LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575

1, 2, 3, 26, 29 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO DEŠIMTUOJU SKIRSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-15 Nr. XIVP-2480

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 7 straipsniu Įmonių atskaitomybės įstatymas (toliau – keičiamas įstatymas) papildomas nauju dešimtuoju skirsniu, kuriame dėstomos nuostatos apie pelno mokesčio informacijos ataskaitą. Siekiant teisinio aiškumo bei atsižvelgus į tai, kad įstatymo sąvokos turi būti dėstomos įstatymo pradžioje, prieš nuostatas, nustatančias asmenų, kuriems taikomas įstatymas, teises ir pareigas, siūlytina keičiamo įstatymo 2 straipsnyje apibrėžti sąvoką „pelno mokesčio informacijos ataskaita“.

2.    Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio pavadinimas „Pelno mokesčio informacijos ataskaita“, tačiau šiame straipsnyje nesiūloma detaliai reglamentuoti šios ataskaitos turinio – nurodomi tik subjektai, kurie privalo arba neprivalo tokią ataskaitą parengti, o dėl ataskaitos turinio tik šio straipsnio 11 dalyje yra numatyta, kadPelno mokesčio informacijos ataskaitoje pateikiama finansų ministro nustatyta informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą“. Manytina, kad šiame straipsnyje turėtų būtų išdėstyti esminiai reikalavimai, kas turi būti pateikta pelno mokesčio informacijos ataskaitoje (jos turinys), nustatant įgaliojimus finansų ministrui detalizuoti, kas turi būti pateikiama vienu ar kitu atveju, taip pat nustatyti atitinkamas šios ataskaitos formas.

3.    Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostata „Prieinamumas visuomenei užtikrinamas, kai pagal šio įstatymo reikalavimus parengta pelno mokesčio informacijos ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbiama taip, kaip nurodyta šio įstatymo 31 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Ši pareiga nebetaikoma, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodytos konsoliduotosios pajamos ir atskiros įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų“ diskutuotina keliais aspektais.

                   Pirma, atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog „Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas turi būti nemokamai prieinami visuomenei atitinkamoje interneto svetainėje mažiausiai 5 metus iš eilės“, t. y. šioje nuostatoje kalbama apie ataskaitos prieinamumą, bet ne apie jos paskelbimui taikomus reikalavimus. Atsižvelgus į tai, manytina, kad projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje turėtų būti pateikiama nuoroda tik į projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio 3 dalį.

                   Antra, nėra aišku, apie kokios pareigos nebetaikymą yra kalbama – ar apie prieinamumo visuomenei užtikrinimą, kas apima ataskaitos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbimą, ar apie kažkurią konkrečią prieinamumo užtikrinimo visuomenei dalį – pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba paskelbimą, kaip tai numatyta keičiamame įstatyme. Be to, nėra aiškus šios nuostatos santykis su projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, numatančia būtiną ataskaitos prieinamumą visuomenei 5 metus iš eilės. Atsižvelgus į tai, projektas koreguotinas.

4.    Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „Vidutinėms ir didelėms patronuojamosioms įmonėms šioje dalyje nustatytos pareigos nebetaikomos, kai pagrindinės patronuojančiosios įmonės visos konsoliduotosios pajamos, nurodytos jos metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės paskutinę finansinių metų dieną neviršija 750 000 000 eurų“. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog „Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas turi būti nemokamai prieinami visuomenei atitinkamoje interneto svetainėje mažiausiai 5 metus iš eilės“. Pastebėtina, kad nėra aiškus šių dviejų projekto nuostatų santykis. Analogiška pastaba taikytina ir projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio 5 ir 7 dalims.

5.    Atsižvelgus į tai, kad pagal projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 30 straipsnio nuostatas pareiškimas privalo būti teikiamas tik tam tikrais atvejais, siūlytina visose projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 31 straipsnio dalyse atitinkamais linksniais vartoti konstrukciją „Pelno mokesčio informacijos ataskaita ir, kai taikytina, pareiškimas“. Be to, siekiant teisinio aiškumo projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 31 straipsnyje minint pareiškimą turėtų būti pateikiamos nuorodos į keičiamo įstatymo 30 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytus pareiškimus, kad būtų aišku, jog kalbama apie tuos pačius pareiškimus.

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]