LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 226

STENOGRAMA

 

2018 m. lapkričio 6 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
R. ŽEMAITAITIS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mi sve­čiai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. lap­kri­čio 6 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, lap­kri­čio 2 die­ną su­ka­ko 100 me­tų, kai Lie­tu­vos mo­te­rims bu­vo su­teik­ta pa­ma­ti­nė ver­ty­bė bal­suo­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Šian­dien mums ga­li at­ro­dy­ti keis­ta ir ne­su­pran­ta­ma, kad dar vi­sai ne­se­niai Eu­ro­po­je eg­zis­ta­vo dis­kri­mi­na­ci­nis drau­di­mas mo­te­rims pri­im­ti po­li­ti­nius spren­di­mus. Tu­ri­me su­pras­ti, ko­kį stip­rų ryž­tą ir drą­są tu­rė­jo mo­te­rų ju­dė­ji­mas, iš­ko­vo­jęs tei­si­nę ly­gy­bę. Jų vie­ny­bė ir so­li­da­ru­mas per­ke­lia Lie­tu­vą į ki­tą ly­gį. Gi­mė pa­žan­gi, at­gims­tan­ti Eu­ro­pos vals­ty­bė, ro­dan­ti pa­vyz­dį ki­toms de­mo­kra­tijos ša­lims – Pran­cū­zi­jai, Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms, Švei­ca­ri­jai.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, mo­te­rų vaid­muo po­li­ti­ko­je stip­rė­jo, mo­te­rų par­la­men­ta­rių skai­čius nuo­sek­liai au­go. La­bai svar­bus šio pro­ce­so ak­cen­tas bu­vo tai, kad pir­ma­jam Stei­gia­mo­jo Sei­mo po­sė­džiui 1920 me­tais pir­mi­nin­ka­vo mo­te­ris kaip vy­riau­sia tarp ly­gių Sei­mo na­rių – žy­mi Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­ja, ra­šy­to­ja G. Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė.

Mo­te­rų ak­ty­vu­mas po­li­ti­ko­je ir ly­ties dis­kri­mi­na­ci­ja vis dar iš­lie­ka pro­ble­mi­nės dis­ku­si­jos klau­si­mai ir šian­die­ni­nia­me pa­sau­ly­je. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je yra reg­la­men­tuo­ta vi­siš­ka žmo­gaus tei­sių ly­gy­bė, vis dėl­to prak­ti­ko­je at­lik­tos ana­li­zės ro­do, kad eg­zis­tuo­ja eko­no­mi­nė ne­ly­gy­bė. Tu­ri­me aiš­kiai api­brėž­ti prie­žas­tis ir siek­ti, kad skir­tu­mo tarp vy­rų ir mo­te­rų už­dar­bio, at­lie­kant to­kį pat dar­bą, ne­lik­tų. Vi­si esa­me ly­gūs prieš vi­sus, pir­miau­sia vie­ni prieš ki­tus. Di­des­nis mo­te­rų da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je ir ly­čių dis­kri­mi­na­ci­jos nai­ki­ni­mas tu­ri iš­lik­ti mū­sų pri­ori­te­tu. Ko­vo­ki­me ly­giai už ly­gias mo­te­rų ir vy­rų tei­ses! (Plo­ji­mai) Už mo­te­rų ir vy­rų ly­gias tei­ses pa­plo­ki­te, ga­li­ma. (Plo­ji­mai)

 

10.02 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu pa­skelb­ti Sei­mo na­rės A. Ar­mo­nai­tės pa­reiš­ki­mą dėl pa­si­trau­ki­mo iš frak­ci­jos. „No­riu in­for­muo­ti, jog pa­si­trau­kiu iš Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos. Pra­šau ma­nęs ne­be­lai­ky­ti frak­ci­jos na­re nuo šių me­tų lap­kri­čio 6 die­nos.“ (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu prie­vo­lę in­for­muo­ti, kad Pre­zi­den­tė grą­ži­no Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2266 ir 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2470. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio 3 da­lį Sei­mo Pir­mi­nin­kas ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je pra­ne­ša Sei­mui apie pi­lie­čių reiš­kia­mą ini­cia­ty­vą skelb­ti re­feren­du­mą. To­dėl in­for­muo­ja­me, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja 2018 m. spa­lio 25 d. po­sė­dy­je įre­gist­ra­vo 21 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio, tu­rin­čio rin­ki­mų tei­sę, ini­cia­ty­vi­nę gru­pę pri­va­lo­miems re­fe­ren­du­mams pa­skelb­ti.

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė sie­kia, pir­ma, pa­keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9 straips­nio 3 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Re­fe­ren­du­mas taip pat skel­bia­mas, jei­gu jo rei­ka­lau­ja ne ma­žiau kaip 50 tūkst. pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę“; an­tra, pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 9 straips­nį 5 da­li­mi ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Re­fe­ren­du­mu pri­im­ti įsta­ty­mai kei­čia­mi tik nau­ju re­fe­ren­du­mu.“

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 11 straips­nio 5 da­lį ini­cia­ty­vi­nė gru­pė per še­šis mė­ne­sius nuo pa­ra­šų rin­ki­mo la­pų iš­da­vi­mo tu­ri su­rink­ti 300 tūkst. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, pa­ra­šų. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­ra­šų rin­ki­mo la­pus Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai tu­rės grą­žin­ti 2019 m. ba­lan­džio 30 d. Pa­gal Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio 3 da­lį Sei­mo Pir­mi­nin­kas ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je pa­ne­ša Sei­mui apie pi­lie­čių reiš­kia­mą ini­cia­ty­vą skelb­ti re­fe­ren­du­mą.

 

10.05 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. lap­kri­čio 6 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF*). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, frak­ci­jos var­du pra­šom iš­brauk­ti Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2585(3). Ačiū.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, vi­siems aki­vaiz­du, kad šiai val­dan­čia­jai dau­gu­mai lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų stei­gi­mo klau­si­mai yra po­li­tiš­kai pa­tys reikš­min­giau­si, dėl to aš frak­ci­jos var­du siū­lau juos įra­šy­ti į pa­čią šio po­sė­džio pra­džią, tuos klau­si­mus, ku­rie da­bar dar­bo­tvarkėje 1-17, 1-18 ir 1-19, ati­tin­ka­mai, kad bū­tų 1-2, 1-3, 1-4, tai yra iš kar­to po dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mo. Ir spau­dos dau­giau iš ry­to, ir tą reikš­min­gu­mą mes kaž­kaip ak­cen­tuo­tu­me to­kiu bū­du.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ka­dan­gi bu­vo pra­šo­ma frak­ci­jos var­du, tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl 1-2 klau­si­mo – Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2585 iš­brau­ki­mo iš dar­bo­tvarkės. Pri­ta­rian­tys pa­siū­ly­mui… Pri­ta­rian­tys iš­brau­ki­mui bal­suo­ja už, pri­ta­rian­tys Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui frak­ci­jos var­du bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 71, prieš – 33, su­si­lai­kė 17 Sei­mo na­rių. 1-2 klau­si­mas iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės.

Ki­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas taip pat frak­ci­jos var­du dėl klau­si­mų 1-17, 1-18 ir 1-19, kad bū­tų per­kle­ti į dar­bo­tvarkės pra­džią. Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys šiam pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 57, prieš – 35, su­si­lai­kė 29, pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me dar­bo­tvarkei pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų ir NATO ir Eu­ro­pos Sąjun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to apsau­gos sistemos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2316(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų ir NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vilių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2316. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas, NSGK.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, spa­lio 10 die­ną ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu nu­tar­ta pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ki­tas pra­ne­šė­jas (Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da) – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, pa­siū­ly­mų jo­kių nė­ra, nuo­mo­nių… Mo­ty­vai. J. Ole­kas – mo­ty­vai už.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, nors man at­ro­do, kad nė­ra la­bai am­bi­cin­gos mū­sų už­duo­tys da­ly­vau­ti ope­ra­ci­jo­se, nes anks­čiau mes da­ly­vau­da­vo­me ir su di­des­nė­mis pa­jė­go­mis. Ta­čiau ži­no­da­mas si­tu­a­ci­ją ir ži­no­da­mas tai, kad svar­bu čia, Lie­tu­vo­je, kar­tu su mū­sų NATO są­jun­gi­nin­kais da­ly­vau­ti įvai­rio­se pra­ty­bo­se, ma­nau, kad mū­sų pa­teik­tas da­ly­va­vi­mas 2019 me­tais iki 520, 2020 me­tais – iki 670 iš tik­rų­jų ga­lė­tų ten­kin­ti mū­sų at­sto­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se. Kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­ty­mo sta­di­ja, kal­ba tik vie­nas už. Aš ma­tau, kad V. Ba­kas yra už­si­ra­šęs kal­bė­ti už. Ir nuo­mo­nės yra tik už. Kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: 119 bal­sa­vo už, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių Sei­mo na­rių ne­bu­vo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai aiš­kiai ei­na­me prie spren­di­mo bū­do. Gal ga­liu pa­siū­ly­ti ypa­tin­gą sku­bą dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu bal­sus „ga­li­ma“. Ar pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu ypa­tin­gai sku­bai? Pri­tar­ta. Ačiū.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

2 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

3 straips­nis – „Įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos.“ Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš kvie­čiu bal­suo­ti už, nes Lie­tu­va tam­pa ne tik sau­gu­mo var­to­to­ja, bet ir do­no­rė. Mes įsi­trau­kia­me ten, kur yra svar­bu ir mū­sų part­ne­riams, tik no­rė­čiau gal­būt to­kią re­pli­ką dėl po­no J. Ole­ko pa­sta­bos, kad ne­am­bi­cin­gas pro­jek­tas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad yra am­bi­cin­giau­sias vi­so­je Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je pro­jek­tas, ir jei­gu po­no J. Ole­ko frak­ci­ja dar ne­bū­tų to­kia veid­mai­niš­ka ir pri­tar­tų gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mui, pa­si­ra­šy­tų par­ti­jų su­si­ta­ri­mą, tai ro­dy­tų tą tik­rą­jį no­rą bū­ti so­li­da­riems ir pri­si­dė­ti prie sau­gu­mo si­tu­a­ci­jos, tiks­liau, ap­lin­kos kū­ri­mo. Bet kai da­bar mes kal­ba­me apie tai, kad tu­ri bū­ti am­bi­cin­giau, o pa­tys bal­suo­ja­me prieš gy­ny­bos biu­dže­to di­di­ni­mą, tai rei­kia la­bai aiš­kiai su­pras­ti, kad tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos taip pat kai­nuo­ja. Tai nė­ra ne­mo­ka­mi da­ly­kai. Vals­ty­bė jas tu­ri fi­nan­suo­ti. No­riu pa­svei­kin­ti, kad to­kį spren­di­mą šian­dien tu­ri­me, ir pa­kvies­ti vi­sus ir nuo­šir­džiai, ir ne­nu­ošir­džiai mąs­tan­čius žmo­nes bal­suo­ti už šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Gal aš dau­giau no­riu su­re­a­guo­ti į ger­bia­mo­jo V. Ba­ko pa­si­sa­ky­mą ir no­riu žiū­rė­ti į gy­ny­bą daug pla­čiau – ne vien tik tan­kų, ka­riuo­me­nės įsi­gi­ji­mas, tan­kų pir­ki­mas. Pri­si­min­ki­me ga­lų ga­le ir 1940 me­tus, ka­da Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta. Jei Lie­tu­vo­je gy­vens dau­giau kaip 20 % že­miau skur­do ri­bos žmo­nių, jie ieš­kos, kur ge­riau gy­ven­ti, ir to­kios tau­tos ne­my­lės, ir sa­vo tė­vy­nės. Tad žiū­rė­ki­me, skir­ki­me so­cia­li­nei ap­sau­gai, sten­ki­mės, kad vi­si žmo­nės my­lė­tų Lie­tu­vą, ne­skurs­tų Lie­tu­vo­je. In­ves­ti­ci­jos į so­cia­li­nę ap­sau­gą tai yra in­ves­ti­ci­jos taip pat ir į gy­ny­bą. Aš ma­nau, kad mes ne­tu­ri­me skir­ti dau­giau lė­šų gy­ny­bai ne­gu se­no­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys. Jei­gu to­kios ša­lys kaip Ita­li­ja, Vo­kie­ti­ja skir­tų dau­giau kaip 2 %, mes ir­gi ga­lė­tu­me skir­ti dau­giau kaip 2 %. Mes tu­ri­me bū­ti so­li­da­rūs, ne­ga­li­me skir­ti ma­žiau, bet mū­sų biu­dže­tas… Jei­gu ir vi­są sa­vo biu­dže­tą skir­tu­me kraš­to ap­sau­gai, tik­rai vie­ni mes nuo Ru­si­jos ne­ap­si­gin­tu­me, čia tu­ri bū­ti so­li­da­ru­mas, o mes tą so­li­da­ru­mą jau esa­me pa­sie­kę. Da­bar ra­gin­ki­me ki­tas vals­ty­bes, ypač Vo­kie­ti­ją, kad ji pa­siek­tų, 2 % skir­tų gy­ny­bai, kraš­to ap­sau­gai. Tai­gi „gy­ny­ba“ yra daug pla­tes­nė są­vo­ka, ne vien tik tan­kai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš dar kar­tą no­riu pa­kvies­ti bal­suo­ti už ir no­riu re­a­guo­ti į ko­le­gos ne­tei­sy­bės, švel­niai sa­kant, sa­ky­mą.

Lie­tu­va siųs­da­vo dau­giau ka­rių į ope­ra­ci­jas ir mi­si­jas net ir tu­rė­da­ma ma­žes­nį fi­nan­sa­vi­mą. Čia yra mū­sų pri­ori­te­tų klau­si­mas, kaip mes no­ri­me at­ro­dy­ti tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, kaip mes no­ri­me vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir ti­kė­tis, kad są­jun­gi­nin­kai taip pat da­ly­vaus pas mus. Čia ne­kal­ba­ma apie tai, ko­kio fi­nan­sa­vi­mo, kad su to­kiu fi­nan­sa­vi­mu mes ne­ga­li­me dau­giau da­ly­vau­ti.

Iš tik­rų­jų aš pri­ta­riu da­ly­va­vi­mui tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se, tai la­bai svar­bi mū­sų sau­gu­mo da­lis, ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo. Da­ly­vau­da­mi pa­tys, tik­rai ga­li­me ti­kė­tis, kad ir pas mus, kai rei­kės, at­vyks mū­sų są­jun­gi­nin­kai.

Kal­bant apie fi­nan­sa­vi­mą, mes esa­me įsi­pa­rei­go­ję skir­ti 2 %. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir frak­ci­ja pa­si­sa­ko, kad bū­tų įvyk­dy­ti tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai. Ta­čiau man kar­tais ke­lia abe­jo­nių tie, ku­rie pa­si­ra­šo, kad bus ski­ria­ma dau­giau, o kai į Sei­mą at­ne­ša­mas biu­dže­tas, pa­si­ro­do, to dau­giau nė­ra.

Žiū­rė­ki­me į sau­gu­mą pla­čiau, taip, kaip yra šių die­nų hib­ri­di­nė­je ap­lin­ko­je, kad ne tik ka­ri­ne ga­lia ga­lė­tu­me gin­tis, bet ir žmo­nių nu­si­tei­ki­mu gin­tis taip, kaip da­ro šių die­nų Suo­mi­ja, kai kal­ba apie vi­suo­ti­nį at­spa­ru­mą ir gy­ny­bą, kai kiek­vie­nas pi­lie­tis yra nu­si­tei­kęs gin­ti sa­vo ša­lį to­mis prie­mo­nė­mis, ku­rio­mis jis ga­li tai pa­da­ry­ti. To­dėl kvie­čiu per daug ne­si­gin­čy­ti ir čia, sa­lė­je, ne­spręs­ti ko­kių nors as­me­ni­nių pro­ble­mų, bet pri­tar­ti pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau Sei­mo na­rių dėl mo­ty­vų ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­im­ti šį Sei­mo nu­ta­ri­mą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: vi­si 120 bal­sa­vo už. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2316(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, vie­nas iš kal­bė­ju­sių­jų šian­dien šven­čia ju­bi­lie­jų ir aš no­rė­čiau pa­svei­kin­ti P. Gra­žu­lį. (Plo­ji­mai)

 

10.19 val.

Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įstatymo Nr. I-555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2379(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Su šia ge­ra nuo­tai­ka spren­džia­me dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mą – Tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2379. Pra­ne­šė­jas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Svars­ty­mas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Spa­lio 10 die­ną ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis su­si­jęs su tam tik­rais tech­ni­niais da­ly­kais, bet jie svar­būs tiek dėl da­ly­vau­jan­čių mi­si­jo­se ka­rių sau­gu­mo, tiek tam, kad iš­veng­tu­me dis­ku­si­jų dėl to­kio da­ly­va­vi­mo tei­sė­tu­mo. Tik­rai kvies­čiau pri­tar­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nių reikš­ti ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­riai… Dis­ku­tuo­ti ne­už­si­ra­šė. Pa­reikš­ti nuo­mo­nę už už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. A. Anu­šaus­kas. Kvie­čiu.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai yra svar­bus pro­jek­tas, ka­dan­gi Lie­tu­va at­lie­ka ir daug svar­bių mo­ko­mų­jų mi­si­jų. Mū­sų ka­riš­kiai at­lie­ka tik­rai svar­bias mi­si­jas, tai ir Uk­rai­no­je, ir ki­to­se ša­ly­se, to­dėl šis pro­jek­tas pa­dė­tų jiems spręs­ti kai ku­rias iš­ky­lan­čias or­ga­ni­za­ci­nes pro­ble­mas, su­si­ju­sias su jų tar­ny­ba. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. Prieš nė­ra Sei­mo na­rių. Juo­zai Ole­kai, ga­lė­si­te gal­būt pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dar pa­kal­bė­ti? Kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių ir vi­si 117 bal­sa­vo už, to­dėl tu­riu pa­grin­do ma­ny­ti, kad taip pat ga­lė­tu­me ir dėl šio pro­jek­to pa­siū­ly­ti ypa­tin­gą pri­ėmi­mo sku­bą. Ar pri­tar­tu­mė­te, ko­le­gos, ypa­tin­gai sku­bai? Gir­di­me tik pri­ta­ria­muo­sius bal­sus.

Pri­ėmi­mas. Yra du straips­niai. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų, pa­kei­ti­mų nė­ra. Siū­lau pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­im­ta. 2 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus dėl vi­so.

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai – vi­si 123 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2379) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.23 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1533(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1533. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – NSGK pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Kvie­čiu.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, rug­sė­jo 26 die­ną ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu nu­tar­ta pri­tar­ti su tam tik­ro­mis pa­tai­so­mis.

PIRMININKAS. Ačiū. SRDK nuo­mo­nę pa­sa­kys Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo Nr. VIII-723 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiai įsta­ty­mo pa­tai­sai dėl to­kių mo­ty­vų. Tar­ny­bi­nė­mis gy­ve­na­mosio­mis pa­tal­po­mis bu­vo ap­rū­pin­ti ne tik kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je dir­ban­tys ir tar­nau­jan­tys as­me­nys, bet ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų tar­nau­to­jai. An­tra, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je da­lis ka­rių ne­bu­vo ap­rū­pin­ti tar­ny­bi­niais bu­tais dėl šių bu­tų sto­kos, o ki­ti, lai­ky­da­mie­si įsta­ty­mo nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, iš­si­kraus­tė iš tų bu­tų ir įvyk­dė tą prie­vo­lę, ku­rią bu­vo nu­ma­tęs įsta­ty­mas. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tai as­me­nų gru­pei – 20-čiai at­sar­gos ka­rių (toks skai­čius bu­vo nu­ro­dy­tas aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te) su­da­rius iš­skir­ti­nes leng­va­ti­nes są­ly­gas ir su­tei­kus ki­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, šiuos as­me­nis iš­kel­di­nus iš bu­vu­sių tar­ny­bi­nių bu­tų, ku­rie bu­vo per­duo­ti vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kas ir įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka par­duo­da­mi vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, bū­tų pa­žeis­tas as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas ir dis­kri­mi­nuo­ja­mi as­me­nys, ku­rie dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­li ir jau ne­ga­lės pa­si­nau­do­ti to­kio­mis pat są­ly­go­mis, tie, ku­rie jau iš­si­kė­lė. To­dėl So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiam ini­cia­to­rių pa­siū­ly­mui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Kvie­čiu A. Anu­šaus­ką.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų su­dė­tin­gas klau­si­mas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to ir Vy­riau­sy­bės ar­gu­men­tus iš­gir­do­me. Taip, pra­bė­gus ket­vir­čiui am­žiaus, spręs­ti tą bu­tų klau­si­mą tik­rai yra su­dė­tin­ga, juo­lab kad tiems žmo­nėms (jų nė­ra la­bai di­de­lis skai­čius) tai yra la­bai jaut­rus klau­si­mas. Ta­čiau jį rei­kia vie­naip ar ki­taip iš­spręs­ti. Svars­ty­da­mi šį klau­si­mą ko­mi­te­te mes iš tik­rų­jų la­bai de­ta­liai, tie­sio­giai kon­tak­ta­vo­me su tais žmo­nė­mis, kal­bė­jo­me su jais, tai yra da­bar jau vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Iš tik­rų­jų vie­nas iš ar­gu­men­tų, ku­ris bu­vo sa­ko­mas, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, siū­lo­ma jiems ko­kiais nors bū­dais iš­si­pirk­ti tuos bu­tus rin­kos kai­na, gal­būt da­ly­vau­jant tuo­se Tur­to ban­ko skel­bia­muo­se auk­cio­nuo­se, bet at­krei­piu dė­me­sį vis dėl­to į vie­ną, aš ma­nau, la­bai svar­bų da­ly­ką. Tie žmo­nės, kad ir dar­bin­gi, vis dėl­to yra to­kio am­žiaus, kai ban­kai jiems ne­duo­da ap­skri­tai jo­kių pa­sko­lų, juo­lab būs­tui įsi­gy­ti, pa­pras­tai skai­čiuo­ja lai­ką, ku­ris li­ko iki pen­si­nio am­žiaus, tai daž­niau­siai bū­na pen­ki, de­šimt me­tų. Vil­niu­je įsi­gy­ti bu­tą už 10 tūkst. ar 20 tūkst., kas ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta pa­gal to­kį lai­ko­tar­pį šiems žmo­nėms, iš tik­rų­jų ne­įma­no­ma. Anuo lai­ku, taip, jie gy­ve­no tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, taip, tuo­se bu­tuo­se gy­ve­no dar šim­tai žmo­nių, tas klau­si­mas iš es­mės tuo lai­ku jau bu­vo iš­spręs­tas, ta­čiau li­ko po­rą de­šim­čių žmo­nių, ku­rie dėl įvai­rių ap­lin­ky­bių li­ko gy­ven­ti tuo­se tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, iš jų neiš­si­kraus­tė.

Aš ma­ny­čiau, kad šis siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­pil­dy­mas yra kom­pro­mi­si­nis. Ži­no­ma, ga­li­ma kel­ti klau­si­mą dėl anks­čiau ten gy­ve­nu­sių žmo­nių ko­kių nors pa­žeis­tų tei­sių, bet mes spren­džia­me da­bar čia esa­mą pro­ble­mą, to­dėl aš ko­le­gas kvies­čiau pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, ne­pai­sy­damas iš­sa­ky­tų iš­ly­gų tiek ir Vy­riau­sy­bės, tiek ir ki­tų ko­mi­te­tų.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį A. Sy­są. Ruo­šia­si A. Gu­mu­liaus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, kai bu­vo pri­sta­to­ma So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da, bu­vo la­bai di­de­lis triukš­mas šio­je sa­lė­je, tur­būt ne­gir­dė­jo­te, ką pa­sa­kė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ko­dėl jis ne­pri­ta­rė šiam įsta­ty­mui? Jei­gu mes ger­biam sa­vo pri­im­tus įsta­ty­mus, jei­gu mes ger­biam tuos žmo­nes, ku­rie vyk­do įsta­ty­mus, mes ne­ga­li­me pri­im­ti to­kio įsta­ty­mo, nes mes nu­brau­kia­me šim­tų žmo­nių są­ži­nin­gą po­žiū­rį į įsta­ty­mą. Jei­gu įsta­ty­mų lei­dė­jas lie­pia vi­siems ki­tiems iš­si­kraus­ty­ti ar­ba da­ly­vau­ti auk­cio­ne ir nu­si­pirk­ti, ir to­kių šim­tai, ir jie tai pa­da­rė, o 20 ne­pa­da­rė ir lau­kia, kol kas nors, Vy­tau­tas ar Al­gir­das, ar dar kas nors už­re­gist­ruos įsta­ty­mo pa­tai­są ir to­kiu bū­du pa­da­rys sau iš­ly­gą, mes griau­na­me pa­grin­dą, nes žmo­nės ti­kė­jo, kad mes pri­ėmė­me tei­sin­gą įsta­ty­mą.

Ko­dėl jūs vi­si bal­sa­vo­te ir ne­su­tei­kė­te to­kios tei­sės urė­dams? Jie ir­gi gy­ve­na tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se. Vi­sai ne­se­niai vi­si nu­bal­sa­vo­te ne. Tai ko­dėl karš­kis ge­res­nis už urė­dą? O ko­dėl ka­riš­kiai bus ge­res­ni už so­cia­li­nius žmo­nes, ku­riuos iš­kė­lė­me, ir šian­dien jie tu­ri ga­li­my­bę iš­si­pirk­ti už rin­kos kai­ną, ne už ko­kią su­ma­žin­tą? O to­kių žmo­nių yra la­bai daug.

Aš no­riu pri­min­ti šiek tiek is­to­ri­jos, nes čia vi­si pra­plau­kė vir­šum. 2013 me­tais mes pri­ėmė­me įsta­ty­mą. Kraš­to ap­sau­ga vi­sus bu­tus ati­da­vė sa­vi­val­dai, įstai­goms, or­ga­ni­za­ci­joms, nie­ko ne­li­ko, ar­ba Tur­to fon­dui. Iš 458 ap­do­va­no­tų kraš­to me­da­liu 74 bu­vo ap­rū­pin­ti tar­ny­bi­niais bu­tais, 47 iš­si­kė­lė, o ki­ti 20 li­ko ir mes at­ski­rai dėl jų pri­ima­me įsta­ty­mą.

Ko­le­gos, su­si­pro­tė­ki­me, ką da­ro­me, nes tai yra pre­ce­den­tas ki­tiems kreip­tis į teis­mą, ko­dėl jiems prieš me­tus rei­kė­jo mo­kė­ti rin­kos kai­ną, o šian­dien ne­rei­kės, nes įsta­ty­mo lei­dė­jas su­gal­vo­jo, kad ši­tie 20 yra pa­tys ge­riau­si. To­kių da­ly­kų ne­ga­li­me da­ry­ti. Sa­ko, jau li­ko tik pen­ki. Ne­svar­bu, ar vie­nas, ar pen­ki, sa­kau, čia yra pa­gar­ba tiems žmo­nėms, ku­rie vyk­dė įsta­ty­mus.

No­riu pri­min­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ir Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo iš­va­das ir dok­tri­ną. Dar 2006 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad žmo­gus, ku­ris ap­do­va­no­tas vals­ty­bi­niu ap­do­va­no­ji­mu, ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti ko­kių nors ma­te­ria­li­nių iš­ly­gų, jis jau ap­do­va­no­tas. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­ko­je aiš­kiai pa­sa­ky­ta tas pat, kad ka­riš­kiams būs­tas su­tei­kia­mas tik tar­ny­bos me­tu. Po tar­ny­bos jis ne­tu­ri tei­sės į jo­kį būs­tą.

Aš ėjau į tri­bū­ną, nes pa­ma­čiau, kad jūs triukš­ma­vo­te, kai kal­bė­jo J. Var­ka­lys ir pa­sa­kė mū­sų ko­mi­te­to iš­adą. Mes tu­rė­si­me kur kas dau­giau pro­ble­mų, jei­gu pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mą, ne­gu ne­pri­ėmę. Ti­kiu, kad žmo­nės, ku­rie iš­girs ši­tą spren­di­mą, tik­rai tu­rės tei­sę ei­ti į teis­mą ir gin­čy­ti ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą. Dar to­kių įvai­rių bu­tų, ypač so­cia­li­nių, ra­jo­nuo­se yra la­bai daug. So­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jas sa­kys, aš gi dir­bau Lie­tu­vai, aš tar­na­vau, ko­dėl man da­bar da­ro­ma ki­to­kia iš­ly­ga ne­gu ši­tiems žmo­nėms?

To­dėl krei­piuo­si į jus vi­sus. Pa­ban­dy­ki­me su­si­mąs­ty­ti, ne­da­ry­ki­me iš­im­čių, nes iš­im­tys yra blo­giau­sias da­ly­kas, ką ga­li­me pa­da­ry­ti įsta­ty­muo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį A. Gu­mu­liaus­ką. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Man kaž­kaip la­bai keis­tai nu­skam­bė­jo prieš tai kal­bė­ju­sio­jo žo­džiai. Pui­kiai at­si­me­nu tuos lai­kus, ka­da rei­kė­jo gin­ti be­si­ku­rian­čią vals­ty­bę, ka­da ne­bu­vo iš tik­rų­jų pro­fe­sio­na­lių ka­ri­nių pa­jė­gų. Ir tam, kad pa­im­tų kaž­ko­kį dvi­vamz­dį šau­tu­vą ir ei­tų prieš mo­der­nią tech­ni­ką, rei­kė­jo ne tik drą­sos, bet ir at­si­da­vi­mo tė­vy­nei. To­kių ne­bu­vo daug.

Mes ma­to­me, ir da­bar to­kių tik­rai nė­ra daug. Bet ką mes su­tei­kia­me? Ko­kį mes tran­sliuo­ja­me jiems at­sa­ką? Ačiū, pa­tar­na­vo­te, o da­bar vi­so ge­ro. Ir iš­gir­dus, kad to­kių yra tik pen­kios šei­mos, ne­svar­bu, kad jų nė­ra daug, juos nu­stum­ti, juos nu­stum­ti į ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be yra ne­žmo­niš­ka iš mū­sų pu­sės. Tai, ką kal­bė­jo ko­le­ga A. Sy­sas, iš tik­rų­jų yra tei­si­nės vals­ty­bės pa­grin­dai, ir ga­li­ma su­tik­ti su tuo, bet vis dėl­to tie žmo­nės ko­vė­si už tą vals­ty­bę, kad ji bū­tų tei­si­nė, ko­vė­si ne­ži­no­da­mi, kas bus ry­toj. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad pa­var­čius KGB ar­chy­vus bu­vo ma­to­ma, kad fak­tiš­kai vi­sus, net Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, bu­vo pa­ruoš­ta iš­vež­ti iš Lie­tu­vos. O ką kal­bė­ti apie tuos, ku­rie iš tik­rų­jų sau­go­jo mui­ti­nės va­go­nė­lius, ku­rie ap­skri­tai sau­go­jo mū­sų ra­my­bę? To­dėl aš siū­ly­čiau bal­suo­ti už tą pa­tai­są vien tam, kad iš nu­si­pel­niu­sių žmo­nių ne­at­im­tu­me pas­ku­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo mū­sų vals­ty­be.

PIRMININKAS. Kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo na­rį J. Ole­ką.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų jaut­rus klau­si­mas. Ką tik prieš ma­ne kal­bė­jęs ger­bia­mas A. Gu­mu­liaus­kas pa­lie­tė la­bai jaut­rią te­mą: ar tie, ku­rie sau­go­jo mui­ti­nės va­go­nė­lius, tu­ri to­kią tei­sę, ko­kią mes da­bar ban­do­me su­teik­ti ke­le­tui žmo­nių? Ne, ne­tu­ri. Štai kur yra vi­sas pa­ra­dok­sas ir vi­sa so­cia­li­nė ne­tie­sa. Taip, žmo­nės, ku­rie at­ėjo tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę iki pu­čo, pa­da­rė tam tik­rą žyg­dar­bį, pa­si­ry­žę ir ap­si­spren­dę su gin­klu ran­ko­je gin­ti. Bet to­kių žmo­nių bu­vo kur kas dau­giau, ne­gu tų, ku­rie li­ko pa­žeis­da­mi įsta­ty­mą gy­ven­ti tuo­se tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se ir iš jų ne­si­kraus­tė.

Čia yra pro­ble­ma, kad di­džio­ji da­lis at­ėju­sių tar­nau­ti pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus bai­gė tar­ny­bą, pa­li­ko tar­ny­bi­nius bu­tus ir iš­si­kė­lė gy­ven­ti pas vai­kus, šei­mas ar kur nors ki­tur. Ir to­kių žmo­nių yra ke­le­tas šim­tų. Ir štai mes tu­ri­me žmo­nes, ku­rie ne­pa­klu­sę įsta­ty­mui pa­si­li­ko gy­ven­ti, ir mes spren­džia­me klau­si­mą bū­tent to­kiu bū­du. Man at­ro­do, at­si­žvel­giant į tų žmo­nių am­žių ir si­tu­a­ci­ją, rei­kė­tų su­ras­ti ki­tą bū­dą, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai per­duo­dant bu­tus Tur­to fon­dui, kad tie žmo­nės, ku­rie ten gy­ve­na, tuos bu­tus ir įsi­gy­tų. Taip bū­tų iš­spręs­tos ir tų as­me­nų pro­ble­mos, ir iš­sau­go­tas tei­sin­gu­mas ar­ba vi­sų ly­gia­tei­siš­ku­mas pa­gal įsta­ty­mą. To­dėl aš ma­nau, kad šio įsta­ty­mo spren­di­mo va­rian­tas nė­ra tin­ka­mas, nes jei­gu žiū­rė­tu­me tai, ką ga­li pa­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma, tai ji ga­lė­tų pri­glaus­ti tuos žmo­nes, bet čia mes įtei­si­na­me sau­gik­lį – tą pa­čią ap­skri­tį. To­je pa­čio­je ap­skri­ty­je kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma ne­tu­ri bu­tų ar­ba ne­tu­ri gy­ve­na­mo­jo plo­to, ku­ria­me ga­li­ma pri­sig­laus­ti. Jei­gu yra ke­le­tas žmo­nių, dėl ku­rių nė­ra ki­to­kių ga­li­my­bių, jie ga­lė­tų bū­ti pri­glaus­ti lai­ki­no­sio­se kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se. To­dėl ma­nau, kad šį įsta­ty­mo va­rian­tą rei­kė­tų to­bu­lin­ti ir to­kio va­rian­to, koks yra pa­teik­tas, ne­pri­im­ti.

PIRMININKAS. Pa­siū­ly­mas bu­vo vie­nas – tik iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, ir ne­pri­tar­ta šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, štai pa­klau­siau ši­tų dvie­jų ko­le­gų pa­si­sa­ky­mų ir „Vi­ki­pe­di­jo­je“ pa­žiū­rė­jau, ką šie du po­nai vei­kė 1991 me­tais iki pu­čo, kai tie sa­va­no­riai ka­riai ri­zi­ka­vo sa­vo gy­vy­be, ri­zi­ka­vo sa­vo lais­ve, nes jei­gu ne­bū­tų bu­vu­si iš­ko­vo­ta ne­pri­klau­so­my­bė, jie sė­dė­tų ka­lė­ji­me. O šie du po­nai – A. Sy­sas ir J. Ole­kas – jau­kiai sė­dė­jo prof­są­jun­gų pir­mi­nin­kų kė­dė­se ir par­ce­lia­vo de­šim­ti­mis mi­li­jo­nų įver­tin­tą vals­ty­bės per­duo­tą tur­tą ir, tie­są sa­kant, ar bū­tų pa­si­se­ku­si ne­pri­klau­so­my­bė, ar ne, ši­tie du po­nai sė­dė­tų ir šian­dien iki šiol to­se minkš­to­se kė­dė­se.

Tie­są sa­kant, aš no­riu vi­siems pa­sa­ky­ti – mes spren­džia­me di­le­mą, ar žmo­nės, ku­rie pir­mie­ji iki pu­čo ėjo gin­ti ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos, šian­dien bus iš­mes­ti į gat­vę, ar ne­bus? Aš su­pran­tu tei­si­nės vals­ty­bės… Aš kal­bu apie ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą, bet ar to­kia si­tu­a­ci­ja, jei­gu ši­tie žmo­nės bū­tų iš­mes­ti gy­ven­ti į pa­la­pi­nes, ati­tik­tų tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pą, ar mes ne­disk­re­di­tuo­tu­me sa­vo is­to­ri­jos ir sa­vo žmo­nių ne­su­men­kin­tu­me, ir ne­pa­di­din­tu­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, kad ko­vo­ti dėl ide­a­lų yra tie­siog pa­vo­jin­ga?

 Aš kvie­čiu, ko­le­gos, iš­si­blai­vy­ki­te tie, ku­rie dar čia dis­ku­tuo­ja, ar mes­ti į gat­vę, ar ne­mes­ti, at­ras­ki­te sa­vy­je jė­gų ir bent įver­tin­ki­te tuos žmo­nes, ku­rie gy­nė ir ši­tą Sei­mą, ir vals­ty­bę tuo me­tu, kai kai kas la­bai sėk­min­gai šil­tai sė­dė­jo šil­to­se par­ti­nė­se ar­ba prof­są­jun­gi­nė­se kė­dė­se.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ma­lo­nu gir­dė­ti iš bu­vu­sio prof­są­jun­gie­čio kom­pli­men­tus, nes jis ir­gi sė­dė­jo minkš­to­je kė­dė­je. Aš ma­tau, kad Vy­tau­tas nie­ka­da… jam trūks­ta ar­gu­men­tų, ta­da jis ei­na į fi­zio­no­mi­ją, į as­me­niš­ku­mus. Vie­ną kar­tą jau Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja jums pa­sa­kė, kad jūs pa­žei­džia­te eti­ką. Jei­gu jūs ne­si­liau­si­te, aš tu­rė­siu tei­sę kreip­tis į teis­mą. Aš ma­tau, kad jūs ne­su­vo­kia­te, ka­da ką rei­kia kal­bė­ti.

O da­bar į te­mą. Mes vi­si da­vė­me prie­sai­ką lai­ky­tis įsta­ty­mų ir Kon­sti­tu­ci­jos. No­riu pa­sa­ky­ti, kad tai bu­vo įsta­ty­mo nuo­sta­ta žmo­nėms elg­tis vie­naip ar ki­taip. Da­bar jūs sa­ko­te, o kam lai­ky­tis įsta­ty­mų? Mes siun­čia­me sig­na­lą vi­siems pi­lie­čiams – va šian­dien jūs pri­im­si­te nau­jus įsta­ty­mus, ne­si­lai­ky­ki­me jų, o kam lai­ky­tis, at­eis koks nors po­nas Vy­tau­tas ir pa­da­rys pa­tai­są po 20 me­tų, kad įsta­ty­mų lai­ky­tis ne­rei­kia, nes Vy­tau­tas rū­pi­na­si žmo­nė­mis, o vi­si ki­ti sė­di šil­to­se vie­to­se. To­kiu prin­ci­pu mes tik­rai su­kur­si­me di­de­lę de­mo­kra­tiją. Na, at­si­kvo­šė­ki­te, jūs gi – dau­gu­ma, Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes su­pran­ta, kad tai yra Pan­do­ros skry­nia, tai ne vie­ne­ti­nis at­ve­jis, to­kių at­ve­jų pa­si­pils la­bai daug, nes to­kiuo­se bu­tuo­se gy­ve­na ne tik ka­riš­kiai.

Jei­gu mes skai­to­me Kon­sti­tu­ci­jo­je apie ly­gia­tei­siš­ku­mą, tai vi­si žmo­nės prieš įsta­ty­mą ly­gūs. Ko­dėl vie­nas, gy­ve­nan­tis bu­te, tu­ri auk­cio­no prin­ci­pu iš­si­pirk­ti, o ki­tas ne? Pa­aiš­kin­ki­te man, jūs juk tei­si­nin­kas. Nuo čia vis­kas ir pra­si­de­da. Kai man rei­kia, aš ga­liu lai­ky­tis įsta­ty­mų, kai man ne­rei­kia, aš ga­liu ne­si­lai­ky­ti, nes aš esu ko­mi­te­to pri­mi­nin­kas. Na, po­nai, to­li nu­ei­si­me, de­mo­kra­tijos po to­kių spren­di­mų Lie­tu­vo­je liks tik­rai ma­žiau, nes vi­si ga­lės ne­si­lai­ky­ti įsta­ty­mų. To­dėl aš agi­tuo­ju bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Abiem nuo­mo­nė­mis bu­vo kvies­ta at­si­kvo­šė­ti, tai kvie­čiu da­bar bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 4, su­si­lai­kė 34. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš no­riu sa­vo jau­na­jam ko­le­gai V. Ba­kui pa­sa­ky­ti, kad prieš pu­čą ir pu­čo me­tu aš tie­siog gy­džiau su­žeis­tus žmo­nes ir tei­kiau jiems pa­gal­bą. Tai jei­gu kur nors, tams­ta, šil­tai sė­dė­jo­te, tai pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­ve, o ne­ban­dy­ki­te ki­tų ap­derg­ti pur­vais ir po to iš to pel­ny­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. V. Ba­kas bu­vo pa­mi­nė­tas.

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ma­ža to, kad ši­tie žmo­nės tie­siog tuo laik­me­čiu ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių pra­lai­mė­ti, prie­šin­gai nei tie, ku­rie gy­nė vals­ty­bę, no­riu pa­sa­ky­ti, dar ir šian­dien Sei­mą klai­di­na, nes nie­kas ši­tų bu­tų vals­ty­bė­je ne­ati­duo­da. Mes vi­so la­bo įsta­ty­mu drau­džia­me iš­kel­din­ti žmo­nes, ku­rie bu­vo pir­mie­ji sa­va­no­riai, jei­gu jiems ne­su­tei­kia­mas ki­tas ly­gia­ver­tis būs­tas. Taš­kas! Prie­šin­gai, ne­gu, pa­vyz­džiui, bu­vo is­to­ri­jo­je pa­vyz­džių, kai už bal­są bu­vo duo­da­mi skly­pai, ma­ši­nos, pri­vi­le­gi­jos ir pa­na­šiai.

Ko­le­gos, ne­rei­kia skal­dy­ti vi­suo­me­nės. Bent pa­si­skai­ty­ki­te, už ką bal­suo­ja­te, po­ne Sy­sai. Pa­si­skai­ty­ki­te pro­jek­tus.

PIRMININKAS. R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ma­nęs tur­būt nie­kas ne­ap­kal­tins ko­kiu nors prie­lan­ku­mu J. Ole­kui, bet kai ši­taip ne­at­sa­kin­gai yra įžei­di­nė­ja­mi žmo­nės… Kas ne kas, bet J. Ole­kas iš tik­rų­jų (aš esu liu­di­nin­kė tų lai­kų) dir­bo, kiek ga­lė­jo, kad gel­bė­tų žmo­nes, ir bu­vo Lie­tu­vos pu­sė­je 1991 me­tais. To­dėl tie as­me­niš­ku­mai ir skal­dy­mai yra ne iš tų, ku­rie sa­ko, kad vi­siems rei­kia gal­vo­ti apie at­ly­gį, o ne tik pen­kiems žmo­nėms, ku­rių vie­nas gau­na tūks­tan­čio eu­rų pen­si­ją… ir ku­rių da­lis iš tik­rų­jų gy­ve­na, jų vai­kai ir anū­kai, tuo­se bu­tuo­se. Tai­gi čia daug gi­les­nė pro­ble­ma ir kel­ti tų lai­kų ko­vą kaip prie­dan­gą tam, kad kas nors gau­tų, da­bar pa­si­nau­do­tų šiuo įsta­ty­mu, man at­ro­do, yra la­bai ne­gar­bin­ga. Siū­lau tik­rai ne­be­skal­dy­ti Lie­tu­vos.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau V. Ba­kui, į ku­rį kar­tais pa­si­žiū­riu ir gal­vo­ju – gal žmo­gus pa­si­tai­sė nuo to „eks­per­tai.eu“ lai­ko­tar­pio. Pa­si­ro­do, nė kiek. Vėl len­da „eks­per­tai.eu“ re­to­ri­ka ir idė­jos.

 

10.44 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 491, 2091 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2207(2)ES (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2207. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys S. Šed­ba­ras. Kvie­čiu.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra du di­de­li pro­jek­tai, su­jung­ti į vie­ną. Da­lis nor­mų yra Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų per­kė­li­mas į mū­sų na­cio­na­li­nę tei­sę. Šį pro­jek­tą ko­mi­te­tas svars­tė du kar­tus. 2018 m. bir­že­lio 13 d. vi­si 9 ko­mi­te­to na­riai bu­vo už. Taip pat bu­vo gau­ta pa­pil­do­mų pa­siū­ly­mų ir ko­mi­te­tas rug­sė­jo 19 die­ną tuos pa­siū­ly­mus svars­tė. Iš­va­da, ku­ri da­bar jums pa­teik­ta: ir­gi pri­im­ta vi­sų 8 da­ly­va­vu­sių­jų bal­sais.

PIRMININKAS. Pra­šau lik­ti tri­bū­no­je. Yra du Sei­mo na­rio A. Anu­šaus­ko pa­siū­ly­mai. Ma­nau, kad pri­ta­rian­čių 10 vi­sa­da bus, kad bū­tų svars­to­mi pa­siū­ly­mai. Pra­šau A. Anu­šaus­ką pri­sta­ty­ti pir­mą­jį.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui. Čia apie ku­riuos pa­siū­ly­mus, dėl ku­rio straips­nio mes svars­to­me?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Gal tei­kė­jas su­tin­ka su ko­mi­te­tu? Vie­nam yra iš da­lies pri­tar­ta, ki­tas…

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Čia dėl mui­ti­nių?

PIRMININKAS. Dėl 32 straips­nio.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Dėl 42.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Jei­gu iš da­lies, su­tin­ku.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Vie­nam – iš da­lies, ki­tam ne­pri­tar­ta, ta­čiau iš­klau­sius ins­ti­tu­ci­jų pa­siū­ly­mus, kad už­ten­ka dis­po­zi­ci­jos. O vie­nam yra iš da­lies. Fak­tiš­kai pa­ko­re­guo­tas teks­tas, sank­ci­ja pa­lik­ta ta pa­ti. Jū­sų siū­lo­ma.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ta­da tvar­ka. Su­tin­ku.

PIRMININKAS. Pir­ma­jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pir­ma­jam pri­ta­rė iš da­lies, ant­ra­jam ne­pri­ta­rė. Ten bu­vo dėl dis­po­zi­ci­jos pa­tiks­li­ni­mo, bet ins­ti­tu­ci­jos ma­no, kad to ne­rei­kia da­ry­ti.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Au­to­rius su­tin­ka su ko­mi­te­to pa­tai­sy­mais? Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Bal­suo­ja­me dėl pri­ta­ri­mo po svars­ty­mo. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta šiam pro­jek­tui po svars­ty­mo, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

10.50 val.

Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-657 40 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2450(2)ES (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-657 40 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2450. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys A. Anu­šaus­kas. At­si­pra­šau, A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Svei­ki! Spa­lio 24 die­ną ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 12, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to nuo­mo­nę pa­sa­kys Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą ir pri­ta­rė. Siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mas – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų taip pat Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta.

Ka­dan­gi nė­ra prieš­ta­rin­gų nuo­mo­nių, gal ga­liu siū­ly­ti ypa­tin­gą sku­bą? Ar pri­tar­tu­mė­te ypa­tin­gai sku­bai? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Trys straips­niai. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis – įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja nuo gruo­džio 3 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų už, prieš? Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2450) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.53 val.

Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1206 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2292(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2292. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė R. Mi­liū­tė. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Kas iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to? Z. Je­dins­kis. Pra­šau.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Kvie­čiu.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kal­bant apie nau­ją Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą, svei­kin­ti­na yra tai, kad iš­kel­ti tiks­lai šiuose pro­jek­tuose su­si­ję su ge­res­ne var­to­to­jų ap­sau­ga.

Be to, jo nuo­sta­tos pri­de­ri­na­mos prie Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos spren­di­mų rei­ka­la­vi­mų. Ma­no gal­va, siū­lo­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te to­bu­liau ir kon­kre­čiau pa­skirs­to­mos prie­vo­lės vi­siems tie­ki­mo ir pla­ti­ni­mo pro­ce­se da­ly­vau­jan­tiems vyk­dy­to­jams, ga­min­to­jams, pa­slau­gos tei­kė­jams, im­por­tuo­to­jams, pla­tin­to­jams ir ki­tiems. Kaip ro­do prak­ti­ka, da­bar ga­lio­jan­ti bau­dų sis­te­ma ne vi­sa­da už­ker­ta ke­lią to­les­niems pa­žei­di­mams, nes sub­jek­tai, su­mo­kė­ję bau­das, to­liau da­ro pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus, to­dėl pri­ta­riu siū­lo­mai bau­dų su­griež­ti­ni­mo sis­te­mai. Be to, siek­da­mi už­tik­rin­ti rin­kos prie­žiū­ros veiks­min­gu­mą, siū­lo­me at­sa­ko­my­bę už įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­žei­di­mus su­sie­ti su fak­tu, kai dėl to­kio pa­žei­di­mo at­si­ra­do sun­kių pa­da­ri­nių.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ne­pa­kan­ka­mą tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­vei­kį da­bar­ti­niu me­tu le­mia ir tai, kad kai ku­rios tei­si­nės nuo­sta­tos yra su­for­mu­luo­tos ne įsta­ty­mu, o že­mes­nio ly­gio tei­sės ak­tais. Siū­lo­mas jų per­kė­li­mas į įsta­ty­mo lyg­me­nį, be jo­kios abe­jo­nės, duos po­zi­ty­vų po­slin­kį pro­duk­tų ap­sau­gai ge­rin­ti ir stip­rin­ti. Tai­gi lai­kau, kad siū­lo­mas tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mas pro­duk­tų sau­gos rin­ko­je yra po­zi­ty­vus mū­sų tei­sėt­var­kos žings­nis, ir siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo už­si­ra­šė Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Bet tik­riau­siai jau pa­sa­kė­te nuo­mo­nę? Ačiū. Dė­ko­ju Sei­mo na­riui ir kvie­čiu po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.57 val.

Po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų įren­gi­nių prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1324 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2355(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų įren­gi­nių prie­žiū­ros įsta­ty­mo 1 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2355. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Sy­sas. Kas ga­lė­tų iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pri­sta­ty­ti? A. Dumb­ra­va, kvie­čia­me.

A. DUMBRAVA (TTF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė šį klau­si­mą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Vi­si bal­sa­vo ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Nuo­mo­nės už ir prieš pa­reikš­ti taip pat ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.58 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1286(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1286. Pra­ne­šė­jas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys P. Ne­vu­lis.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas spa­lio 10 die­ną svars­tė šį klau­si­mą ir jam pri­tarė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. At­si­pra­šau. Kvie­čiu K. Star­ke­vi­čių pa­reikš­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas šių me­tų rug­sė­jo 26 die­ną at­me­tė Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, šiuo me­tu ga­lio­jan­tis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra tin­ka­mas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu G. Kin­du­rį iš­sa­ky­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1286 ir pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. O ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas bu­vo tik vie­nas – pa­tiks­lin­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tai­ky­mo nuo­sta­tas, nu­sta­tant, kad pra­dė­ti reng­ti že­mės skly­pų for­ma­vi­mo per­tvar­ky­mo pro­jek­tai ir ne­baig­ti iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo bū­tų per­duo­da­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, kad jie bū­tų bai­gia­mi reng­ti ir tvir­ti­na­mi pa­gal nau­jai ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu į tri­bū­ną P. Ne­vu­lį dėl pa­tai­sos. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pa­tei­kė pa­tai­są. Jū­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti.

P. NEVULIS (LVŽSF). Mū­sų – ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar tu­ri­me tą iš­va­dą. Nuo­mo­nės dėl pa­siū­ly­mo. Nuo­mo­nė prieš – A. Skar­džius. A. Skar­džius, nuo­mo­nė prieš.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Aš dėl vi­so.

PIRMININKAS. Dėl vi­so? Dėl vi­so.

G. Kin­du­rys už pa­siū­ly­mą, taip?

G. KINDURYS (LVŽSF). Taip, čia kur Sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo, taip. Pra­šom.

G. KINDURYS (LVŽSF). Mū­sų nuo­mo­nė, kad ir įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo teik­tas ta in­ten­ci­ja, kad ne tik ne­bū­tų dub­liuo­ja­ma NŽT ren­gi­mo ir tik­ri­ni­mo funk­ci­ja, kad sa­vi­val­dy­bė reng­tų, NŽT tik­rin­tų, bet ir ta in­ten­ci­ja tur­būt, kad yra už­vil­ki­na­mi kai ku­rie pro­jek­tai ar ke­le­tą, ar net virš 10 me­tų. Ir to­dėl tiks­lin­ga bū­tų įsta­ty­mui įsi­ga­lio­jus ne­baig­tus reng­ti pro­jek­tus ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ti­kin­tis, kad tie pro­jek­tai ga­lų ga­le bū­tų už­baig­ti. To­dėl siū­ly­čiau pri­tar­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­reikš­ti nuo­mo­nes ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­rių. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi dėl šio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, ku­rį ką tik pri­sta­tė G. Kin­du­rys.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 9. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė Sei­mo na­rys A. Skar­džius. Mo­ty­vai prieš.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį. Kal­bant apie šį įsta­ty­mą, jis yra su­si­jęs su ki­tu įsta­ty­mu Nr. XIIIP-1287, kur pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bu­vo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ir jis pa­siū­lė at­mes­ti. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jis bus svars­to­mas kar­tu ir da­bar vie­no įsta­ty­mo nuo­sta­tos prieš­ta­raus ki­to įsta­ty­mo nuo­sta­toms. Šiuo at­ve­ju rei­kė­jo pa­skir­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą ar­ba Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą dėl abiejų įsta­ty­mų kaip pa­grin­di­nį. To­dėl mes tu­rė­si­me ku­rio­zi­nę si­tu­a­ci­ją, ne­kal­bu apie pa­tį įsta­ty­mo tu­ri­nį, bet tai yra su­si­ję įsta­ty­mai. To­dėl aš už­si­ra­šiau kal­bė­ti prieš, at­kreip­da­mas jū­sų dė­me­sį į tą pa­ra­dok­sa­lią si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog no­riu pa­aiš­kin­ti ko­le­gai, kad iš­ties ki­tu klau­si­mu mes vėl­gi siū­ly­si­me ne­pri­tar­ti ir su­jung­ti šiuos abu klau­si­mus, nes lyg ir bu­vo min­tis, kad jie bū­tų svars­to­mi kar­tu ir su­de­rin­ti, kad ne­bū­tų prieš­prie­šos ir ko­li­zi­jų dėl prie­šin­gai ga­lio­jan­čių nuo­sta­tų. To­dėl pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo su pri­im­tu pa­siū­ly­mu. Kas už to­kį pro­jek­tą, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 22. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.07 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1287 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9.2 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1287. Pra­ne­šė­jas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys K. Star­ke­vi­čius. Svar­sty­mas.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis šių me­tų rug­sėjo 26 die­ną nu­spren­dė at­mes­ti Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nes bei pa­sta­bas. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, šiuo me­tu ga­lio­jan­tis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra tin­ka­mas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Siū­lau at­mes­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą po svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to at­si­ra­di­mo pra­džia yra ne kur ki­tur, o Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, nes bū­tent ten at­si­ra­do pa­sta­bų, kad per­ne­lyg daug ga­lių yra su­teik­ta Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai: ji pa­ti pri­ima spren­di­mus ir pa­ti kon­tro­liuo­ja. Man įdo­mu da­bar ste­bė­ti, kaip vy­ko pro­ce­sas, ir ma­ty­ti tai, kad tie, ku­rie ne­no­ri pa­leis­ti sa­vo įta­kos dėl Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos, pa­da­rė vis­ką, kad nie­ko ne­keis­tų. Fak­tas yra toks, kad jei­gu kal­bė­tu­me apie sa­vi­val­dy­bes, jos jau tu­ri pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jų vyk­dy­ti tam tik­rą prie­žiū­rą, bet su­tel­ki­mas tų ga­lių Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je ro­do, kad pa­ti že­mė bu­vo ir li­ko fak­tiš­kai po­li­ti­nio in­te­re­so ob­jek­tu.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Bal­suo­ja­me dėl pro­jek­to svars­ty­mo sta­di­jo­je… Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to iš­va­dos at­mes­ti. Pri­ta­rian­tie­ji ko­mi­te­to iš­va­dai bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 34, su­si­lai­kė 25. At­me­ti­mui ne­pri­tar­ta. Tu­ri­me pa­skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Siū­lau Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.11 val.

Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2375GR (Res­pub­li­kos Prezi­den­to grą­žin­tas Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2375. Pra­ne­šė­jas – A. Mo­lis, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas. Pa­tei­ki­mas.

A. MOLIS. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės 2018 m. spa­lio 24 d. dek­re­tą, ku­riuo Sei­mui yra grą­ži­na­mas pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė siū­lo Sei­mui tai­sy­ti Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mą, kad jis ati­tik­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos tei­sę. Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, bū­ti­na pai­sy­ti kon­sti­tu­ci­nio prin­ci­po kur­ti tik aiš­kų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir kar­tu nai­kin­ti įsta­ty­mo in­ter­pre­ta­vi­mo ga­li­my­bes bei ne­leis­ti in­te­re­sų gru­pėms jo­mis pik­tnau­džiau­ti. Tei­si­nių kliū­čių įgy­ven­din­ti met­ro­po­li­te­no pro­jek­tą nė­ra ir pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ce­si­jos įsta­ty­mą, ta­čiau, esant po­li­ti­niam ap­si­spren­di­mui met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mą reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu, bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad nau­jas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­iš­kreip­tų ga­lio­jan­čios tei­sės nor­mų sis­te­mos. Be to, rei­kia už­tik­rin­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo aiš­ku­mą, kad tarp siū­lo­mų ir ga­lio­jan­čių tei­sės nor­mų ne­bū­tų jo­kių prieš­ta­ra­vi­mų. Ki­taip ta­riant, kad bū­tų aiš­ku, kas at­sa­kin­gas už met­ro­po­li­te­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą ir ko­kiais bū­dais pro­jek­tas ga­li bū­ti vyk­do­mas.

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo po­rei­kis aiš­ki­na­mas sie­kiu pa­ska­tin­ti sa­vi­val­dy­bes kur­ti nau­ją mies­to trans­por­to sis­te­mą, to­dėl Pre­zi­den­tė siū­lo įsta­ty­me tiks­lin­ti spren­di­mus dėl met­ro vie­na­reikš­miš­kai pri­ski­riant vie­tos sa­vi­val­dos kom­pe­ten­ci­jai. Tuo tiks­lu yra siū­lo­mi šie pa­kei­ti­mai.

Pir­ma. Met­ro įvar­din­ti kaip ke­lei­vi­nį bė­gi­nį trans­por­tą, o ne ge­le­žin­ke­lių trans­por­tą. Tai pri­ar­tin­tų įsta­ty­mą prie da­bar ga­lio­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos tei­sės ak­tų. Be to, tap­tų aiš­ku, kad dėl met­ro po­rei­kio in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų sta­ty­bos spren­džia sa­vi­val­dy­bės. Bū­tent jos su­da­ry­tų vie­šų­jų pa­slau­gų su­tar­tis bei už­tik­rin­tų šių pa­slau­gų tei­ki­mą. Ge­le­žin­ke­lių at­ve­ju tai bū­tų Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos kom­pe­ten­ci­ja, nes taip nu­ro­do Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­sas.

An­tra. Bū­ti­na aiš­kiai įvar­din­ti, kad ir es­mi­nį spren­di­mą dėl to, ar pra­dė­ti met­ro­po­li­te­no pro­jek­tą, pri­ima sa­vi­val­dy­bė. Tai ji da­ry­tų at­sa­kin­gai įver­ti­nu­si kon­kre­tų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą su aiš­kiu veiks­mų pla­nu, są­nau­dų ir nau­dos ana­li­ze ir ki­to­mis su­dė­ti­nė­mis pro­jek­to da­li­mis. Tap­tų aiš­ku, kad to­kiu at­ve­ju jai ten­ka ir su pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu, kon­ce­si­jos su­tei­ki­mu, nuos­to­lių den­gi­mu bei leng­va­tų kom­pen­sa­vi­mu su­si­ję įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Šia­me kon­teks­te ver­ta pa­saky­ti, jog met­ro sta­ty­bos pro­jek­tai yra bran­gūs ir ri­zi­kin­gi, ypač ver­ti­nant at­si­pir­ki­mo ga­li­my­bes. Vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ dar 2014 me­tais at­lik­ta ana­li­zė ro­do, kad Lon­do­ne, Hel­sin­ky­je, Ams­ter­da­me, Va­šing­to­ne met­ro pro­jek­tai iš­šū­kiu ta­po dėl iš­si­pū­tu­sių są­nau­dų, ku­rias lė­mė vė­la­vi­mai, smeg­duo­bės, ar­che­o­lo­gi­niai ra­di­niai, net­gi ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio pro­ble­mos. Pran­cū­zi­jo­je, Re­no mies­te, par­duo­ti bi­lie­tai pa­den­gė tik 24 % vi­so rei­ka­lin­go veik­los fi­nan­sa­vi­mo. Ki­ta da­lis ve­ži­mo nuos­to­lių kom­pen­suo­ja­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Tai yra ne iš­im­tis, o tai­syk­lė, fak­tiš­kai vi­sur pa­sau­ly­je vie­ša­sis ke­lei­vi­nis trans­por­tas yra do­tuo­ja­mas.

Svar­bu ži­no­ti ir tai, kad reikš­min­ga ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų su­ma, ku­rią sa­vi­val­dy­bės ga­li­mai sko­lin­tų­si met­ro­po­li­te­no pro­jek­tui įgy­ven­di­nti, įskai­tant eks­plo­a­ta­vi­mą, ga­li tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos tiek sa­vi­val­dy­bių, tiek vals­ty­bės ga­li­my­bėms sko­lin­tis ki­toms jaut­rioms sri­tims, to­dėl nors sa­vi­val­dy­bės, aiš­ku, yra lais­vos pri­im­ti spren­di­mus dėl sa­vo biu­dže­to nau­do­ji­mo, dėl iš­var­dy­tų prie­žas­čių įsta­ty­me tu­ri bū­ti įtvir­tin­tos nuo­sta­tos, ku­rios įpa­rei­go­tų sa­vi­val­dy­bes at­sa­kin­gai spręs­ti dėl da­ly­va­vi­mo vi­suo­se pa­si­ren­gi­mo ir pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­puo­se. Prie­šin­gai, įsta­ty­mo 4 straips­nio 3 da­ly­je kol kas nu­ro­dy­ta, jog tik dėl da­ly­va­vi­mo met­ro­po­li­te­no pro­jek­te bū­do sa­vi­val­dy­bės pri­ima spren­di­mą, įver­ti­nu­sios sa­vo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, at­sa­kin­gai spręs­ti sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo ir dėl ki­tų su pro­jek­tu su­si­ju­sių as­pek­tų, ne tik dėl bū­do.

Tre­čia. Pre­zi­den­tė siū­lo nai­kin­ti šiuo me­tu įsta­ty­me esan­čius prieš­ta­ra­vi­mus dėl kon­ce­si­jos įgy­ven­di­ni­mo. Įsta­ty­mo 5 straips­ny­je yra iš­var­dy­ti trys kon­kre­tūs met­ro­po­li­te­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bū­dai, ta­čiau įsta­ty­mo 7 straips­ny­je at­si­ran­da 5 straips­nio 1 da­ly­je ne­mi­nė­tas, tai yra dar vie­nas ins­ti­tu­ci­nės vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus part­ne­rys­tės bū­das. At­si­žvel­giant į tai, ky­la abe­jo­nių dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bū­dų są­ra­šo baig­ti­nu­mo, o tai ga­li tu­rė­ti rim­tų pa­sek­mių pa­si­rink­to bū­do tei­sė­tu­mui, to­dėl įsta­ty­mo nuo­sta­tos šiuo as­pek­tu tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mos.

Ket­vir­ta. Pa­kei­ti­mais sa­vi­val­dy­bėms siū­lo­ma su­teik­ti re­a­lią įta­ką pri­imant es­mi­nius spren­di­mus. Tuo tiks­lu rei­kė­tų ne­tai­ky­ti iš­im­ties dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo. Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė ga­li tur­tą in­ves­tuo­ti įsi­gy­da­ma ben­dro­vės ak­ci­jų, ku­rios vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me su­tei­kia dau­giau nei 50 % bal­sų. Kol kas Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­me siū­lo­ma nu­ma­ty­ti iš­im­tį ir mi­nė­tos ma­žiau­siai 50 % bal­sų tai­syk­lės ne­tai­ky­ti. Ki­taip ta­riant, sa­vi­val­dy­bė in­ves­tuo­tų, or­ga­ni­zuo­tų sta­ty­bas, pri­si­im­tų ki­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, bet ga­li ir ne­tu­rė­ti po­vei­kio sver­tų es­mi­niams spren­di­mams dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Pa­vyz­džiui, ne­ga­lė­tų efek­ty­viai rei­ka­lau­ti, kad pro­jek­to ben­dro­vės tur­tas bū­tų val­do­mas įsta­ty­mų nu­ma­ty­tais efek­ty­vu­mo, ra­cio­na­lu­mo prin­ci­pais.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į tai, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba Met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ver­ti­no du kar­tus ir abu kar­tus pa­žy­mė­jo, jog siū­ly­mas ne­tai­ky­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­tos ma­žiau­siai 50 % bal­sų tai­syk­lės su­ku­ria ri­zi­ką dėl ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo, to­dėl Pre­zi­den­tė siū­lo nu­ma­ty­tos iš­im­ties at­si­sa­ky­ti.

Penk­ta. Pre­zi­den­tė siū­lo su­da­ry­ti są­ly­gas pa­reng­ti ir pri­im­ti įsta­ty­mui įsi­ga­lio­ti rei­ka­lin­gų su­si­ju­sių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, to­dėl siū­lo­ma nu­kel­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą iki 2020 m. sau­sio 1 d.

Dė­ko­ju ger­bia­miems Sei­mo na­riams už dė­me­sį, esu pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­rė­jau šiek tiek pa­si­tiks­lin­ti. Jūs pa­mi­nė­jo­te Lon­do­no, Pa­ry­žiaus met­ro pa­vyz­džius, ten bu­vo su­si­dur­ta su pro­ble­mo­mis įgy­ven­di­nant ir fi­nan­si­niais iš­šū­kiais, bet ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te tuos mies­tus re­a­liai be met­ro funk­cio­nuo­jan­čius ir ar iš­šū­kiai reiš­kia tai, jog tiems mies­tams de­rė­jo at­si­sa­ky­ti ar ne­įgy­ven­din­ti met­ro pro­jek­tų? Aš pats ne­su di­de­lis met­ro Lie­tu­vo­je fa­nas, bet kai ma­to­me to­kias spūs­tis, vi­sos al­ter­na­ty­vos – iš es­mės va­žiuo­ti tais pa­čiais ke­liais ir vie­nin­te­lis met­ro ga­lė­tų iš es­mės spręs­ti.

Da­bar pui­kiai su­pran­ta­me, kad met­ro yra reikš­min­gas fi­nan­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas ir tik­rai ne sa­vi­val­dy­bės no­siai įgy­ven­din­ti to­kį pro­jek­tą. Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti pre­zi­den­tū­ros po­zi­ci­ją, ar pre­zi­den­tū­ra, sa­ky­da­ma, kad tai yra sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las ir tik sa­vi­val­dy­bės ga­li ir tu­ri įgy­ven­din­ti, re­a­liai sa­ko, kad met­ro yra ne­rei­ka­lin­gas Lie­tu­vo­je, nes mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad sa­vi­val­dy­bė at­ski­rai to­kio pro­jek­to be Vy­riau­sy­bės, be Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų ne­įgy­ven­dins?

A. MOLIS. La­bai dė­ko­ju už klau­si­mą. Ji­sai yra su­dė­ti­nis. Gal­būt aš ir­gi no­rė­čiau pa­mi­nė­ti ke­le­tą as­pek­tų.

Vi­sų pir­ma, jei­gu kal­ba­me apie di­džiuo­sius mies­tus, ku­riuos ir aš pa­mi­nė­jau, ir jūs pa­mi­nė­jo­te, be abe­jo, tuo­se mies­tuo­se, apie ku­riuos mes kal­ba­me, sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti vie­šą­jį ke­lei­vi­nį trans­por­tą be to­kio trans­por­to, be met­ro. Gal­būt vie­nas da­ly­kas, kad mies­tai Lie­tu­vo­je yra šiek tiek ki­ti. Jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me ana­li­zes, at­lik­tas mū­sų tar­ny­bų, pa­vyz­džiui, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, tai ten ir­gi sa­ko­ma, kad grei­čiau­siai mū­sų ke­lei­vių srau­tai vis dėl­to bū­tų šiek tiek per ma­ži.

Bet net­gi ne tai svar­biau­sia. Apie ką mes šne­ka­me, tai vi­sų pir­ma šne­ka­me apie tai, kad spren­di­mai dėl met­ro­po­li­te­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo tu­ri bū­ti pri­ima­mi at­sa­kin­gai ir vi­so­se sta­di­jo­se įver­ti­nus fi­nan­si­nes sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bes. Kol kas iš įsta­ty­mo pro­jek­to, iš pri­im­to įsta­ty­mo iš tik­rų­jų to ne­ma­ty­ti, nes at­sa­kin­gai įver­tin­ti fi­nan­si­nes ga­li­my­bes įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja spren­džiant tik dėl met­ro­po­li­te­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bū­do pa­si­rin­ki­mo. Spren­džiant iš es­mės, tai rei­kia met­ro­po­li­te­no pro­jek­to ar ne, kol kas įsta­ty­mo pro­jek­te ne­rei­ka­lau­ja­ma at­sa­kin­gai įver­tin­ti fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Tai čia tas as­pek­tas.

Ki­tas da­ly­kas, ką ir­gi no­rė­jau pa­mi­nė­ti, tai dėl sa­vi­val­dy­bių vaid­mens. Šiuo at­ve­ju iš tik­rų­jų ky­la toks kaip ir tei­si­nis ne­aiš­ku­mas, tai kam vis dėl­to ten­ka at­sa­ko­my­bė. Šiuo at­ve­ju ne Pre­zi­den­tė sa­ko, kad tai yra bū­ti­nai sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas, mes kal­ba­me apie tai, kad iš įsta­ty­mo tam­pa ne vi­sai aiš­ku. Vie­na ver­tus, yra sa­ko­ma, kad tai yra sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas. Tai bū­tų na­tū­ra­lu, ka­dan­gi kal­ba­me apie vie­šą­jį ke­lei­vi­nį trans­por­tą, ku­ris pa­pras­tai ir yra sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko­my­bė, kad sa­vi­val­dy­bės pri­ima spren­di­mus dėl su­tar­čių su­da­ry­mo, dėl nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mo ir taip to­liau.

Jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me į tai, kaip yra for­mu­luo­ja­mas met­ro­po­li­te­nas, tu­riu gal­vo­je api­brė­žia­mas, tai jis yra api­brė­žia­mas kaip ge­le­žin­ke­lių trans­por­tas. Ten ga­lio­ja ki­tos tai­syk­lės. Ir čia mes kal­ba­me apie tam tik­rą tei­si­nį ne­aiš­ku­mą, tai kas vis dėl­to yra at­sa­kin­gas. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me aiš­ki­na­muo­sius raš­tus, ku­rie bu­vo tei­kia­mi ir Sei­mui, tai te­nai pa­tys įsta­ty­mų ini­cia­to­riai kal­ba apie tai, kad tai vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko­my­bė. Tie­siog ne­kves­tio­nuo­da­mi šio iš­ei­ties taš­ko sa­ko­me, kad sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko­my­bė tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­ta aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Aš ir­gi pri­ta­riu idė­jai, kad sa­vi­val­da yra ta, ku­ri pla­nuo­ja, svars­to, ana­li­zuo­ja vie­šo­jo trans­por­to vi­zi­ją, ko­kių prie­mo­nių rei­kia trans­por­to pla­nui įgy­ven­din­ti, o met­ro yra vie­na iš tų idė­jų. Tai, kad čia yra įsi­pai­nio­jęs jau daug me­tų Sei­mas, kur­da­mas Met­ro­po­li­te­no įsta­ty­mą, man as­me­niš­kai la­bai keis­ta. Man at­ro­do, kad jei­gu vie­na ar ki­ta sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų po­rei­kį, ji ga­lė­tų ir su esa­ma tei­si­ne ba­ze ini­ci­juo­ti pro­jek­tą, ieš­ko­ti re­sur­sų, ieš­ko­ti Vy­riau­sy­bės ar Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos part­ne­rys­tės. Ma­no klau­si­mas jums dar kar­tą, kad bū­tų aiš­kiau. Ar tei­sin­gai su­pran­tu, kad ir be Met­ro­po­li­te­no įsta­ty­mo sa­vi­val­da šian­dien ga­li ini­ci­juo­ti met­ro pro­jek­tą, jei­gu ma­to to­kį po­rei­kį?

A. MOLIS. Daug ne­daug­žo­džiau­jant, iš tik­rų­jų at­sa­ky­mas bū­tų taip. Ir eks­per­tai tai ne kar­tą pa­brė­žė. Kai Pre­zi­den­tė ve­ta­vo įsta­ty­mą 2014 me­tais, tai vie­nas iš ar­gu­men­tų bu­vo ly­giai toks pat, kad iš tik­rų­jų met­ro­po­li­te­no pro­jek­tas, kaip ir vi­si ki­ti vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to vys­ty­mo ir plėt­ros pro­jek­tai, ga­li bū­ti pri­ima­mi ir įgy­ven­di­na­mi be to­kio įsta­ty­mo. Bet jei­gu yra to­kia po­li­ti­nė Sei­mo va­lia, tai tie­siog tas įsta­ty­mas tu­ri ne­griau­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čios tei­si­nės sis­te­mos.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš vi­sai ne­se­niai ke­le­tą kar­tų kri­ti­ka­vau ir bal­sa­vau prieš Pre­zi­den­tės ve­to, bet šį kar­tą esu en­tu­zias­tin­gai už ve­to ir pa­lai­kau šį pa­siū­ly­mą, šį spren­di­mą, vi­siš­kai pa­lai­kau min­tį, kad ne­pa­gal­vo­ta apie at­sa­ko­my­bę ir apie il­ga­lai­kę vals­ty­bės po­li­ti­ką. Ma­no klau­si­mas bū­tent jums, kaip vie­nam iš pa­grin­di­nio vyk­do­mo­sios val­džios ele­men­to at­sto­vui. Ar jūs ne­ma­no­te, kad Lie­tu­vo­je iš vi­so nė­ra nuo­sek­lios vie­šo­jo trans­por­to plėt­ros po­li­ti­kos, nė­ra par­la­men­ti­nės prie­žiū­ros, nė­ra nuo­sek­laus ir vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jų dar­bo bū­tent vie­šo­jo trans­por­to ska­ti­ni­mo ir plėt­ros sri­ty­je? Mes nau­do­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, mes ska­ti­na­me, pa­vyz­džiui, įsta­ty­mais, ska­ti­na­me pri­va­ti­za­ci­ją tei­sės ak­tais, mi­nist­ro įvai­riau­siais įsa­ky­mais, su­si­sie­ki­mo ir ki­tų, bet to­kio nuo­sek­lu­mo vals­ty­bi­niu po­žiū­riu šio­je sri­ty­je tik­rai trūks­ta. Ar ne? Gal­būt jūs ma­no­te ki­taip?

A. MOLIS. Vi­sų pir­ma dė­kui už klau­si­mą ir už tei­gia­mą po­žiū­rį. Aš gal­būt ak­cen­tuo­čiau šia­me kon­teks­te tai, kad spręs­ti dėl vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to mies­te vis dėl­to yra kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės iš­im­ti­nė kom­pe­ten­ci­ja ir tas kom­pe­ten­ci­jų at­sky­ri­mas ir­gi yra ga­na aiš­kus. Kai mes šne­ka­me apie ge­le­žin­ke­lį, ku­ris pa­pras­tai tarp­mies­ti­nis, tai yra Vy­riau­sy­bės, Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos, ga­lų ga­le „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ kaip vals­ty­bi­nės įmo­nės kom­pe­ten­ci­ja ir pre­ro­ga­ty­va. Kai kal­ba­me apie vie­šą­jį ke­lei­vi­nį – tai yra sa­vi­val­dy­bės. Šiuo sa­vo siū­ly­mu iš tik­rų­jų Pre­zi­den­tė ne­kves­tio­nuo­ja es­mės, tai yra tos, kad vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to sis­te­mą kai ku­riuo­se mies­tuo­se tik­rai rei­kė­tų to­bu­lin­ti. Jei­gu vie­nas iš spren­di­mų kaž­ka­da ga­lė­tų bū­ti met­ro­po­li­te­nas, tai ko­dėl ne. Iš prin­ci­po, aiš­ku, rei­kė­tų to­bu­lin­ti. Sa­vi­val­dy­bės dėl to tu­rė­tų spręs­ti at­sa­kin­gai, įver­ti­nu­sios tur­būt vi­sas al­ter­na­ty­vas ir pa­si­rink­da­mos pro­tin­giau­sią bū­dą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Skar­džius. Ruo­šia­si A. Kup­čins­kas.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Tur­būt mes gy­ven­da­mi šian­dien ne­įsi­vaiz­duo­ja­me mies­to be dar­nios mies­to trans­por­to in­fra­struk­tū­ros plėt­ros. Da­bar mes pa­vel­dė­jo­me to­kį Vil­nių iš vi­du­ram­žių, iš so­viet­me­čio, ta­čiau nau­jų erd­vių šian­dien ne­ga­li­me su­kur­ti. Mes kal­ba­me apie iš­ties nau­ją erd­vę, ku­riai rei­ka­lin­gos gal­būt že­mės gel­mės, gal­būt ga­lė­tų es­ta­ka­dos prin­ci­pu veik­ti tas siū­lo­mas pro­jek­tas, bet jis kaip ypa­tin­gos at­sa­ko­my­bės pa­vo­jin­gas įren­gi­nys tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­tas. Šian­dien mes ne­tu­ri­me reg­la­men­ta­vi­mo. Tai yra vi­suo­me­nės po­rei­kis. Da­bar jū­sų kaip eko­no­mis­to aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kie vi­suo­me­nės, vals­ty­bės pra­ra­di­mai yra sto­vint po dvi va­lan­das, kai vyks­ta­ma į dar­bą ir grįž­ta­ma iš dar­bo? Ar tai jūs ma­ta­vo­te? Ir vie­šų­jų fi­nan­sų nė­ra šiuo atveju.

A. MOLIS. La­bai dė­kui už klau­si­mą. Jis ir­gi su­dė­ti­nis. Į ke­le­tą as­pek­tų no­rė­čiau at­sa­ky­ti. Vi­sų pir­ma, kaip ir sa­kau, met­ro­po­li­te­nas grei­čiau­siai yra ne vie­nin­te­lis bū­das spręs­ti vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to pro­ble­mas, bet vis dėl­to Pre­zi­den­tė tei­kia pa­sta­bas dėl įsta­ty­mo. Pre­zi­den­tė ne­kves­tio­nuo­ja kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės tei­sės spręs­ti pa­čiai tu­rė­ti jai met­ro­po­li­te­ną ar ne­tu­rė­ti. Tie­siog siū­lo­ma kai ku­rias įsta­ty­mo nuo­sta­tas tai­sy­ti.

Da­bar dėl skai­čia­vi­mų, tai iš tik­rų­jų tų skai­čia­vi­mų, aš ti­kiu, at­lik­ta jau ne­ma­žai. Vis dėl­to kal­ba­me apie šį įsta­ty­mą be­veik 10 me­tų. Ma­nau, kad tų pa­skai­čia­vi­mų… Kaip aš jau mi­nė­jau, vie­na iš stu­di­jų „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ tik­rai pla­ti, bet, ne­pai­sant to, aš įsi­vaiz­duo­ju, kai per­ei­si­me prie kon­kre­taus pla­na­vi­mo, kai sa­vi­val­dy­bės per­eis prie kon­kre­taus pla­na­vi­mo, tų pa­skai­čia­vi­mų bus dar dau­giau, nes pro­jek­tas iš tik­rų­jų yra di­de­lis ir rei­ka­lau­jan­tis dė­me­sio. Tų skai­čia­vi­mų nie­ka­da ne­bus per daug, bet tam tik­ri skai­čia­vi­mai yra ir jie lei­džia teig­ti tai, ką šian­dien aš ir ban­džiau pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­tas nė­ra iš leng­vų­jų. Žiū­rint į fi­nan­sus, jis yra pa­kan­ka­mai ri­zi­kin­gas. Bet nie­kas ne­ži­no, su ko­kio­mis vie­šo­jo trans­por­to pro­ble­mo­mis mes su­si­dur­si­me po 10, 15, 20 me­tų, to­dėl jei bus po­rei­kis, sa­vi­val­dy­bės ga­lės sko­lin­tis ir ma­tys po­rei­kį sko­lin­tis ar ki­taip in­ves­tuo­ti, tai ko­dėl gi ne. Ne­ga­li­ma at­mes­ti to­kios ga­li­my­bės.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų mū­sų vals­ty­bei net „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas yra iš­šū­kis, nors rei­kia pri­si­dė­ti tik 15 %, o juo la­biau kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dar nė­ra pa­tvir­ti­nu­si, ar bus fi­nan­suo­ja­ma Vil­niaus ir Kau­no jung­tis, jei­gu rei­kės ją fi­nan­suo­ti vals­ty­bės lė­šo­mis, var­gu ar ji ap­skri­tai bus įgy­ven­din­ta. Šiuo at­ve­ju aš ne­la­bai ti­kiu, kad ku­ri nors sa­vi­val­dy­bė, tur­būt kal­ba­me tik apie vie­ną, apie sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę, pa­jė­gi įgy­ven­din­ti met­ro­po­li­te­no pro­jek­tą. Man at­ro­do, kad to­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas tie­siog yra oro bur­bu­lo su­da­ry­mas, kad jūs ga­li­te im­tis, įgy­ven­din­ti, bet re­a­liai nie­ko ne­bus. Tas pats, kas leis­tu­me kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei sta­ty­ti kos­mod­ro­mą ir pa­siek­ti mė­nu­lį. Man at­ro­do, tu­rė­tų bū­ti ki­taip spren­džia­ma, tai yra Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pri­pa­žin­ti vals­ty­bės svar­biu ob­jek­tu, pa­vyz­džiui, po sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės krei­pi­mo­si, ir ki­tu bū­du spręs­ti to­kį da­ly­ką, bet įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, man at­ro­do, yra nie­ki­nis.

A. MOLIS. Ka­dan­gi klau­si­mo, aš su­pran­tu, kaip ir ne­bu­vo, tai toks trum­pas ko­men­ta­ras. Iš tik­rų­jų met­ro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mas yra įma­no­mas ir be ši­to įsta­ty­mo, na, bet Sei­mas iš­reiš­kė sa­vo po­li­ti­nę va­lią, to­dėl mes sa­ko­me, kad įsta­ty­mas bent jau tu­rė­tų bū­ti tei­siš­kai tvar­kin­gas.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­si­mų lai­kas bai­gė­si ir klau­sian­čių­jų dau­giau nė­ra. Mo­ty­vai. Du – už, du – prieš. Dėl mo­ty­vų pa­si­sa­ko tie, ku­rie siū­lo svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, o tie Sei­mo na­riai, ku­rie ma­no, kad rei­kia lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, pa­si­sa­ko prieš.

Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Raz­ma. Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. K. Gla­vec­kas. Pro­fe­so­riau Gla­vec­kai!

K. GLAVECKAS (LSF). Tuoj, tuoj, at­si­pra­šau. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš gal­vo­ju, kad čia mes iš tik­ro svars­to­me uto­pi­nius da­ly­kus. Pri­si­min­ki­me tik Vil­niaus sta­dio­no sta­ty­bą. 30 me­tų sta­to­me, sta­to­me ir nie­kaip ne­ga­li­me pra­dė­ti. Met­ro kai­nuos šim­tus kar­tų dau­giau. Aš tie­siog pa­lai­kau Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją, kad toks įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt vi­si su­tik­tu­me, jog ge­riau bū­tų tu­rė­ti met­ro, ne­gu ne­tu­rė­ti. Ma­tyt, sun­kiai įsi­vaiz­duo­tu­me rim­tą did­mies­tį be met­ro. Pa­ban­dy­ki­me įsi­vaiz­duo­ti, kaip ke­liau­ti Lon­do­ne iš vie­no su­si­ti­ki­mo į ki­tą be met­ro ar Pa­ry­žiuje. Ta­čiau taip pat pui­kiai su­pran­ta­me, kad ne­mo­ka­mų pie­tų ne­bū­na ir už met­ro kam nors, šiuo at­ve­ju Lie­tu­vos pi­lie­čiams, tek­tų su­si­mo­kė­ti. Tai ko­kie čia yra pa­tiek­ti pie­tūs, ma­tyt, tik­rai nė­ra nei su­skai­čiuo­ta, kiek kai­nuos, nei kam kai­nuos, nei ka­da kai­nuos ir nei kas įgy­ven­dins to­kį pro­jek­tą. Man at­ro­do, mes ne­pa­kan­ka­mai rim­tai žiū­ri­me į tik­rai la­bai la­bai at­sa­kin­gą klau­si­mą. Aš kvie­čiu pri­tar­ti Pre­zi­den­tės ve­to, tai yra at­mes­ti, lai­ky­ti šį įsta­ty­mą ne­pri­im­ti­nu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­ta­riu Pre­zi­den­tės ve­to, ma­nau, kad jis yra ra­cio­na­lus. Šiek tiek pa­prieš­ta­rau­čiau ve­to kri­ti­kams dėl to, kad met­ro yra in­dust­ri­nės epo­chos sim­bo­lis. Tai yra taip, šau­nu mi­li­jo­ni­niams mies­tams, bet šiuo­lai­ki­nis ne­di­de­lis Eu­ro­pos mies­tas ei­na vi­sai ki­tais ke­liais, ei­na vie­šo­sios erd­vės plėt­ros ke­liu, ei­na pės­čių­jų erd­vių plėt­ros ke­liu, A juos­tų, tai yra tų juos­tų, ku­rias mes ga­li­me la­bai ne­sun­kiai ir ne­bran­giai at­ko­vo­ti iš au­to­mo­bi­lių ir su­teik­ti tam vie­ša­jam trans­por­tui, ku­rį mes tu­ri­me. Mes tu­ri­me pui­kų vie­šą­jį trans­por­tą, ku­riuo tie­siog ne­si­rū­pi­na­me, o to ne­si­rū­pi­ni­mo re­zul­ta­tas – žmo­nės juo ne­si­nau­doja, nes tik­rai yra ne­pa­to­gu va­žiuo­ti 30 me­tų se­nu­mo trans­por­to prie­mo­ne, nes ten ir kva­pai, ir vi­sa ki­ta, nė­ra vė­di­ni­mo. Bet iš prin­ci­po vie­šą­jį trans­por­tą mes tu­ri­me, mes juo ne­mo­ka­me rū­pin­tis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Sei­mas bal­suo­da­mas tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu. Bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. Už – svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, prieš – lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

Bal­sa­vo 125 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš – 42. Tai­gi svars­ty­si­me grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo.

Tu­ri­me pa­skir­ti ko­mi­te­tą. Ar ga­li­me ma­ny­ti, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bū­tų tam tin­ka­miau­sias, kaip ir bu­vo? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 8 die­ną.

11.36 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266GR, 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių rodik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-868 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2470GR (Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­ti Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (pateikimas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266. Kaip tas pat dek­re­tas yra ir ki­tas – 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2470. Pra­ne­šė­jas – Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas M. Lin­gė. Pra­šau.

M. LINGĖ. Dė­kui, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to 2018 m. spa­lio 26 d. dek­re­tus, ku­riais Sei­mui grą­žin­ti pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas bei 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo grą­ži­ni­mą Sei­mui lė­mė šios prie­žas­tys. Nuo 2020 me­tų griau­na­ma par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo sis­te­ma, ku­ria at­si­sa­ko­ma pro­cen­ti­nės rin­kė­jų bal­sų kar­te­lės skirs­tant vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus, ir įve­da­ma nau­ja miš­ri do­ta­ci­jų ap­skai­čia­vi­mo for­mu­lė, ku­rio­je reikš­min­gą fi­nan­sa­vi­mo da­lį lem­tų ne­be rin­kė­jų ­duo­ti bal­sai už po­li­ti­nes par­ti­jas, bet par­ti­jų gau­ti man­da­tai Sei­mo rin­ki­muo­se. Ydin­ga at­si­sa­ky­ti pro­cen­ti­nės kar­te­lės, nuo ku­rios par­ti­jos įgy­ja tei­sę į vals­ty­bės biu­dže­to do­ta­ci­ją. Kar­te­lė už­tik­ri­na, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos bū­tų nau­do­ja­mos at­sa­kin­gai ir ati­tek­tų kon­ku­ren­cin­goms ir pa­si­ren­gu­sioms vals­ty­bę val­dy­ti par­ti­joms. Bar­je­ro nai­ki­ni­mas – pa­ska­tos kur­ti vie­na­die­nes par­ti­jas dėl ga­li­my­bės leng­vai gau­ti vals­ty­bės biu­dže­to do­ta­ci­jas.

Pa­žy­mė­ti­na, kad vie­no­kie ar ki­to­kie bar­je­rai eg­zis­tuo­ja dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Vo­kie­ti­jo­je tei­sė į do­ta­ci­ją įgy­ja­ma nuo 0,5 % rin­kė­jų bal­sų, Aust­ri­jo­je, Es­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Veng­ri­jo­je – nuo 1 %, Lat­vi­jo­je, Ai­ri­jo­je – nuo 2 %, Šve­di­jo­je – nuo 2,5 %, Len­ki­jo­je, Grai­ki­jo­je, Če­ki­jo­je – nuo 3 % kaip ir Lie­tu­vo­je.

Pre­zi­den­tė pri­ta­ria, kad da­bar ga­lio­jan­ti 3 % kar­te­lė bū­tų su­ma­žin­ta vie­nu pro­cen­ti­niu punk­tu, kad dau­giau par­ti­jų tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma sa­vo veik­lai fi­nan­suo­ti.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad Sei­mo įtvir­tin­tas do­ta­ci­jų pa­skirs­ty­mas, nu­lem­tas gau­tų Sei­mo man­da­tų, nė­ra tei­sin­gas. Ga­lio­jan­ti sis­te­ma daug tei­sin­ges­nė. Jei įsi­ga­lio­tų pri­im­tas įsta­ty­mas, iš do­ta­ci­jos pa­skirs­ty­mo bū­tų eli­mi­nuo­ti par­ti­jos gau­ti bal­sai Sei­mo rin­ki­muo­se, jei par­ti­ja ne­gau­tų man­da­tų. To­kios par­ti­jos ga­lė­tų gau­ti do­ta­ci­ją tik pa­gal sa­vi­val­dy­bių ir Eu­ro­pos Par­la­men­to bal­sus tai­kant 1/5 su­ma­vi­mo for­mu­lę. Ži­nome, į Sei­mo man­da­tus pre­ten­duo­ja­ma per­žen­gus 5 %. Tad po­li­ti­nės par­ti­jos, ku­ri Sei­mo rin­ki­muo­se ga­vo, pa­vyz­džiui, 4,9 % rin­kė­jų bal­sų (tai 2016 me­tų rin­ki­mų at­ve­ju bu­vo maž­daug apie 62 tūks­t. rin­kė­jų ­duo­tų bal­sų), vi­si šie bal­sai ne­bū­tų įskai­čiuo­ja­mi skirs­tant do­ta­ci­ją, nes par­ti­ja ne­įgi­jo tei­sės į man­da­tus.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad skirs­tant man­da­tus vie­nos par­ti­jos dėl lie­ka­nų me­to­dų iš­lo­šia, o ki­tos nu­ken­čia. To­dėl ob­jek­ty­viau do­ta­ci­jos ap­skai­čiuo­ja­mos ver­ti­nant kiek­vie­ną rin­kė­jo bal­są. Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti fi­nan­sa­vi­mo sis­te­ma ir mo­de­lis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dar 2012 me­tais bu­vo įver­tin­tas kaip ati­tin­kan­tis Kon­sti­tu­ci­ją.

Ant­ro­ji prie­žas­tis, lė­mu­si pri­im­to įsta­ty­mo grą­ži­ni­mą, – tai įsta­ty­me pa­lik­tos spra­gos bei tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­aiš­ku­mai, ku­rie leis­tų su­si­da­ry­ti to­kioms są­ly­goms, kad ga­lė­tų bū­ti pik­tnau­džiau­ja­ma do­ta­ci­jo­mis, ku­rios ski­ria­mos nau­jai įsteig­toms par­la­men­ti­nėms, ta­čiau rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vu­sioms po­li­ti­nėms par­ti­joms.

Vals­ty­bės va­do­vės tei­gi­mu, vi­sos par­ti­jos, net ir tos, ku­rios su­si­kū­rė po rin­ki­mų, bet yra at­sto­vau­ja­mos Sei­me, tu­ri tei­sę gau­ti do­ta­ci­ją. To­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja „De­mo­kra­tija per tei­sę“, va­di­na­mo­ji Ve­ne­ci­jos ko­mi­si­ja, ku­ri 2010 me­tais pa­tvir­tin­to­se gai­rė­se pa­žy­mi, kad ma­žų ma­žiau­siai vie­šo­jo fi­nan­sa­vi­mo da­lis tu­ri bū­ti pri­ei­na­ma vi­soms par­ti­joms, at­sto­vau­ja­moms par­la­men­te, ta­čiau sis­te­ma ne­tu­ri su­da­ry­ti pa­ska­tų pik­tnau­džiau­ti ar net spe­cia­liai siek­ti to­kių do­ta­ci­jų.

To­dėl Pre­zi­den­tė siū­lo nau­jai su­si­kū­ru­sių, bet rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vu­sių par­la­men­ti­nių par­ti­jų veik­lai fi­nan­suo­ti ski­ria­moms do­ta­ci­joms nu­ma­ty­ti tris sau­gik­lius, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma. Pir­ma, to­kios do­ta­ci­jos bū­tų mo­ka­mos iki ar­ti­miau­sių Sei­mo rin­ki­mų. An­tra, taip pat siū­lo­ma nu­trauk­ti do­ta­ci­jos mo­kė­ji­mą par­ti­jai, jei­gu ji su­si­jun­gia su ki­ta vals­ty­bės biu­dže­to do­ta­ci­jo­mis, pa­skirs­ty­to­mis pa­gal rin­kė­jų rin­ki­mų re­zul­ta­tus, fi­nan­suo­ja­ma par­ti­ja. Ir tre­čia, jei­gu mo­ti­ni­nė par­ti­ja už šiurkš­čius pa­žei­di­mus ne­ten­ka vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo, jos pa­grin­du įkur­tai nau­jai par­ti­jai do­ta­ci­ja ap­skri­tai ne­tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma.

Pre­zi­den­tė siū­lo, kad šios Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lio­tų nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, vi­soms par­la­men­ti­nėms par­ti­joms do­ta­ci­jos tu­ri bū­ti su­pla­nuo­tos ki­tų me­tų biu­dže­te. Pla­nuo­da­ma ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą, Vy­riau­sy­bė, ži­no­da­ma fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, kiek per me­tus įsi­kū­rė nau­jų, ta­čiau rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vu­sių par­ti­jų, ko­kio jos dy­džio, leng­vai ga­lė­tų ap­skai­čiuo­ti rei­ka­lin­gas lė­šas ir nu­ma­ty­ti vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te. Taip ne­rei­kė­tų kur­ti ydin­gų pre­ce­den­tų, kai to­kių par­ti­jų reik­mės pri­ly­gi­na­mos stra­te­gi­niams vals­ty­bės tiks­lams.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, da­bar no­rė­čiau per­ei­ti prie ki­to Pre­zi­den­tės grą­žin­to įsta­ty­mo – tai 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų. Pre­zi­den­tės įsi­ti­ki­ni­mu, ne­nu­sta­ty­tos iš­lai­dos par­ti­nei veik­lai ne­ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mos ypa­tin­gos svar­bos stra­te­gi­niams tiks­lams. Tarp­tau­ti­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas NATO jau šie­met gy­ny­bai skir­ti 2 % BVP yra gy­vy­biš­kai svar­bus na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pri­ori­te­tas. Tai žy­mi ir 2017 m. sau­sio 17 d. Res­pub­li­kos Sei­mo pri­im­tas nu­ta­ri­mas, ku­riuo pa­tvir­tin­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja, ku­ria įsi­pa­rei­go­ta nuo­sek­liai di­din­ti kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, kad jis vė­liau­siai 2018 me­tais pa­siek­tų mi­ni­ma­lų 2 % ša­lies ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to ly­gį, ir už­tik­rin­ti to­les­nį to­ly­gų fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mą. Kaip ir mi­nė­ta anks­čiau, par­ti­joms, ku­rios yra par­la­men­ti­nės, įsi­kū­ru­sios po Sei­mo rin­ki­mų, do­ta­ci­jos tu­rė­tų bū­ti pla­nuo­ja­mos ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te, lai­kan­tis at­sa­kin­go vals­ty­bės biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pų.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad pa­si­rink­ta Sei­mo for­mu­luo­tė „ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lai fi­nan­suo­ti“ yra per pla­ti ir lei­džian­ti tai­ky­ti ne tik nau­jai įsteig­toms par­la­men­ti­nėms par­ti­joms fi­nan­suo­ti, bet at­ve­ria ke­lią Vy­riau­sy­bei skir­ti asig­na­vi­mus ko­kioms tik pa­tin­ka par­ti­joms ir ko­kioms tik no­ri­ma reik­mėms, ku­rios apim­tų žo­de­lius „ne­nu­ma­ty­tos iš­lai­dos po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lai“.

Ir ga­liau­siai 2018 m. spa­lio 24 d. Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad įsta­ty­mo pri­ėmi­mo me­tu, bal­suo­jant dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, ne­bu­vo gau­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo iš­va­da ir taip pa­žeis­tos Sta­tu­to at­ski­rų straips­nių nuo­sta­tos.

To­dėl Pre­zi­den­tė kvie­čia vi­sus pa­kil­ti virš siau­rų par­ti­nių in­te­re­sų ir 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fis­ka­li­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me pa­lik­ti ne­nu­ma­ty­tas iš­lai­das tik įsi­pa­rei­go­ji­mams, su­si­ju­siems su Lie­tu­vos na­rys­te NATO. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš čia ma­tau du įsta­ty­mų pro­jek­tus, ti­kiuo­si, dėl abie­jų bus ga­li­ma pa­klaus­ti, nes abu yra skir­tin­gi, nors ir su­si­ję.

Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tai yra kon­tro­ver­siš­kas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Gal­būt šiek tiek bū­tų ga­li­ma ly­gin­ti, kai Sei­mo na­riai pri­ima spren­di­mą dėl Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mų. Tie­sa, tuo me­tu įsta­ty­mas dėl Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mų yra su­si­jęs ir su vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mu, to­dėl sa­ko­me, kad, žiū­rė­ki­te, mes čia rū­pi­na­mės vals­ty­bės tar­nau­to­jais, ne tik sa­vi­mi.

Šiuo at­ve­ju Sei­mo na­riai pri­ima kon­kre­čiai su jų pa­čių at­ei­ti­mi su­si­ju­sius įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir su par­ti­jos, vie­nos kon­kre­čios, ku­riai skir­tas šis pro­jek­tas, fi­nan­sa­vi­mu. Mes kal­ba­me apie so­cial­dar­bie­čius. Ne­vy­nio­ki­me į va­tą – šis pro­jek­tas bū­tent ir yra skir­tas jiems ir jų pa­si­ruo­ši­mui at­ei­nan­tiems rin­ki­mams.

Ma­no klau­si­mas, ar jūs čia ne­ma­to­te in­te­re­sų kon­flik­to, nes pa­tys so­cial­dar­bie­čiai bal­suo­ja dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris nu­ma­ty­tų fi­nan­sa­vi­mą jiems ir per at­ei­nan­čius rin­ki­mus, nuo ku­rių sėk­mės pri­klau­sy­tų ir pa­čių Sei­mo na­rių at­ei­tis?

M. LINGĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų ži­no­me, kad yra at­ski­rų Sei­mo na­rių krei­pi­ma­sis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl pa­na­šiai su­for­mu­luo­to klau­si­mo. To­kį ga­li­mą in­te­re­sų kon­f­lik­tą, jei­gu taip ga­li­ma va­din­ti, ga­li­ma įžvelg­ti, juo la­biau jei­gu pa­žiū­rė­tu­me 2004 me­tų Kon­s­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, lie­pos 1 die­nos iš­aiš­ki­ni­mą. Jis nu­ta­ri­me kon­sta­tuo­ja, kad Sei­mo na­rio lais­vas man­da­tas ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mas Sei­mo na­rio ar jam ar­ti­mų as­me­nų ar­ba ki­tų as­me­nų pri­va­čiai nau­dai, gau­tai jų as­me­ni­niais ar gru­pi­niais in­te­re­sais, kan­di­da­tą į Sei­mo na­rius iš­kė­lu­sių ar jį rė­mu­sių po­li­ti­nių par­ti­jų in­te­re­sais.

Tai­gi iš tie­sų klau­si­mas, ar ši­tos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nuo­sta­tos ne­pra­si­len­kia. Ti­kė­ki­mės, į tai at­sa­kys Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja iki bal­sa­vi­mo, jei­gu bus to­kia Sei­mo va­lia.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė G. Skais­tė. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vie­na, iš prin­ci­po no­rė­čiau (…) pa­svei­kin­ti Pre­zi­den­tės ve­to, nes pats įsta­ty­mas, ma­no nuo­mo­ne, bu­vo ydin­gas ne tik dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­bū­džio, ku­rį vi­si tuo me­tu ak­cen­ta­vo­me, bet ir dėl ki­tų as­pek­tų. To­kie kaip vi­siš­kas pro­cen­ti­nio bar­je­ro at­si­sa­ky­mas su­po­nuo­ja, kad par­ti­jos smul­kės, ne­be­ga­lės at­sto­vau­ti pla­tiems na­cio­na­li­niams in­te­re­sams ir tik­rai už­teks la­bai ma­žo bal­sų skai­čiaus, sie­kiant gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Fi­nan­sa­vi­mo su­sie­ji­mas su Sei­mo na­rio man­da­tų skai­čiu­mi ir­gi su­po­nuo­ja, kad ko­va bus ne dėl rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, bet dėl to, kiek man­da­tų kon­kre­čiai bus įgy­ta. Ga­lų ga­le tai ska­ti­na laks­ty­mą iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą tam, kad bū­tų ga­li­ma už­si­tik­rin­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą. At­si­ran­da tam tik­ras po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos as­pek­tas. Iš ki­tos pu­sės, tam tik­ri ko­le­gos jau pa­reiš­kė, kad pla­nuo­ja at­mes­ti Pre­zi­den­tės ve­to, ir ne­įsi­gi­li­na į ar­gu­men­tus, ku­riuos iš­sa­ko.

Tai gal es­mi­nius ak­cen­tus, ko­kius Pre­zi­den­tė siū­lo as­pek­tus, kad bū­tų ga­li­ma už­kirs­ti ke­lią par­ti­jų smul­kė­ji­mui ir laks­ty­mams iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą? Ko­kie yra jū­sų pa­siū­ly­mai?

M. LINGĖ. Iš tie­sų dar pa­kar­to­jant ga­li­ma tie­siog pa­mi­nė­ti, kad Pre­zi­den­tė siū­lo iš prin­ci­po lik­ti prie esa­mos fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos, kaip yra da­bar, kai yra ver­ti­na­mas vi­suo­se rin­ki­muo­se: tiek Sei­mo, tiek Eu­ro­pos Par­la­men­to, tiek sa­vi­val­dy­bių, kiek­vie­nas rin­kė­jo duo­tas bal­sas, su­muo­ja­ma, jei­gu par­ti­ja per­ei­na 3 %, įgy­ja­ma tei­sė. Pre­zi­den­tė su­tin­ka su Sei­mo pri­im­tu pa­siū­ly­mu, kad ta kar­te­lė bū­tų 2 % ir taip ne­bū­tų dar­ko­ma sis­te­ma.

Taip pat pa­kar­to­ti­na ir dėl pa­čios for­mu­lės, kur įvyk­dy­tas pa­kei­ti­mas. Kal­bant dėl nau­jai su­si­kū­ru­sių par­ti­jų, iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jau, tie­siog tu­rė­čiau kar­to­ti, kad to­kia tei­sė, ma­ny­ti­na, yra eg­zis­tuo­jan­ti, mes ma­tė­me įvai­rių prieš tai bu­vu­sių ini­cia­ty­vų ir pa­tys pro­jek­tai kė­lė dau­giau klau­si­mų dėl ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai, ko­kios bu­vo for­mu­luo­tės, kai bu­vo sie­kia­ma iš ki­tos par­ti­jos at­im­ti do­ta­ci­jas, skir­tas ir tei­sė­tai įgy­tas, kai bu­vo ban­do­ma tam tik­rus dis­kri­mi­na­ci­nius prin­ci­pus dieg­ti.

Kai ši­tas pro­jek­tas pa­si­kei­tė, iš tie­sų jį ga­li­ma va­din­ti to­kį, tie­siog Pre­zi­den­tė, kad ne­bū­tų juo pik­tnau­džiau­ja­ma, no­ri pa­siū­ly­ti aiš­kius kri­te­ri­jus, sau­gik­lius, kad gau­nan­tys to­kią do­ta­ci­ją ne­pra­dė­tų są­mo­nin­gai siek­ti, ne­pra­dė­tų są­mo­nin­gai skal­dy­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ir dėl di­des­nio biu­dže­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo įgy­tų to­kią tei­sę, kar­tu už­kirs­ti ke­lią to­kioms…

Be abe­jo, ir dėl at­sa­ko­my­bės. Jei­gu, kaip mi­nė­jau, šiurkš­čiai pa­žei­du­si po­li­ti­nė par­ti­ja, siek­da­ma iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės, kur­tų nau­ją par­ti­ją ir to­kiu bū­du siek­tų įgy­ti tą do­ta­ci­ją pa­gal nau­ją ei­lu­tę, tai iš tie­sų vėl­gi to­kia do­ta­ci­ja tu­rė­tų bū­ti ne­ski­ria­ma, Pre­zi­den­tės įsi­ti­ki­ni­mu, iš prin­ci­po, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas, ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš es­mės pri­tar­da­mas Pre­zi­den­tės ve­to dėl abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, tą mes dės­tė­me ir prieš įsta­ty­mo pri­ėmi­mą ir bal­sa­vo­me prieš, aš tu­riu vie­ną abe­jo­nę ir klau­si­mą jums dėl įsta­ty­mų ir Pre­zi­den­tės tei­kia­mos įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Pre­zi­den­tė siū­lo, kad įsta­ty­mas dėl Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsi­ga­lio­tų nuo 2019 m. sau­sio 1 d., bet mes ži­no­me, kad mes, Sei­mo na­riai, pri­sie­kė­me vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir ne­tu­rė­ti tam tik­rų są­sa­jų su tuo, ką mes pri­ima­me, tą jūs mi­nė­jo­te dėl 2004 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo. Taip pat mes ne­ga­li­me pa­keis­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mų dy­džio, o tik ki­tai ka­den­ci­jai. Iš tarp­tau­ti­nės ap­žval­gos mes ma­tė­me, kad toks įsta­ty­mas daž­niau­siai įsi­ga­lio­ja nuo nau­jų rin­ki­mų. Ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad bū­tų tei­sin­giau, jei šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų, nuo at­ei­nan­čių rin­ki­mų į Sei­mą?

M. LINGĖ. Ačiū už klau­si­mą. Ap­skri­tai Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mą be jo­kio įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­no, kas bū­tų at­vė­rę ke­lią tur­būt čia ir da­bar. Pre­zi­den­tė iš­reiš­kė dau­giau prin­ci­pi­nę po­zi­ci­ją, kaip ap­skri­tai tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­nėms par­ti­jos nor­ma­lia tvar­ka pla­nuo­ja­mos lė­šos. Ne tai, kad su­kur­ta nau­ja par­ti­ja ir iš kar­to tu­ri grįž­ti, žiū­rė­ti biu­dže­te, ieš­ko­ti, prie­var­tau­ti lė­šų, bet kad tai tu­rė­tų bū­ti, at­si­spin­dė­ti nuo­sek­liai pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą. Ir į tai žiū­rint, tas pats prin­ci­pas tu­rė­tų ga­lio­ti vi­soms po­li­ti­nėms par­ti­joms, vi­soms si­tu­a­ci­joms, kad ir ko­kios jos tik su­si­da­ry­tų Sei­me. O tų si­tu­a­ci­jų ga­li bū­ti pa­čių įvai­riau­sių. Tos par­ti­jos ga­li skil­ti ar­ba dėl vi­sai šian­dien net ne­ži­no­mų mo­ty­vų, kur, tar­ki­me, ide­o­lo­giš­kai ma­ty­ti, kad la­bai pra­dės skir­tis nuo­mo­nės, ir, tar­ki­me, gal­būt lauk­ti ko­kių nors nau­jų są­ly­gų, ar­ba ži­nant, iš­lai­kant, sie­kiant iš­lai­ky­ti tą prin­ci­pą, kad jei­gu po­li­ti­nė par­ti­ja yra par­la­men­te ir ati­tin­ka tą ge­rą­ją Eu­ro­pos pa­tir­tį, tai ji tu­rė­tų gau­ti vie­no­kį ar ki­to­kį fi­nan­sa­vi­mą.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tie­sų yra toks vie­nas iš es­mi­nių pa­kei­ti­mų, kai Pre­zi­den­tė su­tin­ka, kad bū­tų nu­leis­ta kar­te­lė nuo bal­sa­vu­sių­jų skai­čiaus iki 2 %, ta­čiau da­ly­vau­jant su­si­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais, rin­kė­jų lū­kes­čiai yra ki­to­kie, jie vis dėl­to pa­si­sa­ko dau­giau už stam­bes­nes, už ne­vie­na­die­nes par­ti­jas, ku­rios iš tik­rų­jų gal­būt tu­ri rim­tas struk­tū­ras. O šiuo me­tu tur­būt, nu­lei­džiant tą kar­te­lę, ga­li įvyk­ti taip, kad par­ti­jos, ku­rios tu­ri sa­vo struk­tū­rą, gaus ma­žes­nį fi­nan­sa­vi­mą. Tai no­rė­čiau su­ži­no­ti, dėl ko­kių pa­grin­di­nių mo­ty­vų bu­vo su­ma­žin­ta kar­te­lė, nes Eu­ro­po­je yra įvai­rių, pa­vyz­džiui, Šve­di­jos ir tai bus di­des­nė, kai­my­nės Len­ki­jos di­des­nė? Ant­ras da­ly­kas, kaip rei­kės spręs­ti par­ti­jų, ku­rios tu­ri sa­vo struk­tū­ras, iš­lai­ky­mą? Ar rei­kės di­din­ti fi­nan­sa­vi­mo skai­čių, ar tam pri­tars pre­zi­den­tū­ra? Ačiū.

M. LINGĖ. Iš tie­sų, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, čia, ma­tyt, ga­li­ma ke­le­tą prie­žas­čių įžvelg­ti ir pa­mi­nė­ti ke­le­tą as­pek­tų. Pir­mas, ma­tyt, mo­ty­vas, kur ta po­li­ti­nė va­lia. Pa­na­šu, kad šis klau­si­mas – bent jau iki 2 % at­si­sa­ky­ti bren­do dar nuo pa­va­sa­rį pa­skelb­tų Sei­mo NSGK ko­mi­si­jos iš­va­dų. Ste­bint po­li­ti­nę dis­ku­si­ją, tik­rai at­ro­dė, kad vi­sos po­li­ti­nės jė­gos bū­tų lin­ku­sios pri­tar­ti to­kiam spren­di­mui, kad ne­bū­tų nu­si­sto­vė­ju­sio van­dens, kad iš tik­rų­jų par­ti­jos, ku­rių ir nė­ra Sei­me, bet tu­rė­tų tei­sę įgy­ti, kad bū­tų kon­ku­ren­ci­ja, kad bū­tų idė­jų di­na­mi­ka ir kad ga­lė­tų gau­ti tą fi­nan­sa­vi­mą, ta kar­te­lė ga­lė­tų bū­ti pa­že­min­ta. Bu­vo ma­to­mos tar­si to­kio po­li­ti­nio su­ta­ri­mo ir dis­ku­si­jos mo­men­tų to­kios nuo­sta­tos. Pre­zi­den­tė at­si­žvel­gė, be abe­jo­nės, į tą siū­ly­mą.

O ki­tas mo­men­tas yra ir tos pa­mi­nė­tos ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­tir­tys, kai 3 % da­bar eg­zis­tuo­ja, tai čia jau yra ga­na aukš­ta kar­te­lė. Mes ran­da­me ne­ma­žai vals­ty­bių, ku­rios tu­ri daug že­mes­nes tas kar­te­les. Tai­gi pa­siū­ly­mas iki 2 %, man at­ro­do, tik­rai bū­tų ba­lan­suo­jan­tis ir maž­daug to vi­du­rio link, nei per daug už­kel­tas, nei per daug pa­že­min­tas, kad par­ti­jos ga­lė­tų sėk­min­gai funk­cio­nuo­ti ir tu­rė­tų tam tik­rą pa­lai­ky­mą, kad tos, ku­rios tu­ri rin­kė­jų pa­lai­ky­mą, tu­rė­tų ir vals­ty­bės pa­lai­ky­mą.

PIRMININKAS. Ačiū, jūs ga­li­te trum­pai pail­sė­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už, prieš. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas pa­si­sa­ko už tai, kad Sei­mas nu­spręs­tų grą­žin­tą įsta­ty­mą svars­ty­ti iš nau­jo.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Na, iš tik­rų­jų aš pa­si­sa­kau už tai, kad lai­ky­tu­me šį įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, ly­giai taip pat, kaip ir prieš tai bu­vo.

PIRMININKAS. Ta­da tu­rė­tu­mė­te kal­bė­ti prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, jei­gu su­si­pai­nio­jau už­si­re­gist­ruo­da­mas. Jei­gu ga­lė­čiau pra­tęs­ti, man at­ro­do, es­mi­nis mo­men­tas čia yra tai, ką ir sa­kė pra­ne­šė­jas, kad Sei­mo na­rio man­da­tas, nors ir yra lais­vas, ta­čiau mes tu­ri­me jį nau­do­ti at­sa­kin­gai ir nau­do­ti at­si­žvelg­da­mi į ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus. Čia mes ma­to­me la­bai pa­vo­jin­gą ten­den­ci­ją, kai val­dan­čio­ji dau­gu­ma ku­ria to­kį pre­ce­den­tą – pri­tai­ky­ti įsta­ty­mus val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čių par­ti­jų nau­dai. Čia mes kon­kre­čiai kal­ba­me apie so­cial­dar­bie­čių fi­nan­sa­vi­mą ir fi­nan­sa­vi­mą per at­ei­nan­čius rin­ki­mus. Jei­gu jau bus vis dėl­to nu­spręs­ta, kad toks fi­nan­sa­vi­mas rei­ka­lin­gas, tai mes tu­rė­tu­me kal­bė­ti jau tik nuo nau­jų Sei­mo rin­ki­mų, o ne­pri­tai­ky­ti dar esan­tiems, ne­tru­kus at­ei­nan­tiems Sei­mo rin­ki­mams. Vis dėl­to ma­tau, kad yra pik­tnau­džia­vi­mas po­li­ti­ne jė­ga, ir kvie­čiu lai­ky­ti šį įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų pa­lai­kau Pre­zi­den­tės tei­kia­mą ve­to, nes dar svars­tant įsta­ty­mo pro­jek­tą čia, Sei­me, mes kal­bė­jo­me apie tai, kad ga­li bū­ti ir Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas. Vi­sų pir­ma, kad Sei­me su­si­for­ma­vus nau­jam da­ri­niui ban­do­ma gau­ti tam da­ri­niui fi­nan­sa­vi­mą. Ki­tas da­ly­kas, kad kar­tu prie mū­sų tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų NATO, tai yra skir­ti fi­nan­sa­vi­mą, dėl ku­rio yra su­tar­ta vi­sų po­li­ti­nių jė­gų, prie ši­to fi­nan­sa­vi­mo iš tik­rų­jų yra pri­jun­gia­ma ir ga­na sa­va­nau­diš­kai ban­do­ma sko­lin­tis lė­šų po­li­ti­nėms par­ti­joms fi­nan­suo­ti. To­dėl at­si­žvelg­da­mas į vi­sus iš­dės­ty­tus fak­tus, aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me su­tik­ti su Pre­zi­den­tės tei­kia­mu ve­to ir gal­būt ap­svars­tę jį pa­to­bu­lin­ti dėl ma­no mi­nė­tų įsi­ga­lio­ji­mo da­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Kal­bės M. Ado­mė­nas. Mo­ty­vai prieš, tai yra lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

M. ADOMĖNAS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš iš tie­sų už­si­ra­šiau taip, kaip ir ke­ti­nu agi­tuo­ti, tai yra už tai, kad įsta­ty­mas bū­tų lai­ko­mas ne­pri­im­tu. Ša­lia iš­sa­ky­tų mo­ty­vų, man at­ro­do, svar­bu yra tai, kad lo­giš­ka rai­da ši­to įsta­ty­mo bū­tų ta, kad mes ga­liau­siai pa­da­ry­tu­me to­kius Sei­mo na­rio biu­dže­ti­nius krep­še­lius ir kiek­vie­ną kar­tą, kai Sei­mo na­rys kei­čia frak­ci­ją, jis su sa­vi­mi iš­si­ne­ša ir da­lį fi­nan­sa­vi­mo, pas­kui ga­li­ma bū­tų taip spręs­ti ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Mū­sų vi­sa de­mo­kra­tijos lo­gi­ka ir kon­sti­tu­ci­nė tvar­ka, skirta po­li­ti­nėms par­ti­joms, kaip toms svar­bioms, įsta­ty­mo, Kon­sti­tu­ci­jos įtvir­tin­toms ins­ti­tu­ci­joms, per ku­rias vyks­ta po­li­ti­nės va­lios reiš­ki­mas de­mo­kra­tijoje. To­dėl šis pa­siū­ly­mas iš es­mės sil­pni­na po­li­ti­nių par­ti­jų sta­tu­są, nes tai ku­ria pir­mą pre­ce­den­tą link to­kios po­li­ti­nio man­da­to krep­še­li­za­ci­jos. To­dėl aš tik­rai siū­lau kruopš­čiai pa­svars­ty­ti ir lai­ky­ti šį įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi M. Ma­jaus­kas pri­pa­ži­no, kad sa­ko mo­ty­vus prieš, to­dėl su­tei­kiu A. Skar­džiui kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš pa­si­sa­kau už tai, kad šį įsta­ty­mą svars­ty­tu­me iš nau­jo. Man keis­ta gir­dė­ti ger­bia­mo ko­le­gos J. Ole­ko žo­džius, kad dėl NATO fi­nan­sa­vi­mo, kai bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai ne­pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mo dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo. O kal­bant ap­skri­tai apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, tai tur­būt bū­tų blo­giau­sia pa­stū­mė­ti par­la­men­ti­nes par­ti­jas, ku­rių na­riai ga­vo man­da­tą iš rin­kė­jų jiems at­sto­vau­ti ket­ver­tą me­tų, pa­lik­ti juos be fi­nan­sa­vi­mo, pa­stū­mė­ti ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo kaž­kur še­šė­ly­je, tai čia bū­tų di­džiau­sia grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ne­rei­kia kal­bė­ti apie kaž­ko­kią, na, sa­ky­ki­me, po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją ir taip to­liau, tai yra re­a­lūs man­da­tai, re­a­lus at­sto­va­vi­mas. Jis tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mas.

Pri­si­min­ki­me, kaip at­si­ra­do vals­ty­bi­nis par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas. Tai bu­vo Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas, ir ne taip se­niai, ­rodos, 2006 me­tais (plius mi­nus me­tai), bet tai yra tik­rai ne­se­nas lai­ko­tar­pis. Tas fi­nan­sa­vi­mas vi­są lai­ką ga­li bū­ti to­bu­li­na­mas, bet par­la­men­ti­nė par­ti­ja ir jos at­sto­vai par­la­men­te tu­ri tu­rė­ti re­a­lias ga­li­my­bes, kad ne­bū­tų nu­stum­ti fi­nan­sa­vi­mai, kad ne­bū­tų nu­stum­ti į še­šė­lį. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti bal­suo­da­mas už – už tai, kad iš nau­jo bū­tų Sei­me svars­to­mas mū­sų pri­im­tas įsta­ty­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pa­kar­to­ju, kad tu­ri­me bal­suo­da­mi da­bar nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo… tie bal­suo­ja už, ku­rie ma­no, kad rei­kia lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, bal­suo­ja prieš. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 128 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 63. Grą­ži­na­me įsta­ty­mą svars­ty­ti iš nau­jo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me lap­kri­čio 8 die­ną. Pri­ta­ria­me.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė. Ma­lo­niai pra­šom.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­ta­rė­jas pri­sta­tė abu klau­si­mus, ta­čiau dėl ant­ro­jo no­ri klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Jau ne­be­no­ri klaus­ti. Dė­ko­ju.

Pa­gal Sta­tu­tą – nuo­mo­nė už ir nuo­mo­nė prieš. Tuoj įjung­si­me. Su­for­mu­luo­ju. Tie, ku­rie ma­no­te, kad rei­kia svars­ty­ti įsta­ty­mą iš nau­jo, pa­si­sa­ko­te už, tie, ku­rie už tai, kad lai­ky­tu­me ne­pri­im­tu, pa­si­sa­ko­te prieš.

Su­pra­tau, kad, ko ge­ro, M. Ma­jaus­kas… Kad svars­ty­tu­me iš nau­jo? Pra­šau. M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, tai Pre­zi­den­tė la­bai kon­kre­čiai pa­sa­kė, jog di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai rei­kia. Mes tu­ri­me įgy­ven­din­ti mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mus part­ne­riams NATO – už­tik­rin­ti, jog fi­nan­sa­vi­mas yra ne ma­žiau kaip 2 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, ta­čiau ne­tu­rė­tu­me prisidengdami na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­lais ban­dy­ti pra­kiš­ti ir siau­rų po­li­ti­nių in­te­re­sų. To­dėl yra la­bai kon­kre­tus siū­ly­mas iš­brauk­ti rei­ka­la­vi­mą ar ga­li­my­bę par­ti­joms sko­lin­tis ne­nu­ma­ty­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams.

Pri­ta­rę, kad rei­kia svars­ty­ti šį įsta­ty­mą iš nau­jo, vė­liau an­tru bal­sa­vi­mu mes ga­lė­tu­me tie­siog pa­tvir­tin­ti tai, ką pa­siū­lė Pre­zi­den­tė. To­dėl kvie­čiu svars­ty­ti šį įsta­ty­mą iš nau­jo ir jau ki­tu bal­sa­vi­mu vė­liau, ki­tą die­ną, pri­tar­ti Pre­zi­den­tės ve­to ir pa­tai­sy­tam pro­jek­tui taip, jog bū­tų ga­li­my­bė sko­lin­tis ne­nu­ma­ty­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams NATO part­ne­riams, ta­čiau ne­bū­tų ga­li­my­bės to pa­da­ry­ti ne­nu­ma­ty­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Ba­kas. V. Ba­ko ne­ma­tau.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Ma­nan­tys, kad rei­kia svars­ty­ti iš nau­jo, spau­džia myg­tu­ką „už“, kad lai­ky­tu­me įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, bal­suo­ja prieš.

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 117, prieš – 7. Svars­ty­si­me grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 8 die­ną.

 

12.06 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278(2), Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2279(2), Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2280(2), Vie­šo­jo sek­to­riaus atskaito­my­bės įsta­ty­mo Nr. X-1212 30 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2281(2), Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2282(2), Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dispo­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2283(2), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 19 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2284(2), Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-907 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4281(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2278. Svars­ty­mas. Kvie­čiu A. Mal­dei­kie­nę pa­teik­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom, ger­bia­mo­ji ko­le­ge.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Čia mes tu­ri­me de­vy­nis įsta­ty­mus, jie vi­si su­si­ję ir tos iš­va­dos bus la­bai pa­na­šios, iš­sky­rus vie­ną.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278. Au­di­to ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis komitetas dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo ir vi­sų su­si­ju­sių įsta­ty­mų pro­jek­tų. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­boms, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams. Ben­dru su­ta­ri­mu Au­di­to ko­mi­te­to nu­ta­rė pri­tar­ti su­jung­tam, ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2278(2).

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278 su­jung­tas su įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIP-4253 ir ko­mite­to iš­va­da: pa­siū­ly­ta Sei­mui įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2278(2) ir su juo su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus Nr. XIIIP-2279(2), Nr. XIIIP-2284(2), Nr. XIIP-4281(2) svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Sku­bos pra­šo­me to­dėl, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas kei­čia­mas la­bai daž­nai. An­tra, taip sie­kia­me iš­veng­ti tei­si­nių nor­mų ko­li­zi­jos, ku­ri šiuo at­ve­ju ga­li su­si­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja. Jūs pri­sta­tė­te pa­grin­di­nį ir ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ir dar dėl vie­no įsta­ty­mo pro­jek­to mes kal­bė­si­me at­ski­rai, dėl at­me­ti­mo.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pa­pil­do­mo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją G. Bu­ro­kie­nę per­skai­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė daug pro­jek­tų. Pir­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278. Iš­va­da yra iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Su­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ly­di­mie­siems įsta­ty­mų pro­jek­tams taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Iš es­mės pri­tar­ta vi­siems įsta­ty­mų pro­jek­tams ir pa­siū­ly­ta pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­ja. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Mo­ty­vai. Ar ga­li­me su­tar­ti, kad pa­grin­di­nį ir ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus iki įsta­ty­mo pro­jek­to, kurio Nr. XIIP-4279, ga­li­me svars­ty­ti kar­tu ir bal­suo­ti, ir iš­sa­ky­ti mo­ty­vus dėl jų vi­sų kar­tu? Ga­li­me. Pra­šom, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. No­rin­čių kal­bė­ti taip pat nė­ra. Siū­lau bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2278, Nr. XIIIP-2279, Nr. XIIIP-2280, Nr. XIIIP-2281, Nr. XIIIP-2282, Nr. XIIIP-2283, Nr. XIIIP-2284 ir Nr. XIIP-4281(2). Dė­ko­ju. Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai – 106 pri­ta­rė po svars­ty­mo mi­nė­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

 

12.10 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4279 (svars­ty­mas)

 

Vėl kvie­čiu ger­bia­mą­ją pra­ne­šė­ja A. Mal­dei­kie­nę. Svars­ty­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4279. Pra­šom per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

 A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Au­di­to ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru ko­mi­te­to na­rių su­ta­ri­mu nu­ta­rė at­mes­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-4279, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad nuo ki­tų me­tų, nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos, įsi­ga­lio­jus Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 16 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1181 nuo­sta­toms, šių, tai yra 2018 me­tų, ir vė­liau pra­si­de­dan­čių ata­skai­ti­nių lai­ko­tar­pių sa­vi­val­dy­bės įmo­nių fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­tus at­liks au­di­to­riai ar au­di­to įmo­nės, o ne sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me už ko­mi­te­to pa­siū­ly­tą iš­va­dą, o jo­je, jūs gir­dė­jo­te, įvar­din­ta, kad siū­lo­ma at­mes­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: 101 pri­ta­rė, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų at­me­ta­mas, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai.

 

12.12 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1762(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1762(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu pa­grin­dinio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. J. Da­gį. Pra­šo­m per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už bal­sa­vo 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu G. Kin­du­rį per­skai­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir nu­ta­rė siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. J. Varž­ga­lys. Pra­šom, ko­le­ga, dis­ku­tuo­ti.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, jau be­veik apie 20 me­tų dis­ku­tuo­ja­ma, pri­ima­mi įsta­ty­mai bei Vy­riau­sy­bės spren­di­mai dėl to, kad bū­ti­na su­kur­ti vei­kian­čią būs­to pri­ei­na­mu­mo jau­ni­mui pro­gra­mą ir su­teik­ti jau­noms šei­moms ga­li­my­bę tu­rė­ti ge­ros ko­ky­bės pri­ei­na­mą būs­tą, oriai gy­ven­ti ir au­gin­ti vai­kus, kur­ti ver­slą re­gio­nuo­se, pa­nau­do­ti už­dirb­tas už­sie­ny­je lė­šas čia ir gau­tą in­ves­ti­ci­jų pa­tir­tį, spręs­ti su­si­da­riu­sias spe­cia­lis­tų pro­ble­mas, ma­žin­ti jau­ni­mo mig­ra­ci­ją į už­sie­nį. Jau­ni žmo­nės, gau­nan­tys vi­du­ti­nes pa­ja­mas, ne­iš­ga­li ne tik įsi­gy­ti, bet ir iš­si­nuo­mo­ti pa­do­raus būs­to.

Šios pro­ble­mos spren­di­mas kas­dien ak­tu­a­lus, ju­da pa­leng­va į prie­kį, bet tik vėž­lio grei­čiu.

Dar 1998 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma iš da­lies iš­spręs­ti būs­to fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mą ir iš­ju­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką, pri­ėmė spren­di­mą įsteig­ti ben­dro­vę UAB „Būs­to pa­sko­lų drau­di­mas“. Jos įkū­ri­mas su­tei­kė ga­li­my­bę grei­čiau spręs­ti gy­ven­to­jų ap­si­rū­pi­ni­mo būs­tu pro­ble­mą Lie­tu­vo­je, pa­da­rė būs­tą pri­ei­na­mes­nį kiek­vie­nam tu­rin­čiam re­gu­lia­rių pa­ja­mų, bet ne­ga­lin­čiam su­kaup­ti ar ne­tu­rin­čiam pra­di­nio įna­šo ša­lies gy­ven­to­jui. 2000 me­tais ben­dro­vė su­da­rė pir­mą­ją būs­to kre­di­ta­vi­mo drau­di­mo su­tar­tį, o iki šiol ben­dro­vės pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo dau­giau kaip 47 tūkst. šei­mų. Ta­čiau ben­dro­vė dėl ži­no­mų prie­žas­čių jau nu­sto­jo funk­cio­nuo­ti.

2014 me­tais pri­im­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas bu­vo to­bu­lin­tas ir šiais me­tais. Dar­bas su ban­kais, spren­džiant jau­ni­mo ap­rū­pi­ni­mo būs­tu pro­ble­mas, ne­bu­vo ir ne­bus vi­sa­da vai­sin­gas dėl ban­kų kon­ser­va­ty­vu­mo, įžvel­giant įvai­rią ri­zi­ką, ypač kre­di­tuo­jant re­gio­ni­niu mas­tu. Jie kels lik­vi­du­mo pro­ble­mas, per ma­žo sub­si­di­ja­vi­mo, ma­žo už­dar­bio, bū­ti­nu­mą la­biau ap­draus­ti pa­sko­lą ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu ir taip to­liau.

Vie­nas di­džiau­sių bar­je­rų įsi­gy­ti būs­tą šiuo me­tu yra pra­di­nio įna­šo dy­dis būs­tą fi­nan­suo­jant ban­kui. Tai yra bū­ti­na prie­mo­nė ri­zi­kai val­dy­ti, ta­čiau da­liai žmo­nių su­si­tau­py­ti to­kią su­mą yra su­dė­tin­ga, ypač gau­nan­tiems san­ty­ki­nai ne­di­de­lį dar­bo už­mo­kes­tį, mo­kan­tiems už būs­to nu­omą.

Pa­grin­di­nis šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mo as­pek­tas ga­lė­tų bū­ti reikš­min­gas pra­di­nio įna­šo rei­ka­la­vi­mo jau­noms šei­moms su­ma­ži­ni­mas su vals­ty­bės ga­ran­ti­ja, bet tai jau bu­vo, to­dėl tiks­lin­ga tu­rė­ti mo­de­lių įvai­ro­vę ap­rū­pi­nant jau­ni­mą būs­tu Lie­tu­vo­je. Bū­ti­na at­riš­ti sa­vi­val­dy­bėms ran­kas ak­ty­viai da­ly­vau­ti ap­rū­pi­nant jau­ni­mą būs­tu ir kar­tu spręs­ti re­gio­ni­nes pro­ble­mas: dar­bo jė­gos ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų pri­trau­ki­mo, ver­slo kū­ri­mo, emig­ra­ci­jo­je už­dirb­tų pi­ni­gų in­ves­ta­vi­mo į re­gio­ni­nius ver­slus pa­gal pro­gra­mas.

Mū­sų vals­ty­bė­je tu­ri­me vei­kian­čią so­cia­li­nio būs­to sis­te­mą, ta­čiau ja ga­li pa­si­nau­do­ti tik žmo­gus, gau­nan­tis itin ma­žas pa­ja­mas. Nie­kas ne­kal­ba apie jau­nus žmo­nes, ku­rie yra iš­si­la­vi­nę, tu­ri dar­bą, gau­na vi­du­ti­nes pa­ja­mas. Jie ne­ga­li bū­ti so­cia­liai rem­ti­ni, ta­čiau ir pa­si­tu­rin­čiais jų ne­pa­va­din­si. Vi­du­ti­nes spe­cia­lis­to pa­ja­mas gau­nan­čiam jau­nam as­me­niui, ypač jei jis gy­ve­na vie­nas, įsi­gy­ti nuo­sa­vą būs­tą ar nuo­mo­tis jį ir mo­kė­ti vi­sus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius fak­tiš­kai ne­įma­no­ma. Į to­kią pat si­tu­a­ci­ją pa­kliū­na ir tri­jų as­me­nų šei­ma.

Šian­dien re­a­liau­sias bū­das kal­bė­ti ne apie nuo­sa­vą būs­tą, ta­čiau apie nu­omą. Toks būs­tas ga­lė­tų pri­klau­sy­ti sa­vi­val­dy­bei ar net pri­va­čiai ben­dro­vei ir su vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mo­mis kai­no­mis. Ne­rei­kia veng­ti sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­taus ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mo įvai­rio­mis for­mo­mis. Sa­vi­val­dy­bės, ieš­ko­da­mos ge­rų spe­cia­lis­tų, ga­lė­tų pa­siū­ly­ti jiems pa­trauk­lų būs­to spren­di­mo va­rian­tą. Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­lus jau­ni­mui, ne­pri­si­ri­šant prie jo vi­są am­žių, jei kei­čia­si si­tu­a­ci­ja, gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės, kar­je­ra ar pa­na­šiai.

Su­kū­rus sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­dą, ga­lė­tų bū­ti su­kur­ta sėk­mė spren­džiant Lie­tu­vos de­mo­gra­finius klau­si­mus, ku­riant ver­slą re­gio­nuo­se, ap­si­rū­pi­nant sa­vi­val­dai aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tais, stab­dant vie­ti­nių gy­ven­to­jų mig­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me sa­vi­val­dy­bės būs­to ka­te­go­ri­ja nė­ra api­brėž­ta, var­to­ja­mas so­cia­li­nio būs­to fon­do ter­mi­nas. Sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­tys na­mai, jų da­lys, bu­tai yra pri­ski­ria­mi so­cia­li­nio būs­to fon­dui, ku­ris skir­tas nuo­mo­ti tu­rin­tiems ma­žas pa­ja­mas as­me­nims ir šei­moms bei tu­rin­tiems tei­sę į so­cia­li­nį būs­tą ne­ko­mer­ci­niu pa­grin­du pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą nuo­mos mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką.

Sub­si­di­juo­ja­mas būs­tas ir at­ei­ty­je tu­ri bū­ti pri­ei­na­mas pla­čiau­siems vi­suo­me­nės sluok­sniams.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, lai­kas!

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Toks pro­jek­tas tu­rė­tų rem­tis il­ga­lai­kės nuo­mos ga­ran­ti­ja nuo 5 iki 10 me­tų, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma ir iš­per­ka­mo­ji nu­oma.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dau­giau da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių. Mo­ty­vai. At­si­pra­šau, mes pa­mir­šo­me. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. J. Da­gį, yra pa­siū­ly­mas. Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis pa­tei­kė pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi straips­nis nai­ki­na­mas, aš ne­prieš­ta­rau­siu, kad taip ir bū­tų pa­da­ry­ta. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ačiū už su­pra­ti­mą. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te. Pra­ne­šė­jas dau­giau nie­ko ir ne­no­ri pa­sa­ky­ti.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Nė­ra ką sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dėl mo­ty­vų no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 106, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo mi­nė­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-508 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2671(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2671(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę per­skai­ty­ti iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė pa­siū­ly­mus ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2671(2) bei ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­tari­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau jums pri­min­ti, kad jūs bu­vo­te su­si­ti­kę su pre­ten­den­tais, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos siū­ly­mu, bu­vo pa­siū­ly­tas A. Puk­sas, o, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos siū­ly­mu, į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją pa­siū­ly­tas E. Vis­kon­tas. Pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mą dėl Tei­si­nin­kų drau­gi­jos pa­siū­ly­to kan­di­da­to mes bal­suo­si­me slap­tai, tai da­ry­si­me pie­tų per­trau­kos me­tu nuo 14 va­lan­dos, o dėl E. Vis­kon­to, tą įpa­rei­go­ja mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas, bal­suo­si­me čia, Sei­me.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti, kad pa­pil­dy­tu­me 2 straips­nį ir kad, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ siū­ly­mu, Rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu bū­tų E. Vis­kon­tas.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. E. Vis­kon­tas yra ski­ria­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. Šio na­rio prie­sai­ka vyks lap­kri­čio 8 die­ną.

Į 1 straips­nį, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos siū­ly­mu, įra­šo­mas A. Puk­sas. Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia pa­si­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ga­li­me jį pa­tvir­tin­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Ir da­bar pa­skel­biu bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę, ku­ri, kaip mi­nė­jau, 14 va­lan­dą pra­dės sa­vo dar­bą: R. An­dri­kis, L. Bal­sys, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, Z. Je­dins­kis, A. Mal­dei­kie­nė, A. Strel­čiū­nas ir A. Ši­mas. Dė­ko­ju. Po slap­to bal­sa­vi­mo šį Sei­mo nu­ta­ri­mą pri­im­si­me.

 

12.24 val.

Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­da dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2656 svars­ty­mo

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Čia, mie­li ko­le­gos, no­riu pri­min­ti Sta­tu­to 109 straips­nio 3 da­lį. Pra­ėju­sį po­sė­dį mes krei­pė­mės į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, Sei­mas bal­sa­vi­mu iš­reiš­kė to­kį krei­pi­mą­si, pra­šė­me iš­va­dos dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos finan­si­nės ūki­nės veik­los“ pro­jek­to. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė ger­bia­mo­ji R. Ta­ma­šu­nie­nė jau tri­bū­no­je. Pra­šo­me per­skai­ty­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­dą.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja svars­tė Sei­mo na­rių gru­pės krei­pi­mą­si, ku­riuo pra­šė įver­tin­ti, ar Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs ir neat­si­žvel­gęs į pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu pa­skir­to Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą, ne­pa­žei­dė Sta­tu­to 50 straips­nio 5 da­lies ir 149 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tų. Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių tei­gi­mu, pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tą svars­tė ne­tu­rė­da­mas pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­dos dėl šio pro­jek­to. O Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pa­tei­kė sa­vo iš­va­do­je nuo­mo­nę dėl Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mo ir pri­ėmė spren­di­mą da­ry­ti per­trau­ką, iki kol Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ims sa­vo spren­di­mą, ir šį sa­vo spren­di­mą įfor­mi­no kaip ko­mi­te­to iš­va­dą.

Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ga­vęs Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­dą, ją ap­svars­tė sa­vo po­sė­dy­je spa­lio 24 die­ną ir sa­vo iš­va­do­je nu­spren­dė ne­pri­tar­ti pa­pil­do­mo ko­mi­te­to spren­di­mui. Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tos ne­įpa­rei­go­ja pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pri­tar­ti pa­pil­do­mo ko­mi­te­to nuo­mo­nei, pa­siū­ly­mams ir spren­di­mams. To­dėl Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te spa­lio 24 die­nos po­sė­dy­je svars­tant nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo, fi­nan­si­nės ir ūki­nės veik­los iš­va­dos“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2656 Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tos ne­bu­vo pa­žeis­tos.

An­tra. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, pri­ėmęs spren­di­mą da­ry­ti per­trau­ką, ne­tu­rė­jo šio spren­di­mo įfor­min­ti ir pa­teik­ti kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­dos dėl jau pa­mi­nė­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo ir pro­jek­to nu­me­rio.

Tre­čia. Re­ko­men­duo­ti ko­mi­te­tams ir ko­mi­si­joms spren­di­mus, ku­riais nė­ra už­bai­gia­mas klau­si­mo svars­ty­mas ko­mi­te­te ar ko­mi­si­jo­je, įfor­min­ti kaip pro­to­ko­li­nius spren­di­mus, tai yra tai ap­ra­šo­ma jū­sų po­sė­džių pro­to­ko­le, o ne kaip iš­va­dos.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei R. Ta­ma­šu­nie­nei. Iš­va­dą iš­gir­do­me.

 

12.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos atlik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo, finan­si­nės ir ūki­nės veik­los iš­va­dos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2656(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Tę­sia­me svars­ty­mą. Kaip ir… (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne­rei­kia. Pri­me­nu, kad bu­vo svars­ty­mas pra­dė­tas ir jūs jau bu­vo­te už­si­re­gist­ra­vę da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Są­ra­šą iš­sau­go­jo­me, jis mo­ni­to­riu­je.

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar no­rė­čiau pa­si­tar­ti, kiek lai­ko ski­ria­me dis­ku­si­jai. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs ma­to­te šios die­nos dar­bo­tvarkę ir pui­kiai su­pran­ta­te, kad jei­gu vi­siems, tai po­sė­dis žen­kliai bus pra­tęs­tas.

Bal­suo­ja­me. Pir­mas pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 30 mi­nu­čių, gir­dė­jau. (Bal­sai sa­lė­je) Ir ta­da frak­ci­jų at­sto­vai. Yra už­si­ra­šę. Gal su­teik­si­me pir­miau frak­ci­jų at­sto­vams, bet pir­ma ap­si­spręs­ki­me dėl lai­ko. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už tai, kad dis­ku­si­jas tęs­tu­me pu­sę va­lan­dos? Siū­ly­ki­te ki­tą va­rian­tą. Al­ter­na­ty­viai bal­suo­si­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ki­tas va­rian­tas, kad leis­tu­me pa­si­sa­ky­ti vi­siems. Nu­trau­kia­me bal­sa­vi­mą, pra­de­da­me iš nau­jo. Tie, ku­rie bal­suo­ja­te už, va­di­na­si, už pu­sę va­lan­dos, tie, ku­rie bal­suo­ja­te prieš – leis­ti pa­si­sa­ky­ti vi­siems 11 už­si­ra­šiu­sių­jų.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už tai, kad 30 mi­nu­čių – 59, kad leis­tu­me vi­siems – 43. Skel­bia­me, kad dis­ku­si­ja – 30 mi­nu­čių. Ka­dan­gi pir­mi­nin­kas tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mą, aš ma­nau, ir jū­sų pri­ta­ri­mo su­lauk­siu, lei­si­me pa­si­sa­ky­ti frak­ci­jų var­du už­si­ra­šiu­siems, o po to pa­gal ei­lę.

E. Gent­vi­las – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tau, kas vyk­s­ta Lie­tu­vo­je dve­ji me­tai po prie­sai­kos da­vi­mo. Su nu­si­vy­li­mu tu­riu kon­sta­tuo­ti, kad ap­si­ri­kau. Ži­no­ma, aš bal­sa­vau už sa­vo par­ti­ją, ta­čiau at­ėjus į par­la­men­tą to­kia di­de­le gau­sa vals­tie­čiams ir ža­lie­siems, aš ma­čiau jų rin­ki­mų pro­gra­mo­je daug po­zi­ty­vių da­ly­kų ir ne kar­tą pa­si­džiau­giau ir ro­džiau ti­kė­ji­mą, kad tie po­zi­ty­vūs da­ly­kai bus re­a­li­zuo­ja­mi, ta­čiau, pa­si­ro­do, aš ap­si­ri­kau, nes re­a­li­zuo­ja­mi ne tie da­ly­kai, o tie, ku­rie stip­ri­na vals­ty­bės ir val­džios vaid­me­nį, nu­stu­miant vi­suo­me­nę ir in­di­vi­dą į pa­kraš­čius, at­imant iš jų ap­si­spren­di­mo tei­sę.

Na­tū­ra­lu, kad tas vei­ki­mo bū­das, ku­ris yra val­džios, ku­ri vai­di­na ge­rą­ją te­tu­lę ir įsi­vaiz­duo­ja, kad ga­li vis­ką pa­da­ry­ti, na­tū­ra­lu, kad ši­tas įsi­vaiz­duo­ja­mas Me­si­jaus vaid­muo per­si­ke­lia nuo as­me­nų link ins­ti­tu­ci­jų. Ir štai Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja tam­pa ins­ti­tu­ci­ja, ku­rią rei­kia su­tvar­ky­ti, ku­rią rei­kia su­re­gu­liuo­ti, ku­rią rei­kia pa­tvar­ky­ti pa­gal sa­vo įsi­vaiz­da­vi­mą, nes val­džia juk vis­ką ga­li.

Ir štai ši­taip li­pant per gal­vas spa­lio 12 die­ną bu­vo su­da­ry­ta ši­ta ko­mi­si­ja, li­pant per gal­vas. Aš no­riu pri­min­ti, kad bu­vo kon­sta­tuo­tas Sta­tu­to pa­žei­di­mas, kai A. Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu da­rė svars­ty­mus sa­vo ko­mi­te­te. Krei­pė­mės į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją ir bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad taip, po­sė­dis vy­ko ne­ga­vus Sei­mo su­ti­ki­mo. Na, ge­rai, ne­si­lei­si­me į pro­ce­dū­ras, kal­bė­si­me apie es­mę. Tik su­for­ma­vus sau­sio 12-ąją ši­tą ko­mi­si­ją, po­nas R. Kar­baus­kis iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­jas, gai­res, kaip tu­ri bū­ti da­ro­ma, ar­ba kad ten jau ma­to kal­tų as­me­nų, dėl ku­rių rei­kės kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą.

Štai čia ir yra ta mū­sų opo­zi­ci­ja, ku­ri sa­kė: mes ne­ma­to­me rei­ka­lo už­si­im­ti Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos veik­los ty­ri­mu; jei­gu ma­to­te, ger­bia­mas Kar­baus­ki, rei­ka­lą kreip­tis į tei­sė­sau­gą, kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą ar į ki­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, ne­da­ry­ki­me ri­zi­kin­go žai­di­mo, tai yra par­la­men­ti­nio ty­ri­mo. Par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos veik­la, aš va­di­nu ri­zi­kin­gu žai­di­mu, be­je, su­vo­kiant, kas yra da­ro­ma.

Mes, li­be­ra­lai, iš pat pra­džių nu­spren­dė­me ne­duo­ti sa­vo na­rių į ši­tą ko­mi­si­ją. Mū­sų na­riai to­je ko­mi­si­jo­je ne­dir­bo, nes trak­ta­vo­me, kad tai yra ga­li­mai an­ti­kons­ti­tu­ci­nis veiks­mas. Be­je, da­bar yra krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ta­čiau nie­kas ne­lau­kia Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ver­dik­to – val­džia vis­ką ge­riau ži­no, val­džia yra aukš­čiau įsta­ty­mų ir aukš­čiau Kon­sti­tu­ci­jos. Iš kar­to bu­vo aiš­ku, kad ši­tas ty­ri­mas suk­sis ne tik apie ga­li­mus nu­si­žen­gi­mus ar nu­si­kal­ti­mus Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ins­ti­tu­ci­jo­je, ta­čiau suk­sis ir apie tai, kaip da­ry­ti įta­ką tu­ri­niui.

Aš pri­me­nu ko­le­goms spa­lio 12… sau­sio 12 die­nos pa­si­sa­ky­mus Sei­me. Nie­kas iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos ne­kal­bė­jo ir ne­pa­si­sa­kė, jiems gi vis­kas aiš­ku, jie tu­ri bal­sų dau­gu­mą ir pri­ims to­kius spren­di­mus, ko­kių rei­kia. Kal­bė­jo vie­nin­te­lis jū­sų frak­ci­jos na­rys N. Pu­tei­kis, ku­ris kal­bė­jo apie tu­ri­nį ir apie pa­pirk­tus ar par­si­da­vu­sius žur­na­lis­tus ra­di­jo, at­si­pra­šau, te­le­vi­zi­jos Nau­jie­nų tar­ny­bo­je įvar­din­da­mas pa­var­des. At­ro­do, jis da­bar tu­ri tei­si­nių ne­ma­lo­nu­mų. Duok Die­ve, jam iš­spręs­ti tuos tei­si­nius ne­ma­lo­nu­mus, bet tai bu­vo vie­nin­te­lis val­dan­čių­jų at­sto­vas, drį­sęs kal­bė­ti ši­ta jaut­ria te­ma ir iš kar­to pra­dė­jęs kal­bė­ti apie per­so­na­li­jas, ku­rios jam ne­pa­tin­ka, ir apie tu­ri­nį.

Li­ko lauk­ti, ką ši­ta ko­mi­si­ja su­konst­ruos. O iš tik­rų­jų vyks­ta de­konst­ra­vi­mas la­bai svar­bios ins­ti­tu­ci­jos kiek­vie­no­je de­mo­kra­tinėje ša­ly­je, tai yra na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo. Iš kar­to bu­vo ga­li­ma įžvelg­ti, kad bus ne­pa­si­ten­ki­ni­mo esa­ma val­dy­mo struk­tū­ra, ku­rią rei­kia su­griau­ti. Čia aš no­riu pri­min­ti, kad 2006 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs dėl LRT val­dy­mo struk­tū­ros ir pa­sa­kęs, kad bū­tent to­kios LRT ta­ry­bos funk­ci­jos, už­fik­suo­tos įsta­ty­me, įtvir­ti­na LRT ne­pri­klau­so­mu­mą. Tai bu­vo aiš­ku nuo pir­mos die­nos, jei­gu ne­ti­ki­te, skai­ty­ki­te ma­no pa­ra­šy­tą straips­nį. Nuo pir­mos die­nos ta­po aiš­ku, kad bus kė­si­na­ma­si į struk­tū­rą tam, kad bū­tų ga­li­ma po­li­tiš­kai pa­veik­ti LRT struk­tū­rą, įve­dant nau­ją da­ri­nį – val­dy­bą, pa­kei­čiant LRT ta­ry­bos įga­lio­ji­mus ir taip su­da­rant prie­lai­das vals­tie­čiams ža­lie­siems įsi­terp­ti į LRT val­dy­mo struk­tū­ros for­ma­vi­mą dar ši­to­je ka­den­ci­jo­je, iki 2020 me­tų.

Tai – iš anks­to ma­ty­tas, iš anks­to ste­bė­tas ir prog­no­zuo­tas jū­sų žings­nis, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, yra bai­sus pa­si­kė­si­ni­mas į ne­pri­klau­so­mą vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją ir jo funk­cio­na­vi­mą. Tai yra da­ro­ma ne­ver­ti­nant ar­ba ig­no­ruo­jant to­kių or­ga­ni­za­ci­jų kaip EBU (Eu­ro­pe­an Bro­ad­cas­ting Union) ver­ti­ni­mus, ko­le­gų iš ki­tų kai­my­ni­nių ša­lių na­cio­na­li­nių tran­sliuo­to­jų ver­ti­ni­mą, nu­si­spjau­nant į LRT da­bar­ti­nės va­do­vy­bės ar net ir ko­lek­ty­vo po­zi­ci­ją. Ger­bia­mie­ji, aš jau ne­kal­bu, kad nu­si­spjau­nant ir į opo­zi­ci­ją, čia jau tiek to – val­do­mės ir va­lo­mės sei­les. Bet ar jūs gal­vo­ja­te, ko­kią Lie­tu­vą jūs ku­ria­te. Ar jūs no­ri­te to­kios Lie­tu­vos, ku­rio­je bū­tų po­li­tiš­kai an­ga­žuo­tas na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas? Gal jūs to ir no­ri­te, bet kad jūs są­mo­nin­gai ei­na­te ši­ta kryp­ti­mi, man ne­ky­la abe­jo­nių. Ei­ki­te, ap­si­dras­ky­si­te, at­ro­dy­si­te juo­kin­gai ir ne­gal­vo­ki­te, kad vi­sus rin­ki­mus at­ei­ty­je lai­mė­si­te tik jūs.

PIRMININKĖ. Ačiū. Frak­ci­jos var­du kal­bė­ti kvie­čiu G. Land­sber­gį. Ruo­šia­si B. Ma­te­lis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties, kaip mi­nė­jo Eu­ge­ni­jus, per ko­mi­si­jos pa­tei­ki­mą, ly­giai taip pat ir da­bar, ko­mi­si­jos ini­cia­to­riai net ne­ma­no, kad rei­kia bū­ti po­sė­džių sa­lė­je. Net ne­ma­no, kad rei­kia da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je ir dėl to mes ma­to­me vi­są pu­sę tuš­čią. Par­la­men­tas yra dis­ku­si­jų vie­ta, ir, ne­iš­sa­kę sa­vo nuo­mo­nės, at­ro­do­te kaip pa­ran­ki­niai, vyk­dan­tys ko­kio nors Ag­ro­kon­cer­no ar ko­kio nors ki­to oli­gar­cho va­lią.

Iš­ties esu keis­to­je po­zi­ci­jo­je, esu vie­nas iš tų ne­dau­ge­lio, ku­rie iš de­ši­nio­sios pu­sės bal­sa­vo už šios ko­mi­si­jos įkū­ri­mą. Tu­rė­čiau šiek tiek pa­aiš­kin­ti mo­ty­vus, ko­dėl tai da­riau. Ir tuo­met, ir da­bar vis dar ti­kiu, kad vie­na iš par­la­men­to funk­ci­jų yra par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Par­la­men­ti­ne kon­tro­le ga­li­me pa­si­ti­kė­ti tik tuo­met, kai ji yra da­ro­ma ben­dru su­ta­ri­mu, o tai reiš­kia, kad opo­zi­ci­ja ir val­dan­tie­ji su­ta­ria, ko­kios es­mi­nės ir di­džiau­sios pro­ble­mos yra vals­ty­bė­je, ir ti­ria tai kar­tu, su­tar­da­mi, ieš­ko­da­mi kom­pro­mi­so taip, kad bū­tų ga­li­ma pri­im­ti įsta­ty­mus ir pa­tvar­ky­ti vie­ną ar ki­tą sri­tį.

Ir ge­rų­jų pa­vyz­džių yra. Vie­nas iš jų – tuo­met pa­na­šiu me­tu kar­tu su ger­bia­muo­ju V. Ba­ku bu­vo pra­dė­ta ki­ta ko­mi­si­ja: da­ly­va­vo­me, bal­sa­vo­me už, pri­ta­rė­me iš­va­doms. Tai ko­mi­si­ja, ku­ri ty­rė ne­tei­sė­tą ver­slo įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams. Ne­skai­dė­me į kai­riuo­sius ir de­ši­niuo­sius, ne­skai­dė­me į val­dan­čiuo­sius ir opo­zi­ci­ją, ty­rė­me tai, kas, ma­nė­me, yra ak­tu­a­lu. To pa­ties ide­a­liz­mo ve­da­mas aš bal­sa­vau ir už šią ko­mi­si­ją, nes klau­si­mai, ku­rie bu­vo iš­kel­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je, ma­no su­pra­ti­mu, bu­vo ak­tu­a­lūs.

Vi­sa bė­da, kad klau­si­mų ak­tu­a­lu­mas nie­kur ne­iš­ny­ko, ta­čiau mo­ty­vai tir­ti pa­si­kei­tė ne­del­siant. Su­si­da­rė pa­na­šus įspū­dis, kad ko­mi­si­jos įkū­rė­jai, stei­gė­jai, idė­jos pa­lai­ky­to­jai jau tu­rė­jo nu­ma­tę iš­va­das, ko­kias jie ra­šys po pu­sės me­tų. Dar dau­giau, įta­ri­mus pa­stip­ri­no nau­jos ko­mi­si­jos, ku­rios pa­si­py­lė ne­del­siant po to. Ta­po aki­vaiz­du, kad šis Sei­mas į is­to­ri­ją tur­būt ateis kaip ko­mi­si­jų Sei­mas, ypač dėl vals­tie­čių ir ža­lių­jų pa­stan­gų iš­tir­ti vis­ką, kas yra su­si­ję su tuo, kas jiems ne­pa­ran­ku. Ir aki­vaiz­du, kad jei­gu ran­kos bū­tų nors šiek tiek lais­ves­nės, tir­tu­me ne tik opo­zi­ci­ją, tir­tu­me ne tik LRT, tir­tu­me ir kiek­vie­ną ži­niask­lai­dos prie­mo­nę, su ku­ria šian­dien prem­je­ras S. Skver­ne­lis yra at­si­sa­kęs ben­drau­ti dėl to, kad jam yra už­duo­da­mi ne­pa­lan­kūs klau­si­mai. Aš ti­kiuo­si, kad iki to mes ne­pri­ei­si­me, bet jau nu­ei­ta ga­nė­ti­nai to­li.

Kon­kre­tūs yra ke­li da­ly­kai. Ir vėl­gi, kaip aš daž­nai mėgs­tu dėl to, kad dis­ku­tuo­ja­me drau­giš­kai, ir aš ger­biu žmo­nes, su ku­riais dir­bu vie­na­me ko­mi­te­te, tai ir ger­bia­mas V. Po­de­rys, ku­rie pri­si­dė­jo prie iš­va­dų ra­šy­mo… Aš ne­ži­nau, kie­no pa­tar­ti ar vei­kia­mi šie žmo­nės su­ra­šė iš­va­das, iš es­mės ku­rios at­riš vė­liau Sei­mui per­im­ti da­lį LRT kon­tro­lės… (Bal­sai sa­lė­je) Aš pa­si­rink­siu ne­re­a­guo­ti į P. Gra­žu­lio iš­si­dir­bi­nė­ji­mus ir ma­nau, kad mes ga­li­me tu­rė­ti ne­blo­gą dis­ku­si­ją. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ka­da nors, gal­būt jau po bal­sa­vi­mų, ger­bia­mas V. Po­de­rys ar iš šios tri­bū­nos, ar ži­niask­lai­dai vie­šai pa­sa­ky­tų, kas pa­ra­gi­no į iš­va­das įtrauk­ti to­kius punk­tus, ku­rie leis vals­tie­čiams ir ža­lie­siems su­da­ry­ti tik­rai aiš­kius in­stru­men­tus ir per­im­ti LRT kon­tro­lę. Ne­ma­nau, kad jū­sų šir­dy­je to­kia ini­cia­ty­va gi­mė. Ne­ma­nau, kad jūs pats tai bu­vo­te su­gal­vo­jęs. Ko­dėl tą rei­kia da­ry­ti? Ko­dėl tam­pa­te pa­ran­ki­niais žmo­nių, ku­rių tiks­las yra vie­nin­te­lis: per­im­ti šią vals­ty­bę sa­vo kon­tro­lėn ir lai­mė­ti ki­tus rin­ki­mus ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad bus su­var­žo­mas lais­vas žo­dis, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad bus griau­na­mas mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mas tarp­tau­ti­nių mū­sų part­ne­rių aky­se.

Mie­lie­ji ko­le­gos, ži­nau, kad ne­no­ri­te bū­ti su šiuo vei­kė­ju vie­no­se gre­to­se. Pa­žiū­rė­ki­te, kas pa­lai­ko jū­sų ini­cia­ty­vas. Pa­žiū­rė­ki­te, kas yra jū­sų ben­dra­žy­giai. Aš ži­nau, jū­sų rin­kė­jai to ne­su­pras. Jū­sų rin­kė­jai Klai­pė­do­je, jū­sų rin­kė­jai vi­suo­se ki­tuo­se mies­tuo­se ne­su­pras to, kad šian­dien jūs sto­vi­te vie­no­je gre­to­je su P. Gra­žu­liu, su žmo­gu­mi, ku­ris nie­ko ben­dro nei su Kon­sti­tu­ci­ja, nei su lais­vu žo­džiu iš tik­rų­jų ne­tu­ri. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs tu­ri­te. Aš kvie­čiu at­si­to­kė­ti, at­si­trauk­ti ke­le­tą žings­nių, ir mes tik­rai, aš dar kar­tą pa­brė­šiu, aš esu įsi­ti­ki­nęs, ga­li­me grą­žin­ti, dar ga­li­me, dar tik pu­sė lai­ko pra­ėjo, mes ga­li­me grą­žin­ti tik­rą­ją par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­ją į Lie­tu­vą, kai ty­ri­mai, kai svar­biau­si vals­ty­bės klau­si­mai yra spren­džia­mi tar­pu­sa­vio su­ta­ri­mu. To­kiu bū­du už­ker­ta­mas ke­lias kon­tro­lės pe­rė­mi­mui, žo­džio lais­vės su­var­žy­mui, aš ži­nau, kad jūs gir­di­te, ką aš sa­kau, ir aš ži­nau, kad jūs, bent jau šir­dy­je, pa­lai­ko­te ir ti­ki­te. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad prieš spaus­da­mi myg­tu­ką „už“ ir „prieš“ jūs dar sy­kį pa­gal­vo­si­te. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ger­bia­mą B. Ma­te­lį, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės var­du. Ruo­šia­si V. Po­de­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du.

B. MATELIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tik­riau­siai esu vie­nas iš tų, ku­ris šiuo klau­si­mu ga­li kal­bė­ti la­bai daug. Vis dėl­to už ma­no pe­čių 30 me­tų tiek ir ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo, tiek ir žur­na­lis­ti­nio dar­bo ži­niask­lai­do­je. Esu ma­tęs daug ir po­li­ti­kų. Ži­nau jų me­to­dus, kaip jie ban­do kal­bė­tis su ži­niask­lai­da. Ne tik tai ma­ne pa­ska­ti­no čia kal­bė­ti.

1991 m. sau­sio 13 d. nak­tį aš bu­vau šiuo­se Sei­mo rū­muo­se ir po to ne­ma­žai gy­nė­jų iš­ėjo­me iš šių Sei­mo rū­mų su min­ti­mi, kad bū­si­me iš tik­rų­jų lais­vi. Ir da­bar gy­nė­jų, ku­rie bu­vo par­la­men­te, ga­li­me ras­ti vi­so­se ins­ti­tu­ci­jo­se: ir teis­muo­se, ir ži­niask­lai­do­je, ir po­li­ti­ko­je, ir ver­sle. Jie at­ėjo su min­ti­mi, kad iš tie­sų tu­ri­me vals­ty­bę, kur ga­li­me kiek­vie­nas sa­vo sri­ty­je lais­vai reikš­tis. Aš pa­trau­kiau, ta­da iš­ėjau į ži­niask­lai­dą, į žur­na­lis­ti­ką, nes ma­niau, kad iš tie­sų bus sri­tis, ku­ri bus rei­ka­lin­ga vals­ty­bei.

Ką aš da­bar ma­tau? Aš da­bar ma­tau, kad mes to­mis ko­mi­si­jos iš­va­do­mis ban­do­me, lyg ir el­gia­mės kaip blo­ga ma­ma, ku­ri nu­prau­sia sa­vo kū­di­kį ir su tuo pur­vi­nu van­de­niu ban­do iš­pil­ti į duo­bę ir kū­di­kį. Mes lyg ne­be­mo­ka­me at­skir­ti, kas yra blo­gai ir kas yra ge­rai.

Šia­me Sei­me jau vis­ko yra bu­vę, yra bu­vę, kad kal­ba­me vie­nus da­ly­kus, o da­ro­me ki­tus. Štai vėl kal­ba­me apie tai, kad rei­kia rem­ti smul­kų­jį ver­slą, bet kar­tu su biu­dže­tu yra pa­teik­ta pa­siū­ly­mų, bu­vo ir vie­šai apie tai kal­ba­ma, kad smul­kia­jam ver­slui vis dėl­to mo­kes­čiai ga­li di­dė­ti. Mes tu­ri­me to­kių pa­siū­ly­mų, kai kal­ba­me apie tai, kad iš tik­rų­jų rei­kia skir­ti lė­šų gy­ny­bai, tai vie­nas svar­biau­sių vals­ty­bės da­ly­kų, bet prie to pa­ties mes ski­ria­me vie­nai par­ti­jai lė­šų pi­giam vy­ne­liui nu­si­pirk­ti.

Ar mes dar su­pran­ta­me, apie ką kal­ba­me?

Ly­giai tas pats su LRT iš­va­do­mis, iš­ei­na ly­giai tas pats. Mes kal­bė­jo­me apie tai, kad rei­kia iš­tir­ti ūki­nę fi­nan­si­nę veik­lą. O ką mes da­ro­me? Mes el­gia­mės taip, kad iš tie­sų ži­niask­lai­da pa­tek­tų į po­li­ti­kų ran­kas. Aš ne­su par­ti­nis ir ne­de­du prie žaiz­dos nė vie­nos par­ti­jos. Da­bar gal pa­si­džiaugs vals­tie­čiai, ki­tą kar­tą, tar­ki­me, gal R. Že­mai­tai­tis lai­mės rin­ki­mus, jei­gu sa­vo gra­žią šu­kuo­se­ną iš­lai­kys iki rin­ki­mų, ir ta­da jis val­dys vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją. Ar tai yra ge­ras pa­si­rin­ki­mas?

Mes prieš dau­giau nei pu­sę me­tų su ko­le­ge A. Mal­dei­kie­ne bu­vo­me su­ren­gę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir ta­da pa­sa­kė­me: ne­po­li­ti­zuo­ki­te LRT veik­los. Mes jau ta­da įvar­di­jo­me kal­ti­nin­ką, di­džiau­sią kal­ti­nin­ką, ko­dėl iš­ėjo to­kia si­tu­a­ci­ja LRT. Mes ta­da su A. Mal­dei­kie­ne pa­sa­kė­me, kad prie LRT yra vei­kian­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nė ko­mi­si­ja, ku­ri pri­va­lė­jo pa­gal įpa­rei­go­ji­mus kon­tro­liuo­ti vi­sus vie­šuo­sius pir­ki­mus. Mes sa­kė­me, kad iš tie­sų rei­kia iš kar­to nu­kreip­ti sa­vo strė­les į tą Ad­mi­nist­ra­ci­nę ko­mi­si­ją ir pa­si­do­mė­ti, gal net tei­sė­sau­ga ga­lė­tų iš­tir­ti, ko­dėl per tiek me­tų Ad­mi­nist­ra­ci­nė ko­mi­si­ja ne­iš­ty­rė nė vie­no, ne­svars­tė nė vie­no vie­šo­jo pir­ki­mo, ne­si­do­mė­jo, ko­kios kai­nos, ar sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai ir vi­sa ki­ta. To ne­da­rė.

Ką mes da­bar ma­to­me iš­va­do­je? Ly­giai tas pats. Kal­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nė ko­mi­si­ja, la­bai aiš­kiai yra iš­skir­ta, tai, ką mes kal­bė­jo­me anks­čiau. Bet anks­čiau ne­la­bai svar­bu bu­vo kreip­ti į tai dė­me­sį, bu­vo la­bai svar­bu dar pri­ka­bin­ti va­go­ną prie tų iš­va­dų, kad rei­kė­tų kaip nors po­liti­zuo­ti.

Ga­lė­čiau pa­teik­ti pa­vyz­dį, kaip aš ma­tau to­kias iš­va­das. Yra tai­ko­ma dvi­gu­ba baus­mė. Vie­na baus­mė lyg ir tu­rė­tų bū­ti už tai, kad ūki­nė fi­nan­si­nė veik­la bu­vo ne taip vyk­do­ma, bet prie to pa­ties dar pri­ka­bin­si­me an­trą kal­tę, tai yra su­var­žy­si­me žur­na­lis­tų dar­bą, lais­vą dar­bą.

Ga­lė­čiau pa­ly­gin­ti su la­bai pa­pras­tu pa­vyz­džiu. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad jei­gu tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai iš­tir­tų, la­bai nuo­dug­niai iš­tir­tų ne­šva­rių trą­šų im­por­tą į Lie­tu­vą ir nu­sta­ty­tų, kad iš tie­sų ne­bu­vo mo­ka­mi an­ti­dem­pin­go mo­kes­čiai, ką ga­lė­tų tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai? Aiš­ku, pri­si­teis­tų, ma­tyt, vals­ty­bė tuos ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius, gal­būt įpa­rei­go­tų tik­rin­ti pa­pil­do­mai trą­šas, bet įsi­vaiz­duo­ki­me, kad po tų vi­sų spren­di­mų Sei­mas nu­spren­džia dar kar­tą pa­si­kvies­ti Ag­ro­kon­cer­ną ir dar pa­pil­do­mą baus­mę tai­ky­ti – na­cio­na­li­zuo­ti tą įmo­nę. Ar tai bū­tų tei­sin­gas spren­di­mas?

At­skir­ki­me kal­tes, kas už ką kal­tas ir kas už ką tu­ri bū­ti nu­baus­tas.

Ką da­ry­ti? Aš ma­tau vie­ną la­bai pa­pras­tą iš­va­dą. Tik­rai pra­šau jū­sų ne­pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­doms. Aš vi­siš­kai pa­si­ra­šy­čiau ir pri­tar­čiau, jei­gu bū­tų pa­siū­ly­ta pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­doms iš da­lies. Mes ta­da iš tik­rų­jų at­skir­tu­me, kur yra ūki­nė fi­nan­si­nė veik­la, ir mes tam vi­si drau­giš­kai pri­tar­tu­me.

Ir ta­da jau gal­vo­tu­me, ar rei­kė­tų val­dy­bą steig­ti, ar stip­rin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nę ko­mi­si­ją ir at­leis­ti gal­būt žmo­nes, keis­ti tuos, ku­rie ga­vo ge­rus at­ly­gi­ni­mus, bet nie­ko ne­dir­bo. Tuo tar­pu, jei­gu pa­tvir­tin­si­me tas iš­va­das, tik­rai ženg­si­me žings­nį at­gal. Ne­no­riu sa­ky­ti, iš tie­sų ir man bu­vo keis­ta, kad kai ku­rie to­je ko­mi­si­jo­je dir­bę žmo­nės lyg ir jau­tė­si taip, kad jie lyg ir pre­su spau­džia­mi…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga!

B. MATELIS (MSNG). …nes lais­vas žmo­gus tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti. Siū­ly­čiau toms iš­va­doms ne­pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du kal­bė­ti V. Po­de­rį.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų ko­mi­si­ja bu­vo skir­ta ir su­kur­ta ūki­nei fi­nan­si­nei LRT veik­lai iš­tir­ti ir to­se iš­va­do­se di­džio­ji da­lis yra skir­ta tam. Kaip gir­di­me ar iš spau­dos, ar iš šios tri­bū­nos, tų iš­va­dų kaž­kaip nie­kas ne­no­ri ap­tar­ti ir nie­kas ne­no­ri įžiū­rė­ti tų ne­ge­ru­mų, ne­ge­ro­vių, tų įvai­rių veiks­mų, ku­rie ties įsta­ty­mo pa­žei­di­mo ri­ba, tie da­ly­kai nė­ra ap­ta­ria­mi. Tai no­riu pri­min­ti tiems, ku­rie ne­skai­tė iš­va­dų ir tos vi­sos ata­s­kai­tos, kad jau­čio odos yra pri­ra­šy­tos, ką ten ra­do­me ir kaip mes tą kva­li­fi­kuo­ja­me. Nei­giu tai, ką sa­ko­te, kad ūki­nei fi­nan­si­nei veik­lai iš­tir­ti ir pa­da­ry­ti sa­vo iš­va­das ne­bu­vo skir­ta nei lai­ko, nei dė­me­sio. Di­džio­ji da­lis šio do­ku­men­to yra apie tai. Ap­dai­riai nei ži­niask­lai­do­je, nei šio­je tri­bū­no­je apie tai nė žo­džio nė­ra. Čia pir­ma da­lis re­a­guo­jant dėl fi­nan­si­nės ūki­nės veik­los.

Ką sis­te­miš­kai pa­ma­tė­me su ko­le­go­mis? Kad iš tik­rų­jų daug tų ne­ge­ro­vių yra, eg­zis­tuo­ja, jos ma­to­mos, jos yra iden­ti­fi­kuo­ja­mos. Pa­tys ta­ry­bos at­sto­vai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai pri­pa­ži­no – taip yra. Su­si­da­rė vaiz­das, kad gy­ve­na­me pa­gal va­di­na­mą­sias pa­niat­kes, taip yra, tai yra, ką čia pa­da­ry­si. Ki­taip sa­kant, va­dy­biš­kai mums bu­vo aiš­ku, kad ne­vei­kia vi­di­nės struk­tū­ros, ku­rios pa­pras­tai ar ben­dro­vė­se, ar įmo­nė­se vei­kia, ku­rios už­si­i­ma sa­vęs iš­va­ly­mu, sa­vi­kon­tro­le, sa­vid­raus­me. To­kia sis­te­ma ne­bu­vo su­kur­ta, to­dėl ir ėmė­mės ini­cia­ty­vos pa­siū­ly­ti, ko­kia ga­lė­tų bū­ti struk­tū­ra, ku­ri sa­ve ste­bė­tų, sa­ve kon­tro­liuo­tų, siū­ly­tų, ge­rin­tų ir to­bu­lin­tų.

Pir­ma­sis pa­tie­ka­las, aiš­ku, LRT ta­ry­ba. Šiuo at­ve­ju la­bai skau­du, bet mū­sų pa­siū­ly­mas yra iš­ver­čia­mas at­virkš­čiai. Mū­sų siū­ly­mo es­mė bu­vo ta, kad po­li­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų ski­ria­mi ta­ry­bos na­riai bū­tų ski­ria­mi ne ur­mu, o iš­dės­tant per lai­ko tar­pą, ki­taip sa­kant, pa­laips­niui. Tai yra sis­te­ma, ku­ri nau­do­ja­ma vi­so­se kad ir Sei­mui at­skai­tin­go­se ko­mi­si­jo­se, kad ir ko­kią pa­im­tu­me, ar Kai­nų kon­tro­lės ko­mi­si­ją, ar Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą, na­riai yra ski­ria­mi po vie­ną kas kiek me­tų. Dėl ko? Kad ne­bū­tų po­li­ti­nės kon­cen­tra­ci­jos, kad na­riai bū­tų ski­ria­mi įvai­rių po­li­ti­nių ka­den­ci­jų, kad bū­tų po­li­ti­nių ka­den­ci­jų di­ver­si­fi­ka­ci­ja. Tai, li­te­ra­tū­ra tą sa­ko ir prak­ti­ka sa­ko, ir yra ju­dė­ji­mas de­po­li­ti­za­vi­mo lin­kme. Čia ab­so­liu­čiai jo­kio su­ta­pi­mo su po­li­ti­nė­mis ka­den­ci­jo­mis nė­ra. Yra at­virkš­čiai – kai yra pa­laips­ni­nis sky­ri­mas, ne­įma­no­ma, kad ta­ry­bos na­rių ka­den­ci­jos su­tap­tų su po­li­ti­nė­mis ka­den­ci­jo­mis Sei­me ar pre­zi­den­tū­ro­je. Čia yra ab­so­liu­čiai at­virkš­čiai, ne­gu mū­sų ko­men­ta­to­riai ir kri­ti­kai sa­ko. Pa­sau­li­nė prak­ti­ka vi­sur re­ko­men­duo­ja ko­lek­ty­vi­nius prie­žiū­ros or­ga­nus, na­rius skir­ti po tru­pu­tį, o ne ur­mu. Tai dėl ta­ry­bos.

Kad pa­baig­tu­me tą dis­ku­si­ją dėl ta­ry­bos na­rių po­li­ti­za­vi­mo ar ta­ry­bos dar­bo po­li­ti­za­vi­mo, ką tik kal­bė­jau­si su Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ir mū­sų frak­ci­jos va­do­vu, iš tik­rų­jų re­gist­ruo­si­me ir siū­ly­si­me įsta­ty­mo pa­tai­są, kad ta­ry­bo­je bū­tų ne du treč­da­liai po­li­ti­kų ski­ria­mų na­rių, o treč­da­lis. Bū­tent treč­da­lį re­ko­men­duo­ja Eu­ro­pos tran­sliuo­to­jų aso­cia­ci­ja, kad ne dau­giau kaip treč­da­lis po­li­ti­kų bū­tų skir­tų. Man at­ro­do, ši te­ma bus baig­ta.

Dėl val­dy­bos. Ką pa­ma­tė­me? Di­džiu­lės ga­lios ir di­džiu­liai pa­jė­gu­mai yra su­telk­ti į ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ran­kas. Pa­tys ži­no­me, kad bent kiek di­des­nė įmo­nė ar įstai­ga – vi­sos tu­ri val­dy­bą. Vi­sos tu­ri val­dy­bą, ar im­si už­sie­nį, ar Lie­tu­vą, ar vals­ty­bi­nę įmo­nę, ar pri­va­čią. Čia tu­ri įro­di­nė­ti ne tie, ku­rie už val­dy­bą pa­si­sa­ko, tu­ri įro­di­nė­ti tie, ku­rie prieš val­dy­bą yra. Val­dy­bos bu­vi­mas bent kiek di­des­nė­se įmo­nė­se ar ben­dro­vė­se yra bū­ti­ny­bė ir ab­so­liu­čiai pa­pli­tusi prak­ti­ka. Ko­dėl? To­dėl, kad svar­biau­si va­dy­bos spren­di­mai yra pri­ima­mi ne prie dvie­jų akių, o mi­ni­mum prie ke­tu­rių. Ki­taip sa­kant, di­die­ji va­dy­bos spren­di­mai tu­ri bū­ti ko­lek­ty­viai pri­ima­mi ir tai ab­so­liu­čiai pri­im­ta prak­ti­ka.

Dau­giau. Mes sa­ko­me, kad dau­gu­ma val­dy­bos na­rių bū­tų ne­pri­klau­so­mi val­dy­bos na­riai, tu­rin­tys ge­rą re­pu­ta­ci­ją, in­te­re­sų kon­flik­tų ne­tu­rin­tys va­dy­bi­nin­kai iš ver­slo. Kas čia blo­go? Kur čia yra po­li­ti­za­vi­mas? Man at­ro­do, mū­sų pa­siū­ly­mai yra de­po­li­ti­za­vi­mo lin­kme. Be abe­jo, dėl vis­ko ga­li­me dis­ku­tuo­ti. Mū­sų dar­bas ne­bu­vo su­ra­šy­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus, juos re­gist­ruo­ti ir teik­ti svars­ty­ti. Mū­sų pa­siū­ly­mai yra tik di­džiu­lės dis­ku­si­jos pra­džia. Keis­ta, kad į šią dis­ku­si­jos pra­džią ar­ba to pir­mi­nio pa­siū­ly­mo pa­dė­ji­mą ant sta­lo yra taip skau­džiai re­a­guo­ja­ma. Čia ge­ra dis­ku­si­jos pra­džia, nie­kas jo­kio tei­sės ak­to pro­jek­to net nė­ra įre­gist­ra­vęs. Be ki­tų pa­siū­ly­mų, be abe­jo, aš ma­nau, pa­si­sa­ky­si­te vi­si, kad tu­ri bū­ti nor­ma­lus at­skai­tin­gu­mas ir Sei­mui, ir vi­suo­me­nei.

Ko­dėl Sei­mas tu­rė­jo im­tis šio ne­dė­kin­go dar­bo ir iš­ty­ri­nė­ti LRT veik­lą? Es­mė yra ta, kad LRT ne­tu­ri sa­vo ak­ci­nin­ko, kiek­vie­no­je įmo­nė­je, jei­gu kas nors blo­gai, ga­lų ga­le ak­ci­nin­kas įsi­ki­ša ir pa­da­ro tvar­ką. LRT to­kio ak­ci­nin­ko ne­tu­ri. Ir iš čia, kaip aš su­pran­tu, LRT ko­mi­si­jos veik­la ir tu­ri sa­vo pras­mę, nes iš es­mės LRT vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas at­skai­tin­gas vi­sai vi­suo­me­nei, bet vi­suo­me­nė­je dar nė­ra to­kios jė­gos, ku­ri ga­lė­tų mes­ti iš­šū­kį, klau­si­nė­ti ir pa­ri­te­to pa­grin­dais dis­ku­tuo­ti su to­kiu tran­sliuo­to­ju. To­dėl po­li­ti­kų įsi­ki­ši­mas ar to­kios ko­mi­si­jos dar­bas bu­vo bū­ti­nas.

Mie­li ko­le­gos, ma­no lai­kas bai­gė­si, tie, ku­rie skai­tė­te, ga­li­te pa­žiū­rė­ti – dar daug ge­rų mū­sų pa­siū­ly­mų, ku­rie yra už skaid­ru­mą ir…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. PODERYS (LVŽSF). …ir at­skai­tin­gu­mą.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. PODERYS (LVŽSF). Siū­lau bal­suo­ti už. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ma­tau, dar ke­lios mi­nu­tės, pas­ku­ti­nį kvie­čiu kal­bė­ti J. Ole­ką, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu ne­no­ri­te, bai­gia­me dis­ku­si­jas. (Bal­sai sa­lė­je) Nu­spren­dė­me tam skir­ti 30 mi­nu­čių. Lai­kas jau sen­ka.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų mes tu­ri­me sau la­bai aiš­kiai at­sa­ky­ti, ar mes iš­pa­žįs­ta­me tas ver­ty­bes, dėl ku­rių ko­vo­jo mū­sų vals­ty­bės stei­gė­jai, dėl ku­rių ko­vo­jo Sau­sio 13-osios žmo­nės, ap­gy­nę ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vą. Jau 1918 me­tais mū­sų vals­ty­bės at­kū­rė­jai ra­šė – „de­mo­kra­tinė res­pub­li­ka“. Net tais kru­vi­nais 1949 me­tais mū­sų par­ti­za­nų va­dai gal­vo­jo ne apie bet ko­kią lais­vą Lie­tu­vą, bet apie de­mo­kra­tinę. Vi­si čia mes, dir­ban­tys Sei­me, pri­sie­kė­me pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos ir iš­ta­rė­me tuos žo­džius, kad ko­vo­si­me už de­mo­kra­tiją. Ko­le­ga B. Ma­te­lis pa­mi­nė­jo, kad jis be­veik 30 me­tų pra­lei­do at­kur­tos Lie­tu­vo­s žur­na­lis­ti­ko­je. Man te­ko bū­ti, kaip da­bar sa­ky­tu­me, ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, po­li­ti­ko­je ir tik­rai esu vie­nas iš tų, ku­ris ne­ma­žai su­lau­kiau ne tik pa­glos­ty­mų, bet ir kri­ti­kos iš žur­na­lis­tų, ir tai nė­ra la­bai ma­lo­nus da­ly­kas. Bet jei­gu mes kal­ba­me apie de­mo­kra­tinę vals­ty­bę, tai nė­ra ki­to bū­do, kaip ap­gin­ti lais­vą žo­dį, ga­li­my­bę iš­reikš­ti kri­ti­ką.

Štai da­bar mes svars­to­me mū­sų su­da­ry­tos Sei­mo ko­mi­si­jos dėl LRT ty­ri­mo iš­va­das. So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja iš pat pra­džių, ne­pri­tar­da­ma ko­mi­si­jų sti­liui ir dar­bui, ne­de­le­ga­vo sa­vo žmo­gaus, bet tai, ką mes pa­ma­tė­me ko­mi­si­jai bai­gus dar­bą, mus dar la­biau su­krė­tė. Mes kal­ba­me… Čia ko­le­ga mi­nė­jo apie tas de­ta­les, ku­rias at­ra­do ir ku­rių bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, kad bus to­kių de­ta­lių – bet ko­kią įmo­nę ar ins­ti­tu­ci­ją iš­ty­ręs vis tiek su­ra­si tam tik­rų nu­si­žen­gi­mų. Pir­miau­sia at­si­gręž­ki­me į sa­ve.

Sa­ko, nė­ra įmo­nės, ku­rio­je ne­bū­tų val­dy­bos. Bet nė vie­na įmo­nė neatsiskaito Sei­mo ko­mi­te­tui, pačiam Sei­mui, ku­riam pa­tei­kia sa­vo me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą. Gal ne Ad­mi­nist­ra­ci­nė ko­mi­si­ja, ku­rios aš ne­gin­či­jau, jūs ty­rė­te ir ma­tė­te jų klai­das, bet mes į sa­ve tu­rė­tu­me at­si­gręž­ti… Jau pra­ėjo pu­sė ka­den­ci­jos šios val­dan­čiosios dau­gu­mos. Kaip mes įver­ti­no­me ata­skai­tą? Ar mes pa­pra­šė­me vals­ty­bės au­di­to, ar pa­pra­šė­me ki­tų at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, kad pa­si­do­mė­tų, kas ten bu­vo ne­ge­rai? Ko­dėl žiū­ri­me pro pirš­tus į tai, ką tu­ri­me da­ry­ti?

Ir tai, ką mes da­bar siū­lo­me, taip, yra ge­rų da­ly­kų, ku­riuos aš pats ga­lė­čiau pa­si­ra­šy­ti ir pri­tar­ti, kad kai ką rei­kia pa­tai­sy­ti Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos dar­be. Bet mes da­bar kal­ba­me apie ty­lų Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos po­li­ti­nį už­val­dy­mą. Mes tu­ri­me la­bai aiš­kią sky­ri­mo tvar­ką. Ko­le­ga ją kri­ti­kuo­ja, kad gal­būt ma­žiau tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų. Gal­būt. Pa­si­tar­ki­me, dėl to nie­kas tur­būt ne­tu­ri ko­kių nors prie­kaiš­tų, bet ne­su­ta­pa­tin­ki­me ta­ry­bos sky­ri­mo su Sei­mo ka­den­ci­ja, nes tai yra aiš­kus vie­nos val­dan­čio­sios dau­gu­mos va­lios pri­me­ti­mas. Da­bar, ka­da ka­den­ci­jos pa­si­kei­čia, vi­sa­da ži­nai, kad bus pa­skir­tas kaž­kas ki­tas, tu­rė­si gy­ven­ti su kaž­kuo, ku­rį bus pa­sky­rę ki­tų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai.

To­dėl, ma­no ma­ny­mu, mes tik­rai tu­rė­tu­me ši­uo atve­ju stab­tel­ti ir la­bai aiš­kiai įsi­klau­sy­ti, kai bu­vo siū­lo­ma, į pa­čių Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos dar­buo­to­jų at­sto­vų nuo­mo­nę, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų aso­cia­ci­jos nuo­mo­nę, taip pat ir tarp­tau­ti­nių tran­sliuo­to­jų iš­sa­ky­tas po­zi­ci­jas… ir tuo bū­du ras­ti tam tik­rą su­ta­ri­mą, o ne ban­dy­ti ke­lių bal­sų per­sva­ra pa­sa­ky­ti, kad, ži­no­te, mes da­bar pa­im­si­me val­džią ir vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją pa­da­ry­si­me vals­ty­bi­niu ar­ba val­dan­čių­jų tie­sų tran­sliuo­to­ju.

Mie­li ko­le­gos, mes, ku­rie vy­res­ni, jau gy­ve­no­me prie to­kios val­džios, ka­da bu­vo pa­sa­ko­ma žur­na­lis­tams, ką jie ga­li pa­sa­ky­ti, ko ne­ga­li (Re­pli­ka iš sa­lės: „Tai da­bar tas pats!“), ką jie tu­ri per­skai­ty­ti iš raš­te­lio, o ne at­ei­ti į si­tu­a­ci­ją, ka­da kiek­vie­nas vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas ga­li iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, pa­teik­da­mas fak­tus pa­sa­ky­ti ir sa­vo ko­men­ta­rus, kaip žur­na­lis­tui ar tam tik­rai vi­suo­me­nės gru­pei at­ro­do mū­sų pri­ima­mi spren­di­mai, mū­sų re­for­mos. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad, pri­ėmus da­bar­ti­nes iš­va­das, tai la­bai aiš­ku – rei­kia pri­im­ti įsta­ty­mus, ku­rie tas iš­va­das pa­tvir­tin­tų.

Jei­gu mes no­ri­me su­lauk­ti Lie­tu­vos žmo­nių su­pra­ti­no ir pri­ta­ri­mo, jei­gu mes no­ri­me, kad Lie­tu­va ne­bū­tų skal­bia­ma ir kri­ti­kuo­ja­ma tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, tai tu­ri­me šiuo atveju stab­tel­ti ir pa­sa­ky­ti: at­li­ko­me ty­ri­mą, svars­tė­me, tu­ri­me pa­kan­ka­mai me­džia­gos, pa­ban­dy­ki­me su­sės­ti su žur­na­lis­tų ben­druo­me­ne ir ras­ti tam tik­rus kom­pro­mi­si­nius taš­kus, o ne pir­ma kal­ki­me prie kry­žiaus, smer­ki­me ir po to sa­ky­ki­me, na, da­bar ten vos kvė­puo­jan­tys ban­dy­ki­te ką nors aiš­kin­ti. To­dėl aš kvie­čiu ne­pri­tar­ti pa­teik­toms ko­mi­si­jos iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jas bai­gė­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­ta 17 pa­siū­ly­mų dėl šio nu­ta­ri­mo. Pa­siū­ly­mus už­re­gist­ra­vo A. Ku­bi­lius ir ki­ti ko­le­gos. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę po­nią A. Ši­rins­kie­nę.

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Sta­tu­tas lei­džia pra­šy­ti bal­sa­vi­mo dar iki pa­siū­ly­mo svars­ty­mo. Mes no­rė­tu­me to­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti.

PIRMININKĖ. Taip, jū­sų va­lia tai da­ry­ti. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jei­gu ga­liu.

PIRMININKĖ. Pra­šom pa­tiks­lin­ti.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Yra Sta­tu­to straips­nis, kad svars­tant, da­bar ne­tu­ri­me po ran­ka, bet tuoj su­ras, kad svars­tant pro­jek­tą po dis­ku­si­jos, jei yra siū­ly­mas ap­si­spręs­ti, ar pri­im­ti­nas vi­sas pro­jek­tas, ar ne, iš kar­to bal­suo­ja­ma, jei­gu jis pa­lie­ka­mas to­liau svars­ty­ti, ta­da tik pra­de­da­mos svars­ty­ti pa­tai­sos. Jei­gu at­me­ta­mas, tuo ir bai­gia­si vi­sas svars­ty­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip, pa­si­ta­rę su ju­mis taip ir pa­da­ry­si­me. 151 straips­nio 8 da­lis. 7 da­lis. Jei­gu rei­ka­lau­ja Sei­mo na­rys… Čia 8 da­lis. Jei­gu Sei­mas ne­pri­ta­ria pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­teik­tam, da­ro­ma svars­ty­mo per­trau­ka. To­liau skai­tau: ati­tin­ka funk­ci­jas, da­ro­ma tvar­ka… Vis­kas? Jei­gu yra rei­ka­la­vi­mas, taip, jūs tei­sus, bal­sa­vi­mas dėl… (Bal­sai sa­lė­je) 7 punk­tas. 151 straips­nio 7 punk­tas. Po ben­dro­sios dis­ku­si­jos bal­suo­ja­ma, ar pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Mo­ty­vai. Ne­rei­kia?

Bal­suo­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti, ar pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­tvir­ti­nam įsta­ty­mo pro­jek­tui, o tai yra pa­teik­ta iš­va­da. Nu­ta­ri­mas. (Plo­ji­mai)

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. 115 Sei­mo na­rių: už – 56, prieš – 56, su­si­lai­kė 3. Ne­pri­tar­ta. Ir pa­gal 8 straips­nį, jei­gu Sei­mas ne­pri­ta­ria pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­teik­tam pro­jek­tui, da­ro­ma svars­ty­mo per­trau­ka Sei­mo po­sė­dy­je, ir pro­jek­tas ar­ba grą­ži­na­mas tam pa­čiam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, ar­ba Sei­mas ga­li pa­skir­ti ki­tą pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą.

An­driaus Ku­bi­liau, pra­šom į pa­gal­bą.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jūs ne­per­skai­tė­te iki ga­lo: dar ga­li­ma su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją re­da­guo­ti.

PIRMININKĖ. Taip, aš bū­čiau tai per­skai­čiu­si.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Mes ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją re­da­guo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ras­ti ir ki­tų žmo­nių ar­ba, jei­gu siū­lo­mas ki­tas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas… Ka­dan­gi čia dau­giau­sia bu­vo kal­ba­ma apie ta­ria­mai ne­skaid­rius fi­nan­sus ir taip to­liau, ge­riau­sias ko­mi­te­tas – Au­di­to ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs siū­lo­te Au­di­to ko­mi­te­tą. Ko­le­gos, ar mes ap­si­spren­džia­me skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą ar ko­mi­si­ją? Aiš­ku, ki­tą ko­mi­te­tą.

Ki­ti pa­siū­ly­mai. Au­di­to ko­mi­te­tas? (Bal­sai sa­lė­je: „Nė­ra.“) Su­teik­si­me žo­dį vi­siems. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš ma­nau, dėl ko­mi­te­to… Aš no­rė­jau re­pli­ką po bal­sa­vi­mo pa­sa­ky­ti. O ko­mi­te­tas ga­li bū­ti ir ki­tas. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas at­sa­kin­gas, to­dėl pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas tu­rė­tų bū­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

O re­pli­ką po bal­sa­vi­mo taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti ger­bia­mam G. Land­sber­giui.

PIRMININKĖ. Re­pli­kos po to.

