Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-2159 4, 6, 61, 10 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai mažosios bendrijos steigimo sutartyje nurodomas fizinis asmuo, nurodomi šio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta korespondencijos adresas.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys

1. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, Juridinių asmenų registre nurodomi šie duomenys:

1) mažosios bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;

2) likvidatorius (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta korespondencijos adresas) ar likvidacinė komisija (likvidacinės komisijos sudarymo data, likvidacinės komisijos pirmininkas ir kiekvieno likvidatoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta korespondencijos adresas), kiekvieno likvidatoriaus paskyrimo data, likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) įgaliojimai, išskyrus įstatymuose nustatytus įgaliojimus, ir jų pabaigos data.

2. Kai mažojoje bendrijoje yra du ar daugiau narių ir mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, Juridinių asmenų registre taip pat nurodomas mažosios bendrijos atstovas (vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta korespondencijos adresas, jo paskyrimo data ir įgaliojimų pabaigos data).“

 

3 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) mažosios bendrijos nario gyvenamoji vieta arba korespondencijos adresas korespondencijai. Jeigu mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai;“.

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Fizinis asmuo, iš mažosios bendrijos nario įgijęs nario teises, pateikia mažajai bendrijai nario teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio dėl nario teisių įgijimo šalys (jų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos korespondencijos adresai), sandorio objektas, sandorio data ir momentas, nuo kurio įgyjamos teisės.“

 

5 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 10 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti duomenis apie save (kiekvieno likvidatoriaus vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą korespondencijos adresą; jeigu sudaroma likvidacinė komisija, nurodomas jos pirmininkas) ir ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją dieną pateikti dokumentus, patvirtinančius sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimą;“.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas