Atsiėmė 2019-07-22

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3576

 

2019-07-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

(9)

 

(1)

 

Argumentai:

Pritarus siūlymui Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme (toliau – Įstatymas) reglamentuoti atskiros vienmandatės rinkimų apygardos užsienyje balsuojantiems rinkėjams sudarymo galimybę, siūlytina koreguoti Įstatymo 9 straipsnio pirmoje dalyje nurodytus vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo kriterijus, įtraukiant papildomą kriterijų – užsienyje esančių rinkėjų geografinį pasiskirstymą. Šis kriterijus svarbus ir tuo atveju, jeigu, siekiant užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygios rinkimų teisės principą, dėl itin didelio rinkėjų skaičiaus užsienyje atsirastų būtinybė sudaryti daugiau kaip vieną vienmandatę rinkimų apygardą užsienyje balsuojantiems rinkėjams arba jeigu rinkėjų užsienyje nepakaktų atskiros vienmandatės rinkimų apygardos sudarymui ir reikėtų tikslinti kitų rinkimų apygardų teritorijas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 2019 m. Prezidento rinkimuose balsuoti užsienyje užsiregistravo 60640 rinkėjų, 2016 m. Seimo rinkimuose – 19207 rinkėjai, 2014 m. Prezidento rinkimuose – 18904 rinkėjai, o 2000 m.  Seimo rinkimuose – 11539 rinkėjai ir 1997 m. Prezidento rinkimuose – 11717 rinkėjai. Tikėtina, kad tokį balsuojančiųjų užsienyje skaičiaus svyravimą įtakoja ne tik  emigracijos masto pasikeitimai, bet ir kiti veiksniai: užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių pilietinio sąmoningumo pokyčiai, galimai įtakoti ne tik Lietuvos, bet ir jų buvimo valstybių politinių procesų (pvz., Jungtinėje Karalystėje gyvenančių piliečių pilietinis suaktyvėjimas „Brexit“ proceso metu), konkrečių rinkimų aktualumas emigravusiems piliečiams (pvz., itin didelis rinkėjų aktyvumas pastaruosiuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, vykusiuose kartu su referendumu, kuriame buvo sprendžiamas šiems piliečiams svarbus dvigubos pilietybės klausimas), todėl manytina, kad užsienio piliečių skaičius vienuose praėjusiuose rinkimuose neturėtų lemti sprendimo dėl atskiros rinkimų apygardos sudarymo. Siekiant užtikrinti rinkimų organizacinių ir struktūrinių aspektų stabilumą, siūlytina koreguoti nuostatą dėl  piliečių, baluojančių užsienyje, skaičiaus nustatymo, įvertinant ne vienerių, o trejų paskutinių rinkimų statistiką. Įvertinus esamą situaciją šiuo metu tai sudarytų 32917 rinkėjus (praeitų Seimo rinkimų vidutinėje apygardoje buvo 35418 rinkėjai).

Taip pat piliečių, pageidaujančių pasinaudoti balsavimo teise užsienyje, skaičių siūlytina vertinti pagal balsuoti užsienyje užsiregistravusių rinkėjų skaičių, kadangi jis tiksliausiai atspindi  užsienyje esančių piliečių, išreiškusių valią balsuoti, skaičių.

 

 Pasiūlymas:

 Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „1 straipsnis. 9 straipsnio pirmos dalies pakeitimas

 Pakeisti 9 straipsnio pirmą dalį ir ją išdėstyti taip:

 „1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti sudaroma 71 vienmandatė rinkimų apygarda, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą bei į užsienyje esančių rinkėjų geografinį pasiskirstymą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų, savo interneto svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus. Sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyti rinkėjai, jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo trejuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsuoti užsienyje balsavusių užsiregistravusių rinkėjų skaičiųaus vidurkį.“

2.

2

N

(15)

 

 

(2)

 

Argumentai:

Siekiant užtikrinti vienodą galimybę ir teisę visiems Lietuvos Respublikos piliečiams - tiek gyvenantiems Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse – ne tik balsuoti užsienyje, tačiau ir dalyvauti rinkimų organizavime, siūlytina reglamentuoti galimybę į vienmandatės rinkimų apygardos, kurioje balsuoja užsienyje esantys rinkėjai, komisiją įtraukti Lietuvos Respublikos piliečius, kurie dirba ar gyvena užsienyje. Be to, Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių darbo ir gyvenimo patirties užsienyje, įtraukimas į tokios vienmandatės rinkimų apygardos komisijos sudėtį padėtų padidinti šios rinkimų komisijos kompetenciją sprendžiant rinkimų organizavimo ir vykdymo užsienio valstybėse klausimus.

 

Pasiūlymas:

1.      Papildyti įstatymo projektą nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis.  15 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Apygardų rinkimų komisijos sudaromos iš:

1)      teisingumo ministro pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio

asmens, kuris gyvena ar dirba savivaldybės teritorijoje, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai,  teritorijoje;

2)      Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą

turinčio asmens, kuris gyvena ar dirba savivaldybės teritorijoje, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje;

3)      savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlyto kiekvienos

savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo;

4)      partijų, kurios gavo Seimo narių mandatų  daugiamandatėje rinkimų

apygardoje, pasiūlytų asmenų.;

5)      užsienio reikalų ministro pasiūlytų diplomatų, kai sudaroma

rinkimų komisija rinkimų apygardoje, kurioje balsuoja užsienyje esantys rinkėjai;

6)      Pasaulio lietuvių bendruomenės pasiūlytų narių, kurie gyvena ar dirba užsienyje, kai sudaroma rinkimų komisija rinkimų apygardoje, kurioje balsuoja užsienyje esantys rinkėjai.

2.      Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio numeraciją į 3 straipsnį. 

3.

3

N

 (33)

 

 

 

 

Argumentai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu ir konstitucinės doktrinos išaiškintu lygios rinkimų teisės principu, siektina, kad rinkimų apygardoje rinkėjų skaičiaus nuokrypis neviršytų 10 procentų paklaidos nuo vidutinio rinkėjų skaičiaus rinkimų apygardose skaičiaus. Šiuo principu paremta ir galiojančio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią vienmandačių rinkimų apygardų suskirstymas atliekamas įvertinus vidutinį rinkėjų skaičių visose vienmandatėse rinkimų apygardose. Vadovaujantis dabar galiojančio Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostata, visi užsienyje balsuojantys piliečiai yra įrašomi į tos vienmandatės rinkimų apygardos sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas, t.y., tokie piliečiai įrašomi į Naujamiesčio vienmandatės rinkimų apygardos sąrašą. Dėl to praėjusiuose rinkimuose Naujamiesčio vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų skaičius viršydavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Įstatymo nustatytą galimą rinkėjų skaičiaus apygardoje paklaidą, todėl lygios rinkimų teisės principas nebuvo užtikrinamas.

Rinkėjų balso lygiavertiškumo užtikrinimas turėtų tapti pamatine vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo nuostata, o vienmandatės rinkimų apygardos sudarymas užsienyje esantiems rinkėjams, kai tokių rinkėjų skaičius yra pakankamas atskiros apygardos sudarymui, būtų teisiškai pagrįstas ir racionalus sprendimas. Kai užsienyje esančių rinkėjų skaičius būtų nepakankamas atskiros apygardos sudarymui, vadovaujantis minėtu konstituciniu principu ir Įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, turėtų būti tikslinama visa apygardų struktūra.

Taip pat galima situacija, kai užsienyje balsuoti pageidautų toks rinkėjų skaičius, kurio pakaktų dviejų ar daugiau atskirų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymui, todėl Įstatyme nėra tikslinga nustatyti konkretaus vienos tokios apygardos pavadinimo.

Be to, siekiant užtikrinti vienodas galimybes balsuojantiems Lietuvoje ir užsienyje ir tuo tikslu suvienodinti rinkimų Lietuvoje ir užsienyje organizavimo ir vykdymo standartus, siūlytina įtvirtinti vieningą rinkimų organizacinę struktūrą, kurioje rinkimų apygardų komisijos būtų centrinėmis rinkimų organizavimo ir vykdymo visose rinkimų apygardose institucijomis, koordinuojančiomis rinkimų apylinkių Lietuvoje ar balsavimo punktų užsienyje darbą. Šiuo metu esanti situacija, kai rinkimus užsienyje organizuoja ir vykdo penkiasdešimt Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, keistina ir dėl kitų priežasčių: diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos šalyse, kuriose registruojasi didžiausi rinkėjų skaičiai, neturi pakankamai žmogiškųjų ir techninių išteklių organizuoti rinkimus, todėl tinkamo rinkimų organizavimo galimybių ir sprendimų paieškos užkrauna itin didelę administracinę naštą tiek kiekvienai atskirai atstovybei ar konsulinei įstaigai atskirai, tiek Vyriausiajai rinkimų komisijai, su kuria iškilusius klausimus visos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos turi spręsti savarankiškai; be to, dėl diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos įsitraukimo į rinkimų parengiamuosius darbus ir rinkimų vykdymą rinkiminiu laikotarpiu nukenčia kitų tiesioginių jų funkcijų atlikimas – ilgėja konsulinių paslaugų teikimo terminai, mažiau dėmesio lieka politinių ir ekonominių klausimų kuravimui.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, siūlytina, kad rinkimus užsienyje koordinuotų Įstatymo 33 straipsnyje nustatyta atitinkama vienmandatė rinkimų apygarda (ar apygardos), kuri taip pat nustatytų balsavimo punktų užsienyje sąrašą ir koordinuotų tokių punktų darbą. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ir lietuvių bendruomenės užsienyje pagal galimybes turėtų suteikti visokeriopą pagalbą balsavimo punktams užsienyje.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio numeraciją į 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„33 straipsnis. Užsienyje esančių Lietuvos Respublikos piliečių įrašymas į rinkėjų sąrašus

1. Kitose valstybėse esantys Jeigu paskutinių trejų rinkimų balsuoti užsienyje užsiregistravusių Lietuvos Respublikos piliečiaių skaičiaus vidurkis nėra pakankamas atskiros vienmandatės rinkimų apygardos sudarymui, šie piliečiai, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais, įrašomi į tos vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą vienmandačių rinkimų apygardų, kuriose balsuoja Lietuvos Respublikoje esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, rinkėjų sąrašus, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį.

2. Kai paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius yra didesnis nei 0,9 vidutinio rinkėjų skaičiaus visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, kuris nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieneriems metams, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda ir kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į jos rinkėjų sąrašą.

32. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Vienmandatės rinkimų apygardos komisija, į kurios rinkėjų sąrašą įrašyti užsienyje balsuojantys piliečiai, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki Seimo rinkimų, sudaro ir perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai diplomatinėje atstovybėje rinkėjų sąrašą ir duomenis apie jo patikslinimą. Šis sąrašas gali būti papildomas rinkėjais, kurie balsavimo paštu laikotarpiu ir rinkimų dieną negali sugrįžti į Lietuvą ir balsuoja diplomatinėje atstovybėje balsavimo punktuose užsienyje.“

4.

4

N

(68)

 

 

 

Argumentai:

Pritarus 3 pasiūlymui dėl rinkimų užsienyje centralizavimo ir balsavimo punktų užsienyje koordinatorių funkcijų priskyrimui vienmandatėms rinkimų apygardoms, siūlytina atitinkamai keisti šio įstatymo 68 straipsnį, keičiant Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas balsavimo punktais užsienyje.

Be to, tam, kad balsavimas užsienyje būtų organizuojamas kompetentingai, į balsavimo punktų užsienyje balsavimo komisijų sudėtį turėtų būti įtraukiami asmenys, turintys rinkimų organizavimo patirties. Dažnai atrasti tokius asmenis tarp užsienyje gyvenančių ar dirbančių Lietuvos Respublikos piliečių yra sudėtinga, todėl Įstatyme būtina numatyti galimybę pastiprinti balsavimo punktų užsienyje balsavimo komisijas iš Lietuvos komandiruojamais asmenimis.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą 4 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„4 straipsnis.  68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Balsavimo organizavimas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose balsavimo punktuose užsienyje ir laivuose

1. Balsavimui organizuoti ir paduotiems balsams suskaičiuoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose balsavimo punktuose užsienyje ir laivuose sudaromos balsavimo komisijos.

2. Balsavimo komisijos sudaromos iš pirmininko ir ne mažiau kaip dviejų narių. Jas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje balsavimo punktuose užsienyje sudaro vienmandatė apygardos rinkimų komisija jų vadovaiLietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojų arba kitų užsienio valstybėje gyvenančių ar dirbančių Lietuvos Respublikos piliečių ir vienmandatės apygardos rinkimų komisijos komandiruotų asmenų. Balsavimo komisijos narių rašytinių pasižadėjimų davimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.

3. Balsavimo komisijas laivuose sudaro laivų kapitonai – Lietuvos Respublikos piliečiai, atsižvelgdami į laivo įgulos – Lietuvos Respublikos piliečių susirinkimo sprendimą.

4. Balsavimo, balsų skaičiavimo ir protokolų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarką, taip pat rinkimų stebėtojų pažymėjimų įteikimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.

5. Vyriausioji rinkimų komisija užsienio reikalų ministro vienmandatės rinkimų apygardos, atsakingos už rinkimų užsienyje organizavimą, teikimu sudaro Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose vyksta balsavimas, balsavimo punktų užsienyje sąrašą ir kiekvienai diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai nustato balsavimo juose dienas (ne mažiau kaip 10 dienų). Balsavimo punktai gali būti steigiami diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose ar kitose vietose, rekomenduotose diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų ar Pasaulio lietuvių bendruomenės, kai jų steigimui neprieštarauja priimanti užsienio valstybė. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos suteikia organizacinę pagalbą balsavimo punktų užsienyje steigimui ir jų veiklai.

6. Už balsavimo organizavimą balsavimo punktuose užsienyje, protokolų ir kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytų rinkimų dokumentų pateikimą Vyriausiajai rinkimų komisijai atsako vienmandatės rinkimų apygardos komisija, o laivuose – laivų kapitonai – Lietuvos Respublikos piliečiai.

7. Laivuose ir užsienio valstybėse, kuriuose organizuoti balsavimą pagal šio įstatymo reikalavimus nėra sąlygų, balsavimas neorganizuojamas.

8. Balsavimo komisijų pirmininkai už darbo dieną balsavimo komisijose gauna 0,31 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio atlyginimą, balsavimo komisijų nariai – 0,25 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio atlyginimą.“

5.

5

N

(70)

 

 

Argumentai:

Pritarus aukščiau išvardintiems pasiūlymams, siūlytina atitinkamai koreguoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 70 straipsnį.

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą 5 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis.  70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“70 straipsnis. Balsavimas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavimo punktuose užsienyje

1. Rinkėjai, išvykę į užsienio valstybes, turi teisę balsuoti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje balsavimo punktuose užsienyje rinkimų apygardos nustatytomis šių darbo valandomis. Balsavimui skiriama ne mažiau kaip 4 valandos per šių įstaigų darbo dieną. Balsavimas baigiamas rinkimų dieną Lietuvos Respublikos laiku.

2. Rinkimų dokumentusų rinkėjams, pranešusiems savo gyvenamosios vietos adresą Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsiregistravusiems balsuoti užsienyje įteikia ar jų pageidavimu ir pageidaujantiems balsuoti paštu, išsiunčia išsiuntimą organizuoja vienmandatė rinkimų apygardos komisija, o šiuos dokumentus įteikia ir priima šių įstaigų sudarytos  rinkimų apygardos nustatytos balsavimo punktų užsienyje balsavimo komisijos.

3. Rinkėjams, atvykusiems balsuoti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą balsavimo punktą užsienyje, draudžiama išsinešti rinkimų dokumentus ar juos perduoti kitiems asmenims.

 

 

 Teikia:

Seimo nariai                                            Linas Linkevičius

 

                                                                Antanas Vinkus