LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 421

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 16 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
G. KIRKILAS, A. NEKROŠIUS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Sei­mo po­pie­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Prieš re­gist­ra­ci­ją pa­pra­šy­siu vi­sų iš­trauk­ti kor­te­les, o po to jas įdė­ti re­gist­ruo­tis. Iš kar­to ir įdė­ki­te. Svar­bu, kad bū­tų vi­sų iš­trauk­tos ir įdė­tos. Sis­te­mos kaž­ko­kios pro­ble­mos. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

 

14.02 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 209 str.)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 209 straips­nį). Kvie­čiu M. Ma­ci­jaus­ką į tri­bū­ną. Ko­le­gos, dė­me­sio! Vals­ty­bės kon­tro­lie­rius at­sa­ki­nės į klau­si­mus.

M. MACIJAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Kaip ži­no­te, bir­že­lio 2 die­ną ga­vau aš­tuo­nis Sei­mo na­rių klau­si­mus, į ku­riuos per man skir­tą pus­va­lan­dį pa­si­steng­siu jums iš­sa­miai ir at­sa­ky­ti. Klau­si­mai su­dė­tin­gi, to­dėl at­sa­ky­mai į juos bus ga­nė­ti­nai il­gi, ta­čiau iš­sa­mūs.

Pir­mas klau­si­mas. „Pra­šy­tu­me pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nius Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­to Lie­tu­vos sta­bi­lu­mo 2020 me­tų pro­gra­mos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus; ko­kias di­džiau­sias ri­zi­kas ma­to­te ir ko­kių veiks­mų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms siū­ly­tu­mė­te im­tis ar ko­kių ne­si­im­ti, kad šios ri­zi­kos ne­su­kel­tų Lie­tu­vos fi­nan­sų sta­bi­lu­mui di­des­nių nei­gia­mų il­ga­lai­kių pa­sek­mių?“

Vals­ty­bės kon­tro­lė, vyk­dan­ti fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas, at­li­ko Lie­tu­vos sta­bi­lu­mo 2020 me­tų pro­gra­mos ver­ti­ni­mą. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ver­ti­ni­mui nau­do­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pri­ei­na­ma iki 2020 m. ge­gu­žės 7 d. Ana­li­zė at­lik­ta pa­gal ver­ti­ni­mo me­tu ak­tu­a­lų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Lie­tu­vos sta­bi­lu­mo 2020 me­tų pro­gra­mo­je pa­teik­tą ant­rą­jį eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų, pa­gal ku­rį ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas 2020 me­tais su­si­trauks 7,3 %.

Taip pat ko­vo 26 die­ną pa­skel­bė­me iš­va­dą dėl ne­įpras­tos pa­dė­ties ati­tik­ties iš­skir­ti­nių ap­lin­ky­bių są­vo­kai. Jo­je nu­ro­dė­me, kad dėl COVID-19 po­vei­kio ir ša­ly­je su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos ga­li­ma neat­si­žvelg­ti į fis­ka­li­nių ro­dik­lių nu­kry­pi­mą, jei tai ne­ke­lia pa­vo­jaus fis­ka­li­niam tva­ru­mui vi­du­ti­nės truk­mės lai­ko­tar­piu.

At­krei­pia­me dė­me­sį, kad 2020 me­tų val­džios sek­to­riaus ba­lan­so de­fi­ci­tą su­da­rys 10,9 % BVP ir vi­si val­džios sek­to­riaus sub­sek­to­riai, nu­ma­to­ma, tu­rės de­fi­ci­ti­nius biu­dže­tus. To­dėl ypač svar­bu šiuo me­tu val­džios sek­to­riaus iš­lai­das skir­ti toms sri­tims, ku­rios ša­lies eko­no­mi­nei rai­dai su­teiks di­džiau­sią nau­dą. Ne­tu­rė­tų bū­ti pri­si­i­ma­ma įsi­pa­rei­go­ji­mų, ne­nu­ma­tant šal­ti­nių jų tva­riam kom­pen­sa­vi­mui, o eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos tiks­lin­gai orien­tuo­jan­tis į il­ga­lai­kius tiks­lus. Iki COVID-19 su­kel­to eko­no­mi­kos nuos­mu­kio bu­vu­si pa­ly­gin­ti sta­bi­li val­džios sek­to­riaus sko­la, mū­sų ver­ti­ni­mu, 2020 me­tais pa­sieks 50 % BVP ly­gį ir ar­tės prie 60 % Mast­rich­to sko­los kri­te­ri­jaus. Sa­kė­me, kad pri­si­i­mant įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bei svar­bu įver­tin­ti ir at­si­žvelg­ti į ge­bė­ji­mą at­ei­ty­je juos pa­deng­ti. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad reikš­min­gai iš­au­gus val­džios sek­to­riaus sko­lai bū­ti­na nu­ma­ty­ti jos ma­ži­ni­mo at­ei­ty­je kryp­tį. 2020 me­tų eko­no­mi­kos nuos­mu­kis Lie­tu­vo­je įspė­ja apie bū­ti­ny­bę vyk­dy­ti an­ti­cik­li­nę po­li­ti­ką, ku­ri ska­tin­tų eko­no­mi­kos au­gi­mą. Fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos ver­ti­ni­mu, 2020 me­tų nu­ma­to­ma Lie­tu­vos fis­ka­li­nė po­li­ti­ka yra an­ti­cik­li­nė. 2019 me­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­ka spar­čiau au­go, nei ti­kė­ta­si, ta­čiau fis­ka­li­niuo­se re­zer­vuo­se su­kaup­ta lė­šų su­ma bu­vo 8,6 % ma­žes­nė, ne­gu pla­nuo­ta, ir sie­kė 2 % BVP.

Ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je taip pat pa­teik­ta Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­nų ly­gi­na­mo­ji ana­li­zė. Bal­ti­jos ša­lių sko­los au­gi­mo ro­dik­liai, at­si­žvel­giant į BVP kri­ti­mą ir val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tus, yra pa­na­šūs. Ša­lių sko­los di­dė­ja dau­giau nei 10 % BVP, val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tai sie­kia apie 10 % BVP. Nu­ro­dė­me, kad esant iš­skir­ti­nėms ap­lin­ky­bėms tu­ri bū­ti sie­kia­ma vi­suo­me­nei kuo dau­giau pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ša­ly­je esan­čią eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir at­nau­jin­ti eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bent kas ket­vir­tį. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja pa­teik­ti at­nau­jin­tą eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bir­že­lio pa­bai­go­je, o mes sa­vo ver­ti­ni­mą pa­teik­si­me per sep­ty­nias dar­bo die­nas nuo sce­na­ri­jaus pa­skel­bi­mo.

Ant­ras klau­si­mas. „Ar Vy­riau­sy­bė tei­sė­tai skirs­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­du pa­si­sko­lin­tas lė­šas ne­teik­da­ma Sei­mui 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to?“

At­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­gal šian­dien ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, mū­sų ver­ti­ni­mu, Vy­riau­sy­bė ga­li da­ry­ti iš­lai­das iš sko­lin­tų lė­šų. Ta­čiau, rem­da­mie­si mū­sų at­lik­to 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo au­di­to ir fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos at­lik­to 2019 me­tų biu­dže­to pro­jek­to ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tais, 2020 me­tų ro­dik­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą mes, kaip vals­ty­bės au­di­to­riai, ma­ty­tu­me esant tiks­lin­gą. Taip siek­tu­me biu­dže­to pla­na­vi­mo aiš­ku­mo, skaid­ru­mo ir fis­ka­li­nių ri­zi­kų, ku­rias le­mia ydin­ga prak­ti­ka su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, su­val­dy­mo. Tai teig­da­mi re­mia­mės rei­ka­la­vi­mais fis­ka­li­nei draus­mei ir Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, kad vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir jo ro­dik­lius pa­tvir­tin­ti ir juos keis­ti ga­li tik Sei­mas pri­im­da­mas įsta­ty­mą. Taip pat šią nuo­mo­nę grin­džia­me ir 1999 me­tais pri­im­tu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, ku­ria­me Teis­mas ver­ti­no Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo su­da­ry­mo ir val­dy­mo as­pek­tus ir kon­sta­ta­vo, kad įsta­ty­mas ga­li bū­ti kei­čia­mas tik įsta­ty­mu, Kon­sti­tu­ci­ja įsta­ty­mų lei­dy­bos de­le­ga­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas, pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Vy­riau­sy­bei ne­su­tei­kia­ma ga­lių pa­čiai pa­keis­ti biu­dže­tą ir pa­na­šiai. Tai­gi, ma­ty­da­mi šias pro­ble­mas, dar 2016 me­tais Vy­riau­sy­bei tei­kė­me re­ko­men­da­ci­ją, ku­ri skam­ba taip: „Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad bū­tų lai­ko­ma­si Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tų, ini­ci­juo­ti tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus nu­spren­dus, ko­kius fi­nan­si­nius ro­dik­lius ir kiek jų pri­va­lo pa­tvir­tin­ti Sei­mas ir kiek su­teik­ti Vy­riau­sy­bei tei­sių vyk­dy­ti biu­dže­tą.“ Kaip su­pran­ta­te, ši re­ko­men­da­ci­ja dar ne­įgy­ven­din­ta.

Tre­čias klau­si­mas. „Ko­kias pa­grin­di­nes pro­ble­mas jū­sų va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja, bū­da­ma biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lę įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja, įžvel­gia, jei Vy­riau­sy­bė ir to­liau ne­teiks Sei­mui pa­tiks­lin­to 2020 me­tų biu­dže­to, o pa­si­sko­lin­tas mi­li­jar­di­nes lė­šas skirs­tys ar­ba vien Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, ar­ba pa­vie­niais at­ski­rais įsta­ty­mais?“

Klau­si­mas glau­džiai su­si­jęs su prieš tai bu­vu­siu. Kaip jau mi­nė­jau, 2015 me­tų biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas bu­vo pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, lei­džian­čia tam tik­rų me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tiems tiks­lams vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­tas lė­šas nau­do­ti vir­ši­jant Sei­mo pa­tvir­tin­tas ben­dras asig­na­vi­mų su­mas. To­kiu bū­du su­tei­kia­ma tei­sė ap­mo­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, ne­pa­tvir­tin­tas Sei­mo, bet dėl šių iš­lai­dų pa­si­kei­čia ben­dri Sei­mo pa­tvir­tin­ti asig­na­vi­mai. Kai da­lis ga­li­mų su­pla­nuo­ti vals­ty­bės iš­lai­dų fi­nan­si­nių ro­dik­lių įsta­ty­me ne­pa­ro­do­ma ar­ba su­ma­ži­na­mos vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, tai iš­krei­pia vals­ty­bės biu­dže­to išlai­dų ir pa­ja­mų ba­lan­są, dėl ko ky­la ri­zi­ka, kad fis­ka­li­nės draus­mės rei­ka­la­vi­mai ga­li bū­ti pa­žeis­ti.

Taip pat pri­si­i­mant pa­pil­do­mus įsi­sko­li­ni­mus įžvel­gia­me ri­zi­ką dėl sko­los tva­ru­mo il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Taip pat dar kar­tą pa­brėž­čiau, kad fis­ka­li­nė ins­ti­tu­ci­ja 2019 me­tų val­džios sek­to­riaus fi­nan­si­nių ro­dik­lių ver­ti­ni­me spren­di­mą su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, įvar­di­ja kaip ne­tin­ka­mą prak­ti­ką.

Ket­vir­tas klau­si­mas. „Ko­kių spra­gų tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me ma­to­te ir kaip siū­ly­tu­mė­te jas spręs­ti, kad sko­lin­tos lė­šos eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mui ne­tap­tų prie­dan­ga šiuos pi­ni­gus nau­do­ti ne­at­sa­kin­gai ir ne­kon­tro­liuo­ja­mai?“

Vi­sas iš­lai­das, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jos fi­nan­suo­ja­mos sko­lin­to­mis lė­šo­mis, tu­ri­me eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją ar ne­tu­ri­me, rei­kia skirs­ty­ti skaid­riai, eko­no­miš­kai, efek­ty­viai ir sie­kiant už­si­brėž­tų tiks­lų. Vals­ty­bės kon­tro­lė au­di­tais ne kar­tą yra pa­brė­žu­si sri­tis, ku­rio­se rei­kė­tų at­sa­kin­ges­nio po­žiū­rio į vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių iš­lai­das. O da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kai da­ro­mos pa­pil­do­mos di­de­lės vie­šų­jų lė­šų in­jek­ci­jos, tik iš­ryš­ki­na mū­sų teik­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo svar­bą. Per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus esa­me pa­tei­kę iš­va­das svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos, eko­no­mi­kos, ver­slo ska­ti­ni­mo ir ki­to­se vie­šo­jo sek­to­riaus sri­ty­se. Šias to­bu­lin­ti­nas sri­tis iš­ski­ria Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ki­ti tarp­tau­ti­niai eks­per­tai. Esant po­rei­kiui esa­me pa­si­ren­gę su­grįž­ti ir Sei­mui de­ta­liai pri­sta­ty­ti šių au­di­tų re­zul­ta­tus. Stra­te­gi­nis pla­na­vi­mas ir tri­me­tis vals­ty­bės biu­dže­tas, tin­ka­ma fis­ka­li­nė po­li­ti­ka, efek­ty­vi tei­sė­kū­ros sis­te­ma, vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ros, ra­cio­na­lūs ir pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi vie­šie­ji pir­ki­mai – tai rak­tas į efek­ty­vų vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mą, ku­rį nau­do­ja pa­žan­gios pa­sau­lio vals­ty­bės.

Penk­tas klau­si­mas. „Pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mui jūs ža­dė­jo­te vyk­dy­ti iš­anks­ti­nių re­for­mų, di­de­lių ir reikš­min­gų pro­jek­tų ver­ti­ni­mus ex an­te, kai vals­ty­bės lė­šos dar ne­iš­leis­tos. Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną, pa­gal ku­rį per pus­an­trų me­tų į ša­lies eko­no­mi­ką pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dau­giau nei 6 mlrd. eu­rų. Pa­lai­ky­da­mi jū­sų iš­si­kel­tą tiks­lą, pra­šo­me, kad šis in­ves­ti­ci­jų pla­nas, įvar­din­tas „At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR“, bū­tų įver­tin­tas Vals­ty­bės kon­tro­lės. Kaip grei­tai šis ver­ti­ni­mas ga­lė­tų bū­ti at­lik­tas, nes vals­ty­bės lė­šos pa­gal šią pro­gra­mą jau pra­dė­tos leis­ti?“

Taip, pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mui kal­bė­jau apie po­rei­kį įsi­ver­tin­ti ir pa­si­reng­ti pla­tes­niam ex an­te au­di­to at­li­ki­mui. Ti­kiu jų nau­da ir pro­jek­to spren­di­mo pri­ėmi­mo eta­pe, kai iš­ana­li­za­vus, su­sis­te­mi­nus tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mas trum­pa­lai­kes ir il­ga­lai­kes pro­jek­to pro­gra­mos re­for­mos nei­gia­mas ar tei­gia­mas pa­sek­mes ga­li­ma įver­tin­ti pro­jek­tuo­ja­mų tiks­lų pa­sie­ki­mą, al­ter­na­ty­vų pa­si­rin­ki­mo nau­dą.

Kaip ir kiek­vie­na reikš­min­ges­nė ini­cia­ty­va, re­for­ma ar veiks­mai, taip ir jū­sų mi­ni­mas in­ves­ti­ci­jų pla­nas „At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR“ yra ver­ti­na­mas mū­sų ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jų. Ana­li­zuo­ja­mos au­di­to at­li­ki­mo ga­li­my­bės, ga­li­mas au­di­to po­vei­kis, tu­ri­mi iš­tek­liai ir kom­peten­ci­jos. Ly­gia­gre­čiai ver­ti­na­mi jau su­pla­nuo­ti ir at­lie­ka­mi au­di­tai. Nors šian­dien mū­sų 2020 me­tų veik­los pla­ne dar ne­ma­to­te spe­cia­lia COVID-19 žy­ma pa­žy­mė­to au­di­to ar ki­to ver­ti­ni­mo, re­a­guo­da­mi į si­tu­a­ci­ją jau at­lie­ka­mų au­di­tų ap­im­ti­mis ver­ti­na­me ir šių die­nų ak­tu­a­li­jas, ana­li­zuo­ja­me vals­ty­bės pri­im­tus spren­di­mus, veiks­mų pla­nus, esa­me at­li­kę pre­li­mi­na­rią ana­li­zę, ko­kiais klau­si­mais ga­lė­tu­me pa­pil­dy­ti vyk­do­mus fi­nan­si­nius ir veik­los au­di­tus, ki­tus ver­ti­ni­mus.

Pri­sis­ta­ty­da­mas jums ak­cen­ta­vau: ex an­te ver­ti­ni­mai yra svar­bus žings­nis į prie­kį, ta­čiau kar­tu di­de­lis iš­šū­kis vi­sai au­di­to ben­druo­me­nei, to­dėl pri­im­si­me ge­rai pa­sver­tus spren­di­mus prieš im­da­mie­si kon­kre­čių te­mų, įver­tin­si­me ga­li­my­bes su­rink­ti tin­ka­mus ir pa­kan­ka­mus įro­dy­mus, sprę­si­me, ko­kio po­bū­džio dar­bai, pa­žy­mė­ti COVID-19 žy­ma, ga­lė­tų pa­pil­dy­ti mū­sų veik­los pla­ną ir kaip grei­tai ga­lė­tu­me pa­teik­ti re­zul­ta­tus.

Čia dar kar­tą pa­brė­žiu ir at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad kiek­vie­na me­ti­nio veik­los pla­no ko­rek­ci­ja rei­ka­lau­ja spren­di­mų at­si­sa­ky­ti pra­tęs­ti ar nu­kel­ti su­pla­nuo­tus au­di­tus ir ver­ti­ni­mus, ku­rie jau tu­ri įdir­bį ir pra­di­nius re­zul­ta­tus, o kar­tu jau yra su­for­ma­vę tam tik­rą lū­kes­tį tiek au­di­tuo­ja­miems, tiek vi­suo­me­nei, tiek spren­di­mų pri­ėmė­jams.

Šeš­tas klau­si­mas. „Ar nu­ma­ty­tas šio at­ei­ties eko­no­mi­nio pla­no įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis – vos 18 mė­ne­sių – yra op­ti­ma­lus, pa­grįs­tas ir ar sku­bios in­ves­ti­ci­jos duos di­džiau­sią re­zul­ta­tą? Ar sku­ba nė­ra ska­ti­na­ma, kad lė­šos bū­tų nu­kreip­tos į leng­viau­siai įsi­sa­vi­na­mas sri­tis, ta­čiau ne­bū­ti­nai ne­šan­čios di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę?“

Kiek­vie­nas pla­nas tu­ri truk­mę, ku­ri pri­klau­so nuo pla­no tiks­lų, prie­mo­nių ir ski­ria­mų iš­tek­lių. „At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR“ pla­no tiks­las yra spar­čiai ir efek­ty­viai in­ves­tuo­ti į Lie­tu­vos eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mą ir au­gi­mą, sie­kiant ją trans­for­muo­ti į tva­rią, ino­va­ty­vią ir aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čią eko­no­mi­ką.

Rem­da­ma­sis pro­jek­ti­nio val­dy­mo lo­gi­ka, tu­ri­ma ir ver­tin­ti­na stra­te­gi­nių prie­mo­nių val­dy­mo ge­rą­ja prak­ti­ka ga­lė­čiau ma­ny­ti, kad 18 mė­ne­sių yra pa­kan­ka­mas lai­ko tar­pas, ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai kel­čiau klau­si­mą, ar jis yra op­ti­ma­lus, pa­grįs­tas ir ar sku­bios in­ves­ti­ci­jos duos di­džiau­sią re­zul­ta­tą. To­dėl svar­bi ne tik pla­no truk­mė, struk­tū­ra, tiks­lai ir prie­mo­nės, bet ne ma­žiau svar­bi jo vie­ta vi­so­je pla­na­vi­mo sis­te­mo­je, pla­no de­rė­ji­mo su ki­tais pla­nais, taip pat ir in­ves­ti­ci­jų su­kur­tos ver­tės pa­nau­do­ji­mas aukš­tes­niems tiks­lams pa­siek­ti. Svar­bu, kad pla­nai tar­pu­sa­vy­je de­rė­tų ir ne­bū­tų tik at­ski­rų sri­čių pa­gei­da­vi­mų su­ma.

Dar ke­li as­pek­tai dėl ri­zi­kos, į ku­rią, ma­nau, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį. Už pla­na­vi­mą ir pla­nų įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ge­bė­ji­mas ko­or­di­nuo­ti tar­pu­sa­vio veiks­mus, iš­tek­liai ir kom­pe­ten­ci­jos pla­nus įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų tin­ka­ma pla­nų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na, at­si­skai­ty­mas ir pri­rei­kus tiks­lų ir prie­mo­nių ko­re­ga­vi­mas. Vy­riau­sy­bės pa­reng­ta­me Il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tos in­ves­ta­vi­mo kryp­tys ir sri­tys nuo švie­ti­mo iki kli­ma­to kai­tos – tos pa­čios, apie ku­rias dis­ku­tuo­ja­ma ir į ku­rias in­ves­tuo­ja­ma me­tai iš me­tų. O aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja yra pa­sa­kiu­si, jog sto­ko­ja­ma aiš­kes­nių vi­sų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų są­sa­jų ir kryp­čių, o jų pla­na­vi­mas ne­pa­kan­ka­mai sis­te­miš­kas, ne už vi­sas in­ves­ti­ci­jas tin­ka­mai at­si­skai­to­ma. Au­di­tuo­da­mi vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ma­tė­me, kad at­si­skai­tant už jos vyk­dy­mą ne­bu­vo nu­ro­do­ma in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų gau­ta nau­da, jų il­ges­nis po­vei­kis ir įta­ka vals­ty­bės pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mui.

Sep­tin­tas klau­si­mas. „Kaip ver­ti­na­te, kad pla­ne kol kas nė­ra iš­kel­ti re­zul­ta­tų ir po­vei­kio ro­dik­liai, ku­rie yra bū­ti­na są­ly­ga sie­kiant at­lik­ti ste­bė­se­ną bei su­pras­ti in­ves­ti­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo sėk­mę?“

Pa­ma­ti­nis biu­dže­to val­dy­mo, kaip ir bet ku­rios ki­tos veik­los val­dy­mo, kom­po­nen­tas yra ne tik tiks­lų ir už­da­vi­nių, bet ir ro­dik­lių, ku­riais bus ma­tuo­ja­mi veik­los re­zul­ta­tai, nu­sta­ty­mas. Tai ak­cen­tuo­ja ir EBPO, ir veik­los val­dy­mo eks­per­tai, esa­me tai kon­sta­ta­vę aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos at­lik­ta­me biu­dže­to val­dy­se­nos bran­dos ver­ti­ni­me.

Su­pran­ta­me, kad pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė iš­skir­ti­nės ap­lin­ky­bės, veiks­mų tu­ri­me im­tis ne­del­siant, ta­čiau nu­sta­tę, ką pla­nuo­ja­me pa­siek­ti iš­lei­dę mi­li­jar­di­nes na­cio­na­li­nių lė­šų ir mus pa­siek­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų su­mas ir ko­kio­mis kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis to siek­si­me, ri­zi­kuo­ja­me iš­leis­ti pi­ni­gus ir lik­ti, kur esa­me, ar­ba ju­dė­ti ne ta kryp­ti­mi, ne­už­tik­rin­da­mi sko­lin­tų lė­šų in­ves­ta­vi­mo grą­žos ir ne­iš­spręs­da­mi dėl pan­de­mi­jos pa­sek­mių li­ku­sių so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių pro­ble­mų. Už­da­vi­nys įgaus dar nau­jų at­spal­vių ir ne­abe­jo­ti­no su­dė­tin­gu­mo, kai teks spręs­ti Lie­tu­vą pa­sie­kus Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­joms, skir­toms pan­de­mi­jos nei­gia­moms pa­sek­mėms ma­žin­ti, jų pla­nuo­ja­ma ap­im­tis bus ne ma­žes­nė nei na­cio­na­li­nė šiai pro­ble­mai spręs­ti lė­šų su­ma. Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę efek­ty­viai, ra­cio­na­liai ir prag­ma­tiš­kai in­ves­tuo­ti šias lė­šas.

Aš­tun­tas klau­si­mas. „Vals­ty­bės kon­tro­lė yra ver­ti­nu­si Vy­riau­sy­bės ata­skai­tų tu­ri­nį ir for­mą. Ko­kia in­for­ma­ci­ja at­spin­di­ma, ko­kios trūks­ta ir ko­kios rei­kė­tų? Daug dė­me­sio skir­ta, kad Vy­riau­sy­bė ata­skai­to­je pa­teik­tų iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ne­pa­siek­tus ro­dik­lius. Skel­bė­te, kad 2018 me­tų Vy­riau­sy­bės ata­skai­to­je ne­at­skleis­ta in­for­ma­ci­ja su­da­rė 40 %. Gal jau nag­ri­nė­jo­te, kiek ir ko­kios in­for­ma­ci­jos Vy­riau­sy­bė nu­ty­lė­jo ata­skai­to­je už 2019 me­tus? Kaip, jū­sų ma­ny­mu, dar tu­rė­tų keis­tis Vy­riau­sy­bės ata­skai­tų tu­ri­nys, kad vi­suo­me­nė bū­tų iš­sa­miau ir tiks­liau in­for­muo­ja­ma, o ne už­si­ver­čia­ma sa­vi­gy­ra?“

2016 me­tais iš­kė­lė­me ir Vy­riau­sy­bės at­si­skai­ty­mo už re­zul­ta­tus pro­ble­mas ir pa­tei­kė­me re­ko­men­da­ci­jas dėl jų spren­di­mo bū­do. Ver­tin­tos 2014 ir 2015 me­tų Vy­riau­sy­bės veik­los ata­s­kai­tos. 2019 me­tų pa­bai­go­je įver­tin­ta 2018 me­tų Vy­riau­sy­bės ata­skai­ta. 2020 me­tų Vy­riau­sy­bės ata­skai­tos ne­ver­ti­no­me.

Pas­ku­ti­nio ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ti trū­ku­mai, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tai tei­kia­mi duo­me­nys yra ne­pa­kan­ka­mi, sie­kiant ob­jek­ty­viai įver­tin­ti, kaip įgy­ven­din­ti pla­nuo­ti tiks­lai ir už­da­vi­niai. Kon­sta­ta­vo­me, kad jo­je trū­ko in­for­ma­ci­jos apie pro­ble­mi­nes sri­tis, be­veik pu­sė vė­luo­jan­čių veiks­mų ar­ba in­for­ma­ci­ja apie da­lį ne­pa­siek­tų ro­dik­lių pa­tei­kia­ma taip, kad ne­bū­tų ma­to­ma, jog vė­luo­ja­ma ar ro­dik­lis ne­pa­siek­tas.

Trū­ko in­for­ma­ci­jos apie veik­los re­zul­ta­tų nau­dą ša­lies eko­no­mi­nei, so­cia­li­nei si­tu­a­ci­jai ar tiks­li­nėms vi­suo­me­nės gru­pėms, įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis. To­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma tik kal­bant apie pa­vie­nes prie­mo­nes.

Taip pat trū­ko re­zul­ta­tų są­sa­jų su pa­nau­do­to­mis lė­šo­mis, ata­skai­to­je ne­bu­vo api­ben­drin­tos in­for­ma­ci­jos apie lė­šų pa­nau­do­ji­mą, Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis. Tik pa­vie­niais at­ve­jais pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dar­bui ir veiks­mui pa­nau­do­tas lė­šas.

Ta­čiau fik­sa­vo­me ir tei­gia­mų po­ky­čių. 2018 me­tų veik­los ata­skai­to­je pa­ge­rė­jo in­for­ma­ci­jos apie siek­ti­nų Vy­riau­sy­bės tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą at­se­ka­mu­mas. Veik­los re­zul­ta­tai pa­tei­kia­mi pa­gal Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis, taip pat, kaip jie pla­nuo­ja­mi Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ne. Ma­žė­ja ne­at­skleis­tos in­for­ma­ci­jos kie­kis.

Ma­no­me, kad pro­ble­mą pa­dė­tų iš­spręs­ti Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tos tiks­laus tu­ri­nio nu­sta­ty­mas, ko­kia in­for­ma­ci­ja ir ko­kia ap­im­ti­mi tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma pri­va­lo­mai. Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą ga­lė­tų ly­dė­ti iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tus. Dar vie­na at­si­skai­ty­mo už Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą to­bu­li­ni­mo kryp­tis – už veik­lą ir pa­nau­do­tas lė­šas at­si­skai­ty­ti vie­nu me­tu. Šią pro­ble­mą Vy­riau­sy­bė su jū­sų pa­gal­ba spren­džia, Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pro­jek­tas jau svars­to­mas Sei­mo ko­mi­tetuo­se.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, sa­vo ruož­tu no­riu pa­dė­ko­ti už kvie­ti­mą ir su­teik­tą ga­li­my­bę tie­sio­giai at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus šio­je tri­bū­no­je. Ačiū už skir­tą lai­ką ir jū­sų dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­teik­tus raš­tiš­kus at­sa­ky­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia klau­sia ini­cia­to­riai. Pir­mą­jį kvie­čiu klaus­ti Sei­mo na­rį A. But­ke­vi­čių. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG*). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­riau, la­bai iš­sa­miai at­sa­kė­te į mū­sų su­for­mu­luo­tus klau­si­mus, bet aš no­rė­čiau dar jū­sų pa­klau­s­ti. Ar jūs, kaip ins­ti­tu­ci­ja, nu­ma­to­te ar­ba pla­nuo­ja­te ver­ti­nti pan­de­mi­jos su­val­dy­mo spren­di­nius? Gal ga­lė­tu­mė­te pa­si­da­lin­ti min­ti­mis, kaip el­gia­si ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mai? Ar ga­lė­tu­mė­te dar pa­pil­do­mai at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą? La­bai ačiū.

M. MACIJAUSKAS. Taip, ži­no­ma. Kaip el­gia­si ki­tos aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos ir Au­di­to Rū­mai? Kaip tik pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį tu­rė­jo­me nuo­to­li­nę kon­fe­ren­ci­ją, jos me­tu Jun­g­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Suo­mi­jos aukš­čiau­sių au­di­to ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai pa­si­da­li­no sa­vo prak­ti­ka, kaip ir ką jie da­ro. Ži­no­ma, kiek­vie­no­je ša­ly­je si­tu­a­ci­ja yra la­bai skir­tin­ga ir skir­tin­gi tų ša­lių ins­ti­tu­ci­jų man­da­tai. Ta­čiau du ar trys da­ly­kai, dėl ku­rių su­taria­ma.

Pir­mas da­ly­kas, ma­tyt, Vals­ty­bės kon­tro­lė ar­ba aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos pa­čio­je kri­zės pra­džio­je ne­tu­rė­tų kiš­tis ir ne­tu­rė­tų truk­dy­ti Vy­riau­sy­bei ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms pri­im­ti vie­no­kius ar ki­to­kius spren­di­mus, ta­čiau nuo­la­tos ste­bė­ti, ver­tin­ti ir ana­li­zuo­ti in­for­ma­ci­ją tam, kad, pra­ėjus tam tik­ram kri­zi­niam lai­ko­tar­piui, su­ge­bė­tų tin­ka­mai re­a­guo­ti ir at­sa­ky­ti į vie­no­kius ar ki­to­kius klau­si­mus.

Kal­bant apie il­go­jo lai­ko­tar­pio prie­mo­nes, kaip ga­lė­tų elg­tis aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, ką mes da­ro­me, ži­no­ma, per­žiū­ri­me sa­vo me­ti­nį veik­los pla­ną, tam tik­rus jau pra­dė­tus au­di­tus ir bai­gia­mus au­di­tus. Ver­ti­na­me, kiek ir ko­kių su COVID-19 su­si­ju­sių klau­si­mų ga­li­me įdė­ti tiek tam tik­rų veik­lų ir pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mui ver­tin­ti, tiek ką ga­li­me pa­da­ry­ti il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Šian­dien tik­riau­siai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar tik­rai tu­rė­si­me vie­no­kį ar ki­to­kį ver­ti­ni­mą, su­si­ju­sį su pan­de­mi­jos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mu, ta­čiau tik­rai ga­liu pa­ti­kin­ti, kad tam tik­ri klau­si­mai, su­si­ję su COVID-19, vie­na­me ar ki­ta­me au­di­te at­si­ras.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si I. Ši­mo­ny­tė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kon­tro­lie­riau, daug čia da­bar įvai­riau­sių ini­cia­ty­vų ky­la – vals­ty­bi­nės vais­ti­nės, vals­ty­bi­nis ban­kas. Sa­ky­ki­te, koks jū­sų po­žiū­ris į vals­ty­bės da­ly­va­vi­mą ban­kų ka­pi­ta­le, vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, vals­ty­bi­nes mais­to par­duo­tu­ves ar, tar­ki­me, vals­ty­bi­nę par­ti­ją? Kaip jūs ver­ti­na­te to­kius da­ly­kus?

M. MACIJAUSKAS. Kiek­vie­nas, ma­tyt, ma­no at­sa­ky­mas tu­ri rem­tis tam tik­rais au­di­to įro­dy­mais ir ne­no­rė­čiau kal­bė­ti kaip ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, nes au­di­toriai, pa­teik­da­mi vie­no­kį ar ki­to­kį ver­ti­ni­mą ar iš­va­das, daž­niau­siai at­lie­ka iš­sa­mią ir gi­lią ana­li­zę. Šiuo at­ve­ju šiais klau­si­mais at­sa­ky­mo tie­sio­gi­nio ne­tu­riu, ta­čiau ga­li­me pa­si­mo­ky­ti ir pa­žiū­rė­ti, kaip mums se­ka­si val­dy­ti jau esa­mas ir tu­ri­mas vals­ty­bės įmo­nes, sa­vi­val­dy­bių įmo­nes. Tik­riau­siai ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar įsteig­si­me, ar ne­įsteig­si­me, ga­li­me tas iš­mok­tas pa­mo­kas per­kel­ti į nau­jai ku­ria­mų ar gal­vo­ja­mų įkur­ti ins­ti­tu­ci­jų veik­las. Tai prieš pri­im­da­mi vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą tu­rė­tu­me, ma­tyt, pa­si­da­ry­ti iš­sa­mią ga­li­my­bių ana­li­zę, įsi­ver­tin­ti kaš­tus ir nau­dą, ko­kią gau­si­me pri­ėmę vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė. Ruo­šia­si V. Po­de­rys.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­riau, ačiū jums už at­sa­ky­mus. No­rė­čiau už­duo­ti to­kį klau­si­mą. Šian­dien tu­rė­jo­me pro­gos su­si­tik­ti su Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ku, ku­ris pri­sta­tė tam tik­ras įžval­gas dėl eko­no­mi­nės pa­dė­ties, taip pat ir dėl eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­nų. Lie­tu­vos ban­kas yra at­li­kęs ver­ti­ni­mą, kad įvai­rioms prie­mo­nėms, jei­gu, ži­no­ma, vi­sos tos prie­mo­nės bus įgy­ven­din­tos, iš­lei­dus maž­daug tiek, kiek yra su­pla­nuo­ta, mū­sų biu­dže­to de­fi­ci­tas pa­di­dė­tų apie 5 pro­cen­ti­nius punk­tus, ta­čiau tei­gia­mas po­vei­kis eko­no­mi­kai siek­tų maž­daug 1,1 pro­cen­ti­nio punk­to. Tai mes už di­de­lę sko­lą gau­na­me san­ty­ki­nai ne­daug ge­res­nį re­zul­ta­tą. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar jū­sų ins­ti­tu­ci­ja ne­gal­vo­tų at­lik­ti ko­kio nors pa­na­šaus ver­ti­ni­mo tam, kad mes tu­rė­tu­me tie­siog dau­giau įver­čių ir dau­giau duo­me­nų, ku­riuos ga­lė­tu­me tar­pu­sa­vy­je pa­ly­gin­ti ir ver­tin­ti šių prie­mo­nių efek­ty­vu­mą? Ačiū.

M. MACIJAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jau, šiuo me­tu iš­sa­miai ana­li­zuo­ja­me įvai­rius Vy­riau­sy­bės pri­im­tus spren­di­mus ir ver­ti­na­me tą si­tu­a­ci­ją, ku­rią tu­ri­me šian­dien, ir gal­vo­ja­me apie ar ver­ti­ni­mą, ar au­di­tą, ar ko­kias nors ki­to­kias prie­mo­nes, kaip ga­lė­tu­me at­liep­ti ir tin­ka­mai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją jums, kaip Sei­mo na­riams, ir vi­sai vi­suo­me­nei apie pa­nau­do­ja­mų ir skirs­to­mų lė­šų efek­ty­vu­mą, re­zul­ta­ty­vu­mą ir skaid­ru­mą. Ma­tyt, tam tik­rus re­zul­ta­tus ar mū­sų spren­di­mus pa­ma­ty­si­te lie­pos pra­džio­je.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Po­de­rys. Ruo­šia­si A. Vin­kus.

V. PODERYS (MSNG). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­riau, at­sa­ky­da­mas apie jū­sų va­do­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos pa­stan­gas ir spren­di­mus, kad vie­šie­ji fi­nan­sai Lie­tu­vo­je bū­tų nau­do­ja­mi ra­cio­na­liai, mi­nė­jo­te įvai­rius nu­veik­tus dar­bus. Ar ga­lė­tu­mė­te pri­min­ti, ar esa­te pa­tei­kę re­a­lių ir kon­kre­čių tei­si­nės sis­te­mos ar ne­ga­luo­jan­čios vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo sri­čių gy­dy­mo re­cep­tų? Dė­kui.

M. MACIJAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ma­tyt, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į mū­sų kiek­vie­ną ata­s­kai­tą, tai kiek­vie­no­je ata­skai­to­je ras­tu­me tam tik­rų gal ne re­cep­tų, bet re­ko­men­da­ci­jų, kaip ir ką Vy­riau­sy­bė ar at­ski­ros ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų keis­ti. Pir­mas da­ly­kas, ku­ris, ma­tyt, yra la­bai ak­tu­a­lus šian­dien, yra Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ir Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­ce­dū­rų su­pap­ras­ti­ni­mas, ma­nau, tik­rai bū­tų vie­nas iš tų žings­nių, ku­ris pa­leng­vin­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą ir efe­k­ty­ves­nį jų in­ves­ta­vi­mą į tam tik­rus da­ly­kus.

Kal­bant apie vals­ty­bės biu­dže­to val­dy­mą, taip pat la­bai svar­bus klau­si­mas, tam tik­rus da­ly­kus esa­me iš­sa­kę, kad tu­rė­tu­me per­ei­ti prie tri­me­čio vals­ty­bės biu­dže­to pla­na­vi­mo, tai su­teik­tų ga­li­my­bę il­ges­niu lai­ko­tar­piu su­si­pla­nuo­ti tam tik­ras lė­šas, in­ves­ti­ci­jas ir siek­ti­nus tiks­lus, ir prie­mo­nes joms įgy­ven­din­ti, ne­sio­rien­tuo­da­mi į trum­pus vie­nų me­tų… o gal­būt ir dar trum­pes­nes prie­mo­nes.

Be abe­jo­nės, esa­me pa­tei­kę re­ko­men­da­ci­jas dėl svei­ka­tos sis­te­mos, dėl švie­ti­mo sis­te­mos. Dėl švie­ti­mo sis­te­mos ko­ky­bės, mo­ky­mo­si ko­ky­bės, tin­klo per­tvar­kos ir pa­na­šiai. Tų re­ko­men­da­ci­jų ir pa­siū­ly­mų yra tik­rai be­ga­lė. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­riau, ski­ria­mas jūs Sei­me su­lau­kė­te di­de­lio Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo. Mes ti­kė­jo­mės ir ti­ki­me po­zi­ty­vių per­mai­nų jū­sų ins­ti­tu­ci­jos veik­lo­je. Kad ir ko­kia ji bū­tų ge­ra, vis vien to­bu­lin­ti ga­li­ma. No­rė­čiau su­ži­no­ti, ko­kias per­mai­nas jūs ruo­šia­tės įgy­ven­din­ti kon­tro­liuo­da­mi svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­bą?

M. MACIJAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Šian­dien ne­ga­lė­čiau tiks­liai at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mą, bet kaip ir kiek­vie­na vie­šo­jo sek­to­riaus sri­tis, taip ir svei­ka­tos sri­tis yra po mū­sų pa­di­di­na­muo­ju stik­lu. Ste­bi­me ir ver­ti­na­me to­je sri­ty­je vei­kian­čias ins­ti­tu­ci­jas, pri­ima­mus spren­di­mus, ypač šiuo su­dė­tin­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, kai me­di­ci­nos įstai­goms ten­ka ypa­tin­gas ir dė­me­sys, ir spau­di­mas. Ma­tyt, pa­si­bai­gus tam tik­ram spau­di­mui, pla­nuo­si­me tam tik­rus au­di­tus, žiū­rė­si­me ir ver­tin­si­me, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad pa­si­mo­ky­tu­me iš esa­mos si­tu­a­ci­jos ir nu­ti­kus to­kiai si­tu­a­ci­jai at­ei­ty­je pri­im­tu­me tei­sin­gus ir tin­ka­mus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dar tu­ri lai­ko pa­klaus­ti Sei­mo na­rys J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Sei­mo kon­tro­lie­riau, tik­rai ne jums ši­tas klau­si­mas tai­ko­mas ir ne bu­vu­siam jū­sų ko­le­gai A. Dul­kiui.

Iš tik­rų­jų jūs, kaip tik­ri­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja, sa­vi­val­dy­bė­je apie aš­tuo­nis mė­ne­sius lai­ko at­lie­ka­te au­di­tą. Per tą lai­ką jūs spren­džia­te daug klau­si­mų. Man keis­tai at­ro­dy­da­vo jū­sų pirm­ta­kai: kai ką nors su­ras­da­vo, kvies­da­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ar me­rą su ko­man­da į jū­sų audi­to kom­pa­ni­ją, da­ry­da­vo po­sė­dį ir po to pa­sa­ky­da­vo: mes jū­sų me­džia­gą per­duo­da­me Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ar­ba Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai. Ta­da tuo klau­si­mu už­si­ima STT, FNTT, ti­ria dve­jus me­tus, pa­ima daug me­džia­gos, nei me­ro, nei di­rek­to­riaus ne­ap­kal­ti­na, nie­kas neat­si­pra­šo.

Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar jūs ir­gi ei­si­te tuo ke­liu stai­ga ati­duo­da­mi me­džia­gą toms stru­k­tū­roms? Ma­nau, rei­kė­tų iš­si­aiš­kin­ti vie­to­je, kas bu­vo, kaip bu­vo ir kas yra. Tik­rai nei me­rai, nei di­rek­to­riai nė­ra nei va­gys, nei žu­li­kai.

M. MACIJAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jo­te, klau­si­mas bu­vo apie sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­rius, to­dėl ne­ga­lė­čiau gal­būt tiks­liai at­sa­ky­ti už jų veiks­mus. Sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai yra at­ski­ra ins­ti­tu­ci­ja nuo Vals­ty­bės kon­tro­lės. Bet no­riu pa­ti­kin­ti, kad kiek­vie­ną audi­tą at­lik­da­mi va­do­vau­ja­mės tarp­tau­ti­niais au­di­to stan­dar­tais. Jei­gu ky­la tam tik­rų abe­jo­nių ar­ba ri­zi­kų, su­si­ju­sių su nu­sta­ty­tais da­ly­kais, ma­to­me suk­čia­vi­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos da­ly­kų, jais ne­dels­da­mi pa­gal stan­dar­tus tu­ri­me pa­si­da­lin­ti su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Jei­gu to­kia si­tu­a­ci­ja nu­tin­ka, taip ir el­gia­mės.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus, lai­kas bai­gė­si. Dė­ko­ja­me vals­ty­bės kon­tro­lie­riui M. Ma­ci­jaus­kui.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius.

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį. Ant­ras klau­si­mas – Sei­mo kon­tro­lie­rių at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 209 straips­nį). Kvie­čia­me pir­mą­jį A. Nor­man­tą – Sei­mo kon­tro­lie­rių, įstai­gos va­do­vą. Pra­šau.

 

14.34 val.

Sei­mo kon­tro­lie­rių at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pagal Sei­mo sta­tu­to 209 str.)

 

A. NORMANTAS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti Sei­mo kon­tro­lie­rių veik­lą at­sa­kant į jū­sų klau­si­mus, taip pat pa­dė­ko­ti Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui ir jo pir­mi­nin­kui V. Si­mu­li­kui už kon­struk­ty­vų ben­dra­dar­bia­vi­mą vyk­dant par­la­men­ti­nę kon­tro­lę.

Da­bar at­sa­ky­mai į klau­si­mus. „Ko­kie yra tei­sės ak­tais reg­la­men­tuo­ti skun­dų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai?“

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 18 straips­ny­je nu­sta­ty­ti skun­dų iš­ty­ri­mo ter­mi­nai. Skun­das tu­ri bū­ti iš­tir­tas ir pa­reiš­kė­jui at­sa­ky­ta per tris mė­ne­sius nuo skun­do ga­vi­mo die­nos, iš­sky­rus at­ve­jus, kai dėl skun­de nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių su­dė­tin­gu­mo, in­for­ma­ci­jos gau­sos ar skun­džia­mų veiks­mų tęs­ti­nio po­bū­džio skun­do ty­ri­mas yra pra­tę­sia­mas. Apie Sei­mo kon­tro­lie­riaus spren­di­mą pra­tęs­ti skun­do ty­ri­mo ter­mi­ną yra vi­sais at­ve­jais in­for­muo­ja­mas pa­reiš­kė­jas ir įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad skun­das tu­ri bū­ti iš­tir­tas per įma­no­mai trum­piau­sią lai­ką.

Ant­ras klau­si­mas. „Ar yra nu­sta­ty­tas ga­lu­ti­nis skun­do iš­nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nas?“

Čia šis klau­si­mas yra su­si­jęs su pir­mu. Iš tik­rų­jų aš pa­kar­to­siu, kad yra ter­mi­nas trys mė­ne­siai, iš­sky­rus tuos ma­no pa­mi­nė­tus at­ve­jus, kai dėl skun­de nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių su­dė­tin­gu­mo, in­for­ma­ci­jos gau­sos ar skun­džia­mų veiks­mų tęs­ti­nio po­bū­džio bū­ti­na ty­ri­mą pra­tęs­ti.

„Kiek 2019 me­tais kon­tro­lie­riai iš­nag­ri­nė­jo skun­dų?“

Ka­dan­gi mes at­sto­vau­ja­me Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai, aš – už vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, ma­no ko­le­gė – už sa­vi­val­dy­bes, tai ji pa­si­sa­kys apie sa­vo veik­los pro­ble­mas. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų srity­je iš­nag­ri­nė­ti 724 skun­dai.

„Kiek iš­nag­ri­nė­ta skun­dų, ku­rių ter­mi­nas vir­ši­jo tris mė­ne­sius?“

Iš­nag­ri­nė­ta sep­ty­ni skun­dai, ku­rių ter­mi­nas vir­ši­jo pa­mi­nė­tą ter­mi­ną.

„Kiek 2019 me­tais iš­nag­ri­nė­jo­te skun­dų, ku­rių nag­ri­nė­ji­mas vir­ši­jo še­šių mė­ne­sių ter­mi­ną?“

Iš­nag­ri­nė­ta trys skun­dai, ku­rių nag­ri­nė­ji­mas vir­ši­jo še­šių mė­ne­sių ter­mi­ną.

„Kiek kar­tų 2019 me­tais Sei­mo kon­tro­lie­riai tai­kė tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą?“

Sei­mo kon­tro­lie­rius, at­sa­kin­gas už vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas… Iš­nag­ri­nė­ti skun­dai, tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo prin­ci­pą, yra 448.

Sep­tin­tas klau­si­mas. „Kiek kar­tų 2019 me­tais tai­ky­ta tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­ra ne­pa­sie­kė re­zul­ta­to ir bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti skun­do nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ra? Kiek iš vi­so šiais at­ve­jais už­tru­ko lai­ko nuo skun­do ga­vi­mo iki jo ga­lu­ti­nio iš­nag­ri­nė­ji­mo?“

No­riu pa­brėž­ti, kad re­zul­ta­tas bu­vo pa­siek­tas vi­sais at­ve­jais, ta­čiau bu­vo at­ve­jų, kai tar­pi­nin­kau­jant į Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­teik­tus siū­ly­mus ins­ti­tu­ci­ja ne­su­re­a­ga­vo ar ne­tin­ka­mai re­a­ga­vo. To­kiais at­ve­jais kon­tro­lie­rius pra­dė­jo tir­ti 11 skun­dų iš es­mės. Šiuo at­ve­ju skun­do ty­ri­mas už­tru­ko iki tri­jų mė­ne­sių.

Aš­tun­tas klau­si­mas. „Ar vi­sais at­ve­jais tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą yra gau­na­mas as­mens, pa­tei­ku­sio skun­dą, su­ti­ki­mas, kad skun­das ne­bū­tų nag­ri­nė­ja­mas iš es­mės, bet bū­tų tar­pi­nin­kau­ta?“

Vi­sais at­ve­jais tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą yra gau­na­mas as­mens, pa­tei­ku­sio skun­dą, su­ti­ki­mas, pra­šant pa­dė­ti jam iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas. Ma­ty­da­mas su­si­do­mė­ji­mą ne tik Sei­mo kon­tro­lie­rių dar­bo re­zul­ta­tais, bet ir pro­ce­dū­ro­mis, ma­tau po­rei­kį pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie Sei­mo kon­tro­lie­rių nau­do­ja­mus in­stru­men­tus už­si­brėž­tiems tiks­lams pa­siek­ti. Vie­nas iš to­kių in­stru­men­tų Sei­mo kon­tro­lie­rių veik­lo­je – tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tas. Ši tei­sė nu­ma­ty­ta Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me, pa­gal ku­rį Sei­mo kon­tro­lie­riai ga­li tar­pi­nin­kau­ti siek­da­mi, kad as­mens pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta ge­ra va­lia.

Sei­mo kon­tro­lie­rių tei­sė tar­pi­nin­kau­ti tarp as­mens ir kom­pe­ten­tin­gos jo pro­ble­mas sprę­s­ti ins­ti­tu­ci­jos yra tra­di­ci­nė om­bud­sme­no tei­sė, įgy­ven­di­na­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ma­ža to, 2019 m. spa­lio 16 d. Eu­ro­pos Ta­ry­bos mi­nist­rų ko­mi­te­to pri­im­to­je re­ko­men­da­ci­jo­je dėl om­bud­sme­nų veik­los, ku­rio­je for­mu­luo­ja­mi om­bud­sme­nų ins­ti­tu­ci­jos rai­dos prin­ci­pai, ku­riems pri­ta­rė ir mū­sų Sei­mas, vals­ty­bėms na­rėms, be ki­ta ko, bu­vo re­ko­men­duo­ta už­tik­rin­ti, kad om­bud­sme­nams su­teik­ti įga­lio­ji­mai nag­ri­nė­ti skun­dą leis­tų im­tis įvai­rių veiks­mų, įskai­tant ir tar­pi­nin­ka­vi­mą.

Tar­pi­nin­ka­vi­mo tai­ky­mo pa­grin­das yra įtvir­tin­tas Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 17 straips­nio 1 da­lies 6 punk­te, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo kon­tro­lie­rius pri­ima spren­di­mą at­si­sa­ky­ti nag­ri­nė­ti skun­dą, jei­gu pa­da­ro iš­va­dą, kad skun­dą nag­ri­nė­ti tiks­lin­ga ki­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je ar įstai­go­je. Tai­gi to­kiu at­ve­ju Sei­mo kon­tro­lie­rius krei­pia­si į ins­ti­tu­ci­ją, kom­pe­ten­tin­gą spręs­ti as­mens skun­de nu­ro­dy­tus klau­si­mus, ir, kaip tai nu­ma­ty­ta Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 19 straips­nio 1 da­lies 21 punk­te, tei­kia re­ko­men­da­ci­jas šioms ins­ti­tu­ci­joms dėl vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ge­ri­ni­mo.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­brėž­ti, kad Sei­mo kon­tro­lie­rių tai­ko­mas tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tas nė­ra as­mens skun­do per­siun­ti­mas skun­džia­mam pa­rei­gū­nui nag­ri­nė­ti. Vi­sais at­ve­jais tar­pi­nin­kau­da­mas Sei­mo kon­tro­lie­rius krei­pia­si į aukš­tes­nį pa­gal pa­val­du­mą pa­rei­gū­ną ir (ar­ba) ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri veik­da­ma Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me įtvir­tin­tu sub­si­dia­ru­mo prin­ci­po pa­grin­du, siek­da­ma pa­ge­rin­ti sa­vo ar pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­lą bei įga­lin­da­ma sa­vi­kon­tro­lės me­cha­niz­mus daž­niau­siai sėk­min­gai spren­džia kon­kre­čias kon­kre­taus as­mens pro­ble­mas.

Ak­cen­tuo­ti­na, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai įver­ti­na iš ins­ti­tu­ci­jų gau­tą in­for­ma­ci­ją apie tar­pi­nin­kau­jant pa­teik­tą re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą. Jei­gu tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą pro­ble­ma ne­iš­spren­džia­ma, o re­ko­men­da­ci­jos ne­vyk­do­mos, skun­das ti­ria­mas iš es­mės. Čia dar no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad vi­sais at­ve­jais, tiek ir tar­pi­nin­kau­jant, ši­tos re­ko­men­da­ci­jos yra kon­tro­liuo­ja­mos, kol jos bus įgy­ven­di­na­mos.

Įver­ti­nus tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­to tai­ky­mo Sei­mo kon­tro­lie­rių dar­bo prak­ti­ko­je re­zul­ta­tus, aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad to­kia pa­grei­tin­ta skun­dų ty­ri­mo pro­ce­dū­ra yra pa­si­tei­si­nu­si. Ty­ri­mai pra­de­da­mi tik dėl 1 % skun­dų, dėl ku­rių pi­lie­čiai vėl krei­pia­si į Sei­mo kon­tro­lie­rių.

Pa­žy­mė­ti­na, kad tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­rą su­da­ro­mos są­ly­gos ge­ro­kai su­trum­pinti skun­dų ty­ri­mo lai­ką, pa­reikš­ti jiems ak­tu­a­lius klau­si­mus iš­spręs­ti per vie­ną ar­ba pus­an­tro mė­ne­sio bei skir­ti dau­giau dė­me­sio su­dė­tin­giems ir di­de­lei vi­suo­me­nės da­liai ak­tu­a­liems skun­dams nag­ri­nė­ti.

Kiek 2019 me­tais Sei­mo kon­tro­lie­riai pra­dė­jo ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va? As­me­niš­kai aš per­ei­tais me­tais pra­dė­jau ir iš­nag­ri­nė­jau 13 ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va, be to, sep­ty­ni iš jų bu­vo dėl es­mi­nių žmo­gaus tei­sių pro­ble­mų Lie­tu­vo­je. Pa­mi­nė­siu tik kel­etą.

Ty­ri­mas be­na­mys­tės sri­ty­je. Iš­nag­ri­nė­ję eg­zis­tuo­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir iš­ki­lu­sias pro­ble­mas bei stra­te­gi­nius do­ku­men­tus, įver­ti­no­me, ko­kios pro­ble­mos yra ši­to­je sri­ty­je ir kaip jas spręs­ti. Ak­cen­tas toks – bu­tų su­tei­ki­mas nė­ra es­mi­nė be­na­mys­tės pro­ble­mos spren­di­mo es­mė. Ga­lu­ti­nių duo­me­nų ne­tu­ri­me, ka­dan­gi ki­tas su­ra­šy­mas bus 2021 me­tais. At­lik­tas ty­ri­mas dėl so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nio ren­gi­mo ir kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo pa­ro­dė, kad ne į vi­sas mo­ky­mo pro­gra­mas yra įtrauk­tos su žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos (…) su­si­ju­sios te­mos. Čia mes kal­bė­jo­mės su Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tu ir, ma­tyt, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, rei­kė­tų vi­so Sei­mo pa­gal­bos.

Min­tis yra to­kia – lai­kas pra­dė­ti keis­ti po­žiū­rį į žmo­gaus tei­sių mo­ky­mą, tai yra nuo dar­že­lio iki aukš­to­sios mo­kyk­los. O da­bar, at­lik­da­mi sa­vo ty­ri­mus, ma­to­me, kad ap­skri­tai nė­ra jo­kio su­vo­ki­mo apie žmo­gaus tei­ses. Pa­ana­li­za­vus aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­gra­mas, pa­gal ku­rias ren­gia­mi so­cia­li­niai dar­buo­to­jai… jo­se ap­skri­tai tų pro­gra­mų nė­ra.

Sa­vo ini­cia­ty­va bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas ir, ma­tyt, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, te­ko ir jums girdėti…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, šiek tiek trum­pin­ki­te pa­si­sa­ky­mą, nes jau lai­kas bai­gia­si.

A. NORMANTAS. …ku­rio me­tu bu­vo ver­ti­na­ma Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to veik­la bei vi­daus kon­tro­lę reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų ati­ti­ki­mas žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gos stan­dar­tams.

Dar vie­nas iš­skir­ti­nis ty­ri­mas bu­vo dėl per­tek­li­nės fi­zi­nės prie­var­tos nau­do­ji­mo po­li­ci­jos ir ki­tų spe­cia­lių­jų ins­ti­tu­ci­jų veik­lo­je.

Čia pa­mi­nė­jau pa­grin­di­nes, ga­li­ma kal­bė­ti ir apie ki­tas, bet čia yra to­kios svar­biau­sios, ku­rios su­lau­kė ir vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo, ir po­li­ti­kų su­si­do­mė­ji­mo, kai bu­vo pa­teik­ta re­ko­men­da­ci­ja Vy­riau­sy­bei, su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl sau­gu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

De­šim­tas klau­si­mas. „Kiek Sei­mo kon­tro­lie­riai pra­dė­jo ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va, at­si­žvel­giant į gau­tus pra­ne­ši­mus ir skun­dus? Pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus Sei­mo kon­tro­lie­riai pri­ima spren­di­mą, ar pra­dė­ti ty­ri­mą sa­vo ini­cia­ty­va re­mian­tis gau­ta in­for­ma­ci­ja?“

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­gal Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 13 straips­nio 3 da­lį, nu­sta­tęs ga­li­mai pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių ir lais­vių po­žy­mių iš vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių bei iš ki­tų šal­ti­nių, Sei­mo kon­tro­lie­rius ga­li pra­dė­ti ty­ri­mus sa­vo ini­cia­ty­va. Pri­im­da­mi spren­di­mus Sei­mo kon­tro­lie­riai va­do­vau­ja­si Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me nu­ma­ty­tais pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei prin­ci­pais. Sei­mo kon­tro­lie­riai, va­do­vau­da­mie­si kon­sti­tu­ci­ne nuo­sta­ta, kad val­džios įstai­gos tar­nau­ja žmo­nėms, sie­kia už­tik­rin­ti kiek­vie­no as­mens tei­sę į ge­rą vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą. Veik­los lais­vės ir sa­va­ran­kiš­ku­mo, tei­sė­tu­mo, ne­ša­liš­ku­mo ir tei­sin­gu­mo, pro­por­cin­gu­mo ir vie­šu­mo.

Vie­nuo­lik­tas klau­si­mas: „Kiek 2019 me­tais kiek­vie­nas Sei­mo kon­tro­lie­rius pra­dė­jo ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va?“

Šis klau­si­mas at­kar­to­ja de­vin­tą klau­si­mą, apie ku­rį aš jau kal­bė­jau.

Dvy­lik­tas klau­si­mas su­si­jęs su Sei­mo… ma­no ko­le­ge ger­bia­ma M. Vai­niu­te, ji pla­čiau pri­sta­tys pro­ble­mas sa­vi­val­dos sri­ty­je.

Try­lik­tas klau­si­mas: „Kiek kar­tų 2019 me­tais Sei­mo kon­tro­lie­riai tei­kė pa­siū­ly­mus dėl tei­sės ak­tų to­bu­li­ni­mo, iš­ty­rę skun­dus ir at­li­kę ty­ri­mus sa­vo ini­cia­ty­va? Kaip šie pa­siū­ly­mai bu­vo įgy­ven­din­ti?“

Sa­vo me­ti­nė­je ata­skai­to­je mes pa­žy­mė­jo­me, kad bu­vo pa­teik­ti 32 siū­ly­mai dėl tei­sės ak­tų to­bu­li­ni­mo, pa­kei­ti­mo. Bet no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo sta­bi­lu­mas yra kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė, siū­lo­me keis­ti ar­ba to­bu­lin­ti tei­sės ak­tus tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, jei­gu tai bū­ti­na no­rint už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gą. Ir…

PIRMININKAS. Jau lai­kas į pa­bai­gą, ger­bia­mas ko­le­ga.

A. NORMANTAS. Pa­bai­gai no­riu pa­sa­ky­ti, kal­bant apie re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą, tu­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad šis re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo pro­cen­tas, pa­ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių om­bud­sme­nų ro­dik­liais, yra la­bai aukš­tas. Ben­dras įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­sas yra 95 %. Ačiū, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, už iš­klau­sy­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą.

Da­bar į tri­bū­ną pa­kvie­siu Sei­mo kon­tro­lie­rę M. Vai­niu­tę. Ji at­sa­kys į ki­tus klau­si­mus, o pas­kui Sei­mo na­riai už­duos klau­si­mus kiek­vie­nam at­ski­rai. Pra­šom. Jums iki de­šim­ties mi­nu­čių.

M. VAINIUTĖ. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš taip pat sa­vo ruož­tu no­rė­čiau nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už su­teik­tą ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti mū­sų dar­bo klau­si­mais, tai yra šiuo at­ve­ju aš esu Sei­mo kon­tro­lie­rė, at­sa­kin­ga už sa­vi­val­dy­bių veik­lą. Iš es­mės ma­no ko­le­ga, įstai­gos va­do­vas A. Nor­man­tas į dau­ge­lį klau­si­mų at­sa­kė. Kai ku­rie klau­si­mai kar­to­ja­si, tai­gi aš pa­ma­niau, tau­pant lai­ką, gal bū­tų tiks­lin­ga vi­sus tuos klau­si­mus, ku­rių yra try­li­ka, šiek tiek su­gru­puo­ti į tam tik­ras gru­pes ir ta­da kon­cen­truo­tis į tuos klau­si­mus, kas gal­būt ne­bu­vo pa­mi­nė­ta.

 Pir­mo­ji klau­si­mų gru­pė, ma­ny­čiau, nuo pir­mo­jo iki penk­to­jo klau­si­mo yra su­si­ju­si su skun­dų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nais ir skun­dų nag­ri­nė­ji­mo sta­tis­ti­ka. Čia jau bu­vo pa­mi­nė­ta, kad skun­do nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai yra nu­sta­ty­ti įsta­ty­me, bu­vo mi­nė­tas tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nas, jis iš­im­ti­niais at­ve­jais ga­li bū­ti pra­tęs­tas. Ta­čiau dar no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kas ne­bu­vo, ma­no su­pra­ti­mu, pa­mi­nė­ta, – taip pat Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mas nu­sta­to sep­ty­nių die­nų ter­mi­ną, per ku­rį tu­ri bū­ti ap­si­spren­džia­ma, ki­taip sa­kant, ar skun­das bus ti­ria­mas iš es­mės, ar bus at­si­sa­ky­ta nag­ri­nė­ti skun­dą, šiuo at­ve­ju taip pat čia bu­vo pla­čiai pri­sta­ty­tas tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tas. Taip pat tai­kant tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tą ga­lio­ja sep­ty­nių die­nų ter­mi­nas. To­kiu at­ve­ju rei­kia pri­im­ti spren­di­mą, kaip tas skun­das bus ti­ria­mas.

Dar dėl nag­ri­nė­ja­mų skun­dų. Šiuo at­ve­ju dėl sa­vi­val­dy­bių veik­los skun­dų mes gau­na­me ma­žiau, pra­ei­tais me­tais iš­nag­ri­nė­jo­me kar­tu su pa­ta­rė­jais 307 skun­dus. Nag­ri­nė­jant, aiš­ku, pri­ima­mas vie­nas iš tri­jų spren­di­mų. Tai ga­li bū­ti skun­das ar­ba jo da­lis pri­pa­žin­ta pa­grįs­ta, ga­li bū­ti skun­das ar­ba jo da­lis at­mes­ta, pri­pa­žin­ta ne­pa­grįs­ta ar ga­li bū­ti skun­do ty­ri­mas nu­trauk­tas.

Čia taip pat, dar šiek tiek ir už­bė­gant įvy­kiams už akių, bu­vo mi­nė­tas tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tas. Tie­siog, skai­tant pa­tį įsta­ty­mą no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad bū­tent 22 straips­nio 3 da­lis ir mi­ni tar­pi­nin­ka­vi­mo ins­ti­tu­tą, ku­ris yra ne­pa­mi­nė­tas ki­ta­me minėtame straips­ny­je, nes jei­gu skun­do ty­ri­mas nu­trau­kia­mas, jei ty­ri­mo me­tu įvyks­ta skun­džia­mos ap­lin­ky­bės ar­ba tar­pi­nin­kau­jant Sei­mo kon­tro­lie­riui skun­de ke­lia­mos pro­ble­mos iš­spren­džia­mos ge­ra va­lia, taip pat ki­tais šio įsta­ty­mo at­ve­jais. Iš es­mės no­rė­čiau dar pa­brėž­ti, kad ir pra­ei­tais me­tais dau­giau nei pu­sė skun­dų, tai yra 54 %, dėl sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų, jų pa­rei­gū­nų veik­los pri­pa­žin­ti pa­grįs­tais. Ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, tas pro­cen­tas yra ma­žes­nis, nes pra­ei­tais me­tais bu­vo 60 %, 13 % at­mes­tų ir dėl 33 % ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas.

At­ski­ri du klau­si­mai. Klau­sia mū­sų, ku­riais at­ve­jais skun­dai bu­vo nag­ri­nė­ti vir­ši­jant tą mi­nė­tą tri­jų mė­ne­sių ter­mi­ną. Tai dėl sa­vi­val­dy­bių veik­los tie at­ve­jai bu­vo trys. Iš es­mės net­gi la­bai de­ta­liai pa­skai­čiuo­jant, koks tas ter­mi­nas bu­vo, tai vie­nu at­ve­ju – ke­tu­ri mė­ne­siai, vie­nu mė­ne­siu dau­giau, bet tik­rai to­kie at­ve­jai yra la­bai iš­skir­ti­niai. Pa­vyz­džiui, pa­tei­kiu kaip vie­ną iš pa­vyz­džių. Bu­vo skun­das dėl ben­dro­jo nau­do­ji­mo dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rių veik­los prie­žiū­ros. To­kiu at­ve­ju mū­sų ins­ti­tu­ci­ja krei­pė­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir abi mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė skir­tin­gą ver­ti­ni­mą, ar rei­kia keis­ti tei­sės ak­tus. Sa­ky­ki­me, dėl to­kių prie­žas­čių, net­gi dėl mi­nis­te­ri­jų po­zi­ci­jos ne­su­ta­ri­mo bu­vo iš es­mės tas pro­ce­dū­rų ra­tas už­suk­tas dar kar­tą ir ati­tin­ka­mai tie ter­mi­nai pra­­tę­sti. Ki­ti du at­ve­jai – dėl dau­gia­bu­čių prie­žiū­ros ir veik­los. Šiuo at­ve­ju bu­vo ti­ria­ma vie­no ben­dri­jos pir­mi­nin­ko veik­la, tik­ri­na­ma, tai taip pat ter­mi­nas yra ke­tu­ri mė­ne­siai 20 die­nų skai­čiuo­jant. Dar vie­nas yra dėl pa­sta­ty­to ke­lio žen­kli­ni­mo, ki­taip sa­kant, ke­lių prie­žiū­ros klau­si­mai ir čia taip pat bū­tų ke­tu­ri mė­ne­siai 12 die­nų.

Dėl še­šių mė­ne­sių. Bu­vo nag­ri­nė­tas vie­nas skun­das, iš tik­rų­jų la­bai su­dė­tin­gas skun­das, aš tu­riu jį pa­tį ir at­si­ne­šu­si. Iš tik­rų­jų at­lik­tas la­bai di­de­lis dar­bas, nes pro­ble­ma bu­vo su­si­ju­si su ke­lių prie­žiū­ra. Tik­rai iš­spręs­tas glo­ba­lus klau­si­mas, nes ten bu­vo su­si­ję su vals­ty­bi­nės že­mės pa­si­sa­vi­ni­mu tam tik­riems pri­va­tiems as­me­nims ir rei­kė­jo tą klau­si­mą la­bai at­sa­kin­gai spręs­ti. At­lik­tas ty­ri­mas ir, ma­nau, šiuo at­ve­ju… aiš­ku, sten­gia­ma­si tų ter­mi­nų ne­pa­žeis­ti, bet si­tu­a­ci­ja tik­rai bu­vo… Ma­ny­čiau, la­bai pra­smin­gas tas ty­ri­mas.

Ki­ta klau­si­mų gru­pė, tai yra šeš­tas, sep­tin­tas, aš­tun­tas, yra su­si­ju­si su tar­pi­nin­ka­vi­mo pro­ce­dū­ra. Kaip jau mi­nė­jau, ko­le­ga la­bai gra­žiai at­sklei­dė šio ins­ti­tu­to es­mę, aš taip pat jau šiek tiek pa­mi­nė­jau apie tai. Kal­bant apie ma­no veik­los sri­tį, tai bu­vo tai­ky­ta ši­ta pro­ce­dū­ra 203 kar­tus, jei­gu dau­giau­siai dėl ko­kių sa­vi­val­dy­bių, tai Vil­niaus mies­to – 81, Kau­no – 22, Klai­pė­dos mies­to – 10, Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no – 9. Tu­rime pa­sa­ky­ti, kad dar 17 kar­tų pa­žei­dė­jai krei­pė­si pa­kar­to­ti­nai, ir tik trys ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti ir 14 at­ve­jų at­si­sa­ky­ta. Kaip bu­vo mi­nė­ta, iš tik­rų­jų tas ins­ti­tu­tas yra la­bai efek­ty­vus, ma­ny­čiau. Aš iš pra­džių, as­me­niš­kai tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ir­gi šiek tiek skep­tiš­kai žiū­rė­jau į tai, ta­čiau tik­rai tiks­las yra pa­sie­kia­mas, tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos ir tai­kant tą mi­nė­tą sub­si­dia­ru­mo prin­ci­pą, ku­ris nu­sta­ty­tas Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me, re­zul­ta­tai yra tik­rai tin­ka­mai pa­sie­kia­mi. Kaip mes mi­nė­jo­me, svar­biau­sias yra re­zul­ta­tas, ko pa­sie­kia­ma.

To­liau ki­ta klau­si­mo gru­pė dėl ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va. Jei­gu klau­sia­ma, ko­kiais pa­grin­dais, ko­kiais at­ve­jais Sei­mo kon­tro­lie­riai pra­de­da ty­ri­mus sa­vo ini­cia­ty­va, tai iš tik­rų­jų la­bai daug ir tie pa­tys es­mi­niai klau­si­mai yra nu­sta­ty­ti ir pa­čia­me Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me. Na, gal ke­le­tą pa­vyz­džių bū­tų ga­li­ma pa­mi­nė­ti. Pa­vyz­džiui, dėl Sei­mo kon­tro­lie­rių pa­žy­mų vie­ši­ni­mo. Tik pra­dė­ju­si veik­lą kaip Sei­mo kon­tro­lie­rė, ap­si­lan­kiau pir­miau­sia Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ir ten tarp ki­tų klau­si­mų bu­vo ap­tar­tas klau­si­mas, kad sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra skel­bia­mos Sei­mo kon­tro­lie­rių pa­žy­mos. Ki­taip sa­kant, nė­ra vie­ši­na­mos. Bu­vo­me at­li­kę sa­vo ty­ri­mą. Tik­rai, mū­sų su­pra­ti­mu, tai yra svar­bu, nes tai nu­sta­ty­ta Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me. Ki­ta ver­tus, tei­sė ži­no­ti in­for­ma­ci­ją.

Gal­būt ki­tas at­ve­jis, kai at­lie­ka­me, pa­vyz­džiui, pa­gal tam tik­ro­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se pa­teik­tus re­por­ta­žus. Tar­kim, bu­vo re­por­ta­žas te­le­vi­zi­jo­je dėl to, kad na­mo bu­tų sa­vi­nin­kai ste­bė­jo­si gau­to­mis są­skai­to­mis už na­mo ad­mi­nist­ra­vi­mą ar at­lik­tus na­mo re­mon­to dar­bus. Taip pat ši­tuo at­ve­ju bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Nors ty­ri­mas nu­trauk­tas, ta­čiau sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­teik­ta tam tik­ros reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos, pa­vyz­džiui, dėl gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo ir ki­tų da­ly­kų.

Dėl tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių prie­žiū­ros. Ka­dan­gi kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės sa­va­va­liš­kai nau­do­ja tam tik­ras prie­mo­nes, sa­ky­kim, už­rak­tus, stul­pus, ati­tva­rus ir ki­tus mon­tuo­ja, tai­gi ši­tas klau­si­mas taip pat bu­vo iš­spręs­tas. Šiuo at­ve­ju bu­vo kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę. Per vi­sus eta­pus, gal­būt čia vis­ko de­ta­liai ne­at­sklei­siu, nes ty­ri­mas di­džiu­lis.

Dar no­rė­čiau pa­mi­nė­ti vie­ną taip pat kom­plek­si­nį ty­ri­mą dėl že­mės grą­ži­ni­mo. Čia taip pat pir­miau­sia bu­vo pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je… tai yra pas mus pra­dė­tas ty­ri­mas dėl Vil­niaus ir Pa­lan­gos mies­tuo­se esan­čios že­mės grą­ži­ni­mo, ta­čiau da­ly­vau­jant Vy­riau­sy­bės su­reng­ta­me pa­si­ta­ri­me, iš­klau­sius ap­lin­ky­bes, tas ty­ri­mas bu­vo pra­plės­tas ir pra­dė­jo­me ty­ri­mą Kau­no mie­s­to sa­vi­val­dy­bė­je, taip pat Aly­taus mies­to. Ši­tie pro­ce­sai tę­sia­si. Aiš­ku, esa­me kai ką at­li­kę, bet tie­siog dėl lai­ko sto­kos čia la­bai de­ta­liai tų vi­sų pro­ce­dū­rų ne­at­sklei­si­me.

Da­bar dėl ty­ri­mų sa­vo ini­cia­ty­va mes kaip ir mi­nė­jo­me. Tų at­ve­jų, kaip sa­kiau, bu­vo trys ir ke­tu­ri.

Ypa­tin­gas klau­si­mas gal­būt iš ma­no sri­ties, ką ir ko­le­ga pa­mi­nė­jo, tai yra dėl sa­vi­val­dy­bių veik­los, ką mes čia ga­lė­tu­me pa­mi­nė­ti, ko­kia sta­tis­ti­ka ir ko­kie klau­si­mai. Tu­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad…

PIRMININKAS. Jau lai­kas prie pa­bai­gos!

M. VAINIUTĖ. …pa­grin­di­nė in­for­ma­ci­ja, aiš­ku, yra pa­teik­ta mū­sų Sei­mo kon­tro­lie­rių ata­skai­to­je.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja…

M. VAINIUTĖ. Taip, taip, aš at­si­pra­šau. Aš tik se­kun­dė­lę.

PIRMININKAS. …jei­gu ku­riam iš Sei­mo na­rių kils klau­si­mų, at­sa­ky­si­te.

M. VAINIUTĖ. Vis­ką tu­ri­me. At­si­pra­šau. Tie­siog at­sklei­džiant at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių, kiek yra gau­ta, skai­čių, tai dėl Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės yra gau­ti 134 skun­dai, dėl Kau­no mies­to – 49, Šiau­lių mies­to – 19, Klai­pė­dos mies­to – 15, Šiau­lių ra­jo­no – 13, Pa­ne­vė­žio – 11 ir ati­tin­ka­mai skai­čiai ma­žes­ni.

Dėl Vil­niaus mies­to iš es­mės iš­nag­ri­nė­ti 28 skun­dai, iš jų 54 % pri­pa­žin­ti pa­grįs­tais, dėl Kau­no mies­to – 37 % pri­pa­žin­ti, dėl Šiau­lių mies­to – 45 %.

Dar bū­tų ga­li­ma pa­mi­nė­ti, kad iš es­mės di­de­liu pa­grįs­tais pri­pa­žin­tų skun­dų pro­cen­tu iš­si­sky­rė Tra­kų ra­jo­nas – 70, Pa­ne­vė­žio mies­to ir ki­tos įstai­gos.

Gal­būt bū­tų ver­ta pa­mi­nė­ti taip pat kai ku­rias sa­vi­val­dy­bes, dėl ku­rių skun­dų iš vi­so ne­gau­ta. Pa­vyz­džiui, tai bū­tų Ig­na­li­nos ra­jo­no, Mo­lė­tų ra­jo­no, Pa­kruo­jo ra­jo­no, Pa­gė­gių, Ši­la­lės ra­jo­no, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir joms pa­val­džios įstai­gos.

Taip pat prie ši­to klau­si­mo klau­sia­ma, ko­kia yra skun­dų pro­ble­ma­ti­ka. Gal­būt pa­grin­di­nes bū­tų ga­li­ma pa­mi­nė­ti – tai dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo. Čia skun­dų yra pa­kan­ka­mai di­de­li skai­čiai. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus mies­to – 26, Vil­niaus ra­jo­no – 4, Kau­no mies­to – 3 ir ati­tin­ka­mai ma­žė­ja. Šios die­nos kon­teks­te ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tie klau­si­mai yra, pa­vyz­džiui, dėl rin­klia­vų dy­džio. Šian­dien, kiek mes ži­no­me, do­mė­jo­mės, ši­tas klau­si­mas kaip tik bus spren­džia­mas. Įsi­skai­tę į aiš­ki­na­mą­jį raš­tą pa­ma­tė­me, kad tik­rai yra pa­mi­nė­ti ir bū­tent mū­sų kel­ti klau­si­mai, kad tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gai ši­tas klau­si­mas spren­džia­mas.

Dėl ko dau­giau? Pa­vyz­džiui, spren­džiant ko­mu­na­li­nių at­lie­kų klau­si­mus – šis klau­si­mų spek­tras yra pa­kan­ka­mai pla­tus. Pa­vyz­džiui, dėl pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo ša­lia dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­de­ri­ni­mo su gy­ven­to­jais, taip pat ne­su­da­rant ga­li­my­bės pa­tiems sa­va­ran­kiš­kai…

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. VAINIUTĖ. …ša­lin­ti sa­va­ran­kiš­kai… Aš ta­da ne­už­baig­siu, at­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Jei­gu dar tu­ri­te, pa­bai­ki­te, bet jau…

M. VAINIUTĖ. Gal dar pas­ku­ti­nį vie­ną to­kį es­mi­nį klau­si­mą, kaip yra įgy­ven­di­na­mi tei­sės ak­tai. Tai yra try­lik­tas klau­si­mas.

Tas įgy­ven­di­ni­mas yra la­bai įvai­rus. Vie­nas iš jų, sa­ky­kim, pa­vyz­džiui, yra de­ri­na­mi tei­sės ak­tai, že­mes­nės ga­lios tei­sės ak­tai su aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tais, tei­kia­mi pa­siū­ly­mai dėl įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mo, gal ir ki­ti, sa­ky­kim… Ka­dan­gi aš su­pra­tau, kad lai­ko ne­be­tu­riu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

M. VAINIUTĖ. La­bai ačiū dar sy­kį jums vi­siems už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Da­bar jau ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą.

M. VAINIUTĖ. Ge­rai, ačiū.

PIRMININKAS. Pir­mu­mą tu­ri Sei­mo na­riai, ku­rie pa­si­ra­šė po klau­si­mais. Pir­ma­sis klau­sia P. Urb­šys. Ruo­šia­si G. Bu­ro­kie­nė.

P. URBŠYS (MSNG). Taip, klau­si­mas yra įstai­gos va­do­vui Sei­mo kon­tro­lie­riui A. Nor­man­tui.

Trum­pai, Sei­mo na­riams to­kia re­mar­ka, ko­dėl čia da­bar var­gi­na­me vi­sus tais klau­si­mais. Šis įstai­gos va­do­vas vyk­do­mos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės me­tu pa­reiš­kė, kad bū­tent Sei­mo kon­tro­lie­riai nė­ra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tai, ir kai bu­vo klau­si­mas, kiek pas juos yra da­bar skun­dų, ku­rie vir­ši­ja tri­jų mė­ne­sių… at­sa­kė, kad pas juos nė­ra api­brėž­ti tiks­liai skun­dų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai. Jie sten­gia­si per trum­pes­nį lai­ką iš­nag­ri­nė­ti, bet taip mes ir ne­su­ži­no­jo­me, o kiek yra pa­gal vir­šy­tus ter­mi­nus. Kur jau kal­ba apie tar­pi­nin­ka­vi­mą, tar­pi­nin­ka­vi­mas yra šių ter­mi­nų apė­ji­mas.

Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti įstai­gos va­do­vo, ar jūs lai­ko­te, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai yra at­skai­tin­ga Sei­mui ins­ti­tu­ci­ja? Ir ant­ras. Ar ji vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas, ku­ris tu­ri va­do­vau­tis vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tui nu­sta­ty­tais įsta­ty­mais?

A. NORMANTAS. Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, ačiū už klau­si­mą. Pra­dė­siu nuo pa­bai­gos. Iš ti­k­rų­jų Sei­mo kon­tro­lie­riai nė­ra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ins­ti­tu­ci­ja. Jei­gu mes… (Bal­sai sa­lėje) Aš no­riu at­kreip­ti ger­bia­mų Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad dar 2004 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, ver­tin­da­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų sis­te­mą, pa­aiš­ki­no, kad yra įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji, vyk­do­mo­ji, teis­mi­nė val­džia ir yra to­kios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios nė­ra pri­ski­ria­mos nė vie­nai iš jų. Vie­na iš to­kių yra Sei­mo kon­tro­lie­riai. Kar­tu no­riu at­kreip­ti dar ger­bia­mų Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad ir vi­so­je Eu­ro­po­je yra to­kia pat si­tu­a­ci­ja. Tai­gi, aš tik ga­liu at­sa­ky­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo žo­džiais.

Kai jūs klau­sia­te apie skun­dų nag­ri­nė­ji­mą ir ter­mi­nus, iš tik­rų­jų kai ku­rio­se vals­ty­bė­se ap­skri­tai nė­ra ter­mi­nų. Sei­mo kon­tro­lie­rių tiks­las yra pa­dė­ti žmo­gui. Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos tiks­las yra nu­sta­ty­ti ter­mi­nai, nes yra sie­ja­mi dėl ap­skun­di­mo tvar­kos ir taip to­liau.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš iš­ver­siu Po­vi­lo klau­si­mą ger­bia­mam kon­tro­lie­riui.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 12 straips­nio 1 da­lies 28 straips­nis pa­gal vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­tis įpa­rei­go­ja jus… įsta­ty­mo ir ad­mi­nist­ra­ci­nių spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mą ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mą. Ku­rio­je čia vie­to­je nė­ra vie­ša­sis ad­mi­nist­ra­vi­mas?

An­tra klau­si­mo da­lis. No­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip ten yra, ar Sei­mo na­rių gru­pė ga­li kreip­tis į Sei­mo kon­tro­lie­rių, ar ne­ga­li, nes per par­la­men­ti­nę kon­tro­lę mes ga­vo­me to­kį įdo­mų laiš­ką iš jū­sų, kad, de­ja, Sei­mo na­riai ne­ga­li kreip­tis į Sei­mo kon­tro­lie­rių.

A. NORMANTAS. Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų jūs čia pa­ci­ta­vo­te 12 straips­nį, ko­kius skun­dus ti­ria Sei­mo kon­tro­lie­riai. Čia mes tu­rė­tu­me žiū­rė­ti ir Kon­sti­tu­ci­ją, ir Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mą. Kon­sti­tu­ci­jo­je yra pa­sa­ky­ta, kad pi­lie­čių skun­dus dėl pa­rei­gū­nų pik­tnau­džia­vi­mo ir biu­ro­kratizmo ti­ria Sei­mo kon­tro­lie­riai. Pir­ma.

An­tra, Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad kreip­tis į Sei­mo kon­tro­lie­rius ga­li pi­lie­čiai, ju­ri­di­niai as­me­nys. Taip pat at­kreip­siu dė­me­sį į 13 straips­nio 2 da­lį – Sei­mo kon­tro­lie­rius taip pat ti­ria Sei­mo na­rių jam per­duo­tus pa­reiš­kė­jų skun­dus, ku­rie ati­tin­ka šio įsta­ty­mo 14 straips­nio rei­ka­la­vi­mus. Tai­gi čia yra ir Kon­sti­tu­ci­jo­je, ir įsta­ty­me aiš­kiai su­for­muo­ta nuo­sta­ta, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai, kaip ins­ti­tu­ci­ja, gi­na žmo­gaus tei­ses nuo blo­go ad­mi­nist­ra­vi­mo… Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiam klau­si­mui lai­kas bai­gė­si. Dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, man at­ro­do, mes tik­rai be rei­ka­lo gaiš­ta­me lai­ką, ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri įkur­ta, įra­šy­ta Kon­sti­tu­ci­jo­je, vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­ga. Fak­tiš­kai nei vie­no ne­ap­gy­nė ir ne­ap­gins. Sei­mo na­riai, pa­gal jų iš­va­das, ne žmo­nės, jų ne­rei­kia gin­ti ir jų pa­reiš­ki­mų ne­rei­kia re­gu­liuo­ti. Kiek pri­veis­ta ši­tų ins­ti­tu­ci­jų, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dar iš­aiš­ki­no, kad Sei­mas ne­ga­li ver­tin­ti jų dar­bo. Tai kam čia mums klau­sy­tis, gaiš­ti lai­ką?

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­min­siu, kad šiek tiek vė­luo­ja­me. La­bai no­ri­te re­pli­kuo­ti? La­bai trum­pai. A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, tur­būt prieš 20 me­tų, kai bu­vo stei­gia­ma om­bud­sme­no ins­ti­tu­ci­ja, ta­da kaž­kiek dis­ku­ta­vo­me apie jų funk­ci­jas, ką jie da­rys. Bet pra­ėjus tiek me­tų pra­dė­ti nau­ją dis­ku­si­ją, kas yra om­bud­sme­nas, at­leis­ki­te, man tru­pu­tį ne­jau­ku da­ro­si.

PIRMININKAS. Po­vi­lai, la­bai trum­pai, jei­gu ga­li. Ačiū.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, iš tik­rų­jų pa­gal Sei­mo kon­tro­lie­rių ins­ti­tu­ci­jos veik­lą spren­džia žmo­gus, apie mus vi­sus, esan­čius čia, šio­je sa­lė­je. Bet vy­riau­sia­sis įstai­gos va­do­vas ma­no, kad jo ins­ti­tu­ci­ja nė­ra at­skai­tin­ga Sei­mui, ir an­tra, kas svar­biau­sia, bū­tent ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios tiks­las gin­ti žmo­gaus tei­sę į ge­rą vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, sa­vęs ne­lai­ko vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tu. Kam ši­ta ins­ti­tu­ci­ja rei­ka­lin­ga su to­kiu įstai­gos va­do­vu? Ji dir­ba pa­ti sau ir yra virš Sei­mo ir virš dan­gaus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bai­gia­me re­pli­kas ir ju­da­me to­liau.

 

15.13 val.

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 11, 13, 19, 23, 24 ir 241 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4959, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 107, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4960 (pa­tei­ki­mas)

 

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4959. Kvie­čiu į tri­bū­ną pra­ne­šė­ją vi­ce­mi­nist­rę V. Au­gie­nę. Pra­šom. Kar­tu pri­sta­tys ir ly­di­muo­sius. Dėl ve­di­mo tvar­kos A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šom.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ry­te su­si­rin­kęs Sei­mas pa­tvir­ti­no šios die­nos po­sė­džių dar­bo­tvarkę, kur 1-8 klausimu – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4471 – bu­vo pa­tvir­tin­tas Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas. Tai aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, ka­da pla­nuo­ja­mas ši­to pro­jek­to pa­tei­ki­mas, nes pa­gal Sta­tu­tą, jei­gu klau­si­mai ne­spė­ja­mi iš­nag­ri­nė­ti ry­ti­nia­me po­sė­dy­je, jie tu­rė­tų bū­ti au­to­ma­tiš­kai per­kel­ti į po­pie­ti­nį po­sė­dį ir ei­ti prieš po­pie­ti­nės po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mus. Jei­gu ne, tai ta­da tas klau­si­mas šian­dien, kaip su­pran­tu, iš vi­so ne­bus pa­tei­kia­mas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, įpras­tai, kai vi­ce­mi­nist­rai yra pa­kvies­ti tam tik­ru lai­ku, jiems su­tei­kia­ma šiuo at­ve­ju pir­me­ny­bė…

A. MAZURONIS (MSNG). Mi­nist­ras sė­di sa­lė­je.

PIRMININKAS. …o pas­kui ki­ti klau­si­mai ei­na iš ei­lės. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, kvie­siu į tri­bū­ną. J. Raz­ma, pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš pri­ta­riu tam, į ką at­krei­pė dė­me­sį ko­le­ga. Šiaip dėl jo mi­nė­to pro­jek­to bu­vo pa­da­ry­ta pa­tei­ki­mo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Ki­tas po­sė­dis bu­vo ry­te. Jei­gu jau taip su­si­klos­tė, ne­spė­jo­me, tai bū­ki­te ge­ri, iš kar­to duo­ki­te po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je, o ne stum­dy­ki­te kaž­kur į ga­lą. Gal ir pa­tiems ne­pa­to­gu jo tu­ri­nį pa­teik­ti? No­ri­te, kad kuo ma­žiau spau­dos ir žmo­nių gir­dė­tų? Kas čia yra? Mi­nist­ras sė­di sa­lė­je ir ko­dėl iš ei­lės mes ne­ina­me?

PIRMININKAS. Mes ir ei­na­me pa­gal pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę. A. Sa­la­ma­ki­nas. Pra­šom.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Mie­lie­ji ko­le­gos, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, vie­nas ko­le­ga ry­te prie ma­nęs pri­ėjo ir sa­kė: būk ge­ras, tu ne­klau­si­nėk mi­nist­rų dėl to įsta­ty­mo ir ne­pa­si­sa­kyk prieš. Tai gal man da­bar pri­ža­dė­ti, kad aš ne­klau­si­nė­siu, sė­dė­siu ra­miai, bet jūs pa­tei­ki­te ši­tą įsta­ty­mą. Ko jūs bi­jo­te? Jei­gu įsta­ty­mas yra ge­ras, ne­rei­kia bi­jo­ti, kad A. Sa­la­ma­ki­nas už­duos klau­si­mą. Aš tik­rai ži­nau la­bai daug, nes pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mes pus­an­trų me­tų tą­sė­mės su šiuo pro­jek­tu, iki tol, kol Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­sa­kė, kad baig­tu­me pri­imi­nė­ti ko­rum­puo­tus įsta­ty­mus. Tą įsta­ty­mą vėl at­ne­šė į Sei­mą Vy­riau­sy­bė. Tai jei­gu bi­jo­te, kad ši­to pa­klau­siu, aš klau­siu da­bar: ko jūs bi­jo­te, jei įsta­ty­mas yra ge­ras?

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi dėl miš­kų tik 1-9 klau­si­mas, bet 1-7 klau­si­mo taip pat ne­bu­vo, vi­so stra­te­gi­nio val­dy­mo, aš no­rė­čiau su­ži­no­ti, ka­da jis bus?

PIRMININKAS. Taip, ka­dan­gi Vio­le­ta ne­sa­ko ka­da… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Iš es­mės, žiū­rė­ki­te, ka­dan­gi aš jau įvar­di­nau klau­si­mą, tai po šio klau­si­mo grį­ši­me prie ki­tų, ku­rie bu­vo ne­ap­svars­ty­ti ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ge­rai.

Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, kvie­čiu į tri­bū­ną. Kar­tu ir ly­di­ma­sis pro­jek­tas.

V. AUGIENĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, no­riu pa­teik­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tus, tai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo 11, 13, 19, 23, 24 ir 241 strai­­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 107, 589 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Vi­sų šių pa­kei­ti­mų tiks­las yra pa­tiks­lin­ti So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nuo­sta­tas, sie­kiant to­bu­lin­ti tei­kia­mų so­cia­li­nių pa­slau­gų ko­ky­bę ir jų prie­žiū­ros tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą.

COVID-19 vi­ru­so pli­ti­mas Lie­tu­vo­je at­sklei­dė, kad yra ne­le­ga­lių pa­slau­gų tei­kė­jų, kai įstai­gos tei­kia so­cia­li­nę glo­bą ne­tu­rė­da­mos tam li­cen­ci­jos, ir as­me­nys ne­ži­no, ar įstai­ga tu­ri li­cen­ci­jas sa­vo veik­lai. Sa­vi­val­dy­bės taip pat ne­ži­no jų te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čių vi­sų įstai­gų, ar jos vei­kia le­ga­liai, ar ne, to­dėl siū­lo­me So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­me nu­sta­ty­ti, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja apie vi­sus sa­vi­val­dy­bė­je esan­čius so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jus bū­tų skel­bia­ma vie­no­je vie­to­je – sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. So­cia­li­nių pa­slau­gų va­do­vai – kva­li­fi­kuo­ti, nuo­lat ke­lian­tys kva­li­fi­ka­ci­ją ir ates­tuo­ja­mi, nes dir­ba su pa­žei­džia­miau­sio­mis as­me­nų gru­pė­mis. Taip pat siū­lo­me griež­tin­ti li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo są­ly­gas: li­cen­ci­jos iš­duo­da­mos ne tik, kai ati­tin­ka nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, bet ir jei­gu me­tus iki krei­pi­mo­si ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ver­tė­si ne­le­ga­lia veik­la, kon­kre­čiai ši – ne­le­ga­liai tei­kė so­cia­li­nę glo­bą.

Taip pat sa­vi­val­dy­bės, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je vei­kė ne­le­ga­li įstai­ga kar­tu su sa­vi­val­dy­be, ku­rios siun­ti­mu bu­vo ap­gy­ven­din­ti pa­slau­gos ga­vė­jai, ar sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je bu­vo pas­ku­ti­nė de­kla­ruo­ta as­mens gy­ve­na­mo­ji vie­ta, pa­si­rū­pi­na rei­ka­lin­gų so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mu ten esan­tiems gy­ven­to­jams, nes pan­de­mi­jos me­tu Klai­pė­dos at­ve­jai dėl ne­le­ga­lios veik­los hos­pi­so pa­ro­dė, kad trūks­ta aiš­ku­mo, kas tu­ri pa­si­rū­pin­ti, kai toks fak­tas nu­sta­to­mas.

Ir taip pat Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se siū­lo­me dvi­gu­bai di­din­ti bau­das už ne­le­ga­lią veik­lą. Šiuo me­tu nuo 640 iki 2 tūkst. 800 eu­rų, tiks­liau, siū­lo­me nu­sta­ty­ti nuo 640 iki 2 tūkst. 800 eu­rų. Šiuo me­tu ga­lio­ja re­gu­lia­vi­mas nuo 320 iki 1 tūkst. 400, o prak­ti­ka ro­do, kad dau­giau­sia bū­na pa­ski­ria­ma 160 – pu­sė tos su­mos. To­kią su­mą, dvi­gu­bą di­di­ni­mą siū­lo­me dėl to, kad vi­du­ti­nė so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gos kai­na as­me­niui yra ge­ro­kai di­des­nė ne­gu mi­ni­ma­li ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da už so­cia­li­nės glo­bos tei­ki­mą ne­tu­rint li­cen­ci­jos ar ne­si­lai­kant li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los są­ly­gų.

Na, ir taip pat su­teik­ti So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tui, pa­grin­di­nei įstai­gai, kon­tro­liuo­jan­čiai įstai­gų veik­lą, pra­dė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną, tir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ir su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lus. Pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą, šiai įstai­gai kar­tais ne­pa­kan­ka įga­lio­ji­mų ren­kant įro­dy­mus apie vyk­do­mą ga­li­mai ne­tei­sė­tą veik­lą, at­si­sa­ko­ma duo­ti do­ku­men­tus, pa­ro­dy­mus, teik­ti in­for­ma­ci­ją, jie ne­ga­li pri­vers­ti liu­di­nin­kų duo­ti pa­ro­dy­mus ar­ba nu­baus­ti už me­la­gin­gą ir ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją. La­bai grei­tai, trum­pai to­kia bū­tų šių pa­kei­ti­mų es­mė. Ir pra­šy­čiau Sei­mo na­rių pri­tar­ti pa­kei­ti­mams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai. Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas. Nė­ra. R. Po­po­vie­nė. Pra­šau.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti jū­sų apie tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris, aiš­ku… tik­rai ta si­tu­a­ci­ja pa­ro­dė, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ir prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas vis dėl­to ne­ge­ba su­žiū­rė­ti įstai­gų, ku­rioms su­tei­kia li­cen­ci­jas, ir mes tą la­bai ge­rai pa­ma­tė­me. Bet si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad vis dėl­to ir dėl so­cia­li­nės glo­bos, ir dėl li­cen­ci­ja­vi­mo at­sa­kin­gas yra prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas, o da­bar jūs tei­gia­te, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rės su­žiū­rė­ti vi­sas įstai­gas, ku­rios bus to­je te­ri­to­ri­jo­je. Ar nė­ra nu­ma­ty­ta vis dėl­to, kad tos nau­jai įsi­stei­gu­sios pri­va­čios ar ko­kios nors ki­tos įstai­gos, ku­rioms li­cen­ci­ją su­tei­kė prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas, ir­gi pa­čios tu­rės kaip nors pra­neš­ti sa­vi­val­dy­bei, kad vis dėl­to jos to­kios yra? Sa­vi­val­dy­bėms tai iš tie­sų yra la­bai di­de­lė at­sa­ko­my­bė.

V. AUGIENĖ. Bū­tent taip ir yra nu­ma­ty­ta. Aš gal­būt ne­pa­mi­nė­jau, bet So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­me at­si­ran­da nuo­sta­ta, kad įstai­gos pri­va­lo teik­ti duo­me­nis ir iš­var­dy­ti apie kai­ną, apie li­cen­ci­jos ga­vi­mą ar jos pra­ra­di­mą. Žo­džiu, vi­są in­for­ma­ci­ją su­ves­ti į in­for­ma­ci­nę sis­te­mą SPIS. Iki šiol vals­ty­bi­nės įstai­gos ir biu­dže­ti­nės sa­vi­val­dy­bių tai da­rė, ta­čiau pri­va­čios įstai­gos ne­tu­rė­jo ši­tos prie­vo­lės tai da­ry­ti. Tai da­bar, kad su­vie­no­din­tu­me prak­ti­ką, sa­vi­val­dy­bėms rei­kės tik gau­ti tą in­for­ma­ci­ją ir kreip­ti dė­me­sį, kas vyks­ta jų te­ri­to­ri­jo­je, bet prie­vo­lė pa­čioms įstai­goms bus įtvir­tin­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais yra sie­kia­ma, kad bū­tų iš­veng­ta si­tu­a­ci­jų, kai apie as­me­nims ša­lių su­si­ta­ri­mu tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas ne­ži­no nė vie­na ins­ti­tu­ci­ja, tik so­cia­li­nės glo­bos įstai­ga, ir nie­kas ne­ži­no, kad yra as­me­nų, ku­riems bū­ti­na ope­ra­ty­viai už­tik­rin­ti so­cia­li­nės glo­bos tęs­ti­nu­mą, jei šios pa­slau­gos ne­be­tei­kia­mos. Su­pran­tu, kad šis įsta­ty­mas lie­čia tik pri­va­čias glo­bos įstai­gas. No­riu pa­klaus­ti, ar pla­nuo­ja­ma tu­rė­ti ir re­gist­rą as­me­nų, ku­riems glo­bos pa­slau­gas tei­kia ar­ti­mie­ji ar pa­žįs­ta­mi pa­gal su­si­ta­ri­mus? Kaip sa­vi­val­dy­bė ar ki­ta ins­ti­tu­ci­ja ga­lė­tų per­im­ti as­mens glo­bą, pa­vyz­džiui, glo­bė­jo mir­ties at­ve­ju?

V. AUGIENĖ. Iš tik­rų­jų tai at­ski­ras re­gu­lia­vi­mas. Šiuo me­tu pa­tai­sų nė­ra, ta­čiau nu­sta­tant as­me­niui glo­bė­ją iš es­mės si­tu­a­ci­ją vi­sa­da nag­ri­nė­ja teis­mas. Jei­gu gau­na­ma pra­ne­ši­mų, kad glo­bė­jas ne­tin­ka­mai vyk­do sa­vo pa­rei­gas glo­bo­ti­nio at­žvil­giu, tuo­met taip pat tu­ri tei­sę tiek ben­druo­me­nės na­riai, tiek so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir pra­šy­ti keis­ti glo­bė­ją. Aiš­ku, vis tiek spren­di­mai dėl glo­bė­jo kei­ti­mo bus teis­mo, bet tas pats pir­mas sig­na­las, aiš­ku, tu­rė­tų bū­ti į sa­vi­val­dy­bę, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je toks glo­bė­jas blo­gai at­lie­ka sa­vo pa­rei­gas, jei­gu aš tiks­liai at­sa­kiau į jū­sų klau­si­mą.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia R. J. Da­gys. (Bal­sas sa­lė­je)

V. AUGIENĖ. Ne­svar­bu. Jei­gu gi­mi­nai­tis, vis tiek iš­lie­ka prie­vo­lė už­tik­rin­ti tas pa­slau­gas tin­ka­mai ir ne­tu­ri reikš­mės, ar tai gi­mi­nai­tis, ar žmo­gus, ar kai­my­nas, ar kaž­kas iš ben­druo­me­nės tai ge­ra­no­riš­kai tei­kia.

PIRMININKAS. Jums dar 20 se­kun­džių pri­dė­jau.

R. J. DAGYS (MSNG). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ma­no klau­si­mas bū­tų su­si­jęs su to vi­so jū­sų… jei, tar­kim, pri­im­si­me ši­tą pa­ke­tą, įgy­ven­di­ni­mu. Da­bar tos tvar­kos, jūs pa­ti pa­teik­da­ma sa­kė­te, kad yra la­bai įvai­ro­vė. Sa­vi­val­dy­bės tai­ko įvai­rius kri­te­ri­jus, bet tai yra re­a­ly­bė, ko­kią mes da­bar tu­ri­me. Aiš­ku, kad kai ku­rios įstai­gos jau dir­ba pa­gal vi­so­kias tai­syk­les. Per kiek lai­ko, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, tos vi­sos vei­kian­čios įstaigos ga­lė­tų per­ei­ti prie to­kios vie­no­dos tvar­kos ne­su­ke­liant cha­o­so ir jų ne­už­da­rant per­tek­li­ai, nes ku­ria­si esant ki­to­kioms sąly­goms?

V. AUGIENĖ. Aš ma­nau, kad nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos tik­rai ga­li­ma pri­im­ti… kad ga­lio­tų ši­tas įsta­ty­mas, nes iš­im­tis straips­niui, ku­ria­me kal­ba­ma apie… jei­gu tei­kia ne­le­ga­liai, jau ta­da ne­ga­li­ma gau­ti li­cen­ci­jos. Tai­gi ši­tas ne­ga­lio­ja at­gal, jei­gu ir bu­vo kaž­ko­kių pa­žei­di­mų, tai ši­ta nuo­sta­ta at­gal ne­ga­lio­ja, ta­čiau per vi­sus ki­tus me­tus jau ga­li­ma ar­ba ne­tu­rė­ti tos nuo­bau­dos ir gau­ti li­cen­ci­ją nor­ma­liai… Žo­džiu, ta vie­na nuo­sta­ta bū­tų nuo 2022 me­tų sau­sio.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Va­si­liaus­kas.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kios tiks­liai ap­im­ties in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­tei­kia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ka­dan­gi ga­li kil­ti ne­su­ta­pi­mų vie­ši­nant skir­tin­gos ap­im­ties in­for­ma­ci­ją dėl kei­čia­mo įsta­ty­mo 13 straips­nio 7 da­lies ir kei­čia­mo įsta­ty­mo 19 straips­nio 11 da­lies? Nu­ma­ty­tas skir­tin­gas vie­ši­na­mos in­for­ma­ci­jos tu­ri­nys, nors pa­gal kei­čia­mo įsta­ty­mo 19 straips­nio 11 da­lį pla­tes­nio tu­ri­nio vie­ši­na­ma in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti pa­teik­ta sa­vi­val­dy­bei, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­ga tei­kia pa­slau­gas.

V. AUGIENĖ. In­for­ma­ci­ja, ku­rią įstai­ga tu­rė­tų pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei, pa­grin­di­nė in­for­ma­ci­ja yra, kad ji tei­kia to­kią glo­bą, ar­ba pra­de­da teik­ti, kad tu­ri li­cen­ci­ją, ko­kia kai­na. Ir šiaip jau da­bar yra tas re­gu­lia­vi­mas toks, kad kiek­vie­nos įstai­gos sve­tai­nė­je tu­rė­tų bū­ti vi­sa ši­ta in­for­ma­ci­ja – ir kai­na nu­ro­dy­ta, ir pa­slau­gos, ku­rios tei­kia­mos, ko klien­tai ga­li ti­kė­tis. Tik­tai ne vi­sos įstai­gos są­ži­nin­gai tai at­lie­ka. Net­gi au­di­to at­lik­tas ty­ri­mas apie pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir­gi pa­ro­dė tai, kad sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je nė­ra kon­so­li­duo­tos in­for­ma­ci­jos apie tei­kia­mas pa­slau­gas, taip pat ir glo­bos pa­slau­gas. To­dėl į tą sa­vo tin­kla­la­pį sa­vi­val­dy­bės kvie­čia­mos su­dė­ti la­bai aiš­kią in­for­ma­ci­ją, ku­ri yra rū­pi­ma klien­tui. Mes čia sa­vo ruož­tu, įgy­ven­din­da­mi dar tą Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­to re­ko­men­da­ci­ją, ruo­šia­me to­kį ben­dri­nį for­ma­tą, kaip ga­lė­tų… Čia ne­iš­ski­riant kon­kre­čiai šių įstai­gų, bet kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti pri­ei­na­ma, su­pran­ta­ma žmo­nėms ir ran­da­ma in­for­ma­ci­ja ne tik apie glo­bą, bet ir apie gau­na­mas iš­mo­kas, nes ty­ri­mas pa­ro­dė, kad nė­ra leng­va ras­ti. Jei­gu at­sa­kiau…

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Į ma­no klau­si­mą jau at­sa­kė. Ačiū.

PIRMININKAS. Ta­da K. Star­ke­vi­čius. Ar klau­si­te?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). At­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko­te. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, dau­giau klau­si­mų nė­ra. Dė­ko­ja­me jums.

V. AUGIENĖ. Ačiū.

PIRMININKAS. Ar dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė?

A. Sy­sas – mo­ty­vai už. Nė­ra. Tuo­met R. J. Da­gys – už. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tam tik­ra pa­pil­do­ma tvar­ka tik­rai tu­rė­tų at­si­ras­ti. Tą įsta­ty­mą tik­rai rei­kia nag­ri­nė­ti la­bai kruopš­čiai, kar­tu tur­būt ne­už­mirš­tant to, kad mes vis dėl­to tu­rė­tu­me dau­giau ga­li­my­bių pa­si­ti­kė­ti pa­čio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, ku­rios spren­džia tas pro­ble­mas, kad ne­bū­tų per­tek­li­nės re­gu­lia­ci­jos. Bet iš tik­rų­jų tų stan­dar­tų di­des­nis įve­di­mas tu­ri bū­ti, nes mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų ei­ti per vi­sas įstai­gas. Ma­nau, Sei­mas, nag­ri­nė­da­mas juos, tik­rai ras spren­di­mus ir ba­lan­są tarp sa­vi­val­dy­bių au­to­no­miš­ku­mo ir cen­tra­li­zuo­tų rei­ka­la­vi­mų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – R. Po­po­vie­nė.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū. Iš tie­sų pri­ta­riu, kad šią pro­ble­mą rei­kia spręs­ti. Ji iš­ki­lo bū­tent ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos me­tu, mi­nis­te­ri­ja ne­su­žiū­rė­jo ši­tos pro­ble­mos. Bet ke­lias ir bū­das spręs­ti, kad tai, ko da­bar ne­ge­bė­jo mi­nis­te­ri­ja, tu­ri at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės, tik­rai ke­lia abe­jo­nių, nes iš tie­sų sa­vi­val­dy­bės tik da­bar su­ži­no, kad su­tei­kė joms li­cen­ci­ją prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas, bet dau­giau jo­kios in­for­ma­ci­jos ne­gau­na. Tai­gi, ar tai, kad sa­vi­val­dy­bė da­bar ži­nos, kad vei­kia jos te­ri­to­ri­jo­je ins­ti­tu­ci­ja, tik­rai už­tik­rins, kad ji vei­kia li­cen­ci­juo­tai ir pa­slau­gos tei­kia­mos ko­ky­biš­kai. Iš tie­sų la­bai no­ri­si, kad ši­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos prak­tiš­kai veik­tų taip, kad sa­vi­val­dy­bės ne­bū­tų per­krau­tos dar­bu, o pa­slau­gų ga­vė­jai bū­tų už­tik­rin­ti dėl ko­ky­biš­kų pa­slau­gų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl abie­jų pro­jek­tų po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 93: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. To­liau, dėl pa­pil­do­mo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o kaip pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau dėl klau­si­mo, ku­ris bu­vo prieš šį. Ry­ti­nia­me po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta taip (iš­trau­kė­me ste­nog­ra­mą): po­sė­džio pir­mi­nin­kė pra­ne­šė, kad Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4294(2) ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai bus svars­to­mi va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je po 2-9 dar­bo­tvar­kės klau­si­mo, o Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4471 – prie 2-16 klau­si­mo. Taip bu­vo pa­sa­ky­ta ry­ti­nio po­sė­džio me­tu ir tam ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių.

 

15.34 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4977 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me. Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4977. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rą A. Mon­­ke­vi­čių, ku­ris mums pri­sta­tys šį pro­jek­tą. Ger­bia­mas mi­nist­re! (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos.“)

A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šau.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ore jau­čiu tvy­ran­tį kaž­ko­kį gud­ra­vi­mo šiek tiek jaus­mą. Ką tik prieš tai jūs la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­te, ka­dan­gi pa­skelb­tas klau­si­mas, vi­ce­mi­nist­rę kvie­čia­me į tri­bū­ną ir pas­kui bus ry­ti­nio po­sė­džio klau­si­mai: 1-7, kaip su­pra­tau, 1-8 ir kas ten li­kę to­liau. Da­bar jūs vėl vis­ką kei­čia­te ir vėl vis­ką ap­ver­čia­te aukš­tyn ko­jo­mis. Tai gal ga­li­te ar jūs, ar Vio­le­ta, ne­ži­nau, čia pa­gal jū­sų sa­ky­mą, kas čia tas dar­bo­tvarkes re­gu­liuo­ja, ka­da bus klau­si­mai iš ry­ti­nio po­sė­džio pa­tei­kia­mi čia, tri­bū­no­je, la­bai aiš­kiai at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mam ko­le­gai pa­ban­dy­siu at­sa­ky­ti. Ka­dan­gi įpras­tai bū­da­vo, ko ry­te ne­spė­ja­me, svars­to­me va­ka­ri­nė­je dar­bo­tvarkėje po vi­sų klau­si­mų, ta­čiau ry­ti­nio po­sė­džio pa­bai­go­je bu­vo Sei­mo tuo me­tu po­sė­džio pir­mi­nin­kės pa­sa­ky­mas dėl li­ku­sių įsta­ty­mų pro­jek­tų, ka­da jie bus svars­to­mi, ir Sei­mas dėl to ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Ger­bia­mas mi­nist­re, kvie­čiu į tri­bū­ną. Klau­si­mą pri­sta­čiau. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas G. Kir­ki­las.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). G. Land­sber­gis. Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų no­riu pa­an­trin­ti A. Ma­zu­ro­niui dėl to, kad klau­si­mas bu­vo pas­ku­ti­niu nu­me­riu ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje ir jo per­kė­li­mas į va­ka­ri­nio po­sė­džio pa­bai­gą yra ga­li­mas tik ben­dru Sei­mo su­ta­ri­mu. To­kio su­ta­ri­mo ne­bu­vo, toks klau­si­mas ne­bu­vo svars­ty­tas, dar­bo­tvarkė bu­vo pa­tvir­tin­ta. Tai­gi, mie­lie­ji ko­le­gos, ar­ba mes ga­li­me pa­pra­šy­ti per­trau­kų dėl vi­sų bū­si­mų klau­si­mų, ar­ba pra­šau grą­žin­ti dar­bo­tvarkę į prie­kį. Čia da­bar jū­sų spren­di­mas. Jei­gu mes su­ta­ria­me žais­ti pa­gal tai­syk­les, ta­da ga­li­me. Jei­gu ne, ta­da, ger­bia­mas mi­nist­re, frak­ci­jos var­du aš pra­šau per­trau­kos dėl jū­sų tei­kia­mo klau­si­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, klau­si­mas dar ne­pra­dė­tas teik­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Bal­suo­ja­me. Frak­ci­jos var­du pra­šo­ma per­trau­kos dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4977. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Kuriam laikui pra­šo­te per­trau­kos?

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 40, prieš – 32, su­si­lai­kė 22. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų aš dar kar­tą la­bai ge­ra­no­riš­kai pra­šau grą­žin­ti klau­si­mą pa­gal tai, kaip jis bu­vo dar­bo­tvarkėje. Yra ir mi­nist­ras, tik­rai nė­ra su­dė­tin­ga ženg­ti pen­kis žings­nius į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti tą klau­si­mą. Mi­nist­ras su­tin­ka. Pra­šau ne­žais­ti šių žai­di­mų, nes…

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas. To­mai!

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Tai su­tar­ta. Ge­rai, ačiū.

 

15.38 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4471 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Taip, 1-8 klau­si­mas. Pra­šom, mi­nist­re.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tik­rai ne­su­pran­ta­mas ir man da­ly­kas, čia tur­būt Sta­tu­to ži­no­vai ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti, ko­dėl čia taip įvy­ko. Bet iš tik­rų­jų no­riu pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris jau ge­ro­kai lai­ko pa­teik­tas Sei­mui, pa­ga­liau ga­liu jį pri­sta­ty­ti.

Iš tie­sų yra kei­čia­mi Miš­kų įsta­ty­mo 2 ir 7 straips­niai ir bū­tent šio pro­jek­to tiks­las yra pa­di­din­ti vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se iš­gau­na­mos me­die­nos tei­kia­mą so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę nau­dą ša­liai, kar­tu sie­kiant ap­rū­pin­ti ša­lies pra­mo­nę ža­lia­va, kaip tai nu­ma­to Miš­kų įsta­ty­mo 1 straips­nis. Ka­dan­gi ša­lies me­die­nos pra­mo­nė su­ku­ria aki­vaiz­džiai di­des­nės pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tus nei me­die­nos ža­lia­vos eks­por­tas, to­dėl ši pra­mo­nė vals­ty­bei ku­ria ge­ro­kai di­des­nę mo­kes­ti­nę nau­dą ir dau­giau dar­bo vie­tų nei že­mą pri­dė­ti­nę ver­tę su­ku­rian­ti ža­lia­vi­nės me­die­nos ir miš­ko kir­ti­mo lie­ka­nų eks­por­to veik­la.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma Miš­kų įsta­ty­me įtvir­tin­ti kon­kre­čius so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės nau­dos ša­liai kri­te­ri­jus, ku­riuos ati­tin­kan­tys ūkio sub­jek­tai ga­lė­tų įsi­gy­ti auk­cio­nuo­se il­ga­lai­kėms ir pus­me­ti­nėms su­tar­tims su­da­ry­ti par­duo­da­mą ža­lia­vi­nę me­die­ną ar­ba miš­ko kir­ti­mo lie­ka­nas.

Siū­lo­mi kri­te­ri­jai iš es­mės pa­ro­do ūkio sub­jek­to da­ly­va­vi­mą ku­riant pri­dė­ti­nę ver­tę, įta­ką gy­ven­to­jų už­im­tu­mui, taip pat tin­ka­mą fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų lai­ky­mą­si ir vyk­dy­mą. To­kiu bū­du ža­lia­vi­nė me­die­na ir miš­ko kir­ti­mo lie­ka­nos pa­gal il­ga­lai­kes ir pus­me­ti­nes su­tar­tis pir­miau­sia bū­tų par­duo­da­mos di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ir dar­bo vie­tas ku­rian­tiems ūkio sub­jek­tams, o tai leis­tų ge­riau už­tik­rin­ti Lie­tu­vos so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius in­te­re­sus, ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas į me­die­nos pra­mo­nę, pri­si­dė­tų prie kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo ir švel­ni­ni­mo dėl di­des­nio an­glies su­kau­pi­mo il­ga­lai­kiuo­se me­die­nos pro­duk­tuo­se bei re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo, nes dau­gu­ma įmo­nių vei­kia re­gio­nuo­se.

Taip pat ko­kie dar sie­kia­mi re­zul­ta­tai? Tai­kant kri­te­ri­jus at­si­ras­tų ga­li­my­bė pa­pil­do­mai per­dirb­ti apie 500 tūkst. kub. met­rų me­die­nos ir pa­pil­do­mai skai­čiuo­ja­ma, kad taip bū­tų su­ku­ria­ma apie 65 mln. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės, pa­ly­gin­ki­me – iš to pa­ties me­die­nos kie­kio eks­por­tas su­ku­ria tik apie 13 mln. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės. Pa­pil­do­mas mi­nė­to me­die­nos kie­kio per­dir­bi­mas su­da­ry­tų ga­li­my­bę su­kur­ti apie 3 tūkst. nau­jų tie­sio­gi­nių dar­bo vie­tų me­die­nos per­dir­bi­mo sek­to­riu­je, be bal­dų sek­to­riaus, bei pri­si­dė­tų prie smul­kiojo ir vi­du­ti­nio ver­slo vys­ty­mo­si, re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo, nes taip pat dau­gu­ma me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nių ir smul­kių įmo­nių vei­kia re­gio­nuo­se. Iš maž­daug 300 auk­cio­nuo­se il­ga­lai­kėms ir pus­me­ti­nėms su­tar­tims su­da­ry­ti da­ly­va­vu­sių ūkio sub­jek­tų apie 30 Lie­tu­vo­je ne­per­dir­ba me­die­nos ir ga­li­mai ga­li ne­ati­tik­ti šių kri­te­ri­jų. Ma­no­ma, kad li­kęs ūkio sub­jek­tų skai­čius, apie 270–280, už­tik­rins pa­kan­ka­mą kon­ku­ren­ci­ją rin­ko­je ir kri­te­ri­jų po­vei­kis kon­ku­ren­ci­nei ap­lin­kai ža­lia­vi­nės me­die­nos kai­noms ne­bus žy­mus. Pa­žy­mė­ti­na, kad kri­te­ri­jų ne­ati­tin­kan­čios įmo­nės nė­ra eli­mi­nuo­ja­mos iš me­die­nos pre­ky­bos rin­kos, nes kri­te­ri­jai bus tai­ko­mi tik apie 40 % Lie­tu­vos rin­kai pa­tei­kia­mos me­die­nos. Kri­te­ri­jų nu­sta­ty­mas pri­si­dės prie Lie­tu­vos kli­ma­to kai­tos įsi­pa­rei­go­ji­mų ir tu­rės žen­klų tei­gia­mą po­vei­kį an­glies dvi­de­gi­nio ab­sorb­ci­jai me­die­nos pro­duk­tuo­se. Ga­li­mas 20–30 % ben­dras ab­sorb­ci­jos me­džio pro­duk­tų ka­te­go­ri­jo­je pa­di­dė­ji­mas.

Trum­pai tiek. Jei­gu bus klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­si­mų tik­rai yra. A. Sa­la­ma­ki­nas pir­ma­sis.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Po­ne mi­nist­re, la­bai ge­rai ži­nau to įsta­ty­mo sko­nį, la­bai ge­rai ži­nau, kam jis ku­ria­mas, pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mes pus­an­trų me­tų tą­sė­mės su tuo įsta­ty­mu, nes trys Sei­mo na­riai pa­ei­liui tei­kė vie­ną ir tą pa­tį. Aš su­pran­tu, tai bu­vo jų apy­gar­dos, iš ten. Ga­liu įvar­din­ti, kam jis rei­ka­lin­gas. Tai yra „Va­ka­rų me­die­na“ – S. Pau­laus­kas, „Juo­de­liai“, Ma­ri­jam­po­lė – A. Zim­nic­kas. Ir „Gri­geo“, ta pati „Grigeo“, apie ku­rią jūs sa­ko­te, kad la­bai daug pri­da­rė blo­go. Bet tas įsta­ty­mas ku­ria­mas tiems trims žmo­nėms. Jo­kiems ten 700 ar kam nors. Tie trys žmo­nės no­ri to įsta­ty­mo. Ir no­ri ne to­dėl, kad trūks­ta me­die­nos, o to­dėl, kad no­ri pi­giai, ma­žos kai­nos.

Ma­no klau­si­mas toks. Per­žiū­rė­jus vi­sas iš­va­das, STT – pen­kios pa­sta­bos, Kon­ku­ren­ci­jos tar­y­bos, kaip vis dėl­to va­din­tu­me Vy­riau­sy­bę, ku­ri į Sei­mą drįs­ta at­neš­ti to­kį įsta­ty­mą?

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Man at­ro­do, ar­ba Vy­riau­sy­bė yra kvai­la, ar­ba ko­rum­puo­ta. Aš ki­to­kio va­rian­to ne­ma­tau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Tur­būt jū­sų va­do­va­vi­mo ko­mi­te­tui lai­ko­tar­piu bu­vo ki­tos tai­syk­lės ir ki­ti kri­te­ri­jai, ku­riuos jūs ban­do­te kli­juo­ti ant ki­tų, ta­čiau tai, ką sa­ko tiek Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, tiek Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, tur­būt yra dis­ku­tuo­ti­ni klau­si­mai, ma­nau, ar vie­nas, ar ki­tas kri­te­ri­jus, ku­ris yra nu­sta­ty­tas, ga­lė­tų bū­ti ko­mi­te­te ko­re­guo­ja­mas. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja bu­vo to­kia. Bet es­mi­nis da­ly­kas tur­būt yra tai, ką jau skai­čiau, gal­būt jūs pra­klau­sė­te dis­ku­si­jo­se su ko­le­go­mis, ne tik dėl pri­dė­ti­nės ver­tės su­kū­ri­mo, skai­čiuo­ja­ma, kad tai bū­tų 65 mln. eu­rų vie­toj 13 iš eks­por­to. Ta­čiau sė­di ko­le­gė, ku­ri vie­ną kar­tą ma­nęs klau­sė, skam­bi­no, sa­ko: va­žiuo­ju au­to­stra­da ir dau­gy­bė sunk­ve­ži­mių va­žiuo­ja tiek į Lat­vi­jos pu­sę greit­ke­liais, kad tos me­die­nos, at­ro­do, iš­ker­ta­ma la­bai daug. Aš jums pa­sa­ky­siu, kad bū­tent tai ir są­ly­go­ja, kad vi­sa ža­lia­va ir pri­dė­ti­nė ver­tė šian­dien ku­ria­ma už­sie­nio vals­ty­bė­se. Jei­gu miš­kų stra­te­gi­jo­je, ku­ri pla­nuo­ja­ma de­šim­čiai me­tų, yra ak­cen­tuo­ja­ma ne tik eko­no­mi­nė, bet ir so­cia­li­nė miš­kų nau­da, tur­būt tie sau­gik­liai ir tu­ri bū­ti su­dė­ti, kad ta me­die­na, ku­ri iš­au­go Lie­tu­vos miš­kuo­se, ku­rios pla­nuo­ja­me at­ei­ty­je ma­žin­ti kir­ti­mus, di­din­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų skai­čių, ki­tus ap­ri­bo­ji­mus įves­ti, kad ta me­die­na, ku­ri bus vis dėl­to nau­do­ja­ma pra­mo­nė­je, su­kur­tų bent jau ly­gia­ver­tę ar dar di­des­nę nau­dą. Šiuo at­ve­ju ša­lis, ku­ri eks­por­tuo­ja ža­lia­vą… Ži­no­me tų pa­vyz­džių su naf­tą eks­por­tuo­jan­čio­mis ša­li­mis, tad tur­būt pa­ly­gi­ni­mų dau­giau ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, šio ry­to prieš­pie­ti­nė­je se­si­jo­je bu­vo pui­kus įsta­ty­mas dėl stam­bių­jų in­ves­tuo­to­jų ska­ti­ni­mo: 30 mln., 200 dar­bo vie­tų mai­nais į ža­li­ą­jį ko­ri­do­rių ir pel­no mo­kes­čių leng­va­tą. Da­bar, žiū­rint į jū­sų pro­jek­tą, mo­ty­vas aiš­kus – di­des­nė pra­mo­nė Lie­tu­vo­je, ta­čiau ri­zi­ka yra to­kia, kad ati­duo­si­me ža­lia­vą iš es­mės ne­mo­ka­mai ne­pa­pra­šy­da­mi nie­ko – nei in­ves­ti­ci­jų kie­kio, nei dar­bo vie­tų kie­kio ir iš es­mės tai nu­eis į įmo­nių pel­nin­gu­mą, nes jos pirks me­die­ną ne rin­kos kai­no­mis, žy­miai pi­giau, o urė­di­jai, ku­ri ir taip jau su nu­smu­ku­sio­mis kel­nė­mis, iš es­mės tai reikš ne­mo­ku­mą. Pa­ti urė­di­ja de­ri­ni­mo pa­žy­mo­je yra pa­brė­žu­si, kad toks įsta­ty­mo pro­jek­tas ją at­ve­da prie da­li­nio ne­mo­ku­mo.

Tai ar nė­ra bū­dų už­tik­rin­ti, kad, duo­da­mi pir­me­ny­bės tvar­ka ne rin­kos kai­na, mes tik­rai pa­ma­ty­si­me tas in­ves­ti­ci­jas – tūks­tan­čius dar­bo vie­tų, nau­jus mi­li­jo­nus, šim­tus mi­li­jo­nų in­ves­ti­ci­jų, nes da­bar aš ne­ma­tau šių sau­gik­lių, tai yra tik ža­lia­vos ati­da­vi­mas, vals­ty­bi­nės ža­lia­vos ati­da­vi­mas ne rin­kos kai­na. Gal ga­lė­tu­mė­te pra­plės­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tik­rai tos bai­mės nė­ra, ir tik­rai ana­li­zuo­da­mi pre­ky­bos sis­te­mą ma­to­me, kad rin­kos da­ly­vių yra ga­na daug. Tur­būt dėl ko tie ma­žie­ji ir pa­tys ma­žiau­si rin­kos da­ly­viai, ga­li­me kal­bė­ti kon­kre­čiai apie lent­pjūves, ko­dėl jos iš­ny­ko iš ma­žų gy­ven­vie­čių, bū­tent dėl to, kad ne­ga­lė­jo kon­ku­ruo­ti su di­des­niais, ypač eks­por­tuo­to­jais. Da­bar Lat­vi­jos pu­sė­je lat­viai sub­si­di­juo­ja įmo­nėms ve­ži­mo kaš­tus, ly­giai taip pat Ki­ni­jos Vy­riau­sy­bė sub­si­di­juo­ja, yra sub­si­di­nės sis­te­mos – jie nu­si­per­ka ža­lia­vą ir ga­li kon­ku­ruo­ti su Lie­tu­vos per­dir­bė­jais, ir šian­dien mes kal­ba­me tik apie dvi­de­šimt ke­lias įmo­nes, ku­rioms, vie­naip ar ki­taip, ga­lė­tų at­si­liep­ti šis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Va­di­na­si, virš 200 įmo­nių, ku­rios da­ly­vau­ja at­vi­ruo­se kon­kur­suo­se ir siū­lo vie­nam ar ki­tam asor­ti­men­tui sa­vo kai­ną, tik­rai efek­to, kad tas vie­nas ar ki­tas kri­te­ri­jus at­si­ras, kad bus su­ma­žin­ta ar­ba, kaip jūs sa­ko­te, pa­do­va­no­ta, ar­ba ati­duo­ta ža­lia­va, tik­rai to ne­bus, nes, ma­no­me, yra pa­kan­ka­mas kon­ku­ruo­jan­čiųjų skai­čius dėl ža­lia­vos. Tur­būt ta svei­ka vi­di­nė kon­ku­ren­ci­ja yra tas pa­kan­ka­mas sau­gik­lis, kad Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja gau­tų pa­kan­ka­mai pa­ja­mų, kad iš­lai­ky­tų sa­vo struk­tū­rą ir vys­ty­tų veik­lą ir įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos yra pri­si­ė­mu­si.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ne­ži­nau, man nei tos eko­no­mi­nės lo­gi­kos per daug yra, nei tei­si­nės. Tei­si­nę gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti? Ben­dro­jo­je eko­no­mi­nė­je erd­vė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ar iš tik­rų­jų to­kie da­ly­kai ga­li­mi? Kai su­ži­no­me, kad gal­būt iš­ve­ža pas skan­di­na­vus, tai mes pa­da­ro­me taip, kad ne­iš­vež­tų – pa­lie­ka­me me­die­ną sau ir ne­lei­džia­me kon­ku­ruo­ti.

O eko­no­miš­kai man ir­gi ne­su­ei­na ga­lai, kaip įmo­nės, gau­nan­čios di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę, ne­ga­li pirk­da­mos me­die­ną kon­ku­ruo­ti su įmo­nė­mis, ku­rios gau­na ma­žą pri­dė­ti­nę ver­tę? Tai kur čia yra pa­slap­tis? Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tur­būt čia yra sub­ti­ly­bės. Tiek tu­rė­jo­me ne­ma­žai pro­gų ar­ba ga­li­my­bių su­si­pa­žin­ti su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, taip pat pa­čios urė­di­jos da­bar die­gia­mo­mis sis­te­mo­mis, kaip ta me­die­na iš­va­žiuo­ja ir ko­kia me­die­na iš­va­žiuo­ja į vie­ną ar ki­tą ša­lį, kaip ji bū­na ap­skai­to­ma ir taip to­liau. Bet tur­būt es­mi­nis kai­nos skir­tu­mas, kaip ir mi­nė­jau, yra sub­si­di­juo­ja­ma kai­nos da­lis ar­ba trans­por­ta­vi­mo da­lis, dėl ko įmo­nės ga­li mo­kė­ti dau­giau. Bū­tent įmo­nės, ku­rios tu­ri di­džiu­lius pa­jė­gu­mus (kal­ba­me apie Lat­vi­jos įmo­nes, ži­no­me, jų pa­jė­gu­mai yra ge­ro­kai di­des­ni nei Lat­vi­jo­je ker­ta­mos me­die­nos kie­kiai, Len­ki­jo­je yra dau­gy­bė įmo­nių, ku­rios taip pat su­in­te­re­suo­tos ta ža­lia­va), ga­li sau leis­ti mo­kė­ti šiek tiek dau­giau. Mū­sų ga­min­to­jams prak­tiš­kai ne­lie­ka tos kon­ku­ren­ci­nės ko­vos, ži­no­me mas­to eko­no­mi­ją, ir šiuo at­ve­ju smul­kie­ji pra­lai­mi. Mū­sų, Lie­tu­vos, net­gi pa­tys di­džiau­si ga­min­to­jai yra ga­na ne­di­de­li, pa­ly­gin­ti su ap­lin­ki­nių ša­lių per­dir­bė­jais.

PIRMININKAS. P. Sau­dar­gas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Dar at­si­pra­šau. Dėl są­ly­gos, ko­dėl eu­ro­pi­nei tei­sei ga­lė­tų prieš­ta­rau­ti ar ne­pri­eš­ta­rau­ti. Taip, mes tu­ri­me, de­ri­ni­mo pa­žy­mo­je taip pat yra pa­da­ry­ta len­te­lė, kad ir ki­tos ša­lys taip pat tu­ri pa­na­šius sau­gik­lius, iš tie­sų Eu­ro­pos tei­sė ne­drau­džia vie­naip ar ki­taip, va­din­kim, nau­do­ti sa­vo iš­tek­lius bū­tent ko­kio­mis nors są­ly­go­mis. Daž­niau­siai tai yra pa­čios miš­kus val­dan­čios įmo­nės tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ti tam tik­ri kri­te­ri­jai ir pri­ori­te­tai.

PIRMININKAS. P. Sau­dar­gas. Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ne­ga­li­ma ne­su­tik­ti, kad pro­ble­ma, ku­rią jūs ban­do­te spręs­ti, yra svar­bi, skaus­min­ga. Mes ne kar­tą ir šio­je sa­lė­je, ir ko­mi­te­te kė­lė­me šį klau­si­mą, kad tik­rai mū­sų me­die­nos eks­por­tas vyks­ta di­des­niais mas­tais, nei tu­rė­tų, ge­riau bū­tų per­dirb­ti Lie­tu­vo­je, taip ku­riant pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas. Ta­čiau vėl­gi pa­sta­bų dėl pro­jek­to su­lauk­ta la­bai daug iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, taip pat ir STT.

Pir­ma. Ar jūs su­tin­ka­te, kad pro­jek­tą vis tik­tai rei­kės ko­re­guo­ti, gal­būt kri­te­ri­jus per­žiū­rė­ti?

An­tra, kad tik­rai ne­su­si­kur­tų jo­kių ko­rup­ci­nių prie­lai­dų, iš­skir­ti­nių są­ly­gų kam nors. Ar jūs ga­li­te pa­tvir­tin­ti, kad bū­tent ma­žie­siems per­dir­bė­jams bus iš­lai­ky­tos nor­ma­lios kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos ir jie iš­si­lai­kys rin­ko­je? Kaip jūs mi­nė­jo­te, bus pa­lies­tos 20 įmo­nių ar kiek.

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Čia tos, ku­rios ne­per­dir­ba, tik eks­por­tuo­ja, kaip aš su­pran­tu?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip. Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Jūs la­bai tei­sin­gai ir pa­klau­sė­te, ir tuo pa­čiu at­sa­ky­mą su­pran­ta­te, kad taip, iš tie­sų lies tas įmo­nes, ku­rios nie­kaip ne­per­dir­ba me­die­nos. Bu­vo taip pat čia dis­ku­si­ja ir įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pa­žy­mo­se, kas yra per­dir­bi­mas, kas yra ga­mi­nys iš tie­sų, ar jei­gu lent­pjūvė, tai jau, va­di­na­si, ga­mi­nys. Tai yra bent jau vie­no žin­gs­nio, va­din­kim, pro­ce­sas, ku­ris su­ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę. Tai jau yra svar­bu. Tur­būt ge­riau­sias pa­vyz­dys yra Lat­vi­ja, kur di­džiu­lės, mo­der­nios lent­pjūvės, iš Lat­vi­jos prak­tiš­kai me­die­na ap­rū­pi­na­ma ne­ma­ža da­lis tiek Va­ka­rų Eu­ro­pos, tiek Skan­di­na­vi­jos ša­lių, iš tie­sų Lat­vi­ja ir pa­si­i­ma tą di­dži­ą­ją da­lį pri­dė­ti­nės ver­tės.