P. GRAŽULIS (MSNG). Po to, ge­rai, bet aš pa­sa­ky­siu, po­nas Land­sber­gi, tau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra ki­tų pa­siū­ly­mų? Du pa­siū­ly­mai. Pir­mas pa­siū­ly­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas, ant­ra­sis pa­siū­ly­mas – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

Du pa­siū­ly­mai. Pir­mas pa­siū­ly­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas, ant­ras pa­siū­ly­mas – Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ko­le­gos, dė­me­sio! (Šur­mu­lys sa­lė­je) J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas ti­ria, at­skai­tin­gas, jam ata­skai­tas… Mes tam pa­čiam ko­mi­te­tui vėl pa­skir­si­me. Aš siū­lau pa­lai­ky­ti Au­di­to ko­mi­te­tą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. Bal­suo­jan­tys už spau­džia myg­tu­ką ir ma­no, kad Au­di­to ko­mi­te­tas, bal­suo­jan­tys prieš – Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už Au­di­to ko­mi­te­tą – 59, už Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tą – 62. Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ačiū, ko­le­gos.

Dir­ba­me to­liau. Pet­rai, ar jūs la­bai no­ri­te re­pli­kuo­ti?

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip, ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­tas…

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Svars­ty­mo me­tu G. Land­sber­gis pa­mi­nė­jo ma­no pa­var­dę. Ger­bia­mas Land­sber­gi, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, ne ma­ne Sei­mas pri­pa­ži­no ko­kiu nors te­ro­ris­tu, bet jus, pri­pa­ži­no jū­sų par­ti­ją te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja! Aš su­pran­tu, ko­dėl jūs gi­na­te ši­tą ži­niask­lai­dą, nes ši­ta te­ro­ris­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir už­val­dė ži­niask­lai­dą, fi­nan­suo­ja­mą iš Lie­tu­vos biu­dže­to! Čia nė­ra vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas, yra jū­sų ir D. Gry­baus­kai­tės tran­sliuo­to­jas! Šian­dien, jei­gu mes žiū­ri­me vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją, per dve­jus me­tus vals­tie­čiai ne­pa­da­rė jo­kio po­zi­ty­vaus žings­nio, dar­bo, spren­di­mo. Vis­ką ži­niask­lai­da ma­to tik ne­ga­ty­vio­mis for­mo­mis, jums tar­nau­ja, ne Lie­tu­vai tar­nau­ja! Ir rei­kia tai drą­siai pa­sa­ky­ti į akis ir tą sa­kau! (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­gos. Ar yra pa­siū­ly­mų dėl svars­ty­mo da­tos? Ta­da, kai Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­rengs ir ap­svars­tys Sei­mo nu­ta­ri­mą.

 

13.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl pa­dė­ties že­mės ūkio sek­to­riu­je atliki­mo ir pa­ve­di­mo šį ty­ri­mą at­lik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų komite­tui“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2771 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl pa­dė­ties že­mės ūkio sek­to­riu­je at­li­ki­mo ir pa­ve­di­mo šį ty­ri­mą at­lik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2771. Kvie­čiu B. Mar­kaus­ką pa­teik­ti. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes pra­šy­tu­me pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Frak­ci­jos var­du.

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­te pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju už pri­ta­ri­mą. Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą.

 

13.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 25 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1495 „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) povei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2805 (pateiki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-18 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 25 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1495 „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2805. Kvie­čiu po­nią A. Ši­rins­kie­nę. Pa­tei­ki­mas. Pra­šo­me.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar ta­da, kai svars­tė­me nu­ta­ri­mą dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos, da­lis iš jū­sų, ypač opo­zi­ci­jos at­sto­vai, kė­lė klau­si­mą, ko­dėl ko­mi­si­jos veik­la ap­si­ri­bo­ja 2016 me­tais, bet ne­ap­ima da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pio. Tai šiuo pa­siū­ly­mu bū­tent į tą klau­si­mą ir at­si­žvel­gia­ma, tai yra siū­lo­ma pra­tęs­ti ko­mi­si­jos veik­lą dėl 2018 me­tų, kad ga­lė­tų tir­ti 2017–2018 me­tų lai­ko­tar­pį, nes, kaip ži­no­te ir kaip jūs tuo me­tu tei­sin­gai pa­sakė­te, kai ku­rios vei­kos ga­li bū­ti tęs­ti­nės, tai yra per­si­kel­ti ir į šią ka­den­ci­ją.

An­tra ver­tus, jau šio­je ka­den­ci­jo­je ma­to­me tam tik­rus veiks­mus, ku­rie taip pat vi­suo­me­nė­je ke­lia pa­kan­ka­mai daug klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, vi­sai ne­se­niai mes tu­rė­jo­me si­tu­a­ci­ją su pen­si­jų fon­dais, kai krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tie­siog bu­vo pa­grįs­tas pen­si­jų fon­dų tei­si­nin­kų ar­gu­men­tais ir do­ku­men­tais. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad vis dėl­to pen­si­jų fon­dai per tar­pi­nin­kus fon­dus re­mia ir vie­nų ar ki­tų mo­kyk­lų sta­ty­bą.

Tai­gi klau­si­mų ky­la ir šiuo me­tu ly­giai taip pat ži­niask­lai­dai pa­vie­ši­nus VTEK’o si­tu­a­ci­ją, ir vė­liau pa­si­ro­džius tiems įra­šams, ku­rie yra pa­da­ry­ti, ky­la klau­si­mas, ar at­ski­ros ins­ti­tu­ci­jos ir ši­to­je ka­den­ci­jo­je ga­li pri­im­ti sa­va­ran­kiš­kus spren­di­mus, ar jos nė­ra vei­kia­mos po­li­ti­kų ir vei­kia­mos tais bū­dais, ku­rie nė­ra de­ra­mi Sei­mo na­rio elg­se­nai.

Ma­ny­čiau, kad į tuos vi­sus ky­lan­čius klau­si­mus ir ši­to­je ka­den­ci­jo­je taip pat tu­rė­tu­me tu­rė­ti ga­li­my­bę at­sa­ky­ti, ypač įver­tin­da­mi tai, kad at­lie­kant ty­ri­mą ga­li at­si­ras­ti veiks­mų, ku­rie vėl­gi pa­aiš­kės, kad per­den­gia ne tik anks­tes­nes, bet ir esa­mą ka­den­ci­ją. Siū­ly­čiau pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji – I. Ši­mo­ny­tė. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, ka­dan­gi jū­sų gar­bin­ga ko­mi­si­ja ti­ria, kaip in­te­re­sų gru­pės ga­li­mai da­rė ne­tei­sė­tą įta­ką ar po­vei­kį tei­sė­kū­ros pro­ce­sui, ir jūs da­bar siū­lo­te pra­tęs­ti ty­ri­mo lai­ko­tar­pį, aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs tir­si­te is­to­ri­ją, kaip du Sei­mo na­riai pa­siū­lė ­pre­ce­den­to neturintį pa­sau­lio mas­tu pa­siū­ly­mą, tai yra nu­ma­ty­ti, kad že­mė yra nu­dė­vi­mas il­ga­lai­kis tur­tas? Už tai Sei­mas bal­sa­vo, vė­liau ta pa­tai­sa kaž­kaip mįs­lin­gai iš Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo din­go. Ka­dan­gi tuo tik­rai bu­vo su­in­te­re­suo­ti stam­būs že­mės val­dy­to­jai, man la­bai įdo­mu, ar jūs į sa­vo in­te­re­sų lau­ką ši­tą is­to­ri­ją įtrauk­si­te? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jūs pui­kiai ži­no­te, kad ne pir­mi­nin­kas api­brė­žia ko­mi­si­jos ty­ri­mo ob­jek­tą – jį api­brė­žia ko­mi­si­ja in cor­po­re. Tik­rai la­bai kvie­čiu jū­sų frak­ci­ją pri­si­jung­ti prie ko­mi­si­jos vyk­do­mų ty­ri­mų, pa­ga­liau ka­da nors ap­si­spręs­ti ir de­le­guo­ti sa­vo na­rius.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, mes ne­se­niai Sei­me ma­tė­me pri­im­tą, ma­no su­pra­ti­mu, an­ti­kons­ti­tu­ci­nį spren­di­mą dėl at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių. Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas šian­dien ko­men­ta­vo, jog šiuo spren­di­mu at­lie­kų de­gi­ni­mo ver­slas pa­ro­dė tik­rą in­te­re­sų ga­lią, taip su­po­nuo­da­mas, jog iš tie­sų ver­slas da­rė įta­ką pri­imant to­kius spren­di­mus.

Ma­no klau­si­mas. Ar ne­pla­nuo­ja­te tir­ti, koks ir kaip ver­slas ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką to­kiems spren­di­mams?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs ži­no­te, kad ko­mi­si­jos veik­lą re­gu­liuo­ja Lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų įsta­ty­mas, ir jis nu­sta­to są­ly­gas, ka­da ir ko­kią in­for­ma­ci­ją apie ko­mi­si­jos vy­ku­sius po­sė­džius, ypač kai jie yra už­da­ri, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas tei­kia. Tie­siog mes dis­ku­ta­vo­me dėl ne­ma­žai ob­jek­tų, o ko­kie yra ob­jek­tai, kai mes ap­si­sprę­si­me, in­for­muo­si­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aki­vaiz­du, kad ko­mi­si­jos ty­ri­mo klau­si­mai yra su­for­mu­luo­ti itin pla­čiai ir abst­rak­čiai ir taip su­da­ro­mos prie­lai­dos tir­ti bet ką. Su­si­da­ro įspū­dis, kad vis dėl­to, kaip la­bai taik­liai šian­dien pro­fe­so­rius V. Sin­ke­vi­čius yra api­bū­di­nęs, ši kon­kre­ti ko­mi­si­ja yra vis dėl­to rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Ar jūs jau da­bar esa­te nu­ma­tę kon­kre­tų ra­tą as­me­nų, ku­riuos tir­si­te, ar tą da­ry­si­te ko­mi­si­jai dir­bant?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes kon­kre­tų as­me­nų ra­tą, ma­nau, ma­ty­si­me ta­da, kai iš tar­ny­bų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų gau­si­me me­džia­gą, dėl ku­rios esa­me klau­sę.

Dėl pa­ties nu­ta­ri­mo kon­kre­tu­mo ar klau­si­mų kon­kre­tu­mo, aš ma­nau, rei­kia skai­ty­ti ir pre­am­bu­lės da­lį. Ji ir da­bar yra tiks­li­na­ma ir pil­do­ma. Ten kon­kre­ti­kos jūs ne­ma­žai ra­si­te.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

E. GENTVILAS (LSF). Ko­mi­si­ja, ap­si­ė­mu­si tir­ti abst­rak­čius klau­si­mus, da­bar pa­pil­dy­da­ma 2017–2018 me­tais, for­mu­luo­ja la­bai kon­kre­čius da­ly­kus, ku­rie, be­je, ker­ta­si su ko­mi­si­jos už­duo­ti­mi. Ko­mi­si­jos pa­va­di­ni­mas skam­ba – dėl ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams. Da­bar iš to, kas siū­lo­ma tir­ti 2017–2018 me­tais, ga­li­ma su­pras­ti, kad jūs siū­lo­te tir­ti po­li­ti­kų įta­ką ins­ti­tu­ci­joms. Tai ne­patenka į pa­va­di­ni­mą. Tar­ki­me, po­li­ti­kų įta­ka Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, po­li­ti­kų įta­ka Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui. O ko­mi­si­jos už­duo­tis – tai tir­ti įta­ką po­li­ti­kams, tai at­virkš­čiai, on­triap, kaip že­mai­čiai sa­ko, jūs, kaip aukš­tai­čiai, tur­būt vis tiek su­pran­ta­te, kad on­triap reiš­kia ki­taip, at­virkš­čiai. Kaip čia su­pras­ti tas jū­sų už­ma­čias?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Šiuo at­ve­ju kal­ba­ma ne apie ins­ti­tu­ci­jas, o apie vals­ty­bės tar­nau­to­jus, ku­rie yra to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Jei­gu grįž­tu­me prie Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos si­tu­a­ci­jos, tai tuo­se įra­šuo­se ir liu­di­ji­muo­se, ku­rie yra vie­ši, vals­ty­bės tar­nau­to­jai la­bai aiš­kiai pa­sa­ko­ja apie tai, kie­no jie įta­ką ga­li­mai pa­ty­rė. Aš ma­ny­čiau, kad pa­va­di­ni­me yra aiš­kiai įra­šy­ta, kad yra ti­ria­ma įta­ka vals­ty­bės tar­nau­to­jams, nes vis dėl­to ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, kaip ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ko­le­gia­li, yra su­da­ry­ta iš tų as­me­nų, ku­rie yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si J. Džiu­ge­lis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ga, ma­no du trum­pi klau­si­mai. Pir­mas, ar ap­si­im­da­mi vis di­des­nį dar­bo krū­vį spė­si­te nor­ma­liai da­ry­ti dar­bus, ku­rie pri­klau­so? Ma­tau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das, kai klau­si, ar pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja, ar ne­pa­žeis­ta, 12 su­si­lai­kė, tarp jų ir jūs. Aš su­pran­tu, kad trūks­ta lai­ko nor­ma­liai pa­svars­ty­ti ir tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, ta­da su­si­lai­ko­ma.

Ant­ras ma­no trum­pas klau­si­mas, pra­tę­siant I. Ši­mo­ny­tės klau­si­mą. Aš klau­siu ne kaip ko­mi­si­jos, o jū­sų, kaip tei­si­nin­kės, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės, o jūs kaip ma­no­te, ar rei­kė­tų tir­ti dėl že­mės nu­si­dė­vė­ji­mo? Ar tai klau­si­mas, ku­rį ga­li­ma pa­dė­ti į pa­tį gi­liau­sią stal­čių? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Vi­sų pir­ma dėl tų bal­sa­vi­mų ir ko­mi­te­to su­si­lai­ky­mo. Ži­nau klau­si­mą, ku­rį jūs mi­ni­te, ten bu­vo to­kia si­tu­a­ci­ja, kad mū­sų ne­įti­ki­no nei pro­jek­tų ren­gė­jai, nei Tei­sės de­par­ta­men­tas, ku­ris pa­žė­rė la­bai daug kri­ti­kos dėl jū­sų mi­nė­to pro­jek­to. Ka­dan­gi ma­tė­me ir vie­nos, ir ki­tos pu­sės ar­gu­men­tus, bent jau dėl tos prie­žas­ties aš su­si­lai­kiau. Ko­dėl ten dar vos ne 12 ko­le­gų su­si­lai­kė, grei­čiau­siai jie ga­lė­tų at­sa­ky­ti, bet šiaip jau už sa­vo bal­sa­vi­mus Sei­me Sei­mo na­rys ne­ga­li bū­ti per­se­kio­ja­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Džiu­ge­lis. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius.

 J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, iš tie­sų di­di­na­te ko­mi­si­jos dar­bo ap­im­tis, ta­čiau ne­pail­gi­na­te ko­mi­si­jos dar­bo pa­bai­gos ter­mi­no. Ar su­spė­si­te ir gal­būt ga­lė­tu­mė­te iš tri­bū­nos vis­gi iš­sklai­dy­ti tas abe­jo­nes, kad ši ko­mi­si­ja ne­taps po­li­ti­niu įran­kiu su­si­do­ro­ti su opo­nen­tų kan­di­da­tais į Pre­zi­den­tus ir ne­trauk­si­te „skan­da­lin­gos“ in­for­ma­ci­jos iš stal­čiaus ki­tų me­tų ge­gu­žės pra­džio­je?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, kad mes sa­vo dar­bą pa­baig­si­me taip, kaip ir esa­me su­pla­na­vę, lai­ku.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ku­bi­lius. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Ag­ne, aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti taip la­bai drau­giš­kai. Ar tai, ką jūs siū­lo­te, nė­ra dar vie­nas sa­vų pa­si­kė­si­ni­mas į prem­je­rą S. Skver­ne­lį? Nes kai jūs pa­tei­kė­te da­tų iš­plė­ti­mą iki 2018 me­tų, kas ap­ima jau ir da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę, tai man na­tū­ra­liai ky­la, pa­vyz­džiui, du klau­si­mai. Ar jus tir­si­te, kas da­ro įta­ką prem­je­rui, kad jis pri­ta­rė „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ko­ge­ne­ra­ci­nių jė­gai­nių pro­jek­tų stab­dy­mui? Ar da­ro įta­ką „Dan­po­wer“, ar ko­kie nors, pa­vyz­džiui, Ast­ra­vo ša­li­nin­kai, ku­riems rei­kia, kad Lie­tu­va ne­tu­rė­tų sa­vo ge­ne­ra­ci­nių pa­jė­gu­mų?

Ir ant­ras klau­si­mas. Pa­vyz­džiui, ar jūs tir­si­te, ar nė­ra iš­li­kę ko­kių nors po­no V. Ba­ko tir­tų „Ro­sa­tom“ įta­kų ir da­bar­ti­nei val­džiai, nes val­džios pa­si­rin­ki­mas tos da­tos, ka­da bus pa­leis­ta Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė, iš tik­rų­jų ke­lia la­bai daug įta­ri­mų, kad to­kios įta­kos yra iš­li­ku­sios, nes nei ge­ne­ra­ci­nių pa­jė­gų nė­ra, nei yra pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl to­liau yra rū­pi­na­ma­si jung­ti­mi, jung­čių su Bal­ta­ru­si­ja…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …at­nau­ji­ni­mu? Ger­bia­ma Ag­ne, ga­li­te at­sa­ky­ti, kam jūs dir­ba­te?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, jūs skai­tė­te Lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų įsta­ty­mą ir ži­no­te, kaip yra for­mu­luo­ja­mos ko­mi­si­jos už­duo­tys ir kad ji­nai yra ko­le­gia­lus or­ga­nas. Tai tik dar kar­tą ga­lė­čiau pa­kvies­ti jū­sų frak­ci­ją, užuot skun­du­sis Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, kad pa­žei­di­nė­ja­ma pro­por­ci­nė sis­te­ma, vis dėl­to da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos dar­be ir pa­tiems tos pro­por­ci­nės sis­te­mos ne­iš­krai­py­ti, nes iš es­mės jūs da­bar bū­tent ne­da­ly­vau­da­mi ir kel­da­mi abe­jo­nes tik­rai ne­su­tei­kė­te ga­li­my­bės ko­mi­si­jai tu­rė­ti opo­zi­ci­jos pil­na­ver­tį at­sto­va­vi­mą, kaip ga­lė­tų bū­ti. O kad kai ku­riems žmo­nėms kar­tais pa­si­ro­do, kad kaž­kas kaž­ką puo­la, tai to­kių žmo­nių mes Sei­me tu­ri­me. Ką aš ga­liu ko­men­tuo­ti?

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi jū­sų įre­gist­ruo­ta­me pa­siū­ly­me yra kal­ba­ma apie krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl pen­si­jų fon­dų įta­kos, ka­dan­gi šį krei­pi­mą­si di­dži­ą­ja da­li­mi ra­šiau aš pa­ti, siū­lau, ty­ri­nė­ki­te jūs ką no­ri­te. Ma­no nuo­mo­ne, keis­tai at­ro­do jū­sų klau­si­mai, kaip mes tu­rė­tu­me pa­klaus­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ir ko­kiais ar­gu­men­tais rem­tis, kad vie­nų iš­sa­ko­mi ar­gu­men­tai yra ge­ri, ki­tų blo­gi. Kaž­ko­dėl ne­kves­tio­nuo­tos nei Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, nei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos iš­va­dos, ku­rio­mis mes rė­mė­mės, ta­čiau ki­tos pu­sės at­sto­va­vi­mas jums kaž­kaip at­ro­do ma­žiau lei­džia­mas pa­klaus­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Tai tie­siog kaip jū­sų klau­si­mo pa­pil­dy­mas, ka­dan­gi jūs vis tiek jau no­ri­te tą da­ly­ką ana­li­zuo­ti, tai siū­lau pa­pil­dy­ti ir iš­ana­li­zuo­ti ir jū­sų ko­le­gos S. Ja­ke­liū­no ap­si­spren­di­mą nu­ei­ti dar prieš Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui ap­si­spren­džiant, pri­im­ti ar ne­pri­im­ti nag­ri­nė­ti mū­sų krei­pi­mą­si, pa­pa­sa­ko­ti, ko­kia tu­rė­tų bū­ti pen­si­jų sis­te­ma, pa­do­va­no­ti sa­vo kny­gą ir ki­taip veik­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ge, kad pa­sa­kė­te, kad jūs pa­ti ra­šė­te. Tik­rai ma­nau, kad tu­rė­si­me ome­ny. Bet kai ma­no stu­den­tai at­neš­da­vo to­kio ly­gio pla­gia­tą, tai jiems bū­da­vo sun­ku ma­ne įti­kin­ti, kad jie pa­tys ra­šė, kai apie 80 % teks­to su­tam­pa su ki­tu ži­no­mu teks­tu. Tik­rai la­bai ap­mau­du, kad jūs, ra­šy­da­ma pa­ti tą teks­tą, ne­nu­ro­dė­te tik­rų­jų to teks­to au­to­rių, ga­lė­jo­te juos la­bai gar­bin­gai pa­ci­tuo­ti, su­dė­ti ka­bu­tes ir mes čia ta­da ne­dis­ku­tuo­tu­me, ar tas tek­tas yra su­si­jęs ar ne­su­si­jęs su kuo nors ki­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­si­mams lai­kas bai­gė­si. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. Už – M. Puido­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tie­sų man bai­su klau­sy­tis po­no A. Ku­bi­liaus de­ma­go­gi­jos, nes iš­ei­na taip, kad tai lai­ko­tar­pis per il­gas, tai lai­ko­tar­pis per trum­pas. Da­bar, kai lai­ko­tar­pis il­ges­nis ir tar­si ap­ima ir mū­sų val­dy­mą, tai tu­rė­tu­mė­te džiaug­tis, nes tai yra kaip ir de­mo­kra­tijos per­ga­lė. Jei­gu esa­me iš tie­sų de­mo­kra­tiška ša­lis, tai ga­li­mos stam­baus mas­to po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos at­ve­jus tir­ti yra vi­sų mū­sų pa­rei­ga. Dėl to aš kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti, nes to­kie da­ly­kai, ko­kie vy­ko Lie­tu­vo­je per tuos ke­lis de­šimt­me­čius, iš tie­sų ne­su­lau­kė pel­ny­to įver­ti­ni­mo ir dė­me­sio. Aš ma­nau, kad tiek žmo­nės, tiek po­li­ti­kai no­ri, kad vi­sa tai bū­tų iš­tir­ta, ir mes gau­tu­me aiš­kius at­sa­ky­mus. To­dėl kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ačiū jums už to­kią de­mo­kra­tiją. Aš ma­nau, kad lai­kas vis­ką su­dės ant „i“ rai­de­lių, nie­ko čia nau­jo nė­ra. Ma­tė­me ir gir­dė­jo­me daug. Jei­gu Sei­mas, ku­rio pa­rei­ga – pa­da­ry­ti mū­sų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mą ge­res­nį, už­si­i­ma vien tik ko­mi­si­jų su­da­ry­mu ir po­li­ti­ne ar­che­o­lo­gi­ja, tai, aiš­ku, Lie­tu­vos pi­lie­čių gy­ve­ni­mas nuo to nie­kaip ne­pa­ge­rės. Nei at­ly­gi­ni­mas di­dės, nei ki­tos iš­mo­kos, o žmo­nės lau­kia ši­to. Mū­sų tie Sei­mo rei­tin­gai bū­tent dėl to, kad mes to­kiomis ko­mi­si­jomis ir už­si­i­ma­me. Aiš­ku, aš su­pran­tu, ko­dėl jūs tai da­ro­te. Jūs ne­ga­li­te iš­te­sė­ti sa­vo pa­ža­dų, ką šne­kė­jo­te ei­da­mi į rin­ki­mus. Ir tam, kad kaž­kaip pa­si­tei­sin­tu­mė­te, tai ieš­ko­te prie­šų įvai­rio­se sri­ty­se, ir to­kiu bū­du pri­den­gia­te sa­vo ne­veik­lu­mą ar­ba sa­vo pa­ža­dų ne­te­sė­ji­mą, nes ža­dė­jo­te tai ki­sie­liaus upes, ma­nų kran­tus. De­ja, pa­si­ro­do, gy­ve­ni­mas rūs­tes­nis. Yra ki­to­kių iš­šū­kių: iš kai­ruo­liš­kos par­ti­jos ir iš kai­ruo­liš­kų pa­žiū­rų Lie­tu­vo­je per 28 me­tus ta­po­te ne­oli­be­ra­lios pa­krai­pos ei­li­ne par­ti­ja, ku­ri to­liau tur­tin­gus da­ro tur­tin­ges­nius, o tie, kas gy­ve­na iš ma­žų pa­ja­mų, gy­ve­na vis skur­džiau. Čia yra di­džiau­sia pro­ble­ma. To­dėl tų ko­mi­si­jų su­da­ry­mas ir įvai­rių pe­ri­odų įtrau­ki­mas yra aki­vaiz­dus pir­mi­nin­kės at­sa­ky­mas. Tai, kas nau­din­ga stam­biam ver­sli­nin­kui, žem­val­džiui, tai ši­to mes ne­tir­si­me. At­ei­ki­te, gal pa­siū­ly­si­te, bet mū­sų dau­giau ko­mi­si­jo­je, mes nu­bal­suo­si­me ki­taip. Kaip ga­li­ma pri­tar­ti to­kiam da­ly­kui? Tik­rai žmo­nių gy­ve­ni­mas nuo ši­to ne­pa­ge­rės, to­dėl bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Mie­lie­ji ko­le­gos, skel­biu bal­sa­vi­mą po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 27, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mums rei­kia nu­ma­ty­ti ko­mi­te­tą. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos? Pra­šom, po­nas V. Ba­kas. Jei tu­ri­te pa­siū­ly­mą, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su žval­gy­bų veik­los kon­tro­le, o pa­gal Sta­tu­tą tai pri­klau­so NSGK, siū­ly­čiau NSGK įtrauk­ti kaip pa­pil­do­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, nes ten pra­šo­ma pa­teik­ti vi­sų me­tų vi­są žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją, ne­iš­ski­riant nė vie­nos įstai­gos, VSD, AOTD, ki­taip ta­riant, iki šio lai­ko kas bu­vo tei­kia­ma, ko­kios pa­žy­mos prem­je­rui, Pre­zi­den­tei, Sei­mo Pir­mi­nin­kui, NSGK bus pa­teik­ta šiai ko­mi­si­jai, to­dėl NSGK tu­rė­tų taip pat svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš da­bar pa­si­žiū­rė­jau į do­ku­men­tus. Iš­ties ko­mi­te­to skir­ti ne­rei­kia, nes dar­bą at­lie­ka jau nu­sta­ty­ta ir mū­sų pa­tvir­tin­ta lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja to­kios su­dė­ties, ko­kią Sei­mas pa­tvir­ti­no, to­dėl ko­mi­te­to, at­si­pra­šau, skir­ti iš­ties ne­rei­kia.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me dar­bą to­liau. Dar­bo­tvarkės 1-19 klau­si­mas – Nr. XIIIP-2761.

A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš, tie­są sa­kant, ne­la­bai su­pra­tau jū­sų pro­ce­dū­ri­nės ving­ry­bės. Kas svars­tys, pa­vyz­džiui, reikš­min­gas J. Raz­mos pa­tai­sas dėl A. Ši­rins­kie­nės pa­tai­sų? Tos ko­mi­si­jos… Ką, pa­ti ko­mi­si­ja svars­tys?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo nu­ta­ri­mas bu­vo pri­im­tas ir mes su­da­rė­me lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Šiuo at­ve­ju yra pa­kei­ti­mas, pa­pil­dy­mas. Po­nia A. Ši­rins­kie­nė gal ga­li pa­ti pa­aiš­kin­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš vis dėl­to, ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, kaip mes ir bu­vo­me pa­grin­di­nis svars­tant tą nu­ta­ri­mą, ku­ris pri­im­tas. O iš tik­rų­jų tai, ką mi­nė­jo po­nas V. Ba­kas, jau yra ga­lio­jan­čia­me nu­ta­ri­me.

PIRMININKĖ. Tai da­bar ne­su­pran­tu ir vis dėl­to pra­šau po­nios A. Ši­rins­kie­nės pa­aiš­kin­ti, ar yra ta ko­mi­si­ja, ku­ri at­lie­ka dar­bą, ir ko gi jūs iš tik­rų­jų pra­šo­te? Ar ko­mi­te­tas tu­ri svars­ty­ti, ar ko­mi­si­ja? Rei­kia aiš­ku­mo Lie­tu­vos Sei­me.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­čiau iš­girs­ti, ko­kiu Sta­tu­to straips­niu re­mian­tis ko­mi­si­jai yra pa­ski­ria­mas nu­ta­ri­mo pro­jek­to svars­ty­mas, nes aš to­kio Sta­tu­to straips­nio, de­ja, bet ne­ži­nau. Mes tik­rai kaip ko­mi­si­ja ga­lė­si­me svars­ty­ti, jei­gu tu­rė­si­me tei­si­nį pa­grin­dą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kaip ge­rai, kai jūs kei­čia­te nuo­mo­nę. Ką tik link­sė­jo­te gal­vą sa­ky­da­ma, kad ty­ri­mo ko­mi­si­ja tu­ri at­lik­ti, o da­bar jūs sa­ko­te, kad ko­mi­te­tas, bet jū­sų va­lia tai da­ry­ti. Sei­mas ap­si­spren­džia. Ir pa­siū­ly­mas bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­kie ki­ti pa­siū­ly­mai?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Tu­ri­me la­bai ra­cio­na­lų.

PIRMININKĖ. Ra­cio­na­lų. Pra­šom. Ir V. Ba­ko pa­siū­ly­mą gir­dė­jo­me.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi mes čia ge­rą pus­die­nį svars­to­me A. Ši­rins­kie­nės dar­bo re­zul­ta­tus, tai aš siū­lau pri­im­ti ra­cio­na­lų spren­di­mą. Mes ga­li­me grei­tai pa­reng­ti spe­cia­lią Sta­tu­to pa­tai­są ir įre­gist­ruo­ti siū­ly­mą su­da­ry­ti nau­ją ko­mi­te­tą, ku­rį aš drįs­čiau pa­va­din­ti A. Ši­rins­kie­nės ko­mi­te­tu. Tai bū­tų vie­no as­mens ko­mi­te­tas ir vis­ką, ko rei­kia R. Kar­baus­kiui, mes į tą ko­mi­te­tą ati­duo­tu­me ir bū­tų ra­mu ir aiš­ku. Ta­da Sei­mas ga­lė­tų lais­vai svars­ty­ti ki­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos pro­ble­mas ir ne­bū­tų čia to­kios su­maiš­ties.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Jūs tu­ri­te pui­kų hu­mo­ro jaus­mą, bet dir­ba­me at­sa­kin­gai ir ra­miai. B. Ma­te­lis.

B. MATELIS (MSNG). Ka­dan­gi iš tie­sų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ti­ria, jau yra už­im­tas, taip pat ir Kul­tū­ros ko­mi­te­tas už­im­tas, jie ti­ria vi­są Lie­tu­vą, tai gal­būt čia ga­li­ma pa­siū­ly­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui iš­tir­ti?

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ne­iš­gir­do­me. Ko­kį ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. V. Ba­kas siū­lo, kad kaip pa­pil­do­mas bū­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mite­tas.

V. BAKAS (LVŽSF). Taip, kas dar yra la­bai svar­bu, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti po­nios A. Ši­rins­kie­nės pa­ro­dy­ti nuo­sta­tą, kur ga­li­ma ty­ri­mo ko­mi­si­jai klau­si­mus for­mu­luo­ti at­ga­li­ne da­ta. Tai, kas siū­lo­ma da­bar, yra nau­jas nu­ta­ri­mas su nau­ju ty­ri­mo ob­jek­tu ir nau­ju lai­ko­tar­piu. Tai nė­ra joks pa­pil­dy­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo pa­siū­ly­mų kaip pa­grin­di­nį skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą ar­ba Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je) O kaip pa­pil­do­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Bet pir­miau­sia ap­si­sprę­si­me dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Jei bal­suo­ja­te už, spau­džia­te myg­tu­ką „už“ ir pa­si­ren­ka­te Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, myg­tu­kas „prieš“ – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo… Tei­sės ir tei­sėt­var­kos… Na, ma­to­te, jū­sų hu­mo­ras ir ma­ne iš­ve­dė iš ga­li­my­bės… tiks­liai pa­sa­ky­ti. 63 Sei­mo na­riai… At­kur­ki­te bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. 36 – kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pa­grin­di­niu ski­ria­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas bu­vo pra­šy­tas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

Krei­piuo­si ir pra­šau pa­skelb­ti da­tą, ku­rią ga­lė­tu­me svars­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­te pa­siū­ly­ti da­tą, ar ta­da, kai… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me. Pra­šom bal­suo­ti, kad pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu skir­tu­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš – 21, su­si­lai­kė 20. Kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom pa­siū­ly­ti da­tą, ka­da pla­nuo­ja­me svars­ty­mą ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. Ar pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė po­nia A. Ši­rins­kie­nė no­ri pa­siū­ly­ti da­tą, ka­da svar­s­to­me, ar kas nors ki­tas no­ri? Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kiek pa­me­nu, tai Sei­mo nu­ta­ri­mai yra svars­to­mi sku­bos tvar­ka pa­gal Sta­tu­tą. Ma­nau, kad bū­tų re­a­lu svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį.

PIRMININKĖ. Tai ir pa­siū­ly­ki­te. Pra­šau?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ket­vir­ta­die­nis.

PIRMININKĖ. Ket­vir­ta­die­nį dar­bo­tvarkė fak­tiš­kai… Jūs ži­no­te, kad ket­vir­ta­die­nį yra opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė. Ar Sei­mas su­tik­tų?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ta­da ant­ra­die­nį.

PIRMININKĖ. Tai ir no­rė­jo­me iš­girs­ti, gra­žiai su­si­tar­ti, kad ki­tą ant­ra­die­nį bus svars­ty­mas. Ačiū.

Dar tu­ri­me 20 mi­nu­čių ry­ti­nio po­sė­džio. Vėl­gi kvie­čiu po­nią A. Ši­rins­kie­nę.

 

13.39 val.

Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2761 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2761. Pa­tei­ki­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš ku­rį lai­ką grą­ži­no­te ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis yra įre­gist­ruo­tas kaip pa­to­bu­lin­tas va­rian­tas ir dar kar­tą yra ban­do­ma, tie­siog pa­si­kei­tus is­to­ri­nėms ap­lin­ky­bėms, su­ma­žin­ti Kon­sti­tu­ci­jos I skir­sny­je, bet ne 1 straips­ny­je tai­ko­mą re­fe­ren­du­mo kar­te­lę. Ga­lė­čiau pri­min­ti, kad tuo lai­ko­tar­piu, kai Kon­sti­tu­ci­ja bu­vo pri­ima­ma, mes gy­ve­no­me, kai bu­vo vi­siš­kai ki­ta ge­o­po­li­ti­nė ir is­to­ri­nė si­tu­a­ci­ja, tad tas la­bai aukš­tos, prak­tiš­kai ne­per­žen­gia­mos kar­te­lės nu­sta­ty­mas tuo laik­me­čiu bu­vo pa­kan­ka­mai re­a­lus ir rei­ka­lin­gas. Kil­tų klau­si­mas, ar da­bar to­kia ne­pa­grįs­tai di­de­lė ap­sau­ga yra rei­ka­lin­ga, juo la­biau kad pa­ti Kon­sti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad dėl I skir­snio, iš­sky­rus 1 straips­nį, įsta­ty­mo lei­dė­jas ga­li ap­si­spręs­ti nu­ma­ty­da­mas kar­te­lės aukš­tį.

Tai­gi šiuo at­ve­ju yra siū­lo­ma kar­te­lė, ku­ri bū­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip dvie­jų penk­ta­da­lių pi­lie­čių. Ma­ny­ti­na, tik­rai yra pa­kan­ka­mai aukš­ta, kad bū­tų ap­sau­go­tos Kon­sti­tu­ci­jos I skir­sny­je sau­go­mos ver­ty­bės, ir kar­tu pa­kan­ka­mai ta, ku­ri bū­tų re­a­liai įvei­kia­ma ren­giant re­fe­ren­du­mą. Vi­si, ma­nau, pui­kiai ži­no­me, kad ar­tė­ja dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mas, ar­ba, tiks­liau, pi­lie­ty­bės iš­lai­ky­mo re­fe­ren­du­mas. Jis yra svar­bus la­bai di­de­lei da­liai Lie­tu­vos pi­lie­čių, tarp jų ypač tiems, ku­rie yra iš­vy­kę iš Lie­tu­vos ir mie­lai ne tik mo­ra­li­nį ar ver­ty­bi­nį ry­šį, ar kal­bi­nį ry­šį su Lie­tu­va iš­lai­ky­tų, bet iš­lai­ky­tų kar­tu ir tą sa­vo tei­si­nį ry­šį su vals­ty­be. Tie­siog kvie­čiu pri­tar­ti tei­kia­mam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, mes vi­si pui­kiai ži­no­me, jog ne­už­ten­ka Sei­mo spren­di­mo, dar rei­kia ir Pre­zi­den­tės spren­di­mo pa­si­ra­šy­ti įsta­ty­mą, kad jis įsi­ga­lio­tų. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar jūs dis­ku­ta­vo­te su pre­zi­den­tū­ra dėl šio įsta­ty­mo ir ar ži­no­te jų nuo­mo­nę, nes pa­na­šu, kad ga­li­me su­lauk­ti dar vie­no ve­to ir taip to­liau dis­kre­di­tuo­ti vi­są re­fe­ren­du­mo idė­ją? No­rė­jau pa­klaus­ti, ar dis­ku­ta­vo­te su pre­zi­den­tū­ra ir kaip ver­tin­tu­mė­te, jei­gu vis dė­to nu­spręs­tų ve­tuo­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ma­ny­čiau, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vie­nin­te­lis sub­jek­tas, ku­ris tu­ri tei­sę au­ten­tiš­kai aiš­kin­ti Kon­sti­tu­ci­ją, tai yra Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Ka­dan­gi ži­nau abe­jo­nes, ku­rias yra ir pa­vie­niai tei­si­nin­kai, ir kar­tu jū­sų ko­le­gos iš­reiš­kę dėl kar­te­lės kei­ti­mo ati­tik­ties ar ne­ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai, tai aš ma­nau, tik­rai, kaip mes ir pa­da­rė­me skelb­da­mi re­fe­ren­du­mą, taip ir šiuo at­ve­ju vos tik įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas, Sei­mas ati­tin­ka­mai re­a­guo­tų pa­duo­da­mas, t. y. re­gist­ruo­da­mas, nu­ta­ri­mą ir kreip­da­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl įver­ti­ni­mo. Kiek man pa­čiai te­ko gir­dė­ti kon­sti­tu­ci­nės tei­sės eks­per­tų nuo­mo­nių, tai vis dėl­to tuo at­ve­ju, ka­da yra vien­ti­sai kei­čia­ma I skir­snio kar­te­lė, jie to­kio pa­vo­jaus, Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo iš tik­rų­jų ne­ma­to.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si G. Skais­tė. A. Ar­mo­nai­tės ne­ma­tau. G. Skais­tė. Po to A. Sy­sas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Man įdo­mu, ko­dėl bu­vo at­si­sa­ky­ta prak­ti­kos, nei iki šiol bū­da­vo. Kai Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šo, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, iki šiol bū­da­vo, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas iki pa­tei­ki­mo ap­svars­to, ar, jų nuo­mo­ne, prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja. Tuo tar­pu, nors da­bar Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je yra įra­šy­ta, kad svars­ty­ti­na, ar toks reg­la­men­ta­vi­mas ne­ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ti­nas kaip iš­krei­pian­tis Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo re­fe­ren­du­mu stan­dar­tą ar pa­nei­gian­tis Kon­sti­tu­ci­jos ap­sau­gos es­mę, ta­čiau jū­sų ko­mi­te­tas ne­ma­tė rei­ka­lo ap­svars­ty­ti, ar prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja. Ka­dan­gi ko­mi­te­to dar­bo­tvarkes vis­gi su­da­ro­te jūs, tai ko­dėl da­bar vyks­ta toks pre­ce­den­tas, kad nors Tei­sės de­par­ta­men­tas ma­no, kad ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, jūs ne­ma­to­te rei­ka­lo ap­svars­ty­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Dėl tos prie­žas­ties, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­su­for­mu­la­vo prieš­ta­ra­vi­mo. Jis pa­tei­kė tik­tai svars­ty­mą. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te į Tei­sės de­par­ta­men­to tei­kia­mas for­mu­luo­tes, mes vie­ną iš pro­jek­tų, man at­ro­do, ry­toj taip pat svars­ty­si­me, tais at­ve­jais, ka­da Tei­sės de­par­ta­men­tas įžvel­gia aiš­kų prieš­ta­ra­vi­mą, jis tą prieš­ta­ra­vi­mą ir pa­ryš­kin­tu šrif­tu pa­ra­šo, ir la­bai aiš­kiai įvar­di­na, kad ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, bet ne­pa­tei­kia „svars­ty­ti­na“ ar ki­tų prie­lai­dų. Šiuo at­ve­ju, kaip ir ki­tais to­kiais at­ve­jais, kai yra iš­reiš­kia­mos tik­tai prie­lai­dos, pa­pras­tai ko­mi­te­tas prieš­ta­ra­vi­mo ne­svars­to, nes jis nė­ra su­for­mu­luo­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ka­dan­gi mes vi­sai ne­se­niai čia kal­bė­jo­me apie ko­mi­si­jas, man ki­lo klau­si­mas, ar ne­ver­tė­tų iš­tir­ti, ar 1992 me­tais ne­su­klai­din­ti rin­kė­jai, ku­rie nu­bal­sa­vo 56 %, kad bū­tų to­kie ter­mi­nai ir da­ly­viai? Jūs da­bar tei­kia­te siū­ly­mus, dėl ku­rių dau­ge­lis gin­či­ja­si, kon­sti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vai ir­gi tu­ri skir­tin­gas nuo­mo­nes, kad tai yra Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas, nes tam rei­kia pa­keis­ti tik to­kių pa­čių bal­sų. Ar ne­rei­kė­tų su­da­ry­ti ko­mi­si­jos, ku­ri iš­tir­tų, kas tu­rė­jo įta­kos pa­tei­ki­mui to­kių įsta­ty­mų pro­jek­tų, trum­pin­ti ir lai­ko­tar­pį, ir da­ly­vių, ku­rie bal­suo­tų už vie­ną ar ki­tą spren­di­mą?.. La­bai ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ma­tot, ko­le­ga, kai aš pa­si­klau­sau opo­zi­ci­jos ver­ti­ni­mų ir nuo­gąs­ta­vi­mų, kad Lie­tu­vo­je at­si­ras di­džiu­lė gru­pė iš­da­vi­kų, ku­rie gal­būt kaip nors nu­bal­suos ir pa­keis I skir­snio straips­nius, man per­ša­si nuo­mo­nė, kad opo­zi­ci­ja gal­būt pla­nuo­ja ko­kią nors ty­ri­mų ko­mi­si­ją ir ne­pa­si­ti­ki Lie­tu­vos žmo­nė­mis. Mes, Sei­mo dau­gu­ma, ma­nau, tik­rai pa­si­ti­ki­me Lie­tu­vos gy­ven­to­jais ir ži­no­me, kad su­ma­žin­ta kar­te­lė pa­da­rys re­fe­ren­du­mą dėl I skir­snio pa­kei­ti­mo re­a­lų, ta­čiau ji­nai sau­gu­mu ar ko­kiais ki­tais da­ly­kais jo­kiu bū­du ne­ri­zi­kuo­ja, nes tik­rai sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kad at­si­ras­tų dau­giau kaip pu­sė da­ly­va­vu­sių­jų re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip du penk­ta­da­liai pi­lie­čių, ku­rie su­gal­vo­tų, ne­ži­nau, sos­ti­ne Reik­ja­vi­ką pa­skelb­ti. Sun­kiai įsi­vaiz­duo­ti­na si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, vis dėl­to 1992 me­tais už Kon­sti­tu­ci­ją bal­sa­vo dau­giau nei 56 % vi­sų rin­kė­jų tuo me­tu ir tuo me­tu jų bu­vo daug dau­giau. Tuo me­tu bu­vo 2 mln. 549 tūkst. 952 rin­kė­jai, tai­gi apie pus­an­tro mi­li­jo­no žmo­nių bal­sa­vo už šios Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mą.

Da­bar jūs siū­lo­te, kad bū­tų ga­li­ma keis­ti vi­są I skir­snį dviem penk­ta­da­liais bal­sų nuo vi­sų rin­kė­jų, va­di­na­si, bus daug ma­žes­nis… Sa­ko­te, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­su­for­mu­la­vo. Ką reiš­kia ne­su­for­mu­la­vo, kai Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ko, kad taip pa­nei­gia­ma Kon­sti­tu­ci­jos ap­sau­gos es­mė, kad ši­to­kios for­mu­luo­tės? Ką gi jūs taip no­rė­tu­mė­te keis­ti?

PIRMININKĖ. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ar ne­pa­tin­ka 3 straips­nio nuo­sta­ta, kad nie­kas ne­ga­li var­žy­ti tau­tos ir ri­bo­ti su­ve­re­ni­te­to? Tau­ta ir…

PIRMININKĖ. Lai­kas, Ju­liau!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …kiek­vie­nas pi­lie­tis tu­ri tei­sę prie­šin­tis bet kam, kas prie­var­ta kė­si­na­si į vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bę, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, kon­sti­tu­ci­nę san­tvar­ką.

PIRMININKĖ. Ne­pik­tnau­džiau­ki­te, ko­le­ga!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ku­rie straips­niai nu­si­pel­nė to­kios jū­sų ne­ma­lo­nės, kad juos rei­kė­tų dviem penk­ta­da­liais keis­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš iš tik­rų­jų ne­la­bai su­pra­tau jū­sų tei­si­nę lo­gi­ką, nes jei va­do­vau­tu­mės ta lo­gi­ka, kiek Lie­tu­vos pi­lie­čių bal­sa­vo už Kon­sti­tu­ci­ją, mes jo­kios Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos ne­ga­lė­tu­me pri­im­ti. Va­di­na­si, tos pa­tai­sos, ku­rios at­si­ra­do nuo 1992 me­tų, vi­sos yra ne­tei­sė­tos, nes bal­sa­vo ma­žiau žmo­nių, nei bal­sa­vo jas pri­imant, Kon­sti­tu­ci­jos teks­tą. Tik­rai tei­si­nės lo­gi­kos pras­me aš ne­la­bai ga­lė­čiau ką ko­men­tuo­ti, nes re­a­ly­bė yra to­kia, kad Kon­sti­tu­ci­ja nu­ma­to ga­li­my­bę įsta­ty­mo lei­dė­jui nu­sta­ty­ti re­fe­ren­du­mo kar­te­lę ir įsta­ty­mo lei­dė­jas tuo nau­do­ja­si. Kon­sti­tu­ci­jos teks­te ne­pa­sa­koma, koks tu­ri bū­ti san­ty­kis da­bar rin­kė­jų su tuo san­ty­kiu, ku­ris bu­vo pri­imant Kon­sti­tu­ci­jos teks­tą. Kas ren­gė Kon­sti­tu­ci­jos teks­tą, jį ga­lė­jo pa­reng­ti ki­taip, bet da­bar jis yra toks, koks yra, de fac­to yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. E. Pu­pi­nis. Pra­šau klaus­ti.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs jau daug pa­da­rė­te, kad idė­ja dėl re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės bū­tų taip de­val­vuo­ta. Iš tik­rų­jų net tie žmo­nės, ku­rie kaž­ka­da pri­ta­rė re­fe­ren­du­mui ir pa­lai­ky­tų, da­bar jau abe­jo­ja, nes jau­čia di­džiu­lį spau­di­mą, ne­va žmo­nės ne­tu­ri nuo­mo­nės, tik val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­ri nuo­mo­nę.

Bet klau­si­mas ki­tas. De­par­ta­men­tas taip pat reiš­kia abe­jo­nę dėl kon­sti­tu­cin­gu­mo, bet ir pa­ti Pre­zi­den­tė pa­si­sa­ko, kad tur­būt teks ve­tuo­ti, nes prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Kaip jūs elg­si­tės? Ar vėl sa­vo val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą kvie­si­te at­mes­ti Pre­zi­den­tės ve­to? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­ga, dėl re­fe­ren­du­mo idė­jos de­val­va­vi­mo, tai aš ma­nau, kad opo­zi­ci­ja šiuo at­ve­ju… bet, de­ja, nuo rug­pjū­čio mė­ne­sio, ne­ži­nau, kas at­si­ti­ko jums, nes anks­čiau re­fe­ren­du­mo idė­ja tik­rai su­­lau­kė la­bai pla­taus pa­lai­ky­mo, la­bai sis­te­min­gai tą re­fe­ren­du­mo idė­ją ban­do de­val­vuo­ti ir ban­do ją vi­saip dis­kre­di­tuo­ti. Bet aš kaž­kaip ma­nau, kad mes vis dėl­to su­si­im­si­me ir tą ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos žmo­nė­mis ir no­rą jiems pa­dė­ti iš­lai­ky­ti tą tei­si­nį ry­šį su vals­ty­be, ne tik ma­no mi­nė­tą mo­ra­li­nį ar ko­kį ki­to­kį, vis dėl­to ne tik de­kla­ruo­si­me, bet ir re­a­li­zuo­si­me. Dėl tos prie­žas­ties tik­rai siū­lau pri­tar­ti pro­jek­tui. Re­fe­ren­du­mas, ma­nau, vis tiek įvyks, o ko­kia for­ma ir ko­ks bus re­zul­ta­tas, tai, be abe­jo, pri­klau­sys nuo Lie­tu­vos žmo­nių ir jų ap­si­spren­di­mo.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Po­nia pra­ne­šė­ja, jūs čia kar­to­ja­te ir kar­to­ja­te, kad pa­si­ti­ki­te Lie­tu­vos žmo­nė­mis. Ta­čiau, kuo la­biau jūs tai kar­to­ja­te, tuo la­biau tai skam­ba kaip de­ma­go­gi­ja. Jei­gu jūs iš tik­rų­jų pa­si­ti­kė­tu­mė­te Lie­tu­vos žmo­nė­mis, tai jūs tie­siog ei­tu­mė­te į re­fe­ren­du­mą pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią Kon­sti­tu­ci­ją, pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, aukš­tai iš­kė­lę gal­vas, kel­tu­mė­te klau­si­mą, kad žmo­nės bal­suo­tų, žmo­nės, ku­riais jūs esą pa­si­ti­ki­te, at­ei­tų pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią Kon­sti­tu­ci­ją ir bal­suo­tų. Jei­gu iš tik­rų­jų žmo­nėms tai bū­tų svar­bu, žmo­nės pri­im­tų to­kį spren­di­mą, koks jiems at­ro­do svar­bus, o ne to­kį, ko­kį jūs ban­do­te pra­stum­ti sa­vo be­ga­li­niais ban­dy­mais ir laks­ty­mais, pa­niš­kai kei­čiant Kon­sti­tu­ci­ją, kad tik ta kar­te­lė pažemė­tų ir kad tik jū­sų no­ri­mas spren­di­mas bū­tų pra­stum­tas. Ko­dėl jūs taip da­ro­te? Juk jūs pa­si­ti­ki­te žmo­nė­mis, ar ne?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ma­to­te, ko­le­ga, ka­dan­gi mes pa­si­ti­ki­me žmo­nė­mis, tai mes pa­siū­lė­me kom­plek­są įvai­rių prie­mo­nių, ku­rios įga­lin­tų Lie­tu­vos žmo­nes ak­ty­viau da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me. Vie­nas da­ly­kas, at­si­ra­do dvie­jų die­nų re­fe­ren­du­mas, ku­ris vėl opo­zi­ci­jai kaž­ko­dėl ne­ti­ko. Ki­tas da­ly­kas, at­si­ra­do pa­pil­do­mų bal­sa­vi­mo vie­tų už­sie­ny­je, dėl ku­rių mes ir­gi, man at­ro­do, dar ne­pri­ėmė­me ga­lu­ti­nio spren­di­mo. Tai yra kom­plek­sas prie­mo­nių, ku­rios tik­rai žmo­nėms tu­rė­tų pa­dė­ti, ypač kal­bant apie pa­pil­do­mas bal­sa­vi­mo vie­tas už­sie­ny­je, tai ir tiems, ku­rie yra emig­ra­vę, kuo ge­riau pa­dė­tų at­skleis­ti sa­vo bal­są. Ar yra tiks­lin­ga lai­ky­ti to­kią aukš­tą kar­te­lę I skir­sny­je, ma­nau, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pui­kiau­siai mums at­sa­kys, ar čia mes da­ro­me to­kią in­ter­ven­ci­ją, ku­ri kon­sti­tu­ciš­kai jau nė­ra leis­ti­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į dau­ge­lį ko­le­gų klau­si­mų. Už – A. Vin­kus. At­si­pra­šau, mo­ty­vai.

A. VINKUS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, nei sie­nos, nei at­stu­mas ne­tu­ri pras­mės lais­vam žmo­nių ju­dė­ji­mui. Ta­čiau aš, kaip ir jūs, esu įsi­ti­ki­nęs, kad vi­siš­kai ne­svar­bu, ku­ria­me pa­sau­lio kraš­te gy­ven­tų ir dirb­tų mū­sų tau­tie­čiai, vi­si esa­me tos pa­čios Lie­tu­vos vai­kai ir pri­va­lo­me bran­gin­ti sa­vo tė­vy­nę, bran­gin­ti tuos žmo­nes, ku­rie gy­ve­na čia ir už Lie­tu­vos ri­bų.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad Pa­sau­lio Lie­tu­vių Ben­druo­me­nė pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos (aš jau vie­ną sy­kį kar­to­jau) va­do­vų bei jos po­li­ti­kų šiuo me­tu da­ro­miems žings­niams iš­spręs­ti pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo pro­ble­mą bei sie­kiant jiems su­da­ry­ti re­a­lias są­ly­gas. No­rint įvyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­jos straips­nio pa­kei­ti­mą, rei­kia su­rink­ti 1 mln. 300 Lie­tu­vos pi­lie­čių bal­sų. Už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių bei tu­rin­čių bal­sa­vi­mo tei­sę Lie­tu­vos pi­lie­čių yra tik 300 tūkst., to­dėl dau­giau ne­gu 1 mln. bal­sų už­sie­ny­je už rei­kės Lie­tu­vo­je, ne­pa­kei­tus re­fe­ren­du­mo kar­te­lės, ne­ma­to­me dau­giau ne­gu 1 mln. bal­sų už… Ir ne­pa­kei­tus re­fe­ren­du­mo kar­te­lės, ne­ma­to­me ga­li­my­bės re­fe­ren­du­mui įvyk­ti. D. Hen­ke sa­vo raš­te ra­šė, kad dau­gy­bi­nę pi­lie­ty­bę Lie­tu­vo­je tu­ri jau per 25 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, nes tūks­tan­čiams ji jau se­niai su­teik­ta pa­gal ga­lio­jan­tį da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą ir ja­me esa­mas iš­var­din­tas iš­im­tis. Bū­tų ga­li­ma tą pa­čią prak­ti­ką pa­nau­do­ti, ku­ri jau se­niai tai­ko­ma, kal­bant apie jų pa­rei­gas, rin­ki­mų tei­sę, tar­na­vi­mą ka­riuo­me­nė­je, mo­kes­čių mo­kė­ji­mą. Tai ne nau­jas reiš­ki­nys Lie­tu­vo­je.

Dau­gelis pa­sau­lio ša­lių dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mą re­gu­liuo­ja lanks­čiau ir ga­li re­a­guo­ti į nau­jai su­si­klos­čiu­sias ap­lin­ky­bes. Kai mes vi­si re­fe­ren­du­me bal­sa­vo­me už da­bar­ti­nę Kon­sti­tu­ci­ją, ne­įsi­vaiz­da­vo­me, kad šiuo­lai­ki­nė…

PIRMININKĖ. Jau lai­kas.

A. VINKUS (LSDDF). Bū­tent šios ap­lin­ky­bės ver­čia mus gal­vo­ti, kaip iš­sau­go­ti iš­vy­ku­sių tau­tie­čių ry­šį su tė­vy­ne, kaip iš­sau­go­ti jų pi­lie­ty­bę.

PIRMININKĖ. Ačiū, lai­kas.

A. VINKUS (LSDDF). Tai ne tik kon­sti­tu­ci­nis klau­si­mas, bet vi­sų pir­ma mū­sų tau­tos iš­li­ki­mo klau­si­mas. To­dėl pa­si­sa­kau už įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios tar­nau­ja šiam kil­niam tiks­lui. Bai­giu, re­fe­ren­du­mas ir yra kon­sti­tu­ci­nis ke­lias gi­mi­mu iš­sau­go­ti ki­tą pi­lie­ty­bę. Te­gul tau­ta ir spręs. Leis­ki­me jai nu­spręs­ti. Agi­tuo­ju bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes vi­si su­ta­ria­me, kad ta dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė rei­ka­lin­ga ir rei­kia kuo grei­čiau už­tik­rin­ti to­kią ga­li­my­bę žmo­nėms tu­rė­ti. Pa­si­rink­ti. Vis dėl­to at­ro­do la­bai keis­ta val­dan­čio­sios dau­gu­mos po­zi­ci­ja ig­no­ruo­ti Pre­zi­den­tės nuo­mo­nę ir to­kiu bū­du iš­reikš­ti ne­pa­gar­bą Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jai. Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas aiš­kiai pa­sa­kė, kad šias įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo nuo­sta­tas Pre­zi­den­tė ve­tuos, bet gąs­di­na dar la­biau tai, kad mes ku­ria­me la­bai pa­vo­jin­gą pre­ce­den­tą ir at­ei­ty­je pažemin­ti Kon­sti­tu­ci­jos ap­sau­gos kar­te­lę, nu­leis­ti ją dar že­miau. Da­bar nu­lei­do­me iki dvie­jų penk­ta­da­lių, kas truk­dys vė­liau nu­leis­ti iki vie­no penk­ta­da­lio.

Ir pa­bai­goje. Mes šian­dien iš­gir­do­me, kad tai yra pa­grin­di­nė prie­mo­nė pa­siek­ti tiks­lą, tai yra įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Aš la­bai rim­tai no­riu pa­klaus­ti val­dan­čio­sios dau­gu­mos, tai koks jū­sų pla­nas B, jei Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas vis dėl­to pa­sa­kys, kad šis spren­di­mas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai? Ką jūs da­ry­si­te tuo me­tu? At­šauk­si­te re­fe­ren­du­mą, iš nau­jo siū­ly­si­te dar vie­ną, ki­tą kar­te­lę da­ry­ti? Ką jūs to­liau da­ry­si­te? Juk to­kiais spren­di­mais mes pa­laips­niui dis­kre­di­tuo­ja­me vi­są re­fe­ren­du­mo ir dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės idė­ją. Kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom, ko­le­gos, ap­si­spręs­ti dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 33, su­si­lai­kė 14. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Po­nia A. Ši­rins­kie­nė. Prašom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi čia ki­lo ir kon­sti­tu­ci­nių įvai­rių klau­si­mų ir gin­čų, aš tik ga­lė­čiau pri­min­ti, kad vie­ną iš kar­te­lės pro­jek­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė kaip pa­grin­di­nis, siū­ly­čiau ko­mi­te­tą pa­skir­ti pa­grin­di­niu ir da­bar. An­tra ver­tus, yra nau­ja re­dak­ci­ja Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo, ku­ris jau yra kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, tai vėl­gi pa­pras­tai Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas nag­ri­nė­ja.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mui, ar bal­suo­ja­me? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, kad kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­tetas? Nors Re­fe­ren­du­mo pa­gal Sta­tu­tą yra įra­šy­tas į Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą, tai at­leis­ki­te, ger­bia­mie­ji, aš ta­da pra­šau bal­suo­ti ir ta­da ati­tik­si­me Sta­tu­tą, nes po­nios A. Ši­rins­kie­nės pra­šy­mas bū­tų ne­sta­tu­ti­nis. Bet Sei­mas ap­si­spren­džia. (Bal­sai sa­lė­je)

Pa­grin­di­nis ar pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas nu­spren­džia Sei­mas. Šiuo at­ve­ju, ko­le­gos, mes siū­lo­me, kad pa­gal Sta­tu­tą re­fe­ren­du­mo klau­si­mus svars­ty­tų tas ko­mi­te­tas, ku­riam pa­gal nu­ma­ty­tas funk­ci­jas ir yra pri­skir­ta, tai yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Pa­pil­do. Ar ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad… Po­nia A. Ši­rins­kie­nė ne­be­rei­ka­lau­ja ar rei­ka­lau­ja bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bet Sta­tu­tą pa­žeis­ti, aš ma­nau, ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne­no­rė­tų su­tik­ti. To­dėl ir bu­vo Sek­re­to­ria­to pa­siū­ly­mas ir įra­šy­ta re­mian­tis Sta­tu­tu, kaip pa­grin­di­nį įra­šy­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tik pri­me­nu, kad Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas yra kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų są­ra­še. Tai yra vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas, pa­pras­tai dėl kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­na Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Da­bar yra ly­giai to­kia pa­ti si­tu­a­ci­ja su Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, kur jums pa­tin­ka ar ne, bet mes, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, jau svars­to­me ir tą pro­jek­tą tvar­ko­me. Tai aš ne­su­pran­tu, ko­dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas tu­rė­tų nag­ri­nė­ti pa­tai­sas, kai nau­ja re­dak­ci­ja to įsta­ty­mo pro­jek­to yra pa­grin­di­nis mū­sų ko­mi­te­tas…

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. La­bai įdo­miai skam­ba: ar bal­suo­ja­me taip, kaip prie­šin­gai sa­koma Sta­tu­te? Po­sė­džio pir­mi­nin­kas net bal­suo­ti ne­tu­rė­tų teik­ti to­kio klau­si­mo. Tai vie­nas ar­gu­men­tas. Ant­ras ar­gu­men­tas: mes da­bar nag­ri­nė­ja­me ne kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tą, o pa­pras­to. Tre­čias ar­gu­men­tas: net­gi tas nau­jos re­dak­ci­jos Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas, ku­ris pa­teik­tas, yra pa­teik­tas kaip pa­pras­tas įsta­ty­mas, o ne kaip kon­sti­tu­ci­nis, nors jis yra įra­šy­tas į Kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų są­ra­šą. Va­di­na­si, nuo pa­tei­ki­mo sta­di­jos tu­ri pra­si­dė­ti kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas, tiks­liau, nuo įre­gist­ra­vi­mo sta­di­jos, jis tu­ri bū­ti įre­gist­ruo­tas kaip kon­sti­tu­ci­nis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl ve­di­mo tvar­kos – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, yra 14 val. 1 min. Po­sė­dis bai­gė­si. Aš ma­nau, lai­kas tą kon­sta­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Iš­sprę­si­me…

E. GENTVILAS (LSF). Jo­kio spren­di­mo kol kas nė­ra pra­tęs­ti. Aš siū­lau skelbti, kad po­sė­dis baig­tas.

PIRMININKĖ. Ne­siū­lo­me baig­ti, rei­kia pa­baig­ti svars­ty­ti šį klau­si­mą pa­ski­riant ko­mi­te­tą. Kol pa­skir­si­me, pra­šau Sei­mo leis­ti pra­tęs­ti. Ma­nau, kad su­tar­si­me, nes be ko­mi­te­to… (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me, kad pra­tęs­tu­me 5 mi­nu­tes, kol nu­sprę­si­me… na, ne­sa­kau lai­ko, kol nu­sprę­si­me, ko­kį ko­mi­te­tą pa­skir­ti pa­grin­di­niu.

Be­je, Sei­mas ką tik iš­gir­do J. Sa­ba­taus­ką, ir aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, ma­nau, kad ga­li­ma ap­si­spręs­ti tik dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, jei­gu jo rei­ka­lau­ja po­nia A. Ši­rins­kie­nė. Pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ačiū, ko­le­gos.

O da­bar po­sė­dis ne­baig­tas, nes mes ei­si­me at­lik­ti slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą. To­dėl kvie­čiu ko­mi­si­ją ir dar kar­tą ją įvar­di­nu: R. An­dri­kis, L. Bal­sys, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, Z. Je­din­s­kis, A. Mal­dei­kie­nė, A. Strel­čiū­nas, A. Ši­mas. Pra­de­da­me slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą, ku­rią nu­ma­to­me baig­ti 14 val. 20 min.

Ka­dan­gi bu­vo klau­si­mas ir po­sė­dis ne­pa­si­bai­gęs, dėl pro­to­ko­lo sa­kau, kad ne­spė­ti ap­svar­s­ty­ti ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mai 1-17, 1-20 ir 1-21 bus svars­to­mi po ap­lin­kos mi­nist­ro at­sa­ky­mų į klau­si­mus. Tai bū­tų nuo 15 val. 30 min. Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl par­la­men­ti­nio ty­ri­mo, gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mas ir pro­to­ko­li­nis, jei­gu jo rei­kės.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (R. ŽEMAITAITIS, TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, bai­gia­me ry­ti­nį po­sė­dį. Pra­šom re­gist­ruo­tis. Ne­rei­kės re­gist­ruo­tis. Bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.