LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 54

STENOGRAMA

 

2017 m. balandžio 27 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pavaduotoja
I. DEGUTIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me ki­tą po­sė­dį – va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 72 Sei­mo na­riai.

R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF*). Pir­mas bu­vo? Ge­rai. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš trum­pą re­pli­ką dėl prieš tai bu­vu­sio bal­sa­vi­mo tie­siog pa­mąs­ty­mui. Gal mes bū­tu­me pa­jė­gūs kaip nors keis­ti žan­rą dėl to­kio po­bū­džio da­ly­kų, ku­riuos ką tik svars­tė­me?

Jūs pa­tys pa­svars­ty­ki­te. Rin­ki­mus lai­mė­jo par­ti­ja, ku­ri la­bai kri­tiš­kai žiū­rė­jo į bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės veik­lą. Dėl to lai­mė­jo rin­ki­mus, kad la­bai stip­riai kri­ti­ka­vo, at­ėjo su vi­siš­kai ki­to­kia pro­gra­ma ir da­bar po pu­sės me­tų ar­ba ma­žiau, po ke­lių mė­ne­sių, tie pa­tys žmo­nės at­ei­na į Sei­mą ir kvie­čia mus pri­tar­ti tos pa­čios bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės veik­lai kaip tin­ka­mai. Ar­ba mes ta­da tą žan­rą keis­ki­me taip, kad at­ėję bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės ata­skai­tų ne­be­svars­to­me. Mū­sų va­lia vis­ką pa­keis­ti. Gi čia ne nuo Die­vo duo­ta. Tai gal­vo­ki­me apie tai, nes (la­bai at­si­pra­šau psi­chiat­rų) to­kia ši­zo­fre­niška si­tu­a­ci­ja tru­pu­čiu­ką ir bal­suo­jant, ir tur­būt pri­sta­tant.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkė bai­gė­si prieš dar vie­ną gon­gą. (Bal­sai sa­lė­je)

P. GRAŽULIS (TTF). Aš taip pat no­rė­čiau ­re­a­guo­ti. Na, kiek­vie­na val­džia, ger­bia­ma Ra­sa, yra iš Die­vo, tu tu­rė­tum tą ži­no­ti kaip krikš­čio­nių de­mok­ra­tų vie­na iš ly­de­rių. O da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė taip ge­rai dir­bo pus­an­tro mė­ne­sio, kad tie­siog ne­ma­ty­ti bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės klai­dų, ir ta­da ne­tu­ri­me pa­si­rin­ki­mo, tu­ri­me bal­suo­ti už. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Jau bal­suo­ta bu­vo ana­me po­sė­dy­je.

 

15.02 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Pa­gal pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę yra Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Klau­sia tik opo­zi­ci­ja.

Sei­mo na­rys J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ne­abe­jo­ju, kad jūs ge­rai su­si­pa­ži­no­te, vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo daug fak­tų apie skan­da­lin­gą si­tu­a­ci­ją vals­ty­bės įmo­nė­je „Mū­sų ama­tai“, ku­ri yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos sri­ty­je. So­cial­de­mok­ra­tų vi­sos puokš­tės įta­kin­gų as­me­nų įdar­bi­ni­mai, ne­vyk­do­mi ka­li­nių įdar­bi­ni­mo pla­nai, ne­skaid­rūs pir­ki­mai, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir t. t., ir t. t.

Tik­rai mes ne­gir­dė­jo­me, kad So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja kaip nors pri­si­im­tų at­sa­ko­my­bę ir įver­tin­tų tą si­tu­a­ci­ją. Aš abe­jo­ju, ar da­bar Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, kai ati­te­ko So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos įta­kos sfe­rai, tik­rai pa­jėgs iš­tai­sy­ti tą pa­dė­tį. Aš dėl to krei­piau­si į jus šian­dien raš­tu. Ar vis dėl­to jūs pats as­me­niš­kai ne­ma­ty­tu­mė­te pa­grin­do im­tis tie­sio­gi­nės at­sa­ko­my­bės, kad ta pa­dė­tis bū­tų iš es­mės iš­tai­sy­ta, kad pa­ga­liau ta įmo­nė ne­kom­pro­mi­tuo­tų vi­sų so­cia­li­nių įmo­nių, nes ji tu­ri to­kį sta­tu­są?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Jūs tei­sus, tik­rai ten yra ga­na daug, švel­niai ta­riant, pro­ble­mų. Aš tik­tai no­rė­čiau pa­ban­dy­ti dar kar­tą pa­aiš­kin­ti skir­tu­mą XVII Vy­riau­sy­bės, ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je taip bus. Nė­ra ir, ti­kiuo­si, ne­bus nė vie­nos par­ti­jos įta­kos sfe­ro­je nė vie­na Vy­riau­sy­bė. Tai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pagal su­teik­tą man­da­tą, čia, Sei­me, dir­ban­ti ir vyk­dan­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Par­ti­jos, de­le­ga­vu­sios sa­vo at­sto­vus, ar­ba žmo­nės pa­siū­lę, bet tai nė­ra įta­kos sfe­ro­je. To­dėl aš ti­kiu, kad nau­ja mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė (tiek mi­nist­rė, tiek vi­ce­mi­nist­ras, at­sa­kin­gas už tai, tiek ir, ti­kiuo­si, skaid­riu, la­bai aiš­kiu bū­du iš­rink­tas nau­jas Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vas) ge­bės iš­spręs­ti ši­tą klau­si­mą. O aš tik­rai as­me­niš­kai do­miuo­si ir at­ei­ty­je do­mė­siuo­si, kad ta si­tu­a­ci­ja, ku­ri yra ten su­si­klos­čiu­si, su vi­sais fak­tiš­kai jū­sų pa­mi­nė­tais fak­tais bū­tų pa­keis­ta iš es­mės.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas, ruo­šia­si L. Tal­mon­tas.

K. GLAVECKAS (LSF). Klau­si­mas fi­nan­sų mi­nist­rui, nes Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką čia už­klau­si­nė­ti bai­gia­me. Sa­ky­ki­te, ger­bia­mas mi­nist­re, jūs tą pui­kiai ži­no­te ir at­sto­vau­ja­te fi­nan­sų mi­nist­rų su­si­ti­ki­muo­se Briu­se­ly­je, vi­sur. At­ski­rų eu­ro zo­nos vals­ty­bių sko­los iš tik­ro la­bai smar­kiai ski­ria­si. Lie­tu­va tu­ri tik 42 % BVP sko­los, Ita­li­ja – 130, Pran­cū­zi­ja per 100, ki­taip sa­kant, mū­sų iš tik­ro la­bai ge­ra pa­dė­tis. Ir fak­tiš­kai tų ša­lių net­gi šių me­tų de­fi­ci­tas, fis­ka­li­nis de­fi­ci­tas yra di­des­nis kaip 3 %. Vis­kas bai­gia­si tuo, kad su­si­da­ro vaiz­das, kad tos di­džio­sios ša­lys ga­li vie­šus fi­nan­sus nau­do­ti vie­naip, pa­gal vie­no­kius re­zul­ta­tus, vie­no­kius rei­ka­la­vi­mus, o mes, ma­žiu­kai, tu­ri­me kaip skruz­dė­ly­tės rink­ti la­šą prie la­šo ir tie­siog dė­lio­ti ir žiū­rė­ti, kad mums ne­duo­tų per na­gus.

Sa­ky­ki­te, koks nors ly­gy­bės sie­ki­mas, ar ta dis­ku­si­ja vyks­ta Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kad iš tik­ro vi­si tu­rė­tų bū­ti vie­no­dai at­sa­kin­gi už tą da­ly­ką? Nes da­bar, ka­da kal­ba­ma apie QE, pi­ni­gų į an­trą rin­ką iš­me­ti­mą, tų pa­pil­do­mų emi­si­jų, tai tie pi­ni­gai vėl­gi nu­ei­na toms ki­toms ša­lims, toms, ku­rios tu­ri di­de­les sko­las.

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. GLAVECKAS (LSF). O mes ne­tu­ri­me sko­lų be­veik, nie­ko mes iš jų ir ne­gau­na­me, nors ten mū­sų ir­gi pi­ni­gų yra. Tai tą po­zi­ci­ją po­li­ti­nę, ar ji­nai iš­dės­to­ma, ar rei­ka­lau­ja­ma kaip nors?.. Ar tu­ri­te jūs są­jun­gi­nin­kų tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių ar ko­kių tą po­zi­ci­ją kaip nors keis­ti?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja nė­ra ly­gi ir mū­sų eko­no­mi­kos nė­ra ta­pa­čios dėl to, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka nė­ra di­de­lė, ji­nai yra at­vi­ra, ir jei­gu yra nuos­mu­kis, tai mū­sų tas sko­los ly­gis la­bai grei­tai tam­pa iš ke­lio­li­kos pro­cen­tų iki 40, kaip ir pa­mi­nė­jo­te.

Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­žiū­riu ne kar­tą tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dė­me­sį, tiek ki­tų mi­nist­rų dė­me­sį pats as­me­niš­kai at­krei­piau, kai mes ver­ti­no­me ša­lių pa­žan­gą ir ati­tik­tį fis­ka­li­nei draus­mei. Da­bar, pa­vyz­džiui, Lie­tu­va, vyk­dy­da­ma struk­tū­ri­nę re­for­mą, kol nė­ra gau­ta iš­ly­ga, yra nuo­lat links­niuo­ja­ma kaip ri­zi­kuo­jan­ti pa­žeis­ti fis­ka­li­nę draus­mę, tuo tar­pu ki­tos ša­lys su pra­stes­niais ro­dik­liais yra pa­ro­do­mos kaip iš es­mės ati­tin­kan­čios ro­dik­lius. Šiuo at­ve­ju Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­lai­ky­mą mes tu­ri­me ir yra svars­to­ma keis­ti tiek pa­čią ko­mu­ni­ka­ci­ją, tiek spren­dimų pri­ėmi­mą dėl pa­čių iš­ly­gų. Ma­nau, kad ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je tik­rai pro­gre­sas yra pa­siek­tas. Kal­bant apie fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les, ar jos nė­ra per griež­tos, tai šiuo at­ve­ju mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai eu­ro zo­nos tai­syk­lės sa­ko vie­na, mū­sų na­cio­na­li­nis kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas kai ku­riais at­ve­jais yra griež­tes­nis. Tai tą tie­siog ir­gi ver­ta pri­si­min­ti, kad mes pa­tys tas tai­syk­les esa­me pri­si­ė­mę.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys L. Tal­mon­tas, ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

L. TALMONT (LLRA-KŠSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi no­riu pa­klaus­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar jums te­ko va­žiuo­ti ke­liu Pirčiupiai–Eišiškės? Ne­te­ko. Na, kai dar bu­vau me­ru, prieš 10 me­tų bu­vo nu­spręs­ta re­no­vuo­ti ši­tą ke­lią ir bu­vo pra­dė­ta, nuo Bal­ta­ru­si­jos pu­sės bu­vo pra­dė­ta ir per Ei­šiš­kių mies­te­lį bu­vo pa­da­ry­ta 5 ki­lo­met­rai. Pas­kui, praėjusią ka­den­ci­ją, kaž­kas nu­spren­dė, kad ten re­konst­ruk­ci­jos ne­rei­kia, ga­li­ma tik tru­pu­tį pa­tai­sy­ti as­fal­tą. Na, ge­rai, pa­da­rė dar 10 ki­lo­met­rų.

Ger­bia­mas mi­nist­re, li­ko dar 5 ki­lo­met­rai, kur as­fal­tas bu­vo pa­klo­tas prieš 50 me­tų. Čia, aš ma­nau, yra vie­nas blo­giau­sių ke­lių Lie­tu­vo­je. Ar ne lai­kas vis dėl­to pa­tai­sy­ti, nes ten iš Bal­ta­ru­si­jos pu­sės yra kuo pui­kiau­siai su­tvar­ky­ta. At­va­žiuo­ja sve­čiai tuo ke­liu, ma­tot, mes ne­la­bai ge­rą pa­vyz­dį ro­do­me, su­tin­ka­me sve­čius. Ačiū.

R. MASIULIS. Ačiū už klau­si­mą. Aš ne­spė­jau at­sa­ky­ti, bet, man at­ro­do, esu va­žia­vęs tuo ke­liu, tik se­no­kai. Ar jis ne­ve­da prie Šal­čios upės? Aš ten žve­jo­ti va­žiuo­da­vau, man at­ro­do, Šal­čios upė, taip? Kaž­kaip ne­at­krei­piau dė­me­sio, kad blo­gas, gal tie­siog upė taip trau­kė, kad… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, iki upės ge­ras. Pa­si­do­mė­si­me, da­bar man sun­ku at­sa­ky­ti, tik­rai la­bai se­niai bu­vau, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Tik­rai pa­si­do­mė­si­me ir at­sa­ky­si­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si M. Ado­mė­nas.

A. DUMBRAVA (TTF). Dė­ko­ju. Že­mės ūkio mi­nist­ro no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­rė­čiau pa­si­skųs­ti, iš­sa­ky­ti to­kias abe­jo­nes dėl Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros dar­bo. At­ėjo pas ma­ne ne­se­niai žmo­gus dėl par­duo­tos kar­vu­tės. Še­šios die­nos kaip pri­da­vė į kom­bi­na­tą, po to nu­si­pir­ko nau­ją, bet Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra kaž­kaip ne­su­ve­dė į kom­piu­te­rį ir jam lie­pė grą­žin­ti at­gal 900 eu­rų iš­mo­ką. Na, tik­rai to­kie da­ly­kai yra ga­na keis­ti. Ir tas vis­kas bu­vo 2014 me­tais, va­di­na­si, po tre­jų ar po ket­ve­rių me­tų at­ei­na to­kios ži­nu­tės, kad žmo­gus pri­va­lo. Šiaip tai ne­be pir­mą kar­tą su tais grą­ži­ni­mais. Ar ten iš tik­rų­jų taip jau vis­kas griež­ta? Žmo­nės dau­ge­liu at­ve­jų ne­su­pran­tu, ko­dėl taip at­si­tin­ka. Ką jūs apie tai ma­no­te? Ačiū.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tu­ri­me apie 132 tūkst. pa­reiš­kė­jų ir tu­ri­me la­bai įvai­rių at­ve­jų. Aiš­ku, šiuo at­ve­ju la­bai rei­kė­tų įsi­gi­lin­ti. Iš tik­rų­jų yra nu­sta­ty­tos da­tos, iki ka­da tu­ri bū­ti iš­lai­ko­mas gy­vu­lys, kad gau­tų tas iš­mo­kas. Reg­la­men­ta­vi­mas yra la­bai griež­tas, ir agen­tū­ra ne­tu­ri ga­li­my­bės, kad, sa­ky­kim, jei­gu pa­vė­la­vo, tai kaž­kaip pa­da­ry­ti iš­ly­gą, nes tai yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gai. Jei­gu yra au­di­tas, yra tik­ri­na­ma, tai yra tai­ko­mos sank­ci­jos. Aš la­bai pra­šy­čiau kon­kre­čiai ar­ba to žmo­gaus pa­var­dę, tik­rai iš­si­aiš­kin­tu­me ir pa­si­kvies­tu­me agen­tū­ros spe­cia­lis­tus, ir jei­gu ten įma­no­ma ką nors… Ten­ka, de­ja, bet taip, ten­ka daž­nai aiš­kin­tis, nes tik­rai tu­ri­me įvai­rių ir skir­tin­gų si­tu­a­ci­jų. Ir jei­gu pa­vyks pa­dė­ti, tik­rai pa­dė­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ado­mė­nas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės. Vie­šą­ją erd­vę pa­sie­kė ži­nios, kad prieš ge­rą mė­ne­sį pa­si­ra­šė­te įsa­ky­mą skir­ti pu­sę mi­li­jo­no eu­rų Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to val­gyk­los re­konst­ruk­ci­jai į val­gyk­lą skai­tyk­lą. Sei­mas vis dar lau­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ar dar­bo gru­pės iš­va­dos dėl uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo. Ar toks pi­ni­gų sky­ri­mas, kai dar nė­ra aiš­kus Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to li­ki­mas, ar ap­skri­tai tų pa­sta­tų ne­rei­kės par­duo­ti, nė­ra, švel­niai ta­riant, vals­ty­bės iš­tek­lių ne­ra­cio­na­lus nau­do­ji­mas?

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Šis pro­jek­tas, aš no­riu pa­sa­ky­ti, yra tęs­ti­nis. Pra­džia re­konst­ruk­ci­jos yra nu­spręs­ta ir pa­tvir­tin­ta ne vie­no Sei­mo, vyks­ta nuo 2004 me­tų. Į pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ją jau yra in­ves­tuo­ta 5,5 m­l­n. eu­rų. Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas, kur šis pro­jek­tas bu­vo nu­ma­ty­tas, taip pat bu­vo svars­to­mas Sei­me ir bu­vo svars­to­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, pa­sta­bų taip pat ne­bu­vo pa­teik­ta. Ski­ria­ma su­ma pro­jek­tui pa­baig­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Že­mai­tai­tis.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju Pir­mi­nin­kui. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti že­mės ūkio mi­nist­rui B. Mar­kaus­kui. Vi­sų pir­ma, no­rė­čiau pa­reikš­ti kom­pli­men­tą mais­to pra­mo­nės, ūki­nin­kų var­du, kad ak­ty­viai dir­ba­te dėl eks­por­to, ir šian­dien prem­je­ras ir­gi ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ką kels eks­por­tas. Jū­sų pa­stan­gos ma­to­mos tiek su­si­ti­ki­muo­se su Azi­jos ša­li­mis, tiek ki­tur. Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos, ku­rią jūs re­or­ga­ni­zuo­ja­te. Vi­sų pir­ma, ma­ža pa­sta­bė­lė, kad rei­kė­jo pri­aug­ti iki „Han­ne­rio“ mas­to, kad pa­ti mi­nis­te­ri­ja už­siim­tų re­for­ma. O šian­die­ni­nė re­for­ma, jūs pa­tai­sy­ki­te ar pra­skleis­ki­te užuo­lai­das, ap­ima tik 10 % eta­tų ma­ži­ni­mą, iš es­mės tuš­čių eta­tų ma­ži­ni­mą, o tar­ny­bos di­rek­to­rius, ku­riam jūs pa­reiš­kė­te ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, net ne­ga­vo at­lei­di­mo la­pe­lio. Pa­va­duo­to­jai, ku­rie ža­dė­jo bū­ti jų są­skai­ta at­lei­džia­mi, iš es­mės per­ėjo į pa­ta­rė­jų sta­tu­są su ta pa­čia vals­ty­bės tar­nau­to­jo ka­te­go­ri­ja. Ar ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti? Dė­kui.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, Si­mo­nai, už klau­si­mą. Aiš­ku, la­bai gai­la ir aš tu­riu pripa­žin­ti, kad, pa­si­ro­do, or­ga­ni­zuo­ti ir su­si­tar­ti dėl mais­to pro­duk­tų eks­por­to, ir gau­ti lei­di­mus eks­por­tuo­ti yra kur kas pa­pras­čiau, ne­gu re­or­ga­ni­zuo­ti vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas. Aiš­ku, jū­sų in­for­ma­ci­ja nė­ra vi­siš­kai tiks­li dėl pa­va­duo­to­jų. Vie­nas pa­va­duo­to­jas jau yra at­leis­tas, ki­tas pa­va­duo­to­jas, ro­dos, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mu, nes už­si­i­ma sie­nos de­mar­ka­ci­ja, yra pa­lik­tas iki ge­gu­žės 20 die­nos, ir mes tu­ri­me jo pa­ža­dą, ka­da tas dar­bas bus baig­tas, kad ji­sai iš­eis.

O dėl tar­ny­bos va­do­vo, taip, de­ja, bet mū­sų Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas ir vals­ty­bės tar­ny­bos dar­buo­to­jų, dir­ban­čių vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ap­sau­ga ar jų sta­tu­sas tik­rai su­ke­lia to­kias pro­ble­mas. Aš jau ne kar­tą, ro­dos, tris ar ke­tu­ris, bu­vau pa­si­kvie­tęs tar­ny­bos va­do­vą ir dar kar­tą pa­reiš­kiau ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, ir pra­šiau su­si­tar­ti gra­žiuo­ju, bet kol kas to ne­pa­vyks­ta. Dėl skai­čių, ką jūs pa­mi­nė­jo­te. Nė­ra tas skai­čius, 10 %, jei­gu skai­čiuo­si­me tech­ni­nius dar­buo­to­jus, bet kal­bant apie val­dan­čius, apie va­do­vus, tai yra 30 %. Aiš­ku, vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas, kad kur kas di­des­nį ma­ži­ni­mą mes nu­ma­to­me ra­jo­ni­niuo­se sky­riuo­se. Vis tiek, aiš­ku, ta prie­žiū­ros pro­ce­dū­ra, juo la­biau kad mes kal­ba­me apie že­mės re­for­mos už­bai­gi­mą, tai, sa­ky­kim, pa­čios tar­ny­bos, ku­ri ir da­ro iš es­mės tą dar­bą ir už­si­i­ma vals­ty­bi­nės že­mės kon­tro­le, mums yra svar­bu. Cen­tri­nė tar­ny­ba tu­rės stip­res­nį, bet kal­bant apie ra­jo­ni­nius sky­rius tik­rai tas ma­ži­ni­mas bus di­des­nis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vie­to­j R. Že­mai­tai­čio klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Klau­si­mą tu­rė­čiau švie­ti­mo mi­nist­rei. Va­kar mū­sų Spor­to ir jau­ni­mo ko­mi­si­ja kar­tu su Svei­ka­tos ko­mi­te­to pa­ko­mi­te­čiu do­mė­jo­si mū­sų jau­ni­mo fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu mo­kyk­lo­se. Kaip ro­do ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, jiems trūks­ta mū­sų ar­mi­jo­je žmo­nių, ku­rie tik­tų žval­gy­bai. Nu­tar­ta, kad nuo ki­tų me­tų tu­rė­tų bū­ti trys va­lan­dos per sa­vai­tę. Ta­čiau dau­ge­lis na­rių gal­vo­ja, kad trys va­lan­dos yra per ma­žai. No­rint, kad pa­siek­tų tin­ka­mą fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, tu­rė­tų bū­ti ne ma­žiau kaip pen­kios va­lan­dos. Kaip jūs gal­vo­ja­te?

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Pir­miau­sia svei­ka gy­ven­se­na yra la­bai svar­bi tiek švie­ti­mo sis­te­mos, tiek ir ap­skri­tai vi­suo­me­nės ug­dy­mo sri­tis. Jei­gu kal­ba­me apie mo­kyk­las ir jei­gu rem­tu­mės tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi, yra svar­bu už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką už­im­tu­mą ir ko­ky­biš­ką spor­to veik­lą mo­kyk­lo­je, bet taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad tai yra la­bai svar­bi ir ne­for­ma­laus švie­ti­mo da­lis. Ma­ny­čiau, kad yra la­bai svar­bu pa­klaus­ti vai­kų ir jų šei­mų, kiek jie spor­tuo­ja tik pa­mo­kų me­tu. Jei­gu jie vi­sai ne­spor­tuo­ja, ne­ju­da po pa­mo­kų, ma­ny­čiau, vi­sų pro­ble­mų vien tik di­din­da­mi pa­mo­kų skai­čių ne­iš­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš svei­ka­tos mi­nist­rui no­rė­jau klau­si­mą. Da­bar čia tas va­jus dėl 10 %, aš ne­si­gi­lin­siu dėl vais­tų kai­nų. Pa­pras­tas da­ly­kas, ar mi­nis­te­ri­ja ne­ban­dys megz­ti kon­tak­tų su ki­to­mis vals­ty­bė­mis ir ben­drai kar­tu da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, taip lai­mė­da­mi dėl kai­nos? Ži­no­me, jei­gu len­kai su­ge­ba 40 % ir dau­giau tu­rė­ti pi­ges­nius vais­tus ar Bul­ga­ri­ja, man te­ko gir­dė­ti, tai gal­būt tik­rai siųs­ki­me žval­gus ir kaž­ko­kius re­zul­ta­tus ten ban­dy­ki­me pa­siek­ti su jais. Ačiū už at­sa­ky­mą.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ne tik ban­dy­si­me, bet jau ir da­ro­me. Lie­tu­va kar­tu su Slo­vė­ni­ja, Veng­ri­ja, Len­ki­ja pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą ir da­bar dir­ba gru­pė, kaip su­de­rin­ti ša­lių tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, kad ša­lys ga­lė­tų kar­tu de­rė­tis dėl ypač bran­gių vais­tų, kur mes iš tik­rų­jų iš­lei­džia­me la­bai daug. Taip pat prieš dvi die­nas grį­žau iš Da­ni­jos, ku­ri jau 17 me­tų tu­ri tokią kaip cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją li­go­ni­nėms pirk­ti me­di­ka­men­tus cen­tra­li­zuo­tai, tuos pa­čius ge­ne­ri­nius me­di­ka­men­tus. Su­ta­rė­me, kad sių­si­me ten žmo­nes mo­ky­tis ir per­im­ti tą ge­rą­ją prak­ti­ką. Kaip ir sa­kiau, ne tik ža­da­me, bet jau ir da­ro­me, kad at­si­ras­tų ir ben­dra­dar­bia­vi­mas, ir at­ei­ty­je, ti­kiuo­si, ir ben­dri pir­ki­mai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si… V. Kam­ble­vi­čius jau kal­bė­jo. M. Ma­jaus­kas.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš klau­si­mą tu­riu švie­ti­mo mi­nist­rei dėl liūd­nai pa­gar­sė­ju­sių ti­ky­bos pa­mo­kų Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jo­je. Čia gim­na­zis­tams so­vie­ti­niams lai­kams bū­din­gu sti­liu­mi, me­lo pro­pa­gan­dos sti­liu­mi yra kal­ba­ma apie gė­jų ka­ni­ba­liz­mą. Man at­ro­do, kad tiek man, tiek jums 2017 me­tų Lie­tu­vo­je tai yra sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mi da­ly­kai. Ir aš no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti, ką jūs da­ry­si­te dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos Tel­šiuo­se? Ką da­ry­si­te ap­skri­tai, kal­bu apie ug­dy­mo pro­gra­mas, kad mes iš­si­aiš­kin­tu­me, gal­būt ir dau­giau to­kių mo­kyk­lų ir to­kių pa­mo­kų yra? Ir ką da­ry­si­te dėl ly­tiš­ku­mo pa­mo­kų? Tai ga­na svar­bus da­ly­kas, kad mes ne­pa­lik­tu­me erd­vės to­kioms keis­toms in­ter­pre­ta­ci­joms Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se. Dė­ko­ju.

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai la­bai ap­mau­du, kad ves­da­mi do­ri­nio ug­dy­mo pa­mo­kas mo­ky­to­jai nau­do­ja­si mė­gė­jiš­ka in­for­ma­ci­ja, ne­si­re­mia moks­li­niais ty­ri­mais, ne­si­re­mia net­gi ug­dy­mo pro­gra­mo­mis. To­kia si­tu­a­ci­ja yra tik­rai ne­to­le­ruo­ti­na, bet ką tai at­sklei­džia? Tai at­sklei­džia, kad pa­grin­di­niai da­ly­kai, kas yra švie­ti­mo sis­te­mos šir­dis, t. y. ko mo­ko­me, kaip mo­ko­me ir kas mo­ko, yra keis­ti­ni. Tai, ko­kia in­for­ma­ci­ja mus pa­sie­kė iš ži­nia­sk­lai­dos prie­mo­nių, pa­tei­kus ke­lias skaid­res, kas bu­vo ro­do­ma vai­kams, tik­rai ne­tu­rė­tų pa­sie­k­ti nei jų akių, nei jų au­sų.

Pir­miau­sia at­sa­ko­my­bės, kiek ir­gi žiū­rė­da­ma ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ma­tau, ėmė­si, kas ir tu­rė­tų im­tis, mo­kyk­los va­do­vy­bė, mo­kyk­los ben­druo­me­nė, mo­kyk­los ta­ry­ba ir sa­vi­val­dy­bė. Ne­ma­nau, kad to­kią me­džia­gą teik­da­ma mo­ki­niams mo­ky­to­ja to­liau ga­li dirb­ti. O Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sa­ko­my­bė yra ug­dy­mo pro­gra­mų per­tvar­ka, mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas. To­kie žings­niai ir yra nu­ma­to­mi. (Bal­sai sa­lė­je)

Dėl ly­tiš­ku­mo pa­mo­kų, taip, esu ne kar­tą su­si­ti­ku­si ir su moks­lei­vių ben­druo­me­ne, ir su mo­ky­to­jų ben­druo­me­ne. Yra pa­reng­ta il­gai ir su­dė­tin­gai reng­ta Svei­kos gy­ven­se­nos, pa­si­ren­gi­mo šei­mai ir ly­tiš­ku­mo pro­gra­ma. Kaip tik no­riu in­for­muo­ti, at­ro­do, prieš po­rą die­nų bu­vo­me su­si­ti­kę su įvai­rių mo­kyk­lų aso­cia­ci­jų at­sto­vais, moks­lei­viais, pro­gra­mos ren­gė­jais, Tė­vų fo­ru­mu ir ap­ta­rė­me, kaip tu­rė­tu­me pa­si­reng­ti kar­tu pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui. Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras su­dė­lio­jo vi­są pa­gal­bos mo­kyk­lai pro­gra­mą. Ma­nau, kad tuo ke­liu ir tu­ri­me ei­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­klaus­ti fi­nan­sų mi­nist­ro V. Ša­po­kos. Vy­riau­sy­bė de­kla­ruo­ja, jog so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas yra vie­nas iš pa­grin­di­nių pri­ori­te­tų, ir apie tai mes kal­bė­jo­me pri­sta­tant Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Bet iš jū­sų dar­bų kol kas to ne­ma­ty­ti, gal net ma­ty­ti prie­šin­gai. Ar ne­ma­no­te, kad pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos nai­ki­ni­mas cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui iš tik­rų­jų di­dins so­cia­li­nę at­skir­tį? Ar ne­ma­no­te, jog ban­dy­da­mi nu­baus­ti ke­lis pro­cen­tus gal­būt tur­tin­gai gy­ve­nan­čių žmo­nių, ku­rie gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, iš tik­rų­jų nu­bau­si­te 97 % ar 95 % vi­du­ri­nės kla­sės žmo­nių, ku­rie iš tik­rų­jų gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se? Ar ne­ma­no­te, jog siū­ly­da­mi kom­pen­sa­ci­jų tvar­ką, ar ne­ma­to­te bė­dos, jog pa­da­ry­si­te 100 tūkst. pa­pil­do­mai so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų? Ar ne­ma­no­te, jog tai yra mo­ra­li­nė ža­la dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams? Ar ne­ma­no­te, jog tas pa­pil­do­mas 100 tūkst. gy­ven­to­jų…

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ku­rie tu­rės kreip­tis, ne­si­kreips dėl su­dė­tin­gos so­cia­li­nės stig­mos, dėl sa­vi­val­dos biu­ro­kratinių pro­ce­dū­rų…

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ir ne­gaus tos pa­ra­mos? Ar ne­ma­no­te, jog yra di­de­lė bė­da, jog di­de­lė žmo­nių da­lis yra?..

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom at­sa­ky­ti, kam bu­vo skir­tas klau­si­mas.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Ne­ma­nau. Tai vie­na. Šiuo at­ve­ju rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį. So­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mas pri­klau­so nuo to, ar vals­ty­bė efek­ty­viai nau­do­ja įvai­rias leng­va­tas ar pa­ska­tas. Vy­riau­sy­bė yra iš­reiš­ku­si po­zi­ci­ją dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui, jog ji nė­ra so­cia­liai orien­tuo­ta.