Kal­bant apie ki­tas ūkio ša­kas, taip, tai yra vėl­gi dar di­des­nė pri­dė­ti­nė ver­tė. Kuo ga­mi­na­mas tas aukš­tes­nės pri­dė­ti­nės ver­tės ga­mi­nys, tuo su­pran­ta­me, kad ir dar­bo vie­tos, ir su­mo­ka­mi mo­kes­čiai lie­ka vals­ty­bė­je. Šiuo at­ve­ju tai ir svar­bu – už­tik­rin­ti tin­ka­mas kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas, kad tos įmo­nės, kal­bant apie pa­čias ma­žiau­sias, iš­lik­tų gy­vy­bin­gos ir ga­lė­tų ap­si­rū­pin­ti ža­lia­vi­ne me­die­na.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ne į vi­sus. Tiek, kiek už­te­ko lai­ko.

Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės teik­tas pro­jek­tas iš tik­rų­jų yra tie­sus ke­lias į ak­li­gat­vį, bet dis­ku­si­ją rei­kia pra­dė­ti. Toks pro­jek­tas bus vie­na­reikš­miš­kai pri­pa­žin­tas kaip Eu­ro­pos tei­sei prieš­ta­rau­jan­tis įsta­ty­mas. Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me grei­čiau­siai ir­gi su­lauks pa­sta­bų, nes vien jau pra­di­nės iš­va­dos dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, STT tą pa­tį ro­do. Ta­čiau ši­tos dis­ku­si­jos rei­kia. Lie­tu­vai ne­be­rei­kia bū­ti Af­ri­kos ša­li­mi, eks­por­tuo­jan­čia me­die­ną, bet tap­ti nor­ma­lia Ža­lio­jo kur­so, at­si­nau­ji­nan­čių ža­lia­vų pra­mo­nės ša­li­mi. Mes tu­ri­me tap­ti iš eks­por­tuo­jan­čios ša­lies im­por­tuo­jan­čia me­die­ną ša­li­mi. Tam rei­kia stip­rios pra­mo­nės. Tam rei­kia stip­rios pra­mo­nės. Ir dis­ku­si­ją rei­kia pra­dė­ti, kaip vals­ty­bė, ku­ri tu­ri pu­sę me­die­nos iš­tek­lių, tu­ri ben­dra­dar­biau­ti su pra­mo­nin­kais tam, kad jie kur­tų­si ne Su­val­kuo­se, ne Lat­vi­jos pa­sie­ny­je, bet čia, Lie­tu­vo­je.

 Bet bū­das, kaip tai yra pa­da­ry­ta šian­dien Vy­riau­sy­bė­je, tai yra prieš­ta­ra­vi­mas vis­kam: prieš­ta­ra­vi­mas Eu­ro­pos tei­sei, prieš­ta­ra­vi­mas Lie­tu­vos įsta­ty­mams, ta­čiau dis­ku­si­ją rei­kia pra­dė­ti. Aš la­bai bi­jau, kad ge­rą, iš es­mės ge­rą min­tį, kad ska­tin­tu­me pra­mo­nės at­si­ra­di­mą Lie­tu­vo­je, ypač re­gio­nuo­se, kur tu­rė­tų ši­tos me­die­nos ap­dir­bi­mo vie­tos, dis­kre­di­tuos pras­tai pa­ruo­š­tas tei­sės ak­tas, ku­riam prieš­ta­rau­ja vi­si. Vy­riau­sy­bės de­ri­ni­mo pa­žy­mo­je yra vi­sų ins­ti­tu­ci­jų, įskai­tant Vy­riau­sy­bės tei­sės gru­pę, pa­sta­bos. Tai aš su di­de­liu re­zer­vu, bet siū­lau pra­dė­ti dis­ku­si­ją, ta­čiau toks tei­sės ak­tas kaip šian­dien tu­ri būti trans­for­muo­tas 80–90 % tam, kad jis ati­tik­tų ir Lie­tu­vos įsta­ty­mus, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ge­riau­sią prak­ti­ką.

 Lie­tu­vo­je pra­mo­nė tu­ri vys­ty­tis, tu­ri vys­ty­tis, ir mes tu­ri­me bū­ti tie, ku­rie iš tik­rų­jų kurs ne pa­pras­tas lent­pjūvių dar­bo vie­tas, bet pa­gal Ža­li­ą­jį kur­są ly­de­riau­si­me Eu­ro­pos, pri­tai­ky­da­mi vis­ką, nes 2050 me­tais vis­kas, kas bus ga­mi­na iš naf­tos, bus ga­mi­na­ma…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). …bio­ma­sės pa­grin­du.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Sa­la­ma­ki­nas – prieš.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš ne­iš­si­gal­vo­ju ko nors, ko­le­gos, skai­tau de­ri­ni­mo pa­žy­mą, ku­ri bu­vo pa­teik­ta svars­tant ši­tą klau­si­mą Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je. Pir­miau­sia gal pa­si­ro­dys kaž­kam, kad čia yra soc­de­mų ar­ba kon­ser­va­to­rių bas­tio­nai, to­kia kaip Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­ri ra­šo, kad jei­gu iš anks­to ne­bus su­de­rin­tas ši­tas klau­si­mas su Ko­mi­si­ja, Lie­tu­vai gre­sia bau­da, ir di­de­lė. To­liau. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ra­šo, kad Ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad ne­su­de­rin­ta su ben­drą­ja rin­ka, ga­li bū­ti iš­ieš­ko­ta iš pa­gal­bos ga­vė­jo plius pa­lū­ka­nos, tai yra tie, ku­riems vi­siems su­teik­si­me pa­gal įsta­ty­mą ši­tą pa­gal­bą, gaus bau­das ir plius pa­lū­ka­nos. To­liau. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, tur­būt ne­rei­kia aiš­kin­ti, kuo jie už­si­i­ma, pen­kios kar­di­na­lios es­mi­nės pa­sta­bos, kad tas įsta­ty­mas kve­pia ko­rup­ci­ja. To­liau. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas – dvie­jų straips­nių ir tri­jų straips­nio da­lių ne­ati­ti­ki­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Nors, aiš­ku, A. Ši­rins­kie­nės ko­mi­si­ja ir pen­ki jos na­riai pri­pa­ži­no, kad prieš­ta­ra­vi­mo nė­ra, bet yra aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad tai yra net dvie­jų straips­nių ir tri­jų pa­strai­pų prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Tai ko dar rei­kia, kad tas įsta­ty­mas ei­tų?

Aiš­ku, aš, kaip opo­zi­ci­jos at­sto­vas, tu­rė­čiau da­bar sė­dė­ti ir trin­ti ran­ko­mis, vy­rai, pir­myn, vis tiek tas įsta­ty­mas bus ve­tuo­tas, be abe­jo­nės, Pre­zi­den­to, vis tiek tas įsta­ty­mas at­si­durs Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me ir jūs pa­ma­ty­si­te, ne­už­teks net iki rin­ki­mų, ka­da bus ga­li­ma kal­bė­ti – štai ko­kius įsta­ty­mus Vy­riau­sy­bė ne­ša į Sei­mą. Pir­myn, jei­gu jums tas yra nau­din­ga, tik­rai bal­suo­ki­te už, bet pa­ma­ty­si­me, kuo tas baig­sis. Pa­mi­nė­si­te ma­no prog­no­zes.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, bal­suo­ja­me dėl Miš­kų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4471. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos!

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 22, su­si­lai­kė 32. Ne­pri­tar­ta.

Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas pa­si­sa­ko už tai, kad grą­žin­tu­me to­bu­lin­ti, bal­suo­ja už, kas pa­si­sa­ko prieš, at­me­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už – 90, prieš – 19. Grą­žin­tas to­bu­lin­ti. Ačiū, bai­gė­me ši­tą klau­si­mą.

Krei­piuo­si į opo­zi­ci­jos ly­de­rį. Ger­bia­mas ly­de­ri, ar vis dėl­to ga­lė­tu­me dėl to įsta­ty­mo, dėl ku­rio jūs pra­šė­te per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, pa­da­ry­ti kom­pro­mi­są ir grą­žin­ti į dar­bo­tvarkę, nes tai yra ko­vi­di­nis įsta­ty­mas? Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Per­bal­suo­si­me.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Gir­džiu jū­sų krei­pi­mą­si ir aš su­pran­tu mi­nist­ro ar­gu­men­tus, kad iš tik­rų­jų yra la­bai svar­bu šian­dien ši­tą klau­si­mą ap­svars­ty­ti. Aš ti­kė­čiau­si, jei­gu lei­džia Sta­tu­tas, tie­siog dar kar­tą per­bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Jei­gu mes ben­drai su­tin­ka­me su tuo ir grą­ži­na­me at­gal į dar­bo­tvarkę be per­trau­kos.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš krei­piuo­si į ko­le­gas, pra­šy­da­mas iš­girs­ti ši­tą mi­nist­ro pra­šy­mą ir leis­ti klau­si­mą pa­teik­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Ačiū, ko­le­gos.

Kvie­čiu švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rą. Spor­to įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4977. Pa­tei­ki­mas. Mi­nu­tė­lę, mi­nist­re, dar P. Urb­šys no­rė­tų. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, čia dėl mū­sų bal­sa­vi­mo, ku­ris bu­vo su­si­jęs su Miš­kų įsta­ty­mu. Ger­bia­mie­ji val­dan­tie­ji, jūs tu­rė­tu­mė­te šian­dien pa­dė­ko­ti bū­tent tiems, ku­rie nė­ra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet jie jus ap­sau­go­jo nuo gė­dos. Ši­tas įsta­ty­mas, ku­ris bu­vo orien­tuo­tas į stam­bių me­die­nos ga­min­to­jų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą, bū­tų per­brau­kęs vis­ką, ką jūs pa­da­rė­te dėl miš­kų urė­di­jų re­for­mos ir ką jūs dar kal­ba­te apie sa­vo skaid­ru­mo li­ku­čius.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, gal ga­li­me be… Dar R. J. Da­gys. Pra­šom. Tik trum­pai, jei­gu ga­li­ma.

R. J. DAGYS (MSNG). Gal aš ki­taip for­mu­luo­čiau ne­gu ma­no ką tik prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga. Ma­nau, kad ši­tas įsta­ty­mas… toks ne­su­ge­bė­ji­mas ras­ti nor­ma­lių spren­di­mo bū­dų bū­tent už­ko­duo­tas ta­me įsta­ty­me, kuris bu­vo pa­gir­tas, – miš­kų urė­di­jų įsta­ty­me, vi­sas tas ydas… ir bu­vo ne vie­ną kar­tą įvar­din­ta, kad taip ir tuoj vis­kas baig­sis. Jei­gu jūs iš tik­rų­jų no­ri­te tai­sy­ti, ta­da rei­kia iš es­mės tai­sy­ti pir­mą­jį įsta­ty­mą, kar­tu pri­imant kai ku­rias ge­ras nuo­sta­tas, ku­rios bu­vo ši­ta­me įsta­ty­me. Be ano pa­tai­sy­mo nie­ko ne­bus vi­siš­kai, nes tai yra miš­kų kir­ti­mo įsta­ty­mas, ir tas su­si­ta­ri­mas tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos da­vė šias pa­sek­mes.

 

16.01 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4977 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom, mi­nist­re.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spor­to įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma už­tik­rin­ti ope­ra­ty­vų ir sklan­dų COVID-19 (ko­ro­na­vi­ru­so) su­kel­tų nei­gia­mų pa­sek­mių aukš­to meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kams su­val­dy­mą, at­si­žvel­giant į tai, kad dėl pa­sau­ly­je pa­skelb­tos COVID-19 pan­de­mi­jos di­džio­ji dau­gu­ma svar­biau­sių tarp­tau­ti­nių aukš­to­ meist­riš­ku­mo spor­to var­žy­bų, tai yra olim­pi­nės žai­dy­nės, pa­ro­lim­pi­nės žai­dy­nės, vi­sų am­žiaus gru­pių pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tai ir ki­tos var­žy­bos, yra ar­ba bus per­kel­tos į 2021 me­tus, ir į tai, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja vi­so­je ša­ly­je dėl nau­jo ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės ir pa­skelb­tas ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos pa­reng­ties tre­čia­sis ly­gis bei ka­ran­ti­nas Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

Šiuo me­tu yra 15 spor­ti­nin­kų, ku­riems nuo šių me­tų ge­gu­žės 22 die­nos iki rug­sė­jo 16 die­nos bai­gia­si vals­ty­bės sti­pen­di­jos mo­kė­ji­mo ter­mi­nas. Jie ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės da­ly­vau­ti šiais me­tais olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, pa­sau­lio ar Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se, pa­siek­ti lai­mė­ji­mą, ku­rio pa­grin­du bū­tų ski­ria­ma nau­ja vals­ty­bės sti­pen­di­ja. Iš 15 pa­mi­nė­tų spor­ti­nin­kų trys da­ly­vaus 2021 me­tais vyk­sian­čio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, ki­ti – Eu­ro­pos ar­ba pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se, iš jų sep­ty­ni – ne­įga­lių­jų spor­to var­žy­bo­se. Taip pat yra de­šimt spor­ti­nin­kų, ku­riems nuo šių me­tų rug­pjū­čio 10 iki rug­sė­jo 18 die­nos bai­gia­si vals­ty­bės sti­pen­di­jos mo­kė­ji­mo ter­mi­nas ir ku­rie tu­ri lai­mė­ji­mą, ku­rio pa­grin­du bū­tų mo­ka­ma ma­žes­nė vals­ty­bės sti­pen­di­ja, ta­čiau šie spor­ti­nin­kai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės da­ly­vau­ti šiais me­tais olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, pa­sau­lio ar Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se ir pa­siek­ti lai­mė­ji­mą, ku­rio pa­grin­du bū­tų mo­ka­ma to­kio pa­ties dy­džio vals­ty­bės sti­pen­di­ja, ko­kia yra mo­ka­ma da­bar, ar­ba di­des­nė. Tai­gi šių įsta­ty­mų pro­jek­tų už­da­vi­niai yra pra­tęs­ti vals­ty­bės sti­pen­di­jų mo­kė­ji­mą aukš­to meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kams, ku­riems bai­gia­si sti­pen­di­jos mo­kė­ji­mas…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­lė­tu­mė­te ty­liau?

A. MONKEVIČIUS. …ir ku­rie ne­tu­rė­jo ar ne­tu­rės ga­li­my­bės šiais me­tais da­ly­vau­ti mi­nė­to­se var­žy­bo­se, taip pat pra­tęs­ti vals­ty­bės sti­pen­di­jų mo­kė­ji­mą aukš­to meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kams, ku­riems nuo rug­pjū­čio 10 die­nos bai­gia­si sti­pen­di­jų mo­kė­ji­mas. Sti­pen­di­jų mo­kė­ji­mas su­da­ry­tų op­ti­ma­lias są­ly­gas spor­ti­nin­kams pa­si­reng­ti ir at­sto­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kai 2021 me­tais vyks­ian­čio­se olim­pi­nė­se, pa­ro­lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se.

Lė­šų šiais me­tais pa­pil­do­mai ne­rei­kė­tų. 2021 me­tais rei­kė­tų pa­pil­do­mai 180 tūkst. eu­rų ir 2022 me­tais – 60 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen pir­mo­ji. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau tie­siog pa­svei­kin­ti to­kį spren­di­mą at­kreip­ti dė­me­sį į ge­riau­sių spor­ti­nin­kų si­tu­a­ci­ją, jie iš tie­sų la­bai nu­ken­čia dėl to var­žy­bų su­sto­ji­mo ir juos la­bai skau­džiai pa­lie­čia to­kia si­tu­a­ci­ja. Iš tie­sų no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti apie tai, kiek lė­šų pa­rei­ka­laus iš biu­dže­to šis jū­sų tei­kia­mas pro­jek­tas, bet jūs jau į ma­no klau­si­mą at­sa­kė­te, tai ačiū.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš re­a­guo­ju į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Iš tie­sų kri­te­ri­jai, ma­tuo­jant lai­mė­ji­mais žmo­nių aukš­tą meist­riš­ku­mą, ne vi­sa­da ati­tin­ka. Ne­se­niai skai­tė­me apie dis­ko me­ti­mą, pa­sau­lio re­kor­dą, čia gal V. Alek­na ge­riau pa­aiš­kin­tų, bet iš tik­rų­jų kai ka­da pa­de­da vė­jas ar­ba kas nors su­truk­do ir tų lai­mė­ji­mų ga­li ne­pa­siek­ti. Tai kaip bus ta­da su to­mis sti­pen­di­jo­mis? Iš tik­rų­jų žmo­gus ruo­šė­si, gal­būt tą die­ną ne­ko­kios for­mos bu­vo, tai ką, iš jo atims sti­pen­di­ją, ar bus ko­kie nors ki­ti da­ly­kai? Ma­ny­čiau, kad aukš­to meist­riš­ku­mo sti­pen­di­jos ne tik už re­zul­ta­tus tu­ri bū­ti nu­sta­to­mos, bet iš tik­rų­jų ir spe­cia­lis­tų tam tik­ri da­ly­kai, re­ko­men­da­ci­jos, dėl ku­rių žmo­nės gau­na sti­pen­di­ją, ruo­šia­si at­sa­kin­goms var­žy­boms. Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Aš taip su­pran­tu, jūs klau­sia­te apie tuos po­ten­cia­lius, ku­rie ga­lė­tų gau­ti. Taip, mes svars­tė­me šį klau­si­mą, ta­rė­mės ir su fe­de­ra­ci­jo­mis. Iš tie­sų tur­būt ne­bū­tų. Jie ne­tu­rė­jo to­kių tei­sė­tų lū­kes­čių, ko­kius tu­rė­jo štai šie spor­ti­nin­kai. Bet ma­no­me, kad jais pa­si­rū­pins fe­de­ra­ci­jos, aso­cia­ci­jos, ku­rios su­in­te­re­suo­tos šių spor­ti­nin­kų ug­dy­mu. Jie iš tik­rų­jų tam ga­li­my­bių tu­ri. Tam yra dar skir­tos ir ki­tos pro­gra­mos. Bet jie ne­pa­de­monst­ra­vo tų re­zul­ta­tų, ku­rių pa­grin­du įsta­ty­mas nu­ma­to šiuo me­tu jiems skir­ti to­kias sti­pen­di­jas. To­dėl, ma­no­me, tei­sė­tų lū­kes­čių ne­pa­žei­si­me, o jiems są­ly­gos bus su­da­ry­tos pa­čių fe­de­ra­ci­jų ir vals­ty­bės pro­gra­mų.

PIRMININKAS. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, rei­kia pa­dė­ko­ti, kad pri­si­mi­nė­te, kad yra to­kia gru­pė žmo­nių ir, taip sa­kant liau­diš­kai, ant le­do li­ko. Bet ma­no klau­si­mas bū­tų, ka­dan­gi ne­daž­nai jūs bū­na­te čia, tri­bū­no­je, ir kal­ba­te apie spor­tą, ko­dėl vis dėl­to ne­iš­spren­džia­te iki ga­lo pra­ėju­sių me­tų vi­sų įvyk­dy­tų ma­si­nių ren­gi­nių fi­nan­sa­vi­mo? Iki šiol tie, ku­rie į ma­ne krei­pė­si, taip ir li­ko su mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dais, kad bus at­si­skai­ty­ta. Krū­va po­pie­riz­mo, krū­va vi­so­kių da­ly­kų, tik, de­ja, neiš­te­sė­ti žo­džiai. Ar dar ža­da­te, ar jau pa­lai­do­jo­te, už­ka­sė­te ir iš­ly­gi­no­te, už­as­fal­ta­vo­te?

A. MONKEVIČIUS. Rei­kė­tų kon­kre­čiai pa­žiū­rė­ti, kas čia ne­ga­vo, ko­kie tik­rai yra gal kon­kre­tūs tie sub­jek­tai, ku­rie ne­ga­vo. Šiaip vis­kas vyk­do­ma kon­kur­so tvar­ka, nu­sta­ty­ta tvar­ka, ku­ri ir pa­tvir­tin­ta, ži­no­te, ver­ti­ni­mo eta­pai ir lė­šos yra pa­skir­tos. Jei­gu yra to­kių da­ly­kų, tai gal aš ga­lė­čiau kon­kre­čiai su­ži­no­ti, ko­kie čia nu­si­skun­di­mai kon­kre­čių sub­jek­tų, ir ta­da at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą kon­kre­čiai.

PIRMININKAS. Ko­le­ga R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Į ma­no klau­si­mą at­sa­kė. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti apie spor­ti­nin­kus sen­jo­rus, bet ka­dan­gi ne ta te­ma, tai ne­gai­šin­siu lai­ko. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai. S. Jo­vai­ša – už. Ne­no­ri. Ka­dan­gi nė­ra klau­si­mų…

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ka­dan­gi vi­si už, tai čia nė­ra klau­si­mų, o mes pa­te­ko­me į for­ce ma­jeu­re si­tu­a­ci­ją, ir tik­rai ge­ras siū­ly­mas, už ku­rį siū­lau bal­suo­ti tei­gia­mai.

PIRMININKAS. Ačiū. Gal ga­li­me, ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me? Bal­suo­ja­me, ge­rai. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4977, bal­suoja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai už.

Ko­le­gos, Vy­riau­sy­bė siū­lo ypa­tin­gą sku­bą ir siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 18 die­ną. Gal čia už­tek­tų pa­pras­tos sku­bos? R. Baš­kie­nė gal ga­lė­tų at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą, gal čia pa­pras­tos sku­bos už­tek­tų, jei­gu 18 die­ną svars­to­me?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­rei­kia ypa­tin­gos sku­bos, bet sku­ba mums bū­tų pats ra­cio­na­liau­sias da­ly­kas, kad šio­je se­si­jo­je mes pa­jėg­tu­me pri­im­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu sku­bai? Pa­grin­di­nis, aiš­ku, Švie­timo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pir­mi­nin­ke, ir siū­lo­ma svars­ty­ti, kaip jau mi­nė­jau, bir­že­lio 18 die­ną. Ačiū.

 

16.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4982 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4982. Pra­ne­šė­jas – švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras A. Mon­ke­vi­čius. Pra­šau, mi­nist­re.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bė šių me­tų bir­že­lio 10 die­ną sa­vo nu­ta­ri­mu nu­ta­rė pa­teik­ti Sei­mui siū­ly­mą re­or­ga­ni­zuo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du ir šį siū­ly­mą ati­tin­kan­tį Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas yra pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 38 straips­nio 1 da­li­mi ir 2018 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da, kad vals­ty­bi­nį uni­ver­si­te­tą re­or­ga­ni­zuo­ja Sei­mas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu. Taip pat at­si­žvel­gus į Sei­mo 2017 me­tais pa­tvir­tin­tą Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes, taip pat at­si­žvel­gus į Sei­mo 2019 me­tų nu­ta­ri­mą „Dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to ter­mi­nų ir są­ly­gų“, at­si­žvel­gus į abie­jų uni­ver­si­te­tų se­na­tų ir ta­ry­bų pri­ta­ri­mą re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šo ir re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­no pro­jek­tams ir abie­jų uni­ver­si­te­tų pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2021–2025 me­tų rai­dos pla­no.

Šio siū­ly­mo tiks­las yra su­stip­rin­ti moks­lo ir stu­di­jų po­ten­cia­lą Šiau­lių mies­te sie­kiant pa­ten­kin­ti mies­to ir re­gio­no ben­druo­me­nės bei dar­bo rin­kos po­rei­kius. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tu siū­lo­ma kon­kre­čiai nuo 2021 m. sau­sio 1 d. re­or­ga­ni­zuo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du, pa­tvir­tin­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du są­ly­gų ap­ra­šą, pri­tar­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­du pla­nui, nu­ma­tant, kad Vy­riau­sy­bė, reng­da­ma vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų 2021–2025 me­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mų pro­jek­tus ir skirs­ty­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šas, at­si­žvelg­tų į šia­me pla­ne nu­ma­ty­tą fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kį ir vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Taip pat nu­sta­ty­ti, kad vi­si veiks­mai, su­si­ję su Šiau­lių uni­ver­si­te­to iš­re­gist­ra­vi­mu iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro, bū­tų at­lik­ti iki 2020 m. gruo­džio 31 d., bei pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios Šiau­lių uni­ver­si­te­to sta­tu­tą. Siū­lo­ma re­or­ga­ni­za­vi­mo da­ta yra še­šiais mė­ne­siais vė­les­nė, ne­gu Sei­mas pri­ta­rė 2019 me­tų nu­ta­ri­me. Tai yra su­si­ję su tuo, kad abie­jų uni­ver­si­te­tų ta­ry­bos, įver­ti­nu­sios il­gą ir su­dė­tin­gą re­or­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­dū­ros lai­ko­tar­pį, pa­siū­lė re­a­lų štai to­kį ter­mi­ną.

Taip pat siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gas ir pri­tar­ti re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­nui. Vil­niaus uni­ver­si­te­to sta­tu­to keis­ti ne­rei­kia, nes 51 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad uni­ver­si­te­tui da­ly­vau­jant re­or­ga­ni­za­vi­me, kai prie uni­ver­si­te­to pri­jun­gia­mi ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to sta­tu­tas nė­ra kei­čia­mas ar pil­do­mas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka, re­or­ga­ni­zuo­to Šiau­lių uni­ver­si­te­to veik­los tęs­ti­nu­mas bus už­tik­ri­na­mas ka­mie­ni­nio aka­de­mi­nio pa­da­li­nio, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos, veik­los są­ly­go­mis, tai yra pa­da­li­nys tu­rės aka­de­mi­nį ir ūki­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, kaip ir ki­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to ka­mie­ni­niai pa­da­li­niai. Aka­de­mi­jos veik­los per­spek­ty­vos ap­tar­tos rek­to­rių pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2021–2025 me­tų rai­dos pla­no.

Trum­pai dėl fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kio. Šiais me­tais Vy­riau­sy­bė nu­ma­tė skir­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tui 300 tūkst. eu­rų iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, 4 mln. 750 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­do pa­ra­mos lė­šų stu­di­jų ko­ky­bei ge­rin­ti ir Pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­tro stu­di­jų in­fra­struk­tū­rai at­nau­jin­ti. Iš uni­ver­si­te­to tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, skir­to Vil­niaus uni­ver­si­te­tui ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, jau skir­ta be­veik 32 mln. Di­džio­ji da­lis yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos fa­kul­te­to Moks­li­nių ty­ri­mų cen­tro pro­jek­tui, ku­ris bus įgy­ven­din­tas ki­tais me­tais. Pre­li­mi­na­rus lė­šų po­rei­kis 2021–2025 me­tams yra ap­skai­čiuo­tas ir iš­dės­ty­tas tei­kia­ma­me pro­jek­te. At­ly­gi­ni­mams su­vie­no­di­nti rei­kės šiek tiek dau­giau kaip 5,6 mln. eu­rų. Iš­dės­ty­ta yra kas­met, pra­de­dant nuo 2021 me­tų. Kaip mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bė nu­ma­tys reng­da­ma vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­nimo įsta­ty­mų pro­jek­tus pa­gal su­de­rin­tą su Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi po­rei­kį. La­bai glaus­tai tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. A. Ar­mo­nai­tė – pir­mo­ji. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Jū­sų ko­le­gė, jū­sų pirm­ta­kė mi­nist­rė at­ne­šė uni­ver­si­te­tų per­tvar­ką į Sei­mą. As­me­niš­kai pa­lai­kiau tą re­for­mą, ta­čiau ji ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo bū­tent iš vals­tie­čių ko­le­gų. Da­bar jūs jau dir­ba­te Vy­riau­sy­bė­je ir bu­vo ke­le­tas pro­gų tą re­for­mą tęs­ti, pa­vyz­džiui, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą su­jung­ti su Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tu, ta­čiau šios idė­jos, kaip su­pran­tu, yra at­si­sa­ky­ta. Ko­dėl jūs ma­no­te, kad ši kon­kre­ti per­tvar­ka pa­vyks, nes kol kas, at­ro­do, sėk­mės is­to­ri­jų uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si re­for­mo­je mes, de­ja, ne­tu­ri­me?

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Tai yra tre­čias jun­gi­mas. Pir­ma­sis jun­gi­mas ir­gi bu­vo la­bai prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas, bet jis bu­vo sėk­min­gas su­ku­riant Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą, pri­jun­giant prie stip­raus uni­ver­si­te­to, Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­s, ku­ri bu­vo ne­di­de­lė, ta­čiau iš tik­rų­jų šis jun­gi­mas pa­si­tei­si­no ir, at­ro­do, ko­ky­bė yra ge­ra, efek­ty­vu­mas ge­ras, tarp­tau­tiš­ku­mas ge­ras.

Ki­tas jun­gi­mas, kaip mes ži­no­me, – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, su­jun­giant Edu­ko­lo­gi­jos ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tus. Tre­čias štai šis, bet, pa­brė­žiu, ši­tas jun­gi­mas tur­būt pir­mas at­si­žvel­giant į vi­sas ap­lin­ky­bes, ką pa­sa­kė ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, kad Vy­riau­sybė ma­to efek­ty­vu­mą ta­da, kai pa­čios aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės ak­ty­viai įsi­trau­kia į pro­jekta­vi­mą, ge­rai su­pran­ta ar­gu­men­tus, ma­to per­spek­ty­vą, pri­ima ati­tin­ka­mai spren­di­mus. Šis at­ve­jis bū­tent toks yra. Tik­rai rei­kė­jo ne­ma­žai pa­dir­bė­ti. Dau­giau kaip me­tus bu­vo la­bai daug su­si­ti­ki­mų su abie­jų uni­ver­si­te­tų va­do­vais, se­na­tų at­sto­vais, ta­ry­bų na­riais. Te­ko la­bai il­gai dis­ku­tuo­ti, ar­gu­men­tuo­ti, įro­di­nė­ti, kaip ga­li­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­tui sa­vo mi­si­ją įgy­ven­din­ti ir štai ši­ta­me Lie­tu­vos re­gio­ne, pa­de­dant Šiau­lių uni­ver­si­te­tui trans­for­muo­tis į ka­mie­ni­nį pa­da­li­nį. Su­si­ta­ri­mai pa­siek­ti, aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės tuo, ma­nau, ti­ki. Tai jau yra do­ku­men­tai ir su­si­ta­ri­mai, pa­tvir­tin­ti ir Vy­riau­sy­bės kaip pre­li­mi­na­rus fi­nan­si­nis pla­nas, dėl ku­rio di­de­lių abe­jo­nių ne­ma­to­me. Ma­nau, kad dar dau­giau ga­li­my­bių at­si­ver­tų, kuo­met Vil­niaus uni­ver­si­te­tas su sa­vo po­ten­cia­lu ga­lė­tų Šiau­lių uni­ver­si­te­tui pa­dė­ti iš­lik­ti dau­giak­ryp­čiam uni­ver­si­te­tui, kur pe­da­go­gi­nės stu­di­jos do­mi­nuos, ta­čiau bus ir ki­tų, rei­ka­lin­gų šia­me re­gio­ne, – pir­mos pa­ko­pos, ant­ros pa­ko­pos, taip pat ir dok­to­ran­tū­ros stu­di­jų ga­li­my­bė.

Dėl ki­tų ga­li­my­bių jung­ti ki­tus uni­ver­si­te­tus ei­na­ma tuo pa­čiu ke­liu, ban­dant pro­jek­tą siū­ly­ti svars­ty­ti aka­de­mi­nėms ben­druo­me­nėms, kad jos tu­rė­tų ben­drą vi­zi­ją, kur­tų ši­to­kį pla­ną, ku­ris iš tik­rų­jų leis­tų ne su­ma­žin­ti vie­ne­tų skai­čių ar pa­siek­ti tik trum­pa­lai­kį efek­tą, bet iš tik­rų­jų su­kur­tų si­ner­gi­nį štai to­kį da­ri­nį, kaip ir tie mi­nė­ti at­ve­jai. Aš ma­nau, kad tik to­kie at­ve­jai ga­li bū­ti sėk­min­gi. Tarp kit­ko, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, ką re­ko­men­duo­ja Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų aso­cia­ci­ja, tai tik ši­to­kį ke­lią jie ma­to kaip sėk­min­gą, vi­si ki­ti ke­liai bū­da­vo ne­sėk­min­gi ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Aš ma­nau, kad to­kiu ke­liu ei­da­mi mes ga­li­me pa­tir­ti iš tik­rų­jų di­des­nę sėk­mę tvar­ky­da­mi uni­ver­si­te­tų tin­klą.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Pri­me­nu, yra daug no­rin­čių klaus­ti. Pra­šy­čiau trum­pai klaus­ti ir trum­pai at­sa­ky­ti, jei­gu ga­li­ma. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pri­sta­ty­ta­me nu­ta­ri­me yra straips­niai re­or­ga­ni­zuo­ti, pa­tvir­tin­ti, pri­tar­ti ir taip to­liau. Ta­čiau 5 straips­nis, ma­nau, vie­nas iš svar­bes­nių, ga­ran­tuo­jan­tis uni­ver­si­te­to tva­ru­mą, ypač Šiau­lių, yra toks abst­rak­tus – pa­siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei svars­tant 2021–2025 me­tų biu­dže­tą ir skirs­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gus at­si­žvelg­ti į po­rei­kį ir vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Ar ne­ga­li­ma Vy­riau­sy­bės kon­kre­čiau įpa­rei­go­ti api­brėž­ti kon­kre­čias fi­nan­sa­vi­mo lė­šas? Pa­siū­ly­mas vi­sa­da yra dis­kre­ci­nis, o ne im­pe­ra­ty­vi­nis.

Ant­ras da­ly­kas. Pri­me­nu, kad ly­giai prieš me­tus mes ati­dė­jo­me Vil­niaus ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mą, nes pa­si­ge­do­me sau­gik­lių, ku­rie už­tik­rin­tų…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …Šiau­lių uni­ver­si­te­to tva­ru­mą ir iš­li­ki­mą re­gio­ne. Ta­čiau nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Kas at­si­ti­ko, mi­nist­re, kad ta su­tar­tis tik su­pras­tė­jo, nors jūs ir…

PIRMININKAS. Pra­šom, mi­nist­re.

A. MONKEVIČIUS. Aš dar kar­tą kar­to­ju, tai bu­vo da­bar abie­jų uni­ver­si­te­tų su­si­ta­ri­mas, koks jis pa­siek­tas yra. Mes ska­ti­no­me iš tik­rų­jų dis­ku­si­ją, aiš­kų, skaid­rų ta­ri­mą­si, au­di­ta­vi­mą, pa­žiū­rė­jo­me, ko­kie iš­tek­liai, iš­skaid­ri­nant vi­są ši­tą fi­nan­si­nę sis­te­mą, ir jis yra pa­siek­tas. Aš ma­nau, jū­sų pa­siū­ly­mas taip pat yra… Aš per­skai­čiau Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, ant­ro­ji pa­sta­ba kaip tik ir siū­lo ne­pri­tar­ti, bet tvir­tin­ti štai ši­tą da­lį. Bet aš ten siū­ly­čiau įra­šy­ti ne „fi­nan­sa­vi­mą už­tik­rin­ti“, iš tik­rų­jų tą bū­tų sun­ku pa­da­ry­ti lai­kan­tis biu­dže­to for­ma­vi­mo įsta­ty­mo, bet pa­pil­dy­ti žo­džiu „pre­li­mi­na­rų“. Jei­gu Sei­mas tą pa­da­rys, pa­tvir­tins, tai bū­tų, aš su­tin­ku, tva­riau.

PIRMININKAS. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ge­riau vė­liau ne­gu nie­kad, tur­būt rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, bal­suo­jant už šį pro­jek­tą. Iš tie­sų tas del­si­mas pa­ken­kė Šiau­lių uni­ver­si­te­tui vien to­dėl, kad ne­aiš­kus sta­tu­sas ne­ska­ti­no stu­den­tų rink­tis šią aukš­tą­ją mo­kyk­lą. Ta­čiau aš la­bai pri­ta­riu ko­le­gai S. Tu­mė­nui dėl fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mos. Juk ta­pus Šiau­lių uni­ver­si­te­tui aka­de­mi­ja rei­kės su­vie­no­din­ti ir dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo me­to­di­ką. Ma­no ži­nio­mis, vien ki­tiems me­tams tam tiks­lui rei­kė­tų dau­giau kaip 2 mln. eu­rų – 2,3 mln. Jei­gu tai ne­bus už­tik­rin­ta ir ga­ran­tuo­ta, aš ma­nau, ga­li tas pro­ce­sas ne­pa­vyk­ti. Mi­nist­re, kur yra ga­ran­ti­ja, kad tik­rai Vy­riau­sy­bė skirs tą rei­kia­mą su­mą?

PIRMININKAS. Pra­šom.

A. MONKEVIČIUS. Aš pa­kar­to­siu tą pa­tį at­sa­ky­mą. Tik­rai mes ki­tų me­tų biu­dže­tą tur­būt ga­lė­si­me kar­tu su ju­mis, su Sei­mu, for­muo­ti ir nu­ma­ty­ti tas lė­šas. Čia pro­ble­mų ne­tu­rė­si­me, bet į at­ei­tį iš anks­to nu­ma­ty­ti tei­siš­kai tur­būt la­bai su­dė­tin­ga ir ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti tiks­liai. Yra nu­ma­ty­tas ki­tas prin­ci­pas, kad pro­jek­tas yra tei­kia­mas pa­gal pre­li­mi­na­rų lė­šų po­rei­kį de­ri­nant, bet mes ne­ži­no­me, vals­ty­bė­je ga­li bū­ti to­kia kri­zė, kad mes tik­rai ne­ga­lė­si­me to pa­da­ry­ti. Tai ma­žai ti­kė­ti­na. Bet įsta­ty­mai mū­sų to­kie, kad jų apei­ti ne­ga­li­me. Štai to­dėl Sei­mas tur­būt ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti tą da­lį ne pri­ta­ri­mu, o tvir­ti­ni­mu, įra­šant žo­dį „pre­li­mi­na­rus“, ir tai bus di­des­nė ga­ran­ti­ja, kad tik­rai tas lė­šų po­rei­kis bus nu­ma­ty­tas. For­muo­da­mi ki­tų me­tų biu­dže­tą, tik­rai nu­ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ačiū už pri­sta­ty­mą. Iš es­mės rei­ka­lin­gas spren­di­mas. Svei­ki­nu, kad mes jį tu­ri­me šian­dien Sei­me ant sta­lo. Kaip ir ki­ti ko­le­gos sa­kė, aiš­ku, kad lai­ko fak­to­rius vi­sų pir­ma ne­pa­dė­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­tui iš­lai­ky­ti po­zi­ci­jas, ir čia yra tur­būt vie­nin­te­lis re­a­lus sce­na­ri­jus – per in­teg­ra­ci­ją į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą iš­lai­ky­ti aukš­tą­jį moks­lą Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­ne, pa­stip­ri­nant tik­rai stip­raus uni­ver­si­te­to ko­ky­bi­niais in­dė­liais.

Bet ma­no klau­si­mas ir­gi yra su­si­jęs su fi­nan­sais. Ko­kie šiuo me­tu yra… Ži­no­me, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tu­rė­jo fi­nan­si­nių sun­ku­mų iš­si­lai­ky­ti. Ko­kia yra šiuo me­tu, sa­ky­ki­me, jų kup­ra, ko­kie fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, sko­los? Ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti ši­tą?

A. MONKEVIČIUS. Mes šiais me­tais esa­me nu­ma­tę 300 tūkst. eu­rų tam, kad ga­lė­tu­me pa­dė­ti uni­ver­si­te­tui iš­lai­ky­ti tą dar­bo už­mo­kes­tį, ku­rį tu­ri iš­lai­ky­ti. Iš tik­rų­jų pa­grin­di­nė fi­nan­si­nė naš­ta su­si­de­da iš to, kad uni­ver­si­te­te pa­gal tuos stan­dar­tus, ku­riuos tu­ri Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ar ki­ti uni­ver­si­te­tai, yra ga­na daug per ma­žų stu­den­tų gru­pių. Ne­ren­ta­bi­lios gru­pės su­da­ro ši­tą fi­nan­si­nę naš­tą. Kaip aš mi­nė­jau, šie­met vien tik tam bus skir­ta 300 tūkst. eu­rų gre­ta 4,75 mln. struk­tū­ri­nių lė­šų, ku­rios bus skir­tos tiek minkš­ta­jai, tiek kie­ta­jai da­liai, pa­de­dant uni­ver­si­te­tui su­kur­ti pe­da­go­gi­nį cen­trą. Tos lė­šos taip pat šiais me­tais bus pra­dė­tos nau­do­ti.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Tur­būt ne­iš­ven­gia­mas pro­ce­sas, gy­ve­ni­mas ei­na į prie­kį. Aiš­ku, liūd­na ir gai­la, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nė taip ir ne­su­lau­kė tos die­nos, kuo­met jiems bū­tų pa­tvir­tin­ta, kad jie ga­lės iš­lai­ky­ti bent mi­ni­ma­lų au­to­no­miš­ku­mą. Jie įsi­vaiz­da­vo, kad ir to­liau ga­lės sa­vo fa­kul­te­te, bū­da­mi ben­druo­me­nė­je, spręs­ti aka­de­mi­nius klau­si­mus, tu­rė­da­mi sa­vo se­na­tą. Bet, aiš­ku, tas tur­būt bus jau ne­įma­no­ma. Tai Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tam­pa tie­sio­gi­niu pa­da­li­niu, ku­rio per­so­na­lu taip pat rū­pin­sis Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­ra­tas ir vi­si ki­ti pa­da­li­niai.

Aš tik no­rė­jau pa­klaus­ti, ar tie žmo­nės, ku­rie iki šiol tu­rė­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­to di­plo­mus, jei­gu pa­me­tę po me­tų ar po dve­jų kreip­tų­si dub­li­ka­to, ar gau­tų jau Vil­niaus uni­ver­si­te­to di­plo­mą? Ir kaip nuo šiol skai­ty­sis tie stu­den­tai, ku­rie šian­dien mo­ko­si Šiau­lių uni­ver­si­te­te, nuo ka­da jie įgis tei­sę tap­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tais? Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Nuo re­or­ga­ni­za­vi­mo da­tos, kuo­met Šiau­lių uni­ver­si­te­tas jau šių me­tų ga­le bus kaip ir už­da­ry­tas ir nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos taps Vil­niaus uni­ver­si­te­to aka­de­mi­ja, fa­kul­te­tu, ka­mie­ni­niu da­ri­niu. Aš ma­nau, kad at­sa­ky­mus rei­kė­tų taip pat grįs­ti tuo, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas la­bai ver­ti­na sa­vo re­pu­ta­ci­ją, lai­ko, kad tai yra vie­na iš di­džiau­sių uni­ver­si­te­to ver­ty­bių. Ir ma­nau, kad jie dėl sa­vo re­pu­ta­ci­jos iš tik­rų­jų pa­da­rys vis­ką, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­ja ir­gi tu­rė­tų to­kią pat re­pu­ta­ci­ją, kuo­met dar­buo­to­jai gau­tų to­kius pat at­ly­gi­ni­mus, kuo­met ko­ky­bė ne­nu­si­leis­tų ki­tų aka­de­mi­nių pa­da­li­nių ko­ky­bei. Man at­ro­do, tai yra la­bai svar­bu, tuo tu­ri ti­kė­ti abi aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės, o joms at­sto­va­vi­mas bus re­a­li­zuo­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to sta­tu­to nu­sta­ty­ta tvar­ka ly­giomis ga­li­my­bėmis.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ko­le­gos, vi­si no­ri kal­bė­ti už, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4982. Kaip pa­grin­di­nis, su­pran­ta­ma, siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų rei­kia? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną.

Pra­šom, S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Re­pli­ką ga­li­ma?

PIRMININKAS. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ka­dan­gi ne­lei­do­te kal­bė­ti, no­rė­čiau re­pli­ką pa­sa­ky­ti. Ne­si­no­rė­tų, kad iš ši­tos gar­bin­gos Sei­mo tri­bū­nos bū­tų aiš­ki­na­ma to­kia ne­tie­sa, kad Šiau­lių ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tui… Vil­niaus uni­ver­si­te­tui skir­ta 32 mln., o Šiau­lių uni­ver­si­te­tui – 4,5 mln. Tai yra ab­sur­dų ab­sur­das. Tie 32 mln. yra skir­ti Gy­vy­bės cen­trui ir Me­di­ci­nos fa­kul­te­tui – nie­ko ben­dro su Šiau­liais nė­ra. Ly­giai taip pat 4 mln. skir­ti prieš ket­ve­rius me­tus dar mi­nist­ro D. Pa­val­kio. Skir­ta tik 300 tūkst. Tai­gi no­rė­tų­si, kad tie­sa sklis­tų iš mū­sų žo­džių.

PIRMININKAS. Ačiū. Aka­de­mi­kas E. Jo­vai­ša. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, pra­šy­čiau sku­bos, jei­gu bū­tų ga­li­ma, dėl ši­to klau­si­mo, nes mums iš tik­rų­jų…

PIRMININKAS. Kas pra­šys? Kie­no var­du? Kas ga­li pa­pra­šy­ti? Pir­mi­nin­kas?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Ne­tu­ri­me nie­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Pir­mi­nin­kas yra. Jei­gu Pir­mi­nin­kas pra­šo sku­bos, tai ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pir­mi­nin­kas sa­ko, taip. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū.

