LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 6241, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 IR 7711 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2861

 

2023-11-15 Nr. 102-P-56

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo komiteto pirmininkė Irena Haase, nariai: Arvydą Anušauską pavaduojantis Bronislovas Matelis,  Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Marius Matijošaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Teisingumo ministerijos viceministrė Gabija Grigaitė – Daugirdė,  Teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės vyresnioji patarėja Aurelija Pauliukaitė, Teisinių paslaugų politikos grupės vyresnysis patarėjas Artūras Remeikis, Lietuvos antstolių rūmų pirmininkas Irmantas Gaidelis, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Privatinės teisė skyriaus patarėja Milda Masteikienė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus patarėja Eglė Drėgvaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-06-09

5

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 5 straipsniu keičiamo Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalyje, nustatant antstolio vykdymo veiksmų vietą, teikiama nuoroda į Civilinio proceso kodekso 591 straipsnį. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 591 straipsnis turi dvi struktūrines dalis ir pirmoje šio straipsnio dalyje yra reglamentuojamas atvejis kuomet pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto 5 straipsniu keičiamo Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalyje teikiama nuoroda į Civilinio proceso kodekso 591 straipsnį neturėtų būti patikslinta, nurodant šio straipsnio 1 dalį.

Pritarti

Atsižvelgiant į pastaboje išdėstytus argumentus, projektu keičiamo Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 5 dalyje tikslinga išdėstyti taip:

4. 5. Antstolis vykdymo veiksmus atlieka savo veiklos teritorijoje. Jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio veiklos teritorijoje, išskyrus šio Kodekso 591 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį, antstolis persiunčia vykdomąjį dokumentą išieškotojo rašte nurodytam antstoliui, o kai išieškotojas nenurodo kito antstolio, vykdomąjį dokumentą grąžina išieškotojui.“

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-06-09

43

5

 

2. Vadovaujantis projekto 43 straipsnio 1 dalimi, projekto 15 ir 30 straipsniuose dėstomos keičiamo Civilinio proceso kodekso 626 ir 689 straipsnių nuostatos įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai svarstytina, ar neturėtų būti atitinkamai tikslinama projekto 43 straipsnio 4 dalis, nustatant, kad minėtų Civilinio proceso kodekso 626 ir 689 straipsnių nuostatų įgyvendinamieji teisės aktai turėtų būti priimami iki šių nuostatų įsigaliojimo.

Pritarti

Civilinio proceso kodekso 626 ir 689 straipsnių nuostatų įgyvendinamųjų  teisės aktų priėmimą reglamentuoti 43 straipsnio 5 dalyje.

 

 

 

3.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė

 

1

 

 

            Tikslintinas juridinės technikos netikslumas projekto 1 straipsnyje. Kadangi iš CPK 82 straipsnio 1 dalies braukiamos „sprendimų vykdymo išlaidos“, turėtų būti keičiamas ir 82 straipsnio pavadinimas ir CPK projekto 1 straipsnis turėtų būti iš dviejų dalių.

Pritarti

Projekto 1 straipsnis dėstytinas taip:

1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 82 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„82 straipsnis. Žyminio mokesčio, sprendimų vykdymo išlaidų ir teismo baudų indeksavimas“.

2. Pakeisti 82 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šiame Kodekse nustatytą žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.

4.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė

 

43

1, 2, 5,

6

 

            Kadangi  iki įstatymo įsigaliojimo reikia parengti įgyvendinamuosius teisės aktus, o svarstymas Seime užsitęsė, siūlytina atidėti  įsigaliojimą iki 2024 m. balandžio 1 d.

            CPK 626 ir 689 straipsnių įgyvendinimui reikia parengti ne tik įgyvendinamuosius teisės aktus, bet taip pat ir Registrų centrui reikia sukurti tam tikrą IT sprendimą, užtikrinantį Turto arešto aktų registro duomenų migraciją, todėl šių straipsnių įsigaliojimą siūlytina numatyti nuo 2024 m. liepos 3 d. (liepos 1 yra pirmadienis, įsigaliojimą numačius liepos 3 d.,  duomenų migracijos nereiktų atlikti savaitgalį).

            Kadangi reikės ne tik pakeisti TAAR nuostatus, bet taip pat numatyti veiksmų planą, ką kuri institucija turi atlikti, šis teisės aktas turi būti patvirtintas anksčiau, po jo patvirtinimo institucijoms būtų suteikiamas 3 mėn. terminas plane nurodytiems veiksmams atlikti.

 

 

 

 

 

Pritarti

43 straipsnį tikslinga išdėstyti taip:

„43 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.    Šis įstatymas, išskyrus 1, 5, 8, 10, 11 straipsnius, 12 straipsnio 1 dalį, 15, 19, 22, 25, 30, 38, 39 straipsnius ir šio straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalis, įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

2.    Šio įstatymo 15 ir 30 straipsniai įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

3.    Šio įstatymo 5 ir 22 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

4.    Šio įstatymo 1, 8, 10, 11 straipsniai, 12 straipsnio 1 dalis, 19, 25, 38 ir 39 straipsniai įsigalioja 2026 m. liepos 1 d.

5.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo 15 straipsniu pakeistų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626 straipsnio nuostatų ir šio įstatymo 30 straipsniu pakeistų Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio nuostatų įgyvendinamuosius teisės aktus.

6.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 5 straipsniu pakeistų Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio nuostatų ir šio įstatymo 22 straipsniu pakeistos Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio nuostatos įgyvendinamuosius teisės aktus.

7.    Vyriausybė iki 2025 m. gruodžio 31 d. patvirtina šio įstatymo 10 straipsniu pakeistoje Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 3 dalyje nurodytą vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodiką.

8.    Vyriausybė iki 2026 m. birželio 30 d. patvirtina šio įstatymo 10 straipsniu pakeistoje Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 3 dalyje nurodytus vykdymo išlaidų dydžius, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką.

9.    Iki šio įstatymo 1 straipsnio įsigaliojimo apskaičiuotos vykdymo išlaidos indeksuojamos, kol vykdymo išlaidų dydžiai bus nustatyti šio įstatymo 10 straipsniu pakeistame Civilinio proceso kodekso 609 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Šiuo įstatymu pakeistos Civilinio proceso kodekso 145, 596, 611, 626, 627, 631, 632, 654, 661, 685, 689, 706, 723, 727, 731, 754 ir 7711 straipsnių nuostatos taikomos antstolio procesiniams veiksmams, atliekamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

11.     Šio įstatymo 5 straipsniu pakeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 590 straipsnio nuostatos ir šio įstatymo 22 straipsniu pakeista Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio nuostata taikomos vykdomuosius dokumentus pateikiant vykdyti nuo
2025 m. sausio 1 d. Šių nuostatų nustatyta tvarka vykdomieji dokumentai antstoliams paskirstomi atsižvelgiant į vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo, pateiktus vykdyti nuo 2021 m. sausio 1 d., ir vykdomuosius dokumentus dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimų, pateiktus vykdyti nuo 2025 m. sausio 1 d.

12.     Nuo 2025 m. sausio 1 d. popierinės formos vykdomuosius dokumentus dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimų išieškotojai antstoliams vykdyti pateikia per Lietuvos antstolių rūmus. Lietuvos antstolių rūmuose gautas popierinės formos vykdomasis dokumentas skaitmeninamas, pasirašomas Lietuvos antstolių rūmų darbuotojo elektroniniu parašu, įkeliamas į Antstolių informacinę sistemą ir vykdomas kaip elektroninis vykdomasis dokumentas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Popierinės formos vykdomąjį dokumentą, kurio skaitmeninė kopija šioje dalyje nustatyta tvarka buvo įkelta į Antstolių informacinę sistemą, Lietuvos antstolių rūmai grąžina jį išdavusiai institucijai.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                             (Parašas)                                                                                              Irena Haase

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė