LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 191

STENOGRAMA

 

2018 m. birželio 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Krei­piuo­si į jus dė­ko­da­ma, kad jūs at­vy­ko­te jaus­da­mi pa­rei­gą ir at­sa­ko­my­bę į ne­nu­ma­ty­tą 2018 m. bir­že­lio 22 d. ple­na­ri­nį po­sė­dį, ku­rio dar­bo­tvarkę Sei­mo val­dy­ba pa­skel­bė. Tad pra­šo­me re­gist­ruo­tis. Skel­biu pra­džią. (Gon­gas)

Už­si­re­gist­ra­vo 77 Sei­mo na­riai, ma­tau, jų dar vis at­ei­na dau­giau.

 

10.01 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1596(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkę jūs tu­ri­te. Pra­de­da­me 1-1a klau­si­mo – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1596(2) svars­ty­mo tę­si­nį. Pri­me­nu jums, kad bir­že­lio 19 die­ną mes pra­dė­jo­me sėk­min­gai svars­ty­ti šį įsta­ty­mą, iš­klau­sė­me jū­sų dis­ku­si­jas ir dėl 13 straips­nių esan­čius pa­siū­ly­mus ap­ta­rė­me.

Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę. Svars­ty­mo tę­si­nys ir jū­sų dė­me­sys į 14 straips­nį – pri­ėmi­mas į įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas. Dėl šio strai­ps­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas. Pir­miau­sia R. J. Da­gys. Ar su­spė­jo ko­le­ga at­si­vers­ti? Čia jūs siū­lo­te iš­brauk­ti ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jas.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vėl mes nag­ri­nė­ja­me klau­si­mą, su­si­ju­sį su ka­den­ci­jo­mis. Čia jau da­bar ant­ro­ji re­dak­ci­ja, lyg ir ko­mi­te­tas vie­toj ket­ve­rių pa­siū­lė pen­ke­rius me­tus, ieš­ko­da­mas ko­kio nors ra­cio­na­lu­mo, pa­di­di­no ka­den­ci­jas įstai­gų va­do­vams. Da­bar kal­ba­me apie vi­sų įstai­gų va­do­vus, ku­rie su­si­ję su vals­ty­bės įstai­go­mis.

Jei­gu mes pa­da­ry­si­me to­kį da­ly­ką, mes vėl gau­si­me si­tu­a­ci­ją, sis­te­mą, ku­ri ne­pa­ten­ki­na­ma da­bar, nes iš prin­ci­po mes su­in­te­re­suo­ti, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir va­do­vų, ir vi­sų ki­tų bū­tų mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja­mas po­ten­cia­las. Per to­kią trum­pą ka­den­ci­ją var­gu ar tas bus pa­da­ry­ta. Ge­rai dir­bu­siam va­do­vui tu­ri bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė kan­di­da­tuo­ti, tęs­ti veik­lą, nes taip jis mo­ty­vuo­ja­mas dirb­ti, sie­ti sa­vo at­ei­tį su kar­je­ra vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Jei­gu mes su­trum­pi­na­me ka­den­ci­ją, mo­ty­va­ci­ja iš es­mės dings­ta, ir da­bar mes tu­ri­me ma­si­nį iš­ėji­mą iš vals­ty­bės tar­ny­bos ir įstai­gų va­do­vų, ne­ran­da­me kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių. Mu­zi­kan­tų ne­ran­da­me or­kest­re, žmo­nių per­so­di­ni­mas vie­to­mis nie­ko ne­duo­da. Nie­ko ne­duo­da. Jei jie ne­mo­ka gro­ti, tai ir ne­mo­kės gro­ti. Mes tu­ri­me bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad jų at­si­ras­tų dau­giau.

To­dėl siū­lau tie­siog iš­brauk­ti, kad as­muo ne­ga­li ei­ti tos pa­čios vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos ar įstai­gos va­do­vo pa­rei­gų dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. At­krei­piu dė­me­sį, kad čia at­si­ran­da dar sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas!

R. J. DAGYS (TS-LKDF). …kur ap­skri­tai trūks­ta kad­rų.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes vals­ty­bės tar­ny­bo­je tu­ri bū­ti bendros reg­la­men­tuo­tos nuo­sta­tos dėl įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mą. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų nė­ra vals­ty­bės tar­ny­ba šiuo me­tu to­kia dar­bo vie­ta, ku­ri tik­rai trauk­tų daug žmo­nių ir bū­ti iš­si­ri­kia­vu­sios ei­lės. Ly­giai taip pat kaip ir mo­kyk­lų di­rek­to­rių, taip ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je at­ly­gi­ni­mai nė­ra di­de­li. To­dėl ar tik­rai ver­ta įves­ti ir da­ry­ti ro­ki­ruo­tes, tik­rai di­de­lis klau­si­mas. To­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, kai žmo­gus pa­sta­to­mas į pa­vo­jų bet ka­da ne­tek­ti dar­bo, iš tik­rų­jų dar dau­giau su­ma­žins pa­klau­są ir dar dau­giau mes pa­stum­si­me žmo­nes iš vals­ty­bės tar­ny­bos gal­būt ieš­ko­ti vie­tos sau ver­sle, kur dau­giau ver­ti­na­ma kom­pe­ten­ci­ja, o ne ro­ta­ci­ja, ypač ne pa­čių va­do­vų, di­rek­to­rių ly­giu, o tų, ku­rie dir­ba kon­kre­tų dar­bą.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ne­ga­liu su­tik­ti su sa­vo ko­le­gų nuo­mo­ne. Kny­go­se, ku­rias aš skai­čiau ir ver­čiau net­gi į lie­tu­vių kal­bą, pa­ra­šy­ta prie­šin­gai.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl R. J. Da­gio pa­siū­ly­mo. Jis siū­lo iš­brauk­ti ka­den­ci­jų bu­vi­mą ir skai­čius – kad ke­tverių me­tų ka­den­ci­ja ir dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Bal­suo­ja­me už R. J. Da­gio pa­siū­ly­mą. Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 31, prieš – 31, su­si­lai­kė 34. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

R. J. Da­gys – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš ti­kiuo­si, kad ko­mi­te­tas yra so­li­dus ir kai ra­šo sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl at­me­ta, tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai pa­sa­ky­ta. Ma­no pa­tai­sa ir­gi yra ben­dra ir tai­ko­ma vi­sai vals­ty­bės tar­ny­bai. Jūs sa­ko­te, at­me­ta­te to­dėl, kad rei­kia ben­dros sis­te­mos. Gerb­ki­te ir tuos, ku­rie tei­kia pa­tai­sas, ir gerb­ki­te sa­vo ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė in­for­muo­ja ir pri­sta­to ko­mi­te­to nuo­mo­nę to­kią, ko­kia ji su­for­mu­luo­ta ko­mi­te­te.

Sei­mo na­riai R. Juš­ka, R. Bud­ber­gy­tė ir I. Ši­mo­ny­tė tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 13 straips­nio 1 da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar su­tin­ka ko­le­gos su re­dak­ci­ja? R. Juš­ka.

R. JUŠKA (LSF). Mū­sų dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta iš vi­sų frak­ci­jų at­sto­vų, no­rė­tų, kad bū­tų at­si­žvelg­ta į dar­bo gru­pės siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Ar ko­mi­te­to po­zi­ci­ja „iš da­lies“ jū­sų ne­te­ki­na ir jūs no­ri­te, kad Sei­mas dėl to bal­suo­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom. Ku­ris pri­sta­to­te sa­vo pa­siū­ly­mą? R. Juš­ka.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Jei­gu ga­li­ma, pa­tiks­lin­siu. For­mu­luo­tė yra… Jūs siū­lė­te, kad jei­gu ki­tuo­se įsta­ty­muo­se ne­nu­sta­ty­ta ki­taip. Ko­mi­te­tas pa­siū­lė reg­la­men­tuo­ti, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me.

PIRMININKĖ. R. Juš­ka. Pra­šau.

R. JUŠKA (LSF). Mes no­ri­me, kad už dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mą bū­tų bal­suo­ja­ma.

PIRMININKĖ. Pri­sta­ty­ki­te dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mą, nes mes ne­ži­no­me, ką jūs ten su­gal­vo­jo­te. Jūs tu­ri­te įvar­din­ti. Ar aš ga­liu jums pa­dė­ti ta­da?

R. JUŠKA (LSF). Ga­li­te pa­dė­ti, bet ką tik pra­ne­šė­ja dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mą per­skai­tė.

PIRMININKĖ. Jūs siū­lė­te pa­pil­dy­ti, kad jei­gu ki­tuo­se įsta­ty­muo­se ne­nu­ma­ty­ta ki­taip. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, dar kar­tą ar­gu­men­tuo­ki­te.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas įtrau­kė pa­siū­ly­mą iš da­lies. Tie­siog įra­šė, kaip reg­la­men­tuo­ta Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me.

PIRMININKĖ. Taip. R. J. Da­gys – už ko­le­gų R. Juš­kos, R. Bud­ber­gy­tės ir I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mą.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ką tik­tai kal­bė­jo­me apie tai, kad tu­ri bū­ti ben­dra, bet da­bar ko­mi­te­tas dėl sa­vi­val­dy­bių lyg ir pri­ta­rė iš­imčiai.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi yra spe­cia­lu­sis įsta­ty­mas.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ge­rai, ne­nu­trau­ki­te ma­nęs, jei­gu ga­li­ma. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mas yra lo­giš­kas, nes mes da­bar esa­me reg­la­men­ta­vę skir­tin­gai, dėl skir­tin­gų mo­ty­va­ci­jų čia pri­ima­me da­bar įsta­ty­mus. Ir tai reg­la­men­tuo­ta ne tik Sa­vi­val­dos įsta­ty­me, tai reg­la­men­tuo­ta ir ki­tuo­se įsta­ty­muo­se, ku­riuos mes čia pri­ėmė­me, ir skir­tin­gai pri­ėmė­me, at­si­žvel­gę į val­dan­čių­jų pa­siū­ly­mus. Tai bū­tų ko­rek­tiš­ka pa­lik­ti taip, nes ta­da rei­kė­tų vėl at­šauk­ti vi­sus įsta­ty­mus, ku­riuos mes čia ko­re­ga­vo­me da­ry­da­mi vi­so­kias iš­im­tis.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl ko­le­gų R. Juš­kos, R. Bud­ber­gy­tės ir I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Bet ko­le­gos no­ri, kad bū­tų pri­tar­ta jų re­dak­ci­jai.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 17, su­si­lai­kė 37. Lie­ka ko­mi­te­to pa­siū­ly­ta re­dak­ci­ja.

J. Sa­ba­taus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos ir pir­mi­nin­ke, ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs pa­žiū­rė­ki­te į kon­so­li­duo­tą pro­jek­tą. Taip, mes bal­suo­ja­me ak­lo­mis. Ar jūs su­ge­bė­si­te ka­da nors pa­da­ry­ti nor­ma­liai kon­so­li­duo­tą va­rian­tą? Pa­ra­šy­ta „iš da­lies pri­tar­ti“, ta­čiau ne­pa­ra­šy­ta, ko­kią for­mu­luo­tę ko­mi­te­tas siū­lo.

PIRMININKAS. Teks­tas vir­šu­je, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). To­dėl frak­ci­jos var­du siū­lau per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. Te­gul su­tvar­ko kon­so­li­duo­tą va­rian­tą.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, dar kar­tą at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, tai tik­rai ne­tiks­lin­gas pra­šy­mas, nes teks­tas dėl 14 straips­nio ar dėl ki­tų pa­grin­di­nių straips­nių yra vir­šu­je. Mes ne pir­mą kar­tą jau dir­ba­me, bū­tent to­kį teks­tą tu­rė­da­mi.

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai pra­šau su­si­tel­ki­me ir dirb­ki­me! Jei­gu yra no­ras pra­šy­ti per­trau­kos dėl per­trau­kos, su­pran­tu, tai yra po­li­ti­ka, bet tik­rai vis­kas yra pa­reng­ta, tu­ri­me ir la­bai ma­lo­niai pra­šau dirb­ti. Ar tai yra frak­ci­jos var­du? (Bal­sai sa­lė­je) Frak­ci­jos nė­ra, tik­tai du žmo­nės, trys, ke­tu­ri… (Bal­sai sa­lė­je) Dau­gu­mos nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, ko­le­gos, ne­si­gin­čy­siu, jū­sų va­lia da­ry­ti taip. (Bal­sai sa­lė­je) Ke­tu­ri, o frak­ci­jos na­rių kiek? (Bal­sai sa­lė­je) Va­di­na­si, frak­ci­jos dau­gu­mos nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Aš ti­kiuo­si mū­sų kom­pro­mi­so, ger­bia­mas Ju­liau. Jūs ban­do­te ka­bin­ti…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš nie­ko ne­pra­šau ne­įma­no­mo. Kai yra ko­mi­te­to re­zo­liu­ci­ja pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti, kaip ir prieš tai ko­le­gos R. J. Da­gio bu­vo pra­šy­mas, kad tik­rai bū­tų, o jei­gu iš da­lies pri­tar­ti, tai pra­šo­me pa­teik­ti ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą, kad mes vi­si aiš­kiai ma­ty­tu­me. O da­bar jūs nu­krei­pia­te mus į ben­drą­jį teks­tą, ku­ris yra ne­ly­gi­na­ma­sis va­rian­tas, ir nė­ra aiš­ku­mo. Su­pran­ta­te, mes tu­ri­me ma­ty­ti, koks bu­vo prieš tai, koks ta­po da­bar.

PIRMININKĖ. Su­pran­tu jū­sų po­li­ti­ka­vi­mą. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja pra­šo…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Čia ne po­li­ti­ka­vi­mas, čia pra­šy­mas aiš­ku­mo.

PIRMININKĖ. Leis­ki­te su­for­mu­luo­ti bal­sa­vi­mo mo­ty­vus… es­mę. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du yra pra­šo­ma per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 50, su­si­lai­kė 20. Per­trau­ka. Tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kaž­ko­dėl to­kia re­dak­ci­ja ir toks spren­di­mas ti­ko 19 die­ną ir po­nams so­cial­de­mok­ra­tams, ir vi­siems, ku­rie už tai bal­sa­vo. Bet to­kia jū­sų va­lia! Po­sė­džių bus daug.

Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke.

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Taip, iki ki­to po­sė­džio. Dėl ve­di­mo tvar­kos ger­bia­ma A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šau.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pai no­rė­čiau, ka­dan­gi prieš po­sė­dį ne­bu­vo ga­li­my­bės. Va­kar vi­si tik­riau­siai gir­dė­jo­te ži­nią, kad mū­sų vie­nas iš ko­le­gų, t. y. P. Gra­žu­lis, su­si­lau­kė duk­ters. Tik­rai la­bai nuo­šir­džiai no­rė­čiau jį pa­svei­kin­ti ir pa­lin­kė­ti bū­ti tuo tik­ru vy­ru. Pet­rai, būk tik­ras vy­ras, pri­si­imk ne tik ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę, bet ir mo­ra­li­nę. Pet­rai, čia smul­ki do­va­nė­lė, kad nu­va­žiuo­tum pas sa­vo duk­rą. (Plo­ji­mai)

P. GRAŽULIS (MSNG). La­bai no­riu pa­dė­ko­ti kon­ser­va­to­riams. Vi­są lai­ką kon­ser­va­to­riai ma­ne tik, vie­nu žo­džiu, puo­la, nie­ki­na, že­mi­na, pir­mą kar­tą pa­svei­ki­no. O Ag­nei pa­lin­kė­čiau, kad ji­nai gy­ven­tų san­tuo­ko­je, su­si­tuok­tų. (Juo­kas sa­lė­je)

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ge­rai. (Plo­ji­mai)

P. GRAŽULIS (MSNG). Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Tik­rai nuo­šir­džiai.

P. GRAŽULIS (MSNG). O tu, Ag­ny­te, su­si­tuok grei­čiau, ne­gy­venk ne san­tuo­ko­je.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dir­ba­me to­liau.

 

10.15 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1031 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mas. At­si­pra­šau, dar 1-2 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­tymo Nr. VIII-1316 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­siu­lis. K. Ma­siu­lis kvie­čia­mas į tri­bū­ną pa­teik­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį svars­tė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir pa­siū­lė at­mes­ti. Jūs tu­rė­tu­mė­te pa­gar­sin­ti tą po­zi­ci­ją.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš, kaip vi­si stu­den­tai, ne­pa­si­ren­gęs. Ger­bia­mi ko­le­gos, du žmo­nės, vi­sų pir­ma tai A. Anu­šaus­kas ir dar toks K. Ma­siu­lis, pa­tei­kė pro­jek­tą, ku­ris bū­tų lei­dęs šiek tiek leng­viau įdar­bin­ti žmo­nes, ne­tu­rin­čius dar­bo pa­tir­ties, bet ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tam pro­jek­tui. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai man pa­si­ro­dė tei­sin­gi, aš ne­tu­rė­čiau, ką to­liau svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti už ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, o ko­mi­te­tas siū­lė at­mes­ti. Jū­sų va­lio­je ap­si­spręs­ti dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1031.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. At­mes­ta.

 

10.17 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2232(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2232. Svars­ty­mas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – T. To­mi­li­nas. Pra­šo­me, pa­gar­sin­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą, po to kvie­si­me pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą, o po to svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus.

T. TOMILINAS (LVŽSF). At­si­pra­šau, tuoj įjung­siu kom­piu­te­rį, la­bai at­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Pra­šo­me pa­skelb­ti ko­mi­te­to ga­lu­ti­nę iš­va­dą, ką siū­lė ko­mi­te­tas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to, kaip pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, iš­va­da bu­vo pa­tvir­tin­ta šių me­tų bir­že­lio 20 die­ną. Už įsta­ty­mo pro­jek­tą bal­sa­vo 6, prieš – 2, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pra­šo­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Ja­ke­liū­ną pa­teik­ti pa­pil­do­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Bir­že­lio 13 die­ną Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė ko­mi­te­tas. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. No­riu ak­cen­tuo­ti, kad pri­ta­rė ir „Sod­ros“ lu­bų at­si­sa­ky­mui, ne­bu­vi­mui. Ko­mi­te­tas, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, vie­ną kar­tą yra pa­si­sa­kęs, kad „Sod­ros“ įmo­kų lu­bų ne­bū­tų. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. T. To­mi­li­nas kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Pra­šom. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pra­de­da­me svars­ty­ti pa­grin­di­nius mo­kes­ti­nės ir pen­si­jų re­for­mos įsta­ty­mų pro­jek­tus. Šian­dien mes svars­to­me gal­būt šiek tiek ma­žiau dis­ku­si­jų ke­lian­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ži­no­ma, dis­ku­si­jų bus, bet esu tik­ras, kad pa­grin­dinis mū­šis dėl mo­kes­čių re­for­mos vyks ant­ra­die­nį, kai svars­ty­si­me Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bet aš no­rė­čiau vis tiek pa­aiš­kin­ti ko­mi­te­tuo­se, Sei­me su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir mo­ty­vus, ko­dėl mes siū­lo­me ei­ti to­liau ir ką mes kei­čia­me svars­ty­da­mi Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus pa­ke­tus, ką mes kei­čia­me Sei­me.

Aš iš­skir­čiau mo­kes­čių ir pen­si­jų re­for­mą į du eta­pus. Pir­mas eta­pas pra­si­dė­jo iki rin­ki­mų, kai daug par­ti­jų, įskai­tant ir lai­mė­ju­sią par­ti­ją, dis­ku­ta­vo dėl mū­sų pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos tei­sin­gu­mo. Kiek ji tei­sin­ga, kai vis di­dė­ja „Sod­ros“ įna­šas į pri­va­čius pen­si­jų kau­pi­mo fon­dus. Mes da­vė­me rin­ki­mų pa­ža­dą, kad tie įna­šai bus stab­do­mi. Bu­vo pa­teik­tas ir dau­giau­sia S. Ja­ke­liū­no reng­tas pla­nas, kaip tai da­ry­ti. Ži­no­ma, prieš rin­ki­mus kiek­vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja tu­ri ga­na ri­bo­tas ga­li­my­bes pa­teik­ti vi­sas įma­no­mas de­ta­les, tai ga­li pa­da­ry­ti tik mi­nis­te­ri­ja, tik sis­te­mi­nis dar­bas, bet pa­grin­di­nė ver­ty­bi­nė nuo­sta­ta bu­vo de­kla­ruo­ta net su de­ta­liu pla­nu, ir taip pa­si­el­gė Vy­riau­sy­bė. Ji pa­tei­kė įsta­ty­mų pa­ke­tą, ku­riuo nu­ma­to­ma, kad per­ve­di­mų iš „Sod­ros“ į pri­va­čius pen­si­jų kau­pi­mo fon­dus ne­liks. Ta­čiau ša­lia to bu­vo pa­siū­ly­ti vi­si rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi pa­ska­ti­ni­mai, pa­pil­do­mos ga­ran­ti­jos, leng­va­tos ir t. t. žmo­nėms, ku­rie kau­pia, žmo­nėms, ku­rie no­rė­tų to­liau tęs­ti kau­pi­mą, ku­rie no­rė­tų pri­si­jung­ti prie kau­pi­mo. Vy­riau­sy­bė­je bu­vo pa­siek­tas tam tik­ras kom­pro­mi­sas.

Ant­ras eta­pas, ku­rį aš no­rė­čiau iš­skir­ti, jau pra­si­dė­jo Sei­me. Ir čia dau­giau­sia S. Ja­ke­liū­no pa­stan­go­mis bu­vo pa­ko­re­guo­tas ir su­tar­tas su Vy­riau­sy­be, pa­siek­tas šiuo klau­si­mu… Šian­dien mes svars­to­me tą pir­mą kom­pro­mi­są, apie ku­rį kal­ba­me vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad tei­sė­ti žmo­nių lū­kes­čiai da­ly­vau­ti kau­pi­me bus su­si­ję su ben­druo­ju 2 % dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­ži­ni­mu. Bet pa­grin­di­nis to ma­ži­ni­mo šal­ti­nis bus gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis, o ne „Sod­ros“ ta­ri­fas. Tai yra es­mi­nis da­ly­kas. Aš tik­rai ne­tu­riu lai­ko vis­ko de­ta­liai aiš­kin­ti, bet pa­siek­tas kom­pro­mi­sas, pa­gal­ba, pa­ska­ti­ni­mas kaup­ti pri­va­čiuo­se fon­duo­se, tęs­ti­nu­mas jū­sų prieš tai da­ry­tų re­for­mų bus už­tik­rin­tas iš vals­ty­bės biu­dže­to, ne da­bar­ti­nių pen­si­nin­kų pi­ni­gais.

Aš no­rė­čiau, dar tu­rė­da­mas mi­nu­tę, grįž­ti į is­to­ri­ją. O is­to­ri­ja yra ga­nė­ti­nai skau­di ir skau­s­min­ga. 2000 me­tais, kiek ži­nau, tai bu­vo pir­mo­ji A. Ku­bi­liaus ka­den­ci­ja, bu­vo pri­im­tas stra­te­gi­nis spren­di­mas pra­dė­ti iš da­lies pri­va­ti­zuo­ti „Sod­rą“ – vals­ty­bi­nį so­cia­li­nį drau­di­mą. Ir pas­kui bu­vu­sios val­džios to pri­va­ti­za­ci­jos pro­ce­so ne­su­stab­dė. Ge­rai tai ar blo­gai, aš ver­ti­nu tik iš sa­vo po­zi­ci­jų, tik iš sa­vo po­žiū­rio. Kiek­vie­nas po­li­ti­kas ga­li tai da­ry­ti pa­gal sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus. Bet di­džio­ji ža­la, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, bu­vo duo­ta „Sod­rai“ bū­tent per įvaiz­džio for­ma­vi­mą, kad „Sod­ra“ yra juo­da sky­lė, kiau­ras mai­šas ir iš tik­rų­jų il­gai­niui su­si­for­ma­vo ne­pa­si­ti­kė­ji­mas. Ši cen­tro kai­rės Vy­riau­sy­bė grą­ži­na pa­si­ti­kė­ji­mą „Sod­ra“, bet kar­tu ger­bia kau­pian­čių ir no­rin­čių kaup­ti žmo­nių lū­kes­čius ir ant­ra­die­nį tam bus skir­ta dis­ku­si­ja dėl GPM ta­ri­fo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­siu pa­lai­ky­ti pen­si­jų re­for­mos pa­ke­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ga.

R. J. Da­gys. Ma­lo­niai pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pen­si­jų re­for­ma ne šiaip sau da­bar mums pa­stum­dy­mas ko­kių nors skai­čių. Mes tu­ri­me aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ką mes no­ri­me pa­da­ry­ti. Čia, šio­je Sei­mo sa­lė­je, sa­vo lai­ku bu­vo pri­im­tos Pen­si­jų re­for­mos gai­rės, ku­rios aiš­kiai pa­sa­kė vie­na – tu­ri­me su­kur­ti sis­te­mą, kad „Sod­ros“, pa­brė­žiu, „Sod­ros“ sis­te­mos pa­kei­ti­mo nor­ma, t. y. san­ty­kis pen­si­jos su vi­du­ti­ne al­ga, il­gai­niui tap­tų 40 %. Pa­brė­žiu – 40 %. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, at­ėju­si ir pa­tei­ku­si sa­vo skai­čia­vi­mus, ma­to­me, mums pa­siū­lė nag­ri­nė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo mo­de­lį, kai pa­kei­ti­mo nor­ma bus 20 %. Ir nuo to mes nie­kur ne­pa­bėg­si­me vi­sais už­kei­ki­mais nag­ri­nė­da­mi, ką ki­tos Vy­riau­sy­bės da­rė, ir pa­na­šiai. O tai reiš­kia, kad jei­gu ta sis­te­ma jau da­bar įsi­ga­lio­tų, tai da­bar vi­du­ti­nio pen­si­nin­ko, pa­brė­žiu, vi­du­ti­nio pen­si­nin­ko, tu­rin­čio vi­są dar­bo sta­žą, nor­ma­liai ati­dir­bu­sio, ga­vu­sio vi­du­ti­nę al­gą, pen­si­ja bū­tų 180 eu­rų. Koks kvai­lys drau­sis šia sis­te­ma? Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir po­nas S. Ja­ke­liū­nas ten kaž­ką pa­ko­re­ga­vo, taip, mes pa­špak­lia­vo­me tru­pu­tį, bet pa­kei­ti­mo nor­ma tik­rai dras­tiš­kai ne­pa­si­kei­tė dėl to, kad mes da­bar tą da­ly­ką pa­da­ro­me. Mes už­kon­ser­va­vo­me da­bar­ti­nę pa­dė­tį, gau­si­me maž­daug 25–26 % pa­kei­ti­mo nor­mą. Šioks toks lai­mė­ji­mas, bet tik­rai ne­įkve­pian­tis. Jei­gu su­skai­čiuo­tu­me pen­si­jas, gau­tu­me 210 ar 220. Skur­do ri­ba! Tai vi­sa ta re­for­ma.

Ma­ža to, ką mes dar su ki­tais pa­ke­tais da­ro­me? Mes šian­dien fak­tiš­kai ko­mi­te­te bal­sa­vo­me už sis­te­mą, ku­ri iš es­mės, ma­no gal­va, su­griaus pri­va­taus kau­pi­mo sis­te­mą, nes vie­to­j nor­ma­liai da­bar vei­kian­čios sis­te­mos, kur ga­lė­jo­me pa­ša­lin­ti tik­tai 2 %, įki­šo­me ne­lo­giš­ką įmo­ką, jei­gu žmo­gus ne­pri­si­de­da prie kau­pi­mo, per­ves­ti į „Sod­ros“ sis­te­mą tuos pi­ni­gus, su­kū­rė­me nau­ją sis­te­mą, prie­var­ti­nę sis­te­mą, žmo­gaus įtrau­ki­mą į pen­si­nius fon­dus, kai jau tos įmo­kos, su­jun­gus vi­sus mo­kes­čius į vie­ną vie­tą, tam­pa ne­be darb­da­vio pri­vi­le­gi­ja, o mū­sų pa­rei­ga. Tai yra ele­men­ta­ri drau­di­mo iš­mo­ka, no­riu – su­da­rau, no­riu – ne­su­da­rau. Ji pa­da­ro­ma prie­var­ti­nė. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­ki­na ir pa­na­šiai. Čia ne­iš­ven­gia­ma.

Ma­ža to, žmo­gus… ne­aiš­ku, net iš ko bus iš­skai­čiuo­ti, jei­gu ji ne­bus vyk­do­ma, nes ma­no ap­si­spren­di­mas ei­ti ar ne, o mes bau­si­me darb­da­vį dėl to, kad aš ei­nu ar­ba ne­inu į tą sis­te­mą. Vie­nu žo­džiu, pa­lai­do­ja­me šią sis­te­mą, dis­kre­di­tuo­ja­me ją ir vi­sa ki­ta.

Ir dar tre­čią da­ly­ką pa­da­ro­me – įve­da­me so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas iš vals­ty­bės biu­dže­to, ku­ria­me įtvir­ti­na­me prin­ci­pą: tie, ku­rie ne­dir­bo­te, mes jums vis tiek pen­si­jas pa­di­di­na­me, o tie, ku­rie dir­bo­te ir mo­kė­jo­te „Sod­ros“ įmo­kas, jūs esa­te kvai­liai. Jums nie­ko iš to ne­bus. Ma­žą al­gą ga­vo­te, mes jums nie­ko ne­pri­de­da­me. Pen­si­jos jū­sų ma­žos ir mes jums ne­ke­lia­me. O pa­si­aiš­ki­ni­mas, ko­dėl taip pa­da­rė, ko­dėl ne­di­di­no ba­zi­nės pen­si­jos tos for­mu­lės, kai ga­lė­tų įver­tin­ti ir tuos žmo­nes, ku­rie ma­žas pen­si­jas ga­vo, o gau­na to­dėl, kad al­ga bu­vo ma­ža, ne­ži­no. Šian­dien mi­nist­ras pa­sa­kė: tai per daug su­dė­tin­ga bu­vo da­ry­ti, daug nor­mi­nių ak­tų rei­kia keis­ti. Įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kią da­bar sis­te­mą jūs su­kū­rė­te. Iš es­mės yra įve­da­mas toks cha­o­sas, kai ne­ži­nau, kiek dar Vy­riau­sy­bių mė­gins iš­ei­ti iš tų tei­si­nių su­jauk­tų vi­sų klau­si­mų, kiek bus krei­pi­mų­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kiek vi­so­kių ci­vi­li­nių ieš­ki­nių ir pa­na­šiai. Jūs tu­ri­te aiš­kiai su­pras­ti, ko­kią sis­te­mą pri­ima­te. Čia bus dau­giau ne­gu Dar­bo ko­dek­sas so­cial­de­mok­ra­tams. Žy­miai dau­giau.

PIRMININKĖ. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Dė­ko­ja­me vi­siems, ku­rie kal­bė­jo.

Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją T. To­mi­li­ną. Yra gau­ta pa­siū­ly­mų, ku­riuos mes ap­tar­si­me kar­tu su ju­mis. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­si­tar­ti, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad ne­pra­šy­tu­me de­šim­ties bal­sų, kad pri­tar­tu­me, ir leis­tu­me pa­teik­ti vie­ną ar ki­tą pa­siū­ly­mą? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 4 straips­nio yra pa­tei­kę pa­siū­ly­mą Sei­mo na­riai: S. Gent­vi­las, J. Var­ka­lys, E. Gent­vi­las, V. Alek­na, G. Vai­če­kaus­kas, J. Baub­lys ir R. Juš­ka. Ku­ris iš jū­sų? J. Var­ka­lys pa­teiks įsta­ty­mo pa­tai­są dėl 4 straips­nio.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu trum­pai pri­sta­ty­ti. Pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 2 straips­niu kei­čia­mo įsta­ty­mo 8 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, skir­tos šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tų so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šių įmo­koms fi­nan­suo­ti, mo­ka­mos į fon­do biu­dže­tą. Šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 da­lies 1–6 punk­tuo­se nu­ro­dy­tų so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šių įmo­kas į fon­do biu­dže­tą mo­ka…“

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui, nes pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės pa­teik­tam so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šių pa­skirs­ty­mui tarp drau­dė­jo ir ap­draus­to­jo, ir ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ana­lo­giš­kam Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pa­siū­ly­mui, pa­teik­tam bir­že­lio 15 die­ną. Siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės, ar­gu­men­tų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti.

Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, J. Var­ka­lio, E. Gent­vi­lo, V. Alek­nos, G. Vai­če­kaus­ko, J. Baub­lio ir R. Juš­kos pa­teik­to pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 14, prieš – 27, su­si­lai­kė 57. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

5 straips­nis. Gau­tas Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga… A. Sy­so nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Gal ta­da pra­šy­si­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo pa­ko­men­tuo­ti ir ko­le­gos pa­siū­ly­mą, ir ko­mi­te­to iš­va­dą pa­sa­ky­ti, o mes ap­si­sprę­si­me.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Kaip ži­no­te, ko­le­gos, mes esa­me įve­dę va­di­na­mą­sias „Sod­ros“ įmo­kos grin­dis, tai reiš­kia, kad mes rei­ka­lau­ja­me mo­kė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įna­šus nuo mi­ni­ma­lios al­gos. Ko­le­gos bu­vo pa­siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti tam tik­rų iš­im­čių, ku­rias pa­siū­lė Vy­riau­sy­bė, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, kad tu­rin­tys ne­įga­lu­mą nuo nu­lio… ne­dar­bin­gu­mą nuo 0 iki 55 % žmo­nės bū­tų at­leis­ti nuo „Sod­ros“ įmo­kos grin­dų, taip pat ir ga­vę mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės iš­mo­ką. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – so­cia­liai jaut­riau­sioms gru­pėms vis dėl­to pa­lik­ti ga­li­my­bę ne­mo­kė­ti „Sod­ros“ įmo­kų grin­dų, ir ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­siūly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš pa­siū­ly­mą G. Skais­tė. Pra­šau, ko­le­ge.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė tam tik­ras jaut­rias gru­pes, ku­rios daž­nai dar­bo rin­ko­je la­bai nu­ken­čia, ir „Sod­ros“ grin­dų nu­sta­ty­tas tiems žmo­nėms daž­nai bū­da­vo pra­žū­tin­gas. Jei­gu žmo­gus yra ne­įga­lus, jam kar­tais tie­siog per sun­ku dirb­ti vi­są dar­bo die­ną ir jis pa­si­rink­da­vo dirb­ti pu­sę die­nos, dirb­ti pu­se eta­to, ta­da darb­da­vys, ka­dan­gi tu­rė­jo prie­vo­lę mo­kė­ti kaip nuo vi­so „Sod­ros“ eta­to įmo­kas, tie­siog pa­si­rink­da­vo tą as­me­nį at­leis­ti. Čia bu­vo Vy­riau­sy­bė pa­si­rink­ta tik­rai ge­ra po­zi­ci­ja, kad tam tik­roms gru­pėms vis­gi tiks­lin­ga ne­tai­ky­ti „Sod­ros“ grin­dų. Siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti A. Sy­so pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti dėl A. Sy­so pa­siū­ly­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 5, prieš – 42, su­si­lai­kė 51. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl to pa­ties 5 straips­nio – 10 straips­nio pa­kei­ti­mo, dėl 8 da­lies, bu­vo gau­tas Sei­mo na­rio R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mas bir­že­lio 12 die­ną. Mū­sų ži­nio­mis, ji­sai at­si­ė­mė ši­tą pa­siū­ly­mą ir ne­svars­to­me.

Yra Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, J. Var­ka­lio, E. Gent­vi­lo, V. Alek­nos, G. Vai­če­kaus­ko, J. Bau­b­lio ir R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Ku­ris ko­le­ga? J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mas yra pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 3 straips­nio 3 da­lį ir iš­dės­ty­ti ją taip: pa­gal šį įsta­ty­mą drau­džia­mų as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ba­zė, ku­rią pri­va­lo tai­ky­ti kiek­vie­nas… skai­čiuo­jant so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas, – 60 VDU su­ma. Tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti, nes šiuo pa­siū­ly­mu bū­tų žen­kliai su­ma­žin­tos Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mos, tai „Sod­ros“ lu­bos, bet kvad­ra­tu, tai yra daug am­bi­cin­ges­nės „Sod­ros“ lu­bos. Ka­dan­gi mes tuoj pat svars­ty­si­me Sei­mo na­rių R. Kar­baus­kio, S. Skver­ne­lio ir G. Kir­ki­lo pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti, kaip ir ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš pa­siū­ly­mą – R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Tik­rai ne­ver­ta to da­ry­ti, nes ne­tek­tys yra la­bai di­de­lės, o tų ne­tek­čių nie­kas ne­pa­den­gia. Mi­nė­tą pa­kei­ti­mo nor­mą dar spau­si­me į apa­čią.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, J. Var­ka­lio, V. Alek­nos, G. Vai­če­kaus­ko, J. Baub­lio ir R. Juš­kos pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 12, prieš – 37, su­si­lai­kė 49. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

R. Kar­baus­kis bir­že­lio 19 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­siū­ly­mą. Pra­šo­me, ko­mi­te­tas. R. Kar­baus­kio nė­ra.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia tik­riau­siai svar­biau­sia dis­ku­si­ja dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Mi­nė­tu pa­siū­ly­mu yra siū­lo­ma grįž­ti prie „Sod­ros“ lu­bų klau­si­mo pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą pro­jek­tą. Pra­de­dant 2019 me­tais, nuo 120 VDU (vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio) dy­džio ir pa­laips­niui ma­žė­jant iki 60.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ši­tam pa­siū­ly­mui. Tie­sa, ne iš kar­to, bet pri­ta­rė. Taip pat la­bai svar­bu pa­brėž­ti, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pa­ko­re­ga­vo pa­siū­ly­mą ir nu­ma­tė, kad pri­va­lo­mo­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms ne­bū­tų tai­ko­mos lu­bos. Iš es­mės pa­ten­ki­no pir­mą R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą, ku­rio mes ne­svars­tė­me…

PIRMININKĖ. Ku­rį at­si­ė­mė.

T. TOMILINAS (LVŽSF). …ir su­for­mu­la­vo ga­lu­ti­nę re­dak­ci­ją.

PIRMININKĖ. Pa­pil­dė 10 straips­nį 10 da­li­mi. Jūs bū­ki­te ge­ras, dar pa­ko­men­tuo­ki­te ir ak­cen­tus, kad so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, iš­sky­rus pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas…

T. TOMILINAS (LVŽSF). …ku­rios per ka­len­do­ri­nius me­tus su­mo­kė­tos virš šio įsta­ty­mo 9 da­ly­je nu­sta­ty­tos ati­tin­ka­mų ka­len­do­ri­nių me­tų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ba­zės, grą­ži­na­mos drau­dė­jams iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 31 die­nos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Prieš pa­siū­ly­mą no­ri kal­bė­ti R. J. Da­gys. Prašom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vie­ną kar­tą ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ki­tą kar­tą ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ki­tą die­ną. O pa­sa­ky­ki­te, ką mes da­bar da­ro­me, šiuo at­ve­ju? Bu­vo pa­sa­ky­ta, nuo­mo­nė pa­si­kei­tė, nes bu­vo pa­sa­ky­ta, kad lu­bų įve­di­mas kom­pen­suo­ja… pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fo pa­di­dė­ji­mas. Bet iš­aiš­kė­jo, kad mo­kes­čių ta­ri­fo pa­di­dė­ji­mas pa­gal da­bar­ti­nę for­mu­luo­tę lie­čia tik 1 tūkst. žmo­nių ir jau pir­mais me­tais ne­tek­tys į „Sod­rą“ bus 5 mln. eu­rų. To­liau, lei­džiant lu­bas, jos au­ga eks­po­nen­tiš­kai. Pri­ėmus šį pa­siū­ly­mą, pa­ki­ti­mo nor­ma vėl iš es­mės kren­ta į apa­čią. Nė­ra de­ra­mo kom­pen­sa­vi­mo. Aš ne­su prieš to­kių lu­bų įve­di­mą, bet jos tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tos. Ba­lan­so da­bar apskritai nė­ra, ši ne­tek­tis nė­ra kom­pen­suo­ta, to­dėl aš da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je siū­lau ne­pri­tar­ti, nes nė­ra jos pa­deng­tos, mes vėl se­mia­me pi­ni­gus, ku­riuos mes da­bar gau­na­me, iš pen­si­nin­kų ki­še­nės.

PIRMININKĖ. G. Skais­tė – už pa­siū­ly­mą.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vie­na, „Sod­ros“ lu­bos yra vie­na­reikš­miš­kai su­si­ju­sios su ki­tu įsta­ty­mu, ku­ria­me bu­vo nu­sta­ty­tas pro­gre­si­nis ta­ri­fas nuo „Sod­ros“ lu­bų. Jei­gu mes ne­pri­im­tu­me dėl „Sod­ros“ lu­bų, tie žmo­nės bū­tų ap­mo­kes­tin­ti ne tik kad ne ma­žiau, bet ge­ro­kai, ge­ro­kai dau­giau. „Sod­ros“ lu­bų efek­tas yra mi­nus 10 mln., pro­gre­si­nio ta­ri­fo efek­tas yra plius 8 mln., pra­ra­di­mai yra mi­nus 2 mln. at­ei­nan­tiems me­tams. Tai tie­siog siū­ly­čiau, jei­gu žiū­ri­me kom­plek­siš­kai, tai žiū­rė­ki­me kom­plek­siš­kai. „Sod­ros“ lu­bos yra to­dėl, kad tiems žmo­nėms jau nie­kaip ne­be­ge­rė­ja są­ly­gos, ne­pai­sant to, kiek jie dau­giau mo­kes­čių mo­ka. Tie­siog siū­ly­čiau bū­ti nuo­sek­liems ir pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šom bal­suo­ti dėl R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 9, su­si­lai­kė 23. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta, kaip ir siū­lė ko­mi­te­tas.

Dėl 6 straips­nio, kei­čian­čio 23 straips­nį, yra gau­tas Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mas. S. Gent­vi­lo nė­ra. Pra­šom pra­ne­šė­ją pri­sta­ty­ti, ką jis no­rė­jo pa­teik­ti, ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Gal ga­li­te?

T. TOMILINAS (LVŽSF). S. Gent­vi­las tę­sia tą pa­čią se­ną lo­gi­ką, kad ba­zi­nė pen­si­ja tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­ma iš Vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to fon­do, tuo tar­pu ko­mi­te­tas ir Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė nuo­sta­tai dėl so­cia­li­nių drau­di­mo pen­si­jų ben­dro­sios da­lies fi­nan­sa­vi­mo vien tik vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis. To­kiu bū­du mes iš ben­drų­jų mo­kes­čių ga­lė­si­me pri­si­dė­ti prie pa­grin­di­nės per­skirs­to­mo­sios pen­si­jos. Bus taip pat kei­čia­ma jos in­dek­sa­vi­mo tvar­ka, kad jokiu bū­du ne­at­si­lik­tų ba­zi­nė pen­si­ja nuo in­di­vi­du­a­lios jos da­lies. Tai siū­lau ne­pri­tar­ti šiai nuo­sta­tai.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė? Yra ne­pri­tar­ti, taip.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. G. Skais­tė – prieš.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties di­džio­ji da­lis mo­kes­čių da­bar ke­liau­ja gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­vi­da­lu į biu­dže­tą, tai jei­gu mes pa­lik­tu­me, kad mo­ka­ma tik iš „Sod­ros“ lė­šų, tai tos pen­si­jos bū­tų tur­būt dvi­gu­bai ma­žes­nės jau ki­tais me­tais. Tie­siog su da­bar­ti­ne įsta­ty­mo re­dak­ci­ja vi­siš­kai ker­ta­si ir siū­ly­čiau tie­siog ne­pri­tar­ti, nes tai bū­tų vi­siš­ka ne­są­mo­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 4, prieš – 44, su­si­lai­kė 52. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dar vie­nas pa­siū­ly­mas gau­tas dėl 9 straips­nio „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“. Sei­mo na­riai S. Ja­ke­liū­nas ir T. To­mi­li­nas pa­tei­kė pa­siū­ly­mą. S. Ja­ke­liū­nas ar T. To­mi­li­nas, ku­ris pri­sta­to­te? T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Tai, ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ir mi­nė­jau sa­vo kal­bo­je, dis­ku­si­jo­se Sei­me vy­ko rim­tas pa­teik­to mo­kes­čių pa­ke­to ir pen­si­jų re­for­mos pa­ke­to per­svars­ty­mas. Bu­vo pa­siek­tas kom­pro­mi­sas dėl ta­ri­fų. Ir svar­biau­sia, kad „Sod­ros“ ta­ri­fas ma­žė­ja mi­ni­ma­liai. Pa­grin­di­nis ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­žė­ji­mas bus svars­to­mas ant­ra­die­nį svars­tant gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Čia mes tie­siog tech­niš­kai įtvir­ti­na­me jau ga­lu­ti­nį tą pa­siek­tą kom­pro­mi­są. O po­li­tiš­kai tai reiš­kia, kad mes dar tu­rė­si­me ga­li­my­bę dis­ku­tuo­ti dėl GPM ta­ri­fo ant­ra­die­nį. Tik­riau­siai čia dis­ku­si­jų bus dar dau­giau. O da­bar rei­kė­tų įtvir­tin­ti tai, kas pa­siek­ta kom­pro­mi­so bū­du. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­tei­kė sa­vo for­mu­luo­tę, dėl ku­rios iš es­mės fun­da­men­ta­lių prieš­ta­ra­vi­mų ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. Jūs sa­kė­te ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę taip pat. Tad mo­ty­vai. R. J. Da­gys – nuo­mo­nė prieš.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Da­bar, kai ko­mi­te­tas ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šiek tiek pa­ko­re­ga­vo, mes šiek tiek sis­te­mą pa­ge­ri­no­me. Šiek tiek, at­krei­piu dė­me­sį. Bet ji­nai vi­siš­kai nelemia, o tas ta­ri­fas ir le­mia tą že­mą pa­kei­ti­mo nor­mą. Mes tie­siog ne­duo­da­me pa­pil­do­mų pi­ni­gų. Mes tie­siog da­bar at­kuria­me tai, kas da­bar yra, at­krei­piu dė­me­sį, kas da­bar yra. Tai kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, pen­si­jos ga­lė­tų aug­ti, pa­kei­ti­mo nor­ma ar­ba, sa­ky­kim, pen­si­jos san­ty­ki­nai ar­ba re­a­liai pra­dė­tų aug­ti, o ne ant po­pie­riaus, jei­gu mes pa­pil­do­mų pi­ni­gų į tą sis­te­mą ne­įlie­ja­me ar­ba įlie­ja­me ne­pa­kan­ka­mai? Čia yra tik biš­ki toks šiek tiek pa­špak­lia­vi­mas ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu, bet at­ei­čiai, kai mes agi­tuo­si­me mū­sų anū­kus ir ki­tus draus­tis, nie­ko tas ne­kei­čia. Jie per­spek­ty­vą ma­tys to­kią pat liūd­ną. To­dėl iš prin­ci­po to­kiems skai­čiams aš ne­pri­tar­čiau. Aš la­bai ti­kė­čiau­si, kad mes… Tuos skai­čius iš­vis rei­kė­tų da­bar iš­brauk­ti ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų dar kar­tą per­svars­ty­ti ši­tą per­spek­ty­vą ir at­ei­ti su Biu­dže­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo skai­čiais, nes tie skai­čiai vie­na­reikš­miš­kai ro­do tą, ką aš jums sa­kiau, – že­mą pa­kei­ti­mo nor­mą. Tie­siog mes dau­giau pi­ni­gų ne­įlie­ja­me. Tie­siog šiek tiek iš­gel­bė­jo­me. Ko­le­gos ir čia sto­vin­tis ko­le­ga, ir… tie­siog šiek tiek iš­gel­bė­jo tą sis­te­mą nuo dras­tiš­kes­nių ne­te­ki­mų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Už pa­siū­ly­mą – S. Ja­ke­liū­nas. Bet jūs esa­te ir au­to­rius.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Taip, pra­di­nis Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas bu­vo vi­siš­kai ne­pri­im­ti­nas. „Sod­ros“ re­zer­vas bū­tų mi­ni­ma­lus ir bent kiek su­lė­tė­jus dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mui jis bū­tų grei­tai iš­nau­do­tas. „Sod­ros“ vi­di­nės pro­ble­mos – mo­ti­nys­tės, li­gos rū­šių de­fi­ci­tas iš­li­ko ir va­di­na­mo­sios ba­zi­nės pen­si­jos per­kė­li­mas taip pat yra šiek tiek abe­jo­ti­nas, to­dėl aš ir ne­pri­ta­riau „Sod­ros“ lu­boms, ta­čiau ši­tam ta­ri­fui 19,5 % tik­rai rei­kia pri­tar­ti, nes tai yra mo­kes­čio su­jun­gi­mo, kon­so­li­da­vi­mo es­mė „Sod­ros“ pu­sė­je. Al­ter­na­ty­vų tik­rai ne­be­tu­ri­me da­bar svars­ty­ti, o apie tai, kas kal­ba­ma, kad pa­kei­ti­mo nor­ma ir pa­na­šūs da­ly­kai, tai čia jau yra ki­to mas­to spren­di­mai ir ki­to mas­to pro­ble­mos. Ši­ta­me eta­pe tik­rai siū­lau pa­lai­ky­ti ši­tą spren­di­mą ir ta­da ju­dė­ti to­liau su gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir ki­tais mo­kes­ti­niais klau­si­mais. Ačiū.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių S. Ja­ke­liū­no ir T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mo.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Dėl ko­mi­te­to spren­di­mo pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti iš da­lies. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, ko­le­gos, nu­trau­kiu bal­sa­vi­mą. Tik­rai tru­pu­tė­lį nuo­mo­nės bu­vo iš­sa­ky­tos, tai yra siū­ly­mas bal­suo­ti už ko­mi­te­to… Su­tin­ka ir tei­kė­jai. Ka­dan­gi tei­kė­jai su­tin­ka, siū­ly­mas bal­suo­ti už ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą pa­siū­ly­mą, nes iš da­lies pri­ta­rė. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­tei­kė sa­vo nau­ją re­dak­ci­ją. Siū­lo­me pa­tvir­tin­ti tą re­dak­ci­ją bal­suo­jant – pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti jai.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 28. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Mes ap­ta­rė­me vi­sus pa­siū­ly­mus. Ačiū pra­ne­šė­jui. Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai. Prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pra­de­da­me nuo prieš? Gal­vo­jau, pa­lauk­siu.

PIRMININKĖ. Na, kol ko­le­ga nu­eis į sa­vo vie­tą.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Nors šia­me įsta­ty­me tik­rai yra da­ly­kų, ku­riuos ga­lė­tu­me pa­rem­ti, ku­rie bu­vo ir mū­sų par­ti­jos pro­gra­mo­je (kal­bu apie įmo­kų su­jun­gi­mą, apie ba­zi­nės pen­si­jos iš­kė­li­mą), bet yra ir ki­tų da­ly­kų, ku­rie su­si­ję su ki­tais įsta­ty­mais, ir tur­būt rei­kė­tų žiū­rė­ti į vi­są sis­te­mą kom­plek­siš­kai.

To­mas kal­bė­jo, kad mes čia „Sod­ros“ re­pu­ta­ci­ją ge­ri­na­me ir ap­skri­tai vi­sos pen­si­jų sis­te­mos re­pu­ta­ci­ją ge­ri­na­me, o man at­ro­do, kad ši­tais vi­sais pa­kei­ti­mais mes tie­siog sil­pni­na­me I pen­si­jų pa­ko­pą, tą vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Nors ir per­kė­lė­me ba­zi­nę pen­si­ją į vals­ty­bės biu­dže­tą, pa­pil­do­mų pi­ni­gų, iš ku­rių bus mo­ka­ma ba­zi­nė pen­si­ja, pa­pil­do­mų mo­kes­ti­nių pa­ja­mų ne­at­sira­do, jų tie­siog su­ma­žė­jo pa­gal da­bar­ti­nius gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio tai­ky­mo siū­ly­mus. Iš prin­ci­po mes tik­rai ne­pa­ge­ri­na­me vals­ty­bi­nės pen­si­jos, ba­zi­nės ir pa­pil­do­mos, mo­kė­ji­mo, bet pa­blo­gi­na­me si­tu­a­ci­ją. Mes vis­ką per­ke­lia­me ant II pa­ko­pos, t. y. ant pri­va­čių pen­si­jų fon­dų, pe­čių. Ir prog­no­zės yra, kad, na, I pa­ko­pa tu­rė­tų at­neš­ti 20 % pa­kei­ti­mo nor­mą, II pa­ko­pa apie 30 % ir at­seit su­si­da­rys 50 %. Bet mes tik­rai su­sil­pni­na­me ne tik I pen­si­jų pa­ko­pą, mes ly­giai taip pat su­jau­kia­me ir II pen­si­jų pa­ko­pą.

Ir aš tik­rai ne­nu­steb­čiau, jei­gu žmo­nės, ku­rie nau­do­ja­si II pen­si­jų pa­ko­pa, nu­ke­liau­tų iki Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ir tie­siog bū­tų iš­aiš­ki­ni­mas, kad tas au­to­ma­ti­nis įtrau­ki­mas ir jū­sų su­gal­vo­tas nau­jas mo­de­lis yra ne­tei­sė­tas. Tie­siog ne­pri­tar­čiau, nes taip mes ne­at­ne­ša­me tik­rai nie­ko ge­ro, o tie­siog su­sil­pni­na­me tą „Sod­ros“ pen­si­ją, ku­ri ir tu­rė­tų bū­ti pa­grin­di­nis pen­si­jos da­ly­kas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ap­si­gau­ki­te.

PIRMININKĖ. Svars­ty­mas. Po vie­ną nuo­mo­nę.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Nuo­mo­nių yra įvai­rių, ir aš pa­ban­dy­siu iš­dės­ty­ti al­ter­na­ty­vią nuo­mo­nę. Iš tik­rų­jų mes ši­tais spren­di­mais stip­ri­na­me I pen­si­jų pa­ko­pą ar­ba, ki­taip kal­bant, vals­ty­bi­nį so­cia­li­nį drau­di­mą. Tai bu­vo mū­sų rin­ki­mų pa­ža­das ir mes pri­va­lo­me tai da­ry­ti.

Ki­tą sa­vai­tę mes svars­ty­si­me Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mą, kur bus dau­giau dis­ku­si­jų apie pri­va­tų kau­pi­mą, kaip jis bus ska­ti­na­mas ir ko­kia jo at­ei­tis, bet šiuo spren­di­mu mes pa­ge­ri­na­me „Sod­ros“ si­tu­a­ci­ją, nes ir ba­zi­nė pen­si­ja tam­pa vals­ty­bės biu­dže­to at­sa­ko­my­be, ir, kal­bant apie ta­ri­fus, ben­drie­ji mo­kes­čiai pri­si­dės la­biau prie ba­zi­nės pen­si­jos ne­gu vien tik­tai so­cia­li­nio drau­di­mo, ne­gu prieš tai bu­vu­si si­tu­a­ci­ja.

Ir svar­biau­sia aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­kei­ti­mo nor­mai ir ap­skri­tai pen­si­jų dy­džiui di­džiau­sią įta­ką tu­ri mū­sų at­ly­gi­ni­mai ir tai yra mū­sų di­džiau­sias skau­du­lys. Su­stip­rin­ti „Sod­rą“ mes pri­va­lė­jo­me, nu­trauk­ti įmo­kas iš „Sod­ros“ į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus mes pri­va­lė­jo­me, ža­dė­jo­me tai pa­da­ry­ti. Taip, mes dis­ku­tuo­si­me, kaip mes to­liau ska­tin­si­me kau­pi­mą, bet „Sod­ra“ šian­dien yra pa­grin­di­nis ir ne­pa­kei­čia­mas pen­si­jų ga­ran­ti­jos in­stru­men­tas, orios pen­si­jų ga­ran­ti­jos in­stru­men­tas. Mū­sų vi­sų tiks­las, kad kuo grei­čiau aug­tų at­ly­gi­ni­mai ir taip augs pen­si­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ačiū už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes. Bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 16, su­si­lai­kė 26. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra su­jung­ti pro­jek­tai Nr. XIIIP-2232 ir Nr. XIIIP-2233. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas To­mai, jūs pa­sa­kė­te nau­jie­ną dėl so­cia­li­nio drau­di­mo, kad pa­kei­ti­mo nor­ma pri­klau­so nuo at­ly­gi­ni­mo kė­li­mo. Pa­kei­ti­mo nor­ma yra san­ty­ki­nis dy­dis tarp vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo ir pen­si­jų. Ky­lant ben­dram at­ly­gi­ni­mui ir įmo­koms, ke­liant įmo­kas pen­si­joms, iš­ei­na tas pats, nes kal­ba­me apie san­ty­ki­nius dy­džius. Pen­si­jų dy­dis pri­klau­so nuo am­žiaus, dir­ban­čių ir ne­dir­ban­čių san­ty­kio ir įmo­kų pi­ni­gų kie­kio – tri­jų, o ne at­ly­gi­ni­mo ly­gio. Čia ne­at­ras­ki­me nau­jų da­ly­kų ir ne­klai­din­ki­me žmo­nių.

PIRMININKĖ. Da­bar T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū už pa­sta­bą. Pri­ta­riu jums iš da­lies, nes aš ne­ži­nau varg­šų ša­lies, kur yra ma­ži at­ly­gi­ni­mai ir pui­ki pa­kei­ti­mo nor­ma. Ko­re­lia­ci­ja yra, ne­tie­sio­gi­nė, bet yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai, ir aš kvie­čiu T. To­mi­li­ną. No­riu at­si­klaus­ti jū­sų, ar mes ga­li­me iš kar­to pa­teik­ti vi­sų ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų ko­mi­te­to iš­va­das? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te. Dėko­ju.

 

10.56 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 4, 5, 6, 7 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2234(2), Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2235(2), Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų socia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 3, 15, 19, 26 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2236(2), Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 2, 3, 6, 8, 13, 15 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2237(2), Sveikatos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2238(2), Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 44, 50, 54 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 51, 52, 53 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2239(2), Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1541 4, 9, 11 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2240(2), Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės integ­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 5 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2241(2), Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-888 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2242(2), So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 14, 15, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2243(2), Šei­my­nų įsta­ty­mo Nr. XI-681 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2244(2), Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 5, 10, 11 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2245(2), Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17, 18 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-882 3 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2248(2), Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2249(2), Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2250(2), Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ir Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. deklara­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių as­me­nų sta­tu­so įsta­ty­mo Nr. IX-1789 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2254(2), Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo Nr. X-980 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2255(2), Pa­rei­gū­nų ir ka­rių valstybi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 3, 7, 9 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-2256(2) (svars­ty­mas)

 

Pra­šom pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2234, Nr. XIIIP-2235, Nr. XIIIP-2236, Nr. XIIIP-2237, Nr. XIIIP-2238, Nr. XIIIP-2239, Nr. XIIIP-2240, Nr. XIIIP-2241, Nr. XIIIP-2242, Nr. XIIIP-2243, Nr. XIIIP-2244, Nr. XIIIP-2245, Nr. XIIIP-2248, Nr. XIIIP-2249, Nr. XIIIP-2250, Nr. XIIIP-2254, Nr. XIIIP-2255, Nr. XIIIP-2256. Vi­sus ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus, o dar vie­ną ly­di­mą­jį pa­teiks Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­steng­siu api­ben­drin­ti. Aš, jums lei­dus, ne­var­din­siu kiek­vie­no iš įsta­ty­mo bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tų. Vi­siems iš­var­din­tiems pro­jek­tams bu­vo pri­tar­ta pa­grin­di­nia­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Aš gal­būt pa­sa­ky­siu dėl ben­dros orien­ta­ci­jos, kad šian­dien čia nė­ra Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo, šian­dien čia nė­ra Ba­zi­nio dy­džio kė­li­mo įsta­ty­mo, to­dėl, kad mes tuos klau­si­mus svars­ty­si­me ki­tą sa­vai­tę. Dėl ba­zi­nio dy­džio yra pa­siū­ly­ta per­trau­ka. Yra re­da­guo­ja­mas nau­jas tre­čias pen­si­jų kau­pi­mo va­rian­tas. Tai mes tu­rė­si­me gra­žią dis­ku­si­ją ir apie pri­va­tų kau­pi­mą.

O ši­tiems ly­di­miems įsta­ty­mų pro­jek­tams siū­ly­čiau pri­tar­ti, nes, kiek ži­nau, įsta­ty­mų lei­dė­jų pa­siū­ly­mų yra tik dėl vie­no Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Ki­tur yra ben­drų pa­sta­bų, ėju­sių dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo iš įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų. Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų daž­niau­siai yra at­si­žvelg­ta, kai kur, dir­bant su mi­nis­te­ri­ja, yra su­for­mu­luo­ta ki­to­kia re­dak­ci­ja. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar ap­tar­si­me ir kaip pa­pil­do­mos Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos. Pir­mi­nin­ko ne­ma­tau, gal ga­lė­tų ger­bia­mo­ji R. Ša­la­še­vi­čiū­tė? Jūs esa­te tos ko­mi­si­jos na­rė. Įsta­ty­mo pro­jek­tus Nr. XIIIP-2241(2) ir Nr. XIIIP-2243(2) svars­tė ir Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja. Yra jų iš­va­dos. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja, ap­svars­čiu­si pro­jek­tą bir­že­lio 20 die­ną, pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Tai bu­vo Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Da­bar pra­šom pa­gar­sin­ti So­cia­li­nių įmo­nių…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip pat bu­vo svars­ty­tas So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už pa­teik­tą pro­jek­tą 4, prieš – 3, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pro­jek­tui taip pat bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vie­nas iš ly­di­mų­jų Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tų Nr. XIIIP-2238, bu­vo svars­ty­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Pra­ne­šė­jo D. Ka­mins­ko nė­ra.

Yra R. Mar­ti­nė­lis. Gal ga­lė­tu­mė­te at­ei­ti į tri­bū­ną? (Bal­sai sa­lė­je) Po­nas A. Vin­kus, pui­ku. A. Vin­kus. Pa­tei­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą, po to ap­tar­si­me pa­siū­ly­mą.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis pro­jek­tas bu­vo svars­ty­tas bir­že­lio 13 die­ną pa­grin­di­nia­me Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Da­ly­vau­jant vi­siems ko­mi­te­to na­riams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dar vie­ną mi­nu­tė­lę, ne­pa­lei­siu jū­sų iš tri­bū­nos, nes dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to bu­vo gau­tas A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mas. Kur yra po­nia A. Ši­rins­kie­nė?

A. VINKUS (LSDDF). Nė­ra.

PIRMININKĖ. Gal jūs, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ga­lė­tu­mė­te, ka­dan­gi ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, mes tu­ri­me tik­rai Sei­me pri­im­ti spren­di­mą.

A. VINKUS (LSDDF). Ku­ris pa­siū­ly­mas? Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė siū­lo pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 2 straips­niu kei­čia­mą 16 straips­nio 2 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: 2 straips­nis. 16 strai­ps­nio pa­kei­ti­mas. Šio straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tos įmo­kos dy­dis vie­nam ap­draus­ta­jam, drau­džia­mam vals­ty­bės lė­šo­mis, 2018 me­tais su­da­ro 41 %, 2019 me­tais – 43 %. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­skelb­to už­pra­ei­tų me­tų ke­tu­rių ket­vir­čių ša­lies ūkio dar­buo­to­jų vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­kes­čio, ne­įtrau­kiant in­di­vi­du­a­lių įmo­nių, duo­me­nų vi­dur­kio, o nuo 2021 me­tų – 6,98 % už­pra­ei­tų me­tų 12 mė­ne­si­nių al­gų dy­džio. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes pri­tar­ta Sei­mo na­rių D. Ka­mins­ko, A. Ku­bi­lie­nės, R. Mar­ti­nė­lio, L. Mat­ke­vi­čie­nės, S. Tu­mė­no, A. Vin­kaus ir J. Lie­sio pa­siū­ly­mui. Dėl šio straips­nio, dėl A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mo, no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti dėl A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mo. Na, ji da­bar at­ėjo, bet jau ko­le­ga A. Vin­kus pri­sta­tė. Pra­šom bal­suo­ti. Kas už A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja spaus­da­mi myg­tu­ką „už“, kas bal­suo­ja ki­taip, va­di­na­si, bal­suo­ja už ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, pri­ta­rian­tį D. Ka­mins­ko, A. Ku­bi­lie­nės, R. Mar­ti­nė­lio, L. Mat­ke­vi­čie­nės, S. Tu­mė­no, A. Vin­kaus ir J. Lie­sio pa­siū­ly­mui.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mą – 29, prieš – 15, su­si­lai­kė 48. Lie­ka ko­mi­te­to nuo­mo­nė ir jų su­re­da­guo­tas pa­siū­ly­mas. Vi­si ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai kaip iš­va­dos pa­teik­ti. Yra už­si­ra­šęs da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je M. Ma­jaus­kas. M. Ma­jaus­kas kvie­čia­mas į tri­bū­ną kal­bė­ti dėl vi­sų ly­di­mų­jų ar pa­si­rink­ti, dėl ku­rio.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad daug bal­sa­vi­mų, pa­ban­dy­siu gal šiek tiek api­ben­drin­ti tuos da­ly­kus, ku­riuos jau pri­ėmė­me ir ku­riuos pa­ke­liui mes čia, ti­kiu, ne­tru­kus su val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mais pri­im­si­me.

Iš tie­sų „Sod­ros“ klau­si­mai yra ne­at­sie­ja­mi nuo biu­dže­to klau­si­mų. „Sod­ros“ ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiai yra dvi pa­grin­di­nės de­da­mo­sios da­lys, ku­rios nulemia tris da­ly­kus: vie­na, kiek žmo­gus gau­na pi­ni­gų į ran­kas, an­tra – kiek jis gaus, kai iš­eis į pen­si­ją, ir, tre­čia – kaip at­ro­dys vals­ty­bės vie­šie­ji fi­nan­sai, iš ku­rių bus fi­nan­suo­ja­mos pa­slau­gos. T. To­mi­li­nas sa­kė, kad jie gel­bė­ja „Sod­rą“, bet iš tik­rų­jų taip nė­ra, nes dėl šių pri­im­tų spren­di­mų vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­tas ne­teks 300 mln. Vals­ty­bės biu­dže­tai ne­teks 1 mlrd. 600 mln., ir iš vi­so per tre­jus me­tus ne­te­ki­mas bus 1 mlrd. 900 mln. Čia joks vals­ty­bės gel­bė­ji­mas, joks „Sod­ros“ gel­bė­ji­mas. Iš tie­sų tai ke­lia la­bai rim­tą su­si­rū­pi­ni­mą, kaip bus to­liau fi­nan­suo­ja­mos vals­ty­bės pa­slau­gos – tie pa­tys me­di­kai, tie pa­tys pe­da­go­gai, biu­dže­ti­nin­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Šis spren­di­mas nie­kaip nelemia vals­ty­bės pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo. Kaip at­ro­dys vals­ty­bė, da­bar nu­spren­dėme, ma­tome, kad pi­ni­gų ne­gaus, iš ko fi­nan­suo­ti pa­slau­gų ne­la­bai bus.

Ant­ras klau­si­mas, kaip at­ro­dys at­ly­gi­ni­mas į ran­kas? Di­de­lė re­for­ma, di­de­li po­ky­čiai, bet at­ly­gi­ni­mas į ran­kas tų žmo­nių, ku­rie kau­pė iki šiol, da­ly­va­vo 2+2+2 ir kaups to­liau, tai, pa­vyz­džiui, tų, ku­rie gau­na 400 eu­rų, at­ly­gi­ni­mas dėl šios re­for­mos pa­di­dės 2 eu­rais 30 cen­tų. Su­ti­ki­me, tai tik­rai ne­spren­džia jo­kios so­cia­li­nės at­skir­ties pro­ble­mos ir tų žmo­nių at­ly­gi­ni­mas dėl to nie­kaip ne­pa­di­dė­ja. Tų, ku­rie da­bar gau­na 700 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, at­ly­gi­ni­mas į ran­kas pa­di­dės 16 eu­rų 20 cen­tų. 700 eu­rų, įsi­vaiz­duo­ja­me, tai yra ab­so­liu­ti dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir tai yra ar­ti vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Tų, ku­rie gau­na vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą Lie­tu­vo­je, at­ly­gi­ni­mas pa­di­dės į ran­kas 20 eu­rų. Ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, kad toks spren­di­mas nie­kaip ne­pa­keis reikš­min­gai tų žmo­nių si­tu­a­ci­jos. Vals­ty­bės klau­si­mo fi­nan­sa­vi­mą ap­ta­rė­me, į ran­kas gau­na­mų klau­si­mą ap­ta­rė­me. Klau­si­mas da­bar tik, kaip gy­vens at­ei­ty­je ir kaip at­ro­dys vi­sų tų žmo­nių pen­si­jos?

Pir­mas da­ly­kas, į ku­rį la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, jog, keis­da­mi šią re­for­mą, ma­žin­da­mi mo­kes­čius, ką mes pa­da­ro­me, mes pa­sa­ko­me žmo­nėms, kad, žiū­rė­ki­te, štai jums pi­ni­gai ir da­bar nu­spręs­ki­te, ar no­ri­te kaup­ti. De­ja, di­de­lė da­lis ma­žas ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas už­dir­ban­čių žmo­nių, ti­kė­ti­na, nu­spręs, nes jiems trūks­ta pi­ni­gų, už ką pa­val­gy­ti, kaip gy­ven­ti, nu­spręs vis dėl­to ne­kaup­ti. Jei­gu jie ne­kaups, mes tu­ri­me pa­sa­ky­ti, ko­kia jų pen­si­ja bus. Šian­dien mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė la­bai aiš­kius at­sa­ky­mus, jog I pa­ko­pa ga­ran­tuo­ja 20 % pa­kei­ti­mo nor­mą, kaip ger­bia­mas ma­no ko­le­ga sa­kė, tai yra to­ly­gu šian­dien 180 eu­rų. Kaip su to­kiais pi­ni­gais rei­kės pra­gy­ven­ti, aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju.

Ką mes da­ro­me ir prie ko mes ei­na­me to­liau? Jei­gu mes sa­ko­me, kad, ger­bia­mie­ji, ne­kaup­ki­te, vals­ty­bė ju­mis pa­si­rū­pins, bet pa­si­rū­pins taip, kad jūs gau­si­te tik 180 eu­rų, tai mes ei­na­me prie to, kad kiek­vie­ni at­ei­nan­tys rin­ki­mai bus pen­si­jų rin­ki­mai, nes nuo vals­ty­bės spren­di­mo, o ne nuo sa­va­ran­kiš­ko žmo­gus spren­di­mo kaup­ti at­ei­čiai ir se­nat­vei, o nuo vals­ty­bės spren­di­mo pa­di­din­ti ar su­ma­žin­ti jo pen­si­ją pri­klau­sys jo ge­ro­vė. Šiais spren­di­mais mes nelemia­me vals­ty­bės vie­šų­jų pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo, švie­ti­mo, so­cia­li­nės, svei­ka­tos sri­ties, mes nelemia­me da­bar ei­na­mų­jų pa­ja­mų ir mes, kal­bė­da­mi apie at­ei­ties pen­si­jas, tuos at­ei­ties žmo­nes, taip pat ir vi­sus mus, pri­ri­ša­me prie vals­ty­bi­nės pen­si­jos, tai vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos pen­si­jos. Mes da­ro­me žmo­nes ne­sa­va­ran­kiš­kus, žmo­nes, ku­rių at­ei­tis pri­klau­sys nuo Sei­mo na­rių ge­ro­vės, ap­si­spren­di­mo ir ge­ros nuo­tai­kos. Man at­ro­do, kad to­kiais spren­di­mais mes tik­rai ne­re­for­muo­si­me vals­ty­bės, ne­su­kur­si­me ge­ro­vės ir tik­rai ne­su­ma­žin­si­me so­cia­li­nės at­skir­ties. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mai yra ap­tar­ti, iš­va­dos iš­girs­tos.

Da­bar no­riu pa­si­tar­ti su ju­mis, kaip bal­suo­si­me. Ar dėl kiek­vie­no ly­di­mo­jo įsta­ty­mo at­ski­rai, ar… J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ne dėl bal­sa­vi­mo ir ne­bi­jo­ki­te, per­trau­kos ne­pra­šy­siu.

PIRMININKĖ. Ne­bi­jo­me.

J. RAZMA (TS-LKDF). Bi­jo­te, bet tiek to.

PIRMININKĖ. Sma­giau ši­taip.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš no­riu kreip­tis dėl jū­sų vie­no ne­tei­sė­to gud­ra­vi­mo dėl šios die­nos po­sė­džio įfor­mi­ni­mo. Sei­mo val­dy­ba ir mes fik­sa­vo­me vie­ną po­sė­dį su pie­tų per­trau­ka ir nu­me­ra­ci­ja bu­vo 1-1, 1-2, 1-9 ir t. t. Da­bar stai­ga kom­piu­te­riuo­se vis­kas pa­si­kei­tė ir po per­trau­kos at­si­ra­do nu­me­ra­ci­ja 2-1, 2-2. Tai reikš­tų, kad jau yra ant­ra­sis po­sė­dis. Pra­šom ne­suk­čiau­ti. Šian­dien yra vie­nas po­sė­dis, kur pa­da­ry­ta per­trau­ka dėl vals­ty­bės tar­ny­bos iki ki­to po­sė­džio, t. y. iki ant­ra­die­nio. (Bal­sai sa­lė­je: „…o, bai­su, kas taip suk­čiau­ja…“)

PIRMININKĖ. Ačiū už pa­ste­bė­ji­mus ir no­riu tik­rai pa­tiks­lin­ti, ir bū­čiau tai pa­sa­kiu­si, tik­rai tech­ni­nė klai­da, nes jūs pui­kiai su­pran­ta­te, ar ga­li bū­ti vie­nas po­sė­dis iki 18 val., 17 val. 30 min., tai na­tū­ra­lu. No­riu pa­tiks­lin­ti dar kar­tą, kad ne­nu­ma­ty­ti po­sė­džiai la­bai daž­nai, jei­gu jie skel­bia­mi vi­są die­ną, ir bū­na du. Nuo to, aš ma­nau, nie­kas ne­si­kei­čia. Mū­sų dar­bas… (Bal­sai sa­lė­je) Mū­sų dar­bas sėk­min­gai vyk­do­mas to­liau. (Bal­sas sa­lė­je: „Mes nuo pie­tų ei­si­me na­mo.“)

Da­bar no­riu pa­sa­ky­ti, ger­bia­mi ko­le­gos, kad mes pa­baig­tu­me ši­tą klau­si­mą, po to sprę­si­me ki­tus tech­ni­nius ir or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus. Sei­mo va­lia pri­im­ti spren­di­mą. At­si­pra­šau, čia man din­go…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos ar ga­li­ma, pir­mi­nin­ke?

PIRMININKĖ. No­riu pa­klaus­ti, ar dėl ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų mes bal­suo­ja­me dėl vi­sų kar­tu, ar dėl kiek­vie­no at­ski­rai?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­ski­rai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis M. Ma­jaus­kas pra­šo, kad dėl kiek­vie­no ly­di­mo­jo tei­sės ak­to bal­suo­tu­me at­ski­rai. Mū­sų va­lia tą ir da­ry­ti.

Skel­biu – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2234(2). Svars­ty­mas. Mo­ty­vai. Dar kar­tą M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, kad mes vėl­gi di­de­lę da­lį vals­ty­bei svar­bių klau­si­mų da­ro­me sku­ba ir ži­no­me, kas sku­bų dar­bą ve­ja, daž­nai po to re­zul­ta­tas bū­tų toks, jog grįž­ta­me ir tai­so­me da­ly­kus, ku­riuos pri­ėmė­me. Tik­rai nuo­šir­džiai esu įsi­ti­ki­nęs, kad ne vi­si Sei­mo na­riai iki ga­lo ži­no, dėl ko bal­suo­ja. Taip yra ne to­dėl, kad ne­ge­ri Sei­mo na­riai ar ne­no­ri įsi­gi­lin­ti, o to­dėl, kad nė­ra su­da­ry­tos ga­li­my­bės įsi­gi­lin­ti į vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus, juos iš­dis­ku­tuo­ti su vi­suo­me­ne ir pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus.

No­riu pa­kar­to­ti, kad spren­di­mai, ku­rie bus pri­im­ti šian­dien, tu­rės reikš­min­gą įta­ką vals­ty­bės fi­nan­sams. Per tre­jus me­tus vals­ty­bės fi­nan­sai, taip pat ir „Sod­ros“ biu­dže­tas, ne­teks 1 mlrd. 900 eu­rų. Ger­bia­mie­ji, pri­si­min­ki­te 2007 me­tus, kai bu­vo iš­švais­ty­tas „Sod­ros“ re­zer­vas, bu­vo iš­leis­ti vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gai. Ar mes ne­ina­me tuo pa­čiu ke­liu čia iš­leis­da­mi per tre­jus me­tus be­veik 2 mlrd. eu­rų? Tai yra tik­rai la­bai reikš­min­gos su­mos.

Ant­ras da­ly­kas, į ku­rį no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mos į ran­kas dėl šių spren­di­mų pa­di­dės la­bai ne­reikš­min­gai. Tiems, ku­rie gau­na vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą, pa­di­dės nuo 15 iki 20 eu­rų. Tai nie­kaip ne­spren­džia jų ge­ro­vės klau­si­mo.

Tre­čias da­ly­kas – at­ei­ties pen­si­jos. Mes ir to­liau sa­ko­me, kad ne­pa­si­rem­ki­te sa­va­ran­kiš­ku kau­pi­mu, ne­kaup­ki­te at­ei­čiai, pa­li­ki­te tai vals­ty­bei, vals­ty­bė jums mo­kės 180 eu­rų. Kaip žmo­gui rei­kės iš­gy­ven­ti su 180 eu­rų pen­si­ja at­ei­ty­je?

Aš kvie­čiu la­bai rim­tai su­si­mąs­ty­ti ir pa­gal­vo­ti, ar tik­rai ga­li­ma pa­rem­ti šią re­for­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Mo­ty­vų su ki­ta nuo­mo­ne… Ki­tos nuo­mo­nės iš­sa­ky­mo nė­ra. Pra­šome bal­suo­ti dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo kaip ly­di­mo­jo.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 5, su­si­lai­kė 33. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę, ka­dan­gi Se­niū­nų su­ei­ga bu­vo pa­ti­kė­ju­si man pir­mi­nin­kau­ti Se­niū­nų su­ei­gai šią sa­vai­tę…

PIRMININKĖ. Taip.

J. OLEKAS (LSDPF). …ir pui­kiai pri­si­me­nu, kaip va­kar pri­sta­tė­me šios die­nos po­sė­dį, kad nu­ma­ty­tas ne­ei­li­nis vie­nas po­sė­dis su vi­sa dar­bo­tvarke. Aš tik­rai ne­no­riu kal­tin­ti da­bar mū­sų Sek­re­to­ria­to žmo­nių, kas čia taip pa­si­el­gė, nes, kiek ži­nau, val­dy­bos tik­rai ne­vy­ko joks ki­tas po­sė­dis, val­dy­bos bu­vęs spren­di­mas nė­ra pa­keis­tas.

PIRMININKĖ. Nė­ra pa­keis­tas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ka­dan­gi aš pa­si­ra­ši­nė­ju Se­niū­nų su­ei­gos do­ku­men­tus, ku­riuo­se pa­ra­šy­ta, no­rė­čiau, kad tos klai­dos ne­bū­tų, bū­tų at­si­pra­šy­ta tų žmo­nių, ku­riems čia bu­vo pa­ves­ta tą pa­da­ry­ti, ir dirb­tu­me pa­gal pri­im­tą, Se­niū­nų su­ei­go­je gau­tą in­for­ma­ci­ją. Ačiū.

PIRMININKĖ. Taip ir bus dir­ba­ma, pa­gal val­dy­bos pri­im­tą spren­di­mą, ku­rį pa­ma­tė Se­niū­nų su­ei­ga ir jam pri­ta­rė, nors ne­nu­ma­ty­tas po­sė­dis, kaip ži­no­te, yra skel­bia­mas… (Bal­sas sa­lė­je) Taip, no­rė­jo­me iš­ties, ko­le­gos, dirb­ti ra­cio­na­liai, daug. Juo la­biau lai­kas yra tas pats, tik jū­sų po­li­ti­niai niu­an­sai ver­čia kai ka­da pa­gal­vo­ti apie no­rą ir at­sa­ko­my­bę. Bet tai pa­lik­si­me kiek­vie­nam as­me­niš­kai pa­mąs­ty­ti. Dir­ba­me pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką.

J. Raz­ma – dar dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Rei­kia su­pras­ti, kad nu­me­ra­ci­ja bus su­tvar­ky­ta.

PIRMININKĖ. Nu­me­ra­ci­ją su­tvar­ky­si­me, kaip bu­vo pra­džio­je.

J. RAZMA (TS-LKDF). Lai­ky­si­me, kad Sek­re­to­ria­tas pa­sa­vi­va­lia­vo ir pa­da­rė iš vie­no po­sė­džio du, su­keis­da­mas…

PIRMININKĖ. Lai­ky­si­te, kad R. Baš­kie­nė su­kly­do ir at­si­pra­šo tų, ku­riems ne­pa­ti­ko, kad rei­kia dirb­ti at­sa­kin­giau ir il­giau. Ge­rai, ko­le­gos, pri­im­ki­te ma­no at­si­pra­šy­mą, tę­sia­me to­liau.

Ly­di­ma­sis – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me, bal­suo­ja­me. Pra­šom.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 1, su­si­lai­kė 36. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2236(2). No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 30. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2237. Pra­šo­me bal­suo­ti, nes no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 30. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2238. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, pra­šo­me ap­si­spręs­ti… Yra A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­nau, vi­si ži­no­te, kad vals­ty­bės įmo­ka sa­vo dy­džiu la­bai at­si­lie­ka nuo dir­ban­čių­jų įmo­kos, o vals­ty­bės drau­džia­mi as­me­nys kaip tik yra tie žmo­nės, ku­riems dau­giau­sia rei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, tai pen­si­nin­kai, vai­kai, ne­įga­lie­ji ir ki­tos pa­na­šios žmo­nių gru­pės. Ka­dan­gi vals­ty­bės įmo­ka yra la­bai ma­ža, tai šio­mis įmo­ko­mis pa­den­gia­ma ma­žiau ne­gu pu­sė jiems su­tei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų iš­lai­dų, ki­ta jų da­lis kom­pen­suo­ja­ma su­rink­to­mis dir­ban­čių­jų įmo­ko­mis. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me, nes ki­ti ne­no­ri iš­sa­ky­ti nuo­mo­nių.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 27. Po svars­ty­mo pri­tar­ta Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. S. Jo­vai­ša. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom, ko­le­ga.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tas, ku­ris pa­siū­lė, jo jau nė­ra sa­lė­je, aš ma­nau, ga­li­me nuo šios vie­tos bal­suo­ti už vi­sus li­ku­sius, nes ten­den­ci­ja bal­sa­vi­mo, man at­ro­do, jau yra įpras­ta, ir jei­gu ga­li­ma bū­tų, bal­suo­ja­me už vi­sus li­ku­sius.

PIRMININKĖ. Yra pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me bal­suo­ti už vi­sus li­ku­sius ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus, o tai bū­tų… Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Šį kar­tą ir R. Baš­kie­nė ne­gud­raus. Ačiū.

Įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIIIP-2239, Nr. XIIIP-2240, Nr. XIIIP-2241, Nr. XIIIP-2242, Nr. XIIIP-2243, Nr. XIIIP-2244, Nr. XIIIP-2245, Nr. XIIIP-2248, Nr. XIIIP-2249, Nr. XIIIP-2250, Nr. XIIIP-2254, Nr. XIIIP-2255, Nr. XIIIP-2256. Dėl jų no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Tuoj, jun­gia­me. Net tech­ni­ka strin­ga, kai mes tiek daug no­ri­me kar­tu bal­suo­ti. Tuoj tu­ri­me su­žy­mė­ti vi­sus.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 93 Sei­mo na­riai bal­sa­vo, už – 59, prieš – 1, su­si­lai­kė 33. Vi­siems ma­no iš­var­din­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, D. Gai­žaus­kas no­ri pa­siū­ly­ti dėl ve­di­mo tvar­kos? Ne. Ga­li­me dirb­ti to­liau?

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2208. D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Iš­ties frak­ci­jos var­du pra­šo­me ne­svars­ty­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų. Ko­dėl? To­dėl, kad iš tie­sų la­bai daug ky­la klau­si­mų, nes ne tik kad jie, šios pa­tai­sos pa­te­ku­sios iš už­pra­ei­to Sei­mo, bet es­mė ta, kad gal ir idė­ja at­ro­do skam­ba ir la­bai ge­rai, kad kri­mi­na­li­zuo­ja­ma ma­žes­nis kie­kis kon­tra­ban­dos, t. y. nuo 150 iki 250 MGL, ir at­si­ran­da Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se pir­mo­ji da­lis. Bet tai yra ne­sun­kus nu­si­kal­ti­mas ir tai au­to­ma­tiš­kai eli­mi­nuo­ja ga­li­my­bę to­kios veik­los at­žvil­giu vyk­dy­ti kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą. Tai, ka­dan­gi la­bai daug pai­nia­vos, pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai sa­ko, kad iš­ties to­kio ne­ap­gal­vo­to įsta­ty­mo ge­riau bū­tų ne­pri­im­ti, tai mū­sų frak­ci­ja pra­šo net STT an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo ir šian­dien vi­sai net ne­svars­ty­ti po­sė­džio me­tu.

PIRMININKĖ. Da­bar tik no­riu pa­klaus­ti ir su­teik­ti vi­siš­ką aiš­ku­mą. Pra­šom lik­ti prie mik­ro­fo­no. Ar mes ne­svars­to­me ir pa­grin­di­nio, ar jūs siū­lo­te?..

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Tik šių tri­jų.

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te ne­svars­ty­ti ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ly­di­mų­jų, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2207…

PIRMININKĖ. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos. Ar gar­bu­sis Sei­mas su­tin­ka svars­ty­ti pa­grin­di­nį ir ne­svars­ty­ti ly­di­mų­jų tri­jų tei­sės ak­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Juos tu­rė­jo svars­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, bet, ma­tyt, tą pa­da­rys ei­go­je. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti, kad pa­grin­di­nį mes svars­to­me, iš­klau­so­me iš­va­das, dis­ku­si­jos, o ly­di­mie­ji kaip ir vi­sa­da eis at­ski­rai? Ar yra dar ko­kių ne­aiš­ku­mų? J. Sa­ba­taus­kas dėl to pa­ties? J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pri­min­ti, šie pro­jek­tai tu­ri il­gą is­to­ri­ją. Dar 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jo­je Vy­riau­sy­bė tei­kė pro­jek­tus, ku­rie bu­vo grą­žin­ti po to to­bu­lin­ti. Po to šis pro­jek­tas, ku­rį mes da­bar svars­to­me, tai yra 2012–2016 me­tų Vy­riau­sy­bės teik­tas, yra mi­nist­ro J. Ber­na­to­nio teik­ti pro­jek­tai. Ir kur šian­dien mes kri­mi­na­li­zuo­ja­me smul­ki­ą­ją kon­tra­ban­dą, kur šian­dien yra bau­džia­mi žmo­nės pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, jau mes pa­ke­lia­me į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Va­di­na­si, mes smar­kiai su­griež­ti­na­me, nes bu­vo tik ad­mi­nist­ra­ci­nė, bet kai ku­rie ko­le­gos no­ri šau­dy­ti iš pa­tran­kų į ma­ša­lus, net­gi ne į žvir­blius – į ma­ša­lus, nes kri­mi­na­li­nės…

PIRMININKĖ. Aiš­ku.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …žval­gy­bos tai­ky­mas tiems, ku­rie ži­gu­liu­kais, ope­liu­kais ir pa­sa­tais ve­ža tą smul­ki­ą­ją kon­tra­ban­dą, tiek pa­bran­gins tą pro­ce­są…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Ju­liau, mes jau da­bar dis­ku­tuo­ja­me dėl ši­tų įsta­ty­mų es­mės, tu­ri­nio. Ger­bia­mi ko­le­gos! (Bal­sai sa­lė­je)

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne, ne, ne, aš ne­gi­nu. Aš pri­ta­riu kri­mi­na­li­za­vi­mui.

PIRMININKĖ. Nu­trau­kiu dis­ku­si­jas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ta­čiau ne­da­ry­ki­te sun­kaus ar apy­sun­kio…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, mes ne­dis­ku­tuo­ja­me dėl ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų tu­ri­nio. Klau­si­mas yra tik vie­nas: ar ga­li­me da­bar svars­ty­ti pa­grin­di­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir, ne­svars­tant ši­tų, ar kas nors kei­čia­si, ar tie­siog vis­kas ge­rai? Pra­šau. Tuoj pat pa­pra­šy­siu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės. Pa­grin­di­nis čia bu­vo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­grin­di­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai nie­ko ne­at­si­tiks, nes įsi­ga­lio­ji­mas yra nu­ma­ty­tas nuo sau­sio mė­ne­sio. Ma­nau, tik­rai bū­tų tiks­lin­ga ne­svars­ty­ti, tuo la­biau kad ir Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra aiš­kiai mū­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­sa­kė, kad jau ge­riau jo­kio įsta­ty­mo ne­gu toks, ko­kį jie ma­to da­bar.

PIRMININKĖ. Su­pra­to­me. Ko­le­gos, yra į dar­bo­tvarkę įra­šy­ti ly­di­mie­ji. Mes iš­gir­do­me ar­gu­men­tus. Ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų ta­da siū­lo­me ne­svars­ty­ti, o pa­grin­di­nį – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo, ku­rio pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, siū­lo­me svars­ty­ti. Ar pri­ta­ria­me?

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke!

PIRMININKĖ. Pra­šom. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ne­la­bai su­pran­ta­me, ko­kia bu­vo ko­mi­te­to iš­va­da. Jei­gu jau bu­vo ko­mi­te­tuo­se ap­svars­ty­ta, at­ėjo į sa­lę, tai gal bū­tų ga­li­ma (…) tą iš­va­dą. Kas per dis­ku­si­ja vy­ko ko­mi­te­te? Pri­tar­ta, per­kel­ta į ple­na­ri­nį, o da­bar rei­kia iš­brauk­ti!

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš gal ta­da siū­ly­čiau, kad ir ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė tu­rė­tų ga­li­my­bę vi­są pa­ke­tą dar kar­tą iš­dis­ku­tuo­ti, ap­tar­ti. Tie­siog da­ro­me ši­to klau­si­mo svars­ty­mo per­trau­ką.

PIRMININKĖ. Mie­li ko­le­gos, at­krei­piu jū­sų dė­me­sį dar kar­tą, kad pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo, jo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Vie­šų­jų pir­ki­mų, Lab­da­ros ir pa­ra­mos…

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ge­rai. O tai…

PIRMININKĖ. …Pri­dė­ti­nės ver­tės, Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mų pro­jek­tus ga­li­ma svars­ty­ti, o bu­vo pa­siū­ly­ta prie to pa­ties įsta­ty­mo svars­ty­ti kaip ly­di­muo­sius, dėl ku­rių ko­le­gos sa­ko – šian­dien jų ne­svars­ty­ti ir tie­siog tuos ly­di­muo­sius iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. To­dėl nu­trau­kiau dis­ku­si­jas ir ma­nau, kad pra­šy­siu Sei­mo ap­si­spręs­ti…

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos, jei­gu ga­li­ma.

PIRMININKĖ. Pra­šom. Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ar aš tei­sin­gai su­pra­tau, kad pa­grin­di­nė­je, kai bu­vo pa­teik­ta ger­bia­mo D. Gai­žaus­ko pa­sa­ky­mas, kad bū­tent to­kių bau­dų įve­di­mas… su­ke­lia pro­ble­mas tų bau­dų dy­dis? Jei­gu mes at­ski­rai bau­das pa­tvir­tin­si­me, tai ta­da tos pro­ble­mos at­si­ran­da. Jūs taip ar­gu­men­ta­vo­te.

PIRMININKĖ. Mes su­tar­ki­me – dėl tu­ri­nio ne­dis­ku­tuo­ja­me. Ko­le­gų pa­siū­ly­mas yra nesvars­ty­ti ir J. Sa­ba­taus­ko, ir D. Gai­žaus­ko, ir ki­tų ly­di­mų­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2207, Nr. XIIIP-2697, Nr. XIIIP-2700, bet svars­ty­ti tą pa­grin­di­nį, ku­rio ei­lė jau ir at­ėjo. Mes tru­pu­tį anks­čiau gal­būt iš­šo­ko­me su šiuo pa­siū­ly­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvie­čiu Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to iš­va­das pa­teik­ti A. Pa­lio­nį, nes mums ne­truk­do ką tik iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

11.29 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 401 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2208(2) (svars­ty­mas)

 

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. M. Ma­jaus­kas no­ri kal­bė­ti? At­si­sa­ko­te. No­rin­čių kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra.

Mo­ty­vai, nes pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Jun­gia­me mo­ty­vus. M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ei­na vi­sas pa­ke­tas: da­lis šian­dien, da­lis vė­liau, bet jei­gu juos ga­li­ma taip pa­va­din­ti, kaip pa­va­di­no bal­tai­siais fi­nan­sais, skaid­ri­ni­mas ir še­šė­lio ma­ži­ni­mas – tai iš es­mės tei­sin­ga kryp­tis, nors ir ne­spren­džia pa­grin­di­nių pro­ble­mų, kad di­džio­ji da­lis še­šė­lio yra dėl dar­bo san­ty­kių ir mo­kė­ji­mo vo­ke­liuo­se. Ta­čiau ką le­mia šie įsta­ty­mai? Ke­lis ne­di­de­lius da­ly­kus, ku­riems, ma­tyt, rei­kė­tų pri­tar­ti. Vie­na da­lis yra ga­li­my­bė su­si­mo­kė­ti mo­kes­čius, jei­gu juos pa­mir­šai, pa­vė­la­vai, pri­si­mi­nei ir su­si­mo­ki, ir to­kia kaip vien­kar­ti­nė ga­li­my­bė ne­mo­kė­ti bau­dos, nes ir šiaip anks­čiau ne­mo­kė­jai bau­dos, jei­gu pats pri­si­mi­nei, bet esi at­lei­džia­mas nuo dels­pi­ni­gių.

Ki­tas da­ly­kas, kad mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas iš es­mės tik­rai pa­ge­rė­jo, vi­sos au­to­ma­ti­nės sis­te­mos vei­kia pa­kan­ka­mai ge­rai, ri­zi­kos ver­ti­ni­mų sis­te­mos ir­gi vei­kia ne­blo­gai, to­dėl ne­rei­kia pen­ke­rių me­tų, no­rint įver­tin­ti fi­zi­nio as­mens ge­bė­ji­mus mo­kė­ti mo­kes­čius ir ar tin­ka­mai su­mo­kė­jo tuos mo­kes­čius. Yra trum­pi­na­mi se­na­ties ter­mi­nai fi­zi­niams as­me­nims, taip pat vyk­dan­tiems in­di­vi­du­a­lią veik­lą: tik­rins ne už pen­ke­rius me­tus, o už tre­jus me­tus, tai tik­rai nė­ra blo­gai. Taip pat la­bai svar­bu, kad tie žmo­nės, ku­rie pik­ta­va­liš­kai ne­mo­ka mo­kes­čių, ne­ga­lės tam tik­rą lai­ko­tar­pį da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ir yra įve­da­ma to­kia nau­ja kar­te­lė, nau­jas kri­te­ri­jus – pa­ti­ki­mo mo­kes­čio mo­kė­to­jo kon­cep­tas. Pa­gal tai, jei­gu jis ne­ati­tiks, tu­rės pa­lauk­ti tam tik­rą at­ša­li­mo lai­ko­tar­pį tam, kad ga­lė­tų vėl da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

Taip pat ke­li da­ly­kai, ku­rie la­bai svar­būs, yra ga­li­my­bė at­skai­ty­ti iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio tam tik­ras iš­lai­das, ku­rios pa­pras­tai yra še­šė­ly­je, t. y. re­mon­to: būs­to re­mon­to, au­to­mo­bi­lio re­mon­to dar­bai. Čia yra tik­rai la­bai ge­ras da­ly­kas, ypač ra­jo­nuo­se, re­gio­nuo­se, bet at­kreip­siu dė­me­sį, kad mies­tuo­se di­džio­ji da­lis ir mū­sų ko­le­gų Sei­mo na­rių au­to­mo­bi­lius ve­ža į „To­y­o­ta“, „Hon­da“ ir dar ko­kį nors ser­vi­są…

PIRMININKĖ. Lai­kas, jau ko­le­ga!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ir mes tik­rai su­mo­ka­me vi­sus mo­kes­čius ir dėl šio pri­im­to spren­di­mo tie­siog pa­pil­do­mai į ki­še­nę gau­si­me dar 300 eu­rų per me­tus. Gal ir nė­ra blo­gai, bet tik­rai nė­ra bū­ti­na.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.33 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2209(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai. (Bal­sai sa­lė­je) Kvie­čiu A. Pa­lio­nį. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2209.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Taip pat…

PIRMININKĖ. La­bai at­si­pra­šau, P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Aš la­bai pra­šau į pro­to­ko­lą įra­šy­ti, kad esu už.

PIRMININKĖ. Į pro­to­ko­lą – P. Urb­šys bal­sa­vo už. Taip ir su­pra­to­me. At­si­pra­šo­me.

A. PALIONIS (LSDDF). Nie­ko to­kio. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis taip pat svars­tė ir Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas pa­sta­bas bei Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­da. Gal ga­lė­tų N. Pu­tei­kis pa­gar­sin­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­to?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas už – 5, nie­kam ne­bal­sa­vus prieš ir ne­su­si­lai­kius pri­ta­rė šio įsta­ty­mo re­dak­ci­jos pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ben­dro­ji dis­ku­si­ja. No­rin­čių da­ly­vau­ti nė­ra. Vėl­gi kvie­čiu ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Pa­lio­nį. Ap­tar­si­me gau­tus pa­siū­ly­mus. Dėl 2 straips­nio bu­vo Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ko­mi­te­tas tam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar Au­di­to ko­mi­te­tas su­tin­ka? Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau Nag­li Pu­tei­ki, gal jūs ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, ar su­tin­ka Au­di­to ko­mi­te­tas su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tu?

A. PALIONIS (LSDDF). Yra Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

PIRMININKĖ. Yra. Ačiū. Po­nia I. Ši­mo­ny­tė liu­di­ja, kad pri­tar­ta iš da­lies ir juos tai tenki­na.

Dėl 3 straips­nio taip pat yra gau­tas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė?..

A. PALIONIS (LSDDF). Ar­gu­men­tai yra tie pa­tys, nes tai yra su­si­ję. Tą in­for­ma­ci­ją tirs…

PIRMININKĖ. Su­si­ję ir su­tin­ka.

A. PALIONIS (LSDDF). …Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 4 straips­nio yra gau­tas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Į jį taip pat ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė ir pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė liu­di­ja, kad su­tin­ka. Ir dar vie­nas Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Čia įsta­ty­mo pa­bai­go­je.

A. PALIONIS (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne­pri­eš­ta­rau­ja ir su­tin­ka su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to ar­gu­men­tais. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mai ap­tar­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.37 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2210(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2210. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da. A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė, ir ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei ko­mi­te­to iš­va­das. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti taip pat nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Pra­šom.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.38 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2211(2) (svars­ty­mas)

 

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. A. Pa­lio­nis. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Taip pat, kaip ly­di­mą­jį pro­jek­tą, Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė kaip pa­grin­di­nis. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je) Bal­suo­ki­me. K. Ma­siu­lis siū­lo bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.39 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 463 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2212(2) (svars­ty­mas)

 

Ir dar vie­nas ly­di­ma­sis – Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 463 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom. A. Pa­lio­nis. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Kaip ir su­ta­rė­me, 3 įsta­ty­mo pro­jek­tai, ku­rie yra dar­bo­tvarkėje, ku­rią jūs pui­kiai se­ka­te, dė­ko­ju už tai, da­bar ne­svars­to­mi.

 

11.40 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straips­nių, II ir III sky­rių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2213(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straips­nių, II ir III sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2213(2). A. Pa­lio­nis, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas. Svars­ty­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Ak­ci­zų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. M. Ma­jaus­kas – nuo­mo­nė už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį pa­teik­tą Vy­riau­sy­bės ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tą siū­ly­mą. Iš es­mės nuo­sek­liai yra di­di­na­mi ak­ci­zai ta­ba­ko ga­mi­niams. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu jau yra ri­zi­ka, kad, di­di­nant ak­ci­zus, di­dė­ja ir še­šė­li­nė rin­ka. Tai apie at­ei­ties di­di­ni­mus tu­rė­tu­me gal­vo­ti la­bai at­sar­giai, bet vie­nas da­ly­kas, į ku­rį no­rė­čiau ypač at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­bar įve­da­me reikš­min­gą mo­kes­tį ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių skys­čiui. Tai yra tik­rai toks pa­vo­jin­gas rei­ka­las ste­bint jau­ni­mą, nes tos elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės, kaip ži­nome, ne­sklei­džia jo­kio kva­po ir la­bai daž­nai jau­ni­mas prie mo­kyk­lų gat­vė­se rū­ko.

Di­din­da­mi ak­ci­zą, mes ma­žin­si­me pri­ei­na­mu­mą šių ci­ga­re­čių ir la­bai svar­bu, kad ne tik Lie­tu­va įves­tų ak­ci­zus ir mo­kes­čius elek­tro­ni­nėms ci­ga­re­tėms, bet ir ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys, nes net 12 dar kol kas ne­tai­ko jo­kio ak­ci­zo elek­tro­ni­nėms ci­ga­re­tėms, kas reiš­kia, kad Lie­tu­vo­je mes ga­lė­si­me ne­su­dė­tin­gai im­por­tuo­ti jas be ak­ci­zo iš ki­tų ša­lių. Bet pir­mas žings­nis yra tei­sin­gas ir rei­kia ti­kė­tis, kad ki­tos ša­lys seks taip pat.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Ak­ci­zo įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 16. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mes len­kia­me lai­ką ir tik­riau­siai jūs ne­pri­eš­ta­rau­ja­te, kad ne­be­žiū­ri­me pa­gal nu­sta­ty­tas va­lan­das. 15 val. 20 min. tu­rė­tų bū­ti Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio 34 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ar ga­li­me svars­ty­ti jį da­bar? Ga­li­me.

 

11.44 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-779(3) (svars­ty­mas)

 

Ben­dru su­ta­ri­mu dir­ba­me to­liau. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. S. Ja­ke­liū­nas, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė ke­lis kar­tus įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bu­vo ke­li siū­ly­mai, jie bu­vo mo­di­fi­kuo­ti. Ga­lų ga­le bir­že­lio 13 die­ną ko­mi­te­tas nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo na­rių T. To­mi­li­no, V. Ba­ko ir N. Pu­tei­kio ge­gu­žės 25 die­ną pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir taip pat pri­ta­rė ko­mi­te­to iš­va­doms.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 8 – už, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šau pa­gar­sin­ti A. Nor­kie­nę.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ge­ra die­na, mie­li ko­le­gos. Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas svars­tė­me ge­gu­žės 16 die­ną. Siū­lo­me pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir to­bu­lin­ti jį, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to an­t­rą, tre­čią, ket­vir­tą, penk­tą ir šeš­tą pa­sta­bas bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus.

Bal­sa­vo­me: 8 – už ir su­si­lai­kė 4.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to iš­va­da pa­gar­sin­ta.

Dis­ku­si­ja. V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų šiuo įsta­ty­mu siū­lo­ma stip­rin­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­lą, su­kur­ti prie­lai­das, kad di­dė­tų vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mas ir žmo­nių de­ry­bų ga­lia. Siū­lo­me, kad kiek­vie­nas dir­ban­tis Lie­tu­vos žmo­gus ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­los stip­ri­ni­mo skir­da­mas 1 % nuo sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio. Iš tie­sų po dis­ku­si­jų su Vy­riau­sy­be, ko­mi­te­tuo­se su ko­le­go­mis įsta­ty­mas šiek tiek pa­ki­to ir mes siū­lo­me šiuo at­ve­ju ne­prie­šin­ti nei par­ti­jų… nei tų įpras­tų 2 %, ku­riuos ga­li­ma skir­ti ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, dar­že­liams, mo­kyk­loms, ir at­ski­rai nu­ma­ty­ti, kad 1 % ga­lė­tu­me skir­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­lai. Iš tik­rų­jų tu­ri­me ga­li­my­bę pri­tar­da­mi šiam pro­jek­tui pa­ska­tin­ti ap­skri­tai nau­jos kar­tos pro­fe­si­nių są­jun­gų at­si­ra­di­mą, veiks­min­gą ir efek­ty­vų dar­buo­to­jų at­sto­va­vi­mą, pa­rem­ti šiuo me­tu efek­ty­viai vei­kian­čias pro­fe­si­nes są­jun­gas ir efek­ty­viai at­sto­vau­jan­čias dar­buo­to­jams.

Kaip ži­no­te, šiuo me­tu dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas į pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­lą ne­sie­kia net 10 %. Mes daž­nai kal­ti­na­me dėl to pa­čias pro­fe­si­nes są­jun­gas ar­ba žmo­nes, bet tai nė­ra vien pro­fe­si­nių są­jun­gų ar­ba darb­da­vių pro­ble­ma. Tai yra pro­ble­ma, ku­ri šiaip jau ma­ži­na mū­sų žmo­nių so­cia­li­nį sau­gu­mą, mū­sų ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą. Tai, kad tu­ri­me men­ką de­ry­bų ga­lią, ken­čia ne tik pri­va­tus, bet ir vie­ša­sis sek­to­rius. Jei mes sie­kia­me tap­ti kon­ku­ren­cin­giau­sia vals­ty­be re­gio­ne, aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų ša­li­mi, tu­ri­me ug­dy­ti ta­len­tin­gus žmo­nes, juos iš­sau­go­ti, pri­trauk­ti ir tam rei­ka­lin­ga tin­ka­ma ap­lin­ka, ku­rio­je dar­buo­to­jas jaus­tų­si oriai, sau­giai, kur bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos vie­šo­sios pa­slau­gos.

Iš tik­rų­jų Lie­tu­vo­je per šį lai­ką ne­pa­vy­ko su­kur­ti stip­rių dar­buo­to­jų at­sto­va­vi­mo tra­di­ci­jų, su­kur­ti gal­būt sėk­min­gų so­cia­li­nės part­ne­rys­tės pa­vyz­džių, nes, tie­są sa­kant, šian­dien tap­ti pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­riu ar­ba vys­ty­ti tą veik­lą nė­ra pa­pras­ta. Tu tu­ri pa­si­rink­ti tarp to, kam tu tar­nau­ji – ar na­riams, ar vis dėl­to ieš­kai ko­kių nors ypa­tin­gų są­ly­čio taš­kų su at­ski­rais val­džios pa­rei­gū­nais, po­li­ti­kais. Šian­dien, iki šiol eg­zis­tuo­jan­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų rė­mi­mo sis­te­ma, tie­są sa­kant, yra an­ti­kons­ti­tu­ci­nė. Tą pri­pa­ži­no Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Lie­tu­va, at­kū­ru­si ne­pri­klau­so­my­bę (aš čia da­bar pa­si­do­mė­jau), sky­rė pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­los stip­ri­ni­mui ir nau­jų kū­ri­mui­si, pa­brė­žiu, tur­to ver­tė, ku­ri bu­vo skir­ta at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę, dau­giau ne­gu 77 mln. li­tų, tas tur­tas bu­vo iš­švais­ty­tas, iš­dras­ky­tas, žmo­nės bu­vo su­prie­šin­ti ir, aiš­ku, tai at­si­ti­ko ne­be kai ku­rių ir iš čia esan­čių, ypač kai­rė­je, po­li­ti­kų trum­pa­re­giš­kų veiks­mų. Mū­sų siū­ly­mas yra pa­da­ry­ti taip, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos tar­nau­tų sa­vo na­riams, kad jos bū­tų su­in­te­re­suo­tos, kad na­riai jas iš­lai­ky­tų, o ne kad ko­kie nors at­ski­ri po­li­ti­kai ar­ba mi­nist­rai iš įvai­rių pro­gra­mų už­slėp­da­mi fi­nan­suo­tų vie­nas, ku­rios ge­res­nės, ki­tų ne­fi­nan­suo­tų, o mes ga­lų ga­le vi­si dėl to pra­lai­mė­tu­me. Pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­riai, ku­rie no­ri iš tie­sų są­ži­nin­gai at­sto­vau­ti žmo­nėms, su­si­du­ria ne tik su fi­nan­si­nių iš­tek­lių pro­ble­ma, bet ir su tam tik­rais ste­re­o­ti­pais, ku­rie mar­gi­na­li­za­vo pro­fe­si­nes są­jun­gas bū­tent dėl tų skan­da­lų… ir dėl to dras­ky­mo­si dėl kai ku­riems ly­de­riams pa­ti­kė­tų tur­tų, apie ku­riuos mes gir­dė­jo­me. Šiuo tei­sės ak­to pro­jek­tu mes siū­lo­me suo­mių de­vin­to­jo de­šimt­me­čio pa­vyz­džiu pra­dė­ti nau­ją pro­fe­si­nių są­jun­gų…

PIRMININKĖ. Po­ne Vy­tau­tai, lai­kas!

V. BAKAS (LVŽSF). …veik­los pa­ska­tas. Iš es­mės su­tei­kiant ga­li­my­bes kiek­vie­nam žmo­gui pri­si­dė­ti prie jų veik­los stip­ri­ni­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Sta­sį… At­si­pra­šau, ger­bia­mas Sta­sy, ačiū, kad jūs jau at­ei­na­te. Yra gau­ti pa­siū­ly­mai ir juos da­bar svars­ty­si­me.

Dėl 1 straips­nio, 34 straips­nio pa­kei­ti­mo, yra gau­tas Sei­mo na­rio T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mas. T. To­mi­li­nas at­si­sa­ko ir ne­pra­šo svars­ty­ti.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš pri­ta­riu ko­mi­te­to for­mu­luo­tei. At­si­sa­kau.

PIRMININKĖ. T. To­mi­li­nas pri­ta­ria ko­mi­te­to for­mu­luo­tei ir ne­pra­šo svars­ty­ti.

Yra gau­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas. Iš da­lies pri­tar­ta. Ar no­ri­te ką nors dau­giau pa­ko­men­tuo­ti?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Vy­riau­sy­bė ga­lų ga­le pri­ta­rė su­de­rin­tam pa­siū­ly­mui, ko­mi­te­tas, jau įver­ti­nęs ir mo­di­fi­kuo­tą Sei­mo na­rių siū­ly­mą, pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Sei­mo na­riai M. Ma­jaus­kas, A. Ar­mo­nai­tė ir M. Na­vic­kie­nė pa­tei­kė pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio – pa­keis­ti 34 straips­nio 3, 4, 5 da­lį.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jau ga­liu pri­sta­ty­ti?

PIRMININKĖ. Pra­šau. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, kad su­pras­tu­me, ko­kio­je šian­dien esa­me si­tu­a­ci­jo­je, tai 2 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ga­li bū­ti ski­ria­mi lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dams, t. y. „Vai­kų li­ni­jai“, „Jau­ni­mo li­ni­jai“, Pa­ra­mos vai­kams cen­trui, tai pat da­lis tų pi­ni­gų ga­li bū­ti ski­ria­ma pro­fe­si­nėms są­jun­goms, t. y. 2 % nu­ma­ty­ti, juos pro­fe­si­nės są­jun­gos ga­li gau­ti kal­bė­da­mos su sa­vo na­riais, jog juos skir­tų. Iš­skir­tos pa­pil­do­mai yra po­li­ti­nės par­ti­jos. Tai­gi, 2 % – lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dai bei pro­fe­si­nės są­jun­gos ir 1 % ga­li bū­ti ski­ria­mas par­ti­joms. Čia da­bar kaž­ko­dėl sten­gia­ma­si ir no­ri­ma išbraukti pro­fe­si­nes są­jun­gas ir duo­ti joms dar 1 %. Kam tai da­ry­ti? Ko­dėl mes tu­ri­me jas iš­kel­ti aukš­čiau už lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus ir pa­da­ry­ti kaip at­ski­rą sek­ci­ją, kad jos gau­tų at­ski­rą 1 %.

Mes siū­lo­me to ne­da­ry­ti, mes sa­ko­me, kad ne pro­fe­si­nės są­jun­gos yra svar­biau, o lab­da­ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jos yra daug svar­biau nei pro­fe­si­nės są­jun­gos, ir siū­lo­me, jog lab­da­ros, pa­ra­mos fon­dai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į vi­sus 3 %, ne­iš­ski­riant pro­fe­si­nėms są­jun­goms pa­pil­do­mo 1 %. Tai, kas da­bar vyks­ta, ger­bia­mie­ji, man at­ro­do, vėl pa­na­šu į po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją, čia su par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu bu­vo per­ka­mi, na, ga­li­mai per­ka­mi bal­sai mo­kes­čių re­for­mai, da­bar šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra nu­si­per­ka­mi ga­li­mai bal­sai, toks pa­lai­ky­mas ir pro­fe­si­nių są­jun­gų – jūs bū­ki­te ra­mios, kol mes lei­džia­me vals­ty­bės pi­ni­gus.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Pir­miau­sia no­rė­čiau at­si­ri­bo­ti nuo to­kių tei­gi­nių, ku­riuos ką tik iš­gir­do­me, o ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes, kaip ir bu­vo jau mi­nė­ta, ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo na­rių T. To­mi­li­no, V. Ba­ko ir N. Pu­tei­kio pa­teik­tam siū­ly­mui pro­fe­si­nėms są­jun­goms nu­ma­ty­ti ga­li­my­bes at­ski­rai 1 % skir­ti po­li­ti­nei par­ti­jai, kaip yra da­bar, ir at­ski­rai pa­pil­do­mai 1 % pro­fe­si­nei są­jun­gai, pro­fe­si­nėms są­jun­goms nu­trau­kiant ga­li­my­bę skir­ti 2 %, nu­ma­ty­tus pa­gal 34 straips­nio 3 da­lį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai. A. Ku­bi­lius už M. Ma­jaus­ko, A. Ar­mo­nai­tės ir M. Na­vic­kie­nės pa­siū­ly­mą.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pri­min­ti, kad po­li­ti­nės par­ti­jos tu­ri šią tei­sę į 1 % GPM, to­dėl kad vi­sa ki­ta pa­ra­ma joms yra drau­džia­ma gau­ti iš pri­va­čių as­me­nų, ju­ri­di­nių as­me­nų ar dar ko nors. To­dėl ir bu­vo pa­siek­tas toks su­ta­ri­mas, kad po­li­ti­nės par­ti­jos, gau­da­mos tam tik­rą do­ta­ci­ją iš vals­ty­bės biu­dže­to, kar­tu tu­rė­tų tei­sę pre­ten­duo­ti į tą 1 %. Pro­fe­si­nės są­jun­gos, ki­tos lab­da­ros ins­ti­tu­ci­jos iš tik­rų­jų yra fi­nan­suo­ja­mos vi­sai ki­tais me­cha­niz­mais, ir to­dėl tai, ką da­bar pa­siū­lė val­dan­tie­ji, iš tik­rų­jų yra sun­kiai su­pran­ta­ma ar­ba bū­tų ga­li­ma įvar­din­ti kaip dar vie­ną pa­si­kė­si­ni­mą į po­li­ti­nes par­ti­jas. Iš ki­tos pu­sės, yra vi­siš­kai ne­aiš­ku, ko­dėl pro­fe­si­nės są­jun­gos yra iš­ski­ria­mos iš ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kū­ry­bi­nių są­jun­gų ar dar ko­kių nors? To­dėl pa­siū­ly­mas, ku­rį pa­tei­kė M. Ma­jaus­kas, yra vi­siš­kai lo­giš­kas. Jei­gu jau da­ro­me dėl ko nors, dėl vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­kį nors spren­di­mą, tai ta­da siū­lo­me tą spren­di­mą dėl vi­sų pa­na­šių or­ga­ni­za­ci­jų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Dėl mo­ty­vų prieš pa­siū­ly­mą ga­liu kal­bė­ti?

PIRMININKĖ. Taip, dėl mo­ty­vų prieš pa­siū­ly­mą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Dėl mo­ty­vų prieš pa­siū­ly­mą. Aš no­rė­čiau pa­si­rem­ti Kon­sti­tu­ci­ja. Ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius ne­pa­sa­ko, kad Kon­sti­tu­ci­ja kaip tik ir iš­ski­ria at­ski­ru ter­mi­nu ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir pro­fe­si­nes są­jun­gas, ku­rios rū­pi­na­si Lie­tu­vos žmo­nių dar­bo in­te­re­sų at­sto­va­vi­mu. Su Kon­sti­tu­ci­ja čia yra vis­kas ge­rai.

Da­bar ei­na­me prie po­no M. Ma­jaus­ko siū­ly­mo. Aš su­pran­tu, kad da­lis žmo­nių de­ši­nė­je pu­sė­je la­bai rū­pi­na­si fon­dais, ku­riuos daž­niau­siai ku­ria tur­tin­gi žmo­nės. Vis­kas su­pran­ta­ma. Bet iš tik­rų­jų pir­ma rei­kia pa­si­rū­pin­ti ne­tur­tin­gų žmo­nių in­te­re­sų at­sto­va­vi­mu, jų įna­šais į tuos da­ri­nius, ku­rie pa­de­da kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Mū­sų di­džio­ji pro­ble­ma yra mig­ra­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mai, mes tą di­dži­ą­ją pro­ble­mą tu­ri­me spręs­ti. Jei­gu tu­ri­te ki­to­kių siū­ly­mų, nei la­bai aiš­kiai iš­dės­tė V. Ba­kas, ko­dėl to rei­kia, ko­dėl pro­fe­si­nėms są­jun­goms rei­kia nau­jo star­to, at­si­nau­ji­ni­mo, per­kro­vi­mo, jei­gu no­ri­te… Iš tik­rų­jų mo­ty­vų dau­giau mū­sų pu­sė­je. Taip, yra pa­pil­do­mas ska­ti­ni­mas žmo­nes jung­tis, nes di­džio­ji dalis tų 2 % lė­šų nu­ei­na biu­dže­ti­nėms įstai­goms. Čia vėl jū­sų bu­vę spren­di­mai, ne­at­si­me­nu, kas pri­ėmė tuos spren­di­mus, kad ga­lės į 2 % pa­ra­mą ir biu­dže­ti­nės vals­ty­bės įstai­gos pre­ten­duo­ti. Bet mes tos si­tu­a­ci­jos ne­kei­čia­me. Ras­tas kom­pro­mi­sas, po­li­ti­nės par­ti­jos ne­nu­ken­čia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me dėl M. Ma­jaus­ko ir ko­le­gių A. Ar­mo­nai­tės ir M. Na­vic­kie­nės pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą 30, prieš – 37, su­si­lai­kė 28. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo ei­gos ar mo­ty­vai po bal­sa­vi­mo?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­le­ga T. To­mi­li­nas kal­bė­jo, jog lab­da­ra ir pa­ra­ma yra skir­ta tur­tin­giems fi­nan­suo­ti. Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl ji va­di­na­si lab­da­ra. Nes aš vi­są lai­ką įsi­vaiz­da­vau, kad lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dai tokie, kaip „Jau­ni­mo li­ni­ja“, „Vai­kų li­ni­ja“, iš tik­rų­jų yra skir­ti pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie yra bė­do­je, ku­riems yra la­bai sun­ku, o ne tiems žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na ge­rai ir ku­riems ne­rei­kia jo­kios pa­gal­bos. Tai skir­tin­gai, nei kad čia da­bar ban­do­ma iš­skir­ti, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos tai yra ta sri­tis, ku­ri bū­tų iš­kel­ta virš vi­sų ir tu­rė­tų gau­ti pa­pil­do­mą at­ski­rą len­te­lę, len­ty­nė­lę, iš ku­rios ga­lė­tų fi­nan­suo­tis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Dėl vi­so. A. Na­vic­kas. Pra­šom.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Aš tai no­rė­jau pa­dė­ko­ti ko­le­goms, kad nu­ga­lė­jo pro­to bal­sas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to, pra­šom, mo­ty­vai. V. Ba­kas – už.

V. BAKAS (LVŽSF). Dar kar­te­lį no­rė­čiau pa­kvies­ti bal­suo­ti už pro­jek­tą, ku­ris pa­ska­tins žmo­nių de­ry­bų ga­lią.

Po­nui M. Ma­jaus­kui no­riu pa­sa­ky­ti, kad nė­ra kam įtik­ti, mes ne­tu­ri­me pro­fe­si­nių są­jun­gų, mes tu­ri­me jas su­kur­ti, tu­ri­me su­kur­ti de­ry­bi­nės ga­lios tra­di­ci­jas ir teks vi­siems su­si­telk­ti. Ir, tie­są sa­kant, jei­gu jūs, net­gi bū­da­mas de­ši­ny­sis, sie­ja­te prof­są­jun­gas su kai­re, jūs la­bai klys­ta­te. Nu­va­žiuo­ki­te į di­dži­ą­sias sos­ti­nes, pa­ma­ty­si­te, kad į pro­fe­si­nes są­jun­gas bu­ria­si žmo­nės, dir­ban­tys ge­riau ap­mo­ka­mą dar­bą, re­mian­tys li­be­ra­lias jė­gas, taip pat vie­ni­ja­si re­mian­tys kai­ri­ą­sias jė­gas. Prof­są­jun­gos tiks­las yra ne vien, sa­ky­si­me, kaip mes tu­ri­me to­kį ste­re­o­ti­pą – pa­im­ti dau­giau pel­no iš ver­sli­nin­ko. Ne. Va­ka­ruo­se prof­są­jun­gos sė­di prie sta­lo ir ta­ria­si, kaip pa­di­din­ti ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą, vals­ty­bės kon­ku­ren­cin­gu­mą, kaip de­rin­ti šei­mos ir dar­bo klau­si­mus, nes kal­ba­ma apie ge­ro­vės vals­ty­bę.

To­dėl kvies­čiau vi­są Sei­mą, vi­sas jė­gas bal­suo­ti už at­ei­tį, už tai, kad mes su­kur­si­me stip­rias pro­fe­si­nes są­jun­gas ir sau­gius žmo­nes.

PIRMININKĖ. Ačiū. Prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš prin­ci­po tik­rai no­riu pa­svei­kin­ti, kad įsta­ty­mas ge­ro­kai pa­ge­rė­jo nuo to, koks jis bu­vo pa­reng­tas, ir da­bar­ti­nė re­dak­ci­ja, kai ne­su­prie­ši­na­mos po­li­ti­nės par­ti­jos ir pro­fe­si­nės są­jun­gos, yra tik­rai ge­ro­kai ge­res­nė, ne­gu bu­vo pir­mi­nė idė­ja.

Bet iš prin­ci­po pats an­ti­kons­ti­tu­cin­gu­mas vis tiek nie­kur ne­din­go. Kiek aš kal­bė­jau su tei­si­nin­kais, iš prin­ci­po vis tiek pro­fe­si­nės są­jun­gos yra to pa­ties ti­po or­ga­ni­za­ci­jos kaip ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir jos tu­rė­tų kon­ku­ruo­ti ly­gio­mis są­ly­go­mis dėl 2 %.

Ne­pai­sant to, kad ne­be­pri­eši­na­mos su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis ir ši­tas as­pek­tas din­go, tas as­pek­tas, kad pro­fe­si­nėms są­jun­goms su­da­ro­mos ne­ly­gios kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis gau­ti pa­ra­mą, ši­tas as­pek­tas nie­kur ne­din­go. To­dėl siū­lau ne­pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ir bal­suo­ja­me dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 34 straips­nio pa­kei­ti­mo.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 4, su­si­lai­kė 19. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

To­liau re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius.

Ir to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tie­siog esu su­jau­din­tas dėl to so­cia­li­nio jaut­ru­mo, ku­ris čia skam­ba iš val­dan­čių­jų, po­no V. Ba­ko, T. To­mi­li­no ir ki­tų, ku­rie rū­pi­na­si pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ypač vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ir kar­tu ža­da ki­tą sa­vai­tę nu­bal­suo­ti už tai, kad iš vie­šų­jų lė­šų biu­dže­to, iš vals­ty­bės biu­dže­to per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus bū­tų iš­im­ta 1 mln. 600 mln. eu­rų. Vi­sų pir­ma tie pi­ni­gai bus iš­im­ti iš tų ei­lu­čių, ku­rio­mis bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti vie­šą­jį sek­to­rių. Tai apie ko­kias pro­fe­si­nes są­jun­gas ir ko­kias de­ry­bas jūs gal­vo­ja­te kal­bė­tis, kai ki­tą sa­vai­tę ža­da­te pri­im­ti ul­tra­li­ber­ta­ri­nį spren­di­mą dėl bū­si­mų­jų vie­šų­jų fi­nan­sų. Su­si­tar­ki­te sa­vo gal­vo­se, kas jūs esa­te pa­ga­liau!

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš re­pli­ką no­riu pa­sa­ky­ti, bet ki­ta te­ma. Ka­dan­gi grį­žo A. Bi­lo­tai­tė ir man žmo­nės ra­šo, kad apie ma­ne vis­ką ži­no dau­giau, ne­gu aš pats ži­nau, ma­no vai­kus – ir bū­si­mus, ir ne bū­si­mus, bet klau­sė, kas yra jos Jo­nu­ko tė­vas. Gal pri­ei­tų ir pa­sa­ky­tų Ag­nė? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. J. Raz­ma dėl ve­di­mo tvar­kos. (Bal­sai sa­lė­je)

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš, šiek tiek re­a­guo­da­mas ir į pri­im­tą spren­di­mą, ir į ko­le­gos A. Ku­bi­liaus pa­si­sa­ky­mą, prie­šin­gai sa­ky­čiau, kad val­dan­tie­ji el­gia­si la­bai gud­riai. Pui­kiai su­pran­ta, kad jų spren­di­mai dėl pen­si­jų, dėl vie­šo­jo sek­to­riaus kuk­laus fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių su­kels ga­lų ga­le su­vo­ki­mą dir­ban­čių­jų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų, o kad ne­bū­tų pro­tes­tų, rei­kia pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vams duo­ti pa­pil­do­mų lė­šų per tą 1 %. Jos bus pa­ma­lo­nin­tos ir pro­tes­tų tur­būt per daug ne­rengs. Vis­kas čia yra lo­giš­ka.

PIRMININKAS. Mo­ni­ka Na­vic­kie­ne, no­ri­te kal­bė­ti?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pet­rai, jū­sų ko­men­ta­rų klau­sant bū­da­vo jau se­niau aiš­ku, kad jūs že­miau plin­tu­so kaip žmo­gus ir kaip as­muo esa­te. Aš ti­kiuo­si, jums už­teks da­bar gar­bės ir oru­mo nu­ei­ti ir at­si­pra­šy­ti A. Bi­lo­tai­tės už sa­vo ne­są­mo­nes, ku­rių ką tik pri­šne­kė­jo­te. Kai klau­si­mas yra apie jus, tai su sa­vo eti­kos ir mo­ra­lės stan­dar­tais ir klū­pė­ji­mu baž­ny­čio­se pir­muo­se suo­luo­se at­si­sės­tu­mė­te ir gė­din­tu­mė­tės.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai bu­vo re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė, aš dar no­riu pa­sa­ky­ti po­nui J. Raz­mai: bai­ki­te su to­mis są­moks­lo te­ori­jo­mis! Prie­šin­gai. Tai, ką mes šian­dien da­ro­me ir kaip pri­im­si­me ši­tą pro­jek­tą, ne­be­ga­lė­si­me val­dy­ti prof­są­jun­gų, kaip kad sek­da­vo­si jums da­ry­ti pa­ma­lo­ni­nant at­ski­ras pro­fe­si­nes są­jun­gas ar­ba at­ski­rus žmo­nes. (Bal­sai sa­lė­je)

 

12.07 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1427(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-6b klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1427. Pra­ne­šė­jas – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Trum­pai re­pli­kuo­siu, kas re­mia prof­są­jun­gas, kas re­mia pri­va­tų fi­nan­sų sek­to­rių ir pri­va­ti­zuo­ja „Sod­rą“ 2 mlrd. eu­rų. Ga­li­ma pa­ly­gin­ti ir įver­tin­ti čia ir mo­ra­lu­mo, ir fi­nan­si­nę įta­ką.

Čia yra ly­di­ma­sis ką tik po svars­ty­mo pri­im­to įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ko­mi­te­to spren­di­mas taip pat bir­že­lio 13 die­nos po­sė­dy­je yra toks: kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas dėl Sei­mo na­rių T. To­mi­li­no, V. Ba­ko ir N. Pu­tei­kio ge­gu­žės 25 die­ną pa­teik­to Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo tam tik­ro straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­to siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­doms.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – šiuo at­ve­ju bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas svars­tė ge­gu­žės 16 die­ną, siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 8 – už, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKAS. Kvie­čiu S. Ja­ke­liū­ną vėl į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me pa­tai­sas. Pri­sta­to T. To­mi­li­nas. V. Ba­ko ir N. Pu­tei­kio… Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Dėl pa­tai­sų. At­si­pra­šau, aš dėl vi­so įsta­ty­mo no­rė­jau.

PIRMININKAS. Jū­sų, V. Ba­ko ir N. Pu­tei­kio pa­tai­sa.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Dėl ma­no pa­tai­sos, tai aš pri­ta­riu ko­mi­te­to for­mu­luo­tei.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė to­kia pa­ti.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Taip, mes pri­ta­rė­me iš da­lies ir pa­tiks­li­no­me, ką rei­kė­jo pa­tikslin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Vy­riau­sy­bė ir­gi iš es­mės pri­ta­rė šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, pa­siū­lė pa­tiks­lin­ti šio įsta­ty­mo 9 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą ir ati­tin­ka­mai jį iš­dės­ty­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti iš da­lies. Ar­gu­men­tai. Vėl­gi, kaip bu­vo mi­nė­ta, nes ko­mi­te­tas pri­ta­rė mi­nė­tų Sei­mo na­rių pa­teik­tam ge­gu­žės 25 die­nos siū­ly­mui ir ati­tin­ka­mai pa­ko­re­ga­vo tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ga­li­me. Pra­šom. Dėl vi­so nuo­mo­nė už – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu kal­bė­tu­me dėl ly­di­mo­jo pro­jek­to, aš tik no­rė­čiau pa­an­trin­ti V. Ba­kui ir at­sa­ky­ti į jū­sų nuo­gąs­ta­vi­mus. Su­pran­tu, kad ap­skri­tai mū­sų vals­ty­bės po­li­ti­ka, mū­sų vie­no­kie ar ki­to­kie spren­di­mai yra tam tik­rų da­ly­kų ska­ti­ni­mas ar ki­tų da­ly­kų ap­ri­bo­ji­mas. To­kie spren­di­mai ly­di vi­sus reiš­ki­nius. Pa­vyz­džiui, po­li­ti­nės par­ti­jos ne­ga­li gau­ti ju­ri­di­nių as­me­nų pa­ra­mos, ta­čiau jos gau­na do­ta­ci­jas. Skir­tin­gai nuo vi­sų ki­tų ju­ri­di­nių da­ri­nių, to­kių do­ta­ci­jų nie­kas ne­tu­ri, pri­klau­so­mai nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Ne­pa­mirš­ki­te, kad po­li­ti­nės par­ti­jos ir kan­di­da­tai ga­li gau­ti fi­zi­nių as­me­nų pa­ra­mą. Jei­gu kal­bė­tu­me apie 2 % lab­da­ros ir pa­ra­mos pa­ra­mą ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, mes ne­se­niai, tiks­liau, jau se­niai pri­ėmė­me spren­di­mą, kad dar ir biu­dže­ti­nės įstai­gos ga­li gau­ti, o jos gau­na ir pa­pil­do­mą biu­dže­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą. Tai­gi ne­ly­gy­bės ir įvai­rios dis­kri­mi­na­ci­jos čia yra pa­kan­ka­mai. Mes pri­ima­me po­li­ti­nį spren­di­mą, ku­riuo ke­liu šian­dien ei­ti, kas yra sil­pniau­sia gran­dis, ką mums rei­kė­tų to­bu­lin­ti. To­bu­lin­ti mums rei­kė­tų žmo­nių at­sto­vau­ja­mą ga­lią de­ry­bo­se su darb­da­viu. Ne­svar­bu, koks tas darb­da­vys bū­tų, ar pri­va­tus, ar vie­šas. Mū­sų žmo­nės de­ra­si in­di­vi­du­a­liai ir tai yra struk­tū­ri­nė, sis­te­mi­nė pro­ble­ma, ko­dėl jų at­ly­gi­ni­mai de­šimt­me­čiais ne­au­ga. Dėl to ne tik po­li­ti­kai kal­ti, ne tik jūs ar mes kal­ti, kad anks­čiau žmo­nės ne­su­ge­bė­da­vo iš­si­de­rė­ti ge­res­nių al­gų, o dėl to, kad sis­te­miš­kai ne­si­ku­ria ko­lek­ty­vi­niai da­ri­niai, t. y. prof­są­jun­gos. Kon­sti­tu­ci­nės pro­ble­mos aš čia ne­ma­tau. Vals­ty­bė tu­ri ga­li­my­bę, tei­sę ir pa­rei­gą spręs­ti opias pro­ble­mas ir pa­dė­ti tam, ku­rio po­zi­ci­ja šiuo me­tu yra sil­pniau­sia.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nių prieš nė­ra. Gal ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 24. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1427 pri­tar­ta.

 

12.13 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 651, 67, 68, 69, 70, 72, 772 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 611 straips­niu, 1 ir 2 prie­dais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2286(2), Tarptauti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo Nr. I-555 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2287(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7a ir 1-7b klau­si­mai – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu ir prie­dais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2286 ir Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – NSGK pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Svars­ty­mas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė bir­že­lio 13 die­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pra­šom ly­di­mą­jį – pro­jek­tą Nr. XIIIP-2287.

V. BAKAS (LVŽSF). Čia ant­ras svar­bus pro­jek­tas, su­si­jęs su ka­rių so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis. Mes nuo­sek­liai stip­ri­na­me sa­vo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą. Šis pro­jek­tas skir­tas čia dir­ban­tiems žmo­nėms. Ko­mi­te­tas taip pat svars­tė Vy­riau­sy­bės pa­reng­tą pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­siū­ly­mų dėl pro­jek­to nė­ra. Dėl pro­jek­tų ne­tu­ri­me pa­siū­ly­mų. Gal ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

 

12.15 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 16, 17 straips­nių ir 5 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2181(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8a klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2181. Pra­ne­šė­jas – ŠMK pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Svars­ty­mas.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo na­riai, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą pro­jek­tą ir pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai štai to­kie: už – 6, prieš – 2, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to nuo­mo­nė – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė bir­že­lio 6 die­ną, iš es­mės pri­ta­rė­me ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Siū­lo­ma pa­grin­di­niam Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vo: už – 7, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė 7 Sei­mo na­riai. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Ge­lū­ną, frak­ci­jos var­du. Iki septynių mi­nu­čių.

A. GELŪNAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Man gal­būt ir ne­rei­kės septynių mi­nu­čių. Iš tik­rų­jų mes vi­si su­tin­ka­me, kad švie­ti­mo būk­lė Lie­tu­vo­je iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus, ypač di­de­lis ato­trū­kis yra tarp mo­kyk­lų, ku­rios yra re­gio­nuo­se, ato­kes­niuo­se, ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se. Net­gi mies­tuo­se tu­ri­me pui­kias, ma­din­gas, po­pu­lia­rias, ge­rai su­kom­plek­tuo­tas mo­kyk­las ir tas, į ku­rias žmo­nes ne­la­bai no­ri leis­ti sa­vo vai­kų. Ką da­ry­ti su to­kia si­tu­a­ci­ja ir ar siū­lo­ma re­for­ma yra spren­di­mas?

Ma­no gi­liau­siu įsi­ti­ki­ni­mu – ne. Ir aš ma­nau, kad tai yra iš vi­so ne re­for­ma, tai yra tik kos­me­ti­nis esa­mų pro­ble­mų pa­dangs­ty­mas. Ne­su iš­gir­dęs nė vie­no ar­gu­men­to, ko­dėl, pri­ra­šant pa­pil­do­mus dar­bus, o jų net kar­tais sun­ku mo­ky­to­jams ras­ti, kaip kon­tak­ti­nes va­lan­das, bus iš­ly­gin­ta ta de­mo­gra­finė spra­ga, ku­ri su­si­da­rė Lie­tu­vo­je, iš­ori­nė ir vi­di­nė emig­ra­ci­ja, gims­ta­mu­mo kri­ti­mas, ku­ris ne­lei­džia dau­ge­ly­je mo­kyk­lų su­kom­plek­tuo­ti kla­ses. Ma­čiau la­bai daug mo­ky­to­jų ir mo­kyk­lų di­rek­to­rių, ku­rie pa­si­sa­kė prieš re­for­mą, ku­rie va­di­na sku­bo­ta, ne­iš­dis­ku­tuo­ta. Ne­ma­tė­me nė vie­nas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys įgy­ven­di­na­mų­jų ak­tų, nors ne kar­tą bu­vo pra­šy­ta.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad šian­dien jau tu­ri­me bir­že­lio 22 die­ną. Ma­nau, kad jei­gu ir bu­vo ga­li­ma leis­ti kaž­ko­kį pi­lo­ti­nį pro­jek­tą, tai dėl to tu­rė­jo bū­ti su­si­tar­ta ma­žiau­siai prieš pu­sę me­tų. Per­ša­si ana­lo­gi­ja su aukš­ta­ja­me moks­le įvy­ku­sio­mis stu­di­jų kryp­čių ver­ti­ni­mo pa­tai­so­mis, o jas ne­se­niai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis. Teis­mo pir­mi­nin­kas D. Ža­li­mas sa­kė, jog nie­ka­da dar ne­ma­tė taip ne­pro­fe­sio­na­liai ir taip sku­bo­tai pa­reng­tos re­for­mos. Aš ma­nau, kad la­bai pa­na­ši si­tu­a­ci­ja jau klos­to­si ir ben­dro­jo ug­dy­mo sis­te­mo­je. Jau tu­ri­me vi­siš­kai va­sa­rą, ir jei­gu mo­kyk­loms bū­tų ši­ta ne­pa­reng­ta re­for­ma da­bar tie­siog nu­leis­ta va­sa­ros vi­du­ry­je, aš ma­nau, kad tiek mo­ky­to­jams, tiek mo­kyk­lų va­do­vams ši­ta va­sa­ra tik­rai ne­kve­pė­tų me­du­mi, kve­pė­tų la­bai stip­riai de­gu­tu. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš, kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti. Ma­nau, ma­žų ma­žiau­sia, koks kom­pro­mi­sas ga­lė­tų bū­ti pri­im­tas, tai re­for­mos įgy­ven­di­ni­mą nu­kel­ti ne į 2018, o į 2019 me­tus. Bet aki­vaiz­du, kad ši re­for­ma bus stu­mia­ma, nes ji yra rei­ka­lin­ga 2018 me­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, ku­rie vyks ko­vo mė­ne­sį. To­dėl ma­nau, kad ji yra stip­riai po­li­ti­zuo­ta, bet ne į ko­ky­bę nu­kreip­ta, ir tik­rai ga­lin­ti de­sta­bilizuoti, o ne har­mo­ni­zuo­ti ben­dro­jo ug­dy­mo sis­te­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kal­bės Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos. Iš tie­sų, jei­gu dau­ge­lio jū­sų pa­klaus­tu­me, dėl ko da­ro­ma ši re­for­ma, ko ge­ro, kon­kre­taus at­sa­ky­mo nie­kas ir ne­tu­rė­tų. Kaž­ka­da pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie mo­ky­to­jo pres­ti­žo kė­li­mą. Iš tik­rų­jų sun­ku bū­tų su­ras­ti, ku­rio­je čia vie­to­je pres­ti­žas. Ar tai, kad vos ne gais­ro at­ve­ju me­ta­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kai mo­ky­to­jai ir va­do­vai, pa­si­ren­gę at­ėjus va­sa­rai pail­sė­ti po dar­bų, pri­va­lo dar šiuo me­tu spręs­ti tam tik­ras pro­ble­mas, ir dar ne­ga­li spręs­ti, nes įsta­ty­mo nė­ra, įsta­ty­mų ly­di­mie­ji ak­tai gal kur nors ir yra, bet nie­kas kon­kre­čiai mo­de­lia­vi­mo ne­da­rė, kaip tas veiks prak­ti­ko­je, nie­kas ne­ži­no. Bu­vo kal­bė­ta, kad gal­būt vie­na iš mo­ky­to­jo pres­ti­žo da­lių yra so­li­dus, pa­kan­ka­mas at­ly­gi­ni­mas.

Bet ši re­for­ma ne­spren­džia to. Te­ko gau­ti bent ke­lių mo­kyk­lų mo­de­lia­vi­mą – ir su­kom­plek­tuo­tų gim­na­zi­jų, ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo. Ran­ko­se tu­riu. Skai­čiuojant pa­gal aukš­čiau­sius ir že­miau­sius ko­e­fi­cien­tus, pa­vyz­džiui, pro­fe­si­nė­je mo­ky­mo sis­te­mo­je ge­riau­siu at­ve­ju pa­gal ma­žiau­sią ko­e­fi­cien­tą ma­žė­ja 40 eu­rų, pa­gal aukš­tes­nį ko­e­fi­cien­tą – net 50 eu­rų. Tai kas čia? At­ly­gi­ni­mo pa­di­di­ni­mas? Jo tik­rai nė­ra.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šis pro­ce­sas ir taip ga­nė­ti­nai su­vel­tas. Gal pra­džia bu­vo vi­sai nie­ko, kaž­kas ban­dė eks­pe­ri­men­tuo­ti, dar ana Vy­riau­sy­bė. De­ja, to eks­pe­ri­men­to bu­vo at­si­sa­ky­ta, nes pa­ma­ty­ta, kad no­rint ga­na nor­ma­lų mo­de­lį pa­da­ry­ti, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­už­ten­ka nei 17 mln., ku­rie bus ski­ria­mi šie­met, nei to­li gra­žu ki­tų mi­li­jo­nų – iki 95 mln. per dve­jus me­tus. Iš tie­sų ta sis­te­ma gal­būt ir ga­li­ma tu­rint mil­ži­niš­kus fi­nan­sus ir pa­sie­kus tam tik­rą su­ta­ri­mą su mo­ky­to­jais, su ko­lek­ty­vais, su va­do­vais ir pa­kan­ka­mai iš­dis­ku­ta­vus.

Bu­vo ma­ty­ti šiuo me­tu, bu­vo ža­da­ma ir sau­sio mė­ne­sį pra­dė­ti, ir pa­na­šiai, pro­ce­sas kaip ir vy­ko, bet po to įvy­ko kaž­koks gais­ras ir per vie­ną mė­ne­sį mes tu­rė­jo­me ap­svars­ty­ti vi­sus įsta­ty­mus, pa­ma­ty­ti vi­sus įsta­ty­mų ly­di­muo­sius ak­tus. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas nag­ri­nė­jo, ban­dė gau­ti tam tik­rus do­ku­men­tus dėl kla­sės krep­še­lio. De­ja, bu­vo pri­sta­ty­tos tik skaid­rės, kur bu­vo ga­li­ma iš to­lo pa­ma­ty­ti, kas gal­vo­ja­ma. Pri­sta­tant skaid­res, įdo­mių da­ly­kų mes iš­gir­do­me, kaip lė­šos tarp mo­kyk­lų bus pa­skirs­to­mos.

Ar tik­rai tai ke­lias kaip nors spręs­ti vi­sos sis­te­mos pro­ble­mas, nes, kaip ži­no­me, to­je sis­te­mo­je yra vis­ko? Yra di­de­lių ir ma­ža­kom­plek­čių mo­kyk­lų. Aiš­ku, tur­būt daug kas iš ko­mi­te­tų da­ly­va­vo, gal­būt ir ki­ti skai­tė Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos tam tik­ras iš­va­das. Iš tik­rų­jų ši sis­te­ma dar su­stab­do vie­ną ga­li­my­bę ir no­rą sa­vi­val­dy­bėms šiek tiek sis­te­mą tvar­ky­ti, gal­būt ma­žin­ti ne­kom­plek­ti­nes mo­kyk­las. Yra ir ki­tų iš­va­dų, ku­rio­se sa­ko­ma, kad ma­žo­se mo­kyk­lo­se nė­ra ga­li­my­bės už­tik­rin­ti moks­lo ko­ky­bę. Iš tik­rų­jų ši re­for­ma taip pat tu­ri ten­den­ci­ją stab­dy­ti tam tik­tą mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ką.

 Taip pat at­si­ra­do ne­aiš­kių da­ly­kų vi­so­je kla­sių sis­te­mo­je. Tai yra kaip ko­ky­bės krep­še­lis, ku­riam bus ski­ria­ma pi­ni­gų – 12 mln. Kol kas iki ga­lo ne­aiš­ku, kas yra tas ko­ky­bės krep­še­lis. Aiš­ku, kad jį tur­būt tvar­kys sa­vi­val­dy­bės. Tas ko­ky­bės krep­še­lis ga­li, at­virkš­čiai, virs­ti ne ko­ky­bės, o sa­vo drau­gų, va­do­vų mo­kyk­lo­se, ku­rie yra ar­ti­mi sa­vi­val­dy­bei, tam tik­ro pa­lai­ky­mo krep­še­liu. Ar­ba dar vie­nas, sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mos 12 mln. lė­šos ne­to­ly­gu­mams iš­ly­gin­ti. Vėl­gi gal kas ma­tė tą sis­te­mą ir ben­drus api­brė­ži­mus, kas yra tie ne­to­ly­gu­mai ir kaip tos lė­šos bus tei­sin­gai ir są­ži­nin­gai pa­skirs­to­mos? Iš tik­rų­jų aki­vaiz­du, kad, prieš pri­imant mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį, rei­kė­jo kur kas įdė­miau mo­de­liuo­ti jį, kur kas at­sa­kin­giau žiū­rė­ti ir kur kas dau­giau įtrauk­ti mo­kyk­las. Mi­nist­rė kaip ir sa­ko, kad kaž­kas bu­vo įtrauk­tas į dar­bo gru­pes, bet su­pran­ta­ma, kad prieš­ta­rau­ti kai ka­da mi­nis­te­ri­joms ir tiems pa­tiems mo­ky­to­jams su­dė­tin­ga. To­dėl mes pa­tys va­žia­vo­me per mo­kyk­las, aš taip pat lan­kiau­si ir Ute­no­je, ir Vi­sa­gi­ne, ir bu­vo­me su­si­ti­kę čia, bet iš tik­rų­jų ne­te­ko gir­dė­ti žmo­nių, ku­rie su to­kiu en­tu­ziaz­mu sa­ky­tų, kad čia vi­siš­ka tvar­ka, kad čia vis­kas ge­rai, kad čia sis­te­ma veiks. Ar iš tik­rų­jų šian­dien mes ga­li­me pri­im­ti to­kius at­sa­kin­gus spren­di­mus, kai yra to­kių ne­aiš­ku­mų?

Dar vie­nas da­ly­kas, čia jau ger­bia­mas ko­le­ga A. Ge­lū­nas kal­bė­jo. Jau mes šio­je ka­den­ci­jo­je pri­juo­ki­no­me vi­są švie­ti­mo sis­te­mą. Be mi­nė­to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, dar mes tu­ri­me ir­gi vie­ną gra­žų to­kį spren­di­mą, kai yra mi­nist­rės įsa­ky­mu pra­tęs­ti moks­lo me­tai. Iš tik­rų­jų tai ka­ri­ka­tū­ra, taip ne­ga­li­ma da­ry­ti, kai net­gi tė­vai skun­džia­si, vai­kai, at­ėję į mo­kyk­lą… Nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, kas to pra­tęs­to mo­ky­mo me­tu tu­rė­tų bū­ti. Pa­pras­čiau­siai su­si­ren­ka, už­si­re­gist­ruo­ja – 15 mi­nu­čių, vai­kus pa­lei­džia na­mo, nes pro­gra­mos kaip ir baig­tos, se­mest­ras pa­si­bai­gė. Pa­pil­do­mų lė­šų tam pro­ce­sui nė­ra skir­ta, iš tik­rų­jų toks cha­o­sas ne­ga­li bū­ti to­liau ku­ria­mas. To­liau ne­ga­li­ma tos vi­sos sis­te­mos, to vi­so cha­o­si­nio nesu­si­pra­ti­mo per­kel­ti net­gi į ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, nes prie­šin­gu at­ve­ju mu­mis tik­rai nie­kas ne­ti­kės.

Tą klai­dą, ku­rią šian­dien pa­da­ry­si­me, mes vis dėl­to siū­lo­me sa­vo pa­tai­so­mis stab­dy­ti. Ir gal­būt bū­tų ga­li­ma kal­bė­tis, gal­būt ge­rai, ati­de­da­me ru­de­niui, gal­būt nuo sau­sio 1 die­nos pa­lei­džia­me. Aiš­ku, ide­a­liau­sia bū­tų nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo. Dar tu­ri­me lai­ko, nes yra ge­ras pa­vyz­dys – pas­kui svars­ty­si­mas Spor­to įsta­ty­mas. Aiš­ku, jis gal­būt per il­gai bu­vo svars­to­mas, bet bu­vo pa­siek­tas tam tik­ras kon­so­li­da­vi­mas, vi­sos pu­sės su­si­ta­rė. Ma­nau, tas įsta­ty­mas bus šim­tą kar­tų ko­ky­biš­kes­nis, ne­gu čia mes pri­ima­me dėl to eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo. Ačiū. Frak­ci­ja ne­pa­lai­kys šio įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kal­bės Sei­mo na­rys E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes iš tik­rų­jų tu­ri­me at­sa­ky­mą, kam rei­ka­lin­gas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas. Eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas vi­sų pir­ma yra rei­ka­lin­gas tai pa­čiai mū­sų Lie­tu­vos mo­kyk­lai, tam pa­čiam mū­sų mo­ky­to­jui. Eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu kiek­vie­nas mū­sų mo­ky­to­jas ga­li bū­ti la­biau ap­sau­go­tas. Mes ga­li­me eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu ga­lų ga­le ma­žin­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, esan­čią tarp tos pa­čios spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jų, bet dir­ban­čių skir­tin­go dy­džio mo­kyk­lo­se. Kuo kal­tas tas fi­zi­kos mo­ky­to­jas ar is­to­ri­jos mo­ky­to­jas, ar che­mi­jos, ar bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jas, ku­riam pa­gal ug­dy­mo va­lan­das, skai­čiuo­jant eta­tą, iš­ei­na, su­si­da­ro nuo 0,61 iki 0,21 eta­to? Bet tas fi­zi­kas, bet tas che­mi­kas yra bai­gęs tą pa­tį Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, tu­ri tą pa­čią kva­li­fi­ka­ci­ją, bet, de­ja, dėl to, kad jis dir­ba skir­tin­go dy­džio kla­sė­je, ne­ga­li gau­ti at­ly­gi­ni­mo, ko­kį gau­na ko­le­ga, dirb­da­mas di­de­lė­je, di­de­lio kom­plek­ta­vi­mo kla­sė­je. Ar tai yra tei­sin­ga? Tai yra ne­tei­sin­ga.

To­dėl at­si­ra­do min­tis, kad rei­kia pa­da­ry­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą, ku­rio bū­tų trys ki­še­nės. Vie­na – stam­biau­sio­ji ki­še­nė, skir­ta ug­dy­mo tu­ri­niui, ar­ba kon­tak­ti­nėms va­lan­doms, ki­ta – pa­si­ruo­ši­mui ir tre­čia yra dar­bas ben­druo­me­nė­je. To­kiu bū­du, kai mes pra­de­da­me skai­čiuo­ti ne va­lan­do­mis per sa­vai­tę, bet me­ti­nes va­lan­das, yra 1 tūkst. 512 va­lan­dų, ir lei­džia­me pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be tu­rė­ti va­lan­das iš ki­tų va­di­na­mų­jų ki­še­nių, tas mo­ky­to­jas yra la­biau ap­gin­tas. Yra iš tik­rų­jų la­biau ap­gin­tas. Jis ga­li ar­tė­ti prie eta­to. Sa­ko­ma, kad ne, ne, ne, ne­ge­rai, čia mes pro­te­guo­ja­me ma­žas ir vi­du­ti­nes mo­kyk­las. Taip, iš tik­rų­jų mes pro­te­guo­ja­me, bet­gi mes vi­siš­kai ne­eli­mi­nuo­ja­me ir di­džia­kom­plek­čių, t. y. dir­ban­čių di­de­lė­se mo­kyk­lo­se. Ko­dėl? To­dėl, kad jei­gu jis tu­ri 24 va­lan­das, pa­vyz­džiui, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jas, ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas ir pir­mo­sios už­sie­nio kal­bos, ir iš tik­rų­jų su­si­da­ro vi­są krū­vį iš ug­dy­mo va­lan­dų, tai nie­kas ne­truk­do jau­nam, ener­gin­gam žmo­gui tu­rė­ti ir ki­tų tų va­lan­dų ir ei­ti prie pus­an­tro eta­to. Nie­kas jo ne­už­da­ro prie vie­no eta­to, jei­gu jis jau­nas, pa­jė­gus, jei­gu jis ga­li ir tu­ri svei­ka­tos dirb­ti, pra­šom – dirbk. Čia mo­ty­vai la­bai aiš­kūs, ko­dėl tai rei­kia da­ry­ti. Dėl Lie­tu­vos mo­kyk­lų, mo­ky­to­jų ir dėl pres­ti­žo.

Apie pres­ti­žą. Vals­ty­bės mas­tu, pa­vyz­džiui, da­bar vals­ty­bės mas­tu mes iš­lei­džia­me mo­ky­to­jams ap­mo­kė­ti 380 mln. eu­rų kas­met. Da­bar įve­dus eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą mes dėl tų pa­pil­do­mų va­lan­dų iš mi­nė­tų an­trų, tre­čių krep­še­lių per dve­jus su pu­sę me­tų dar įlie­jam 100 mln., t. y. 1/4, įlie­ja­me dar pa­pil­do­mų pi­ni­gų, kad mo­ky­to­jai bū­tų lais­ves­ni pa­si­rink­da­mi dirb­ti ar ne­dirb­ti. Ar jiems rei­kia dau­giau dirb­ti, ar jie ga­li dau­giau dirb­ti, ar jie pa­si­ten­kins tuo, ką jie da­bar tu­ri. Ži­no­te, dar. Tai yra dau­gy­bė pi­ni­gų, nes da­bar Lie­tu­vo­je ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se yra maž­daug apie 32 tūkst. mo­ky­to­jų ir juos la­bai sun­ku per­kel­ti į eta­tų skai­čių, bet vis dėl­to su­da­ro maž­daug 22 tūkst., tai tų va­lan­dų mes pri­dau­gi­na­me tiek, kad pa­pil­do­mai su­si­da­ro dar apie 6 tūkst. eta­tų.

Ger­bia­mie­ji, dau­gy­bė va­di­na­mų­jų gąs­di­ni­mų, kad įve­dus eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą su­ma­žės at­ly­gi­ni­mai, yra tik­ras nesu­si­pra­ti­mas. Jis nie­kaip ne­ga­li su­ma­žė­ti, jau vien žvel­giant iš 2018 me­tų po­zi­ci­jų, jau vien žvel­giant iš to, kad mes jau biu­dže­tą esa­me pa­tvir­ti­nę, biu­dže­tas yra toks, koks jis yra, ir pa­gal tą biu­dže­tą dir­ba tos mo­kyk­los. Dau­giau­sia, kas ga­li grės­ti mo­kyk­lai, tai nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d. gau­ti pa­pil­do­mus 17 mln.

Sa­ko­me, kad mo­kyk­la ne­pa­si­ruo­šu­si. Ne­ga­liu su­tik­ti. Yra taip pat tas pats biu­dže­tas, tos pa­čios va­lan­dos, tos mo­kyk­los ga­li ir tu­ri reng­tis at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams. Taip, jei­gu pa­vyks pri­im­ti įsta­ty­mą, taip, rei­kės da­ry­ti tam tik­ras ko­rek­ci­jas, to­dėl mes mo­de­lia­vo­me dau­gy­bės Lie­tu­vos ra­jo­nų mo­kyk­lų pa­dė­tį, kas at­si­tik­tų su jo­mis. Kas at­si­rik­tų su jo­mis, jei­gu bū­tų įves­tas ši­tas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas? Aš ga­liu jus drą­siai pa­ti­kin­ti ir ne vie­nas iš čia esan­čių sa­lė­je, ar bū­tų opo­zi­ci­jo­je, ar po­zi­ci­jo­je, ži­no tuos skai­čius. Taip, yra la­bai su­dė­tin­gų mo­kyk­lų, bet jų pa­ly­gin­ti ne­daug, tų mo­kyk­lų, ku­rios yra ne­si­tvar­ky­mo pa­li­ki­mas. Taip, ten tuo­se ra­jo­nuo­se, ku­rie tvar­kė­si, ku­rie op­ti­mi­za­vo­si, ku­rie žiū­rė­jo, tai da­bar tas eta­tų įve­di­mas jiems nie­ko, nie­ko ne­pa­ken­kė, at­virkš­čiai, ga­li tik­tai pa­dė­ti. Bet ar vie­no­kiu, ar ki­to­kiu at­ve­ju mes vis tiek tu­ri­me spręs­ti ši­tą pro­ble­mą. (Ma­no lai­kas bai­gė­si?)

PIRMININKAS. Dar tu­ri­te 20 se­kun­džių.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš dau­gy­bę da­ly­kų ga­liu pa­sa­ky­ti ir pa­pil­do­mai, ypač no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tam bu­vo ruoš­ta­si dau­giau kaip me­tai, dirb­ta įvai­riau­siais ly­giais, ir to re­zul­ta­tas yra eta­ti­nis.lt, in­ter­ne­to pus­la­pis, ku­ria­me iš tik­rų­jų įdė­ta daug reikš­min­gų do­ku­men­tų. Taip, aš su­tin­ku, kad tam tik­ri fi­nan­si­nio mo­de­lio da­ly­kai dar nė­ra pa­kan­ka­mai at­skleis­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). …bet tai yra jau Vy­riau­sy­bės pre­ro­ga­ty­va. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kal­bės Sei­mo na­rys G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, taip jau su­ta­po po ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­ti. Dėl kon­teks­to ke­le­tas pa­sta­bų tik­rai per­ša­si.

Pir­mas da­ly­kas, į eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą Lie­tu­va ėjo tur­būt dau­giau ne­gu 10 me­tų ir ke­liais eta­pais, ša­lia kon­tak­ti­nių va­lan­dų bu­vo pri­de­da­mos ne­kon­tak­ti­nės va­lan­dos dar­bams tai­sy­ti. Ir štai mes esa­me aki­vaiz­do­je pas­ku­ti­nio žings­nio, kai tu­ri­me pa­da­ry­ti spren­di­mus, nu­brėž­da­mi ga­lu­ti­nį brūkš­nį. Ir, de­ja, šis bai­gia­ma­sis žings­nis yra da­ro­mas ne­pro­fe­sio­na­liai, no­rė­tų­si pa­sa­ky­ti, dis­kre­di­tuo­jant pa­čią idė­ją.

Ga­lu­ti­nis pro­jek­to va­rian­tas gi­mė už­si­da­rius su vie­na švie­ti­mo vi­suo­me­nės gru­pe, net­gi ne vi­so­mis, o da­li­mi mo­ky­to­jams at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, pus­an­tro mė­ne­sio ne­ro­dant ši­to de­ry­bų re­zul­ta­to nei va­do­vams, nei sa­vi­val­dy­bėms. Stai­ga ko­vo mė­ne­sį tas va­rian­tas at­si­ra­do, iš­vy­do die­nos švie­są. O Sei­mą, ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­tas pa­sie­kė tik bir­že­lio pra­džio­je.

Tai jūs man pa­sa­ky­ki­te, ar ši­taip ren­giant pro­jek­tą vi­si, kas dir­ba su tuo, vi­si, kam bus tai­ko­mas ši­tas įsta­ty­mas, tu­rės ge­rą jaus­mą apie tai? Ži­no­ma, ne. Ir klau­sy­mai, ku­rie bu­vo su­reng­ti Sei­me prieš sa­vai­tę, pa­ro­dė, kad iš vi­sos Lie­tu­vos at­vy­kę pe­da­go­gai yra la­biau ne­ri­mo ve­di­ni, o ne ge­ro jaus­mo, kad čia yra iš­baig­tas ir ge­rai pa­reng­tas pro­jek­tas.

Trum­pai apie du svar­biau­sius as­pek­tus. Pats mo­de­lis, ar ji­sai tu­ri už­tai­są orien­tuo­tis mū­sų mo­kyk­loms ir mū­sų mo­ky­to­jams į ko­ky­bę? Ir ant­ras – įgy­ven­di­ni­mo da­lis, ku­ri lau­kia šio mo­de­lio ar­ti­miau­siu me­tu.

Pir­mas da­ly­kas, liūd­niau­sia, žiū­rint į eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį, yra tai, kad iš tie­sų rū­pi­nan­tis ar­ba no­rint pa­si­rū­pin­ti ma­žus krū­vius tu­rin­čiais mo­ky­to­jais ma­ža­kom­plek­tė­se mo­kyk­lo­se yra da­ro­ma tai su­prie­ši­nant su mies­tų, net ne di­džių­jų mies­tų, o fak­tiš­kai su ge­rai su­kom­plek­tuo­tų mo­kyk­lų mo­ky­to­jais.

Pa­vyz­dys, kad jums bū­tų aiš­ku. Pa­gal ši­tą mo­de­lį mak­si­ma­lus krū­vis – 24 va­lan­dos mo­ky­to­jui yra lei­džia­mos, ir tu­rint min­ty, kad 36 va­lan­dos su­da­ro eta­tą, lie­ka 12 va­lan­dų, ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų, pa­si­ruoš­ti pa­mo­koms ir ben­druo­me­nės veik­lai. 30 mo­ki­nių kla­sė. Ar mies­te, ar kai­me, to­kių mo­kyk­lų tik­rai yra daug, šim­tai to­kių mo­kyk­lų. Mo­ky­to­jas tu­rės 24 va­lan­das ir 30 vai­kų dar­bų tai­sy­mui ar­ba ruo­ši­mui­si to­kioms kla­sėms tu­rės 12 va­lan­dų. Ma­žo­je mo­kyk­lo­je ga­li bū­ti taip, kad bus 12 kon­tak­ti­nių va­lan­dų ir 24 va­lan­dos ki­to­kioms veik­loms – ruoš­tis pa­mo­koms ar­ba ben­druo­me­ni­nei veik­lai.

Pa­sa­ky­ki­te man, pen­kių ar de­šim­ties mo­ki­nių kla­sė­je tu­rė­ti 24 va­lan­das dar­bui su vai­kais ne­kon­tak­ti­niam ir 30 mo­ki­nių kla­sė­je tu­rė­ti 12 va­lan­dų, ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų. Tai yra ne­tei­sy­bė, tai de­mo­ra­li­zuo­ja, de­mo­ty­vuo­ja mo­ky­to­jus, dir­ban­čius su di­de­liu mo­ki­nių skai­čiu­mi. Ir tai yra iš tie­sų pats blo­giau­sias da­ly­kas, ku­rį mes, be­je, per pa­siū­ly­mus siū­lo­me tai­sy­ti.

Ne iki ga­lo at­ras­ti at­sa­ky­mai dėl pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ir for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čių – mu­zi­kos, dai­lės mo­kyk­lų mo­ky­to­jų. Ir pa­to­bu­lin­tas va­rian­tas, ku­ris at­ei­na po ko­mi­te­to, gau­na­me įspū­džius ir laiš­kus iš su­in­te­re­suo­tų mo­kyk­lų ar aso­cia­ci­jų, kad čia tik­rai nė­ra ge­ri ga­lu­ti­niai spren­di­mai. Šis eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lis su pa­pil­do­mais pi­ni­gais taip pat ne­ap­ima ir la­bai svar­bių mo­ky­to­jų, pe­da­go­gų gru­pių, to­kių kaip iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų, vi­sų pa­gal­bos spe­cia­lis­tų, ir tik­rai tai yra dar vie­nas di­de­lis trū­ku­mas, ku­ris ne­lei­džia sis­te­min­gai, sis­te­miš­kai spręs­ti klau­si­mų.

Pa­ga­liau at­ei­nu prie pa­si­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti. Aš jau už­si­mi­niau, kad pa­si­bai­gus moks­lo me­tams fak­tiš­kai Sei­mui svars­ty­ti to­kius po­ky­čius, ku­rie bus tai­ko­mi nuo rug­sė­jo 1 die­nos, yra ge­ro su­ma­ny­mo dis­kre­di­ta­vi­mas. Ko­le­gos suo­miai ar bet ku­ri so­li­di vals­ty­bė sa­ko: tol, kol mes ne­su­si­ta­ria­me ir ne­iš­dis­ku­tuo­ja­me, ne­ga­li­me dė­ti ant sta­lo jo­kių re­for­mų, nes, prie­šin­gu at­ve­ju, jos tam­pa pa­smerk­tos.

Da­bar žūt­būt nuo rug­sė­jo 1 die­nos no­ri­ma pri­im­ti spren­di­mą, kur net Sei­mui pri­ėmus tu­rės bū­ti Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jos lyg­mens po­įsta­ty­mi­niai ak­tai, o mo­kyk­los atos­to­gau­ja. Kaip di­rek­to­rius su mo­ky­to­jais su­for­muos eta­tus, kai yra atos­to­gų me­tas? Ar nor­ma­lu, ne­sant tei­si­nės ba­zės, sa­ky­ti: ruoš­ki­tės, kai nė­ra aiš­kaus pa­grin­do? Mes dar net pa­tys ne­ži­no­me, koks bus ga­lu­ti­nis įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­tas, už ku­rį bal­suo­si­me. Ir jau, be abe­jo, ki­ti ko­le­gos taip pat mi­nė­jo da­ly­kus, ku­rie yra su­si­ję su tuo, kad nė­ra mo­kyk­lų tin­klo tai­syk­lių, koks bus lei­džia­mas mi­ni­ma­lus ir mak­si­ma­lus mo­ki­nių mies­te, kai­me skai­čius.

Mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio, net tvar­kos bi­jo­ma mums pa­ro­dy­ti. Tai – ke­lios pa­tai­sos, ku­rios be įtam­pos nor­ma­liai leis­tų pa­si­tikt nau­jus me­tus, tai, kas, pri­ta­rus Sei­mui, tik­rai bū­tų ra­cio­na­lu ir kon­struk­ty­vu. Mes, 30 Sei­mo na­rių, siū­lo­me me­tams ati­dė­ti nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos tai­ky­mą, o 17 mln. su­pla­nuo­tų mo­ky­to­jams pi­ni­gų (ne­reik­tų klai­din­ti, bau­gin­ti ar gąs­din­ti, kad tie pi­ni­gai pra­puls) tie­siog tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mi mo­ky­to­jo at­ly­gio ko­e­fi­cien­tai, pa­skirs­ty­ti nuo rug­sė­jo 1 dienos. To­kiu at­ve­ju at­ly­gi­ni­mo pa­di­dė­ji­mą la­biau pa­jus mo­ky­to­jai, ir ne­be­bus mė­gi­ni­mas pri­sod­rin­ti tuš­čias va­lan­das mo­ky­to­jams, ne­tu­rin­tiems pa­mo­kų su vai­kais, la­bai abe­jo­ti­noms veik­loms fi­nan­suo­ti.

Orien­ta­ci­jos į ko­ky­bę, de­ja, nė­ra, bet ke­lios pa­tai­sos ir stab­te­lė­ji­mas ga­li tik­rai pa­da­ry­ti vi­sam švie­ti­mo sis­te­mos la­bui tei­gia­mus žings­nius, tai kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti mū­sų siū­ly­mams.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti J. Lie­sį. Jums pen­kios mi­nu­tės.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. La­ba die­na, ko­le­gos. Ne­si­kar­to­siu, ką pa­sa­kė prieš tai kal­bė­ję, bet prin­ci­pas yra, ma­tyt, vie­nas. Mes no­ri­me mo­kyk­lai ir mo­ky­to­jams pa­da­ry­ti ge­riau, bet ga­li iš­ei­ti kaip vi­sa­da. Dau­giau rem­siuo­si prak­ti­ka kal­bė­da­mas apie tai, kad pa­pil­do­mas ug­dy­mas ar­ba ne­ži­no­ji­mas, ką mo­ky­to­jas dės­tys, su­prie­ši­na vi­suo­me­nę. Mo­ky­to­jas da­ly­ki­nin­kas, dir­ban­tis ir at­sa­kan­tis už eg­za­mi­nus, už vai­ko pa­ren­gi­mą to­les­niam gy­ve­ni­mui, su­ta­pa­ti­na­mas su tuo, ku­ris da­rys ne­aiš­ku ką, ir bus vie­no­das at­ly­gi­ni­mas, ir jo­kios at­sa­ko­my­bės. Tai nors įves­ki­te šiuo at­ve­ju vals­ty­bi­nį ar­ba mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną. Ap­skri­tai nė­ra ap­ra­šų, ką mo­ky­to­jas tu­rė­tų dės­ty­ti, nė­ra ap­ra­šų, ką mo­ky­to­jas tu­rė­tų da­ry­ti per pa­pil­do­mą ug­dy­mą. Kaip ir ger­bia­mas G. Ste­po­na­vi­čius sa­kė, mes taip pat ne­ma­to­me ir mo­kyk­los ug­dy­mo pla­nų. Su kuo da­bar eta­ti­nis mo­ky­to­jas dirbs? Tuš­čioms sie­noms? Moks­lei­vis sė­di mo­kyk­lo­je pa­gal tvar­ka­raš­tį. Jo pa­mo­kos bai­gia­si 13–14 va­lan­dą. Tai mo­ky­to­jas dir­ba 36 va­lan­das. Su­skai­čiuo­ki­te – mo­ky­to­jas, tu­rin­tis pie­tų per­trau­ką, tu­rė­tų taip pat ei­ti iki 17 va­lan­dos. Tai jis tuš­čias sie­nas mo­kys da­bar mo­kyk­lo­je? Dar­bas su ben­druo­me­ne – ko­kia at­sa­ko­my­bė pe­da­go­gui yra siū­lo­ma? Ką tai reiš­kia? Ką jis tu­ri da­ry­ti? Koks jo tu­ri bū­ti iš­si­la­vi­ni­mas? Mes nie­ko šiuo me­tu ne­ži­no­me.

So­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir mo­ky­to­jai da­ly­ki­nin­kai taip pat gau­na skir­tin­gus at­ly­gi­ni­mus. Ko­dėl mes ne­kal­ba­me apie tai, kaip iš mo­kyk­los iš­gui­ti ko­re­pe­ti­to­rius? Mes ne­kal­ba­me apie tai, kad su­ma­žin­tu­me mo­ki­nių skai­čių, kad da­ly­ki­nin­kai ga­lė­tų pa­reng­ti mo­ki­nius. Mes ne­kal­ba­me apie tai, ko­dėl ne vals­ty­bi­nė­se, o pri­va­čio­se mo­kyk­lo­se nė­ra in­teg­ruo­tų vai­kų. Ko­dėl ten vyk­do­ma at­ran­ka? O vals­ty­bi­nė­se mes tu­ri­me vie­ną mo­ky­to­jo pa­dė­jė­ją, ku­ris net su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti dar su sep­ty­niais hi­pe­rak­ty­viais vai­kais kla­sė­je?

Aš no­riu pa­kal­bė­ti apie tai, kad įve­dė­me ti­ky­bos mo­ky­mą. Kuo tai bai­gė­si po 20 me­tų? Ko­kie da­bar jo pa­va­di­ni­mai? Do­ri­nis, eti­nis, es­te­ti­nis. Aš jau ne­ži­nau. Tai čia bu­vo ruoš­ta­si, ir tai per 20 me­tų, ko­kia kryp­ti­mi nu­ė­jo. Da­bar mes įve­da­me stai­ga ir ne­ži­no­me, ko­kie bus re­zul­ta­tai.

Pail­gi­no­me moks­lo me­tus. Bu­vo kal­bė­ta. Mes pa­sie­kė­me la­bai ge­rą re­zul­ta­tą. Kal­ba­me, kad pail­gi­na­me, ly­giuo­ja­mės į Eu­ro­pą. Ką mo­ki­niai da­ro? Mo­ky­to­jo pre­ro­ga­ty­va mo­ki­nį mo­ky­ti, reng­ti gy­ve­ni­mui, kad jis ga­lė­tų bū­ti at­sa­kin­gas už sa­vo veiks­mus ir ruoš­tų sa­ve pro­fe­si­jai. Tai yra, ma­nau, pa­grin­di­nis iš­šū­kis mo­kyk­los ir mo­ky­to­jo.

Mo­kyk­los va­do­vo veiks­mai da­bar. De­da­me krū­vį. Ne­už­ten­ka pa­mo­kų, imk pa­pil­do­mų. Ne­gra­žu sa­ky­ti, (…) lai­ky­si mo­kyk­lo­je, su kuo ben­drau­si, gau­si še­šias va­lan­das už pa­pil­do­mą ug­dy­mą, nes mo­ki­nių ne­be­bus, au­to­bu­siu­kai bus iš­ve­žę vi­sus pa­gal gra­fi­ką. Mo­ki­niai tu­ri sa­vo gy­ve­ni­mą – vie­ni tre­ni­ruo­ja­si, ki­ti ruo­šia­si gy­ve­ni­mui. Kaip to­liau ta­da da­ry­ti?

No­ri­si pa­brėž­ti, ne­ieš­ko­ki­me al­geb­ros me­to­dų X. Ma­te­ma­ti­ka iš­spręs X su Y su­dė­ju­si, o mes ieš­ko­ki­me, kaip pa­dė­ti jau­nam žmo­gui ge­rai mo­ky­tis, kad jis ga­lė­tų sa­ve pa­ruoš­ti gy­ve­ni­mui, ir ne­kal­bė­ki­me apie tai, kad mo­ky­to­ją iš­gel­bė­si­me. Ne! Mes su­prie­ši­na­me mo­kyk­los vi­suo­me­nę, su­prie­ši­na­me mo­ky­to­jus, nes da­ly­ko mo­ky­to­jas jau tam­pa ly­gus su tuo, ku­ris dir­ba ne­aiš­ku ką ir gau­na tą pa­tį at­ly­gi­ni­mą. Nė­ra jo­kių prie­dų, nė­ra nie­ko. To­dėl siū­lau šio pro­jek­to šie­met ne­pa­lai­ky­ti. Ati­dė­ki­me nors me­tams, iš­dis­ku­tuo­ki­me. Klau­si­mo me­tu ger­bia­mas G. Ste­po­na­vi­čius pa­sa­kė: vi­sa sa­lė bu­vo prieš, tik­tai še­šios ran­kos už. Ką tai reiš­kia? Ačiū.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kal­bės Sei­mo na­rys J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien mes svars­to­me vie­ną iš tri­jų pa­teik­tų es­mi­nių švie­ti­mo sis­te­mos pro­jek­tų. Kal­ba­me apie mo­ky­to­jo dar­bo po­bū­dį. Aš ne­pa­sa­ky­čiau, kad tai re­for­ma, aš ne­pa­sa­ky­čiau, kad tai di­de­lė kai­ta, aš pa­sa­ky­čiau – tai dar­bo ap­skai­tos kei­ti­mas. Ta­čiau ko­kios bus pa­sek­mės to kei­ti­mo? Be abe­jo, yra su­si­ję su ki­tais tei­sės ak­tais, ku­rie bus svars­to­mi, ma­tyt, ki­tą sa­vai­tę. Tai bū­tent per­ėji­mas nuo moks­lei­vio krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo me­to­di­kos prie kla­sės fi­nan­sa­vi­mo me­to­di­kos. Kiek ta­da lė­šų gaus kon­kre­čios mo­kyk­los, kad re­a­li­zuo­tų bū­tent tą mo­de­lį, apie ku­rį šian­dien no­ri­me kal­bė­ti?

Be abe­jo, pa­grin­di­nis sie­kis – su­kur­ti pa­trauk­lias kar­je­ros ga­li­my­bes, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žą, ug­dy­mo ko­ky­bės kė­li­mą. At­vi­rai kal­bant, ana­li­zuo­da­mas tei­kia­mas pa­tai­sas ne­ma­tau są­ry­šio, nes dėl šios ap­skai­tos kei­ti­mo po ru­dens, ma­tyt, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žas dar tik su­men­kės dėl ne­aiš­ku­mo. O ug­dy­mo ko­ky­bė, ma­tyt, ir­gi ne­pa­si­keis, nes pa­grin­di­nis yra pa­mo­kų lai­kas, o ar už­teks pa­mo­kų pa­gal ki­tą fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, bus ma­ty­ti. Bet es­mi­nis da­ly­kas, kad mes no­ri­me nuo ap­mo­kė­ji­mo už va­lan­dą per­ei­ti prie eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo. Ar iš tie­sų mums šia tvar­ka pa­vyks tai pa­da­ry­ti ir ar tas bū­das, ap­mo­ka­mas mo­ky­to­jo va­lan­di­nis dar­bas, yra pa­tei­si­na­mas? Man at­ro­do, kad iki šiol ban­dy­mas ap­mo­kė­ti už dar­bą nu­sta­tant kon­kre­čias va­lan­dų ri­bas yra fik­ty­vus. Kaip ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti kla­sės va­do­vo dar­bą? Kiek va­lan­dų – vie­na va­lan­da, dvi va­lan­dos, trys? Kaip ga­li­ma kon­kre­čiai kon­sta­tuo­ti net­gi pa­si­ruo­ši­mą pa­mo­koms? Šian­dien aš ruo­šiuo­si, tu­rė­da­mas ome­ny, kad ry­toj bus kaž­ko­kia te­ma, gal­būt dvi va­lan­das, o ry­toj gal man rei­kės ruoš­tis pu­sę va­lan­dos, o po­ryt gal man rei­kės vyk­ti į bib­lio­te­ką ir dar ke­tu­rias va­lan­das pra­leis­ti, kad įsi­sa­vin­čiau, ko­kią me­to­di­ką pa­rink­ti ug­dant vie­ną ar ki­tą te­mą.

Mo­ky­to­jo dar­bas yra spe­ci­fi­nis dar­bas ir kon­sta­tuo­tas lai­kas yra pa­mo­kos – čia yra tvar­ka­raš­tis, čia yra aiš­kus dar­bo api­brė­ži­mo lai­kas. Vi­sa ki­ta yra kū­ry­bi­nė veik­la. Kad ir kaip mes no­rė­tu­me, tos veik­lą į kon­kre­čius dar­bo lai­ko rė­mus mes ne­įtrauk­si­me ar­ba tai bus fik­ty­vu­mas. Ir čia es­mi­nis klau­si­mas – ar mes mo­kyk­lo­je ga­li­me leis­ti iš pra­džių ug­dy­ti vai­kus fik­ty­vio­je sis­te­mo­je? Fik­ty­vio­je sis­te­mo­je, nes mo­ki­nys jau ži­no, kad mo­ky­to­jams skir­ta už va­do­va­vi­mą kla­sei vie­na ar dvi va­lan­dos, nors tas mo­ky­to­jas ga­li pa­sa­ky­ti: šią sa­vai­tę aš dvi va­lan­das ati­dir­bau ir, ger­bia­mas tė­ve­li, ku­ris man skam­bi­ni su pro­ble­mo­mis, aš jau ne­ga­liu jū­sų kon­sul­tuo­ti, nes ma­no dar­bo lai­kas bai­gė­si.

Tai yra ne­są­mo­nė, iš prin­ci­po mums rei­kia keis­ti ši­tą ydin­gą sis­te­mą. Kaip tai da­ry­ti? Pra­džio­je aš siū­liau – rei­kė­tų pa­reng­ti ir ana­li­zuo­ti al­ter­na­ty­vų­jį pro­jek­tą. Ko­kiu pa­grin­du? Tuo pa­grin­du, kad mo­ky­to­jo dar­bas yra ap­mo­ka­mas dvi­gu­bai, tai reiš­kia – fik­suo­ja­ma pa­mo­kos va­lan­dos kai­na. Į tą pa­rei­gy­bę, pa­mo­kos kai­ną įei­na ir pa­si­ruo­ši­mas pa­mo­koms, ir są­siu­vi­nių tik­ri­ni­mas, ir edu­ka­ci­nė pro­gra­ma. Tą kai­ną api­brė­žia tas dar­bo lai­kas. Vi­sa ki­ta yra kū­ry­bi­nė veik­la ir ji­nai tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ta per tam tik­rus fi­nan­si­nius prie­dus, ku­rie ne­bū­tų ri­bo­ja­mi pa­gal dar­bo ap­skai­tą – pu­sę mi­nu­tės, pen­kias va­lan­das ar tris mi­nu­tes tu dirb­ti, tu gau­ni prie­dą už va­do­va­vi­mą kla­sei. Va­di­na­si, tu tu­ri at­lik­ti vi­są su­si­ju­sį dar­bą kaip kla­sės auk­lė­to­jo ne­pri­klau­so­mai nuo ta­vo ati­dirb­tų va­lan­dų. Ta­da ta sis­te­ma ne­bū­tų fik­ty­vi, ta­da į tą sis­te­mą bū­tų re­a­liai at­si­žvelg­ta. Ar tai bū­tų įma­no­ma pa­da­ry­ti? Ma­nau, kad šiuo mo­men­tu pa­teik­tas ki­tas tar­pi­nis pro­jek­tas nelemia iš es­mės si­tu­a­ci­jos.

Da­bar dėl vyk­dy­mo ir dėl re­a­li­za­vi­mo. Mes da­bar iš tie­sų jau­di­na­mės, kad tu­ri­me bir­že­lio pa­bai­gą, tu­ri­me ar­tė­jan­tį rug­sė­jį ir cha­o­są. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja eks­tre­ma­li, bet mes tu­ri­me mo­ky­to­jus, tu­ri­me va­do­vus to­kius, ko­kių jo­kia pa­sau­lio ša­lis ne­tu­ri. Tie mo­ky­to­jai, tie va­do­vai su­si­tvar­kė su švel­niuo­ju pro­fi­lia­vi­mu, su­si­tvar­kė su ates­ta­vi­mo įve­di­mu, su­si­tvar­kė su ak­re­di­ta­vi­mu, su au­di­tu iš­ori­niu, vi­di­niu. Rei­kia at­lik­ti ko­kius nors pa­kei­ti­mus sa­vo dar­bo ana­li­zės – pra­šau, per nak­tį pa­ra­šy­si­me to­kią pa­žy­mą ar ki­to­kią pa­žy­mą ir, ne­pai­sy­da­mi to, mes są­ži­nin­gai dirb­si­me su mo­ki­niais vyk­dy­da­mi tą pa­mo­ki­nį ir ne­pa­mo­ki­nį dar­bą. At­liks jie tą pa­rei­gą ir da­bar, at­liks ir suor­ga­ni­zuos dar­bą pui­kiai, bet ko­kį jie tu­rės įspū­dį apie mus vi­sus – čia ki­tas klau­si­mas.

Nuo to, ar mes rug­sė­jy­je įgy­ven­din­si­me blo­giau ar ma­žiau, pri­klau­sys ir tai, kaip mo­ky­to­jai žvelgs į jus, ger­bia­mie­ji po­li­ti­kai, ypač kai mes dar ne­ži­no­me, ko­kie gi fi­nan­si­niai tei­sės ak­tai pas mus at­eis, apie ku­riuos kal­bė­si­me ki­tą sa­vai­tę ir nuo ku­rių pri­klau­sys. Tai­gi lin­kiu iš­tver­mės, ge­ro sa­vait­ga­lio! Kiek­vie­nas ap­si­spręs sa­vaip, o mo­ky­to­jai pa­va­sa­rį pa­da­rys sa­vo spren­di­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kal­bės R. Šar­knic­kas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Šian­dien tur­būt virš 34 tūkst. mo­ky­to­jų Lie­tu­vo­je lau­kia is­tori­nio įvy­kio. Tik 20 % mo­ky­to­jų dir­ba vi­su eta­tu. 80 %, žiū­rint so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, vargs­ta. Šian­dien mes pa­si­tik­rin­si­me, kai bal­suo­si­me. Aš pra­šau mo­ky­to­jų var­du. Aš, kaip bu­vęs mo­ky­to­jas, bu­vau pa­te­kęs prie 80 %, ži­nau, ką reiš­kia dirb­ti ne vi­su eta­tu. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją vėl į tri­bū­ną, svars­ty­si­me pa­tai­sas. Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­tai­sa. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ir jų pa­čių nuo­mo­nė. At­si­ė­mė?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). At­si­ė­mė.

PIRMININKAS. Ki­ta pa­tai­sa taip pat A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo. Taip pat at­si­ė­mė?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, at­si­im­ta.

PIRMININKAS. Ki­ta pa­tai­sa taip pat K. Smir­no­vo ir A. Pa­pir­tie­nės, taip pat at­si­ė­mė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, at­si­ė­mė.