 

16.31 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 pa­pil­dy­mo 52 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4964 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ačiū. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 pa­pil­dy­mo 52 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4964. T. To­mi­li­nas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, ko­le­ga.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu jū­sų teis­mui Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 52 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo įsta­ty­mu mes, ne­ma­žai Sei­mo na­rių iš įvai­rių frak­ci­jų, pa­brė­žiu, siū­lo­me iš­tai­sy­ti iš es­mės dis­kri­mi­na­ci­nę Už­im­tu­mo rė­mi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tą dėl COVID pa­ra­mos, ka­ran­ti­ni­nės pa­ra­mos, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims.

Kaip jūs ži­no­te, mes sky­rė­me ar­ti 70 tūkst. sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų pa­ra­mą – 256 eu­rus per mė­ne­sį. Iš es­mės ta pa­ra­ma su­vei­kė, nes la­bai di­de­lė da­lis sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių ja pa­si­nau­do­jo. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ta pa­ra­ma nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su ki­tų ša­lių pa­ra­ma sa­vo sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, ta­čiau dėl tam tik­rų įsta­ty­mų spe­ci­fi­kos, dėl tam tik­rų pro­cedū­ri­nių da­ly­kų šios pa­ra­mos ne­ga­vo 40 tūkst., apy­tiks­liai kal­bant, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių žem­dir­bių, ūki­nin­kų, smul­kių­jų ūki­nin­kų. Ir tai yra di­de­lė pro­ble­ma, ku­rią iš­kė­lė Sei­mo na­rė R. Pet­raus­kie­nė. Aš dė­kin­gas ir jai, ir ki­tiems Sei­mo na­riams, ku­rie ak­ty­viai įsi­trau­kė į šios pro­ble­mos spren­di­mą.

Po kon­sul­ta­ci­jų su Že­mės ūkio rū­mais, su že­mės ūkio mi­nist­ru, taip pat Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tu mes ra­do­me spren­di­mą šio įsta­ty­mo pa­vi­da­lu, kad bū­tent ko­vi­di­nė pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti skir­ta re­a­liai ūki­nin­kau­jan­tiems žmo­nėms iki va­di­na­mų­jų 4 eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­tų, tai yra iki 4 EDV.

Ko­kie yra ūki­nin­kai iki 4 EDV? Tai yra smul­kūs Lie­tu­vos ūkiai, ku­rie vis dar do­mi­nuo­ja mū­sų že­mės ūkio struk­tū­ro­je. Tik­rai eko­no­mi­ne pras­me gal­būt šie ūkiai ne­su­da­ro di­de­lės da­lies ver­tės gran­di­nė­je, ta­čiau so­cia­li­ne pras­me, de­mo­gra­fine pras­me tai yra vis dar di­džiau­sia ūki­nin­kų gru­pė ir mes ne­ga­li­me tie­siog jų taip tie­sio­giai dis­kri­mi­nuo­ti ir ne­leis­ti jiems pa­si­nau­do­ti ta pa­ra­ma, ku­ria pa­si­nau­do­ja ki­ti ūki­nin­kai, šiuo at­ve­ju la­biau pa­si­tu­rin­tys, stam­bes­ni, virš 4 va­di­na­mų­jų EDV.

Mes siū­lo­me mo­kė­ti šiek tiek ki­to­kią su­mą. At­si­žvelg­da­mi į tai, kad ūki­nin­kai iki 4 EDV tu­ri kiek ki­to­kias mo­kes­ti­nes prie­vo­les, jie ne­mo­ka so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ir mo­ka ma­žes­nį svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tį, siū­lo­me mo­kė­ti vien­kar­ti­nę 200 eu­rų iš­mo­ką du mė­ne­sius, trak­tuo­da­mi tą di­džiau­sios dis­kri­mi­na­ci­jos si­tu­a­ci­ją nuo ko­vo 16 die­nos iki ge­gu­žės 16 die­nos, kai mes ne­tu­rė­jo­me jo­kios pa­ra­mos bū­tent tai ka­te­go­ri­jai žmo­nių. Kaip ži­no­te, nuo ge­gu­žės 16 die­nos mes pri­ėmė­me įsta­ty­mą dėl vi­sų be­dar­bių rė­mi­mo vėl­gi tais pa­čiais 200 eu­rų, to­dėl ga­li­ma lais­vai trak­tuo­ti, kad bū­tent tie ma­žie­ji ūki­nin­kai, ku­rie re­gist­ruo­sis be­dar­biais, ga­lės gau­ti tą 200 eu­rų iš­mo­ką ir šiuo at­žvil­giu dau­giau pa­ra­mos jiems ir ne­rei­kia.

Taip pat mes spren­džia­me pro­ble­mą tų žmo­nių, ku­rie yra iki 4 EDV ir tu­ri dar­bo san­ty­kius, ma­žes­nius ne­gu mi­ni­ma­li al­ga. Vėl­gi mes esa­me da­vę ga­li­my­bę to­kiems žmo­nėms nau­do­tis sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių­jų pa­ra­ma – 257 eu­rais. Tai šiuo at­ve­ju nė­ra jo­kio pa­grin­do dis­kri­mi­nuo­ti smul­kes­nių ūki­nin­kų. Vi­sa ta dis­kri­mi­na­ci­ja at­si­ra­do to­dėl, kad Už­im­tu­mo rė­mi­mo įsta­ty­mas duo­da nuo­ro­dą į So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą, o ta­me So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me yra api­brė­ži­mas, kas yra sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tis, ir kaž­ko­dėl, tiks­liau, aiš­ku, ko­dėl, dėl tam tik­rų mo­kes­ti­nių niu­an­sų, į sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čio as­mens api­brė­ži­mą ne­pa­ten­ka ūki­nin­kai iki 4 EDV. Tai yra vi­siš­kai spe­ci­fi­nė so­cia­li­nio drau­di­mo ir že­mės ūkio sis­te­mos są­vei­kos erd­vė, bet mū­sų kri­zi­nės si­tu­a­ci­jos, ko­vi­do pa­sek­mių at­žvil­giu tai tik­rai vi­sai ne­tu­ri jo­kios reikš­mės ir mes vi­sai ne­tu­ri­me jo­kio pa­grin­do dis­kri­mi­nuo­ti to­kią di­de­lę gy­ven­to­jų gru­pę. Aš mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai ko­le­gų. V. Ačie­nė – pir­mo­ji. Pra­šau.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, iš tik­rų­jų ne­skai­čia­vau, kiek kar­tų yra kei­čia­mas tas Už­im­tu­mo įsta­ty­mo 51 punk­tas. Vis ko­kia nors ka­te­go­ri­ja žmo­nių, taip sa­kant, lie­ka už bor­to. Da­bar gal jau ir pas­ku­ti­nė, ku­ri bu­vo pa­mirš­ta iki šiol. Ma­no klau­si­mas, kiek žmo­nių bū­tų ir ko­kia su­ma rei­ka­lin­ga?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, pro­jek­tas yra reng­tas kar­tu su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, jei­gu mes su­ge­bė­tu­me bū­tent pri­im­ti pa­gal šiuos kri­te­ri­jus, tai mes kal­ba­me apie 30 tūkst. ūki­nin­kų, ku­rie ne­tu­ri dar­bo san­ty­kių, ir apie 10 tūkst. tų, ku­rie tu­ri dar­bo san­ty­kius iki vie­nos mi­ni­ma­lios al­gos.

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­jau pa­klaus­ti. Sa­ky­ki­me, ūki­nin­kas, 4 EDV yra tik­rai la­bai ma­žas ūkis, gal­būt jis ko­kią nors in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­do ša­lia ūki­nin­ka­vi­mo, tai ku­rią jis gaus, ar tą, ku­rią jūs siū­lo­te, ar už in­di­vi­du­a­lią veik­lą tą 257 eu­rų iš­mo­ką. Ku­rią?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Jei­gu mes kal­ba­me apie ūki­nin­kus iki 4 EDV, o tai yra ūkis, ži­no­te, mes ką tik kal­bė­jo­me su A. Stan­či­ku, tai nė­ra mū­sų kla­si­ki­ne pras­me, kaip mes įsi­vaiz­duo­ja­me lie­tu­viš­ką kai­mą, sa­ky­ki­me, iš sa­vo pa­tir­ties, tai nė­ra la­bai ma­žas ūkis – trys ke­tu­rios kar­vės, 10 hek­ta­rų ar­ba 100 broi­le­rių, tai nė­ra la­bai ma­žas ūkis, tai nor­ma­lus ūke­lis. To­kių lie­tu­viš­kų ūke­lių yra tik­rai ne­ma­žai mū­sų re­gio­nuo­se ir la­bai keis­ta, kad tie žmo­nės iš vi­so jo­kios pa­ra­mos ne­ga­vo. Tai kaip mes ga­li­me to­kius žmo­nes dis­kri­mi­nuo­ti ir at­ri­bo­ti nuo ko­vi­di­nės pa­ra­mos?

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gai­džiū­nas.

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Ačiū. Aš, aiš­ku, pa­lai­ky­siu, bet tų ūkių ne­ma­žai yra smul­kių, bet yra to­kių gud­rau­jan­čių, ku­rie re­gist­ruo­ja ūkį ir ne­dir­ba, o že­mę dir­ba ki­ti, pa­tys de­kla­ruo­ja, tie va­di­na­mie­ji so­fos ūki­nin­kai. Ar ne­bus čia tarp tų la­bai daug įsi­mai­šiu­sių va­di­na­mų­jų so­fos ūki­nin­kų, kaip jūs gal­vo­ja­te?

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą ir už pa­gal­bą ren­giant šį įsta­ty­mą. Iš es­mės yra ap­si­spręs­ta nau­do­tis jau ga­lio­jan­čia že­mės ūkio po­li­ti­kos prak­ti­ka, kai yra su­ku­ria­mi tam tik­ri kri­te­ri­jai. Vie­nas iš kri­te­ri­jų yra tai, kad ūki­nin­kas tu­ri de­kla­ruo­ti pa­sė­lius – ne tik pie­vas, ga­nyk­las, bet ir pa­sė­lius, ar­ba tu­ri tu­rė­ti tą va­di­na­mą­jį są­ly­gi­nį gy­vu­lį. Bū­tent tai bus pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, at­ri­bo­sian­tis dau­gy­bę tų va­di­na­mų­jų so­fos ūki­nin­kų. Jie tik­rai pa­ra­mos ne­gaus, nes daž­niau­siai tai yra tur­tin­gi žmo­nės iš mies­to, tu­rin­tys tam tik­rą že­mės plo­tą kur nors kai­me. Bū­tent ta ka­te­go­ri­ja žmo­nių ne­gaus ir to­kiu bū­du apie 60 % iš to di­de­lio skai­čiaus for­ma­lių ūki­nin­kų ne­pa­teks po ši­ta pa­ra­ma, ir mes ga­lė­si­me aiš­kiai de­kla­ruo­ti, kad so­fos ūki­nin­kai šios pa­ra­mos ne­gau­na.

PIRMININKAS. A. Ši­mas. A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ko­le­ga, iš tik­rų­jų kai kas iš­gir­dęs, kad vėl že­mės ūkiui ski­ria­ma pa­ra­ma, sa­kys – vėl čia „gy­vu­lių ūkis“, tai že­mės ūkis per daug re­mia­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ar­ba per di­de­les leng­va­tas tu­ri mo­kes­čių po­li­ti­ko­je. Bet vis dėl­to, jei­gu šian­dien pa­žiū­rė­tu­me į tuos 5 mlrd., ku­riuos mes ski­ria­me ap­skri­tai esa­mai pro­ble­mai pan­de­mi­jos, tos eko­no­mi­nės kri­zės, ku­ri ne tik šiuo me­tu yra, bet ji, ma­tyt, ko ge­ro, bus di­dė­jan­ti, ar iš tik­rų­jų pa­kan­ka­mai yra skir­ta že­mės ūkiui? Pa­pras­tai že­mės ūkis ne tik su­ku­ria dar­bo vie­tas kai­me, bet jis la­bai daug vie­tų su­ku­ria ir mies­te. Tai yra vi­sa per­dir­ba­mo­ji pra­mo­nė, pre­ky­ba, trans­por­tas, kur iš tik­rų­jų, jei­gu ne­bus žem­dir­bio, ne­bus ir ši­tų vie­tų. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

A. STANČIKAS (LVŽSF). …ši­tos lė­šos, kurios yra ski­ria­mos že­mės ūkiui, taip pat lie­čia ir per­dir­ba­mą­ją pra­mo­nę. Gal­būt ne vi­sai tie­sio­giai, bet šian­dien mes kal­ba­me apie jos, sa­ky­kim, iš­lai­ky­mą, kad šian­dien ji ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti ir tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se.

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Klau­si­mas ir yra, ar pa­kan­ka­ma su­ma nuo ši­tų 5 mlrd. yra ski­ria­ma že­mės ūkiui?

T. TOMILINAS (LVŽSF). An­drie­jau, jū­sų klau­si­mas… Aš per­leis­čiau tą klau­si­mą jums, nes jūs esa­te kai­mo po­li­ti­kos vie­nas iš for­muo­to­jų. Aš ma­nau, kad ne­pa­kan­ka­ma. Ma­nau, kad dau­ge­lis iš čia esan­čių, at­ėję į Sei­mą, tik­rai sva­jo­jo pa­dė­ti kaip nors tam šei­mos ūkiui. Tam ūkiui, ku­ris tu­ri ma­žiau­siai pa­ra­mos, ku­ris tu­ri ma­žiau­siai ga­li­my­bių nau­do­tis to­mis la­bai ga­lin­go­mis Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nė­mis, kur yra mi­li­jo­nai skirs­to­mi stam­bes­niems ūki­nin­kams, kur yra Eu­ro­pos Są­jun­gos įvai­rūs sun­kūs rei­ka­la­vi­mai. Čia mes spren­džia­me so­cia­li­nę pro­ble­mą. Mes vis dar tu­ri­me 40 tūkst. žmo­nių, ku­riuos dėl įsta­ty­mų spe­ci­fi­kos mes tie­siog at­ri­bo­jo­me nuo so­cia­li­nės pa­gal­bos, ku­rią su­tei­kė­me vi­siems sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems. Šiuo at­ve­ju čia nė­ra vien tik­tai že­mės ūkio po­li­ti­kos ele­men­tas. Čia la­bai svar­bu ma­ty­ti ir so­cia­li­nį as­pek­tą, gal­vo­ti apie kai­mo per­ka­mą­ją ga­lią, ku­ri aiš­kiai su­ma­žė­jo. Tas ma­žas ūki­nin­kas, iš es­mės ne­tu­rin­tis ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos prie­mo­nė­mis, dar ir į tur­gų ne­ga­lė­jo nu­vež­ti sa­vo pro­duk­ci­jos dėl vi­siems ži­no­mų prie­žas­čių. Mes pa­li­ko­me žmo­gui ba­do die­tą ir da­bar tu­ri­me ga­li­my­bę iš­tai­sy­ti šią klai­dą.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko­te? A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga ir ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, ne­rei­kia pyk­ti, bet ši­tas įsta­ty­mas tie­sio­giai su­sie­tas su „gy­vu­lių ūkiu“, nes ūki­nin­kas iki 4 EDV ga­li tu­rė­ti, ro­dos, de­šimt kar­vių ar­ba ki­to­kių ra­guo­tų… (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi čia yra gy­vu­lių ūkis. Bet ma­no pa­sta­ba. Ger­bia­mas To­mai, jūs ne­at­sa­kė­te į ko­le­gos klau­si­mą. Ar pen­si­nin­kas, ku­ris gaus 200, yra smul­kus ūki­nin­kas iki 4 EDV, gaus dar pa­pil­do­mai? Ar sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tis ar­ba dir­ban­tis pa­gal dar­bo su­tar­tis, ku­ris gaus ar­ba ne­dar­bo iš­mo­ką, ar­ba 247, kaip ūki­nin­kas to­kią gaus pa­pil­do­mai?

Ir svar­biau­sia. Ar jūs ma­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to pir­mą­ją es­mi­nę pa­sta­bą, nes…

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ma­čiau.

A. SYSAS (LSDPF). …jūs de­da­te į to­kį straips­nį, ku­ria­me kal­ba­ma apie dar­bą. Čia yra vi­siš­kai ki­to­kie san­ty­kiai. Ačiū.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­le­gos, at­sa­ky­siu grei­tai dėl pro­ce­dū­ri­nio klau­si­mo. Ma­čiau Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, bet, pa­ti­kė­ki­te, kri­zės me­tu vi­siš­kas for­ma­liz­mas ma­nęs vi­siš­kai ne­ten­ki­na. Mes ne vie­ną įsta­ty­mą ko­re­ga­vo­me šio­mis ap­lin­ky­bė­mis ir dar ne taip su­dar­kė­me. Ši­tas straips­nis ga­lios ne tiek il­gai. Pro­ble­mos čia di­de­lės nė­ra. Tik­rai ten yra to­kia ben­dro po­bū­džio pa­sta­ba. Kaip pa­va­din­si, taip ne­pa­ga­din­si įsta­ty­mo ir straips­nio.

Bet kal­bant apie jū­sų to­kį es­mi­nį klau­si­mą, aš čia at­sa­kau – ne. Jei­gu žmo­gus gau­na 200 eu­rų ne­dar­bo iš­mo­ką, ši­tos iš­mo­kos ne­gau­na. Jei­gu jis yra pen­si­nin­kas, šiuo atveju ga­lios ly­giai ta pa­ti tvar­ka kaip ir ūki­nin­kams virš 4 EDV, nes jis da­bar gaus ir 200 iš­mo­ką pen­si­jos, ir 257 pui­kiau­siai gaus ko­vi­di­nės pa­ra­mos. Ko­dėl ma­žes­nis ūki­nin­kas tu­ri bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mas ir ne­gau­ti kaž­ku­rios iš tų dvie­jų iš­mo­kų? Šiuo at­ve­ju aš at­sa­kau la­bai tiks­liai jums, jei­gu jis tu­ri dar­bo san­ty­kius, taip, jis ne­gaus, bet jei­gu jo dar­bo san­ty­kių pa­ja­mos yra ma­žes­nės už mi­ni­ma­lią al­gą, mes ne­se­niai vi­si kar­tu pri­ėmė­me spren­di­mą, kad vi­si stam­bes­ni ūki­nin­kai ga­li gau­ti ir šią pa­ra­mą, tai čia ga­lios ly­giai tas pats prin­ci­pas. Šiuo at­ve­ju nė­ra jo­kios dis­kri­mi­na­ci­jos, bet yra di­de­lės ne­tei­sy­bės iš­tai­sy­mas.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal iš tik­rų­jų tie­sos po­žiū­riu tur­būt tie žmo­nės ir pen­si­nin­kai ga­lė­tų gau­ti tą iš­mo­ką, nes ne­gau­na pa­ja­mų. Ta­čiau no­rė­čiau pa­klaus­ti ki­to klau­si­mo, kaip bus nu­spręs­ta, ku­riems duo­ti, ku­riems ne, nes kai ku­rie ūki­nin­kais yra ūki­nin­kau­jan­tys, kai ku­rie, pa­vyz­džiui, mul­čiuo­jan­tys pie­vas, ir­gi įsi­ra­šė kaip ūki­nin­kai? Ma­nau, kad ne­vie­no­dos tu­rė­tų bū­ti tai­syk­lės ir tei­sės, nes ūki­nin­kau­jan­tis ūki­nin­kas dir­ba, jis ver­tas tur­būt to, nes tos pa­ja­mos ne­už­tik­rin­tos ir pa­gal tie­sio­gi­nes iš­mo­kas. Ar bus čia kaip nors separuo­ja­ma, ar ūki­nin­kais bus tie, ku­rie iš­nuo­mo­jo tech­ni­ką ar­ba tu­ri žmo­gų, pa­pras­čiau­siai smul­ki­na pie­vas ir va­di­na save ūki­nin­kais? Ačiū.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą, Ed­mun­dai. Čia tik­rai bū­tent klau­si­mas į de­šim­tu­ką. Mes siū­lo­me, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­gal de­kla­ruo­tus pa­sė­lius ir są­ly­gi­nius gy­vu­lius „Sod­rai“ ir Už­im­tu­mo tar­ny­bai pa­teik­tų bū­tent tą ūki­nin­kų są­ra­šą, taip pat jie tu­rės bū­ti de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą kai­me ir taip to­liau. Yra tų kri­te­ri­jų, ku­rie pa­dės at­ri­bo­ti so­fos ūki­nin­kus ir pa­ra­mą mak­si­ma­liai taik­liai gaus bū­tent ūki­nin­kau­jan­tys žmo­nės.

Jei­gu jūs ma­no­te, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti dar koks nors kri­te­ri­jus, pra­šau siū­ly­ti įsta­ty­mo pa­tai­są, aš la­bai no­rė­čiau pa­pra­šy­ti, nau­do­da­ma­sis pro­ga, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to var­du sku­bos dėl šio įsta­ty­mo, nes jei­gu mes no­rė­tu­me jį pri­im­ti iki se­si­jos pa­bai­gos, mes tai sku­bai tu­rė­tu­me pri­tar­ti. Vy­riau­sy­bė, pre­li­mi­na­riai mes kal­bė­jo­me su S. Skver­ne­liu, ga­lės tą iš­va­dą pa­teik­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už no­rė­tų kal­bė­ti R. Pet­raus­kie­nė. Pra­šom.

R. PETRAUSKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pra­ne­šė­jas vis­ką la­bai ge­rai pa­pa­sa­ko­jo. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kiau jau anks­čiau, bet mes kar­tu su ko­le­go­mis jį pa­to­bu­li­no­me ir įve­dė­me tam tik­rus drau­di­mus, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma šio­mis iš­mo­ko­mis. Trum­pai sa­kant, ka­ran­ti­nas pa­lie­tė vi­sus vie­no­dai ir di­fe­ren­ci­juo­ti pa­gal ūkio dy­dį nė­ra so­cia­liai at­sa­kin­ga. Iki 4 EDV yra ma­žes­nie­ji ūki­nin­kai. Jie mo­ka ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, ma­žes­nį pri­va­lo­mą­jį so­cia­li­nį drau­di­mą. Tai – ūki­nin­kai, ku­rie au­gi­na dar­žo­ves, tu­ri kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą, už­si­i­ma smul­kiais rei­ka­lais. Šia pa­tai­sa sie­kia­ma pa­nai­kin­ti šią dis­kri­mi­na­ci­ją ir su­teik­ti pa­gal­bą ūki­nin­kams, ku­rie bu­vo vi­siš­kai už­mirš­ti ir ne­ga­vo Už­im­tu­mo įsta­ty­mo straips­ny­je nu­ro­dy­tų iš­mo­kų – 257 eu­rų. La­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir pa­ti bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Be­si­ruoš­da­mi di­džia­jam ko­ro­ni­nių pi­ni­gi­nių mai­še­lių mė­ty­mui iš po­li­ti­nio ma­lūns­par­nio vals­tie­čiai su­si­grie­bė, kad nė­ra mai­še­lio smul­kie­siems ūki­nin­kams. Da­bar sku­ba­ma bū­tent pra­stum­ti įsta­ty­mą, ku­ria­me bū­tų įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad jie ir­gi tu­rė­tų sa­vo vien­kar­ti­nę 200 eu­rų do­zę, užuot su­da­rius ga­li­my­bes ūki­nin­kui iš­sau­go­ti sa­vo oru­mą ir už sa­vo kad ir smul­kias pa­ja­mas tu­rė­ti to­kį at­ly­gi­ni­mą, ku­rį bū­tų ne gė­da at­neš­ti šei­mai. Bū­tent aš kal­bu apie gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mą, ne do­zių mai­še­lį – tai yra šios val­dan­čio­sios pri­ori­te­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me. Ko­le­gos, kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo Už­im­tu­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4964, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę – bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 85, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pir­mi­nin­ke, ne­ma­tau. Taip? Kaip pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų rei­kia? Ne. Siū­lo­ma svars­ty­ti po to, kai jau ap­svars­tys pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Ga­li­me taip su­tar­ti? R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). No­riu pa­pra­šy­ti, kad bū­tų pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes tai yra ne­ma­ža pi­ni­gų su­ma.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. O ka­da svars­to­me?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Sku­bos tvar­ka. Pri­klau­sys nuo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kai gau­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

PIRMININKAS. Kas pa­siū­lys sku­bos tvar­ką?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Mes kal­bė­jo­me ir su Pir­mi­nin­ku. Kur yra?

PIRMININKAS. Nė­ra Pir­mi­nin­ko. De­ja, for­ma­liai…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ką tik kal­bė­jo­me, kad rei­kė­tų sku­bos tvar­ka, jei­gu bus pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Mums rei­kia, kad Pir­mi­nin­kas pa­siū­ly­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Vi­ce­pir­mi­nin­kė pa­siū­lys.

PIRMININKAS. Frak­ci­ja ga­li pa­siū­ly­ti. Frak­ci­jos var­du.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to var­du aš juk pra­šau, ne sa­vo.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Sa­ko, ko­mi­te­tas ga­li.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos. J. Ja­ru­tis. Sku­bos tvar­ka.

J. JARUTIS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šo­me sku­bos tvar­kos dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­ta­ria­me.

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas 2-7.1… O ko­kią da­tą nu­sta­to­me? Da­ta. Ku­ri bir­že­lio die­na? Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja gal ga­lė­tų pa­sa­ky­ti? R. Baš­kie­nė. Ko­kia re­a­li da­ta? Jūs ir ko­mi­te­to na­rė. Bir­že­lio 23 die­na tin­ka?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ban­dy­ki­me bir­že­lio 23 die­ną.

PIRMININKAS. Bir­že­lio 23 die­na. Ačiū. Pri­ta­ria­te? Pri­ta­ria­me.

 

16.52 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4996 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­ti dar­bo­tvarkės 2-7.1 ir 2-7.2 klau­si­mai – pro­jek­tai Nr. XIIIP-4996 ir Nr. XIIIP-4954. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę pa­teik­ti. Pir­miau­sia dėl Sei­mo pro­gra­mos pa­kei­ti­mo. Pa­tei­ki­mas, svar­s­ty­mas ir pri­ėmi­mas. A. Ši­rins­kie­nė, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Pra­šom, pir­mi­nin­ke.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau tie­siog…

PIRMININKAS. Per mik­ro­fo­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). …pa­pra­šy­ti leis­ti pa­pil­dy­ti Sei­mo dar­bų pro­gra­mą Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Ga­li­me pri­tar­ti? At­si­pra­šau, svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­te.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4996. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, – bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Pri­tar­ta. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4996) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.54 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4954 (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4954. Pra­šom, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, tie­siog la­bai trum­pas pri­sta­ty­mas. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma su­teik­ti Lie­tu­vos po­li­ci­jai, po­li­ci­jos va­do­vui anks­čiau tu­rė­tą asig­navi­mų val­dy­to­jo sta­tu­są, kad Lie­tu­vos po­li­ci­ja tu­rė­tų iš es­mės di­des­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą ir ga­lė­tų at­sa­kin­gai val­dy­ti jai vals­ty­bės su­teik­tus asig­na­vi­mus. Bū­tų tiek. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, sa­ky­ki­te, kas pa­stū­mė­jo to­kį siū­ly­mą? Jūs taip la­ko­niš­kai jį pri­sta­tė­te, bet tai yra ga­na svar­bus spren­di­mas, ku­ris po­li­ci­ją pa­da­ro at­ski­ru asig­na­vi­mų val­dy­to­ju. Ar tai bu­vo ko­kios nors dis­ku­si­jos su pro­fe­si­ne są­jun­ga? Ar pats Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ini­ci­ja­vo? Tai yra ga­na svar­bus spren­di­mas, už­tik­ri­nan­tis il­go lai­ko­tar­pio fi­nan­sa­vi­mą, ku­ris ma­ži­na kar­tu ir lanks­tu­mą mi­nist­ro sri­ty­je esan­čios sri­ties fi­nan­sa­vi­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė čia, be abe­jo, bus rei­ka­lin­ga, nes ki­taip ir bū­ti ne­ga­li, ir tą Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­ste­bė­jęs. Tie­siog bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad daug ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tik­rai yra ne ­ma­žiau reikš­min­gos Lie­tu­vos gy­ve­ni­mui ir vie­ša­jai tvar­kai, tu­ri ga­li­my­bę tvar­ky­tis asig­na­vi­mus, yra asig­na­vi­mų val­dy­to­jai. Tai šiuo at­ve­ju tie­siog ma­tant, kaip sėk­min­gai vyks­ta po­li­ci­jos re­for­ma ir ko­kia yra di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė ten dir­ban­čių as­me­nų, ma­ny­čiau, kad tą tei­sę tik­rai ga­lė­tu­me su­teik­ti, be abe­jo, iš­klau­sę ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­ma Sei­mo na­re, ar jūs ne­ma­no­te, kad iš tik­rų­jų prie mi­nis­te­ri­jos yra dar ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri už­tik­ri­na vie­šą­jį sau­gu­mą. Jei­gu kal­bė­tu­me apie sis­te­mi­nį po­ky­tį ir po­žiū­rį, tai ar jiems ne­rei­kė­tų su­teik­ti ir­gi sa­va­ran­kiš­ko asig­na­vi­mų val­dy­to­jo tei­sės?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tai Vy­riau­sy­bė tu­rės ga­li­my­bę ir ap­svars­ty­ti, teik­da­ma iš­va­das, šį klau­si­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pri­tar­ti, bet taip pat pa­dis­ku­tuo­ti ir pa­ieš­ko­ti sis­te­mi­nių spren­di­mų – ko­kios tos ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų tu­rė­ti tą aukš­čiau­sią įsta­ty­mo ly­giu įtvir­tin­tą fi­nan­si­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ar pa­gal tai, kiek fi­nan­sų ad­mi­nist­ruo­ja? Ar pa­gal tai, kiek žmo­nių to­je sri­ty­je dir­ba? Ar pa­gal tai, ko­kia gal­būt jaut­ri sri­tis po­ky­čiams yra? Kaž­ko­kių rei­kia sis­te­mi­nių spren­di­mų, o ne ad hoc pa­siū­ly­mų, kad gal­būt vie­no ar ki­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius pa­no­ro bū­ti la­biau ne­pri­klau­so­mas, ir štai mes įka­la­me tai la­bai aiš­kiai įsta­ty­me. Kvie­čiu pa­ieš­ko­ti sis­te­mi­nių spren­di­mų.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė – prieš.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tik vie­ni me­tai, kuo­met bu­vo kon­so­li­duo­tas vi­sų vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bų biu­dže­tas. Jis pa­skirs­to­mas pa­gal ins­ti­tu­ci­jų po­rei­kį vie­ną­kart per me­tus ir di­de­lių in­ter­ven­ci­jų mi­nis­te­ri­ja ne­da­ro per biu­dže­ti­nius me­tus. Čia yra ra­ci­jos to­dėl, kad ma­tai vi­sų tar­ny­bų ben­drą po­rei­kį, ma­tai, kaip ga­li­ma tar­ny­bo­je da­ry­ti sis­te­mi­nius po­ky­čius, kal­bant apie dar­bo už­mo­kes­tį ar ap­rū­pi­ni­mą. To­dėl gal­vo­ju, kad pa­da­ry­tas žings­nis kon­so­li­duo­jant vi­są biu­dže­tą ir pa­skirs­tant vie­ną sy­kį ins­ti­tu­ci­joms… jie tam­pa pas­kui asig­na­vi­mų val­dy­to­jais ir įgy­ven­di­na tą biu­dže­tą. Me­tų pa­bai­go­je, jei­gu yra tau­py­mų, tai mes at­si­žvel­gia­me taip pat į jų va­do­vų spren­di­mus, kur rei­kia dau­giau skir­ti lė­šų ar iš­mo­kė­ti už ge­rą tar­ny­bą ir įver­tin­ti pa­rei­gū­nus. Ne­ma­tau, kad tas spren­di­mas da­bar vie­ną ins­ti­tu­ci­ją iš­skir­ti iš ben­dro fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio… To­dėl aš su­si­lai­ky­siu dėl šio pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re ir Sei­mo na­re. Ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4954. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 1, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, su­pran­ta­ma. Rei­kės Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės? Rei­kės. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl to? Ačiū. Ir tur­būt… Kokią siū­lo­me da­tą?

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Bir­že­lį? (Bal­sas sa­lė­je) Ru­dens se­si­jo­je. Siū­lo­ma ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ačiū.

Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. Šiau­lie­nė. Pra­šom.

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną P. Urb­šys. Pra­šom. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų aš ne­ga­lė­jau iš­reikš­ti sa­vo va­lios, nes pa­si­me­čiau. Sei­mo na­riai, ku­rie sis­te­min­gai lau­žo Kon­sti­tu­ci­ją, iš Sei­mo tri­bū­nos sa­ko, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą rei­kia pa­da­ry­ti at­ski­ru asig­nuo­to­ju, o vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė, ku­ri tu­ri dau­gu­mos po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą, tam prieš­ta­rau­ja. Aš ne­su­pran­tu, ar tai yra tam tik­ras ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nist­re? O kad jūs nu­ke­lia­te į ru­de­nį, tai sa­vo­tiš­kai žai­džia­te ir su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu. Kas ru­de­nį pri­imi­nės ši­tą įsta­ty­mą?

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, iš­si­aiš­kin­si­te svars­ty­mo me­tu. Mi­nist­rė no­ri at­sa­ky­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mas Po­vi­lai, vi­si esa­me Sei­mo na­riai ir Sei­mo na­riai ga­li tu­rė­ti įsta­ty­mo pro­jek­to tei­ki­mo tei­sę, jos nie­kas ne­ga­li už­draus­ti, ar iš dau­gu­mos, ar iš opo­zi­ci­jos. Su ma­ni­mi ne­si­ta­rė pa­tei­ku­si Sei­mo na­rė, ji ma­to, kad tai bus nau­din­ga, ir pa­tei­kė sa­vo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai ne­pai­nio­ki­te, dvie­jų skir­tin­gų is­to­ri­jų į vie­ną nie­kaip ne­su­pla­ki­te, o Vy­riau­sy­bė pa­teiks sa­vo nuo­mo­nę, taip pat ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nė bus pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je.

 

17.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio plėt­ros ban­ko stei­gi­mo ir vals­ty­bės da­ly­va­vi­mo kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4966 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės. Im­si­mės 2-8 klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio plėt­ros ban­ko stei­gi­mo ir vals­ty­bės da­ly­va­vi­mo kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4966. Pra­ne­šė­jas V. Ąžuo­las jau tri­bū­no­je. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. No­riu pri­sta­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl Vals­ty­bi­nio plėt­ros ban­ko stei­gi­mo ir vals­ty­bės da­ly­va­vi­mo kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le“. Iš tik­rųjų šis nu­ta­ri­mas yra la­bai su­si­jęs su at­lik­tu kri­zės ty­ri­mu, taip pat at­lie­pian­tis dar­bo gru­pės, ku­ri va­kar bai­gė dar­bą, dėl re­gio­nų fi­nan­si­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ir kre­di­to pri­ei­na­mu­mo iš­da­vi­mo… Vi­sur yra ta pa­ti si­tu­a­ci­ja, kad vals­ty­bei rei­kia kur­ti Plėt­ros ban­ką ir da­ly­vau­ti kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le. No­rė­čiau iš ei­lės ap­žvelg­ti, kaip el­gia­si ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, ko­kiu ke­liu jos ei­na.

Ap­žvel­gus dau­ge­lį Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, di­džio­ji dau­gu­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių tu­ri ir plėt­ros ban­kus, ir vals­ty­bi­nius ban­kus, ir ko­mer­ci­nius ban­kus. Tų for­mų yra įvai­rių. Įvai­rūs yra ir tiks­lai: nuo smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ska­ti­ni­mo, stra­te­gi­nių pro­jek­tų, re­no­va­ci­jos, re­gio­nų fi­nan­sa­vi­mo, re­gio­nų at­skir­ties ma­ži­ni­mo ir fi­nan­sų pri­ei­na­mu­mo. Gal pa­mi­nė­siu ke­lis pa­vyz­džius.

Ai­ri­jos plėt­ros įstai­ga yra vals­ty­bi­nė, kaip vie­nas iš jos tiks­lų yra įra­šy­ta, jog vals­ty­bė tu­ri sko­lin­ti ten, kur ne­sko­li­na ban­kai ir ne­sko­li­na ki­tos kre­di­to įstai­gos. Ki­tų ša­lių, to­kių kaip Aust­ri­ja, Če­ki­ja, Da­ni­ja, Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja, Kro­a­ti­ja, Len­ki­ja, Ny­der­lan­dai, Por­tu­ga­li­ja, tiks­lai ir­gi yra la­bai pa­na­šūs, tai yra vals­ty­bės tiks­las, kad ver­slas ga­lė­tų vals­ty­bė­je gy­vuo­ti, kad ver­slas gau­tų pri­ei­gą prie fi­nan­sų, ga­lė­tų vys­ty­ti ir plės­ti sa­vo ver­slą, kar­tu mo­kė­da­mas vals­ty­bei mo­kes­čius.

Ko­kia si­tu­a­ci­ja pas mus? Di­džio­sios vals­ty­bės, to­kios kaip Da­ni­ja, Aust­ri­ja, Vo­kie­ti­ja, vi­sa­da ak­cen­tuo­ja, kad smul­kio­sioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms, va­di­na­mo­sioms SVV įmo­nėms, yra la­bai sun­ki pri­ei­ga prie fi­nan­sų. Net­gi di­de­lė­se ša­ly­se, se­no­se de­mo­kra­tijose yra re­gio­nų at­skir­tis, kai vie­no­je vals­ty­bės da­ly­je iš­si­vys­ty­mas yra di­des­nis, to­kio­se ša­ly­se kaip Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja, ki­to­je da­ly­je ma­žes­nis iš­si­vys­ty­mas ir dėl tos at­skir­ties ver­slui taip pat daug sun­kiau pa­si­sko­lin­ti. Ten vi­sa­da at­ei­na vals­ty­bė, su­tei­kia ga­li­my­bę pa­si­sko­lin­ti ir vys­ty­ti ver­slą.

O ar mes esa­me iš­skir­ti­niai? Mes tik­rai ne­sa­me iš­skir­ti­niai. Pas mus si­tu­a­ci­ja yra to­kia pa­ti. Dar­bo gru­pė, iš­ana­li­za­vu­si taip pat su re­gio­nų fi­nan­sa­vi­mu, fi­nan­si­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą… ir pa­teik­tos Lie­tu­vos ban­ko su­ves­ti­nės, pa­ly­gi­ni­mai. Pa­vyz­dys. 2019 me­tais, ly­gi­nant su 2018 me­tais, smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo pa­sko­lų pa­raiš­kų da­lis bu­vo 70 % at­mes­ta. Va­di­na­si, 70 % smul­kio­jo ver­slo ne­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo.

Kas dė­jo­si iš tik­rų­jų 2019 me­tais su ki­tais ver­slais, su to­kiais kaip pre­ky­ba, tu­riz­mas, sta­ty­ba, ki­ti įvai­rūs ver­slai? Jų fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žė­jo be­veik 500 mln. eu­rų. Tos ver­slo ša­kos ne­be­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo ir bu­vo pri­vers­tos ar­ba la­bai žen­kliai au­gin­ti tar­pu­sa­vio įsi­sko­li­ni­mus, ar­ba bu­vo pri­vers­tos ma­žin­ti ver­slą. Iš tik­rų­jų tu­ri­me net­gi kon­kre­čių pa­vyz­džių, kai į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą krei­pė­si ver­slas, pa­vyz­džiui, įmo­nė, ku­ri vyk­do re­no­va­ci­ją, tu­ri pa­si­ra­šy­tas re­no­va­ci­jos su­tar­tis, bet ne­gau­na iš ban­ko apy­var­ti­nių lė­šų. Ban­kas at­sa­kė: de­ja, mes jums ne­sko­lin­si­me. Jis ban­dė kreip­tis į įmo­nes, ku­rios pre­kiau­ja sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis, kad ga­lė­tų vys­ty­ti sa­vo pro­jek­tus, o šioms įmo­nėms taip pat ne­bu­vo duo­tas kre­di­tas ir jos taip pat ne­ga­lė­jo su­teik­ti to­kios ga­li­my­bės įsi­gy­ti pre­kių. Įsi­sko­li­ni­mas tarp įmo­nių iš­au­go jau kar­tais, ne­be pro­cen­tais, o kar­tais, ir įmo­nės yra sko­lin­gos to­liau vis žen­kliai ir la­bai daug.

Šio­je prak­ti­ko­je ga­li, de­ja, at­ei­ti tik vals­ty­bė. Tos dar­bo gru­pės me­tu pri­ta­rė ir Ban­kų aso­cia­ci­ja, pri­ta­rė tam da­ly­kui, kad iš kur iš­ei­na ban­kai, iš kur iš­ei­na fi­nan­sų įstai­gos, ten tu­ri at­ei­ti vals­ty­bė. De­ja, bet mes jau ei­na­me to li­be­ra­lu­mo ke­liu, mak­si­ma­laus pel­no ke­liu. De­ja, bet ban­kams šian­dien svar­biau­sias yra mak­si­ma­lus pel­nas. Ži­no­ma, re­gio­nuo­se iš smul­kiųjų ver­slų mak­si­ma­laus pel­no ne­už­dirb­si.

Kas at­si­ti­ko su ki­ta vie­ta? Ban­ko duo­me­nys taip pat pa­teik­ti. Ban­kai iš­ei­na iš kre­di­tų, pa­vyz­dys, iki 30 tūkst. eu­rų. Jiems tam­pa ne­be­įdo­mūs, ne­be­rei­ka­lin­gi. Ta ten­den­ci­ja per­si­ri­to į dar di­des­nį mas­tą – ban­kai iš­ei­na iš kre­di­tų iki 1 mln. eu­rų. Va­di­na­si, vi­sas smul­ku­sis ver­slas, ma­žo­sios įmo­nės, vi­sos ki­tos lie­ka be kre­di­ta­vi­mo, ir ta ten­den­ci­ja tę­sė­si ne tik per­nai, bet ir šie­met ji tę­sia­si to­liau. Net­gi žvel­giant į ne­ko­vi­di­nę si­tu­a­ci­ją, kai dar ne­bu­vo ko­vi­do, jau ta­da buvo ma­tyti ten­den­ci­jos. Iš tik­rų­jų ko­vi­do si­tu­a­ci­ja pa­ryš­ki­no vi­sus mū­sų skau­du­lius ir fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes.

Vals­ty­bė tu­ri to­kias ins­ti­tu­ci­jas kaip „In­ve­ga“, Ga­ran­ti­jų fon­das, VIPA, ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios su­tei­kia ga­ran­ti­jas. Bet kas at­si­ti­ko su ga­ran­ti­jo­mis? Iš tik­rų­jų no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ko­mi­te­to na­riui A. But­ke­vi­čiui, ku­ris pa­tei­kė la­bai pui­kų pa­vyz­dį iš ver­slo, kai „In­ve­ga“ ga­ran­tuo­ja 80 % pa­sko­los nau­jam ver­slui, bet ver­slas, nu­ė­jęs į ban­ką, su­ži­no, kad rei­kia dar 100 % už­sta­to. Dar jo pra­šo­ma pa­si­ra­šy­ti vek­se­lį ir dar pra­šo­ma už­sta­ty­ti vis­ką, ką tu­ri. Va­di­na­si, są­ly­gos yra ne­įma­no­mos ver­slui pra­dė­ti nau­ją ver­slą. Iš tik­rų­jų vals­ty­bė at­si­du­ria kre­di­to įstai­gų, fi­nan­sų įstai­gų spąs­tuo­se – te­oriš­kai ga­ran­ti­jas su­tei­kia­me, vi­sas ga­li­my­bes su­tei­kia­me ver­slui vys­ty­tis, bet kre­di­to įstai­gos, fi­nan­sų tar­pi­nin­kai at­si­sa­ko tai da­ry­ti be du ar tris kar­tus di­des­nių už­sta­tų ar ki­tų ga­ran­ti­jų.

Kas at­si­ti­ko su dau­ge­liu ki­tų prie­mo­nių? Ma­tė­me, ko­vi­di­nė­je si­tu­a­ci­jo­je rei­kė­jo la­bai grei­tų spren­di­mų, kad ver­slas gau­tų pa­ra­mą, gau­tų iš­mo­kas, gau­tų pa­sko­las, gau­tų ki­tas prie­mo­nes. Bu­vo iš tik­rų­jų net­gi ne­su­pran­ta­ma ste­bė­ti kre­di­to įstai­gų no­rą, kad taip, mes ad­mi­nist­ruo­si­me vals­ty­bės prie­mo­nes, bet 2 % ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų mums ne­pa­kan­ka. Mes no­ri­me pen­kis kar­tus di­des­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų. Iš tik­rų­jų ar mes ga­li­me taiks­ty­tis su to­kio­mis su­mo­mis, kai vien už ad­mi­nist­ra­vi­mą, kur yra su­tei­kia­mos vals­ty­bės ga­ran­ti­jos, rei­kė­tų mo­kė­ti 6 %, 8 %, 10 %? Iš tik­rų­jų yra ne­re­a­lu vien už ad­mi­nist­ra­vi­mą tiek mo­kė­ti.

Šio­je si­tu­a­ci­jo­je taip pat vals­ty­bė ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties, kaip tik kur­ti ar­ba Vals­ty­bi­nį plėt­ros ban­ką, ar­ba da­ly­vau­ti kre­di­tų įstai­gos ka­pi­ta­le ir taip pa­dė­ti ver­slui gau­ti pa­sko­las, gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Tas ke­lias bus toks pat, ko­kį nu­ė­jo dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Mes net­gi ana­li­za­vo­me, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­pra­šė­me pa­teik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­rioms la­bai grei­tai pa­vy­ko iš­mo­kė­ti ko­vi­di­nė­je si­tu­a­ci­jo­je tiek pa­ra­mą, tiek pa­sko­las… Di­džio­ji da­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių bū­tent tai ir da­rė per sa­vo vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas, plėt­ros ins­ti­tu­ci­jas ar sa­vo ban­kus ir ki­tas įstai­gas, to­dėl tas veiks­mas įvy­ko la­bai grei­tai. Tu­ri­me net­gi mū­sų pa­vyz­dį – iš­mo­ką mik­ro­įmo­nėms, kas bu­vo da­ro­ma per Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ją, Mo­kė­ji­mų tar­y­bą prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, tos prie­mo­nės ir ju­dė­jo grei­tai. De­ja, ki­tos prie­mo­nės yra spąs­tuo­se. Iš tik­rų­jų ver­ti­nant tą si­tu­a­ci­ją, net­gi Lie­tu­vos ban­kas va­sa­rio mė­ne­sį su­da­rė dar­bo gru­pę, kad iš­ana­li­zuo­tų, kaip smul­kiajam ir vi­du­tiniam ver­slui pa­di­din­ti ga­li­my­bę pa­si­sko­lin­ti. Net­gi ir Lie­tu­vos ban­kas ma­to tas pro­ble­mas, ku­rias rei­kia spręs­ti. Bet tur­būt šia­me nu­ta­ri­me ne tai svar­biau­sia, koks bus pa­va­di­ni­mas, ar tai bus Plėt­ros ban­kas, ar In­ves­ti­ci­jų ban­kas, ar Re­gio­nų ska­ti­ni­mo, ar tai bus ak­ci­jų ar ka­pi­ta­lo įsi­gi­ji­mas ki­tos kre­di­to įstai­gos, ne tai yra svar­biau­sia, svar­biau­sia ver­slui, ku­riam trūks­ta šiuo me­tu kre­di­ta­vi­mo, kad jis gau­tų tą kre­di­ta­vi­mą ir bū­tų už­tik­rin­ta ga­li­my­bė jam pa­si­sko­lin­ti ir vys­ty­ti ver­slą. O vals­ty­bė iš tik­rų­jų… Vals­ty­bės nie­ka­da ne­tu­rė­tų bū­ti tiks­las už­dirb­ti mak­si­ma­lų pel­ną, ar tai bū­tų ban­ki­nės pa­slau­gos, ar tai ki­tos pa­slau­gos. Vals­ty­bės tiks­las – kad įmo­nės ga­lė­tų vys­ty­tis, gy­vuo­ti ir ga­lė­tų mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei. Tai yra pa­grin­di­nis tiks­las.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti G. Skais­tė. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš jū­sų api­bū­di­ni­mo, vi­sų pir­ma, tai vi­sai ne ban­kas, o tam tik­ras fi­nan­sa­vi­mo, ver­slo kre­di­ta­vi­mo fon­das, su re­a­liu jau ban­ko api­bū­di­ni­mu, tie­są sa­kant, tu­ri ma­žai ką ben­dro. Žiū­rint į pa­tį jū­sų nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ky­la klau­si­mas, kiek toks ban­kas ar fon­das bū­tų ne­pri­klau­so­mas, nes, tie­są sa­kant, žiū­rint į da­bar­ti­nę vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo prak­ti­ką ma­ty­ti, kad po­li­ti­kai la­bai mėgs­ta kiš­tis ir pri­mes­ti sa­vo po­li­ti­nę va­lią. Tur­būt vie­nas iš to­kių kon­kre­čių pa­vyz­džių yra Lie­tu­vos paš­tas, tu­rin­tis pi­ni­gų li­cen­ci­ją, kai val­dy­ba bu­vo pa­keis­ta per nak­tį dėl po­li­ti­nės įta­kos tam tik­rų spren­di­mų ir, be­je, ne­tei­sė­tai. Iš­ties tuo­met ky­la klau­si­mas, ar toks ban­kas ne­tap­tų tam tik­rų po­li­ti­kų tie­siog le­syk­la ar­ba net­gi ko­rup­ci­jos ži­di­niu? Kiek ši­ta jū­sų idė­ja ­sie­jasi su EBPO ge­ro­sio­mis prak­ti­ko­mis?

Ki­tas klau­si­mas, ko­dėl tik da­bar, nes tai bu­vo jū­sų rin­ki­mų pro­gra­mo­je, ta­čiau at­ei­na­te į nau­jus rin­ki­mus vėl su ta pa­čia idė­ja, ar per 2020 me­tus vėl ke­liau­si­te ir per ki­tus rin­ki­mus vėl tą pa­tį su­gal­vo­si­te?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš iš tik­rų­jų pri­min­siu, kaip ir mi­nė­jau pri­sta­ty­da­mas, kad tai la­bai su­si­ję su kri­zės ty­ri­mo iš­va­da, kad kri­zės lai­ko­tar­piu taip pat la­bai trū­ko fi­nan­sa­vi­mo ver­slui, ir la­bai su­si­ję su dar­bo gru­pe, ku­ri va­kar bai­gė dar­bą, dėl re­gio­nų fi­nan­sa­vi­mo ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo. Tos vi­sos pro­ble­mos ir iš­kel­tos – smul­kaus ver­slo fi­nan­sa­vi­mas, vals­ty­bės prie­mo­nių tai­ky­mas. De­ja, bet vals­ty­bė yra tų fi­nan­si­nių įstai­gų ar ki­tų plėt­ros įkai­tas. Kaip mi­nė­jo­te, dėl val­dy­mo. Iš tik­rų­jų Sei­mas vi­sai ne­se­niai pa­tvir­ti­no di­de­lį fon­dą, fon­dą, ku­ris skir­tas sko­lin­ti ver­slui, pa­ti­rian­čiam sun­ku­mų. Ži­no­ma, tai yra su­si­ję su ko­vi­di­ne si­tu­a­ci­ja, bet šio fon­do val­dy­ba, kai bus pri­ima­mi spren­di­mai, iš tik­rų­jų yra net­gi pa­vyz­dys Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no šį fon­dą ir net­gi mi­nė­jo Lie­tu­vą kaip pa­vyz­dį. Iš tik­rų­jų tai yra ben­dro dar­bo re­zul­ta­tas – Lie­tu­vos ban­ko, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės, kaip pa­da­ry­ti grei­tą spren­di­mą su skaid­riu val­dy­mu. Pri­min­siu, šia­me fon­de vals­ty­bės įna­šas bus 100 mln., 400 mln. bus ga­ran­tuo­ja­mų in­ves­ti­ci­jų ar pri­trauk­tų lė­šų, o 500 mln. bus ver­slo in­dė­lis. Va­di­na­si, vals­ty­bė ir ver­slas pa­si­da­lins tą naš­tą pu­siau. Pu­sė ga­ran­tuos vals­ty­bė ir pri­si­ims ri­zi­ką, ki­tą pu­sę pri­si­ims ver­slas. Val­dy­mo struk­tū­ra taip ir bus su­dė­lio­ta, kad iš­lai­ky­tų ba­lan­są ir ne­kel­tų jo­kių abe­jo­nių dėl val­dy­mo. Iš tik­rų­jų tuo pa­na­šiu mo­de­liu mes ga­li­me steig­ti ir ki­tas ar tai fi­nan­sų įstai­gas, ar plėt­ros ban­ką.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Iš tik­rų­jų ver­slo kre­di­ta­vi­mo pro­gra­mų kon­so­li­da­vi­mas ga­lė­tų bū­ti ne­blo­ga kryp­tis, ta­čiau vis dėl­to jūs ši­tą įstai­gą va­di­na­te vals­ty­bi­nio ban­ko stei­gi­mu, kas ir su­po­nuo­ja, kad pre­ten­duos ši­ta or­ga­ni­za­ci­ja į ban­ko li­cen­ci­ją ir į da­ly­va­vi­mą ban­kų ver­sle. Kri­ti­kos yra, ko ge­ro, ne­ma­žai to­kiai idė­jai vien dėl to, kad rei­kė­tų, ko ge­ro, ne 100 mln., o daug dau­giau, po­ros mi­li­jar­dų, kad to­kia įstai­ga bū­tų kon­ku­ren­cin­ga.

Ant­ras da­ly­kas. Re­a­lus po­vei­kis eko­no­mi­kai kol kas yra ne­aiš­kus.

Tre­čias, ko ge­ro, pats svar­biau­sias da­ly­kas, jog ku­ria­ma ga­na di­de­lė vals­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir dar vie­na ter­pė pa­si­reikš­ti ko­rup­ci­jai, nes jūs da­bar tei­kia­te įvai­rius įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, ku­riais at­šau­kia­te ne­pri­klau­so­mą val­dy­bų kon­cep­ci­ją.

PIRMININKĖ. Ko­le­ge, lai­kas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Ko­dėl ši or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų bū­ti ne­pri­klau­so­ma? Kaip jūs pa­ko­men­tuo­tu­mė­te?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau gal taip su­dė­lio­ti ei­gą. Jei­gu vals­ty­bė ma­to po­rei­kį da­ly­vau­ti maž­me­ni­nė­je rin­ko­je, sa­ky­ki­me, fi­nan­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo, ma­žų pa­sko­lų ar pa­na­šiai, vals­ty­bė ga­li įsi­gy­ti ka­pi­ta­lo da­bar jau vei­kian­čio­se kre­di­to įstai­go­se. Jei­gu jie ma­to to­kį po­rei­kį, rei­ka­lin­gu­mą. Jei­gu įsi­gy­tų ka­pi­ta­lo, jie ne­tu­rė­tų dau­giau kaip 50 % ir ne­ga­lė­tų bū­ti pa­grin­di­niai val­dy­to­jai. Jie tu­rė­tų tik bal­sa­vi­mo tei­sę ir ne­ga­lė­tų pri­im­ti spren­di­mų. Tai bū­tų vie­nas iš bū­dų, kaip skaid­riai val­dy­ti ir esant tai si­tu­a­ci­jai žmo­nėms už­tik­rin­ti rei­ka­lin­gas pa­slau­gas.

Ki­tos, ku­rios su­si­ju­sios su plėt­ros ban­ku, su­si­ju­sios su di­des­niu fi­nan­sa­vi­mu, ver­slo fi­nan­sa­vi­mu ir vis­kuo ki­tu, jau šian­dien yra vei­kian­čios, to­kios kaip „In­ve­ga“, Ga­ran­ti­jų fon­das, VIPA. Ir ten nie­kas ne­sa­ko, kad yra val­do­ma ne­skaid­riai ar spren­di­mai pri­ima­mi ne­skaid­riai, apie tai nie­kas ne­dis­ku­tuo­ja, bet jos tą funk­ci­ją jau at­lie­ka. Ir da­bar­ti­nės dar­bo gru­pės me­tu taip pat pri­ėmė­me vie­ną iš pro­ble­mų, kad tos įstai­gos tu­ri ei­ti į tie­sio­gi­nį sko­li­ni­mą­si. Jei­gu jos už­strin­ga fi­nan­sų tar­pi­nin­ko spąs­tuo­se dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio dy­džio, dėl pa­pil­do­mų už­sta­tų, dėl ki­tų da­ly­kų, tu­ri ei­ti į tie­sio­gi­nį sko­li­ni­mą­si. Tai da­ry­ti jos ga­li, kaip ir Lie­tu­vos ban­kas mums pa­aiš­ki­no, tik tu­ri už­tik­rin­ti sa­vo tech­no­lo­gi­nes prie­mo­nes, kaip bus val­do­ma ri­zi­ka ir ki­ti da­ly­kai. Bet jos ir da­bar tai ga­li da­ry­ti. Jei­gu mes kal­ba­me dar pla­čiau, apie plėt­ros ar in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo ban­ką, rei­kė­tų įver­tin­ti, koks ge­riau­sias mo­de­lis bū­tų pa­si­ren­ka­mas. Jei­gu mes kal­ba­me apie val­dy­mo or­ga­nus ar kaž­ką, tai ga­lė­tų bū­ti fon­do, ku­rį jau su­kū­rė­me, pa­vyz­dys, kur­ti pa­gal jį.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­las ko­le­ga, po vals­ty­bi­nio ban­ko ir vals­ty­bi­nių vais­ti­nių be­liks tik ati­da­ry­ti vals­ty­bi­nes mais­to par­duo­tu­ves, įsteig­ti vals­ty­bi­nę par­ti­ją ir dar su­grą­žin­ti rub­lį, kad ne­aug­tų kai­nos. Taip, ma­no aki­mis, at­ro­do vals­tie­čių pro­gra­ma, skir­ta iš­si­il­gu­siems so­vie­ti­nių lai­kų. Aš tuos lai­kus pri­si­me­nu ir jų vi­sai ne­pa­si­il­gau, ti­kiuo­si, kad ir jūs.

Tu­riu klau­si­mą, kaip bus už­tik­ri­na­ma… Pa­sko­loms, ku­rios bus iš­duo­da­mos, ne­bus tai­ko­mi jo­kie vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mai, bet spren­di­mus pri­ims as­me­nys, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, pa­gal vi­są jū­sų ide­o­lo­gi­ją. Kaip bus už­tik­rin­ta, kad bū­tų iš­veng­ta in­te­re­sų kon­flik­to? Kaip bus už­tik­rin­ta, kad pa­sko­los ne­bus duo­da­mos pa­gal po­li­ti­nę ar­ba par­ti­nę pri­klau­so­my­bę?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų ste­bi­na­te sa­vo klau­si­mais. Jūs da­ly­va­vo­te ir dar­bo gru­pė­je, da­ly­va­vo­te Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, pats nuo­lat ke­lia­te klau­si­mus, kaip gau­ti pa­sko­lą smul­kia­jam ver­slui, ko­dėl nė­ra su­tei­kia­mos ga­ran­ti­jos, ko­dėl strin­ga­ma fi­nan­si­nių tar­pi­nin­kų spąs­tuo­se. Man at­ro­dė, kad jums taip pat su­pran­ta­ma, kaip vals­ty­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie to, kad tiek smul­ku­sis ver­slas, tiek ki­ti gau­tų fi­nan­sa­vi­mą. Tai yra vie­nas iš spren­di­mo bū­dų.

Jei­gu da­bar kon­sta­tuo­ja­me, kaip bus skaid­riai pri­ima­mi spren­di­mai, pa­vyz­dys šian­dien – „In­ve­ga“, Ga­ran­ti­jų fon­das, VIPA, ten taip pat yra pri­ima­mi spren­di­mai, kad iš­duo­tų pa­sko­las, iš­duo­tų ga­ran­ti­jas, iš­duo­tų ki­tas prie­mo­nes. Bet kaž­kaip nie­kas ne­dis­ku­tuo­ja, kad ten yra pri­ima­ma ne­skaid­riai, blo­gai ar ne­ge­rai. Es­mė – kur ta­da klau­si­mas, jei­gu da­bar tai vyks­ta? Tik bū­tų pla­tes­nis ir di­des­nis da­ri­nys, ne­gu da­bar yra.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Va­liau, per­fra­zuo­siu vie­ną ge­rai ži­no­mą Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pro­fe­so­rių: mėgs­tant pie­ną, ne­bū­ti­na tu­rė­ti kar­vę. Ir ma­no klau­si­mas su­si­jęs su S. Skver­ne­lio 2019 m. ko­vo 20 d. žo­džiais, ku­riuos ci­tuo­ju: „Vals­ty­bi­nio ban­ko Lie­tu­vo­je ne­bus. Ne­ži­nau, jei­gu kas šne­ka apie tai, tai šne­ka ne­tie­są.“ Da­bar no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ger­bia­ma­sis S. Skver­ne­lis ne kar­tą va­žia­vo į Len­ki­ją, kvies­da­mas įvai­rius ban­kus, fi­nan­sų mi­nist­ras taip pat šne­kė­jo, pas­ku­ti­nį kar­tą Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da, lie­pą lan­ky­da­ma­sis Var­šu­vo­je, taip pat kvie­tė Len­ki­jos ban­kus. Ir, at­ro­do, to­bu­la ter­pė tu­rė­ti ban­ką, kaip jūs čia nuo­lat links­niuo­ja­te, – pel­nin­gu­mas mil­ži­niš­kas, kon­ku­ren­ci­jos nė­ra, tie­siog at­eik ir nu­si­griebk grie­ti­nė­lę nuo pie­no.

Klau­si­mas da­bar jums, ar ne prieš­ka­lė­di­nis ak­ty­vų ap­mo­kes­ti­ni­mas, di­vi­den­dų ap­mo­kes­ti­ni­mas, trys ata­kos prieš „Re­vo­lut“ per įvai­riau­sias ko­mi­si­jas ga­lų ga­le pa­ro­dė, kad joks ban­kas čia ne­si­steigs ir kon­ku­ren­ci­ją įma­no­ma su­da­ry­ti tik vals­ty­bi­nių ban­kų. Ar ne jūs kal­ti, kad Lie­tu­vo­je ne­įsi­kū­rė per šį lai­ko­tar­pį ban­kų, o tie­siog su­si­jun­gė kai ku­rie ar­ba iš­si­kraus­tė. Kaip ver­ti­na­te jū­sų su­kur­tą kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką? Ačiū.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ver­ti­nant 2018 ar 2017 me­tus, de­ja, bet si­tu­a­ci­ja bu­vo šiek tiek ki­to­kia. Mes gal­vo­jo­me, kad at­eis nau­ji ban­kai, užims ni­šas vi­sas, su­teiks fi­nan­sa­vi­mą, bet, de­ja, ma­to­me, kad tai ne­vyks­ta. Ko­dėl? Mū­sų rin­ka yra per ma­ža. Mū­sų rin­ka nė­ra to­kia di­de­lė, kad at­ei­tų dar ke­li žai­dė­jai ir kon­ku­ruo­tų dėl tų pa­čių klien­tų, ką mes tu­ri­me.

Ban­kai. De­ja, di­die­ji ban­kai nu­ei­na ki­tu ke­liu. Jie nu­spren­dė, kad iki 30 tūkst. pa­sko­los jiems ne­be­įdo­mios. Jau nu­spren­dė, kad iki mi­li­jo­no yra ne­be­įdo­mios. De­ja, bet jie ei­na tuo ke­liu. Jie ei­na di­de­lių pa­sko­lų ke­liu, kur ma­žai dar­bo, daug pi­ni­gų. De­ja, jie ei­na tuo ke­liu. Bet COVID si­tu­a­ci­ja iš­ryš­ki­no vi­są si­tu­a­ci­ją. Kai rei­kia ver­slui grei­tai grei­tai pa­sko­lų, grei­tai ga­ran­ti­jų, grei­tai ki­tų da­ly­kų, mes pa­ma­tė­me, kur už­stri­go­me. O tos ša­lys, ku­rios tu­rė­jo ar vals­ty­bi­nius ban­kus, ar fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jas, daug grei­čiau ga­lė­jo ju­dė­ti su sa­vo spren­di­mais. Šiuo me­tu mes ki­to ke­lio ir ne­tu­ri­me, tik ei­ti tuo pra­min­tu ke­liu, ką da­ro dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, lai­kas, skir­tas klaus­ti, iš­se­ko. Ačiū, ger­bia­mas Va­liau. Mo­ty­vai už, bet prieš per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pro­fe­so­rius K. Gla­vec­kas. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes ran­da­me lai­ko va­ba­lė­lių dau­gi­ni­mui­si ar dar kam nors, ki­toms dis­ku­si­joms. Tie­siog va­lan­do­mis kal­ba­me. Da­bar, kai rei­ka­las dėl ban­ko stei­gi­mo, nors jo stei­gi­mas iš tik­ro nė­ra lai­ku ir nė­ra pro­tin­gas da­ly­kas, bet mes ski­ria­me tik 15 ar 10 mi­nu­čių! Tai reikš­mė tų klau­si­mų, to­kio eko­no­mi­nio klau­si­mo yra di­džiu­lė. Bent jau leis­ki­te pa­klaus­ti tiems žmo­nėms, ku­rie už­si­ra­šė. Tik trys žmo­nės ga­lė­jo pa­klaus­ti. Pa­lau­ki­te, ne­gi Lie­tu­vo­je mes taip jau nu­kri­to­me, kad ne­be­ga­li­me net… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, ne trys žmo­nės klau­sė, dau­giau. Skir­ta 20 mi­nu­čių, o čia yra tik pa­tei­ki­mas. Dar tu­rė­si­me ga­li­my­bių.

Mo­ty­vai. V. Po­de­rys – už.

V. PODERYS (MSNG). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, pa­siū­ly­mas ver­tas dė­me­sio ap­svars­ty­ti. Pa­si­sa­kau už tai, kad svars­ty­mas pra­si­dė­tų. Iš tik­rų­jų dau­ge­lis ša­lių tu­ri vys­ty­mo ar­ba plėt­ros ban­kus. O ir mes pa­tys tu­ri­me vals­ty­bi­nių pseu­do­fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų, „In­ve­gą“ ir vi­so­kių pa­na­šių, ku­rios pa­na­šia veik­la už­si­i­ma ir vys­to vals­ty­bės po­li­ti­ką fi­nan­sų sri­ty­je ar­ba fi­nan­sa­vi­mo sri­ty­je. Dėl to vie­toj tos „In­ve­gos“ ir vi­sų pa­na­šių pseu­do­fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų, man at­ro­do, vys­ty­mo ir plėt­ros ban­ko idė­ja yra svars­ty­ti­na ir vi­sai jau ne­at­mes­ti­na nuo slenks­čio. Be abe­jo, tu­riu pri­dė­ti, kad dėl kla­si­ki­nio ko­mer­ci­nio ar maž­me­ni­nio ban­ko aš esu skep­tiš­kas kaip kad vals­ty­bi­nio. Šiaip bal­suo­siu už. Tik­rai dis­ku­si­ja ver­ta dė­me­sio. Dė­kui, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­to­me Sei­mo nu­ta­ri­mą, jis yra iš es­mės nie­ko ne­įpa­rei­go­jan­tis. Jis įga­lio­ja Vy­riau­sy­bę da­ry­ti kaž­ką, o Vy­riau­sy­bė iš tik­rų­jų įga­lio­ta da­ry­ti prieš­rin­ki­mi­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją apie tai, kaip blo­gai dir­ba mū­sų ban­kai. Vi­sa tai tę­sia­si vi­są ka­den­ci­ją. Al­ter­na­ty­va ga­lė­jo bū­ti ne vals­ty­bi­nis ban­kas, bet ban­ki­nės kon­ku­ren­ci­jos su­kė­li­mas.

Iš tik­rų­jų Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da, prem­je­ras S. Skver­ne­lis kvie­tė už­sie­nio ban­kus steig­tis Lie­tu­vo­je, bet jie ne­bu­vo įsteig­ti dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – ma­tė mū­sų val­džios vi­siš­ką ne­nuo­sek­lu­mą, tris ata­kas į įvai­rias na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­si­jas ir gru­pes, nu­tai­ky­tas prieš „Re­vo­lu­tą“. Ak­ty­vų ap­mo­kes­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, po to di­vi­den­dų ap­mo­kes­ti­ni­mo pro­jek­tas ro­do, kad čia ban­kai nė­ra lau­kia­mi, žo­džiais ir ma­ni­fes­tais jų ne­pri­kvie­si­me. Kur­tis ga­li tik kaž­kas, kas bū­tų po­li­tiš­kai pri­kvies­tas. Gal­būt ko­kie nors kai­my­ni­nių drau­giš­kų vals­ty­bių vals­ty­bi­niai ban­kai. Bet, ma­ty­da­mi mū­sų po­li­ti­kų fi­nan­si­nę eman­ci­pa­ci­ją, kon­ku­ren­cin­gi rin­ko­je vei­kian­tys ban­kai tie­siog ne­no­ri Lie­tu­vo­je steig­tis.

Vi­sas šis azar­tas dėl vals­ty­bi­nio ban­ko stei­gi­mo man pri­me­na ir Pre­zi­den­to rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos iš­va­ka­res, kuo­met bu­vo nu­si­tai­ky­ta stam­biai, kri­ti­kuo­jant Skan­di­na­vi­jos ban­kus, kri­ti­kuo­jant ban­kuo­se dir­bu­sius kan­di­da­tus į Pre­zi­den­tus. Ir štai mes vėl prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu ma­to­me Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­ris yra nie­ki­nis. Aš ma­nau, kad mums, kaip opo­zi­ci­jai, tie­siog rei­kia nu­til­ti da­bar, nes po ši­to nu­ta­ri­mo ne­įvyks nie­kas, kaip ir per šiuos tre­jus su pu­se me­tų ka­den­ci­jos, kai ne­bu­vo pa­da­ry­ta nė žings­nio. Pri­min­siu, kad vals­ty­bi­nį ban­ką įkur­ti rei­kia bent mi­li­jar­do eu­rų įna­šo ir tre­jų me­tų pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų. Ban­kas ne­įku­ria­mas per die­ną, jis įku­ria­mas per vi­są ka­den­ci­ją. Tai, man at­ro­do, ši­tai yra tie­siog rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos pra­džios ele­men­tas, į ku­rį rei­kė­tų ir nu­ra­šy­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio plėt­ros ban­ko stei­gi­mo ir vals­ty­bės da­ly­va­vi­mo kre­di­to įstai­gų ka­pi­ta­le“ pro­jek­to.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 12, su­si­lai­kė 15. Tai­gi po pa­tei­ki­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4966 pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ką reiš­kia vals­ty­bei 1 mlrd. eu­rų? Tai tiek per­mo­kė­si­me už „In­de­pen­den­ce“ lai­vą – 1 mlrd. 2 mlrd. per­mo­kė­si­me pa­lū­ka­nų, pa­si­sko­li­nę 7 mlrd., 2 mlrd. per­mo­kė­si­me pa­lū­ka­nų! Su­skai­čiuo­ki­me vi­sus ge­le­žin­ke­lio elek­tri­fi­ka­vi­mo pro­jek­tus, su­skai­čiuo­ki­me de­vin­tą blo­ką, ku­ris sto­vi Elek­trė­nuo­se, kiek bu­vo per­mo­kė­ta, kiek iš­leis­ta pi­ni­gų VAE, šim­tų mi­li­jo­nų, ku­rios nė­ra, kiek ati­duo­ta Ig­na­li­nos už­da­ry­mui pi­ni­gų, ku­rių ga­lė­jo­me ne­ati­duo­ti Ru­si­jos „Ro­sa­to­mo“ įmo­nei „Nu­ke­m“. Tai mes ne vie­ną ban­ką jau ga­lė­jo­me tu­rė­ti, tai yra tik po­li­ti­nės va­lios klau­si­mas.

PIRMININKĖ. Ir pro­fe­so­rius K. Gla­vec­kas – taip pat per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad klau­si­mas iš tik­ro la­bai svar­bus, ir mes tu­rime pa­pra­šy­ti frak­ci­jos var­du Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir eks­­per­tų gru­pės, nes steig­ti ban­ką to­je rin­ko­je la­bai bran­gus da­ly­kas, ne­aiš­ku yra. Be Vy­riau­sy­bės, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ban­ko iš­va­dų tie­siog ne­ga­li­ma to da­ly­ko da­ry­ti. Ačiū. Siū­lau bal­suo­ti už tai.

PIRMININKĖ. Ir per cen­tri­nį šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­gos, aš pri­min­siu, kad čia yra ne įsta­ty­mas, čia yra tik nu­ta­ri­mas. Dėl įsta­ty­mo rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, eks­per­tų ir vi­so­kių da­ly­kų. Čia yra tik nu­ta­ri­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­mo da­ta – bir­že­lio 23 die­na. Pri­ta­rėme? Dė­ko­ju.

 

17.28 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4871(2), Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4872(2), Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4873(2) (svars­ty­mas)

 

Kom­plek­si­nis klau­si­mas 2-9.1, 2-9.2 ir 2-93. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4871(2). Kvie­čiu V. Ąžuo­lą, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat ap­svars­tė pa­gal ei­lę gau­tą pa­siū­ly­mą. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės iš­va­dai, ku­rio­je yra mi­ni­ma, kad pri­ta­ria­ma NPD di­di­ni­mui, bet ne­pri­ta­ria­ma GPM kei­ti­mui. Vie­nas iš ar­gu­men­tų bu­vo, kad tai yra la­bai di­de­lė su­ma, ji svy­ruo­ja nuo 300 iki 400 mln., o jei­gu iš­lik­tų to­kia nuo­sta­ta ir ki­tiems me­tams, tai jau rei­kė­tų skai­čiuo­ti 700–800 mln. biu­dže­to pra­ra­di­mą.

Iš tik­rų­jų pa­grin­di­nė bė­da yra ta, kad tai yra ne tik vals­ty­bės biu­dže­to pra­ra­di­mas, tai yra ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pra­ra­di­mai, tai sa­vi­val­dy­bės ir­gi pa­sta­to­mos į la­bai su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, ži­nant, kad vi­si biu­dže­tai šiems me­tams jau yra su­pla­nuo­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­gia į Sei­mo na­rių A. Ši­rins­kie­nės, R. Kar­baus­kio, V. Ąžuo­lo ir ki­tų pa­siū­ly­mą, ku­ris yra toks pat kaip ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da. To­dėl, šiam pa­siū­ly­mui pri­ta­ręs, ki­tiems pa­siū­ly­mams, ku­rie bu­vo pa­teik­ti dėl GPM pa­tai­sų dėl skir­tin­gų dy­džių, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Trum­pai gal tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs pro­jek­tą, nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tai dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mojo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo iki 400 eu­rų nuo 2020 m. lie­pos 1 d. ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal 2020 m. ge­gu­žės 26 d. Sei­mo na­rių gru­pės: A. Ši­rins­kie­nės, R. Kar­baus­kio, V. Ąžuo­lo ir ki­tų, pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą.

Ko­mi­te­tas nu­spren­dė ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tai dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų iš dar­bo san­ty­kių ar­ba jų es­mę ati­tin­kan­čių san­ty­kių, gau­tų nuo 2020 m. lie­pos 1 d. iki gruo­džio 31 d., da­lies, ne­vir­ši­jan­čios 18 vi­du­ti­nių ša­lies dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio su­mos, ap­mo­kes­ti­ni­mui tai­ko­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fo ma­ži­ni­mui iki 15 %.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už to­kį ko­mi­te­to spren­di­mą – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat pa­teik­si­me ko­mi­te­tų iš­va­das dėl ly­di­mų­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-4872(2) ir Nr. XIIIP-4873(2). Aš at­si­pra­šau, ger­bia­mas Va­liau, jūs pri­sta­ty­da­mas ar kal­bė­jo­te apie?.. Kal­bė­jo­te. Tai bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to.

Ta­da kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę dėl Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­ja. Kiek lai­ko skir­si­me dis­ku­si­jai? 20 mi­nu­čių pa­kaks? Dė­ko­ju. Tiek, kiek nu­ma­ty­ta. Tai­gi kvie­čiu M. Ma­jaus­ką.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, iš tie­sų svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, pa­teik­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to. Ger­biu Pre­zi­den­tą kaip va­do­vą ir eko­no­mis­tą, ta­čiau tu­riu kri­tiš­ką nuo­mo­nę dėl šio kon­kre­taus įsta­ty­mo pro­jek­to. Ne­pai­sy­da­mas mus ste­bin­čių žvit­rių pa­ta­rė­jų akių, iš­drį­siu čia iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją.

Aš ma­nau, kad kiek­vie­ną kar­tą, kai mes svars­to­me klau­si­mus, ku­riais di­di­na­me Lie­tu­vos sko­lą, juos tu­ri­me ver­tin­ti la­bai ati­džiai. Šiuo at­ve­ju yra fi­nan­suo­ja­ma bū­tent sko­lin­tais pi­ni­gais. To­kiu spren­di­mu mes ne tik di­di­na­me sko­lą, bet ir di­di­na­me Lie­tu­vos biu­dže­to de­fi­ci­tą. Tas reiš­kia, kad Lie­tu­vos fi­nan­sų tva­ru­mas, tarp­tau­ti­nių fi­nan­si­nių in­ves­tuo­to­jų aki­mis, blo­gė­ja. Tai­gi tu­ri­me tai da­ry­ti la­bai ati­džiai įver­tin­da­mi ir tai, kad de­fi­ci­tas jau ir taip prog­no­zuo­ja­mas vie­nas di­džiau­sių vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir vie­nas di­džiau­sių per vi­są Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės is­to­ri­ją.

Toks spren­di­mas pus­me­čiui kai­nuo­tų maž­daug 340 mln. eu­rų. Tai yra di­de­li pi­ni­gai. Jei­gu bū­tų nu­spręs­ta pra­tęs­ti jį dar me­tams, tai kai­nuo­tų dau­giau kaip 700 mln. eu­rų. Di­džiau­sią nau­dą gau­tų di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys, pa­vyz­džiui, 4 tūkst. gau­nan­tys gau­tų 186 eu­rus per mė­ne­sį į ran­kas pa­pil­do­mų pa­ja­mų, ma­žas pa­ja­mas – mi­ni­ma­lią al­gą – pa­pil­do­mai gau­tų maž­daug apie 10 eu­rų.

Ma­no at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­tų, bet aš ne­ma­nau, kad nuo to Lie­tu­vai tik­rai šio­je si­tu­a­ci­jo­je bū­tų ge­riau. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad as­me­nys, ku­rie tu­ri di­des­nes pa­ja­mas, tu­ri dau­giau tur­to, ge­riau gy­ve­na, yra la­biau lin­kę tau­py­ti ir šiuo at­ve­ju bū­tų ma­žiau lin­kę iš­leis­ti, tai­gi pa­ska­tin­ti eko­no­mi­ką, koks ir yra šio įsta­ty­mo tiks­las.

Taip pat jei­gu bus iš­leis­ta var­to­ji­mui, Lie­tu­vos ban­kas la­bai aiš­kiai pa­sa­ko, kad 1/3, pa­pras­tai 1/3 vi­sų su­var­to­tų pre­kių yra im­por­tuo­ja­mos pre­kės, tai­gi to­kiu pro­jek­tu mes ska­tin­tu­me ki­tų vals­ty­bių eko­no­mi­kas – Ki­ni­jos, Ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kas.

La­bai svar­bus as­pek­tas, jog mes, skir­tin­gai nei kar­tais tei­gia­ma, ne­iš­sprę­si­me jo­kių struk­tū­ri­nių pro­ble­mų, nes tai yra lai­ki­nas spren­di­mas, tai yra vien­kar­ti­nis spren­di­mas pu­sei me­tų su­ma­žin­ti dar­bo san­ty­kių kaš­tus. In­ves­tuo­to­jo, po­ten­cia­laus in­ves­tuo­to­jo aki­mis, jis, žiū­rė­da­mas į Lie­tu­vą ir svars­ty­da­mas čia in­ves­tuo­ti… Na, pu­sės me­tų mo­kes­ti­nė nau­da ar leng­va­ta tik­rai ne­pa­dės jam pri­im­ti spren­di­mų, jei­gu jis pla­nuo­ja čia il­ga­lai­kę in­ves­ti­ci­ją, o mes ir no­ri­me il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų.

To­dėl kvie­čiu la­bai at­sar­giai ver­tin­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir bal­suo­ti, at­si­žvel­giant į ob­jek­ty­vius eko­no­mi­nius ar­gu­men­tus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­je taip pat da­ly­vau­ja A. But­ke­vi­čius. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt aš nuo­mo­nę tu­riu ki­tą, nei kal­bė­jo prieš tai ma­no ko­le­ga. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį yra pa­tei­ku­si pre­zi­den­tū­ra, tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tas, ma­no ma­ny­mu, ko­vo mė­ne­sį. Pa­sa­ky­siu, dėl ko­kių prie­žas­čių.

Jei­gu mes no­ri­me su­val­dy­ti eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją kri­zi­niu lai­ko­tar­piu, yra tam tik­ros prie­mo­nės, ku­rias mes tu­ri­me įgy­ven­din­ti. Pir­ma, ži­no­me, kad už­si­da­rė rin­kos, va­di­na­si, ne­vei­kia me­cha­niz­mas per­ku–par­duo­du. To­kiu at­ve­ju iš kar­to rei­kia su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­gal­bą, tai­kant fi­nan­si­nes prie­mo­nes, su­tei­kiant sub­si­di­jas įmo­nėms. To­kios kaip pa­vyz­dys Lie­tu­vo­je – tu­riz­mo ben­dro­vės.

An­tra fi­nan­si­nė prie­mo­nė tu­ri bū­ti tai­ko­ma, su­tei­kiant sub­si­di­jas dar­buo­to­jams, ku­rie ne­ten­ka dar­bo ar­ba ga­li­mai ga­li ne­tek­ti. Tre­čia prie­mo­nė tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ta, tai­kant mo­kes­ti­nes leng­va­tas ar­ba tie­siog di­di­nant ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį toms įmo­nėms, ku­rios vei­kia, bet, aiš­ku, dėl eko­no­mi­nės kri­zės su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis dėl ga­li­mai apy­var­ti­nių lė­šų sty­giaus žiū­rint į at­ei­tį. Vis tiek eko­no­mi­niu kri­zi­niu lai­ko­tar­piu vi­sos įmo­nės pa­ti­ria tam tik­rų fi­nan­si­nių pro­ble­mų.

Ir ko­dėl ši­tas va­rian­tas yra pats tei­sin­giau­sias? Kadangi tai­kant mo­kes­ti­nes leng­va­tas dir­ban­čioms įmo­nėms, jos vei­kia, joms pa­leng­vi­ni są­ly­gas kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je, joms su­da­rai są­ly­gas iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas, kiek įma­no­ma ne­ma­ži­nant dar­bo už­mo­kes­čio. Taip pat mo­kes­ti­nes leng­va­tas, ma­no ma­ny­mu, rei­kė­tų tai­ky­ti pir­miau­sia tiems dar­buo­to­jams, ku­rie san­ty­ki­nai gau­na ma­žes­nes pa­ja­mas.

Kur šiam va­rian­tui ne­pri­ta­riu? Ne­pri­ta­riu tam, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fo ma­ži­ni­mas pen­kiais pro­cen­ti­niais punk­tais bū­tų tai­ko­mas tiems, ku­rie už­dir­ba iki tri­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Tik­rai čia kal­bė­jo­me ir su pre­zi­den­tū­ros at­sto­vais, jie ir­gi su­tin­ka, kad ga­li­ma bū­tų tai­ky­ti ma­žes­niam dy­džiui.

Aš no­riu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rią su­rin­kau pra­ei­tą sa­vai­tę. Pa­vyz­džiui, koks pro­cen­tas dar­buo­to­jų Lie­tu­vo­je pa­gal dar­bo san­ty­kius už­dir­ba iki vie­no vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Tai su­da­ro be­veik 71 % dar­buo­to­jų, o mes kal­ba­me apie tam tik­rų leng­va­tų tai­ky­mą ir tiems, ku­rie už­dir­ba iki tri­jų VDU. Ma­nau, ši­čia ar­ba ne­bu­vo įver­tin­ta ga­lu­ti­nai, ar­ba tie­siog bu­vo pa­si­žiū­rė­ta, kad tai rei­kia tai­ky­ti vi­siems, nes eko­no­mi­niu sun­kme­čiu pir­miau­sia tu­ri bū­ti ski­ria­ma pa­gal­ba iš­sau­gant dar­buo­to­jus, kad jie iš­lik­tų dar­bo rin­ko­je ir ne­at­si­dur­tų kur nors sve­ti­mų žmo­nių są­skai­ta.

Vi­sos ki­tos vien­kar­ti­nės iš­mo­kos, ku­rios yra rei­ka­lin­gos, nė­ra in­ves­ti­ci­ja į eko­no­mi­ką ar­ba į il­ga­lai­kį pri­de­da­mo­sios ver­tės su­kū­ri­mą. Aš ma­nau, kad ki­tas klau­si­mas, ku­ris mums yra la­bai iš­ki­lęs, apie ką kal­bė­jo šian­dien vals­ty­bės kon­tro­lie­rius, – vals­ty­bės sko­los val­dy­mas, mie­lie­ji. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai ku­rios Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys, kaip Es­ti­ja, pra­ei­tą sa­vai­tę pra­dė­jo svars­ty­ti klau­si­mą, ko­kią įta­ką fis­ka­li­nei po­li­ti­kai tu­rės vals­ty­bės sko­li­ni­ma­sis šiuo me­tu. Ar mes efek­ty­viai sko­li­na­mės pa­nau­do­da­mi lė­šas kaip in­ves­ti­ci­ją į eko­no­mi­ką? Ar mes tik­rai su­kaup­si­me tam tik­rą da­lį lė­šų, ku­rios pa­ska­tins trum­pa­lai­kį eko­no­mi­kos gal ir pa­ki­li­mą mė­ne­sį ar­ba du, su­teik­da­mi tam tik­ras in­ves­ti­ci­jas?

Ki­tas da­ly­kas, ką no­riu pa­brėž­ti, mes ga­li­me atsi­dur­ti, kaip ir 1999 me­tais, ka­da ger­bia­mas G. Vag­no­rius bu­vo įti­ki­nė­ja­mas keis­ti biu­dže­to asig­na­vi­mus, įver­tin­ti ne­gau­tų pa­ja­mų ly­gį ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu. Ga­li­me at­si­dur­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad jei­gu mes ne­tiks­lin­si­me šių me­tų asig­na­vi­mų ir ne­gau­si­me re­a­lių pa­ja­mų, ku­rios yra su­pla­nuo­tos, tai reiš­kia, kad mes ga­li­me šių me­tų kai ku­riuos fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus per­kel­ti į ki­tų me­tų biu­dže­to asig­na­vi­mus, ki­tų me­tų iš­lai­do­se nu­ma­ty­ti. O tai reiš­kia, kad ki­tų me­tų iš­lai­dos bus su­pla­nuo­tos pa­deng­ti net­gi ki­tų me­tų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus. (Ma­tau, ma­no lai­kas bai­gė­si.) Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu P. Urb­šį.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Pre­zi­den­to siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ma­ži­ni­mo yra ga­li­my­bė Sei­mui ap­si­spręs­ti, kas jis toks yra. Ar jis yra tik vien­kar­ti­nių pi­ni­gi­nių ko­ro­ni­nių do­zių fab­ri­kė­lis, ku­ris į žmo­nes žiū­ri kaip į iš­lai­ky­ti­nių vi­suo­me­nę ir ku­ria­me so­cia­li­nio jaut­ru­mo prie­puo­liai pa­pras­tai iš­tin­ka prieš rin­ki­mus? Ar vis dėl­to mes žiū­ri­me į sa­ve kaip į lais­vos tau­tos at­sto­vus, ku­rių tiks­las yra pa­dė­ti žmo­nėms pa­tiems kur­ti sa­vo at­ei­tį ir su­si­grą­žin­ti oru­mą. Bū­tent Pre­zi­den­to siū­ly­mas siū­lo mus ei­ti tuo nau­ju ke­liu, kad vis dėl­to žmo­gus tu­rė­tų ga­li­my­bę pats už­dirb­tus pi­ni­gus at­neš­ti sa­vo šei­mai, pats pa­si­nau­do­ti sa­vo už­dirb­tais pi­ni­gais, o ne ­lauk­ti ma­lo­nės iš val­džios. Aš ma­nau, kad tie, ku­rie da­bar, ypač iš opo­zi­ci­jos, pri­ta­ria tai nuo­sta­tai, kad tų do­zių ga­mi­ni­mo prin­ci­po ne­ver­ta keis­ti, nes ne­va tai ga­li at­neš­ti ža­los biu­dže­tui, ta­da pa­ro­do tai, kad kaž­kur ta vals­tie­čių ir kai ku­rių kon­ser­va­to­rių pri­gim­tis yra ta pa­ti. Va­di­na­si, po­žiū­ris į žmo­gų yra tas pats. Žmo­gus vi­sa­da tu­ri bū­ti pri­klau­so­mas nuo do­zių, ku­rios čia ga­mi­na­mos. Bet aš dar vi­liuo­si, kad pas mus at­si­ras to svei­ko pro­to ir svei­kos va­lios at­si­sa­ky­ti tos ža­lin­gos pri­klau­so­my­bės ir į Lie­tu­vos žmo­gų pa­žiū­rė­ti ne kaip į tą, ku­ris nuo­lat lau­kia do­va­nų iš mū­sų, bet į tą, ku­ris yra lais­vos tau­tos žmo­gus, ku­ris ver­tas Sei­mo, ger­bian­čio jo oru­mą ir lais­vę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu K. Gla­vec­ką.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, čia bu­vo iš­sa­ky­ta iš tik­rų­jų daug min­čių, ir aš ma­nau, kad aš ne­at­sklei­siu kaž­ko nau­jo, vi­siš­kai su­pran­ta­mo, bet man ši­tas pro­ce­sas, kal­bė­ji­mas apie trum­pa­lai­kį pro­gi­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mą pri­me­na tam tik­ra pras­me ge­ra­no­rys­tės po­li­ti­nes lenk­ty­nes. Ki­taip sa­kant, kas dau­giau pa­siū­lys, kas dau­giau pa­ge­rins ir kas dau­giau bus my­li­mas žmo­nių. Iš tik­rų­jų tarp mei­lės žmo­nėms ir ši­to siū­ly­mo nė­ra tie­sio­gi­nio ry­šio ar­ba ry­šys yra tie­sio­gi­nis, bet tik per sko­las. Ma­no su­pra­ti­mu, 300 mln. eu­rų da­bar­ti­niu me­tu nu­ra­šy­ti nuo vie­šų­jų fi­nan­sų, ži­nant tai, kad kri­zė iš es­mės ry­toj bai­gia­si ofi­cia­liai, be ši­tų vi­sų šnū­pe­rių ga­lė­si­me bū­ti vi­si, o re­a­liai eko­no­mi­ka pra­dė­jo lip­ti iš tos duo­bės. Tai da­bar pri­im­ti tas ska­ti­ni­mo prie­mo­nes, to­kias pa­pil­do­mas, ku­rios be­veik ga­ran­tuo­tai ne­nu­eis į var­to­ji­mą? Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se kiek­vie­nam gy­ven­to­jui, pi­lie­čiui bu­vo iš­da­lin­ta po 1 tūkst. 200 do­le­rių. Vi­si tie do­le­riai, dau­gu­ma tų do­le­rių nu­ė­jo ži­no­te kur? Į bit­koi­nų pir­ki­mus. Bit­koi­no kai­na per tą lai­ką iš­šo­ko vėl maž­daug iki 12 tūkst. do­le­rių. Ki­taip ta­riant, žmo­nės to­kią ma­žą su­mą dau­giau de­da į ka­zi­no, į lo­te­ri­ją, į dar ką nors, bet ne­si­ti­ki ką nors pa­ge­rin­ti iš sa­vo pa­ja­mų ir ki­tų da­ly­kų.

