Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 10, 2022Seimo posėdžių stenogramų rinkinys Nr. 7, 2022

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 135

STENOGRAMA

 

2022 m. sausio 18 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos! Pra­de­da­me sau­sio 18 die­nos (ant­ra­die­nio) ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 112 Sei­mo na­rių.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2022 m. sau­sio 18 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF*). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pra­šy­čiau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1270(2). Mes esa­me ga­vę dau­gy­bę me­di­kų ben­druo­me­nių įvai­rių pra­šy­mų, nes jis ap­skri­tai prieš­ta­rau­ja tei­sei, ir dau­gy­bę ki­tų ar­gu­men­tų bū­tų ga­li­ma iš­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Pra­šo­te frak­ci­jos var­du?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, frak­ci­jos var­du.

PIRMININKĖ. Dė­kui. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau iš­brauk­ti 1-4 klau­si­mą – As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-535(2). Pra­šy­mas iš­brauk­ti dėl to, kad dar kar­tą Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­kė ir šian­dien ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė, kad yra pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Ro­ber­tai, ku­ris ko­mi­te­tas pa­sa­kė, kad pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja? Pa­tiks­lin­ki­te.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. La­bai drįs­čiau abe­jo­ti.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). At­si­pra­šau – net pri­pa­ži­no. Pa­tiks­li­nu. Ačiū.

PIRMININKĖ. La­bai drįs­čiau su­abe­jo­ti jū­sų in­ter­pre­ta­ci­ja. Frak­ci­jų siū­ly­mai yra gau­ti, ap­si­spręs­ki­me bal­suodami. Pir­ma­sis siū­ly­mas: Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du siū­lo­ma iš­brauk­ti 1-9 klau­si­mą – Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1270(2). Kas pri­taria­te Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Re­pli­ka. At­si­pra­šau, pa­tiks­li­nu. Tei­sės de­par­ta­men­tas. Ačiū už pa­sta­bą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 50, prieš – 51, su­si­lai­kė 14. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, 1-9 klau­si­mas lie­ka šian­die­nos dar­bo­tvarkėje.

Ki­tas pa­siū­ly­mas, taip pat Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos, iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mą – As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-535(2). Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 40, prieš – 60, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Klau­si­mas lie­ka šios die­nos dar­bo­tvarkėje.

Taip pat no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ger­bia­mo­jo Sei­mo pri­tar­ti, kad šian­dien svars­ty­tu­me 2-16 klau­si­mą – pro­jek­tą Nr. XIVP-1187. Jis nė­ra įra­šy­tas į ru­dens Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Tai yra pa­tei­ki­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pri­tar­ta. Ge­rai, bal­suo­ki­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti svars­ty­mui… (Bal­sai sa­lė­je) 2-16 klau­si­mas, jis nė­ra įra­šy­tas į ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me!“) Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės, ar ga­li­me jai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Na, la­bai ty­liai prieš­ta­rau­ja­te. Ge­rai, tuo­met bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te šios die­nos dar­bo­tvarkei, bal­suo­ki­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ki­te ki­taip.

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 7, su­si­lai­kė 29. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

 

10.05 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-640(2) (pir­ma­sis pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-640(2). Pir­ma­sis pri­ėmi­mas.

Mo­ty­vai. Už kal­ba V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. At­ro­do, kad la­bai daug dis­ku­si­jų vyks­ta šiuo klau­si­mu, at­ro­do, kad yra la­bai daug ne­su­ta­ri­mų tarp Sei­mo na­rių, kai kar­tais už­me­ti akį į nau­jie­nų por­ta­lus ar­ba į tam tik­ras dis­ku­si­jų lai­das. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tų es­mi­nių ne­su­ta­ri­mų nė­ra. Kaip tik su­si­ti­ki­mai, or­ga­ni­zuo­ti tarp skir­tin­gų frak­ci­jų at­sto­vų, lei­džia ti­kė­tis, kad nors mes dar ir tu­ri­me ne­iš­spręs­tą klau­si­mą dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų, dėl tam tik­rų de­ta­lių, kaip tie rin­ki­mai at­ro­dys, bet tiek val­dy­bos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, tiek prin­ci­pi­nis nu­si­tei­ki­mas at­ski­rų frak­ci­jų ir jų va­do­vų, man at­ro­do, lei­džia ti­kė­tis, kad tik­rai tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai Lie­tu­vo­je įvyks. Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos bus ap­svars­ty­tos ir vi­sus li­ku­sius ne­tiks­lu­mus Sei­mas ga­lės su­dė­lio­ti ga­na spė­riai. Esant šiai dva­siai, aš tik­rai kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti ant­rą­jį Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mą, bal­suo­ti taip pat už. Kuo grei­čiau mes tai pa­da­ry­si­me, tuo tvir­čiau ir aiš­kiau ga­lė­si­me pa­si­reng­ti jau ne­tru­kus bū­sian­tiems sa­vi­val­dos rin­ki­mams. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Sei­me, šian­dien tik­riau­siai Sei­mas ne­tu­ri pa­si­rin­ki­mo, kaip bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Ma­tyt, vi­sos Lie­tu­vos ir šio Sei­mo tik­rai yra nu­si­tei­ki­mas, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai bū­tų. Ta­čiau tam tik­ra pras­me mes esa­me padary­ti įkai­tais ir ne­ži­no­me, už ką bal­suo­si­me. Bu­vo gra­žaus lai­ko po pa­tei­ki­mo ir po svars­ty­mo sta­di­jų val­dan­tie­siems su­reng­ti ne vie­ną dis­ku­si­ją, ne vie­ną fo­ru­mą ir ap­si­spręs­ti, bent jau tu­rė­ti žo­di­nį su­si­ta­ri­mą, kon­sen­su­są Sei­me, koks tas me­ras bus, ko­kias funk­ci­jas sa­vi­val­do­je jis at­liks. De­ja, tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta, tam tik­ra pras­me mes bal­suo­si­me tar­si už­riš­to­mis aki­mis.

Kaip ir mi­nė­jau, ko ge­ro, pa­si­rin­ki­mo nė­ra. Tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų idė­ją iš prin­ci­po rei­kia to­liau pa­lai­ky­ti, ta­čiau tik­riau­siai tik vie­ni val­dan­tie­ji te­ži­no, kas po ta idė­ja sle­pia­si. To­dėl la­bai kvie­čiu vi­sus iš­lik­ti bud­rius ir rei­ka­lau­ti dis­ku­si­jų, jas mes pri­va­lo­me tu­rė­ti, kad tu­rė­tu­me skaid­rią ir aiš­kią sa­vi­val­dos rin­ki­mų sis­te­mą Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už kal­ba V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Dė­kui, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Kai ku­riems ky­la abe­jo­nių, ar ga­li­ma pa­lai­ky­ti Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų, kai vis dar nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo dėl me­rų funk­ci­jų ir at­sa­ko­my­bių. Re­gis, kai ku­rie spe­cia­liai sie­kia su­kel­ti abe­jo­nių dėl me­rų. O kol kas vyks­ta tik žai­di­mas, kai tar­si ieš­ko­ma spren­di­mo, bet iš tik­ro ieš­ko­ma ga­li­my­bių, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai ne­spė­tų bū­ti įtei­sin­ti. Apie tai kal­bė­jo­me dar prieš bal­sa­vi­mą ru­de­nį. Šian­dien vėl bal­suo­ja­me, o vis dar ne­ži­no­me, kaip at­ro­dys mū­sų mies­tų, ra­jo­nų me­rai jau po me­tų vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se. Žai­di­me da­ly­vau­ti ne­no­riu, ne­no­riu, kad šian­dien bū­tų už­kirs­ta bent te­ori­nė ga­li­my­bė, kad po me­tų me­rai bū­tų ren­ka­mi tie­sio­giai. To­dėl ir vėl bal­suo­siu avan­su. Bet ti­kiuo­si, ra­gin­siu vi­sus ko­le­gas, dir­ban­čius dar­bo gru­pė­je, dėl šio įsta­ty­mo kuo grei­čiau ap­si­spręs­ti ir dar iki pas­ku­ti­nio bal­sa­vi­mo Sei­me pa­teik­ti pro­jek­tą vi­siems. Ži­no­ti tu­ri ne tik Sei­mo na­riai, bet to­kią tei­sę ir lū­kes­čius tu­ri vi­si Lie­tu­vos žmo­nės. To­dėl šian­dien bal­suo­ju už ir ti­kiuo­si, kad kuo grei­čiau mes ga­lė­si­me dis­ku­tuo­ti dėl nor­ma­laus, aiš­kaus pro­jek­to ir ei­ti prie pas­ku­ti­nio bal­sa­vi­mo.

PIRMININKĖ. Prieš kal­ba P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dar li­ko vie­nas bal­sa­vi­mas po tri­jų mė­ne­sių. Aš ma­nau, kad bū­tų ge­riau­sia, kad vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos su­tar­tų ir pri­im­tu­me kon­sti­tu­ci­nį įsta­ty­mą dėl me­rų rin­ki­mų, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tos me­ro funk­ci­jos. Bū­tų ge­rai, kad vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos su­tar­tų, ką mes da­bar da­ro­me… ir Rin­ki­mų ko­dek­są. Yra trys mė­ne­siai ir tik­rai ga­li­me su­spė­ti. Da­bar mes bal­suo­ja­me ne­ži­no­da­mi, ko­kios bus me­ro funk­ci­jos, ko­kias jis at­liks pa­rei­gas, bus ta­ry­bos na­rys ar ne­bus ta­ry­bos na­rys, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ar pa­na­šiai. To­dėl šį kar­tą bal­suo­ja­me, bet rei­ka­lau­ja­me iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­teik­ti sa­vo aiš­kią vi­zi­ją ir iki ki­to bal­sa­vi­mo pri­im­ti me­ro rin­ki­mų įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Pir­miau­sia la­bai ge­rai, kad Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są ir žmo­nių lū­kes­čius rink­ti me­rą tie­sio­giai mes svars­to­me pra­tęs­to­je se­si­jo­je. Taip bent kaž­kiek pa­lie­ka­me lai­ko kan­di­da­tams, žmo­nėms, ku­rie pla­nuo­ja kan­di­da­tuo­ti rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dą, pa­si­ruoš­ti ir įver­tin­ti, kas tas me­ras bus Lie­tu­vo­je, ko­kios bus jo pa­rei­gos. Ge­ro­ji rin­ki­mų prak­ti­ka ir ESBO re­ko­men­da­ci­jos vis dėl­to pa­brė­žia, kad es­mi­nius rin­ki­mų po­ky­čius ver­ta da­ry­ti li­kus ne ma­žiau kaip me­tams iki rin­ki­mų. Su Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa mes taip pat vė­luo­ja­me, bet la­bai ti­ki­mės, kad dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta pa­reng­ti ki­tus tei­sės ak­tus, dirbs pro­duk­ty­viai, kon­struk­ty­viai ir pa­teiks ga­li­mus mo­de­lius, koks bus me­ro san­ty­kis su ta­ry­ba, kaip me­ras da­ly­vaus ir ta­ry­bos, ir sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo veik­lo­je.

Čia tu­ri­me la­bai daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų, nes Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są ly­dė­jo ne tik me­ro, kaip ren­ka­mo sa­vi­val­dy­bės va­do­vo, įra­šy­mas į Kon­sti­tu­ci­jos straips­nį, bet iš­brau­kė­me pa­pil­do­mą straips­nį. Tik­rai da­bar ke­lia la­bai daug abe­jo­nių, koks tas me­ras bus ir kaip at­ro­dys sa­vi­val­da po šio Kon­sti­tu­ci­jos straips­nio pri­ėmi­mo ki­tuo­se įsta­ty­muo­se ir nu­sta­ty­tuo­se tei­sės ak­tuo­se. La­bai ti­ki­mės, kad tik­rai pa­dir­bė­si­me per tą lai­ko­tar­pį ir jau pa­va­sa­rio se­si­jo­je įve­si­me daug aiš­ku­mo, nes vi­si su ne­ri­mu lau­kia – ne tik par­ti­jos, ne tik da­bar­ti­niai me­rai, bet ir vi­suo­me­nė. Ačiū.

PIRMININKĖ. Prieš kal­ba V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų la­bai gud­rus val­dan­čių­jų Kon­sti­tu­ci­jos oku­pan­tų pla­nas – pa­teik­ti tik Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sas, bet ne­pa­teik­ti po­įsta­ty­mi­nių ak­tų. Kas da­bar iš­ei­na? Te­oriš­kai rink­si­me, bet kas bus me­ras – ne­aiš­ku. Ar jis tu­rės tas pa­čias funk­ci­jas, tas pa­čias tei­ses kaip da­bar. Jei­gu val­dan­tie­ji bū­tų no­rė­ję pa­da­ry­ti taip, kaip yra da­bar (žmo­nėms tin­ka ir funk­ci­jos, ir kaip me­ras ren­ka­mas), tai jie tu­rė­jo pa­teik­ti vis­ką kar­tu – tiek Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sas, tiek ly­di­muo­sius įsta­ty­mus, bet to ne­pa­da­rė. Jų tiks­las yra aiš­kus. Bet jūs ga­li­te iš­sklai­dy­ti žmo­nių abe­jo­nes – iš­ei­ti ir pa­sa­ky­ti, kad mes vis­ką pa­da­ry­si­me taip, kad tie­sio­gi­niai me­ro rin­ki­mai ir jo funk­ci­jos lik­tų to­kios pa­čios, ko­kios yra šian­dien. Bet jūs tur­būt to da­ry­ti ne­no­ri­te.

PIRMININKĖ. Už – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Kon­sti­tu­ci­ja yra vien­ti­sas ir tie­sio­giai tai­ko­mas ak­tas, tad jos straips­niui ne­ga­li bū­ti prieš­ta­ra­vi­mų. Taip pa­sa­ky­ta kon­sti­tu­ci­nė­je dok­tri­no­je ir Kon­sti­tu­ci­jo­je. Be to, val­džios ga­lias ri­bo­ja Kon­sti­tu­ci­ja. Mes šian­dien pri­im­si­me Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są, pa­gal ku­rią iš 119 straips­nio iš­brau­kia­ma 4 da­lis, kad ta­ry­ba su­da­ro jai at­skai­tin­gus vyk­do­muo­sius or­ga­nus. Įve­da­me dvi at­sto­vau­ja­mą­sias ins­ti­tu­ci­jas – ta­ry­bą ir me­rą, bet Kon­sti­tu­ci­jo­je ne­be­nu­sta­to­me, kas su­da­ro vyk­do­muo­sius or­ga­nus ir kam jie at­skai­tin­gi, nors tai tu­rė­jo bū­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta.

Aš pa­sa­ky­siu kaip pa­vyz­dį. Juk Pre­zi­den­tas ne­su­da­ro jo­kių vyk­do­mų­jų at­skai­tin­gų or­ga­nų. O mes gal ga­lė­tu­me nu­sta­ty­ti įsta­ty­me, kaip da­bar mes pla­nuo­ja­me, kad pri­im­si­me Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas ir nu­sta­ty­si­me vis­ką, ką no­rė­si­me. Ne, vi­sa tai tu­rė­jo bū­ti Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­so­je.

Dar vie­nas da­ly­kas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2021 me­tais pa­sa­ky­da­mas, kad me­rų rin­ki­mai tie­sio­giai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai pa­gal tuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką, pa­sa­kė: šia­me kon­teks­te pa­žy­mė­ti­na ir tai, kad Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas pa­ma­ti­nis de­mo­kra­tijos prin­ci­pas, ku­rio ne­ga­li pa­neig­ti jo­kia Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa, su­po­nuo­ja de­mo­kra­tinę vie­nas­me­nių val­džios ins­ti­tu­ci­jų kai­tą ir vie­nas­me­nės val­džios ri­bo­ji­mą. Čia kal­ba­ma apie kadencialumą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­gi jūs no­ri­te įves­ti tai įsta­ty­me, kai tu­ri bū­ti pa­čio­je Kon­sti­tu­ci­jo­je tai nu­sta­ty­ta? Iš tik­rų­jų tai la­bai pras­tos ko­ky­bės pro­jek­tas. De­ja, ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, nes po me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar­gu­men­tai dėl Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo dėl tie­sio­giai ren­ka­mų me­rų iš­sa­ky­ti. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­sa­vi­mas yra nu­ma­ty­tas nuo 11 val. 15 min.

 

10.16 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-619(2) (pir­ma­sis pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-619(2). Tai yra taip pat pir­ma­sis pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. Už kal­ba A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų svars­to­me la­bai svar­bų Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Jis ga­li pa­dė­ti iš tie­sų nu­plau­ti gė­dą, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, nuo ši­tų rū­mų, gė­dą dėl to, kad ši­ta Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa tik da­bar yra pri­ima­ma, gė­dą tik­riau­siai dėl to, kad jau, at­ro­do, du kar­tus ji bu­vo iki ši­tos sta­di­jos pri­ėju­si ir nie­kaip Sei­mas ir Lie­tu­vos po­li­ti­nis eli­tas ne­ras­da­vo jė­gų ir stip­ry­bės pri­im­ti ši­tą kon­sti­tu­ci­nę pa­tai­są. Mes kal­ba­me apie gė­dą, ku­ri su­kel­ta tik­riau­siai bai­mės ir re­van­šiz­mo, bai­mės po­li­ti­nės kon­ku­ren­ci­jos, bai­mės lei­di­mo lais­vai žmo­gui da­ly­vau­ti, bai­mės tu­rėti pro­por­cin­gų baus­mių, jei­gu taip ga­li­ma pa­va­din­ti.

Šiuo at­ve­ju, kai mes kal­ba­me apie ši­tą Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ma­tyt, rei­kė­tų kal­bė­ti apie du la­bai svar­bius da­ly­kus. Tai vi­sų pir­ma baus­mė be ter­mi­no. Ji mū­sų ga­lio­jan­čio­je tei­si­nė­je ba­zė­je tai­ko­ma tik la­bai iš­skir­ti­niais at­ve­jais. Mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti, ar bu­vo koks nors nu­si­žen­gi­mas, ar ne­bu­vo, ir čia, ma­tyt, mes nie­ka­da ne­ra­si­me ben­dros po­zi­ci­jos. Man at­ro­do, kad fak­tiš­kai vi­si pre­zi­den­tai, ku­rie bu­vo po R. Pa­kso, ku­rio var­das yra su­teik­tas ši­tai Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sai, da­rė daug žen­kles­nius nu­si­žen­gi­mus Kon­sti­tu­ci­jai. Šian­dien mes pri­si­me­na­me tik R. Pa­kso tuos nu­si­žen­gi­mus kaip la­bai smul­kų ele­men­tą, ga­li­mą pa­žei­di­mo ele­men­tą, ku­riuo aš as­me­niš­kai la­bai abe­jo­ju.

Ant­ras la­bai svar­bus da­ly­kas yra Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mas ar­ba ne­pri­ėmi­mas (tas šiuo at­ve­ju ak­tu­a­liau) dėl vie­no žmo­gaus ir ši­ta Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa yra nuo­lat va­di­na­ma R. Pa­kso pa­tai­sa. To­dėl la­bai ti­kiuo­si, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas ir šios ka­den­ci­jos val­dan­čio­ji dau­gu­ma ras jė­gų pri­im­ti, ga­lų ga­le at­si­kra­ty­ti bai­mės…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas!

A. MAZURONIS (DPF). …ir ras ryž­to pri­im­ti tą pa­tai­są, ku­rią bū­ti­na pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš 11 me­tų – 2011 me­tais Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Pre­zi­den­tas R. Pa­ksas lai­mė­jo by­lą. Teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja sa­vo spren­di­me kon­sta­ta­vo, kad nuo­la­ti­nis ir ne­at­šau­kia­mas bu­vu­sio Pre­zi­den­to dis­kva­li­fi­ka­vi­mas iš par­la­men­ti­nio pos­to bu­vo ne­pro­por­cin­gas. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas nu­sta­tė, kad nu­ša­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos yra per griež­ta baus­mė, ir Teis­mas pri­pa­ži­no, kad ne­leis­da­ma R. Pa­ksui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į Sei­mą Lie­tu­va pa­žei­dė Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją, ga­ran­tuo­jan­čią tei­sę į lais­vus rin­ki­mus. Pa­kar­to­siu, 11 me­tų Lie­tu­va ne­vyk­dė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo. Kaip tai su­de­ri­na­ma su de­mo­kra­tija? Kaip tai su­de­ri­na­ma su tei­si­nės val­s­ty­bės są­vo­ka? Aki­vaiz­du, kad toks il­gas del­si­mas – są­mo­nin­gas po­li­ti­nis spren­di­mas. Spren­di­mas tų po­li­ti­nių jė­gų, ku­rios pa­lai­kė jo nu­ša­li­ni­mą iš Pre­zi­den­to pos­to. Šie fak­tai aiš­kiai by­lo­ja, kad tuo me­tu vy­ko bru­ta­lus po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas ir po­li­ti­nių ga­lių pe­rė­mi­mas, pa­si­nau­do­jus su­si­da­riu­sia si­tu­a­ci­ja. Prieš pa­na­šų bal­sa­vi­mą pra­ei­tos ka­den­ci­jos Sei­me aš sa­kiau, kad mums ga­li pa­tik­ti ar ne­pa­tik­ti Pre­zi­den­tas R. Pa­ksas, bet Lie­tu­va, kaip Eu­ro­pos vals­ty­bė, yra įpa­rei­go­ta vyk­dy­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mus. Ta­da daug kor­te­lių Sei­mo na­riai per bal­sa­vi­mą iš­trau­kė ir bal­sa­vi­mas ne­pa­vy­ko. No­ri­si ti­kė­ti, kad šian­dien bus ta die­na, kai Lie­tu­vos Sei­mas bal­sa­vi­mu pa­tvir­tins Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą ir taip ne­įvyks.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, kaip ko­le­ga kal­bė­jo, 2011 me­tais Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą dėl prieš­ta­ra­vi­mo kon­ven­ci­jai – am­ži­no drau­di­mo dirb­ti tam tik­rą dar­bą ir už­im­ti tam tik­ras pa­rei­gas, šiuo at­ve­ju Sei­mo na­rio. No­riu pa­sa­ky­ti, kad Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dok­tri­na dėl am­ži­no drau­di­mo jau ga­lio­ja ne 11 me­tų, jau ke­lias­de­šimt me­tų. Ir rei­kia bū­ti ak­lam ar­ba vi­siš­kai ty­čia ne­su­vok­ti, kad tas drau­di­mas ne­ga­li bū­ti am­ži­nas. Ir 2013 me­tais mes jau svars­tė­me pa­na­šaus tu­ri­nio Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są ir bu­vo įvy­kęs pir­mas bal­sa­vi­mas. De­ja, an­tro bal­sa­vi­mo ne­bu­vo, ka­dan­gi vie­ni iš ini­cia­to­rių pa­tys pa­pra­šė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, ir nuo to lai­ko jo­kio re­a­laus žings­nio ne­bu­vo. Šian­dien mes tur­būt ženg­si­me pir­mą žings­nį, dar kar­tą ban­dy­da­mi iš­tai­sy­ti tą klai­dą, ku­rią nu­sta­tė, de­ja, ne Sei­mas pir­ma­sis, o nu­sta­tė ki­ta mū­sų kon­sti­tu­ci­nė ins­ti­tu­ci­ja.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – R. Že­mai­tai­tis. R. Že­mai­tai­čio nė­ra. Už kal­ba K. Ma­siu­lis. Jo nė­ra. Ma­tyt, teks P. Gra­žu­liui pa­kal­bė­ti už.

P. GRAŽULIS (LRF). Prieš tai kal­bė­ję ko­le­gos jau iš­sa­kė ar­gu­men­tus, kad tik­rai mes daž­nai baks­no­ja­me į ki­tas ša­lis, kad ten ne­ger­bia­mos žmo­gaus tei­sės, ne­vyk­do­mi Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai. Ma­nau, kad šį kar­tą Sei­mas tik­rai su­si­tel­kęs pa­bal­suos ir iš­tai­sys tą klai­dą, ku­ri tę­sia­si jau nuo 2011 me­tų. Ne­rei­kia su­as­me­nin­ti vie­nu žmo­gu­mi, tai ap­skri­tai ne­ga­li bū­ti žmo­gus, ku­ris nu­ša­lin­tas ap­kal­tos bū­du… net ne­tu­rė­tų, kaip kal­ba Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas, bū­ti ren­ka­mas vi­sam gy­ve­ni­mui. Iš ki­tos pu­sės, de­mo­kra­tijos tai­syk­lė yra to­kia: žmo­nių bal­sas – Die­vo bal­sas. Ap­skri­tai nu­ša­li­ni­mas ap­kal­ta, ma­nau, ga­li­mas, bet ne­tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas joks nei de­šim­ties, nei me­tų lai­ko­tar­pis. Te­gu žmo­nės spren­džia. Bet mes pa­si­rin­ko­me de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pį. Aš ma­nau, kad mes pri­tar­si­me ir pa­ga­liau vis dėl­to pa­kei­si­me Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai dėl 1-3 klau­si­mo yra iš­sa­ky­ti. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku. Pri­me­nu, kad bal­suo­ti esa­me su­pla­na­vę nuo 11 val. 15 min.

 

10.24 val.

As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-535(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-535(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą į tri­bū­ną. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti ją ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas šiaip jau kar­to­ja tą pa­čią pa­sta­bą, ku­rią bu­vo tei­kęs anks­tes­niu pe­ri­odu, nie­ko nau­jo ne­pa­ra­šo. Jos es­mė yra ta, kad Sei­mas pri­va­lo at­si­žvelg­ti į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­das. Sei­mas iš tie­sų tą yra pa­da­ręs tiek ko­mi­te­te, tiek per pra­ei­tą bal­sa­vi­mą po svars­ty­mo, yra ap­si­spren­dęs ne tik at­si­žvelg­ti į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos, bet ir į Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus. To­dėl, kaip ir anks­čiau, šiai pa­sta­bai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Sta­sy, 1 straips­nio pa­sta­bai pri­tar­ta. Tei­sės de­par­ta­men­to.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš tu­riu iš­va­do­je, kad pa­čiai pir­mai mū­sų nag­ri­nė­tai iš­va­dai yra nu­ro­dy­ta ma­no iš­va­do­je ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Jūs tu­ri­te gal­vo­je dėl pri­ėmi­mo da­tos?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ne, ne. Čia tu­riu gal­vo­je dėl Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos. Čia, kur tiks­lin­ti­na įsta­ty­mo pri­ėmi­mo da­ta, tai čia yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, tai čia jau tai bu­vo pa­tiks­lin­ta, mes ne­be­pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Dar pa­si­tiks­li­na­me. Tai­gi jūs pri­sta­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą dėl 1 straips­nio, ar ne?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, iš­va­do­je šiek tiek ski­ria­si nuo kon­so­li­duo­to va­rian­to. Taip, čia bu­vo re­dak­ci­nė pa­sta­bė­lė – vie­toj dau­gis­kai­tos vie­nas­kai­ta. Taip, tai čia yra pa­tai­sy­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą 1 straips­nio ver­si­ją. Ar ga­li­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui… Dėl 1 straips­nio jūs no­rė­tu­mė­te kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Pra­šau.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, aš no­riu pa­kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos, ka­dan­gi iš tik­ro ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne­pri­sta­tė pa­čios pir­mos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­nei­gia Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įtvir­tin­tą ju­ris­prudenciją. Štai es­mi­nis da­ly­kas, o čia jau kal­ba­ma apie tech­ni­nius da­ly­kus – dau­gis­kai­ta, vie­nas­kai­ta. Taip, po­nai, nie­kas ne­da­ro.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­ga, aš ben­dro po­bū­džio pa­sta­bą pri­sta­čiau iš kar­to.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ta­da leis­ki­te re­a­guo­ti.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai ne­bu­vo dėl straips­nio, o bu­vo dėl ben­dro po­bū­džio ir aš ją pri­sta­čiau, o da­bar ei­na­me jau pa­straips­niui.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Pa­lau­ki­te, tai aš tu­riu da­bar re­a­guo­ti, nes tai yra es­mi­nė pa­sta­ba, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir ją ap­lenk­ti bū­tų ne­gra­žu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, klau­si­mo pri­sta­ty­mas ei­na įpras­ta tvar­ka. Ma­tau, dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­tų pa­kal­bė­ti J. Ja­ru­tis. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­pras­tai svars­ty­mo me­tu su­si­for­ma­vu­si prak­ti­ka, kai yra pa­siū­ly­tos ar Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, pa­sta­bos, ar ko­le­gų pa­siū­ly­mai, ku­rių yra to­liau ki­tuo­se straips­niuo­se, yra svars­to­ma bal­sa­vi­mo me­tu. Tai mes pra­šo­me tai da­ry­ti taip, kaip esa­me įpra­tę.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš pri­me­nu, kad pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką, kai yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, Sei­mas dėl jų ne­bal­suo­ja, mes iš­klau­so­me ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. JARUTIS (LVŽSF). Aš ne­pri­ta­riu ko­mi­te­to iš­va­dai dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, tai aš no­rė­čiau bal­suo­ti dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ažu­ba­lis. Pra­šau.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, juk es­mi­nė pa­sta­ba, kaip čia pa­va­di­no ko­le­ga S. Šed­ba­ras, ben­dro po­bū­džio. Ji nė­ra ko­kio nors ben­dro, ji sa­ko es­mi­nį da­ly­ką. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas sa­vo es­me prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jai ir čia jo­kie gud­ra­vi­mai, kad čia įpras­ta tvar­ka, ne­ina. Po­ne Sta­sy, po­nia Pir­mi­nin­ke, šian­dien mes da­ro­me la­bai di­de­lę klai­dą, nes kal­ba­me iš tik­ro apie vie­na­reikš­mę Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą ir ją svars­ty­ti, dėl jos dis­ku­tuo­ti ir bal­suo­ti čia tie­siog yra pri­va­lu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė šią iš­va­dą pa­čio­je pra­džio­je, ta­čiau, kaip su­pran­tu, Sei­mas rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl kiek­vie­no strai­ps­nio pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ir, jei­gu toks rei­ka­la­vi­mas yra, tuo­met ke­lia­ma į bal­sa­vi­mo lai­ką. Tai no­riu pa­dė­ko­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui ir pra­tę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ka­riams eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju su­teik­tų tei­sių suteiki­mo truk­mės pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1274(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ka­riams eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju su­teik­tų tei­sių su­tei­ki­mo truk­mės pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1274(2). Svars­ty­mo sta­di­ja.

No­rė­čiau pa­kvies­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, kad pri­sta­ty­tų iš­va­dą, ta­čiau jo sa­lė­je ne­ma­tau. Gal­būt R. Lo­pa­ta ga­lė­tų pri­sta­ty­ti iš­va­dą? Dė­ko­ju.

R. LOPATA (LSF). Ko­mi­te­to po­sė­dis vy­ko sau­sio 12 die­ną. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti nė­ra.

Dėl mo­ty­vų svars­ty­mo sta­di­jo­je už no­rė­tų kal­bė­ti A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, per pas­ta­rą­jį pus­me­tį, kai ka­riai bu­vo įtrau­k­ti į si­tu­a­ci­jos pa­sie­ny­je val­dy­mą at­re­miant A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mo hib­ri­di­nę ata­ką, be­veik 10 tūkst. ka­rių vie­naip ar ki­taip, kad ir po ke­lias die­nas, kas il­giau, kas trum­piau, at­li­ko tar­ny­bą pa­sie­ny­je. Bet vie­nas pa­grin­di­nių prin­ci­pų at­lie­kant tar­ny­bą ir efek­ty­viai įgy­ven­di­nant už­da­vi­nius yra tu­rė­ji­mas tų pa­čių tei­sių, ko­kias tu­ri pa­sie­nio ap­sau­gos pa­rei­gū­nai, nes, no­rint su­stab­dy­ti ne­le­ga­lų srau­tą, rei­kia tu­rė­ti bent jau pa­na­šius įga­lio­ji­mus. Jie nė­ra tie pa­tys, bet jie yra pa­na­šūs ir lei­džia efek­ty­viai įgy­ven­din­ti ši­tos ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos už­kar­dy­mo po­li­ti­ką.

Aš siū­lau ko­le­goms pri­tar­ti šiam spren­di­mui. Kaip jau anks­čiau mi­nė­ta, ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis pa­sie­nio ruo­že jau nu­sto­jo ga­lio­ti. Šie įga­lio­ji­mai tai­ko­mi tik­tai pa­sie­nio ruo­že, kur ka­riai at­lie­ka bu­dė­ji­mus, pat­ru­liavimą kar­tu su pa­sie­nio tar­ny­bos pa­rei­gū­nais.

PIRMININKĖ. Dėl mo­ty­vų prieš nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Tai­gi dėl šio klau­si­mo ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.33 val.

Dar­bo ko­dek­so 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1024(2) (svarsty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1024(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­gė į Tri­ša­lės ta­ry­bos pa­siū­ly­mus ir įre­gist­ra­vo to­bu­li­na­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Taip pat at­si­žvel­gė į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir siū­lo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą da­ry­ti nuo spa­lio 1 die­nos. Šiai for­mu­luo­tei ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­te ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių… A. Sy­sas no­rė­tų kal­bė­ti už, ta­čiau jo šiuo me­tu sa­lė­je nė­ra. Tai­gi dėl šio pro­jek­to ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

10.34 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 51, 41 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1275(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 ke­lių straips­nių pa­kei­timo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1275(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti ger­bia­mą M. Lin­gę, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas sau­sio 14 die­ną ap­svars­tė Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė ben­drą su­ta­ri­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą M. Ma­jaus­ką, kad pri­sta­ty­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­ta­rė­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­sijoje už­si­ra­šė kal­bė­ti L. Na­gie­nė. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų, kaip sa­ko, iš klai­dų mo­ko­mės. Iš an­ks­tes­nio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, kai mo­kė­jo­me sub­si­di­jas už pra­sto­vas, mes pa­ma­tė­me, kad tik­rai kai ku­rie mū­sų darb­da­viai ir dar­buo­to­jai gal­būt ir ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­jo anks­čiau mo­ka­ma sub­si­di­ja net ir du mė­ne­sius po pra­sto­vos pa­skel­bi­mo. Re­a­liai dar dirb­da­mi Au­di­to ko­mi­te­te ma­tė­me, kad bu­vo rei­ka­lin­ga la­bai griež­ta kon­tro­lė ne tik­tai dėl pra­sto­vų ap­mo­kė­ji­mo, bet ir pa­skel­bi­mo tei­sė­tu­mo, nes fak­tiš­kai kai ku­rie darb­da­viai net ir or­ga­ni­za­vo sa­vo dar­bą, vyk­dė to­liau sa­vo veik­lą ir gau­da­vo dar­bo už­mo­kes­tį, tai yra ga­lė­jo skir­ti dar­buo­to­jams.

To­dėl aš ma­nau, kad šis tei­sės ak­to re­gu­lia­vi­mas (jis da­bar yra la­bai ge­rai api­brėž­tas ir yra nu­ma­ty­ta sub­si­di­ja tik­tai pa­skel­bus eks­tre­ma­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją) tik­rai yra pa­lan­kus tiek darb­da­viams, tiek dar­buo­to­jams, nes darb­da­viui ne­be­rei­kės ieš­ko­ti ir pra­šy­ti, kad dar­buo­to­jas su­grįž­tų į dar­bą, jau jis ga­li or­ga­ni­zuo­ti dar­bą. To­kia bu­vo si­tu­a­ci­ja ir pra­ėju­siu lai­ko­tar­piu, kai bu­vo pa­skelb­ta eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja.

Aš ma­nau, kad ne­są­ži­nin­giems darb­da­viams už­ker­ta­me ke­lią, ly­giai taip pat ir ne­są­ži­nin­giems dar­buo­to­jams, ku­rie ir­gi gau­da­vo sub­si­di­ją už pra­sto­vą, ir tik­rai kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti šį tei­sės ak­tą – jis yra la­bai tei­sin­gas ir sa­va­lai­kis. Iš tik­rų­jų bus pa­si­ren­gi­mas ir to­les­niam dar­bui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­giau dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių­jų nė­ra. Mes ga­lė­si­me dėl straips­nių, dėl pa­siū­ly­mų ap­si­spręs­ti bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku, nes yra pa­teik­ta pa­tai­sų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

10.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vai­do­to Vai­čai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1285 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmimas)

 

Da­bar dar tu­ri­me ke­lio­li­ka mi­nu­čių iki bal­suo­ti nu­ma­ty­to lai­ko, tai­gi no­rė­čiau pa­siū­ly­ti ap­svars­ty­ti re­zer­vi­nį 3 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vai­do­to Vai­čai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1285. Kvie­čiu ger­bia­mą pra­ne­šė­ją D. Asa­na­vi­čiū­tę.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Svei­ki vi­si, ger­bia­mi ko­le­gos ir ko­le­gės. Pri­sta­tau, kad Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja V. Vai­čai­čio pe­ti­ci­ją iš es­mės nag­ri­nė­jo 2022 m. sau­sio 12 d. po­sė­dy­je ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus: įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je ga­lio­jant eks­tre­ma­lia­jai si­tu­a­ci­jai ir ka­ran­ti­nui ne­bū­tų ne­pa­grįs­tai ir per di­de­le ap­im­ti­mi ri­bo­ja­mos kon­sti­tu­ci­nės žmo­gaus tei­sės ir lais­vės, įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ti, kad eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ir ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mas tu­rė­tų bū­ti sank­cio­nuo­tas Sei­mo, o tarp Sei­mo se­si­jų – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, ir įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ti mak­si­ma­lų įves­tos eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ar ka­ran­ti­no ter­mi­ną.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas nuo­mo­nes ir ma­ny­da­ma, kad nė­ra jo­kių ofi­cia­lių duo­me­nų, in­for­ma­ci­jos ar ki­to­kių tei­si­nių do­ku­men­tų, tvir­ti­nan­čių tei­gi­nį apie ne­pa­grįs­tai ar per di­de­le ap­im­ti­mi ri­bo­ja­mas kon­sti­tu­ci­nes žmo­gaus tei­ses ir lai­s­ves. Iš­dės­ty­tas siū­ly­mas yra ne tik per daug neapi­brėž­tas, kas ga­li­mai lem­tų pro­ble­mi­nį nuo­sta­tos įgy­ven­di­ni­mą, ta­čiau tei­sės po­žiū­riu ir per­tek­li­nis, nes ne­nu­sta­ty­tų jo­kių pa­pil­do­mų ir pri­dė­ti­nės ver­tės tu­rin­čių re­gu­lia­ci­nio po­bū­džio tei­sės nor­mų.

Sei­mo įtrau­ki­mas į įsta­ty­mais reg­la­men­tuo­tą ir iš­im­ti­nai Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­jai nu­sta­ty­tą veik­los sri­tį, pa­skel­bus vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją ir te­ri­to­ri­jų ka­ran­ti­ną, prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jos 5 straips­ny­je įtvir­tin­tam val­džių pa­da­li­ji­mo prin­ci­pui ir kon­sti­tu­ci­niam tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pui. Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas ir Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mas už­tik­ri­na, kad ka­ran­ti­no ir vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos me­tu tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai ne­bū­tų tai­ko­mi ne­ri­bo­tą lai­ką, bū­tų pe­ri­odiš­kai per­žiū­ri­mi ir tę­sia­mi tik esant pa­grįs­toms ap­lin­ky­bėms. To­dėl pra­šo­me at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nė­ra no­rin­čių. Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų? Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Tai­gi bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Romu­al­do Mi­ku­li­no pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1286 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

No­rė­čiau taip pat pa­pra­šy­ti pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 4 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Ro­mu­al­do Mi­ku­li­no pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tą Nr. XIVP-1286. Pra­šom.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja R. Mi­ku­li­no pe­ti­ci­ją iš es­mės nag­ri­nė­jo 2022 m. sau­sio 12 d. po­sė­dy­je. Pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus pa­keis­ti Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo 20 straips­nį ir nu­sta­ty­ti, kad se­nat­vės pen­si­jos am­žių su­ka­ku­siems ne­įga­liems as­me­nims, gau­nan­tiems ne­įga­lu­mo pen­si­ją, bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė nu­sta­ty­ti jų dar­bin­gu­mo ly­gį, taip pat per­skai­čiuo­ti ir jų ne­įga­lu­mo pen­si­ją.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į tai, kad jau šiais me­tais, įgy­ven­di­nant XVIII Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tą prie­mo­nę pa­reng­ti nau­ją ne­ga­lios nu­sta­ty­mo mo­de­lį, ati­tin­kan­tį as­mens in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius, bus iš es­mės per­žiū­ri­ma ne­ga­lios nu­sta­ty­mo sis­te­ma. Taip pat bus svars­to­mas ir pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tas siū­ly­mas įver­tin­ti ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų ir so­cia­li­nių part­ne­rių nuo­mo­nes, pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. To­dėl pra­šo­me į tai at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Pri­ėmi­mas. Už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra. Bal­suo­si­me jau ne­tru­kus, bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1287 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą J. Raz­mą pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-1287. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tie­siog vyk­dau Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių va­lią. Ko­mi­te­tas ne­se­niai per­rin­ko sa­vo pir­mi­nin­ką. Šiuo nu­ta­ri­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Sei­mo na­rę L. L. An­­dri­kie­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už­si­ra­šiu­sių klaus­ti nė­ra. Ar po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų. At­si­pra­šau, pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Tik vie­nas straips­nis, tai ga­li­me iš kar­to per­ei­ti prie mo­ty­vų. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Bal­suo­si­me jau ne­tru­kus, nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 10 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-69 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1277(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Taip pat no­rė­čiau pa­pra­šy­ti pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tuvos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-1277(2).

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš ku­rį lai­ką tei­kiau Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas, kad ne­rei­kė­tų Sei­mo nu­ta­ri­mu tvir­tin­ti ko­mi­te­to na­rių pa­va­duo­to­jų, bet Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tei­kia­mai Sta­tu­to nuo­sta­tai, nes to­kiu at­ve­ju tie­siog bū­tų frak­ci­jos kiek­vie­nu at­ve­ju de­le­ga­vu­sios pa­va­duo­to­jus. Da­bar mes tu­ri­me įpras­ta tvar­ka Sei­mo nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jus, ku­rie dirb­tų ko­mi­te­tuo­se, kai ne­ga­li dirb­ti ati­tin­ka­moms frak­ci­joms at­sto­vau­jan­tys ko­mi­te­tų na­riai. Kaip ma­to­me, frak­ci­jos įvai­riai spren­džia tą klau­si­mą – kai ku­rios pa­siū­lė po du pa­va­duo­to­jus, kai ku­rios po vie­ną – čia yra frak­ci­jų ap­si­spren­di­mo rei­ka­las. Ma­tau, kad yra ir to­kių at­ve­jų, kai pa­siū­ly­ta net de­šimt pa­va­duo­to­jų – nie­kas ne­ri­bo­jo, taip frak­ci­jos pa­tei­kė, mes vis­ką kruopš­čiai su­ra­šė­me. Siū­lau tvir­tin­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu to­kį prak­ti­nį klau­si­mą. Mes, ke­li Sei­mo na­riai, jau se­no­kai esa­me pa­tei­kę pra­šy­mą iš­si­brauk­ti iš Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos. Aš tik no­riu pa­si­tiks­lin­ti, ar šiuo nu­ta­ri­mu, ar kaž­ku­riuo ki­tu tas mū­sų pra­šy­mas yra re­a­li­zuo­tas?

J. RAZMA (TS-LKDF). Šiuo nu­ta­ri­mu jis ne­ga­li bū­ti re­a­li­zuo­tas, čia su­ra­šy­ti ko­mi­te­to na­rius pa­va­duo­jan­tys Sei­mo na­riai. Jū­sų pa­reiš­ki­mai ga­li bū­ti re­a­li­zuo­ti ki­tu nu­ta­ri­mu dėl ko­mi­si­jų na­rių, bet mes dar lū­ku­riuo­ja­me, gal­būt frak­ci­jos pa­siū­lys ki­tus na­rius. Ka­dan­gi frak­ci­jų kvo­tos to­je ko­mi­si­jo­je nė­ra pa­keis­tos, frak­ci­jos ne­si­krei­pė, kad at­si­sa­ky­tų kvo­tų, tai bū­tų lo­giš­ka, kai vie­nas at­si­sa­ko, į tą kvo­tą pa­skir­ti ki­tą na­rį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į klau­si­mą. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Šį pa­kei­ti­mo pro­jek­tą su­da­ro 15 straips­nių. Nė­ra gau­ta nei pa­tai­sų, nei pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš šių straips­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ap­si­sprę­si­me dėl re­zer­vi­nio 2 klau­si­mo bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.48 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1271 (pa­tei­ki­mas)

 

Vis dar tu­ri­me šiek tiek lai­ko iki bal­sa­vi­mo pra­džios. Tai­gi siū­lau pri­sta­ty­ti pa­tei­ki­mus. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą A. Žu­kaus­ką, kad pri­sta­ty­tų 2-17 klau­si­mą – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1271. Tai yra pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai ir na­rės, ko­mi­te­tui svars­tant Aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos nuo­sta­tus, Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo­sta­tus rei­kia su­de­rin­ti su įsta­ty­mu, tai yra pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą nuo­sta­ta, kad kon­tro­lie­rius ga­li da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, už­sie­nio vals­ty­bių fi­nan­suo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se, su­si­ju­siuo­se su aka­de­mi­ne eti­ka ir tar­ny­bos veik­los to­bu­li­ni­mu. To­dėl da­bar tei­kia­mas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ja­me at­si­žvel­gia­ma į ši­tą Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Tuo­met eti­kos kon­tro­lie­riaus nuo­sta­tai to­liau bū­tų svars­to­mi kar­tu su ši­tuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Pir­mi­nin­ke, mes tik­rai tą klau­si­mą ne kar­tą nag­ri­nė­jo­me ko­mi­te­te ir tik­riau­siai ne vel­tui nuo­sta­tuo­se nė­ra ši­tos nuo­sta­tos. Klau­si­mas toks. Ar jums ne­at­ro­do, kad rei­kė­tų su­vie­no­din­ti vi­sų kon­tro­lie­rių pa­rei­gy­bių ap­ra­šus, įsta­ty­mi­nius rei­ka­la­vi­mus ir vi­sa ki­ta, kad jie tu­rė­tų vie­no­das są­ly­gas? Tai­gi da­bar su­si­klos­to to­kia si­tu­a­ci­ja, kad vie­niems kon­tro­lie­riams ga­li­ma dirb­ti ki­tą dar­bą, ki­tiems ne­ga­li­ma.

Ar ne­rei­kė­tų įsta­ty­mų lei­dė­jui, šiuo at­ve­ju Sei­mui ir mums, pa­si­žiū­rė­ti į tai kom­plek­siš­kai ir pa­da­ry­ti tas iš­im­tis vie­no­das vi­siems, įskai­tant kon­tro­lie­rius, įskai­tant, gal­būt ap­svars­tant Sei­mo na­rius ir vi­sus ki­tus, nes da­bar iš­ei­na toks iš­im­ties iš tai­syk­lės da­ry­mo me­to­das įsta­ty­muo­se nag­ri­nė­jant ko­kį nors vie­ną spe­ci­fi­nį at­ve­jį. Vis dėl­to mes tu­rė­tu­me žvelg­ti pla­čiau ir kom­plek­siš­kai. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė?

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ma­no nuo­mo­nė, kad šiuo at­ve­ju ko­mi­te­tas tei­kia siū­ly­mą pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją. Iš tik­rų­jų tų iš­ly­gų, kaip ži­no­te, yra įvai­rių, pa­vyz­džiui, tei­sė­jams, ki­tiems ga­li­ma dės­ty­ti ir dirb­ti moks­li­nį dar­bą. Mū­sų ko­mi­te­tas tur­būt ne­ga­lė­tų su­for­mu­luo­ti vie­no­dos nuo­sta­tos vi­sų kon­tro­lie­rių at­žvil­giu, to­dėl tie­siog mes kvie­čia­me ko­mi­te­tus, ku­rie yra at­sa­kin­gi už ki­tų kon­tro­lie­rių veik­lą, įver­tin­ti ir gal pa­si­nau­do­ti mū­sų prak­ti­ka, bet šian­dien mes ne­tu­ri­me to­kios kom­pe­ten­ci­jos pa­teik­ti uni­ver­sa­lų siū­ly­mą dėl vi­sų kon­tro­lie­rių, dėl vi­sų at­ve­jų. Siū­lo­me tai, kas yra pa­gal mū­sų kom­pe­ten­ci­ją.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pri­ta­riu ko­le­gės prieš tai iš­sa­ky­toms min­tims. Ši pa­tai­sa yra, ma­ny­čiau, kon­tro­ver­siš­ka. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, tik­rai ne­bus pa­žei­džia­mas skaid­ru­mo prin­ci­pas, kai Sei­mo kon­tro­lie­rius ga­lės gau­ti at­ly­gį, da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, o to ne­ga­lės dary­ti pa­na­šaus ati­tik­mens va­do­vai ir kon­tro­lie­riai? Ar ne per daug dė­me­sio ski­ria­ma kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju, nes jei­gu aš ge­rai pri­si­me­nu, bu­vo svars­to­ma, ar ne­rei­kė­tų kaip kom­pen­sa­ci­ją try­lik­tą­jį at­ly­gi­ni­mą kon­tro­lie­riui skir­ti ir pa­na­šiai. Ar ne­bus pa­žei­džia­mas vie­no­du­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pas?

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma no­riu pa­brėž­ti, kad ši­ta nuo­sta­ta ir pa­čiuo­se nuo­sta­tuo­se dar bus iš­plės­ta, kad kon­tro­lie­rius ne­ga­lės dirb­ti Lie­tu­vos moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jo­se, jei­gu ten vyk­do­mi ko­kie nors pro­jek­tai. Jis ga­lė­tų dirb­ti tik sa­vo ins­ti­tu­ci­joje, gau­ti tą at­ly­gi­ni­mą ir dirb­ti prie tų pro­jek­tų, ku­riuo­se ne­da­ly­vau­ja Lie­tu­vos moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jos, kad ne­kil­tų in­te­re­sų kon­flik­to.

Ki­tas da­ly­kas. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šne­ka­me apie aka­de­mi­nę eti­ką, ku­ri iš tik­rų­jų yra stip­riai su­si­ju­si su eti­kos moks­lu ir yra be­si­vys­tan­tis da­ly­kas. To­dėl aš ma­nau, kad bū­tent aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­rius tu­rė­tų da­ly­vau­ti moks­li­niuo­se pro­jek­tuo­se, su­si­ju­siuo­se su aka­de­mi­nės eti­kos moks­li­nio su­pra­ti­mo gi­li­ni­mu, tam, kad tar­ny­ba ga­lė­tų ge­riau veik­ti.

Aš ne­ga­liu da­bar spręs­ti dėl vi­sų ki­tų kon­tro­lie­rių, bet šiuo at­ve­ju, ma­no gal­va, tai yra la­bai nau­din­ga, kaip ir tei­sė­jams, nes tei­sės moks­las, kaip ži­no­te, nuo­lat vys­to­si ir tei­sė­jų da­ly­va­vi­mas moks­li­nė­je, pe­da­go­gi­nė­je veik­lo­je ir­gi la­bai di­di­na tei­sė­jų kom­pe­ten­ci­ją.

Tai­gi čia dar sy­kį pa­brė­žiu – mes vei­kia­me pa­gal sa­vo ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ją ir kvie­čia­me ki­tus ko­mi­te­tus. Jei­gu jie ma­to, kad jų ku­ruo­ja­mi kon­tro­lie­riai ga­lė­tų ir­gi to­kiu bū­du kel­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją ir tai duo­tų nau­dos, tai ko­dėl jie ne­ga­lė­tų pa­siū­ly­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų ži­no­te, kad la­bai iš­si­sky­rė vi­sų mū­sų po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu ir mes ne­pri­ta­rė­me, kad kon­tro­lie­rius dirb­tų ir ki­tą dar­bą.

Pir­miau­sia no­riu pa­klaus­ti, ar ne­nu­ken­tės pa­grin­di­nis dar­bas? Kas vyk­dys kon­tro­lę? Ar tai yra eu­ro­pi­niai pro­jek­tai, ku­riuo­se ne­da­ly­vau­ja mū­sų ki­tos ins­ti­tu­ci­jos? Kas už tai at­sa­kys, nes aš ma­nau, kad bus tiks­las už­si­dirb­ti pa­pil­do­mai, čia yra pats pa­grin­das, už­si­dirb­ti pa­pil­do­mai ir gau­ti pa­pil­do­mai prie dar­bo už­mo­kes­čio. Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Aiš­ku, kad gaus pa­pil­do­mai prie dar­bo už­mo­kes­čio, apie tai ir šne­ka­me, bet, ma­no gal­va, kom­pe­ten­ci­jų di­di­ni­mas dir­bant bū­tent moks­li­niuo­se pro­jek­tuo­se, ne ko­kiuo­se ki­tuo­se pro­jek­tuo­se. Moks­li­niai pro­jek­tai yra skir­ti tam tik­ros sri­ties iš­ma­ny­mui gi­lin­ti. Pa­grin­di­nis moks­lo re­zul­ta­tas yra su­pra­ti­mo, moks­lo ži­nių su­pra­ti­mo di­di­ni­mas. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, tik­rai tai tik pa­ge­rins šios ins­ti­tu­ci­jos veik­los ko­ky­bę. Ten kon­tro­lie­rius dir­ba vie­nu eta­tu ir mū­sų įsta­ty­mai, ki­ta ver­tus, ne­drau­džia dirb­ti iki pus­an­tro eta­to. Aš ma­nau, kad tik­rai fi­ziš­kai žmo­gus ga­li su­si­do­ro­ti su to­kiais da­ly­kais ir tai ne­pa­kenks, o at­virkš­čiai, tik pa­ge­rins šios ins­ti­tu­ci­jos veik­lą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Mo­ty­vai. Už kal­ba J. Raz­ma. Jo… Prieš kal­ba R. Šar­knic­kas. Ger­bia­mas Ro­ber­tai, mo­ty­vai prieš.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū. Po šio pri­sta­ty­mo iš­ties iš ko­le­gų klau­si­mų su­si­da­ro vaiz­das, tų re­to­ri­nių klau­si­mų tik­rai at­si­ran­da dau­giau ir tam tik­ro in­te­re­sų kon­flik­to dėl to pa­ties skaid­ru­mo. No­riu pa­sa­ky­ti, kad tų tarp­tau­ti­nių moks­lo pro­jek­tų ir da­bar vyks­ta, ir be­veik vi­si fak­tiš­kai vyks­ta. Na, da­bar tik už­si­mi­nė, kad dėl Lie­tu­vos moks­lų, kad bus įra­šy­ta ta ei­lu­tė, na, dar pa­lie­ka tam tik­rą, kaip sa­ky­ti, tei­gia­mą va­rian­tą, bet vis dėl­to dar trūks­ta to įsi­gi­li­ni­mo, aiš­ku­mo ir ne­lie­ka. Kol kas tik­rai pa­si­sa­kau prieš. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.57 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 272 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1241 (pa­tei­ki­mas)

 

No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą R. Že­mai­tai­tį, kad pri­sta­ty­tų dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mą – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 272 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1241. Pa­tei­ki­mas.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti mū­sų tri­jų ko­le­gų, tai yra ma­no, J. Raz­mos bei J. Sa­ba­taus­ko, pa­reng­tą Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 272 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­siū­ly­mą.

Tei­sės ak­to pro­jek­tą pa­ska­ti­no tai, kad vis dau­giau var­to­to­jai gau­na skun­dų, Sei­mo na­riai gau­na skun­dų ir teis­muo­se dau­gė­ja by­lų dėl ap­gau­tų klien­tų ar­ba au­to­mo­bi­lių pir­kė­jų, kai pir­kė­jai, pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį iš par­da­vė­jo, gau­na in­for­ma­ci­ją, kad au­to­mo­bi­lis yra tech­niš­kai tvar­kin­gas ir jo­kia­me eis­mo įvy­ky­je ne­da­ly­va­vo, drau­di­mi­nės ža­los ne­bu­vo pa­ty­ręs, bet vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad daž­niau­siai au­to­mo­bi­lis bū­na su­lip­do­mas iš dvie­jų, tri­jų au­to­mo­bi­lių, kar­tais bū­na ir prie­kis, ir ga­las pri­lip­dy­tas, kar­tais bū­na net va­rik­lis ne tas įdė­tas. Tai vie­nas iš siū­ly­mų, min­čių yra, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja bū­tų vie­ša ir pri­ei­na­ma.

Ant­ras da­ly­kas, kaip jau kon­sta­ta­vo ir ke­le­tas teis­mų, šian­dien duo­me­nys apie au­to­mo­bi­lio in­for­ma­ci­ją, apie jo ri­dą ir vi­sa ki­ta in­for­ma­ci­ja tie­siog nė­ra pri­ei­na­ma ki­tiems sub­jek­tams, tai yra ser­vi­sams, tai yra toms pa­čioms vi­suo­me­nės da­lims, tai yra drau­di­mo kom­pa­ni­joms. Mes siū­lo­me, kad tą in­for­ma­ci­ją, ka­dan­gi vals­ty­bi­niai nu­me­riai lai­ko­mi vals­ty­bės nuo­sa­vy­be, pa­gal VIN’ą au­to­mo­bi­lio ser­ti­fi­ka­ci­jos ar­ba tą va­di­na­mą­jį uni­ka­lų sep­ty­nių rai­džių ir skai­čių… kaip ir žmo­gus tu­ri as­mens ko­dą, bū­tų ga­li­ma gau­ti ir ap­si­keis­ti vi­sa in­for­ma­ci­ja apie au­to­mo­bi­lį.

Sa­ky­čiau, du to­kie pa­grin­di­niai ele­men­tai, du pa­grin­di­niai da­ly­kai, dėl ko yra kei­čia­mas tas tei­sės ak­tas. Teis­mas dar 2012 me­tais sa­vo nu­tar­ty­je kon­sta­ta­vo, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja ne­tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­ma mi­nist­ro įsa­ky­mu, „Re­git­ros“ di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, bet tai tu­ri bū­ti in­kor­po­ruo­ta, įdė­ta į įsta­ty­mą, tai yra į tei­sės ak­tą, to­dėl pil­do­me 272 straips­nio da­lį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia L. Nagie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom pa­sa­ky­ti, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, prie ko­kios duo­me­nų ba­zės sub­jek­tai pri­si­jungs, prie „Re­git­ros“ duo­me­nų ba­zės?

R. ŽEMAITAITIS (LRF). „Re­git­ros“.

L. NAGIENĖ (DFVL). Bet tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos ir su­tar­tys. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip už­tik­rin­ti, kad tie duo­me­nys ne­nu­ke­liau­tų kaž­kur ki­tur, nes vis tiek yra Duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas, jis ir­gi tai reg­la­men­tuo­ja.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ši­to ne­reg­la­men­tuo­ja As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas, čia in­for­ma­ci­ja ne apie as­me­nį, o apie per­ka­mą daik­tą. Plius, per­kant au­to­mo­bi­lį ar­ba daik­tą, par­da­vė­jas duo­da su­ti­ki­mą pir­kė­jui, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja bū­tų gau­na­ma iš duo­me­nų ba­zės, tai jis duos su­ti­ki­mą. O drau­di­mo kom­pa­ni­jos, au­to­ser­vi­sai bū­tų įpa­rei­go­ja­mi apie re­mon­tuo­ja­mus au­to­mo­bi­lius, apie kei­čia­mas tam tik­ras da­lis, kas jau yra da­bar, pui­kiai ži­no­te, vi­sa is­to­ri­ja apie tą au­to­mo­bi­lį kau­pia­ma… Jei­gu jūs da­bar per­ka­te iš au­to­ri­zuo­to ser­vi­so po li­zin­go ar­ba šiuo me­tu li­zin­go me­tu, ar­ba dar su tech­ni­ne ga­ran­ti­ja, tai jūs apie au­to­mo­bi­lį gau­na­te ab­so­liu­čiai vi­są iš­klo­ti­nę, ka­da bu­vo kei­čia­mi te­pa­lai, ko­kia nu­va­žiuo­ja­mo ki­lo­met­ra­žo ri­da, ka­da kuro, oro fil­trai bu­vo keis­ti, ka­da drau­di­mas bu­vo. Čia tu­ri­me pro­ble­mą su per­par­duo­da­mais auto­mo­bi­liais, kur in­for­ma­ci­ja nė­ra šian­dien at­skleis­ta ir nė­ra pri­ei­na­ma. Čia yra gry­nai var­to­to­jui la­bai di­de­lis pliu­sas.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas, ko ge­ro, šiek tiek pa­na­šus į ko­le­gės, tik aš dar no­rė­čiau pa­klaus­ti. Kaip jūs re­a­guo­tu­mė­te, nu­ei­na­me į par­duo­tu­vę, nu­si­per­ka­me kaž­ko­kį daik­tą, jam yra 14 die­nų ter­mi­nas, jei­gu kaž­kas ne­ti­ko, grą­ži­ni at­gal pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus. O kaip toks va­rian­tas, ga­lė­tų bū­ti ar ne?

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Da­bar aš jums pa­aiš­kin­siu gy­vą pa­vyz­dį. Prieš įsta­ty­mo… Pra­ei­tą penk­ta­die­nį sa­vo gy­ven­to­jų pri­ėmi­me žmo­gų nu­ra­mi­nau, kad tei­sės ak­tas yra tei­kia­mas ir jo pro­ble­ma bus iš­spręs­ta. Ši­la­lės ra­jo­no Te­ne­nių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas iš Jur­bar­ko iš vie­no žmo­gaus nu­si­pir­ko že­mės ūkio tech­ni­kos, par­da­vė­jas in­for­ma­vo, kad trak­to­rius, že­mės ūkio tech­ni­ka, ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus, ne­bu­vo jo­kio ge­di­mo ir pa­na­šiai. Par­ve­žus trak­to­rių į ūkį, pa­dir­bus ne vi­sas tris mo­to­va­lan­das, iš va­rik­lio pa­si­lei­do vi­si te­pa­lai. Žmo­gus su­ži­no­jo, kad tas au­to­mo­bi­lis yra pirk­tas Šve­di­jo­je, ta­da per Šve­di­jos… su­si­sie­kė su tuo ūki­nin­ku, kur pir­ko, ir, pa­si­ro­do, to trak­to­riaus jau du kar­tus per­rink­tas va­rik­lis. To­kiu at­ve­ju bū­tų tu­rė­jęs ši­tą in­for­ma­ci­ją, jis bū­tų ne­pir­kęs to au­to­mo­bi­lio, ne­bū­tų iš­si­rei­ka­la­vęs ža­los to­je vie­to­je, tiks­liau, ne­bū­tų nu­si­pir­kęs. Tai esant ši­tai in­for­ma­ci­jai, jis iš par­da­vė­jo vi­sai ga­lė­tų rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo ir daik­to grą­ži­ni­mo. Net ir tuo at­ve­ju, aš ma­nau, kad vis tiek Te­ne­nių gy­ven­to­jas Kęs­tas tik­rai ga­lės grą­žin­ti tam par­da­vė­jui tech­niš­kai ne­tvar­kin­gą prie­mo­nę, nes ap­gau­lės bū­du ir in­for­ma­ci­jos ne­at­sklei­di­mu… Nors, aš ma­nau, bus teis­mas ir tas Jur­bar­ko tech­ni­kos per­par­da­vė­jas ga­li sa­ky­ti, kad man Šve­di­jo­je nie­kas ne­sa­kė, kad trak­to­rius bu­vo su­ge­dęs, o mes ne­įro­dy­si­me, kad jis Lie­tu­vo­je bu­vo re­mon­tuo­ja­mas. Nors Šve­di­jos ūki­nin­ko, iš ku­rio bu­vo nu­pirk­tas tas trak­to­rius, bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad jį iš­ve­žė jau su vi­sais de­fek­tais. Čia tas įsta­ty­mas gry­nai ap­sau­go ir var­to­to­jus, ir par­da­vė­jus, ir pir­kė­jus kar­tu, jei­gu taip žiū­rė­si­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia B. Pet­ke­vič.

B. PETKEVIČ (LRF). Ger­bia­mas ko­le­ga, klau­si­mas bū­tų toks. Da­bar duo­me­nis ga­li­me pa­žiū­rė­ti in­ter­ne­te su­mo­kė­ję, ar jūs siū­lo­te, kad ta nau­ja ba­zė bū­tų ne­mo­ka­ma vi­siems Lie­tu­vo­je, ar kaip jūs tai pa­da­ry­si­te?

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Čia jau įgy­ven­dins Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu šiuo at­ve­ju, kaip Vy­riau­sy­bė ap­si­spręs. Fak­tas, kad kaž­koks mo­kes­tis tu­ri bū­ti. Da­bar tą in­for­ma­ci­ją ga­li­ma gau­ti tik per au­to­ri­zuo­tus ser­vi­sus ir tai ser­vi­sai tu­ri su­si­mo­kė­ti už tuos nu­me­rius. Čia to­je vie­to­je įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka, o įsta­ty­me ne­la­bai aš ga­liu nu­sta­ty­ti, čia yra Rin­klia­vų įsta­ty­mas ir Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. A. Vin­kus – mo­ty­vai už.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kon­kre­čiai šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma, jog Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ro duo­me­nis, su­sie­jan­čius trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nės re­gist­ra­ci­jos nu­me­rį ir au­to­mo­bi­lio iden­ti­fi­ka­ci­nį nu­me­rį, nu­ro­dant au­to­mo­bi­lio pa­ga­mi­ni­mo ša­lį, ga­min­to­ją, mar­kę, va­rik­lio dy­dį, ti­pą, mo­de­lį, pa­ga­mi­ni­mo me­tus ir trans­por­to prie­mo­nės se­ri­jos nu­me­rį, tei­sė­tiems tiks­lams ga­li gau­ti ir ki­ti vals­ty­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka re­gist­ruo­ti duo­me­nų val­dy­to­jai ir duo­me­nų tvar­ky­to­jai. Be to, siū­lo­ma, jog duo­me­nys apie trans­por­to prie­mo­nės drau­di­mi­nius įvy­kius pa­gal tos trans­por­to prie­mo­nės VIN’ą bū­tų vie­ši. Ti­ki­ma­si, kad tai su­ma­žins lo­gis­ti­kos kaš­tus ir su­teiks ga­li­my­bę efek­ty­viai už­tik­rin­ti trans­por­to prie­mo­nių de­ta­lų stra­te­gi­nį re­zer­vą Lie­tu­vo­je. Ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad pa­nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių rin­ko­je pir­kė­jas tu­rės di­des­nes tech­ni­nes ga­li­my­bes įsi­ti­kin­ti dėl įgy­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės tin­ka­mu­mo eks­plo­a­tuo­ti. Pri­ta­riu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me jau ne­tru­kus bal­suoti nu­ma­ty­tu lai­ku, iki ku­rio tu­ri­me 10 mi­nu­čių.

 

11.05 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 11 ir 111 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1187 (pa­tei­ki­mas)

 

No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą G. Bu­ro­kie­nę, kad pri­sta­ty­tų 2-16 klau­si­mą – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1187. Tai yra pa­tei­ki­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to var­du tei­kia­me su­de­rin­tą su VRK įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lo­ma, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­me bū­tų įtvir­tin­ta ga­li­my­bė VRK po­sė­džiau­ti nuo­to­li­niu ar iš da­lies nuo­to­li­niu – miš­riu bū­du ir ne­sant ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties, eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ar ka­ran­ti­no. Nu­sta­to­ma, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­džiai yra tri­jų rū­šių – pa­pras­ti, kai ko­mi­si­jų na­riai į po­sė­dį ren­ka­si fi­ziš­kai, ga­li vyk­ti vi­siš­kai nuo­to­li­niu bū­du ar­ba miš­riu. Tiek trum­pai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs pri­sta­tė­te pro­jek­tą. Pa­klaus­ti jū­sų šia­me eta­pe nie­kas ne­no­ri. Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Tai­gi bal­suo­si­me jau ne­tru­kus, nuo 11 val. 15 min.

 

11.07 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 12 ir 252 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­tymo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti pra­ne­šė­ją, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Ma­jaus­ką, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą svars­ty­mo sta­di­jo­je.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, jam bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Iš es­mės yra kei­čia­mos ke­lios įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ka­dan­gi Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nu­ma­ty­tu įsta­ty­me lai­ku, to­dėl bu­vo su­tar­ta šiek tiek pa­vė­lin­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą taip, kad ne­kil­tų nei tei­si­nių, nei fi­nan­si­nių gin­čų dėl šio įsta­ty­mo tai­ky­mo. Tam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

11.09 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straips­nių, sep­tin­to­jo skir­snio ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 271 straips­niu ir 23, 24, 25 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2), Administracinių nusižengimų kodekso 602 ir 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1209(2) (svars­ty­mas)

 

Dar no­rė­čiau pa­kvies­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to at­sto­vą A. Bag­do­ną, kad pri­sta­ty­tų Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Tai yra 2-5.1 klau­si­mas, pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. P­ra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą po svars­ty­mo. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 16, 17, 18, 181, 22, 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-646. Spren­di­mas: at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2021 m. lap­kri­čio 3 d. nu­ta­ri­mu Nr. 911 pa­teik­tą nuo­mo­nę, pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-646, su­jung­tam su įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIVP-116, ir pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti pa­gal gau­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar­ba pri­ta­rė iš da­lies pa­to­bu­lin­tam, su­jung­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-646(2).

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8 ko­mi­te­to na­riai, prieš – 1, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą A. Ši­rins­kie­nę, kad pri­sta­ty­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl ly­di­mo­jo 2-5.2 klau­si­mo. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2). Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas sau­sio 12 die­ną ap­ta­rė ir iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­jo įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė tiek jam, tiek ko­mi­te­to iš­va­dai bal­suo­da­mas 7 bal­sais už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­kutuoti už­si­ra­šiu­sių­jų nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl 25-5.1 ir 2-5.2 klau­si­mų už­si­ra­šiu­sių­jų taip pat nė­ra. Tai­gi bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

11.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2) (svars­ty­mas)

 

No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą L. Kas­čiū­ną, kad pri­sta­ty­tų 2-8 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-1199. Kad svars­ty­mo sta­di­jo­je pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių­jų nė­ra. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti M. Pui­do­kas – mo­ty­vai prieš. Čia yra dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo pro­jek­to. Pra­šom, ger­bia­mas Min­dau­gai.

M. PUIDOKAS (DPF). Dė­kui. Iš tik­rų­jų šis pro­jek­tas kei­čia Lie­tu­vo­je nu­si­sto­vė­ju­sią ga­lios pu­siau­svy­rą ir ba­lan­są, nes įpras­tai žval­gy­bos tar­ny­bos ir ins­ti­tu­ci­jos la­bai aiš­kiai pri­klau­so Pre­zi­den­tui. Tai su­po­nuo­ja ir mū­sų vals­ty­bės Kon­sti­tu­ci­ja. Aki­vaiz­du, įve­dus dvie­jų kon­tro­lie­rių pa­rei­gy­bę, kad jie pri­klau­sy­tų nuo Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ši­ta si­tu­a­ci­ja la­bai žen­kliai pa­si­keis­tų ir pa­si­keis­tų tik­rai ne į ge­rą­ją pu­sę, nes da­bar nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka ga­lio­ja jau 30 me­tų.

Kai ga­lios ba­lan­sas tarp pre­zi­den­tū­ros, tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo yra la­bai aiš­kiai at­skir­tas, vi­sas vals­ty­bės apa­ra­tas funk­cio­nuo­ja žen­kliai efek­ty­viau. Dėl to ra­gi­nu vi­sus ko­le­gas pa­mąs­ty­ti, ar to­kio po­bū­džio ins­ti­tu­tų kon­tro­lie­rių įve­di­mas ne­iš­ba­lan­suos si­tu­a­ci­jos mū­sų vals­ty­bė­je. Ra­gi­nu ne­pa­lai­ky­ti šio pro­jek­to ir bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­bū­čiau kal­bė­jęs, bet kai iš­gir­dau da­bar ar­gu­men­tus, tu­riu pa­sa­ky­ti la­bai aiš­kius da­ly­kus, kad mes pri­ėmė­me įsta­ty­mų pa­ke­tus. Tie­siog šian­dien tas spren­di­mas, ku­rį mes pla­nuo­ja­me, fi­na­li­zuo­ja tai, ką mes pa­da­rė­me per ru­de­nį. Jei­gu įsta­ty­mai pri­im­ti, tai yra tie­siog nu­ta­ri­mas, kad Sei­mas stei­gia žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus įstai­gą. Čia jau yra is­to­ri­jos pa­bai­ga. Tik­rai ne­klai­din­ki­me žmo­nių. Yra Tau­tos at­sto­vy­bės – Sei­mo pri­im­tas spren­di­mas. Ži­nau, kad yra ren­ka­mi pa­ra­šai į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Tvar­ka, jū­sų va­lia gerb­ti­na. Bus ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti, bet da­bar jau tik­rai pa­da­ry­ki­me ir už­bai­ki­me to­kius pro­ce­sus. Kaip ir mes vi­si – Tau­tos at­sto­vy­bė – ap­si­spren­dė­me dar net­gi įveik­da­mi Pre­zi­den­to ve­to prieš pat Nau­juo­sius. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ar­tė­ja bal­sa­vi­mo lai­kas. Tai­gi kvie­čiu ger­bia­mus ko­le­gas už­im­ti vie­tas. Pri­me­nu, jog pir­ma­sis ir ant­ra­sis klau­si­mai, dėl ku­rių da­bar ap­si­sprę­si­me, yra Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mai. No­rė­čiau per­skai­ty­ti jums Sta­tu­to 171 straips­nio 2 punk­tą: „Pri­ėmi­mo me­tu dėl Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tų bal­suo­ja­ma Sei­mo po­sė­dy­je du kar­tus, tarp šių bal­sa­vi­mų tu­ri bū­ti da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.“

Ir 3 punk­tas: „Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas lai­ko­mas Sei­mo pri­im­tu, jei­gu kiek­vie­no bal­sa­vi­mo me­tu už pro­jek­tą bal­sa­vo ne ma­žiau kaip 2/3 vi­sų Sei­mo na­rių ir jei­gu abu kar­tus bal­suo­ti bu­vo tei­kia­mas tas pats Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to teks­tas.“ Ger­bia­mi ko­le­gos, tai­gi at­ėjo bal­suo­ti skir­tas lai­kas.

 

11.15 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-640(2) (pir­mo­jo pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Pir­miau­sia ap­si­spręs­ki­me dėl dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mo – Kon­sti­tu­ci­jos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-640(2). Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 130 Sei­mo na­rių, už – 130. Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mui (pir­ma­sis pri­ėmi­mas) vien­bal­siai pri­tar­ta.

11.16 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-619(2) (pir­mo­jo pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas bal­sa­vi­mas. Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-619(2). Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 132 Sei­mo na­riai: už – 131, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mui (pir­ma­sis pri­ėmi­mas) pri­tar­ta.

11.17 val.

As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-535(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-535(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu ger­bia­mą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą.

Tę­si­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio bu­vo pa­teik­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ją pri­sta­tė. Taip pat pri­sta­tė ko­mi­te­to iš­va­dą. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl 1 straips­nio. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Tai­gi bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 23, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta 1 straips­niui.

Dėl 2 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė dvi pa­sta­bas. Pra­šom pri­sta­ty­ti pir­mą­ją.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pir­mo­ji pa­sta­ba yra re­dak­ci­nė. Čia dėl są­vo­kos „do­ku­men­tų šal­ti­nis“. Ko­mi­te­tas tai pir­ma­jai ne­pri­ta­rė, nes čia yra šiek tiek su­si­ję su ki­tais do­ku­men­tais. Ki­ta pa­sta­ba ir­gi yra re­dak­ci­nė. Čia įra­šy­ti „var­do, pa­var­dės“, ke­le­tą žo­de­lių, pa­tiks­lin­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, pa­tai­sė. To­kios yra ko­mi­te­to iš­va­dos dėl 2 straips­nio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ki­me dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to su­re­da­guo­to 2 straips­nio.

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: už – 84, prieš – 27, su­si­lai­kė 9. 2 straips­niui pri­tar­ta.

Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl 3 straips­nio, dėl jo yra pa­teik­tos pen­kios Tei­sės de­par­ta­men­to pa­s­ta­bos. Pra­šom pri­sta­ty­ti jas ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Dėl 3 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas pa­tiks­lin­ti 2 da­lį. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­tiks­li­no. Taip pat dėl 2 da­lies yra re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas pa­tiks­lin­ti, įra­šy­ti tą pa­čią fra­zę. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir įra­šė fra­zę „tė­vų ar­ba vie­no iš tė­vų“. Dėl 2 da­lies ir­gi tas pats da­ly­kas, čia skir­tin­guo­se sa­ki­niuo­se. Ir­gi pri­tar­ta iš da­lies.

Dėl 3 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas tiks­lin­ti, ly­gi­nant su ki­tais straips­niais. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­dėl, kad tai tam tik­ra pras­me iš­ba­lan­suo­tų sis­te­mą.

Dėl 5 da­lies taip pat yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas tiks­lin­ti, ta­čiau tai sis­te­miš­kai ne­de­rė­tų. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ši­tai da­liai bu­vo pri­tar­ta iš da­lies. Su­re­da­guo­tai da­liai, ji sis­te­miš­kai ne­de­ra, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to su­re­da­guo­to 3 straips­nio. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 82, prieš – 28, su­si­lai­kė 6. 3 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio bu­vo gau­tos trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šom pri­sta­tyti jas ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). 4 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tą siū­lo­ma pa­pil­dy­ti ke­liais žo­džiais, ta­čiau tie žo­džiai yra ki­to­je vie­to­je, ben­dres­nė­je da­ly­je, tai nė­ra pras­mės kar­to­ti dar kar­tą. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Dėl 2 da­lies bu­vo pa­siū­ly­mas pa­tiks­lin­ti są­vo­kas. Vi­siš­kai pri­tar­ta. Taip pat tos pa­čios da­lies 2 punk­te pa­tiks­lin­ti są­vo­ką – vi­siš­kai pri­tar­ta. Štai dėl dvie­jų vie­tų ko­mi­te­tas vi­siš­kai pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui pa­tiks­lin­ti nor­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą va­rian­tą. Tu­ri­me bal­suo­ti dėl 4 straips­nio.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių: už – 84, prieš – 27, su­si­lai­kė 7. 4 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra gau­ti du Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Pra­šom pri­sta­tyti ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Iš 5 straips­nio 2 da­lies Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo iš­brauk­ti „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos“ prieš „Vy­riau­sy­bė“. Pa­gal mū­sų tei­sė­kū­ros tai­syk­les pa­lie­ka­me, to­dėl ne­pri­ta­ria­me. Gry­nai re­dak­ci­nis da­ly­kas. Ir ki­ta pa­sta­ba – įra­šy­ti „įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ati­tin­ka­mai su­re­da­ga­vo pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat yra gau­ta Sei­mo na­rių R. Ta­ma­šu­nie­nės, B. Pet­ke­vič ir Č. Ol­šev­skio pa­tai­sa. Pra­šom pri­sta­tyti ją.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, čia yra ke­le­tas…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš šiuo at­ve­ju krei­piuo­si į ger­bia­mą R. Ta­ma­šu­nie­nę, kad pri­sta­ty­tų sa­vo pa­tai­są.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Šio pro­jek­to pa­tai­sos es­mė, kad leis­tu­me ra­šy­ti pa­var­des su dia­k­ri­ti­niais žen­klais lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, nes į teis­mus krei­pia­si žmo­nės no­rė­da­mi už­ra­šy­ti bū­tent ori­gi­na­lią pa­var­dę. Ne­tu­rė­da­mi diak­ri­ti­nių žen­klų mes ten­kin­si­me tik da­lies pi­lie­čių ga­li­my­bę už­si­ra­šy­ti sa­vo pa­var­dę…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, gal ga­lė­tu­mė­te gar­siau?

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). …ori­gi­na­liai. To­dėl siū­lo­ma įsta­ty­mo pa­tai­sa leis­ti ra­šy­ti lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, bet var­to­jant ir diak­ri­ti­nius žen­klus. To­kia bū­tų šio įsta­ty­mo pa­tai­sa, kad pa­ten­kin­tu­me di­des­nę pi­lie­čių da­lies gru­pę ir už­tik­rin­tu­me ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą, ku­rio ir pa­si­gen­da šiam įsta­ty­mui opo­nuo­jan­tys mū­sų ko­le­gos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­le­ge. Aš tik pa­si­tiks­lin­siu. Kaip su­pran­tu, pir­mo­ji jū­sų pa­tai­sa yra ta, ku­rio­je nė­ra kon­kre­taus siū­ly­mo, ir jūs da­bar pri­sta­tė­te iš kar­to ant­rą­ją. Tei­sin­gai?

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Kon­so­li­duo­ta­me raš­te yra ar­gu­men­tai vi­so mū­sų pa­siū­ly­mo dėl vi­sų straips­nių. Ne­ži­nau, ko­dėl tai pa­tai­sa, bet aš pra­de­du nuo pir­mos pa­tai­sos dėl 3 straip­s­­nio 3 da­lies.

PIRMININKĖ. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pa­lai­ko šią pa­tai­są, kad ją svars­ty­tu­me? Nėra 29.

Tai­gi da­bar vėl krei­piuo­si į ger­bia­mą R. Ta­ma­šu­nie­nę, pra­šy­da­ma pri­sta­ty­ti ki­tą pa­tai­są. Ar jos vis dėl­to yra su­si­ju­sios?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Iden­tiš­kos.

PIRMININKĖ. Jos yra iden­tiš­kos, ar ne? Tai­gi ne­svars­to­me, ka­dan­gi 29 bal­sų ne­bu­vo su­rink­ta. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 5 straips­nio, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to su­re­da­guo­to pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl 5 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 112: už – 74, prieš – 28, su­si­lai­kė 10.

Tę­sia­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui. 6 straips­nis. Dėl jo gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tai ir yra tai, apie ką aš šiek tiek kal­bė­jau dar pra­džio­je. Tai yra ben­dro po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­rią jie kar­to­ja, kai pro­jek­tas bu­vo įre­gist­ruo­tas. Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną, kad Sei­mas tu­ri at­si­žvelg­ti į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­teik­tą iš­va­dą. Tiek ko­mi­te­te, tiek Sei­me svars­ty­mo me­tu ši­ta iš­va­da bu­vo įver­tin­ta. Skai­tant Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą ga­li­ma su­pras­ti, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas ma­no, jei­gu pa­žo­džiui, kad Sei­mas pri­va­lo tie­siog per­ra­šy­ti į įsta­ty­mą vis­ką, ką pa­ra­šė Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja.

Šiuo at­ve­ju kaip tik at­virkš­čiai – tur­būt prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai to­kia po­zi­ci­ja, kad Sei­mas yra su­var­žy­tas ir nė­ra lais­vas ap­si­spręs­ti, ži­no­ma, įver­ti­nęs ar vie­nos ko­mi­si­jos, ar ki­tų eks­per­tų pa­siū­ly­mą. Šiuo at­ve­ju ko­mi­te­tas tik­rai to­kiai po­zi­ci­jai ne­pri­ta­rė, jis iš da­lies įver­tino ir Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dą, ir Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus, ir ki­tų sub­jek­tų pa­siū­ly­mus ir su­re­da­ga­vo įsta­ty­mą taip, kaip yra po svars­ty­mo da­bar pri­im­ti įsta­ty­mas su­re­da­guo­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl 6 straips­nio. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 116: už – 80, prieš – 33, su­si­lai­kė 3. 6 straips­niui pri­tar­ta. Bai­gė­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Už kal­ba V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­sė daž­nai at­si­lie­ka nuo gy­ve­ni­mo, nes pa­pras­čiau­siai taip jau kar­tais at­si­tin­ka, kad gy­ve­ni­miš­ki, vi­suo­me­niš­ki san­ty­kiai, tai, kas vyks­ta už Sei­mo rū­mų, už Sei­mo sa­lės, su­si­klos­to anks­čiau, ne­gu tei­sė po to juos su­re­gu­liuo­ja. Tai yra na­tū­ra­lu. Bet čia mes tu­ri­me dar rim­tes­nę si­tu­a­ci­ją, kai Sei­mas, ne­pa­tvir­tin­da­mas to­kio įsta­ty­mo il­gus me­tus, at­ro­do, at­si­li­ko ne tik nuo gy­ve­ni­mo, bet ir nuo pa­čios tei­sės. Tei­sės, ku­ri man, kaip li­be­ra­lui, yra tik­rai aiš­ki ir tik­rai pa­pras­ta: as­mens var­das ir pa­var­dė pri­klau­so jam, tai yra jo nuo­sa­vy­bė ir nie­kas ne­tu­rė­tų tos tei­sės at­im­ti. Ži­no­ma, jei­gu taip yra, kad ma­nęs šio­je sa­lė­je klau­so­si ir vie­nas ki­tas ne li­be­ra­las, tai jam ga­li at­ro­dy­ti, kad šis ma­no ar­gu­men­tas nė­ra įti­ki­nan­tis, bet tai taip pat yra la­bai aiš­kus at­sa­ky­mas, kad tei­sė jau šiuo at­ve­ju su­si­klos­tė ir dau­gy­bės teis­mų spren­di­muo­se teis­mų prak­ti­ka už­ra­šy­ti as­men­var­dį jau yra su­si­klos­čiu­si, tai jau vyks­ta.

To­dėl pa­da­ry­ki­me tei­sin­gą spren­di­mą vi­so­mis pras­mė­mis ir už­tik­rin­ki­me, kad ši tei­sė žmo­gui būtų ga­ran­tuo­ja­ma Lie­tu­vo­je. Ne­bi­jo­ki­me sa­vo, ne­bi­jo­ki­me ir ki­tų še­šė­lių. Esa­me pa­kan­ka­mai stip­rūs, kad pri­ėmę to­kį spren­di­mą aiš­kiai su­pras­tu­me, kad nei Lie­tu­va, nei lie­tu­vių kal­ba tik­rai dėl to ne­su­grius ir ne­ap­grius, o kaip tik su­stip­rės ir ga­lė­si­me oriai pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis yra gir­di­mas ir ger­bia­mas.

 La­bai ačiū. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, tai iš­ties svar­bus ver­ty­bi­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas, to­dėl aš la­bai nuo­šir­džiai kvie­čiu įver­tin­ti vi­su­mą. Ir taip su­prie­šin­to­je vi­suo­me­nė­je šis bal­sa­vi­mas iš­ties nu­vils la­bai di­de­lę da­lį lie­tu­vy­bę puo­se­lė­jan­čių žmo­nių, nes mes, no­rė­da­mi spręs­ti in­di­vi­du­a­lias pro­ble­mas ir jas iš­kel­ti aukš­čiau vals­ty­bi­nės kal­bos, no­rė­da­mi pa­tik­ti ar­ba įtik­ti kaž­kam, tie­siog ei­na­me bul­do­ze­riu per pa­ma­ti­nę mū­sų tau­tos ver­ty­bę – vals­ty­bi­nę kal­bą. Mes ne­si­sten­gia­me įsi­gi­lin­ti ir pa­si­nau­do­ti Lat­vi­jos pa­tir­ti­mi.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar įver­ti­no­me at­sa­kin­gai Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos ar­gu­men­tus, ar įver­ti­no­me kal­bos ži­no­vų nuo­mo­nę? Tei­sės de­par­ta­men­to net pen­kiuo­se pus­la­piuo­se su­ra­šy­tos iš­va­dos štai prieš šį pri­ėmi­mą, jas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas grei­tuo­ju bū­du ap­svars­tė šian­dien ry­te, ma­nau, ir­gi jū­sų, ko ge­ro, nei per­skai­ty­tos, nei įver­tin­tos. Kaip jaus­tu­mė­mės da­bar iš­da­vę J. Mar­cin­ke­vi­čių ir ki­tus mū­sų tau­tos švie­suo­lius, ku­rie nuo­lat kvie­tė sau­go­ti ir gin­ti vals­ty­bi­nę kal­bą? Kai sig­na­ta­rė V. Ja­su­kai­ty­tė ra­šė straips­nį, iš­leis­da­ma spe­cia­lų lei­di­nį apie Sei­mo par­ti­jas, Lie­tu­vos len­kus ir lie­tu­vių kal­bą, kai da­ly­va­vo mi­tin­guo­se 2014 me­tais, 2015 me­tais, ji ak­cen­ta­vo ir la­bai ti­kė­jo mū­sų vi­sų iš­min­ti­mi ir at­sa­ko­my­be. Ta­da mums pa­vy­ko ap­gin­ti vals­ty­bi­nę kal­bą, ta­da mes su­si­lai­kė­me ir ne­bal­sa­vo­me, bal­sa­vo­me prieš to­kius įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, ma­ty­da­mi tai, kas vyks­ta, ko­kie yra įsta­ty­mo…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, lai­kas!

R. BAŠKIENĖ (DFVL). …pa­siū­ly­mai, mes ati­da­ro­me Pan­do­ros skry­nią. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – E. Dob­ro­vols­ka.

E. DOBROVOLSKA (LF). Vi­sų pir­ma tu­rė­tu­me su­pras­ti, kad tai nė­ra ver­ty­bi­nis klau­si­mas. Tai yra iš­im­ti­nai tei­si­nis klau­si­mas ir tai mes pui­kiau­siai ma­to­me teis­mų spren­di­muo­se. Kiek­vie­no­je by­lo­je teis­mas krei­pia­si į Vals­ty­bi­nę kal­bos ko­mi­si­ją, gau­na jos nuo­mo­nę ir net tais at­ve­jais, kai, pa­vyz­džiui, miš­ri šei­ma tu­ri vai­ką ir Kal­bos ko­mi­si­ja prieš­ta­rau­ja dėl lei­di­mo ra­šy­ti ori­gi­na­lo kal­ba vai­ko var­dą, teis­mas lei­džia. Kiek­vie­name teis­mo spren­di­me ką teis­mas pa­žy­mi? Kad tai­so tei­si­nę spra­gą ir at­liepia įsta­ty­mo lei­dė­jo va­lią. Tai iš es­mės pri­ima spren­di­mą ten, kur nė­ra tei­si­nio gin­čo. Mes ig­no­ra­vo­me ši­tą pro­ble­mą dau­ge­lį me­tų ir tur­būt rei­kia tie­siog drą­sos sau pri­pa­žin­ti, kad mes ne­spren­džia­me, ar leis­ti ra­šy­ti tris rai­des w, q, x, taip pat kai ku­riuos de­ri­nius, mes tie­siog spren­džia­me, ar tie mū­sų pi­lie­čiai tu­rė­tų ei­ti į teis­mus, ar ga­lė­tų oriai pa­si­nau­do­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne pro­ce­dū­ra. La­bai ra­gi­nu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Pa­si­sa­kau griež­tai prieš. Čia ne vie­nas žo­dis ar ne vie­nas ki­tas žo­de­lis, ar fra­zė, kaip ne­se­niai pa­sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Čia yra daug rim­tes­ni da­ly­kai, ta­čiau ma­nau, kad nė­ra pras­mės iš nau­jo ar­gu­men­tuo­ti, aiš­kin­ti prie­žas­tis, ko­kios yra, kad ne­tu­ri­me pri­tar­ti ši­toms pa­tai­soms. Tos prie­žas­tys nie­kam ne­rei­ka­lin­gos. No­riu kal­bė­ti apie ką ki­ta.

Šian­dien mes iš Sei­mo tri­bū­nos, iš ki­tų tri­bū­nų, per te­le­vi­zi­jos fo­ru­mus aiš­ki­na­me, ko­kia Lie­tu­va yra su­prie­šin­ta ar su­si­prie­ši­nu­si, bet ar ne mes pa­tys, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, prie to pri­si­de­da­me? Pri­si­de­da­me, nes ig­no­ruo­ja­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 1999, 2009, 2014 me­tų iš­aiš­ki­ni­mus, ig­no­ruo­ja­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, ir tai, kas čia vyks­ta, yra ne spe­cia­lis­tų, ne kal­bi­nin­kų spren­di­mas, o, de­ja, po­li­ti­nis spren­di­mas. Kaip mes ga­li­me kal­bė­ti apie pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mą, kai to­kie da­ly­kai vyks­ta? Jau se­no­kai ne­ma­čiau tiek daug ar­gu­men­tų, pa­siū­ly­mų, ku­riuos pri­sta­tė svars­tant pro­jek­tą įvai­rūs ko­mi­te­tai, drau­gi­jos, aso­cia­ci­jos, ig­no­ruo­ta net 70 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių nuo­mo­nė. Net Lie­tu­vos kom­piu­te­ri­nin­kų są­jun­ga aiš­ki­na, kad to­kių rai­džių ne­rei­kia. Nu­mo­ta ran­ka į sig­na­ta­rės B. Va­lio­ny­tės at­siųs­tus 45 sig­na­ta­rų ir Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tų tei­gi­nius, vi­so to ne­rei­kia, kai mes no­ri­me pri­im­ti po­li­ti­nį spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – I. Pa­kar­kly­tė.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Jau be­veik tris de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je ir čia, Sei­me, dis­ku­tuo­ja­ma apie ori­gi­na­lią as­men­var­džių ra­šy­bą, ta­čiau iki šiol to kom­pro­mi­so ir spren­di­mo ne­bu­vo ras­ta. Apie ką yra šis šian­dien, ti­kė­si­mės, bū­si­mas pri­im­tas pro­jek­tas?

Vi­sų pir­ma jis yra apie mus ir apie pa­gar­bą mū­sų ša­lies pi­lie­čiams. Mes ne­kal­ba­me apie ko­kius nors ki­tus, o šis pro­jek­tas yra apie mus, apie tai, kaip mes su­ge­ba­me pri­im­ti ir gerb­ti, kiek mes esa­me at­vi­ri, o kiek įsi­bau­gi­nę ir bi­jo­me po­ky­čių bet ko­kia kai­na. Šis pro­jek­tas yra la­bai svar­bus ir pa­sau­lio lie­tu­viams, mū­sų dias­po­rai, miš­rioms šei­moms, tai yra ir la­bai prak­ti­nis klau­si­mas, su ku­riuo da­lis šei­mų su­si­du­ria kas­dien, o lie­tu­vy­bę puo­se­lė­ti pui­kiai ga­li­ma ir tu­rint pa­var­dė­je w, q, x rai­des ir tai pa­ro­do mū­sų dias­po­ros at­sto­vai, ku­rie tik­rai yra di­džiu­liai lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jai, net jei­gu tu­ri ki­to­kias pa­var­des.

Taip pat de fac­to, kaip jau ir mi­nė­ta, taip, do­ku­men­tuo­se mes tu­ri­me to­kių as­men­var­džių, ta­čiau tai yra pri­ima­ma teis­mo spren­di­mu. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus bu­vo be­ne pus­šim­tis to­kių teis­mo spren­di­mų, ku­riais bu­vo įpa­rei­go­tos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gos įra­šy­ti tuos as­men­var­džius su w, q, x rai­dė­mis. Tai­gi, mes tu­ri­me de fac­to jau vei­kian­čią to­kią prak­ti­ką, ta­čiau mū­sų pi­lie­čiai tu­ri kreip­tis į teis­mus. Ra­gi­nu pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą dėl to, kad tai yra pa­gar­bos žen­klas mū­sų vi­siems pi­lie­čiams ir kad žmo­nės ne­bū­tų pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi teis­mais, o ir teis­mai ne­tu­rė­tų tos ne­rei­ka­lin­gos naš­tos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Šis pro­jek­tas keis­tu bū­du at­si­ra­do tuo me­tu, kai pa­sau­lis vyk­do ne­pa­skelb­tą re­vo­liu­ci­ją, nau­ją­ją tvar­ką – vyk­do psi­cho­de­mi­ją, vyk­do skait­me­ni­za­ci­ją, vyk­do ne­aiš­kų ža­lią kur­są. Kaip ir anks­čiau bū­da­vo, kiek­vie­no­je ša­ly­je tuo me­tu at­si­ras­da­vo chun­vei­bi­nų, at­si­ras­da­vo kom­jau­nuo­lių. Da­bar jie va­di­na­si edu­kuo­ti, vak­ci­nuo­ti ir jie da­bar tei­kia to­kius da­ly­kus, ku­rie griau­na vals­ty­bę iš pa­ma­tų. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom už­si­dė­ti kau­kę.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ir tie puo­dai, ku­rie pa­kei­tė kau­kes… Jie da­ro da­bar taip, kad su­griau­tų vals­ty­bę ir iš­tirp­dy­tų ją ši­ta­me pa­sau­lio dum­ble, ku­rį čia per pa­sau­lį pa­lei­do ne­ži­no­mi vei­kė­jai. Mes vyk­do­me ne­ži­no­mą pla­ną, ku­rio nie­kas ne­pa­tvir­ti­no. Tai pra­dė­jo­me nuo pa­ties šven­čiau­sio sa­vo da­ly­ko – sa­vo kal­bos dar­ky­mo. Aš esu ka­te­go­riš­kai prieš ir vi­siems po­nams, edu­kuo­tiems, vak­ci­nuo­tiems, siū­lau la­bai stip­riai pa­gal­vo­ti, ką jūs da­ro­te.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Mie­li ko­le­gos, iš tie­sų šis įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­kreip­tas į tą gru­pę pi­lie­čių, ku­rie pri­vers­ti min­ti teis­mų slenks­čius ir gau­ti tei­gia­mą teis­mo spren­di­mą ir pa­ve­di­mą jų pa­var­dę as­mens do­ku­men­tuo­se įra­šy­ti ori­gi­na­liai. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tik iš da­lies spren­džia pi­lie­čių po­rei­kius, nes lie­tu­vės, iš­te­kė­ju­sios, pa­vyz­džiui, už vo­kie­čių ar už ki­tų 22 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čių, ga­li tu­rė­ti ypa­tin­gų­jų rai­džių ir to pa­da­ry­ti ne­ga­lės, nes bus pa­grin­das tik lo­ty­niš­kos rai­dės. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad diak­ri­ti­nių žen­klų ne­įra­šė­me, o tai už­tik­rin­tų ir pi­lie­čių ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą, ir įga­lin­tų įra­šy­ti, kal­bant apie len­kų tau­ti­nę ma­žu­mą, sa­vo var­dą ir pa­var­dę ori­gi­na­li­ą­ja kal­ba.

Ar­gu­men­tas, kad pa­var­dė ir var­das, už­ra­šy­ti lie­tu­viš­kai, skam­ba keis­tai la­bai daž­nai ir iš­dar­ky­tas juo­kin­gai la­bai daž­nai, nu­ro­do žmo­gaus ry­šį su vals­ty­be. Tai pi­lie­ty­bė… Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sas yra pa­grin­di­nis do­ku­men­tas, ku­ris nu­ro­do ta­vo san­ty­kį su vals­ty­be. Ir jei­gu ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­se ar ki­ta­me do­ku­men­te mes tu­ri­me įra­šy­tą žmo­gaus iš pro­tė­vių pa­vel­dė­tą jo nuo­sa­vy­bę, jo pa­var­dę, ar­ba su­tuok­ti­nio, vai­ko pa­var­dę, įra­šy­tą taip, kaip pa­gei­dau­ja šei­ma, – tai tos vals­ty­bės pa­gar­ba tam pi­lie­čiui. La­bai svar­bu mums da­bar ra­gin­ti ki­tas Eu­ro­pos vals­ty­bes, kad lie­tu­viai ar lie­tu­vių vai­kai, gi­mę už­sie­ny­je, ar tie, ku­rie ne­te­ko pi­lie­ty­bės…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). …ga­lė­tų taip pat lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ra­šy­ti sa­vo var­dus ir pa­var­des ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių do­ku­men­tuo­se. Tai bū­tų lie­tu­vių lai­mė­ji­mas puo­se­lė­jant kal­bą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Ko­le­gos, šian­dien bal­suo­si­me dėl an­ti­vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kon­sti­tu­ci­nį kal­bos sta­tu­są pa­nei­gian­čio ir pi­lie­čius su­prie­ši­nan­čio įsta­ty­mo pro­jek­to. Ka­dan­gi kaž­ka­da te­ko lai­mė dirb­ti Są­jū­džio „At­gi­mi­mo“ sa­vait­raš­ty­je, pui­kiai me­nu, kad to me­to pa­grin­di­nis je­dinst­vi­nin­kų tai­ki­nys bu­vo vals­ty­bi­nė kal­ba. „Je­dinst­vos“ mi­tin­gų Lie­tu­vo­je pa­g­rin­di­nis vie­ša­sis mo­ty­vas nuo pat pra­džių bu­vo pa­si­prie­šin­ti lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­niam sta­tu­sui. Pri­me­nu, kad ir va­di­na­mų­jų len­kiš­kų­jų au­to­no­mi­jų stei­gi­mas, di­ri­guo­jant plat­for­mos ko­mu­nis­tams, bu­vo nu­kreip­tas prieš lie­tu­vių kal­bos įtei­si­ni­mą kaip ofi­cia­lio­sios kal­bos. Ta­čiau lie­tu­vių kal­bos įvals­ty­bi­ni­mas at­gi­mi­mo me­tu bu­vo ryš­kiau­sia at­gims­tan­čios vals­ty­bi­nės są­mo­nės iš­raiš­ka.

Šian­dien gi bal­suo­si­me už įsta­ty­mą, ku­ris žy­mi es­min­gą po­sū­kį, tiks­liau sa­kant, lie­tu­vių vals­ty­bi­nės kal­bos sta­tu­so at­si­sa­ky­mo pro­ce­so pra­džią. Ko­le­gos, tie Sei­mo na­riai, ku­rie šian­dien, sau­sio 18 die­ną, Sei­me bal­suos už šį Kon­sti­tu­ci­jos 14 straips­nį pa­nei­gian­tį įsta­ty­mą, no­ri ar ne­no­ri, ta­čiau at­si­stos gre­ta to me­to „Je­dinst­vos“ se­kė­jų. Tie­sa, da­bar jie sa­ve va­di­na rim­tais ge­o­po­li­ti­kais, ge­ri­nan­čiais san­ty­kius su Len­ki­ja. (Plo­ji­mai) Ta­čiau, ci­tuo­jant am­ži­ną­jį atil­sį kal­bi­nin­ką pro­fe­so­rių V. Ur­bu­tį, tai tie­siog pa­pras­ta lie­tu­vių kal­bos iš­da­vys­tė. Ir čia jo­kie Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to tei­si­niai gud­ra­vi­mai ne­pa­dės, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kiai pa­si­sa­kė (ci­tuo­ju): „At­si­žvel­giant į tai, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sas yra ofi­cia­lus do­ku­men­tas, pa­tvir­ti­nan­tis as­mens ir vals­ty­bės nuo­la­ti­nį tei­si­nį ry­šį, as­mens pi­lie­ty­bę, kad pi­lie­ty­bės san­ty­kiai yra…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). …vie­šo­jo vals­ty­bės gy­ve­ni­mo sri­tis, as­mens var­das ir pa­var­dė pi­lie­čio pa­se tu­ri bū­ti ra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba.“ Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įstatymo priėmimas

 

Bal­sa­vo 122: už – 82, prieš – 37, su­si­lai­kė 3. As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas) (Plo­ji­mai)

Svei­ki­nu. Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti, kai kal­ba­ma apie Sig­na­ta­rų klu­bo nuo­mo­nę. No­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­dien ke­lis kar­tus nu­skam­bė­jo, kad Sig­na­ta­rų klu­bo pa­reiš­ki­mas. Ne­no­riu aš pa­sa­ko­ti vi­di­nio su­si­ra­ši­nė­ji­mo, dau­ge­lis sig­na­ta­rų ka­te­go­riš­kai bu­vo prieš tai, kad bū­tų reiš­kia­ma nuo­mo­nė Sig­na­ta­rų klu­bo var­du. Ir ta nuo­mo­nė, ku­ri pa­ra­šy­ta, lei­do sau ga­na dau­g – pa­si­va­din­ti Sig­na­ta­rų klu­bo pa­reiš­ki­mu. Tai yra tik da­lies sig­na­ta­rų pa­reiš­ki­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus P. Sau­dar­gas.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mie­ji, la­bai aki­vaiz­du, kas skal­do, kurs­to tau­tą. Ger­bia­mas A. Ažu­ba­lis pa­sa­kė, kad Sau­sio 13-ąją žmo­nės bu­vo iš­va­din­ti je­dinst­vi­nin­kais. Ir štai A. Ažu­ba­lis sa­ko, kad tie, ku­rie šian­dien čia bal­sa­vo už ši­tą įsta­ty­mą, įgy­ven­di­na je­dinst­vi­nin­kų rei­ka­la­vi­mus. Tai­gi lie­tu­vių kal­ba tu­ri bū­ti ra­šo­ma pa­gal Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tik lie­tu­viš­ko­mis rai­dė­mis. Man la­bai gai­la, kad kon­ser­va­to­riai iš­duo­da pa­grin­di­nes, pa­ma­ti­nes ver­ty­bes, ir da­bar jau aki­vaiz­du, kas tik­rie­ji je­dinst­vi­nin­kai, ar žmo­nės, ku­rie bu­vo ati­tver­ti nuo Sei­mo Pir­mi­nin­kės ke­liais ap­tva­rais ir ne­pri­leis­ti, o prieš 31 me­tus jie čia bu­vo prie Sei­mo ir gy­nė Sei­mą. Gai­la, kad vis­kas taip ap­si­ver­tė…

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Ger­bia­mas Pet­rai…

P. GRAŽULIS (LRF). …kad mes iš­duo­da­me sa­ve, sa­vo kal­bą ir ver­ty­bes.

PIRMININKAS. La­bai il­gai trun­ka. Da­bar ger­bia­mas K. Ma­siu­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to gai­la, kad pri­imant to­kį svar­bų įsta­ty­mą vie­toj ar­gu­men­tų bu­vo nau­do­ja­mos eti­ke­tės, aš gir­dė­jau: Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­įsi­gi­li­nęs, iš kur jūs ži­no­te, kad ne­įsi­gi­li­nęs? Iš­da­vė J. Mar­cin­ke­vi­čių, na, J. Mar­cin­ke­vi­čiaus rei­kė­tų pa­si­klaus­ti, jei­gu bū­tų ga­li­ma, iš­da­vė ar ne­iš­da­vė, bet, pa­si­ro­do, J. Mar­cin­ke­vi­čiaus ad­vo­ka­tų yra. Je­dinst­vi­nin­kai… Na, ne­rei­kė­tų tų eti­ke­čių, tai ne ar­gu­men­tai.

Iš tik­rų­jų aš pri­ta­riu R. Ta­ma­šu­nie­nei – ar­gu­men­tas yra tai, kad mes žen­gė­me vie­ną žin­gs­nį link ci­vi­li­zuo­to žmo­gaus ta­pa­ty­bės do­ku­men­to, ir bū­tų ge­rai, kad at­ei­ty­je ženg­tu­me ir an­trą žings­nį dėl diak­ri­ti­nių žen­klų, kad iš tik­ro Miu­le­ris bū­tų Müle­ris, Ol­šev­skis bū­tų su kie­ta l ir pa­na­šiai. Taip tu­rė­tų bū­ti ir čia mes nie­ko blo­go ne­pa­da­ry­tu­me, tik leis­tu­me žmo­nėms…

PIRMININKAS. Pra­šau šiek tiek trum­pin­ti, jei­gu įma­no­ma, sa­vo pa­si­sa­ky­mus, nes už­si­ra­šiu­sių yra la­bai daug. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad įsta­ty­mas jau pri­im­tas ir ne­bu­vo tiek aist­rų pa­tį įsta­ty­mą svars­tant, kiek da­bar re­pli­kų per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Aš tie­siog siū­lau steng­tis vie­niems ki­tų ne­įžei­di­nė­ti. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Na, yra toks pa­sa­ky­mas, la­bai svar­bu pa­va­din­ti daik­tus sa­vo var­dais. Ne­se­niai vie­nas dė­du­lė pa­va­di­no pa­čius at­sa­kin­giau­sius lie­tu­vius – pi­lie­čius, ku­rie rū­pi­na­si sa­vo tau­tos is­to­ri­ja, je­dinst­vi­nin­kais, fa­šis­tais, ne ­lie­tu­viais, vot bū­tent ši­tie vei­kė­jai no­rė­jo, kad bū­tų taip, kaip mes šian­dien nu­bal­sa­vo­me, kad pir­miau­sia pra­dė­tu­me nuo sa­vo kal­bos su­dar­ky­mo. Mes jau šian­dien pra­dė­jo­me ją dar­ky­ti. Kas bus to­liau, nie­kas ne­ži­no. Lat­viai tą klau­si­mą iš­spren­dė pui­kiai – įra­šė į an­trą pus­la­pį. Ko­dėl ne­ima­me pui­kaus pa­vyz­džio? Ko­dėl da­ro­me per­kū­nas ži­no ką? Sėk­mės.

PIRMININKAS. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ger­bia­mas E. Zin­ge­ris. Pra­šom.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Per vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą aš nie­ko ne­su pa­va­di­nęs ko­kiu nors ne­li­te­ra­tū­ri­niu žo­džiu. Tik­rai ne­sma­gu šio­je sa­lė­je gir­dė­ti skau­di­nan­čias re­pli­kas vie­nas ki­to at­žvil­giu. Man at­ro­do, kiek man ži­no­ma iš ma­no pro­fe­sio­na­lios pra­ei­ties ir ma­no aka­de­mi­nio li­tu­a­nis­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo, vi­są „Auš­ros“ lai­ko­tar­pį kai­muo­se prie sping­su­lių da­rak­to­riai mo­ky­da­vo v rai­dės, brai­žy­da­vo tą v rai­dę. Ta jau da­bar­ti­nė va­di­na­mo­ji „v dvi­gu­bo­ji“ bu­vo „Auš­rosׅ“ po­ten­cia­las.

Da­bar ant­ras klau­si­mas. Pra­ėjo 12 me­tų po Pre­zi­den­to L. Ka­čyns­kio ap­si­lan­ky­mo – žmo­gaus, kar­tu su V. Adam­ku­mi bu­vu­sio Tbi­li­sy­je. Tas žmo­gus iš­vy­ko, ki­tą die­ną jis žu­vo ar­ba bu­vo pra­žu­dy­tas Smo­lens­ke. To­dėl, at­si­min­da­mas tuos po­kal­bius su šiuo iš­ki­liu pa­sau­li­nio ly­gio vei­kė­ju, mū­sų vi­są ben­drą Ge­gu­žės 3-io­sios Kon­sti­tu­ci­jos pra­ei­tį ir 500 me­tų bu­vi­mą kar­tu, aš ma­nau, šian­dien mes šią klai­dą iš­tai­sė­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. R. Šar­knic­kas per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Šian­dien Lie­tu­va ste­bi bū­tent šį po­sė­dį, su­si­ju­sį su tri­mis rai­dė­mis. No­riu pa­sa­ky­ti, jei­gu te­ko ste­bė­ti do­ku­men­ti­nį fil­mą „Su­griau­ti blo­gio im­pe­ri­ją“, bū­tent Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba su Pir­mi­nin­ku at­sa­kin­gai dė­lio­jo žo­džius, kad ta di­de­lė kai­my­ni­nė vals­ty­bė ne­su­ge­bė­tų in­ter­pre­tuo­ti ki­taip. Pran­cū­zi­ja, vie­na iš ga­lin­giau­sių Va­ka­rų vals­ty­bių, prieš 15 me­tų įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu pri­ėmė įsta­ty­mą, kad ne­bū­tų sve­ti­mų rai­džių, dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, kad po 10 ar 50 me­tų at­si­ra­dęs ga­li­mai koks nors dik­ta­to­rius ne­dik­tuo­tų są­ly­gų ir ne­pa­sa­ky­tų, kad jū­sų pran­cū­zų kal­ba nė­ra ori­gi­na­li. Pa­lau­ki­te! Mes ga­li­me pre­ten­duo­ti į tai. Ma­žo­ji vals­ty­bė Is­lan­di­ja taip pat ap­sau­go­jo sa­vo kal­bą. Šian­dien R. Ta­ma­šu­nie­nės pa­teik­tas pa­siū­ly­mas…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar kar­tą ape­liuo­ju į jū­sų ge­rą va­lią.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). …dar kar­tą pa­ro­dė, kad yra ati­da­ro­ma Pan­do­ros skry­nia.

PIRMININKAS. Trum­pin­ki­me, kiek įma­no­ma. Ger­bia­mas V. Ba­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu kreip­tis į ko­le­gas, šian­dien iš tik­rų­jų itin ak­ty­viai tar­si gi­nan­čius lie­tu­vių kal­bą, ir nau­do­da­ma­sis pro­ga no­riu pa­pra­šy­ti jū­sų gin­ti tą kal­bą to­se mo­kyk­lo­se Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je, ku­rio­se rei­kia pa­gal­bos mo­ky­to­jams ir lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms. Aš siū­liau gin­ti tą kal­bą pa­si­žiū­rė­jus į ko­kio Vi­sa­gi­no vai­kus. Kai ku­rie yra pri­vers­ti žiū­rė­ti gal­būt ru­sa­kal­bių te­le­vi­zi­ją. Gal mes ga­lė­tu­me juos nu­vež­ti į šau­lių, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las? Tai yra la­bai pa­pras­ti bū­dai sau­go­ti sa­vo kal­bą ir pa­dė­ti tiek vai­kams, tiek mo­ky­to­jams, dės­tan­tiems lie­tu­viš­ko­se mo­kyk­lo­se. Jų mes kar­tais ne­ma­to­me ir to­je pa­čio­je Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. D. Asa­na­vi­čiū­tė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Aš pra­šy­čiau ma­no bal­są įskai­ty­ti už. Tuo tar­pu no­rė­čiau sa­vo ruož­tu pa­dė­ko­ti, nes ši­tas įsta­ty­mas at­liep­tų di­de­lę dias­po­ros pro­ble­mą ir po­rei­kį pa­var­des ra­šy­ti bū­tent lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis. Tik­rai aš pa­žįs­tu (pa­ti gy­ve­nau už­sie­ny­je) be­ga­lę nuo­­sta­bių žmo­nių, ku­rių pa­var­dės jau ne­lie­tu­viš­kai ra­šo­mos, bet jie ko­vo­ja už lie­tu­vių kal­bą, ko­vo­ja už lie­tu­vy­bės, ta­pa­ty­bės iš­sau­go­ji­mą už­sie­ny­je. Tie žmo­nės tik­rai dė­kin­gi Lie­tu­vos Sei­mui pa­ga­liau pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą. Tai­gi la­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš tik at­krei­piu dė­me­sį, kad da­bar jau vis dau­giau ko­le­gų su re­spi­ratoriais, tai pa­si­sten­ki­te mik­ro­fo­ną ar­čiau sa­vęs pa­trauk­ti, nes la­bai ty­liai gir­di­me.

Ger­bia­mas M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, kal­bant apie mo­der­nią, sa­ve ger­bian­čią, orią vals­ty­bę vi­są lai­ką rei­kia ras­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie sau­go­tų kal­bą ir kar­tu bū­tų iš­min­tin­gi. Tei­kiau dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to daug siū­ly­mų. Vi­siš­kai su­pran­tu, kad toms lie­tu­vai­tėms, ku­rios yra iš­te­kė­ju­sios už už­sie­nie­čių, yra ne­lo­giš­ka pa­se tu­rė­ti skir­tin­gą pa­var­dę nei jų vy­ro. Bet jei kal­bė­tu­me apie vi­są mū­sų vals­ty­bę ir mū­sų ša­lies pi­lie­čius, ku­rie nė­ra to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, aki­vaiz­du, kad ant­ra­me la­pe ra­šy­mas lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, tarp jų ir su diak­ri­ti­niais žen­klais, bū­tų tas orus ir ger­bian­tis mū­sų ma­žos vals­ty­bės bran­gią kal­bą spren­di­mas, ji tik­rai yra iš­skir­ti­nė ir vie­na iš se­niau­sių pa­sau­ly­je. Aš ne­ži­nau, ko­dėl yra pa­si­rink­tas bū­tent toks va­rian­tas, ku­ris tu­ri su­prie­šin­ti mū­sų žmo­nes, kai tik­rai ga­li­ma di­plo­ma­tiš­kai, re­mian­tis ki­tų vals­ty­bių pa­tir­ti­mi tai da­ry­ti, nes tiek di­de­lės, tiek ma­žos ša­lys sau­go sa­vo ta­pa­ty­bę ir sau­go sa­vo kal­bą. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ti­kiuo­si, kad pas­ku­ti­nis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ger­bia­mas J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­ga­liau pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ris ne­vers že­min­ti žmo­nių ir ei­ti į teis­mą įro­di­nė­ti, kad jų pa­var­dė tu­ri bū­ti to­kia, o ne ki­to­kia. Tai ro­do teis­mų prak­ti­ka, fak­tiš­kai vi­si teis­mų spren­di­mai pa­ten­ki­no žmo­nių pra­šy­mus, bet ko­dėl vals­ty­bė tu­ri vers­ti juos ei­ti į teis­mą, kai jų pa­var­dė yra ki­to­kios kil­mės.

Dar vie­nas da­ly­kas. No­riu pri­min­ti gar­sius žo­džius: „Gė­da ne­ži­no­ti sa­vo tau­tos is­to­ri­jos.“ Mū­sų raš­tas, mū­sų abė­cė­lė vys­tė­si ir tai, kaip bu­vo ra­šo­mi (jau čia bu­vo kal­bė­ta ir apie „Auš­rą“, ir apie „Var­pą“) žo­džiai, pa­ga­liau ir pa­var­dės… pa­ga­liau J. Ba­sa­na­vi­čiaus ant­ka­pį pa­si­žiū­rė­ki­te. Šiuo at­ve­ju tai, kas ne­bu­vo lei­džia­ma iki šiol (už­si­mi­niau apie ant­ka­pius), žmo­nės lais­vai ga­lė­jo pa­da­ry­ti tik­tai sa­vo ant­ka­py­je – ten (nu­ei­ki­te į ka­pi­nes ir pa­ma­ty­si­te) vi­sos pa­var­dės pa­ra­šy­tos to­kia for­ma, ko­kia tu­ri bū­ti. Žmo­nės tik nu­mi­rę tap­da­vo lais­vi. Mes pa­ga­liau įgy­ven­di­no­me jų tei­ses ir lais­ves, ko iki šiol ne­su­ge­bė­jo­me. Ačiū Sei­mui už tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, kad tai yra re­pli­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Re­pli­ka, na, nė­ra pa­skai­ta. Tai ga­lio­ja vi­siems.

 

11.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ka­riams eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju su­teik­tų tei­sių suteiki­mo truk­mės pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1274(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau ju­da­me pa­gal dar­bo­tvarkę. Ti­kiuo­si, ne­su­kel­sian­tis tiek daug dis­ku­si­jų dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ka­riams eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju su­teik­tų tei­sių su­tei­ki­mo truk­mės pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1274(2). Bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ka­riams eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju su­teik­tų tei­sių su­tei­ki­mo truk­mės pra­tę­si­mo“ pro­jek­to. Vyks­ta bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 122, bal­sa­vo 121: už – 120, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 1. Tai­gi po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.58 val.

Dar­bo ko­dek­so 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1024(2) (svarsty­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1024(2). Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 119: už – vi­si 119. Ki­taip bal­sa­vu­sių ne­bu­vo. Tai­gi po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.59 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 51, 41 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1275(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1275(2). Čia bu­vo pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Lin­gė. Pra­šom į tri­bū­ną. Dėl 1 straips­nio kaip tik bu­vo G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom įgar­sinti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ar pir­ma leis­ki­me vis dėl­to ger­bia­mam G. Pa­luc­kui pa­siū­ly­mą pri­sta­ty­ti? Pra­šom.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mo es­mė yra, ne­kei­čiant nu­si­sto­vė­ju­sios ar įsta­ty­mu re­gu­liuo­ja­mos tvar­kos, ar al­go­rit­mu, šiek tiek pa­di­din­ti pa­ra­mą ka­ran­ti­no at­ve­ju sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, ku­rie so­cia­li­ne pras­me ap­sau­go­ti ma­žiau­siai ir eko­no­mi­ne pras­me yra, ma­tyt, sil­pniau­sia mū­sų eko­no­mi­kos gran­dis. Tie ar­gu­men­tai, ku­rie skam­bė­jo ir ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu, svars­tant šį pa­siū­ly­mą, gru­puo­ja­mi į ke­lias ka­te­go­ri­jas.

Pir­miau­sia dėl mo­kes­ti­nės naš­tos ne­to­ly­gaus pa­skirs­ty­mo, kad lyg ir ma­žo­kai mo­kes­čių su­mo­ka sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys as­me­nys. Bet tai yra vals­ty­bės at­sa­ko­my­bė, kaip su­re­gu­liuo­ta, jie sa­vo prie­vo­lę taip ir vyk­do. Ly­giai taip pat bu­vo mi­nė­ta Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, jog jie ma­žo­kai de­kla­ruo­ja. Bet čia jau yra Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­bo bro­kas, jei­gu ne­su­ge­ba as­me­nų, ne­dek­la­ruo­jan­čių pa­ja­mų, su­gau­dy­ti.

O kal­bant apie po­vei­kį ša­lies biu­dže­tui, ši pa­tai­sa pa­pil­do­mai kai­nuo­tų apie 4 mln. eu­rų, pa­brė­žiu, tik 4 mln. eu­rų per mė­ne­sį, jei­gu toks ka­ran­ti­nas bū­tų. Lė­šos to­kioms reik­mėms yra nu­ma­ty­tos biu­dže­to re­zer­ve – apie 300 mln. eu­rų. To­dėl įver­ti­nus tiek da­bar­ti­nės in­flia­ci­jos ap­lin­ky­bes, tiek brangs­tan­čios elek­tros ener­gi­jos, šil­dy­mo kaš­tus ir ki­tus da­ly­kus yra siū­ly­mas nu­sta­ty­ti ne vie­ną mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­džio krep­še­lį, o pus­an­tro. Tas re­a­liai su­da­ry­tų šiek tiek dau­giau nei 400 eu­rų. Ačiū, ko­le­gos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, ka­dan­gi ini­cia­to­rių pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­tiks­lin­ti iš­mo­kos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems to­les­nį mo­kė­ji­mo me­cha­niz­mą, bet ne­siū­lant keis­ti nei dy­džių, nei mo­kė­ji­mo są­ly­gų, to­dėl bu­vo ap­skai­čiuo­ta, kad rei­ka­lin­gos ir bū­ti­nos lė­šos nė­ra su­pro­jek­tuo­tos šių me­tų biu­dže­te. Kaip ir bu­vo pa­mi­nė­ta, tai yra re­zer­vo lė­šos ir Vy­riau­sy­bė skai­čia­vo, kad jos pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų 9 mln. eu­rų, o jei­gu bū­tų di­di­na­mas kon­kre­čios iš­mo­kos dy­dis, tai dar pa­pil­do­mai rei­kė­tų be­veik 4 mln. eu­rų. Vi­sa tai įver­ti­nę siū­lo­me lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės pa­teik­to pro­jek­to.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ma­tyt, bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo. Bet yra pa­si­sa­kan­čių dėl pa­siū­ly­mo, taip? Ger­bia­mas A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LVŽSF). Ne, ne.

PIRMININKAS. Jūs dėl vi­so?

A. VINKUS (LVŽSF). Aš vė­liau, dėl vi­so.

PIRMININKAS. Ge­rai, bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo, ku­rį pri­sta­tė G. Pa­luc­kas. Šiuo me­tu bal­suo­ja­me dėl G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mo dėl 1 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 123, bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 61, prieš – 9, su­si­lai­kė 51. (Plo­ji­mai) Ne­ži­nau, dėl ko tiek plo­ji­mų, nes pri­trū­ko vie­no bal­so.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną D. Krei­vys.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Pra­šom ma­no bal­są įskai­ty­ti prieš.

PIRMININKAS. Pra­šom?

D. KREIVYS (TS-LKDF). Pra­šom ma­no bal­są įskai­ty­ti prieš.

PIRMININKAS. Jū­sų bal­są įskai­tė­me prieš dėl pro­to­ko­lo. Da­bar ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Aš ne­ži­nau, ger­bia­mas ko­le­ga, ne­pri­trū­ko, kaip tik už vie­nu bal­su bu­vo dau­giau: 51 ir 9 yra 60 ir 61.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vis­kas ge­rai, pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Da­bar V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ma­no bal­są įskai­ty­ki­te prieš.

PIRMININKAS. Prieš. Tai­gi dėl pro­to­ko­lo jau du bal­sai prieš. Ger­bia­mas J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ka­dan­gi yra tik vie­no bal­so skir­tu­mas ir du Sei­mo na­riai pa­sa­kė, kad jų bal­sas bu­vo ne taip iš­reikš­tas, tai frak­ci­jos var­du siū­lau bal­suo­ti iš nau­jo dėl šio pa­siūly­mo.

PIRMININKAS. Da­bar, man at­ro­do, A. Nor­kie­nė bu­vo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šom įskai­ty­ti ma­no bal­są už.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (LRF). Taip pat dėl pro­to­ko­lo dar kar­tą už­ra­šy­ki­te ma­no bal­są už.

PIRMININKAS. Kaip su­pras­ti dar kar­tą? Jūs jau bal­sa­vo­te ir siū­lo­te dar kar­tą? Jū­sų bal­sas jau yra pro­to­ko­le, ne­rei­kia dar kar­tą nie­ko. Ger­bia­mas Pet­rai, ži­no­ki­te, nuo to bal­sų ne­padau­gės.

Da­bar ger­bia­mas V. Ąžuo­las. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ma­no bal­są pra­šom įskai­ty­ti už, ne­vei­kė sis­te­ma.

PIRMININKAS. Bet jūs ne­bal­sa­vo­te, ar jūs ir­gi kaip Pet­ras no­ri­te du kar­tus? Ne­bal­sa­vo­te. Ge­rai. Da­bar V. Gap­šys. Jū­sų bal­sas dėl pro­to­ko­lo už. Da­bar V. Gap­šys pa­si­sa­kys. Pra­šau.

V. GAPŠYS (DPF). Pir­mi­nin­ke, jūs, kaip ra­cio­na­lus po­sė­džio pir­mi­nin­kas, ži­no­te, kad ge­riau to žai­di­mo net ne­pra­dė­ti, bet jei­gu val­dan­tie­ji pra­dė­jo vie­naip sa­ky­ti, tai ma­no bal­są ir­gi įskai­ty­ki­te už, bal­są, ku­rio ne­bu­vo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Žiū­rė­ki­te, ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu ši­tiek žmo­nių ne­spė­jo bal­suo­ti, gal pa­kar­to­ki­me bal­sa­vi­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs gi ma­to­te, kad jūs vis tiek lai­mė­si­te, tai ko jūs py­ks­ta­te? Ger­bia­mi ko­le­gos, vie­no bal­so skir­tu­mas, du vie­naip ar trys ki­taip, na, tik­rai daug Sei­mo na­rių ne­spė­jo pa­spaus­ti myg­tu­kų. (Bal­sai sa­lė­je) Ne? Ger­bia­mas A. Ne­kro­šius da­bar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­čiau dėl aiš­ku­mo su­ži­no­ti, ko­kia Sta­tu­to nor­ma va­do­vau­da­ma­sis jūs siū­lo­te per­bal­suo­ti šį klau­si­mą? Ačiū.

PIRMININKAS. Sta­tu­to 121 straips­nis – spren­di­mą pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą pri­ima po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Iš tik­rų­jų la­bai daug Sei­mo na­rių in­di­ka­vo, kad jie ne­spė­jo da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me. Ar ge­riau, kad jū­sų bal­sai at­si­spin­dė­tų nor­ma­liai bal­sa­vi­me, ar dėl pro­to­ko­lo? Man at­ro­do lo­giš­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dar kar­tą ir bus vis­kas aiš­ku. Bal­suo­ja­me dėl G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mo, tik­rai la­bai daug Sei­mo na­rių ar su­si­mai­šė, ar ne­bal­sa­vo. Bal­suo­ja­me dėl G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mo. Dar kar­tą bal­suo­ja­me, frak­ci­jos var­du Jur­gis pra­šė. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 126, bal­sa­vo 126: už – 63, prieš – 11, su­si­lai­kė 52. Tai­gi šį kar­tą yra ly­gu. (Bal­sai sa­lė­je)

Ar nie­kas ne­no­ri bal­so pa­keis­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną? Ne­si­ma­to. Jei­gu ly­gu, tai mes tik­rai tu­ri­me per­bal­suo­ti, nes ki­taip ne­iš­ei­na, mes ne­ži­no­me, koks spren­di­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar jūs dar no­ri­te re­pli­kų? Na, šį kar­tą tik­rai yra ly­gu. Pra­šau. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš siū­ly­čiau spren­di­mą, ku­ris iš­spręs­tų ly­gią si­tu­a­ci­ją. Krei­piuo­si į G. Pa­luc­ką. Ger­bia­mas Gin­tau­tai, pa­pra­šy­ki­te A. Sy­so, kad pa­bal­suo­tų, ir bus iš­spręs­ta vi­sa si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia yra lais­vas man­da­tas, vi­si bal­sa­vo jau an­trą kar­tą. Bal­suo­ja­me dar kar­tą dėl šio pa­siū­ly­mo, nes ne­ži­no­me, koks pri­im­tas spren­di­mas, bal­sai pa­siskirs­tė ly­giai. Dar kar­tą bal­suo­ja­me. Ne­ži­nau, ar pa­dau­gės Sei­mo na­rių sa­lė­je, ar kaip nors, bet rei­kia kaž­kaip spręs­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 127, bal­sa­vo 127: už – 63, prieš – 15, su­si­lai­kė 49. Tai­gi šį kar­tą ne­pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

Ko­le­gos, tris kar­tus jau bal­sa­vo­me. Tris kar­tus bal­sa­vo­me, da­bar aš da­rau iš­va­dą. Ka­dan­gi daug Sei­mo na­rių pa­pil­dė sa­lę, vi­si jau da­bar bal­sa­vo taip, kaip bal­sa­vo, nes įsi­gi­li­no, anks­čiau gal bu­vo ne­įsi­gi­li­nę. Tai­gi spren­di­mas pri­im­tas. Ju­da­me to­liau.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo, tiks­liau, bus pa­si­sa­ky­mai už vi­są Už­im­tu­mo įsta­ty­mą. Tai­gi už už­si­ra­šęs kal­bė­ti ger­bia­mas A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dėl plin­tan­čios ir jau ga­na il­gai už­si­tę­su­sios ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ver­slas pa­ti­ria di­de­lių fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ypač ka­ran­ti­no ir eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos lai­ko­tar­piu. Ma­nau, la­bai tei­sin­ga ir są­ži­nin­ga dėl pan­de­mi­jos si­tu­a­ci­jos pa­skel­bus eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją ir ka­ran­ti­ną, įve­dus ati­tin­ka­mus ap­ri­bo­ji­mus pa­dė­ti ver­s­lui ir gy­ven­to­jams, su­si­dū­ru­siems su nei­gia­mu pan­de­mi­jos po­vei­kiu ir pa­ti­rian­tiems fi­nan­si­nių sun­ku­mų.

Pa­na­šios pa­tir­ties tu­ri­me iš anks­tes­nio ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pio. Įvai­rias pa­tir­tų nuos­to­lių fi­nan­sa­vi­mo for­mas ver­slui tai­ko ir ki­tos vals­ty­bės. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­keis­ti Už­im­tu­mo įsta­ty­mo tas nuo­sta­tas, ku­rios su­si­ju­sios su sub­si­di­jų dar­bo už­mo­kes­čio dy­džiais ir mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­piu. Taip pat, ma­nau, yra ge­rai, kad įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai ap­gal­vo­jo, kaip iš­veng­ti ga­li­mų darb­da­vių pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų, ir tuo tiks­lu pa­pil­dė įsta­ty­mą ati­tin­ka­mo­mis nuo­sta­to­mis. Ne­abe­jo­da­mas pa­lai­kau šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, prieš nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Per šo­ni­nį mi­k­ro­fo­ną ger­bia­ma L. Girs­kie­nė. Pra­šau.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu, kad po­sė­džio pir­mi­nin­kas iš­sa­ky­tų mo­ty­vus, ko­dėl pir­mą kar­tą ne­ti­ko bal­sa­vi­mas vie­no bal­so per­sva­ra, o ki­tą kar­tą jau ti­ko. Da­bar čia mes to­kią prak­ti­ką tai­ky­si­me, kiek­vie­ną kar­tą per­bal­suo­si­me, kol jums bus pa­lan­kus spren­di­mas? Pra­šau pa­sa­ky­ti mo­ty­vus.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ju. Ačiū už klau­si­mą. Aš pa­sa­kiau. Pir­mą kar­tą bal­sa­vo­me, re­zul­ta­tas bu­vo vie­no bal­so skir­tu­mas ir ta­da pa­si­py­lė per šo­ni­nius mik­ro­fo­nus ar­ba sa­vo bal­so pa­kei­ti­mai, ar­ba žmo­nės ne­spė­jo pa­bal­suo­ti. Tur­būt dau­giau kaip pen­ki bu­vo: du vie­naip ir trys ar ke­tu­ri ki­taip. Tik­rai bu­vo pra­šy­mas. Dar bu­vo pra­šy­mas taip pat frak­ci­jos var­du per­bal­suo­ti ir aš, kaip pir­mi­nin­kas, pri­ėmiau spren­di­mą per­bal­suo­ti. Ta­da bu­vo ly­gus re­zul­ta­tas. Kai re­zul­ta­tas ly­gus, mes tu­ri­me per­bal­suo­ti, o tre­čią kar­tą jau yra, kaip yra, bet jau vi­si bal­sa­vo ra­cio­na­liai, su­si­draus­mi­nę ir ži­no­da­mi, kaip bal­suo­ja.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl šio įsta­ty­mo, dėl ku­rio bu­vo pa­si­sa­ky­ta. Nie­kas ne­no­rė­jo kal­bė­ti prieš. Bal­suo­ja­me da­bar dėl Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1275(2).

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 124: už – 119, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 5. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Da­bar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną no­rė­tų ger­bia­mas J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Sei­mo posėdžio pir­mi­nin­ke. Ma­no sis­te­ma, de­ja, ne­vei­kė. Taip bū­na ne pir­mą kar­tą dėl to, kad yra spe­cia­li įran­ga, to­dėl ma­no bal­sus pra­šau skai­čiuo­ti prieš G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mą. Dėl pro­to­ko­lo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl pro­to­ko­lo jū­sų bal­sai prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Aš tik­rai ne­da­ry­siu ty­ri­mo, ar bu­vo sa­lė­je, ar ne­bu­vo sa­lė­je. Sei­mo na­rys pa­sa­kė prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no tai, ką pa­sa­kė. Mes fik­suo­ja­me, o jei­gu jums kaž­kas ne­tin­ka, jūs ga­li­te kreip­tis į ins­ti­tu­ci­jas ir iš­si­aiš­kin­ti. Aš ne­se­kiau, ar jis bu­vo sa­lė­je, ar ne­bu­vo.

Ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų mū­sų par­la­men­te yra la­bai ne­etiš­ka, ka­da ko­le­ga ne­bū­na sa­lė­je, grįž­ta iš kaž­kur ir sa­ko, kad aš bal­sa­vau. Da­bar ką jūs no­ri­te da­ry­ti, kad čia ką mes… Čia or­ga­ni­za­ci­ja, kad vi­sus no­ri­me į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją? Gal už­tek­tų, kad ko­le­ga at­ei­tų ir at­si­pra­šy­tų, sa­ky­tų, taip, aš tik­rai ne­bu­vau ir ban­dau pa­gud­rau­ti. Čia ly­giai taip pat kaip L. Ka­ra­lius ir A. Sa­cha­ru­kas (pri­si­min­ki­te is­to­ri­ją), kai vie­no ne­bu­vo, ki­tas bal­sa­vo. Vyks­ta ana­lo­giš­ki da­ly­kai. Bai­ki­te jūs da­rę tuos da­ly­kus, val­dan­tie­ji. Tik­rai gai­la, Pau­liau, tau, kai pir­mi­nin­kau­ji, yra kaž­koks cha­o­sas. Aš ne­su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ti­kiuo­si, kad tai ne su ma­ni­mi su­si­ję. Dė­kui, ger­bia­mas Re­mi­gi­jau. Dėl L. Ka­ra­liaus aš tik­rai no­rė­čiau re­pli­kuo­ti. Pa­čiam te­ko dirb­ti ty­ri­mo ko­mi­si­jo­je, tai tik­rai nė­ra ly­gin­ti­ni da­ly­kai, kai ko­le­ga pa­li­ko kor­te­lę ir bal­sa­vo, iš­ti­sus įsta­ty­mus pri­imi­nė­jo ta kor­te­le va­do­vau­da­ma­sis. Čia ko­le­ga, ne­ži­nau, ar pa­vė­la­vo, ar kaip bal­suo­ti ir pa­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę. Tai aš tie­siog su­teik­siu J. Džiu­ge­liui at­sa­ky­ti, kaip jis pats ma­no dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos. Pra­šau. J. Džiu­ge­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jo­kių čia pik­tnau­džia­vi­mų nė­ra. Yra aki­vaiz­di Sei­mo va­lia ne­pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

Taip pat no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ko­mi­te­te šiam siū­ly­mui ne­bu­vo pri­tar­ta ir, be abe­jo, aš bal­sa­vau prieš. Da­bar Sei­mo… (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ne­triukš­mau­ki­te, ko­le­gos. Aš ne­gir­džiu, ką Jus­tas sa­ko.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Da­bar jau spren­di­mas yra pri­im­tas, ar man bū­nant, ar ne­bū­nant sa­lė­je. (Triukš­mas sa­lė­je) Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ma­no bal­są pra­šau tik­tai dėl pro­to­ko­lo už­fik­suo­ti prieš, nes bū­da­mas Sei­mo pri­ei­go­se ne­ga­lė­jau bal­suo­ti, nes ne­vei­kė ma­no pe­lė, su ku­ria aš įpras­tai bal­suo­ju.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šio­je Sei­mo se­si­jo­je aš ne pir­mą kar­tą krei­piau­si į Sei­mo sek­re­to­ria­tą, nes to­kia pro­ble­ma kar­to­ja­si. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, J. Džiu­ge­lis pa­aiš­ki­no si­tu­a­ci­ją, dėl tech­ni­nių kliū­čių gal­būt ne­ga­lė­jo lai­ku bal­suo­ti. Ar jūs no­ri­te tęs­ti ši­tą dis­ku­si­ją? (Bal­sai sa­lė­je)

K. Ma­žei­ka. Ge­rai, tę­sia­me dis­ku­si­ją. Pra­šom.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų la­bai keis­tas žan­ras. Pa­si­žiū­rė­ki­te, pats Sei­mo na­rys pri­si­pa­ži­no, kad ne­bu­vo sa­lė­je, ir da­bar sa­ko, kad jo bal­sas toks ar toks. Jei­gu to­kia prak­ti­ka, tai gal­būt ki­tas Sei­mo na­rys at­eis 18 val. 30 min. į pas­ku­ti­nį bal­sa­vi­mą ir pa­sa­kys, kaip nuo ry­to ku­riais klau­si­mais ji­sai bal­sa­vo. Ar tai yra nor­ma­lu? Tur­būt ly­giai to­kia pa­ti prak­ti­ka, ku­ri yra da­bar. Ma­nau, tik­rai ko­le­ga tu­rė­tų at­si­pra­šy­ti už to­kį aki­brokš­tą. Ir kad dau­giau tai ne­pa­si­kar­to­tų, ma­nau, jūs ir­gi tu­ri­te įsi­kiš­ti, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik at­krei­piu dė­me­sį, jei­gu ga­li­ma. (Bal­sai sa­lė­je) At­krei­piu dė­me­sį, kad tai ne­da­ro jo­kios įta­kos nei bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tui, nei pa­čiam bal­sa­vi­mo fak­tui, ne­gu ro­do. Sei­mo na­rys sa­vo nuo­mo­nę pa­tei­kė dėl pro­to­ko­lo. Bus pro­to­ko­le ir jū­sų pa­si­sa­ky­mas, ir R. Že­mai­tai­čio. Kas no­rės pro­to­ko­lą pa­skai­ty­ti, bus vi­sa ši ma­no dis­ku­si­ja, įskai­tant ir tuos žo­džius, ku­riuos ta­riu da­bar. Tai yra Sei­mo pro­to­ko­las. Ar mes dėl to tu­ri­me tęs­ti dis­ku­si­ją?

Ger­bia­mas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš vis dėl­to gal­vo­ju, gal bū­tų ko­rek­tiš­kiau at­šauk­ti tą jū­sų įra­šy­mą į pro­to­ko­lą, jei­gu Sei­mo na­rys pa­sa­kė, kad jis tik­rai tu­rė­jo va­lią, no­rė­jo bal­suo­ti, bu­vo fi­zi­nių pro­ble­mų, bet vis dėl­to re­a­liai bal­sa­vi­mo vie­to­je jis ne­bu­vo. Aš siū­lau at­šauk­ti tą jū­sų skelb­tą įra­šy­mą ir vis­ką mes čia to­kiu bū­du iš­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Ge­rai, jei­gu Jus­tas su­tin­ka, ta­da mes tie­siog fik­suo­ja­me, kad jū­sų nuo­mo­nė yra to­kia, bet mes bal­so ne­fik­suo­ja­me, tin­ka? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Dėl at­si­pra­šy­mų pa­lik­si­me in­di­vi­du­a­liai.

Ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė dar no­rė­tų. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš ir no­rė­jau ši­tą pa­sa­ky­ti. Pir­mi­nin­ke, jūs tu­ri­te bū­ti ne­ša­liš­kas, o ko­le­ga iš tik­rų­jų tu­rė­tų at­si­pra­šy­ti…

PIRMININKAS. Aš tik­rai ne­su ša­liš­kas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). … dėl to, kad jis mums me­la­vo.

PIRMININKAS. Žmo­gus tu­rė­jo tech­ni­nių kliū­čių, ir iš tik­rų­jų vi­siš­kai jam…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, bet jei­gu žmo­gus ne­bu­vo sa­lė­je, jūs ne­ga­li­te įra­šy­ti į pro­to­ko­lą.

PIRMININKAS. Taip, bet aš to ne­ma­čiau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Kaip jūs ga­li­te tą da­ry­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­si­aiš­ki­no­me, ju­da­me to­liau. Da­bar, man at­ro­do, į dar­bo­tvarkę rei­kia šiek tiek to­liau jau žvelg­ti.

 

12.12 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 12 ir 252 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Bu­vo ap­svars­ty­tas dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2). Tai­gi, svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Bal­suo­ja­me dėl Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo.

Bal­sa­vi­mas įvy­ko. Už­si­re­gist­ra­vo 123, bal­sa­vo 123: už – 122, nie­kas ne­bal­sa­vo prieš, su­si­lai­kė 1. Tai­gi, po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

12.18 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straips­nių, sep­tin­to­jo skir­snio ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 271 straips­niu ir 23, 24, 25 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 602 ir 683 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau. Dar­bo­tvarkės 2-5.1 klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2). Bet čia įvy­ko tech­ni­nė klai­da, pra­ne­šė­jas ne vi­sai tą pro­to­ko­lą mums per­skai­tė. Kvie­čiu ger­bia­mą A. Bag­do­ną į tri­bū­ną dar kar­tą pa­tiks­lin­ti mums ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straips­nių, sep­tin­to­jo skir­snio ir prie­do pa­kei­ti­mo, ko­dek­so pa­pil­dy­mo 271 straips­niu ir 23, 24, 25 strai­psnių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1208(2). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. In­for­muo­ju, kad dėl dar­bo­tvarkės 1-5.2 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ke­lių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1209(2) iš­va­da bu­vo per­skai­ty­ta ta. Ar ga­lė­tu­me mes dėl ši­to pa­ke­to, dėl dar­bo­tvarkės 2-5.1 ir 2-5.2 klau­si­mų, ap­si­spręs­ti vie­nu bal­sa­vi­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da bal­suo­ja­me dėl ši­tų pro­jek­tų, tai yra Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, po svars­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 124, bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 119, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas ap­svars­ty­tas dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2). Bal­suo­ja­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 124, bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš – 30, su­si­lai­kė 13. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.21 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 11 ir 111 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1187 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau bu­vo ap­svars­ty­tas 2-16 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1187. Bal­suo­ja­me. Čia bu­vo pa­tei­ki­mas. Vy­riau­siosios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 122, bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai: už – 105, prieš – 5, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną no­rė­tų A. Vyš­niaus­kas. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu vis dėl­to bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o VVSK kaip pa­pil­do­mas, nes Rin­ki­mų ko­dek­sas, ku­rį tu­rė­tu­me svars­ty­ti ar­ba pra­tęs­to­je se­si­jo­je, ar­ba pa­va­sa­rio pra­džio­je, taip pat spren­džia ši­tą klau­si­mą. Tai rei­kės in­teg­ruo­ti abu įsta­ty­mus į vie­ną, o TTK dėl kon­sti­tu­ci­nio Rin­ki­mų ko­de­k­so bus kaip pa­grin­di­nis. Gal­būt TTK ga­lė­tų bū­ti kaip pa­grin­di­nis, o VVSK kaip pa­pil­do­mas?

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. At­ro­do, ra­cio­na­lūs ar­gu­men­tai, nes vis­kas bū­tų ben­dra­me pa­ke­te svars­to­ma. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad kaip pa­grin­di­nis bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o VVSK bū­tų kaip pa­pil­do­mas? Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

12.22 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1271 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau bu­vo ap­svars­ty­tas 2-17 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1271. Bal­suo­ja­me. Čia taip pat bu­vo pa­tei­ki­mas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 123, bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 6, su­si­lai­kė 46. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Tur­būt pri­tar­si­me ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) IV se­si­jo­je.

 

12.24 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 272 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1241 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo vie­no straip­s­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1241. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 98, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, bet A. Vyš­niaus­kas no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pa­pra­šy­ta. Kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas tin­ka? Tin­ka. Ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lo­ma svars­ty­ti IV (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Tin­ka? Tin­ka. Ben­dru su­ta­ri­mu.

Tai­gi ap­svars­tė­me pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę. Dar yra ap­svars­ty­ti re­zer­vi­niai.

 

12.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1287 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1287. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 123: už – 122, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Tai­gi nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (LRF). Nors po­nas Ž. Pa­vi­lio­nis vis dėl­to lai­kė­si kaž­kaip prin­ci­pin­gai ir sa­kė, kad iš tų pa­rei­gų ne­si­trauks, bet vė­liau at­gai­la­vo. Ma­nau, pa­si­el­gė ir­gi gal tei­sin­gai. Pa­žiū­rė­ki­te, vi­si tie, ku­rie pa­sė­dė­jo ant at­sar­gi­nių suo­le­lio, tiek L. Kas­čiū­nas, ta­vo kai­my­nas, tiek M. Ado­mė­nas, da­bar už­ima la­bai aukš­tas pa­rei­gas. Jie bu­vo iš­mes­ti iš par­ti­jos, su­stab­dy­ta jų na­rys­tė.

O tu, ger­bia­mas Žy­gi­man­tai, tu­ri to­kių ry­šių su Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir Ku­bos ma­fi­ja, tai, man at­ro­do, tau po pus­va­lan­džio, ne po pus­va­lan­džio, o po pus­me­čio ga­ran­tuo­tos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gos. Aš net ne­abe­jo­ju. Man at­ro­do, tas pa­sė­dė­ji­mas ir pa­gal­vo­ji­mas tik­rai į svei­ka­tą ir kar­je­rai tik­rai pa­dės.

 

12.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 10 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-69 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1277(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-1277(2). Bal­suo­tu­me, bet čia ir­gi, pa­si­ro­do, ne iki ga­lo pa­straips­niui bu­vo at­lik­ta pro­ce­dū­ra. Tai tik 16 straips­nis. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, ga­li­me.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so re­zer­vi­nio 2 klau­si­mo – dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo. Tai­gi bal­suo­ja­me. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys ir vi­si bal­sa­vo už. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.28 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vai­do­to Vai­čai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1285 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vai­do­to Vai­čai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1285. Taip pat bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: už – 77, prieš – 22, su­si­lai­kė 21. Tai­gi nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­jau re­pli­kuo­ti po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl to­kio iš­blaš­ky­to po­sė­džių ve­di­mo, kai klau­si­mai yra ne­nu­ma­ty­tu lai­ku, iš tik­rų­jų ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės pa­si­sa­ky­ti. Man la­bai gai­la, kad bu­vo su­rink­ta 10 tūkst. pa­ra­šų, o svars­ty­mas ko­mi­si­jo­je iš tik­rų­jų bu­vo la­bai for­ma­lus, vi­siš­kai neat­si­žvelg­ta į tų žmo­nių nuo­mo­nę. Gai­la, kad ne­ga­lė­jau pa­si­sa­ky­ti, ir tik­rai gai­la, kad yra toks bal­sa­vi­mas. Mes vi­siš­kai ig­no­ruo­ja­me 10 tūkst. žmo­nių nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tik aš ne­su­pra­tau re­pli­kos dėl iš­blaš­ky­to po­sė­džių ve­di­mo. Čia jūs dėl Sei­mo po­sė­džių?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Jūs pa­ė­mė­te tuos re­zer­vi­nius anks­čiau lai­ko, kai mes bu­vo­me ka­bi­ne­te.

PIRMININKAS. Su­pra­tau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Koks tiks­las mums tuo­met bal­suo­ti vie­nu me­tu, jei­gu mes bū­na­me sa­lė­je. Po kiek­vie­no…

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Da­bar su­pra­tau, ką jūs tu­rė­jo­te ome­ny. Ge­rai, dė­kui. Su­pra­tau, ką jūs tu­rė­jo­te ome­ny. Pir­mi­nin­ka­vau ne aš, bet re­zer­vi­niai klau­si­mai ir yra re­zer­vi­niai. Jie įtrau­kia­mi į dar­bo­tvarkę ir at­si­ra­dus lai­ko yra svars­to­mi. Čia la­bai na­tū­ra­li mū­sų prak­ti­ka.

To­liau 4 re­zer­vi­nis klau­si­mas. Ger­bia­mas T. To­mi­li­nas no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Aš tu­riu kon­struk­ty­vų pa­siū­ly­mą pri­tar­da­mas ko­le­gės pa­si­sa­ky­mui, kad ne­be­trauk­tu­me svar­bių pe­ti­ci­jų į re­zer­vi­nius klau­si­mus. Tie­siog įtrau­ki­me juos į nor­ma­lią dar­bo­tvarkę ir taip pa­sių­si­me pi­lie­čiams ži­nią, kad pe­ti­ci­jos tik­rai tu­ri pras­mę, jie tu­ri kon­sti­tu­ci­nę pe­ti­ci­jų tei­sę ir Sei­mas į tai la­bai rim­tai at­si­žvel­gia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

 

12.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Romu­al­do Mi­ku­li­no pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1286 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – nutarimo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Ro­mu­al­do Mi­ku­li­no pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1286. Pra­šom bal­suo­ti. Projekto dėl R. Mi­ku­li­no pe­ti­ci­jos pri­ėmi­mas.

             

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 119: už – 103, prieš – 7, su­si­lai­kė 9. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Tai­gi pa­bal­sa­vo­me dėl vi­sų ap­svars­ty­tų klau­si­mų.

Da­bar grįž­ta­me at­gal į dar­bo­tvarkę ir svars­ty­si­me klau­si­mus to­liau. Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-1270(2). (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, šį bal­sa­vi­mų raun­dą bai­gė­me. Da­bar… Tei­sin­gai sa­ko­te, su­tau­pė­me lai­ko ir rei­kia pa­si­tar­ti, ka­da bal­sa­vi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj pa­gal­vo­si­me. Ga­li­me šiek tiek ne­bent pa­vė­lin­ti, gal­būt 13 va­lan­dą? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, dir­ba­me da­bar pa­gal dar­bo­tvarkę ir bal­sa­vi­mas bus nu­ma­ty­tu lai­ku. A. Ma­zu­ro­nis. Ne­be­no­ri. (Bal­sai sa­lė­je) Kiek spė­si­me, tiek ap­svars­ty­si­me ši­tą klau­si­mą ir bal­sa­vi­mas bus nu­ma­ty­tu lai­ku. Ar ne­ge­rai? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ge­rai. Gal su­tar­ki­me 13 va­lan­dą? Ge­rai, ger­bia­mi ko­le­gos? (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, dar­bo­tvarkė šiek tiek pa­si­kei­tė, ga­li­me su­tar­ti, kad 13 va­lan­dą pa­da­ro­me kon­cen­truo­tą bal­sa­vi­mą, nes mes ap­si­spren­dė­me šia­me po­sė­dy­je da­ry­ti kon­cen­truo­tą bal­sa­vi­mą. Ne­ga­li­me? Tai ko­kią jūs siū­lo­te iš­ei­tį? (Bal­sai sa­lė­je)

J. Raz­ma no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi esa­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­le, tai pa­gal dar­bo­tvarkę mums ne­lie­ka nie­ko ki­to, tik bal­suo­ti po kiek­vie­no pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Vi­si pri­ta­ria. A. Ma­zu­ro­nis vis tiek no­ri. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš tik no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, kad per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną lei­džia­ma pa­si­sa­ky­ti pa­gal at­si­sto­ji­mo tvar­ką.

PIRMININKAS. La­bai at­si­pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). Bu­vau pir­mas at­si­sto­jęs ir no­rė­jau ly­giai tą pa­tį pa­siū­ly­ti, ką J. Raz­ma pa­siū­lė.

PIRMININKAS. Vi­siš­kai tei­sin­gai. Jūs sto­vė­jo­te pir­mas. La­bai at­si­pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad čia yra opo­zi­ci­jos tei­sių men­ki­ni­mas ir nie­ki­ni­mas. Ti­kiuo­si, at­ei­ty­je to pa­vyks iš­veng­ti.

PIRMININKAS. Iš tik­rų­jų vi­siš­kai jums pri­ta­riu. Jūs sto­vė­jo­te pir­miau, ne­gu ger­bia­mas J. Raz­ma, ir aš pa­da­riau klai­dą. La­bai at­si­pra­šau. Steng­si­mės, kad tai ne­pa­si­kar­to­tų nie­ka­da.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi vi­si ben­drai su­ta­rė­me, taip ta­da ir dir­ba­me.

 

12.33 val.

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 11 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1270(2) (svars­ty­mas)

 

1-9 klau­si­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą L. Sluš­nį. Svars­ty­mas. Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mas. Pra­šom.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 11 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1270(2). Bu­vo gau­ta pa­sta­bų, kaip ži­no­me, tiek Sei­mo kan­ce­lia­rijos Tei­sės de­par­ta­men­to, tiek pi­lie­čių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Joms ne­bu­vo pri­tar­ta. Taip pat bu­vo gau­ta ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, jiems taip pat ne­bu­vo pri­tar­ta. Ben­dra ko­mi­te­to iš­va­da yra pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už tai bal­sa­vo, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 4, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Da­bar ne­ma­žai už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti. Api­brėž­ki­me dis­ku­si­jos lai­ką. Gal 15 mi­nu­čių už­ten­ka, nors nu­ma­ty­ta ma­žiau. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­te 10 mi­nu­čių. Jei­gu ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me su­tar­ti, ta­da 10 mi­nu­čių. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo 10 mi­nu­čių. Ge­rai, ima­me per vi­du­rį – 15 mi­nu­čių, taip, kaip yra nu­ma­ty­ta dar­bo­tvarkėje. Tin­ka? (Bal­sai sa­lė­je) M. Pui­do­kas pir­mas, bet ma­tau, kad yra už­si­ra­šiu­sių frak­ci­jos var­du. At­si­pra­šau. Tuo­met ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom. Frak­ci­jos var­du. Pas­kui iš ei­lės M. Pui­do­kas, A. Ged­vi­las. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien iš tik­rų­jų yra gė­din­ga die­na – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas svars­to pro­jek­tą, ar pa­nau­do­ti prie­var­tą ir pri­vers­ti­nai skie­py­ti kai ku­rių pro­fe­si­jų žmo­nes. Svars­to­me pro­jek­tą, ku­ris pa­žei­džia mū­sų tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, pa­žei­džia gy­dy­to­jų ir kai ku­rių svar­bių spe­cia­ly­bių žmo­nių oru­mą ir kė­si­na­si į kū­no ne­lie­čia­my­bę.

Dau­ge­lis tų žmo­nių, ku­rių šian­dien jūs, val­dan­tie­ji, ke­ti­na­te nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mą vak­ci­na­ci­ją, apie vi­ru­sus, li­gas ir imu­ni­te­tą ži­no dau­giau, nei di­džio­ji da­lis Sei­mo na­rių ka­da nors iš vi­so su­pras. Di­džio­ji da­lis šių žmo­nių – apie 85 % yra pa­si­skie­pi­ję tri­mis vak­ci­nų do­zė­mis, bet ne­pai­sy­da­ma to ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma ima­si bū­tent to­kio ne­adek­va­taus žings­nio. Tik­rai su­pran­tu, kad yra žmo­nių, ku­rie dėl ne­pa­grįs­tų bai­mių at­si­sa­ko skie­py­tis, nors tas skie­pas jiems yra tik­rai rei­ka­lin­gas. Ta­čiau net­gi ir šiuo at­ve­ju ši­tas ke­lias yra ne­tin­ka­mas ir ne­pa­tei­sina­mas.

Ko­le­gos, šia­me įsta­ty­me kal­ba­ma apie me­di­kus. Mes tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti jų kom­pe­ten­ci­ja ir leis­ti spręs­ti jiems pa­tiems pa­gal jų tu­ri­mas eks­per­ti­nes ži­nias ir pa­gal są­ži­nę. No­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad šian­dien val­dan­čių­jų tei­kia­mos pa­tai­sos pa­grin­di­nis tiks­las yra leis­ti dirb­ti tik tiems pro­jek­te iš­var­dy­tiems as­me­nims, ku­rie (ci­tuo­ju) „lai­ko­mi įgi­ju­siais imu­ni­te­tą Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka“. Ko­le­gos, ar gir­di­te, ko­kį sa­ki­nį, ne­su­de­ri­na­mą nei su moks­lu, nei su svei­ku pro­tu, mes no­ri­me pa­da­ry­ti įsta­ty­mu? Dirb­ti ga­lės tik tie, ku­rie įgis imu­ni­te­tą Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tvar­ka, ku­rios ne­ži­no me­di­kų ben­druo­me­nė. Jūs tik­riau­siai taip pat esa­te ga­vę ne vie­ną me­di­kų ben­druo­me­nės, me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jų raš­tą, ku­ria­me apie tai ra­šo­ma. Bet pa­na­šu, kad tai bus tu­rin­tis ati­tin­ka­mą vak­ci­nų skai­čių.

O kaip su tais žmo­nė­mis, ku­rie imu­ni­te­tą įgi­jo ne Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka? Ne­rei­kia bū­ti imu­no­lo­gi­jos eks­per­tu, jog su­pras­tum, kad imu­ni­te­tas per­sir­gus tik­rai nė­ra pras­tes­nis ne­gu at­li­kus vak­ci­na­ci­ją. Tai­gi ko­kiu pa­grin­du da­bar bus iš dar­bo ša­li­na­mi tie as­me­nys, ku­rie ne­su­tin­ka vak­ci­nuo­tis, nes per­sir­go COVID-19 su­kel­ta li­ga, kar­tais jie net ne­ži­no, kad jie per­sir­go, ir tie, ku­rie po vie­no ar po dvie­jų skie­pų tu­ri tūks­tan­ti­nius an­ti­kū­nų tit­rus, bet jų imu­ni­te­tas ne­pa­ten­ka į siau­ro biu­ro­kratinio mąs­ty­mo rė­mus?

Ger­bia­mi val­dan­tie­ji, ar jau su­skai­čia­vo­te, kiek me­di­ci­nos per­so­na­lo ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ne­tek­si­me dėl šių ne­pro­por­cin­gų prie­mo­nių? Kaip dėl to su­ma­žės me­di­ci­nos ir so­cia­li­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas? Ga­liau­siai kiek truks jū­sų prie­var­ta prieš mū­sų ša­lies žmo­nes ir ko­kį ne de­mo­kra­tijos sig­na­lą jūs siun­čia­te?

Tuo me­tu, kai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė vis dar ban­do pa­lai­ky­ti pa­ni­ką dėl COVID-19, kai ma­ni­pu­liuo­ja­ma sta­tis­ti­ka ir moks­lą ban­do­ma pri­ly­gin­ti dog­moms: gink Die­ve, ne­dis­ku­tuo­ki­te, ne­svars­ty­ki­te, ne­ana­li­zuo­ki­te ir ne­gal­vo­ki­te, Vy­riau­sy­bė vis­ką ži­no, ki­tų ša­lių eks­per­tai kal­ba apie tuš­tė­jan­čius re­a­ni­ma­ci­jos sky­rius, vi­ru­so, kad ir omik­ro­no, at­mai­nų ma­žė­jan­tį pa­vo­jin­gu­mą, siū­lo keis­ti prie­mo­nes į ar­ti­mes­nes gri­po pan­de­mi­jai, o žy­miau­si Ame­ri­kos, Is­pa­ni­jos ir kai ku­rių ki­tų ša­lių eks­per­tai sa­ko, kad ši pan­de­mi­ja iš­si­kvė­pė ir la­bai ti­kė­ti­na, kad grei­tai tai liks ne­ma­lo­nus pri­si­mi­ni­mas.

Tai ko­dėl bū­tent da­bar ima­ma­si to­kių prie­mo­nių ir dar sku­bos tvar­ka? Ma­nau, šian­dien ne tik gy­dy­to­jų, bet ir ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vų, apie ku­riuos mes čia šne­ka­me, bet ir dau­ge­lio žmo­nių tik­rai ne­guo­džia prem­je­rės žo­džiai, kad tie, ku­riems ne­pa­tin­ka ši val­džia, ga­lės 2024 me­tais iš­si­rink­ti tuos, ku­rie pa­tiks. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar pa­si­sa­kys M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, kai pa­sau­lis ren­ka­si gy­ven­ti su vi­ru­su, Lie­tu­va su­ka prie­var­tos ke­liu. Sei­mo val­dan­čio­ji dau­gu­ma no­ri įtei­sin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mą – pri­va­lo­mą Lie­tu­vos me­di­kų ir so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų dar­buo­to­jų skie­pi­ji­mą nuo COVID-19. Ar Kon­sti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je jau nu­sto­jo ga­lio­ti?

Pri­min­siu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 21 straips­nį: „Žmo­gaus as­muo ne­lie­čia­mas. Žmo­gaus oru­mą gi­na įsta­ty­mas. Drau­džia­ma žmo­gų kan­kin­ti, ža­lo­ti, že­min­ti jo oru­mą, žiau­riai su juo elg­tis, taip pat nu­sta­ty­ti to­kias baus­mes. Su žmo­gu­mi, be jo ži­nios ir lais­vo su­ti­ki­mo, ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­mi moks­li­niai ar me­di­ci­nos ban­dy­mai.“

Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja aiš­kiai sa­ko, kad as­mens ne­lie­čia­mu­mo tei­sė ne­ga­li bū­ti ap­ri­bo­ta net įve­dus ka­ro ar ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, o ką jau kal­bė­ti apie eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją ar ka­ran­ti­ną. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja ne­lei­džia net lai­ki­nai ap­ri­bo­ti 21 straips­ny­je įvar­din­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių tei­sių. To­kie Vy­riau­sy­bės siū­ly­mai prieš­ta­rau­ja me­di­ci­ni­nei lo­gi­kai.

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Is­pa­ni­ja jau skel­bia apie omik­ro­no at­neš­tą pa­si­kei­tu­sią si­tu­a­ci­ją. Esa­ma vi­ru­so at­mai­na ne­pa­vo­jin­ga gy­vy­bei, nė­ra sun­kiai ja ser­gan­čių ir ri­bo­ji­mai jau at­šau­kia­mi. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Is­pa­ni­jos prem­je­ras P. San­če­sas pa­ra­gi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ko­vi­dą va­din­ti en­de­mi­ne li­ga, kaip ir gri­pą. 2021 me­tų ru­de­nį se­zo­ni­ne li­ga ko­vi­dą įvar­di­jo ir Da­ni­ja. Ana­lo­giš­kos min­tys jau sklin­da iš Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ir Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros, kad omik­ro­no at­mai­na pan­de­mi­ją ver­čia en­de­mi­ja.

Ar Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė kur­čia tam są­mo­nin­gai ir ren­ka­si tik prie­var­tos ke­lią? Aki­vaiz­du, kad pri­pirk­ta mi­li­jo­nai skie­pų, jų ga­lio­ji­mo lai­kas jau bai­gia­si, bet tai nė­ra pa­grin­das ig­no­ruo­ti tik­ro­vę. Šio­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis me­di­kai ir so­cia­li­nė­je sri­ty­je dir­ban­tys žmo­nės prie­var­ta stu­mia­mi skie­py­tis tre­či­ą­ja do­ze, ta­čiau Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros at­sto­vai per­spė­ja, kad per daž­nos stip­ri­nan­čios ko­vi­do vak­ci­nos do­zės ga­li tu­rė­ti nei­gia­mų pa­da­ri­nių imu­ni­nei sis­te­mai ir bū­ti ne­veiks­min­gos. Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros vak­ci­nų stra­te­gi­jos va­do­vas M. Ka­va­le­ris tei­gia, jei­gu lai­ky­si­mės stra­te­gi­jos kas ket­ve­rius mė­ne­sius skie­py­tis stip­ri­na­mo­sio­mis do­zė­mis, ga­liau­siai po­ten­cia­liai tu­rė­si­me pro­ble­mų dėl imu­ni­nio at­sa­ko. Mes nuo­la­ti­nes stip­ri­nan­čias do­zes no­ri­me įtvir­tin­ti prie­var­ti­niu įsta­ty­mu. Kam to rei­kia? Kur vi­so to nau­da?

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rė J. Gre­ben­ko­vie­nė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te Sei­me įvar­di­jo, kad se­niau su­kur­tų skie­pų efek­ty­vu­mas nuo omik­ro­no vos 30 %, nes vi­ru­sas nuo­lat mu­tuo­ja. Ko­kia pras­mė skie­py­ti prie­var­ta per­sir­gu­sius ne­skie­py­tus ir skie­py­tus po vie­ną ar du kar­tus? Me­di­kai juk mąs­to ir tik­rai jų ne­įti­kins po­li­ti­niai ar­gu­men­tai, kad an­ti­kū­nai A. Dul­kiui ne­pa­tin­ka, nes jis mi­nis­te­ri­jo­je ne­mo­ka nu­sta­ty­ti jų rei­kia­mos nor­mos. Dar blo­giau, kad su šiuo įsta­ty­mu pri­va­lo­ma tam­pa ne tik pir­ma, an­tra ir tre­čia skie­po do­zės, bet ir po jų sek­sian­čios to­liau. Juk COVID si­tu­a­ci­ja nuo­lat kei­čia­si ir jos jo­kiu įsta­ty­mu iš­min­tin­gai įrė­min­ti ne­įma­no­ma. Te­ko ben­drau­ti su daug gy­dy­to­jų, gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų, far­ma­ci­nin­kų ir jie pa­šiur­pę nuo to­kių spren­di­mų. Pa­ša­li­nių re­ak­ci­jų Lie­tu­vo­je jau įre­gist­ruo­ta apie 7 tūkst. Tie, kas pri­ėmė spren­di­mą skie­py­tis, bet da­bar ne­su­tin­ka gau­ti an­tro ar tre­čio skie­po, tu­rė­jo ga­na sun­kias pa­ša­li­nes re­ak­ci­jas. Ki­ta da­lis ne­su­tin­ka tre­čią kar­tą skie­py­tis, nes tu­ri di­de­lį kie­kį an­ti­kū­nų, da­lis po skie­po, o da­lis dėl to, kad per­sir­go ko­vi­du, nors ir bu­vo skie­py­ti. Pa­si­ro­do, per­sir­gi­mas po skie­po mi­nis­te­ri­jai ne­at­ro­do rim­tas ar­gu­men­tas, bet Eu­ro­pos Są­jun­go­je ko­vi­do ser­ti­fi­ka­tas po per­sir­gi­mo ga­lio­ja sep­ty­nis mė­ne­sius. Ar Lie­tu­va vis dar Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė, ar Vy­riau­sy­bei rū­pi me­di­ci­ni­niai ar­gu­men­tai? Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų imu­ni­za­ci­jos pro­cen­tas apie 95 %, apie 5 % pa­si­rin­ko ne­si­skie­py­ti, bet nuo­lat te­stuo­tis ir tu­ri tam vi­są tei­sę. Kam ta­da ta prie­var­ta? Žmo­nės skir­tin­gi ir tu­ri tei­sę pa­tys spręs­ti dėl sa­vo svei­ka­tos. Daug an­ti­kū­nų tu­rin­čiam žmo­gui skie­pas ga­li bū­ti ypač ža­lin­gas. Daug nu­si­skun­di­mų iš tų, kas jau tam pa­si­ry­žo ir da­bar gai­li­si. Žmo­nės tar­pu­sa­vy­je nuo­lat kal­ba­si. Ką da­rys A. Dul­kys ir ki­ti, kai daug me­di­kų ir so­cia­li­nės sri­ties dar­buo­to­jų lai­ki­nai nu­si­ša­lins ar net iš­eis iš dar­bo? Ši prie­var­ta stu­mia Lie­tu­vą į kri­zę, to­dėl ra­gi­nu tam ne­pri­tar­ti ir bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau dis­ku­si­jo­je pa­si­sa­kys ger­bia­mas A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. GEDVILAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar mes vi­si ga­vo­me Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos, Lie­tu­vos slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jos, Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos, Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­sto­vų, jau­nų­jų me­di­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vų, ku­riuos tie­sio­giai pa­lies Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo 11 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mai, pra­šy­mą stab­dy­ti šių pa­tai­sų pri­ėmi­mą ir pra­dė­ti dis­ku­si­ją dėl jų tiks­lin­gu­mo. Esu su­si­ti­kęs su šiais žmo­nė­mis. Šį­ryt Sei­me bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja ir jų ar­gu­men­tai, ku­riuos, be abe­jo­nės, gir­di­te ir jūs, yra vi­siš­kai lo­giš­ki ir pa­grįs­ti. Štai yra ke­le­tas mo­ty­vų prieš dėl šių pa­tai­sų pri­ėmi­mo.

Pir­ma. Įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jai eli­mi­nuo­ja an­ti­kū­nų ty­ri­mus, nors kol kas to­kių moks­li­nių ty­ri­mų, ku­rie at­sa­ky­tų į klau­si­mus, ar tiks­lin­ga re­vak­ci­nuo­ti žmo­nes, ku­rie tu­ri aukš­tus hib­ri­di­nio imu­ni­te­to an­ti­kū­nų tit­rus, nė­ra.

An­tra. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad nepa­si­skie­pi­ję dar­buo­to­jai ga­lės dirb­ti, jei ne­ga­li pa­si­skie­py­ti dėl me­di­ci­ni­nių kon­train­di­ka­ci­jų, nu­ro­dy­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta­me me­di­ci­ni­nių kon­train­di­ka­ci­jų są­ra­še, ta­čiau są­ra­šas ne­pa­tei­kia­mas. Tai ant­ras me­di­ci­ni­nis klau­si­mas, į ku­rį ne­at­sa­ko­ma, nors tai tie­sio­giai su­si­ję su kon­sti­tu­ci­niu pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pu ri­bo­jant žmo­gaus tei­ses ir lais­ves.

Tre­čia. Įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, kad nei­gia­mos įsta­ty­mo pa­sek­mės bus to­kios, kad dar­buo­to­jai, ku­rie ne­no­rės skie­py­tis ir ku­rių dar­bo po­bū­dis ne­leis jiems dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, tu­rės bū­ti nu­ša­lin­ti nuo dar­bo, o po tri­jų mė­ne­sių bus at­lei­džia­mi iš dar­bo. Pa­mi­nė­ti­na, kad bus nu­ša­lin­ti gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jos ir ki­tas per­so­na­las.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­at­sa­kė į klau­si­mus dėl įsta­ty­mo pro­jek­to rei­ka­lin­gu­mo, ga­li­mų ne­pa­gei­dau­ja­mų pa­sek­mių ir taip to­liau. Iš to­kių veiks­mų ga­li­ma su­pras­ti, kad po­li­ti­kai no­ri pra­dė­ti dik­tuo­ti gy­dy­to­jams sa­vo są­ly­gas, nors iš tik­rų­jų bent jau ko­vos su vi­ru­su klau­si­mu me­di­kų nuo­mo­nė tu­rė­tų bū­ti pa­ti svar­biau­sia. Ne pa­slap­tis, kad Lie­tu­vos me­di­kai yra ak­ty­viau­siai vak­ci­na­ci­jos pro­ce­se da­ly­vau­jan­ti vi­suo­me­nės gru­pė, ku­ri, de­ja, ne­ga­vo at­sa­ky­mų į iš­kel­tus svar­bius me­di­ci­ni­nius ir eti­nius klau­si­mus. Nuo pat pan­de­mi­jos pra­džios me­di­kai bu­vo svar­biau­si žmo­nės, esan­tys ko­vos su vi­ru­su smai­ga­ly­je. Jie tu­ri ak­tu­a­liau­sią in­for­ma­ci­ją apie li­gą. Ir tai yra tie žmo­nės, ku­rie apie vi­ru­są ži­no dau­giau­siai, ta­čiau net ir jiems nė­ra aiš­kūs mo­ty­vai dėl pri­vers­ti­nio vak­ci­na­vi­mo. Tad ne­iš­ven­gia­mai ky­la klau­si­mas, ar po­li­ti­kai, sie­kian­tys įtei­sin­ti pri­va­lo­mą vak­ci­na­vi­mą, kaž­ką ži­no dau­giau už me­di­kus? Ar jie sie­kia sa­vo ne­vie­šų­jų ir tik po­li­ti­nių tiks­lų, ig­no­ruo­da­mi per­var­gu­sius me­di­kus?

Kaip jau ta­po įpras­ta, pa­tai­sas, įtei­si­nan­čias pri­va­lo­mą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų vak­ci­na­vi­mą, ban­do­ma pri­im­ti sku­bos tvar­ka, be gi­les­nės ana­li­zės ir, ži­no­ma, dis­ku­si­jos. Pa­si­kar­to­siu, kad Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, vyks­tant pro­jek­to svars­ty­mui, ne­bu­vo at­sa­ky­ta į me­di­kų ben­druo­me­nės iš­kel­tus da­ly­ki­nius ir la­bai svar­bius klau­si­mus, su­si­ju­sius ir su imu­ni­te­to for­ma­vi­mu, ir pan­de­mi­jos val­dy­mu.

Prieš ku­rį lai­ką so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir in­ter­ne­te bu­vo po­pu­lia­rus už­ra­šas „Edu­ca­ted. Vac­ci­na­ted.“ Tuo me­tu bu­vo ga­li­ma su­pras­ti, kad jei­gu tu ven­gi skie­pų ir pa­si­sa­kai už na­tū­ra­lų or­ga­niz­mo imu­ni­te­tą, tu ne­pa­si­ti­ki moks­lu ir esi ne­iš­si­la­vi­nęs. Tuo tar­pu pats vi­suo­met sa­kiau, kad moks­lą rei­kia stu­di­juo­ti, o ne juo ti­kė­ti.

Šian­dien moks­li­nius laips­nius tu­rin­ti Lie­tu­vos moks­lo švie­suo­me­nė, ku­rios iš­si­la­vi­ni­mo ly­giu nie­kas ne­drįs­tų abe­jo­ti, klau­sia: kam rei­ka­lin­gas pri­vers­ti­nis vak­ci­na­vi­mas, kaip jis pa­veiks svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą ir ga­lų ga­le pa­čių žmo­nių svei­ka­tą? Spren­di­mų pri­ėmė­jai į šiuos klau­si­mus at­sa­ky­ti ven­gia ir net, pa­sa­ky­čiau, bi­jo. Nuo pir­mų­jų šios Vy­riau­sy­bės ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos die­nų jos spren­di­mai ne­pa­si­žy­mė­jo lo­giš­ku­mu ir tei­sė­tu­mu ir tik­rai nie­ka­da ne­bu­vo orien­tuo­ti į žmo­nes, ta­čiau da­lis vi­suo­me­nės dar ti­kė­jo to­kios po­li­ti­kos ra­cio­na­lu­mu.

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

A. GEDVILAS (DPF). Lai­kas?

PIRMININKAS. Bai­gė­si lai­kas.

A. GEDVILAS (DPF). Ge­rai. Tad, ma­nau, vi­si ga­vo­te laiš­kus, gir­dė­jo­te ir skai­tė­te. Ir pa­klau­siu jū­sų, ar jūs at­sa­kė­te…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas vi­sai bai­gė­si.

A. GEDVILAS (DPF). …į tuos laiš­kus? Tad kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas bai­gė­si. Ap­skri­tai vi­siš­kai bai­gė­si šio įsta­ty­mo svars­ty­mo lai­kas. Mes su­si­ta­rė­me vi­si kar­tu dėl 15 mi­nu­čių, da­bar jau svars­to­me 19 mi­nu­čių. Dė­ko­ju ko­le­goms. Da­bar to­liau bū­tų pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų svars­ty­mas.

J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, tu­ri­me siek­ti, kad dirb­tu­me taip, kaip dar­bo­tvarkėje su­pla­nuo­ta. Da­bar ar­tė­ja pie­tų per­trau­ka. Aš frak­ci­jos var­du dėl šio pro­jek­to pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, ta­da po pie­tų ra­miai nu­sta­ty­tu bal­sa­vi­mo lai­ku ap­svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Ly­giai taip pat į po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę per­si­kel­tų ki­ti li­kę ry­ti­nės dar­bo­tvar­kės klau­si­mai. Juos ga­lė­tu­me pra­dė­ti nag­ri­nė­ti po mi­nist­rės at­sa­ky­mų į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Jur­gi. Pa­na­šiai aš jau ir­gi gal­vo­jau, nes at­ėjo pa­reiš­ki­mų ir per­trau­kos lai­kas. Kaip su­pran­tu, pie­tų ak­cen­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ta­da dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio šiuo klau­si­mu? (Bal­sai sa­lė­je)

 

12.53 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ta­da yra pa­reiš­ki­mai. Trys Sei­mo na­riai, jau net­gi ke­tu­ri už­si­ra­šė. Ne­ži­nau, ar vi­si spės per nu­ma­ty­tą lai­ką. Ta­da R. Šar­knic­kas į tri­bū­ną. Jei­gu tik­tai ga­lė­tu­mė­te kiek įma­no­ma trum­pin­ti. R. Šar­knic­ko sa­lė­je nė­ra. Ta­da V. Ąžuo­las. Pa­reiš­ki­mas. Bet ir V. Ąžuo­lo kaž­ko­dėl nė­ra.

Ta­da R. Že­mai­tai­tis – pa­reiš­ki­mą. Jis tik­rai yra ir žva­liai ei­na į tri­bū­ną. Pra­šom, ger­bia­mas Re­mi­gi­jau, tri­bū­na jū­sų.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko ge­ro, at­si­liep­da­mas į šian­die­ną A. Ažu­ba­lio iš­sa­ky­tą po­zi­ci­ją apie je­dinst­vi­nin­kus, kas yra tik­rie­ji Lie­tu­vos iš­da­vi­kai ir kad jie iš tik­rų­jų yra šia­pus tvo­ros.

Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ga­lu­ti­nai sa­vo Lie­tu­vą at­ko­vo­jo­me 1991 m. sau­sio 13-ąją, kai bu­vo pra­lie­tas be­gin­klių žmo­nių krau­jas. Sim­bo­liš­ka, kad šių 2022 me­tų sau­sio 12-oji – aki­mir­ka, kuo­met Lie­tu­va bu­vo vėl iš­va­duo­ta. Ne, tu­riu ome­ny­je vi­sai ne tuos žmo­nes už tvo­ros, ba­ri­ka­dos, jiems ne­lei­do did­vy­rių pa­mi­nė­ti kar­tu ša­lia ke­lia­mos vė­lia­vos. Ne­tei­si­nu jų šu­ka­vi­mų, Die­vas, aiš­ku, yra tei­sė­jas, ne aš, ne V. Land­sber­gis, ne dar kas nors ki­tas. Ta­čiau šian­dien aš kal­bu apie tuos, ku­rie rez­ga tė­vy­nės iš­da­vi­mą daug sub­ti­liau ir tai da­ro šian­dien, tai da­ro re­gu­lia­riai, grei­čiau­siai jie yra šia­pus tvo­ros, jie nė­ra ir ne­gy­ve­na šian­dien Bal­ta­ru­si­jo­je, jie ne­gy­ve­na Ru­si­jo­je, jie gy­ve­na ne kur nors ki­tur. Šian­dien ši­tie žmo­nės iš­da­vi­kai yra tarp mū­sų, šian­dien ši­tie žmo­nės va­do­vau­ja Vy­riau­sy­bei ir su­da­ro val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą. Grei­čiau­siai jie yra šian­dien blai­vūs, man­da­gūs, dai­liai su­šu­kuo­ti ir kos­tiu­muo­ti.

Jau anks­čiau esu sa­kęs, kad G. Land­sber­gis su kon­ser­va­to­riais or­ga­ni­zuo­ja ne ką ki­ta, o „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pri­va­ti­za­vi­mą. At­kreip­ki­te dė­me­sį, ką aš pa­mi­nė­jau pra­ei­tos sa­vai­tės sau­sio 12 die­ną, ypač tie, ku­rie bu­vo pat­rio­tai, ir tie, ku­rių tė­vai sto­vė­jo ir gy­nė Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę.

Dar vi­sai ne­se­niai tai ga­lė­jo at­ro­dy­ti kaip ma­no, opo­zi­cio­nie­riaus, ble­fas ar net­gi po­li­ti­nių di­vi­den­dų su­rin­ki­mas. Aš apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pri­va­ti­za­vi­mą ir G. Land­sber­gio kom­pa­ni­ją kal­bė­jau spa­lio mė­ne­sį, kal­bė­jau lap­kri­čio ir kal­bė­jau gruo­džio mė­ne­siais. Ta­čiau vi­si ran­ka į tai nu­mo­jo­te. Tik pa­tiks­lin­siu, kad vis­ką, ką čia su­dė­lio­jau, ra­dau ne ko­kio­se nors Ru­si­jos fi­nan­suo­ja­mo­se sve­tai­nė­se, nei feikn­ju­zuo­se, ne kur nors ki­tur. Vi­sa ši­ta in­for­ma­ci­ja yra su­rink­ta iš Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, vi­sa ši­ta in­for­ma­ci­ja yra su­rink­ta iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos at­lie­ka­mų ty­ri­mų bei ki­tų por­ta­lų, ku­rie yra fi­nan­suo­ja­mi šian­dien iš Lie­tu­vos, kaip ne­bū­tų keis­ta Vy­riau­sy­bei.

„Ko­dėl kar­di­no­las su­grį­žo?“ – aš pa­va­di­nau šian­dien ši­tą sa­vo pa­si­sa­ky­mą. Pa­me­na­te, pa­na­šiai nu­ti­ko su dau­ge­liu di­džių­jų Lie­tu­vos ben­dro­vių. Įtam­pa, 2K pro­jek­tas, kon­ser­va­to­riai, kaž­koks „Leo LT“ ti­po pro­jek­tas, ir mil­ži­niš­kas vals­ty­bės tur­tas at­si­du­ria kaž­kie­no ran­kose, ta­čiau da­bar aiš­kė­ja: „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ ruo­šia­ma­si ne šiaip sau par­duo­ti ar pri­vati­zuo­ti, kon­ser­va­to­riai grei­čiau­siai sie­kia juos per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jai – tie­siai A. Lu­ka­šen­kai į nas­rus.

Ko­dėl jie tai no­rė­tų da­ry­ti? Gal jų toks tiks­las. Gal Bal­ta­ru­si­jos val­džia su jų KGB yra mū­sų kon­ser­va­to­rių ben­dra­žy­giai, ko­le­gos, drau­gai, o gal nau­din­gai dir­ba ran­ka ran­kon su Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos KGB tar­ny­bo­mis. Aš kal­bu apie gruo­džio mė­ne­sį, kai val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­su­ge­bė­jo nu­bal­suo­ti už KGB ar­chy­vų do­ku­men­tų iš­vie­ši­ni­mą, ir tai yra dar vie­nas ry­šys, įro­dan­tis, kad yra są­sa­ja.

Sil­pni­na Lie­tu­vos ūkį, kad šis pa­laips­niui per­ei­tų į (…) ran­kas. Il­gai ne­su­pra­tau šio­je si­tu­a­ci­jo­je, kas čia vyks­ta. Dėl ka­lio trą­šų ir „Ge­le­žin­ke­lių“ ne­su­pra­tau tol, kol šio skan­da­lo fo­ne ne­pa­si­ro­dė A. Ja­nuš­kos pa­var­dė. Taip, šis žmo­gus pa­brėž­ti­nai pri­sta­to­mas Ne­pri­klau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ru, ta­čiau po­li­ti­ko­je la­biau ži­no­mas kaip pil­ka­sis kar­di­no­las. Ne­se­niai G. Land­s­ber­gis svars­tė jį net pa­vie­šin­ti sa­vo pa­ta­rė­ju, kad jis tap­tų, tai bū­tų keis­ta. Ačiū Die­vui, ne­pa­vy­ko. Kaip da­bar aiš­kė­ja iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­teik­tos ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, šiam žmo­gui ne­bu­vo su­teik­ta tei­sė dirb­ti su me­džia­ga, to­dėl jis ir ne­ga­lė­jo bū­ti pa­skir­tas G. Land­sber­gio pa­ta­rė­ju.

Tik pri­min­siu, kad A. Ja­nuš­ka ta­po įta­kin­gas, kai dir­bo Pre­zi­den­to V. Adam­kaus pa­ta­rė­ju 1998 me­tais. Jis taip pat bu­vo ir G. Kir­ki­lo žmo­gu­mi. Gal pa­mir­šo­me pir­te­les, gal pa­mir­šo­me tuo me­tu prem­je­ro sky­ri­mo tvar­ką ir ne­sky­ri­mo kai ku­rių žmo­nių si­tu­a­ci­ją? Ir tuo me­tu bū­tent kaip tik ir bu­vo „Leo LT“ skan­da­las, tuo me­tu bū­tent to­je pir­te­lė­je bu­vo su­kur­tas ši­tas da­ly­kas ir pri­va­ti­za­vi­mas. Kri­ti­kai ne kar­tą kal­ti­no jį dėl ne­skaid­rių ry­šių su ver­slo žval­gy­ba, jo veik­la nar­plio­ta par­la­men­ti­nia­me Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ty­ri­me dėl pa­rei­gū­no V. Po­ciū­no žū­ties Bal­ta­ru­si­jo­je dar 2016 me­tais. Grei­čiau­siai jam ga­lė­jo bū­ti nau­din­ga V. Po­ciū­ną iš­siųs­ti į Bal­ta­ru­si­ją, klau­si­mas ki­lo dėl ry­šių su „Du­jo­te­ka­na“, jo ran­ką ga­li­ma įžvelg­ti ir san­do­riuo­se dėl „Ma­žei­kių naf­tos“ par­da­vi­mo „Wil­liams“ per Len­ki­ją. Ki­taip ta­riant, kur tik mil­ži­niš­ka ver­­slo struk­tū­rų ro­ki­ruo­tė, ten ir jis.

Ku­rį lai­ką apie A. Ja­nuš­ką bu­vo ty­la. Jis ne­va ne­da­ly­va­vo po­li­ti­ko­je, ta­čiau da­bar jis vėl pa­si­ro­do, kai ki­lo kal­bos apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ li­ki­mą. Pa­leng­va žings­nis po žings­nio tai jis ban­do tap­ti G. Land­sber­gio pa­ta­rė­ju, tai reiš­kia nuo­mo­nę apie Pre­zi­den­tą dėl jo at­sto­va­vi­mo Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai, tai ko­men­tuo­ja dėl Tai­va­no at­sto­vy­bės bei dau­ge­lio ki­tų na­cio­na­li­nių vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­laips­niui ati­ten­ka Bal­ta­ru­si­jai. Tai, kad A. Ja­nuš­ka da­bar yra G. Land­sber­gio ir vi­sos jo ap­lin­kos pa­ta­rė­jas, aiš­ku ir be ofi­cia­lių pa­rei­gų. Juk jis pa­ju­to di­džiu­lį po­rei­kį reikš­tis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ ga­be­na­mų ka­lio trą­šų klau­si­mais. Pil­ka­sis kar­di­no­las yra trūks­ta­ma vi­sos šios si­tu­a­ci­jos su­vo­ki­mo gran­dis. Kai pa­si­ro­do ši as­me­ny­bė, nie­ko ki­to iki ga­lo jau ne­su­pran­tu, o pro­ce­sai ju­da lyg ne­su­stab­do­mi trau­ki­nio są­sta­tai. Čia jau ga­li­te… (Bal­sai sa­lė­je) Aš frak­ci­jos var­du. Čia jau ga­li­me kal­bė­ti ir apie I. Udo­vic­kį, apie „Garg­ž­dų ge­le­žin­ke­lį“, kur bū­tent pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas yra I. Udo­vic­kis, o I. Udo­vic­kio Bi­rių kro­vi­nių ter­mi­na­lo 30 % pri­klau­so „Be­la­rus­ka­lij“ ga­myk­lai. Įdo­mu yra tai…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga Re­mi­gi­jau, aš tik at­krei­piu dė­me­sį, kad čia yra Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai, ne frak­ci­jos ir taip to­liau.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ge­rai. Aš pa­da­ry­siu dar di­de­lį pra­ne­ši­mą, jį ga­lė­si­te skai­ty­ti vie­šai, apie są­sa­jas, ry­šius ir pa­ra­mą bū­tent Kon­ser­va­to­rių par­ti­jai. Įdo­mu yra tai, kad ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma, mie­li Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, sau­sio 12 die­ną iš­im­ti­nai pa­do­va­no­jo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ spren­di­mą to­liau vež­ti bal­ta­ru­siš­kas… Jei­gu aš klys­tu, pa­si­skai­ty­ki­te Vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą, kur iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja krei­pė­si į Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jas ir pa­pra­šė bū­tent pa­di­din­ti kvo­tas ir „Ge­le­žin­ke­lių“ per­ve­ži­mus. Jūs man no­ri­te pa­sa­ky­ti, tai yra su­ta­pi­mas? Ne, ger­bia­mie­ji, tai nė­ra joks su­ta­pi­mas, tai yra se­nų tar­ny­bų no­ras per­im­ti iš mū­sų vals­ty­bės tur­tą. O „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­at­gaus 60 mln. eu­rų pa­ja­mų. Ir mes nie­ka­da ne­su­ži­no­si­me, už ko­kią kai­ną…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs…

R. ŽEMAITAITIS (LRF). …ir ko­kį pel­ną gau­na „Gargž­dų ge­le­žin­ke­lis“.

PIRMININKAS. Dė­kui. To­liau no­ri R. Šar­knic­kas, grį­žo į sa­lę. Pra­šom pa­si­sa­ky­ti. Tik at­krei­piu dė­me­sį, ne­vir­šy­ki­te reg­la­men­to, bū­ki­te ge­ri. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Šian­dien tai, kas įvy­ko sa­lė­je dėl tų tri­jų rai­džių, apie tai ne vie­ną ka­den­ci­ją bu­vo kal­ba­ma, vis ban­do­ma ap­gin­ti tik­rą­ją lie­tu­vių kal­bą… De­ja, šian­dien įvy­ko tai, ką mes ma­to­me, nes vi­sur da­bar ta tei­sė – tei­sė ger­ti, tei­sė dėl nar­ko­ti­kų, tei­sė dėl tri­jų rai­džių, tei­sė dėl ki­tų da­ly­kų. Aš ne­ži­nau, kas vyks­ta to­je vals­ty­bė­je. Taip per vie­ne­rius me­tus vis­kas tie­siog at­gal dėl tų pa­čių ver­ty­bių.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad man lie­tu­vių kal­ba yra Lie­tu­vos vė­lia­va, į ją ne­įdė­si ki­tos spal­vos. Aš gal ir­gi no­riu to­kios tei­sės nu­va­žiuo­ti į ki­tą vals­ty­bę ir pa­pra­šy­ti – įdė­ki­te į sa­vo vals­ty­bės vė­lia­vą spal­vą, nes aš esu iš ki­tos vals­ty­bės. Tai yra ne­kei­čia­mi, prin­ci­pi­niai, ver­ty­bi­niai da­ly­kai. Kaip ir mi­nė­jau, Pran­cū­zi­ja prieš 15 me­tų įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu pri­ėmė spren­di­mą, kad jo­kių sve­ti­mų rai­džių ne­bū­tų jų kal­bo­je. Jų vals­ty­bė yra kur kas di­des­nė ne­gu Lie­tu­va, tai daug ką pa­sa­ko. O tai taip pat yra dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo da­ro­ma, kaip yra vė­lia­va, kal­ba ir is­to­ri­ja, iden­ti­te­tas.

Te­ko skai­ty­ti vie­nos au­to­rės min­tis prieš ke­le­tą mė­ne­sių. Toks la­bai įdo­mus pa­ly­gi­ni­mas. Lie­tu­vių abė­cė­lė­je yra 32 rai­dės, taip, kaip žmo­gaus bur­no­je yra 32 dan­tys. Ir pa­ban­dy­ki­te į bur­ną įdė­ti tris nau­jus dan­tis, at­vež­tus iš už­sie­nio. Nie­kaip ne­įdė­si­te. Bet yra va­rian­tas. Rei­kia iš­muš­ti tris dan­tis ir tuo­met ga­li­ma juos įdė­ti. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta. O tu­ri­nys? Q, x ir w lie­ka pa­pil­do­mai mū­sų lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lė­je. Tai da­bar į V. Ku­dir­ką kreip­siuo­si – Qdir­ka, į ki­tus sa­vo ko­le­gas taip pat kreip­siuo­si to­mis tri­mis rai­dė­mis. Tos trys lie­tu­viš­kos rai­dės, va­di­na­si, yra eli­mi­nuo­ja­mos.

O kas to­liau lau­kia? Štai len­kų par­ti­jos at­sto­vė R. Ta­ma­šu­nie­nė dar pa­siū­lė pa­tai­sa to­kius diak­ri­ti­nius žo­džius, kad bū­tų paukš­te­liai ir vi­so­kios ki­to­kios rai­dės, bū­din­gos jų vals­ty­bei, jų ša­liai, jų kal­bai. Ir šian­dien skai­tau nau­jie­nas, kad dau­gu­ma jau kal­ba­si apie šiuos da­lykus, ku­rie bus spren­džia­mi vė­liau. Ar­gu­men­tas toks: tam rei­kės pi­ni­gų, nes rei­kės per­da­ry­ti do­ku­men­tus, yra vi­so­kie paukš­te­liai, taš­ke­liai, da­bar mes to ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. Čia yra kaž­koks in­te­re­sų su­si­ta­ri­mas, va­di­na­si. Jūs pa­tys, ger­bia­mi val­dan­tie­ji ir kon­ser­va­to­riai, 27 me­tus ko­vo­jo­te, kad to ne­bū­tų. Ir kas da­bar įvy­ko? Jūs ap­ga­vo­te lie­tu­vių tau­tą, ap­ga­vo­te vė­lia­vą, ap­ga­vo­te jos kal­bą, jos is­to­ri­ją. Ti­kiuo­si, kad Pre­zi­den­tas tik­rai įver­tins šiuos da­ly­kus, ypač įver­tins, kad bu­vo pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis pa­reiš­ki­mą no­ri pa­da­ry­ti ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Dai­niau Ke­pe­ni, pra­šom į tri­bū­ną.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Na, bū­čiau gal­būt ne­kal­bė­jęs, jei­gu bū­čiau ga­vęs žo­dį prieš tai, kai svars­tė­me įsta­ty­mą, ku­riuo mes ža­da­me pri­vers­ti skie­py­tis gy­dy­to­jus. Bet ma­nau, kad tie ar­gu­men­tai, ku­riuos čia tu­riu pa­sa­ky­ti, yra la­bai svar­būs, nes bū­tent gy­dy­to­jai yra tie žmo­nės, į ku­riuos mes vi­są lai­ką žiū­rė­jo­me ir ku­riais vi­są lai­ką ti­kė­jo­me, tie žmo­nės, ku­rie tu­rė­jo įro­dy­ti mums, kaip yra svar­bu pa­si­skie­py­ti. Jų pa­vyz­dys, jų min­tys, jų žo­džiai bu­vo pa­tys svar­biau­si, mes jų klau­sė­me. Ir štai šian­dien gir­di­me, ir da­bar ko­le­gos pa­sa­kė – me­di­kai, gy­dy­to­jai ra­šo krei­pi­mu­sis, bu­ria­si į prof­są­jun­gas, bu­ria­si į su­si­vie­ni­ji­mus, kad ne­bū­tų prie­var­tau­ja­mi. Tas jų no­ras yra vi­siš­kai lo­giš­kas, ka­dan­gi jiems tą tei­sę su­tei­kia Kon­sti­tu­ci­ja, jiems tą tei­sę su­tei­kia net 14 įvai­riau­sių kon­ven­ci­jų, char­ti­jų ir įsta­ty­mų, ku­rie at­lei­džia žmo­gų nuo da­ly­va­vi­mo moks­li­nė­se ir įvai­rio­se ki­to­se me­di­ci­ni­nė­se ma­ni­pu­lia­ci­jo­se. Jei­gu tu ne­no­ri, nie­kas ta­vęs ne­ga­li pri­vers­ti duo­ti krau­jo ar­ba kaž­kaip ki­taip leis­ti in­ter­ven­ci­ją į sa­vo kū­ną. O čia yra tie­sio­gi­nė in­ter­ven­ci­ja, jai me­di­kai da­bar prie­ši­na­si.

Pri­si­min­ki­me. Prieš ke­lis me­tus mes čia, Sei­me, svars­tė­me ki­tą įsta­ty­mą, jį pa­tei­kė kon­ser­va­to­riai su soc­de­mais, kad rei­kia pri­vers­ti vi­sus pa­si­skie­py­ti nuo ty­mų, nes ta­da, ma­tai, at­ėjo ty­mų ma­ras ir mes čia vi­si iš­kri­si­me nuo ty­mų. Na, jei­gu pa­me­na­te, nuo ty­mų Lie­tu­vo­je ta­da nie­kas ne­mi­rė ir ty­mai din­go kaip dū­mas jau me­tų pa­bai­go­je, mes ne­lei­do­me skie­py­ti per prie­var­tą žmo­nių – jų ne­li­ko.

Me­di­kai la­bai daug ži­no, bet jie ne vis­ką sa­ko. Kol ne­bu­vo Svei­ka­tos tei­sės ins­ti­tu­to, mes taip pat daug ko ne­ži­no­jo­me. Ta­čiau R. Jan­kū­nas su­bū­rė di­džiu­lį bū­rį pa­žan­gių, do­rų, at­sa­kin­gų, są­ži­nin­gų, gar­bin­gų me­di­kų, jie pra­dė­jo sa­ky­ti to­kią tie­są, ku­ri, gai­la, ne­iš­ei­na į vie­šu­mą mū­sų ofi­cia­liais ka­na­lais, bet yra la­bai svar­bi. Žiū­rė­ki­te, nie­kam ne pa­slap­tis ir čia yra ofi­cia­li sta­tis­ti­ka mū­sų sta­tis­ti­kos val­dy­bos, ku­ri sa­ko, kad šian­dien jau me­tai, kaip Lie­tu­va skie­pi­ja­si. Šian­dien yra pa­lai­do­ta 4 tūkst. 680 Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­skie­py­tų. Tai koks at­sa­ky­mas, kas čia at­si­ti­ko? Na, mes ži­no­jo­me, kad skie­pas yra šven­tas, švęs­tas van­de­nė­lis, jis iš­gel­bės mus nuo vis­ko. Pas­ku­ti­nis pa­ža­das bu­vo, kad tik­rai ne­mir­si­me, ir štai 4 tūkst. 680 žmo­nių po že­me su skie­pu ir su vi­so­mis ki­to­mis mar­kė­mis, tai „Pfi­zer“, tai dar ki­tu pa­va­di­ni­mu, ku­rias la­bai pro­pa­guo­ja mū­sų ša­lies va­do­vai. Dar nie­ka­da nė­ra bu­vę, kad far­ma­ci­nės pra­mo­nės ga­mi­nius pro­pa­guo­tų vals­ty­bių va­do­vai, tai yra kaž­kas ne­įti­kė­ti­no. Dar vie­nas skai­čius la­bai įdo­mus. Ši­tie pa­skie­py­ti žmo­nės, ku­rie šian­dien po že­me yra su skie­pu, mi­rė vi­du­ti­niš­kai per 45 die­nas po skie­po. Už tai pir­miau­sia at­sa­ko šei­mos gy­dy­to­jai, jie iš­ra­šo re­cep­tą ir ra­gi­na skie­py­tis. Da­bar jie su­pra­to, kad, de­ja, ne vi­suo­met jie at­sa­kin­gi, nes mū­sų pan­de­mi­jos val­dy­to­jai pa­rė­dė, pri­ėmė to­kį spren­di­mą, kad žmo­nės tu­ri skie­py­tis au­to­bu­suo­se, į ku­riuos at­ėju­siam jau nie­ko ne­be­rei­kia, nes tu jau sa­vo at­ėji­mu pa­reiš­kei no­rą pa­si­skie­py­ti. Ir ten jau vi­si at­leis­ti, nes tu pats no­rė­jai.

Ir dar vie­nas da­ly­kas. Mes vi­si pui­kiai ži­no­me, kad jo­kia drau­di­mo kom­pa­ni­ja šian­dien, net­gi įro­džius, kad tu nu­mi­rei nuo skie­po, tau nie­ko ne­iš­mo­kės, nes jie pui­kiai ži­no, ką da­ro. Jie yra ap­si­drau­dę, nė vie­na drau­di­mo kom­pa­ni­ja nė vie­nam Lie­tu­vos pi­lie­čiui nie­ka­da ne­iš­mo­kės nė vie­no cen­to už tai, kad jis mi­rė pa­skie­py­tas. Jie aiš­ki­na, kad tik­rai ne nuo skie­po. Tai čia rei­kia pra­dė­ti tir­ti. Aš pa­lai­kau to­kius gar­bin­gus dak­ta­rus kaip E. Vait­kus, A. Da­rins­kas, jie apie tai šne­ka gar­siai. Vi­si me­di­kai pui­kiai ži­no, kad čia yra ne me­di­ci­ni­nė pro­ble­ma, čia yra po­li­ti­nė pro­ble­ma, kai su­si­jun­gia pre­kė, ku­rią jie par­da­vi­nė­ja, skie­pai ir skys­čiai, su po­li­ti­kais. Se­niai se­niai vi­si ži­no, kad tai yra ma­fi­ja. Ma­fi­jai mes tu­ri­me prie­šin­tis vi­so­mis sa­vo iš­ga­lė­mis. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis pa­reiš­ki­mas. Skel­biu, kad re­gist­ruo­ja­mės. Ga­li­me už­si­re­gist­ruo­ti ir ta­da po­sė­dį baig­si­me. Pra­šom re­gist­ruo­tis. Skel­biu, kad ry­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas) Ačiū vi­siems ko­le­goms. Ska­nių pie­tų ir iki pa­si­ma­ty­mo va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Už­si­re­gist­ra­vo 15 Sei­mo na­rių.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LRF – Lietuvos regionų frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.