Projekto

     lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS įstatymo VIII-1019 10 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                   d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio  17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) neskirti konkretaus asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, ir nepriimti tokio asmens į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jeigu šiam asmeniui nėra suėję 18 metų, šis asmuo turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, visuomenės saugumui, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ar kuriam taikomos prevencinio poveikio organizuoto nusikalstamumo kontrolės priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymą, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento vertinimu asmuo negalėtų dirbti šio darbo, serga ligomis, dėl kurių negalėtų dirbti šio darbo, yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo, įtrauktas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą;“.

 

 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                           Artūras Paulauskas