LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ  komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO

I Š V A D O S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 321 STRAIPSNIU IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO (XIIP-3923ES)

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 110-P-11

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo (vardas, pavardė, institucija): Komiteto pirmininkas Petras Čimbaras, Komiteto pirmininko pavaduotojas Bronius Pauža, Komiteto nariai: Saulius Bucevičius, Eugenijus Gentvilas, Kazys Grybauskas, Edmundas Jonyla, Jonas Kondrotas, Kazys Starkevičius; Komiteto biuro vedėjas Romaldas Abugelis, Komiteto biuro patarėjai Simantė Kairienė, Leonardas Michelbertas; Komiteto biuro padėjėja Gintarė Rimeisienė;

kviestieji asmenys: Algirdas Klimavičius – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas, Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius, Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas, Giedrius Malakauskas ir Edvinas Palevičius – Lietuvos žemės savininkų sąjungos atstovai, Aušra Kalantaitė - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos l.e.p. direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Brigita Kymantaitė - Nevyriausybinė Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija, Jolanta Česnauskienė - Lietuvos matininkų asociacijos prezidentė, Sergejus Jeriomenko, Arūnas Povilauskas – Šnieriškių bendruomenės atstovai, Audrius Petkevičius - Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos ir projektavimo įmonių asociacijos atstovas, Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovas, Liudvikas Ragauskis – lobistas, Jūratė Čiukuraitė, Lina Vaičiūnienė, Vaidotas Vaičiūnas – Šnieriškių kaimo bendruomenės nariai.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

1(1)

(1)

 

1. Siekiant aiškumo, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatose vietoj formuluotės „veiklos reglamentavimą“ siūlytume įrašyti formuluotę „veiklos jose reglamentavimą“, kad būtų aišku, kokiose teritorijose įstatymas nustato veiklos reglamentavimą.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2(2)

1(6)

 

            2. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė sutarties pavadinimas, projekto 2 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje formuluotė „taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis“ keičiama formuluote „taikoma sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo“. Siekiant įstatymo nuostatų suderinamumo, projektu reikėtų tikslinti ir kitas keičiamo įstatymo nuostatas, kuriose vartojamas senasis sutarties pavadinimas, pvz., keičiamo įstatymo 2 straipsnio 31, 46-49 dalys, 241 straipsnio 2 ir 7 dalys.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2

(2)

7,8

(18, 26)

 

            3. Atsižvelgiant į teisės technikos reikalavimus, projekto 2 straipsnyje dėstomi keičiamo įstatymo struktūrinių dalių pakeitimai turėtų būti dėstomi chronologine tvarka, t. y., projekto 2 straipsnio 7 ir 8 dalyse siūlomi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 18 ir 26 dalių pakeitimai turėtų būti nurodyti projekto 2 straipsnio 4 ir 5 dalyse, o šio straipsnio 9 dalis turėtų būti dėstoma kaip projekto 2 straipsnio 8 dalis.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2

(2)

12

(52)

 

            4. Projekto 2 straipsnio 12 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 52 dalyje siūloma apibrėžti sąvoką ,,buvusi sodyba“. Minėtos sąvokos nuostata ,,kai jo buvimo juridinis faktas ir vieta patvirtinta teismo sprendimu“ nėra pakankamai tiksli. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Civilinio proceso kodekso 444-448 straipsnių nuostatas teisme nagrinėjamos bylos dėl juridinių faktų nustatymo, bet ne dėl jų patvirtinimo. Atsižvelgus į tai, manytina, kad minėtąją nuostatą reikėtų patikslinti.

Be to, iš projekto nuostatų seka, kad buvusios sodybos buvimo faktas visais atvejais sprendžiamas teisme nustatant juridinį faktą. Šios projekto nuostatos svarstytinos santykyje su Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, pagal kurias buvusioms sodyboms miško žemėje atstatyti pakanka jos buvimo faktą nustatyti pagal archyvinius dokumentus ir tik tada, kai šių dokumentų nėra – nustatant juridinį faktą teisme. Siekiant įstatymų nuostatų suderinamumo, projekto nuostatas siūlytume tikslinti.

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2

(2)

 

(52, 55)

 

5. Atkreipiame dėmesį, kad projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 52 ir 55 dalyse apibrėžiant sąvokas ,,buvusi sodyba“ ir ,,sodyba“ skiriasi šiuose apibrėžimuose pateiktų sodybai priklausančių gyvenamosios paskirties pastatų ir kitų statinių apibūdinimas. Svarstytina, ar, siekiant aiškumo, minėtose sąvokose sodybose esančius pastatus ir kitus statinius nereikėtų apibūdinanti vienodai, tik sąvokoje ,,buvusi sodyba“ nurodant, kad pastatai ir statiniai neišliko dėl  susidariusių aplinkybių (nugriautas, sugriuvo, sudegė ar kitaip sunyko).

Pritarti

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2

(2)

15

(55)

 

6. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančius teisės aktus sąvoka „sodyba“ yra suprantama kaip „nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais (pagalbinio ūkio, kitos (išskyrus sodų) paskirties, kaimo turizmo, sporto paskirties inžineriniais statiniais ir kitais statiniais)“ (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“). Iš šios formuluotės seka, kad sąvoka „gyvenamosios paskirties pastato (namo) priklausiniai“ savo turiniu apima visus kitus sodyboje esančius statinius. Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus projekto 2 straipsnio 15 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 55 dalies formuluotės „su jo priklausiniais“ turinys, nes pagal šias nuostatas pagalbinio ūkio pastatai, kiti sodybos statiniai nėra laikomi gyvenamosios paskirties pastato (namo) priklausiniais.

Pritarti

 

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

2

(2)

 

(52, 55)

 

7. Atkreiptinas dėmesys, kad Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 4 punkte nustatyta, kad statinių statyba, netaikant šio straipsnio 2 dalies 1 punkto, galima Statybos įstatymo nustatyta tvarka statant ar atstatant sodybas Saugomų teritorijų ir Miškų įstatymo numatytais atvejais. Kadangi projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 52 ir 55 dalyse siūloma apibrėžti sąvokas „buvusi sodyba“ ir „sodyba“, tai, priėmus teikiamą projektą, minėtos Teritorijų planavimo nuostatos galimai būtų skirtingai interpretuojamos, kas apsunkintų jų taikymą. Atsižvelgiant į tai, siūlytume pašalinti teisinio reguliavimo nesuderinamumą.

Pritarti

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

3

(5)

 

(1)

 

(1)

            8. Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte turėtų būti dėstomi pilni įstatymų pavadinimai, t. y., įrašant žodžius „Lietuvos Respublikos“.

            Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkto, 5 dalies, 7 straipsnio 3 dalies 3, 8 punktų, 5 dalies, 9 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies, 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

3

(5)

 

(1)

 

(5)

            9. Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte siūloma nustatyti, kad veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja apsaugos sutartys, kurios Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sudaromos su žemės savininkais ir valdytojais ir įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre, kai su žemės savininkais ir valdytojais individualiai susitariama dėl kraštovaizdžio, gamtos vertybių papildomų apsaugos ir naudojimo priemonių nustatymo arba tvarkymo priemonių įgyvendinimo jų valdomoje žemėje. Iš projekto nuostatų nėra aišku, kurie konkrečiai subjektai turėtų teisę sudaryti su žemės savininkais ir valdytojais aukščiau minėtas sutartis. Taip pat nėra aišku, kiek konkrečiai valstybės biudžeto lėšų pareikalautų tokių sutarčių įgyvendinimas. Be to, atvejai, kuriems esant galėtų būti sudarytos minėtos sutartys ar jų sudarymo kriterijai bei esminės jų sąlygos turėtų būti nustatytos įstatyme, bet ne Vyriausybės  priimtame poįstatyminiame teisės akte.

Pritarti

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

3

(5),

(241)

 

(1)

 

(2)

            10. Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2 dalyje siūloma nustatyti, kad apsaugos sutartys sudaromos su žemės savininkais ir valdytojais. Tuo tarpu keičiamo įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte, 6 ir 8 dalyse nustatyta, kad apsaugos sutartys sudaromos su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais. Kadangi projekto nuostatose siūlomas platesnis ratas subjektų, su kuriais gali būti sudaromos apsaugos sutartys, svarstytina, ar šiuo aspektu projektu nereikėtų tikslinti ir keičiamo įstatymo 241 straipsnio nuostatų.

Pritarti

 

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5

(9)

 

(1)

 

            11. Svarstytina, ar tikslinga projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatų formuluotėje „šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai“ išbraukti žodžius „veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo“, nes kitose projekto nuostatose (pvz., projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis) minėta formuluotė nėra tikslinama. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje siūloma vietoj minėtos formuluotės įrašyti formuluotę „šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai“.

Pritarti

 

12.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13)

 

 (2),

(2)

 (2),

(3)

            12. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose yra draudžiama naudingųjų iškasenų bandomoji gavyba. Atkreiptinas dėmesys, kad Žemės gelmių įstatyme nėra reglamentuojama žemės gelmių išteklių bandomoji gavyba, todėl šios projekto nuostatos savo turiniu nėra aiškios.

            Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

13.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13)

(2),

(2)

(12)

            13. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punkte siūloma nustatyti, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose yra draudžiama „statyti kilnojamus vagonėlius, konteinerius ir tiesioginei paskirčiai nenaudojamas transporto priemones ir naudoti juos apgyvendinimui, maitinimui, daiktų saugojimui ar prekybai“. Šiose projekto nuostatose nėra aiškus sąvokų „kilnojamas vagonėlis“, „konteineris“ turinys. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančio Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio 10 dalyje yra numatytas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius. Siekiant įstatymų nuostatų suderinamumo, siūlytume projekto nuostatas derinti su minėto kodekso nuostatomis.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkto, 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

14.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

5(9)

(3),

(3)

(2),

(7)

14. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose leidžiama remontuoti, rekonstruoti esamus statinius, statyti naujus statinius tvarkymo planuose ir (ar) savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytose vietose. Iš projekto nuostatų nėra pakankamai aišku, kurių teritorijų tvarkymo planai turimi omenyje. Atsižvelgus į tai, projekto nuostatos tikslintinos pašalinant šį neaiškumą.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 7 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

15.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13),

10

(20)

 

(3),

(3),

 

(2)

(3),

(2),

 

(4)

15. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punkte nėra aiškus sąvokos „vienas gyvenamosios paskirties pastatas (namas)“ turinys, t. y., nėra suprantama, ar turimas omeny vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas), ar koks kitas gyvenamosios paskirties pastatas (namas). Šias projekto nuostatas siūlytume tikslinti atsižvelgiant į projekto 2 straipsnio 15 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 55 dalies nuostatas.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

16.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13)

(3),

(3)

(5),

(4)

16. Siekiant aiškumo, projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punkto antrajame sakinyje po žodžio „identiškus“ reikėtų įrašyti žodį „buvusios“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

17.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13)

(3),

(3)

(7),

(7)

17. Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 7 punkte siūloma nuostata ,,arčiau nurodytų atstumų“ nėra pakankamai aiški. Siekiant aiškumo, svarstytina, ar ji neturėtų būti keičiama nuostata ,,trumpesniais atstumais“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 7 punkto nuostatoms.

