LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

švietimo ir mokslo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 46, 47, 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO nr. xivp-2743

 

2023-06-16  Nr. 106-P-27

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, komiteto nariai Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Jurgita Šiugždinienė, Vilija Targamadzė, komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, biuro patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, biuro padėjėja Girmantė Petrauskaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

3

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Vertinant projekto 1 straipsniu keičiamo Švietimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame siūloma nustatyti, kad mokinys turi teisę į valstybės ar savivaldybės apmokamą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, atkreiptinas dėmesys, kad tokia teisė nedera su keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 3 punkte (pagal projektą – 6 punkte) įtvirtinta mokinio prievole mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų. Kitaip sakant, prievolė mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą šiuo metu galiojančiame įstatyme nėra numatyta - atitinkamai valstybė nėra ir įsipareigojusi apmokėti mokymąsi pagal šias ugdymo programas valstybinėse ir savivaldybės įstaigose (tas įtvirtinta ir Švietimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nemokamo ikimokyklinio ugdymo negarantuoja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – šio įstatymo  8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vaikui garantuojamas nemokamas mokymas valstybinėse ir savivaldybių mokyklose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Pritarti

Keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą išdėstyti taip:

1) į valstybės ar savivaldybės apmokamą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

3

 

 

2.    Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą siūlome tikslinti, jame akcentuojant būtent mokinio teisę į nemokamą mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, tuo tarpu mokymosi pagal šias programas apmokėjimas (finansavimas) yra ne šio straipsnio, o keičiamo įstatymo septintojo skirsnio, reglamentuojančio švietimo finansavimą, reguliavimo dalykas.

Pritarti iš dalies

Žr. argumentus dėl Teisės departamento 1 pastabos.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

1, 2, 3, 5

 

N

3.    Atsižvelgiant į nuo 2015 m. įsigaliojusią naują Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo redakciją, kuriuo buvo pakeistas šio įstatymo pavadinimas, siūlome patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 12 punktą, 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir 2 dalies 10 punktą, keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 8 dalį ir vietoj nuorodos į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo įstatymą“ pateikti nuorodą į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą“.

Pritarti

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 3.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

3

 

 

4.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 46 straipsnio pakeitimus, siūlytina projekto 1 straipsnio 1 dalimi keisti ne visą keičiamo įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, o tik papildyti 46 straipsnio 1 dalį 11 punktu. Pritarus šiai pastabai, projekto 1 straipsnio 2 dalimi reikėtų keisti 46 straipsnio 2 dalį (dėstant ją nauja redakcija).

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

3

 

 

5.    Atsižvelgiant į tai, kad mokinys vargu ar gali būti laikomas savo mokyklai santykiuose su kitais asmenimis ar kitaip viešai atstovaujančiu, mokyklą savimi kažkaip įasmeninančiu asmeniu, diskutuotinas projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos nuostatos, numatančios, kad mokinys privalo savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos, praktinis taikymas.

Nepritarti

Manytina, kad įtvirtinus tokią pareigą įstatymu, būtų galima atitinkamomis pareigomis papildyti ir mokyklų vidaus tvarkos taisykles.

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

3

 

 

6.    Svarstytinas projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintos mokinio pareigos gerbti Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius, tikslingumas, nes šios deklaratyvios nuostatos praktinis taikymas, atsižvelgiant į galimos pagarbos išraiškos neapibrėžtumą, iš esmės būtų paremtas tik kažkokiais subjektyviais ją taikančio subjekto įsitikinimais ir kriterijais.

Nepritarti

Nepritarus TD pastabai, siūloma atitinkamai papildyti ir mokytojų pareigas.

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

4

 

 

7.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 47 straipsnio pakeitimus, siūlytina projekto 2 straipsnio 1 dalimi keisti ne visą 47 straipsnio 1 dalį, o tik šios dalies 1 punktą. Pritarus šiai pastabai, projekto 2 straipsnio 2 dalimi reikėtų keisti 47 straipsnio 1 dalies 9 punktą, o projekto 2 straipsnio 3 dalimi – 47 straipsnio 2 dalį (dėstant ją nauja redakcija). Nepritarus šiai pastabai, nauja redakcija dėstomo keičiamo įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nereikia dėstyti iš tų struktūrinių dalių (perkeltų iš Teisės aktų registre skelbiamos įstatymo suvestinės redakcijos), kurios įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

Pritarti

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

5

 

 

8.     Siekiant vartojamų terminų aiškumo ir vienodumo bei atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 68 straipsnio nuostatas, pagal kurias mokytojams yra numatytas darbo apmokėjimas ir į Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje nustatytą garantiją gauti teisingą apmokėjimą už darbą, siūlytume projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių ,,orų ir teisingą atlygį už darbą“ įrašyti žodžius ,,teisingą apmokėjimą už darbą“.

Pritarti

Šią nuostatą išdėstyti taip:

„41) į nešališką mokytojo darbo vertinimą, teisingą apmokėjimą už darbą;“

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

5

 

 

9.    Siekiant teisės akto glaustumo bei atsižvelgiant į siūlomus keičiamo įstatymo 49 straipsnio pakeitimus, siūlytume projekto 3 straipsniu dėstyti tik atskiras keičiamo įstatymo 49 straipsnio struktūrines dalis, kurias siūloma pakeisti (viso straipsnio nauja redakcija dėstyti nereikia, jeigu nekeičiama daugiau kaip pusė jo struktūrinių dalių)

Pritarti

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-16

5

 

 

10.               Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad pedagogams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pedagogų interesams ir ginti jų teises. Siūloma nuostata tikslintina. Pažymėtina, kad pagal keičiamo įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, pedagogas yra asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Todėl atsižvelgiant į tai, manytume, kad logiškesnis būtų toks reguliavimas, pagal kurį profesinės sąjungos atstovautų ne tam tikrą išsilavinimą ar kvalifikaciją turinčius asmenis, bet būtent tuos, kurie dirba mokyklose mokytojais.

Nepritarti

Pastaba yra dėl įstatymo projektu nekeičiamos nuostatos.

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2023-06-06

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 46, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2743 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

3

 

 

Išanalizavome Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 46, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (XIVP-2743) (toliau – įstatymo projektas).

Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata suponuoja nemokamą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ne tik valstybinėse ir savivaldybių mokyklose, bet ir nevalstybinėse mokyklose. Siūloma nuostata neatitinka Švietimo įstatymo 70 straipsnio 1, 2 ir 11 dalių nuostatų. Pagal Švietimo įstatymo 70 straipsnio 1 dalį valstybė garantuoja teisę į nemokamą mokymą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata neapima ikimokyklinio ugdymo) valstybinėje ir savivaldybės mokykloje (atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata neapima ugdymo nevalstybinėse mokyklose). Pagal Švietimo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį nevalstybinėje mokykloje atlyginimą už ugdymą, mokymą nustato mokyklos savininkas (dalyvių susirinkimas). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnį tik mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas, todėl siūlytina atsisakyti nuostatų, pagal kurias mokinys įgytų teisę (o valstybė turėtų užtikrinti šios teisės įgyvendinimą) į nemokamą mokslą ir nevalstybinėse mokyklose. Pagal Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalį atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Mūsų manymu, įstatymo projekte siūloma 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto formuluotė nedera su 70 straipsnio 11 dalimi. Manome, kad Įstatymo projekte siūlomo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto įgyvendinimas gali pareikalauti papildomų valstybės finansinių išteklių dėl mokinio teisės į nemokamą ugdymą nevalstybinėse mokyklose, taip nemokamą ikimokyklinį ugdymą realizavimo. Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, siūlome atsisakyti įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, kad mokinys turi teisę „į valstybės ar savivaldybės apmokamą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą“ arba ją tikslinti taip, kad neprieštarautų Konstitucijos 41 straipsniui ir derėtų su Švietimo įstatymo 70 straipsnio nuostatomis.

Pritarti

Žr. argumentus dėl Teisės departamento 1 pastabos.

2.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

3

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos, jog mokinys privalo „savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos“, tikslingumas diskutuotinas. Neaišku, kokiais kriterijais bus praktiškai matuojama, ar mokinys savo veiksmais ir elgesiu diskredituoja mokyklą.

Nepritarti

Žr. argumentus dėl Teisės departamento 5 pastabos.

3.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

3

 

 

Diskutuotina mokinio pareiga įtvirtinta įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 2 dalies 4 punkte – „gerbti Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius“. Nuostata deklaratyvi, neapibrėžta. Jos taikymas būtų paremtas subjektyvia ją taikančio subjekto nuomone.

Nepritarti

 

4.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

3

 

 

Manome, kad įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostata, kuria mokiniui nustatoma pareiga „užkirsti kelią emociniam ir fiziniam smurtui“, yra svarstytina. Mokiniui galėtų būti nustatyta pareiga emociškai ir fiziškai nesmurtauti, pranešti apie emocinio ir fizinio smurto atvejus suaugusiesiems, bet ne užkirsti kelią emociniam ir fiziniam smurtui. Sunku praktiškai įsivaizduoti, kaip aštuonerių metų mokinys gali sustabdyti šešiolikametį smurtautoją ir kokios pasekmės jo lauktų už šios pareigos nevykdymą. Užkirsti kelią smurtautojams turėtų suaugusieji mokyklos bendruomenės nariai, o ne vaikai.

