LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KULTŪROS KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 46(1) IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1796(3)

 

 2023-05-24 Nr. 121-P-16

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas, komiteto nariai Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Liuda Pociūnienė, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, patarėjos Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Slušnys, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius,

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Lina Bušinskaitė, Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė Gabrielė Andrašiūnienė, Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė Rasa Navickienė, Regioninių TV asociacijos atstovas Stasys Baublys.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo narys

Linas Slušnys

2023-05-22

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Argumentai:

Pildomo 46 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad asociacija yra savarankiškas juridinis asmuo. Veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kt. Kadangi Visuomenės informavimo etikos asociacija savo veikla užtikrina Kodeksų nuostatų laikymąsi yra labai svarbu apibrėžti valdymo organų kompetenciją, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme. Visuomenės informavimo etikos asociacija savo veikloje vadovaujasi ir įstatais, kuriuose turi būti nurodyta, kad  Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus). Jeigu asociacijoje sudaromi keli valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo organo kompetencija. 

Pasiūlymas:

Papildyti 46 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Asociacija yra savarankiškas juridinis asmuo – asociacija, įsteigta šio straipsnio 2 dalyje išvardytų organizacijų. Ji turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitą banke. Asociacijoje turi būti nustatytas valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus). Jeigu asociacijoje sudaromi keli valdymo organai, asociacijos įstatuose turi būti nustatyta kiekvieno valdymo organo kompetencija ir funkcijos.”

 

 

Argumentai:

Pagrindinis argumentas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatyta, kad kolegialių valdymo organų funkcijos nustatomos įstatuose. Kompetencijos ir funkcijos, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 461 straipsnyje yra perteklinės, nes pareigos yra apibrėžtos LR Asociacijų įstatyme t. y.  nurodyta, kolegialaus valdymo organo funkcijos, kurios nustatomos asociacijos įstatuose. 

  Pasiūlymas:

Panaikinti Įstatyme įtvirtintą 46straipsnį su visomis dalimis.

Nepritarti

Buvo teikiama balsuoti už Seimo nario pasiūlymą; Pasiūlymui nepritarta.

Balsavimo rezultatai: už – 0, prieš – 4, susilaikė – 3.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Vytautas Juozapaitis

 

 

Kultūros komiteto biuro patarėja Aušra Pocienė