ka mi­nist­ras, ku­ris žiū­ri į at­ei­tį, ir ne­pa­tin­ka vals­tie­čiai, ku­rie žval­go­si į pra­ei­tį.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, ko­le­ga.

 

17.09 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 6, 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45 ir 46 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1371 9 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2520, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1370 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2521 (pa­tei­ki­mas)

 

Ge­rai, ko­le­gos. Mū­sų dar­bo­tvarkės 2-14.1, 2-14.2 klau­si­mai, pro­jek­tai Nr. XIIIP-2520 ir Nr. XIIIP-2521. Pra­šau G. Bu­ro­kie­nę pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Pra­šau, ko­le­ge. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Raz­ma. Pra­šau, ko­le­ga.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ti­kiuo­si, kad pa­pra­šius per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio frak­ci­jos var­du vals­tie­čių at­sto­vams bus ge­ra pro­ga pa­mąs­ty­ti, ar tiks­lin­ga vis dėl­to po­li­ti­zuo­ti tą mi­nis­te­ri­jos sta­bi­lu­mą už­tik­ri­nan­čią kanc­le­rio pa­rei­gy­bę. Aš pra­šau to­kios per­trau­kos, kad tru­pu­tį at­vės­tų vals­tie­čių ir ža­lių­jų pro­tai, emo­ci­jos…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes tie­siog tai­so­me jū­sų klai­das, pa­da­ry­tas 2012 me­tais.

PIRMININKAS. Ko­le­ge, vis tiek yra tei­sė­tas opo­zi­ci­jos pra­šy­mas. Kas už tai, kad bū­tų da­ro­ma per­trau­ka dėl dvie­jų svars­to­mų klau­si­mų iki ki­to po­sė­džio? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, už bal­sa­vo 19, prieš – 34, su­si­lai­kė 10. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Tie­siog, ko­le­gos, no­riu in­for­muo­ti, kad ko­le­gė ki­tą po­sė­dį yra ko­man­di­ruo­tė­je, tai gal ket­vir­ta­die­nį? Vi­siems tin­ka? Tin­ka. Ta­da ki­tą ket­vir­ta­die­nį ši­tie klau­si­mai dar­bo­tvarkėje.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė yra, Sek­re­to­ria­tas yra, įtrauks.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2401. Pra­ne­šė­jo nė­ra.

 

17.12 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 25 straips­nio pakei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 803 straips­niu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2158 (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da svars­to­me ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Pri­va­lo­mai į dar­bo­tvarkę įra­šy­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tai, dėl ku­rių bu­vo rei­ka­la­vi­mas su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių pa­ra­šus.

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 25 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 803 straips­niu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2158. Ko­le­ga J. Džiu­ge­lis. Pra­šom, Jus­tai, pri­sta­ty­ti sa­vo pro­jek­tą. Se­kun­dė­lę, tuo­jau įjung­si­me jums. Pra­šom, ger­bia­mas Jus­tai.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, il­gai ne­truk­siu. Iš tie­sų te­ko su­rink­ti 47 pa­ra­šus, nes ma­nau, kad ši­tas klau­si­mas yra la­bai svar­bus, ne­pai­sant to, kad pra­ei­tais me­tais bu­vo re­gist­ruo­tas toks pa­siū­ly­mas. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas iki šios die­nos dar ne­su­ge­bė­jo to­kio pa­siū­ly­mo, de­ja, ap­svars­ty­ti. Da­bar prie es­mės.

Iš tie­sų siū­lo­ma į Sta­tu­tą įra­šy­ti, kad Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja, ku­ri at­sto­vau­ja 300 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, pro­ble­mų, bū­tų nuo­la­ti­nė ko­mi­si­ja, nes per pas­ta­ruo­sius me­tus bu­vo pra­dė­ta ne­ma­žai dar­bų, la­bai svar­bių ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nei, pra­de­dant nuo įdar­bi­ni­mo re­for­mos, bai­giant pa­slau­gų spek­tro di­di­ni­mu mū­sų ša­ly­je. Rei­kė­tų, kad ši­ta ko­mi­si­ja tap­tų nuo­la­ti­nė, nes iš tie­sų tie dar­bai yra pra­dė­ti ir, ko ge­ro, dar ne vie­nos ka­den­ci­jos rei­kės, kad ši­tie dar­bai bū­tų baig­ti.

Ne­pai­sy­da­mas to, kad pa­si­kei­tė ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, ir gal­būt šiek tiek kei­sis pa­ti ko­mi­si­jos kryp­tis, kvie­čiu ko­le­gas, ne­pai­sant to, ku­rio­je frak­ci­jo­je esa­me, at­si­sa­ky­ti as­me­niš­ku­mų ir pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, nes tai lie­čia iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jau, jaut­riau­sią vi­suo­me­nės da­lį – ne­įga­liuo­sius. O po­ky­čių ne­įga­lie­ji lau­kia nuo pat ne­pri­klau­so­my­bės pra­džios. Kvie­čiu pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. No­rin­čių klaus­ti ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų už ir prieš nė­ra. Ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2158? Tiks­liau, pro­jek­tui Nr. XIIIP-2158. Tei­sin­gai. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me lais­vai.

Ko­le­gos, už bal­sa­vo 29, prieš – 2, su­si­lai­kė 31. De­ja, po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Ga­li­me? Ga­li­me. Ačiū, ko­le­gos. Ar bal­suo­ja­me? No­ri­te bal­suo­ti. Ge­rai. Kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas už tai, kad at­mes­tu­me, – prieš.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 62: už – 34, prieš – 28. Pri­tar­ta grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma. Pra­šom, ko­le­ga Jur­gi.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ka­dan­gi pri­ėmė­me spren­di­mą to­bu­lin­ti, tai aš ma­nau, kad dėl to pro­jek­to gal vals­tie­čiai bal­suo­tų ki­taip ir pa­si­sek­tų jį pri­im­ti, jei­gu… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos!

J. RAZMA (TS-LKDF). …to­bu­li­nant bū­tų ­kei­čia­mas pra­ne­šė­jas, ku­riam vals­tie­čiai ir ža­lie­ji ne­jaus­tų pa­rei­gos ker­šy­ti už pa­si­trau­ki­mą iš jų frak­ci­jos. Tai gal pro­jek­tą mes kaip nors pri­im­tu­me ir pa­ro­dy­tu­me kar­tu dė­me­sį ne­įga­lie­siems?

 PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga K. Ma­siu­lis – taip pat re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom, kole­ga.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš vis dėl­to ra­gin­čiau vals­tie­čius ūg­te­lė­ti tru­pu­tė­lį iš vai­kų dar­že­lio am­žiaus. Kaip ga­li­ma at­mes­ti pro­jek­tą dėl to, kad pa­var­dė pras­ta ar dar kas nors? Man daug čia ga­li bū­ti ne­sim­pa­tiš­kų as­me­nų, bet jei­gu siū­lo prag­ma­tiš­ką da­ly­ką, tai rei­kia pri­tar­ti. Aš ne­su­vo­kiu jū­sų…

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ačiū, ko­le­ga.

 

17.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2856 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas 2-17.1 – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2856 dėl įtrau­ki­mo į ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Pra­šom, Sta­sy Šed­ba­rai, į tri­bū­ną.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­gal­bos šauks­mas. Jei­gu mes ne­įtrauk­si­me į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą šios pa­tai­sos, ku­ri kar­tu su ši­tuo nu­ta­ri­mu yra tei­kia­ma, nuo Nau­jų­jų me­tų su­sto­tų me­dia­ci­jos įsta­ty­mo vei­ki­mas ir ne­bū­tų me­dia­to­rių, ku­rie ga­lė­tų at­lik­ti šią funk­ci­ją.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, klau­si­mų nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ga­li­ma pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui? Ga­li­ma.

Svars­ty­mas. Ga­li­ma pri­tar­ti? Ga­li­ma.

Pri­ėmi­mas. Už, prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti? Nė­ra. Pra­šom. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ko­le­gos? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. (Gon­gas) Pri­im­tas. At­si­pra­šau, bal­suo­ti rei­kia, pri­ėmi­mas, su svars­ty­mu su­pai­nio­jau. Taip no­riu grei­čiau jus pa­leis­ti.

Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas dėl įtrau­ki­mo į ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ačiū, ko­le­gos, 47 bal­sa­vo už, 12 – prieš, nu­ta­ri­mui pri­tar­ta. (Gon­gas)

Taip pat, ko­le­gos, dėl pro­to­ko­lo – rei­kia abu su­jung­ti dėl ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos, ku­rį prieš tai svars­tė­me, ko­le­gos, ir ku­rį da­bar.

 

17.18 val.

Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-1702 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-534 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2854 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šom S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2854. Pra­šom, ko­le­ga, į tri­bū­ną.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, su­trum­pin­tai mes šį įsta­ty­mą va­di­na­me me­dia­ci­jos įsta­ty­mu. 2017 m. bir­že­lio 29 d. mes pri­ėmė­me nau­ją re­dak­ci­ją. Iš tie­sų la­bai mo­der­nus ir rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas, ku­ris įsi­ga­lio­ja nuo 2019 m. sau­sio 1 d., ta­čiau bu­vo ap­si­žiū­rė­ta, kad ne­bu­vo nu­ma­ty­tos per­ei­na­mo­sios nuo­sta­tos. Žo­džiu, nuo sau­sio 1 die­nos yra nu­sta­to­mi rei­ka­la­vi­mai, ku­rių grei­čiau­siai nė vie­nas me­dia­to­rius kol kas ne­ati­tiks, to­dėl per at­ei­nan­čius me­tus jie tu­rė­tų iš­klau­sy­ti tam tik­rus kur­sus, gal­būt įgy­ti tam tik­rą iš­si­la­vi­ni­mą ir taip to­liau. Kaip ir įpras­ta, mes vi­sa­da nu­ma­to­me per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, kad žmo­nės ga­lė­tų pa­si­reng­ti ir tuo per­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas. Štai ši pa­tai­sa ir leis­tų per vie­nus me­tus pa­si­reng­ti me­dia­to­riams pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus teik­ti me­dia­ci­jos pa­slau­gas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų pa­klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Po pa­tei­ki­mo gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, nes dėl mo­ty­vų už, prieš ir­gi nie­kas ne­už­si­ra­šė? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti gruo­džio 4 die­ną.

 

17.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-8 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2907 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Mie­li ko­le­gos, re­zer­vi­niai klau­si­mai. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas. Ma­čiau, R. Baš­kie­nė bu­vo. Yra, yra, yra. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-8 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Pra­šau Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją vi­ce­pir­mi­nin­kę R. Baš­kie­nę į tri­bū­ną.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. At­si­pra­šau, kad te­ko pa­lauk­ti. Mie­li ko­le­gos, jūs ži­no­te, kad pri­im­tas Sta­tu­to pa­kei­ti­mas ir…

PIRMININKAS. 2907, pir­mi­nin­ke, čia dėl Se­niū­nų su­ei­gos pa­kei­ti­mo.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dėl Se­niū­nų su­ei­gos.

PIRMININKAS. Taip, kur vie­toj J. Ole­ko – J. Sa­ba­taus­kas.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau, Se­niū­nų su­ei­ga. Ka­dan­gi Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja iš­si­rin­ko ki­tą se­niū­ną, vie­toj J. Ole­ko J. Sa­ba­taus­ką, tuo ir džiau­gia­mės, pra­šo­me pa­keis­ti Se­niū­nų su­ei­gos su­dė­tį.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, klau­si­mų nė­ra, už, prieš nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, pra­šau. E. Gent­vi­las. Pra­šau klau­si­mą.

E. GENTVILAS (LSF). For­ma­lu­mas – nė vie­no soc­de­mo sa­lė­je ne­bė­ra, gal ati­dė­ki­me klau­si­mą.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Aš ne­siū­ly­čiau to da­ry­ti, nes jū­sų va­lia pri­im­ti spren­di­mą, o ne jie at­sa­ki­nė­ja į klau­si­mus, o aš at­sa­ki­nė­ju kaip pra­ne­šė­ja.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, už prieš nė­ra. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, už, prieš nė­ra, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pra­šau bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ir pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Pra­šau, ko­le­gos, bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 52: už – 50, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės istorinės at­min­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2908 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

Ger­bia­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­ke, taip pat kvie­čia­me pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 4 klau­si­mą Nr. XIIIP-2908. Ko­dėl siū­lau pir­ma svars­ty­ti jį? To­dėl, kad pir­ma tu­ri­me įkur­ti ko­mi­si­ją. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pro­jek­tas. Pra­šau, ger­bia­ma ko­le­ge.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo sta­tu­tą pri­ėmė­me, Sta­tu­te įtei­si­no­me nuo­lat vei­kian­čią Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ją. Da­bar Sei­mo nu­ta­ri­mu mums rei­kia pa­tvir­tin­ti šios ko­mi­si­jos su­dė­tį. Vi­si bu­vę Lais­vės ko­vų ir Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jų su­dė­ties na­riai da­bar ta­po na­riais bū­tent šios nau­jos įkur­tos nuo­lat vei­kian­čios ko­mi­si­jos.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti vie­nas Sei­mo na­rys. E. Pu­pi­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, iš tik­rų­jų ko­mi­si­ja čia ga­lin­ga. Tai ar vi­sa­da kas ga­lin­ga yra pro­tin­ga? Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų re­a­liai įver­tin­ti tos ko­mi­si­jos veik­lą ir pa­na­šiai ir gal­būt su­ma­žin­ti šiek tiek, nes vos ne Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to dy­džio? Ačiū.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, iš­ties 17 Sei­mo na­rių, bet aš ma­nau, kad jų no­ras dirb­ti vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ir lais­vės ko­vų te­mo­mis iš­ties pa­tei­si­na­mas. O re­zul­ta­tus pa­ma­ty­si­me joms dir­bant, ką jau ir ma­tė­me, nes ir vie­na, ir ki­ta ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no sa­vo bu­vi­mo rei­ka­lin­gu­mą. O kai dirbs su­jung­tos kar­tu, ma­nau, bus dar ge­res­nis re­zul­ta­tas ir ne­dub­lia­vi­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, už prieš nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ti no­ri­me? Ge­rai, ko­le­gos, tei­sė­tas pra­šy­mas. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad po pa­tei­ki­mo bū­tų pri­tar­ta? Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 48, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Taip pat yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to tech­ni­nio po­bū­džio pa­sta­ba, yra at­sižvelg­ta. Po svars­ty­mo dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra, už, prieš taip pat nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, ko­le­gos.

Pri­ėmi­mas. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Mo­ty­vų už, prieš ne­ma­tau. Bal­suo­ja­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų… (Bal­sas sa­lė­je) Ne, ne, tai čia kaip už vi­są už­si­ra­šius. Taip, taip. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, ko­le­gos. Dėl 2 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, ko­le­gos.

Mo­ty­vai už, prieš. Prieš – R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. To­kia keb­li si­tu­a­ci­ja. Iš prin­ci­po tik­rai ne­su prieš Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos veik­lą, tu­ri­nį, dar­bą ir ko­mi­si­jos na­rius, ten dir­ban­čius tik­rai ak­ty­viai ir nuo­šir­džiai, ta­čiau aš no­riu pa­kar­to­ti dar ir dar sy­kį, kad ši­tai dau­gu­mai ne­bu­vo svar­bi tūks­tan­čių po­li­ti­nių ka­li­nių, trem­ti­nių ir par­ti­za­nų nuo­mo­nė. Bu­vo kreip­ta­si ne sy­kį į Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį, bu­vo iš­sa­ky­tos pa­sta­bos vie­šu­mo­je. Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba prie Sei­mo, vie­ni­jan­ti be­ne 18 pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ir­gi pa­si­sa­kė, kad juos ten­ki­na si­tu­a­ci­ja to­kia, ko­kia bu­vo, tai yra dvi at­ski­ros ko­mi­si­jos. Man yra itin ap­mau­du, kad jūs ne­tu­ri­te vi­siš­kai jo­kio no­ro įsi­klau­sy­ti į pi­lie­čių bal­są, tur­būt svar­bu, ne­ži­nau, ar pos­tai, ar kaž­ko­kie ki­to­kie da­ly­kai, ar am­bi­ci­jos.

Šian­die­ną gir­dė­jau Se­niū­nų su­ei­go­je, kad tur­būt po­nia R. Baš­kie­nė bu­vo su­klai­din­ta, po­nas A. Gu­mu­liaus­kas lyg ir sa­kė, kad su­si­tar­ta su trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Aš ga­liu jus pa­ti­kin­ti, kad su Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga – di­džiau­sia po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­ja – nie­kas ne­bu­vo pa­pil­do­mai de­rin­ta. Tie­siog ži­niai, ar­chy­vui ir pri­si­mi­ni­mams, kaip ši­tas Sei­mas ci­niš­kai žiū­ri į sa­vo pi­lie­čius.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. A. Gu­mu­liaus­kas už. Pra­šau, ko­le­ga.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Pir­miau­sia rei­kia vi­są lai­ką sa­ky­ti tie­są, taip? Ka­da vy­ko ma­no su­si­ti­ki­mas, kur jūs ir­gi da­ly­va­vo­te, bu­vo kal­ba­ma apie tam tik­rus tech­ni­nius da­ly­kus. Ir tie tech­ni­niai da­ly­kai, dėl ku­rių bu­vo tar­ta­si, yra įgy­ven­din­ti ir bus įgy­ven­din­ti. To­dėl vi­są lai­ką rei­kia kal­bė­ti, aš ma­nau, tie­są. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, rei­kė­tų bal­suo­ti už tai, pa­ga­liau pra­dė­ti dirb­ti rim­tus dar­bus, juo­lab kad ir tech­ni­nis per­so­na­las ne­si­kei­čia, ir vi­sos vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos prie ko­mi­si­jos iš­lie­ka.

PIRMININKAS. Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos, ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta R. Mor­kū­nai­tė. Pra­šau.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Gu­mu­liaus­kai, tik­rai ger­biu jus kaip pro­fe­sio­na­lą ir žmo­gų, ak­ty­viai dir­ban­tį is­to­ri­nės at­min­ties klau­si­mais, bet ta­me pa­čia­me su­si­rin­ki­me (jūs ne­bu­vo­te iki ga­lo) yra pri­im­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas, ku­ria­me iš­dės­ty­ta, kad ši­tos or­ga­ni­za­ci­jos ne­pri­ta­ria ko­mi­si­jų jun­gi­mui. Tai to­kia pa­pras­čiau­sia tei­sy­bė.

PIRMININKAS. Su­pra­to­me. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šau bal­suo­ti. (Bal­sas sa­lė­je) Oi, at­si­pra­šau, ne­pa­ste­bė­jau. Nau­jai už­si­ra­šė A. Anu­šaus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas jun­gi­mas ne­tu­rė­jo ir ne­tu­ri jo­kios pras­mės. Tai tik ap­sun­kins abie­jų da­ri­nių, ku­rie da­bar su­da­ro ben­drą ko­mi­si­ją, dar­bą. Aš iš tik­rų­jų pa­si­žiū­rė­siu, ar bus įma­no­ma or­ga­ni­zuo­ti to­kios mil­ži­niš­kos ap­im­ties ko­mi­si­jos dar­bą. Čia ne Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, čia šiaip ko­mi­si­ja.

Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ne tech­ni­niai ten bu­vo spren­džia­mi da­ly­kai. Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­kė­lė klau­si­mus, kad bū­tų įra­šy­ta į ko­mi­si­jos dar­bų tu­ri­nį vi­si tie dar­bai, ku­rie bu­vo pa­lik­ti nuo­ša­lė­je, pa­imant tik­tai vie­ną punk­te­lį, o aš­tuo­nis, jei ne­klys­tu, pa­lie­kant at­ski­rai ne­įra­šy­tus į reg­la­men­tą. Tai­gi bu­vo iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, ku­rios ne­pri­ta­rė ko­mi­si­jos su­da­ry­mui. Su­da­rius to­kio dy­džio ko­mi­si­ją, ga­li­ma tik kon­sta­tuo­ti – jos dar­bas ne­bus efek­ty­vus. Aš ma­nau, ne­tru­kus mes tai ir pa­ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Bu­vau šiek tiek skep­tiš­kas ap­skri­tai dėl ko­mi­si­jų jun­gi­mo ir ma­niau, kad su­si­jun­gus bus na­rių skai­čius per­žiū­rė­tas. Da­bar tas au­to­ma­ti­nis per­kė­li­mas man ir­gi ke­lia abe­jo­nių ir čia pri­ta­riu po­nui A. Anu­šaus­kui. Iš tie­sų net ir kvo­ru­mo su­rin­ki­mas tik­rai ne­bus leng­vas. Su­si­lai­kau, ne­no­riu bal­suo­ti prieš. Lin­kiu ko­mi­si­jai dar­bo, bet fak­tiš­kai lin­kė­čiau iš kar­to per­žiū­rė­ti ko­mi­si­jos na­rių skai­čių, su­dė­tį, op­ti­mi­zuo­ti ir už­tik­rin­ti ko­mi­si­jos dar­bin­gu­mą, nes da­bar la­bai abe­jo­ju dėl tos ga­li­my­bės dirb­ti re­zul­ta­ty­viai.

PIRMININKAS. Taip pat prieš – E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja bu­vo ta, ku­ri pri­siū­lė la­bai la­bai daug at­min­ti­nų die­nų, vos ne kas an­trą po­sė­dį pra­ei­tą se­si­ją mes svars­ty­da­vo­me at­min­ti­nas die­nas. Da­bar įsi­vaiz­duo­ju: bu­vo aš­tuo­ni – daug at­min­ti­nų die­nų bu­vo, da­bar – 17, tai tur­būt su­lauk­si­me ke­lis kar­tus dau­giau. Čia juo­kau­ju, bet ką nors rei­kia da­ry­ti, nes pa­pras­tai ra­cio­na­lios ko­mi­si­jos ne­ga­li bū­ti to­kios di­de­lės, ga­li bū­ti iki de­vy­nių žmo­nių. Vis dėl­to gal­būt siū­ly­siu, kad ne­pri­tar­tų ir su­ma­žin­tų iš kar­to. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­ga V. Kam­ble­vi­čius. Pra­šau, Vy­tau­tai.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų juo­kin­gai at­ro­do: su­kū­rė­me ko­mi­si­ją, o da­bar svars­to­me, ar rei­kia su­jung­ti. Rei­kia pir­ma šį klau­si­mą, o po to ki­tą. Da­bar čia blaš­ko­mės, tem­pia­me lai­ką. Nu­spręs­ta, ir dir­ba­me to­liau.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga, už pa­siū­ly­mą. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-2908? Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 61: už – 43, prieš – 7, su­si­lai­kė 11. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2908) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-32 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2905 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2905. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę pri­sta­ty­ti. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). O da­bar iš­ties la­bai pa­pras­ta, nes jau su­jun­gė­me, ko­mi­si­jos su­dė­tį pa­tvir­ti­no­me. Da­bar rei­kia pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sią ga­lios Sei­mo Lais­vės ko­vų ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, klau­si­mų nė­ra, už, prieš nė­ra. Ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Svars­ty­mas

Taip pat dis­ku­tuo­ti nė­ra no­rin­čių. Už, prieš taip pat nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. Ir­gi nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Pra­šau bal­suo­ti, ar pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2905 „Dėl Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“. Taip pat bu­vo gau­ta re­dak­ci­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Į ją yra at­si­žvelg­ta.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Taip, ko­le­gos, bal­sa­vo 58: už – 47, prieš – 6, su­si­lai­kė 5. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2905) pri­im­tas. (Gon­gas) Ačiū.

 

17.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-484 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2906 (pa­tei­ki­mas, svarstymas ir pri­ėmi­mas)

 

Tai pat kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-484 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2906. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, la­bai tech­ni­nis Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sią ga­lios iki šiol vei­ku­sią Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Už, prieš nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Nie­kas nė­ra už­si­ra­šęs. Taip pat yra gau­ta, ne, at­si­pra­šau, vis­kas čia yra ge­rai. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2906. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pa­nai­ki­ni­mo. Įkū­rė­me nau­ją sta­tu­ti­nę ko­mi­si­ją.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ačiū, ko­le­gos. Bal­sa­vo 56: už – 53, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2906) pri­im­tas.

 

17.34 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2863 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2863. Kvie­čiu V. Po­de­rį pri­sta­ty­ti. Pra­šau, ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Pri­sta­tau siū­ly­mą, ku­riuo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja bū­tų per­va­din­ta kaip Ener­ge­ti­kos ir dar­naus vys­ty­mo­si ko­mi­si­ja. Šio pa­siū­ly­mo es­mė yra ta, kad ko­mi­si­ja vis dau­giau ne­iš­ven­gia­mai tu­ri nag­ri­nė­ti ne tik ener­ge­ti­kos, bet ir kli­ma­to kai­tos bei dar­naus ju­du­mo ir vi­sas ki­tas pro­ble­mas, ku­rios tam­pa vis la­biau ho­ri­zon­ta­lios. Mū­sų ša­lis pa­gal nau­ją tei­sy­ną, at­ei­nan­tį iš Briu­se­lio, jau rengs ne­be ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją, bet ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos. Šių me­tų pa­bai­go­je tur­būt jau pa­ma­ty­si­me pir­mą pro­jek­tą. Ki­taip sa­kant, šiuo siū­ly­mu no­ri­me įtei­si­nti ir de­kla­ruo­ti tai, ką jau prak­tiš­kai po tru­pu­tį da­rom, ką da­ro ir ki­tos ša­lys, ku­rioms rū­pi šie klau­si­mai.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Klau­sia V. Ving­rie­nė. Pra­šom, kole­ge.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tai yra la­bai svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va, per­ei­nant vien tik nuo siau­ros sri­ties ener­ge­ti­kos, bet dau­giau ap­imant dar­naus vys­ty­mo­si as­pek­tus kaip ir mies­tų plėt­ros, ap­skri­tai kli­ma­to kai­tos as­pek­tus, ku­rie yra la­bai svar­būs. Tur­būt da­bar ei­da­mi žie­di­nės eko­no­mi­kos ke­liu, mes tu­rė­tu­me žiū­rė­ti vis pla­čiau ir ap­im­ti pla­tes­nes sri­tis. Bet no­rė­jau pa­klaus­ti, ar tai ap­im­tų kar­tu ir vi­sus klau­si­mus dar­naus vys­ty­mo­si as­pek­tais, ar čia dau­giau su­si­ję su ap­lin­ko­sau­ga, su kli­ma­to kai­tos as­pek­tais, ar čia ir žie­di­nės eko­no­mi­kos klau­si­mai bū­tų?

V. PODERYS (LVŽSF). Čia nie­kas re­vo­liu­ci­jos ne­si­ruo­šia da­ry­ti, bet iš tik­rų­jų žings­nis po žings­nio, ma­tyt, taip plės­tų­si ta ko­mi­si­jos dar­bo ap­im­tis. Ir da­bar, jei­gu pa­skai­ty­tu­me ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją, ten yra trans­por­to da­lis, tai yra dar­naus ju­du­mo da­lis sa­vai­me. Tie­siog pri­min­siu, kad jau ne­ma­žai Eu­ro­pos ša­lių tu­ri ne­be Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jas, o Ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos mi­nis­te­ri­jas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas. Pra­šom, kole­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų aš ir­gi no­rė­čiau pa­klaus­ti, nes dar­nus vys­ty­ma­sis – pla­ti są­vo­ka, ne tik eko­no­mi­ko­je, ener­ge­ti­ko­je, ap­lin­ko­sau­go­je, po­li­to­lo­gi­jo­je ir­gi tos są­vo­kos yra. Gal­būt jūs ap­si­brėž­ki­te, nes ma­nau, kad jūs tuoj per­im­si­te vi­so Sei­mo dar­bą, nes nag­ri­nė­si­te vi­sus klau­si­mus. Gal­būt su­sto­ki­te prie siau­res­nio dia­pa­zo­no. Ačiū.

V. PODERYS (LVŽSF). Ge­ra pa­sta­ba. Dėl to šian­dien nė­ra siū­lo­ma ap­svars­ty­ti ir pri­im­ti. Tie­siog šian­dien vyks­ta tik pa­tei­ki­mas. Ačiū už pa­sta­bą.

PIRMININKAS. Čia tik­tai pa­tei­ki­mas. A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­rė­jau pa­klaus­ti. Ka­dan­gi mi­nė­jo­te, kad vie­na iš prie­žas­čių, pa­ska­ti­nu­sių ir pa­va­di­ni­mo kai­tą, yra su­si­ju­si su kli­ma­to kai­tos pro­­ble­mo­mis ir jų spren­di­mu, gal ga­li­te įvar­din­ti, koks Lie­tu­vos in­dė­lis į kli­ma­to kai­tą? Ko­kių ap­im­čių mes da­ro­me įta­ką le­dy­nų at­ši­li­mui, pa­sau­lio tem­pe­ra­tū­ros kai­tai, Lie­tu­va kaip to­kia?

V. PODERYS (LVŽSF). Ar čia CO2 to­nas imtume, tuose mi­li­jo­nų ir mi­li­jar­dų to­nų, be abe­jo, tai yra pro­cen­to da­lys, ne­ži­nau, ar tūks­tan­to­sios ar de­šimt tūks­tan­tų­jų. Jei­gu apie tai klau­sia­te, to­kios ei­lės skai­čiai.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las. Pra­šom, ko­le­ga.

E. GENTVILAS (LSF). Mie­las ko­le­ga, pa­ža­dė­jau bal­suo­ti, bal­suo­siu. Bet jūs pats at­krei­pė­te dė­me­sį, kad kli­ma­to kai­ta ir ener­ge­ti­ka yra tik­rai tie­sio­giai su­si­ję da­ly­kai, aš lai­kau­si ki­tos nuo­mo­nės ne­gu D. Tram­pas, ir ma­nau, kad da­ro ener­ge­ti­ka po­vei­kį kli­ma­to kai­tai. Tai toks pa­va­di­ni­mas at­ro­dy­tų nuo­sek­les­nis – ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos. Da­bar man ge­rai skam­ba E. Pu­pi­nio ar­gu­men­tas – dar­ni plėt­ra yra per pla­tus da­ly­kas ir, ma­no ma­ny­mu, tai yra tie­siog toks pri­tem­pi­mas prie tos dar­nos, ku­ri vals­tie­čių rin­ki­mi­nė­je pro­gra­mo­je skam­bė­jo. Pa­ža­dė­jau, bal­suo­siu ši­to­je sta­di­jo­je, bet jūs tik­rai pa­gal­vo­ki­te, gal tiks­liau at­ro­dy­tų ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui už pa­sta­bą.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, įvai­rūs as­pek­tai įvai­rių te­mų bū­na su­si­ję. Ener­ge­ti­kos te­ma­ti­ko­je at­ra­si­te gy­ny­bos as­pek­tų ar­ba na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tų. Jei­gu jūs pra­dė­si­te kal­bė­ti apie ener­ge­ti­kų ruo­ši­mą ar dar kaž­ką, ra­si­te švie­ti­mo as­pek­tų. Jei­gu apie ener­ge­ti­kų ko­kias pen­si­jas, ra­si­te so­cia­li­nių as­pek­tų ar dar kaž­ką. Ka­dan­gi tai na­cio­na­li­nio sau­gu­mo da­ly­kas, tai gal pri­skir­ki­me tą ko­mi­si­ją ap­skri­tai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, ir vis­kas. Bai­ki­te tų pa­va­di­ni­mų kei­ti­mus, taip yra, kad įvai­rios gy­ve­ni­mo pu­sės yra susi­py­nu­sios, ir da­bar pa­va­di­ni­mus kai­ta­lio­ti. Ne­tu­ri­te ką veik­ti. Mes čia tu­ri­me svars­ty­ti, rim­tą da­ly­ką… Jums truk­do pa­va­di­ni­mas svars­ty­ti su­si­ju­sius da­ly­kus? Ne­truk­do.

V. PODERYS (LVŽSF). Vi­sa­da yra svei­ka, kai tu­ri­nys ati­tin­ka pa­va­di­ni­mą. (Bal­sas sa­lė­je: „Nie­ka­da taip ne­bus.“) Bet rei­kia steng­tis.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, ko­le­gos. Už, prieš. Už – T. To­mi­li­nas. Ne­ma­tau, kal­ba­si. V. Vin­g­rie­nė. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tie­siog kvie­čiu pa­lai­ky­ti, ne­už­im­da­ma daug lai­ko. Ma­nau, iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kad rei­kė­tų iš­plės­ti, nes ne vien ener­ge­ti­kos sri­tis, bet kar­tu su­si­ję ir su kli­ma­to kai­tos as­pek­tais, su dar­niu trans­por­tu ir su ap­lin­ko­sau­gos as­pek­tais, ku­riuos mes tik­rai tu­rė­tu­me nag­ri­nė­ti kaip Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, siū­lau pa­va­din­ti tą ko­mi­si­ją Ener­ge­ti­kos ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, ir dar­nios plėt­ros, ir vai­kų glo­bos, ir dar vi­so­kių ki­to­kių įvai­rių as­pek­tų.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos. Kaip su­pran­tu, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, rei­kia bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2863 po pa­tei­ki­mo?

Ko­le­gos, bal­sa­vo 51: už – 43, prieš – 2, su­si­lai­kė 6. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti gruo­džio 4 die­ną.

 

17.41 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ko­le­gos, ne­ma­tau ko­le­gos, ku­ris už­si­ra­šė dėl Sei­mo na­rių pra­ne­ši­mų. N. Pu­tei­kis. Pra­šom. Grį­žo at­gal į sa­lę. Pra­šom, Nag­li, sa­vo pra­ne­ši­mą.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). La­bai trum­pai. Aš no­rė­jau pa­dė­ko­ti Vals­tie­čių frak­ci­jai, So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos frak­ci­jai, tvar­kie­čių frak­ci­jai už tai, kad nors jus kal­ti­na, kad jūs ne­va ma­žai de­mo­kra­tiški, per ma­žai de­mo­kra­tiški, bet iš tik­rų­jų šian­dien bal­suo­da­mi už do­ta­ci­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą jūs pa­da­rė­te Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je la­bai svar­bų žings­nį – jūs nu­lei­do­te kar­te­lę ma­žoms par­ti­joms. Bu­vo 3, no­rint gau­ti do­ta­ci­ją, da­bar – 2 %. Tai yra la­bai svar­bus žings­nis, Lie­tu­vą pri­ar­ti­na­me prie Eu­ro­pos prak­ti­kos. Da­bar­ti­nės sep­ty­nios par­ti­jos, gau­nan­čios do­ta­ci­ją, bro­liš­kai pa­si­da­lins su ma­žes­nė­mis par­ti­jo­mis, jei­gu jos ki­tų me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se per­žengs 2 % bar­je­rą. Aš no­rė­jau pa­dė­ko­ti jums vi­siems, ypač tiems, ku­rie svy­ra­vo ir gal­vo­jo, ir mąs­tė, ir tu­rė­jo sun­kų ap­si­spren­di­mą.

No­riu ap­gin­ti V. Ba­ką nuo ži­niask­lai­dos už­puo­li­mo. Pre­zi­den­tės va­rian­te yra trys di­džiu­liai la­bai sun­kūs sau­gik­liai, ku­riuos ka­žin ar įveiks G. Kir­ki­lo par­ti­ja, jei­gu no­rės gau­ti ki­tais me­tais do­ta­ci­ją, tai iš es­mės ski­ria­si nuo to, ką Sei­mas bu­vo pri­ėmęs. Tai­gi V. Ba­kas, bal­suo­da­mas už Pre­zi­den­tės va­rian­tą, tik­rai jo­kių prin­ci­pų ne­pa­žei­dė. Aš tą pa­ra­šy­siu sa­vo feis­bu­ke. Opo­zi­ci­jos kal­ti­ni­mai mums vi­siems ir jums yra ne­tei­sin­gi. Ačiū, kad jūs stip­ri­na­te de­mo­kra­tiją.

No­riu pa­siū­ly­ti esant pro­gai grįž­ti prie ki­tų kar­te­lių žemi­ni­mo. Į Iz­ra­e­lio par­la­men­tą pa­ten­ka­ma su­rin­kus 2 %. Dau­gy­bė­je Eu­ro­pos vals­ty­bių per­ei­na­ma­sis bar­je­ras, no­rint pa­tek­ti į par­la­men­tą, yra ma­žes­nis. Aš siū­lau tęs­ti de­mo­kra­tizacijos pro­ce­są ir tas kar­te­les vi­sur žemin­ti. Di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja – dau­giau de­mo­kra­tijos. Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai, ne­bi­jo­ki­te kon­ku­ren­ci­jos, mes kol kas la­bai ma­ži ir be do­ta­ci­jos. Jūs, vi­sos par­ti­jos, už­mo­kė­si­te už­sta­tus iš vals­ty­bės do­ta­ci­jų, mes, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, mo­kė­si­me, kaip vi­sa­da, iš as­me­ni­nių, bet mes ti­ki­mės pa­siek­ti tuos 2 %. Ačiū už su­da­ry­tą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti de­mo­kra­tijos šven­tė­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, ko­le­gos. Ko­le­gos, no­riu pa­dė­ko­ti už va­ka­ri­nį po­sė­dį. Ačiū, kad tik­rai lai­ku su­spė­jo­me, dar ke­le­tą mi­nu­čių su­tau­pė­me. Ge­ro jums at­ei­nan­čio sa­vait­ga­lio! Kvie­čiu re­gist­ruo­tis. Ačiū jums.

Mie­lie­ji ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 49. Dar kar­tą ge­ro ir tu­ri­nin­go jums sa­vait­ga­lio! (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.