Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 132 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 132 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 132 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbuotojams, paskirtiems naujagimių globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sukanka septyniasdešimt dienų. Įmotėms suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės atostogos, kurioms taikomos šio kodekso 133 straipsnio 2 dalis mutatis mutandis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas