LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP-2890

2023-09-13  Nr. 107-P-27

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:  komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Linas Jonauskas, Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus.

Komiteto biuras:  vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė.

Kviestieji asmenys:  Ieva Valeškaitė - Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministrė, Grėtė Lėlė – ministrės patarėja, Simonas Gurevičius – Maisto banko direktorius, Domantas Tracevičius VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-06-15

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 toliau – Reglamentas Nr. 1169/2011) 2 straipsnio 2 dalies r punkte yra įtvirtinama „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino“, o ne „minimalaus tinkamumo vartoti termino“ sąvoka. Atsižvelgiant į tai projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Maisto įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 27 dalies nuostatos turėtų būti tikslinamos, arba įvedant sąvokos trumpinį „Minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas (toliau – minimalus tinkamumo vartoti terminas)“, arba atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 27 dalis, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis bei projekto 3 straipsniu pildomas keičiamo įstatymo 62 straipsnis, vietoje žodžių junginio „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“ įrašant žodžius „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-06-15

 

 

 

2.              Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 35 punktu, įstatyme vartojamos sąvokos (terminai ir jų apibrėžtys) turi būti dėstomos abėcėlės tvarka. Atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsnyje keičiamo įstatymo 2 straipsnis dėstytinas nauja redakcija.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-06-15

 

 

 

3.              Tikslintina projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostata iki dvitaškio, nurodant subjektą, kuriam draudžiama parduoti tam tikrus maisto produktus pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui.

Pritarti

 

Komiteto pasiūlymas:

Įstatymo projekto 62 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio siūloma  išdėstyti taip:

 „1. Pardavėjui draudžiama, pasibaigus minimaliam tinkamumo vartoti terminui, parduoti vartotojui šiuos maisto produktus:“

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-06-15

 

 

 

4.              Projekto 4 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Šis įstatymas“ įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“.  

Pritarti

 

5.

LR Teisingumo ministerija

2023-06-21

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-2890 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

VšĮ „Žiedinė ekonomika"

 2023-07-30

 

 

 

VšĮ „Žiedinė ekonomika " išnagrinėjo Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projektą (toliau - Projektas) ir palaiko siekį šio Projekto pagalba sumažinti iššvaistomo maisto kiekius. Tuo pačiu, siekiant dar labiau sumažinti

maisto švaistymą, siūlome šį Projektą nagrinėti kartu su kitu projektu - Seimo nario Tomo Tomilino registruotu Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pa keitimo įstatymo projektu.

Pritarti iš dalies

Komiteto argumentai:

Projektas XIVP-2055(2) bus svarstomas iškart gavus LRV išvadą

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui, patobulinus jį pagal Teisės departamento pastabas.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Tomas Tomilinas.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                             Aistė Gedvilienė

 

 

 

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Liucija Matusevičiūtė Į