AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 16 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Rengti įstatymo projektą paskatino iš kai kurių savivaldybių tarybų narių, priklausančių opozicijai, gauti nusiskundimai apie tų savivaldybių valdančiųjų priimtus reglamentų pakeitimus, varžančius opozicijos demokratinio veikimo galimybes, taip pat žinomi atvejai, kai meras teisme laikosi kitokios nuostatos, negu ta, kuri priimta savivaldybės tarybos sprendime.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

 

Įstatymo projektą inicijavo ir parengė Seimo narys Jurgis Razma.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

 

Šiuo metu daug svarbių savivaldybės tarybos veiklos nuostatų įstatyme nereglamentuota, tai paliekama nustatyti savivaldybės tarybos patvirtintame reglamente. Taip pat įstatyme nieko detaliau nepasakyta apie tai, kaip meras atstovauja savivaldybę teisme.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

 

Teikiamu projektu siekiama savivaldybės tarybos veikloje įtvirtinti vidinės demokratijos principus, opozicijos veiklos garantijas, bent minimaliai įstatymo lygiu reglamentuoti savivaldybės tarybos nario teises: pasisakyti tarybos posėdyje, paklausti pranešėjo ir kt. Taip pat projektu siūloma nustatyti, kad meras, atstovaudamas savivaldybę teisme tais klausimais, kurie priskirti savivaldybės tarybos kompetencijai, turi gauti savivaldybės tarybos įgaliojimus.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

 

Neigiamų įstatymo pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

 

Priimtas įstatymas  neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

 

Įstatymo įgyvendinimas neturės poveikio verslui.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

 

Priėmus įstatymo projektą kitų teisės aktų keisti nereikės.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Įstatymo projekte sąvokos nekeičiamos ir naujos nesiūlomos.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

 

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

 

Įgyvendindamos įstatymą savivaldybių tarybos turės patikslinti savo reglamentus.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

 

Įstatymo įgyvendinimas nesusijęs su papildomų finansinių išteklių poreikiu.

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

 

Specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

 

 

Savivaldybės taryba, savivaldybės opozicija.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

 

Nėra.

 

Teikia:                                                                                   Jurgis Razma