Da­bar klaus­da­mas apie tai, ar ne­pa­da­ry­si­me ža­los ir ar tai nė­ra prie­šin­gas veiks­mas skur­dui ma­žin­ti, kal­ba­te apie vi­du­ri­nę kla­sę ir tur­tin­gą­ją kla­sę. Tu­ri­me fo­ku­suo­ti vi­sas leng­va­tas, pa­ska­tas ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mo prie­mo­nes la­bai efek­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios bū­tų orien­tuo­tos į tiks­lą, o ne da­lin­ti la­bai ri­bo­tus Lie­tu­vos fi­nan­si­nius re­sur­sus vi­siems.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. No­rė­čiau pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo prem­je­ro. Ži­nia, tur­būt vie­nas iš svar­biau­sių klau­si­mų šiuo me­tu, lau­kia­mų čia, Sei­me, – Dar­bo ko­dek­sas. Iš tie­sų jis bu­vo ati­dė­tas, ati­dė­tas iki lie­pos 1 die­nos. Pa­gal vis­ką ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti, jei­gu nie­ko ne­įvyk­tų. Ta­čiau, kaip ži­no­ma iš jū­sų pra­ne­ši­mų, vis dėl­to vy­ko de­ry­bos ir to­se de­ry­bo­se pa­siek­ti ke­li punk­tai, ku­rie vis dėl­to ne­ten­ki­na prof­są­jun­gų. Iš tik­rų­jų ko­kie jū­sų siū­ly­mai bus ir ko­kie spren­di­mai? Ar pri­im­ti su tais punk­tais, ku­rie nie­ko ne­reiš­kia, nes iš tik­rų­jų prof­są­jun­gos ne­rims­ta? To­liau ki­tas va­rian­tas, jei­gu bus tas spren­di­mas ne­pri­im­tas, įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną, kaip ir nu­ma­ty­ta, ar vėl bus ati­dė­ta?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Dar­bo ko­dek­so pu­sės me­tų pau­zė, ku­ri bu­vo pa­im­ta, aš jau šian­dien tri­bū­no­je kal­bė­jau, gai­la, kad ne­bu­vo jū­sų, bu­vo su­teik­ta tam, kad vi­sos ša­lys ga­lė­tų grįž­ti į so­cia­li­nio dia­lo­go ke­lią, tiek pro­fe­si­nės są­jun­gos, at­sto­vau­jan­čios dar­buo­to­jams, tiek darb­da­viai ir Vy­riau­sy­bė. Bu­vo „ati­da­ry­ti“ tie de­ry­bi­niai sky­riai, ku­rie gal­būt bu­vo pri­im­ti, an­ks­čiau pa­nau­do­jus vie­no­kį ar ki­to­kį spau­di­mą, ir bu­vo la­bai aiš­kiai iš­sa­ky­ta Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja, kaip vie­nos iš ša­lių Tri­ša­lės ta­ry­bos, kad dėl šių po­zi­ci­jų rei­kia de­rė­tis, de­ra­ma­si ir de­ry­bų me­tų sie­kia­ma tam tik­ro kom­pro­mi­so.

Da­bar man keis­ta gir­dė­ti, kad vie­na pu­sė, gal­būt net ne aso­ci­juo­tos struk­tū­ros, bet at­sto­vau­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos, to­kios kaip Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, sa­ko, kad nie­ko čia ne­su­li­be­ra­lė­jo dar­bo san­ty­kiai, lai­mė­jo prof­są­jun­gos. Kai ku­rios pro­fe­si­nės są­jun­gos įvar­di­na, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos nie­ko ne­lai­mė­jo, lai­mė­jo darb­da­viai. Tik­rai es­mė, kad nie­kas ne­lai­mė­jo, bet lai­mė­jo vie­nas da­ly­kas – so­cia­li­nis dia­lo­gas. Jie su­si­ta­rė tar­pi­nin­kau­jant Vy­riau­sy­bei, ir mū­sų frak­ci­jos po­zi­ci­jas mes jau svars­tė­me ko­a­li­ci­jos ta­ry­bo­je, kad tai, kas yra su­de­rė­ta, per­ke­lia­ma į įsta­ty­mą. Va­kar, jei­gu ne­klys­tu, ar pra­ei­tą sa­vai­tę Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je mes pri­ėmė­me tas įsta­ty­mų pa­tai­sas, pa­tei­kė­me Sei­mui. Val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja, aš, kvie­čia­me ir jus, ku­rie tik­rai no­ri mū­sų eko­no­mi­kos au­gi­mo ir mū­sų dar­buo­to­jų sau­gu­mo, ir dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mo, pa­lai­ky­ti tai, kas yra su­de­rė­ta.

Dėl tų pa­siū­ly­mų, ku­rie li­ko ne­iš­spręs­ti, ku­rių dar bus pri­re­gist­ruo­ta dėl tų pro­jek­tų, įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui lie­pos 2 dieną, vėl dirbs Tri­ša­lė ta­ry­ba ir to­kiu so­cia­li­nio dia­lo­go prin­ci­pu ieš­kos kom­pro­mi­so, nes be ši­to nie­ko ne­bus. Taip pat ti­kiuo­si jū­sų vi­sų pa­lai­ky­mo, ko­dek­sas bus pri­im­tas, kas yra su­de­rė­ta, kas la­bai svar­bu, ne­bus iš­kreip­ta de­ry­bų es­mė, t. y. mes ne­da­ry­si­me in­ter­ven­ci­jų, ir jis įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną. Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai bus nau­da ir Lie­tu­vos ūkiui, eko­no­mi­kai, ir dar­buo­to­jams, ir toms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios at­sto­vau­ja dar­buo­to­jams.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū už su­teik­tą ga­li­my­bę pa­klaus­ti prem­je­ro. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, jūs ži­no­te, kiek tu­ri bū­ti Sei­mo na­rių. Jų tu­ri bū­ti ma­žiau. O ar jūs ži­no­te, kiek tu­ri bū­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų, kler­kų, pa­rei­gū­nų ir t. t.? Ačiū, kad iš­klau­sė­te.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū. Šian­dien ir tri­bū­no­je mi­nė­jau Vals­ty­bės kon­tro­lės tam tik­ras iš­va­das, ku­rios yra ži­no­mos apie mū­sų vie­šą­jį sek­to­rių. Mū­sų ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bė šia kryp­ti­mi ir dar­buo­ja­si, mes orien­tuo­ja­mės į vie­šo­jo sek­to­riaus at­sa­kin­gu­mą ir efek­ty­vu­mą. Ne­sio­rien­tuo­ja­me, kad rei­kia bū­ti­nai 10 ar 20 %, kas čia ban­do­ma pa­sa­ky­ti, kai kur su­ma­žin­ti, no­rint efek­ty­viai vyk­dy­ti funk­ci­jas, mo­ty­vuo­ti tuos dar­buo­to­jus. Fak­tas, kad vie­ša­sis sek­to­rius šian­dien yra per di­de­lis, at­si­žvel­giant į vis­ką, taip pat ir į gy­ven­to­jų skai­čių, kai ku­rios vyk­do­mos funk­ci­jos yra per­tek­li­nės, ne­rei­ka­lin­gos. Iš­spren­dę es­mi­nius vals­ty­bės ar­ba vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vios veik­los klau­si­mus mes ir pa­sa­ky­si­me, kiek tu­ri bū­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vy­riau­sy­bei skir­tas pus­va­lan­dis iš­se­ko. Dė­ko­ja­me už da­ly­va­vi­mą. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. De­gu­tie­nė.

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį.

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 4 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-250(2) pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu L. Kas­čiū­ną. Ir ant­ra­sis yra L. Kas­čiū­no klau­si­mas. Tai gal ga­lė­tų grįž­ti į sa­lę?

 

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos dar­bo­tvarkė

 

15.33 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-326 (pa­tei­ki­mas)

 

Kol grįš Lau­ry­nas, kvie­čiu G. Skais­tę. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-326.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Iš­ties pa­reng­to įsta­ty­mo tiks­las yra iš ap­mo­kes­ti­na­mų­jų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių pa­ja­mų iš­skai­ty­ti ne tik už pir­mą­jį iš­si­la­vi­ni­mą iš­leis­tas lė­šas iš­si­la­vi­ni­mui įgy­ti, bet taip pat ir už ant­rą­jį, ir už tre­či­ą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Iš­ties šian­dien įvai­rios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne kar­tą yra pa­reiš­ku­sios pa­sta­bų dėl tam tik­rų dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos iš­si­sky­ri­mo, t. y. dėl to, ką siū­lo šian­dien dar­buo­to­jai, ir to, ko no­ri dar­b­da­viai iš sa­vo dar­buo­to­jų.

Eu­ro­pos pro­fe­si­nio mo­ky­mo plėt­ros cen­tras („Ce­de­fop“) yra pa­da­ręs ty­ri­mus ir prog­no­zes, kad per at­ei­nan­čius me­tus aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų po­rei­kis bus lin­kęs tik aug­ti, tuo tar­pu že­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų po­rei­kis bus lin­kęs ma­žė­ti. Taip pat Tarp­tau­ti­nė dar­bo or­ga­ni­za­ci­ja ir­gi iš­ski­ria la­bai svar­bų dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo as­pek­tą, kad iš­ties dar­buo­to­jų įga­li­ni­mas ir su­tei­ki­mas jiems kva­li­fi­ka­ci­jos pa­ge­ri­na jų de­ry­bų po­zi­ci­jas ir tuo­met jie ga­li iš tie­sų iš­ei­ti iš še­šė­lio ir efek­ty­viau ben­dra­dar­biau­ti su sa­vo darb­da­viais dėl sa­vo dar­bo už­mo­kes­čio. Taip pat Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sa­vo pa­teik­to­je ata­skai­to­je nu­ro­do, kad su­au­gu­sių­jų mo­ky­mas Lie­tu­vo­je yra itin že­mo ly­gio: 2014 me­tais jis sie­kė 5 %, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra 10,7 %. Kal­bė­da­ma apie bū­tent šį kon­kre­tų įsta­ty­mo pro­jek­tą, no­riu pri­min­ti tru­pu­tį prie­šis­to­rę, kad ši leng­va­ta anks­čiau ga­lio­jo ne tik dėl pir­mo­jo, bet ir dėl ki­tų iš­si­la­vi­ni­mų, gau­tų vė­liau, bet 2008 me­tais, ar­tė­jant kri­zei, kai bu­vo tau­po­mos lė­šos, ta leng­va­ta bu­vo su­ma­žin­ta. Šian­dien ma­nau, kad tik­rai Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mas lei­džia mums tą leng­va­tą su­grą­žin­ti ir pa­ro­dy­ti vals­ty­bės pri­ori­te­tą, kad iš­si­la­vi­nę žmo­nės, ge­ban­tys žmo­nės yra mū­sų pri­ori­te­tas.

Šio pro­jek­to tiks­las ir bu­vo pa­ska­tin­ti dar­buo­to­jus nau­do­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas, per­ei­ti iš že­mo ar krin­tan­čio į au­gan­čio ar aukš­tes­nio pro­duk­ty­vu­mo eko­no­mi­nes veik­las. Iš­ties kar­tais žmo­nės yra įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą prieš 20 ar 30 me­tų ir šian­dien jų įgy­tos ži­nios ir kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo rin­ko­je nė­ra pa­klau­sūs, to­dėl ma­nau, kad to­kia leng­va­ta ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ypač tie žmo­nės, ku­rie ga­na se­niai įgi­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Taip pat vie­na iš to­kių tiks­li­nių gru­pių yra sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai, ku­rie įgi­ję kva­li­fi­ka­ci­ją, pa­vyz­džiui, bai­gę Po­li­ci­jos aka­de­mi­ją, po 20 ar 25 me­tų iš­ei­na į pen­si­ją, ta­čiau jų kva­li­fi­ka­ci­ja to­liau dar­bo rin­kai yra ne­nau­din­ga ir jiems lie­ka tie­siog to­kios pa­rei­gy­bės kaip ap­sau­gi­ninkai ir t. t. Ma­nau, kad at­nau­ji­nę sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją jie tik­rai ga­lė­tų kur­ti di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę. Toks bu­vo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ge. Jū­sų klau­sia V. Sin­ke­vi­čius. Ne­be­klau­sia. Ta­da R. Sin­kevi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­la ko­le­ge, idė­ja iš tik­ro la­bai pa­trauk­li ir tai ati­tin­ka tiks­lą mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­ky­bių.

Dėl sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų bū­čiau lin­kęs su ju­mis dis­ku­tuo­ti. Įgy­da­mas sa­vo tie­sio­gi­nę pro­fe­si­ją ar ka­riš­kis, ar ki­tas sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas kar­tu tu­rė­tų mo­ky­tis ir ci­vi­li­nės spe­cia­ly­bės ir iš­ei­ti pa­reng­tas – ir, ir. Bet, sa­ky­ki­te, kiek­vie­nas ge­ras daik­tas kai­nuo­ja. Kas pa­dengs tą mo­ky­mo­si leng­va­tą ir kiek rei­kės pi­ni­gė­lių?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­ta, kad bū­tų rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da, nes tik­rai rei­kia pa­skai­čiuo­ti kon­kre­čius skai­čius, ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per pas­ta­ruo­sius me­tus – nuo 2010 me­tų iki 2015 me­tų – šia leng­va­ta pa­si­nau­do­ja vis ma­žiau žmo­nių. Anks­čiau, 2010 me­tais, pa­si­nau­do­jo 100 tūkst., o 2015 me­tais šia leng­va­ta pa­si­nau­do­jo tik 45 tūkst. žmo­nių. Per pas­ta­ruo­sius me­tus vi­siems tiems žmo­nėms leng­va­ta kai­na­vo 6,3 mln. eu­rų. Iš­ties aš ma­nau, kad, Vy­riau­sy­bei ap­skai­čia­vus, kiek ga­lė­tų kai­nuo­ti to­kia leng­va­ta, svars­ty­mo me­tu bū­tų ga­li­ma ap­si­spręs­ti. Šian­dien spė­lio­ti tur­būt bū­tų ne vi­sai tiks­lin­ga. Ki­ta ver­tus, no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos kva­li­fi­ka­ci­jos, įgy­tos tų žmo­nių, vė­liau su­grįž­ta di­des­niais mo­kes­čiais, di­des­niais dar­bo už­mo­kes­čiais ir vi­sa tai tik­rai ne­pra­dings­ta.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, su­au­gu­sių­jų ren­gi­mas nu­ma­ty­tas mū­sų įsta­ty­mų ba­zė­je, yra mo­ky­mo cen­trai. Ar bū­ti­na žmo­gui iš nau­jo dar mo­ky­tis ket­ve­rius ar pen­ke­rius me­tus, kad įgy­tų ant­rą­jį aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, jei­gu jis no­ri pa­keis­ti pro­fe­si­ją? Tam yra pi­ges­nių bū­dų ir trum­pes­nis lai­ko­tar­pis. Ka­dan­gi dėl pi­ni­gų jau klau­sė, tai ma­no klau­si­mas bū­tų. Ma­tau, ini­cia­to­riau, as­me­niš­kai jūs įsi­ra­šė­te, ar į jus su ko­kio­mis nors gru­pė­mis… in­te­re­sų gru­pė krei­pė­si? Iš kur ki­lo ta idė­ja, nes, kaip sa­kau, yra ga­li­my­bės pa­keis­ti pro­fe­si­ją ne­rei­ka­lau­jant di­des­nių iš­lai­dų?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties, ka­dan­gi pa­ti at­ėjau iš moks­lo sri­ties, te­ko ana­li­zuo­ti, ir ga­na ne­ma­žai, moks­li­nių ty­ri­mų šio­je sri­ty­je. Taip pat ir pa­ti skai­čia­vau, ana­li­za­vau, yra pa­reng­ta ir tam tik­ra eko­no­mi­nių ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rią su ko­le­go­mis iš­lei­do­me. Iš­ties tos idė­jos dėl gy­ven­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo gi­mė dau­giau iš moks­li­nių stu­di­jų. Ki­ta ver­tus, ki­tos ga­li­my­bės, ku­rios yra nu­ma­ty­tos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įsta­ty­me, ku­rias vals­ty­bė re­mia, daž­niau­siai yra skir­tos tiems žmo­nėms, ku­rie ar­ba jau yra pra­ra­dę dar­bą, ar­ba įmo­nė jau yra in­for­ma­vu­si, kad jie bus at­leis­ti. O to­kiems žmo­nėms, ku­rie no­ri per­ei­ti į ki­tą aukš­tes­nio pro­duk­ty­vu­mo veik­lą, iš tik­rų­jų jo­kių leng­va­tų nė­ra. Iš tie­sų tai yra žmo­gaus ap­si­spren­di­mas, kad aš no­riu ką nors sa­vo gy­ve­ni­me už­dirb­ti ge­riau ir no­riu in­ves­tuo­ti į sa­vo iš­si­la­vi­ni­mą. Ma­nau, kad čia ro­do­me prin­ci­pi­nį vals­ty­bės po­žiū­rį, kad ska­ti­na­me to­kius da­ly­kus.

PIRMININKĖ. Tai­gi dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. Ger­bia­ma Vik­to­ri­ja, jūs la­bai no­ri­te už kal­bė­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau ta­da. Ger­bia­ma Vik­to­ri­ja, kal­ba­te už?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, XXI am­žiu­je ypa­tin­gą svar­bą ir ypa­tin­gą ak­tu­a­li­ją įgy­ja mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą klau­si­mas. Aš la­bai no­rė­čiau pa­ra­gin­ti pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą. Ži­no­ma, Vy­riau­sy­bės iš­va­da bus bū­ti­na, nes rei­kia tik­rai ži­no­ti, kiek lė­šų jam pri­reik­tų, ta­čiau tik­rai svei­ki­nu to­kią ini­cia­ty­vą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 24, prieš – 11, su­si­lai­kė 24. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Ta­da tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ar at­me­ta­me. Jei­gu grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­me už, už at­me­ti­mą bal­suo­ja­me prieš.

Bals­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 21. Grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

15.43 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 4 ir 13 straips­nių pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-250(2) (patei­ki­mas)

 

Ma­tau, jau grį­žęs L. Kas­čiū­nas. Kvie­čiu į tri­bū­ną pa­teik­ti Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo 4, 13 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad šian­dien po to­kios po­li­ti­nės at­mo­sfe­ros opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė yra be­veik pa­smerk­ta. Man pa­sa­ko­jo, aš dar ne­bu­vau Sei­me, bet pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, kai čia bu­vo Dar­bo par­ti­ja, ji šluo­da­vo bet ko­kiu at­ve­ju, kas at­ei­da­vo iš opo­zi­ci­jos, ar ten ge­ri pro­jek­tai, ar ne­ge­ri. Aš vis la­bai ti­kiuo­si, kad čia ne Dar­bo par­ti­ja, kad Dar­bo par­ti­jos tra­di­ci­jų šia­me Sei­me jau ne­bus. To­dėl bus pui­ki pro­ga pa­tik­rin­ti vi­sa tai.

Iš tie­sų no­riu pa­kal­bė­ti su ju­mis apie re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, ku­ri tik­rai su­tel­kė daug mū­sų vi­sų dė­me­sio šiuo­se rin­ki­muo­se, nu­skam­bė­jo daug pa­ža­dų, daug įsi­pa­rei­go­jimų. Ma­to­me rim­tas trans­for­ma­ci­jas mū­sų vals­ty­bė­je, iš tik­rų­jų virs­ta­me vie­no mies­to vals­tybe, Vil­niu­je jau su­kon­cen­truo­ta dau­giau nei 40 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, pri­dė­ję dar Klai­pė­dą ir Kau­ną, tu­ri­me iš vi­so 72 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, o vi­sa ki­ta li­ku­siai Lie­tu­vai. Aki­vaiz­du, kad tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar to­kia Lie­tu­va yra mū­sų ke­lias, ar vis dėl­to reikia mė­gin­ti kur­ti re­gio­nų Lie­tu­vą.

Aiš­ku, tos dvi Lie­tu­vos ar ke­lios Lie­tu­vos, tie ter­mi­nai, ku­riuos jūs pui­kiai ži­no­te, yra iš tik­rų­jų rim­ta pro­ble­ma. Vien tai, kad dar­bo už­mo­kes­tis už tą pa­tį dar­bą did­mies­čiuo­se ir re­gio­nuo­se ski­ria­si treč­da­liu, yra rim­ta pro­ble­ma, kad ne­dar­bo ly­gis ski­ria­si du kar­tus, ypač tarp jau­ni­mo, yra la­bai rim­ta pro­ble­ma. Tai, kad kai­miš­ko­se vie­to­vė­se per de­šimt­me­tį su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų nuo 17 iki 20 %, ir­gi yra la­bai rim­ta pro­ble­ma. Vyks­ta mig­ra­ci­ja, tiek vi­di­nė į did­mies­čius, tiek iš­ori­nė į už­sie­nio ša­lis. Na­tū­ra­lu, kad pa­ban­dy­ti su­stab­dy­ti šį pro­ce­są, pa­ban­dy­ti su­kur­ti re­gio­nų Lie­tu­vą vis dėl­to yra mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas ir mū­sų vi­sų, ne­pai­sant, ko­kiai po­li­ti­nei jė­gai mes at­sto­vau­ja­me.

Be abe­jo, re­gio­ni­nė po­li­ti­ka yra su­dė­tin­gas klau­si­mas, ne­už­teks vie­no ar ki­to įsta­ty­mo. Rei­kia sis­te­mi­nio po­žiū­rio, rei­kia ska­tin­ti, vie­na ver­tus, ver­slą, kad jis kur­tų dar­bo vie­tas re­gio­nuo­se. Ki­ta ver­tus, kai kal­bi su ver­slu re­gio­ne, jis aiš­kiai sa­ko, ži­no­te, čia be­dar­bių lyg ir ne­ma­žai, bet dir­ban­čių, ga­lin­čių dirb­ti tą dar­bą, ku­rio rei­kia mums, nė­ra. Tu­ri­me struk­tū­ri­nio ne­dar­bo pro­ble­mą, tu­ri­me už­da­rą ra­tą. Ki­taip ta­riant, ne­už­teks vien eko­no­mi­nių pa­ska­tų per mo­kes­ti­nes leng­va­tas ver­slui, rei­kia bū­ti­nai ska­tin­ti šei­mas, jau­nus žmo­nes kur­tis re­gio­nuo­se, su­sie­ti su re­gio­nais sa­vo at­ei­tį. Ir tam rei­kės, be abe­jo, spe­cia­lių Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių.

To­dėl aš čia ir esu tam, kad pa­siū­ly­čiau pa­tai­są dėl Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo, ir bū­tų nu­ma­ty­ta pa­pil­do­ma 15 % pa­ra­ma toms jau­noms šei­moms ar toms ka­te­go­ri­joms as­me­nų, ku­rios gy­ven­tų ir ruoš­tų­si gy­ven­ti ne Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je ir ne ku­ror­to sta­tu­są tu­rin­čio­se te­ri­to­ri­jo­se, kad ša­lia jau da­bar esan­čių ga­li­my­bių gau­ti vals­ty­bės pa­ska­tą kre­di­tui pri­si­dė­tų dar pa­pil­do­mi 15 %. Aš tik no­riu ak­cen­tuo­ti, kad pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mą jau­nos šei­mos, au­gi­nan­čios vie­ną ar dau­giau vai­kų ar įvai­kių, ir šei­mos, ku­rio­se vie­nas iš vai­kų ar įvai­kių tė­vų yra mi­ręs, tu­ri tei­sę į pa­ra­mą pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti. Joms ap­mo­ka­ma 10 % su­teik­to vals­ty­bės būs­to kre­di­to. Ki­ta ka­te­go­ri­ja – tei­sę į vals­ty­bės pa­ra­mą pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti tu­ri as­me­nys, li­kę be tė­vų glo­bos iki jiems su­kan­ka 35 me­tai, ar jų šei­mos, taip pat šei­mos, au­gi­nan­čios tris ar dau­giau vai­kų, ne­įga­lie­ji ar­ba šei­mos, ku­rio­se yra ne­įga­lių­jų. Tai ši­tos dvi ka­te­go­ri­jos jau da­bar įtvir­tin­tos įsta­ty­me. Vie­na tu­ri 10 % ga­li­my­bę kom­pen­suo­ti sa­vo kre­di­tą, ki­ta tu­ri 20 %. Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė: tie žmo­nės ir tos šei­mos, ku­rios pa­ten­ka į šiuos api­brė­ži­mus, jei­gu jie įsi­ku­ria ir no­ri įsi­gy­ti būs­tą ne did­mies­čiuo­se ir ne ku­ror­ti­nė­se zo­no­se, ga­lė­tų gau­ti dar pa­pil­do­mą 15 % pa­ra­mą iš vals­ty­bės.

Ki­ta idė­ja, pa­pil­do­ma idė­ja to pa­ties įsta­ty­mo pa­tai­sos yra lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų, tin­ka­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, per­lei­di­mas, t. y. įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, jei­gu yra lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės, kad bū­tų nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bė me­cha­niz­mas, kaip šei­moms, ku­rios no­ri įsi­kur­ti re­gio­nuo­se, Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka bū­tų ga­li­ma su­teik­ti ga­li­my­bę ja nau­do­tis, ga­lų ga­le gal­būt iš­si­pirk­ti, be abe­jo, įde­dant sau­gik­lius, kad 10 me­tų nuo įsi­gi­ji­mo ne­bū­tų ga­li­ma per­leis­ti jo­kiai ki­tai nuo­sa­vy­bei.

To­kia trum­pai ma­no pa­siū­ly­mo es­mė. Tas pa­siū­ly­mas bū­tent orien­tuo­tas į tą vie­ną svar­bių re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kryp­čių – ska­tin­ti jau­nas šei­mas kur­tis re­gio­nuo­se. No­riu pa­brėž­ti, kad ši­tas pa­siū­ly­mas, ši­ta idė­ja yra nu­ma­ty­ta ne tik Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pro­gra­mo­je, bet ly­giai taip pat ji bu­vo nu­ma­ty­ta ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pro­gra­mo­je. Tai yra mū­sų vi­sų ben­dras rei­ka­las. Ti­kiuo­si, ne taip svar­bu, kas tą da­ly­ką ini­ci­juo­ja, kas tą da­ly­ką pri­sta­to, o svar­bu tai, kad mes tu­rė­tu­me ben­drą su­ta­ri­mą ir ben­drą ma­ty­mą var­dan tos Lie­tu­vos. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai dė­ko­ju jums, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tie­sų šiuo me­tu Lie­tu­vo­je to­kia si­tu­a­ci­ja, kad vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos pa­si­sa­ko, kad rei­kia spręs­ti re­gio­nų pro­ble­mas. Kad tik­rai yra daug pro­ble­mų, vi­si pri­pa­žįs­ta. Žiū­rė­da­mi į to­kias prie­mo­nes, ku­rios yra siū­lo­mos skir­tin­gų par­ti­jų pro­gra­mo­se, mes ma­to­me, kad jos iš es­mės su­tam­pa. Mes vi­si tu­ri­me pa­na­šų po­žiū­rį ir aš la­bai ti­kiuo­si, kad ne­bus čia ko­kio nors iš­si­sky­ri­mo. Ar jūs ne­gal­vo­jo­te apie tai, kad rei­kė­tų gal­būt ko­kio nors na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo? Esa­me su­si­ta­rę dėl gy­ny­bos klau­si­mų, dėl ki­tų da­ly­kų, bet gal ir dėl re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kon­kre­čių pro­jek­tų rei­kė­tų mums su­si­tar­ti ir nu­sto­ti kon­ku­ruo­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mie­la ko­le­ge, la­bai ačiū už dau­giau gal to­kią pa­sta­bą, aš vi­siš­kai pri­ta­riu jū­sų min­tims. Be abe­jo, yra tur­būt ir ide­o­lo­gi­nių skir­čių, gal yra Li­be­ra­lų są­jū­džio vie­noks ar ki­toks po­žiū­ris į tai, kaip da­bar ta Lie­tu­vos rai­da vyks­ta, ar čia tu­ri vals­ty­bė kiš­tis, ar ne. Bet aš ma­nau, kad tik­rai rei­kia to­kio su­si­ta­ri­mo, tik­rai rei­kia to­kios gal­būt šiuo at­ve­ju ne­ide­o­lo­gi­zuo­tos dis­ku­si­jos, da­ly­ki­nės dis­ku­si­jos. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad mus Vy­riau­sy­bė ir pa­kvies į tą dis­ku­si­ją. Šian­dien Vy­riau­sy­bė skai­čiuo­ja 136 die­ną, lau­kia­me tų re­for­mų, lau­kia­me vi­sų tų pa­ke­tų, su­si­ju­sių ir su re­gio­ni­ne po­li­ti­ka. Kol jų dar nė­ra, na, mes re­gist­ruo­ja­me pa­siū­ly­mus ir pra­šo­me pa­ra­mos šiems pa­siū­ly­mams. Gal­būt juos bus ga­li­ma įkom­po­nuo­ti į ben­drą re­for­mų pa­ke­tą. Dėl to mes at­vi­ri ir ei­na­me pir­myn kar­tu, kar­tu ei­nant bus leng­viau įveik­ti tas vi­sas kliū­tis.

Ma­nau, kad vi­sos jū­sų iš­sa­ky­tos idė­jos yra la­bai tei­sin­gos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Sin­ke­vi­čius. (Bal­sai sa­lė­je)

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia no­rė­čiau Lau­ry­no pa­klaus­ti, ar jis ži­no, koks yra vals­ty­bės biu­dže­tas ir kiek jis ta­me biu­dže­te nu­ma­tė pi­ni­gų siū­lo­miems sa­vo pa­kei­ti­mams ir tai pui­kiai idė­jai? Aš la­bai ža­viuo­si, nes bu­vi­mas opo­zi­ci­jo­je tuo ir yra ža­vus, kad iš tie­sų tu už nie­ką ne­at­sa­kai ir ga­li siū­ly­ti idė­jas, ku­rios jau yra nu­ma­ty­tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je į prie­kį. (Bal­sai sa­lė­je) Ire­na, pra­šau ne­sa­ky­ti, koks yra vals­ty­bės biu­dže­tas. Tai tiek.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai ačiū. Aš at­sa­ky­siu jums į klau­si­mą. Mes bu­vo­me ap­skai­čia­vę, kai anks­čiau bu­vo ši­tas įsta­ty­mas, ku­ris jau ga­lio­ja, tu­rė­jo nu­ma­ty­tą ei­lu­tę anks­tes­niais me­tais, tai kal­bė­da­vo­me apie 30 mln. eu­rų. Da­bar su to­mis pa­tai­so­mis ir pa­siū­ly­mais, aš ma­nau, čia kal­ba­ma apie pa­pil­do­mų ko­kių 15 mln., ne dau­giau.

No­riu iš kar­to pa­brėž­ti, kad vi­si ši­tie da­ly­kai, apie ku­riuos aš kal­bė­jau, yra su­si­ję su aiš­kiomis pa­ja­momis tų šei­mų, ku­rios pa­ten­ka į api­brė­ži­mą. Įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tos la­bai aiš­kios pa­ja­mos, ku­rių ne­vir­ši­jus tik­tai šei­mos ga­li ap­li­kuo­ti į tas… sa­ky­ki­me, no­rą gau­ti tą val­s­ty­bės kom­pen­sa­ci­ją. Mes su ju­mis, ma­nau, ne­pa­tek­tu­me į ši­tą api­brė­ži­mą, o pa­lik­tu­me vi­sa tai kuk­liau gy­ve­nan­čioms šei­moms. Rei­kia gal­vo­ti apie tai, kad gal­būt tą kar­te­lę ga­li­ma bū­tų net ir pa­kel­ti.

At­sa­ky­mas bū­tų toks, kad rei­kės Vy­riau­sy­bės iš­va­dos bet ko­kiu at­ve­ju dėl ši­to pro­jek­to, tai ir sa­kau, vis­kas vis tiek yra jū­sų ran­ko­se. Ma­nau, kad bū­tų kal­ba­ma apie 15 mln. eu­rų, bet kal­ba­ma apie Lie­tu­vos at­ei­tį, apie Lie­tu­vos mo­de­lį, apie re­gio­nų at­ei­tį, kas tur­būt vi­sa­da bu­vo svar­bu Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai.

PIRMININKĖ. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu jūs la­bai no­rė­si­te, aš ga­lė­siu jums pa­pa­sa­ko­ti, kas čia bū­da­vo, kai val­džio­je bū­da­vo A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė – ji ne tik ne­leis­da­vo pri­sta­ty­ti, bet nu­šluo­da­vo vi­sus va­do­vus, ki­taip mąs­tan­čius. (Bal­sai sa­lė­je) Is­to­ri­jos mes ga­li­me pa­pa­sa­ko­ti la­bai daug.

Ma­no klau­si­mas bū­tų, pa­sta­ba dėl 3 straips­nio 2 da­lies, apie tai kal­ba ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, tai yra kas nu­tin­ka, jei­gu per nu­sta­ty­tą lai­ką ne­pa­sta­tai na­mo?

Ir ant­ras trum­pas klau­si­mas: ar ne­rei­kė­tų vis­gi api­brėž­ti di­des­nės ri­bos apie di­džiuo­sius mies­tus? Nes nu­va­žia­vus 10 ki­lo­met­rų nuo cen­tro – jau Vil­niaus ri­ba. Ir vi­si sta­tys ne kur nors Skuo­de, Ku­piš­ky­je, Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, o čia, 10 ki­lo­met­rų nuo Sei­mo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mus. Iš tie­sų Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­reiš­kė min­tį apie tai, kad įsta­ty­me tu­ri bū­ti kuo kon­kre­čiau nu­ma­ty­ti že­mės skly­pų dy­džiai ir vi­sa ki­ta. Bet, aš ma­nau, pui­kiai su­pran­ta­me, kad vi­sas tas dar­bas pa­tiks­li­nant vis­ką vyks­ta ko­mi­te­tuo­se ir tą ga­li­ma bus pui­kiai pa­da­ry­ti kar­tu su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais ir pa­na­šiai.

Ma­nau, kad dar svar­bes­nis klau­si­mas, ku­rį jūs iš­kė­lė­te, dėl tų gal­būt žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių, va­din­ki­me jas taip. Gal­vo­jau, kaip jas įra­šy­ti, su­pras­da­mas tą niu­an­są, kad Vil­niaus ra­jo­nas tam tik­ra pras­me yra čia pat ir tai yra pres­ti­ži­nės vie­tos ir pa­na­šiai. Tai ir­gi apie tai rei­kė­tų gal­vo­ti. Su­tin­ku, kad tai yra tie­siog at­vi­ras star­tas tam api­brė­ži­mui – su­ras­ti api­brė­ži­mą, for­mu­lę. Tos pa­sta­bos tik­rai yra la­bai tei­sin­gos. Bent jau kal­bant apie Vil­nių, Kau­ną ir Klai­pė­dą rei­kė­tų gal­vo­ti apie tuos da­ly­kus.

PIRMININKĖ. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­klaus­ti, ar jums yra ži­no­ma ben­dra pa­ra­mos būs­tui sis­te­mos si­tu­a­ci­ja ir ar nag­ri­nė­jo­te Vals­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­tą apie tai, kas vyks­ta? Ma­no klau­si­mas toks pu­siau re­to­ri­nis: ko­dėl jūs ope­ruo­jat Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pro­gra­ma, pui­kiai su­pras­da­mas ir ži­no­da­mas tik­riau­siai, aš ne­ži­nau, gal ne­ži­no­te, kad mū­sų nuo­sta­ta yra ki­to­kia? Mū­sų nuo­sta­ta yra pa­keis­ti ap­skri­tai pa­ra­mos būs­tui re­gio­nuo­se prin­ci­pą ir ne­sie­ti jo su pa­ja­mo­mis. Tik­rai tas su­sie­ji­mas su pa­ra­ma su­gal­vo­tas iš es­mės toks la­bai li­be­ra­lus, jis ne­duo­da rei­kia­mos nau­dos. Mū­sų pro­gra­mo­je yra nu­ma­ty­tos vi­sai ki­tos prie­mo­nės. Šian­dien aš ne­ga­liu bal­suo­ti už jū­sų pa­tai­sas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ge­rai. Ger­bia­mas To­mai, ne­la­bai ti­kė­jau­si jū­sų bal­so, tie­są sa­kant, dėl to la­bai ne­nu­ste­bi­no­te ši­tuo as­pek­tu. Bet aš at­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai. Jū­sų Vy­riau­sy­bei jau yra 136 die­nos, dir­ba, jau šim­ta­die­nis pra­ėjo, at­šven­tė­me. Man rei­kė­jo ši­tam pa­siū­ly­mui įre­gist­ruo­ti, na, sa­vai­tės. Sa­vai­tės tam, kad mes jį bū­tu­me įre­gist­ra­vę, dar net Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos ne­bu­vo.

Aš ne­ma­tau, apie ką mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti, štai ta yra pro­ble­ma. Jei­gu taip bū­tų, ką jūs sa­ko­te, pa­teik­ta, for­mu­lė at­sie­ta nuo pa­ra­mos, gal­būt bū­tu­mė­te ga­vęs ma­no bal­są, ne­bū­čiau re­gist­ra­vęs ar ne­bū­čiau net kė­lęs ši­to klau­si­mo. Ne­tu­ri­me apie ką kal­bė­ti, dėl to esu čia ir pra­šau pa­lai­ky­mo, kad bū­tų bent jau apie ką kal­bė­ti. Jei­gu jūs tu­rė­si­te sa­vo pa­siū­ly­mą, juos gal­būt in­teg­ruo­si­me, su­si­esi­me ir tu­rė­si­me ben­drus spren­di­mus. Kol kas si­tu­a­ci­ja yra to­kia, at­si­pra­šau, bet ka­muo­liu­kas jū­sų pu­sė­je, ne ma­no.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų svei­ki­nu už to­kią ge­rą idė­ją ir nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko V. Sin­ke­vi­čiaus, sa­ko, ar ži­nai, kiek yra pi­ni­gų biu­dže­te? Jei mes taip kal­bė­si­me, kiek tų pi­ni­gų, ta­da, vy­rai, ne­kal­bė­ki­te apie jo­kios emig­ra­ci­jos su­stab­dy­mą! Nė­ra pi­ni­gų – rei­kia ieš­ko­ti pi­ni­gų, rei­kia im­ti pa­sko­las, bet ne­leis­ti, kad vi­sa Lie­tu­va iš­va­žiuo­tų, vi­si žmo­nės iš Lie­tu­vos.

Ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų, Lau­ry­nai, ar ne­pa­gal­vo­jai, kad kraš­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se, pa­sie­nio, kur iš­vis bai­gia žmo­nės iš­va­žiuo­ti, tu­rė­tų bū­ti dau­giau ne­gu 15 %, ypač kraš­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se, kur jau bai­gia iš­va­žiuo­ti Lie­tu­va? Kaip jūs į tai žiū­ri­te?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik­rai at­vi­ras įvai­riems pa­siū­ly­mams. Jei­gu mes ga­lė­tu­me ras­ti ko­kią nors pu­siau­svy­rą, lo­gi­ka tam tik­ra vi­di­ne pa­grįs­ta, ko­dėl gi ne.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Lau­ry­nai, ger­biu už ini­cia­ty­vą, tik­tai ne­la­bai man su­pran­ta­mas iš­sky­ri­mas. Pa­ne­vė­žys, pa­vyz­džiui, pras­čiau gy­ve­na ne­gu Jo­na­va, Vi­sa­gi­nas ar­ba Ma­žei­kiai, nors jū­sų pro­jek­te nė­ra įvar­din­tas. Pra­mo­ni­niai mies­tai kaip ir gau­tų tą leng­va­tą, o, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žys ne­gau­tų.

Bet aš prin­ci­pi­nį klau­si­mą. Mes, li­be­ra­lai, ska­ti­na­me nuo­sa­vy­bę, bet iš es­mės apie ką čia kal­ba­ma, kad žmo­nėms, ku­rie šiaip ne­su­ge­ba įsi­gy­ti tur­to, bus per­ša­ma nuo­sa­vy­bė, kre­di­tai. Ir kai mes ma­to­me, po 2008 me­tų kri­zės iš es­mės kas emig­ra­vo – žmo­nės, ku­rie pa­si­sko­li­no, ne­ga­lė­jo grą­žin­ti kre­di­to ir bi­jo­da­mi pra­ras­ti jau įmo­kė­tas įmo­kas emig­ra­vo tam, kad su­si­mo­kė­tų kre­di­to įmo­kas. Aš ver­čiau ma­ty­čiau nuo­mos rin­kos ska­ti­ni­mą, nes vi­suo­me­nė­je yra kla­sė žmo­nių, ku­rie nie­ka­da ne­su­ge­bės tu­rė­ti nuo­la­ti­nių pa­ja­mų, ir tai yra pa­sau­li­nis tren­das.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ži­no­te, man da­bar gal­būt bū­tų sun­ku at­sa­ky­ti, ne­su pa­si­da­ręs emig­ra­ci­jos prie­žas­čių ana­li­zės. Gal­būt tie da­ly­kai ir pa­sko­los pa­ska­ti­no tam tik­rus ju­dė­ji­mus iš did­mies­čių tam tik­rą seg­men­tą žmo­nių, kur yra bran­gi nuo­sa­vy­bė. Bet, sa­ky­ki­me, re­gio­nuo­se tos kai­nos ar­ba tie da­ly­kai, ku­riuos rei­kės grą­žin­ti, nė­ra to­kio dy­džio, kad bū­tų ga­li­ma tai va­din­ti ta va­ro­mą­ja emig­ra­ci­jos jė­ga.

Bet jū­sų pa­sta­ba dėl Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių – taip, iš tik­rų­jų aš pats dar ne­su šim­tu pro­cen­tų tik­ras, ar jie tu­ri bū­ti ta­me są­ra­še. Aš ma­nau, kad jie tu­rė­tų bū­ti čia, juos gal­būt rei­kė­tų iš­brauk­ti ir pa­lik­ti tik­tai Vil­nių, Kau­ną ir Klai­pė­dą, pa­vyz­džiui, su žie­di­nė­mis sa­vi­val­dy­bė­mis. Tie­siog yra tei­si­nių niu­an­sų, kaip tą su­for­mu­luo­ti. Iš tik­rų­jų tai ne­bu­vo la­bai leng­vas už­da­vi­nys, mes tik­rai daug ir il­gai kan­ki­no­mės tą da­ry­da­mi, bet kol kas siū­lo­me to­kią for­mu­lę, bet ma­nau, kad idė­ja yra to­kia, kad tuos du mies­tus ga­li­ma iš­brauk­ti. Ačiū. Ir la­bai pra­šau…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. Už – A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tie­siog krei­piuo­si į kai­rę, į de­ši­nę. Re­gio­ni­nė po­li­ti­ka – tai, kad mū­sų mies­tai, mies­te­liai tuš­tė­ja, ir ta si­tu­a­ci­ja at­ei­ty­je tik blo­gės, yra mums vi­siems tik­ras ir la­bai rim­tas sig­na­las, ku­rį mes jau se­niai gir­di­me. Aš tik­rai kvie­čiu im­tis ryž­tin­gų, kon­kre­čių dar­bų. Nu­sto­ti šne­kė­ti, bet tie­siog pri­im­ti rei­ka­lin­gus įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rių la­bai lau­kia mū­sų re­gio­nai.

PIRMININKĖ. Prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Iš­ties ne­su prieš šį siū­ly­mą. Tai, be abe­jo, la­bai su­dė­tin­gas, bet la­bai rei­ka­lin­gas vals­ty­bei ir pi­lie­čiams, ir ne­iš­si­vaikš­čio­jan­čiai Lie­tu­vai įsta­ty­mo pro­jek­tas, gal­būt ne tik tei­kiant jį opo­zi­ci­jai, bet, be­si­kei­čiant val­dan­čia­jai dau­gu­mai, be­si­kei­čiant ka­den­ci­joms ar­ba žvel­giant į Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­nę pro­gra­mą, rei­ka­lin­gas nuo­sek­lus, sis­te­mi­nis dar­bas. Mes da­bar, na, iš­šo­kę iš opo­zi­ci­jos stai­ga sa­ko­me: štai, mes re­gist­ruo­ja­me tą pro­jek­tą ir, Vy­riau­sy­be, jūs da­ry­ki­te. Ne, rin­kė­jai tur­būt tu­ri lū­kes­čių žvelg­da­mi in cor­po­re į par­la­men­tą ir to­dėl no­ri­si, kad jų lū­kes­čiai bū­tų re­a­li­zuo­ti. To­dėl aš kvie­čiu par­ti­niu na­cio­na­li­niu su­si­ta­ri­mu spręs­ti šią itin opią jau­niems žmo­nėms pro­ble­mą, re­gio­nams pro­ble­mą, ras­ti ben­drą kon­sen­su­są, už­tik­rin­ti il­ga­lai­kę pa­ra­mos, fi­nan­sų kre­di­tų pro­gra­mą, ar tai bū­tų nu­oma, ar nuo­sa­vy­bės įsi­gi­ji­mas, o ne ­šau­dy­ti to­kiais pa­vie­niais, sa­ky­čiau, net tuš­čiais šo­vi­niais. To­dėl, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, su­si­tar­ki­me, o ta­da tei­ki­me kom­plek­siš­kai vi­sas prie­mo­nes. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 32, prieš – 10, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Vėl­gi bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad ati­duo­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas už at­me­ti­mą, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš 21. Grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

16.04 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-576 (pa­tei­ki­mas)

 

Pa­ban­do­me dar pa­kvies­ti L. Kas­čiū­ną, nors ten­den­ci­ja yra, kad vis tiek at­mes, bet pa­tei­ki­te Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-576. (Bal­sai sa­lė­je) Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, kol at­eis L. Kas­čiū­nas, – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ką tik gir­dė­jau (jau ne­bė­ra sa­lė­je, man at­ro­do) po­no A. Skar­džiaus pa­si­sa­ky­mą apie su­si­ta­ri­mus. Mes jau su­si­ta­rė­me anks­čiau ir pats po­nas A. Skar­džius pa­si­ra­šė vie­ną įsta­ty­mą, ku­ris va­di­na­mas Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mu, kur yra nu­ma­ty­ta ši­ta prie­mo­nė, tik nė­ra iki šiol re­a­li­zuo­ja­ma. Ly­giai taip pat ši­ta prie­mo­nė nu­maty­ta Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Rei­kė­jo ją tik pri­im­ti. Čia mo­ty­vai… Tie­siog gal var­žy­tu­vės, pa­vy­do jaus­mas, kad ne tie pa­ren­gė. Prin­ci­pi­nis su­si­ta­ri­mas dėl to yra, tai kam at­mes­ti tai, dėl ko mes esa­me jau su­si­ta­rę?

PIRMININKĖ. Pra­šau, pra­ne­šė­jau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, gal iš kar­to dėl to­bu­li­ni­mo tar­tis, už­tek­tų bal­sų. (Bal­sai sa­lė­je) Iš tik­rų­jų ki­ta ini­cia­ty­va, su­si­ju­si su šei­mos po­li­ti­ka, mie­lie­ji vals­tie­čiai ir ža­lie­ji, ir­gi yra jū­sų pro­gra­mi­nė nuo­sta­ta – ska­tin­ti šei­mas au­gin­ti vai­kus. Tur­būt pats efek­ty­viau­sias bū­das pa­ska­tin­ti dir­ban­čias ir no­rin­čias už­si­dirb­ti šei­mas au­gin­ti vai­kus, t. y., aiš­ku, pa­pil­do­mo ne­pa­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas. Aš gal­būt tik šiek tiek dar ben­dro kon­teks­to no­rė­čiau pa­teik­ti.

Jūs tur­būt ži­no­te tas liūd­nas de­mo­gra­fines prog­no­zes, kad esant da­bar­ti­nėms ten­den­ci­joms 2050 me­tais, jei­gu nie­kas ne­si­keis, Lie­tu­vo­je bus ma­žiau ne­gu 2 mln. gy­ven­to­jų. No­rint iš­lai­ky­ti de­mo­gra­finę pu­siau­svy­rą mū­sų ša­ly­je, rei­kia, kad šei­mo­je aug­tų bent jau dau­giau ne­gu du vai­kai, t. y. 2,11, yra toks skai­čius. Šian­dien mū­sų ro­dik­lis yra 1,7 ir aki­vaiz­du, kad mes la­bai smar­kiai at­si­lie­ka­me nuo tos pu­siau­svy­ros pa­lai­ky­mo for­mu­lės, to­dėl tu­ri­me da­ry­ti va­lin­gus spren­di­mus ir as­me­ni­niu pa­vyz­džiu tur­būt ir­gi ro­dy­ti pa­vyz­dį vi­suo­me­nei, kad mes esa­me pa­si­ren­gę for­muo­ti re­a­lią, o ne fa­sa­di­nę šei­mos po­li­ti­ką.

To­dėl ma­no pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia, kad siū­ly­čiau di­din­ti pa­pil­do­mą ne­pa­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį: už kiek­vie­ną vai­ką, skai­čiuo­jant nuo an­tro, pa­di­din­ti nuo 200 iki 300 eu­rų, ir to­kiu bū­du iš es­mės pa­ska­tin­ti šei­mas au­gin­ti vai­kus. No­riu pa­brėž­ti, kad da­bar yra to­kia ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio sche­ma, kad 310 yra tas fik­suo­tas ne­pa­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­jamų dy­dis, o už kiek­vie­ną vai­ką nu­ma­ty­ta po 200 eu­rų. Aš siū­lau nuo an­tro vai­ko skai­čiuo­ti po 300 eu­rų. Tai bū­tų la­bai ge­ras da­ly­kas tuo po­žiū­riu, kad tai nė­ra šiaip ko­kia nors iš­mo­ka, ku­ri gal­būt iš da­lies ke­lia klau­si­mų, kad ne­bus ko­kių nors ma­ni­pu­lia­ci­jų, ir t. t., ir pa­n., tai nė­ra tas len­kiš­kas ke­lias, ku­rį gal­būt ir­gi rei­kė­tų ap­svars­ty­ti kaip vi­sai ne­blo­gą spren­di­mą. Tai yra spren­di­mas, ku­ris yra iš tik­rų­jų su­kur­tas ir ge­ras dir­ban­čioms ir no­rin­čioms už­si­dirb­ti šei­moms, to­dėl siū­lau po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti pa­siū­ly­mui, nes vėl­gi kol kas jo­kios al­ter­na­ty­vos, ku­rią ga­lė­tu­me svars­ty­ti kaip al­ter­na­ty­vą ši­tam pa­siū­ly­mui, mes dar ne­tu­ri­me ir ne­ma­to­me. Ger­bia­mie­ji val­dan­tie­ji, siū­lau ne žo­džiais, o dar­bais at­si­gręž­ti į šei­mos po­li­ti­ką. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš tie­siog no­rė­čiau, kad gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­si­da­lin­ti ge­rais pa­vyz­džiais. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jos šei­mos po­li­ti­ka ir gal­būt as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi. (Juo­kas) Len­ki­jos pa­vyz­dys. Kiek man te­ko gir­dė­ti, te­nai bu­vo ga­na su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, gims­ta­mu­mas bu­vo tik­rai la­bai ne­di­de­lis, gal­būt ga­lė­tu­mė­te trum­pai pri­sta­ty­ti, kaip pa­ge­ri­no si­tu­a­ci­ją nau­ji spren­di­mai, pri­im­ti Len­ki­jo­je.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, Ag­ne. Iš tik­rų­jų no­riu jus in­for­muo­ti, kad de­mo­gra­finės ten­den­ci­jos Len­ki­jo­je pas­ta­rai­siais me­tais bu­vo la­bai pras­tos ir iš tie­sų te­nai šei­mai ir vie­nai mo­te­riai, taip sta­tis­tiš­kai žiū­rint, bu­vo tik 1,3 vai­ko. Nau­ja val­džia, ku­ri daž­nai gal­būt ir ne­pel­ny­tai su­si­lau­kia di­de­lės kri­ti­kos iš už­sie­nio, pa­da­rė la­bai stip­rų ir va­lin­gą spren­di­mą, t. y. nuo kiek­vie­no an­tro vai­ko skir­ti pa­pil­do­mai kas mė­ne­sį po 500 zlo­tų, ir tai da­vė efek­tą. Per me­tus gims­ta­mu­mas Len­ki­jo­je iš­au­go 10 %. Tai yra, mie­lie­ji, va­lin­gos, rim­tos val­džios spren­di­mų pa­da­ri­niai. Keis­ti ga­li­ma ir rei­kia ne tik kal­bė­ti, ne tik su­kel­ti lū­kes­čius, bet juos ir įgy­ven­din­ti, mie­lie­ji, rei­kė­tų, jei­gu jau jei­gu ne 500 zlo­tų, tai bent jau NPD tik­rai, ma­nau, ver­ta pa­di­din­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Sin­ke­vi­čius.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš iš tie­sų džiau­giuo­si, koks Sei­me vyks­ta ste­buk­las, žmo­gus įė­jo į Sei­mą tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­tu ir stai­ga ta­po so­cia­li­nių rei­ka­lų eks­per­tu. O įdo­miau­sia, kad vi­sus šiuos pro­jek­tus So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja mū­sų frak­ci­jai pri­sta­tė prieš ke­lias sa­vai­tes. Sma­gu, kad ir su jais pa­si­da­li­no­te, ger­bia­ma­sis Lau­ry­nai. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar pats ruo­šė­te pro­jek­tus kar­tu su frak­ci­ja? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Vir­gi­ni­jau, žiū­rė­ki­te, jūs tur­būt ži­no­te, kad vi­si ruo­šė­mės rin­ki­mams, ra­šė­me pro­gra­mas, daug po­li­to­lo­gų sa­kė, kad jū­sų pro­gra­mo­je bu­vo daug mū­sų ge­rų idė­jų, jū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je bu­vo mū­sų ge­rų idė­jų, šei­mos po­li­ti­kos sri­ties bu­vau vie­nas iš tų pro­gra­mų ra­šy­to­jų. Šei­mos po­li­ti­ka yra ar­ti­ma sri­tis net ir ge­o­po­li­ti­ka už­si­i­man­tiems žmo­nėms. Su­pran­ta­ma, kad vi­di­nis sau­gu­mas yra kar­tais svar­biau nei iš­ori­nis sau­gu­mas. Iš es­mės su­vo­kia­me NPD prie­mo­nės svar­bą, efek­ty­vu­mą. Jis tu­ri ir sa­vo trū­ku­mų, jo efek­tas ma­žes­nes pa­ja­mas tu­rin­tiems gal­būt yra šiek tiek ma­žes­nis ir pa­na­šiai, bet apie tai vėl­gi rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti.

O apie tai, kad kaž­kas kaž­ką jums pri­sta­tė, ger­bia­ma­sis Vir­gi­ni­jau, ne­te­ko gir­dė­ti. At­leis­ki­te, ne­te­ko kal­bė­ti. Aš ti­kiu, kad at­eis kaž­kas la­bai rim­to, bet kol kas mes gy­ve­na­me to­kia­me mui­lo bur­bu­le. Aš siū­lau iš to sap­no pa­bus­ti ir pra­dė­ti im­tis rim­tų spren­di­mų. To­dėl la­bai džiau­giuo­si, kad jūs tur­būt pri­tar­si­te ma­no spren­di­mui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pir­miau­sia svei­ki­nu su ini­cia­ty­va, svei­ki­nu kaip dau­gia­vai­kį tė­vą, bet tai rei­ka­lau­ja, net jū­sų skai­čia­vi­mais, pa­pil­do­mai apie 40 mln. lė­šų. Kon­ser­va­to­rių par­ti­ja bu­vo ini­cia­to­riai Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mo. Mes tą pri­si­me­na­me, vyk­do­me, to­dėl ma­no klau­si­mas. Ką siū­ly­si­te pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti ar iš ko pa­im­si­me tuos 40 mln., nes šian­dien, jei­gu da­ly­va­vo­te po­sė­dy­je, Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas aiš­kiai pa­sa­kė – mes ki­tiems me­tams tu­ri­me 300 mln. pa­gal Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mą, 150 ati­duo­da­me kraš­to ap­sau­gai, 150, tur­būt 200 ir dau­giau iš­da­lin­ta. Tai la­bai kon­kre­čiai: šal­ti­nis, iš ko mes ga­lė­tu­me fi­nan­suo­ti ši­tą siū­ly­mą? Aš pa­lai­kau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš pa­sa­ky­siu gal­būt as­me­ni­nę nuo­mo­nę. Iš tie­sų bet ko­kiu at­ve­ju šis įsta­ty­mas rei­ka­lau­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ku­ri ma­ty­tų ben­drą kon­teks­tą, ir tai yra toks pa­siū­ly­mas, jei­gu ši­tam ne­ras, to­kio lyg­mens pa­siū­ly­mui, pa­ra­mai ne­ras pi­ni­gų, tai aš iš vi­so ne­la­bai su­pran­tu mū­sų Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tų.

Aš pa­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai. Kai Len­ki­jos val­džia pa­da­rė 500 zlo­tų prie­mo­ką, iš­mo­ką, jų ir­gi klau­sė opo­zi­ci­ja, tai iš kur jūs gau­si­te pi­ni­gų. Jie pa­sa­kė, kad čia yra šei­mos po­li­ti­ka, čia yra eg­zis­ten­ci­nis klau­si­mas mū­sų vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės, mes pa­im­si­me ir su­ra­si­me pi­ni­gų. Jie kal­bė­jo gal­būt apie pre­ky­bos cen­trų ap­mo­kes­ti­ni­mą ir pa­na­šiai, bet to ne­pa­da­rė.

As­me­niš­kai aš gal­vo­čiau, kad vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mas ir efek­ty­vi­ni­mas yra tas re­sur­sas, ku­rio ga­li­ma ieš­ko­ti, ir ga­li­ma bū­tų iš ten per­mes­ti į šei­mos po­li­ti­ką; gal­būt rei­kia gal­vo­ti apie di­des­nį tam tik­rą ka­pi­ta­lo, tai yra tur­to, mo­kes­čio įve­di­mą, kur yra ir­gi la­bai svar­būs da­ly­kai, apie ku­riuos rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti. Bet ga­lų ga­le mes kal­ba­me apie šei­mos po­li­ti­ką, tai yra stra­te­gi­nis tiks­las, ir tu­ri­me ras­ti, čia nė­ra klau­si­mas, iš kur. Tie 30 mln. nė­ra koks nors ste­buk­las. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš tur­būt pra­tę­siu klau­si­mą. Iš tie­sų Len­ki­ja pa­sie­kė tik­rai ne­blo­gų re­zul­ta­tų, aiš­ku, su­ra­do re­sur­sų. Ir mū­sų eko­no­mi­ka au­ga, ir bu­vo ža­dė­ta mo­kes­čius su­rink­ti. Re­sur­sų kaip ir yra, tik ma­n šiek tiek ne­rimą kelia tos ma­žos do­zės. Ka­da mes po ma­žai da­ro­me, pa­di­di­na­me, tai iš tik­rų­jų efek­to pa­pras­tai ne­lau­kia­me, tai nu­plau­kia, nu­plau­kia, nu­plau­kia. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų kon­cen­truo­tai, jei­gu vie­ną pro­ble­mą spren­džia­me, tai iš tik­rų­jų pa­di­di­na­me iš es­mės, kad iš tik­rų­jų bū­tų efek­tas, po to ei­na­me prie ki­tos pro­ble­mos ir taip spren­džia­me? Aiš­ku, bus ga­li­ma to­bu­lin­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to mes ir pa­vyz­džių tu­rė­jo­me, ka­da bu­vo pri­im­tas klai­din­gas įsta­ty­mas, ne­ži­no­jo­me jo pa­sek­mių, bet iš tik­rų­jų efek­tas bu­vo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Ed­mun­dai, jūs ma­to­te, jūs ge­rai sa­ko­te, rei­kia to­kio kon­cen­truo­to, kaž­ko di­de­lio, kaip gal­būt grą­žin­ti mo­ti­nys­tės atos­to­gas iki šim­to pro­cen­tų ir vi­sa ki­ta, tuos da­ly­kus pa­da­ry­ti. Bet ga­vau klau­si­mą, iš kur jūs ra­si­te 30 mln. PNPD pa­di­di­ni­mui 100 eu­rų. Su­pran­ta­te, čia ir esa­me to­kio­je aikš­te­lė­je, kur iki ga­lo ne­aiš­ku, ar mes tu­ri­me kaž­ko­kį šei­mos po­li­ti­kos pri­ori­te­tą, ar vi­sa tai tik bu­vo kal­bos ir ne­bus jo­kių re­a­lių spren­di­mų.

Aš vi­siš­kai pri­ta­riu, tie­siog pra­de­du nuo to­kios ma­žos, pa­kan­ka­mai in­kre­men­ti­nės re­for­mos, su­vok­da­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio efek­to pa­kan­ka­mai ne­di­de­lį efek­tą, ban­dau at­ei­ti su juo, bet žiū­riu, at­ro­do, kad ne­la­bai pa­vyks, čia iš ger­bia­mo­jo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, jau­nos šei­mos… ku­rian­čio šyp­se­nos at­ro­do, kad gal ga­li ne­pa­vyk­ti. O gal aš klys­tu? No­rė­čiau klys­ti. Bet jei­gu su ši­tuo nesu­si­tvar­ko­me, tai apie ką kal­bė­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, man iš tik­rų­jų pa­ti­ko A. Sy­so pa­siū­ly­mas, sa­ko, iš kur im­si pi­ni­gų, sa­ko, gal iš ar­mi­jos pa­im­si. Bet aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti. Jei­gu ne­bus gims­ta­mu­mo, ne­bus vai­kų, ne­bus šauk­ti­nių, ir ar­mi­jos ne­rei­kės. Tai ir gal­vo­ki­me, kas yra svar­biau, ar Lie­tu­vos iš­li­ki­mas, ar kas? 40 mln. ne­iš­spręs pro­b­le­mų. Ga­li­ma pa­im­ti iš ar­mi­jos. Kaip jums at­ro­do?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ne. Ger­bia­ma­sis Vy­tau­tai, iš ar­mi­jos ge­riau ne­im­ki­me, ei­na­me tei­sin­ga lin­kme, fi­nan­suo­ja­me sa­vo gy­ny­bą, įsi­pa­rei­go­ji­mas NATO yra la­bai svar­bu. Ger­bia­ma­sis Vy­tau­tai, ži­no­ki­te, tik­rai bū­ki­me so­li­da­rūs tuo požiūriu, ne­pri­ešin­ki­me mū­sų ka­riuo­me­nės, gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo su ki­to­mis sri­ti­mis, tai nė­ra la­bai ko­rek­tiš­ka. Nes, pa­vyz­džiui, ta pa­ti Es­ti­ja, ku­ri nuo­lat nuo na­rys­tės NATO pra­džios sky­rė 2 % sa­vo gy­ny­bai, vis tiek tu­ri 100 eu­rų di­des­nę vi­du­ti­nę pen­si­ją. Tai nė­ra prieš­ta­ra­vi­mų tam, rei­kia ieš­ko­ti ki­tų re­sur­sų, o gy­ny­bą pa­li­ki­me ra­my­bė­je. Ge­rai, kad ap­si­spren­dė­me, ei­na­me į prie­kį, nes tai yra mū­sų sau­gu­mo es­mė. Jei­gu mes ne­tu­rė­si­me sa­vo sa­va­ran­kiš­ku­mo, tai, ger­bia­ma­sis, pen­si­jas mums mo­kės Ry­tų kai­my­nai. Ge­riau ne­da­ry­ki­me ši­to, sau­gu­mas ir gy­ny­ba yra mū­sų pri­ori­te­tas.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, fak­tiš­kai be­veik vi­sų par­ti­jų pro­gra­mo­se, kiek aš ži­nau, yra pa­ra­šy­tos pa­na­šios nuo­sta­tos. Aiš­ku, jei­gu są­ži­nin­gai, šian­dien tur­būt tu­rė­tų vi­si en­tu­zias­tin­gai tam da­ly­kui pri­tar­ti. Tur­būt vi­si yra ge­rai su­skai­čia­vę, kiek tam pi­ni­gų rei­kia, nes mes tik­rai tiems da­ly­kams var­gu ar tu­rė­tu­me la­bai gai­lė­ti, nes čia ir mū­sų at­ei­ties pi­ni­gai, mes Vai­kų tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mui pri­ta­rė­me, jis kai­nuos 30 mln. Drą­siai pa­da­rė­me.

Klau­si­mas, ar jūs ti­ki­te tuo, kad Vy­riau­sy­bė iš tik­rų­jų šių me­tų biu­dže­te su tais pi­ni­gais ga­lės… bus pri­im­ti ko­kie nors spren­di­mai? Nors gais­ras, de­ga, ar mes tik­rai pa­si­ry­žę ei­ti Len­ki­jos ke­liu, juo la­biau šian­dien aš, kaip kau­nie­tis, ma­čiau, kad vie­no pa­ža­do vals­tie­čiai dėl Kau­no jau ne­iš­te­sė­jo, tai ma­ne la­bai nu­vy­lė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš ko ir bi­jau, kad tie pa­ža­dai, tie įsi­pa­rei­go­ji­mai tik ir liks pa­ža­dais. Mes ma­ty­si­me, kaip jie dūž­ta ir dūž­ta. Bet tai, be abe­jo, val­dan­čių­jų pa­si­rin­ki­mas, aš ma­ty­čiau ir vis ti­kiuo­si, kad to­kie da­ly­kai, su­kel­ti lū­kes­čiai ir tie pa­siū­ly­ti spren­di­mai ir dėl šei­mos po­li­ti­kos, ir dėl re­gio­ni­nės po­li­ti­kos vis dėl­to bus pri­im­ti tam tik­ra pras­me. Tai ir bus pa­ti­ki­mu­mo tes­tas. Pa­žiū­rė­ki­me, tuoj, už ke­lių aki­mir­kų, ma­ty­si­me bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. A. Bi­lo­tai­tė – už.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad gims­ta­mu­mo gra­žiais žo­džiais, kad mes pa­lai­ko­me šei­mas, ska­ti­na­me gims­ta­mu­mą, tik­rai ne­pa­ska­tin­si­me, tam rei­kia tik­rai kon­kre­čių prie­mo­nių. Len­ki­ja yra pa­vyz­dys, kad tos prie­mo­nės, kon­kre­čios prie­mo­nės, vei­kia. Aš su­pran­tu, kad čia bu­vo pa­sa­ky­ta to­kia min­tis, kad Vy­riau­sy­bė kaž­ką yra pa­ruo­šu­si, bet mes kol kas ne­ma­tė­me ši­tų pro­jek­tų, ir aš ma­nau, kad tik­rai tuos da­ly­kus ga­li­ma su­de­rin­ti, jei­gu tie pro­jek­tai at­eis iš Vy­riau­sy­bės, juos ga­li­ma su­jung­ti ir kar­tu svars­ty­ti. Tie­siog aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti, pa­lai­ky­ti kon­kre­tų da­ly­ką, kas tik­rai ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie to, kad Lie­tu­vos de­mo­gra­finė pa­dė­tis im­tų ge­rė­ti.

PIRMININKĖ. T. To­mi­li­nas – prieš.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, po­nas L. Kas­čiū­nas vėl pai­nio­jo pro­gra­mas, pai­nio­jo žan­rus. Jo­kiu bū­du čia nė­ra mū­sų pro­gra­mos nuo­sta­ta, mū­sų pro­gra­mos nuo­sta­ta yra ki­ta, mes pa­ža­dė­jo­me ir įgy­ven­din­si­me vai­ko pi­ni­gų sis­te­mą, bū­tent len­kiš­ką va­rian­tą. Ši­tos pa­tai­sos yra siū­lo­mos vi­sai ne tos, apie ku­rį pa­vyz­dį kal­ba­me. Mes taip pat įgy­ven­din­si­me, kai tu­rė­si­me aiš­kius skai­čia­vi­mus, šiuo at­ve­ju ne­ga­li­me ne­ati­duo­ti pri­ori­te­to Vy­riau­sy­bei bū­tent Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nei ir jos ini­cia­ty­vai dėl būs­to, ne­pri­klau­so­mai nuo šei­mos pa­ja­mų. Vai­ko pi­ni­gai rei­ka­lin­gi, la­bai rei­ka­lin­gi, o mo­kes­čių leng­va­tos tiems, kas už­dir­ba, aiš­ku, yra ge­rai, ta­čiau ab­so­liu­ti dau­gu­ma, ar­ba di­džio­ji dau­gu­ma, rin­ku­sių mus žmo­nių ne­tu­ri tų pa­ja­mų ir jiems tos NPD leng­va­tos iš es­mės nie­ko ne­kei­čia. Ne­kei­čia jų gy­ve­ni­mo. Jie ne­už­dir­ba. Jie da­bar tu­ri tas NPD, tas 10 ar 20 eu­rų ne­pa­gel­bės. Mes tu­ri­me kal­bė­ti apie rim­tus vai­ko pi­ni­gus, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ja­mų.

Tai­gi aš siū­lau nor­ma­lia tvar­ka lauk­ti Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų. Svar­biau­sia, mes kal­ba­me apie 2018 me­tus, ne­rė­kau­ki­te, aš ma­nau, kad mes su­lauk­si­me tų pro­jek­tų ir ta­da aš pa­žiū­rė­siu, kai mes pa­siū­ly­si­me su­ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą tam tik­rų sri­čių, ne­kal­ba­me apie gy­ny­bą, mes kal­ba­me apie ki­tas sri­tis, kai mes pa­siū­ly­si­me la­bai aiš­kius žings­nius, iš ko rei­kia pa­im­ti pi­ni­gus, aš ta­da pa­žiū­rė­siu į jū­sų drą­są. Ta­da pa­žiū­rė­siu. Kai jūs pra­dė­si­te svai­dy­tis kal­ti­ni­mais, kad mes kaž­ką griau­na­me, va ta­da pa­žiū­rė­si­me į jū­sų drą­są.

PIRMININKĖ. Be pyk­čio bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 73: už – 37, prieš – 17, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. (Plo­ji­mai)

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas bir­že­lio 15 die­ną. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, be abe­jo, rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Jūs esa­te tei­sūs.

Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau, tie­siog už­si­kal­bė­ju­si ne taip bal­sa­vau. Aš su­si­lai­ky­ti no­rė­jau.

PIRMININKĖ. Bet yra tik dėl pro­to­ko­lo jū­sų su­si­lai­ky­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Nie­ko, jo­kių per­bal­sa­vi­mų. Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Pa­tai­sy­ki­te ma­ne, jei­gu aš klys­tu, ger­bia­mas ko­le­ga, bet, kiek aš ži­nau, len­kų pro­jek­tui su vai­ko pi­ni­gais Vy­riau­sy­bės ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Iš­ties gal ir ne­kal­bė­čiau, bet la­bai nu­ste­bi­no ko­le­gos T. To­mi­li­no kal­ba. Mes pui­kiai ži­no­me, kad šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, ypač dau­giau vai­kų, Lie­tu­vo­je skurs­ta. Skurs­ta tos šei­mos, ku­rios re­a­liai dir­ba dar­bą nuo ry­to iki va­ka­ro la­bai sun­kiai. Mes lau­kia­me Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų, mes jų ne­su­lau­kia­me. Sei­mo po­sė­džiuo­se yra dvie­jų va­lan­dų per­trau­kos dėl to, kad Vy­riau­sy­bė ne­ne­ša pro­jek­tų. L. Kas­čiū­no pro­jek­tas yra kon­kre­ti re­for­ma, pa­ge­rin­sian­ti šei­mų fi­nan­si­nę pa­dė­tį, to­dėl aš vi­sai ne­su­pran­tu, ko­dėl čia bu­vo tiek daug skep­sio.

PIRMININKĖ. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Mes frak­ci­jos var­du siū­lo­me per­bal­sa­vi­mą, nes vie­no bal­so skirtu­mas.

PIRMININKĖ. Vis­kas, pro­ce­dū­ra yra už­baig­ta. Da­bar ei­na re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Pra­šom ger­bia­mą V. Sin­ke­vi­čių.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Bet, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, vie­nas bal­sas. Jūs pui­kiai ži­no­te pro­ce­dū­ras. Bul­do­ze­riu stu­mia­te.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom ne­įžei­di­nė­ti. At­si­vers­ki­te Sta­tu­tą.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš jū­sų ne­įžei­di­nė­ju.

PIRMININKĖ. Pra­šom at­si­vers­ti Sta­tu­tą ir ta­da su ma­ni­mi gin­čy­tis, nes nė­ra jo­kios nuo­sta­tos, kad jei­gu vie­no bal­so skir­tu­mas, tai rei­kia… tai yra ar­ba per­bal­suo­ja­me. Tai yra pir­mi­nin­ko ap­si­spren­di­mas, ta­čiau to­kios pre­ro­ga­ty­vos, kad taip pri­va­lo­ma da­ry­ti, nė­ra.

Ir ki­tas da­ly­kas. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bū­ki­me bied­ni, bet tei­sin­gi. Ko­dėl ly­gio­je vie­to­je da­ro­me to­kią si­tu­a­ci­ją? Čia ži­no­te, kaip pa­gal tą anek­do­tą, kas pir­mes­nis. Jei­gu bu­vo ge­ras pro­jek­tas, tai bū­ti­nai rei­kia… ir kaž­kas su­kly­do­te bal­suo­da­mi. Tai bū­ki­me gar­bin­gi bent jau. Aš tik­rai ne­pra­šy­siu per­bal­suo­ti, nes da­bar ei­na tik re­pli­kos. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tu­riu re­pli­ką dviem ko­le­goms. Pir­miau­sia po­nui To­mui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ko jau ko, bet ši­tos sa­lės pu­sės gąs­din­ti iš­lai­dų ma­ži­ni­mu tik­rai ne­rei­kė­tų, nes mes jums ga­lė­tu­me pri­verk­ti upę, kaip at­ro­do tik­ras iš­lai­dų ma­ži­ni­mas. Tai, kad ne­ga­li skir­ti tiek iš­lai­dų, kiek no­ri vis­kam, yra vi­sai ki­ta is­to­ri­ja.

O ko­le­gai A. Sy­sui, ku­ris į ma­ne ne­žiū­ri, aš vis dėl­to no­rė­čiau pri­min­ti, kad fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mus pri­ėmė kaip tik so­cial­de­mok­ra­tų Sei­mai, o juos vyk­dy­ti se­kė­si daug blo­giau. Ačiū.

PIRMININKĖ. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau ger­bia­mam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui re­pli­ką pa­sa­ky­ti. Iš­ties jū­sų klau­si­mas, aš ma­ny­čiau, bu­vo ne­tin­ka­mas ir ne­etiš­kas, nes ape­liuo­ti (mes čia esa­me pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją vi­si ly­gūs, kaip jūs ži­no­te, jei­gu ne­ži­no­te, tai pa­si­tiks­lin­ki­te) į žmo­gaus am­žių ar ly­tį, ar pro­fe­si­ją, ar iš­si­la­vi­ni­mą yra tik­rai ne­tin­ka­ma. Tai, kad tarp­tau­ti­nių san­ty­kių spe­cia­lis­tas kar­tu su fi­zi­kais, me­di­kais ir mu­zi­kais tei­kia so­cia­li­nės sri­ties pro­jek­tus anks­čiau už jū­sų Vy­riau­sy­bę, tai jums tu­rė­tų bū­ti dėl to gė­da.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis J. Imb­ra­sas. Pra­šom.

J. IMBRASAS (TTF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, tiek triukš­mo sa­lė­je, pa­til­dy­ki­te ret­kar­čiais! To­dėl aš pri­ei­da­mas ne­spė­jau iš­girs­ti bal­sa­vi­mo ir ma­no bal­so nė­ra. Ma­no bal­sas už. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dėl pro­to­ko­lo – J. Imb­ra­so bal­sas už.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gal re­a­guo­ki­me į ko­le­gos pa­pra­šy­mą – šiek tiek ty­los ir ra­miai sau dir­ba­me to­liau.

 

16.27 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.84 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-476 (pateiki­mas)

 

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.84 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-476. Pa­tei­ki­mas. V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Dė­kui po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Svei­ki, ko­le­gos, no­rė­čiau pa­teik­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.84 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mą, ja ska­ti­na­ma siek­ti, kad dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai teik­tų ge­res­nes ir ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą pa­keis­ti dau­gia­bu­čio ad­mi­nist­ra­to­rių na­mo gy­ven­to­jai ga­li tik tuo at­ve­ju, jei­gu į su­si­rin­ki­mą su­si­ren­ka vie­na penk­to­ji gy­ven­to­jų ir jie raš­tu krei­pia­si į sa­vi­val­dy­bę. Ta­čiau ži­nant, kad gy­ven­to­jai sun­kiai ren­ka­si į su­si­rin­ki­mus, o prak­ti­ka ro­do, kad Vil­niaus mies­te to­kie da­lykai iš es­mės ne­vyks­ta, Klai­pė­da tą pa­tį at­sa­kė, Šiau­liai tą pa­tį at­sa­kė, tai to­kiu at­ve­ju, jei­gu gy­ven­to­jai į su­si­rin­ki­mą ne­at­vyks­ta, sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo dar pen­ke­riems me­tams pra­tęs­ti su­tar­tį su esa­mu dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riu­mi. Šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ši pa­tai­sa leis­tų sa­vi­val­dy­bei, gy­ven­to­jams ne­su­si­rin­kus į su­si­rin­ki­mą sa­va­ran­kiš­kai skelb­ti kon­kur­są ir pa­rink­ti nau­ją ad­mi­nist­ra­to­rių tam dau­gia­bu­čiui. Yra ma­no­ma, kad grei­čiau­siai dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riai, no­rė­da­mi, kad bū­tent jie bū­tų iš­rink­ti to­liau pri­žiū­rė­ti dau­gia­bu­čius na­mus, keis sa­vo są­ly­gas, ge­rins kai­nas bei pa­slau­gų ko­ky­bę, to­dėl siū­lau pri­tar­ti šiam pa­kei­ti­mui.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Vy­tau­tai, gal jūs ga­lė­tu­mė­te taip pat pa­teik­ti ir šiek tiek sta­tis­ti­kos, ku­rią tu­ri­te, kiek iš tik­rų­jų ši pro­ble­ma ak­tu­a­li, ko­kiam dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų ra­tui? Ačiū.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Šiuo me­tu bent jau Vil­niaus mies­te yra pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys, 4 tūkst. 133 dau­gia­bu­čiai na­mai yra pa­si­ra­šę ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tis ir 60 % įmo­nių, ku­rios prižiūri ši­tuos dau­gia­bu­čius, pri­klau­so vie­nai įmo­nių gru­pei. Čia vėl­gi yra toks mo­no­po­li­za­vi­mas. Aš ma­nau, kad bū­tent šis pa­kei­ti­mas leis ir nau­jiems ad­mi­nist­ra­to­riams įei­ti į šią rin­ką.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ben­druo­me­nės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai mū­sų apy­gar­do­je yra tru­pu­tį su­ne­ri­mę dėl šio pro­jek­to, ku­rį jūs tei­kia­te, nors iš da­lies pri­ta­riu, bet yra tam tik­ro ne­ri­mo. Yra bu­tų ūkio įmo­nės, ku­rios val­do ben­dri­jas, ben­dri­jos tu­ri ad­mi­nist­ra­to­rius, kaip ži­no­me, ne vi­si tik­rai ga­li su­si­rink­ti į tuos su­si­rin­ki­mus ir taip to­liau. Ar ne­at­si­ras ni­ša pra­šok­ti bu­tų ūkiui su­si­ta­rus su nau­din­gu ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, nes vyks­ta ir tos re­no­va­ci­jos, su­ka­si mi­li­jo­nai? Kaip ten įžvelg­tu­mė­te, ko­kį sau­gik­lį bū­tų ga­li­ma priimti?

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ne­ma­nau, kad bū­tų ga­li­ma pra­šok­ti, nes bet ko­kiu at­ve­ju pa­skir­tą ad­mi­nist­ra­to­rių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai ga­li bet ka­da pa­keis­ti ki­tu su­si­rin­kę į su­si­rin­ki­mą ir nu­ta­rę, kad ši­tas pa­skir­ta­sis ad­mi­nist­ra­to­rius ne­tin­ka. Čia ab­so­liu­ti lais­vė yra pa­lik­ta ir jo­kios prie­vo­lės pen­ke­rius me­tus tu­rė­ti pa­skir­tą ad­mi­nist­ra­to­rių tik­rai nė­ra.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ga, at­si­pra­šau, ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, bet jūs siū­lo­te iš­brauk­ti iš Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tą, kad jei­gu dėl ad­mi­nist­ra­to­riaus dar­bo nė­ra nu­si­skun­di­mų, jei­gu jis ge­rai dir­ba, bet ko­kiu at­ve­ju vis tiek yra kei­čia­mas. Bet ad­mi­nist­ra­to­riai ski­ria­mi sa­vi­val­dy­bės tik ta­da, kai nė­ra ben­dri­jos, kai gy­ven­to­jai ne­ini­cia­ty­vūs, pa­tys ne­si­rū­pi­na sa­vo būs­tu. Pa­gal šį pro­jek­tą bet ko­kiu at­ve­ju vi­są lai­ką rei­kės keis­ti ad­mi­nist­ra­to­rius. Ma­no ma­ny­mu, tai tik­rai ne tas ke­lias ir ga­li su­lauk­ti prie­šin­go efek­to, ne­gu jūs ti­ki­tės.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad kaip tik kei­čiant ad­mi­nist­ra­to­rius, rin­ko­je da­ly­vau­jant nau­jiems da­ly­viams ir bet ko­kiu at­ve­ju su­da­rant kon­ku­ren­ci­ją lai­mė­tų tik gy­ven­to­jai, ku­rie šiuo at­ve­ju yra nu­skriaus­to­ji pu­sė.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pri­tar­ti, kad rei­kė­tų šio įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­lai­ky­ti vien to­dėl, kad tai bus aks­ti­nas žmo­nėms, ku­rie ge­riau dir­ba, jie ne­bi­jos, o ku­rie blo­gai dir­ba, aiš­ku sa­vai­me, pa­keis­ti juos įma­no­ma daug grei­čiau. Ka­dan­gi dau­gia­bu­čiai šian­dien tu­ri pro­ble­mų su re­no­va­ci­ja, su ki­tais dar­bais, su ad­mi­nist­ra­vi­mu, su šil­dy­mo sis­te­ma, ma­ny­čiau, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ši­tą ini­cia­ty­vą rei­kia pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Tai jau at­sa­kė­te?

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Čia pa­lai­ky­mas bu­vo, ne­ži­nau, ar rei­kia at­sa­ky­mo.

PIRMININKĖ. Tai ge­rai, tai ta­da ačiū.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ge­rai, dė­kui.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Oi, dar mo­ty­vai dėl vi­so, bet vi­si yra tik už, tai gal… I. Ši­mo­ny­tė no­ri kal­bė­ti už. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­riu kal­bė­ti už to­dėl, kad iš klau­si­mų aki­vaiz­du, kad kai kam ga­li su­si­da­ry­ti ne­vi­siš­kai tiks­lus vaiz­das apie tai, kas čia yra siū­lo­ma. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­gal da­bar­ti­nę re­dak­ci­ją, jei­gu nė­ra nu­si­skun­di­mų, tas pats ad­mi­nist­ra­to­rius yra per­ski­ria­mas au­to­ma­tiš­kai. Ne tai, kad jis ga­li bū­ti per­ski­ria­mas to­dėl, kad jis ge­rai dir­ba, o jis yra per­ski­ria­mas tie­siog au­to­ma­tiš­kai. Mes kal­ba­me apie na­mus, ku­riuo­se gy­ve­na žmo­nės, ku­rie ne­su­ge­ba su­si­bur­ti į ben­dri­ją. Va­di­na­si, jų pa­pras­tai bū­rio su­si­do­mė­ji­mas na­mo rei­ka­lais yra tik­rai mi­ni­ma­lus. To­dėl sa­vi­val­dy­bė tik­rai tu­rė­tų tu­rė­ti di­des­nį sver­tą, ne­gu kad tik pa­rei­gą au­to­ma­tiš­kai per­skir­ti tą pa­tį ad­mi­nist­ra­to­rių, dėl ku­rio skun­dų ne­pa­tei­kė ne­ini­cia­ty­vūs ir ne­ak­ty­vūs na­mo gy­ven­to­jai. To­dėl la­bai siū­ly­čiau ir la­bai ra­gin­čiau ko­le­gas bal­suo­ti už. Esant rei­ka­lui, ko­kius nors pa­tiks­li­ni­mus ten tik­rai ga­li­ma pa­da­ry­ti. Pro­ble­ma yra ta, kad la­bai grei­tu lai­ku ne­ma­žam kie­kiui ad­mi­nist­ra­to­rių pa­si­baigs tas ter­mi­nas ir nie­kas ne­kreip­da­mas dė­me­sio į jo­kias ap­lin­ky­bes tu­rės au­to­ma­tiš­kai dar pen­ke­riems me­tams tuos pa­čius ad­mi­nist­ra­to­rius per­skir­ti. Dar kar­tą ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo Ci­vi­li­nio ko­dek­so straips­nio pa­kei­ti­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 15, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Tai­gi vėl bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad at­mes­tu­me, bal­suo­ja­te… at­si­pra­šau, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kad at­mes­tu­me, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 15. Grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Ger­bia­mas Anu­šaus­kai… Re­pli­ką? Pra­šom. Ger­bia­mas G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš krei­piuo­si į ko­le­gas ki­to­je sa­lės pu­sė­je. Iš tik­rų­jų ne vi­si klau­si­mai, kaip ma­to­te, dar­bo­tvarkė vi­sa­da yra stip­riai po­li­ti­nio po­bū­džio, bet kai ku­rie iš tik­rų­jų yra skir­ti tam, kad žmo­nėms pa­gal­ba bū­tų su­teik­ta grei­tai. Aš la­bai kvie­čiu įsi­skai­ty­ti į tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie yra tei­kia­mi. Šiuo at­ve­ju mes su­tei­kė­me sa­vi­val­dy­bėms ga­li­my­bę pra­tęs­ti ru­bi­ko­ni­nes su­tar­tis neat­si­klau­sus žmo­nių. Tai tik tiek. Pa­plekš­no­ki­me sau per pe­tį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga Anu­šaus­kai, aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Ar čia iš tik­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas ir vi­si ki­ti ly­di­mie­ji? Jie ne­su­si­ję tar­pu­sa­vy­je? Ta­da Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ne­ga­li­me svars­ty­ti, nes yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, kad prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. To­liau ne­ga­li­me… (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas ko­le­ga, vis tiek aš tu­riu lai­ky­tis Sta­tu­to. Kol ne­bus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dų šiais klau­si­mais, tol mes pa­tei­ki­mo ne­ga­li­me da­ry­ti. Iš to pa­ke­to yra tik du įsta­ty­mų pro­jek­tai, kur nė­ra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos dėl prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Tai aš dėl to ir klau­siu jū­sų, ar jie ga­li bū­ti pa­teik­ti at­ski­rai? Ta­da pra­šo­m pa­teik­ti Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

16.38 val.

Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-28 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-362(2) (pa­tei­ki­mas)

 

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šiaip vi­so kom­plek­so įsta­ty­mų pro­jek­tų tiks­las bu­vo toks. Rin­ki­mų me­tu mes nau­do­ja­mės elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis teik­da­mi sa­vo fi­nan­si­nes ata­skai­tas. Tie­sa, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš mū­sų pra­šo pas­kui dar ir po­pie­ri­nių. Ir elek­tro­ni­nių, ir po­pie­ri­nių, na, toks dvi­gu­bas dar­bas, ga­li­ma su tuo su­tik­ti. Pa­pras­tai tie žmo­nės, ku­rie nuo­sek­liai ve­da sa­vo rin­ki­mi­nius fi­nan­sus, jau rin­ki­mų die­ną pir­ma­me tu­re tu­ri vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, po­pie­rius. Ta­čiau mū­sų įsta­ty­muo­se yra nu­ma­ty­ta, kad tie do­ku­men­tai… 95 % vi­sų do­ku­men­tų 95 % da­ly­vių bū­na tvar­kin­gi, juos tik­ri­na dar 140 die­nų, vos ne pu­sę me­tų. Žmo­nės, ku­rie, pa­vyz­džiui, da­ly­vau­ja in­di­vi­du­a­liai, įvai­rių vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų at­sto­vai, su­de­da pi­ni­gus į rin­ki­mi­nius už­sta­tus, jiems ak­tu­a­lu tuos už­sta­tus su­si­grą­žin­ti esant tvar­kin­giems do­ku­men­tams ir, jei­gu ati­tin­ka tas įsta­ty­me nu­ma­ty­tas są­ly­gas, t. y. kad su­rin­ko dau­giau kaip 3 %, ne­pa­da­rė šiurkš­čių pa­žei­di­mų.

Šiuo at­ve­ju trys įsta­ty­mų pro­jek­tai iš ši­to kom­plek­so iš­kren­ta. Tei­sės de­par­ta­men­tas įžvel­gė, kad to­kia nuo­sta­ta, kad jie anks­čiau pa­teiks sa­vo ata­skai­tas, ne­įra­šius nuo­ro­dų į tai, kad ga­lio­ja ir tos są­ly­gos, kad jie tu­ri su­rink­ti 3 % ir ne­pa­da­ry­ti šiurkš­čių pa­žei­di­mų, ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai. Aš ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku, nes aš tų nuo­sta­tų tik­rai ne­kei­čiu, jos te­be­ga­lio­ja, ta­čiau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas iš­spręs.

Lie­ka du įsta­ty­mų pro­jek­tai. Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rin­ki­mų už­sta­to grą­ži­ni­mo, t. y. ne­nu­ma­ty­tas šiuo me­tu rin­ki­mų už­sta­to grą­ži­ni­mo ter­mi­nas. Įsta­ty­muo­se, aš ma­nau, tu­ri bū­ti vis­kas aiš­ku. Ką reiš­kia te­zė „grą­ži­na­mas po rin­ki­mų“? Pro­jek­tu siū­lo­mas rin­ki­mi­nio už­sta­to grą­ži­ni­mas per 30 die­nų nuo ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo. Lai­ko pa­tik­ri­ni­mams tik­rai už­ten­ka.

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, aš kar­tu pri­sta­ty­siu. Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­to, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jai ir sklei­dė­jai elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis VRK pri­va­lo pa­teik­ti vie­šos in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo ir sklei­dė­jo de­kla­ra­ci­ją ne vė­liau kaip 10 die­nų po rin­ki­mų ar pa­kar­to­ti­nių rin­ki­mų, ar re­fe­ren­du­mo, ar ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo die­nos. Da­bar yra 25 die­nos. Ko­dėl trum­pi­na­mas ter­mi­nas? Pir­miau­sia to­dėl, kad daž­niau­siai su ši­ta sri­ti­mi yra su­si­ję pa­žei­di­mai. Jei­gu jų ver­ti­ni­mas nu­ke­lia­mas mė­ne­sį, du, tris ir t. t. į at­ei­tį, ži­no­ma, to­kiu at­ve­ju įta­kai ar­ba per­žiū­rė­ti, ko­kius nors pa­žei­di­mus įver­tin­ti… Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je daž­niau­siai tai bū­na for­ma­lūs pro­ce­sai. Aš siū­lau tuos ter­mi­nus di­na­mi­zuo­ti, pa­grei­tin­ti ir, tie­są sa­kant, nau­do­jan­tis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis tai nė­ra su­dė­tin­ga pa­da­ry­ti, ką dau­gu­ma da­ro da­bar.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal reng­da­ma­sis vis dėl­to jūs tei­ra­vo­tės? Re­a­li si­tu­a­ci­ja – iš tik­rų­jų ten rei­kia ir au­di­to, ir pa­na­šiai? Ar čia dirb­ti­nai ne­ati­duo­da­mi pi­ni­gai, ar lai­ko­mi kaž­kur? Ar iš tik­rų­jų ta re­a­lis­ti­nė si­tu­a­ci­ja ne­lei­džia to pa­da­ry­ti, nes rei­kė­tų daug au­di­to­rių ir pa­na­šiai? Ačiū.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ma­ny­čiau, dau­gu­ma žmo­nių, ku­rie la­bai nuo­sek­liai tvar­ko tuos rin­ki­mi­nius fi­nan­sus, jau, kaip mi­nė­jau, rin­ki­mų die­ną, na, aš, pa­vyz­džiui, rin­ki­mų die­ną tu­rė­jau sa­vo vi­sus tvar­kin­gus po­pie­rius, ta­čiau dau­gy­bė žmo­nių, ku­rie ir­gi su­si­tvar­kė tuos sa­vo do­ku­men­tus, 800 eu­rų tie ke­li tūks­tan­čiai žmo­nių ga­li su­si­grą­žin­ti tik po 140 die­nų anks­čiau­siai. Ne­pai­sant to, kad jų po­pie­riuo­se ga­li bū­ti, pa­vyz­džiui, jie gal­būt di­de­lės pa­ra­mos ne­ga­vo, gal­būt nie­ko ne­ga­vo, jie da­ly­va­vo rin­ki­muo­se ir tiek, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju vis tiek jie tu­ri lauk­ti 140 die­nų.

Aš ma­nau, kad jei­gu jau su­tei­kė­me tei­sę da­ly­vau­ti ne­pri­klau­so­miems kan­di­da­tams, vi­suo­me­ni­niams ko­mi­te­tams, par­ti­joms tai gal­būt ma­žiau ak­tu­a­lu, bet ir­gi ak­tu­a­lu, tai tu­rė­ki­me to­kias ga­li­my­bes, kad po rin­ki­mų re­zul­ta­tų ne vė­liau kaip po 10 die­nų su­teik­tu­me jiems ga­li­my­bę su­si­grą­žin­ti tuos už­sta­tus, jei­gu jie ati­tin­ka mi­nė­tas są­ly­gas. Kaip mi­nė­jau, čia dis­ku­si­ja su Tei­sės de­par­ta­men­tu gal­būt ne­pa­vy­ko, su­tin­ku. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, jei­gu pri­ims ki­tą spren­di­mą, bus ga­li­ma to­liau pri­sta­ty­ti. Vis­kas.

PIRMININKĖ. J. Ole­kas – už.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip po­nas Gab­rie­lius sa­kė, iš tik­rų­jų kar­tais pa­si­tai­ko, kad yra ge­rų kon­ser­va­to­rių pa­siū­ly­mų. Aš ma­nau, kad per ši­tą pus­die­nį mes to­kį vie­ną pa­ma­tė­me, tai siū­lau pri­tar­ti ko­le­gos tei­kia­mam pro­jek­tui, o kur ne­tin­ka, tiems ne­pri­tar­si­me. Bet šį kar­tą, aš ma­nau, tik­rai tie pa­siū­ly­mai tin­ka vi­soms par­ti­joms, vi­siems rin­ki­mų da­ly­viams, to­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Gal ga­li­me ta­da ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sas sa­lė­je: „Bal­suo­jam!“) Bal­suo­jam? Pra­šom bal­suo­ti. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui?

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 3, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­dinis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­to­mas bir­že­lio 20 die­ną.

 

16.45 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-592 (pa­tei­ki­mas)

 

Ar po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui? Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ir­gi pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas bir­že­lio 20 die­ną.

 

16.46 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 3, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-374(2), Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-415 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar kvie­čiu T. Lan­gai­tį pa­teik­ti Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo 3, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­ly­čiau iš kar­to pa­teik­ti tuo pa­čiu pa­va­di­ni­mu įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, jums lei­dus, no­riu pa­teik­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rių tiks­las yra di­din­ti po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų skaid­ru­mą, t. y. rin­ki­mų kam­pa­ni­jų skaid­ru­mą. Iš­ties te­ko ne­ma­žai ben­drau­ti su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spe­cia­lis­tais, su vie­tos ste­bė­to­jais, su tarp­tau­ti­niais ESBO ste­bė­to­jais, ban­dant iš­ana­li­zuo­ti pas­tarųjų rin­ki­mų si­tu­a­ci­jas, pra­ne­ši­mus ir at­ras­ti bū­dų, kaip bū­tų ga­li­ma pa­pil­do­mai iš­skaid­rin­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. Norėdamas di­din­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jų skaid­ru­mą tu­riu jums du pa­siū­ly­mus, ku­riuos, ti­kiuo­si, su­tik­si­te ap­svars­ty­ti ko­mi­te­tuo­se.

Vi­sų pir­ma, no­riu pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­nas sa­va­ran­kiš­kas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis tu­ri pa­teik­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo ata­skai­tą. Tai­gi bū­tų ma­to­mi kiek­vie­no sa­va­ran­kiš­ko po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vio po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo duo­me­nys, ir tai yra la­bai ge­rai.

Tai­gi šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog vien­man­da­tė­je Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­kel­tas kan­di­da­tas ga­li bū­ti re­gist­ruo­ja­mas tik sa­va­ran­kiš­ku po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu. Ir bū­tent to­kiu bū­du, t. y. tik sa­va­ran­kiš­ku po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu iš­kel­ti kan­di­da­tai galuti­nai pa­teik­tų at­ski­ras ata­skai­tas. Dau­gu­ma mū­sų bū­tent tai ir da­rė rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, prak­ti­ka yra įpras­ta, ta­čiau ne vi­si. Bū­tent toks re­gu­lia­vi­mas nu­sta­ty­tų prie­lai­das di­des­niam po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mui ir efek­ty­ves­niam dar­bui rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sri­ty­je, anot Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos.

Įsta­ty­me taip pat nu­ma­to­me ga­li­my­bę VRK in­ter­ne­to pus­la­py­je skelb­ti sa­va­ran­kiš­kų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo ap­skai­tos ži­nia­raš­čius, ata­skai­tas, iki šiol tai ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Tai toks pa­pil­do­mas rei­ka­la­vi­mas VRK dėl rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų skaid­ru­mo. Pro­jek­tu pa­siū­lo­ma įtvir­tin­ti 10 dar­bo die­nų ter­mi­ną dėl duo­me­nų apie rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos iš­lai­das už gau­tas au­kas.

Kvie­čiu klaus­ti klau­si­mus ir pa­lai­ky­ti pro­jek­tą, kad ga­lė­tu­me jį vi­sa­pu­siš­kai svars­ty­ti ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKĖ. Dė­kui pra­ne­šė­jui. Nie­kas jū­sų ne­no­ri klaus­ti.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo ir­gi ne­ma­tau no­rin­čių kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­jam. Tai gal iš kar­to dėl abie­jų pro­jek­tų.

Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te pro­jek­tui Nr. XIIIP-374 ir pro­jek­tui Nr. XIIIP-415, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ačiū, pra­ne­šė­jau, jūs ga­li­te grįž­ti.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 21, prieš – 14, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Da­bar vėl tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, ki­ti bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 30, prieš – 25. Grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti pro­jek­tus Nr. XIIIP-374 ir Nr. XIIIP-415.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šios die­nos po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mai iš­nag­ri­nė­ti. 2017 m. ba­lan­džio 27 d. va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.