Toks siū­ly­mas yra gerb­ti­nas, nes yra Pre­zi­den­to, ir Pre­zi­den­tas iš tik­ro ro­do rū­pi­ni­mą­si. Bet aš ma­nau, kad tą rū­pi­ni­mą­si rei­kė­tų pa­lai­ky­ti po Nau­jų­jų me­tų, kai mes tu­rė­si­me nau­ją biu­dže­tą, kai tu­rė­si­me nau­jus iš­šū­kius, aiš­kius iš­šū­kius, kiek mes nu­kri­to­me. Da­bar bu­ria­me: vie­ni – 8, ki­ti – 7, ki­ti – 6, ki­ti – 5 %. Kiek pa­si­kei­tė pa­ti Eu­ro­pa? Kadangi Eu­ro­pa yra pas mus ir mes esa­me Eu­ro­po­je. Ir kaip pa­si­kei­tė pa­sau­lis? Štai vi­si šie da­ly­kai ir leis po Nau­jų­jų me­tų, prieš Nau­juo­sius me­tus su nau­ju biu­dže­tu prog­no­zuo­ti, ar ga­li­ma da­ry­ti to­kias ko­rek­ci­jas. Rin­ki­mai bus pa­si­bai­gę. Gra­ži­ni­mo­si ir gra­žu­mo lai­ko­tar­pis ir­gi bus pa­si­bai­gęs, to­dėl bus dau­giau svei­ko pro­to. Siū­lau vi­siems, vie­naip ar ki­taip, va­do­vau­tis svei­ku pro­tu ir jau da­bar pra­dė­ti, o ne ta­da, kai bus blo­gai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čia­me R. Bud­ber­gy­tę.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien tik­rai daug ug­nin­gų kal­bų apie tai – rei­kia ar ne­rei­kia. Ir kaž­kaip man keis­ta, kad šian­dien kal­bė­ję dau­gu­ma ko­le­gų pri­si­mi­nė tai, kad mes au­gi­na­me vals­ty­bės sko­lą, gal­būt di­dės vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas.

O aš šian­dien no­rė­čiau pra­dė­ti nuo to, kiek vis dėl­to mes jau iš­da­li­no­me per vien­kar­ti­nes iš­mo­kas ir per ki­tus įman­trius me­cha­niz­mus, ku­riuos su­ge­bė­jo­me su­kur­ti. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai, ką siū­lo mū­sų Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, iš tie­sų yra siū­ly­mas pa­ra­mą nu­kreip­ti skurs­tan­tiems, ne­pa­si­tu­rin­tiems. Tai yra vi­sas pa­ke­tas. O svar­biau­sia, ką aš no­riu pa­brėž­ti, yra tai, kad ši pa­ra­ma yra ski­ria­ma ir pro­jek­tuo­ja­ma dir­ban­tiems žmo­nėms. Mes vi­sus ap­da­li­no­me: ir pen­si­nin­kus, ku­rie ne­ži­nau… Iš tie­sų bal­sa­vo­me vi­si, kad jiems skir­tu­me vien­kar­ti­nes iš­mo­kas. Ir tuo­met ne­ki­lo klau­si­mas. O var­to­ji­mas ky­la, lei­džia­si ir ar jie pirks lie­tu­viš­ką pre­kę, ar pirks už­sie­nie­tiš­ką pre­kę ir kur nu­eis tie mū­sų vie­šie­ji pi­ni­gai, apie ku­riuos šian­dien kal­ba tiek de­ši­nie­ji, tiek val­dan­tie­ji?

Aš ne­sa­kau, ger­bia­mi ko­le­gos, kad pro­jek­tas yra tikrai šiek tiek ­pa­vė­luo­tas ir šiek tiek gal­būt tik­rai ver­tas tam tik­ros la­bai kon­struk­ty­vios kri­ti­kos. Ma­nau, kad dėl to ir gi­mė pa­siū­ly­mai, ku­riuos mes ga­lė­tu­me svars­ty­ti, bet no­riu at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­sa­ky­ti vie­ną da­ly­ką. Žiū­rė­ki­me į vi­są šį pa­ke­tą tik­rai ne­iš­trau­kę, kad čia kal­ba­ma tik apie gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mą, siū­ly­mą tris vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius gau­nan­tiems žmo­nėms. Šis pa­siū­ly­mas yra vi­sas pa­ke­tas. Per tą vi­są pa­ke­tą, jei­gu jis bū­tų įgy­ven­din­tas, di­džiau­sią nau­dą gau­tų žmo­nės, ku­rių tik­rai tos pa­ja­mos ne to­kios jau ir di­de­lės.

Dar ką no­rė­čiau pa­brėž­ti: nenu­si­gręž­ki­me nuo dir­ban­čių žmo­nių, nuo kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos, ku­ri ir yra pa­grin­di­nė, ku­ri, sa­ky­ki­me, ne­ša naš­tą ir per ka­ran­ti­ną, ir po ka­ran­ti­no. Aš tik­rai ne­no­riu jū­sų įti­ki­nė­ti ir sa­ky­ti, kad rei­kia ska­tin­ti var­to­ji­mą – tai sa­vai­me yra aiš­ku. Ir jei­gu jums at­ro­do, kad kri­zė bai­gė­si, ry­toj ne­rei­kės ne­šio­ti kau­kių, kad var­to­to­jai stai­ga su­si­grą­žins vi­sus po­zi­ty­vius lū­kes­čius ir vi­si puls pirk­ti ir var­to­ti, ne, taip ne­bus. Aš ma­nau, kad tie la­biau­siai biu­dže­tui pra­ra­di­mai, ku­rie šiuo me­tu val­dan­tie­siems rū­pi, taip, iš tie­sų yra di­de­li pra­ra­di­mai, bet jie yra žmo­nėms, o žmo­nės, pa­ti­kė­ki­te, tik­rai var­tos. Aš la­bai siū­ly­čiau pa­gal­vo­ti, kad mes tik­rai ga­li­me ko­kį nors kom­pro­mi­si­nį šian­dien tu­rė­ti va­rian­tą, ku­ris bū­tų nu­kreip­tas į mū­sų dir­ban­tį žmo­gų, sa­ky­ki­me, už­dir­ban­tį tuos pa­čius du vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius. Tik­rai ne tur­tuo­liai, o ta pa­grin­di­nė mū­sų dir­ban­čių žmo­nių ma­sė, ku­ri iš­lai­ko mū­sų vi­suo­me­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų su­tar­tas dis­ku­si­jos lai­kas bai­gė­si ir im­si­mės siū­ly­mų svars­ty­mo. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą į tri­bū­ną.

Siū­ly­mas Sei­mo na­rių gru­pės – P. Urb­šio, G. Kir­ki­lo, R. Bud­ber­gy­tės, I. De­gu­tie­nės, N. Pu­tei­kio, A. But­ke­vi­čiaus. Kas pa­teik­si­te, kas pri­sta­ty­si­te šį siū­ly­mą? Gal A. But­ke­vi­čius? Pra­šom. Ar P. Urb­šys? Pra­šom. Po­vi­lai, pra­šom. Tuoj įjung­si­me.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tie, ku­rie kri­ti­ka­vo­te Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ma­ži­ni­mo, kal­bė­jo­te, kad jis la­biau orien­tuo­tas į tuos, ku­riems ap­skri­tai už­ten­ka at­ly­gi­ni­mo, kal­bu apie tuos 3 VDU. Iš tik­rų­jų tai ap­im­tų dau­giau kaip mi­li­jo­ną dir­ban­čių­jų, ku­rie už­dir­ba nuo 600 eu­rų iki 3 tūkst. 500. Ma­no siū­ly­mas ir ki­tų Sei­mo na­rių, pa­si­ra­šiu­sių jį, yra orien­tuo­tas į vie­ną dar­bo už­mo­kes­tį. Tai ap­im­tų 700 tūkst. žmo­nių. At­ly­gi­ni­mas bū­tų nuo 607 iki 1 tūkst. 358. Aki­vaiz­du, kad ši­tas siū­ly­mas yra orien­tuo­tas į ma­žiau­siai už­dir­ban­čius. Jei­gu ne­bus pri­tar­ta siū­ly­mui, tai aki­vaiz­džiai pa­si­ro­dys val­dan­čių­jų ci­niz­mas, kad jie, kal­bė­da­mi apie so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, vis dėl­to gal­vo­ja apie sa­vo po­li­ti­nes am­bi­ci­jas. Bū­tent jiems svar­biau­sia Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą už­kirs­ti tam, kad jie pa­ro­dy­tų, kas Lie­tu­vo­je yra šei­mi­nin­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to iš­va­da.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da dėl šio pa­siū­ly­mo: įver­ti­nus Vy­riau­sy­bės iš­va­das ir ki­tus tiks­lus, pa­brė­žiant tai, kad ma­žiau­sias pa­ja­mas už­dir­ba mi­ni­ma­lią al­gą gau­nan­tie­ji, o čia yra di­des­nės pa­ja­mos, įver­ti­nus di­de­lius biu­dže­to pra­ra­di­mus, šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Už pa­siū­ly­mą kal­ba R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas įsta­ty­mas ap­skri­tai tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas kon­kre­čių skai­čių kal­ba, ne tik de­kla­ra­ci­jo­mis, ku­rias mes daž­nai čia pa­sa­ko­me. Tai yra lai­ki­nas įsta­ty­mas, di­džiau­sias pa­vo­jus yra tas, kad jei­gu jis pa­si­liks toks, koks yra, mes ne­at­kur­si­me po Nau­jų­jų me­tų vi­so to, tie­siog pra­ra­si­me, tu­rė­si­me di­de­lius pra­ra­di­mus sa­vi­val­dy­bė­se – vi­sos so­cia­li­nės pro­gra­mos ir taip to­liau. Jei­gu tai yra lai­ki­nas įsta­ty­mas ir bus dar at­ei­ty­je su­ba­lan­suo­tas su ki­tais įsta­ty­mais, ką kal­ba Pre­zi­den­to at­sto­vai, bū­tų ga­li­ma jį svars­ty­ti. Bū­tent ta pa­tai­sa įga­li­na jį svars­ty­ti, jis pa­tai­ko į tiks­lą – tie­siog pa­di­di­na var­to­ji­mą, ko mes no­ri­me, ir pa­de­da tiems žmo­nėms, ku­riems la­biau­siai to rei­kia. Tik­rai į bit­koi­nus ne­in­ves­tuos tie žmo­nės, apie ku­riuos mes da­bar kal­ba­me, pri­ėję ši­tą pa­tai­są. Ta­da, pri­ėmus to­kią pa­tai­są, jau ga­li­ma svars­ty­ti, nes pri­dė­jus NPD ir ki­tus da­ly­kus jis tam­pa re­a­lus ir pa­sie­kia tuos tiks­lus, ko mes sie­kia­me. To­dėl aš siū­lau to­kiai pa­tai­sai pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, ne­žon­gli­ruo­ki­me są­vo­ko­mis ir jaut­rio­mis iš­kal­bo­mis, kad, žiū­rėk, mes no­ri­me pa­dė­ti jaut­riau­siems. Jei­gu iš tie­sų bus at­mes­tas šis siū­ly­mas ir bus pri­tar­ta tam, ką pa­siū­lė ko­mi­te­tas, tai bus pri­tar­ta ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mui, tai yra tam, ką ir pa­jaus ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys. Tuo tar­pu gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ma­ži­ni­mas, tai yra ta­ri­fo ma­ži­ni­mas, yra skir­tas tiems, ku­rie už­dir­ba dau­giau, nes jiems nė­ra tai­ko­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. To­dėl, jei­gu bus ne­pri­tar­ta šiam siū­ly­mui, tie­siog įsi­ga­lios ko­mi­te­to pri­im­tas spren­di­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį im­ti ir pa­di­din­ti ir gau­nan­tys ma­žiau­sias pa­ja­mas gaus re­a­lią nau­dą.

Ant­ras da­ly­kas. Mie­li ko­le­gos, aš no­riu pa­žiū­rė­ti jums į akis ir pa­klaus­ti, po tri­jų mė­ne­sių (ly­giai po tri­jų mė­ne­sių rei­kės bal­suo­ti dėl pir­mo­jo va­rian­to at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to) ku­ris iš jū­sų pa­spau­si­te myg­tu­ką nuo Nau­jų­jų me­tų pa­di­din­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį? Aš ma­tau čia la­bai di­de­lę ri­zi­ką. Šian­dien mes sa­ko­me – lai­ki­nas, bet re­a­liai ga­li bū­ti nuo­la­ti­nis ir tai ga­li bū­ti di­de­lės, reikš­min­gos fi­nan­si­nės pa­sek­mės tiek vals­ty­bės, tiek sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuose. Tai­gi kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, tie, ku­rie pa­lai­ko­te Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, ku­rie tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – pa­lai­ko­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je) Tie, ku­rie pa­lai­ko­te Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, ku­rie re­mia­te ko­mi­te­to po­zi­ci­ją ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Iš vi­so bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 23, prieš – 14, su­si­lai­kė 45. Tai­gi Sei­mo na­rių siū­ly­mams nė­ra pri­tar­ta.

Ki­tas siū­ly­mas vėl Sei­mo na­rių gru­pės. Iš es­mės čia yra So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos. Kas pri­sta­ty­si­te siū­ly­mą? Pra­šom. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Mū­sų frak­ci­jos ko­le­gos pa­ren­gė pa­siū­ly­mą, ku­rio tiks­las – sie­kti ap­gin­ti ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių as­me­nų in­te­re­sus, kad bū­tų iš­nau­do­ta ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio įta­ka ap­mo­kes­ti­na­moms pa­ja­moms, siū­lo­me nuo 2020 m. lie­pos 1 d. iki 2020 m. gruo­džio 31 d. tai­ky­ti 15 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą vi­sų dar­buo­to­jų pa­ja­moms ma­žin­ti iki dvie­jų mė­ne­si­nių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio.

Pats pa­siū­ly­mas bū­tų toks: „Pa­keis­ti 1 straips­niu kei­čia­mo 6 straips­nio 11 da­lies 1 punk­tą ir jį iš­dės­ty­ti taip: pa­ja­mų, gau­tų nuo 2020 m. lie­pos 1 d. iki 2020 m. gruo­džio 31 d., da­lis, ne­vir­ši­jan­ti 12 vi­du­ti­nių ša­lies dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio su­mos, tai­ko­mos ap­draus­tų­jų as­me­nų 2020 me­tų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ba­zei skai­čiuo­ti, ap­mo­kes­ti­na­ma tai­kant 15 % pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą.“

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui. Ar­gu­men­tai yra to­kie pa­tys – ka­dan­gi tai kai­nuos virš 300 mln. ir pa­lies tiek vals­ty­bės, tiek sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai. Už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia ieš­ko­ti kom­pro­mi­so. Man at­ro­do, kad kom­pro­mi­sas ga­lė­tų bū­ti šis so­cial­dar­bie­čių pa­siū­ly­mas tai­kant že­mes­nį GPM ta­ri­fą tiems, ku­rie už­dir­ba du vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus. Pri­pa­žin­ki­me, kad at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je, kaip ir ši­to įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­ra­šy­ta, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pro­jek­tuo­ja, šie­met kris spar­čiau­siai. Ko­dėl – čia ant­ra­ei­liai da­ly­kai, bet gy­ven­to­jų pa­ja­mos Lie­tu­vo­je ma­žės są­ly­gi­nai dau­giau­siai Eu­ro­po­je, ly­gi­nant su ki­to­mis vals­ty­bė­mis. Tik­rai rei­kia ši­tos pa­gal­vės. Jei­gu val­dan­tie­ji siū­lo iš es­mės ne­ma­žin­ti, man at­ro­do, rei­kia ieš­ko­ti auk­so vi­du­rio. Ši­ta dvie­jų vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio kar­te­lė yra kaž­kas pa­na­šaus, nes daž­no­je šei­mo­je yra iš­kri­tęs vie­nas iš dir­ban­čių­jų. Ma­to­me, kad be­veik pu­sė mi­li­jo­no dar­bin­gų gy­ven­to­jų ne­te­kę dar­bo ar­ba yra lai­ki­nai ne­dir­ban­tys, ar­ba per­si­kva­li­fi­kuo­ja, ar­ba yra re­a­liai už­si­re­gist­ra­vę Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Tai pa­ja­mas gau­na tas vie­nas iš šei­mos na­rių. Man at­ro­do, čia yra ge­ras kom­pro­mi­sas, ku­rį aš, kaip li­be­ra­las, no­rė­čiau pa­lai­ky­ti. Kvie­čiu ir jus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, skir­tin­gai nei Si­mo­nui, ku­ris šį spren­di­mą va­di­na kom­pro­mi­si­niu ir pa­gal­ve, man tai at­ro­do la­biau kaip ki­li­mas – gal net rau­do­nas, šil­ki­nis ki­li­mas, minkš­tas, pa­to­gus, nes tai tik­rai ne­bus vien­kar­ti­nis spren­di­mas. Tik­rai ne­bus po­li­ti­nės va­lios čia, Sei­me, dar iki rin­ki­mų pri­im­ti spren­di­mą di­din­ti mo­kes­čius vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems, šiuo at­ve­ju du vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tiems. Jei­gu ne­bu­vo pri­tar­ta gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą tai­ky­ti itin so­cia­liai at­sa­kin­gai – iki vieno vi­du­ti­nio, tai da­bar pri­tar­ti iki dviejų vi­du­ti­nių bū­tų dar ma­žiau so­cia­liai at­sa­kin­ga. Tai­gi kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl siū­ly­mo. Kas pa­lai­ko­te Sei­mo na­rių siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę ar­ba pri­ta­ria­te ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 20, su­si­lai­kė 29. Tai­gi Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis siū­ly­mas – A. Ar­mo­nai­tės. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Vi­sų pir­ma ben­dres­nis ko­men­ta­ras apie pa­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Mo­kes­ti­nė­mis pa­ska­to­mis rem­ti dar­bo vie­tas, jų iš­lai­ky­mą, ko ge­ro, yra tik­rai tei­sin­ga per­spek­ty­va, ypač tu­rint gal­vo­je vi­są tą vien­kar­ti­nių iš­mo­kų lie­tų, ku­rį mes tu­rė­jo­me, nes, kaip ži­no­me, dar­bo vie­ta yra ge­riau­sia so­cia­li­nė pro­gra­ma, ku­rios ga­li no­rė­ti žmo­gus.

Da­bar ma­no pa­tai­sa siū­lė pa­gal­vo­ti ir apie tuos žmo­nes, ku­rie pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ne­da­ly­va­vo dar­bo rin­ko­je. Dau­giau­sia tai yra su­grį­žę, re­e­mig­ra­vę, žmo­nės, su­grį­žę emig­ran­tai, jau­ni­mas, il­ga­lai­kiai be­dar­biai. Su­pran­tu, kad ši­tas pa­siū­ly­mas ko­mi­te­te ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo, ne­abe­jo­ju, kad ir sa­lė­je ne­su­lauks, to­dėl jį tie­siog at­si­i­mu ir ne­pra­šau dėl jo bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Jūs ne­pra­šo­te bal­suo­ti, taip?

A. ARMONAITĖ (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, su­tin­ka­me? Ema­nu­e­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau, E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Dėl anks­tes­nio bal­sa­vi­mo aš bu­vau už. Ačiū.

PIRMININKĖ. 36 – vis tiek ne­pa­kan­ka.

Tai­gi dėl vi­so mo­ty­vai po svars­ty­mo. Pra­šom, S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, laik­me­tis iš tik­rų­jų ne­ei­li­nis. Iš tik­rų­jų at­ei­tis pa­ro­dys, kie­no spren­di­mai bu­vo tei­sin­gi. Yra toks Žmo­gaus stu­di­jų cen­tras ir pro­fe­so­rius G. Cho­men­taus­kas. Stu­di­jų cen­tras kas­met da­ro Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ana­li­zę, ar jų veiks­mai, as­me­ni­niai veiks­mai, tu­ri įta­kos jų sėk­mei? Lie­tu­va pa­puo­la į te­ri­to­ri­ją tų vals­ty­bių, ku­rių gy­ven­to­jai ne­jau­čia, jog jų kas­die­ni­nis dar­bas le­mia jų as­me­ni­nę sėk­mę.

Štai ši­tos kri­zės lai­ko­tar­piu, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, kaip val­džia el­gia­si su gy­ven­to­jais, tai yra bū­tent to­liau pra­tęs­ti tą žmo­gaus abe­jin­gu­mą, kad ne­si­jaus­tų, jog jis dirb­da­mas už­si­dirbs. At­virkš­čiai – val­džia da­li­na po 200 eu­rų pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jams, ne­svar­bu, ar tai yra tur­tin­gas ir di­de­lį tur­tą val­dan­tis sen­jo­ras, ar iš tik­rų­jų skur­de gy­ve­nan­tis sen­jo­ras; val­džia da­li­na tie­sio­gi­nes iš­mo­kas vai­kams ar­ba vai­kų tu­rin­tiems tė­vams, ir tai yra tie­sio­gi­nis per­ve­di­mas iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos. Tai tru­pu­tį pri­me­na už­at­lan­tė­je esan­tį pre­zi­den­tą, ku­ris kan­di­da­tuo­ja nau­juose rin­ki­muose ir bū­ti­nai no­ri, kad ant če­kio bū­tų pa­ra­šy­tas jo var­das ir pa­var­dė. Net pa­si­ra­šy­da­mas sa­vo įsta­ty­mą, ku­rį pri­ėmė vien­bal­siai Kon­gre­sas, jis nepa­si­kvie­čia ki­tos frak­ci­jos.

Ly­giai taip pat ir Lie­tu­vo­je. Mes ma­tė­me mil­ži­niš­ką pi­ni­gų lie­tų, o štai yra ak­ty­vi, pro­ak­ty­vi Pre­zi­den­to po­zi­ci­ja pa­rem­ti tuos, ku­rie dir­ba, ir juos įga­lin­ti, kad dar­bas yra tik­ra­sis bū­das už­si­dirb­ti sau gy­ve­ni­mą, o ne ma­lo­nin­ga val­džia, ku­ri per­ve­da. La­bai ap­mau­du, kad iš tik­rų­jų ne­bu­vo pri­tai­ky­tas leng­va­ti­nis ta­ri­fas dar­buo­to­jams. Sma­gu, jog yra pri­tar­ta ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mui. Bet jei­gu mes no­ri­me Lie­tu­vos, dir­ban­čios Lie­tu­vos, ku­ri ženg­tų iš kri­zės ne per iš­mo­kų sis­te­mą, o pa­si­ti­kė­da­ma sa­vi­mi, kar­tu su darb­da­viais ei­tų į prie­kį, rei­kia ska­tin­ti iš tik­rų­jų dar­buo­to­jus. Ir pa­ja­mų mo­kes­tis yra blo­giau­sias vals­ty­bė­je mo­kes­tis, nes iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mas ne­ska­tin­ti­nas var­to­ji­mas, o ne žmo­nės, ta­len­tin­gi žmo­nės, ku­rie įgi­jo iš­si­la­vi­ni­mus, ir štai kri­zės aki­mir­ką net ir da­bar ne­ga­li­me jiems pa­dė­ti su pa­ja­mo­mis.

PIRMININKĖ. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Kvies­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Vėl krei­piuo­si į val­dan­čiuo­sius. Pa­čio­je pra­džio­je jūs ak­cen­ta­vo­te dvi pro­ble­mas – so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas ir emig­ra­ci­jos su­stab­dy­mas. Aki­vaiz­du, kad ki­ti me­tai bus sun­kiau­si ir ta at­skir­tis tik di­dės, emig­ra­ci­jos mas­tas ir­gi iš­augs. Mes iš­si­ski­ria­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je sa­vo so­cia­li­ne ne­ly­gy­be ir per di­de­liu dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mu. Pre­zi­den­to siū­ly­mas bu­vo orien­tuo­tas bū­tent pra­dė­ti spręs­ti šią pro­ble­mą. Jūs leng­va ran­ka nu­mo­jo­te, nes jums da­bar svar­biau­sia ap­da­lin­ti pi­ni­gi­nė­mis do­zė­mis prieš rin­ki­mus, bet ko­kia kai­na juos lai­mė­ti, o po to – kaip Die­vas duos. Iš tik­rų­jų jūs, užuot su­tei­kę ga­li­my­bę žmo­nėms, ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, už­si­dirb­ti 50 ar 100 eu­rų pa­pil­do­mai, duo­si­te sep­ty­nis eu­rus ir liep­si­te džiaug­tis ir gė­rė­tis ju­mis.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti po svar­s­ty­mo dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 4. Tai­gi, po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4871 yra pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar kar­tu ga­li­me lai­ky­ti, kad pri­ta­ria­me ir ly­di­mie­siems pro­jek­tams Nr. XIIIP-4872 ir Nr. XIIIP-4873? Dė­ko­ju. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. But­ke­vi­čius. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai il­gai ne­kal­bė­siu, bet, aš ma­nau, mes tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­de­monst­ruo­ti, kaip ko­vo­ti su eko­no­mi­niu sun­kme­čiu, pri­tai­kant tam tik­ras mo­kes­ti­nes leng­va­tas dar­bo pa­ja­moms. Bet vėl aš ma­tau, kad nu­ga­lė­jo tam tik­ros keis­tos ar­ba, ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kvai­los po­li­ti­nės am­bi­ci­jos, gal lenk­ty­niau­jant tarp tam tik­rų ins­ti­tu­ci­jų. Aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė ir pre­zi­den­tū­ra šiuos pa­siū­ly­mus tu­rė­jo at­neš­ti ko­vo mė­ne­sį, tai tik­rai bū­tų bu­vu­si pa­ti di­džiau­sia do­va­na įvei­kiant eko­no­mi­nį sun­kme­tį dar­buo­to­jams ir Lie­tu­vos įmo­nėms.

PIRMININKĖ. Ir P. Urb­šys – taip pat per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

P. URBŠYS (MSNG). Esu įsi­ti­ki­nęs, kad šis bal­sa­vi­mas ne­bu­vo pa­rem­tas eko­no­mi­niais skai­čia­vi­mais ir rū­pi­ni­mu­si žmo­nė­mis. Šis bal­sa­vi­mas bu­vo pa­rem­tas gry­nai po­li­ti­nė­mis am­bi­ci­jo­mis. Vals­tie­čiai ir juos re­mian­ti dau­gu­ma no­ri pa­ro­dy­ti Pre­zi­den­tui vie­tą ir jam pa­sa­ky­ti, kas vis dėl­to yra tik­rie­ji vals­ty­bės va­do­vai, ir pa­de­monst­ruo­ti vi­suo­me­nei jo po­li­ti­nį ne­įga­lu­mą, su­pran­ta­ma, ko­dėl. Bet opo­zi­ci­ja, ku­ri fak­tiš­kai ty­lo­mis rem­da­ma dau­gu­mą ir bal­suo­da­ma ar­ba ne­da­ly­vau­da­ma ta­me bal­sa­vi­me, ir­gi pri­si­dė­jo prie to, kad pa­ro­dy­tų Pre­zi­den­tui vie­tą už tai, kad jis gal­būt ne­pa­klu­so dėl vie­nų ar ki­tų opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mų ar no­rų. Jei­gu mū­sų po­li­ti­ka yra pa­rem­ta gry­nai as­me­ni­nė­mis am­bi­ci­jo­mis, tai tas žmo­gus vi­sa­da ir bus tų am­bi­ci­jų įkai­tas. Ten­ka ap­gai­les­tau­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ar ga­li­ma?

PIRMININKĖ. M. Ma­jaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas Po­vi­lai Urb­šy, kvie­čiu ne­ver­tin­ti vi­sų ki­tų Sei­mo na­rių pa­gal sa­vo stan­dar­tus. Jei­gu jūs vis­ką daž­nai ver­ti­na­te emo­ciš­kai, tai ne­bū­ti­nai kiek­vie­nas čia esan­tis Sei­mo na­rys tą da­ro ly­giai taip pat, kaip ir jūs.

Da­bar dėl pro­jek­tų, ku­riuos jūs, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, pa­va­di­no­te ly­di­mai­siais. Jie jo­kie ly­di­mie­ji. Jie yra at­ski­ri la­bai svar­būs įsta­ty­mų pro­jek­tai. Aš kvie­čiu pri­tar­ti. Bet jie yra vi­siš­kai ne­su­si­ję. Jie yra apie tai, kad vi­si mo­kes­čiai, ku­rie yra pri­ima­mi, ne­įsi­ga­lio­tų ki­tą die­ną, o jiems ga­lio­tų Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas – še­šių mė­ne­sių ati­dė­ji­mas. La­bai svar­bus da­ly­kas, ko ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma daug kar­tų ne­pai­sė. Man at­ro­do, tai svar­būs įsta­ty­mų pro­jek­tai, rei­kia pri­im­ti, bet jie nė­ra tie­siog ly­di­mie­ji. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal bai­gia­me re­pli­kas? (Bal­sai sa­lė­je: „Ge­rai, bai­gia­me.“) Po­vi­lai, su­si­lai­ky­ki­te. La­bai ačiū. Ir, pro­fe­so­riau, taip pat. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me prie ry­ti­nės dar­bo­tvarkės. Tu­rė­si­me la­bai di­de­lį kom­plek­si­nį klau­si­mą – dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mas su 41 ly­di­muoju pro­jek­tu.

 

18.11 val.

Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4294(2), Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl kai ku­rių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4295(2), Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4296(2), Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 1, 2, 4, 5, 6, 7, 131, 14, 15, 18 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4297(2), Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 6, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4298(2), Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 6, 46, 60, 61, 64, 65, 67 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4299(2), Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 2, 54, 55, 56, 58, 61 ir 66 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4300(2), Tech­no­lo­gi­jų ir inovaci­jų įsta­ty­mo Nr. XIII-1414 7, 11 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4301(2), Tu­riz­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-667 2, 36, 37, 38, 39, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4302(2), Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 10, 18, 20 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4303(2), Aplin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1392 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4304(2), Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo Nr. XI-1425 1, 4, 8, 14 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4305(2), At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 4, 5, 6, 13, 20, 201, 22, 50, 51 ir 52 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4306(2), Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 4, 6 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4307(2), Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 2, 5, 8, 17, 18, 32 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4308(2), Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo Nr. I-1115 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4309(2), Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-1328 61 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4310(2), Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1661 pa­pil­dy­mo 11 straips­niu ir 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4311(2), Jū­ros ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-512 3, 4, 6 straips­nių ir ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4312(2), Kibernetinio sau­gu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1428 2, 4, 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4313(2), Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4314(2), Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 20 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4315(2), Mu­zie­jų įsta­ty­mo Nr. I-930 12 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4316(2), Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pagrin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 5 straips­nio ir prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4317(2), Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4318(2), Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir tęs­ti­nio mo­ky­mo­si įsta­ty­mo Nr. VIII-822 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4319(2), Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 2, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4320(2), Saugaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 7, 8, 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4321(2), Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 81, 10 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4322(2), Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. VIII-822 4, 6, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4323(2), Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 25 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4324(2), Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-657 10 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4325(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6, 103 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4326(2), In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1312 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4327(2), Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4328(2), Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-904 7, 13, 14 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4329(2), Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-323 4, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4330(2), Kli­ma­to kai­tos val­dy­mo fi­nan­si­nių in­stru­men­tų įsta­ty­mo Nr. XI-329 ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 3, 4, 9, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 23 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4331(2), Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 120, 124 ir 128 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4332(2), Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-787 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4333(2), Profesio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4334(2) (svars­ty­mas)

 

Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4294(2). Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją G. Bu­ro­kie­nę. Kar­tu ir vi­sus ly­di­muo­sius pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu, ir vi­siems ly­di­mie­siems taip pat.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti kvie­čiu K. Bac­vin­ką. Taip pat pri­sta­ty­ki­te ir dėl ly­di­mų­jų, ku­riuos svars­tė ko­mi­te­tas.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė šiuos pa­kei­ti­mus ir, įver­ti­nus Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir ki­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų pa­stabas, ko­mi­te­to spren­di­mas yra grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Au­di­to ko­mi­te­to… I. Ši­mo­ny­tės ne­ma­tau, kvie­čiu A. Jan­ku­vie­nę. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius pro­jek­tus. Spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į dėl įsta­ty­mo pro­jek­to pa­teik­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, jiems Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­ria, ir Au­di­to ko­mi­te­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­siū­lė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą pa­gal Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, il­gas spren­di­mas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas: at­si­žvel­giant į tai, kad su­sil­pni­na­mos Sei­mo ga­lios spren­džiant stra­te­gi­nius vals­ty­bės val­dy­mo klau­si­mus, ne­pa­kan­ka­mai su­ma­ži­na­mas stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo do­ku­men­tų kie­kis – iš 290 lie­ka 156, ne­apib­rė­žia­mi ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai ir ne­su­ma­ži­na­mas jų skai­čius – 1 tūkst. 800, taip pat at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­lo­mą stra­te­gi­nio val­dy­mo sche­mą bei pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti ir pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­doms. Už – 9, su­si­lai­kė 1. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da. Ka­dan­gi G. Kir­ki­lo nė­ra, kas pa­teiks? Yra pa­va­duo­to­ja R. Bud­ber­gy­tė. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį klau­si­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius tei­sės ak­tų pro­jek­tus pa­gal ko­mi­te­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas to­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4294. Spren­di­mas yra iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­riaus pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo na­rių A. Ku­bi­lie­nės, L. Mat­ke­vi­čie­nės ir D. Ka­mins­ko, taip pat Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, jiems pri­ta­rė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks E. Jo­vai­ša. Pra­šom, aka­de­mi­ke.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ge­gu­žės 27 die­ną svars­tė vi­sus pen­kis pro­jek­tus, su­si­ju­sius su stra­te­gi­niu val­dy­mu, ir dėl vi­sų spren­di­mas yra vie­nas ir tas pats – at­si­žvel­giant į mū­sų ko­mi­te­to pa­sta­bas, siū­ly­ti pa­grin­di­niam Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kon­kre­čiai šį ir vi­sus pen­kis. Su­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to at­sto­vą V. Ra­s­te­nį pa­teik­ti iš­va­dą.

V. RASTENIS (LVŽSF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ba­lan­džio 8 die­ną svars­tė mi­nė­tą Sei­mo nu­ta­ri­mą ir pri­ta­rė su šiais ko­mi­te­to spren­di­mais ir pa­siū­ly­mais: siū­ly­ti Sei­mo pa­skir­tam pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl kai ku­rių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios“ pro­jek­tui Nr. XIIIP-4295, ku­ria­me nu­sta­to­ma, jog nuo 2023 m. sau­sio 1 d. ne­ten­ka ga­lios Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 20 d. nu­ta­ri­mas Nr. XIIIP-1484 „Dėl de­mo­gra­fijos, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­kos 2018–2030 me­tų stra­te­gi­jos pa­tvir­ti­ni­mo“. O nuo 2021 m. sau­sio 1 d. ne­ten­ka ga­lios Sei­mo 2003 m. ge­gu­žės 20 d. nu­ta­ri­mas Nr. IX-1569 „Dėl vai­ko ge­ro­vės vals­ty­bės po­li­ti­kos kon­cep­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ bei Sei­mo 2012 m. ko­vo 29 d. nu­ta­ri­mas Nr. XI-1954 „Dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų sis­te­mos per­tvar­kos kon­cep­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“. Taip pat at­si­žvelg­ti į Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, jiems pri­ta­rė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vę R. Pet­raus­kie­nę. Ar gir­di­te, ko­le­ge?

R. PETRAUSKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Tai­gi mū­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1392 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4304 ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pa­siū­ly­mų ne­tu­ri­me.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ir pra­šo­me Kul­tū­ros ko­mi­te­to at­sto­vą S. Tu­mė­ną.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū pir­mi­nin­kei. Mū­sų ko­mi­te­tas nu­ta­rė, spren­di­mas: iš es­mės pri­tar­ti pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį svars­ty­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Tos pa­sta­bos bu­vo tik re­dak­ci­nio po­bū­džio. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ir kvie­čia­me R. An­dri­kį. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

R. ANDRIKIS (LSDDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ba­lan­džio 20 die­ną svars­tė, pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pro­jek­to ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą.

Už – 10, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si ko­mi­te­tai pa­tei­kė iš­va­das.

Im­si­mės dis­ku­si­jos svars­ty­mo sta­di­jo­je. Kvie­čiu G. Skais­tę. De­ja, nė­ra. K. Gla­vec­kas. Taip pat ne­be­li­ko. D. Krei­vys. Ne­ma­tau. K. Ma­siu­lio ne­ma­tau. Li­ko M. Ma­jaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Ar jūs at­si­sa­ko­te da­ly­vau­ti? At­si­sa­ko­te.

Ta­da, ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čia­me G. Bu­ro­kie­nę. Im­si­mės siū­ly­mų. Pir­mas siū­ly­mas yra Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to. As­ta Ku­bi­lie­ne, pra­šom pri­sta­ty­ti. Tuoj įjung­si­me.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš at­si­i­mu sa­vo siū­ly­mą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Iš da­lies mes pri­ta­ria­me jū­sų siū­ly­mui. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Iš da­lies pri­tar­ta. Jūs ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ne. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju. Au­di­to ko­mi­te­tas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip pat pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Iš da­lies.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju.

To­liau…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar ten­ki­na? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Ki­tas siū­ly­mas – dar Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­ta­riame, ka­dan­gi in­teg­ra­vo­me į prieš tai bu­vu­sį jų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. In­teg­ruo­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to siū­ly­mui?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip, pri­ta­ria­me ir ne­pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. To­liau tu­ri­me Sei­mo na­rių A. Ku­bi­lie­nės, L. Mat­ke­vi­čie­nės ir D. Ka­mins­ko siū­ly­mą. Pra­šom, As­ta Ku­bi­lie­ne, pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia tas pats siū­ly­mas, at­si­i­ma­me.

PIRMININKĖ. Jūs…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­ta­ria­me ši­tam siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, bet ini­cia­to­riai ne­pri­eš­ta­rau­ja ne­pri­ta­ri­mui. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­ją? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Au­di­to ko­mi­te­tas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­ria­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Pri­tar­ta iš da­lies. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui? Dė­ko­ja­me.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to.

PIRMININKĖ. To­liau vėl­gi Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi prieš tai ne­pri­ta­rė­me…

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Kaip ir antras, taip ir trečias tar­pu­sa­vy­je su­si­ję, bet ka­dan­gi pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, tai ne­rei­kia bal­suo­ti. Pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Pra­šom.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Pri­ta­ria­me pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui.

PIRMININKĖ. Jūs ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ne­rei­ka­lau­ja­me bal­suo­ti, taip, nes kaip ir dėl antro, taip ir dėl trečio, jie tar­pu­sa­vy­je su­si­ję, ne­bal­suoja­me.

PIRMININKĖ. Tai­gi ir pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra ne­pri­ta­ręs jū­sų siū­ly­mui.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, mes jį in­teg­ra­vę esa­me jau anks­čiau.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

To­liau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­to.

PIRMININKĖ. Dėl 7 straips­nio 7 punk­to…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­to – pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė­te iš da­lies. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). III sky­rius, 9 straips­nis. Au­di­to ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Au­di­to ko­mi­te­to…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Iš da­lies pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. 9 straips­niui?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Iš da­lies.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui? Dė­ko­ja­me. Toliau…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Dėl 17 straips­nio.

PIRMININKĖ. Mes ap­si­spren­dė­me, jie ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl 17 straips­nio.

Ir A. Ku­bi­lie­nė yra…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Jau čia toks bu­vo.

PIRMININKĖ. At­si­ė­mu­si taip pat. Ir dau­giau siū­ly­mų ne­tu­ri­me.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai dėl vi­so. Prieš – M. Ma­jaus­kas. At­si­pra­šau, K. Ma­siu­lis. De­ja, nė­ra. Pra­šom, ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ti dėl Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 18. Tai­gi po svars­ty­mo Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4294(2) yra pri­tar­ta.

To­liau. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­ly­mų dėl kai ku­rių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-4295(2). Ir kvie­čia­me vėl pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą. G. Bu­ro­kie­nė. Yra Sei­mo na­rės A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes ne­pri­ta­rė­me. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ši­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Sei­mo na­rės nė­ra.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Tai­gi pri­ta­ria­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me.

Dar vie­nas A. Ši­rins­kie­nės dėl 2 straips­nio.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip pat ne­pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Taip pat ne­pri­tar­ta. Pri­ta­ria­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­jai. Ir dėl 2 strai­ps­nio 3 da­lies yra A. Ku­bi­lie­nės, L. Mat­ke­vi­čie­nės, D. Ka­mins­ko siū­ly­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Mes at­si­i­ma­me sa­vo pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Jūs at­si­i­ma­te sa­vo siū­ly­mą, ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me po svars­ty­mo… Yra. A. Ar­mo­nai­tė no­ri kal­bė­ti prieš. At­si­sa­ko­te. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pro­jek­tui Nr. XIIIP-4295(2) po svars­ty­mo? Ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ly­di­ma­sis pro­jek­tas. Dar­bo­tvarkės 1-7.6 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­temos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4299(2). Vėl­gi yra… A. Ku­bi­lie­nė. Gal at­si­im­si­te? Jū­sų vėl ta pa­ti gru­pė. At­si­i­ma.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, at­si­i­ma­me.

PIRMININKĖ. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­ja yra ne­pri­tar­ti. Ar ga­li­me vi­si pri­tar­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui? Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pro­jek­tui Nr. XIIIP-4299(2) po svars­ty­mo? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dar tu­ri­me pa­tai­sų dėl Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4303(2). Vėl yra Sei­mo na­rių gru­pės: A. Ku­bi­lie­nės, L. Mat­ke­vi­čie­nės ir D. Ka­mins­ko, siū­ly­mas, jam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs. Ko­le­gos ne­pri­eš­ta­rau­ja. Ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ir lai­ky­ti, kad po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4303(2) ben­dru su­ta­ri­mu yra pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-7.21 klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4314(2). Yra Sei­mo na­rio K. Bac­vin­kos siū­ly­mas. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs. Tuoj įjung­si­me K. Bac­vin­kai.

K. BACVINKA (LVŽSF). Su­tin­ku su ko­mi­te­to iš­va­da ir ne­pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Ar su­tin­ka­te dėl vi­sų tri­jų siū­ly­mų? Su­tin­ka­te dėl vi­sų tri­jų ir ne­rei­ka­lau­si­te bal­suo­ti. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs nė vie­nam siū­ly­mui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju. Po svars­ty­mo pri­ta­ria­me pro­jek­tui Nr. XIIIP-4314.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl vi­sų ki­tų pa­grin­di­nio pro­jek­to ly­di­mų­jų siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­siems ki­tiems ly­di­mie­siems? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš bu­vau už­si­re­gist­ra­vęs dis­ku­tuoti, ne­da­ly­va­vau, bet bu­vau dėl mo­ty­vų dėl Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo. Ne­ži­nau, jūs pa­ste­bė­jo­te ar ne­pa­ste­bė­jo­te ma­nęs. Aš no­rė­čiau iš­sa­ky­ti mo­ty­vus, nes man at­ro­do, kad ten la­bai svar­bus as­pek­tas yra įtrauk­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, apie jį po­nia G. Bu­ro­kie­nė ir­gi ži­no­jo. Yra jos pa­siū­ly­mas įre­gist­ruo­tas la­bai svar­bus, tai man at­ro­do, kad bū­tų la­bai svar­bu iš­sa­ky­ti dėl jo mo­ty­vus. Jums su­tei­kus ga­li­my­bę, no­rė­čiau tai pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Jūs no­ri­te grįž­ti prie pro­jek­to Nr. XIIIP-4308(2) – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4308(2), taip? Dar­bo­tvarkės 1-7.15 klau­si­mas. Pra­šom. Ta­da su­teik­si­me ga­li­my­bę jums sa­ky­ti mo­ty­vus.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, kad su­tei­kė­te to­kią ga­li­my­bę. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­kreip­siu dė­me­sį, ką tas įsta­ty­mo pro­jek­tas da­ro, ir čia tik­rai la­bai džiau­giuo­si, kad po­nia G. Bu­ro­kie­nė už­re­gist­ra­vo pa­siū­ly­mą, ir kvie­čiu jį vė­liau pa­lai­ky­ti.

Pa­gal tai, ką Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja čia įdė­jo, Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų skirs­ty­ti biu­dže­tą be Sei­mo spren­di­mų, pa­tvir­ti­nu­si bet ko­kią eks­tre­ma­lią pa­dė­tį. Esant eks­tre­ma­liai pa­dė­čiai Lie­tu­vo­je, ne­be­rei­kė­tų jo­kių Sei­mo spren­di­mų skirs­tant biu­dže­tą. Tai yra la­bai ra­di­ka­lus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas, ku­ris ne­abe­jo­ti­nai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Ir tai, kas da­bar čia įdė­ta, yra la­bai pa­vo­jin­ga. Ir aš pa­aiš­kin­siu ko­dėl.

Pa­vyz­džiui, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja Vil­niaus mies­te dėl Ge­di­mi­no kal­no vis dar ga­lio­ja. Tai­gi rem­da­ma­si tuo spren­di­mu Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų tie­siog lais­vai skirs­ty­ti biu­dže­tą be jo­kių spren­di­mų iš Sei­mo. To­liau. Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro tę­sė­si be­veik tre­jus me­tus. Tai­gi tre­jus me­tus ga­lė­tų Sei­mas atos­to­gau­ti ir Vy­riau­sy­bė be jo­kių biu­dže­tų ga­lė­tų tie­siog im­ti ir skirs­ty­ti. Kraš­to eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl sti­chi­nės saus­ros 2006 me­tais, ro­dos, dar iki da­bar ne­at­šauk­ta.

To­kie Fi­nan­sų minis­te­ri­jos spren­di­mai ir siū­ly­mai yra la­bai pa­vo­jin­gi. Tai­gi kvie­čiu, ma­čiau, po­nia G. Bu­ro­kie­nė link­sė­jo gal­vą, kad bus pa­ko­re­guo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, jei­gu iš tie­sų taip ir bus, kvie­čiu pa­lai­ky­ti po­nios G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mą, iš­brau­kiantį tą nuo­sta­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bet kon­kre­čių siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ne­bu­vo?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Yra įre­gist­ruo­tas, bet jis, ma­tyt, bus svars­to­mas tik pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, nes yra po­nios G. Bu­ro­kie­nės įre­gist­ruo­tas.

PIRMININKĖ. Taip. Bet da­bar lai­ko­me, kad jiems yra pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau pri­ta­ria­me vi­siems ben­dru su­ta­ri­mu.

 

18.37 val.

Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1250(2), Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1251(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 463 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1252(2) (svars­ty­mas)

 

Vėl­gi kom­plek­si­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1250(2) bei ly­di­mie­ji pro­jek­tai: Ke­lių įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1251(2) ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 463 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1252(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą. Jis no­ri kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes Sei­mas tu­ri ap­si­spręs­ti dėl Ke­lių di­rek­ci­jos per­tvar­kos. Jei­gu bus ap­si­spręs­ta ki­taip, šie įsta­ty­mai ne­ga­lės ei­ti to­liau, nes Ke­lių di­rek­ci­ja ne­tu­rės tei­sės sko­lin­tis, jie yra su­si­ję.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ar, ger­bia­mi ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me frak­ci­jos?.. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, kad per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

18.38 val.

Mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-1623 pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4355(2), Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. VIII-1721 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4356(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 505, 517, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1882, 5051, 5052, 5171, 5172, 5173, 5174, 5601 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4357(2), Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XLVI sky­riaus pa­va­di­ni­mo, 330 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4358(2), Dar­bo ko­dek­so 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4359(2), Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4360(2), Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 3, 15, 26, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4361(2), Kaš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4362(2), Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4363(2), Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 2, 3, 8, 9, 12, 13, 21, 34, 35 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 ir 331 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4364(2), Mokes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4365(2), Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 7, 8, 18, 19 ir 221 sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4366(2), Ne­pa­pras­to­sios padė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4367(2), Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368(2), Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4369(2), Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371(2), Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372(2), Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lietuvos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4373(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­ti dar­bo­tvarkės klau­si­mai – Mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4355(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rį J. Ja­ru­tį pa­teik­ti iš­va­dą. Pra­šom. Taip pat ir ly­di­mieji – Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mas ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-1623 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4355. Bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų. Taip pat tei­kė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mais reg­la­men­tuo­ja­ma, kad Vy­riau­sy­bė kas­met ne tik pa­tvir­ti­na valsty­bės mo­bi­li­za­ci­jos pla­nus, bet ir juos per­žiū­ri, pri­rei­kus at­nau­ji­na. Pa­to­bu­li­no­me, kad Vy­riau­sy­bė nu­sta­to mo­bi­li­za­ci­jos sis­te­mos būk­lę ir ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mo mo­bi­li­za­ci­jai ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos bū­tų ver­ti­na­mas pa­si­ren­gi­mas mo­bi­li­za­ci­jai. Taip pat reg­la­men­ta­vo­me, kad Vals­ty­bės mo­bi­li­za­ci­nių ga­li­my­bių ka­ta­lo­gas, ku­ria­me kau­pia­ma in­for­ma­ci­ja apie vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ma­te­ria­li­nius iš­tek­lius, įsi­ga­lio­tų kar­tu nuo 2021 me­tų. Pri­im­ti vi­si pa­siū­ly­mai, ir pri­ta­ri­mai, ir at­me­ti­mai, ko­mi­te­to pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia yra kom­plek­si­nis klau­si­mas su 18 ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą J. Ja­ru­tis mums pa­tei­kė. Da­bar kvie­čia­me A. Ši­rins­kie­nę pa­teik­ti mums Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, taip pat ir dėl Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4370. Kas iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to ga­li­te? Pra­šom, ger­bia­mas… pa­teik­ti. Duo­sim iš­va­dą.

L. STACEVIČIUS (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti. Už – 10.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dar li­ko Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Gin­tau­tai Kin­du­ry, pra­šo­me pa­teik­ti dėl lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo.

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė Lai­ki­no tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įve­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tai, ku­rie pra­ne­šė sa­vo iš­va­dą, tai bu­vo pa­gal Sei­mo sta­tu­to nu­ma­ty­tą kom­pe­ten­ci­ją jiems pa­teik­ti dėl vi­sų ly­di­mų­jų iš­va­dą. Ir dis­ku­si­ja. Kvie­čia­me D. Gai­žaus­ką. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­tau, kad nie­kas dau­giau ne­už­si­ra­šė ir prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, tai aš at­si­sa­kau.

PIRMININKĖ. Jūs at­si­sa­kė­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­ly­mų dėl Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4361. Pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę tai yra 2-11.2 klau­si­mas. At­si­pra­šau, ne, pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę 2-11.7 klau­si­mas.

Dar­bo­tvarkės 2-11.7. Kvie­čiu J. Ja­ru­tį. Yra D. Ša­ka­lie­nės siū­ly­mas dėl 4 straips­nio.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Taip, ma­no siū­ly­mas iš tik­rų­jų yra la­bai pa­pras­tas. Fak­tiš­kai tur­būt bu­vo ne­ty­čia pra­žiū­rė­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos vaid­muo mo­bi­li­za­ci­jos me­tu, ir kai ku­rie ko­le­gų iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai, kad štai, kai bus pa­šauk­ti į gin­kluo­tą­sias pa­jė­gas, ga­lės už­si­im­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja gin­kluo­to­sio­se pa­jė­go­se, iš­si­sklai­dy­ti po bū­rius, tur­būt yra ab­sur­diš­ki. Re­a­liai kal­bė­jo­me tiek su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, tiek su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ir jie vie­na­reikš­miš­kai pri­ta­ria, kad taip, ši tar­ny­ba yra pra­leis­ta ir ji nie­kur ki­tur nė­ra pa­mi­nė­ta, o ne­ati­dė­jus tar­ny­bos STT pa­rei­gū­nams lie­ka ri­zi­ka ir ne­apib­rėž­tu­mas, kaip at­ro­dy­tų STT veik­la pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją.

Iš es­mės pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą STT pa­rei­gū­no at­žvil­giu bū­tų tai­ko­ma ben­dro­ji tvar­ka – vi­sos są­ly­gos ir prie­lai­dos tie­siog šauk­ti STT pa­rei­gū­nus į ka­ri­nę tar­ny­bą. Pa­čios Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos yra pa­teik­ta po­zi­ci­ja, kad tik­rai šiam pa­siū­ly­mui bū­tų pro­tin­ga pri­tar­ti, nes net­gi ir ka­ro pa­dė­tis, ko­kia bai­si ji be­bū­tų, ir mo­bi­li­za­ci­ja vis dėl­to ne­nu­trau­kia vals­ty­bės funk­cio­na­vi­mo. Anks­čiau ar vė­liau to­kia pa­dė­tis bai­gia­si, o ko­rup­ci­ja yra la­bai di­de­lę ža­lą vals­ty­bei da­ran­tis reiš­ki­nys. Nu­trau­kę ko­vą su ko­rup­ci­ja to­kio­mis są­ly­go­mis, lei­dę jai dar la­biau pa­da­ry­ti ža­lą vals­ty­bei ir su­kles­tė­ti, mes tik­rai tu­rė­tu­me sun­kių pa­pil­do­mų pa­da­ri­nių.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai: Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 15 straips­ny­je reg­la­men­tuo­ta, kad pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba di­di­na­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (to­liau – STT) pa­rei­gū­nams, ta­čiau mo­bi­li­za­ci­jos me­tu STT pa­rei­gū­nai bus rei­ka­lin­gi vals­ty­bės gin­kluo­ta­jai gy­ny­bai, to­dėl jiems tar­ny­ba ne­ati­de­da­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ar, ger­bia­ma Do­vi­le, rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ne, ne­su­tin­ku. Rei­ka­lau­ju bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti. Jus no­ri pa­rem­ti A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Tur­būt kiek­vie­na su­iru­tė, ar tai bū­tų COVID-19 vi­ru­sas, ar ka­ras, kaž­kam yra di­de­lis ver­slas. Bū­tent STT vaid­muo tur­būt ir tu­rė­tų bū­ti su­skai­čiuo­ti, ne­leis­ti švais­ty­ti vals­ty­bės iš­tek­lių. Kad ir tai­kos me­tu, mes ma­to­me, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je ga­no­si vi­so­kios „No­ta Be­ne“, par­da­vi­nė­ja auk­si­nius šaukš­tus, jau ne­kal­bant apie gin­kluo­tes ir vi­so­kius pir­ki­mus bok­se­rių, ku­rie per­ka­mi už tan­ko kai­ną. Ka­ro at­ve­ju tas pa­si­pel­ny­mo mo­ty­vas yra vie­šai pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je – pats di­džiau­sias biz­nis yra ka­ras. Ten rei­kia kiek­vie­nai vals­ty­bei skai­čiuo­ti sa­vo iš­tek­lius. Aš ma­nau, kad su­tau­py­ti iš­tek­liai yra gy­ny­bi­nio pa­jė­gu­mo stip­ri­ni­mas. To­dėl vien dėl šio as­pek­to no­rė­čiau pri­tar­ti la­bai, sa­ky­kim, ra­cio­na­liam ko­le­gės siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl D. Ša­ka­lie­nės siū­ly­mo, jam pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pa­lai­ko Do­vi­lę, bal­suo­ja už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę ar­ba pa­lai­kan­tys ko­mi­te­to po­zi­ci­ją (ko­mi­te­tas siū­ly­mui ne­pri­ta­rė) bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 16, prieš – 11, su­si­lai­kė 34. Tai­gi D. Ša­ka­lie­nės siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Ar bus kal­ban­čių? P. Sau­dar­gas. Pra­šom.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš už­si­ra­šiau kal­bė­ti dėl Šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo. Ti­kiuo­si, čia jis ir yra.

Čia jau pa­sken­do­me di­de­lė­je gau­so­je pro­jek­tų, bet ne­pai­sant vis­ko no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į svar­bų as­pek­tą, kad kri­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, COVID pan­de­mi­jos at­ve­ju, šau­liams pa­de­dant po­li­ci­jai, ki­toms tar­ny­boms iš tie­sų iš­ryš­kė­jo tam tik­ri niu­an­sai. Šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra svar­bių pa­kei­ti­mų, kad bū­tent dėl ka­ro pa­dė­ties, kai iš tik­rų­jų bus die­na X, Šau­lių są­jun­gos na­riai, vyk­dy­da­mi už­duo­tis, tar­ny­bos me­tu ga­lė­tų, tu­rė­tų tei­sę, tar­ki­me, tik­rin­ti do­ku­men­tus va­žiuo­jan­čių, ei­nan­čių ar pa­na­šiai žmo­nių, rei­ka­lau­ti, kad jie lai­ky­tų­si įsta­ty­mo. Aš ma­nau, kad tai yra la­bai svar­būs pa­kei­ti­mai. Im­ki­me ele­men­ta­rų pa­vyz­dį. Šau­lių są­jun­gos na­rių pa­gal­ba po­li­ci­jai Ve­ly­kų sa­vait­ga­lio me­tu, kai bu­vo re­gu­liuo­ja­mas eis­mas, au­to­mo­bi­lių srau­tai, žmo­nių klau­sia­ma, ar jie tik­rai tu­ri rim­tą pa­grin­dą vyk­ti į ki­tą sa­vi­val­dy­bę. Tai pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą šau­lys, vyk­dy­da­mas sa­vo už­duo­tį, kaip ir ne­ga­li rei­ka­lau­ti iš žmo­gaus do­ku­men­tų, jis tu­ri kvies­tis po­li­ci­nin­ką, kad jam pa­dė­tų, ir ta pa­gal­ba tam­pa to­kia ne­ko­ky­biš­ka. O ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju tur­būt na­tū­ra­lu, kad funk­ci­jų ope­ra­ty­vu­mui tai tik­rai pa­gel­bė­tų. To­dėl kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti už. Kon­kre­čiai aš dėl to pro­jek­to pa­si­sa­kiau, bet čia ir vi­sam pa­ke­tui rei­kia pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tik­rai kal­bė­jo­te dėl Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4364(2), nors mes da­bar svars­tė­me Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4361(2). Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai dėl Ka­ro prie­vo­lės? Ir mes bal­sa­vo­me dėl D. Ša­ka­lie­nės siū­ly­mo, jam Sei­mas ne­bu­vo pri­ta­ręs. Tai­gi, taip pat lai­ko­me, kad Sei­mas po svars­ty­mo vi­siems ly­di­mie­siems pri­ta­rė.

Dė­ko­ju, ger­bia­mi ko­le­gos. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė. Lin­kiu jai sėk­mės.

 

18.52 val.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-209 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4013(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 2-12 klau­si­mas – Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mas. A. Anu­šaus­kas. Ne­ma­tau. Gal iš Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ger­bia­mas J. Ja­ru­tis per­skai­ty­tų iš­va­dą?

J. JARUTIS (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas svars­tė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-209 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to na­rių at­ski­ro­sios nuo­mo­nės ne­pa­reikš­ta. Pi­lie­čių, po­li­ti­nių par­ti­jų, lo­bis­tų ir ki­tų as­me­nų…

PIRMININKĖ. Ga­lu­ti­nė iš­va­da?

J. JARUTIS (LVŽSF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra, mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Ga­li­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

18.54 val.

Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4041(2), Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų naciona­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 6 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4042(2), Sprog­me­nų apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1315 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4043(2), Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4044, Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1019 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4045(2), Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4046(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos ir paslap­čių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4047(2), Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įstatymo Nr. VIII-1207 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4048(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4049(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4050(2), Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 pa­pil­dy­mo 73 straips­niu ir Įsta­ty­mo 1, 2, 3, 4, 5, 9 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4051, Ci­vi­li­nių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių apyvartos kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-931 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4052(2), Ginklų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 18 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4053(2), Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 27 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4054, Avia­ci­jos įstatymo Nr. VIII-2066 66 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4055, Asmens ir tur­to sau­gos įstaty­mo Nr. IX-2327 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4056(2), Administ­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 512 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4057(2), Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 321 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4058, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4059(2) (svars­ty­mas)

 

2-13.1 klau­si­mas – Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ir ly­dimie­ji. Tei­kė­jas – dar­bo gru­pė. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų pro­jek­tų Nr. XIIP-4042, Nr. XIIP-4043, Nr. XIIP-4044, Nr. XIIP-4045, Nr. XIIP-4046, Nr. XIIP-4047, Nr. XIIP-4048, iki pat pro­jek­to Nr. XIIP-4059. Vi­sas pa­ke­tas. Iš vi­so 19 tei­sės ak­tų. Pra­šom, ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, tik­rai di­de­lis pa­ke­tas. Jei­gu lei­si­te, tai pri­sta­ty­siu vi­są.

PIRMININKĖ. Taip, iš kar­to. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu kar­tu ir vi­siems pro­jek­tų pa­to­bu­lin­tiems va­rian­tams, iš­sky­rus Nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mą ir… tu­rė­tų dar vie­nas bū­ti, ro­dos, Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio dar tu­rė­jo bū­ti, juos siū­lo­ma at­mes­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Da­bar mo­ty­vai dėl… No­riu at­kreip­ti dė­me­sį – įsta­ty­mų pro­jek­tus Nr. XIIP-4044, Nr. XIIP-4051, Nr. XIIP-4054, Nr. XIIP-4055 ir Nr. XIIP-4058 ko­mi­te­to siū­lo­ma at­mes­ti. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­tar­ti? Pri­ta­rė­me. Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ly­di­miesiems, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė po svars­ty­mo, ir mes ga­li­me pri­tar­ti. Mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti, ga­li­me pri­tar­ti. Or­ga­ni­zuo­tai pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju. Tai vi­sam šiam pa­ke­tui ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me po svars­ty­mo.

 

18.56 val.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 161 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4412(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas… (Bal­sai sa­lė­je) 2-14. Ačiū, jūs la­bai bud­rūs ir ma­ne tai džiu­gi­na. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-4412(2). Pui­ku, kad se­ka­te. Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mas. Ag­ne Ši­rins­kie­ne, pra­šom at­ei­ti čia. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mas, yra at­si­žvelg­ta į vi­sas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so, nes pa­siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

18.57 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4842(2), Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo Nr. I-67 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4843(2) (svars­ty­mas)

 

Ir dar vie­nas blo­kas įsta­ty­mų – Teis­mų įsta­ty­mo 47 straips­nis ir ly­di­ma­sis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mas, tai bū­tų pro­jek­tai Nr. XIIIP-4842(2) ir Nr. XIIIP-4843(2). Svars­ty­mas. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom per­skai­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das dėl mi­nė­tų tei­sės ak­tų.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mi­nė­tiems tei­sės ak­tams taip pat bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Bent jau dėl Teis­mų įsta­ty­mo ne­bu­vo gau­ta jo­kių Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, o dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­sta­bų bu­vo. Pro­jek­tas bu­vo pa­to­bu­lin­tas ir taip pat ben­dru su­ta­ri­mu, 11 bal­sų, pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. E. Gent­vi­las. Dėl Teis­mų įsta­ty­mo pra­šo­me dis­ku­tuo­ti. Kol jūs at­ei­si­te, mums rei­kė­tų pa­si­tar­ti, nes jau čia pat ar­tė­ja 19 va­lan­da ir bu­vo nu­ma­ty­ta, kad po­sė­džio pa­bai­ga. Be šio įsta­ty­mo li­ko 8 įsta­ty­mų pa­tei­ki­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, ko­kie spren­di­mai? A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, dėl to bu­vo daug gin­čų ir Se­niū­nų su­ei­go­je, aš gir­dė­jau. Tai jei­gu mes su­ta­rė­me, kad dir­ba­me iki sep­ty­nių, tai ir dirb­ki­me iki sep­ty­nių, nes tą grei­tą ir vė­ly­vą dar­bą vel­niai gau­do. Už­im­tu­mo įsta­ty­mą mes sep­tin­tą kar­tą tai­so­me.

PIRMININKĖ. Mes ne­tai­so­me, mes gal pil­do­me. Bet, at­si­pra­šau Eu­ge­ni­jaus, ko­le­gos, gal su­tar­ki­me, kad šį mes pa­bai­gia­me. Ki­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai nu­ma­ty­ti svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je, ta­da pa­gal­vo­si­me gal į ki­tas die­nas įtrauk­ti. E. Gent­vi­las. Dis­ku­si­ja, ben­dru su­ta­ri­mu.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Ko­le­gos, ma­no lai­ką A. Sy­sas pra­kal­bė­jo…

PIRMININKĖ. At­suk­si­me.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­su­ki­te, aš tik­rai vi­siš­kai trum­pai tiek dėl Teis­mų įsta­ty­mo, tiek dėl ly­di­mo­jo Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo. Kaž­kur sku­ba­me, kaž­kur ver­žia­mės, įsta­ty­mų pro­jek­tai, pa­ke­tas, re­gist­ruo­tas bir­že­lio 10 die­ną, tai yra pra­ėju­sį tre­čia­die­nį. Sun­ku su­pras­ti, kur mes ver­čia­mės ir ką siū­lo pro­jek­to au­to­riai. Au­to­riai siū­lo pa­nai­kin­ti tei­sė­jų, taip pat Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų imu­ni­te­tą iš es­mės. Aš su­pran­tu, kad, ma­tyt, yra teis­muo­se pro­ble­mų, gir­di­me ki­tus da­ly­kus. Bet, ir ne­pa­nai­ki­nus imu­ni­te­to, tei­sė­sau­ga su­ge­bė­jo ras­ti spren­di­mų, bū­dų, kaip su­rink­ti įkal­čius prieš tei­sė­jus. Kai ku­riems iš jų da­bar yra pa­reikš­ti įta­ri­mai ir taip to­liau.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai, tiek Teis­mų, tiek Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, nu­ma­to, kad jei­gu nė­ra iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl tei­sė­jo veiks­mų, tai tei­sė­jo dar­bo vie­to­je, bu­te, au­to­mo­bi­ly­je ne­ga­li bū­ti at­lik­tos kra­tos ar ki­ti ope­ra­ty­vi­niai veiks­mai. Da­bar siū­lo­ma­me nuo bir­že­lio 10 die­nos įsta­ty­mų pa­ke­te siū­lo­ma iš­brauk­ti ši­tą nuo­sta­tą ir tai reiš­kia, kad tei­sė­jai ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai ga­li bū­ti apieš­ko­mi, kra­to­mi kaip ir bet koks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis. Man tai yra ne­pri­im­ti­na.

Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me sau­go­ti teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mą, tei­sė­jų ne­pri­klau­so­mu­mą, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų ne­pri­klau­so­mu­mą, su­teik­da­mi tam tik­ras imu­ni­te­to ga­ran­ti­jas. Šis įsta­ty­mų pa­ke­tas bet ko­kias imu­ni­te­to ga­ran­ti­jas at­ima ir tei­sė­jai bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai yra pri­ly­gi­na­mi ei­li­niams pi­lie­čiams, ei­li­niams pra­ei­viams gat­vė­je. Gal­vo­ki­me, ką mes da­ro­me! Aš ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­riu to­kiam tei­sė­jų luo­mo žmo­nių nu­men­ki­ni­mui. Su­pras­ki­me, kad tei­sė­jai yra ski­ria­mi ir Sei­mo, ir Pre­zi­den­to, kei­čia­si jų dar­bo­vie­tės ar pa­kei­čia­mos pa­rei­gos Sei­mo ar­ba Pre­zi­den­to su­ti­ki­mu. Ir štai, imu­ni­te­to po­žiū­riu, iš jų at­ima­mos tos imu­ni­te­to ga­ran­ti­jos.

La­bai keis­tai, ypač kal­bant apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų imu­ni­te­to ga­ran­ti­jų ma­ži­ni­mą, čia su­tam­pa su pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­ty­tu ir pa­skelb­tu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mu dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos ne­kons­ti­tu­cin­gu­mo. Taip, aš su­tin­ku, kad tik bir­že­lio 12 die­ną bu­vo pa­skelb­tas for­ma­liai teis­mo spren­di­mas, kad Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta ir vei­kė, ir pa­tei­kė iš­va­das kaip ne­kons­ti­tu­ci­nė. Ta­čiau vi­si su­pran­ta­me, kad ne bir­že­lio 12 die­ną, o jau bent bir­že­lio 10 die­ną tik­rai bu­vo ži­no­mos tos iš­va­dos, taip sa­kant, pla­čiai ži­no­mos siau­ruo­se ra­tuo­se. Ir štai tą pa­čią bir­že­lio 10 die­ną at­si­ran­da įsta­ty­mo pro­jek­tas, kad nai­ki­na­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų imu­ni­te­tą.

Ko­kios tos pe­ri­pe­ti­jos? Gal aš jas ir ne vi­sai tiks­liai nu­spė­ju ir ne­no­riu to pa­vers­ti es­me, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju tai yra Sei­mo po­li­ti­kų in­va­zi­ja į kon­sti­tu­ci­nes tei­sė­jų ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų ga­ran­ti­jas. Siū­lau po svars­ty­mo ne­pri­tar­ti šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Ko­le­gos, pa­siū­ly­mų dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­bu­vo. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. A. Skar­džius – mo­ty­vai už.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to tas žai­di­mas, ką be­kal­bė­tų sig­na­ta­ras E. Gent­vi­las, vis dėl­to tas il­gas po­li­ti­ka­vi­mas ir žai­di­mas ga­lų ga­le at­ve­da prie to­kių re­zul­ta­tų. Mes pir­miau­sia par­la­men­te, par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je ne­ger­bia­me sa­vęs. Ne­ger­bia­me par­la­men­to, par­la­men­tariz­mo ir ap­skri­tai kon­sti­tu­ci­nės są­ran­gos par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je. Iš to ir ky­la vi­si po­li­ti­niai žai­di­mai, iš­ve­džio­ji­mai. Vie­nu me­tu pa­to­gu kaž­kam at­im­ti ko­kį nors, sa­ky­ki­me, imu­ni­te­tą, ar tai Sei­mo na­rio, ar su­men­kin­ti jo au­to­ri­te­tą bū­nant ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, po­zi­ci­jo­je ar­ba opo­zi­ci­jo­je. Į tai įtrau­kia­mi teis­mai. Ne pa­slap­tis, kad teis­mai, pa­si­ro­dė, da­lis tei­sė­jų yra net ir ko­rum­puo­ti, jau ne­kal­bant apie tai, kad de­šimt­me­čius bu­vo vyk­do­mi po­li­ti­niai už­sa­ky­mai tuo­se pa­čiuo­se teis­muo­se. Tai teis­mai taip pat yra po­li­ti­nių žai­di­mų ob­jek­tas, ir yra jau se­niai.

To­dėl aš ma­nau, kad yra lo­giš­ka, nors ne vi­sai pri­ta­riu tam, bet yra lo­giš­ka se­ka, kad ga­lų ga­le ir teis­mams, ir Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, ku­ris tik­rai per­žen­gė vi­sas kom­pe­ten­ci­jas pri­pa­žin­da­mas Sei­mo ty­ri­mo ko­mi­si­jos iš­va­das an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis… Tai pa­na­šiai kaip uo­de­ga pra­dė­tų viz­gin­ti šu­nį, ar ne? Pe­rė­mė įsta­ty­mų lei­dy­bą prieš ku­rį lai­ką Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas vie­toj par­la­men­to, da­bar net ir kves­tio­nuo­ja Sei­mo ko­mi­si­jos iš­va­das pri­pa­žin­da­mas an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis. Bet ne dėl to aš no­riu pa­sa­ky­ti. Aš no­riu pa­sa­ky­ti…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga.

A. SKARDŽIUS (MSNG). …kad pa­vo­jin­go žai­di­mo iš­da­va šis pro­jek­tas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas – mo­ty­vai prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­trykš­tu mei­le, di­de­le mei­le tei­sė­jams. Te­ko ne vie­ną kar­tą sto­vė­ti prieš tą pa­tį Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, esu pra­lo­šęs krū­vą by­lų ten, la­bai keis­tų, ga­lė­čiau čia var­din­ti iš­im­tis, ku­rias pa­da­rė tei­sė­jai. Bet, ko­le­gos, aš la­bai no­rė­čiau, kad mes pla­čiau šiek tiek žiū­rė­tu­me.

Pri­si­min­ki­me, kas vy­ko ant­ra­die­nį, kai čia no­rė­jo­me Sta­tu­tu pa­tys sau se­ki­mą suor­ga­ni­zuo­ti kiek­vie­no iš mū­sų. Aš kal­bu apie imu­ni­te­tą. Na, per daug su­ta­pi­mų. Bir­že­lio 10 die­ną pa­tei­kia­mas įsta­ty­mas, šian­dien jau svars­ty­mas. Na, mes gi kal­ba­me apie rim­tes­nius da­ly­kus. Tai kaip su tei­sė­jų ne­pri­klau­so­mu­mu, ku­ris įra­šy­tas mūsų Kon­sti­tu­ci­jo­je? Jei­gu tai, ką sa­kė E. Gent­vi­las, jei­gu mū­sų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos su­ge­bė­jo su­rink­ti įkal­čius ne­tu­rė­da­mos to­kios tei­sės, kad bet ka­da įsi­lauš į jū­sų ma­ši­ną, jū­sų bu­tą ar dar ki­tur. Na, čia tei­sė­jų, bet tu­rė­ki­te ome­ny, kad ir jūs ga­li­te bū­ti tarp tų, ku­rie bus to­kiu bū­du pa­tik­rin­ti ar su­rink­ti duo­me­nys.

Aš la­bai no­rė­čiau, kad mes ma­ty­tu­me tą pla­tes­nį kon­teks­tą. Tei­sė­jų ne­pri­klau­so­mu­mas įtvir­tin­tas mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je. Aš ne­sa­kau, kad vi­si tei­sė­jai yra šven­tie­ji, ir Sei­mo na­riai tur­būt ne vi­si šven­tie­ji, vi­si klys­ta­me, da­ro­me klai­dų ir vi­so­kių da­ly­kų bū­na. Bet kai mes pra­de­da­me griau­ti kon­sti­tu­ci­nį pa­grin­dą, aš ma­nau, la­bai grei­tai ga­li­me pri­si­žais­ti.

To­dėl aš vi­siš­kai pa­lai­kau ko­le­gos pa­si­sa­ky­mą, kad ne­si­vers­ki­me per gal­vą per tris die­nas pri­im­da­mi to­kius rim­tus įsta­ty­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mi­nė­ti įsta­ty­mai bu­vo įre­gist­ruo­ti ne bir­že­lį, bet ge­gu­žės 28 die­ną. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 3, su­si­lai­kė 12. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

A. Ši­rins­kie­nė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai bū­čiau ne­kal­bė­ju­si, bet ka­dan­gi bu­vau pri­vers­ta iš­klau­sy­ti me­lo ir de­ma­go­gi­jos kra­ti­nį, vis dėl­to tu­riu pa­rei­gą pa­si­sa­ky­ti. Tik pri­me­nu tiems, ku­riems vai­de­na­si, kad kaž­kas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ga­lias ma­ži­na. Mū­sų Sei­mas prieš tris mė­ne­sius krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl tei­sė­jų imu­ni­te­to net ne­kves­tio­nuo­da­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų imu­ni­te­to. Pats Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo imu­ni­te­tus pri­pa­ži­no prieš­ta­rau­jan­čius Kon­sti­tu­ci­jai. Tai, ką jūs ma­to­te, ma­to­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą dėl jų pa­čių imu­ni­te­tų, o vi­sa ki­ta, kas bu­vo pa­sa­ky­ta, kaip mi­nė­jau, me­las ir tam tik­ras de­ma­go­gi­jos kra­ti­nys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Sau­dar­gas. Pra­šau, ko­le­ga.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ne re­pli­ką po bal­sa­vi­mo, aš dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­jau pa­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas Sei­me, ko­le­gos, tu­riu la­bai di­de­lį pra­šy­mą. Jei­gu šian­dien nu­sprę­si­me, kad po­sė­dį bai­gia­me ir nu­ke­lia­me pro­jek­tus į ki­tą die­ną, aš tu­riu pra­šy­mą leis­ti pa­teik­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4957, nes, pir­ma, jis la­bai trum­pas, an­tra, bu­vo su­rink­ta 47 pa­ra­šai ir jis tu­ri bū­ti svars­to­mas, taip?

PIRMININKĖ. Taip.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Tre­čia, da­bar klau­sy­ki­te, jį rei­kė­tų pri­im­ti ne ru­dens se­si­jo­je, bet pa­va­sa­rio se­si­jo­je, dar iki va­sa­ros. Su ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku yra kal­bė­ta, kad ga­lė­tų bū­ti ap­svars­ty­tas kar­tu su Ka­ro pa­dė­ties ir Šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mas.

Ket­vir­ta. Nors jis trum­pas, bet jis la­bai svar­bus šau­lių prak­ti­nei veik­lai ir bū­tų ge­rai iki va­sa­ros pri­im­ti. Tie­siog, jei­gu ga­li­ma, aš la­bai pra­šy­čiau su­pra­ti­mo.

PIRMININKĖ. Su­pra­to­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip tik du to­kie įsta­ty­mai, dėl ku­rių su­rink­ti 47 ir dau­giau pa­ra­šų. Dėl ši­tų dvie­jų iš­skir­ti­nai tik­rai gal­būt mes ir po… (Bal­sai sa­lė­je) Yra, ko­le­gos, tie du, kur su­rink­ti, ir pas­kui ke­tu­ri, ku­rie gal­būt tik­rai ga­li pa­lauk­ti.

Klau­si­mas 2.17.1 ir 2.17.2. P. Sau­dar­gas, pra­šau. Pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Sei­mo nu­ta­ri­mu, nes ne vel­tui 47 pa­ra­šai.

 

19.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4962 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Čia la­bai trum­pai dėl pa­pil­dy­mo dar­bų pro­gra­mos, kad bū­tų ga­li­ma pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektą dėl šau­lių pa­gal­bos po­li­ci­jai ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Aš pri­sta­ty­siu la­bai trum­pai, jei­gu lei­si­te pa­keis­ti dar­bų progra­mą.

PIRMININKĖ. Pa­lau­ki­te. Da­bar jau nie­kur ne­pa­bė­ki­te. Pa­tei­ki­mas. Klau­si­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­ta­ria­me. Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Bal­suo­ja­me. Pa­pil­dy­si­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­sta­tys po to, kai mes nu­bal­suo­si­me. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai – 59 pri­ta­rė. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Jis bus su­jung­tas su ki­tais Sei­mo nu­ta­ri­mais, ku­riais mes pa­pil­dė­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

 

19.12 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4957 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4957. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui. Steng­siuo­si la­bai trum­pai. Pa­pil­do­me įsta­ty­mo 16 strai­ps­nį to­kia nuo­sta­ta, kad pa­gal­ba po­li­ci­jai tei­kia­ma va­do­vau­jan­tis ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do su­si­ta­ri­mu. O bu­vo tik rink­ti­nės va­do įsa­ky­mu ga­vus ati­tin­ka­mą ap­skri­ty­je vei­kian­čios te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos va­do­vo ar pa­va­duo­to­jo pra­šy­mą.

Ly­giai taip pat su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos de­par­ta­men­tu, kad va­dų ly­giu bū­tų ga­li­ma su­si­tar­ti ir teik­ti pa­gal­bą, nes mes iš prak­ti­kos pa­ma­tė­me, kad ne­bū­ti­nai to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je tie pa­tys šau­liai ga­li iš Vil­niaus va­žiuo­ti į Elek­trė­nus, į Kai­šia­do­ris, į Klai­pė­dą, kur tik no­ri. Tik­rai stip­riai pa­leng­vin­tų biu­ro­kratiją ir pa­gal­bą tei­kiant pa­ra­mą po­li­ci­jai ar Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai. Aš sten­giau­si la­bai trum­pai. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, aš at­sa­ky­čiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­ri pa­klaus­ti R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas. Nė­ra Ro­ber­to. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. La­bai trum­pai. Bet, ko­le­ga, ma­no ma­ny­mu, jūs sun­ki­na­te, nes jei­gu šau­lių va­do spren­di­mu ir ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro, kai prieš tai bu­vo tik rink­ti­nės va­do pra­šy­mu, tai jūs pa­ke­lia­te į aukš­tes­nį ly­gį, di­di­na­te biu­ro­kratizmą. Jei­gu rei­kia, pa­vyz­džiui, vie­ti­niu lyg­me­niu šau­lių pa­gal­bos, tai už­tek­tų tik­rai že­mes­nio lyg­mens pa­rei­gū­nų ir šau­lių va­do­vų spren­di­mo. Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ačiū. La­bai ge­ra pa­sta­ba. Iš tik­rų­jų taip ir bū­tų, bet aš sku­bė­da­mas gal ne­ge­rai iš­aiš­ki­nau, kad lie­ka ta nor­ma, kad ir rink­ti­nės ly­gis, ir ko­mi­sa­ria­to ly­gis, ir aukš­čiau­sias ly­gis. Jie pa­si­ra­šo su­tar­tį ir tai ga­li bū­ti per­ma­nen­tinė pa­gal­ba.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai po… Ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Ben­dru.“) Ben­dru? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­tas ima­si svars­ty­ti ir, kai tu­rė­si­me iš­va­dą, gal­būt ir šio­je se­si­jo­je ga­lė­si­me pri­im­ti. Su­spė­si­me. Taip, ačiū.

 

19.14 val.

Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2603 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4975, At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4976 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Dar­bo ko­dek­so pa­tei­ki­mas. A. Gu­mu­liaus­kas. (Bal­sai salė­je) Ir ly­di­ma­sis – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pro­jek­tai Nr. XIIIP-4975 ir Nr. XIIIP-4976.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, aš la­bai trum­pai. Jūs pri­si­me­na­te, kad bu­vo pa­teik­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl sau­sio 13 die­nos kaip lais­vos die­nos 2021 me­tais. Ta­čiau Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė pa­sta­bas, kad bū­ti­na pa­teik­ti bū­tent pa­siū­ly­mus dėl Dar­bo ko­dek­so ir At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mų. Ką mes da­bar dėl šio… Vi­sa ko­mi­si­ja nu­spren­dė taip da­ry­ti ir vi­sa ko­mi­si­ja pa­si­ra­šė sa­vo pa­tei­ki­mus, bū­tent pro­jek­tus dėl jau mi­nė­tų įsta­ty­mų.

PIRMININKĖ. No­ri jū­sų pa­klaus­ti A. Sy­sas. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas. Jo ne­ma­tau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, prieš­ta­ra­vau prieš nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mą, ir jūs da­bar ei­na­te tei­sin­gu ke­liu, bet Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas vi­sa­da svars­to Tri­ša­lė ta­ry­ba. Aš su­pran­tu, kad jūs su nie­kuo ne­de­ri­no­te, ko­mi­si­ja su­gal­vo­jo ir pa­tei­kė. Kaip jūs ma­no­te, ar jūs lai­ky­si­tės tvar­kos, kad Dar­bo ko­dek­sas bū­tų ap­svars­ty­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad mes kaip tik lai­ky­si­mės tos tei­si­nės prak­ti­kos. Ka­dan­gi tai yra tik pa­tei­ki­mas, aš ma­nau, ru­dens se­si­jos me­tu bus su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ir bus pri­im­tos pa­tai­sos, kaip ir tu­ri bū­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Pa­pir­tie­nė. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, šian­dien dar tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mi pa­na­šūs Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, ku­rie ski­ria­si tik tuo, kad ten siū­lo­ma iš šven­ti­nių ne dar­bo die­nų iš­brauk­ti Ge­gu­žės 1-ąją. Jūs to ne­siū­lo­te. No­riu pa­si­tiks­lin­ti, ar ne­tu­ri­te ko­kių nors pa­slėp­tų ke­ti­ni­mų svars­ty­mo me­tu pa­si­kė­sin­ti į Ge­gu­žės 1-ąją? Tur­būt ir ko­mi­si­ja svars­tys. Ar ne­pa­siū­ly­si­te iš­brauk­ti?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Su­pra­tau. Mes kal­bė­jo­me ko­mi­si­jo­je, iš tik­rų­jų čia nė­ra ko­kie nors tur­gaus mai­nai, vie­ną die­ną į ki­tą, juo­lab ži­nau, kad Ge­gu­žės 1-oji yra prof­są­jun­gų šven­tė ir jos ak­ty­viai da­ly­vau­ja, ple­čia­si. Mes ap­si­sto­jo­me prie Sau­sio 13-osios, ka­dan­gi vi­so to, ką šian­dien mes tu­ri­me, pa­grin­das – bū­tent Sau­sio 13-oji, kai bu­vo ap­gin­ta vi­sa tai, ką mes šian­dien tu­ri­me ir ga­li­me džiaug­tis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom klaus­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš da­lies ma­no ne­ri­mą jūs lyg ir nu­ra­mi­no­te, bet, ži­no­te, vien nuo jū­sų ne­pri­klau­sys, jei­gu Sei­mo na­riai teiks siū­ly­mus pa­pil­dy­ti ar­ba iš­brauk­ti ko­kias nors ki­tas die­nas iš šven­ti­nių die­nų są­ra­šo. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl Sau­sio 13-osios. Ka­dan­gi mes vis tiek tą die­ną mi­ni­me, iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas bū­na, ar ne­su­truk­dys tos šven­ti­nės die­nos pa­skel­bi­mas tiems šven­ti­niams ren­gi­niams?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad ne, tik­tai tiek, kad iš tik­rų­jų šio­je šven­tė­je bus su­teik­ta pro­ga da­ly­vau­ti pla­tes­niam žmo­nių ra­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. E. Pu­pi­nis – už. Gal ne­kal­ba­me? Trum­pai.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia nu­skam­bė­jo, kad tai vie­niems me­tams, bet tur­būt ne vie­niems me­tams, kaip su­pran­tu, tad iš tik­rų­jų siū­ly­mas vis dėl­to ieš­ko­ti, kuo tą die­ną bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti, gal­būt ir su Tri­ša­le ta­ry­ba rei­kė­tų pa­si­kal­bė­ti, bet iš es­mės šven­čių di­din­ti ne­rei­kė­tų, nes yra tų die­nų, kur šven­tės ne vi­sai šven­tės, o dau­giau tur­būt to­kios pri­mes­ti­nės. Siū­lau vis dėl­to pri­tar­ti ir ieš­ko­ti dar vie­no bū­do, kaip su­ma­žin­ti ku­ria nors šven­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Dar­bo ko­dek­so ir ly­di­mo­jo At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, čia dėl Dar­bo ko­dek­so, o dėl At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­to – pa­grin­di­niu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Taip kaž­kaip už­ra­šy­ta, pa­ti skai­tau ir ne­ti­kiu, ko ge­ro, mes vie­nam ko­mi­te­tui ati­duo­da­me, tai bū­tų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis. Pa­pil­do­mas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas dėl abiejų. Taip pat dėl abiejų Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me.

Ma­tau, A. Sy­sas dėl Tri­ša­lės…

A. SYSAS (LSDPF). Gau­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos iš­va­dą…

PIRMININKĖ. Taip.

A. SYSAS (LSDPF). …ir Vy­riau­sy­bės.

PIRMININKĖ. Dėl Tri­ša­lės ta­ry­bos ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dų. Pra­šo­me? Pra­šo­me. Dė­ko­ju, ko­le­gos.

Li­ko tik re­zer­vi­niai įsta­ty­mų pro­jek­tai, juos no­ri pa­teik­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Su­ta­ria­me ir ne­kei­čia­me. O jei­gu bus ge­res­ni lai­kai, tai gal­būt ket­vir­ta­die­nis bus tas ge­res­nis lai­kas. Pa­si­tar­si­me.

Dė­ko­ju, ger­bia­mie­ji. Re­gist­ruo­ja­mės.

 

19.20 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Oi, pa­reiš­ki­mai. E. Zin­ge­ris. Ne­ma­tau. S. Gent­vi­las. Pra­šom pa­reikš­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Nau­do­da­ma­sis šia pro­ga, la­bai no­riu kreip­tis į Vy­riau­sy­bės na­rius, jų ma­tau sa­lė­je bent ke­le­tą, ger­bia­mą svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą. Ry­toj Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je 16 klau­si­mu svars­to­mas Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių maz­gas, pla­nuo­ja­ma iš­kirs­ti šim­tus hek­ta­rų miš­ko. La­bai di­de­lis pra­šy­mas Vy­riau­sy­bės na­riams pa­svars­ty­ti ga­li­my­bę ne­kirs­ti miš­ko, o ge­le­žin­ke­lio par­ka­vi­mo aikš­te­lę da­ry­ti už rek­re­a­ci­nių miš­kų, tai yra Tru­še­lių kai­me, ir ati­dė­ti šį klau­si­mą bent sa­vai­tei, pra­ple­čiant svars­to­mas al­ter­na­ty­vas. Ti­kiuo­si ge­ra­no­riš­ku­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl anks­čiau pa­teik­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų – ta­da tik ru­dens se­si­jo­je, kol su­lauk­si­me iš­va­dų, ki­taip jau ir ne­bus.

Re­gist­ruo­ja­mės, mie­lie­ji ko­le­gos.

Už­si­re­gist­ra­vo 51 Sei­mo na­rys. Dė­ko­ju vi­siems, bu­vo­te ak­ty­vūs, kar­tu pa­da­rė­me la­bai daug. Bai­gė­me šios die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.