LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 89

STENOGRAMA

 

2017 m. liepos 4 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­ri­me tęs­ti šios die­nos ple­na­ri­nį po­sė­dį, pra­dė­ti mū­sų va­ka­ri­nį po­sė­dį, tad skel­biu jo pra­džią. (Gon­gas) Pra­šau re­gistruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo net 45 Sei­mo na­riai. Ma­tau, kaip at­ei­na dar ir dau­giau.

 

15.01 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4291(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Kaip ir bu­vo ža­dė­ta, pra­de­da­me mū­sų po­sė­dį nuo Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4291(2). Pra­ne­šė­jas – E. Gent­vi­las. Pa­tei­ki­mas. Ger­bia­ma­sis Eu­ge­ni­jau, tre­čias kar­tas ne­me­luo­ja. Pra­šom, tri­bū­na jums.

E. GENTVILAS (LSF). Per­ga­lės dai­nas dai­nuo­si­me, kai pa­si­baigs pa­tei­ki­mas, o ne pa­tei­ki­mo pra­džio­je.

Ger­bia­mie­ji, ma­no ma­ny­mu, Miš­kų įsta­ty­mas ta­po džiun­glių įsta­ty­mu, kur daug kas pa­si­me­tė, kas yra kas, ir ta­da žiū­ri­ma į per­so­na­li­jas. Aš tik­rai pra­šy­čiau ko­vo­ti ne prieš ma­ne, bet ko­vo­ti už urė­di­jų re­for­mą. Bent jau li­be­ra­lai tai tik­rai pa­si­sa­ky­da­vo už ra­di­ka­lią urė­di­jų re­for­mą dar iki tol, kol S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė ne­bu­vo at­si­ra­du­si. Pri­me­nu 2015 me­tus, kai bu­vo pa­siū­ly­ta įra­šy­ti 42 urė­di­jas į įsta­ty­mą ir tai bu­vo pri­im­ta. No­riu pa­brėž­ti, nė vie­nas Li­be­ra­lų frak­ci­jos na­rys ne­bal­sa­vo už tą, kaip aš va­di­nu, ab­sur­dą. Pre­zi­den­tė ve­ta­vo šį ab­sur­dą. Vi­si vien­bal­siai Li­be­ra­lų frak­ci­jos na­riai pa­lai­kė Pre­zi­den­tės ve­to, ta­čiau Sei­mas at­me­tė Pre­zi­den­tės ve­to ir štai tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai at­ro­do, kad urė­di­jų skai­čių ir urė­di­jų, kaip vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, re­for­mą tu­ri vyk­dy­ti Sei­mas ir nu­sta­ty­ti urė­di­jų skai­čių. Nie­ko pa­na­šaus! Mes vi­są lai­ką nuo­sek­liai ma­no­me, kad tai yra Vy­riau­sy­bės už­da­vi­nys.

Šian­dien ma­no pa­teik­ta kuk­li įsta­ty­mo pa­tai­sa yra re­a­li al­ter­na­ty­va ap­lin­kos mi­nist­ro pa­teik­tai urė­di­jų re­for­mai. Ko­dėl aš sa­kau, kad tai re­a­li al­ter­na­ty­va, ne­kal­bė­da­mas apie mi­nist­ro K. Na­vic­ko pa­teik­tą pro­jek­to tu­ri­nį? Al­ter­na­ty­va yra ta pras­me, kad kas cie­so­riaus, tas cie­so­riui. Urė­di­jų re­for­mą, urė­di­jų per­tvar­ką, kaip ir ki­tų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių per­tvar­ką bei stei­gi­mą, pri­va­lo vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bė, ne Sei­mas. Tik štai, at­si­ra­dus tam 42 urė­di­jų įra­šy­mui, at­si­ra­do lyg ir prie­vo­lės, tuo­me­ti­nis Sei­mas pri­si­ė­mė prie­vo­lę re­gu­liuo­ti. Gal kai kam tai ir pa­tin­ka, maž­daug Sei­mas pri­si­ė­mė, tai da­bar čia Sei­mui ir at­ne­ši­me tą urė­di­jų per­tvar­kos pro­jektą. Aš siū­lau nuo gal­vos ant ko­jų vėl at­si­sto­ti ir vėl grįž­ti prie prie­vo­lės Vy­riau­sy­bei vyk­dy­ti urė­di­jų per­tvar­ką. Štai šia pras­me tai yra re­a­li al­ter­na­ty­va.

Kar­tu tai yra, kaip aš šian­dien su­pran­tu, ti­kiuo­si, ir vals­tie­čiai vis la­biau su­pran­ta, at­sar­gi­nis ra­tas jų re­for­mų ve­ži­mui. Tuo at­ve­ju, jei­gu ne­pa­vyk­tų ir ne­su­rink­tų bal­sų dau­gu­mos Sei­me jū­sų bul­do­ze­riu stu­mia­ma per­tvar­ka, lie­ka at­sar­gi­nis va­rian­tas, at­sar­gi­nis te­ki­nis vyk­dy­ti urė­di­jų re­for­mą, ku­rią pri­va­lu vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės ran­ko­mis ir Vy­riau­sy­bės pa­stan­go­mis. Ne aš tą su­si­gal­vo­ju, mes esa­me trys pro­jek­to au­to­riai, čia K. Gla­vec­kas ir G. Land­sber­gis dar yra pa­si­ra­šę. Tai nė­ra iš pirš­to lauž­tas da­ly­kas. Ger­bia­mie­ji, tai nu­ro­do Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių įsta­ty­mas, ku­ris yra ben­dres­nis, la­biau ba­zi­nis įsta­ty­mas ne­gu šis kon­kre­tus. Pa­ci­tuo­siu, šio įsta­ty­mo 4 straips­nio 1 da­ly­je sa­ko­ma: „Vals­ty­bės įmo­nės sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas vals­ty­bė įgy­ven­di­na per Vy­riau­sy­bę ar­ba jos įga­lio­tą vals­ty­bės val­dy­mo ins­ti­tu­ci­ją.“ O da­bar re­mian­tis tuo, kad 42 urė­di­jas ab­sur­diš­kai įra­šė į įsta­ty­mą, re­mian­tis tuo da­bar sa­ko: tai pra­šom Sei­mą ir to­liau re­gu­liuo­ti. Ma­no toks rim­tas siū­ly­mas: iš­brau­ki­me 42 urė­di­jas ir ap­si­spręs­ki­me ar­ba tu­rė­ki­me al­ter­na­ty­vų re­for­mos va­rian­tą. Prie­šin­gu at­ve­ju – aš bi­jau pa­pras­to da­ly­ko: ki­tą sa­vai­tę ne­bal­suo­ja­me už mi­nist­ro K. Na­vic­ko pa­teik­tą pro­jek­tą, da­lis vals­tie­čių ne­bal­suo­ja, soc­de­mai ne­bal­suo­ja, kon­ser­va­to­riai, ko ge­ro, ir­gi be­veik ne­bal­suo­ja – vis­kas, pro­jek­tas at­me­ta­mas, re­for­ma su­sto­ja. Štai čia ir yra at­sar­gi­nis te­ki­nis re­for­mų ve­ži­mui da­ry­ti re­for­mas per Vy­riau­sy­bę.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad R. Kar­baus­kio šian­dien kaž­ku­rio­je pub­li­ka­ci­jo­je pa­sa­ky­ta: o jūs ne­pa­mirš­ki­te, kaip sėk­min­gai įvyk­dy­ta ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių re­for­ma, su­jun­gi­mas į vie­ną. Taip, bet ta re­for­ma yra pa­da­ry­ta Vy­riau­sy­bės ko­ri­do­riuo­se ir Vy­riau­sy­bės ran­ko­mis, ir Sei­mui nie­kas gal­vos ne­kvar­ši­no. Sei­mas pri­ėmė vie­nin­te­lį da­ly­ką – iš­brauk­ti bu­vu­sias vie­nuo­li­ka sa­va­ran­kiš­kų re­gio­ni­nių ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių iš Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių įsta­ty­mo. Tai tik tiek. O pats su­jun­gi­mas įvy­ko Vy­riau­sy­bės ran­ko­mis. Aš ne­pa­mirš­tu tos ge­ro­sios pa­tir­ties. Ne­pa­mirš­ki­te ir pa­rem­ki­te ma­no pro­jek­tą. Ne­no­ri­te, ne­pa­rem­ki­te, nes tai reikš, kad jūs ko­vo­ja­te prieš ma­ne, o ne už re­for­mas, nors va­di­na­tės esą gi­lūs re­for­mis­tai.

Dėl tam tik­rų ma­ni­pu­lia­ci­jų Eu­ro­pos ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo sa­ko­ma: rei­ka­lau­ja su­jung­ti į vie­ną įmo­nę. Ne, rei­ka­lau­ja kon­so­li­duo­ti ir de­po­li­ti­zuo­ti urė­di­jų val­dy­mą. Ne­ži­nau, iki ko­kios ri­bos kon­so­li­da­vi­mas, dvi įmo­nės, vie­na įmo­nė ga­li­ma, ta­čiau nė­ra im­pe­ra­ty­vaus nu­ro­dy­mo kur­ti vie­ną įmo­nę.

Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da yra kri­tiš­ka ma­no pro­jek­to at­žvil­giu, ta­čiau kri­tiš­ka vie­nu ne­es­mi­niu po­žiū­riu, kad rei­kia pa­pil­dy­ti ki­tus įsta­ty­mus, rei­kia gal ir to Miš­kų įsta­ty­mo kai ku­rias nuo­sta­tas pa­pil­dy­ti ar pa­keis­ti, kad at­ro­dy­tų vi­sa­ver­tis do­ku­men­tas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, aš pa­si­ren­gęs ši­tam dar­bui. Pa­si­ren­gęs tam dar­bui ki­tą ant­ra­die­nį tu­rė­ti su­tvar­ky­tą iki ga­lo do­ku­men­tą, ku­ria­me at­si­ras Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­se nu­ro­dy­ti da­ly­kai. Tik tiek, kad aš bi­jau, kad vėl yra ro­do­mi ožiai, ga­li bū­ti ro­do­mi ožiai ir nu­si­spjau­na­ma taip, kaip pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Ži­no­te, aš ir to­liau lai­kau­si tos po­zi­ci­jos: jei­gu ši­taip, tai ta­da li­be­ra­lų bal­sų Miš­kų urė­di­jos re­for­mai ne­bus! Aš at­si­pra­šau, ne šan­ta­žuo­ju. No­rė­čiau, kad bū­tų sa­lė­je S. Skver­ne­lis. Aš no­riu žmo­nėms į akis žiū­rė­ti. Ir aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­si šne­kė­ji­mai apie nu­si­kals­ta­mą urė­di­jų ir 4 tūkst. miš­ki­nin­kų kla­ną ne­at­ro­do gra­žiai.

Ly­giai taip pat ne­gra­žiai at­ro­do ir ta­da, kai pa­sa­ko­ma: tie, ku­rie prie­ši­na­si urė­di­jų re­for­mai, ga­li bū­ti pa­tys su­si­ję ne­šva­riais ir as­me­ni­niais in­te­re­sais. Ne­tu­riu jo­kio as­me­ni­nio in­te­re­so, tu­riu tik as­me­ni­nius pri­va­čius nuo­sa­vus miš­kus. Su urė­di­jo­mis ne­ben­dra­dar­biau­ju, drą­siai tir­ki­te ir ma­ne, jei­gu no­ri­te tir­ti sa­vo ko­a­li­ci­jos part­ne­rius so­cial­de­mok­ra­tus. No­rė­čiau, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta, kas yra kas. Jei­gu kas yra nu­si­dė­jęs, tvar­ka, iš­ana­li­zuo­ki­me ir per­duo­ki­me tei­sė­sau­gai, bet ne­ga­li­ma ši­taip ma­ni­pu­liuo­ti, kad vi­si, ku­rie ne­pri­ta­ria­te, tu­ri­te ko­kį nors as­me­ni­nį in­te­re­są. Ne, ger­bia­mie­ji! Jei­gu jū­sų toks su­pra­ti­mas ir toks men­ta­li­te­tas, kad žmo­gus sa­vo nuo­mo­nę sa­ko tik ve­da­mas vie­no­kių ar ki­to­kių as­me­ni­nių in­te­re­sų, tai tas jū­sų ma­ty­mas yra la­bai ri­bo­tas. Ga­li bū­ti, kad žmo­nės tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, ne­tu­rė­da­mi jo­kių as­me­ni­nių in­te­re­sų ir iš­skai­čia­vi­mų.

Pra­šau bal­suo­ti už pa­teik­tą al­ter­na­ty­vą, at­sar­gi­nį re­for­mų ve­ži­mo ra­tą, ir ta­da aš įsi­ti­kin­siu po bal­sa­vi­mo, ar ve­ži­mui rei­kia at­sar­gi­nio ra­to, ar rei­kia keis­ti kui­nus, ku­rie ne­be­no­ri tem­p­ti re­for­mų ve­ži­mo.

PIRMININKĖ. Ačiū. M. Ma­jaus­kas klau­sia pir­ma­sis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ačiū, pra­ne­šė­jau. Iš tik­rų­jų, ma­no su­pra­ti­mu ir kuk­liu ver­ti­ni­mu, tai yra tik­rai tei­sin­ga kryp­tis. Ne pa­gal įsta­ty­mą rei­kia įvar­din­ti skai­čių ir pa­ra­šy­ti ar 3, ar 5, 15, 25 ar 50 urė­di­jų. Tuos da­ly­kus tu­rė­tų spręs­ti Vy­riau­sy­bė. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti pra­ne­šė­jo. Jū­sų ver­ti­ni­mu, ko­dėl vis dėl­to val­dan­čio­ji dau­gu­ma ei­na tuo ke­liu – įra­šy­ti kon­kre­tų skai­čių ir ap­sau­go­ti Vy­riau­sy­bę nuo lais­vės pa­čiai ap­si­spręs­ti, kaip rei­kė­tų tvar­ky­ti urė­di­jas?

E. GENTVILAS (LSF). Na, tai gal dau­giau bū­tų ne po­li­ti­ko, o po­li­to­lo­go at­sa­ky­mas, bet aš ne­no­rė­čiau ner­ti į po­li­to­lo­gi­nes gel­mes. Ko­le­ga B. Ma­te­lis va­kar ne­blo­gai pa­ra­šė, kad val­dan­tie­ji tur­būt no­rė­tų, kad ne po jų Vy­riau­sy­bės lan­gais vyk­tų miš­ki­nin­kų pi­ke­tai, o štai čia – po Sei­mo lan­gais. Aš vi­sai ne­pri­eš­ta­rau­ju, kad ir po Sei­mo lan­gais pi­ke­tuo­ja, bet kaž­kas tu­ri kon­kre­čiai pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Ir, be­je, aš ma­nau, kad jei­gu ati­tek­tų Vy­riau­sy­bei prie­vo­lė re­for­muo­ti, ši­ta Vy­riau­sy­bė la­bai at­sar­giai pa­si­žiū­rė­tų, ar tik­rai jie da­ro pro­tin­gai kur­da­mi vie­ną įmo­nę. Gal­būt bent jau iš­ana­li­zuo­tų al­ter­na­ty­vius va­rian­tus – 2, 3, 5, 25 ar vie­na įmo­nė. Šian­dien jie tų al­ter­na­ty­vų ne­ana­li­za­vo. Už­mes­ti Sei­mui ir R. Kar­baus­kio lū­po­mis pa­sa­ky­ti, kad ki­tą sa­vai­tę opo­zi­ci­jos lau­kia eg­za­mi­nas, aki­vaiz­džiai ro­do, kad val­dan­tie­ji ban­dy­tų ir mums, kaip opo­zi­ci­jai, pri­mes­ti da­lį at­sa­ko­my­bės iš anks­to sa­ky­da­mi, ar mes no­ri­me re­for­mų, ar ne­no­ri­me. No­rė­ki­te tų re­for­mų kiek­vie­nas iš jū­sų bent per pu­sę tiek, kiek aš jų no­riu ir rei­ka­lau­ju. Aš dar dau­giau sa­kau – li­be­ra­lai rei­ka­lau­ja re­for­muo­ti urė­di­jų tin­klą Vy-riau-sy-bė-je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, ko­vo mė­ne­sį jau bu­vo mū­sų pa­siū­ly­mas re­for­muo­ti urė­di­jas. Pra­ei­tą penk­ta­die­nį ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas, ku­riam val­dan­tie­ji, de­ja, ne­pri­ta­rė dėl jo įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę, šian­dien pa­ga­liau jūs tu­ri­te ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti tą pa­siū­ly­mą. Aki­vaiz­du, kad Vy­riau­sy­bei jis yra nau­din­gas, ir aš prem­je­ro vie­toj, ko ge­ro, da­ry­čiau vis­ką, kad pa­lai­ky­čiau šį pro­jek­tą, šią re­for­mą, nes tai su­tei­kia vi­są erd­vę įgy­ven­din­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir da­ly­kus, ku­rie yra la­bai svar­būs mū­sų ša­lies ūkio pa­žan­gai. Vis dėl­to kuo jūs aiš­ki­na­te tai, kad prem­je­ras S. Skver­ne­lis nė­ra en­tu­zias­tas pa­siū­ly­mo, ku­ris jam aki­vaiz­džiai nau­din­gas?

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Pra­džio­je tur­būt at­ro­dė, kad už­teks čia tų bal­sų, pas­kui pra­si­dė­jo abe­jo­nės. Po ma­no pa­sa­ky­mo pra­ėju­sį penk­ta­die­nį per šį mik­ro­fo­ną, kad pa­si­steng­siu, kad iš li­be­ra­lų ne­lik­tų nė vie­no bal­so, at­ėjo ki­toks re­a­ly­bės su­vo­ki­mas. Iki tol, at­ro­do, gy­ven­ta al­ter­na­ty­vio­je re­a­ly­bė­je. Ge­rai pri­mi­nė­te ko­vo mė­ne­sį. Da­bar jau kai kas pa­plo­ni­nę bal­sus ir pa­smai­li­nę lie­žu­vį sa­ko: oi, čia vis­kas ge­rai. Ger­bia­mie­ji, ne­ap­si­me­ti­nė­ki­te, kad ko­vo 16 die­ną at­mes­da­mi ma­no pro­jek­tą ne­su­pra­to­te, kas siū­lo­ma, ne­ap­si­me­ti­nė­ki­te, kad penk­ta­die­nį ne­su­pra­to­te, kas siū­lo­ma. Bet kai iš­gir­do­te ma­no pa­sa­ky­mą, kad iš li­be­ra­lų už re­for­mą ne­liks nė vie­no bal­so, at­si­to­kė­jo­te. Ar įma­no­ma drau­giš­kai kal­bė­ti, da­ly­kiš­kai, ar rei­kia štai ši­taip? Aš ne­no­rė­čiau taip, aš taip ne­įpra­tęs, pa­tys at­ve­dė­te prie to.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų, ar vie­nas bū­das, ar ki­tas bū­das, pa­sek­mės yra tos pa­čios, ypač re­gio­nams, nes mes ati­duo­da­me vis­ką į Vy­riau­sy­bės ran­kas, tik šiuo at­ve­ju mes kaip ir ne­bū­sim kal­ti. Klau­si­mas, ar Vy­riau­sy­bė iš­drįs pa­si­elg­ti taip kar­di­na­liai pa­da­ry­da­ma vie­ną įmo­nę, kaip bu­vo kaž­ka­da teik­tas įsta­ty­mas, ar­ba net­gi UAB’ą ko­kį nors. Iš tik­rų­jų pa­sek­mės tos pa­čios. Aš no­rė­čiau jū­sų kaip po­li­ti­ko pa­klaus­ti. Ko­dėl Vy­riau­sy­bė ne­tei­kė to­kio įsta­ty­mo iš kar­to, nes lo­giš­ka – pri­si­i­mant vi­są at­sa­ko­my­bę ir no­rint pa­da­ry­ti re­for­mą pa­pras­čiau­sias ke­lias ir bu­vo toks? Ar ne­ma­no­te, kad Vy­riau­sy­bė žai­džia sa­vo žai­di­mą?

E. GENTVILAS (LSF). Ne­ži­nau, tre­čias klau­si­mas skam­ba iš opo­zi­ci­jos ir klau­sia ma­nęs, ko­dėl Vy­riau­sy­bė taip da­ro ar­ba ko­kie mo­ty­vai. Kas aš čia – tar­pi­nin­kas tarp opo­zi­ci­jos ir Vy­riau­sy­bės? Tik­rai ne­si­jau­čiu tar­pi­nin­ku, esu pa­si­ren­gęs pri­si­dė­ti prie ge­rų dar­bų, bet esu pa­si­ren­gęs ir gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Ko­dėl jie taip el­gia­si ir ko­dėl ne­tei­kia, ne­ži­nau. Ma­no ma­ny­mu, yra tik re­to­ri­ka. Mes esa­me stip­rūs re­for­mų ša­li­nin­kai. Sėk­mės, sėk­mės, da­ry­ki­te ir pri­si­im­ki­te at­sa­ko­my­bę dėl to, kad toks pat pro­jek­tas at­si­ras­tų Vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­te. Aš as­me­niš­kai ti­kiu, kad jie pra­blai­vėtų, su­kur­tų nor­ma­les­nį va­rian­tą, ieš­ko­tų bent jau įvai­rių al­ter­na­ty­vų.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ko­le­gai no­riu pa­sa­ky­ti, kad aš su­pra­tau, kaip aš bal­sa­vau ir ko­dėl taip bal­sa­vau ko­vo mė­ne­sį. Ir da­bar ne­la­bai no­rė­čiau su­tik­ti, kad jūs ati­duo­da­te vis­ką į Vy­riau­sy­bės ran­kas. Pa­si­žiū­rė­kite į Miš­kų įsta­ty­mo 5 straips­nio 3 da­lį, 4 da­lį, kur yra ir miš­kų tar­ny­bos reg­la­men­ta­vi­mas, ir Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos reg­la­men­ta­vi­mas, jūs kaž­ko­dėl jų ne­iš­brau­kia­te. O ži­nant, kad Vy­riau­sy­bė no­ri kur­ti vie­ną įmo­nę „Lie­tu­vos miš­kai“, tai da­bar Lie­tu­vos miš­kus val­dys Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja. Jūs ne­at­ve­ria­te iki ga­lo Vy­riau­sy­bei ran­kų, pa­si­rin­ki­mo. Ir dar vie­nas mo­men­tas. Skai­to­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, kad įsta­ty­mų lei­dė­jas tu­ri nu­sta­ty­ti, kaip yra dis­po­nuo­ja­ma vals­ty­bės tur­tu.

E. GENTVILAS (LSF). Taip. An­driau, bet jūs ir ne­sa­te tas, ku­ris pra­dė­jo­te smai­lin­ti lie­žu­vį ar plo­nin­ti bal­se­lį. Ne apie tams­tą šne­ku ir su­pran­tu tams­tos po­zi­ci­ją. Aš pats esu pa­si­ren­gęs svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­teik­ti tas pa­tai­sas, apie ku­rias jūs da­bar šne­ka­te ir kur Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do kaip trū­ku­mus. Man rei­kė­jo grei­tai įre­gist­ruo­ti kaip at­sar­gi­nį ra­tą. Prie­šin­gu at­ve­ju aš bū­čiau pa­vė­la­vęs pa­gal pro­ce­dū­rą ir šian­dien jau bū­čiau pa­vė­la­vęs, ta­čiau dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te pa­žeis­tų pro­ce­dū­rų at­si­dė­jo urė­di­jų re­for­mos svars­ty­mas iki ant­ra­die­nio. Jau bū­čiau šian­dien pa­vė­la­vęs, penk­ta­die­nį ne­lei­do. Ko­le­ga, aš tą tik­rai da­ry­siu, jei­gu bus leis­ta tai da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Bas­tys.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt jums yra ži­no­ma, kad šian­dien, jei­gu mes kal­ba­me apie ap­lin­ko­sau­gi­nę funk­ci­ją, miš­kų yra iš­ker­ta­ma iki 1,5 %, tai vi­siš­kai ati­tin­ka­me tuos rei­ka­la­vi­mus. Kai­na, pa­ly­gin­ti su es­tais, lat­viais, yra gau­na­ma di­des­nė, tai yra pa­ly­gi­na­mo­sios kai­nos. Įmo­nių, ku­rios dir­ba ir per­dir­ba miš­ką, ku­rių yra ši veik­la, yra žen­kliai dau­giau. O tiek lat­viai, tiek es­tai yra pa­da­rę tas re­for­mas, prie ko jūs taip pat siū­lo­te ei­ti. Iš kar­to ky­la klau­si­mas, ar iš tie­sų yra ei­na­ma tuo ke­liu? O ta al­ter­na­ty­va, ku­ri iš tie­sų yra su­de­rin­ta ir su miš­ki­nin­kais, yra pa­siū­ly­ta J. Ole­ko. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų tie­siog lai­ky­tis tos al­ter­na­ty­vos ir taip bus iš­spręs­tas klau­si­mas ir urė­di­jų, nes ten yra dau­giau siū­lo­ma ūki­niu eko­no­mi­niu vie­ne­tu spręs­ti, kiek tu­rė­tų bū­ti urė­di­jų…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te.

M. BASTYS (LSDPF). Ma­nau, kad iš tie­sų ne­rei­kė­tų tų al­ter­na­ty­vų siū­ly­ti, kaip jūs da­bar siū­lo­te, juo la­biau tai ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos, kaip Tei­sės de­par­ta­men­tas aiš­ki­na. Dė­ko­ju.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ne­ži­nau, ką jums aiš­ki­no Tei­sės de­par­ta­men­tas. Sa­vo raš­te, iš­va­do­je jie nie­ko apie ne­ati­ti­ki­mą Kon­sti­tu­ci­jai ne­ra­šo. Aš pri­ta­riu dėl urė­di­jų veik­los ver­ti­ni­mo. Aš jos tik­rai ne­nu­ra­šau ir dau­ge­liu po­žy­mių mes lai­ko­mės ge­riau, ta­čiau yra bū­ti­ny­bė re­for­muo­ti. No­riu pa­sa­ky­ti, ne­už­si­ka­bin­ki­te už tos vie­nos urė­di­jos nu­ro­dy­mo. Jei­gu Vy­riau­sy­bei ati­ten­ka prie­vo­lė, jie per­gal­vos. Aš tuo esu tik­ras. Jei­gu at­me­ta­te ma­no pro­jek­tą, lie­ka Sei­mui pa­siū­ly­tas K. Na­vic­ko pro­jek­tas su vie­na vals­ty­bės val­do­ma įmo­ne.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Svei­ki­nu, ko­le­ga Eu­ge­ni­jau, su ener­gin­ga vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja. Ko ne­įti­ki­no kal­bė­ji­mo tu­ri­nys, tai tą tu­rė­jo įti­kin­ti tvir­tas bal­so to­nas. Aš jau ir­gi ti­kė­jau, kad kal­ba ge­res­nis pre­ten­den­tas į prem­je­rus ne­gu kad da­bar­ti­nis.

Bet jei­gu grįž­tu­me prie pro­jek­to tu­ri­nio, už ku­rį mums vis tiek rei­kia bal­suo­ti, o ne už tvir­tą lai­ky­se­ną, tai ga­li­ma su­tik­ti, kad tik­rai ver­ta iš­brauk­ti tą skai­čių 42, bet vis dėl­to jūs gal su­tik­si­te, kad pro­jek­tas yra ge­ro­kai to­bu­lin­ti­nas, nes lie­ka Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja. Kam ji rei­ka­lin­ga, jei­gu liks ma­žai tų urė­di­jų? Vi­sos ki­tos struk­tū­ros ne­pa­lies­tos. Ir mes ne­ga­lė­si­me jū­sų pro­jek­to ko­mi­te­tuo­se pa­to­bu­lin­ti, nes tai su­si­ję su ki­tais straips­niais. Kaip ži­no­te, pa­gal tei­sė­kū­ros prin­ci­pus ne­ga­li­ma jų keis­ti, jei­gu jų nė­ra pra­di­nia­me pro­jek­te. Gal su­tik­si­te, kad dar kar­tą rei­kia at­si­im­ti ir to­bu­lin­ti?

E. GENTVILAS (LSF). Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas pro­jek­tas iš­brauk­ti 42 urė­di­jas yra re­gist­ruo­tas Sei­me 2016 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį. Man ko­le­ga iš vals­tie­čių sa­ko, tu čia už­si­i­mi­nė­ji po­li­ti­ka­vi­mu prieš mus. Jums pa­tiems tur­būt dar to­kia per­ga­lė ne­si­sap­na­vo, ko­kią jūs pa­ty­rė­te spa­lio 9 ir spa­lio 23 die­no­mis. Aš tie­siog se­niai, nuo 2015 me­tų ma­niau, kad to ne­ga­li­ma įra­šy­ti į pro­jek­tą. Jei­gu jums ne­pa­tin­ka ma­no pro­jek­tas, M. Ka­ti­liš­kis yra pa­ra­šęs kny­gą „Miš­kais at­ei­na ru­duo“.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už spal­vin­gą pri­sta­ty­mą.

Nuo­mo­nė už – M. Ma­jaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je) M. Ma­jaus­kas – nuo­mo­nė už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Aš ma­nau, kad tai yra be ga­lo svar­bus ap­si­spren­di­mas mū­sų val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Iš tik­rų­jų es­mi­nis klau­si­mas, ko­kiu ke­liu mes ei­si­me. Nes jei­gu at­ver­si­me Pan­do­ros skry­nią spręs­ti, kiek vis dėl­to urė­di­jų tu­rė­tų lik­ti, ne­aiš­ku, kiek liks, nes vie­ni pa­siū­lys 10, ki­ti pa­siū­lys dau­giau kaip 20, dar ki­ti pa­siū­lys 30, ban­dy­da­mi įtik­ti vie­niems ar ki­tiems urė­dams ar ban­dy­da­mi iš­sau­go­ti vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją. To­dėl spren­di­mas ati­duo­ti, de­le­guo­ti tą vi­są re­for­mą Vy­riau­sy­bei, ma­no su­pra­ti­mu, bū­tų la­bai at­sa­kin­gas žings­nis. Tai bū­tų ir tik­ras iš­ban­dy­mas pa­čiai Vy­riau­sy­bei.

Jei­gu vis dėl­to nu­spren­džia­me, kad no­ri­me gel­bė­ti Vy­riau­sy­bę, ap­sau­go­ti ją nuo re­for­mų, iš tie­sų ta­da rei­kė­tų bal­suo­ti prieš ir įsta­ty­me įra­šy­ti la­bai kon­kre­čius skai­čius, kiek tų urė­di­jų tu­rė­tų bū­ti, ir mums pa­tiems ta­da pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už pa­sek­mes. Aš vis dėl­to ma­nau, kad tai yra Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą tei­ki­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ka­dan­gi ko­le­ga su ma­nim ne­su­si­ta­rė, kaip aš tu­rė­čiau da­ly­vau­ti jo vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jo­je, tai ne­su pa­si­ren­gęs taip la­bai bal­suo­ti už. Pro­jek­tas bū­tų tin­ka­mas, jei­gu ži­no­tu­me, kad Vy­riau­sy­bė ne­pla­nuo­ja ko­kios nors es­mi­nės urė­di­jų re­for­mos. Iš tik­rų­jų ta­da iš­brauk­ti tą skai­čių ir pa­lik­ti Vy­riau­sy­bei tei­sę šiek tiek gal­būt pa­stam­bin­ti vie­ną ki­tą urė­di­ją bū­tų lo­giš­ka. Bet da­bar Vy­riau­sy­bė yra vie­šai pa­skel­bu­si ki­tus tiks­lus – da­ry­ti gi­lu­mi­nę re­for­mą. Tai pa­gal šį pro­jek­tą keis­tai at­ro­dy­tų, jei­gu ban­dy­tu­me tik iš­brauk­ti tą skai­čių, o pa­lik­tu­me vi­sas ki­tas struk­tū­ras.

Aš ma­nau, kad da­bar yra ta si­tu­a­ci­ja, kad mes Sei­me vis dėl­to tu­ri­me su­si­tar­ti ir ne­ra­si­me to­kių pa­pras­tų spren­di­mų, kaip to skai­čiaus iš­brau­ki­mas. Vy­riau­sy­bė ati­da­vė ra­di­ka­lias pa­tai­sas Sei­mui. Yra kom­pro­mi­si­niai ma­no ir kai ku­rių ki­tų ko­le­gų va­rian­tai. Aš ma­nau, ta­me lau­ke rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mų. Ap­gai­les­tau­da­mas tu­riu kon­sta­tuo­ti, kad ne­ga­liu pri­tar­ti tam ieš­kan­čiam la­bai pa­pras­tų iš­ei­čių pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 80, prieš – 5, su­si­lai­kė 25. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 11 die­ną.

Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ar bus pa­si­reng­ta iki to lai­ko­tar­pio?

P. Čim­ba­ras – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ačiū. Aš no­rė­čiau, kad pa­pil­do­mu bū­tų skir­tas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Vis tiek jau da­bar svars­to­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra pa­siū­ly­mas pra­šy­ti pa­pil­do­mo ko­mi­te­to. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, ką reiš­kia da­bar, kai mes dar įsi­vel­si­me dėl pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų. Bet čia ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė. Pra­šy­mas tei­sė­tas.

Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti, ar skir­ti kaip pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, ar ne. Tie, ku­rie spau­džia­te myg­tu­ką „už“, ma­no­te, kad rei­kė­tų skir­ti kaip pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, ku­rie ma­no­te ki­taip, spau­džia­te ki­tus myg­tu­kus ir iš­reiš­kia­te ki­tą nuo­mo­nę.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą pa­si­sa­kė 34, prieš – 57, su­si­lai­kė 17. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ne­ski­ria­mas. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kaip su­ta­rė­me – svars­ty­si­me lie­pos 11 die­ną.

 

15.26 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 9, 25, 30 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4599(2) (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Jau yra pa­si­reng­ta, įvy­ko Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis ir ga­li­me svars­ty­ti 2-1a klau­si­mą, o tai bū­tų Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 9, 25, 30 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4599(2). Yra gau­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai.

V. Po­de­rys gal dar no­rė­tų ko­men­tuo­ti? Pra­šau Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Gal pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? 2 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­ma­sis ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir vi­są 2 straips­nį su pa­siū­ly­mu ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 4 ir 5 straips­niai. Taip pat ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? 6 straips­nis. Taip pat yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria de­par­ta­men­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ir pa­siū­lė… Čia dėl įsi­ga­lio­ji­mo.

V. PODERYS (LVŽSF). Lie­pos 1 die­ną. Čia dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo nuo 2002 m. lie­pos 1 d. pa­tiks­lin­ta.

PIRMININKĖ. Pa­tiks­lin­ta da­ta, taip. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ir vi­są 6 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 7 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju prane­šė­jui.

No­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš nė­ra. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 101, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.28 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 391 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4598(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 391 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4598(2).

Gal taip pat iš kar­to pa­straips­niui? 1, 2, 3 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 4 straips­nio bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria per­tek­li­nių žo­džių iš­brau­ki­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­im­ti su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu? Ga­li­me pri­im­ti vi­są 4 straips­nį. 5, 6, 7, 8, 9 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 10 straips­nio bu­vo gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Tei­si­nės tech­ni­kos pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ir vie­na, ir an­tra tech­ni­nė pa­sta­ba. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti 10 straips­nį su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu. 11 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. 12 straips­nis. Taip pat dėl dvie­jų straips­nio da­lių yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Tai vi­siš­kai ana­lo­giš­ka pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Taip pat tech­ni­nio po­bū­džio. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 13 straips­nis, 14 straips­nis, 15 straips­nis, 16 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

17 straips­nis. Yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­ne­šė­jau.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, kaip siū­lė iš­dės­ty­ti straips­nį, pri­de­ra. Tai tech­ni­nis pa­siū­ly­mas dėl lei­di­mo ga­lio­ji­mo.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­tar­ti. Ir vi­są 17 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 18 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Dėl 19 straips­nio taip pat ma­tau tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mą. Ga­li­me pri­im­ti su pa­siū­ly­mu?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­im­ti 19 straips­nį. 20 straips­nis, 21 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti, nes pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 22 straips­nis. Yra gau­ti Tei­sės de­par­ta­men­to du pa­siū­ly­mai dėl dvie­jų straips­nių. Pra­šom.

V. PODERYS (LVŽSF). Tech­ni­nė pa­sta­ba, kur įsta­ty­mo straips­nių da­lių nu­me­riai bu­vo sumai­šy­ti.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 22 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 23 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti. 24 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Pa­siū­ly­mas dėl ins­ti­tu­ci­jos ko­rek­tiš­ko pa­va­di­ni­mo. Ko­rek­tiš­kai pa­va­din­ti ins­ti­tu­ci­ją rei­kė­jo. Iš­brauk­ti­ni žo­džiai „prie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos“.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir 24 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 25 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. 26 straips­nis. Taip pat tech­ni­nio po­bū­džio.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, tech­ni­nio. Iš­brauk­ti per­tek­li­nius žo­džius siū­lo ir mes su­tin­ka­me. Ko­mi­te­tas su­ti­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me su pa­siū­ly­mu, kar­tu įver­ti­nant jį, pri­im­ti 26 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti. 27 straips­nis. Ne­bu­vo gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­im­ti. 28 straips­nis. Vėl­gi tech­ni­nio po­bū­džio dėl nu­me­ra­ci­jos.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ima­me.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti 28 straips­nį. 29 straips­nis. Yra gau­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai.

V. PODERYS (LVŽSF). Čia taip pat vi­siš­kai tech­ni­niai pa­siū­ly­mai.

PIRMININKĖ. Taip pat ir dėl 1 da­lies, ir dėl 2 da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Taip pat bu­vo gau­tas Sei­mo na­rių J. Ja­ru­čio, J. Varž­ga­lio, D. Ke­pe­nio ir D. Gai­žaus­ko pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­svars­tė, nes pa­siū­ly­mas bu­vo pa­teik­tas per vė­lai.

To­kiu at­ve­ju dė­ko­ju pra­ne­šė­jui ir kvie­čiu iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę už ir prieš. Jų ne­ma­tau. Kvie­čiu bal­suo­ti. Pra­šau.

V. PODERYS (LVŽSF). Dėl vi­so pro­jek­to bal­suo­ja­me?

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to, Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 103, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4598(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.33 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straips­nių pa­kei­ti­mo, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 33 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4600(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straips­nių pa­kei­ti­mo, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 33 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4600(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 8 straips­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau!

V. PODERYS (LVŽSF). Tei­si­nio ko­rek­tiš­ku­mo dė­lei de­par­ta­men­tas siū­lo įra­šy­ti nuo­ro­dą į 14 straips­nio 11 da­lį, kam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me pri­tar­ti. Ir vi­są 8 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dėl 9, 10, 11, 12… (mi­nu­tė­lę, tuoj) 11 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 12 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. PODERYS (LVŽSF). Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja abe­jo­ja, ar tri­jų mė­ne­sių ga­li už­tek­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, bus už­tek­ti­nai lai­ko, nes tie do­ku­men­tai yra iš­duo­da­mi anks­čiau, nei tie trys mė­ne­siai pra­de­da te­kė­ti. Iš da­lies ma­no­me, kad nė­ra ko nuo­gąs­tau­ti, iš da­lies pri­ta­ria­te.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies? Ga­li­me. Dėl vi­so 12 straips­nio. Ga­li­me pri­im­ti vi­są 12 straips­nį? Ga­li­me. Dėl 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 25 straips­nio bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Čia tik pa­aiš­ki­na­me, kad trys mė­ne­siai… tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nas pra­si­de­da po auk­cio­no pa­bai­gos. Ma­no­me, kad ki­to­je da­ly­je, ki­ta­me straips­ny­je, ta pro­ble­ma yra iš­spręs­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei iš da­lies pri­tar­ti de­par­ta­men­to iš­va­dai? Ga­li­me. Tai vi­są 25 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to – ke­tu­ri už, ke­tu­ri prieš. S. Gent­vi­las. Ačiū. Nuo­mo­nė už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, la­bai no­rė­tų­si pa­svei­kin­ti šį kar­tą Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pro­jek­tą. Iš es­mės vals­tie­čiai ža­dė­jo de­cen­tra­li­zuo­ti ener­gi­jos ga­my­bą, ir tai yra pir­mas žings­nis iš tūks­tan­čio žings­nių, ku­rį jūs tu­rė­tu­mė­te ženg­ti, bet la­bai tei­sin­ga lin­kme. Aš la­bai svei­ki­nu ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą pro­jek­tą, nes yra ma­ži­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nau­da, pa­ke­lia­ma ga­li­mų įren­gi­nių ga­lia, iš­ple­čia­mas var­to­to­jų ra­tas, ku­rie ga­li pa­si­nau­do­ti abi­pu­sės ap­skai­tos ga­li­my­be. Tad iš tik­rų­jų čia – punk­tas, ku­riuo jūs tik­rai kaip ža­lie­ji už­si­de­da­te pliu­są dėl at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos, bet la­bai no­rė­tų­si pa­lin­kė­ti, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­reng­tų dau­giau to­kių pro­jek­tų, nes lig­šio­li­nė vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos po­li­ti­ka ėjo link mo­no­po­li­za­ci­jos, link Lie­tu­vos ener­gi­jos pri­ori­te­to ati­da­vi­mo „Lie­tu­vos ener­gi­jai“. Ir kon­kre­čiai pra­ėju­sią se­si­ją opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkėje tu­rė­jo­me pa­siū­ly­mų, kaip pa­da­ry­ti di­des­nę vals­ty­binių pro­jek­tų kon­ku­ren­ci­ją, ypač ener­ge­ti­kos, bet bu­vo at­mes­ta. Aš la­bai svei­ki­nu ši­tą ini­cia­ty­vą – ge­ras žings­nis ge­ra lin­kme li­be­ra­li­zuo­jant rin­ką, bet im­ki­tės at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir da­ry­ti dau­giau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš, kaip ža­lio­ji, taip pat no­rė­čiau pa­kvies­ti pa­lai­ky­ti ši­tą pro­jek­tą, nes tai pa­ska­tin­tų at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių plėt­rą ir su­teik­tų ga­li­my­bę bui­ti­niams var­to­to­jams ir smul­kia­jam ver­slui ga­min­ti elek­tros ener­gi­ją sa­vo reik­mėms ir taip su­ma­žin­ti sa­vo ener­gi­jos iš­lai­das. Taip pat bū­tų su­ma­žin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, per­tek­li­niai at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių ga­mi­na­mai ener­gi­jai rei­ka­la­vi­mai. Tai­gi siū­ly­čiau vi­siems pa­lai­ky­ti ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes už. Dėl nuo­mo­nės prieš nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 104 pri­ta­rė At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIP-4600(2). Jį skel­bia­me pri­im­tą. (Gongas)

