LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL lietuvos respublikos ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO nR. viii-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

(NR. XIIIP-979)

2017-11-15  Nr. 106-P-48

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas E. Jovaiša, Komiteto pirmininko pavaduotojas M. Adomėnas, Komiteto nariai E. Pupinis, A. Papirtienė, A. Gumuliauskas, L. Staniuvienė, J. Narkevič, G. Steponavičius, R. Popovienė, K. Smirnovas, D. Šakalienė. Komiteto biuro vedėjas K. Kaminskas, biuro patarėjai J. Paukštė, A. Laurinavičiūtė, R. Norkienė, padėjėjos J. Antanavičienė, L. Giriūnienė.. Seimo narės R. Šalaševičiūtės padėjaja S. Jendovickaitė-Krasovska.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-07-05

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

2.

Europos teisės departamentas

2017-07-13

 

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-979, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai R. Šalaševičiūtė,

I. Šiaulienė, A. Palionis

2017-10-17

1

 

 

 

Argumentai:

Siekiant skatinti globą ir įvaikinimą bei pagerbti esamus globėjus ir įtėvius Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-979 buvo siūloma papildyti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą ir įteisinti Įtėvių  ir globėjų dieną, kuri būtų minima liepos 1 – ąją.

Siekiant ir toliau skatinti globą bei pagerbti esamus globėjus - siūlytina liepos pirmąjį sekmadienį minėti Globėjų dieną.

Atsižvelgiant į tai, kad tradiciškai Motinos diena, švenčiama pirmąjį gegužės sekmadieni, o pirmasis birželio sekmadienis paskelbtas Tėvo diena.

Taip pat įvertinus, tai kad jau dabar daugumoje vaikų globos institucijų stengiamasi sukurti į šeimos modelį panašesnes sąlygas, o iki 2020 metų visi vaikai turėtų gyventi šeimose ar šeimynose, bei tai kad ne visi įtėviai nori atskleisti faktą, kad jų šeimoje augantis vaikas nėra jų biologinis vaikas ir tai, jog įtėvis ar įmotė yra prilyginami biologiniams tėvams, būtų tikslinga ne liepos 1 – ąją minėti Įtėvių ir globėjų dieną, o poilsio dieną, t.y. liepos pirmąjį sekmadienį minėti Globėjų dieną.

 

Pasiūlymas:

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį  nauju 34 punktu:

„34) liepos 1-oji pirmasis sekmadienis – Įtėvių ir gGlobėjų diena;“.

2.  Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 34–63 punktus laikyti atitinkamai 35–64 punktais.“ 

Pritarti

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas

2017-10-25

 

 

 

 

Siūlyti pagrindiniam Švietimo ir mokslo komitetui projektą tobulinti, atsižvelgiant į Seimo narių grupės 2017 m. spalio 17 d. pasiūlymą, kuriam Komitetas pritarė.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam ir pagal Seimo narių R. Šalaševičiūtės, I. Šiaulienės ir A. Palionio pasiūlymą, kuriam Komitetas pritarė, patobulintam  Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-979(2) ir teikti Seimui jį svarstyti.

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: D. Šakalienė.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-979(2), projekto lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Eugenijus Jovaiša

 

 

Komiteto patarėja Justina Paukštė