Pritarti

Šią nuostatą išdėstyti taip:

7) dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose, užkirsti kelią pranešti apie emociniam emocinio ir fiziniam fizinio smurtui smurto atvejus suaugusiems, nekelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, saugumui ir gyvybei.“

5.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

4

 

 

Įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo 47 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostata, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užtikrinti „mokymuisi reikalingų priemonių įsigijimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų“ suponuoja nuostatą, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pirkti vadovėlius. Pažymėtina, kad Švietimo įstatymo 70 straipsnio 3 dalyje garantuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, nemokamas naudojimasis vadovėliais, 4 dalyje nustatyta, kad mokinys, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas, vadovėliais aprūpinamas iš dalies nemokamai, nemokamai mokinys gali būti aprūpinamas vadovėliais įvertinus tėvų (rūpintojų) ir mokinio socialinę padėtį, o 6 dalyje mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, aprūpinimas mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis garantuojamas nemokamas. Švietimo įstatymo 70 straipsnio 5 dalyje tėvams (globėjams, rūpintojams) nustatyta pareiga aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis). Todėl siūlome įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo 47 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatos, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užtikrinti „mokymuisi reikalingų priemonių įsigijimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų“, atsisakyti.

Pritarti

Šią nuostatą išdėstyti taip:

6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo nuoseklų ir stropų mokymąsi, mokymosi užduočių atlikimą, mokymuisi reikalingų priemonių įsigijimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

 

6.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2023-06-05

5

 

 

Įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo 49 straipsnio 1 dalies 5 punkte siūloma nustatyti, kad mokytojas turi teisę į orų ir teisingą atlygį už darbą, 6 punkte siūloma nustatyti, kad mokytojas turi teisę dalyvauti profesinės sąjungos veikloje. Pažymėtina, kad teisingo apmokėjimo už darbą principas bei teisė jungtis į profesines sąjungas yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme ir kituose teisės aktuose, taikomuose visiems šalies darbuotojams. Be to, mūsų manymu sąvoka „orus atlygis“ gali būti plačiai ir ne vienodai interpretuojama. Pažymėtina, kad nustatant atlygį, mokamą iš valstybės finansinių išteklių, būtina atsižvelgti ir į valstybės finansines galimybes. Atsižvelgdami į tai, kad Švietimo įstatymas yra specialusis įstatymas, nustatantis išskirtinį švietimo srities reglamentavimą, ir į tai, kad minėtos nuostatos nėra išskirtinai taikomos mokytojo profesijai, siūlome atsisakyti Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimo dėl oraus ir teisingo atlygio už darbą ir 6 punkto pakeitimo dėl dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje kaip perteklinių.

Pritarti

Žr. argumentus dėl Teisės departamento 8 pastabos.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms;

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Švietimo ir mokslo komitetas,

2023-06-16

5

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu mokiniams siūloma nustatyti pareigą savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos, siūloma analogišką pareigą nustatyti ir mokytojams.

Pasiūlymas:

6. Pakeisti 49 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) laikytis švietimo įstaigų nusistatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos;“

Pritarti

 

2.

Švietimo ir mokslo komitetas,

2023-06-16

5

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu mokiniams siūloma nustatyti pareigą gerbti Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius, siūloma analogišką pareigą nustatyti ir mokytojams.

Pasiūlymas:

„3) laikytis švietimo įstaigų nusistatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, gerbti Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius;“

Pritarti

 

3.

Švietimo ir mokslo komitetas,

2023-06-16

1, 2

 

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į Teisės departamento 3 pastabą, papildyti įstatymo projektą naujais straipsniais, kuriais siūloma patikslinti keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalį ir 29 straipsnio 8 dalį ir vietoj nuorodos į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo įstatymą“ pateikti nuorodą į ,,Neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą“.

Pasiūlymai:

Papildyti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 16, 29, 46, 47 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS“

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustato Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (toliau – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas).

 

2 straipsnis. 29 straipnsio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Asmenų priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdančias mokyklas nustato Profesinio mokymo įstatymas ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas.“

 

Buvusius projekto 1-3 straipsnius laikyti atitinkamai 3-5 straipsniais.

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: E. Pupinis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Artūras Žukauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠMK biuro vedėja Lina Vingrytė