Be to, šiose projekto nuostatose nėra aiškus formuluotės „sodybos priklausiniai“ turinys.

Pritarti

 

18.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9)

(3)

(8)

18. Svarstytina, ar projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatos neturėtų būti perkeltos į projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 6 punktą, kuriame siūloma reglamentuoti buvusių sodybų atkūrimą. Tokiu būdu buvusių sodybų atkūrimas būtų reglamentuotas vienoje keičiamo įstatymo 9 straipsnio struktūrinėje dalyje.

Pritarti

 

19.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13)

(5),

(5)

(1),

(1)

19. Pagal projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas atlikus ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą draustiniuose būtų leidžiamas tiesioginis žemės gelmių geologinis tyrimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio 12 dalies 1 punkto nuostatas tiesioginio žemės gelmių tyrimo metu daromas tiesioginis fizinis poveikis žemės gelmėms (kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virpesių ir fizikinių laukų generavimas, mėginių ėmimas, jų analitiniai tyrimai ir kiti). Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar tokia draustiniuose (ypač gamtiniuose) leidžiama veikla, kai galimai būtų žalojama žemės gelmių struktūra, reljefo formos, kraštovaizdis ir pan., atitiktų keičiamo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus draustinių steigimo tikslus.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

20.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

5(9),

7(13),

7(13)

(7),

(3),

(4)

 

(8)

20. Siekiant vienodų sąvokų vartojimo, projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje po žodžių „planavimo schemose“ įrašytini žodžiai „(ribų ir tvarkymo planuose)“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punkto, 4 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

21.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

7(13)

(3)

(7)

21. Siekiant vienodų sąvokų vartojimo, projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 7 punkte prieš žodžius „planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose)“ įrašytini žodžiai „valstybinio parko“. Be to, žodis „planuose“ keistinas žodžiu „plane“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 6 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

22.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

7(13)

(3)

(8)

22. Svarstytina, ar nereikėtų tikslinti projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytos nuorodos „šios dalies 5 punkte“, nes identiškų buvusių sodybų pastatų atkūrimas (atstatymas) reglamentuojamas ne šio straipsnio 5 dalyje, o 4 dalyje.

Pritarti

 

23.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

7(13)

(4)

 

23. Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje prieš junginį „3 dalyje“ įrašytini žodžiai „šio straipsnio“.

 

Pritarti

 

24.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

8(16),

10

(20)

2(4),

 

(5)

 

24. Siekiant vienodų sąvokų vartojimo, projekto 8 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje vietoj formuluotės „biosferos monitoringo“ įrašytina formuluotė „biosferos stebėsenos (monitoringo)“.

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

25.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

9(18)

(1)

(3)

25. Atsižvelgiant į tai, kad projekto 9 straipsnio 1 ir 2 dalimi naikinamos keičiamo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 4 dalies nuostatos, reglamentuojančios ūkio ir infrastruktūros objektų apsaugos, sanitarinės apsaugos zonas, svarstytina, ar projekto 9 straipsnyje nereikėtų tikslinti keičiamo įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų, nustatančių, kad ekologinės apsaugos nustatymo vienas iš tikslų yra sumažinti neigiamą ūkinių objektų poveikį žmogui ir aplinkai, taip pat užtikrinti ūkio objektų veiklą.

Pritarti

 

26.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

6(11)

(3)

(3)

26. Atsižvelgiant į projekto 6 straipsniu siūlomus keičiamo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatų pakeitimus ir siekiant įstatymo nuostatų suderinamumo, svarstytina, ar atitinkamai projektu nereikėtų tikslinti ir keičiamo įstatymo 19 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatų.

Pritarti

 

27.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(2)

 

(6)

            27. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 6 punkte nėra aiškus sąvokos „kilnojamieji objektai“ turinys.

 

Pritarti

 

28.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(4)

 

(1)

28. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 punkte siūloma nustatyti, kad pakrantės apsaugos juostoje draudžiama dirbti žemę, naudoti trąšas, cheminius augalų apsaugos produktus, taip pat kitas chemines medžiagas ir jų mišinius, jeigu jie gali patekti į vandenį, išskyrus atvejus numatytus Vyriausybės patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose. Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 31 d. nutarime pažymėjo, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, pagal Konstituciją galima tik įstatymu. Tuo tarpu pagal projektą išimtis iš įstatyme siūlomų įtvirtinti draudimų nustatytų Vyriausybė poįstatyminiu teisės aktu. Atsižvelgus į tai, manytina, kad visi draudimai, tame tarpe išimtys iš draudimų, turėtų būti įtvirtinti keičiamame įstatyme.

Pritarti

 

29.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(5)

 

29. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje siūlytume išbraukti žodžius „čia teisėtai pastatytą“.

 

Pritarti

 

30.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(8)

 

30. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje siūloma nustatyti apribojimus tvorų tvėrimui paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, t. y., tvorų tvėrimas būtų draudžiamas tik 5 metrai nuo vandens linijos ir žemės užpelkėjimo atveju – 1 metras žemės juostoje, tinkamoje asmenims praeiti vandens telkinio pakrante. Svarstytina, ar siūlomo reguliavimo įgyvendinimas šiose teritorijose nepadidins vizualinės taršos, ar būtų užtikrinta asmenų praėjimo vandens telkinio pakrante teisė, kai pakrantę sudaro įvairaus nuolydžio šlaitai.

Atsižvelgti pagrindiniam komitetui

?

31.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(8)

 

31. Prieš projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 8 dalies nuostatas ,,pirmajame ir antrajame sakinyje nurodytoje pakrantės dalyje“ reikėtų nurodyti, kurių konkrečiai keičiamo įstatymo straipsnių ir jo dalių pirmas ir antras sakiniai turimi omenyje.

 

Pritarti

 

32.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(10)

 

32. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje siūloma nustatyti, kad asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba pagal Mėgėjų žvejybos įstatymo nustatytą tvarką, turi teisę nekliudomai patekti į žuvininkystės vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą ir joje būti. Iš vertinamosios projekto nuostatos nėra pakankamai aišku, kurį laiką asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, žuvininkystės vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje galėtų būti. Be to, nėra aišku, ar tokie asmenys galėtų žvejybos metu minėtoje apsaugos juostoje žvejoti pasidėję žvejybos įrankius ant žemės, taip pat ant žemės laikyti kitus daiktus, nes projektu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje siūloma nustatyti, kad apsistoti vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, kai žemės sklypas prie vandens telkinio yra privati nuosavybė, galima tik suderinus su žemės sklypo savininku ar jo nurodytu atstovu. Apsistojimu laikomas asmenų buvimas vienoje vietoje ilgesnį negu reikia praeiti pakrantės apsaugos juosta ir su tuo susijęs bet kokių daiktų padėjimas ant žemės. Svarstytina, ar, siekiant aiškumo, projektą nereikėtų papildyti nuostatomis, pašalinančiomis šį neaiškumą.

Pritarti

 

33.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

10

(20)

 

(11)

 

33. Projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje po žodžio „neprieštarauja“ reikėtų įrašyti žodžius „šio įstatymo“.

 

Pritarti

 

34.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

11

(23)

 

(5)

 

(2)

34. Projekto 11 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 2 punkto formuluotė „savivaldybės gamtos objektą siūloma paskelbti saugomu gamtos paveldo objektu“ nėra aiški. Svarstytina, ar šių projekto nuostatų nereikėtų patiksinti, nurodant, kad savivaldybės taryba sprendimą dėl gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu gali panaikinti, kai savivaldybės saugomą gamtos paveldo objektą siūloma paskelbti valstybės saugomu gamtos paveldo objektu arba gamtos paminklu.

Pritarti

 

35.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(5)

 

(7)

35. Svarstytina, ar siekiant vienodų sąvokų vartojimo įstatyme, projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte vietoj formuluotės „specialioji žemės naudojimo sąlyga“ nereikėtų įrašyti formuluotės „specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga“.

Pritarti

 

36.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(5)

 

(8)

36. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 8 punkte siūloma nustatyti, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos nagrinėja planų, programų ir ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio saugomoms teritorijoms vertinimo dokumentus. Iš šių projekto nuostatų nėra aišku, kokie planai ir programos turimos omeny. Taip pat nėra aiškus formuluotės „ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio vertinimas“ turinys, tuo aspektu, kad nėra suprantama, ar čia turimos omeny ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, ar koks kitas ūkinės veiklos poveikio vertinimas. Siūlytume tikslinti projekto nuostatas.

Pritarti

 

37.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27),

13

(27)

 

(5).,

 

(8)

 

(11)

 

(8)

37. Siekiant aiškumo, projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 11 punkto nuostatose vietoj formuluotės „iš įvairių fondų“ siūlytume įrašyti formuluotę aiškiau įvardinant fondus (pvz., valstybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar pan.).

Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 8 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

38.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(5)

 

(12)

38. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 12 punkte prieš formuluotę „7 dalies“ reikėtų įrašyti žodžius „šio straipsnio“.

 

Pritarti

 

39.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(6)

 

39. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje siūloma nustatyti, kad valstybinių kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kultūros paveldo objektų apsaugą bei tvarkymą organizuoja Kultūros ministerija per įsteigtas biudžetines įstaigas – valstybinių kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų direkcijas. Biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga steigiama įstatymu arba Vyriausybės nutarimu. Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš valstybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo institucija. Tik biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos turi įstatymo ir biudžetinių įstaigų nuostatuose nustatytos kompetencijos ribose priimti atitinkamus sprendimus biudžetinės įstaigos veiklos klausimais. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, manytina, kad Kultūros ministerija tik per tas biudžetines įstaigas, kuriose jai pavesta vykdyti tų biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas, galėtų vykdyti valstybinių kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kultūros paveldo objektų apsaugą bei tvarkymą. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekto nuostatų nereikėtų atitinkamai patikslinti.

Pritarti

 

40.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(8)

 

(5)

40. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 5 punkte nėra aiškus formuluotės „tvarkymo planai“ turinys. Svarstytina, ar šių projektų nuostatų nereikėtų tikslinti nurodant, kad saugomų teritorijų direkcijos įgyvendina saugomų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas priemones.

Pritarti

 

41.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(8)

 

(12)

41. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 12 punkte tarp konsultuojamų asmenų siūlytume nurodyti ir žemės savininkus.

Pritarti

 

42.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(8)

 

(15)

42. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 15 punkte siūloma nustatyti, kad saugomų teritorijų direkcijos bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis. Atkreipiame dėmesį, kad 2004 m. sausio 22 d. Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 19 straipsniu Visuomeninių organizacijų įstatymas su visais jo pakeitimais ir papildymais buvo pripažintas netekusiu galios. Minėto įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruotos asociacijos ir visuomeninės organizacijos yra laikomos juridiniais asmenimis, kurių teisinė forma yra asociacija, be atskiro perregistravimo. Atsižvelgus į tai, kad tokios teisinės formos juridinių asmenų kaip visuomeninė organizacija, įsigaliojus minėtam įstatymui neišliko, svarstytina, ar projekte nuostata ,,visuomeninėmis organizacijomis“ neturėtų būti pakeista nuostata ,,asociacijomis“ arba „nevyriausybinėmis organizacijomis“.

Pritarti

 

43.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

13

(27)

 

(9)

 

43. Projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje be kita ko siūloma nustatyti, kad jungtinė taryba sudaroma iš atitinkamų savivaldybių administracijų atstovų. Iš projekto nuostatų nėra aišku, iš kurių konkrečiai savivaldybių administracijų atstovų turėtų būti sudaroma jungtinė taryba, t. y., ar iš tų savivaldybių, kurių teritorijoje yra valstybiniai parkai ir biosferos rezervatai, ar turimos omenyje kitos savivaldybės. Projekto nuostatos tikslintinos pašalinant šį neaiškumą. Kartu atkreipiame dėmesį, kad keičiamame įstatyme nėra nurodomas subjektas, kuris tvirtintų jungtinės tarybos narių personalinę sudėtį. Svarstytina, ar keičiamame įstatyme tokį subjektą nereikėtų įtvirtinti.

Be to, keičiamo įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje siūloma nustatyti, kad valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinė taryba svarsto ir teikia pasiūlymus svarbiausiais valstybinio parko apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais. Iš projekto nuostatų nėra aišku, kuriems subjektams jungtinės tarybos teiktų aukščiau nurodytus pasiūlymus. Kartu pastebėtina, kad nėra aišku, kurie klausimai būtų laikomi svarbiausiais valstybinio parko apsaugos organizavimo ir tvarkymo organizavimo klausimais. Taip pat nėra aišku, kokius klausimus svarstytų biosferos rezervato jungtinė taryba. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekto nuostatų nereikėtų atitinkamai patikslinti.

Pritarti

 

44.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

14

(29)

 

(4)

 

44. Projekto 14 straipsniu keičiamo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje siūloma nustatyti, kad saugomas teritorijas ar jų dalis, kurių lankymas apmokestinamas platinant lankytojų bilietus, ir lankytojų bilietų kainą ir platinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos. Atkreipiame dėmesį, kad pagal projektu siūlomas keičiamo įstatymo nuostatas Vyriausybės įgaliotos institucijos galėtų nustatyti, kad visų Lietuvos Respublikoje esančių saugomų teritorijų lankymas yra apmokestinamas. Siekiant to išvengti, manytina, kad keičiamame įstatyme reikėtų nustatyti kriterijus, kuriems esant saugomos teritorijos ar jų dalys galėtų būti priskirtos prie teritorijų, kurių lankymas yra apmokestinamas. Atsižvelgus į tai, projekto nuostatas reikėtų atitinkamai papildyti.

Pritarti

?

45.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

15

(30)

 

(3)

 

(2)

45. Projekto 15 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai turi teisę apskaičiuoti aplinkai padarytą žalą pagal teisės aktais nustatytas metodikas, nustatyti žalos atlyginimo terminą ir siūlyti pažeidėjui ją atlyginti gera valia, o per nustatytą terminą jam neatlyginus žalos pareikšti ieškinį teisme dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo. Iš projekto nuostatų seka, kad valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai galėtų savo nuožiūra nustatyti nepagrįstai ilgą terminą, per kurį pažeidėjas privalėtų atlyginti jo padarytą žalą gamtai. Svarstytina, ar tokį terminą nereikėtų nustatyti įstatyme arba įtvirtinti aiškius kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant toks terminas būtų nustatytas.

Pritarti

 

46.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

15

(30)

4

(4)

 

(

46. Projekto 15 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje siūloma nustatyti, kad Vyriausybės įgaliota institucija nustato mokamų leidimų įvažiuoti į saugomas teritorijas motorinėmis transporto priemonėmis kainą, t. y., projektu siūloma nustatyti mokestį už įvažiavimą į saugomas teritorijas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės reikšmės keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui). Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus šių projekto bei minėto įstatymo nuostatų tarpusavio santykis. Taip pat nėra aišku, ar šis įvažiavimo mokestis apimtų ir projekto 14 straipsniu keičiamo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatytą saugomų teritorijų lankymo apmokestinimą, nes ir įvažiavimo mokesčio ir lankytojo bilieto kaina nustatoma atsižvelgiant į tuos pačius kriterijus: lankymui skirtos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, lankytojams teikiamų paslaugų savikainą ir kt.