PIRMININKAS. Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo – penk­to prie­do pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­to ir t. t. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Pri­tar­ti iš da­lies. Pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKAS. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Su­ras­tas ben­dras kom­pro­mi­sas.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Pa­nai­kin­ti per­si­den­gi­mą, šiek tiek kils­tel­ta ko­e­fi­cien­tų apa­ti­nė ri­ba mo­ky­to­jams, dėl to di­dės at­ly­gi­ni­mai. Tad mes pri­ta­ria­me, su­tin­ka­me pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­ta pa­tai­sa – Sei­mo na­rių G. Ste­po­na­vi­čiaus, E. Pu­pi­nio, S. Gent­vi­lo, A. Ar­mo­nai­tės, V. Alek­nos, A. Ge­lū­no, G. Vai­če­kaus­ko, J. Lie­sio, E. Gent­vi­lo ir V. Gai­liaus. Kas pri­sta­to­te?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Gal su­tei­ki­me žo­dį pri­sta­ty­ti. G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū. Da­bar jūs ne­mi­ni­te ei­lės tvar­ka. Pa­gal ko­mi­te­to iš­va­dą apie ku­rį pa­siū­ly­mą mes kal­ba­me, dėl ku­rio straips­nio?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes kal­ba­me apie tai, kad jūs no­rė­jo­te, kad bū­tų di­di­na­ma pro­por­ci­ja. Ap­mo­kė­ji­mas bū­tų pa­di­din­tas ten, kur kai­mo vie­to­vė­je ma­žiau, ir (…) san­da­ra.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, su­pra­tau. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų mes ir dis­ku­si­jo­se ak­cen­ta­vo­me, kad rei­kė­tų rū­pin­tis ne­di­de­lė­mis, ma­ža­kom­plek­tė­mis mo­kyk­lo­mis ne­iš­balan­suo­jant ge­rai vei­kian­čių ir ge­rai su­kom­plek­tuo­tų mo­kyk­lų. Skai­čiai, kai dvi­gu­bai dau­giau ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų ma­ža­kom­plek­tė­je mo­kyk­lo­je ga­li bū­ti skir­ta, dir­bant su de­šim­čia ar pen­kiais vai­kais, tuo me­tu su tris­de­šim­čia vai­kų daug kon­tak­ti­nių va­lan­dų tu­rin­tys mo­ky­tojai tu­rės kur kas ma­žiau ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų tai­sy­ti dar­bus, ruoš­tis, aš jau ne­kal­bu apie tai, kad ne­lie­ka pa­pras­tai va­lan­dų di­de­lė­se mo­kyk­lo­se… Pra­šau ko­le­gas ša­lia leis­ti kal­bė­ti. Ne­lie­ka va­lan­dų pra­smin­goms veik­loms ir di­de­lė­se mo­kyk­lo­se, tre­čio­ji ki­še­nė, apie ką kal­ba pir­mi­nin­kas.

Mes siū­lo­me su­vie­no­din­ti, kad, neat­si­žvel­giant į mo­kyk­lų ir kla­sių dy­dį, kon­tak­ti­nių ir ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų san­ty­kis bū­tų nu­sta­ty­tas vie­no­das. Ben­dras prin­ci­pas. Po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se tai bus nu­sta­ty­ta, įsta­ty­me de­ta­liai ne­bu­vo len­te­lių apie tai, to­dėl mes to­kią ben­drą nuo­sta­tą ir pa­siū­lė­me. Aš ti­kiuo­si, kad pri­tar­si­te, ir tai pa­ge­rins dėl bent vie­nos es­mi­nės nuo­sta­tos pa­tį pro­jek­tą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ne­pri­tar­ti, nes iš es­mės mes ma­no­me, kad tai yra pa­na­šiai da­ro­ma, tik per ki­tą pu­sę.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, tu­ri­me bal­suo­ti dėl šios pa­tai­sos. Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria Sei­mo na­rių G. Ste­po­na­vi­čiaus, E. Pu­pi­nio ir t. t. pa­tai­soms, bal­suo­ja už pa­tai­są, ku­rie pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 41, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 5 da­lies Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­siū­ly­mas, ku­rį jie at­si­ė­mė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, jie at­si­ė­mė.

PIRMININKAS. Pa­tvir­ti­no A. Pa­pir­tie­nė. Sei­mo na­rių E. Pu­pi­nio, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ge­lū­no, K. Star­ke­vi­čiaus, A. Na­vic­ko, L. Kas­čiū­no ir D. Ša­ka­lie­nės pa­siū­ly­mas dėl 6 da­lies. Kas pri­sta­ty­ti no­rė­tų? E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia vie­na iš tų ne­tei­sy­bių, kai yra skir­tin­gos ša­ku­tės dėl kon­tak­ti­nių va­lan­dų tiek ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­loms, tiek pro­fe­si­nėms mo­kyk­loms ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­goms. Čia kaip tik siū­ly­mas, kad vis dėl­to kon­tak­ti­nių va­lan­dų skai­čius bū­tų su­vie­no­din­tas šioms mo­kyk­loms: tiek ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­loms, tiek pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir ne­for­ma­lio­jo mo­ky­mo mo­kyk­loms, iš­sky­rus iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ku­rias tai lie­čia. Siū­lau pa­lai­ky­ti, nes taip bus at­kur­ta tei­sy­bė, vis dėl­to mo­ky­to­jų ir pro­fe­si­jos… tu­ri bū­ti ap­mo­ka­mi pa­gal vie­no­dą sis­te­mą. Nie­kas ne­ga­li už­gin­čy­ti, kad pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai tu­ri ma­žiau reng­tis sa­vo da­ly­kams ir kad ypač jų kom­pe­ten­ci­ja tu­ri kil­ti. Jie taip pat tu­ri tu­rė­ti pa­pil­do­mų va­lan­dų ir kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, ir pa­si­reng­ti ug­dy­mo pro­ce­sui. Siū­lau pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Pri­tar­ti iš da­lies. Ko­mi­te­tas iš tik­rų­jų svars­tė ir bu­vo su­in­te­re­suo­tų pu­sių at­sto­vų. Mes pa­sie­kė­me to­kį su­ta­ri­mą, kad nuo bu­vu­sių kon­tak­ti­nių va­lan­dų mak­si­mu­mo 1 tūkst. 132 su­ma­žin­ti iki 1 tūkst. 8, toks da­li­nis su­ta­ri­mas bu­vo pa­siek­tas.

PIRMININKAS. Ar au­to­riai su­tin­ka?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ne­su­tin­ka­me, nes tai yra tik ma­žas pa­kei­ti­mas, da­li­nis pa­kei­ti­mas. Mes ma­no­me, kad vis dėl­to sis­te­ma tu­ri bū­ti vie­no­da. Siū­lo­me bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū. Iš tie­sų po svars­ty­mo ko­mi­te­te mes ga­vo­me ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų skai­čia­vi­mus, taip pat yra ne tik pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se, bet ir dai­lės, ir mu­zi­kos mo­kyk­lo­se. Pa­gal ne­for­ma­laus švie­ti­mo pro­gra­mas dir­ban­čių įstai­gų nuo­gąs­ta­vi­mus ir skai­čia­vi­mus, pa­gal to­kį net ir kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą iš­ei­na, kad šio­se įstai­go­se dir­ban­tys mo­ky­to­jai tie­siog už­dirbs ma­žiau. Aš ga­lė­siu ko­mi­te­te, mes grį­ši­me dar prie to klau­si­mo, jūs gūž­čio­ja­te pe­čiais, ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, bet iš tie­sų to­kių skai­čia­vi­mų pa­grin­du mes no­ri­me, kad ne­bū­tų dis­kri­mi­nuo­ja­mos šios mo­ky­to­jų gru­pės, sa­vi­val­dy­bės ar mi­nis­te­ri­jos stei­gė­jų įstai­gos. Ir dar kar­tą, ko­le­gos, vėl­gi sku­bė­ji­mas ve­da prie ne­pa­grįs­tų ar­ba ne iki ga­lo iš­dis­ku­tuo­tų spren­di­mų. Tai mes no­rė­tu­me pra­šy­ti, kad bū­tų bal­suo­ja­ma dėl mū­sų. Pra­šo­me pri­tar­ti vi­sa ap­im­ti­mi mū­sų pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dau­giau nuo­mo­nių iš­sa­ky­ti ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­riai.

Bal­suo­ja­me dėl šios pa­tai­sos. Kas už Sei­mo na­rių pa­tai­są, bal­suo­ja už, kas ma­no, kad rei­kia pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 40, su­si­lai­kė 18. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 9 da­lies Sei­mo na­rių E. Pu­pi­nio, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ge­lū­no, K. Star­ke­vi­čiaus, A. Na­vic­ko, L. Kas­čiū­no ir D. Ša­ka­lie­nės. Kas no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? E. Pupi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia yra su­si­ję pa­kei­ti­mai, nes jei­gu mes siū­lo­me su­vie­no­din­ti, tai iš tik­rų­jų ši­ta len­te­lė tu­rė­jo bū­ti iš­brauk­ta. Bal­suo­ti iš es­mės jau nė­ra tiks­lo.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­be­ga­li­me bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos. Pri­tar­ti iš da­lies. Ne­ma­tau, ar yra Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, taip. Yra Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos pa­siū­ly­mas, pri­tar­ti iš da­lies. Mo­ty­vai tie pa­tys, kur ką tik mes jau bal­sa­vo­me.

PIRMININKAS. Jūs su­ta­rė­te ir…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Čia yra ben­dra nuo­mo­nė? Ačiū. Bal­suo­ti ne­rei­kia. Dėl 10 da­lies pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių E. Pu­pi­nio, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ge­lū­no, K. Star­ke­vi­čiaus, A. Na­vic­ko, L. Kas­čiū­no ir D. Ša­ka­lie­nės.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tai yra su­si­ję taip pat.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Su­si­ję ši­tie klau­si­mai.

PIRMININKAS. Su­si­ję. Nuo­mo­nės su­de­rin­tos. Bal­suo­ti ne­rei­kia. To­liau II sky­riu­je Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Čia XI sky­riaus?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, čia yra XI sky­riaus.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Kur ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė? Ge­rai. Čia ma­no yra siū­ly­mas pa­nai­kin­ti pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­to apa­ti­nę ri­bą, kad mo­ky­to­jai, dir­ban­tys pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, me­ni­nio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir prieš­mo­kyk­li­nio, gau­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes biu­dže­te ta­da pa­pil­do­mai rei­kė­tų 27 mln., o jų pa­im­ti nė­ra iš kur.

PIRMININKAS. Ar, au­to­riai, su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Pra­šo­te bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Čia vie­na pa­tai­sa, ku­ria ga­li­ma pa­si­gir­ti, ku­ri tik­rai mo­ky­to­jus įver­ti­na, kad so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir mo­ky­to­jas yra vie­no lyg­mens, ir at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų bū­ti vie­no­das, nes jie dir­ba tą pa­tį dar­bą su tais pa­čiais moks­lei­viais to­je pa­čio­je dar­bo vie­to­je. Siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­taip mo­ty­vuo­jan­čių Sei­mo na­rių ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti. Pri­ta­rian­tys pa­tai­sai bal­suo­ja už, pri­ta­rian­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nei bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 32, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo yra dėl III sky­riaus 17 da­lies. Pri­sta­to A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Taip pat pa­siū­ly­mas pa­nai­kin­ti pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­to apa­ti­nę ri­bą, kad mo­ky­to­jai, ku­rie dir­ba pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, gau­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti. Prie tų pa­čių ar­gu­men­tų, ku­riuos aš iš­dės­čiau, ga­liu pri­dur­ti, kad ši­ta pe­da­go­gų ka­te­go­ri­ja jau dir­ba pa­gal eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą, yra su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė, ku­ri pra­de­da veik­ti. Štai ši­tos ka­te­go­ri­jos, kur ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, žmo­nėms bus iš tik­rų­jų an­tru eta­pu di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai pa­gal ras­tą­jį ir su­tar­tą­jį mo­de­lį. Dar­bo gru­pė pa­reng­ta.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Aš tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą pa­siū­ly­mą. Su­tik­čiau su tuo, kad iš tie­sų pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų si­tu­a­ci­ja bus nag­ri­nė­ja­ma vė­liau, ta­čiau tas vė­liau ne­aiš­ku, ka­da bus. Gal po me­tų, gal po dve­jų, o mes vi­sų ki­tų mo­ky­to­jų si­tu­a­ci­ją spren­džia­me da­bar. Tai­gi bū­tų tų mo­ky­to­jų at­žvil­giu są­ži­nin­ga ir tvar­kin­ga, jei­gu ta mi­ni­ma­li al­ga, mi­ni­ma­lus ko­e­fi­cien­tas ne žen­kliai, ta­čiau di­dė­tų. Pa­pil­do­mas lė­šas, ku­rios yra ski­ria­mos ši­tai va­di­na­ma­jai re­for­mai įves­ti, ga­li­ma bū­tų pa­skirs­ty­ti taip, kad at­si­žvelg­tu­me į to ko­e­fi­cien­to pa­di­di­ni­mą, ir tai bū­tų po­zi­ty­vus reiš­ki­nys, nors kas tru­pu­tį pa­jus­tų al­gos di­dė­ji­mą. Ačiū. Siū­lau už. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ge­ra pa­tai­sa ir man nė­ra kaip kal­bė­ti prieš. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me. Sei­mo na­riai, ku­rie pa­lai­ko pa­tai­są, bal­suo­ja už, ku­rie pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 27, su­si­lai­kė 21. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me iš nau­jo, ly­giai. (Bal­sas sa­lė­je: „Ką jūs da­ro­te? Prieš! Taip, taip, prieš. Ką jūs da­ro­te?“)

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 30, su­si­lai­kė 17. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

IV sky­riaus 22 da­lis. Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Čia ana­lo­giš­kai taip pat nai­ki­na­ma apa­ti­nė ko­e­fi­cien­tų ri­ba, kad spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai, lo­go­pe­dai, sur­do­pe­da­go­gai, tif­lo­pe­da­go­gai gau­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti. Mo­ty­vai tie pa­tys, ne­rei­kia kar­to­tis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vus no­rin­čių iš­sa­ky­ti Sei­mo na­rių nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 49, prieš – 30, su­si­lai­kė 21. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­siū­ly­mas dėl V sky­riaus 27 da­lies. Pri­sta­to A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Taip pat nai­ki­na­ma apa­ti­nė ko­e­fi­cien­to ri­ba psi­cho­lo­gų asis­ten­tams, psi­cho­lo­gams, so­cia­li­niams pe­da­go­gams ir švie­ti­mo pa­gal­bos įtai­go­se dir­ban­tiems spe­cia­lie­siems pe­da­go­gams, lo­go­pe­dams, sur­do­pe­da­go­gams, tif­lo­pe­da­go­gams tam, kad pa­di­dė­tų jų at­ly­gi­ni­mai.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti. Mo­ty­vai tie pa­tys.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­dė­ki­te mums šiek tiek su­pras­ti. Jūs, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, nuo­la­tos iš tri­bū­nos kar­to­ja­te, kad nė­ra pi­ni­gų, nė­ra pi­ni­gų pa­kel­ti mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mų. Jūs man pa­aiš­kin­ki­te, mes ką tik pri­ėmė­me spren­di­mus, ir jūs bal­sa­vo­te dėl to, kad vals­ty­bė ne­tek­tų 1 mlrd. 900 eu­rų per tre­jus me­tus, ir da­bar čia sa­ko­te, kad nė­ra pi­ni­gų pa­di­din­ti so­cia­li­niams pe­da­go­gams ir psi­cho­lo­gams at­ly­gi­ni­mus. Man at­ro­do, kad čia mes ben­dru su­ta­ri­mu tu­rė­tu­me to­kiai jaut­riai sri­čiai, žmo­nėms, ku­rie dir­ba tik­rai la­bai su­dė­tin­gą ir jaut­rų dar­bą su vai­kais, tu­rin­čiais įvai­rių su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų, su­tri­ki­mų, psi­cho­lo­gams, so­cia­li­niams pe­da­go­gams, man at­ro­do, mes pri­va­lo­te tie­siog ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti, nes aki­vaiz­du, kad fi­nan­sa­vi­mas tam tik­rai yra, rei­kia tik no­ro.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti dėl šios pa­tai­sos. Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys pa­tai­sai, bal­suo­ja už, o ku­rie pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 49, prieš – 30, su­si­lai­kė 21. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės ir K. Smir­no­vo pa­siū­ly­mas dėl VI sky­riaus 31 da­lies. Pri­sta­to A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Taip pat nai­ki­na­ma apa­ti­nė ri­ba auk­lė­to­jams, kon­cert­meis­te­riams ir akom­pa­nia­to­riams.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti – vėl­gi tos pa­čios ša­ku­tės.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė? Už­si­ra­šė – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. Mo­ty­vai už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, dar kar­tą no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, jūs vis ne­at­sa­ko­te, sa­ko­te: ar­gu­men­tas yra, kad ne­tu­ri­te pi­ni­gų tam. Bet, pri­min­siu, 2019 me­tams jūs tei­kė­te siū­ly­mą, dėl ku­rio vals­ty­bės biu­dže­tas ne­te­kų 320 mln., 320 mln. yra ne­te­ki­mas, o šiam siū­ly­mui rei­kia ke­lių mi­li­jo­nų. Tai kaip ga­li bū­ti, kad čia 320 mln. jums ne­gai­la, o ke­lių mi­li­jo­nų jūs ne­su­ran­da­te? Kaip taip ga­li bū­ti? Pra­šom pa­aiš­kin­ti.

PIRMININKAS. Tai bu­vo mo­ty­vai už. Dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pa­siū­ly­mo. Pri­ta­rian­tys pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, tie, ku­rie pa­lai­ko ko­mi­te­to nuo­mo­nę ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 28, su­si­lai­kė 24. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš jau pra­de­du gal­vo­ti, kad ši­tuo klau­si­mu rei­kia da­ry­ti ko­kią nors va­lan­dos ar dvie­jų per­trau­ką, nes bū­tų ge­rai, kad iš tik­rų­jų prem­je­ras ar fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja iš­aiš­kin­tų vie­ną pa­pras­tą klau­si­mą. Mums aiš­ki­na, kad ki­tais me­tais pi­ni­gų yra daug, ga­li­ma ­im­ti net 320 mln. eu­rų, o val­dan­tie­siems aiš­ki­na, kad nė­ra pi­ni­gų. Po­nas E. Jo­vai­ša da­bar yra to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad jam kaž­kaip, man at­ro­do, ne tą in­for­ma­ci­ją pa­sa­kė, ir da­bar val­dan­tie­ji, man at­ro­do, la­bai klys­ta. Gal ga­li­me su­tar­ti da­ry­ti po­ros va­lan­dų per­trau­ką ir iš­si­aiš­kin­ti, ar yra ki­tais me­tais pi­ni­gų, ar nė­ra.

PIRMININKAS. Vie­ną sta­tu­ti­nę per­trau­ką jūs ga­lė­tu­mė­te da­ry­ti iki ki­to po­sė­džio. Bet jūs jos ne­pa­pra­šė­te. Tę­sia­me. (Bal­sai sa­lė­je)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ga­liu aš pa­pra­šy­ti. Frak­ci­jos var­du pra­šo­me per­trau­kos iki ki­tos po­sė­džio. Da­bar aiš­kiau?

PIRMININKAS. Da­bar aiš­kiau. Bal­suo­ja­me dėl per­trau­kos.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Svei­ki at­vy­kę į Sei­mą.

PIRMININKAS. Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 40, prieš – 52, su­si­lai­kė 5. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ačiū, pra­ne­šė­jau.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-149. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, siū­ly­čiau ši­to klau­si­mo taip pat ne­svars­ty­ti, nes mes ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te esa­me at­krei­pę dė­me­sį, kad ne­bu­vo iš­lai­ky­ta tvar­ka, kei­čiant mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­mą, tai vė­liau ga­li­mai grės­tų ir prieš­ta­ra­vi­mais Kon­sti­tu­ci­jai. To­dėl tie­siog siū­ly­čiau ne­svars­ty­ti ir su­teik­ti ga­li­my­bę pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­tai­sy­ti si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. Tu­rė­tu­me iš­girs­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko nuo­mo­nę, E. Jo­vai­šos nuo­mo­nę. Pri­ta­ria, su­tin­ka su šia nuo­mo­ne. Ge­rai, ne­svars­to­me šio klau­si­mo.

 

13.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2296 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10a klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2296. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė M. Na­vic­kie­nė. L. Kas­čiū­nas. Kvie­čiu L. Kas­čiū­ną.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tie­siog pra­šau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę šį klau­si­mą, ir tiek. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. O jei­gu dar kon­kre­čiau, dėl mū­sų siū­ly­mo leis­ti dirb­ti pu­sę eta­to ir pir­mai­siais mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės me­tais.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rys J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Dėl ko­kių ar­gu­men­tų iš es­mės rei­kė­tų tai svars­ty­ti da­bar, šio­je se­si­jo­je, šian­dien? Klau­si­mas ak­tu­a­lus, su­tin­ku. Bet ko­dėl rei­kė­tų įtrauk­ti jį į mū­sų se­si­jos pro­gra­mą? Ko­dėl? Kas at­si­tiks šian­dien, ry­toj? Ne­iš­gir­dau, ko­kie ar­gu­men­tai. Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Ja­ros­la­vai, su­rink­ti 48 Sei­mo na­rių pa­ra­šai. La­bai stip­rus ar­gu­men­tas, be­veik 50.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš­ties mes šian­dien su­si­rin­ko­me į ne­ei­li­nę se­si­ją, val­dy­ba nu­spren­dė, kad įsta­ty­mų pro­jek­tai yra ypač svar­būs. Ka­dan­gi yra penk­ta­die­nis, ne­nu­ma­ty­ta se­si­jos ple­na­ri­nio po­sė­džio die­na, ir stai­ga at­si­ran­da pa­siū­ly­mų dėl tos dar­bo­tvarkės, pa­pil­dy­ti dar­bo­tvarkę, t. y. pa­teik­ti. Tai man ir­gi, sa­ky­ki­me, kaip ne nau­jo­kui, at­ro­do keis­to­kai. Ar ga­li­ma pik­tnau­džiau­ti ne­ei­li­nio po­sė­džio dar­bo­tvarke, tei­kiant taip ją pa­pil­dy­ti?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mam ko­le­gai pri­min­siu, kad pa­pras­tai vi­sas pa­sau­lis dir­ba penk­ta­die­nį, iš­sky­rus is­la­mo pa­sau­lį, ku­riam penk­ta­die­nis ir šeš­ta­die­nis yra ne ­dar­bo die­nos. Šiaip krikš­čio­niš­ka­sis pa­sau­lis dir­ba penk­ta­die­niais ir vi­si Lie­tu­vos žmo­nės dir­ba šian­dien. Aš siū­ly­čiau taip pat ir mums dirb­ti, ir pri­im­ti įsta­ty­mus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl dar­bo­tvarkės pa­pildy­mo.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 8, su­si­lai­kė 19 Sei­mo na­rių. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Svars­ty­mas.

Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vuo­jan­čių nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 12, su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2296) pri­im­tas. (Gon­gas)

Dar­bo­tvarkės 1-10b… Prieš pa­skelb­da­mas ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą, tu­riu pa­gar­sin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo val­dy­bos spren­di­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­nu­ma­ty­to po­sė­džio su­šau­ki­mo“, 2018 m. bir­že­lio 22 d.: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo val­dy­ba, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 99 straips­niu, nu­spren­džia su­šauk­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį 2018 m. bir­že­lio 22 d. 14 val. 30 min.“ Šian­dien. Dar­bo­tvarkė pri­de­da­ma. Kaip M. Ma­jaus­kas sa­kė, tai yra dar­bin­ga die­na – penk­ta­die­nis. Dar­bo­tvarkėje – vals­ty­bės tar­ny­ba ir eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

A. SKARDŽIUS. Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­jau pa­tiks­lin­ti. Ka­dan­gi, aš su­pran­tu, svar­biems įsta­ty­mams, rei­ka­lin­giems Vy­riau­sy­bei ir ap­sk­ritai Lie­tu­vai, šis su­šauk­tas po­sė­dis stai­ga kon­ser­va­to­rių dė­ka vir­to opo­zi­ci­ne kon­ser­va­to­rių dar­bo­tvarke jų klau­si­mams svars­ty­ti, nes par­ti­jos pir­mi­nin­kas po­nas G. Land­sber­gis frak­ci­jos var­du pa­pra­šė, kad svar­būs klau­si­mai bū­tų eli­mi­nuo­ti, t. y. pa­da­ry­ta per­trau­ka, tai yra pik­tnau­džia­vi­mas ne­ei­li­nių po­sė­džių… Aš ne­kves­tio­nuo­ju dėl penk­ta­die­nio ir t. t. Tai, be abe­jo, dar­bo die­na, nes nė­ra dar­bo san­ty­kių, kaip ži­no­te, Sei­mo na­riai ne­tu­ri dar­bo san­ty­kių, po­nui M. Ma­jaus­kui, kaip nau­jo­kui, no­riu pa­aiš­kin­ti. Tai yra kiek­vie­na dar­bo die­na per ke­tverius me­tus yra dar­bo die­na.

PIRMININKAS. Ačiū.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Kad ži­no­tų.

PIRMININKAS. Tai bu­vo dėl ve­di­mo tvar­kos.

 

13.27 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2177 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-10b klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2177. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys L. Kas­čiū­nas. Kvie­čiu.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pir­miau­sia iš tie­sų no­riu pa­dė­ko­ti už tai, kad lei­do­te pri­sta­ty­ti. Ir aš po­nui A. Skar­džiui no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra šei­mos po­li­ti­kos klau­si­mas, jis yra svar­bus klau­si­mas ir jis ga­li bū­ti svars­to­mas ir penk­ta­die­niais.

Bet aš pa­si­steng­siu la­bai trum­pai pri­sta­ty­ti jo es­mę. Apie mū­sų ša­lies de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją esa­me ne kar­tą kal­bė­ję, bet yra dar kai ku­rių skai­čių, ku­riuos rei­kia tu­rė­ti gal­vo­je. 1,7 – tiek vai­ko šian­dien ten­ka šei­mai ir tai yra ne­pa­kan­ka­mas ro­dik­lis mū­sų de­mo­gra­finei pu­siau­svy­rai vals­ty­bė­je ir vi­suo­me­nė­je pa­lai­ky­ti. Bet įdo­mus da­ly­kas yra tai, kad ap­klau­sų me­tu yra pa­klaus­ta žmo­nių, kiek jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, no­rė­tu­mė­te tu­rė­ti vai­kų, ir tas skai­čius yra daug di­des­nis – t. y. 2,3, sa­ky­kim, sta­tis­tiš­kai, at­ro­do. Ki­taip ta­riant, vals­ty­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie ap­lin­kos ge­ri­ni­mo, kad tas žmo­nių lū­kes­tis tu­rė­ti dau­giau vai­kų ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas. Moks­li­nė­je li­te­ra­tū­ro­je yra iš­ski­ria­mos trys es­mi­nės kryp­tys, ku­rio­mis rei­kė­tų dirb­ti, kad gims­ta­mu­mas aug­tų.

Pir­ma, be jo­kios abe­jo­nės, fi­nan­si­nė ba­zė – vals­ty­bės pa­ra­ma ar­ba pa­ska­tos. Įvai­rios ša­lys tai spren­džia įvai­riai: per vai­ko pi­ni­gus, per pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­tas. Tai yra vie­nas blo­kas.

Ant­ras blo­kas yra vis dėl­to XXI am­žiaus tur­būt re­a­ly­bė – su­de­rin­ti šei­mą ir dar­bą. At­si­ran­da la­bai daug as­me­ni­nių si­tu­a­ci­jų, kai bū­si­ma ma­ma tie­siog ne­si­ryž­ta ei­ti au­gin­ti vai­ko, nes ne­no­ri nu­trauk­ti ry­šio su dar­bu. De­ja, tai yra re­a­ly­bė, ku­ri kar­tais pri­ver­čia žmo­nes nei­gia­mai ap­si­spręs­ti dėl vai­kų au­gi­ni­mo.

Tre­čias blo­kas, mums ge­rai ži­no­mas, be jo­kios abe­jo­nės, yra so­cia­li­nė in­fra­struk­tū­ra, ar­ba dar­že­liai. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, ką mes siū­lo­me, tai at­lie­pia tą pir­mą­jį blo­ką ir ant­rą­jį blo­ką, kal­ba­me apie pa­ja­mų di­di­ni­mą ir apie tai, kad bū­tų iš­lai­ky­tas vie­noks ar ki­toks ry­šys tarp dar­bo ir šei­mos.

Tai­gi es­mė ši­to pa­siū­ly­mo yra la­bai pa­pras­ta, kad pir­mais mo­ti­nys­tės ar tė­vo atos­to­gų me­tais bū­tų ga­li­ma dirb­ti pu­se eta­to, ar­ba 20 va­lan­dų per sa­vai­tę. Iki šiol, šian­dien, Lie­tu­vo­je to da­ry­ti ne­ga­li­ma ar­ba ga­li­ma, bet tie pi­ni­gai bus iš­skai­čiuo­ti iš mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės iš­mo­kos, ku­rią žmo­gus gau­na.

Mes siū­lo­me pa­tai­są, ku­ri iš prin­ci­po mū­sų biu­dže­tui nie­ko ne­kai­nuo­tų, kad at­si­ras­tų šiek tiek lanks­tu­mo ir at­si­ras­tų ga­li­my­bė su­de­rin­ti: au­gin­ti vai­ką, kar­tu šiek tiek dau­giau už­si­dirb­ti ir taip pat gal­būt iš­sau­go­ti ry­šį su sa­vo kar­je­ra ir dar­bu. La­bai pa­pras­tas, kon­kre­tus pa­siū­ly­mas. Mes la­bai ti­ki­mės, kad po pa­tei­ki­mo bū­tų ga­li­ma jam pri­tar­ti, o po to jau, be jo­kios abe­jo­nės, ana­li­zuo­ti pa­gal ben­drą sis­te­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo tiks­las – su­kur­ti, kad ypač pir­mai­siais me­tais at­si­ras­tų ry­šys tarp tė­vų ir vai­kų, tas la­bai svar­bu, kad pa­tys vai­kai ta­me da­ly­vau­tų. Tai toks ly­ri­nis nu­kry­pi­mas.

Bet klau­si­mas la­bai tech­ni­nis. Ka­dan­gi tai yra įsta­ty­mas, ku­ris kom­pen­suo­ja ne­tek­tas pa­ja­mas, pa­brė­žiu, ne­tek­tas, tai yra drau­di­mo įsta­ty­mas, pa­gal jo es­mę ir tvar­ką, jei­gu tu gau­si ko­kių nors dar­bi­nių pa­ja­mų, drau­di­mo sis­te­ma tu­rė­tų mi­nu­suo­ti gau­tas pa­ja­mas, ku­rios tau su­tei­kia­mos pa­gal drau­di­mo prin­ci­pą, nes kom­pen­suo­ja ne­tek­tas pa­ja­mas, pa­brė­žiu, ne­tek­tas pa­ja­mas. Tu dir­bi, va­di­na­si, gau­ni. Tai­gi pa­gal jū­sų pa­siū­ly­mą tam žmo­gui iš­ei­na nu­lis. Tie­siog tu jam lei­di dirb­ti, bet jis jo­kio iš­lo­ši­mo iš drau­di­mo ne­tu­ri, nes drau­di­mas mo­kės ma­žes­nes pa­ja­mas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jei­gu jūs bū­tu­mė­te nuo­sek­liai per­skai­tęs mū­sų pro­jek­tą, mes siū­lo­me, kad tas mi­nu­sa­vi­mas ga­lio­tų tik tam dar­bo už­mo­kes­čiui, ku­ris bū­tų virš pu­sės eta­to. Tai la­bai svar­bus da­ly­kas.

Da­bar dėl ry­šio tarp tė­vų ir vai­kų. Be jo­kios abe­jo­nės, tai yra fun­da­men­ta­lus da­ly­kas. Tai, ką mes siū­lo­me, ne­bus koks nors pri­vers­ti­nis da­ly­kas, tai bus ga­li­my­bė rink­tis. Jei­gu to­kia ga­li­my­bė rink­tis ir iš­lai­ky­ti ry­šį su dar­bu, ir gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų pa­ska­tins bent ke­lis tūks­tan­čius bū­si­mų ma­mų ryž­tis au­gin­ti vai­kus, ei­ti šiuo ke­liu, tai ir bus mū­sų vi­sų di­džiau­sias lai­mė­ji­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je. O vi­si ki­ti sis­te­mi­niai da­ly­kai prie ši­to tiks­lo, ku­rį mes tu­ri­me ir sau ke­lia­me, at­ro­do tik­rai la­bai kuk­liai.

Mie­lie­ji, šiuo at­ve­ju ar­gu­men­tai dėl sis­te­mos vis dėl­to yra tik­rai ne­pa­kan­ka­mi, kad bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti re­a­liai. Mie­lie­ji, tik­rai yra at­sa­ky­mų. Be to, da­bar ant­rai­siais mo­ti­nys­tės atos­to­gų me­tais jau ga­li­ma dirb­ti. Klau­si­mas, ko­dėl ne­ga­li­ma to da­ry­ti pir­mai­siais me­tais?

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų pri­ta­riu tam, jog jau­nos šei­mos, jau­ni tė­vai kuo grei­čiau su­grįž­tų į dar­bo rin­ką, ne­pra­ras­tų kom­pe­ten­ci­jų, to­bu­lė­tų. Tur­būt ne tik bu­vi­mas na­muo­se yra ver­ty­bė, bet ir įsi­trau­ki­mas į vi­suo­me­ni­nę veik­lą, so­cia­li­nę veik­lą, pro­fe­si­nę veik­lą stip­ri­na šei­mą. Aš la­bai pri­ta­riu šiam pro­jek­tui, bet no­rė­jau pa­klaus­ti, ar ana­li­za­vo­te ki­tų ša­lių prak­ti­kas? Kiek Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių tai­ko to­kį mo­de­lį? Ar ar­čiau mū­sų – Bal­ti­jos ša­lys, Len­ki­ja, ko­kie ten yra mo­de­liai? Ar yra ša­lių, ku­rios tai­ko kaip tik to­kią prak­ti­ką?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis My­ko­lai, kaip ir mi­nė­jau, ki­to­se ša­ly­se yra su­kur­ta gal­būt šiek tiek ki­to­kia ge­ro­vės sis­te­ma, pa­lai­kanti šei­mas, ku­rios ryž­ta­si au­gin­ti vai­kus. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je už pir­mą vai­ką vals­ty­bė mo­ka 55 eu­rus, už an­trą – dar 55 eu­rus, už tre­čią – jau 300 eu­rų, o ket­vir­tas vai­kas – jau 355 eu­rai ir taip to­liau. Tai ro­do, kad esant to­kiai si­tu­a­ci­jai to­kių lanks­tu­mo prie­mo­nių gal­būt ir ne­rei­kia įves­ti. Kai mes pri­ar­tė­si­me prie tų stan­dar­tų, gal­būt ir mes ga­lė­si­me šiuos vi­sus sis­te­mi­nius da­ly­kus nag­ri­nė­ti ki­taip. Bet mums toks lanks­tu­mas, ku­rį mes čia siū­lo­me ir ku­ris nie­ko ne­kai­nuo­ja iš prin­ci­po, aš ma­nau, bū­tų la­bai sėk­min­gas spren­di­mas bent ku­riai nors da­liai žmo­nių, ypač vi­du­ri­nės kla­sės da­liai žmo­nių, pa­leng­vin­ti ap­si­spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia Sei­mo na­rė R. Mi­liū­tė.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš jū­sų pri­sta­ty­mo su­pra­tau, kad dir­bant pir­mai­siais me­tais pro­por­cin­gai ne­bus ma­ži­na­ma mo­ti­nys­tės iš­mo­ka. Sa­ky­ki­te, ar yra įvar­dy­tas po­vei­kis vie­šie­siems fi­nan­sams, jei­gu iš­mo­ka ne­bus ma­ži­na­ma?

Ant­ras klau­si­mas. Kaip ma­no­te, jei­gu tė­čiai daž­niau ei­tų tė­vys­tės atos­to­gų, ar tai ne­bū­tų ge­ras spren­di­mas, nes ma­mos ga­lė­tų iš­lik­ti ak­ty­ves­nės tiek dar­bo rin­ko­je, tiek ir vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, ir ar vie­na iš Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vų, ku­rio­je kal­ba­ma apie ly­ges­nį tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės atos­to­gų pa­si­skirs­ty­mą, ne­iš­spręs­tų da­lies pro­ble­mų, apie ku­rias jūs kal­ba­te, pri­sta­ty­da­mas šį pa­siū­ly­mą?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, la­bai ačiū už klau­si­mus. Į pir­mą klau­si­mą la­bai trum­pai, ne­tu­rės po­vei­kio vie­šie­siems fi­nan­sams, tai ne­kai­nuos.

O ant­ras da­ly­kas, aš vi­siš­kai su­tin­ku, lanks­tu­mo įve­di­mas tam tik­ra pras­me vi­du­je, šei­mai ap­si­spren­džiant, pa­si­da­li­nant at­sa­ko­my­bę, ga­li pa­ska­tin­ti ir tė­vus pri­si­im­ti dau­giau at­sa­ko­my­bės. Gal šiuo pa­siū­ly­mu mes nu­šau­si­me du zui­kius?

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas iš es­mės jau pa­klaus­tas. Aš ir­gi bi­jo­jau, kad ne­nu­ken­tė­tų šei­mos, kad ne­bū­tų taip, kad jos nu­ken­tė­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš ma­nau, čia da­ro­mas tei­sin­gas žings­nis, nes iš tik­rų­jų tą ro­do ki­tų ša­lių pa­tir­tis, Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­tis, kad ne tik mo­ti­nys­tės iš­mo­kų dy­dis svar­bu, ska­ti­nant mo­te­ris, šei­mas au­gin­ti dau­giau vai­kų, bet la­bai svar­bu su­da­ry­ti ga­li­my­bę jau­nai mo­te­riai, au­gi­nant vai­kus, ne­pra­ras­ti sa­vo pro­fe­si­nės kar­je­ros ga­li­my­bių. Tai šiuo at­ve­ju ma­nau, kad tą ak­cen­tą rei­kia ir­gi sa­ky­ti, kad mo­te­riai, ku­riai su­da­ro­ma ga­li­my­bė dirb­ti pu­se eta­to ar kiek, kad tai yra jos pro­fe­si­nės kar­je­ros iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bė. Bet kar­tu ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ar jūs ne­ma­no­te, ne­ži­nau, ar jūs, ar kar­tu su ko­le­go­mis, su šei­mos rė­mė­jų gru­pe, kad rei­kė­tų iš es­mės sis­te­miš­kai per­žiū­rė­ti vi­sus in­stru­men­tus, ku­rie yra ski­ria­mi šei­mai ska­tin­ti au­gin­ti vai­kus, tarp jų ir tą pri­va­lo­mą vy­rų atos­to­gų sis­te­mą įve­di­nė­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …ki­tus da­ly­kus, ar te­nai pri­ėmi­mo į vals­ty­bės tar­ny­bą tei­sės pa­ska­ti­ni­mą toms mo­te­rims, ku­rios au­gi­na du vai­kus? Man at­ro­do, yra lai­kas, kai ga­lė­tu­me daug da­ly­kų tie­siog sis­te­miš­kai per­žiū­rė­ti ir su­dė­lio­ti, o ne tik at­ski­rais ga­ba­liu­kais ban­dy­ti tą sis­te­mą to­bu­lin­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vi­siš­kai tei­sin­gai, po­li­ti­ko­je rei­ka­lin­gas sis­te­mi­nis po­žiū­ris, jis yra bū­ti­nas ir svar­bus. No­riu tik ak­cen­tuo­ti, kad mū­sų šis kon­kre­tus pa­siū­ly­mas yra ga­vęs įvai­rių aso­cia­ci­jų – šei­mų, darbš­čių ma­mų, ver­slių ma­mų pri­ta­ri­mą, jos re­mia ši­tą da­ly­ką, bū­tent ak­cen­tuo­ja, ką jūs mi­nė­jo­te, tą lanks­tu­mą ir ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti ry­šį. Aš tik­rai ma­nau, kad ga­li­me ras­ti for­ma­tą Sei­me, kai bū­tų ga­li­ma vis­ką įver­tin­ti. Tie­są sa­kant, ir mū­sų ši­tas pa­siū­ly­mas da­bar tei­kia­mas vie­nas, bet mes pa­siū­lė­me tam tik­rą kom­plek­są. Vie­nas iš ki­tų pa­siū­ly­mų, pa­vyz­džiui, yra dėl si­tu­a­ci­jos, ku­rią rei­kia spręs­ti su ma­mo­mis ar bū­si­mo­mis ma­mo­mis, ku­rios stu­di­juo­ja, jų so­cia­li­nė ap­sau­ga yra mi­ni­ma­li. Jos ga­li ti­kė­tis tik me­tus gau­ti tam tik­rą per 200 sie­kian­čią iš­mo­ką, nors aki­vaiz­du, stu­di­juo­jant to ne­pa­kan­ka, nes ga­li griū­ti gy­ve­ni­mas ir pa­na­šiai, to­dėl mes siū­lo­me pra­tęs­ti tos iš­mo­kos mo­kė­ji­mą, tik kol kas šian­dien mes to ne­dis­ku­tuo­ja­me. Be jo­kios abe­jo­nės, rei­kia gal­vo­ti ir apie pa­ska­tas vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir ki­tur. Pri­tar­da­mas jū­sų min­čiai, ma­nau, kad taip, to­kiai dis­ku­si­jai tik­rai yra erd­vės ir lai­kas tam tin­ka­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ar vi­są su­mą su­dė­jus, jei­gu jis dirbs ar ne­dirbs, ar ji, kaip yra nuo­gąs­ta­vi­mų, ne­di­dės, nes tai ne­lei­džia ki­ti įsta­ty­mai? Mes lyg ir ža­dė­si­me, kad štai, ei­ni į dar­bą, tau iš­sau­go­ja­mos ga­ran­ti­jos, o ben­drai ma­te­ria­liai ma­mos ir tė­čiai liks ne­pa­rem­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, tai mes ir siū­lo­me, kad iš mo­ti­nys­tės ar­ba vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kų bū­tų at­ima­mos pa­ja­mos, gau­na­mos už dar­bą po dvi­de­šim­tos sa­vai­ti­nės dar­bo va­lan­dos. Tai nustatome tam tik­rą kar­te­lę, nuo ku­rios ne­ga­lė­tų bū­ti at­ima­mos, ta­da tos re­zer­va­ci­jos ar tie prie­kaiš­tai, ku­rie čia nu­skam­bė­jo, ne­ga­lio­ja. Ki­taip ta­riant, ša­lia tos iš­mo­kos ga­lė­si gau­ti dar ir da­lį sa­vo at­ly­gi­ni­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Svei­ki­nu su šiuo siū­ly­mu. Tie­siog no­rė­jau pa­klaus­ti. Ly­gi­nat su si­tu­a­ci­ja Len­ki­jo­je, įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios siū­lo­mos Len­ki­jo­je, kaip jūs ma­no­te, ko mums dar trūk­tų, kad šį ge­rą­jį pa­vyz­dį ban­dy­tu­me įgy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je, ži­no­da­mi, kad ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma sie­kia tų san­ty­kių ge­ri­ni­mo? Gal tai bū­tų vie­nas iš ga­li­mų ke­lių jiems eiti ta lin­kme?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Len­ki­jos pa­vyz­dys da­bar su­lau­kė daug įvai­raus dė­me­sio, aiš­ku, pir­miau­sia po­zi­ty­vaus dė­me­sio, jis da­vė efek­tą. Per vie­nus me­tus be­veik de­šim­ta­da­liu iš­au­go gims­ta­mu­mas Len­ki­jo­je. Nors rei­kia pa­brėž­ti, vie­ną la­bai svar­bų da­ly­ką, kad gims­ta­mu­mo ro­dik­lis Lie­tu­vo­je yra aukš­tes­nis nei gims­ta­mu­mo ro­dik­lis Len­ki­jo­je. Len­ki­jo­je jis bu­vo nu­kri­tęs iki 1,4 vai­ko. Tai da­bar jie šiek tiek at­šo­ko nuo dug­no, ei­na į prie­kį, bet, be jo­kios abe­jo­nės, tai kai­nuo­ja. Tur­būt ko rei­kia, tai rei­kia skir­ti fi­nan­sų tai sri­čiai, jei­gu su­vo­kia­me, kad de­mo­gra­fija yra di­džiau­sias iš­šū­kis mū­sų vi­suo­me­nei, rei­kia in­ves­tuo­ti. O pa­gal ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to da­lį, ski­ria­mą šei­mos po­li­ti­kai, Lie­tu­va vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra vie­na iš pas­ku­ti­nių. Šiuo atve­ju erd­vės ben­drai veik­ti ir to­bu­lė­ti mums vi­siems tik­rai yra la­bai daug.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Klau­sian­čių dau­giau nė­ra. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą. Ap­si­spren­džiant tu­rė­ti vai­kų, iš tik­rų­jų di­de­lę įta­ką tu­ri ne tik mo­ti­nys­tės ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka, bet taip pat ir ga­li­my­bės da­ry­ti kar­je­rą. Daž­nai mo­te­riai su­stab­dy­mas sa­vo dar­bi­nės veik­los iš tik­rų­jų yra ga­na pro­ble­miš­kas da­ly­kas ir kar­tais dėl šios prie­žas­ties vai­kų su­si­lau­ki­mas yra nu­ke­lia­mas ne­ri­bo­tam lai­ko­tar­piui. Pa­sau­lis kei­čia­si, kei­čia­si ir dar­bo for­mos, daž­nai at­si­ran­da ir lanks­tu­sis dar­bo gra­fi­kas, ir ga­li­my­bės de­rin­ti ir šei­mą, ir dar­bą, ir dar­bas na­muo­se. Tik­rai kar­tais net ir pri­žiū­rint vai­ką ga­li­ma dirb­ti na­muo­se. Čia jo­kių pa­pil­do­mų iš­mo­kų vals­ty­bei ne­kai­nuo­ja, čia tie­siog su­da­ro­ma ga­li­my­bė žmo­gui, ne­pra­ran­dant su­kaup­tos drau­di­mi­nės iš­mo­kos, kar­tu de­rin­ti dar­bą ir šei­mą ir pu­se eta­to dirb­ti tuo pa­čiu me­tu ir pri­žiū­rint sa­vo ma­žą vai­ku­tį. Tie­siog siū­ly­čiau pa­lai­ky­ti, nes tai tik­rai pa­ge­ri­na de­ri­ni­mą šei­mos ir dar­bo są­ly­gų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­nis nuo­gąs­ta­vi­mas, ku­ris ky­la dis­ku­tuo­jant su Vy­riau­sy­be, man te­ko dis­ku­tuo­ti apie šį pro­jek­tą… Nė­ra taip, kad mes čia nu­si­tei­kę prie­šiš­kai prieš Mo­ni­ką ar prieš kaž­ką, bet re­a­liai si­tu­a­ci­ja yra to­kia. Di­džio­ji dalis žmo­nių, gal­būt ne dau­gu­ma, bet di­de­lė da­lis žmo­nių da­rys taip: ge­rai už­dir­ban­tys tė­ve­liai ims atos­to­gas, o re­a­liai su vai­kais li­ku­sios mo­ti­nos… ims atos­to­gas tė­ve­liai ir dirbs, o re­a­liai su vai­kais li­ku­sios mo­ti­nos gaus drau­di­mą tik nuo mi­ni­ma­lios al­gos. Tai yra pro­ble­ma. Tai il­gai­niui su­da­rys at­ly­gi­ni­mų, tiks­liau, pen­si­jų skir­tu­mus, ku­riuos mes tu­ri­me da­bar. Mes tu­ri­me tuos skir­tu­mus, kad mo­te­rys ir už­dir­ba ma­žiau, ir be­veik dvi­gu­bai ma­žiau gau­na pen­si­jos. Tai yra pro­ble­ma. Šiuo spren­di­mu mes tą pro­ble­mą pa­gi­lin­si­me – pa­ja­mų ato­trū­kio tarp vy­rų ir mo­te­rų.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 6, su­si­lai­kė 34. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo M. Na­vic­kie­nė. At­si­pra­šau, dar ko­mi­te­tą tu­ri­me pa­skir­ti. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas SRDK. Pri­ta­ria­me? Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Ačiū.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Mo­ni­ka.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš tik­rai no­rė­jau nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie pa­lai­kė­te. Pri­me­nu, kad tai yra pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Mes po jos dar pla­čiai dis­ku­tuo­si­me. Bet aš ma­nau, kad čia yra la­bai ge­ra ži­nia Lie­tu­vos šei­moms, lau­kian­čioms tei­gia­mų ži­nių iš par­la­men­to. To­mo ar­gu­men­tams, aiš­ku, ne­pri­ta­riu. Ma­nau, kad tei­sė­kū­ro­je ne­rei­kė­tų rem­tis prie­lai­do­mis, kaip kas ga­li­mai pik­tnau­džiaus ar ban­dys apei­ti tam tik­rus įsta­ty­mų pro­jek­tus, bet tie­siog leis­ti šei­moms pa­si­rink­ti, ati­da­ry­ti du­ris ir ta­da ti­kė­tis, kad mū­sų de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja pa­ge­rės. Tik­rai nuo­šir­džiai dė­ko­ju ko­le­goms, ku­rie pa­lai­kė­te.

PIRMININKAS. Ačiū. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­ma Mo­ni­ka, jei­gu prie­lai­dos ne­bū­tų pa­rem­tos fak­tais, aš jų ne­teik­čiau, bet šiuo me­tu mes tu­ri­me ypa­č di­de­lį pro­cen­tą tė­vų, iš­ėju­sių tė­vys­tės atos­to­gų, bet re­a­liai jie su tais vai­kais ne­bū­na. Tai yra ta pro­ble­ma. Ji pa­rem­ta fak­tais. Aš da­bar skai­čiaus ne­at­si­me­nu. Pra­šau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ar pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dai? Pri­ta­ria­me. Ačiū.

A. Ku­bi­lius dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, kaip su­pran­tu, da­bar vyks­ta ne­ei­li­nis Sei­mo po­sė­dis. Taip? Tur­būt.

PIRMININKAS. Taip. Ir jūs ci­tuo­ja­te 99 straips­nio 3 da­lį.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš jums tuoj pa­ci­tuo­siu, ką jūs da­bar čia da­ro­te. Vyks­ta ne­ei­li­nis po­sė­dis, ku­rio dar­bo­tvarkė bu­vo pa­tvir­tin­ta val­dy­bos, ir va­kar bu­vo pa­skelb­ta ei­li­nia­me po­sė­dy­je, kad vyks ne­ei­li­nis po­sė­dis. Da­bar mes gau­na­me ne­ti­kė­tai val­dy­bos spren­di­mą, šian­dien pri­im­tą, su­šauk­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį bir­že­lio 22 die­ną 14 val. 30 min. Aš no­riu pa­sa­ky­ti pa­pras­tą da­ly­ką. Tai reiš­kia, kad vie­nu me­tu ši­to­je sa­lė­je vyks du po­sė­džiai ir mums teks pa­si­da­lin­ti sa­vo gal­vo­se į dvi da­lis. Dirb­ti pa­gal va­kar pa­skelb­tą dar­bo­tvarkę ir kaž­ko­kiu bū­du su­vok­ti, kas čia vyks da­bar nuo 14 val. 30 min.

Ant­ras da­ly­kas, Pir­mi­nin­ke. Jūs ge­rai su­pran­ta­te, kad pa­skelb­ti nuo 14 val. 30 min. ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį jūs ne­tu­ri­te tei­sės, nes apie to­kį ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį rei­kia pa­skelb­ti ar­ba per vie­šo­jo in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes prieš še­šias va­lan­das, ar­ba rei­kia pa­skelb­ti per ei­li­nį po­sė­dį. Da­bar vyks­ta ne­ei­li­nis, ne­nu­ma­ty­tas po­sė­dis ir Sei­mo sa­lė­je pa­skelb­ti apie kaž­ko­kius nau­jus po­sė­džius ne­tu­ri­te jo­kių ga­li­my­bių. Pra­šom mums da­bar iš­spręs­ti ši­tą ka­zu­są ar­ba mes dėl to, kad ne­bū­tų pri­da­ry­ta daug klai­dų, tu­ri­me baig­ti dar­bą ir ei­ti vi­si na­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę ir tur­būt tu­rė­tu­me pa­kal­bė­ti. Aš su­pran­tu, kad jūs esa­te pui­kus Sta­tu­to eks­per­tas ir su­pran­ta­te, kad tas žo­dis „ei­li­nio“ yra toks la­bai iš­li­kęs pro­gi­niai… (Bal­sai sa­lė­je) To­dėl jū­sų tei­sė rei­ka­lau­ti, kad šio po­sė­džio ne­bū­tų, bet pa­si­tar­ki­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Ki­tas ne­ei­li­nis po­sė­dis ga­lė­tų vyk­ti tre­čia­die­nį po pie­tų.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Da­ry­ki­te, kaip no­ri­te. Ga­li­me, ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ka­te­go­riš­kai rei­ka­lau­ja­te dirb­ti tre­čia­die­nį po pie­tų?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ne. Pir­mi­nin­ke, mes ra­gi­na­me at­si­žvelg­ti į ne­se­niai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­sa­ky­tus žo­džius, kad to­kio tei­si­nio ni­hi­liz­mo, ko­kį ma­to da­bar, ši­tos val­džios dar­bo me­tais, jis dar nė­ra ma­tęs. Aš ra­gi­nu lai­ky­tis pre­ci­ziš­kai Sei­mo sta­tu­to.

PIRMININKAS. Ir aš ti­kiuo­si, kad at­ei­ty jūs pa­siū­ly­si­te Sta­tu­to pa­tai­są, kad ne­bū­tų to­kios pro­ble­mos. Ačiū.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­vers­tas pa­skelb­ti, kad Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai rei­ka­lau­jant, ar­ba A. Ku­bi­liui rei­ka­lau­jant, mes tu­ri­me lai­ky­tis Sta­tu­to, ku­ris yra mums įsta­ty­mas. (Triukš­mas sa­lė­je) Ir po­pie­ti­nio po­sė­džio ne­bus. (Plo­ji­mai)

 

13.50 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2332 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Tę­sia­me po­sė­dį. Dar­bo­tvarkės 1-11a klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2332. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra pra­šy­mas pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą pa­pil­dy­ti dar vie­nu pro­jek­tu – Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo Nr. I-2455 3 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tu.

PIRMININKAS. Pa­klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Pri­ta­ria­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2332) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

13.50 val.

Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo Nr. I-2455 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2317 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11b klau­si­mas – Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2317. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, trum­pai – įsta­ty­mo pa­tai­sa rei­ka­lin­ga pa­si­kei­tus as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo reg­la­men­ta­vi­mui. Ren­giant ir įgy­ven­di­nant dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­tus yra nau­do­ja­mi as­mens duo­me­nys, ku­riais ga­li bū­ti iden­ti­fi­kuo­ja­mas kon­kre­tus as­muo, o tai ga­li tu­rė­ti įta­kos bū­tent žmo­gaus tei­sių ri­bo­ji­mui. O šie duo­me­nys yra bū­tent nau­do­ja­mi dau­gia­bu­čio na­mo at­nau­ji­ni­mo in­ves­ti­ci­jų pla­ne, taip pat bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų bal­sa­vi­mo biu­le­te­niuo­se, pri­imant spren­di­mus dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos klau­si­mu, tei­kiant vals­ty­bės pa­ra­mą ir taip pat pri­imant spren­di­mus dėl at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo. Kad ne­bū­tų prieš­ta­rau­ja­ma bū­tent Duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mui, rei­ka­lin­gos šios pa­tai­sos, kad ga­lė­tų bū­ti tę­sia­ma mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­ma. Pro­jek­tas su­si­jęs su tuo. Jei­gu bus klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų ar tai su­si­ję su ko­kiais nors fi­nan­si­niais re­sur­sais, ar ne? Iš tik­rų­jų pa­pras­tai dar­bai bu­vo fi­nan­suo­ja­mi iš pa­ra­mos fon­dų? Su­sie­jant ko­kių lė­šų pa­rei­ka­lau­tų?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą, tai nė­ra su­si­ję su jo­kiais fi­nan­si­niais re­sur­sais, tai yra su­si­ję, kaip ir mi­nė­jau, tie­siog su Duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu. Jei­gu mes ne­pa­tai­so­me šio įsta­ty­mo, pa­žei­džia­me žmo­nių pri­va­tu­mą ir kai ku­riais at­ve­jais bū­tų drau­džia­ma net­gi at­lik­ti tam tik­rus veiks­mus ir ban­kams, ir ki­toms įstai­goms.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū. Aiš­ku, gal šiuo mo­men­tu ir rei­ka­lin­gas tam tik­ras įsta­ty­mas, bet aš gal­vo­ju, kad jums ir vi­sai jū­sų frak­ci­jai rei­kia už­si­im­ti ki­tu da­ly­ku. Fak­tiš­kai šiuo mo­men­tu, pa­ly­gi­nus šiuos me­tus su 2016 me­tais, be­veik ke­lias­de­šimt kar­tų su­ma­žė­jo pa­čių na­mų re­no­va­ci­ja. Čia tu­ri bū­ti dė­me­sys, o čia yra for­ma­lu­mas. Ne ten, sa­ky­čiau, jūs jė­gas pa­skirs­to­te, į šo­ną šau­do­te, pa­grin­di­nį mo­men­tą rei­kia skir­ti re­no­va­ci­jai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už jū­sų tei­gi­nį. Aš tik­tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu mes ne­pri­tar­si­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, re­no­va­ci­ja tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je, tiek ir jū­sų kon­k­re­čiai apy­gar­do­je su­stos ir ne­bus ga­li­ma bū­tent dėl šių for­ma­lu­mų, ku­riuos rei­kia at­lik­ti šian­dien.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­riu pa­klaus­ti kom­plek­siš­kes­nio da­ly­ko. Vyk­do­mos re­no­va­ci­jos ar­ba pa­ra­mos ir ki­to­se sri­ty­se, pa­vyz­džiui, ši­fe­rio sto­gų kei­ti­mas ar pa­na­šiai, ar čia ne­rei­kė­tų vi­sur tą pa­tį pa­da­ry­ti, kur tvar­ko­ma­si su sa­vi­nin­kų duo­me­nis, vie­nu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu gal­būt ke­lis su­rin­kus įsta­ty­mų pro­jek­tus? Ačiū už at­sa­ky­mus.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Yra skir­tu­mas, kal­bant apie ši­fe­ri­nių sto­gų ar ki­tas pro­gra­mas: kur pats fi­zi­nis as­muo tei­kia pa­raiš­kas, šis įsta­ty­mas ne­ga­lio­ja. Čia kal­ba­ma apie ben­dri­jas, ten, kur yra žmo­nių ben­dri­jos ir kur yra dau­giau duo­me­nų, ku­riuos ga­li bū­tent pa­nau­do­ti vie­ni ar ki­ti as­me­nys vie­nais ar ki­tais tiks­lais.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jau jūs pro­jek­te sa­ko­te, kad Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka bū­tų tvar­ko­mi duo­me­nys, o tam mes tu­ri­me ne vie­ną ne tik įsta­ty­mą, bet net Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tą, ku­ris jau tai­ko­mas tie­sio­giai, – ge­gu­žės 25 die­ną įsi­ga­lio­jo Ben­dra­sis duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas. Mes da­bar dar svars­ty­si­me di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mus. Jau da­bar jū­sų for­mu­luo­tė nė­ra vi­siš­kai tiks­li, šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Tai aš klaus­da­mas tuo pa­čiu krei­piuo­si į Sei­mo Pir­mi­nin­ką, kad šis pro­jek­tas tur­būt tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas po pa­tei­ki­mo, kai pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, ku­ris bū­tent yra pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos klau­si­mo. Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­ga, ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad šis klau­si­mas yra su­de­rin­tas su Vy­riau­sy­be ir su mi­nis­te­ri­ja. Iš­ties ta for­mu­luo­tė, ku­ri ki­lo bū­tent mi­nis­te­ri­jo­je, kad kuo grei­čiau bū­tų ga­li­ma pri­im­ti, kad ne­su­sto­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tai, ku­rie yra, po lie­pos 1 die­nos. Iš es­mės taip.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau klaus­ti ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, t. y. pa­nai­kin­ti kar­tu ir per­tek­li­nius biu­ro­kratinius rei­ka­la­vi­mus, taip pat siek­ti iš­spręs­ti gy­ven­to­jų duo­me­nų ap­sau­gos klau­si­mus ir už­tik­rin­ti jų pri­va­tu­mo as­pek­tus. Juo la­biau kad ne­bū­tų trik­džių tęs­ti re­no­va­ci­jos pro­jek­tus, ku­rie iš tik­rų­jų la­bai svar­būs, at­ei­ty­je mes tik­rai tu­ri­me re­no­vuo­ti žy­miai dau­giau na­mų, kad ne­bū­tų jo­kių biu­ro­kratinių ir as­mens duo­me­nų ap­sau­gos trik­džių.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau mo­ty­vuo­ti ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Ren­gė­jų bu­vo siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. J. Sa­ba­taus­kas siū­lė TTK. A. Ši­rins­kie­nė taip pat ma­no, kad tu­ri bū­ti TTK. Ge­rai. Ar ga­li­me? Pra­šom.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ta­da pa­lie­ka­me tik TTK, o Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo ne­rei­kia, gal­būt bus grei­čiau.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiai nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu: kaip pa­grin­di­nis – TTK, ir ki­to ko­mi­te­to ne­ski­ria­me? Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 28 die­ną.

G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, dėl po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos. No­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti dėl at­ei­nan­čio tre­čia­die­nio dar­bo­tvarkės. Ar aš tei­sin­gai su­pran­tu, kad šios die­nos dar­bo­tvarkė, ku­ri tu­rė­jo bū­ti nu­ma­ty­ta va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, per­ke­lia­ma vi­sa ap­im­ti­mi į ki­tą tre­čia­die­nį?

PIRMININKAS. Val­dy­ba su­si­rinks ir nu­spręs, ko­kia tu­rės bū­ti dar­bo­tvarkė.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš no­riu ta­da pa­si­tiks­lin­ti dar kar­tą dėl šios die­nos dar­bo­tvarkės. Ar šios die­nos dar­bo­tvarkę bai­gia­me Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­tu klau­si­mu?

PIRMININKAS. Dar tu­rė­tų bū­ti Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ge­rai. Ačiū.

PIRMININKAS. O jų nė­ra. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, dar dėl pro­jek­to, ku­rį ką tik svars­tė­me. Iš­ties pa­si­ta­rė­me su ko­le­go­mis dėl įsi­ga­lio­ji­mo. Rei­kia, kad tai įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos 1 die­nos. Gal­būt tik­rai tiks­lin­ga sku­ba, kad mes ga­lė­tu­me iki lie­pos 1 die­nos pri­im­ti, nes ki­tu at­ve­ju, ne­pra­eis ati­tin­ka­mas lai­ko tar­pas.

PIRMININKAS. Svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­pra­šy­si­me sku­bos.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­reiš­ki­mų nė­ra. Lin­kiu skaid­rių Ra­sų ir kait­rių Jo­ni­nių. (Plo­ji­mai)

Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 82 Sei­mo na­riai. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.