LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 48, 50 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-12-20  Nr. XIVP-2353

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Siekiant teisinio aiškumo, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 48 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka“ siūlome įrašyti žodžius „turi teisę Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui pašalinti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią Komisijai nebuvo pranešta, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti ir duoti privalomus nurodymus viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka“, tokiu būdu detalizuojant informacijos, dėl kurios pašalinimo ar galimybės pasiekti panaikinimo Komisija turi teisę duoti privalomus nurodymus, turinį.

2.              Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymą XIV-1609, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 48 straipsnį ir kurio įsigaliojimas numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymu XIV-1609, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu teisiniu reguliavimu būtų paneigtas projekte nustatytas reguliavimas ir taip sukurtos prielaidos teisinio reguliavimo spragoms.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]