Pritarti

 

47.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

16

(31)

1

 

 

(5)

47. Projekto 16 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 31 straipsnio 5 punkte siūloma nustatyti, kad  draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose draudžiama keisti pagrindinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, taip pat paversti miško žemę kitomis naudmenomis, išskyrus atvejį, kai padalijant miškų ūkio paskirties žemės sklypą atskiriama jo dalis kurioje yra žemės ūkio naudmenos ir kurioje saugomos teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai numato naują statybą. Šios projekto nuostatos nėra aiškios ir yra diskutuotinos šiais aspektais.

Pirma, iš šių projekto nuostatų nėra pakankamai aišku, ar minėto žemės sklypo padalinimo atveju būtų keičiama miškų ūkio žemės naudojimo paskirtis ar miško žemės naudmenos. Jei taip, tai tuomet projekto nuostatos svarstytinos santykyje su Miškų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Antra, nėra aiškus šių projekto nuostatų santykis su Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kurios nustato išimtinius atvejus, kuomet galimas miško žemės skaidymas į dalis, jei po skaidymo privati miško valda (miško žemės plotas) tampa mažesnis kaip 5 hektarai.

Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos.

Pritarti

 

48.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

16

(31)

 

(8,9,

10)

 

48. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 16 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse yra praplečiamas ratas atvejų, kuomet saugomose teritorijose privačios žemės sklypai galėtų būti dalinami dalimis. Iš projekto aiškinamojo rašto nėra aišku, kiek konkrečiai naujų žemės sklypų po padalinimo atsirastų saugomose teritorijose bei kokią įtaką tai turėtų jų gamtinės aplinkos išsaugojimui. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar, priėmus įstatymą, valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose neatsirastų labai daug žemės sklypų, priklausančių skirtingiems savininkams. Tokiu atveju privažiavimui prie naujų sklypų galimai atsirastų būtinybė nustatyti žemės servitutus ir pan., o tai galimai sudarytų prielaidas pakeisti natūralų kraštovaizdį ar kitaip pažeisti natūralią gamtinę aplinką. Atsižvelgiant į išdėstytą, svarstytina, ar atvejų, kuomet valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose galėtų būti padalinami (atidalinami) sklypai, ratas neturėtų būti mažinamas.

Atsižvelgti pagrindiniam komitetui

 

49.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

17

(32)

1

(2)

 

49. Projekto 17 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad tuo atveju, jeigu žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai, kurių žemės valdose numatoma steigti saugomą teritoriją, keisti esamų saugomų teritorijų statusą ar jų ribas, nustatyti apribojimus arba pakeisti esamus nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, jie informuojami per savivaldybės interneto tinklapį. Svarstytina, ar projektu keičiamame įstatyme siūlomos nustatyti žemės savininkų ir valdytojų informavimo priemonės yra pakankamos. Diskutuotina, ar žemės savininkai ir valdytojai neturėtų būti informuojami raštu paskutinės jų žinomos gyvenamosios vietos adresu ir kitomis priemonėmis, o informacijos paskelbimas savivaldybės interneto tinklapyje galėtų būti taikoma tik kaip papildoma informavimo priemonė.

Be to, iš šių projekto nuostatų nėra aišku, per kurios savivaldybės (ar pagal žemės savininkų, valdytojų ir naudotojų žemės valdos buvimo vietą, ar kurios kitos) interneto tinklalapį minėti asmenys turėtų būti informuojami.

Pritarti

 

50.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

18

(321)

 

(7)

 

50. Projekto 18 straipsniu keičiamo įstatymo 321 straipsnio 7 dalyje siūloma nustatyti, kad kompensacijų už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Atkreipiame dėmesį, kad iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiais konkrečiai terminais kompensacijos būtų išmokamos. Svarstytina, ar atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarime suformuotą konstitucinę doktriną, tokie terminai neturėtų būti nustatyti keičiamame įstatyme arba įstatyme nustatyti aiškūs kriterijai, kuriais remiantis kompensacijų išmokėjimo terminus galėtų nustatyti Vyriausybė.

Pritarti

 

51.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

19

 

 

51. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal teisės technikos taisykles Europos Sąjungos teisės aktai įstatymo priede turi būti nurodomi chronologine tvarka, todėl projekto 19 straipsnyje keičiamo įstatymo priedą reikėtų išdėstyti nauja redakcija.

Pritarti

 

52.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

20

2

 

52. Projekto 20 straipsnio 2 dalyje siūloma įstatymo kai kurių nuostatų įsigaliojimo data – 2016-02-01, turėtų būti tikslinama.

Pritarti

 

53.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

20

4

 

53. Projekto 20 straipsnio 4 dalyje siūloma nustatyti, kad asmenų teisės, įgytos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotus statybos ar kitus ūkinės veiklos leidimus arba patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, susijusios su šiuo įstatymu uždraudžiama veikla saugomose teritorijose, realizuojamos pagal minėtų leidimų išdavimo ar teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dieną galiojusį teisinį reglamentavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aišku, kaip būtų taikomos įstatymo nuostatos, susijusios su uždraudžiama veikla saugomose teritorijose, asmenims, kurie yra pradėję statybos ar kitos ūkinės veiklos leidimų gavimo, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras. Svarstytina, ar šiuo aspektu nereikėtų papildyti projekto 20 straipsnio nuostatų.

Pritarti

 

54.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

2016-02-08

 

 

 

54. Atkreiptinas dėmesys, kad Seime yra registruotas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27, 30, 32, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIP-2713(2)), kuriame siūlomas kiek kitoks keičiamo įstatymo 27 bei 30 straipsnio nuostatų reglamentavimas.

Pritarti

 

55.

STT

Antikorupcinio vertinimo išvada

2016-01-

 

 

 

Išrašas iš STT rašto:

„<...> Projekte Nr. XIIP-3923 atsižvelgta į Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas ir pasiūlymus, pateiktus 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 4-01-6222, dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 321 straipsniu ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 14-13739(4). Kitų pastabų ar pasiūlymų dėl Projektų Nr. XIIP-3923 ir Nr. XIIP-3924 neturime.<...>“

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Lietuvos upių gelbėjimo aljansas

2016-03-31

 

 

 

Išrašas iš Lietuvos upių gelbėjimo aljanso 2016-03-31 d. rašto:

„<...>Pasiūlymai

Kadangi Poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali viršyti ES direktyvose ir LR įstatymuose bei poįstatyminiuose dokumentuose įteisintų nuostatų, siūlymas, kad galutiniai sprendimai dėl daugelio veiklų galimybių saugomose teritorijose (9 ir 13 straipsnio 5 dalis) būtų priimami nekreipiant dėmesio į ES ir Lietuvos teisinius ir poįstatyminius dokumentus, o remiantis Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūromis, panaikintų didelę dalį skirtumų tarp saugomų ir nesaugomų teritorijų režimo ir sudarytų prielaidas saugomų teritorijų gamtinių vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės niokojimui,

siūlome Saugomų teritorijų įstatymo 9 ir 13 straipsnių papildomai suformuluotą 5 dalį išbraukti. <...>“

Nepritarti

 

2.

Lietuvos miško savininkų asociacija

2016-04-15

 

 

 

Išrašas iš LMSA 2016-04-15 d. Rezoliucijos:

„<...> 13. Saugomos teritorijos. Siekti optimizuoti saugomų teritorijų miškuose tinklą, racionalizuoti saugomų teritorijų sistemą plečiant racionaliam ūkininkavimui priskiriamų miškų plotus, mažinant teritorijas, kur ūkinė veikla griežtai ribojama ir taip siekti užtikrinti būtinų ekonominių, ekologinių ir socialinių funkcijų suderinamumą.

Siūlome: 

1) Sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas saugomose teritorijose esančius privačius miškus valstybei išpirkti arba iškeisti į ūkinius miškus savininkams, kurie to pageidauja (suteikiant lygiaverčius miško sklypus).

2) Sudaryti darbo grupę iš Ūkio, Finansų, Aplinkos ministerijų, miškų savininkų savivaldos organizacijų ir urėdijų atstovų, kad būtų išanalizuota esama situacija dėl nekoordinuojamo naujų apribojimų miškų ūkinei veiklai didinimo (tame tarpe ir „įsisavinant“ ES fondų lėšas per aplinkosauginius projektus) ir pateikti siūlymai racionalaus miškų išteklių naudojimo užtikrinimui  siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava. Būtina keisti miškų "apsaugos nuo savininkų ir miškininkų" politikos kryptį (kuomet net nesileidžiama į kalbas apie dėl tokių apribojimų gręsiančių atsirasti nuostolių kompensavimą), tik po plačios diskusijos su miškininkais ir miškų savininkais diegti praktikoje už europinius ir šalies biudžeto milijonus atskirų  bendrovių ir nevyriausybinių gamtosauginių organizacijų atliktų projektų rekomendacijas. Tokia neatsakinga veikla gali šalies miškų ūkiui atnešti šimtus milijonų siekiančių nuostolių. (Pavyzdžiui, Už 12 223 821 Lt pagal jungtinės veiklos sutartį įgyvendino  Gamtos tyrimų centras ir UAB ,,Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment“. įgyvendintas projektas  „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas Visuose miškuose (ne vien saugomose teritorijose) gan paviršutiniškai inventorizuotos EB svarbos natūralios miškų buveinės, o tada neaptarti net su Aplinkos ministerijos pareigūnais buvo įnešti į VĮ „GIS-Centras administruojamą Lietuvos erdvinės informacijos portalą (geoportal.lt) su paskiau sekančiais ūkinės veiklos apribojimais. )

3) Seimui rekomenduoti LR Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai peržiūrėti dabartinį saugomų teritorijų miškuose sąrašą ir jį pakoreguoti, kiekvienu atveju įvertinus minėtų miškų priskyrimo saugomų teritorijų kategorijai tikslingumą.

4) Steigiant naujas saugomas teritorijas arba griežtinant ūkininkavimo režimą esamose, būtina taikyti ne draudimo, o SKATINIMO principą: ūkinės veiklos apribojimų laikymasis turi būti bent nežymiai finansiškai naudingesnis, lyginant su įprastinės miškininkystės veiklos vykdymu.  Jei valstybė nori įvesti ūkininkavimo apribojimus net III-IV gr. miškuose, tuomet miško savininkui patirti nuostoliai turi būti atlyginami rinkos kainomis ir iš karto. Priimant sprendimus būtina vadovautis ilgamete miškininkystės patirtimi ir moksliniais tyrimais.

5) LR Vyriausybei pradėti pilnoje apimtyje įgyvendinti realaus kompensavimo už ūkinės veiklos ribojimus visose saugomose teritorijose sistemą. - peržiūrėti saugomų teritorijų miškuose ribas bei reglamentus ir juos koreguoti, kiekvienu atveju įvertinus miškų priskyrimo saugomoms teritorijoms bei jose nustatytų ribojimų tikslingumą. Biudžete numatyti lėšas kompensacijoms.

Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 32 str. 4 dalis nustato, kad žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokamos kompensacijos. Jų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Tai reiškia, kad esant bent vienam iš šių atvejų žemės savininkai ir valdytojai turi teisę į kompensacinių išmokų išmokėjimą.  Pažymėtina, kad didelė dalis veiklos ribojimų  įvedama (ar bandoma įvesti) vengiant išmokėti kompensacijas: apie saugomų paukščių lizdavietes  išskiriamose didžiulėse apsaugos zonose faktiškai įvedant rezervato režimą, vandens ir kitokios paskirties apsaugos zonose didžiulėse teritorijose faktiškai įvedant griežtesnio ūkininkavimo ūkininkavimo miškuose reikalavimus, nors formaliai miškų grupės nėra keičiamos. Tokios išskirtos zonos  sąmoningai nepriskiriamos saugomoms teritorijoms, vengiant parodyti faktinį įvestų draudimų mastą ir vengiant išmokėti savininkams kompensacijas už dėl nustatytų veiklos ribojimų patiriamus nuostolius. <...>“

Pritarti

 

3.1.

Ūkininkas Liudas Kanapienis

2016-04-19

7(13)

(3)

(12)

Išrašas iš ūkininko Liudo Kanapienio  201604-19 d. pasiūlymo:

„<...> prašau Kaimo reikalų komiteto pateikti Saugomų teritorijų įstatymo Nr. 1-301 1, 2, 5, 7, 9,11, 13,16,18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO papildymą 7 straipsnyje 13 straipsnio pakeitime:

 

 "13 straipsnis. Veiklos valstybiniuose parkuose reglamentavimas"

"3. Statybų valstybiniuose parkuose reglamentavimas" ¡traukiant 12 punktą:

„Nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype ūkininkas turi teisę steigti ūkį ir statyti naują ūkininko sodybą, laikantis etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijų pagal valstybinių parkų planavimo schemose nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas."

Pritarti

 

3.2.

Ūkininkas Liudas Kanapienis

2016-04-19

7(13)

(3)

(1)

arba

pataisyti 1 punktą išdėstant jį sekančiai:

„3. Statybų gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose reglamentavimas:

1) leidžiama statyti naujus statinius, susijusius su valstybinio parko steigimo tikslais, ir kitus statinius, būtinus

vykdant veiklą, kuri yra leidžiama valstybiniame parke arba kurios vykdymui taikomos išimtys pagal šio

straipsnio 2 dalies nuostatas; <...>“

Nepritarti

Komitetas pritarė  ūkininko Liudo Kanapienio pirmajam pasiūlymui (išdėstytas aukščiau, t.y. 3.1. punktas)

4.1.

Asociacija „Šnieriškių bendruomenė“

2016-04-29

16

(31)

 

(9,10)

 

Išrašas iš Asociacijos „Šnieriškių bendruomenė“ 2016-04-29 d.  rašto – visuomenės pasiūlymo:

 „<...> Mes siūlome nepritarti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto Nr.XIIP-3923  16 straipsniui (dėl  galiojančio įstatymo 31 straipsnio 9 ir 10 dalių pakeitimo),

Nepritarti

 

4.2.

Asociacija „Šnieriškių bendruomenė“

2016-04-29

(31)

(9)

(4)

arba įvesti papildomus apribojimus. Siūlome šiuos straipsnius išdėstyti taip: 

1.   31str. 9dalies 4 punktas:

„4) padalijant žemės sklypą draustinyje atskiriama jo dalis, kurioje tvarkymo plano sprendiniai numato naują statybą  Sklypo dydis naujos sodybos statybai negali būti mažesnis kaip 50 a." 

Nepritarti

 

4.3.

Asociacija „Šnieriškių bendruomenė“

2016-04-29

(31)

(10)

(3)

2.  31 str.10dalies 3 punktas:

„3) žemės sklypas yra draustinyje, skirtingo funkcinio prioriteto arba kraštovaizdžio tvarkymo zonose ne miestų, miestelių ir kaimų teritorijose  ir vienoje iš jų valstybinio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo plane) numatyta statybų galimybė. Sklypo dydis naujos sodybos statybai negali būti mažesnis kaip 50 a.“ 

Įstatymu yra būtina įvesti minimalų sklypo naujos sodybos statybai draustiniuose dydį (min. 50 a), kurios negalėtų keisti bendrųjų ir tvarkymo planų sprendiniai. Ypač tai aktualu gyvenvietėms esančioms draustiniuose, gamtiniame karkase, aukšto vizualinio raiškumo teritorijose, gyvenvietėms su nepažeista arba mažai pažeista tradicinio užstatymo struktūra. Tokiose gyvenvietėse atliekant projektavimo darbus būtina kraštotvarkos architektų ekspertizė.

Kitoms gyvenvietėms minimalią ribą galima būtų mažinti iki 15a arba leisti nustatyti minimalius sklypų dydžius miestų ir rajonų taryboms. 

Nepritarti

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto (komisijos) sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

6.2. Pasiūlymai: siūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir Kaimo reikalų komiteto išvadą.

7. Balsavimo rezultatai: 7 „už“;  - „prieš“; 1 „susilaikė“.

8. Komiteto  paskirti pranešėjai: Kazys Grybauskas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Petras Čimbaras