LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-13 Nr. XIVP-2518

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siūlytina redakciniu aspektu tikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo Šeimynų įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, žodžių junginį „Savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus“ dėstant daugiskaita, nes iš projekto 1 straipsniu siūlomos formuluotės nėra aišku, tarp kokių subjektų turi būti sudaromas tarpusavio rašytinis susitarimas.

2.    Atsižvelgiant į tai, kad projektu siūlomu teisiniu reguliavimu yra keičiamas laikinąją globą (rūpybą) skiriantis subjektas (iš savivaldybės administracijos direktoriaus į merą), pildytinos projekto 7 straipsniu dėstomos įstatymo baigiamosios nuostatos, nurodant, kad šiuo įstatymu keičiamo Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nurodytas 3 metų vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymas apima laikotarpį, kai asmuo vaiko globėju (rūpintoju) buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

A. Dulevičiūtė - Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]