PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO

NR. I-549  2, 8, 17, 29, 33, 45 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIVP-972

 

2021-10-26

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1

2

 

 

 

 

Argumentai:

39,5% pensininkų gyvena žemiau skurdo rizikos. Visuotinai sutarta, kad tai dėl mažų pensijų ir spartesnis pensijų didinimas yra būtinas. Turint mažai resursų, visi sprendimai turi būti itin taiklūs ir skurdą mažinantys.

Įstatymo projektu siūloma iš metinių Sodros pajamų perviršio sparčiau didinti individualią pensijos dalį. Tai reiškia, kad pensijos tiek pinigine, tiek procentine reikšme sparčiausiai augtų tiems, kurie turi sukaupę daugiausia taškų, o jie nėra žemiau skurdo rizikos. Šis principas, kurį norima įteisinti, kaip ilgalaikį, pensijas tik stipriau diferencijuoja, o ne nukreipia ribotus taikliai į skurdo mažinimą. Turint galvoje mūsų pensijų struktūrą, kurioje net didžiausius darbo stažus (42 metai ir daugiau) turinčių vidutines pajamas uždirbusių žmonių pensijos yra mažesnės negu skurdo rizikos riba, toks sprendimas būtų nesavalaikis ir socialiai neteisingas.

Todėl šiuo siūlome taikyti iki šiol egzistavusį pensijų indeksavimo principą – visiems pensijas didinti vienodu tempu, tokiu pačiu kaip ir individualios dalies koeficientu iš valstybės biudžeto  indeksuojant ir bendrąją pensijos dalį – taip išvengiant nelygybės tarp pensininkų didinimo ir kur kas sparčiau sprendžiant pensininkų skurdo problemą.

 

Pasiūlymas: pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Jei Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtas 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 procentai ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su tais metais prognozuojamu vidutiniu neto darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 procentų, individualioji dalis indeksuojama papildomai, prie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto IK pridedant papildomą indeksą, apskaičiuotą taip, kad indeksavimo metais panaudotinos papildomos lėšos individualiajai daliai indeksuoti neviršytų 75 procentų planuojamo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato, apskaičiuoto taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotą IK ir atėmus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme nustatytą būtinų kasos apyvartos lėšų sumą. Konkreti papildomų lėšų suma, skiriama individualiajai daliai indeksuoti, nustatoma indeksavimo metais galiojančiame Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme. Tokiu pačiu koeficientu  indeksuojama bendroji pensijos dalis. Konkreti papildomų lėšų suma, skiriama bendrai pensijos daliai indeksuoti, nustatoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžete“.

2. Papildyti 8 straipsnį 8 dalimi:

„8. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas papildomas individualiosios ir bendrosios dalies indeksavimas netaikomas, jei indeksavimo metais prognozuojamas neigiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pinigų srautų rezultatas arba jei pagal šio straipsnio 7 dalies nuostatas apskaičiuotas papildomas indeksas yra mažesnis negu 1,01.“

3. Papildyti 8 straipsnį 9 dalimi:

„9. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas papildomas individualiosios dalies indeksavimas taikomas toms socialinio draudimo pensijoms, kurias sudaro bendroji ir individualioji dalys. Pensijos, nurodytos šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje ir 60 straipsnyje (išskyrus priedą už stažo metus), ir socialinio draudimo pensijos, kurių nesudaro bendroji ir individualioji dalys, indeksuojamos dauginant asmeniui paskirtos ir mokamos pensijos dydį (pensijos dalį) tik iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuoto IK.“

2

3

 

 

Argumentai:

Projektu siūlomas staigus stažo įtakos atsisakymas sukuria socialinį neteisingumą, kai 15 metų stažą turinčių pensijos dydis bus labai artimos to, kuris išdirbo 30 metų ir daugiau. Tai kuria neteisingumo jausmą visuomenėje ir didina  visuomenės nepasitikėjimą pensijų sistema.

Lentelėje pateikta, kokią dalį 15 metų turinčiojo pensija sudarys didesnius stažus turinčiųjų pensijų atžvilgiu 2022 metais:

 

30 metai

42 metai

MMA

88,1%

66,9%

VDU

80,2%

60,1%

2 VDU

71,6%

52,9%

2-5 pakeitimais siūlome stažo įtaką mažinti ne iš karto, bet kasmet po 10%. Taip būtų neutralizuojamas skaitinis ir emocinis neteisingumas bei taupomos valstybės lėšos, kurias būtų galima skirti pirmam pasiūlymui - bendrosios pensijų dalies indeksavimui padidinti - įgyvendinti.

Pasiūlymas: pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis

Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis nustatomas pagal bazinės pensijos dydį, atsižvelgiant į asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykį, ir apskaičiuojamas euro cento tikslumu pagal formulę β · B, kurioje:

1) β – asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo, galiojančio teisės gauti senatvės pensiją atsiradimo metais, santykis (šio įstatymo 57 straipsnis), išreiškiamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Jei asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo, galiojančio teisės gauti senatvės pensiją atsiradimo metais, santykis yra mažesnis už vienetą, nuo 2022 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. santykis didinamas 0,1, kol pasieks laikoma, kad jis lygus vienetuią. Jei teisė gauti senatvės pensiją atsirado iki 2017 m. gruodžio 31 d., β lygus asmens turimo stažo ir 30 metų santykiui, bet ne mažesnis už vienetą. Jei santykis yra mažesnis už vienetą, nuo 2022 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. santykis didinamas 0,1, kol pasieks vienetą. Jei taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė į senatvės pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens turimo stažo, už kurį skiriama senatvės pensija Lietuvoje, ir minimaliojo stažo senatvės pensijai (šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis) santykiui;

2) B – tą mėnesį, už kurį mokama pensija, galiojantis bazinės pensijos dydis.“

 

3

 

4

 

 

Pasiūlymas: pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) β – asmens įgyto stažo ir teisės gauti netekto darbingumo pensiją atsiradimo metais galiojančio būtinojo stažo senatvės pensijai santykis (šio įstatymo 57 straipsnio 2 dalis, 5 priedas). Jei asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo senatvės pensijai santykis yra mažesnis už vienetą, nuo 2022 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. santykis didinamas 0,1, kol pasieks laikoma, kad jis lygus vienetuią. Jei taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė gauti netekto darbingumo pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens įgyto stažo, už kurį skiriama pensija Lietuvoje, ir tam asmeniui nustatyto minimaliojo stažo netekto darbingumo pensijai gauti (šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalis) santykiui.

4

6

 

 

Pasiūlymas: pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) β – asmenims, turintiems mažiau kaip 30 metų ir daugiau stažo, – asmens turimo ir būtinojo stažo senatvės pensijai, galiojusio pensijos skyrimo tam asmeniui metais, santykis. Nuo 2022 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. santykis didinamas 0,1, kol pasieks vienetą. Asmenims, turintiems 30 metų ir didesnį stažą, – asmens turimo stažo ir 30 metų santykis.  Asmenų, turinčių mažesnį kaip 30 metų stažo, β lygus vienetui. Jei taikant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas teisė į senatvės pensiją Lietuvoje nustatoma atsižvelgiant į kitoje valstybėje įgytą stažą, β lygus asmens turimo stažo, už kurį skiriama senatvės pensija Lietuvoje, ir minimaliojo stažo senatvės pensijai (šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis) santykiui;“.

5

 

7

 

 

Pasiūlymas: pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendroji dalis apskaičiuojama pagal šio įstatymo 29 straipsnį, įskaitant į stažą visą iki pensijos skyrimo asmens įgytą stažą ir visą netekto darbingumo pensijos gavimo laikotarpį, taip pat taikant būtinojo stažo reikalavimus, šio įstatymo nustatytus to amžiaus asmeniui, kuriam skiriama netekto darbingumo pensija.

 

Teikia

Seimo nariai