2017-10-25

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMo PROJEKTO NR. XIIIP-1074

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pažymėtina, kad dėl licencijos gali kreiptis ne tik profesinio mokymo įstaiga, todėl įstatymo reglamentavimas turi apimti platesnį ratą galimų pareiškėjų ir numatyti prievolę, kad visi profesinio mokymo teikėjai teiktų būtiną informaciją, veikslo skaidrumui ir kokybei užtikrinti. Siūlytina numatyti galimybę gauti licenciją ne visai formaliojo profesinio mokymo programai, tačiau ir atskiram moduliui ar keliems moduliams. Šiuo metu susiduriama su situacija, kai visi tiekėjai, net norėdami įgyvendinti tik vieną modulį, privalo gauti licenciją visai programai.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 13 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

„1. Formalųjį profesinį mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą gali vykdyti juridiniai asmenys, kitos juridinio asmens statuso neturinčios Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijos ir jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją (toliau – licencija), kuri suteikia teisę vykdyti Licencijų registre juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius.“

 

 

13

7

1

4

Pasiūlymas:

Papildyti 13 straipsnio 7 dalies 1 ir 4 punktus ir išdėstyti juos taip:

 „1) profesinio mokymo įstaiga fizinis ar juridinis asmuo, kita juridinio asmens statuso neturinti Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacija ir jos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, neatitinka bent vieno reikalavimo, nurodyto šio straipsnio 3 dalyje;“

 „4) profesinio mokymo įstaiga fizinis ar juridinis asmuo, kita juridinio asmens statuso neturinti Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacija ir jos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, verčiasi įstatymų draudžiama veikla;“

13

10

5

Argumentai:

Be argumentų, išdėstytų aukščiau, taip pat siūlytina koreguoti 13 straipsnio 10 dalies 5 punktą nustatant, kad licencija būtų panaikinama ne 6 mėnesius nevykdant veiklos, o 2 metus. Toks terminas sudarytų tinkamas sąlygas pasirengti kokybiškam profesinio mokymo teikimui.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 13 straipsnio 10 dalies 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5) profesinio mokymo įstaiga fizinis ar juridinis asmuo, kita juridinio asmens statuso neturinti Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacija ir jos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, nepradėjo vykdyti formaliojo profesinio mokymo ir (ar) su profesiniu mokymu susijusios veiklos per 6 mėnesius 2 metus nuo licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą ir (ar) su profesiniu mokymu susijusią veiklą išdavimo dienos arba nevykdo formaliojo profesinio mokymo ir (ar) su profesiniu mokymu susijusios veiklos ilgiau kaip 6 mėnesius 2 metus;“

13

11

 

Pasiūlymas:

Papildyti 13 straipsnio 11 dalį ir išdėstyti ją taip:

„11. Gavusi licenciją vykdyti profesinį mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą, profesinio mokymo įstaiga teikėjas Švietimo ir mokslo ministerijai ar švietimo ir mokslo ministro įgaliotoms institucijoms šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo teikti ir leisti tikrinti informaciją, susijusią su išduota licencija vykdyti profesinį mokymą ir (ar) su profesiniu mokymu susijusią veiklą.“

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius