LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 32 sTRAIPSNIO PAKEITIMO“ PROJEKTO

 

2022-10-31 Nr. XIVP–2071(2)

Vilnius

 

Įvertinę teikiamo įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal projekto 1 straipsnyje siūlomą reguliavimą Seimo valdyba nebetvirtins Seimui atskaitingose institucijose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, siūlytina kartu pakeisti Statuto 70 straipsnio 4 punktą, kuriame nustatyta, kad Žmogaus teisių komitetas Seimo valdybai teikia pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos ir kitų Seimui atskaitingų institucijų, užtikrinančių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, pareigybių skaičiaus ir finansavimo. Pritarus šiai pastabai, atitinkamai tikslintinas projekto pavadinimas.

2. Projekto 2 straipsnyje brauktinas žodis „nuo“, nes teisės akto įsigaliojimas yra vienkartinis, o ne tęstinis veiksmas.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                                 Dainius Zebleckis

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]