2a ir 2b įsta­ty­mų pro­jek­tus svars­ty­si­me tru­pu­tį vė­liau, nes rei­kia su­si­pa­žin­ti su re­da­guo­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu.

 

15.40 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir PAVB EPS vals­ty­bių eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-871 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar kvie­čiu… Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir PAVB EPS vals­ty­bių eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-871. Pra­ne­šė­jas – D. Sku­se­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras. Pra­šom, ger­bia­ma­sis.

D. SKUSEVIČIUS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­kia įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių ir Pie­tų Af­ri­kos vys­ty­mo­si ben­dri­jos eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo. Įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka at­lik­ti vi­daus pro­ce­dū­ras, bū­ti­nas šiam su­si­ta­ri­mui įsi­ga­lio­ti. Su­si­ta­ri­mo tiks­las yra su­kur­ti il­ga­lai­kius sta­bi­lius ir Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos tai­syk­les ati­tin­kan­čius san­ty­kius su šio­mis vals­ty­bė­mis. Su­si­ta­ri­mas jau yra iš anks­to tai­ko­mas. Pra­šy­tu­me pa­lai­ky­mo šia­me eta­pe. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pre­le­gen­te, mie­las mi­nist­re, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka yra iš­vys­ty­ta ša­lis tik su vie­na abe­jo­ti­na aso­cia­ci­ja, tai yra aso­cia­ci­ja BRICS. Tai nė­ra mū­sų prie­šai, bet tai yra In­di­ja, Ki­ni­ja, Ru­si­ja. Ką mes at­ei­ty­je ga­lė­tu­me kar­tu su ki­to­mis Vi­du­rio Eu­ro­pos ir Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis pa­da­ry­ti, kad pa­veik­tu­me jų po­li­ti­nį eli­tą ir pri­ar­tin­tu­me juos prie Eu­ro­pos Są­jun­gos ir prie mū­sų Šiau­rės At­lan­to są­jun­gos? Kaip pie­tų af­ri­kie­čius, ku­riuos kar­tu kū­rė mū­sų pro­tė­viai ir olan­dai, ir ki­ti, kaip pa­veik­ti juos, kad jie šiek tiek at­si­suk­tų nuo BRICSʼo prie ki­tų mums pa­žįs­ta­mų są­jun­gų?

D. SKUSEVIČIUS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­ry, la­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą. Lie­tu­va dir­ba šiuo klau­si­mu per tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas – esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai ir ten nuo­sek­liai da­ly­vau­ja­me for­muo­jant šias po­li­ti­kas, taip pat da­ly­vau­ja­me ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, kur šiuos klau­si­mus ban­do­me spręs­ti ir ju­din­ti į prie­kį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ar mes tu­ri­me di­plo­ma­ti­nius san­ty­kius, di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių bent vie­no­je iš tų ša­lių, ku­rias da­bar mi­ni­me?

D. SKUSEVIČIUS. Nuo 2014 me­tų yra for­ma­liai pri­im­tas spren­di­mas ir jau ku­rį lai­ką vei­kia mū­sų am­ba­sa­da Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je, iš ku­rios mes ir ban­do­me vys­ty­ti san­ty­kius su šio­mis vals­ty­bė­mis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į jums pa­teik­tus klau­si­mus. Ga­li­te at­si­sės­ti. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo su­tar­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Pa­grin­di­nis – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svar­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čiu grįž­ti prie Teis­mų įsta­ty­mo. Mes bu­vo­me su­ta­rę, kad įvy­ko svars­ty­mas. Pri­tar­ta ypa­tin­gai sku­bai. Da­bar no­rė­tu­me pra­šy­ti pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je ap­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to gau­tas iš­va­das dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Kvie­čiu S. Šed­ba­rą.

 

15.44 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 7 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4309(2) (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu – Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 7 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4309(2). Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, re­dak­ci­nė pa­sta­ba.

PIRMININKĖ. Taip pat dėl 6 da­lies yra gau­ta ki­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­dis­ku­ta­vęs su­ta­rė pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to yra no­rin­čių kal­bė­ti? Nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 94 Sei­mo na­riai pri­ta­rė Teis­mų įsta­ty­mui, ku­rį skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.45 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 9 ir 268 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4310(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 9 ir 268 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4310(2). Dėl 1 straips­nio bu­vo gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai yra vi­siš­kai toks pat kaip ir dėl pir­mo­jo ba­zi­nio įsta­ty­mo. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Taip pat dėl ki­to punk­to.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ly­giai tas pats, kas ir dėl ba­zi­nio įsta­ty­mo, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­ko­ju. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu ir ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? Ga­li­me pri­im­ti. 2 ir 3 straips­niai, čia ne­bu­vo gau­ta pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: 93 vien­bal­siai pri­ta­rė Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­tui. Skel­bia­me jį pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.47 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 260 ir 308 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4311(2) (pri­ėmi­mas)

 

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 260 ir 308 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4311(2). Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ana­lo­giš­kas kaip ir dėl anks­tes­nių, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Taip pat ga­li­me pri­im­ti. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.48 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 13 ir 84 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4312(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 13 ir 84 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4312(2). Dėl 1 straips­nio gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ana­lo­giš­kas kaip ir anks­čiau. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 2 ir 3 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? At­si­pra­šau, dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai yra ana­lo­giš­ki pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. 3 straips­nį taip pat ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 96, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.49 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2261 straips­niu ir 570, 589, 633 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIP-4313(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pas­ku­ti­nis ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2261 straips­niu ir 570, 589, 633 straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4313(2).

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

2 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti re­dak­ci­ją nau­jais žo­džiais, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Ir ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį.

3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti.

4 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai yra du iš anks­čiau ana­lo­giš­ki pa­siū­ly­mai, abiem ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­im­ti 4 straips­nį su ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui. Ga­li­me pri­im­ti ir vi­są straips­nį.

5 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: 95, vien­bal­siai, pa­si­sa­kė už Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są. (Gon­gas) Skel­biu jį pri­im­tą.

 

15.52 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-27) pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas. Ar pa­si­ruo­šęs ger­bia­ma­sis Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas P. Čim­ba­ras? Vi­sa­da pa­si­ruo­šęs.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pra­šom, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. La­ba die­na, Sei­mo na­riai. Bir­že­lio 28 die­ną ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 23 straips­nį pa­pil­dy­ti 4 da­li­mi, ku­rios es­mė yra ta, kad pra­de­dan­tis dirb­ti įstai­gos va­do­vas ne­gau­tų ma­žes­nio at­ly­gi­ni­mo ne­gu tar­nau­to­jas, tu­rin­tis di­de­lį sta­žą, pa­tir­tį vals­ty­bės tar­ny­bo­je, aukš­tą ka­te­go­ri­ją ir kla­sę.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę ir ma­ny­da­ma, kad įgy­ven­di­nus pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos dar­bo už­mo­kes­tį ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams nu­sta­ty­ti va­do­vau­jan­tis ne ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais, o vie­no­je įstai­go­je dir­ban­čio vals­ty­bės tar­nau­to­jo ar dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio dy­džiu, ku­rį bū­tų ga­li­ma dirb­ti­nai pa­di­din­ti. Be to, pa­žy­mė­ti­na, kad bū­ti­na vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų reg­la­men­ta­vi­mą keis­ti sis­te­miš­kai, at­sa­kin­gai, o ne pa­gal at­ski­rus siau­rus pa­siū­ly­mus. Tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti nau­jo­je Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je.

Pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­mo­nei? Ga­li­me.

 

15.53 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Rai­sos Kuz­hyl­nos pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-28) pri­ėmi­mas

 

Ki­tas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Rai­sos Kuz­hyl­nos pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pra­šo­me, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Taip pat bir­že­lio 28 die­ną ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo R. Kuz­hyl­nos pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti drau­di­mą rū­ky­ti dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų bu­tuo­se. Čia tik­rai, Sei­mo na­riai, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­pai­nio­ja­me su bal­ko­nais, čia bu­tuo­se.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, nes ma­no, jog nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mas yra vie­na svar­biau­sių žmo­gaus tei­sių. Nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mą įtvir­ti­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, taip pat Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja. Šie tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad nuo­sa­vy­bės tei­sė ga­li bū­ti ap­ri­bo­ta tik pa­ties sa­vi­nin­ko va­lia, įsta­ty­mų ar­ba teis­mo spren­di­mu ta­da, kai rei­kia ga­ran­tuo­ti vie­šą­ją tvar­ką, su­lai­ky­ti nu­si­kal­tė­lį, gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę, svei­ka­tą ar tur­tą.

To­dėl pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai? Ga­li­me pri­tar­ti. Dė­ko­ju.

 

15.54 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Mo­des­to Kle­nio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-29) pri­ėmi­mas

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas „Dėl Mo­des­to Kle­nio pe­ti­ci­jos“.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ko­mi­si­ja taip pat iš­nag­ri­nė­jo M. Kle­nio pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 739 straips­nį nau­ju 9 punk­tu ir ja­me nu­sta­ty­ti, kad ne­ga­li­ma iš­skai­čiuo­ti pi­ni­gų iš ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, at­si­žvel­gu­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jų pa­teik­tas nuo­mo­nes ir to­dėl, kad siū­ly­mas pro­ble­mą iš da­lies iš­spręs­tų tik siau­rai as­me­nų gru­pei – ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos ga­vė­jams, ta­čiau su šia pro­ble­ma su­si­du­ria ne tik ne­tek­to ne­dar­bin­gu­mo pen­si­jų ga­vė­jai, bet ir ki­tų pen­si­jų ar iš­mo­kų ga­vė­jai bei ma­žas pa­ja­mas už­dir­ban­tys as­me­nys, to­dėl bū­ti­na šią pro­ble­mą spręs­ti ben­drai, ne­ap­si­ri­bo­jant ap­sau­gos tam tik­rai as­me­nų gru­pei nu­sta­ty­mu.

To­dėl pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai? Ga­li­me pri­tar­ti. Dė­ko­ju.

Ma­tau, yra at­vy­kęs so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nist­ras. Ar mi­nist­ras pa­si­ren­gęs? L. Ku­ku­rai­tis.

 

15.56 val.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių pen­si­nių teisių iš­sau­go­ji­mo ir per­kė­li­mo įsta­ty­mo Nr. XI-473 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-943 (pa­tei­ki­mas)

 

Pri­sta­tau Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių pen­si­nių tei­sių iš­sau­go­ji­mo ir per­kė­li­mo įsta­ty­mo Nr. XI-473 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-943. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Dė­ko­ju, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu no­ri­ma su­vie­no­din­ti pen­si­jų ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką, kai as­me­nys dir­bo Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se, su nuo 2018 me­tais įsi­ga­lio­sian­čia Pen­si­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta pen­si­jų ap­skai­čia­vi­mo tvar­ka vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

Tai­gi šis įsta­ty­mo pro­jek­tas sa­vo es­me yra tech­ni­nis pa­kei­ti­mas, kai tų, ku­rie dir­bo Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se, ten įgy­tos tei­sės tu­rė­tų bū­ti per­skai­čiuo­ja­mos į ap­skai­tos vie­ne­tus, ga­lio­sian­čius nuo 2018 m. sau­sio 1 d. Taip pat žmo­nėms įsi­dar­bi­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se, prieš tai dir­bus Lie­tu­vo­je, pa­gal ap­skai­tos vie­ne­tus bus ap­skai­čiuo­ja­mos jų pen­si­jos Lie­tu­vo­je ir taip ap­skai­čiuo­ta pi­ni­gų su­ma per­ke­lia­ma į Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų pen­si­jų sis­te­mas.

Pa­pil­do­mai siū­lo­mas pa­kei­ti­mas nu­ma­ty­ti, kad Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kui, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riams, Eu­ro­pos Są­jun­gos teis­mų tei­sė­jams, Au­di­to Rū­mų na­riams siū­lo­ma už­tik­rin­ti ga­li­my­bę už Lie­tu­vos pen­si­jų sis­te­mo­je įgy­tą sta­žą skir­ti so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas su­su­ma­vus iki mi­ni­ma­laus sta­žo jų sta­žą Lie­tu­vo­je ir sta­žą Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se. Šiuo me­tu to­kia tvar­ka ga­lio­ja Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riams.

Šiam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų „Sod­ros“ biu­dže­to lė­šų ne­pri­reiks. Siū­lo­ma įsta­tymo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – nuo 2018 m. sau­sio 1 d., kaip ir Pen­si­jų įsta­ty­mo. Pra­šo­me pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­rė­čiau la­bai rim­tai pa­klaus­ti. Jūs no­ri­te su­vie­no­din­ti. Ne­aiš­ku, ką mes da­ry­si­me su tais įsta­ty­mais, ku­rie įsi­ga­lio­jo sau­sio 1 die­ną, nes Sei­me pa­si­ro­dė įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie ne­vi­siš­kai ati­tin­ka pri­im­tų įsta­tymų, sa­ky­ki­me, ge­ne­ra­li­nę li­ni­ją. Tai ar ne per anks­ti tei­kia­te šias įsta­ty­mo pa­tai­sas, nes čia kal­ba­me apie vie­ne­tus, vi­sus ki­tus da­ly­kus, kai mes ne­ži­no­me, ką da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ren­gia­si da­ry­ti su vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu? Tai gal ati­dė­ki­me ru­de­niui, at­eis su pa­siū­ly­mais, ta­da ži­no­si­me, ar ver­ta, kad ne­rei­kė­tų grįž­ti at­gal ir su šiuo įsta­ty­mu? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Bent jau pa­gal tai, ką ren­gia Vy­riau­sy­bė, tai ne­pla­nuo­ja ko­re­guo­ti skai­čia­vi­mo sis­te­mos, vie­ne­tų sis­te­mos. Tai reiš­kia, kad tos per­tvar­kos, ku­rios bū­tų pla­nuo­ja­mos, tai bū­tent re­mian­tis ta skai­čia­vi­mo sis­te­ma, ku­ri yra pa­tvir­tin­ta nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1 die­nos, o mes pa­siū­ly­mus tei­kia­me dėl da­bar ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo, ku­ris įsi­ga­lios nuo 2018 m. sau­sio 1 d. Dė­kui už klau­si­mą. Man at­ro­do, el­gia­mės nuo­sek­liai.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis mi­nist­re. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti taip pat nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Pra­šom. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 96, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ne­siū­lo­mas. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je.

 

16.00 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 32 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-970ES (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 32 ir 33 straip­snių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-970. Kvie­čiu ap­lin­kos mi­nist­rą K. Na­vic­ką. Pa­teiki­mas.

K. NAVICKAS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Tei­kia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 32 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šis pa­kei­ti­mas yra su­si­jęs su Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos dėl at­sa­ko­my­bės už ap­lin­kos ap­sau­gą sie­kiant iš­veng­ti ža­los ap­lin­kai ir ją iš­tai­sy­ti (at­ly­gin­ti) ne­tin­ka­mu per­kė­li­mu į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę tei­sę. Iš es­mės esa­me ga­vę klau­si­mų iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Ap­lin­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to ir, sie­kiant iš­tai­sy­ti ne­ati­ti­ki­mus, yra tei­kia­mi šie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai.

Įsta­ty­mu siū­lo­mos trys pa­grin­di­nės nuo­sta­tos. Pir­ma, tiks­liau api­brėž­ti, ka­da ža­la sau­go­moms rū­šims ir bu­vei­nėms nė­ra lai­ko­ma ža­la ap­lin­kai. An­tra, nu­ro­dy­ti at­ve­jus, ka­da tai­ko­mas at­lei­di­mas nuo pa­rei­gos im­tis veiks­mų, už­tik­ri­nan­čių ter­ša­lų ir (ar­ba) ki­to­kių da­ran­čių ža­lą ap­lin­kai veiks­nių sku­bią kon­tro­lę, su­lai­ky­mą, pa­ša­li­ni­mą ar ki­to­kį val­dy­mą, sie­kiant su­ma­žin­ti ar iš­veng­ti di­des­nės ža­los ap­lin­kai, nei­gia­mo po­vei­kio žmo­nių svei­ka­tai ar to­les­nio ap­lin­kos ele­men­tų funk­ci­jų pa­blo­gė­ji­mo ir ap­lin­kos at­kū­ri­mo prie­mo­nių tai­ky­mo pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Ap­lin­kos di­rek­to­ra­to pa­pil­do­mą pa­klau­si­mą. Tre­čia, pa­tiks­lin­ti nuo­sta­tas dėl že­mės būk­lės at­kū­ri­mo stan­dar­tų iki būk­lės, ka­da pa­ša­lin­ta di­de­lė grės­mė, kad že­mės už­ter­ši­mas nei­gia­mai pa­veiks žmo­nių svei­ka­tą.

Esa­me ga­vę Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, į jas at­si­žvelg­si­me svars­ty­mo me­tu. Vy­riau­sy­bė pra­šo šį įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Kaip Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je yra nu­ro­dy­ta, jūs, kaip ap­lin­kos mi­nist­ras, pri­si­i­ma­te reikš­min­gą vaid­me­nį nusta­ty­ti at­ve­jus, kaip bus at­ly­gi­na­ma ža­la, kai ji bus pa­da­ry­ta. Čia yra šiek tiek ki­taip, ne­gu mes šian­dien dis­ku­ta­vo­me miš­kų at­ve­ju, kai jūs ven­gė­te pri­si­im­ti tie­sio­gi­nę at­sa­ko­my­bę re­formuo­ti sek­to­rių. Pa­ban­dy­ki­te pa­sa­ky­ti, kaip bus re­for­muo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kad įsta­ty­me bū­tų nu­ma­ty­ti aiš­kūs ri­bo­ji­mai ver­slui, kai jis su­si­durs su vals­ty­bi­niais iš­tek­liais ir ga­li­ma ža­la gam­tai.

K. NAVICKAS. Ne­ži­nau tos są­sa­jos su Miš­kų įsta­ty­mu. Ban­dau vis at­kur­ti, bet tai, ką mes tei­kia­me šiuo įsta­ty­mu, yra, jei­gu tei­sin­gai su­pra­tau klau­si­mą, jei­gu ne, tai dar pa­tiks­lin­ki­te, mes šiuo at­ve­ju tu­ri­me… Pir­miau­sia Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­klau­si­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad mes esa­me ne­tin­ka­mai per­kė­lę api­brė­ži­mus, ka­da yra ta di­de­lė ža­la ir ka­da ža­la iš­tai­sy­ta. Da­bar to­mis pa­tai­so­mis mes įke­lia­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos di­rek­ty­vos nuo­sta­tas.

Dėl at­sa­ko­my­bės aš ne­ži­nau, kaip in­ter­pre­tuo­ti. Pir­miau­sia įsta­ty­me tu­ri bū­ti aiš­kūs api­brė­ži­mai, kad ga­lė­tu­me tą įsta­ty­mą tai­ky­ti. Ne­ži­nau, ar at­sa­kiau, nes ne­su tik­ras, ar su­pra­tau klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Pra­šom, ko­le­ga.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš no­riu, ger­bia­mas mi­nist­re, kad jūs pa­tiks­lin­tu­mė­te, ku­riais me­tais čia ne­tin­ka­mai bu­vo per­kel­ta ta di­rek­ty­va ir po kiek me­tų čia mus at­si­vi­jo tos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­sta­bos?

K. NAVICKAS. Ge­ras klau­si­mas. At­si­vi­jo tai va­sa­rio mė­ne­sį, bet pa­lau­ki­te, ban­dau su­ras­ti. At­si­pra­šau, taip grei­tai ne­ran­du…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Gal bus ga­li­ma vė­liau pa­tiks­lin­ti?

K. NAVICKAS. Taip, mes tu­ri­me at­sa­ky­ti. Tie­siog da­bar taip grei­tai ne­ra­siu čia to.

PIRMININKĖ. Ma­nau, kad jūs pa­tiks­lin­si­te vė­liau, su­si­tik­si­te per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, in­for­muo­si­te ko­le­gą. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­kos at­kū­ri­mo prie­mo­nės, pa­da­rius ža­lą ap­lin­kai, o įvar­dy­ta, kad tai yra ap­lin­kos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka? Ta­čiau at­krei­piant dė­me­sį į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo kon­sta­ta­vi­mus, kad es­mi­nės veik­los ri­bo­ji­mo prie­mo­nės, drau­di­mai ir vi­sos ki­tos veik­los są­ly­gos tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­tos įsta­ty­mu, ar ne­ver­tė­tų įvar­dy­ti įsta­ty­me prie­mo­nių, kaip tu­rė­tų bū­ti at­ku­ria­ma ap­lin­ka ir ko­kiais at­ve­jais? Tą pa­sa­kė ir Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, be­je.

K. NAVICKAS. Aš sa­kiau, kad į da­lį tų pa­sta­bų mes at­si­žvelg­si­me, bet iš es­mės pa­gal tą ben­drą kon­sti­tu­ci­nę san­da­rą mes įsta­ty­mais nu­sta­to­me prin­ci­pus, ku­riais va­do­vau­da­mie­si pa­skui pa­ren­gia­me tą tvar­ką. Tvar­ka jau yra įgy­ven­di­na­ma­sis tei­sės ak­to tu­ri­nys. Ma­nau, kad iš es­mės į kai ku­riuos da­ly­kus mes at­si­žvelg­si­me, tą ir de­kla­ruo­ja­me, bet kad čia bū­tų prieš­ta­ra, aš ne­įžiū­riu. Ma­nau, tai su­si­ję su prieš tai bu­vu­siu klau­si­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į jums už­duo­tus klau­si­mus. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka. Ačiū, mi­nist­re.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­riu pa­dė­ko­ti mi­nist­rui ir mi­nis­te­ri­jai už nu­veik­tą dar­bą, kad pa­tiks­li­na, nes iki šiol bu­vo to­kia ko­li­zi­ja, kai žve­jys, pa­ga­vęs ke­le­tą žu­ve­lių, su­mo­kė­da­vo dau­giau ne­gu kas nors ty­čia už­ter­šęs ap­lin­ką ir iš­py­lęs ko­kius nors ter­ša­lus, che­mi­ka­lus ar dar ką nors. Tai tu­rė­tų tik­rai bū­ti adek­va­tus įver­ti­ni­mas, šiuo at­ve­ju tik­rai pri­ta­riu, kvie­čiu bal­suo­ti už ir pa­lai­ky­ti šį įkei­čia­mą įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Ne­ma­tau ki­to mi­nist­ro, ku­ris pa­teik­tų Žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

16.08 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-884 (pa­tei­ki­mas)

 

Gal ga­li­me pa­kvies­ti I. Šiau­lie­nę? Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-884. Pra­šau, ko­le­ge.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra tei­kia­mas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Šio tei­ki­mo es­mė yra su­si­ju­si su moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų par­kais, ku­rių, kaip jūs ži­no­te, ša­ly­je yra aš­tuo­ni. Jie vyk­do vals­ty­bės pa­ves­tas funk­ci­jas, nau­do­ja vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­tą, ta­čiau, esant da­bar­ti­niam tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui, šie par­kai ne­ga­li su­da­ry­ti pa­lan­kių są­ly­gų steig­ti įmo­nes, t. y. tur­tą jie nau­do­ja pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis ir ne­ga­li nuo­mo­ti tu­ri­mų pa­tal­pų ar teik­ti ki­tos pa­gal­bos be­si­ku­rian­tiems star­tuo­liams. Ka­dan­gi jų už­duo­tis yra ska­tin­ti moks­lo ži­nių ir tech­no­lo­gi­jų sklai­dos pro­ce­sus, su­da­ry­ti są­ly­gas ko­mer­cin­ti moks­li­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus, ska­tin­ti moks­lo ir ver­slo ry­šius, pro­pa­guo­ti ino­va­ci­jų kul­tū­rą, ir yra tei­kia­ma pa­tai­sa. Da­bar ga­lio­jan­tis reg­la­men­ta­vi­mas jiems ne­su­tei­kia tei­sės teik­ti ver­slo in­ku­ba­vi­mo pa­slau­gų, to­dėl yra siū­lo­ma, kad tur­tą jie ga­lė­tų nau­do­ti ne pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis, o pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį 20 me­tų lai­ko­tar­piui ir taip pat iš sa­vi­val­dy­bės, jei­gu to­kie spren­di­mai bū­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, su­tei­kus to­kią tei­sę, šie par­kai ga­lė­tų ne­var­žo­mai įgy­ven­din­ti vals­ty­bei nau­din­gas funk­ci­jas, teik­ti ino­va­ci­jų pa­ra­mos pa­slau­gas, ug­dy­ti ver­slu­mą, ypač tarp jau­nų žmo­nių, ska­tin­ti įmo­nes kur­ti ino­va­ty­vią, aukš­tą pri­de­da­mą­ją ver­tę ku­rian­čius pro­duk­tus, pa­dė­ti ver­slo nau­jo­kams įsi­lie­ti į rin­ką ir į tarp­tau­ti­nius tin­klus, stip­rin­ti moks­lo ir ver­slo part­ne­rys­tę, tie­siog pra­tin­ti prie ino­va­ci­jų kul­tū­ros vi­suo­me­nę. Pri­ėmus to­kius spren­di­mus, ta­da pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­duo­tas tur­tas bū­tų ga­li­mas su­teik­ti ir tre­tie­siems as­me­nims, ir tai yra svar­bu. Juo­lab ir šios Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo veiks­mų pla­ne yra nu­ma­ty­ta prie­mo­nė – moks­li­nės tech­ni­nės pa­žan­gos ir at­vi­ros pri­ei­gos cen­trų veik­los efek­ty­vi­ni­mas jiems nu­sta­to­mus veik­los re­zul­ta­tus sie­jant su fi­nan­sa­vi­mu.

To­dėl 25 straips­ny­je yra siū­lo­ma, kad moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­kai ga­lė­tų gau­ti vals­tybės ar sa­vi­val­dy­bės lė­šų ir tur­to pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Taip pat yra nu­sta­ty­ta tvar­ka, kaip jie tu­rė­tų elg­tis su tuo tur­tu, t. y. su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu pri­va­lė­tų ne vė­liau kaip iki kiek­vie­nų me­tų ge­gu­žės 1 die­nos sa­vo in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je vie­šai pa­skelb­ti pra­ėju­sių fi­nan­si­nių me­tų vals­ty­bės tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo ata­skai­tą, ku­rio­je bū­tų nu­ro­do­ma ben­dra par­kui vals­ty­bės tur­to pa­ti­kė­ta ver­tė, trum­pas de­ta­li­za­vi­mas pa­gal ap­skai­to­mo tur­to rū­šis, tur­to būk­lės pa­si­kei­ti­mai ata­skai­ti­niais me­tais, ko­kie spren­di­mai yra pri­im­ti ir ko­kie tų spren­di­mų re­zul­ta­tai. Tiek trum­pai dėl šio tei­kia­mo pro­jek­to es­mės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­ge, jūs la­bai iš­sa­miai pri­sta­tė­te. No­ri pa­klaus­ti tik vie­nas Sei­mo na­rys – S. Jo­vai­ša. Ma­lo­niai su­tei­kiu žo­dį jums, ko­le­ga.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, klau­siau ir ne­iš­gir­dau, ar kaip nors bus reg­la­men­tuo­ja­ma ta ko­mer­ci­nė veik­la, nes tuo­se tech­no­lo­gi­jų par­kuo­se tuoj pat ga­lės at­si­ras­ti pre­ky­bos cen­trai, vieš­bu­čiai ar dar ko­kie nors su moks­lu ne­su­si­ję da­ly­kai. Kaip jūs tai ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti?

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Tai tu­ri bū­ti su­si­ję bū­tent su moks­lu ir ino­va­ci­jo­mis. Jo­kie pre­ky­bos cen­trai ne­ga­li at­si­ras­ti, nors, ži­no­ma, ap­si­draus­ti nuo to rei­kia. Ži­no­me pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas. Tik­tai bū­ti­nai rei­kė­tų tiks­lin­ti, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas dar 2001 me­tais dėl vals­ty­bės tur­to per­da­vi­mo val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti juo pa­ti­kė­ji­mo tei­se tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo. Tai­gi įtrau­kus tech­no­lo­gi­jų par­kus, su­ra­šant są­ly­gas ir ką nu­ma­to ga­lų ga­le ir įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji ko­le­ge.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. At­si­pra­šau, aš ne­pa­skel­biau prieš tai svars­ty­to, t. y. po pa­tei­ki­mo pri­tar­to Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-970, kad dėl jo kaip pa­grin­di­nis ski­ria­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir kad siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat Sei­mo ru­dens se­si­jo­je.

 

16.14 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4444(2) (svars­ty­mas)

 

Ma­tau, jau yra pa­si­ren­gę ir kvie­čiu grįž­ti prie mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mų 2-2a ir 2-2b – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4444(2). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas V. Po­de­rys tri­bū­no­je. Svars­ty­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­to spren­di­mas yra šis: pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Toks pats yra dėl ly­di­mo­jo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mes da­bar tu­rė­tu­me ap­si­spręs­ti, bet prieš tai yra dis­ku­si­jos. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti D. Krei­vį.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, at­si­nau­ji­nan­ti ener­ge­ti­ka tam­pa mū­sų ener­ge­ti­nės sis­te­mos šer­di­mi ir šian­dien pa­teik­tas įsta­ty­mas yra žings­nis šia kryp­ti­mi. Vi­sai ne­se­niai Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė stra­te­gi­ją, ku­rio­je taip pat at­si­nau­ji­nan­ti ener­ge­ti­ka yra aiš­kus pri­ori­te­tas. Ta­čiau, be­si­džiaug­da­mas šia kryp­ti­mi ir šiuo įsta­ty­mu, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šaukš­tas de­gu­to ga­li su­ga­din­ti vi­są me­daus sta­ti­nę. Šian­dien mes Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­ėmė­me pa­kei­ti­mą, ku­riuo da­ro­mas re­ve­ran­sas jū­ro­je vys­to­miems par­kams. Re­ve­ran­sas reiš­kia tai, kad jiems pri­jun­gi­mas tam­pa ne­mo­ka­mas ir ba­lan­sa­vi­mas, nors ba­lan­sa­vi­mą jie taip pat gaus. Ka­dan­gi šių jū­ro­je vys­to­mų par­kų ga­lia yra nu­ma­to­ma ga­na di­de­lė, kaš­tai, ku­rie guls ant var­to­to­jų, ant vi­sų mū­sų, taip pat bus di­de­li ir kiek­vie­nas, mo­kė­da­mas už elek­trą, mes su­mo­kė­si­me už ši­to par­ko pri­jun­gi­mą. Ma­nau, bū­tų tei­sin­ga, koks bu­vo ir pir­mi­nis įsta­ty­mo va­rian­tas, kad už vi­sų ši­tų di­džių­jų ob­jek­tų pri­jun­gi­mus… Aš tik­rai pri­tar­siu, ką mes šian­dien ko­mi­te­te ir dis­ku­ta­vo­me, kad ap­skri­tai vi­sa ge­ne­ra­ci­ja tu­rė­tų pa­ti su­si­mo­kė­ti už pri­jun­gi­mą, o ne var­to­to­jai tu­rė­tų mo­kė­ti už ši­tą pa­slau­gą, nes, prie­šin­gu at­ve­ju, aš ma­tau, kad ši­taip ga­li bū­ti iš­krai­po­ma rin­ka. Tai­gi ma­no yra vie­nin­te­lė pa­sta­ba, kad siū­ly­čiau 5 straips­nio 10 da­lies pa­tai­są, ne pa­tai­są, at­mes­ti ir pa­tvir­tin­ti prieš tai bu­vu­sį mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą va­rian­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je no­ri da­ly­vau­ti A. Skar­džius, ku­rį ma­lo­niai kvie­čiu kal­bė­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du. Jums – sep­ty­nios mi­nu­tės.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, štai įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl reg­la­men­ta­vi­mo, kaip plė­to­sis vė­jo ener­ge­ti­ka jū­ro­je, ko­kius kaš­tus pri­si­ims in­ves­tuo­to­jas ir ko­kie kaš­tai ati­teks mums vi­siems ir ku­riam lai­kui, su­dė­lio­ti į šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio svars­ty­mo sta­di­ją da­bar mes ir tu­ri­me čia, ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į pa­ties pro­jek­to tei­ki­mo pro­ce­dū­rą, kad vi­są lai­ką bu­vo ban­do­ma ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka be­si­bai­giant anai se­si­jai pra­stum­ti tris es­mi­nius da­ly­kus pro­jek­te.

Pir­mas yra tai, kad bū­tų pa­da­ry­ta iš­im­tis su­tei­kiant Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­ją nau­do­ti vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bai, plėt­rai ir eks­plo­a­ta­ci­jai, pri­si­den­giant tuo, kad kon­kur­se ne­rei­kia da­ly­vau­ti, kai ben­dri pro­jek­tai su ki­to­mis vals­ty­bė­mis na­rė­mis, ir tai nu­ma­ty­ta 59 straips­ny­je. Bet at­si­ver­tę 59 straips­nį mes ran­da­me la­bai keis­tą nuo­sta­tą. Ten pa­ra­šy­ta: „…to­kius ben­drus pro­jek­tus su ki­to­mis vals­ty­bė­mis na­rė­mis ga­li bū­ti įtrauk­ti pri­va­tūs as­me­nys“. Čia ir yra vi­sa es­mė. Gal pa­skelb­ki­me pri­va­čių as­me­nų są­ra­šą, kas bus tie pri­va­tūs as­me­nys, ku­riems bus su­tei­kia­ma 35 me­tų lai­ko­tar­piui iš­skir­ti­nė Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­ja ir pri­jun­gi­mo kaš­tai, ku­rie yra 165 mln. nuo Bal­ti­jos jū­ros iki Kruo­nio. Taip su­skai­čia­vo Lie­tu­vos įmo­nė „Lit­grid“, val­dan­ti per­da­vi­mo tin­klus. O ba­lan­sa­vi­mo kaš­tai… Šian­dien dar pa­pra­šiau Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­tiks­lin­ti, ka­dan­gi pla­nuo­ja­mas par­kas yra di­des­nis nei 200 me­ga­va­tų, tai Kruo­ny­je rei­kė­tų ma­žiau­siai dvi tur­bi­nas re­zer­vuo­ti. Tai yra pu­sė pa­jė­gu­mų, kas kai­nuo­tų per vi­są lai­ko­tar­pį 192 mln. Tai yra že­mu­ti­nė kai­na be, sa­ky­ki­me, kaš­tų, ku­riais van­duo pa­ke­lia­mas į aukš­tu­ti­nį ba­sei­ną.

Ir stai­ga tos trys nuo­sta­tos, kiek­vie­ną kar­tą įvai­riai spau­džiant Sei­mo na­rius. Aš jau ne­kal­bu apie sa­ve, kad bu­vau iš­tep­tas ma­zu­tu, iš­vo­lio­tas plunks­no­se, bet ir ki­ti ko­mi­te­to, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­riai yra spau­džia­mi, ata­kuo­ja­mi. Net ir šian­dien tu­rė­jo­me pa­pil­do­mą po­sė­dį, nors bu­vo­me pri­ta­rę pra­ėju­sia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je, tre­čia­die­nį, kad ba­lan­sa­vi­mo kaš­tai ir pri­jun­gi­mo kaš­tai ne­tu­ri bū­ti var­to­to­jams įra­šy­ti į są­skai­tas, kad tai tu­ri pri­si­im­ti in­ves­tuo­to­jai. Ne, šian­dien vėl už­re­gist­ruo­tos pa­tai­sos pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ir vėl bru­ka­ma, spau­džia­ma. Ko­dėl? Kas ko iš­si­gan­do? Ar tų as­me­nų, ku­rie tu­rė­jo bū­ti su­ra­šy­ti į tą pri­va­čių as­me­nų są­ra­šą? Ku­rie pa­si­telk­da­mi ga­lin­gas vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jas ban­do vi­sais bū­dais spaus­ti Sei­mą? Aš ne­ma­nau, kad Sei­mas iš­si­gąs ir, sa­ky­ki­me, pa­si­elgs ki­taip.

Man la­bai keis­tas vaid­muo, tran­sliuo­ja­mas į vie­šu­mą, kad ne­va se­na­ja­me reg­la­men­ta­vime, ar­ba įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­rį dar 2010 me­tais Sei­me už­re­gist­ra­vo Sei­mo Pir­mi­nin­kės I. De­gu­tie­nės pa­ve­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma J. Ši­mė­no, ten aiš­kiai bu­vo įra­šyta, kad šio straips­nio 4 da­ly­je nu­ro­dy­tą po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­ja Vy­riau­sy­bė. Tai kas kur jį nu­ki­šo, tą reg­la­men­ta­vi­mą, kad kal­ba­ma, kad kaž­kas ga­li vals­ty­bės iš­skir­ti­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­sian­čio­je tik jai, or­ga­ni­zuo­ti ko­kius nors po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mus?

Ir štai ma­no ran­ko­se yra pas­ku­ti­nis pa­tai­sy­mas, ku­ris bu­vo prieš šį, tai bu­vo 2015 m. va­sa­rio 10 d. STT pa­žy­ma, ku­ria da­bar ban­do­ma vėl ma­ni­pu­liuo­ti. Čia aiš­kiai pa­ra­šy­ta, ten bu­vo tai­so­mas įsta­ty­mo 22 straips­nis: „At­li­kę pro­jek­tų nuo­sta­tų an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą, an­ti­ko­rup­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bų ne­tu­ri­me.“ Ir stai­ga at­si­ran­da po to, nors ne­bu­vo jo­kių pa­tai­sų, vi­sai ki­to­kie, na, sa­ky­ki­me, spė­lio­ji­mai, nu­ma­ty­mai ir taip to­liau.

Šian­dien tu­ri­me pa­tai­sy­tą įsta­ty­mą, bet tik­rai ne­rei­kia pri­si­im­ti kaš­tų, už­krau­ti vi­siems var­to­to­jams tų pa­pil­do­mų 300 mln. Bū­ki­te są­mo­nin­gi svars­ty­da­mi pa­tai­sas, gin­da­mi vie­šą­jį in­te­re­są, at­sa­kin­gai el­ki­tės ir bal­suo­ki­te. Ačiū Die­vui, kad bent jau ne­bus dis­ku­si­jos tur­būt dėl to, kad iš­im­tis pa­da­ro­ma tai pri­va­čių as­me­nų gru­pei. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Po­de­rį. Ap­tar­si­me vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus dėl kiek­vie­no straips­nio.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau jū­sų pra­šy­ti, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad de­šimt bal­sų ne­pra­šy­tu­me kiek­vie­ną kar­tą. Yra V. Po­de­rio ne­ma­žai pa­siū­ly­mų. Ar at­si­ras­tų de­šimt pri­ta­rian­čių­jų? Ma­nau, tik­rai at­si­ras­tų. Su­tar­ki­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dėl 1 straips­nio. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas?

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ta­rė. Nu­ro­dy­ti dau­giau įsta­ty­mų, ku­riais va­do­vau­jan­tis reg­la­men­tuo­ja­mi šie rei­ka­lai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir yra Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­siū­ly­mas. Pra­šo­me, ko­le­ga, pri­sta­ty­ki­te.

V. PODERYS (LVŽSF). Bū­tent toks ir yra. Pri­ta­riant Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mui, ma­no pa­siū­ly­mo es­mė ta ir yra – at­si­žvelg­ti.

PIRMININKĖ. Dėl šio pa­siū­ly­mo nuo­mo­nės už, nuo­mo­nės prieš nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti V. Po­de­rio pa­siū­ly­mui? Ga­li­me. Tuo­met ati­tin­ka­mai tu­ri­me to­kį 1 straips­nį su pa­siū­ly­mais.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Kaip ir pats de­par­ta­men­tas ra­šo, tai yra tei­sės tech­ni­kos rei­ka­lai, į ką mes ir at­si­žvel­gė­me.

PIRMININKĖ. Taip. Ir ant­ra­sis pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

V. PODERYS (LVŽSF). Mes ne­pri­ta­rė­me. Ma­no­me, kad tu­ri bū­ti aiš­kiai įra­šy­ta Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, aiš­ki ir ne­dvip­ras­miš­ka kom­pe­ten­ci­ja. Šiuo at­ve­ju mes ne­pri­ta­rė­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ačiū. No­rin­čių kal­bė­ti šiuo klau­si­mu nė­ra. Dėl 5 straips­nio bu­vo gau­tas Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas, ku­riam pri­ta­rė­te iš da­lies. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Čia tik rei­kia pa­ko­men­tuo­ti, kad čia yra Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos ir Sei­mo na­rio V. Po­de­rio kar­tu su­si­ję pa­siū­ly­mai. Pa­siū­ly­mo es­mė yra ga­lų ga­le… Ar ga­liu pri­sta­ty­ti jį?

PIRMININKĖ. Taip.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­kius veiks­mus at­lie­ka Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja da­ry­da­ma ty­ri­mus. Tai ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja siū­lė, tam ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė, ir pri­ta­rė Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­tai­sai. Da­bar yra pa­pil­dy­ta 7 punk­tu ir įra­šy­ta, kad ga­li bū­ti ir ki­ti veiks­mai, ku­riuos bū­ti­na at­lik­ti, ty­ri­nė­jant jū­ri­nę da­lį. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė to­kiai nuo­sta­tai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos ir V. Po­de­rio pa­siū­ly­mams? Ga­li­me pri­tar­ti.

Dėl 2 da­lies yra gau­tas Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Ko­le­ga, pra­šo­me. A. Skar­džius pri­sta­to sa­vo pa­siū­ly­mą.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kiek aš ži­nau.

V. PODERYS (LVŽSF). De­ja, ko­le­ga.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Pra­šo­me pri­sta­ty­ti. Čia jūs siū­lė­te pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 4 straips­nio 2 da­lį.

V. PODERYS (LVŽSF). Dėl 35 me­tų, pri­me­nu.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ai, aš at­si­i­mu. Čia jo­kios pro­ble­mos.

PIRMININKĖ. Sei­mo na­rys A. Skar­džius at­si­i­ma ir ne­pra­šo dėl to bal­suo­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Gau­tas Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas dėl 4 da­lies.

V. PODERYS (LVŽSF). Čia yra dar su­dė­tin­giau. Dėl to pa­ties yra Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­siū­ly­mai. Vis­ką su­ben­dri­nus ga­liu pa­sa­ky­ti es­mę, pir­mi­nin­ke, jei­gu ga­li­ma.

PIRMININKĖ. Gal mums rei­kė­tų ap­tar­ti po vie­ną. Pir­miau­sia Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Jūs ne­pri­ta­ria­te Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mui. Pa­sa­ky­ki­te ar­gu­men­tus. Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to. Ar čia ki­tas straips­nis?

V. PODERYS (LVŽSF). Čia vis­kas su­si­ję ir apie tą pa­tį, pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad gal ge­riau es­mę pa­sa­ky­siu, kam ga­lų ga­le vis­ką su­ben­dri­nus pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Jūs pri­ta­rė­te V. Po­de­rio pa­siū­ly­mui.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Dėl 5 straips­nio 4 da­lies pa­teik­to pa­siū­ly­mo.

V. PODERYS (LVŽSF). Ku­ria­me aiš­kiai pa­sa­ko­ma, ko­kie veiks­mai tu­ri bū­ti at­lik­ti prieš iš­duo­dant lei­di­mus in­ves­ti­ci­joms į jū­rą, vė­jo plėt­rai į jū­rą. Ki­taip sa­kant, tu­ri bū­ti ir Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je pa­sa­ky­ti plėt­ros tiks­lai, įsta­ty­mu tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta vir­šu­ti­nė ri­ba, kiek jū­ri­nis vė­jas ple­čia­mas, ir ati­tin­ka­mai su­reng­tas Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka auk­cio­nas. Šie rei­ka­lai la­bai aiš­kiai iš­dės­ty­ti ga­lu­ti­nia­me pa­siū­ly­me, kam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Jūs vi­si ma­to­te kon­so­li­duo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiai po­zi­ci­jai ir Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­siū­ly­mui, ku­ris jun­gia Tei­sės de­par­ta­men­to, ir ne­pri­tar­ti Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos po­zi­ci­jai, pa­siū­ly­mui? (Bal­sai sa­lė­je) Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai.

Dėl 4 straips­nio 6 da­lies yra Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ko­le­ga, ar su­tin­ka­te? (Bal­sai sa­lė­je) Su­tin­ka su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu.

Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja siū­lė pa­keis­ti 4 straips­nio 7 da­lį. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau!

V. PODERYS (LVŽSF). Iš es­mės ko­mi­si­ja pri­ta­rė, at­si­pra­šau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui. Ga­li­me pri­tar­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Iš es­mės taip.

PIRMININKĖ. Taip pat yra Sei­mo na­rio V. Po­de­rio pa­siū­ly­mas dėl 5 straips­nio, pa­pil­dy­ti jį nau­ja 6 da­li­mi.

V. PODERYS (LVŽSF). 6 da­li­mi, ku­rio­je sa­ko­ma, kaip yra ap­mo­ka­mos Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos są­nau­dos, pa­tir­tos ty­ri­nė­jant jū­ri­nę da­lį. Ki­taip sa­kant, kad pro­por­cin­gai kiek­vie­nas lai­mė­jęs pa­gal ins­ta­liuo­ja­mus me­ga­va­tus deng­tų šios ins­ti­tu­ci­jos pa­tir­tas są­nau­das. Tam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nių nė­ra dėl šio klau­si­mo. Pri­ta­rė­me. Bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl pro­jek­to 5 straips­nio 8 da­lies.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. 4 straips­nio 8 da­lį taip pat siū­lė pa­keis­ti ko­le­ga A. Skar­džius. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar A. Skar­džius no­rė­tų kal­bė­ti? Su­tin­ka su ko­mi­te­to…

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Es­mę pa­sa­ky­ki­te, ger­bia­ma­sis Vir­gi­li­jau.

V. PODERYS (LVŽSF). Pa­ties pa­siū­ly­mo es­mę?

PIRMININKĖ. Pa­siū­ly­mas tai jū­sų, Ar­tū­rai Skar­džiau.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Pa­lau­ki­te, čia bu­vo kaip ko­mi­te­to iš­va­da reng­ta, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos kaip iš­va­da, as­me­niš­kai ne­bu­vau iš­va­dos ren­gė­jas.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai bu­vo pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Te­gu lie­ka toks.

PIRMININKĖ. Su­ta­ria­me ir ne­pri­eš­ta­rau­ja­me. Ne­pri­tar­ta. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

V. PODERYS (LVŽSF). Pri­tar­ta iš da­lies. Čia yra su­si­ję su aukš­čiau mi­nė­tu siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Pri­tar­ta iš da­lies, ko­le­gos Sei­mo na­riai ne­pri­eš­ta­rau­ja. Pa­keis­ti 4 straips­nio, kei­čia­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio 10 da­lį siū­lė Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Ko­mi­te­tas?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip pat yra su­si­ję.

PIRMININKĖ. Su V. Po­de­rio siū­ly­mu.

V. PODERYS (LVŽSF). Su V. Po­de­rio, dėl ko ir at­kreip­siu dė­me­sį, dėl ko ir ma­no ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Pra­šom ak­cen­tuo­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Čia rei­kia pa­aiš­kin­ti: ir ko­le­ga D. Krei­vys, ir ko­le­ga A. Skar­džius dis­ku­ta­vo­me, iš tik­rų­jų šian­dien bu­vo įsi­plies­ku­si dis­ku­si­ja dėl to, kas den­gia ba­lan­sa­vi­mo kaš­tus ir pri­jun­gi­mo kaš­tus, kai vyks­ta plėt­ra jū­ro­je. Ma­no siū­ly­mo es­mė bu­vo, kad ga­lio­tų ben­dra tvar­ka ir pa­gal ben­drą tvar­ką nė­ra so­cia­li­zuo­ja­mi kaš­tai, nors, aiš­ku, ga­li bū­ti iš­im­čių. Ma­no ko­le­gos Ar­tū­ras ir Dai­nius sa­ko, kad ge­riau pri­myg­ti­nai ir aiš­kiai įra­šy­ti, kad ši­tie kaš­tai nė­ra so­cia­li­zuo­ja­mi ir kad jie tu­ri bū­ti den­gia­mi tų, ku­rie plė­to­ja vė­ją. Čia Sei­mas tu­rė­tų ap­sispręs­ti.

PIRMININKĖ. Iš­ties tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl 5 straips­nio 10 da­lies, dėl ku­rios jūs tei­kė­te pa­siū­ly­mą ir siū­lė­te iš­brauk­ti 4 punk­tą, ku­rie pri­si­jun­gi­mo prie elek­tros per­da­vi­mo tin­klų sau­su­mos te­ri­to­ri­jo­se ir ba­lan­sa­vi­mo są­nau­das įsi­pa­rei­go­ja pa­deng­ti sa­vo lė­šo­mis. Nuo­mo­nė prieš to­kį pa­siū­ly­mą yra A. Skar­džiaus. Su­tei­kia­me jums žo­dį.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Rei­kė­tų ob­jek­ty­vu­mo dė­lei pa­sa­ky­ti, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį ap­si­spren­dė, kad bū­tent tie kaš­tai ap­mo­ka­mi in­ves­tuo­to­jo. Pri­min­siu, 165 mln. pri­jun­gi­mo nuo Klai­pė­dos iki Kruo­nio, ar­ba nuo jū­ros iki Kruo­nio, dvi tur­bi­nos Kruo­ny­je – 195 mln. Šian­dien bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­giai, pa­pil­do­mai vėl tei­kiant pa­tai­są. Ta­čiau bu­vo nuo­ro­dos, kad tai ga­lė­tų bū­ti ki­ta­me įsta­ty­me ir t. t., bet svies­tu ko­šės ne­pa­ga­din­si, nie­kas ne­drau­džia ra­šy­ti šia­me įsta­ty­me. Ir pats ką tik kal­bė­jęs pa­tai­sos au­to­rius ger­bia­ma­sis V. Po­de­rys taip pat ne­pri­eš­ta­rau­ja, kad bū­tų at­kar­to­ta ir šia­me spe­cia­lia­me straips­ny­je, reg­la­men­tuo­jan­čia­me jū­rą. To­dėl, ko­le­gos, aš siū­ly­čiau tik­rai dar kar­tą pa­kar­to­ti, nes nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja, dar kar­tą, kad ir šia­me straips­ny­je bū­tų įra­šy­ta, kad tie kaš­tai ne­at­si­gul­tų kaž­ko­kiu mis­ti­niu bū­du ant var­to­to­jų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę už V. Po­de­rio pa­siū­ly­mą nė­ra, kvie­čiu ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Pri­tar­da­mi V. Po­de­rio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­me spaus­da­mi myg­tu­ką „už“, ku­rie tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę ir iš­gir­do A. Skar­džiaus ar­gu­men­tus, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, už V. Po­de­rio pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 11, prieš – 43, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas dėl 11 straips­nio Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Čia nė­ra pro­ble­mos.

V. PODERYS (LVŽSF). Iš es­mės pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Ga­li­me su­tar­ti. Dėl 4 straips­nio 11 da­lies yra A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ger­bia­ma­sis ko­le­ga su­tin­ka? Su­tin­ka.

A. Skar­džius taip pat tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 4 straips­nio 12 da­lies. Pri­tar­ta iš da­lies. Jūs taip pat su­tin­ka­te. Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 13 da­lies. Pri­tar­ta iš da­lies. Prieš­ta­rau­jan­čių ar­gu­men­tų nė­ra.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da dėl 5 straips­nio 13 da­lies. Ko­mi­te­to nuomo­nė.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, sa­ky­da­mas, kad smul­kes­nė tvar­ka bus nu­ma­ty­ta kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo ir lei­di­mo iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­še.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Yra dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Jam pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Ir dėl šios da­lies, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ga­li­me pri­tar­ti. Dėl 14 da­lies yra Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti? Gali­me.

Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio 13 da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ko­le­ga A. Skar­džius su­tin­ka. Taip pat yra gau­tas A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio 14 da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. A. Skar­džius taip pat su­tin­ka? Su­tin­ka.

Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas. Jam pri­tar­ta iš da­lies ir prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė? Pri­ta­rė. Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas dėl pro­jek­to 4 straips­nio kei­čia­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio 16 da­lies. Pri­tar­ta iš da­lies. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da dėl 22 straips­nio kei­čia­mo straips­nio 16 da­lies. Jūs pa­ko­men­tuo­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė. Yra nu­ma­ty­ti pa­grin­di­niai lei­di­mų iš­da­vi­mo prin­ci­pai, ga­lio­ji­mas, pa­nai­ki­ni­mas ir t. t.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 6 straips­nio yra Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, kad bū­tų grą­žin­tas to­bu­li­ni, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Tai jau ap­ta­rė­me. Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to…, ku­ris yra tech­ni­nio po­bū­džio, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ap­ta­rė­me vi­sus pa­siū­ly­mus. Svars­ty­mo sta­di­jo­je nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

No­rė­čiau pa­si­tar­ti. Ka­dan­gi bu­vo skir­tin­gos nuo­mo­nės, gal pri­ėmi­mą ga­li­me da­ry­ti lie­pos 11 die­ną? Su­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, kad pri­ėmi­mas lie­pos 11 die­ną.

 

16.38 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo projek­tas Nr. XIIP-4445(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIP-4445(2). Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys. Svars­ty­mas. Prieš tai dar pa­tei­ki­te iš­va­dą, svars­ty­mo sta­di­ja.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da skam­ba taip: pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 1 straips­nio gau­tas Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir ma­no, kad są­vo­kas trum­pin­ti ne­tikslin­ga.

PIRMININKĖ. Ne­tiks­lin­ga. Ki­to­kių nuo­mo­nių dėl šio pa­siū­ly­mo nė­ra. Taip pat bu­vo gau­ta dėl 1 straips­nio 2 da­lies Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos ki­tas pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Ly­giai tas pats, są­vo­kas trum­pin­ti ne­tiks­lin­ga.

PIRMININKĖ. Ta pa­ti for­mu­luo­tė. Ga­li­me su­tar­ti? V. Po­de­rio pa­siū­ly­mas dėl 1 straips­nio 2 da­lies.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ki­to­kių nuo­mo­nių ne­ma­tau. 2 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ap­ta­rė­me vi­sus pa­siū­ly­mus.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš? Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mui pri­tar­ta. Ir taip pat, kaip ir pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, siū­lo­ma reng­ti lie­pos 11 die­ną.

 

16.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-564 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Kęs­tu­tį Pū­ką pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-978 (patei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­biamieji ko­le­gos, mums li­ko vi­sai ne­daug, mū­sų dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-564 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Kęs­tu­tį Pū­ką pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-978. Ir kvie­čiu lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką A. Bau­rą. Pa­tei­ki­mas.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, fak­tiš­kai po­sė­džio pir­mi­nin­kė jau ir pa­sa­kė es­mę, aš tie­siog tik pri­me­nu, kad pra­ei­tos sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį šiai ko­mi­si­jai 4 straips­niu bu­vo pa­ves­ta ty­ri­mą at­lik­ti iki šios die­nos, t. y. lie­pos 4 d., ta­čiau dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, šian­dien ne­da­ly­vau­jant Sei­mo na­riui K. Pū­kui, mes, tai yra ko­mi­si­ja, to dar­bo ne­ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti ir to­dėl pra­šo­me ko­mi­si­jos ty­ri­mą at­lik­ti iki šių me­tų rug­sė­jo 15 die­nos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ne­be­klau­sia. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Tie­siog ki­lo klau­si­mas. Mes ži­no­me, kad iš vals­ty­bės tar­ny­bos daž­nai at­lei­džiant su­si­kom­pro­mi­ta­vu­sius dar­buo­to­jus, ypač va­do­vau­jan­čių gran­džių, ima­mi biu­le­te­niai. Mes ži­no­me, kad Sei­mo na­riai ofi­cia­liai ne­tu­ri jo­kių atos­to­gų, tie­są sa­kant, ir ne­dar­bin­gu­mas ne vi­sa­da ima­mas. Šiuo at­ve­ju aš no­riu pa­klaus­ti, ar ži­no­ma, iki ku­rios da­tos Sei­mo na­rys ne­ga­li lan­ky­tis po­sė­džiuo­se?

A. BAURA (LVŽSF). Taip. Aš no­riu pa­aiš­kin­ti, ko­dėl mes už­ra­šė­me rug­sė­jo 15 die­ną. Ko­mi­si­jos nu­si­tei­ki­mas yra la­bai aiš­kus, tai yra kai tik pa­sveiks Sei­mo na­rys K. Pū­kas, mes, ko­mi­si­ja, kad ir tų va­di­na­mų­jų atos­to­gų me­tu la­bai ope­ra­ty­viai su­si­rink­si­me ir su­teik­si­me ga­li­my­bę jam pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus. Pa­gal va­kar die­ną pa­teik­tą me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą ir ne­dar­bin­gu­mo la­pą, tai jo ne­dar­bin­gu­mo la­pas yra iki lie­pos 4 die­nos, bet kal­ban­tis su pa­čiu Sei­mo na­riu bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tik­riau­siai bus pra­tęs­ta. Mes tie­siog ap­si­draus­da­mi, kaip aš sa­kau, rug­sė­jo 15 die­ną ir pa­si­rin­ko­me. Bet mes nu­si­tei­kę, kai tik pa­sveiks, kvies­ti jį ir kaip ga­li­ma grei­čiau už­baig­ti šį ty­ri­mą.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nė klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Aš tie­siog no­riu pa­si­tei­rau­ti, ar anks­čiau, ne­ži­nau, ne­tu­riu to­kios di­de­lės pa­tir­ties, ar bū­ti­nas Sei­mo na­rio da­ly­va­vi­mas ko­mi­si­jo­je? Ži­no­ma, lin­ki­me svei­ka­tos, lin­ki­me kuo grei­čiau pa­sveik­ti Sei­mo na­riui, bet ga­li taip nu­tik­ti, jog jam vi­sai pa­to­gu sirg­ti. Tai ar yra ko­kių nors ki­tų in­stru­men­tų, kaip gal­būt bū­tų ga­li­ma su­ko­mu­ni­kuo­ti su Sei­mo na­riu?

A. BAURA (LVŽSF). Mes svars­tė­me įvai­rias ga­li­my­bes, de­ja, ir pa­gal pa­tvir­tin­tą reg­la­men­tą, ir pa­gal anks­tes­nę prak­ti­ką to­kiu at­ve­ju Sei­mo na­rio da­ly­va­vi­mas… Jei­gu jis bū­tų ne­da­ly­va­vęs be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties, taip, mes bū­tu­me ga­lė­ję šį ty­ri­mą ir už­baig­ti. Bet la­bai aiš­kiai yra nu­ro­dy­ta, kad jei­gu yra pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis, ob­jek­ty­vios prie­žas­tys, to­kiu at­ve­ju jo da­ly­va­vi­mas yra bū­ti­nas. Ži­no­da­ma, koks svar­bus yra tas klau­si­mas, tik­rai ko­mi­si­ja ne­no­ri pa­da­ry­ti ko­kio nors žings­nio, ku­ris po to bū­tų vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du kves­tio­nuo­ja­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­jan­čių nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir pri­ėmi­mas. Ar no­ri kas iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę? Net apa­ra­tū­ra ne­spė­ja. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 76 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo už 76. Už­si­re­gist­ra­vo 77, bal­sa­vo 76, už – 74. Pa­si­tiks­li­no­me. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-978) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.47 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2017-07-10–2017-07-13) – 2017 m. lie­pos 11 d. (ant­ra­die­nio) ir 13 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 7 klau­si­mas – Sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lie­pos 10 die­ną, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį pri­sta­ty­ti bū­si­mos mū­sų dar­bo sa­vai­tės dar­bo­tvarkę.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ry­te pra­tę­sė­me, tai tu­ri­me tu­rė­ti ir dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkėje es­mi­niai 11 die­nos klau­si­mai yra Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, to­liau – Miš­kų įsta­ty­mų blo­kas, At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mas, Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įsta­ty­mų blo­kas.

Ki­tą po­sė­dį, po per­trau­kos, – Sei­mo na­rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris užims, ma­tyt, ne­ma­žai lai­ko. Ir tu­ri­me tur­būt jau įra­šy­ti į dar­bo­tvarkę At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4444 ir ly­di­muo­sius.

Ki­tą die­ną, tai yra 13, per ket­vir­ta­die­nio po­sė­dį yra nu­ma­ty­tas Miš­kų įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. To­liau Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sų pri­ėmi­mas, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pri­ėmi­mas ir him­nas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, pra­ei­tą sa­vai­tę mes ga­na aist­rin­gai svars­tė­me dar­bo­tvarkės pra­tę­si­mą, kol ga­liau­siai bu­vo pri­im­tas spren­di­mas ją pra­tęs­ti iki šio penk­ta­die­nio. At­ei­na ant­ra­die­nis ir mes su­ži­no­me, kad jau penk­ta­die­nį ne­be­rei­kia dar­bo­tvar­kės, ji jau ke­lia­ma į ki­tą sa­vai­tę ir mes ją pra­tę­sia­me ki­tai sa­vai­tei. Aš no­riu tie­siog už­bė­gda­mas už akių pa­klaus­ti, ar ki­tą ant­ra­die­nį mes taip pat su­ži­no­si­me apie pra­tę­si­mą 16, 17, 18, 19 die­ną? Nes kiek­vie­ną ant­ra­die­nį po nau­jie­ną.

V. PRANCKIETIS. Ka­dan­gi Sei­mo na­riai ne­atos­to­gau­ja, o dir­ba vi­są lai­ką, tai jei­gu bus po­rei­kis tęs­ti po­sė­džius ir to­liau, tai taip, ir su­ži­no­si­me ki­tą ant­ra­die­nį. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Klau­sia E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). La­bai at­si­pra­šau. No­rė­jau pa­klaus­ti, ar nė­ra įtrauk­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tai, t. y. Aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mas ir Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los kai­tos gai­rės? Ka­dan­gi lau­kė­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ry­toj mes gau­si­me, svars­ty­si­me, ar ga­li­me ti­kė­tis, kad ki­tą ant­ra­die­nį bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti?

V. PRANCKIETIS. Se­niū­nų su­ei­go­je rei­kė­tų pa­pil­dy­ti.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū.

V. PRANCKIETIS. Da­bar nė­ra.

PIRMININKĖ. Nu­sta­ty­ta tvar­ka jūs tu­ri­te kreip­tis į Se­niū­nų su­ei­gą, šiuo at­ve­ju ko­mi­te­tas, ir pri­sta­ty­ti, pa­teik­ti sa­vo pra­šy­mą. Ta­da įtrauk­si­me į dar­bo­tvarkę.

Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkėje, pa­vyz­džiui, ieš­kau ket­vir­ta­die­nį, aš ne­ma­tau sa­vo Miš­kų įsta­ty­mo 7 straips­nio pro­jek­to. Ar čia šian­dien taip ir už­bai­gė­me vis­ką? Aš ga­lė­čiau su­pras­ti, gal jūs tech­niš­kai ne­spė­jo­te įra­šy­ti. Šian­dien po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta, 80 bal­sų, vals­tie­čiai vien­bal­siai. Aš jums dė­kin­gas. Tik dar trūks­ta vie­no da­ly­kė­lio – įra­šy­ti į ki­tos sa­vai­tės po­sė­džių dar­bo­tvarkę. Prie­šin­gu at­ve­ju aš ne­bal­suo­siu už sa­vai­tės po­sė­džių dar­bo­tvarkę.

V. PRANCKIETIS. Bal­suo­ki­te ir už šią sa­vai­tę, ma­nau, kad tech­ni­nė pro­ble­ma, nes tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti ne­įtrauk­ta, jei­gu vis­kas iš­spręs­ta.

PIRMININKĖ. Ka­dan­gi šian­dien įvy­ko pa­tei­ki­mas, tik­rai pa­tiks­li­na­me, kad ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkėje svars­ty­mas jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­to ir, ti­kė­ti­na, pri­ėmi­mas, kaip ir nu­ma­ty­ta, Miš­kų įsta­ty­mo. Pa­si­tiks­li­nu, tik­rai įra­šo­me.

V. PRANCKIETIS. Ga­lė­si­te vien­bal­siai bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Pir­mi­nin­kas taip pat mi­nė­jo dėl At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių…

E. GENTVILAS (LSF). Iš­jun­ki­te ma­no mik­ro­fo­ną, aš net ra­miai…

PIRMININKĖ. Pra­šom?

V. PRANCKIETIS. Pa­pra­šė iš­jung­ti mik­ro­fo­ną. Ar dau­giau tu­ri­me klau­si­mų?

PIRMININKĖ. Jū­sų hu­mo­ras la­bai tin­ka­mas ir mus op­ti­mi­zuo­ja. La­bai vis­kas šau­nu.

Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Sa­vai­tės, pra­si­dė­sian­čios lie­pos 10 die­ną, po­sė­džių dar­bo­tvarkę ga­li­me pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Rei­ka­la­vi­mas griež­tas – bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už dar­bo­tvarkę bal­sa­vo 65, ją pa­tvir­tin­da­mi, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

Mes taip pat tik­riau­siai tu­rė­tu­me pa­pil­do­mai įra­šy­ti, o aš ma­nau, kad bus pa­pil­do­mai įra­šy­ti ir ki­ti, bet šiuo at­ve­ju Žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne­su­lau­kė­me pra­ne­šė­jo. Tai bū­tų pro­jek­tas Nr. XIIIP-875. Gal­būt dar ko­kie svar­būs įsta­ty­mų pro­jek­tai.

Be to, šian­die­ną, kaip ma­to­te, ir be Miš­kų įsta­ty­mo mes la­bai daug, at­sa­kin­gai dir­bo­me vi­są dar­bo die­ną, už ką nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me abu su Pir­mi­nin­ku. Lin­ki­me jums sėk­min­go tre­čia­die­nio. Gra­žios Vals­ty­bės die­nos, Ka­ra­liaus Min­dau­go ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos ka­rū­na­vi­mo šven­tę pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti žmo­nes, pa­bū­ti kar­tu su sa­vo rin­kė­jais ir iš­sa­ky­ti jiems svei­ki­ni­mus. Dė­ko­ja­me dar kar­tą.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų nė­ra. Pra­šo­me re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 76 iš­tver­min­gi, nuo­šir­džiai dir­bę Sei­mo na­riai. Lie­pos 4 die­nos po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.