Projekto Nr. XIVP-2599(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO NR. I-164 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), pateikia valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui žemės ūkio ministro įgaliotai institucijai prašymą pripažinti žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) ir Vyriausybės įgaliotos institucijos priimtame Kooperatinių tvirtinamame kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos apraše nurodytus dokumentus.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Kooperatines bendroves (kooperatyvus) žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) pripažįsta Vyriausybės įgaliota institucija pagal valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro teikime pateiktą išvadą dėl pripažinimo ir įgalioja valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą išduoti žemės ūkio ministro įgaliota institucija ir išduoda pažymėjimą. Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius valstybės įmonės Žemės žemės ūkio duomenų centro ministro įgaliotos institucijos prašymu teikia šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą informaciją. Pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) suteikiamas ir pažymėjimas išduodamas dvejiems metams nuo šio pažymėjimo išdavimo dienos. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) gali iš naujo siekti pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) kitam dvejų metų pripažinimo laikotarpiui.“

3. Pakeisti 31 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) visą pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) laikotarpį privalo atitikti šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus, pagal kuriuos ji yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras pripažinimą atliekančios ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, inicijuoja ir atlieka kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) atitikties šiame straipsnyje nurodytiems reikalavimams patikras. Pripažinimą atliekanti Vyriausybės Žemės ūkio ministro įgaliota institucija, gavusi valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro išvadą ir nustačiusi, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) yra pripažinta pagal pateiktus neteisingus duomenis arba neatitinka šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų, priima sprendimą dėl suteikto pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinimo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                       Viktoras Pranckietis