LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aplinkos apsaugos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 3, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

nr. xivp-3108

 

2023-10-25  Nr. 107-P-38

Vilnius

 

 

1.      1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Linas Jonauskas, Ligita Girskienė, Petras Gražulis, Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Birutė Pūtienė, biuro patarėja Jolita Jakučionytė, biuro padėjėja Vida Katinaitė.

         Kviestieji asmenys: Aplinkos ministerijos viceministras Kęstutis Šetkus, Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, vyresnysis patarėjas Vilmantas Graičiūnas, vyriausiasis specialistas Povilas Paukštė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorė Ieva Žundienė, Žuvininkystės politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Vaitonytė, MB ŠAMINIS - pramoginės trofėjų žūklės organizatorius Žilvinas Žitkus.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-09-28

2,

4

 

 

1. Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto 2 straipsniu keičiamo Mėgėjų žvejybos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 6 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo nėra aišku, ar tuo atveju, kai vandens telkinyje jau buvo išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, jo galiojimo laikotarpiu buvo atlikti žuvų tyrimai ir yra kreipiamasi dėl naujo leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo, būtų taikomas reikalavimas atlikti žuvų tyrimus ne anksčiau nei 2 metai iki sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą priėmimo. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos atitinkamai tikslintinos.

            Be to, šiose projekto nuostatose reikėtų nuosekliai vartoti sąvoką „žuvininkystės vandens telkinys“, o ne „vandens telkinys“. Pastaroji pastaba taikyta ir projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms.

Pritarti

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsniu keičiamą įstatymo 6 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

„5. Sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą aukciono būdu didesniame kaip 100 ha valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje gali būti priimamas tik jei tame žuvininkystės vandens telkinyje Aplinkos ministerijos aplinkos ministro nustatyta tvarka ne anksčiau kaip 2 metai iki sprendimo priėmimo atlikti žuvų išteklių tyrimai. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvų išteklių tyrimai atliekami ne rečiau kaip kartą per leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo laikotarpį. Žuvų išteklių tyrimus atliekantys ūkio subjektai šių tyrimų duomenis privalo teikti Aplinkos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai.“.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-09-28

2,

3

 

 

2. Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais privalomosios galios administracinius aktus priima ministras, o ne ministerija, tikslintina projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 5 dalis bei 3 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas, vietoje žodžių „Aplinkos ministerijos“ įrašant „aplinkos ministro“.

Pritarti

 

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-09-28

4

 

 

3. Projekto 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas įsigalios 2024 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatyme Nr. XIV-1722 išdėstytas Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriuo sąvoka „neįgalusis“ pakeista į sąvoką „asmuo su negalia“. Todėl vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 140 punktu (teisėkūros subjektas pirmą kartą keičiant teisės aktus dėl kitų priežasčių turi pareigą patikslinti nebeaktualias nuorodas), siūlytina projekto 4 straipsniu pakeisti ir keičiamo įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, vietoje žodžio ,,neįgalieji“ įrašant žodžius ,,asmenys su negalia“.

Pritarti

 

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-09-28

5

 

 

4. Iš projektu keičiamame įstatyme siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo nėra aišku, ar siūlomos nustatyti naujos mėgėjų žvejybos leidimų kainos būtų taikomos asmenims, kurie žvejybos leidimus įsigijo ar įsigis iki įstatymo įsigaliojimo, o leidimų galiojimo terminas, įsigaliojus įstatymui, dar nebus pasibaigęs. Atkreipiame dėmesį, kad teisinio reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto 5 straipsnyje nereikėtų nustatyti, kad naujos mėgėjų žvejybos leidimų kainos taikomos tik po įstatymo įsigaliojimo įsigyjamiems mėgėjų žvejybos leidimams.

Pritarti

Pasiūlymas: Papildyti Įstatymo projekto 5 straipsnį nauja 3 dalimi ir jį išdėstyti taip:

„5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.  Mėgėjų žvejybos leidimai įsigyti iki šio įstatymo įsigaliojimo galioja iki juose nustatytos datos.

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-09-28

 

 

 

5. Atsižvelgiant į keičiamame įstatyme nustatytą Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos kompetenciją, svarstytina, ar dėl teikiamo įstatymo projekto nereikėtų gauti Vyriausybės išvados.

Nepritarti

Projektas parengtas kartu su Aplinkos ministerija.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Žilvinas Žitkus
2023-10-05

4

 

 

Argumentai:

Šiuo metu valstybė yra nustačiusi leidimų kainų lubas 3€. Dėl to tokių telkinių savininkai nėra suinteresuoti vystyti mėgėjų žūklės savo ežeruose. Tokių telkinių yra

virš 200. Savininkai įprastai vengia išduoti bet kokios formos leidimus ir žvejams šie ežerai tampa

neprieinami.

Galimai kainų lubos buvo numatytos geram tikslui: apsaugant meškeriotojus nuo neprotingai didelių įkainių, tačiau realybėje tos normos pavirto į savininkų nenorą leisti žvejoti telkinio svečiams, nes tiesiog neapsimoka.

Pasiūlymas:

Siūlau atsisakyti kainos reguliavimo praktikos, suteikiant tokią teisę patiems telkinių savininkams. Daliai savininkų ši nuostata būtų puikiausia motyvacija pasidomėti trofėjinės mėgėjų žūklės vystymo galimybėmis. Nereikėtų baimintis perteklinio “lupikavimo” ir “kosminių” leidimų kainų: šiuo metu rinkoje yra labai daug dalyvių. Savininkams tektų konkuruoti su valstybinių telkinių nuomininkais ir žuvininkystės tvenkiniais, daugelį metų praktikuojančiais ir organizuojančiais pramoginę žūklę.

Tuo pačiu reiktų numatyti galimybę savininkams patiems spręsti kokio minimalaus ar maksimalaus dydžio žuvis privalu paleisti.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Mėgėjų žvejybai privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija nustato tik šio straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 5 punktuose nurodytas mėgėjų žvejybos reguliavimo priemones. Šio straipsnio 5 dalies 3, 4, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytos mėgėjų žvejybos reguliavimo priemonės nustatomos visų vandens telkinio savininkų bendru sutarimu.

Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti privačiame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytą lašišų ir šlakių limituotą žvejybą, mokama:

1) parai – 5 eurai;

2) savaitei – 15 eurų;

3) mėnesiui – 30 eurų.“

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą privačiame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba,  mokama  15 eurų.“

Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Privačių žuvininkystės vandens telkinių savininkai nustato mėgėjų žvejybos leidimų kainas jiems nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vandens telkiniuose. Žvejybos plotų naudotojai ir privačių žuvininkystės vandens telkinių savininkai turi teisę sumažinti mokestį už mėgėjų žvejybos leidimą, išduoti mėgėjų žvejybos leidimą nemokamai, suteikti teisę įsigijus vieną mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti daugiau nei viename vandens telkinyje ir suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam, negu šiame įstatyme nustatyta, laikotarpiui, neviršydami šiame straipsnyje  nustatyto mokesčio už mėgėjų žvejybos leidimą dydžio už vieną parą.“

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Linas Jonauskas
2023-10-16

4

N

 

 

Argumentai:

Vis daugiau pažangių žvejų mėgėjų renkasi kur kas tvaresnį, žuvų išteklius saugantį žvejybos būdą „pagavai-paleisk“ arba kitaip – žvejybą paleidžiant žuvis. Toks būdas dažnai naudojamas ir žvejų mėgėjų varžybose. Švedijoje žvejyba „pagavai-paleisk“ principu vadinamas ekologine žvejyba.

 

Toks būdas leidžia tausoti nykstančius žuvų išteklius, padeda lengviau jiems atsikurti.

Siekiant didinti tvaresnę, principu „pagavai-paleisk“ vykdomą mėgėjišką žvejybą, siūloma papildyti Mėgėjų žvejybos įstatymo nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo projektą nr. XIVP-3108 11 straipsnio papildymu, kuriame už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti paleidžiant žuvis būtų mokamas mažesnis nei įprasto leidimo mėnesio ir metų mokestis. Mokesčio dydis, siekiantis 10 eurų už mėnesio trukmės ir 25 eurus už metų trukmės leidimą, parinktas, norint paskatinti žvejus mėgėjus, žvejojančius principu „pagavai-paleisk“,  žvejybos leidimą įsigyti ilgesniam laikotarpiui.

Pasiūlymu Mėgėjų žvejybos įstatymo nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo projekto nr. XIVP-3108 siekiama skatinti tvaresnę mėgėjišką žvejybą, žuvies išteklių tausojimą.

Pasiūlymas:

11 straipsnio papildymas

Papildyti 11 straipsnį  2.1 dalimi ir ją išdėstyti:

„2.1. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti paleidžiant žuvis valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, arba viename valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, mokama:

1) mėnesiui  10 eurai;

2) metams – 25 eurų.“

Pritarti

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

           7. Komiteto sprendimas: pritarti įstatymo projektui, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir  teikti Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3108(2) bei jo lyginamąjį variantą.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Justinas Urbanavičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo projektas Nr. XIVP-3108(2), jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                               Aistė Gedvilienė

 

 

 

 

 

Biuro patarėja Jolita Jakučionytė