Projekto Nr. XIVP-2077(4)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS įstatymo NR. XI-2218 6, 7, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.             d. Nr.

Vilnius


 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Tarybos pirmininkas yra valstybės pareigūnas, atsakingas ir atskaitingas kultūros ministrui. Tarybos pirmininkui mokamas darbo užmokestis, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Tarybos narių susirinkimo narių (išskyrus Tarybos pirmininką) darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatyta tvarka. Tarybos narių susirinkimo nariai turi teisę dirbti kitą darbą.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Ekspertų darbas apmokamas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą  įstatyme nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tarybos administracija padeda Tarybai įgyvendinti jos funkcijas ir užtikrinti Tarybos veiklą. Tarybos administraciją sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Didžiausią leidžiamą valstybės  tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių nustato kultūros ministras. Tarybos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, veiklos nuostatus tvirtina Tarybos pirmininkas. Tarybos administracijai vadovauja Tarybos pirmininkui pavaldus Tarybos administracijos vadovas. Tarybos administracijos vadovas yra valstybės tarnautojas. Tarybos administracijos vadovas eina Tarybos pirmininko pareigas, kai Tarybos pirmininkas nėra paskirtas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ar laikinai negali eiti pareigų. Tarybos administracijos vadovas, eidamas Tarybos pirmininko pareigas, neturi sprendžiamojo balso teisės Tarybos narių susirinkime.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Kultūros ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška