LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 315

STENOGRAMA

 

2019 m. liepos 23 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. LIESYS ir A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Dė­ko­ju. Už­si­re­gist­ra­vo 61 Sei­mo na­rys.

 

14.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

No­rė­čiau per­skai­ty­ti ke­le­tą pa­reiš­ki­mų. Tai Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­tui, frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas (Su­ve­re­ni Lie­tu­va)“ se­niū­nui R. Že­mai­tai­čiui. „In­for­muo­ju, kad nuo 2019 m. lie­pos 23 d. iš­ei­nu iš frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas (Su­ve­re­ni Lie­tu­va)“. Pa­gar­biai Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė.“

Taip pat ki­tas pra­ne­ši­mas. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nui R. Kar­baus­kiui. „Ma­lo­niai pra­šau ma­ne nuo 2019 m. lie­pos 23 d. pri­im­ti į Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ją. Pa­gar­biai Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė.“ Frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja A. Nor­kie­nė in­for­muo­ja, kad su­tin­ka.

 

14.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Rim­vy­do Nor­kaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo ir šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3728 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­de­da­me nuo va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės. Pir­mu klau­si­mu kvie­čiu į tri­bū­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­ją pa­ta­rė­ją J. Šo­vie­nę, ku­ri mums pri­sta­tys klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Rim­vy­do Nor­kaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo ir šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-3728. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. ŠOVIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Esu įpa­rei­go­ta pri­sta­ty­ti jums Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to lie­pos 19 die­nos dek­re­tą, ku­riuo, va­do­vau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­jos 115 straips­niu bei at­si­žvel­gus į Tei­sė­jų ta­ry­bos pri­ta­ri­mą, pa­ta­ri­mą, R. Nor­kus tei­kia­mas at­leis­ti iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo ir šio Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų dėl to, kad jis yra pa­skir­tas į Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­dro­jo Teis­mo tei­sė­jus. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas dė­ko­ja Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jui ir šio Teis­mo pir­mi­nin­kui R. Nor­kui už reikš­min­gą in­dė­lį į šio Teis­mo ir vi­sos teis­mų sis­te­mos veik­lą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis no­rė­tų pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Prašom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, mes at­lei­džia­me vie­ną svar­biau­sių pa­rei­gū­nų Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo sis­te­mos ir, aš ma­nau, vi­sai Lie­tu­vai bū­tų svar­bu ži­no­ti, kas jį ga­li pa­keis­ti. Klau­si­mas yra, ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas yra nu­ma­tęs kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas ir ka­da pla­nuo­ja teik­ti? Vis dėl­to at­lei­dus bū­tų ge­rai ži­no­ti, ka­da mes pa­ma­ty­si­me nau­ją kan­di­da­tū­rą. Jei­gu ji­sai nė­ra nu­ma­tęs kon­kre­taus as­mens, pra­šau įvar­din­ti, ko­kiais kri­te­ri­jais pla­nuo­ja­te rink­ti ir ko­kie tiks­lai bus for­mu­luo­ja­mi. Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Šian­dien esu įga­lio­ta tik pri­sta­ty­ti Pre­zi­den­to dek­re­tą dėl ger­bia­mo­jo tei­sė­jo R. Nor­kaus at­lei­di­mo. Taip, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas svars­to kan­di­da­tus, bet dau­giau nie­ko kon­kre­taus ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. La­bai ap­gai­les­tau­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mų. Juk da­bar ta gar­sio­ji by­la ir gar­su­sis spren­di­mas, iš­ly­dint Pre­zi­den­tę D. Gry­baus­kai­tę, su ka­den­ci­jos pa­bai­ga bu­vo pri­im­tas, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ko­le­gi­ja iš sep­ty­nių tei­sė­jų pri­ėmė spren­di­mą griau­ti pa­sta­tą, ku­rį gal­būt bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti vie­šo­sioms reik­mėms, Drus­ki­nin­kuo­se. Da­bar, kiek ži­nau, ši nu­tar­tis yra skun­džia­ma Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui. Prieš tai bu­vęs spren­di­mas, at­ro­do, Mo­lė­tuo­se bu­vo, kad Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas iš­gel­bė­jo sta­ti­nį sa­vi­nin­ko nau­dai. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ar čia ne­įžvel­gia­te ko­kio nors in­te­re­so kon­flik­to, kad vėl­gi rei­kės Žmo­gaus Tei­sių Teis­me ger­bia­mam po­nui R. Nor­kui tai nag­ri­nė­ti.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Tei­sė­jas R. Nor­kus yra ski­ria­mas ne Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­ju, bet Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­dro­jo Teis­mo tei­sė­ju. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no klau­si­mo M. Ma­jaus­kas jau pa­klau­sė, bet aš, nau­do­da­ma­sis pro­ga, no­riu pa­klaus­ti. Ir to­liau jūs teik­si­te tei­sė­jų kan­di­da­tū­ras. Ar tie tei­sė­jai, ku­riuos teik­si­te čia, bu­vo at­rink­ti dar esant D. Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­jai ir tik pe­ri­ma­mi nau­jo Pre­zi­den­to, ar jie yra šio Pre­zi­den­to su­ras­ti ir at­rink­ti?

J. ŠOVIENĖ. Ga­liu ir da­bar at­sa­ky­ti, bet no­rė­jau pri­sta­ty­da­ma šiuos tei­sė­jus pa­sa­ky­ti. Taip, Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­ja juos at­rin­ko, tuoj pa­sa­ky­siu, 2019 m. ge­gu­žės 6 d. spren­di­mu. Jie yra vie­ni iš de­šim­ties tin­ka­miau­sių kan­di­da­tų, ta­čiau Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da bu­vo su jais su­si­ti­kęs, ga­vo Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą dėl šių tei­sė­jų sky­ri­mo. Toks bū­tų ma­no at­sa­ky­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Kas pri­ta­ria šiam nu­ta­ri­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba susi­lai­ko.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 25 die­ną. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.08 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vir­gi­ni­ją Liud­vi­na­vi­čie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3729 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vir­gi­ni­ją Liud­vi­na­vi­čie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3729. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, taip pat esu įpa­rei­go­ta jums pri­sta­ty­ti pen­kis kan­di­da­tus į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų pa­rei­gas. Vi­si pen­ki kan­di­da­tai sėk­min­gai per­ėjo tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tą tei­sė­jų at­ran­kos pro­ce­dū­rą, ir pre­ten­den­tai Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­jos spren­di­mu bu­vo pri­pa­žin­ti vie­nais tin­ka­miau­sių ei­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų pa­rei­gas. Jų sky­ri­mui šių me­tų lie­pos 19 die­ną vien­bal­siai pri­ta­rė Tei­sė­jų ta­ry­ba. Kon­sti­tu­ci­jos 112 straips­nio 3 da­lis nu­ma­to, kad Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai yra ski­ria­mi Pre­zi­den­to Sei­mo pri­ta­ri­mu.

To­dėl leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti pir­mą kan­di­da­tę, tai yra V. Liud­vi­na­vi­čie­nė. Ji yra Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja, tu­ri 18 me­tų tei­si­nio dar­bo sta­žą. Tei­si­nį dar­bą dir­bo įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, Prieš­gais­ri­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Mui­ti­nės de­par­ta­men­te prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je. Tei­sė­jo pa­rei­gas ei­na nuo 2010 me­tų, tei­sė­jos spe­cia­li­za­ci­ja yra bau­džia­mo­sios by­los. Tei­sė­jos ko­ky­bi­niai ir kie­ky­bi­niai tei­si­nės veik­los ro­dik­liai iš es­mės ati­tin­ka ati­tin­ka­mus ša­lies apy­gar­dų teis­mų sta­bi­lu­mo ro­dik­lius, o vi­du­ti­nė nag­ri­nė­tų by­lų truk­mė ati­tin­ka ar­ba yra že­mes­nė už ati­tin­ka­mų teis­mų nag­ri­nė­tų by­lų truk­mę. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, V. Liu­d­vi­na­vi­čie­nės tu­ri­mi pro­fe­si­niai įgū­džiai ir ži­nios, jos as­me­ni­nės ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės, so­cia­li­nės kom­pe­ten­ci­jos ir įvai­ria­pu­sė tei­si­nė pa­tir­tis lei­džia jai pre­ten­duo­ti į Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jo pa­rei­gas. To­dėl, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, lie­pos 19 die­nos dek­re­tu Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas tei­kia Sei­mui pri­tar­ti V. Liud­vi­na­vi­čie­nės kan­di­da­tū­rai į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­rė­tų pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas. At­si­pra­šau. (Bal­sas sa­lė­je) Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai. Kvie­čia­me į tri­bū­ną kan­di­da­tę, ku­ri at­sa­kys į klau­si­mus. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­tu­to 200 straips­nį, 7 ir 8 punk­tus, jums ski­ria­ma pa­si­sa­ky­ti iki 10 mi­nu­čių, o vė­liau iki 15 mi­nu­čių klau­si­mai ir at­sa­ky­mai. Pra­šom.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Man di­džiu­lė gar­bė, at­sa­ko­my­bė ir kar­tu jau­čiu di­džiu­lį jau­du­lį, sto­vė­da­ma prieš jus. Tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti At­ran­kos ko­mi­si­jai, no­riu pa­dė­ko­ti Tei­sė­jų ta­ry­bai, Jo Eks­ce­len­ci­jai Pre­zi­den­tui už tai, kad įver­ti­no ma­no dar­bą, ma­no kva­li­fi­ka­ci­ją ir ma­no šian­die­ni­nį ge­bė­ji­mą už­im­ti ir pre­ten­duo­ti į aukš­tes­nes, tai yra gar­bin­gas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jo pa­rei­gas.

Prieš pra­dė­da­ma tei­sė­jo kar­je­rą, aš dir­bau ki­to­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, Pre­zi­den­to pa­ta­rė­ja įvar­di­no jas. Tik­rai, ma­nau, ši­ta dar­bo pa­tir­tis bu­vo nau­din­ga tuo, kad te­ko bū­ti teis­mo sa­lė­je, bet ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, ar­ba, ki­taip pa­sa­kant, pro­ce­so da­ly­viu. Šian­dien tik­rai la­bai su­pran­tu kiek­vie­ną žmo­gų, kiek­vie­ną žmo­gų, kaip jis jau­čia­si, at­ėjęs į teis­mą, kiek jam yra svar­bus teis­mo spren­di­mas, kiek jis lie­čia tą žmo­gų, jo ar­ti­muo­sius ir vi­są vi­suo­me­nę iš es­mės ir kaip svar­bu pa­teik­ti ar­gu­men­tus, o po to juos ge­bė­ti pa­aiš­kin­ti pa­pras­ta kal­ba, kad kiek­vie­nas su­pras­tų.

Tei­sė­ja dir­bu jau de­šim­ti me­tai, šiuo me­tu nag­ri­nė­ju bau­džia­mą­sias by­las dėl sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų. Pa­ra­le­liai nag­ri­nė­ju ad­mi­nist­ra­ci­nes by­las ape­lia­ci­ne ins­tan­ci­ja ir pir­mos ins­tan­ci­jos by­las ape­lia­ci­ne tvar­ka, taip pat ky­lan­čius klau­si­mus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu.

Aš ma­nau, kad tik­rai kiek­vie­ną by­lą nag­ri­nė­ju taip, kaip aš no­rė­čiau, kad ma­no by­la bū­tų iš­nag­ri­nė­ta. Ne­gai­lė­da­ma sa­vo jė­gų, įsi­gi­li­nu į by­lą taip, kad tik­rai ją pa­ti ge­rai su­vok­čiau. Esu at­sa­kin­ga, kruopš­ti, įsi­klau­san­ti, dė­me­sin­ga kiek­vie­nam pro­ce­so da­ly­viui.

Pra­šau jū­sų pri­ta­ri­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo ma­ni­mi. Jei­gu jūs pri­tar­si­te ma­no kan­di­da­tū­rai, aš dir­bau, dir­bu ir dirb­siu sa­vo dar­bą at­ei­ty­je są­ži­nin­gai, at­sa­kin­gai, vyk­dy­da­ma tei­sin­gu­mą ir ti­k­rai no­rė­da­ma, kad kiek­vie­nas ma­no spren­di­mas bū­tų ger­bia­mas žmo­nių. La­bai ačiū. At­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš ne­abe­jo­ju, kad Tau­tos at­sto­vy­bė ju­mis pa­si­ti­kės, kvie­čiu jus pa­čią la­biau pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi. Klau­si­mą tu­riu apie ta­rė­jus. No­rė­jau pa­klaus­ti, kaip ver­ti­na­te siū­ly­mus į teis­mų dar­bą įtrauk­ti ta­rė­jus? Ar la­biau re­mia­te tą pu­sę, ku­ri tei­gia, jog taip, teis­mų dar­bas bus pri­ar­tin­tas prie vi­suo­me­ni­nių re­a­li­jų, ar vis dėl­to ma­no­te, kad taip bus ga­li­mai at­skies­tas teis­mų pro­fe­sio­na­lu­mas?

V. LIUDVINAVIČIENĖ. Aš ver­ti­nu tei­gia­mai. Jei­gu bus di­des­nis pa­si­ti­kė­ji­mas vi­suo­me­nės, aš gal­vo­ju, kad tik­rai ne­bus ap­sun­kin­tas teis­mų dar­bas, teis­mai tik­rai de­rin­sis. Gal­būt ne kiek­vie­no­je by­lo­je, at­ski­rų ka­te­go­ri­jų by­lo­se ga­lė­tų bū­ti ta­rė­jai, bet aš la­bai tei­gia­mai ver­ti­nu vien to­dėl, kad aš la­bai no­riu, kad mū­sų žmo­nės, mū­sų vi­suo­me­nė su­pras­tų, kad tei­sė­jai tik­rai sten­gia­si, dir­ba at­sa­kin­gai. Ir jei­gu tik gal­vo­ja­te ir po­li­ti­ko­je, taip, aš tik­rai už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau to­kio klau­si­mo jū­sų pa­klaus­ti. Šiuo me­tu skam­ba, na, te­be­vyks­ta pro­ce­sas prieš bu­vu­sius tei­sė­jus ar­ba ad­vo­ka­tus ir pa­na­šiai dėl ko­rup­ci­jos da­ly­kų. Man su­si­da­rė įspū­dis, kad tam tik­ra da­lis tei­sė­jų tie­siog bu­vo su­si­ję su ad­vo­ka­tais ir, kai rei­kia­mos by­los ei­da­vo per jų ran­kas, bū­da­vo pri­ima­mi ne ob­jek­ty­vūs, o ša­liš­ki spren­di­mai, o tai iš kar­to su­griau­na pa­si­ti­kė­ji­mą tei­si­ne sis­te­ma.

Kiek pla­tūs ga­lė­tų bū­ti to­kie san­do­riai? Jūs vis tiek iš tos ter­pės, ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti. Ir gal dar ką nors bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad bū­tų ga­li­ma la­biau už­kar­dy­ti to­kius ap­gai­lė­ti­nus da­ly­kus, kad jie ne­vyk­tų, kad tai ne­si­kar­to­tų, nes vis dėl­to čia ne vie­nas… tik­riau­siai ne vi­si iš­trauk­ti iš še­šė­lio, bet klau­si­mas, kaip pa­da­ry­ti, kad taip ne­ga­lė­tų bū­ti?

V. LIUDVINAVIČIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. At­si­ti­kęs ši­tas da­ly­kas iš tik­rų­jų yra la­bai skau­dus vi­sų pir­ma kiek­vie­nam tei­sė­jui, vi­sai tei­sė­jų ben­druo­me­nei, ma­nau, jis tik­rai su­krė­tė vi­są Lie­tu­vą. Da­bar gal­vo­ti apie tai, kad gal­būt yra dau­giau ne­są­ži­nin­gų žmo­nių, aš ne­drįs­čiau ir taip ne­gal­vo­ju. Tik­rai nuo­šir­džiai ti­kiu, kad tai, kas nu­ti­ko… Pa­lau­ki­me pa­bai­gos, pa­žiū­rė­ki­me, kaip čia vis­kas ru­tu­lio­sis, kaip čia vis­kas vys­ty­sis. Jei­gu yra dau­giau to­kių žmo­nių, ku­rie tik­rai nė­ra ver­ti tei­sė­jo var­do, ma­no ver­ti­ni­mu, la­bai ge­rai, kad iš­len­da į die­nos švie­są. Bet ver­tin­ti ir gal­vo­ti, kad jų daug yra ir bū­tent aš juos ži­nau ar­ba jų yra ap­link ma­ne, aš tik­rai taip ne­no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Aš la­bai nuo­šir­džiai ti­kiuo­si, kad tei­sė­jų nuo­šir­dus, at­sa­kin­gas dar­bas vyk­dant sa­vo pa­rei­gas su­grą­žins pa­si­ti­kė­ji­mą, ku­ris da­bar iš tik­rų­jų žlu­go. Tik tam rei­kės lai­ko, ir ne vie­nos die­nos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). La­ba die­na. Dve­jus su pu­se me­tų, šiek tiek dau­giau te­ko ma­ty­ti įvai­rius pri­sta­ty­mus. Jū­sų pri­sis­ta­ty­mas yra la­bai nuo­šir­dus, šil­tas ir jau­di­nan­tis. Aš jums tik pa­lin­kė­siu ra­my­bės, vis­kas ge­rai. Ačiū.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma tei­sė­ja (aš čia, prie­šais jus), pir­miau­sia no­riu už­tik­rin­ti, kad ma­no bal­sas bus tei­gia­mas. Ko­dėl? To­dėl, kad jūs pa­sa­kė­te, kad kiek­vie­ną by­lą nag­ri­nė­tu­mė­te kaip sa­vo. Va­di­na­si, vi­sus iš­tei­sin­tu­mė­te, tei­sin­gai? (Juo­kas sa­lė­je)

O da­bar pats sun­kiau­sias šios die­nos klau­si­mas. Kur jūs įgi­jo­te tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ko­kios aukš­to­sios mo­kyk­los, jū­sų ma­ny­mu, ren­gia ge­riau­sius tei­si­nin­kus ir ar ne per daug jų ren­gia­ma, kaip daž­nai yra kal­ba­ma? Ačiū.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jau My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. At­sa­kant į jū­sų klau­si­mą, ku­ris uni­ver­si­te­tas yra ge­res­nis, aš ma­nau, Vil­niaus uni­ver­si­te­tas pui­kus. Vie­nu me­tu bu­vo tik­rai la­bai daug dis­ku­tuo­ja­ma, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­te ren­gia­mi aukš­tes­nio ly­gio tei­si­nin­kai. Aš tik­rai tam ne­ga­liu prieš­ta­rau­ti. Aš gal­vo­ju, vi­si uni­ver­si­te­tai ruo­šia pui­kiai, jei­gu žmo­gus no­ri ruoš­tis pui­kiai. Ar ne per daug uni­ver­si­te­tų, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Kol yra pa­klau­sa, tol, ma­tyt, yra pa­siū­la.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). La­ba die­na, ger­bia­ma pre­ten­den­te. Iš tie­sų man ir­gi pa­ti­ko jū­sų pri­sis­ta­ty­mas, be to, žiū­riu į jū­sų CV – iš tie­sų įspū­din­ga pa­tir­tis ir teis­mų veik­lo­je, ir net Vy­riau­sy­bė­je pa­ta­ri­nė­jo­te. Tu­ri­te di­de­lę pa­tir­tį.

No­riu pa­klaus­ti to­kio pu­siau tei­si­nio, pu­siau po­li­ti­nio ad­mi­nist­ra­ci­nio klau­si­mo. Štai jūs  be­veik pa­sie­kė­te vie­ną aukš­čiau­sių kar­je­ros laip­te­lių – Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja ke­ti­na­te bū­ti. Kaip jūs ma­no­te, ar at­ran­kos sis­te­ma teis­mų sis­te­mo­je yra pa­kan­ka­mai skaid­ri, ar ji yra aiš­ki? Gal­būt jūs tu­rė­tu­mė­te ko­kių pa­siū­ly­mų ją to­bu­lin­ti, nes tiek 1999 me­tais, tiek 2006 me­tais dėl Teis­mų ta­ry­bos veik­los Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tu­rė­jo daug pa­siū­ly­mų, kaip ją bū­tų ga­li­ma skaid­rin­ti? Štai klau­si­mas apie kar­je­rą, ar šian­dien tei­sė­jų ben­druo­me­nė pa­si­ti­ki kar­je­ra teis­mų sis­te­mo­je ir kaip jūs siū­ly­tu­mė­te ją to­bu­lin­ti? Ačiū.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. La­bai ačiū jums už klau­si­mą. Ma­to­te, pra­dė­siu nuo to, kad pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me tei­sė­jų yra la­bai daug. Mes nie­ka­da ne­ga­li­me vi­si pa­kliū­ti į apy­gar­dos teis­mą, į Ape­lia­ci­nį teis­mą ar į Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą. Tarp mū­sų vi­sa­da bus stip­ri kon­ku­ren­ci­ja. Mes esa­me vi­si tei­sė­jai, vi­si ga­na stip­rūs, vi­si įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą.

Pa­sa­ky­ti, kad šian­dien At­ran­kos ko­mi­si­ja nė­ra skaid­ri, tik­rai ne­ga­lė­čiau, nors aš tik­rai prieš jus šian­dien pre­ten­duo­da­ma ne pir­mą kar­tą esu. Ne pir­mą kar­tą, kad at­ėjau į ko­mi­si­ją ir ma­ne pa­sky­rė, ir ta pras­me ne ma­ne re­ko­men­da­vo. Tik­rai taip nė­ra. To­bu­lin­ti, jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad yra kur, tai vi­sa­da yra kur to­bu­lin­ti. Anks­čiau, tik­rai ži­nau, žmo­nėms, at­ei­nan­tiems iš ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, tik­rai bu­vo sun­ku at­ei­ti, nes kri­te­ri­jai bu­vo to­kie, jog dau­giau ba­lų gau­da­vo žmo­nės tie, ku­rie yra tei­sė­jo pa­dė­jė­jai, pro­ku­ro­rai ar­ba ad­vo­ka­tai.

Tik­rai teis­mų ben­druo­me­nė yra at­vi­ra šiuo klau­si­mu ir pa­da­rė vis­ką, kad ly­gia­ver­čiai kiek­vie­nas žmo­gus, ati­tin­kan­tis iš­si­la­vi­ni­mą, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į tei­sė­jus. Tai tik­rai pa­da­ry­ta ir už­tik­rin­ta. To­liau to­bu­lin­ti tik­rai yra ga­li­my­bė, bet šian­dien man pa­sa­ky­ti, kas yra ne­ge­rai… Aš ne­ži­nau, man at­ro­do, kad vis­kas yra ge­rai. Bet sa­kau: nie­ka­da ne­bū­si­me vi­si pa­ten­kin­ti, nes mū­sų yra daug ir mes vi­si no­ri­me pa­tek­ti aukš­čiau, tai yra na­tū­ra­lus no­ras siek­ti kar­je­ros.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma pre­ten­den­te, aš to­kį klau­si­mą, gal ne­vi­siš­kai tra­di­ci­nį, bet ga­na lai­ku, ma­nau. Jūs esa­te pre­ten­den­tė į Ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų… Sa­ky­ki­te, ar jūs ga­lė­tu­mė­te man pri­min­ti, kiek yra Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nių ir kiek yra strai­ps­nių Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se? La­bai ačiū.

Klau­siu kaip pro­fe­so­rius, ele­men­ta­rūs da­ly­kai, ku­rie tu­rė­tų bū­ti ži­no­mi. Ačiū.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. Ži­no­ki­te, gė­da, tik­riau­siai lai­ky­da­ma jū­sų eg­za­mi­ną jo ne­iš­lai­ky­čiau. Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už at­sa­ky­mą. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš klau­si­mą pa­mąs­ty­ti. Te­ko bū­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos de­le­ga­ci­jos na­riu. Eu­ro­pos Ta­ry­ba tvir­ti­na Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jus. Eu­ro­pos Ta­ry­bai pa­tei­kia­mi trys kan­di­da­tai. Ku­ris su­ren­ka dau­giau­siai bal­sų, tas ir tam­pa tei­sė­ju.

Lie­tu­vo­je yra to­kia sis­te­ma, be abe­jo­nės, ne jūs ją su­kū­rė­te, kad tie­siog Sei­mas tu­ri rink­tis iš vie­nos kan­di­da­tū­ros. Ar ne­bū­tų tei­sin­giau, kad mes žiū­rė­tu­me į de­mo­kra­tines ša­lis? Pa­vyz­džiui, Sei­mui bū­tų pa­teik­tos trys kan­di­da­tū­ros. Ta­da ga­li­ma gi­lin­tis tik­rai nuo­šir­džiau į žmo­gaus is­to­ri­ją, į pri­im­tus spren­di­mus, jei­gu bu­vo tei­sė­jas. O da­bar iš­ei­na vi­siš­kai for­ma­lus bal­sa­vi­mas. Aš jū­sų ne­pa­žįs­tu, bal­suo­ti prieš jus kaip ir ne­bū­tų jo­kios pras­mės, gi­lin­tis nė­ra pras­mės, nes vie­nas kan­di­da­tas.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš ma­nau, vi­sa­da yra ge­rai, kai ga­li­ma rink­tis iš dau­giau kan­di­da­tų, o ne iš vie­no. Bet aš gal­vo­ju, kad jei­gu bū­tų po­li­ti­kų va­lia nu­spręs­ti, kad nė­ra ge­ra tvar­ka, ku­ri yra, tai ji tu­rė­tų bū­ti kei­čia­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, jū­sų pa­si­sa­ky­mo me­tu ke­le­tą kar­tų nu­skam­bė­jo, kad jū­sų sva­jo­nė – siek­ti kuo aukš­tes­nės kar­je­ros. Tai yra vi­siš­kai na­tū­ra­lu: žmo­gus tu­ri to­bu­lė­ti ir kil­ti aukš­tyn, bet vis dėl­to teis­mai tur­būt pir­miau­sia vyk­do tei­sin­gu­mą. Sa­ky­ki­te, jū­sų ver­ty­bių ska­lė­je – są­ži­nin­gu­mas ar iš­si­la­vi­ni­mas, ku­ris yra pri­ori­te­tas?

V. LIUDVINAVIČIENĖ. Man – są­ži­nin­gu­mas bet ku­rio­je gran­dy­je, ku­rio­je aš be­dirb­čiau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

V. LIUDVINAVIČIENĖ. Aš grį­žu­si tik­rai dėl tų straips­nių pa­si­tiks­lin­siu, man da­bar jau pa­čiai gė­da.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ju. Ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą. Frak­ci­jos su­si­pa­žins su kan­di­da­tais, ko­mi­te­tai ap­svars­tys pa­siū­ly­mus. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 25 die­ną.

 

14.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vi­li­ją Mi­kuc­kie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3730 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vi­li­ją Mi­kuc­kie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3730. Pra­šau J. Šo­vie­nę pri­sta­ty­ti kan­di­da­tū­rą. Pra­šom.

J. ŠOVIENĖ. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Ant­ro­ji pre­ten­den­tė V. Mi­kuc­kie­nė, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja, tu­ri 18 me­tų tei­si­nio dar­bo sta­žą, tei­sė­ja dir­ba nuo 2010 me­tų. Iki tap­da­ma tei­sė­ja dir­bo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me kon­sul­tan­te, tei­sė­jo pa­dė­jė­ja. Pre­ten­den­tė yra ne tik tei­si­nin­kė prak­ti­kė, bet kar­tu ir moks­li­nin­kė – 2008 me­tais jai su­teik­tas so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro laips­nis. Nuo 2004 iki 2013 me­tų V. Mi­kuc­kei­nė bu­vo My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Ci­vi­li­nio pro­ce­so ka­ted­ros lek­to­rė. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, įver­ti­nęs tu­ri­mus duo­me­nis apie tei­sė­jos V. Mi­kuc­kie­nės kie­ky­bi­nius ir ko­ky­bi­nius dar­bo ro­dik­lius, įvai­ria­pu­sę dar­bo pa­tir­tį, ma­no, kad tei­sė­ja ga­li sėk­min­gai pre­ten­duo­ti į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jo pa­rei­gas. To­dėl, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, lie­pos 19 die­nos dek­re­tu Pre­zi­den­tas tei­kia Sei­mui pri­tar­ti V. Mi­kuc­kie­nės sky­ri­mui Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu kan­di­da­tę į tri­bū­ną. Jums taip pat bus ski­ria­ma 10 mi­nu­čių kal­bė­ti ir 15 mi­nu­čių at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Pra­šom.

V. MIKUCKIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Trum­pai ma­ne pri­sta­tė Pre­zi­den­to pa­ta­rė­ja. Nau­do­da­ma­si pro­ga, vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­dė­ko­ti už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ne tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui, Tei­sė­jų ta­ry­bai, bet ir At­ran­kos ko­mi­si­jai. Ji jau (…) dis­ku­si­jų kon­teks­te yra reikš­min­ga tuo, kad jo­je da­ly­vau­ja ne tik teis­mų sis­te­mos at­sto­vai, bet taip pat ir vi­suo­me­nės at­sto­vai, ku­rie tu­ri ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti dėl vie­no ar ki­to tei­sė­jo ne tik da­ly­ki­nių sa­vy­bių, kom­pe­ten­ci­jos, bet taip pat ir dėl as­me­ni­nių sa­vy­bių, ma­tyt, spren­džia, ar vie­nas ar ki­tas tei­sė­jas, tiks­liau, vie­nas ar ki­tas pre­ten­den­tas, ap­skri­tai ga­li dirb­ti tei­sė­jo dar­bą.

Ne­gai­šin­da­ma jū­sų lai­ko no­rė­čiau la­bai trum­pai pri­sta­ty­ti sa­vo da­ly­ki­nes sa­vy­bes. Jos yra, be abe­jo, la­bai reikš­min­gos, kaip ir as­me­ni­nės sa­vy­bės. Jei­gu kal­bė­tu­me apie pro­fe­si­nes sa­vy­bes, no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad jau de­vy­nio­lik­ti me­tai dir­bu teis­mų sis­te­mo­je, tei­sė­jo kar­je­ros sie­kiau itin nuo­sek­liai. Dar stu­di­jų lai­kais tu­rė­jau ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau su teis­mo dar­bu at­lik­da­ma prak­ti­ką. Štai tuo­met ir pa­ži­nau šią pro­fe­si­ją, čia ir su­si­for­ma­vo ma­no no­ras siek­ti bū­tent šios pro­fe­si­jos kar­je­ros. Įver­ti­nu­si, kad tai yra ypač at­sa­kin­gas, kaip jau mi­nė­jau, ir as­me­ni­nių sa­vy­bių rei­ka­lau­jan­tis dar­bas, da­ly­va­vau kon­kur­se, ta­pau Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo iš pra­džių kon­sul­tan­te, vė­liau pa­dė­jė­ja. Te­ko šiek tiek pa­dir­bė­ti ir teis­mo pir­mi­nin­ko tar­ny­bo­je.

Ma­ty­da­ma, kad teis­mai iš tie­sų nag­ri­nė­ja tik­rai su­dė­tin­gas by­las, įsi­gi­li­nu­si, gal­būt taip sa­ky­čiau, į prak­ti­nius as­pek­tus, nu­spren­džiau siek­ti moks­li­nin­ko kar­je­ros – įsto­jau į dok­to­ran­tū­rą, sėk­min­gai ap­gy­niau di­ser­ta­ci­ją te­ma „Ban­kro­to by­lų nag­ri­nė­ji­mo ypa­tu­mai“. Esu va­do­vė­lio „Ban­kro­to tei­sė“ ben­dra­au­to­rė, pa­ra­šiu­si ne vie­ną moks­li­nį straips­nį.

Tai­gi ma­nau, kad ma­no da­ly­ki­nės kom­pe­ten­ci­jos yra tin­ka­mos už­im­ti aukš­tes­nes teis­mo pa­rei­gas. O dėl as­me­ny­bės, ma­nau, esu iš tie­sų su­bren­du­si, su­si­for­ma­vu­si as­me­ny­bė ir ma­no prin­ci­pai, įdieg­tos as­me­ni­nės sa­vy­bės yra tin­ka­mos už­im­ti tei­sė­jo, aukš­tes­nes teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas.

Gal­būt tiek. Lauk­siu jū­sų klau­si­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma kan­di­da­te, no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti. Ar Sei­mo na­rių imu­ni­te­to nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo siau­ri­ni­mas ir per­ėji­mas nuo ab­so­liu­taus imu­ni­te­to prie imu­ni­te­to, su­sie­to su įta­ria­mo nu­si­kal­ti­mo sun­ku­mu, jū­sų nuo­mo­ne, bū­tų žings­nis tei­gia­ma lin­kme?

V. MIKUCKIENĖ. Ma­nau, kad kiek­vie­nas klau­si­mas (vi­sų pir­ma ačiū už klau­si­mą) yra rei­ka­lin­gas dis­ku­si­jų. Kiek­vie­ną kar­tą, kai mes ima­mės re­for­muo­ti jau se­niai pri­im­tus tei­sės ak­tus ar, sa­ky­ki­me, nor­mas, ku­rios tai­ko­mos il­gą laik­me­tį, rei­kia at­lik­ti tam tik­rą ana­li­zę, pa­si­sem­ti už­sie­nio pa­tir­ties. Tai­gi…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Kon­kre­tų at­sa­ky­mą: taip ar ne?

V. MIKUCKIENĖ. Jūs no­rė­tu­mė­te kon­kre­čiai? Rei­kia įver­tin­ti, kaip jūs la­bai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, at­si­žvel­giant į nu­si­kal­ti­mo sun­ku­mą ir įro­dy­mų ap­im­tį. Jei­gu yra aki­vaiz­du, nors ga­lio­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, bet yra ko­kių aki­vaiz­džių po­žy­mių, gal­būt to­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti apie imu­ni­te­to siau­ri­ni­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji kan­di­da­te į Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus, aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, gir­dė­da­mas jū­sų pri­sis­ta­ty­mą, kaip jums, kaip moks­li­nin­kei, pa­vyks de­rin­ti moks­li­nin­kės kar­je­rą su Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jos dar­bu, ka­dan­gi krū­viai iš­ties di­de­li, by­lų nag­ri­nė­ji­mo lau­kia­ma iš­ti­sus me­tus? Kaip jums pa­vyks su­de­rin­ti šias abi itin svar­bias veik­las?

V. MIKUCKIENĖ. Ačiū. Iš tie­sų la­bai ge­ras klau­si­mas. No­rė­čiau gal­būt ak­cen­tuo­ti, kad štai jau nuo 2012 me­tų, kai pra­dė­jau dirb­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja, moks­li­nei, be­je, ir pe­da­go­gi­nei veik­lai ski­riu daug ma­žiau lai­ko. Jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, bū­ti­na da­lin­tis sa­vo ži­nio­mis ir švies­ti jau­ną­ją kar­tą, nes bū­tent nuo jau­no­sios kar­tos pri­klau­so po­žiū­ris į vi­sas val­džias, esan­čias Lie­tu­vo­je: tiek į įsta­ty­mų lei­džia­mą­ją, tiek į vyk­do­mą­ją, tiek į teis­mi­nę. No­rint at­lik­ti sa­vo dar­bą ypač ko­ky­biš­kai, ne vi­sa­da tam už­ten­ka lai­ko.

Bet šiuo me­tu gal­būt ak­cen­tuo­siu, kad ne­dės­tau uni­ver­si­te­te, tie­siog da­ly­vau­ju ki­tuo­se pro­jek­tuo­se, to­kiuo­se kaip Tei­si­nin­kų die­nos, Ga­li­my­bių aka­de­mi­jos veik­la, šiek tiek pri­si­de­du, bet tai mi­ni­ma­liai už­ima ma­no tie­sio­gi­nių pa­rei­gų vyk­dy­mo lai­ko, be to, tai daž­niau­siai jau da­rau po dar­bo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs mi­nė­jo­te, kad ap­gy­nė­te dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją, ku­rios te­ma bu­vo, kiek su­pra­tau, ban­kro­to pro­ce­dū­ros. Taip? Sa­ky­ki­te, jūs esa­te ve­du­si ban­kro­to by­las ar ne?

V. MIKUCKIENĖ. Taip. Šiuo me­tu Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ma­no spe­cia­li­za­ci­ja – in­te­lek­ti­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ypa­ty­bės, ta­čiau, be to, nag­ri­nė­ja­me ir vi­sas ki­tas by­las, tarp jų ir ban­kro­to. Kaip ži­no­ma, Ape­lia­ci­nia­me teis­me la­bai di­de­lį dar­bo krū­vį su­da­ro bū­tent iš ban­kro­to tei­si­nių są­ly­gų ki­lę gin­čai. To­dėl ma­nau, kad tas moks­li­nis dar­bas ne­nu­eis per­niek.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma tei­sė­ja, no­riu pa­klaus­ti. Jūs 18 me­tų, sa­kė­te, dir­bo­te šio­je sis­te­mo­je. Ko­kia yra teis­mo sis­te­mos kai­ta skaid­ru­mo pras­me, ne­po­tiz­mo ma­žė­ji­mo pras­me jū­sų aki­mis, nes jūs tik­rai at­ėjo­te per kon­kur­są, ste­bi­te, kas da­ro­si ap­lin­kui. Tai ar pa­si­stū­mė­ta per pas­ku­ti­nę ger­bia­mos Pre­zi­den­tės ka­den­ci­ją šia lin­kme?

V. MIKUCKIENĖ. Be abe­jo, po­ky­čiai yra aki­vaiz­dūs, nė­ra ką slėp­ti. Pas­ku­ti­nis, gal­būt taip drą­siai įvar­din­siu, skan­da­las taip pat pa­ro­dė, kad ei­na­ma tei­sin­ga lin­kme. Iš tie­sų skau­du, as­me­niš­kai mus tai la­bai pa­vei­kė, ir mes, ži­no­te, kaip sa­ko­ma, kaž­kur esa­me gir­dė­ję, kad vyks­ta ne­gra­žūs da­ly­kai, bet tik­rai bu­vo la­bai skau­du su­ži­no­ti, kad tai vyks­ta ša­lia mū­sų. Tai bū­tent ro­do, kad teis­mai tam­pa at­vi­res­ni. Pa­vyz­džiui, kad ir nau­jau­sios teis­mų pa­tai­sos, ku­rios šiuo me­tu bu­vo svars­to­mos, su­tei­kia ga­li­my­bę dar la­biau teis­mams at­si­ver­ti. Pa­vyz­džiui, pa­ren­kant kad­rus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti ne­pri­klau­so­mo spe­cia­lis­to ver­ti­ni­mu, kaip aš jau ir mi­nė­jau ir ak­cen­ta­vau, kad yra svar­bios ne tik da­ly­ki­nės sa­vy­bės, žmo­gaus kom­pe­ten­ci­ja, bet ir as­me­ni­nės, tai yra ar as­muo yra prin­ci­pin­gas, są­ži­nin­gas. La­bai svar­bu, kad as­muo ne­pa­si­duo­tų tiek vi­suo­me­nės, tiek ži­niask­lai­dos po­vei­kiui, ir tie po­ky­čiai, kaip ir mi­nė­jau, yra aki­vaiz­dūs.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Klau­si­mas gal ne vi­sai da­ly­ki­nis, gal dau­giau prie žmo­giš­kų­jų sa­vy­bių no­rė­čiau su­grįž­ti. Jūs pre­ten­duo­ja­te į vie­ną aukš­čiau­sių Lie­tu­vo­je teis­mi­nių ins­ti­tu­ci­jų, bet jū­sų de­monst­ruo­ja­mas jau­du­lys šiek tiek duo­da pa­grin­do gal­vo­ti, ar jums ne per di­de­lės pa­rei­gos, jei­gu jūs taip jau­di­na­tės prieš pub­li­ką, prieš ku­rią ne­ver­ta jau­din­tis, nes vie­ną die­ną ga­li­ma ap­si­keis­ti vie­to­mis, ir tie žmo­nės, ku­rie jus ski­ria, ga­li bū­ti jū­sų tei­sia­mie­ji. Nors kol jie čia yra, vie­ni ki­tus kaž­ko­dėl iš­su­ka, ir net­gi imu­ni­te­to klau­si­mas nė­ra dis­ku­tuo­ja­mas. Tie­siog toks žmo­giš­kas pa­ta­ri­mas – šiek tiek da­ly­ki­nio to­no ir ora­to­rys­tės taip pat rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ar­ba bent ar­čiau mik­ro­fo­no.

V. MIKUCKIENĖ. Ačiū už pa­sta­bas. No­rė­čiau šiek tiek re­pli­kuo­ti. Gal­būt šian­dien iš tie­sų jau­di­nuo­si ir, ma­tyt, tai yra la­bai žmo­giš­ka sa­vy­bė. Ki­ta ver­tus, ne­su po­li­ti­kė, to­dėl ne­tu­riu Die­vo do­va­nos gal­būt ir iš­mok­tų sa­vy­bių kal­bė­ti la­bai sklan­džiai. Teis­mo po­sė­dy­je tei­sė­jui la­bai pa­de­da teis­mo man­ti­ja, ki­ti ap­lin­kui esan­tys re­lik­tai. Jie nu­as­me­ni­na as­me­nį, tuo­met pro­ce­so da­ly­viai ne­ma­to nei mo­ters, nei vy­riš­kio, jau­no ar sim­pa­tiš­ko, o ma­to pro­fe­sio­na­lą su man­ti­ja, su žen­klu, teis­mo po­sė­džių sa­lė­je taip pat yra vė­lia­va, ir tai, be abe­jo, su­ku­ria tam tik­rą au­to­ri­te­tą ir sten­gia­mės… bet į jū­sų pa­sta­bą, kad rei­kia ma­žiau jau­din­tis, aš at­si­žvelg­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (MSNG). La­ba die­na, ger­bia­ma pre­ten­den­te. Jū­sų pa­tir­tis įspū­din­ga – jūs esa­te ir dės­ty­to­ja, jums, ko ge­ro, yra pa­pras­ta kal­bė­ti, kai ku­rie po­li­ti­kai gal ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti iš dės­ty­to­jų. Bet ma­no klau­si­mas yra apie kar­je­rą, nuo ku­rios jūs pra­dė­jo­te, tai yra nuo At­ran­kos ko­mi­si­jos ir pa­na­šiai. Žiū­riu į At­ran­kos ko­mi­si­jos re­zul­ta­tus, jūs su­rin­ko­te 86 ba­lus. Kiek su­pran­tu, yra sep­tin­tas re­zul­ta­tas. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te, kas lė­mė jū­sų kan­di­da­tū­ros tei­ki­mą Sei­mui į Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus, nes tik­rai re­zul­ta­tas ne­bu­vo aukš­čiau­sias?

Ant­ras klau­si­mas. Pa­gal tai, ką ma­tau ap­ra­šy­me, jū­sų nag­ri­nė­tų by­lų vi­dur­kis yra aukš­tesnis, tai yra 590 die­nų, ne­gu ša­lies vi­dur­kis ir Vil­niaus apy­gar­dos vi­dur­kis. Ne­ži­nau, ar tei­sin­gu­mas ga­li bū­ti grei­tas. Bet gal ir­gi ga­li­te ko­men­ta­rą ir kaip tai ga­lė­tų keis­tis? Ar tai tu­rė­tų keis­tis?

V. MIKUCKIENĖ. Iš tie­sų no­rė­čiau gal­būt šiek tiek pa­aiš­kin­ti, ko­dėl yra taip at­si­ti­kę, kad mū­sų Vil­niaus apy­gar­dos teis­me vi­sų dir­ban­čių tei­sė­jų vi­du­ti­nis by­los nag­ri­nė­ji­mo ly­gis yra il­ges­nis nei ki­tų apy­gar­dų teis­muo­se.

Štai, pa­vyz­džiui, šian­dien, prieš at­vyk­da­ma į su­si­ti­ki­mą su ger­bia­mai­siais Sei­mo na­riais, at­si­da­riau sta­tis­ti­ką, ku­rią at­siun­tė Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ką gi ten pa­ste­bė­jau? To­kią ma­žą smul­kme­ną, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo dar­bo krū­vio yra 9,4 ko­e­fi­cien­tas, o, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žio yra 4,3. Va­di­na­si, mū­sų krū­vis tie­siog yra dvi­gu­bai di­des­nis. Bet ne­si­skun­džiu, tik­rai ne.

Pir­miau­sia ma­no, kaip tei­sė­jos, sa­vy­bė yra ta, kad la­bai iš­sa­miai sten­giuo­si įsi­gi­lin­ti į tei­si­nį tarp ša­lių ki­lu­sį gin­čą. Ma­no by­lo­se, ne­duos pa­me­luo­ti ir aukš­tes­nių­jų teis­mų pir­mi­nin­kai, yra su­da­ro­ma ypač daug tai­kos su­tar­čių. Tai reiš­kia, kad aš sten­giuo­si, kad žmo­gus, iš­ėjęs iš teis­mo, bū­tų pa­ten­kin­tas re­zul­ta­tu.

Ma­nau, no­rė­da­ma api­bū­din­ti ir pa­teik­ti re­cep­tą, kaip rei­kė­tų pa­ge­rin­ti teis­mų įvaiz­dį ap­skri­tai vi­suo­me­nė­je, pir­miau­sia no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad teis­mo spren­di­mas pri­va­lo bū­ti tei­sin­gas, ar­gu­men­tuo­tas ir są­ži­nin­gas. Ne­pa­kan­ka, kad tei­sė­jas for­ma­liai pri­tai­ko tei­sės nor­mą. Ne­pa­kan­ka, kad tei­sė­jas re­mia­si vien tik tei­si­ne są­mo­ne. Tei­sė­jas taip pat tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, įver­ti­nęs vi­sas, pa­kar­to­siu, vi­sas by­lai reikš­min­gas ap­lin­ky­bes, rem­da­ma­sis sa­vo vi­di­niu įsi­ti­ki­ni­mu ir są­ži­ne.

Tai­gi gal­būt at­sa­ky­mas bū­tų toks, kad sten­giuo­si iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­ti by­las, to­dėl iš tie­sų tam kar­tais rei­kia dau­giau pa­stan­gų, dau­giau lai­ko. O gal­būt čia ir ma­no, kaip moks­li­nin­kės, blo­gy­bė, kad aš ra­šy­da­ma spren­di­mą ran­du ir įvai­riau­sių te­ori­nių spra­gų. Tuo­met ky­la po­rei­kis gi­liau ana­li­zuo­ti, aiš­kin­ti tei­sę, ieš­ko­ti ki­tų vals­ty­bių prak­ti­kos, kaip tei­sin­gai iš­spręs­ti, kad žmo­gui at­ei­ty­je ne­kil­tų… tai yra iš­sa­miai iš­spręs­ti gin­čą, kad at­ei­ty­je tarp tų pa­čių ša­lių ne­be­kil­tų jo­kių gin­čų. Gal at­sa­ky­mas bū­tų toks.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, im­po­nuo­ja, kad jūs esa­te moks­li­nin­kė. Ar bu­vo jū­sų dar­be at­ve­jų, kad moks­li­nin­kės pa­tir­tis jums pa­dė­jo, iš­gel­bė­jo, ar to­kį kon­k­re­tų pa­vyz­dį ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti?

Ir ant­ras. Ar, ste­bė­da­ma ko­le­gų dar­bą Lie­tu­vos teis­muo­se, pa­ste­bė­jo­te, kad yra di­džiu­lė at­skir­tis, ar ma­žes­nė, tarp te­ori­jos ir prak­ti­kos Lie­tu­vos teis­muo­se? Ačiū.

V. MIKUCKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų moks­li­nė pa­tir­tis yra, be abe­jo, la­bai reikš­min­ga. Ypač šiuo me­tu, ka­dan­gi da­lis ma­no nag­ri­nė­ja­mų by­lų yra pre­kių žen­klų ir in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos klau­si­mais, šio­se by­lo­se ten­ka ypač daug tai­ky­ti už­sie­nio teis­mų spren­di­mų, aiš­kin­ti di­rek­ty­vas. Ir štai čia tei­si­nis moks­li­nis dar­bas ir ži­nios, ku­rių įgi­jau, ma­tyt, to­bu­lin­da­ma­si sa­va­ran­kiš­kai, be abe­jo, pa­de­da pri­im­ti tei­sin­gus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šau.

V. MIKUCKIENĖ. Ži­no­ki­te, kol kal­bė­jau, aš la­bai at­si­pra­šau, iš­si­mu­šiau iš vė­žių. Gal jūs pa­kar­to­tu­mė­te dar klau­si­mą.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Pa­kar­to­siu. Ar, ste­bė­da­ma ko­le­gų dar­bą Lie­tu­vos teis­muo­se, jau­čia­te at­skir­tį tarp te­ori­jos ir prak­ti­kos teis­muo­se?

V. MIKUCKIENĖ. De­ja, taip, pa­si­tai­ko, bet sten­gia­mės. Tam ir yra teis­muo­se ins­tan­ci­nė sis­te­ma, kad aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mai, sa­ky­ki­me, pa­tiks­lin­tų, pa­tai­sy­tų že­mes­nių­jų teis­mų, gal klai­do­mis ne­pa­va­din­siu, bet gal, sa­ky­ki­me, nuo­mo­nių, ar­gu­men­tų trū­ku­mą ir pa­pil­dy­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma pre­ten­den­te, no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti jū­sų po­zi­ci­jos dėl tei­sė­jų da­ly­va­vi­mo so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Yra tei­sė­jų, ku­rie ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja su vi­suo­me­ne, sa­ky­ki­me, toks tei­sė­jas A. Ci­ni­nas, tur­būt vi­siems ži­no­mas. Ki­ti ne­tu­ri sa­vo pro­fi­lio feis­bu­ke, jūs ir­gi, at­ro­do, ne­tu­ri­te, ne­bent pseu­do­ni­mu esa­te pa­si­slė­pu­si, jū­sų ko­le­gė tu­ri. Kiek jūs ma­ty­tu­mė­te čia tei­sė­jui pras­mės da­ly­vau­ti ar ne­da­ly­vau­ti ir ko­kie mo­ty­vai bū­tų?

V. MIKUCKIENĖ. Da­ly­va­vi­mas so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se vi­sa­da yra tam tik­ra ri­zi­ka. Yra tam tik­ra ri­zi­ka, kad tu net ir ne­no­rė­da­mas ga­li iš­reikš­ti vie­ną ar ki­tą emo­ci­ją ir pa­si­sa­ky­ti vi­sai vi­suo­me­nei reikš­min­gu klau­si­mu. Pa­vyz­džiui, vyks­ta ko­kia nors re­zo­nan­si­nė by­la, o štai tei­sė­jas kad ir už­da­ra­me drau­gų ra­te­ly­je dis­ku­tuo­ja apie vie­ną ar ki­tą tei­sė­jo pri­im­tą spren­di­mą, apie vie­ną ar ki­tą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jų veiks­mą ar spen­di­mą. Ma­nau, kad tei­sė­jas as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, be abe­jo, tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti, reikš­tis, ta­čiau tai tu­rė­tų ati­tik­ti tam tik­rus eti­kos stan­dar­tus. Gal­būt tei­sė­ją, da­ly­vau­jan­tį so­cia­li­nė­se erd­vė­se, ma­ty­čiau esant to­kioms ofi­cia­lioms dar­bo for­moms, kai ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti vie­nu ar ki­tu tiek te­ori­niu, tiek prak­ti­niu klau­si­mu, gal­būt net ir pa­dis­ku­tuo­ti su įsta­ty­mų lei­dė­jais dėl vie­nos ar ki­tos ren­gia­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ar ren­gia­mo su­re­gu­liuo­ti tei­si­nio san­ty­kio.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). No­riu pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Ka­da čia Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ėmė ir at­ėmė iš mū­sų, iš par­la­men­ta­rų, ga­li­my­bę dirb­ti aka­de­mi­nį dar­bą? Sau pa­si­li­ko, iš mū­sų at­ėmė, tei­sė­jai ga­li. Tai aš no­riu pa­klaus­ti, ar ne­truk­do? O jei­gu ne­truk­to, gal pa­de­da, o jei­gu pa­de­da, kaip pa­de­da? No­riu pa­klaus­ti, kaip jūs, kaip aka­de­mi­kė, ma­no­te: mums truk­dy­tų ir kaip truk­dy­tų?

V. MIKUCKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų aš jau šiek tiek mi­nė­jau, kad šiuo me­tu ne­dir­bu pe­da­go­gi­nio dar­bo, nes pra­dė­jus tei­sė­jau­ti iš tie­sų bu­vo su­dė­tin­ga su­de­rin­ti ko­ky­biš­kai ei­ti ir tei­sė­jo pa­rei­gas, ir vyk­dy­ti pa­ves­tas už­duo­tis, ir, sa­ky­ki­me, dirb­ti moks­li­nį dar­bą. Be abe­jo, kiek man te­ko dės­ty­to­jau­ti, tai yra di­džiu­lė pa­tir­tis. Jau­no­ji kar­ta yra la­bai im­li, la­bai ori­gi­na­li ir jų ke­lia­mos pro­ble­mos, kai yra dis­ku­tuo­ja­ma tiek apie tei­sės nor­mų tai­ky­mą, tiek apie, sa­ky­ki­me, vie­nų ar ki­tų tei­si­nių san­ty­kių kva­li­fi­ka­vi­mą, duo­da pe­no pa­mąs­ty­mams. Iš tie­sų pe­da­go­gi­nė veik­la yra ir da­li­ni­ma­sis su jau­ną­ja kar­ta jau tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, tai ve­da į prie­kį. Ma­no ver­ti­ni­mu, tai yra nau­din­ga. Kaip ir Sei­mo na­riams, ma­tyt.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pre­ten­den­tei. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą po­sė­džių sa­lė­je.

V. MIKUCKIENĖ. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 25 die­ną.

 

14.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ale­ną Pies­lia­ką Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3731 (pa­tei­ki­mas)

 

 To­liau kvie­čiu į tri­bū­ną Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­ją pa­ta­rė­ją J. Šo­vie­nę, ji pri­sta­tys mums ki­tą klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ale­ną Pies­lia­ką Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-3731.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pri­sta­tau kan­di­da­tą Ale­ną Pies­lia­ką, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją, tu­rin­tį 20-ies me­tų tei­si­nio dar­bo sta­žą. At­ran­kos ko­mi­si­ja vien­bal­siai pri­pa­ži­no jį kaip tin­ka­miau­sią kan­di­da­tą į Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus. A. Pies­lia­kas yra dir­bęs Tar­dy­mo de­par­ta­men­te, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je, tei­sė­jo pa­rei­gas ei­na nuo 2004 me­tų. Vi­du­ti­nė tei­sė­jo pir­mo­je ins­tan­ci­jo­je nag­ri­nė­tų bau­džia­mų­jų by­lų truk­mė 2016–2018 me­tais yra reikš­min­gai trum­pes­nė už Apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­tų by­lų truk­mę ir už ša­lies apy­gar­dų teis­muo­se nag­ri­nė­tų by­lų truk­mę.

Nuosp­ren­džių sta­bi­lu­mo ro­dik­liai iš es­mės ati­tin­ka ati­tin­ka­mus ša­lies apy­gar­dų teis­mų ro­dik­lius. At­ran­kos ko­mi­si­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, A. Pies­lia­kas api­bū­di­na­mas kaip są­ži­nin­gas, pa­rei­gin­gas, ge­ban­tis sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti spren­di­mus, spręs­ti pro­ble­mas tei­sė­jas. Pa­pil­do­mai pa­žy­mi­ma, kad tei­sė­jas tu­ri pui­kius ana­li­ti­nius ge­bė­ji­mus, sis­te­mi­nį mąs­ty­mą, daug dė­me­sio ski­ria pro­fe­si­nei kva­li­fi­ka­ci­jai ug­dy­ti.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ver­ti­ni­mu, kan­di­da­to dar­bo pa­tir­tis, aukš­čiau­sių tei­sė­jų ben­druo­me­nės ver­ti­ni­mai ir iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas tei­kia­mu kan­di­da­tu leis su­stip­rin­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus veik­los ko­ky­bę. To­dėl, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, lie­pos 19 die­nos dek­re­tu Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas tei­kia Sei­mui pri­tar­ti A. Pies­lia­ko sky­ri­mui Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai. Kvie­čiu pre­ten­den­tą į tri­bū­ną. Jums taip pat ski­ria­ma 10 mi­nu­čių pa­si­sa­ky­mui ir 15 mi­nu­čių klau­si­mams. Pra­šau.

A. PIESLIAKAS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Esu tei­kia­mas į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas. Leis­ki­te jums pri­sis­ta­ty­ti.

Tei­si­nin­ko pro­fe­si­ją aš įgi­jau 1998 me­tais, esu bai­gęs tuo­me­ti­nį Tei­sės uni­ver­si­te­tą, šiuo me­tu My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas. Iš kar­to po bai­gi­mo pra­dė­jau dirb­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je tar­dy­to­ju, ten dir­bau iki 2004 me­tų. Ta­da iš­lai­kęs eg­za­mi­ną ta­pau Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ju. Šias pa­rei­gas ėjau iki 2013 me­tų, kai, įvy­kus teis­mų re­for­mai, Vil­niu­je bu­vę teis­mai bu­vo su­jung­ti į vie­ną teis­mą ir 2013 me­tais bu­vau pa­skir­tas Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Bu­vau at­sa­kin­gas už bau­džia­mą­sias by­las ir ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­las, už jas nag­ri­nė­jan­čius tei­sė­jus, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą. Šias pa­rei­gas ėjau iki 2016 me­tų. Tuo­met bu­vau pa­skir­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ju ir nuo 2016 me­tų sau­sio mė­ne­sio dir­bu Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riu­je, nag­ri­nė­ju bau­džia­mą­sias by­las.

Be sa­vo pro­fe­si­nės veik­los, nuo 2003 iki 2012 me­tų My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ka­ted­ro­je dir­bau lek­to­riu­mi. Esu vie­no bau­džia­mo­sios tei­sės te­ma pa­ra­šy­to straips­nio au­to­rius ir dvie­jų straips­nių ben­dra­au­to­ris. Ma­nau, kad ma­no 15 me­tų tei­sė­jo sta­žas ir 20 me­tų ben­dras tei­si­nio dar­bo sta­žas man pa­dės sėk­min­gai vyk­dy­ti pa­rei­gas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me. Tiek bū­tų pri­sis­ta­ty­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sis­ta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šau, Myko­lai.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis kan­di­da­te, jūs, kaip bu­vęs STT pa­rei­gū­nas, esu tik­ras, esa­te su­si­pa­ži­nęs su Sei­mo na­rio ap­kal­tos pro­ce­dū­ra. Po ne­pa­vy­ku­sių Sei­mo na­rių ap­kal­tų pa­si­gir­do ra­gi­ni­mų su­pap­ras­tin­ti šią pro­ce­dū­rą taip, jog Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas dėl su­lau­žy­tos prie­sai­kos bū­tų pa­kan­ka­mas Sei­mo na­rio man­da­tui at­im­ti, taip už­ker­tant ke­lią si­tu­a­ci­joms, kai Sei­mo na­rio prie­sai­ką su­lau­žęs as­muo ga­li bū­ti pa­lie­ka­mas to­liau ei­ti Sei­mo na­rio pa­rei­gas, net ir Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui pri­ėmus spren­di­mą, kad ji­sai iš tik­rų­jų yra su­lau­žęs. Kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te į to­kį siū­ly­mą?

A. PIESLIAKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš ma­ny­čiau, kad prie­sai­kos su­lau­žy­mas tur­būt tu­rė­tų bū­ti ta prie­žas­tis, ku­ri už­kirs­tų ke­lią to­liau ei­ti tas pa­rei­gas.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti kaip žmo­gų, pa­ty­ru­sį bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, dar ir STT dir­bu­sį. Kaip čia įvyks­ta, ar čia vis­kas ge­rai su teis­mais, su tei­sėt­var­ka, kad tos ko­rup­ci­nės by­los, ku­rias mes tu­rė­jo­me, tar­ki­me, A. Zuo­kas, „Ru­bi­ko­nas“, ko­kios bu­vo pa­čios gar­siau­sios by­los, iš es­mės bai­gė­si la­bai ne­daug kuo. A. Zuo­kas sa­ko – teis­tas, taip, bet už ge­rus dar­bus. Ir vie­nas teis­tas žmo­gus va­do­vau­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai. Ir nie­ko. Ar čia taip ir tu­ri bū­ti, ar čia kas nors ne­vei­kia, gal ga­li­te pa­sam­pro­tau­ti, kas čia iš tik­ro yra?

A. PIESLIAKAS. Kas čia ga­lė­tų ne­veik­ti, net ne­ži­nau. Čia tur­būt gal vi­suo­me­nės po­žiū­ris, pa­kan­tu­mas ki­tiems žmo­nėms. Baus­mė tur­būt… Jei­gu teis­mas pa­sky­rė baus­mes ir mes, vi­suo­me­nė, pa­si­ti­ki­me teis­mais, ma­nau, kad baus­mės pa­skir­tos to­kios adek­va­čios jo as­me­ny­bei ir bu­vu­siam įvy­kiui. Jei­gu teis­mas pa­sky­rė to­kią baus­mę, aš ne­drįs­čiau sa­ky­ti, kad baus­mė bu­vo ne­tei­sin­ga. Ne­ma­nau, tik­rai esu tik­ras, kad šiais at­ve­jais ir di­džio­jo­je da­ly­je, ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je at­ve­jų baus­mės nė­ra nu­per­ka­mos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas kan­di­da­te, še­še­rius me­tus dir­bo­te STT, ma­tau, kad ir ypa­tin­gų by­lų tar­dy­to­jas bu­vo­te. Gal mums pri­min­tu­mė­te (prieš 15 me­tų tą ins­ti­tu­ci­ją pa­li­ko­te, bet vis tiek bu­vo tam tik­ras įdir­bis), ko­kias jums by­las te­ko tir­ti STT, gal ko­kias nors ryš­kes­nes, ku­rios pa­sie­kė teis­mą?

A. PIESLIAKAS. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba bu­vo įkur­ta 1997 me­tais, aš pra­dė­jau dirb­ti 1998 me­tais. Tai bu­vo tik pa­ti pra­džia. Iš tik­rų­jų to įdir­bio… nes kiek­vie­na bau­džia­mo­ji by­la yra kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pa­se­ka, ypač jei­gu kal­ba­me apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos by­las. To kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įdir­bio dar bu­vo la­bai ma­žai, to­kio­mis by­lo­mis, ku­rio­mis ga­lė­čiau pa­si­gir­ti, kad iš tik­rų­jų skam­bė­jo per vi­są Lie­tu­vą, ne­ga­lė­čiau. Prieš pat iš­ei­da­mas da­ly­va­vau, kaip ger­bia­mas Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis mi­nė­jo, A. Zuo­ko by­lo­je, esu at­li­kęs veiks­mus, iš da­lies ty­riau tą by­lą ir kaip tik tuo me­tu jau iš­ei­di­nė­jau į teis­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ma­no links­mes­nis klau­si­mas bus. 15 me­tų tei­sė­jo pa­tir­tis yra di­de­lė pa­tir­tis. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kia la­biau­siai įsi­min­ti­na by­la, ku­rią nag­ri­nė­jo­te, ar­ba ku­rios… gal­būt te­gul bū­na la­biau­siai įsi­min­ti­na, ku­rią nag­ri­nė­jo­te, gal bu­vo pir­ma įsi­min­ti­na, bet gal ki­ta, ku­ri ne­bū­ti­nai re­zo­nan­si­nė bu­vo, ta­čiau ku­ri tei­sė­sau­gos at­ei­čiai su­kū­rė ge­res­nį pa­grin­dą, nes dėl tų nu­si­kal­ti­mų, ku­rie pa­da­ry­ti, ge­ras teis­mo spren­di­mas taip pat yra pre­ven­ci­ja į at­ei­tį.

A. PIESLIAKAS. Aš gal­būt pa­sa­ky­siu. Man la­biau­siai įsi­mi­nė ne­re­zo­nan­si­nė by­la, apie tą by­lą grei­čiau­siai be ma­nęs nie­kas ne­ži­no. Tai bu­vo nar­ko­ti­kų lai­ky­mo by­la. Bu­vo jau­nuo­lis, mes pas­kui šne­kė­jo­me su juo, jis mo­kyk­lą bai­gė auk­so me­da­liu, pas­kui įsto­jo į aukš­tą­ją mo­kyk­lą ir aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je pir­ma­me kur­se jam kaž­kas pa­siū­lė nar­ko­ti­kų. Po to jo gy­ve­ni­mas ri­to­si že­myn, kai aš jį tei­siau už nar­ko­ti­kų lai­ky­mą, bu­vo pra­ėję 15 me­tų nuo to lai­ko. Jis pir­mą kar­tą ta­da bu­vo ap­si­vo­gęs. Man ta by­la mo­ra­liš­kai pa­li­ko la­bai slo­gų įspū­dį, kaip žmo­gus nuo ge­ro, pro­tin­go, auk­so me­da­liu mo­kyk­lą bai­gu­sio žmo­gaus nu­si­ri­to iki nar­ko­ma­no ir pra­dė­jo vog­ti, kaip tam tik­ros nar­ko­ti­nės me­džia­gos ga­li pa­veik­ti žmo­gaus li­ki­mą. Ši­ta by­la man tik­rai la­bai įsi­mi­nė ir aš ypač jau­ni­mui, ypač drau­gų vai­kams daž­nai pa­pa­sa­ko­ju apie ši­tą įvy­kį, kad už­kirs­čiau ke­lią to­kiems da­ly­kams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). La­ba die­na, ger­bia­mas pre­ten­den­te. Iš tie­sų ver­ti­nu jū­sų dar­bo pa­tir­tį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je ir, ma­tyt, ma­to­te da­bar­ti­nę tar­ny­bos veik­lą, taip pat ma­to­te, kad net trys Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai yra įta­ria­mi ga­li­mai pa­da­rę nu­si­kal­ti­mus. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Jūs kal­bė­jo­te apie vi­suo­me­nės pa­kan­tu­mą. Aš ma­tau tam tik­rą teis­mų pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­nes vei­kas da­ran­tiems as­me­nims, aukš­tiems pa­rei­gū­nams. Kaip jūs ma­no­te, ar va­gys­tė iš so­do na­me­lio ar­ba bu­to yra pa­vo­jin­ges­nis nu­si­kal­ti­mas nei va­gys­tė iš iž­do ar­ba pa­rei­gū­no pik­tnau­džia­vi­mas? Ar jūs, bū­da­mas Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju, iš­drįs­tu­mė­te skir­ti lais­vės at­ėmi­mo re­a­lią baus­mę aukš­tiems pa­rei­gū­nams, tei­sė­jams, ku­rie su­lau­žė sa­vo prie­sai­ką ir iš­da­vė vals­ty­bę ir vi­suo­me­nę? Kaip ma­no­te, ar re­a­li lais­vės at­ėmi­mo baus­mė už ko­rup­ci­nes vei­kas yra ne per griež­ta as­me­nims, ku­rie jas da­ro?

A. PIESLIAKAS. Dė­kui. Aš at­sa­ky­da­mas gal nuo vi­du­rio pa­sa­ky­siu, kad tik­rai iš­drįs­čiau pa­skir­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę žmo­gui, ne­pai­sy­da­mas jo pa­rei­gų, ir tik­rai net ir pa­čių aukš­čiau­sių pa­rei­gų žmo­nėms, jei­gu jie iš tik­rų­jų ver­ti, jei­gu pa­ti si­tu­a­ci­ja ro­do, kad lais­vės at­ėmi­mo baus­mė yra ta vie­nin­te­lė ir tin­ka­ma baus­mė skir­ti to­je si­tu­a­ci­jo­je tam žmo­gui. Kal­bant apie vi­suo­me­nės pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jai, ne­ma­nau, kad vi­suo­me­nė la­bai pa­kan­ti. Esu tik­ras, kad vi­suo­me­nė ne­pa­kan­ti ir tei­sė­jai ne­pa­kan­tūs. At­sa­kiau.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, toks ben­dro po­bū­džio klau­si­mas. Jūs čia ge­rai at­sa­ki­nė­jo­te. Sa­ky­ki­te, iš tik­rų­jų dau­ge­lis by­lų, skir­tin­gai, pa­vyz­džiui, nei Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ar ki­tur, pas mus tę­sia­si la­bai il­gą lai­ką. Jei­gu pa­ly­gin­tu­me kaš­tus ir nau­dą ar­ba baus­mę, ne­iš­ven­gia­mu­mą baus­mės, tai pas mus dau­ge­lis by­lų, ypač pa­grin­di­nės, di­džio­sios by­los, tę­sia­si de­šimt­me­čius be­veik. Dar­bo par­ti­jos ir ki­tų. Sa­ky­ki­te, ką jūs ma­to­te ir kaip ga­lė­tu­mė­te pa­siū­ly­ti iš tik­rų­jų pa­mąs­ty­ti, kad tas lai­ko tar­pas tarp nu­si­kal­ti­mo ar įsta­ty­mo pa­žei­di­mo ir baus­mės pa­sky­ri­mo bū­tų iš tik­rų­jų su­tru­mpin­tas ke­lis kar­tus ir ati­tin­ka­mai kaš­tai bū­tų su­ma­žin­ti? Pa­vyz­džiui, kai by­la vyks­ta de­šimt me­tų, fak­tiš­kai kaš­tai biu­dže­to yra mil­ži­niš­ki. Ly­giai tas pats yra da­bar. Ką rei­kė­tų pa­keis­ti, kad iš tik­rų­jų tas pro­ce­sas bū­tų ge­ro­kai grei­tes­nis, ne­gu yra da­bar­ti­niu me­tu? Ačiū.

A. PIESLIAKAS. Dė­kui. Aš ma­nau, kad iš­ky­la di­le­ma tarp kaš­tų ir tei­sin­gu­mo. Aš ma­nau, kad tei­sin­gu­mas vals­ty­bei tu­rė­tų bū­ti svar­biau ne­gu kaš­tai. Ką pa­da­ry­ti, kad bū­tų su­ma­žin­ti tie ter­mi­nai? Aš ma­tau, kad tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos da­ro ty­ri­mus ir sa­ko, kad by­lų ter­mi­nas Lie­tu­vo­je yra ga­na trum­pas. Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ter­mi­nus, bet teis­me ir­gi bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti tam tik­ro­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis ter­mi­nus, ypač kai į teis­mą at­ei­na by­la dėl sun­kių nu­si­kal­ti­mų, dėl nu­si­kals­ta­mų su­si­vie­ni­ji­mų, kur kal­ti­na­ma daug žmo­nių.

Da­bar esu siū­lęs, kad to­kias by­las tu­rė­tų nag­ri­nė­ti ko­le­gi­ja, jai dau­giau nie­ko ne­skir­tų, ji tu­rė­tų im­ti tą vie­ną by­lą ir skir­tų po sa­vai­tę po­sė­džius, ban­dy­tų kuo grei­čiau ją nag­ri­nė­ti, nes kai nuo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo iki nuosp­ren­džio pra­ei­na de­šimt me­tų, tai nė­ra ge­rai. Ta­da ir pats baus­mės ne­iš­ven­gia­mu­mo prin­ci­pas šiek tiek šlu­buo­ja, ir vi­suo­me­nei nė­ra la­bai ge­rai. Vi­suo­me­nė lau­kia tei­sin­gu­mo re­zul­ta­to.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Čia vie­no­je pub­li­ka­ci­jo­je skai­tau, kad jūs bu­vo­te, o gal ir te­be­sa­te tei­sė­ju va­di­na­mo­jo­je R. Pa­kso ir G. Vai­naus­ko by­lo­je, ir kas re­tai, man at­ro­do, bū­na, pro­ku­ro­ras jums reiš­kė nu­ša­li­ni­mą, vi­siems tei­sė­jams reiš­kė, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad ji­sai yra kaip ir dis­kri­mi­nuo­ja­mas, ly­gi­nant su ki­tais by­los da­ly­viais. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kaip bai­gė­si šio rei­ka­la­vi­mo nag­ri­nė­ji­mas, ar šiuo me­tu te­be­sa­te tei­sė­ju šio­je by­lo­je?

A. PIESLIAKAS. Taip, esu to­je pa­čio­je ko­le­gi­jo­je. Mes ta­da ne­nu­si­ša­li­no­me ir by­la vyks­ta to­liau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

A. PIESLIAKAS. Ačiū.

PIRMININKAS. Ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti tra­di­ciš­kai lie­pos 25 die­ną.

 

15.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vy­tau­tą Ze­lian­ką Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3732 (pa­tei­ki­mas)

 

Į tri­bū­ną kvie­čiu J. Šo­vie­nę, ku­ri mums pri­sta­tys ki­tą klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Vy­tau­tą Ze­lian­ką Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-3732. Pa­šau.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, V. Ze­lian­ka, ki­tas pre­ten­den­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas. Pre­ten­den­tas tu­ri 20 me­tų tei­si­nio dar­bo sta­žą. At­ran­kos ko­mi­si­jai įver­ti­nus tu­ri­mus duo­me­nis apie tei­sė­jo V. Ze­lian­kos kie­ky­bi­nius ir ko­ky­bi­nius dar­bo ro­dik­lius, kom­pe­ten­ci­ją, or­ga­ni­za­ci­nius ge­bė­ji­mus bei pro­fe­si­nę kul­tū­rą, tei­gia­ma, kad jis ga­li sėk­min­gai pre­ten­duo­ti į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jo pa­rei­gas. Lie­tu­vos Ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jai šį pre­ten­den­tą iš­rei­tin­ga­vo tarp tin­ka­miau­sių kan­di­da­tų į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nį teis­mą ir sky­rė jam pir­mą–­an­trą vie­tas kar­tu su anks­čiau pri­sta­ty­ta tei­sė­ja V. Mi­kuc­kie­ne.

Pir­mą­ja ape­lia­ci­ne ins­tan­ci­ja tei­sė­jo pri­im­tų spren­di­mų sta­bi­lu­mo vi­dur­kiai yra ar­ti­mi ati­tin­ka­miems ša­lies apy­gar­dų teis­mų sta­bi­lu­mo ro­dik­liams. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, su­tik­da­mas su Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­jos ir tei­sė­jų ben­druo­me­nės iš­reikš­tu pa­si­ti­kė­ji­mu pre­ten­den­tu, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, lie­pos 19 die­nos dek­re­tu tei­kia Sei­mui pri­tar­ti V. Ze­lian­kos sky­ri­mui Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu pre­ten­den­tą į tri­bū­ną. Jums taip pat bus ski­ria­ma 10 mi­nu­čių kal­bė­ti ir 15 mi­nu­čių at­sa­ky­ti. Pra­šom.

V. ZELIANKA. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, Sei­mo na­riai. Aš esu tei­sė­jas V. Ze­lian­ka, Vil­niaus apy­gar­dos teis­me dir­bu nuo 2008 me­tų pa­bai­gos. Pra­dė­jau dirb­ti 1999 me­tais Apy­lin­kės teis­me pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­ju. Ne­tru­kus po to, kai bai­giau tei­sės moks­lus Vil­niaus uni­ver­si­te­te, kryp­tin­gai sie­kiau šios pro­fe­si­jos, nes iki to dau­ge­lį me­tų at­sto­va­vau tei­s­muo­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai, ir tas dar­bas man at­ro­dė tik­rai la­bai tin­ka­mas.

Ir štai nuo 1999 me­tų aš esu dau­giau ar ma­žiau sėk­min­gai teis­muo­se, jau­čiuo­si įgi­jęs tam tik­rą pa­tir­tį, pro­fe­si­nį pa­ty­ri­mą, tam tik­rus ge­bė­ji­mus, ku­rie, aš ti­kiuo­si, leis­tų man dirb­ti ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me. Vil­niaus apy­gar­dos teis­me aš dir­bu iš­im­ti­nai su ci­vi­li­nė­mis by­lo­mis, pir­miau­sia ko­mer­ci­nė­mis by­lo­mis. Ma­no kryp­tin­gas dar­bas ir spe­cia­li­za­ci­ja, ypač tai, kuo aš do­miuo­si ir kam ski­riu daug sa­vo pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, yra in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės by­los, pre­kių žen­klai, pa­ten­tai, au­to­rių tei­sių by­los ir taip to­liau. Vie­na pas­ku­ti­nių gar­ses­nių by­lų, ku­rias nag­ri­nė­jo­me, – va­di­na­mo­ji „Lin­ko­ma­ni­jos“ by­la. Čia bu­vo ma­no iš­nag­ri­nė­ta by­la. Tos by­los iš tik­rų­jų yra la­bai su­dė­tin­gos tuo, kad Lie­tu­vos teis­mų prak­ti­ka šiuo klau­si­mu yra la­bai ri­bo­ta ir dau­ge­lį da­ly­kų mes tu­ri­me pa­si­sem­ti iš eu­ro­pi­nio reg­la­men­to ar­ba tarp­tau­ti­nės teis­mų prak­ti­kos. Tai ver­čia mus, aiš­ku, stip­riai pa­si­temp­ti dir­bant to­je sri­ty­je ir mo­ko­ma­si, to­dėl ten­ka ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ti ir at­sto­vau­jant Lie­tu­vai, ir dis­ku­tuo­jant su ki­tų vals­ty­bių tei­sė­jais… mo­ky­mą­si už Lie­tu­vos ri­bų. Ti­kiuo­si, jei­gu dirb­čiau Ape­lia­ci­nia­me teis­me, tęs­ti šią sa­vo spe­cia­li­za­ci­ją, bet, aiš­ku, be jo­kių pro­ble­mų dir­bu ir su ki­to­mis by­lo­mis, ku­rios yra su­si­ju­sios su ci­vi­li­nio pro­ce­so by­lo­mis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sis­ta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kan­di­da­te, apie Bau­džia­mą­jį ko­dek­są tu­riu klau­si­mą. Šiuo me­tu už nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dą, ne­pri­klau­so­mai nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kio, bau­džia­ma kaip ir už gin­klų, sprog­me­nų ar­ba ra­dio­ak­ty­vių­jų me­džia­gų kon­tra­ban­dą, tai yra lais­vės at­ėmi­mu nuo 3 iki 10 me­tų. Sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Tuo tar­pu pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja, kai gat­vė­je įsi­gi­jus ka­na­pių gre­sia bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų, o at­si­siun­tus paš­tu suk­ti­nę – nuo 3 iki 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė be ga­li­my­bės ati­dė­ti. To­kia pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga pro­ble­ma, ypač tarp jau­ni­mo, daž­nai be­si­nau­do­jan­čio in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba ir vi­siš­kai ne­su­vo­kian­čio, kad nar­ko­ti­nių me­džia­gų at­si­siun­ti­mas in­ter­ne­tu iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių už­trau­kia at­sa­ko­my­bę ne tik pa­gal dis­po­na­vi­mą, bet ir kon­tra­ban­dą, ku­ri ne­di­fe­ren­ci­juo­ja kie­kio. Tai reiš­kia, jei­gu tu ve­ži to­ną ko­kai­no per sie­ną, yra to­kia pa­ti baus­mė kaip at­si­siun­tus suk­ti­nę in­ter­ne­tu. Ar ne­ma­no­te, jog šią si­tu­a­ci­ją rei­kė­tų tai­sy­ti?

V. ZELIANKA. Aš pri­si­pa­žin­siu, ne­su la­bai įsi­gi­li­nęs į ši­tą klau­si­mą, ka­dan­gi ne­dir­bu su ši­to­mis by­lo­mis. Bet kiek aš ži­nau, kiek ten­ka ben­drau­ti su mū­sų teis­mo tei­sė­jais, ku­rie to­kių by­lų tu­ri, esu gir­dė­jęs ne iš vie­no tei­sė­jo, kad tai iš tik­rų­jų yra pro­ble­ma, tei­sė­jai tai su­vo­kia kaip pro­ble­mą. Kiek su­pran­tu, ban­do spręs­ti net ir da­bar­ti­niais įsta­ty­mais, tai­ko vi­so­kias ma­žes­nes baus­mes, ati­dė­ji­mus ar kaž­ką. Kiek aš su­pran­tu, mė­gi­nu pa­sa­ky­ti. Bet su­pran­tu, kad tei­sė­jai tai su­vo­kia kaip pro­ble­mą iš tik­rų­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jūs tu­ri­te di­džiu­lę tei­sė­jo pa­tir­tį – 20 me­tų. Tik­rai ga­li­te at­sa­ky­ti į klau­si­mą apie iki­teis­mi­nius ty­ri­mus ir ko­ky­bę by­lų, ku­rios pa­sie­kia teis­mą. Ar nė­ra taip, kad dau­ge­lis by­lų iš tik­rų­jų bū­na ne vi­sai pa­ruoš­tos, iš­aiš­kin­tos ir pa­sie­kia teis­mą, po to teis­mui, aiš­ku, ga­li grą­žin­ti, yra su­dė­tin­ga, nes rei­ka­lau­ja­ma lyg ir tei­sin­gu­mo, nes kiek­vie­nas įta­ria­ma­sis lyg jau yra kaip ir nu­si­kal­tė­lis trak­tuo­ja­mas. Ką jūs siū­lo­te, kad bū­tų ge­ri­na­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas? Šiuo me­tu at­si­tin­ka taip, kad vai­ruo­to­jas nu­tei­sia­mas už kon­tra­ban­dą bau­da, iš ki­tos pu­sės jums sa­ko­ma, ko­dėl to­kia ma­ža baus­mė, o iš tik­rų­jų tas, kas or­ga­ni­za­vo tą kon­tra­ban­dą, lie­ka lais­vė­je.

V. ZELIANKA. Ačiū. Aš mi­nė­jau, kad ma­no dar­bas yra ne­su­si­jęs su bau­džia­mų­jų by­lų, ku­rios yra nag­ri­nė­ja­mos po iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, nag­ri­nė­ji­mu. Pats as­me­niš­kai pas­ku­ti­nę bau­džia­mą­ją by­lą esu iš­nag­ri­nė­jęs tur­būt ko­kiais 2002 ar 2001 me­tais, dar ga­lio­jant se­niems ko­dek­sams. Bet, taip, to­kių kal­bų tei­sė­jų ben­druo­me­nė­je yra, taip pat ir apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra links­niuo­ja­mas kaip ne­tin­ka­mas ir kad tei­sė­jai bū­tent taip ver­ti­na ar­ba sa­ko apie tai, kas vyks­ta, iki per­duo­dant by­lą į teis­mą. Bet tam tik­rų ne­sklan­du­mų, ma­tyt, yra. Kiek aš su­pran­tu, ne­ma­ža pro­ble­ma yra pro­ku­ro­ro vaid­muo pro­ce­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas. Pra­šau.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, klau­si­mas gal­būt pa­si­ro­dys ir re­to­ri­nis, bet aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti kaip la­biau­siai pa­ty­ru­sį iš vi­sos tei­kia­mos ko­man­dos, nors vi­si ki­ti ir­gi pa­ty­rę. O ma­no klau­si­mas toks.

Vi­suo­me­nės po­žiū­ris į teis­mų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Pa­žiū­rė­ki­me, koks vyks­ta veiks­mas. Iš­ke­lia­ma at­seit pre­ten­den­to į me­rus by­la, ji­sai tą­so­mas, pa­sė­di, po to vyks­ta rin­ki­mai, tau­ta… vos ne pri­vi­le­gi­ją įgau­na ši­tas pre­ten­den­tas, žiū­riu į P. Urb­šį, ir jis lai­mi rin­ki­mus, to­liau ei­na pa­rei­gas. Aš su­si­da­rau to­kią nuo­mo­nę, kad tur­būt rei­kia, kad kiek­vie­nam pre­ten­den­tui iš­kel­tų by­lą ir jis tik­rai lai­mės rin­ki­mus į sa­vi­val­dy­bių me­rus. Jis gau­na tar­si kaip pri­vi­le­gi­ją. Kaip jūs žiū­ri­te į vi­są ši­tą, at­leis­ki­te, vel­nia­vą? Aš kaž­ko ne­su­pran­tu.

V. ZELIANKA. Ši­tuo klau­si­mu kaip tei­sė­jas aš ne­la­bai tu­riu ką at­sa­ky­ti, bet kaip pi­lie­tis aš jau­čiuo­si ne­la­bai jau­kiai, ma­ty­da­mas to­kią si­tu­a­ci­ją, ka­dan­gi ma­no dar­bas iš­mo­kė ma­ne tam tik­ros pa­gar­bos ir pa­klus­nu­mo įsta­ty­mui ir su­vo­ki­mo, kas ge­rai ir kas blo­gai, taip pat ir per tei­sė­tu­mo priz­mę. Kaip pi­lie­tis aš į tai žiū­riu… Jei­gu jūs už­duo­da­te to­kį klau­si­mą, aš tur­būt pa­na­šiai kaip jūs jau­čiuo­si.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas kan­di­da­te, jei­gu tei­sin­gai pri­si­me­nu, per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų, tai per pas­ku­ti­nes dvi ka­den­ci­jas, šio­je tri­bū­no­je kaip kan­di­da­tas jūs sto­vi­te tur­būt an­trą ar tre­čią kar­tą, jei­gu ne­su­kly­siu. Vi­sus kar­tus Sei­mas ne­pri­ta­rė jū­sų kan­di­da­tū­rai. Ir štai vėl jūs čia, ir tei­kia ta pa­ti nu­ei­nan­ti Pre­zi­den­tė, ku­ri tą pa­tį da­rė jau du ar tris kar­tus. Ma­no klau­si­mas gal bū­tų la­biau psi­cho­lo­gi­nis, ben­draž­mo­giš­kas. Kur jū­sų ge­rų san­ty­kių su nu­ei­nan­čia Pre­zi­den­te ir jos ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­slap­tis, ar su­tin­ka­te, kad gal­būt ga­li at­ro­dy­ti, kad toks ges­tas ga­li at­ro­dy­ti kaip nu­ei­nan­čios Pre­zi­den­tės pri­myg­ti­nis no­rė­ji­mas at­si­dė­ko­ti jums už kaž­ką. Jei­gu su­tik­tu­mė­te su to­kia prie­lai­da, gal­būt įta­ria­te, už ką tas at­si­dė­ko­ji­mas ga­lė­tų bū­ti?

V. ZELIANKA. Esu bu­vęs šio­je tri­bū­no­je jau du kar­tus, aiš­kaus at­sa­ky­mo, ko­dėl man te­ko at­ei­ti an­trą ir ko­dėl aš da­bar esu tre­čią kar­tą, aš ne­su ga­vęs tie­siai į akis, bet, ki­ta ver­tus, aš no­rė­čiau pa­prieš­ta­rau­ti ir pa­sa­ky­ti, kad vis dėl­to at­ran­kos pro­ce­dū­ros bu­vo už­baig­tos, ir pa­si­rin­ki­mas pa­da­ry­tas da­bar­ti­nio Pre­zi­den­to. Bū­tent da­bar­ti­nis Pre­zi­den­tas pa­si­rin­ko tuos kan­di­da­tus, ku­rie šian­die­ną yra prieš jus. Aš pats da­ly­va­vau su­si­ti­ki­me, kai bu­vo pa­kvies­ti vi­si šie žmo­nės, ku­rie čia šian­die­ną yra prieš jū­sų akis, ir po­kal­bis su Pre­zi­den­tu vy­ko. Ži­nau, kad tai bu­vo jo spren­di­mas. Aš tik tiek ga­liu pa­sa­ky­ti.

O jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į is­to­ri­ją, po pas­ku­ti­nio ne­sėk­min­go tei­ki­mo, ku­ris bu­vo, aš jau da­bar ne­at­si­me­nu, gal­būt 2014 me­tais, aš ne­da­ly­va­vau at­ran­ko­se, kol bu­vau pir­mi­nin­ku, ir tai bu­vo są­mo­nin­gas pa­si­rin­ki­mas – aš vyk­džiau sa­vo kaip pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ir ne­no­rė­jau jų ap­leis­ti. Pa­bai­gęs ka­den­ci­ją aš nu­ta­riau ne­be­kan­di­da­tuo­ti to­liau, dir­bau tai, kas man la­biau­siai pa­tin­ka – ei­li­niu teis­mo tei­sė­ju, ir vė­liau vy­ku­sio­se at­ran­ko­se aš nė kar­to ne­bu­vau nie­kur tei­kia­mas prieš tai bu­vu­sios Pre­zi­den­tės.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ma­no klau­si­mas bu­vo la­bai pa­na­šus kaip ir A. Ma­zu­ro­nio, bet jūs iš­sklai­dė­te šiek tiek abe­jo­nes, kad vi­si, ne tik jūs, esa­te da­bar­ti­nio Pre­zi­den­to kan­di­da­tai, tai šiek tiek leng­viau ant dū­šios yra. Su­pran­ta­te, nes Pre­zi­den­tės tei­sin­gu­mą mes ži­no­me: sa­viems – vis­kas, ki­tiems – įsta­ty­mas. Be abe­jo­nės, nau­do­jo­si ši­ta tei­se ir tai ži­no net ei­li­niai žmo­nės.

Ma­no ki­tas klau­si­mas. Kad bū­tų ne­pri­klau­so­mi bent Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai, ar ne­tu­rė­tų bū­ti jie ren­ka­mi, kaip ren­ka­mas Sei­mas, pa­vyz­džiui, ar ne­bū­tų ge­rai, kad ir ge­ne­ra­linis pro­ku­ro­ras bū­tų ren­ka­mas, ta­da tei­sė­jas tik­rai jaus­tų­si nuo nie­ko ne­pri­klau­so­mas – tik nuo tau­tos?

V. ZELIANKA. Jei­gu tai yra klau­si­mas, aš apie tai tu­riu šiek tiek sa­vo nuo­mo­nę. Yra val­s­ty­bių, kur tei­sė­jai yra ren­ka­mi. Var­gu ar su­ra­si­me, kur tei­sė­jai yra ren­ka­mi į aukš­čiau­sius tei­sė­jų pos­tus, aš ne­ži­nau to­kių vals­ty­bių. To­se vals­ty­bė­se, kur yra tei­sė­jų rin­ki­mai, ne­re­tai yra pri­ki­ša­ma toms sis­te­moms, kad tei­sė­jų rin­ki­mų biu­dže­tas vir­ši­ja vė­liau jų gau­na­mą at­ly­gi­ni­mą. Tai ir­gi kaž­ką sa­ko ir su­ku­ria nau­jas pro­ble­mas. Be to, tai yra vi­sai ki­tų tei­si­nių sis­te­mų tra­di­ci­ja, ku­rios aš ne­ži­nau, mes vis dėl­to esa­me kon­ti­nen­ti­nės eu­ro­pi­nės tei­sės sis­te­mos tra­di­ci­ja ir mes įpras­tai se­ka­me tais pa­vyz­džiais, ku­riuos dik­tuo­ja mū­sų se­no­ji lo­ty­niš­ko­ji kon­ti­nen­ti­nė tei­sė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, sa­ky­ki­te, ar jūs bu­vo­te su­si­ti­kęs ir kal­bė­jo­tės su ger­bia­mu mū­sų nau­jai iš­rink­tu Pre­zi­den­tu G. Nau­sė­da, jei­gu kal­bė­jo­tės, apie ką? Ačiū.

V. ZELIANKA. Taip, aš kal­bė­jau su nau­juo­ju Pre­zi­den­tu, ir tai bu­vo bū­tent tas mo­men­tas, kai man bu­vo duo­ta ži­no­ti, kad aš esu at­ren­ka­mas iš tų žmo­nių, ku­rie ga­li bū­ti tei­kia­mi ir bus tei­kia­mi Sei­mui pri­tar­ti ma­no sky­ri­mui į Ape­lia­ci­nį teis­mą po to, kai aš kan­di­da­ta­vau. Apie ką mes kal­bė­jo­mės? Mes kal­bė­jo­mės la­bai pa­na­šio­mis te­mo­mis, ku­rios yra nag­ri­nė­ja­mos šian­die­ną čia, po­sė­džių sa­lė­je, apie teis­mų pro­ble­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je yra tik dve­ji me­tai, kai so­cia­li­nė at­skir­tis Lie­tu­vo­je ma­žė­ja. Tai 2008–2009 me­tų kri­zė. Tuo­met Sei­mas va­di­na­mo­jo nak­ti­nio mo­kes­čių pa­kei­ti­mo me­tu su­ma­ži­no at­ly­gi­ni­mus sau, tei­sė­jams, vals­ty­bės pa­rei­gū­nams. Tei­sė­jai la­bai grei­tai at­si­sta­tė. Tei­sin­ga tai bu­vo?

V. ZELIANKA. Aš ne­ži­nau ir man, kaip tei­sė­jui, la­bai sun­ku įver­tin­ti tei­sė­jų ben­druo­me­nės veiks­mus, o ypač jei­gu tai yra ne tei­sė­jų ben­druo­me­nės, o teis­mo spren­di­mas. Tai yra jei­gu mū­sų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas da­ro tam tik­rą iš­va­dą apie Kon­sti­tu­ci­jos nor­mų ga­lio­ji­mą, aš esu lin­kęs ma­ny­ti, kad aukš­čiau­sio ly­gio žmo­nės pro­fe­sio­na­lai, ku­rie dir­ba te­nai, duo­da tas iš­va­das pa­grįs­tai, rem­da­mie­si Kon­sti­tu­ci­ja, ne ko­kiais nors ki­tais ar­gu­men­tais. Aš įpra­tęs taip ma­ny­ti ir ki­taip aš ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju sa­vo dar­bą, jei­gu aš pra­dė­čiau mąs­ty­ti ki­taip.

Ši­ta pras­me, aš ma­nau, gal­būt pro­ble­ma yra ta, kad tei­sė­jų klau­si­mas at­ėjo pir­miau ar­ba kad jis ap­skri­tai at­ėjo į teis­mą. Kai bu­vo klau­si­mų apie tai, kai tei­sė­jų ben­druo­me­nė­je bu­vo dis­ku­si­jų apie tai, rei­kia ei­ti į teis­mą ar ne, man at­ro­dė, di­džio­ji pro­ble­ma yra ne ta, kaip teis­me bus iš­spręs­tas tas klau­si­mas, o tai, kad si­tu­a­ci­ja pri­ves­ta iki to, kad tei­sė­jai ei­na į teis­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas tei­sė­jau, ži­niask­lai­do­je ne­ma­žai ra­šo­ma apie jums for­mu­luo­ja­mus kal­ti­ni­mus, ku­riuos tei­kia tei­sė­ja I. Štuo­pie­nė, sa­ky­da­ma, kad pa­ti­ria jū­sų spau­di­mą, kad no­ri­te ją suž­lug­dy­ti mo­ra­liš­kai ir pro­fe­siš­kai, ir taip to­liau. Ar to­je si­tu­a­ci­jo­je jūs vis­ką nei­gia­te, ar ką nors ir sa­vi­kri­tiškai ga­li­te pa­sa­ky­ti apie tas ap­lin­ky­bes?

V. ZELIANKA. Tas klau­si­mas bu­vo nag­ri­nė­ja­mas Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jo­je. Yra Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos iš­va­da tuo klau­si­mu. Ka­dan­gi tai yra ma­no pa­ties as­me­ni­nis klau­si­mas, kur tei­sė­ja iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ma­no kaž­ka­da at­lik­to­mis pa­rei­go­mis kaip teis­mo pir­mi­nin­ko, tai bu­vo dar prieš ke­le­tą me­tų, man net ne­la­bai etiš­ka kal­bė­ti sa­vo pa­ties klau­si­mu. Bet, ki­ta ver­tus, kaip aš sa­kau, vie­na ver­tus, yra jau duo­tas at­sa­ky­mas, ki­ta ver­tus, jei­gu aš su­pran­tu, o, at­ro­do, tei­sin­gai su­pran­tu, po to, kai aš tas pa­rei­gas pa­li­kau ir ne­da­riau jo­kios įta­kos vė­les­niems spren­di­mams dėl tei­sė­jų ver­ti­ni­mo, pa­na­šu, kad tie ver­ti­ni­mai tę­sia­mi to­liau to­kie ar­ba pa­na­šūs, kaip aš da­riau, jau ki­tų at­ėju­sių pir­mi­nin­kų.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas tei­sė­jau, jūs mi­nė­jo­te, kad esa­te ci­vi­li­nės tei­sės ir in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės by­lų spe­cia­lis­tas. In­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės by­los su­po­nuo­ja au­to­rių tei­sių gy­ny­bą, ir kuo­met įvyks­ta pla­gia­vi­mas, daž­niau­siai va­di­na­mas, kaip jūs žiū­ri­te į pla­gia­vi­mą Sei­me, kur yra ku­ria­mi įsta­ty­mai, ir Sei­mo na­rys, vie­nas ar gru­pė, tei­kia kaž­ko­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, jį su­ku­ria, tuo­met tie, ku­rie tu­ri dau­giau bal­sų, jį at­me­ta ir ki­tą die­ną, ar­ba po kaž­kiek lai­ko, tei­kia ly­giai to­kį pa­tį, pa­kei­tę vie­ną kab­le­lį ar­ba vie­ną žo­dį. Ar čia ne­tai­ky­ti­nas in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos me­cha­niz­mas? Ačiū.

V. ZELIANKA. Aš bi­jau, kad at­sa­ky­mas yra ne, ir tai yra nu­ma­ty­ta pa­čia­me įsta­ty­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ga­li­te grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tą.

V. ZELIANKA. Ačiū.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 25 die­ną.

 

15.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ag­nę Tik­niū­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo teisė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3733 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu J. Šo­vie­nę pa­teik­ti pas­ku­ti­nę kan­di­da­tū­rą. Tai klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ag­nę Tik­niū­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3733. Pra­šom.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, A. Tik­niū­tė nuo 2014 me­tų dir­ba Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ty­ri­mų gru­pės kon­sul­tan­te, spe­cia­li­zuo­ja­si įmo­nių tei­sės, ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ir su­tar­čių tei­sės sri­ty­se. Yra įgi­ju­si so­cia­li­nių moks­lų tei­sės dak­ta­ro laips­nį, dir­bu­si My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te lek­to­re, do­cen­te, ka­ted­ros ve­dė­ja. 2013–2014 me­tais bu­vo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­de­ka­nė. Nuo 2014 me­tų rug­sė­jo iki šiol yra mi­nė­to uni­ver­si­te­to do­cen­tė. Pre­ten­den­tė, kaip moks­li­nin­kė, pri­pa­žin­tuo­se tarp­tau­ti­niuo­se lei­di­niuo­se yra pub­li­ka­vu­si ne­ma­žai tei­si­nių straips­nių, ke­lia sa­vo pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją už­sie­nio ša­lių uni­ver­si­te­tuo­se skai­ty­da­ma pa­skai­tas, taip pat sa­vo moks­li­nių ty­ri­mų pa­grin­du ve­dė mo­ky­mus tei­sė­jams, ad­vo­ka­tams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams.

A. Tik­niū­tė yra api­bū­di­na­ma kaip aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, vi­sa­da tin­ka­mai ir lai­ku at­lie­kan­ti sa­vo pa­rei­gas, ver­ti­na­ma ko­lek­ty­vo na­rė, iš­si­ski­rian­ti ne­tra­di­ci­niu mąs­ty­mu, gi­lio­mis įžval­go­mis, ori­gi­na­lu­mu, ak­cen­tuo­ja­ma jos kom­pe­ten­ci­ja ci­vi­li­nės tei­sės sri­ty­je. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ver­ti­ni­mu, at­si­žvel­giant į tu­ri­mus duo­me­nis apie pre­ten­den­tės A. Tik­niū­tės pro­fe­sinę kom­pe­ten­ci­ją, moks­li­nę, pe­da­go­gi­nę veik­lą, as­me­ni­nes ir da­ly­ki­nes sa­vy­bes, ji ga­li sėk­min­gai pre­ten­duo­ti į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas. Va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, lie­pos 19 die­nos dek­re­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas tei­kia Sei­mui pri­tar­ti A. Tik­niū­tės kan­di­da­tū­rai į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus. Dė­kui.

PIRMININKAS. Kvie­čiu pre­ten­den­tę į tri­bū­ną. Jums taip pat kal­bė­ti ski­ria­ma 10 mi­nu­čių ir 15 mi­nu­čių klau­si­mams. Pra­šom. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Lie­sys.

A. TIKNIŪTĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no biog­ra­fi­ja bu­vo ga­na iš­sa­miai pri­sta­ty­ta. Aš, skir­tin­gai ne­gu prieš ma­ne pri­sis­ta­tę ko­le­gos, at­ei­nu iš liau­dies, ne iš teis­mų sis­te­mos, ir tik­rai ti­kiuo­si, kad ma­no moks­lo įdir­bis, ma­no ži­nios, ma­no ko­mer­ci­nės tei­sės spe­cia­li­za­ci­ja ga­lė­tų bū­ti nau­din­ga Ape­lia­ci­niam teis­mui. Aš esu la­bai dė­kin­ga, kad At­ran­kos ko­mi­si­ja, Tei­sė­jų ta­ry­ba ir ger­bia­mas Pre­zi­den­tas įver­ti­no ma­no ga­li­my­bes tei­gia­mai. Lau­kiu klau­si­mų.

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF). La­ba die­na, ger­bia­ma pre­ten­den­te, jū­sų no­ri klaus­ti de­vy­ni Sei­mo na­riai. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma kan­di­da­te, ka­dan­gi, kaip sa­kė­te, at­ei­na­te iš liau­dies, tu­ri­me ver­ty­bi­nį klau­si­mą, nes dėl pa­tir­ties ir kom­pe­ten­ci­jos ne­ky­la jo­kių abe­jo­nių. Klau­si­mas, ar ne­ma­no­te, kad tos pa­čios ly­ties as­me­nų part­ne­rys­tės tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­tos įsta­ty­mu? (Bal­sai sa­lė­je)

A. TIKNIŪTĖ. Aš at­sa­ky­čiau taip: kaip tei­si­nin­kė aš ne­ma­tau jo­kių kliū­čių, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta. Ta­čiau ar tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta dėl ver­ty­bių, yra vi­siš­kai ki­tas klau­si­mas. Be abe­jo, čia ne vie­ta ir ne lai­kas pla­čiau plės­tis. Aš ne­sle­piu sa­vo ver­ty­bi­nių pa­žiū­rų, kad aš žiū­riu į to­kį re­gu­lia­vi­mą at­sar­giai.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). La­ba die­na, ger­bia­ma pre­ten­den­te. Na, iš tie­sų su ta liau­di­mi jūs ge­rai pa­sa­kė­te, bet vis tiek vi­si kan­di­da­tai, ku­rie čia šian­dien bu­vo, tu­ri įspū­din­gą dar­bo prak­ti­ką teis­muo­se, – ir apy­lin­kių teis­mo tei­sė­jai, ir apy­gar­dų teis­mo tei­sė­jai, moks­li­nin­kai, ap­si­gy­nę di­ser­ta­ci­jas. Štai jūs jau ski­ria­ma… iš pra­džių da­ly­va­vo­te at­ran­ko­je į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą, po to Kau­no apy­gar­dos teis­me da­ly­va­vo­te at­ran­ko­je, kiek aš su­pran­tu. Da­bar štai tas jū­sų pa­sky­ri­mas į tre­čią pa­ko­pą – Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus. Kaip jūs ma­no­te, be pa­tir­ties iš vi­so teis­muo­se ar tai yra pri­va­lu­mas, ar tai trū­ku­mas? Kar­tu, aiš­ku, ir Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai no­rė­tų­si už­duo­ti klau­si­mą, ar čia rei­kia lauk­ti pa­si­kei­tu­sios tra­di­ci­jos, nes, aš žiū­riu, į At­ran­kos ko­mi­si­jos re­zul­ta­tus, tai bu­vo ke­tu­ri prieš (…).

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. BAKAS (MSNG). Bu­vo žmo­nių, ku­rie dau­giau su­rin­ko taš­kų ir jie net ne­tei­kia­mi čia. Kaip dėl tos pa­tir­ties yra, ar tai pri­va­lu­mas, ar trū­ku­mas? Ačiū.

A. TIKNIŪTĖ. Vi­sų pir­ma aš no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kad aš šeš­tus me­tus vi­su eta­tu dir­bu Aukš­čiau­sia­me Teis­me kon­sul­tan­te. Tad su by­lų ren­gi­mu ir mo­ty­vų pro­jek­tų ra­šy­mu, ir su sis­te­ma iš vi­daus aš esu tik­rai su­si­pa­ži­nu­si. Be abe­jo, gal­būt kaž­ko­kiu prak­ti­niu as­pek­tu, pa­ly­gin­ti su prieš tai bu­vu­siais ko­le­go­mis, ma­no pa­tir­tis yra kiek ma­žes­nė, ta­čiau da­ly­ki­ne pras­me aš tik­rai jau­čiuo­si, kad ga­lė­čiau dirb­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me, bū­tent įmo­nių tei­sės sri­ty­je, ka­dan­gi spe­cia­li­za­ci­ja to­kio aukš­to ly­gio teis­mui ir­gi yra bū­ti­na. Aš iš sa­vo pa­tir­ties ga­lė­čiau ją už­tik­rin­ti. Taip iš­di­džiai pa­sa­ky­siu, tai bū­tų toks at­sa­ky­mas.

O dėl įver­ti­ni­mo. Ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, ko­dėl bu­vau pa­si­rink­ta aš, gal­būt tai ir­gi lė­mė ta ap­lin­ky­bė, kad teis­mai sie­kia kaž­kiek at­vi­ru­mo ir įsi­leis­ti žmo­nių, ku­rie nė­ra sis­te­mos da­lis.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ar ir­gi no­riu su­grįž­ti prie ver­ty­bi­nio klau­si­mo, gal net dvie­jų klau­si­mų, ku­rių jau klau­siau. Aš kaip tik ma­nau, kad to­kių žmo­nių kaip jūs rei­kia ypač stip­riai teis­mų sis­te­mai. Jei­gu bū­tų ma­no va­lia, po teis­mų skan­da­lo, po to­kių ko­rup­ci­nių by­lų, ku­rios čia da­bar ke­lia­mos, po to, kai iš­tei­si­na­mi įvai­rūs ko­rup­cio­nie­riai, po to, kai tei­sė­jai pa­ski­ria sau, at­si­sta­to sau at­ly­gi­ni­mus kri­zės me­tu, ne­pai­sy­da­mi nie­ko, ci­niš­kai ir ne­etiš­kai taip el­gia­si, aš ša­lin­čiau vi­są tei­sė­jų sis­te­mą in cor­po­re.

Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti da­bar to pa­ties, ko klau­siau ir anų. Ar tik­rai etiš­ka bu­vo kri­zės aki­vaiz­do­je at­sta­ty­ti sau at­ly­gi­ni­mus, pa­si­nau­do­ti sa­vo ko­le­gų ga­li­my­be ir vi­są tą gran­di­nę per­ei­ti? Ar tik­rai nė­ra taip, kad mes ma­to­me ko­rup­ci­jos by­lo­je tik led­kal­nio vir­šū­nė­lę, o vi­sa ki­ta dar plū­du­riuo­ja ir bai­mės iš­pūs­to­mis aki­mis žiū­ri, kas ten de­da­si, už­kliu­dys ma­ne, ne­už­kliu­dys. Kaip su to­kiais elg­tis, kaip to­kią sis­te­mą val­dy­ti? Aš to­kių kaip jūs la­bai daug no­rė­čiau, kad…

A. TIKNIŪTĖ. Dėl at­ly­gi­ni­mų at­sta­ty­mo, ži­no­te, kaip pa­sa­ky­ti, gal aš čia su­si­lai­ky­siu nuo ko­men­ta­ro dėl to, kad klau­si­mas, ar man bū­tų etiš­ka to­kia­me kon­teks­te kaip nors kri­tiš­kai kal­bė­ti apie ko­le­gas. O ap­skri­tai jū­sų ant­ras klau­si­mas bu­vo… (Bal­sai sa­lė­je) …apie ko­rup­ci­ją.

PIRMININKAS. Ma­to­te, il­gai klau­sė­te, sun­ku at­sa­ky­ti, rei­kia lai­ku vis­ko spė­ti klaus­ti.

A. TIKNIŪTĖ. Man sun­ku spręs­ti, ko­kio mas­to tai yra reiš­ki­nys. Aš no­rė­čiau ti­kė­ti, kad jis nė­ra di­de­lio mas­to, bet žvel­giant į tei­si­nės sis­te­mos struk­tū­rą, ko­kia ji yra teis­mų sis­te­mos, koks nors to­bu­lė­ji­mas ir si­tu­a­ci­jos tai­sy­mas ga­li­mas tik iš vi­daus, dėl to pro­ce­sas yra tik­rai lė­tas. Aš ma­nau, kuo dau­giau tei­si­nė sis­te­ma taps aiš­ki, vie­nin­ga ir skaid­ri, tuo iš prin­ci­po tai bus ne­įma­no­ma da­ry­ti, net ir no­rint to. Tai yra žmo­gaus blo­ga va­lia tu­ri bū­ti ­eli­mi­nuo­ta skai­d­ria sis­te­ma.

Ma­no bū­tų toks ma­ty­mas ši­to pro­ce­so, ka­dan­gi vis dėl­to tei­sė­jo kar­je­ra yra iki gy­ve­ni­mo ga­lo ar­ba iki pen­si­jos. Ki­to ke­lio ne­la­bai yra kaip tik per vi­di­nės tvar­kos su­da­ry­mą, kad tai tap­tų ne­įma­no­ma.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, jūs taip įdo­miai pri­sis­ta­tė­te – kaip kan­di­da­tė iš liau­dies. Gal šiek tiek pa­tiks­lin­tu­mė­te, kas tai yra liau­dis ir ko­kia­me kon­teks­te ki­ti pre­ten­den­tai at­ro­do, iš kur jie yra? Ar jūs tu­ri­te ome­ny sa­vo fi­lo­lo­gi­jos stu­di­jų iš­si­la­vi­ni­mą. Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti kon­kre­čiai dėl iš­si­la­vi­ni­mo, čia tie­siog pa­tiks­lin­ti. Jūs bai­gė­te VDU, ga­vo­te tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį 2002 me­tais, ly­giai tas pats pa­ra­šy­ta 2007 me­tais – VDU tei­sės ma­gist­ras. Ar tie du ma­gist­rai skir­tin­gi? Ir kaip ga­li­ma?.. Tie­sa, ga­li­ma, taip. 2006 me­tais dak­ta­ro laips­nis ir po to įgy­tas ma­gist­ras, kaž­kas čia įdo­mu.

A. TIKNIŪTĖ. Čia klau­si­mas ne man, o klau­si­mas dėl tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Tei­sės mo­kyk­la bu­vo su­kur­ta pa­gal Har­var­do mo­de­lį kaip po­stgra­du­a­te stu­di­jos tre­jų me­tų tiems žmo­nėms, ku­rie jau tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Mū­sų tei­si­nė sis­te­ma to­kio mo­de­lio ne­pri­ėmė. Kai žmo­nės, įgi­ję ši­tą iš­si­la­vi­ni­mą, pa­ban­dė tap­ti tei­sė­jais, jiems bu­vo at­sa­ky­ta. Jie tą spren­di­mą gin­či­jo Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me ir ga­vo spren­di­mą, ku­ria­me bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad mū­sų iš­si­la­vi­ni­mas ne­ati­tin­ka tei­sė­jui ke­lia­mų kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, ir bu­vo pa­tiks­lin­ta, ko mums trūks­ta, ta­me nu­ta­ri­me. Ta­da Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas sa­vo ab­sol­ven­tams or­ga­ni­za­vo iš­ly­gi­na­mą­sias stu­di­jas, kad mes ati­tik­tu­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo rei­ka­la­vi­mus. Šiuo at­ve­ju čia bu­vo tie­siog mū­sų ėji­mas pas­kui vals­ty­bės rei­ka­la­vi­mus, o aš iš kar­to po ma­gist­ro sto­jau į dok­to­ran­tū­rą, dir­bau ir mo­kiau­si My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, ir moks­lo pras­me ma­no ke­lias bu­vo nuo­sek­lus, tie­siog pa­čių do­ku­men­tų, ku­rių rei­kė­jo vė­liau, ga­vi­mas at­ro­do ga­na pa­ra­dok­sa­liai, bet čia jau, taip sa­kant, ne ma­no ke­lio prie­žas­tis, bet tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ving­ry­bių.

O dėl liau­dies aš tu­riu ome­ny tai, kad vi­si ger­bia­mi tei­sė­jai, ku­rie kan­di­da­tuo­ja į Ape­lia­ci­nį teis­mą, pra­dė­jo sa­vo kar­je­rą, gal ne vi­si, bet dau­gu­ma, nuo pir­mos ins­tan­ci­jos, kai ku­rie nuo ant­ros, o aš įžū­liai ban­dau pra­dė­ti nuo Ape­lia­ci­nio teis­mo.

PIRMININKAS. Ačiū už at­sa­ky­mus. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). (Nutrūksta garso įra­šas)

PIRMININKAS. Ne­tru­kus mes iš­si­aiš­kin­si­me, dar li­ko ke­le­tas mi­nu­čių, ir ban­dy­si­me posė­dį pra­tęs­ti. Svar­biau­sia, kad li­ko dar ke­tu­ri ko­le­gos, ku­rie no­rė­tų pa­klaus­ti pre­ten­den­tės. Tai yra vie­nin­te­lis bū­das, kad ga­li­ma bus klaus­ti… (Bal­sai sa­lė­je) O gal at­si­sa­ko­te klau­si­mų? Čia ki­ti da­ly­kai, bet po pen­kių mi­nu­čių pra­dė­si­me po­sė­dį ir tada nu­sprę­si­me, ką da­ry­ti. (Bal­sai salė­je)

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ėjo pen­kios mi­nu­tės, tech­ni­nė si­tu­a­ci­ja ne­pa­si­kei­tė į ge­ra. Ar ga­li­me šne­kė­ti taip, kad tie ke­tu­ri Sei­mo na­riai, ku­rie už­si­ra­šė klaus­ti, at­si­sa­ky­tų klaus­ti tei­sė­jos? Mes ga­lė­tu­me įskai­ty­ti, kad jie pri­sis­ta­tė ir mes iš­gir­do­me jų nuo­mo­nę. Ga­li­me tai pa­da­ry­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) La­bai ačiū. Ta­da su­si­tik­si­te frak­ci­jo­se ir tai bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to ap­ta­ri­mas. Svars­ty­si­me 25 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai ačiū.

Dė­ko­ja­me tei­sė­jams ir vi­siems pri­sis­ta­čiu­siems. Frak­ci­jo­se ap­si­tar­si­te pa­gal už­ra­šy­tą lai­ką. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi šį klau­si­mą bai­gė­me, mums li­ko dar ne­ma­žai klau­si­mų, yra pro­ble­ma, tad siū­ly­čiau 15 mi­nu­čių per­trau­ką iki 16 va­lan­dos. Rei­ka­lin­ga dar skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja. Iki 16 va­lan­dos skel­biu ka­vos per­trau­ką. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS. Mik­ro­fo­nai jau vei­kia, už­si­de­ga ir ek­ra­nai, ne­tru­kus, ma­tyt, pa­siek­si­me ir ge­rų re­zul­ta­tų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kol apa­ra­tū­ra pra­dės veik­ti, ga­li at­si­tik­ti taip, kad dirb­si­me prie šo­ni­nių mik­ro­fo­nų ir cen­tri­nio. Aš no­rė­čiau su­pa­žin­din­ti, kad bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jai pri­klauso A. Ažu­ba­lis, K. Bac­vin­ka, A. Dumb­ra­va, K. Gla­vec­kas, A. Ma­zu­ro­nis, D. Ša­ka­lie­nė, L. Tal­mon­tas. Tie ko­le­gos, ku­rie iš­var­din­ti, ban­dys skai­čiuo­ti bal­sus me­cha­niš­kai, tai yra ran­kos pa­kė­li­mu ir su­dė­ji­mo me­to­du. Ma­te­ma­ti­ka to­kia. Na, bus pa­pras­ta.

 

16.14 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 18 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2622GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti ), Pre­ky­bos, pramonės ir ama­tų rū­mų įsta­ty­mo Nr. I-1093 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2630GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti ) (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį pa­sun­kin­to­mis są­ly­go­mis. La­bai pra­šy­čiau dė­me­sio ir kon­struk­ty­vus dar­bo. Mums da­bar rei­kia iš­spręs­ti du klau­si­mus, ku­riuos mums pri­sta­tys S. Krė­pš­ta, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas. Aš pa­aiš­kin­siu, kaip tai bus.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 18 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas ir an­t­ras – Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Vei­kia kraš­ti­niai mik­ro­fo­nai. Kas no­rės klaus­ti ger­bia­mo­jo pra­ne­šė­jo, sto­vės gy­vo­je ei­lė­je. Pra­dė­si­me skai­čiuo­ti nuo kai­rės į de­ši­nę ir ban­dy­si­me to­kiu bū­du. Įra­šas per šo­ni­nius mi­kro­fo­nus yra, veiks. Ir skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­rią pa­skel­biau. Pas­kui rei­kės skai­čiuo­ti, bus ben­dras bal­sa­vi­mas dėl abie­jų, nes jie yra su­si­ję, to­dėl už­teks vie­no bal­sa­vi­mo. Jei­gu iki to lai­ko mū­sų apa­ra­tū­ra ne­veiks, mes, bai­gę šiuos klau­si­mus, ma­tyt, va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­si­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos… (Bal­sai sa­lė­je) Aš ne­ži­nau, kas mus puo­la, bet at­sa­ky­mas vie­nas – mes nie­ko ne­bi­jo­me, nes mes tu­ri­me nuo­sta­bią ar­mi­ją, nau­ją ka­riuo­me­nės va­dą ir net Vy­riau­sy­bę. Tai­gi vis­kas ge­rai.

Pra­šom, ger­bia­mas pa­ta­rė­jau, pri­sta­ty­ti klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Aš pa­sa­kiau, kaip bus: kas no­rės klaus­ti, ke­lia ran­ką ir ei­na prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no. (Bal­sai sa­lė­je)

S. KRĖPŠTA. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, šian­dien esu įpa­rei­go­tas jums pri­sta­ty­ti du tei­sės ak­tus. Pra­dė­siu nuo pir­mo­jo.

Šių me­tų lie­pos 23 die­nos dek­re­tas, ku­riuo Sei­mui grą­ži­na­mas pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. lie­pos 9 d. pri­im­tas Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mas. Grą­žin­da­mas šį įsta­ty­mą, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas siū­lo pa­nai­kin­ti iš­im­tį po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­tu.

Šio lie­pos 9 die­ną pri­im­to įsta­ty­mo nuo­sta­tos yra svar­bus po­stū­mis efek­ty­ves­nio vals­ty­bės tur­to val­dy­mo pras­me, ta­čiau nu­ma­ty­ta iš­im­tis po­li­ti­nėms par­ti­joms yra tam tik­ras šaukš­tas de­gu­to. Mes gal­vo­ja­me, tai nė­ra su­de­ri­na­ma su tam tik­ro­mis ra­cio­na­laus vals­ty­bės tur­to val­dy­mo ir at­sa­kin­go val­dy­mo nuo­sta­to­mis, įtvir­tin­to­mis Kon­sti­tu­ci­jo­je. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat yra kon­sta­ta­vęs, kad vals­ty­bės tur­tas tu­ri bū­ti tvar­ko­mas taip, kad tar­nau­tų ben­dra­jai tau­tos ge­ro­vei, vi­sos vi­suo­me­nės in­te­re­sams, ir tu­ri bū­ti tvar­ko­mas ra­cio­na­liai.

Kal­bė­da­mas apie po­li­ti­nes par­ti­jas, no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad po­li­ti­nės par­ti­jos yra ne­abe­jo­ti­nai vie­nas svar­biau­sių de­mo­kra­tijos rams­čių, tuo pat me­tu vals­ty­bė jas tu­rė­tų rem­ti lai­ky­da­ma­si skaid­ru­mo ir ob­jek­ty­vu­mo rei­ka­la­vi­mų. Rė­mi­mas ne­tie­sio­giai, tai yra su­tei­kiant ne­mo­ka­mą tur­tą, nė­ra skaid­ri rė­mi­mo for­ma. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra kon­sta­ta­vęs, kad įsta­ty­mo lei­dė­jui pa­si­rin­kus po­li­ti­nes par­ti­jas fi­nan­suo­ti biu­dže­to lė­šo­mis, ky­la pa­rei­ga nu­sta­ty­ti to­kį po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį, ku­riuo bū­tų už­tik­rin­tas tin­ka­mas ir skaid­rus vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų nau­do­ji­mas. Šia­me kon­teks­te svar­bu pa­žy­mė­ti, kad po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai yra la­bai aiš­kiai api­brėž­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­me, ir šiuo įsta­ty­mu nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ne­tie­sio­giai fi­nan­suo­ti po­li­ti­nes par­ti­jas pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kiant joms ne­at­ly­gin­tinai val­dy­ti ir nau­do­tis vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­tu.

Be to, Vals­ty­bės kon­tro­lė vals­ty­bi­nio au­di­to ata­skai­to­je yra kon­sta­ta­vu­si, kad vals­ty­bės tur­to val­dy­mas tu­ri už­tik­rin­ti di­džiau­sią nau­dą vi­suo­me­nei, o tur­to per­da­vi­mas pa­nau­dos tiks­lais ne­at­ly­gin­ti­nai ke­lia abe­jo­nių ir tu­rė­tų bū­ti mak­si­ma­liai ap­ri­bo­tas. Ver­ta pri­dur­ti, kad nuo­sta­tai leis­ti po­li­ti­nėms par­ti­joms pa­nau­dos bū­du nau­do­tis vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­tu, prieš pri­imant įsta­ty­mą lie­pos 9 die­ną, ne­pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas.

 At­si­žvelg­da­mas į šio įsta­ty­mo ve­to mo­ty­vus, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas kvie­čia jus, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pri­tar­ti ve­to ir iš es­mės už­tik­rin­ti, kad bū­tų ženg­tas svar­bus žings­nis efek­ty­ves­nio vals­ty­bės tur­to val­dy­mo lin­kme į prie­kį, kar­tu ne­nu­ma­tant pa­pil­do­mų ne­pa­grįs­tų iš­im­čių. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­ma bus klaus­ti dėl abie­jų. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, kas pri­ei­na, tam duo­du žo­dį. Pra­šom. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ačiū už tur­to val­dy­mo pa­mo­kas ir svei­ki­nu su pir­muo­ju Pre­zi­den­to ve­to. Ta­čiau pui­kiai ži­no­me, kad vien ve­to ge­ro­vės ne­su­kur­si­me. Pri­min­siu, ką ža­dė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, pen­kis kon­kre­čius da­ly­kus. Pir­ma – su­ma­žin­ti pa­ja­mų ir so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę ar­tė­jant prie Vo­kie­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių ly­gio, 2 mlrd. pa­di­din­ti biu­dže­to mo­kes­ti­nes pa­ja­mas, už­tik­rin­ti, kad vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis pa­kil­tų iki 85 % sos­ti­nės re­gio­no vi­dur­kio, ir dar ke­lis kon­k­rečius da­ly­kus. Ma­no klau­si­mas, ar pla­nuo­ja Pre­zi­den­tas jū­sų vaid­me­niu ar dar kaž­kie­no pa­si­nau­do­ti įsta­ty­mo ini­cia­ty­vos tei­se teik­ti kon­kre­čius siū­ly­mus, kaip kur­ti ge­ro­vės vals­ty­bę gal­būt ru­dens se­si­jo­je, gal­būt dar da­bar, ar vis dėl­to ap­si­ri­bo­si­te vien tik­tai ve­to?

S. KRĖPŠTA. Be abe­jo, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas yra rim­tai žiū­rin­tis į sa­vo pa­ža­dus. O kal­bant apie šį kon­kre­tų įsta­ty­mo pro­jek­tą, jei­gu tur­tas bū­tų val­do­mas efek­ty­viau ir ne­rei­ka­lin­gas tur­tas bū­tų iš­nuo­mo­ja­mas ar­ba par­duo­da­mas kaip ne­rei­ka­lin­gas, tai, be abe­jo, pri­si­dė­tų prie pil­nes­nio biu­dže­to. Nors ir ma­žas žings­ne­lis į prie­kį, tai bū­tų žings­ne­lis į prie­kį ge­ro­vės vals­ty­bės link.

PIRMININKAS. Ačiū už klau­si­mą, ačiū už at­sa­ky­mą. Ger­bia­mas Si­mo­nas.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na, ger­bia­mas pa­ta­rė­jau. No­rė­jau pa­klaus­ti. Iš dvie­jų ve­tuo­tų įsta­ty­mų šis at­ro­do ma­žiau pa­grįs­tas vi­sų pir­ma ly­gi­nant su ki­to­mis iš­im­ti­mis ki­tų aso­cia­ci­jų, ku­rios tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą vals­ty­bės tur­tą. Po­li­ti­nės par­ti­jos yra ap­ri­bo­tos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niais, jos ne­ga­li gau­ti ko­mer­ci­nių pa­ja­mų, gy­ven­to­jai iš­orė­je taip pat tik kai ku­riais as­pek­tais ga­li per de­kla­ra­ci­jas ir tiek, kiek ga­li skir­ti – 1 ar­ba 2 % GPM, pri­si­dė­ti prie po­li­ti­nių par­ti­jų to­bu­lė­ji­mo. Ar jūs ne­įžvel­gia­te, kad jūs po­li­ti­nes par­ti­jas vi­siš­kai at­ri­bo­ja­te nuo tų aso­cia­ci­jų, ku­rios tu­ri iš­im­tį gau­ti ki­tų pa­ja­mų? O po­li­ti­nėms par­ti­joms yra be ga­lo su­var­žy­ta, iš kur jos ga­li gau­ti pi­ni­gi­nių lė­šų.

Yra daug sank­cio­nuo­tų par­ti­jų, ku­rios bu­vo nu­baus­tos už ga­li­mus pa­pil­do­mus šal­ti­nius, ir po­li­ti­nės par­ti­jos yra da­bar to­kio­je pa­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kai stai­ga po ki­tų me­tų mes vi­siš­kai ne­tu­rė­si­me lė­šų, dau­gu­ma ypač ne­par­la­men­ti­nių par­ti­jų, iš­lai­ky­ti sa­vo sky­rius ir sa­vo veik­lą. Ar ne­ma­no­te, kad tai bus reikš­min­ga pro­ble­ma po­li­ti­nių par­ti­jų ju­dė­ji­mams vi­so­je Lie­tu­vo­je?

S. KRĖPŠTA. Aš ma­ny­čiau, kad jū­sų pa­mi­nė­ta pro­ble­ma po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo, be abe­jo, tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis. Tai yra at­ski­ras įsta­ty­mas, ku­ris re­gu­liuo­ja, kaip tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mos po­li­ti­nės par­ti­jos. Ši­tas įsta­ty­mas kal­ba apie vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to fik­ty­vų val­dy­mą. Mes gal­vo­ja­me, kad kuo ma­žiau yra iš­im­čių ne­at­ly­gin­ti­nai to­kį tur­tą tei­kti, tuo tas val­dy­mas yra efek­ty­ves­nis.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). No­riu pra­tęs­ti Si­mo­no klau­si­mą. Iš tik­rų­jų par­ti­jos yra la­bai svar­bi ir la­bai ver­tin­ga vals­ty­bės da­lis, ir bū­tų ge­rai, kad jos taip ir bū­tų ver­ti­na­mos. Jei­gu jūs per­žiū­rė­tu­mė­te įvai­rių iš­im­čių, ku­rių yra įvai­riuo­se įsta­ty­muo­se, są­ra­šą, tai ten yra keis­tų da­ly­kų. Tar­ki­me, cen­tri­nis ban­kas, G. Nau­sė­da bu­vo ban­ki­nin­kas, o Lie­tu­vos cen­tri­nis ban­kas ne­mo­ka tur­to mo­kes­čių. Ar ver­ta?..

Jei­gu jūs pa­žiū­rė­tu­mė­te vi­sas tas mo­kes­ti­nes lan­das, ten jų aps­tu, ne­su­pran­ti, ko­dėl tu­rė­tų taip bū­ti. Tvar­ky­ki­te, jei­gu jau taip li­be­ra­liai esa­te nu­si­tei­kę ir ne­pa­lik­ti iš­im­čių. Ta­čiau par­ti­jos, ku­rios yra do­tuo­ja­mos, ma­tyt, pri­ims tą smū­gį, iš­gy­vens, bet yra par­ti­jų, ku­rios ne­do­tuo­ja­mos, tai jos pa­smer­kia­mos. Ar tik­rai čia ap­gal­vo­tas ėji­mas, aš la­bai abe­jo­ju, aš ne­pa­lai­ky­siu jo.

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Aš pa­kar­to­siu, kad ši­tas pa­siū­ly­mas bu­vo svars­to­mas il­gai ir nuo­sek­liai, tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė kal­bė­jo ir svars­tė, tiek ko­mi­te­tai. Tik­rai bu­vo iš­dis­ku­tuo­tas ir pra­di­niu pa­siū­ly­mu bu­vo ne­pri­tar­ta ši­tai iš­im­čiai par­ti­joms, tai yra bu­vo ne­su­tei­kia­ma tei­sė par­ti­joms gau­ti pa­tal­pas ne­mo­ka­mai, ir bu­vo sie­kia­ma ženg­ti žings­nį efek­ty­ves­nio tur­to val­dy­mo link.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ger­bia­mas E. Pu­pi­nis. Ruo­šias A. Sy­sas ir B. Bra­daus­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, de­mo­kra­tija kai­nuo­ja ir vie­na iš to­kių su­de­da­mų­jų da­lių – vei­ki­mas re­gio­nuo­se po­li­ti­nių sky­rių. Kaip ži­no­ma, iš tik­rų­jų dau­gu­ma par­ti­jų bai­gė sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jas su tam tik­ro­mis sko­lo­mis. Tai vie­na iš klau­si­mo da­lių, no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar Pre­zi­den­tas pa­si­ruo­šęs siū­ly­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą par­ti­joms, kad vis dėl­to ta veik­la ne­nu­trūk­tų?

Ant­ras da­ly­kas, ar Pre­zi­den­tas tiks­liai ži­no, kaip tos pa­tal­pos nau­do­ja­mos, ar jos yra pa­klau­sios, nes dau­gu­ma pa­tal­pų, ku­rios iš­lai­ko­mos po­li­ti­nių par­ti­jų, vien dėl ko­mu­na­li­nių iš­lai­dų iš es­mės nė­ra pa­klau­sios, jų nė­ra kur dė­ti ir jos nie­kam ne­rei­ka­lin­gos. Iš tik­rų­jų ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to kaš­tai sa­vi­val­dy­bėms dėl ge­ro no­rė­ji­mo ne su­ma­žės, o pa­di­dės vien to­dėl, kad po­li­ti­nės par­ti­jos ne­mo­kės už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus?

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Apie at­ei­ties pla­nus, su­si­ju­sius su ki­to­mis te­mo­mis, ne­gu šian­dien svars­to­me, ne­no­rė­čiau plės­tis. O kal­bant apie tų pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mą, aš tu­riu in­for­ma­ci­jos apie vals­ty­bės tur­to pa­nau­do­ji­mą tiek Pra­mo­nės ir ama­tų rū­mams, tiek po­li­ti­nėms par­ti­joms – to tur­to yra. Vie­nas da­ly­kas, to tur­to yra nuo­mos kaš­tai, ki­tas da­ly­kas, yra vals­ty­bi­nė stra­te­gi­ja ne­rei­ka­lin­gą tur­tą re­a­li­zuo­ti. Par­da­vus tą tur­tą, tik­rai bū­tų gau­na­mos žen­klios lė­šos, ku­rios vir­šy­tų mi­li­jo­ną eu­rų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš da­lies aš su­tin­ku su tuo, ką jūs pa­sa­kė­te pri­sta­ty­da­mas sa­vo grą­žin­tą įsta­ty­mą, tai yra kad to­kiais at­ve­jais yra ga­na daug sub­jek­ty­vu­mo, pri­klau­so­mai nuo to, kas yra sa­vi­val­dos val­džio­je. Vie­niems ga­li duo­ti ge­res­nį kam­ba­rį, ki­tiems blo­ges­nį, kri­te­ri­jų nė­ra ar­ba jie la­bai sub­jek­ty­vūs. Su tuo aš su­tin­ku.

Ma­no klau­si­mas bū­tų: kai jūs tei­kė­te šį siū­ly­mą, kad ne­tu­rė­tų bū­ti par­ti­joms iš­im­čių gau­nant sa­vi­val­dy­bių ir vals­ty­bi­nį tur­tą, ar bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie ki­to­kią, na, di­des­nę pa­ra­mą par­ti­joms, nes vis tiek tai yra de­mo­kra­tijos ga­ran­tas. Ir vi­siš­kai su­tin­ku su ko­le­go­mis, kad jei­gu mes ko­kią nors pa­ra­mą ma­ži­na­me, tu­ri­me su­ras­ti ke­lius, kaip pa­ge­rin­ti par­ti­jų funk­cio­na­vi­mą ir jų eg­zis­ta­vi­mą. Ar pre­zi­den­tū­ro­je jau yra ko­kių nors pla­nų šia lin­kme? Ačiū.

S. KRĖPŠTA. Tai vėl­gi pa­žy­mė­siu, kad apie ki­tas te­mas šiuo me­tu ne­ga­lė­čiau kon­kre­čiau pa­si­sa­ky­ti, bet, be abe­jo, šis klau­si­mas bu­vo ver­ti­na­mas iš vi­sų pu­sių, kaip mi­nė­jau, bu­vo ver­ti­na­ma tiek Vals­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­ta ir re­ko­men­da­ci­jos, tiek Sei­mo ko­mi­te­to iš­va­dos, tiek ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ku­rios vie­nin­gai ši­tą iš­im­tį siū­lė nai­kin­ti ar­ba tie­siog jos ne­įtei­sin­ti.

PIRMININKAS. Da­bar klau­sia ger­bia­mas J. Raz­ma. Ruo­šia­si ger­bia­mas B. Bra­daus­kas. Ei­lės tvar­ka. O jūs at­ėjo­te daug vė­liau, ko­le­ga.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs tur­būt pa­si­sa­ko­te už są­ži­nin­gą par­ti­jų kon­ku­ren­ci­ją. Jei­gu im­tu­me tą svar­bų pa­ra­met­rą – ap­si­rū­pi­ni­mą pa­tal­po­mis, vie­nos par­ti­jos pa­dė­tis šiuo po­žiū­riu bū­tų iš­skir­ti­nė, aš tu­riu ome­ny So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją. Ji yra la­bai daug pa­tal­pų pri­va­ti­za­vu­si leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis pir­mi­nio pri­va­ti­za­vi­mo lai­ko­tar­piu. Tuo as­pek­tu tą kon­ku­ren­ci­ją są­ži­nin­ges­nę da­ro tai, kad ki­tos par­ti­jos ga­li pa­nau­dos bū­du gau­ti pa­tal­pas. Kai to ne­lie­ka, ta par­ti­ja, ku­ri pa­si­nau­do­jo leng­va­ti­ne tvar­ka, įgy­ja to­kį pra­na­šu­mą, ku­rio mes nie­kaip ki­tais fi­nan­sa­vi­mais ne­amor­ti­zuo­ja­me. Ar vis dėl­to ne­ma­no­te, kad ma­no mi­nė­ta ap­lin­ky­bė ga­lė­tų vers­ti jus per­si­gal­vo­ti?

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Mes ma­no­me, kad kiek­vie­na pro­ble­ma tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis. Jei­gu yra fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma, ji tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nė­mis ir vi­sais ki­tais įsta­ty­mais. O čia mes gal­vo­ja­me apie efek­ty­vų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mą. Ši­tais įsta­ty­mais bu­vo pa­nai­kin­ta daug iš­im­čių, pa­vyz­džiui, Odon­to­lo­gų rū­mai taip pat ne­be­ten­ka ga­li­my­bės ne­mo­ka­mai gau­ti pa­tal­pas, ir ki­tos sri­tys. Čia tik vie­nas pa­vyz­dys. Mes gal­vo­ja­me, tų iš­im­čių tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žiau.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ger­bia­mas B. Bra­daus­kas. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius ir ta­da ger­bia­mas A. Kup­čins­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­riu re­pli­kuo­ti ger­bia­mam Jur­giui. Iš tik­rų­jų so­cial­de­mok­ra­tai ne­ga­vo vel­tui pa­tal­pų, jas įsi­gi­jo. Tuo me­tu pri­va­ti­za­ci­ja vy­ko ben­dra tvar­ka ir jo­kių leng­va­ti­nių są­ly­gų vie­niems ar ki­tiems ne­bu­vo. To­dėl čia vi­siš­kai ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai. Ir tik­rai aš svei­ki­nu Pre­zi­den­to ve­to, nes vi­si tu­ri bū­ti ly­gūs ir nuo­mo­ti pa­tal­pas, ir mo­kė­ti nu­omą, kaip ir mo­ka vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos. Bet vie­nin­te­lė iš­ly­ga ga­lė­tų bū­ti di­de­lę ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, ku­rie bu­ria­si į ko­kias nors or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rių už­im­tu­mo lai­kas ir taip to­liau… Ši­tam aš pri­tar­čiau, o par­ti­joms – tei­sin­gai, ge­rai.

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą ir ko­men­ta­rą. Aš tik trum­pai pa­ko­men­tuo­čiau, kad įsta­ty­me yra daug or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ga­li gau­ti ne­at­ly­gin­ti­nai pa­tal­pas, tarp jų yra or­ga­ni­za­ci­jos, aso­cia­ci­jos, su­si­ju­sios su svei­ka­tos ap­sau­ga ir ne­įga­liai­siais as­me­ni­mis.

PIRMININKAS. Klau­sia ger­bia­mas V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTSLF). Man at­ro­do… Čia žiū­rėk. Man at­ro­do, kad prieš pa­tei­kiant šį klau­si­mą jums pir­miau­sia rei­kė­jo pa­si­tar­ti su Vals­ty­bės kon­tro­le. Jūs tur­būt ži­no­te, kad šiuo me­tu už 3 mlrd. eu­rų yra ne­par­duo­tų pa­tal­pų. Jūs tei­sin­gai kal­ba­te, sa­ko­te: jei mes par­duo­si­me. Bet dar už 3 mlrd. ne­par­duo­ta ir jūs dar di­din­si­te tą skai­čių. Jūs tur­būt net ne­ži­no­te, kad ši­tų pa­tal­pų iš­lai­ky­mas, ad­mi­nist­ra­vi­mas kai­nuo­ja apie 120 mln., kiek pi­ni­gų iš­me­ta­me vel­tui ir jūs dar di­di­na­te. Jums rei­kia pa­si­tar­ti su Vals­ty­bės kon­tro­le, čia jūs da­ro­te aki­brokš­tą.

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Mū­sų siū­ly­mas yra, ša­lia ki­tų ar­gu­men­tų, pa­rem­tas ir Vals­ty­bės kon­tro­lės 2018 m. sau­sio 24 d. vals­ty­bi­niu au­di­tu ir jo re­ko­men­da­ci­jo­mis, ku­rios aiš­kiai sa­ko, kad įvai­rių iš­im­čių, tei­kiant tur­tą ne­at­ly­gin­ti­nai, tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žiau ir jos tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­mos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia ger­bia­mas A. Kup­čins­kas. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų par­ti­jų fi­lia­lų tik­rai yra daug vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se ir pa­čių par­ti­jų ne vie­na de­šim­tis, o Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų yra ki­to­kia si­tu­a­ci­ja. Be to, yra ir is­to­ri­nės ap­lin­ky­bės, ne­ži­nau, ar jums jos ži­no­mos, tai yra kad Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ne­tu­rė­jo, tiks­liau, ir ne­ga­lė­jo su­si­grą­žin­ti sa­vo is­to­riš­kai val­dy­tų rū­mų dar nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Aš ma­nau, kad pa­nau­dos su­tei­ki­mas bū­tų tam tik­ras is­to­ri­nis tei­sin­gu­mas ir kom­pen­sa­ci­nis me­cha­niz­mas, nes da­bar to­se pa­tal­po­se įsi­kū­ru­sios ar švie­ti­mo, ar kul­tū­ros įstai­gos ir Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai, skir­tin­gai ne­gu Že­mės ūkio rū­mai, ne­ga­lė­jo su­si­grą­žin­ti sa­vo iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro val­dy­tų rū­mų.

Ar jums ži­no­ma ši­ta ap­lin­ky­bė dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų? Be to, jie vei­kia re­gio­ni­niu prin­ci­pu ir ne kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. Ačiū.

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Tai lie­čia ki­tą įsta­ty­mą, ku­rį tur­būt pri­sta­ty­siu po to. Ži­nu­tė yra to­kia, kad Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pats tiks­las yra vis dėl­to vie­ny­ti ver­slo or­ga­ni­za­ci­jas. Iš es­mės tai yra sa­va­no­riš­ki su­si­vie­ni­ji­mai tarp fi­zi­nių as­me­nų ir ver­slo or­ga­ni­za­ci­jų. Aki­vaiz­du, kad jei­gu to­kie yra pa­grin­di­niai or­ga­ni­za­ci­jų tiks­lai, jie tu­rė­tų veik­ti ver­slo pa­grin­du ir ga­lė­tų ci­vi­li­zuo­tai ap­mo­kė­ti sa­vo pa­tal­pas nuo­mo­da­mie­si.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi čia dėl dvie­jų pro­jek­tų klau­si­mas, tai ga­li­ma dar vie­ną klau­si­mą. Ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs mi­nė­jo­te, kad pri­va­ti­za­vus pa­tal­pas už gau­tas lė­šas bus ku­ria­ma ge­ro­vės vals­ty­bė. No­rė­jau jū­sų pa­pra­šy­ti pa­tiks­lin­ti, ko­kios lė­šos bus gau­tos, pri­va­ti­za­vus Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ir par­ti­jų dis­po­nuo­ja­mas pa­tal­pas, nes kon­kre­čiai įvar­di­no­te jas ir už jas bū­tų ku­ria­ma ge­ro­vė. Kiek liks iki 2,2 mlrd. Pre­zi­den­to įvar­din­tų lė­šų, ku­rio­mis bus pa­di­din­tas biu­dže­tas, ir kaip pla­nuo­ja­te su­rink­ti li­ku­sias lė­šas? Ačiū.

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. Aš no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad siū­lo­mas įsta­ty­mų pa­ke­tas iš prin­ci­po ir mū­sų pa­pil­do­mas ve­to vi­sų pir­ma kon­cen­truo­ja­si į efek­ty­vų tur­to val­dy­mą ir efek­ty­vaus tur­to val­dy­mo prin­ci­pus. Tas ma­žas žings­ne­lis, su­ren­kant pa­pil­do­mų lė­šų į biu­dže­tą, aiš­ku, ben­dra ap­im­ti­mi ir ly­gi­nant su vals­ty­bės biu­dže­tu nė­ra la­bai di­de­lis, bet tai vis dėl­to žings­nis į ge­ro­vės vals­ty­bės pu­sę, o ne nuo jos.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis. Po at­sa­ky­mo at­lik­si­me kai ku­rias pro­ce­dū­ras. Pra­šau, ger­bia­mas Ed­mun­dai.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Čia bu­vo pra­ne­šė­jo kal­bė­ta apie Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mus, Pre­zi­den­to ve­ta­vi­mo do­ku­men­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad kai ku­rios de­le­guo­tos funk­ci­jos yra pa­ves­tos vyk­dy­ti Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mams. Iš tie­sų ar bus kaip nors ban­do­ma at­ly­gin­ti už tai, ar vėl­gi tai bus pa­čių rū­mų rei­ka­las, nes ki­tų to­kių nė­ra, iš­sky­rus Že­mės ūkio rū­mus, bet jie tu­ri pa­tal­pas, at­si­kū­rę nuo­sa­vy­bę po na­cio­na­li­za­ci­jos?

S. KRĖPŠTA. Ačiū už klau­si­mą. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai vyk­do dau­ge­lį funk­ci­jų ir tos de­le­guo­tos funk­ci­jos yra dvi. Jos tik­rai su­da­ro la­bai ma­žą vi­sų funk­ci­jų da­lį. Ma­no ži­nio­mis, už tam tik­ras ši­tas funk­ci­jas yra ima­mas mo­kes­tis. Mes gal­vo­ja­me, kad vis dėl­to nė­ra pa­grįs­ta iš­im­tis su­teik­ta šiems Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mams ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis pa­tal­po­mis.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam pra­ne­šė­jui, kad pri­sta­tė ir at­sa­kė į vi­sus klau­si­mus, ko­le­goms už kan­try­bę. Dė­ko­ja­me. Aš da­bar iš­jun­giu tri­bū­ną.

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai at­sar­giai pra­šy­čiau pa­da­ry­ti vie­ną pro­ce­dū­rą, jei­gu ga­li­ma. La­bai lė­tai iš­trau­ki­te kor­te­les, bet aš ro­dy­siu. Ši­ta pu­sė po tru­pu­tė­lį trau­kia, ne­sku­bė­ki­te, nes bi­jo­me, kad ne­už­lūž­tų. Da­bar pra­šom vi­du­ri­nis, ši­tas kraš­tas ir ši­tas. Da­bar pra­šom lė­tai įdė­ti kor­te­les. Įdė­jo­te? Pa­ban­do­me. Re­gist­ruo­ja­mės. Ne­de­ga? Dar ne­de­ga. Yra šan­sas, kad veiks, ko­le­gos. Re­gist­ruo­ja­mės, lė­tai re­gist­ruo­ja­mės, ne­sku­bė­ki­te. Re­gist­ruo­ja­mės kor­te­lė­mis, nes mik­ro­fo­nai jau dir­ba.

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai.

Pra­dė­jo dirb­ti vi­sa mū­sų sis­te­ma. Jū­sų mik­ro­fo­nai jau vei­kia, jei­gu tu­rė­si­te už ir prieš dėl mo­ty­vų, kal­bė­si­me ne per šo­ni­nius, o per sa­vo mik­ro­fo­nus.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ne vė­liau kaip, ci­tuo­ju 165 straips­nį: „Ne vė­liau kaip ki­tą po­sė­džių die­ną Sei­mas bal­sa­vi­mu tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.“ Dėl mo­ty­vų yra už­si­ra­šiu­sių už. Pra­šom. M. Ma­jaus­kas. Aš kar­to­ju. Už yra grą­žin­tą įsta­ty­mą svars­ty­ti iš nau­jo, jei­gu bal­suo­si­te prieš – lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu. Jei­gu ne­su­si­tar­si­me ki­taip ben­dru su­ta­ri­mu. Tai čia mes dar kal­bė­si­me. Da­bar gal ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, tai čia ki­tas da­ly­kas, bet da­bar mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ve­to šiuo at­ve­ju, kal­bant kon­kre­čiai apie Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mus, iš da­lies kal­bant ir apie par­ti­jas, yra tei­sin­ga lin­kme. Iš tie­sų par­ti­jos nau­do­ja­si pa­tal­po­mis ir par­ti­jos ga­lė­tų tie­siog nau­do­tis ga­vu­sios fi­nan­sa­vi­mą ir nuo­mo­tis pa­tal­pas, ly­giai taip pat ir Pre­ky­bos, pra­mo­nės ama­tų rū­mai ga­li nau­do­tis pa­tal­po­mis su­rin­kę lė­šas iš sa­vo na­rių. Žings­nis iš tie­sų yra ge­ro­vės vals­ty­bės link, ta­čiau kol kas, at­ro­do, tik pa­ro­do­ma­sis. Man at­ro­do, bū­tų svar­bu, kad iš pre­zi­den­tū­ros mes ma­ty­tu­me ne tik ve­to, bet ir įsta­ty­mo ini­cia­ty­vos tei­sę, pa­si­nau­do­jant la­bai kon­kre­čiais siū­ly­mais, kaip bus di­di­na­mas vals­ty­bės biu­dže­tas, kaip bus ku­ria­ma ta vals­ty­bės ge­ro­vė, apie ką Pre­zi­den­tas daug ža­dė­jo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi yra du įsta­ty­mų pro­jek­tai, tai bus ga­li­ma du – už, du – prieš. Tai bus ke­tu­ri–ke­tu­ri. Bet nie­kas ne­už­si­ra­šė, aš ma­tau, tik tris pas ma­ne ro­do už ir du ro­do prieš. Tai pas­kui bus ga­li­ma dar už­si­ra­šy­ti. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, įvar­din­ki­te, apie ku­rį įsta­ty­mą mes kal­ba­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ne apie abu, mes tu­ri­me bal­suo­ti dėl vie­no ir dėl ki­to. (Bal­sai sa­lė­je) Čia du skir­tin­gi da­ly­kai, du įsta­ty­mai grą­žin­ti. Ko­le­ga kal­ba ir apie vie­ną, ir apie ki­tą da­ly­ką vie­nu me­tu.

PIRMININKAS. Jie yra abu su­si­ję.

A. SYSAS (LSDPF). Nie­kuo jie ne­su­si­ję, čia du skir­tin­gi įsta­ty­mai. Kad jūs su­jun­gė­te nu­me­riu, tai ne­reiš­kia, kad jie tą pa­tį reiš­kia. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Yra tos pa­čios nuo­sta­tos, ir jie abu yra su­si­ję. Pra­šom. Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Vis dėl­to jūs klys­ta­te. Aš no­rė­čiau pri­tar­ti ve­to dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų. Ma­nau, kad tas vi­sas įvai­rias iš­im­tis, dau­ge­lį jų, rei­kia nai­kin­ti, tei­sin­gas žings­nis, bet rei­kia pa­nai­kin­ti iš­im­tis ir ki­tuo­se įsta­ty­muo­se, mo­kes­ti­niuo­se įsta­ty­muo­se, apie ką jau kal­bė­jau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Bet dėl par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo ne­no­rė­čiau pri­tar­ti. Aš ma­nau, kad di­džio­sios par­ti­jos, to­kios kaip mū­sų par­ti­ja, iš­kęs ir iš­gy­vens. Dėl to bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie do­ta­ci­jų pa­di­di­ni­mą. Bet ma­žos par­ti­jos kai ku­rios vei­kia tik vie­na­me ra­jo­ne, yra įta­kin­gos, svar­bios ir pa­na­šiai. Tai joms ką, ne­rei­kia pa­tal­pų, ne­rei­kia veik­ti, ne­rei­kia ad­mi­nist­ra­ci­jos ar kaž­ką or­ga­ni­zuo­ti? Man keis­tas toks po­žiū­ris.

Po­li­ti­nė sis­te­ma ne­ga­li gy­vuo­ti be­orė­je erd­vė­je, jai rei­kia fi­nan­sa­vi­mo. Tas fi­nan­sa­vi­mas yra be ga­lo su­var­žy­tas, Lie­tu­vo­je įskaid­rin­tas. Da­bar, esant to­kiems sun­kiems su­var­žy­mams par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo, dar at­im­ti iš jų ir pa­tal­pas – tai kam mes at­ve­ria­me ke­lią? Mes at­si­bu­si­me taip, kaip at­si­bu­do vo­kie­čiai. Kur­sis įvai­rūs da­ri­niai, nau­ji, po­pu­lis­ti­niai. Jie va­din­sis vi­saip ki­taip, bet ne par­ti­jo­mis, ir jie dar, ko ge­ro, ir gaus pa­ra­mą ir pa­tal­pas. Tik­rai taip ne­ga­li bū­ti da­ro­ma, čia yra klai­din­gas siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jei­gu aš tei­sin­gau su­pra­tau, tai yra du skir­tin­gi įsta­ty­mai ir du dek­re­tai. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, mes ga­li­me šian­dien už vi­są dar­bo­tvarkę vie­ną kar­tą nu­bal­suo­ti ir vis­ką pri­im­ti. (Bal­sas sa­lė­je: „Tei­sin­gai, ir vis­ką…“) Tu­ri­me kiek­vie­ną klau­si­mą nag­ri­nė­ti at­ski­rai ir at­ski­rai bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­sta­bas. Bet es­mė ko­kia? (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Gal ga­lė­čiau pa­tiks­lin­ti. Tai bu­vo pa­ke­tas įsta­ty­mų, Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų įsta­ty­mas bu­vo ly­di­ma­sis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, dis­po­na­vi­mo įsta­ty­mo. To­dėl jei­gu vie­name at­si­tiks vie­naip, o ki­tame ki­taip, tai Sei­mas tei­sė­kū­ros sri­ty­je dar kar­tą pa­ro­dys aukš­tą­jį pi­lo­ta­žą.

PIRMININKAS. Ačiū už nuo­mo­nės iš­dės­ty­mą. Dar kar­tą kar­to­ju, kad mes tik­rai bal­suo­si­me už abu, tik bus jū­sų spren­di­mas, jū­sų nuo­mo­nė. Dar J. Raz­ma no­ri.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vis dėl­to mes kaip nors ra­miai su­si­tar­ki­me dėl to jų pri­klau­so­mu­mo ar ne­pri­klau­so­mu­mo. Jei­gu tas pa­grin­di­nis įsta­ty­mas nu­sta­to, kad Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mams ga­li bū­ti leng­va­ta dėl pa­tal­pų, jei­gu jų įsta­ty­mas tai nu­ma­to, tai tą nu­ma­tan­tį įsta­ty­mą mes ga­li­me ir vie­naip, ir ki­taip pri­im­ti. Tai­gi yra vi­siš­kai ne­pri­klau­so­mas bal­sa­vi­mas. O pir­ma­ja­me yra par­ti­jos, taip.

PIRMININKAS. Vi­sa bė­da ta, kad, kaip ką tik aiš­kiai pa­sa­kė In­gri­da, yra pri­im­tas pa­ke­tas, ku­rio ne­ga­li­ma iš­ar­dy­ti. Tai kaip jūs ga­li­te da­bar?.. Vie­na­me įsta­ty­me yra ta pa­ti nuo­sta­ta, ki­ta­me įsta­ty­me yra ly­giai ta pa­ti nuo­sta­ta. Pra­šom, mo­ty­vai už – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Su­tin­ku su vi­sais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­te iš­dės­ty­tais ar­gu­men­tais, ko­dėl ne­rei­kia įtei­sin­ti vie­nos ver­slo aso­cia­ci­jos pra­na­šu­mo ki­tų ana­lo­giš­kų aso­cia­ci­jų at­žvil­giu. Pri­si­pa­žin­siu, iki šios die­nos vi­du­die­nio bu­vau su­abe­jo­jęs, ar po šiuo ve­to ne­sly­pi tik Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos sie­kis pa­nai­kin­ti Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mams su­teik­tą iš­skir­ti­nę pri­vi­le­gi­ją. Ka­dan­gi Pre­zi­den­tas šian­dien ve­ta­vo nuo­sta­tą, su­si­ju­sią ir su par­ti­jo­mis, tai ga­liu pa­sa­ky­ti tik vie­na – kad Pre­zi­den­tas iš tik­rų­jų de­monst­ruo­ja sa­vo ne­pri­klau­so­mu­mą, ir jis ban­do vis dėl­to pra­dė­ti kur­ti ge­ro­vės vals­ty­bę nuo pri­vi­le­gi­jų nai­ki­ni­mo.

Ži­no­ma, lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, ko­dėl ta­me pa­čia­me įsta­ty­me pri­im­tos ydin­gos nuo­sta­tos, tiek dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ir par­ti­jų, yra ve­tuo­tos ne vie­nu dek­re­tu… ar dviem. Bū­tent da­bar tai Sei­mo sa­lė­je su­ke­lia su­maiš­tį.

Aš ma­tau tam tik­rą val­džios par­ti­jų no­rą. Val­džios par­ti­ja tai yra vie­na – kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mok­ra­tų, jūs pa­si­keis­da­mi val­dė­te ši­tą vals­ty­bę ir jūs, pa­si­nau­do­da­mi to­mis pri­vi­le­gi­jo­mis, ga­vo­te di­džiau­sią nau­dą. Taip, jūs ne­no­ri­te pa­leis­ti to iš sa­vo ran­kų, jūs ne­no­ri­te pa­leis­ti sa­vo pri­vi­le­gi­jų, bet tai nie­ko ben­dro ne­tu­ri su ta ge­ro­vės vals­ty­be, ku­rią no­ri tu­rė­ti žmo­nės.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar Kęs­tu­tis no­rė­jo po­rą min­čių. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau, kad jūs pa­aiš­kin­tu­mė­te, kaip bus ga­li­ma bal­suo­ti, kad pri­tar­tu­me ve­to dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ir ne­pri­tar­tu­me, tar­ki­me, dėl par­ti­jų. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­įma­no­ma.“) Jei­gu tai ne­įma­no­ma, ta­da tas dek­re­tas de­fek­tuo­tas, tai čia ga­li­ma jų pri­ra­šy­ti daug ta­da.

PIRMININKAS. Kal­ba­ma ne apie dek­re­tą, mes įsta­ty­mą pa­siū­lė­me ger­bia­mam Pre­zi­den­tui, ku­ris mums at­siun­tė dek­re­tus. Pra­šom. Ger­bia­mas B. Bra­daus­kas – už. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pra­šom, ger­bia­mas Kup­čins­kai.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ma­no da­bar lai­kas. Ko­le­gos, aš no­rė­čiau pri­min­ti, dėl ko at­si­ra­do Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai. Pri­si­min­ki­me, kad nuo­sa­vy­bės tei­sės į tur­tą at­kur­tos tiek re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms, tiek gy­ven­to­jams, tiek tiems pa­tiems Že­mės ūkio rū­mams kom­pen­suo­tas tur­tas, jei­gu jis ne­iš­li­ko, sa­ky­ki­me, kaip ko­mu­nis­tų par­ti­jos tur­tas ar šiaip tei­sin­gu­mas yra at­kur­tas. O Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų at­žvil­giu tei­sin­gu­mas nė­ra at­kur­tas. Jei­gu mes kal­ba­me apie ge­ro­vės vals­ty­bę, ne­už­mirš­ki­me, kad taip pat tu­ri­me kal­bė­ti ir apie tei­sin­gu­mo vals­ty­bę. Bū­tent to­dėl ši iš­ly­ga at­si­ra­do dėl šių rū­mų, dėl šios aso­cia­ci­jos.

P. Urb­šiui no­riu pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­ja ne­vei­kė tar­pu­ka­riu, ne­tu­rė­jo jo­kio tur­to ir tai yra ne­su­ly­gi­na­mi da­ly­kai. To­dėl ko­kio nors is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo šios aso­cia­ci­jos at­žvil­giu nė­ra kaip ir at­kur­ti. No­riu dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį, dėl ko bu­vo šios iš­ly­gos ir šios pa­tai­sos dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš jau sa­kiau, bet dar pa­si­kar­to­siu. Kaž­ko­dėl la­bai leng­vai ran­ką įki­ša­me į vals­ty­bės ki­še­nę, kaž­ko­dėl ne­no­ri­me pa­si­dai­ry­ti po pri­va­čias ki­še­nes. Kiek­vie­na par­ti­ja tu­ri ai­bę rė­mė­jų, stam­bių ver­sli­nin­kų, tad ga­li­ma su­si­tar­ti su jais, kad jie su­teiks pa­tal­pas. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­ga­li­ma.“) Na, tai svars­ty­ti rei­kia. No­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad pa­tal­pų pri­va­ti­za­ci­ja pra­si­dė­jo val­dant kam? Gal pri­min­ti, po­nai kon­ser­va­to­riai? Jū­sų pri­va­ti­za­ci­ja, če­ki­nė pri­va­ti­za­ci­ja, kur tur­tas bu­vo iš­da­lin­tas, iš­grobs­ty­tas vel­tui, kas pri­ėjo prie jo. Tai jūs nu­ta­rė­te ta­da ki­taip. So­cial­de­mok­ra­tai te­gul per­ka, o jūs ga­vo­te pa­tal­pas vel­tui pa­nau­dos bū­du. Tai da­bar pir­ki­te ir jūs. Mes nu­si­pir­ko­me, pir­ki­te ir jūs, ir jo­kių čia ne­bus pro­ble­mų. Aš ma­nau, kad tik­rai ši­tas ve­to yra rei­ka­lin­gas, ir aš jį pa­lai­kau. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – ger­bia­mas S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gi­liai nu­ste­bi­no B. Bra­daus­kas, jis ga­lė­tų pa­mo­ra­li­zuo­ti sa­vo Ne­rin­gos ko­le­gas so­cial­de­mok­ra­tus ir jiems apie tik­rą­jį vals­ty­bės tur­to švais­ty­mą pa­pa­sa­ko­ti, kai vals­ty­bi­niai bu­tai yra per­nuo­mo­ja­mi po 30 me­tų sub­si­di­juo­ta kai­na. At­si­per­ka­mu­mas per die­ną šim­tap­ro­cen­ti­nis. Ger­bia­mas Bro­niau, gal iš­siųs­ki­te ži­nią sa­vo Ne­rin­gos ko­le­goms apie tik­rą­jį tur­to švais­ty­mą.

Da­bar apie po­li­ti­nes par­ti­jas. Tei­sin­gai bu­vo pa­sa­ky­ta ko­le­gų kon­ser­va­to­rių – de­mo­kra­tija kai­nuo­ja, kai­nuo­ja ir ne­vy­riau­sy­bi­nės veik­los. Įsta­ty­me iš­var­dy­ta ai­bė lab­da­ros fon­dų, aso­cia­ci­jų, ku­rie tu­ri tei­sę pa­tal­pas gau­ti ne­mo­ka­mai, bet po­li­ti­nių par­ti­jų mes ne­ga­li­me pa­da­ry­ti gat­vės po­li­ti­kais ar­ba pa­sta­ty­ti į gre­ta esan­čią ei­lę su ko­mi­te­tais, ku­rie, ve­da­mi stip­rių, pi­ni­gų tu­rin­čių ver­slo ly­de­rių, su­si­ti­ki­nė­ja įmo­nių pa­tal­po­se, ir vai­din­ti, kad mes ku­ria­me de­mo­kra­tišką ir dis­ku­si­ją ska­ti­nan­čią vi­suo­me­nę. Pa­si­žiū­rė­ki­me da­bar Ši­lu­tė­je ar Rie­ta­ve, ar Skuo­de pa­tal­pos tik­rai ne­bus iš­nuo­mo­ja­mos už šim­tus tūks­tan­čių ar kaž­kiek, jos bus už šim­tus eu­rų gal iš­nuo­mo­ja­mos. Bet mes at­im­si­me iš po­li­ti­nių par­ti­jų erd­vę veik­lai, su­si­rin­ki­mų erd­vę ir erd­vę, ku­ri tik­rai ne­per­nuo­mo­ja­ma kaip Bro­niaus ko­le­gų so­cial­de­mok­ra­tų Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je ko­mer­ci­niais tiks­lais. Aš ma­nau, kad Pre­zi­den­tas tu­ri da­bar, pa­sa­kęs vie­ną A, at­ei­ti su siū­ly­mu B ir pa­sa­ky­ti, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja Lie­tu­vos de­mo­kra­tinę plėt­rą ir po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lą, nes ši­tas ve­ta­vi­mas su­duos rim­tą smū­gį po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lai, nes tai pa­rei­ka­laus mil­ži­niš­kų kaš­tų, ku­rių šian­dien po­li­ti­nės par­ti­jos ne­tu­ri pa­gal po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo nuo­sta­tas ir ne­ga­li pri­im­ti nei au­kų, nei, ger­bia­ma­sis Bro­niau, ne­tu­ri stam­bių ver­slo rė­mė­jų, ku­riuos ga­li­mai jūs ži­no­te ar pa­žįs­ta­te. Kas ki­ta dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, ten ga­li­ma įžvelg­ti aiš­kų ve­ta­vi­mo prin­ci­pą.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Kvie­čiu iš es­mės rim­tai ap­svars­ty­ti, ar tik­rai pri­tar­ti ve­to.

PIRMININKAS. Pra­šau, dėl ve­di­mo tvar­kos. Dar yra du pa­si­sa­ky­ti: vienas – už, vienas – prieš.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi mums ki­lo ne­aiš­ku­mų, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ja krei­pia­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta, ar vie­nu bal­sa­vi­mu ga­li­ma spręs­ti dėl dvie­jų Pre­zi­den­to dek­re­tų.

PIRMININKAS. Ar jūs siū­lo­te da­bar da­ry­ti per­trau­ką ir kvies­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją aiš­kin­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Mes gir­di­me, mes dar kar­tą aiš­ki­na­me, kad mes bal­suo­si­me tik al­ter­na­ty­viu bal­sa­vi­mu. Tai yra vi­sas pa­ke­tas, ku­ris ei­na šiuo me­tu, jis pa­teik­tas pre­zi­den­tū­ros at­sto­vo, pra­ne­šė­jo, ir jei­gu mes įsta­ty­mą grą­žin­si­me ar­ba iš nau­jo svars­ty­si­me, tai bus du va­rian­tai ir bal­suo­si­me at­ski­rai. Bet jei­gu mes nu­bal­suo­si­me skir­tin­gai, tai nie­ko ne­iš­eis, ko­le­ga. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, ar tas jū­sų va­di­na­ma­sis pa­ke­tas bu­vo grą­žin­tas vie­nu dek­re­tu, ar dviem dek­re­tais? (Bal­sas sa­lė­je: „Mes ne už dek­re­tus bal­suo­ja­me.“)

PIRMININKAS. Tei­sin­gai sa­ko.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mes bal­suo­ja­me už grą­žin­tą įsta­ty­mą ir jei­gu grą­žin­ta dviem dek­re­tais, tuo­met tu­ri­me bal­suo­ti at­ski­rai. Jei­gu ne­ti­ki­te tuo, ga­li­me pa­klaus­ti. Ne­ti­ki­te Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, pa­klaus­ki­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Tie­siog ne­da­ry­ki­te pro­ce­dū­ri­nių klai­dų, nes tai ne­ga­lios.

PIRMININKAS. Pra­šau, ger­bia­mo­ji R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, I. Ši­mo­ny­tė pa­aiš­ki­no iš es­mės ir tie, ku­rie klau­sė­te, pui­kiai su­pra­to­te. Tai­gi jų ko­mi­te­tas svars­tė, aiš­ki­no­si, kad bu­vo pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas, jie su­si­ję ir nuo­sta­tos jų su­si­ju­sios. Tad jei­gu mes pri­im­si­me vie­ną vie­naip, ki­tą ki­taip, at­si­dur­si­me ceit­no­te.

Dar, ko­le­gos, pir­mo­je sta­di­jo­je mes ne­kal­ba­me apie at­me­ti­mą. Mes kal­ba­me, ar grą­žin­ti įsta­ty­mą iš nau­jo svars­ty­ti, ar lai­ky­ti ne­pri­im­tu. Jei­gu lai­ko­ma ne­pri­im­tu, tai reiš­kia, kad lie­ka anas se­na­sis. Aki­vaiz­du, kad šian­dien ba­lsa­vi­mas la­bai pa­pras­tas – grą­žin­ti įsta­ty­mą svars­ty­ti iš nau­jo. Ko­mi­te­tas iš­ana­li­zuo­ja, pa­žiū­ri ir mes ket­vir­ta­die­nį grįž­ta­me prie ga­lu­ti­nės iš­va­dos.

Aš ne­ži­nau, kaip ki­taip pa­aiš­kin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­ma­sis, dar gal ga­li­ma In­gri­dai, kaip džen­tel­me­nas lei­si­te pa­klaus­ti? Ge­rai. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­pil­dy­ti ger­bia­mą­ją R. Baš­kie­nę. Iš­ties pa­grin­di­nis įsta­ty­mas… Jei­gu bū­tų to­kia Sei­mo va­lia, pa­vyz­džiui, šian­dien vie­ną grą­žin­ti svars­ty­ti, o ki­to ne­grą­žin­ti, iš­ties bū­tų la­bai la­bai keis­tas spren­di­mas, nes tie įsta­ty­mai tar­pu­sa­vy­je su­si­ję nuo­ro­do­mis. Jau po to Sei­mas svars­ty­da­mas, ką da­ry­ti, an­tru bal­sa­vi­mu spręs dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo at­ski­rai. Ta­čiau da­bar pri­im­ti vie­ną spren­di­mą dėl vie­no, o ki­tą spren­di­mą dėl ki­to bū­tų tik­rai nesu­si­pra­ti­mas, nes tie įsta­ty­mai yra tar­pu­sa­vy­je su­si­ję ne­at­sie­ja­ma gi­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. In­gri­da šiek tiek jau nu­ė­jo tą žings­nį, ku­rį no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Kad mes su­sie­ja­me ke­lis įsta­ty­mus į krū­vą, tai gal mes ir bal­suo­si­me ga­lu­ti­nė­je sta­di­jo­je iš kar­to už abu? Ši­tas… Mes dirb­ti­nai su­ku­ria­me pre­ce­den­tą, nes jūs pa­žiū­rė­ki­te į dek­re­tą – nu­me­riai skir­tin­gi.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pas­ku­ti­niai pa­si­sa­ko. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties vals­ty­bės tur­to val­dy­mas ir jo pa­nau­do­ji­mas – itin svar­bus da­ly­kas. Kaip ma­to­te, su­skal­dė net vie­nin­gas kon­ser­va­to­rių gre­tas, vie­ni pa­si­sa­ko už, ki­ti – prieš. Bet aš no­rė­jau tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį į ko­le­gų dis­ku­si­ją, kas svar­biau­sia par­ti­joms dėl būs­ti­nių nuo­mos ar­ba įsi­gi­ji­mo ko­kiu nors ki­to­kiu bū­du. Pa­si­ro­do, kai ku­rių par­ti­jų prak­ti­ka ro­do, kad ga­li­ma ko­kiai nors sta­ty­bi­nei ben­dro­vei su­teik­ti iš­skir­ti­nes są­ly­gas, ir ji pa­si­rū­pi­na la­biau­siai pres­ti­ži­nė­je mies­to vie­to­je, ša­lia pre­zi­den­tū­ros, tu­rė­ti pui­kiau­sius rū­mus. Tad su­si­mąs­ty­ki­te, ger­bia­mi ko­le­gos. O šiaip džiau­giuo­si, kad kon­ser­va­to­riai ski­lo šiuo at­ve­ju.

PIRMININKAS. Ir ger­bia­mas E. Pu­pi­nis. Nė­ra E. Pu­pi­nio. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, aš pri­pra­tęs, at­leis­ki­te, Ed­mun­dai.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Dė­kui. Iš tik­rų­jų nie­kas čia nie­ko ne­su­skal­dė, pa­pras­čiau­siai gal­būt dau­giau gin­čų yra dėl Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, dėl par­ti­jų ne tiek. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra du dek­re­tai ir tur­būt, ko ge­ro, vis tiek rei­kės bal­suo­ti at­ski­rai, nes vie­na­me įsta­ty­me yra to­kia nuo­ro­da, kad Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ga­li gau­ti leng­va­tą, jei­gu tai nu­ma­to jų įsta­ty­mas. Tik tiek, jei­gu ne­nu­ma­to, tai ir ne­gaus. O ki­tas es­mi­nis Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad bū­tų su­tei­kia­mos pa­tal­pos. Ma­nau, tai du ga­na skir­tin­gi da­ly­kai, o są­sa­jos tarp tų įsta­ty­mų la­bai ma­žos.

Kal­bant apie po­li­ti­nes par­ti­jas, vis dėl­to čia bu­vo ne­ma­žai iš­sa­ky­ta. Ke­li as­pek­tai. Vie­nas, ku­rį la­bai pa­brė­žė P. Urb­šys, nes jis ne­no­ri, kad bū­tų par­ti­joms duo­da­mos pa­tal­pos pa­gal pa­nau­dą, nes to­kiu bū­du įvai­rios aso­cia­ci­jos, ku­rios da­ly­vau­ja po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, tu­ri tam tik­rą pri­ori­te­tą ir gau­na pa­ra­mą iš ver­slo. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kon­ku­ruo­da­mi su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, šiuo at­ve­ju tie, ku­rie ei­na į rin­ki­mus be po­li­ti­nių par­ti­jų, tu­ri tam tik­rą pri­ori­te­tą.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu jau iš tik­rų­jų yra kei­čia­mos žai­di­mo tai­syk­lės vi­du­ry me­tų, rei­kė­tų kal­bė­ti, ko­kio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­durs po­li­ti­nės par­ti­jos, ku­rios gy­ve­na nuo rin­ki­mų iki rin­ki­mų, ir su sko­lo­mis. Šiuo at­ve­ju fak­tiš­kai Pre­zi­den­tas, siū­ly­da­mas to­kius da­ly­kus, tu­ri gal­vo­ti apie tai, kaip už­tik­rin­ti de­mo­kra­tiją ir po­li­ti­nių par­ti­jų iš­gy­ve­ni­mą, ypač re­gio­nuo­se. Jei­gu žlug­do­me to­liau, sa­vai­me su­pran­ta­ma, toks spren­di­mas ne­ma­nau, kad su­kurs ge­ro­vės vals­ty­bę, na, ne­bent ma­to ge­ro­vės vals­ty­bę be de­mo­kra­tinių par­ti­jų.

PIRMININKAS. Dar no­ri Kęs­tu­tis iš­sa­ky­ti ir ger­bia­ma In­gri­da. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu nu­ra­min­ti A. Skar­džių. Tik­rai dar­bo kon­ser­va­to­rių par­ti­jos dėl to­kio ski­li­mo ne­at­si­ras.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma In­gri­da.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ne­si­i­mu ver­tin­ti dek­re­tų su­ra­šy­mo ko­ky­bės, bet vis dėl­to no­riu pa­tiks­lin­ti tai, ką po­nas E. Pu­pi­nis ką tik mi­nė­jo. Jei­gu ve­to dėl vals­ty­bės tur­to dis­po­na­vi­mo bū­tų pri­tar­ta, nuo­ro­da į spe­cia­lių­jų įsta­ty­mą iš­nyks ir to­dėl at­si­ras dvie­jų įsta­ty­mų prieš­ta­ra. Jei­gu ga­liu ape­liuo­ti į ko­kį nors svei­ką pro­tą, vis dėl­to pra­šy­čiau Sei­mą svars­ty­ti šį ve­to kaip pa­ke­tą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, yra du pa­siū­ly­mai. Aš siū­lau al­ter­na­ty­vą. Kas už tai, kad bal­suo­tu­me at­ski­rai, bal­suo­si­me taip – už, kas už kaip pa­ke­tą, bal­suo­si­me mi­nus, tai yra ki­taip. Dar kar­tą pra­šy­čiau. Aš at­si­klau­siu Sei­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas už tai, kad mes bal­suo­tu­me dėl Pre­zi­den­to ve­to at­ski­rai, bal­suo­ja­me už, kas už tai, kad dėl Pre­zi­den­to ve­to kar­tu kaip pa­ke­to, bal­suo­si­me prieš. Pra­šom, dar no­ri. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mas J. Ber­na­to­nis frak­ci­jos var­du pa­sa­kė, kad kreip­sis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją iš­si­aiš­kin­ti, ar ga­li­ma at­ski­rai, ar kar­tu. Da­bar jūs, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, kaž­ko­dėl nu­spren­džia­te, kad bal­suo­si­me mes, ir mes ne­ži­no­me, ar tas bal­sa­vi­mas bus tei­sė­tas.

PIRMININKAS. Pro­ble­ma yra to­kia, kad nuo­sta­ta yra to­kia. Sta­tu­to 165 straips­nio 2 punk­tas – kad ne vė­liau kaip ki­tą po­sė­džio die­ną, tai yra šian­dien, Sei­mas bal­sa­vi­mu tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas bal­suo­ja už, tai bal­suo­ja, kad dek­re­tas bus bal­suo­ja­mas at­ski­rai kiek­vie­nas, kas bal­suo­ja prieš, – kaip pa­ke­tas. Pra­šo­me bal­suo­ti. Vė­liau bal­suo­si­me dėl at­me­ti­mo ar­ba ne­pri­pa­ži­ni­mo. Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų.

Už­si­re­gist­ra­vo 82 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 19, prieš – 60. Va­di­na­si, bal­suo­si­me kaip dėl pa­ke­to.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­si­me vėl al­ter­na­ty­viai. Ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo – bal­suo­ja­me už, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu – bal­suo­ja­me prieš ar­ba ki­taip. Bal­suo­ja­me. Jei­gu lai­ky­si­me ne­pri­im­tu, tai įsta­ty­mas bus ne­pri­im­tas, ką sa­kė R. Baš­kie­nė.

Už­si­re­gist­ra­vo 81 Sei­mo na­rys. Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš – 13. Svars­ty­sime grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo. Ir bus abu Au­di­to ko­mi­te­te. Svars­ty­mas bus šio mė­ne­sio 25 die­ną. Ačiū.

 

17.02 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 9, 15 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-3576(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 9, 15 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3576. Pra­šom, ger­bia­mo­ji Guo­da Bu­ro­kie­ne.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­si­ja. M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. Aš ma­nau, kad la­bai daug kal­ban­čių, gal už­teks tiek, kiek nu­ro­dy­ta, 10 mi­nu­čių? Spė­si­me per 10 mi­nu­čių. (Bal­sas sa­lė­je: „Už­teks.“) Už­teks. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pa­ban­dy­siu glaus­tai ir ei­siu iš kar­to prie es­mės. Mes vi­si pui­kiai ži­no­me, kaip yra for­muo­ja­mos apy­gar­dos. Pa­gal esa­mą rin­kė­jų skai­čių. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra sa­kęs, kad rin­kė­jų skai­čius apy­gar­do­se ne­ga­li skir­tis 10 %. Rin­kė­jų skai­čius apy­gar­do­se yra maž­daug apie 35 tūkst. ir ka­dan­gi ak­ty­vu­mas yra la­bai pa­na­šus per apy­gar­das, tai ir rin­kė­jų skai­čius, ir da­ly­va­vu­sių žmo­nių rin­ki­muo­se skai­čius ne­la­bai kei­čia­si.

Nau­ja­mies­čio apy­gar­da yra for­muo­ja­ma ki­tu prin­ci­pu, tai yra for­muo­ja­ma prin­ci­pu: tiek, kiek yra gy­ven­to­jų Nau­ja­mies­ty­je, ne tiek, kiek ei­na bal­suo­ti, o tiek, kiek jų yra, ir pri­de­da­ma tiek, kiek at­ei­na už­sie­ny­je bal­suo­ti gy­ven­to­jų. Tai yra Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je no­mi­na­liai yra 22 tūkst., o už­sie­ny­je at­ėjo ir da­ly­va­vo, o ne už­sie­ny­je už­si­re­gist­ra­vo, 13 tūkst. Su­de­da abi ši­tas da­lis, gau­na 35 tūkst. ide­a­lią apy­gar­dą ir ją pa­tvir­ti­na. Taip bu­vo iki šiol.

Ta­čiau mes da­bar ma­to­me, kad už­sie­ny­je da­ly­va­vu­sių as­me­nų, rin­kė­jų, skai­čius reikš­min­gai iš­au­go. Aš im­siu ne pir­mą­jį Pre­zi­den­to tu­rą, kai bu­vo re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, ir, ga­li­ma sa­ky­ti, tai mo­ty­va­vo as­me­nis at­ei­ti ir bal­suo­ti, o im­siu ant­rą­jį tu­rą. Ant­ro­jo tu­ro me­tu da­ly­va­vo, 44 tūkst. at­ėjo. Tai da­bar ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, jei­gu mes tuos ant­ro­jo tu­ro pi­lie­čius su­dė­tu­me vi­sus į vie­ną apy­gar­dą, iš­ei­tų, kad vie­na apy­gar­da – 44 tūkst. pi­lie­čių iš­rink­tų vie­ną Sei­mo na­rį. O pa­im­ki­me Ant­akal­nio apy­gar­dą – ten vie­ną Sei­mo na­rį iš­ren­ka maž­daug apie 18–19 tūkst. Iš­ei­na taip, kad yra pa­žei­džia­mas as­mens bal­so ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas, nes už­sie­ny­je da­ly­va­vę as­me­nys iš­ren­ka… jų bal­sas yra du kar­tus ma­žiau ver­tin­gas ne­gu kad Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių pi­lie­čių, nes ten 44 tūkst. ren­ka vie­ną as­me­nį, o čia ren­ka maž­daug 18–19 tūkst. vie­ną Sei­mo na­rį.

Re­mian­tis pas­ku­ti­niais rin­ki­mais, tais, ku­rie įvy­ko čia vi­sai ne­se­niai, tai yra ant­ruo­ju Pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru, 44 tūkst. pi­lie­čių tu­rė­tų rink­ti ne vie­ną Sei­mo na­rį, bet du Sei­mo na­rius. Man at­ro­do, čia bū­tų ge­rai pri­im­ti įsta­ty­mą kuo grei­čiau ir su­lauk­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra la­bai aiš­kiai pa­sa­kęs, kad skir­tu­mas tarp apy­gar­dų ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 10 %, ta­čiau čia jis kal­bė­jo apie esan­tį rin­kė­jų skai­čių, ku­ris ne­la­bai va­ri­juo­ja ir ski­ria­si nuo at­ei­nan­čių ir da­ly­vau­jan­čių, nes vi­sur ak­ty­vu­mas yra la­bai pa­na­šus. Ta­čiau kai kal­ba­me apie už­sie­nio apy­gar­dą, mes ma­to­me, kad ten, be jo­kios abe­jo­nės, esan­čių rin­kė­jų skai­čius ga­li bū­ti apie 200 tūkst. ir dau­giau, ta­čiau at­ei­na da­ly­vau­ti ge­ro­kai ma­žiau.

To­dėl jei­gu mes no­ri­me su­for­muo­ti apy­gar­dą, mes ne­ga­li­me for­muo­ti apy­gar­dos pa­gal ten esan­čių rin­kė­jų skai­čių, mes tu­ri­me im­ti pa­gal fak­tiš­kai at­ei­nan­čių bal­suo­ti rin­kė­jų skai­čių. Jei­gu ima­me pa­gal fak­tiš­kai bal­suo­jan­čių skai­čių, tu­ri bū­ti ne vie­na, o ma­žiau­siai dvi apy­gar­dos. Čia mes ga­li­me krai­py­ti gal­vą, ga­li­me tu­rė­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes, bet Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad apy­gar­dų dy­dis ne­ga­li skir­tis dau­giau ne­gu 10 %. Ma­no siū­ly­mas, re­ko­men­da­ci­ja ir kvie­ti­mas, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­im­ti vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą, vie­na ar dvi, ar trys, o gal bal­suo­si­te, kad nė vie­nos apy­gar­dos, bet pri­im­ti spren­di­mą ir kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas lai­ku ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kiek ga­li ir tu­ri bū­ti apy­gar­dų pa­gal tai, kiek iš tik­rų­jų at­ei­na žmo­nių bal­suo­ti per Sei­mo rin­ki­mus, ir taip, jog bū­tų iš­lai­ky­tas kiek­vie­no bal­so ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas. Kad ne­bū­tų taip, kad Lie­tu­vo­je vie­na apy­gar­da ren­ka vie­ną Sei­mo na­rį su 18 tūkst. žmo­nių, o už­sie­nio apy­gar­da ren­ka vie­ną Sei­mo na­rį su 44 tūkst. fak­tiš­kai at­ei­nan­čiais bal­suo­ti žmo­nė­mis. Kvie­čiu la­bai rim­tai pa­mąs­ty­ti apie tai. Ačiū.

PIRMININKAS. Na, vos ne pen­kios mi­nu­tės. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš ir­gi no­rė­čiau pri­tar­ti šiam siū­ly­mui, nors, kaip ir My­ko­las, siū­liau for­ma­liai įsteig­ti dau­giau apy­gar­dų, nes dau­gy­bė ša­lių… Pran­cū­zi­jo­je yra 7, Ita­li­jo­je yra 12. Šis klau­si­mas, bent jau kai mes ren­gė­me re­fe­ren­du­mą, bu­vo vie­nas iš la­biau­siai kai­ti­nan­čių mū­sų pi­lie­čių jaus­mus už­sie­ny­je po­zi­ty­vi­ą­ja pras­me, jie no­rė­jo da­ly­vau­ti. To­dėl siū­lau pri­tar­ti vi­siems, tai bus pir­mas žings­nis. Gal­būt at­ei­ty­je mums rei­kė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti, kaip or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mus to­je už­sie­nio apy­gar­do­je. Kon­su­li­nis de­par­ta­men­tas la­bai skun­džia­si, kad iš es­mės yra pa­ra­ly­žiuo­tas tuo me­tu ir ne­ga­li vyk­dy­ti ki­tų vals­ty­bei svar­bių funk­ci­jų. Gal­būt mes ga­lė­tu­me su­gal­vo­ti ko­kį nors ki­tą bū­dą, gal­būt anks­čiau ar vė­liau su­si­tar­si­me dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo, ta­čiau pa­da­ry­ki­me šį pir­mą žings­nį, pa­si­tar­ki­me dėl įgy­ven­di­ni­mo, o vė­liau gal­būt at­eis lai­kas ir dar ke­le­tui apy­gar­dų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai aš ir­gi bu­vau, pa­klau­sė ką tik, tas ini­cia­to­rius, ku­ris or­ga­ni­za­vo krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad apy­gar­do­je gy­ven­to­jų skai­čius ne­si­skir­tų dau­giau kaip 10 %. Bet ėjo kar­tu tos ini­cia­ty­vos, Sei­mas man ne­pri­ta­rė, VRK ne­pri­ta­rė, aš ta­da krei­piau­si, ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no taip, kaip da­bar jau yra. Ne­pa­gal­vo­jau, kad rei­kė­jo kreip­tis dėl už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, bet ly­giai taip pat aš ta­da siū­liau ir čia, ir VRK siū­liau su­da­ry­ti apy­gar­dą už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams, at­ski­rą apy­gar­dą. Re­miuo­si už­sie­nio pa­tir­ti­mi. Pran­cū­zi­jo­je – sep­ty­ni, Kro­a­ti­jo­je (to­kia pa­ti vals­ty­bė kaip Lie­tu­va) yra trys apy­gar­dos. Pa­žiū­rė­ki­me, kaip da­ly­vau­ja. Pran­cū­zi­jo­je da­ly­vau­ja vos ke­li pro­cen­tai už­sie­nie­čių. Va­di­na­si, iš tik­rų­jų ma­žiau iš­ren­ka. Bet tai yra spe­ci­fi­nė, tai yra eks­te­ri­to­ria­li apy­gar­da, ki­to­kia. Čia mes tu­ri­me te­ri­to­ri­ją, ge­og­ra­fi­ją, vis­kas la­bai aiš­ku. Ten vi­sai ki­taip vei­kia, bet mes su­da­ro­me są­ly­gą žmo­nėms, ku­rie ki­taip gy­ve­na, bet iš­lai­ko san­ty­kį su Lie­tu­va, no­ri iš­lai­ky­ti, kad jie gau­tų at­sto­va­vi­mo ga­li­my­bę.

Jei­gu no­ri­me pa­di­din­ti da­ly­va­vi­mą, su­tin­ku, kad rei­kia to no­rė­ti, rei­kia to siek­ti, pa­da­ry­ki­me dar vie­ną žings­nį, eks­pe­ri­men­tą – leis­ki­me bal­suo­ti in­ter­ne­tu ši­tiems žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na to­je apy­gar­do­je. Jiems. Pa­ban­dy­ki­me ir pa­ma­ty­si­te, ne­rei­kės jiems ten varg­ti su kon­su­la­tais, su dar kaž­kuo, su laiš­kais, iš­augs ak­ty­vu­mas. O mes pa­ban­dy­tu­me, kaip vei­kia in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas: yra ata­kų, nė­ra ata­kų ir pa­na­šiai. Mes tu­rė­tu­me ga­li­my­bę eks­pe­ri­men­tuo­ti, pa­da­ry­ti tam tik­rą eks­pe­ri­men­tą.

Da­bar mes daug ie­čių lau­žo­me. Pa­klaus­ki­me tų už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, ku­rie yra mū­sų pi­lie­čiai. Jie no­ri to­kios apy­gar­dos. Da­bar dirb­ti­nai juos pri­skir­ti prie Nau­ja­mies­čio. Tai ta­da Nau­ja­mies­tis. Kas ten yra per at­sto­vai? Pu­siau to­kie, pu­siau to­kie. Iš­rink­tas, ne­iš­rink­tas, jis už­sie­nie­čių at­sto­vas ar at­sto­vau­ja Nau­ja­mies­čiui. (Bal­sas sa­lė­je) At­sto­vas, aš su­tin­ku, kad at­sto­vas, re­a­guo­da­mas į Jur­gio re­pli­ką, bet vis tiek nė­ra toks vie­na­ly­tis at­sto­vas, koks bū­tų tų už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, jei­gu jis bū­tų spe­cia­liai taip ir rink­tas, taip ir at­sto­vau­tų, grei­čiau­siai ir bū­tų gal­būt toks žmo­gus.

Aš siū­lau ženg­ti ši­tą žings­nį, dėl ku­rio mes dis­ku­tuo­ja­me, bent aš, jau tik­rai ge­rą de­šimt­me­tį, čia jau tre­čią ka­den­ci­ją. Svei­ki­nu, nes ma­tau ryž­tą Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te, ku­ria­me ten­ka dirb­ti, aš dau­ge­lį ko­le­gų ma­tau, kad yra to­kio ryž­to ir nu­si­tei­ki­mo. Aš svei­ki­nu vals­tie­čius, jei­gu jie taip pa­da­rys, tai yra tik­rai ge­ras žings­nis.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi aš pa­skel­biau ger­bia­mą­jį Jur­gį, pra­šy­čiau glaus­tai, nes pas­kui jū­sų pa­tai­sos eis. Ačiū.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia la­bai dra­ma­tiš­kai ir pa­kel­tais bal­sais kal­ba­me apie tei­kia­mas pa­tai­sas. Aš pa­sa­ky­čiau, kad jos yra nu­li­nės reikš­mės, nes pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, kaip pa­aiš­kė­jo, jei­gu už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių ir bal­suo­jan­čių mū­sų pi­lie­čių yra dau­giau ne­gu ri­bi­nis vie­nos apy­gar­dos skai­čius, pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą au­to­ma­tiš­kai tie, ku­rie da­bar pri­skir­ti Nau­ja­mies­čio apy­gar­dai, vie­ni ir už­pil­do tą apy­gar­dą. Tie­siog vil­nie­čių čia ne­iš­eis pri­ra­šy­ti, nes ne­lie­ka vie­tos. Ir dar rei­kės gal­vo­ti, ne­bent keis­ti įsta­ty­mą, kur dė­ti tuos, ku­rie ne­tel­pa į tą vie­ną apy­gar­dą.

Aš ap­gai­les­tau­ju, kad mes ši­tą klau­si­mą svars­to­me la­bai sku­bo­tai, nes kon­sti­tu­ciš­kai jis yra ga­na su­dė­tin­gas. Pir­mas klau­si­mas, ku­rį tu­rė­jo­me iš­kel­ti, kiek ap­skri­tai įra­šy­ti į rin­kė­jų są­ra­šus už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių. Į ši­tą klau­si­mą mes nor­ma­liai ne­at­sa­ko­me. Šiaip yra du ri­bi­niai at­ve­jai: įra­šy­ti vi­sus, ku­rie de­kla­ra­vo ten, ir tai bus ga­na daug, ir, ma­tyt, čia bus tas at­ve­jis, kaip sa­kė Kęs­tu­tis, kai ku­rio­se ša­ly­se, kai taip įra­šo­ma, pa­aiš­kė­ja, kad da­ly­vau­ja tik ke­li pro­cen­tai. Bet, ko ge­ro, toks įra­šy­mas ati­tik­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad kiek­vie­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio bal­sas rin­ki­muo­se tu­ri bū­ti ly­gia­ver­tis. Bet mes to klau­si­mo rim­čiau ne­pa­nag­ri­nė­jo­me.

Aš ma­nau, kad bu­vo pa­pras­tas ke­lias kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą iš­aiš­ki­ni­mo dėl to nu­ta­ri­mo, ku­rį ini­ci­ja­vo K. Ma­siu­lis ir ki­ti ko­le­gos, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­kin­tų, kaip tu­ri bū­ti įra­šy­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai į rin­kė­jų są­ra­šus ir kiek jų yra. Ar taip, kiek mes pa­ma­to­me vie­nuo­se ar ki­tuo­se pas­ku­ti­niuo­se rin­ki­muo­se, ar kaž­kaip ki­taip. Tai vie­nas klau­si­mas.

Ki­tas klau­si­mas, ar tik­rai vi­si už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai no­ri bū­ti taip trak­tuo­ja­mi kaip tos at­ski­ros apy­gar­dos bal­suo­to­jai? Taip, be abe­jo, aš ma­nau, kad tie, ku­rie pla­nuo­ja sa­vo at­ei­tį, gy­ve­ni­mą už­sie­ny­je, sa­vo vai­kų per­spek­ty­vą ten, taip, ko ge­ro, jie no­ri, kad jų in­te­re­sai bū­tų tiks­liau su­vok­ti ir tas at­sto­va­vi­mas bū­tų iš­reikš­tas tu­rint jiems at­ski­rą apy­gar­dą ar apy­gar­das. Bet aš ma­nau, kad yra ne­ma­žai iš­vy­ku­sių, ku­rie tą iš­vy­ki­mą tvir­tai su­vo­kia kaip lai­ki­ną ir jiems tik­rai la­biau rū­pi, kas at­sto­vaus gy­ven­to­jų in­te­re­sams kur nors Ro­kiš­ky­je, Skuo­de ar Ig­na­li­no­je, kur jie ruo­šia­si grįž­ti, o ne taip, kaip da­bar lai­ki­nai čia kaž­ko­kiems jų in­te­re­sams at­sto­vau­ti jiems at­si­dū­rus už­sie­ny­je.

Ma­no siū­ly­mai, ku­riuos aš tru­mpai pri­sta­ty­siu, yra tuo ir grįs­ti, kad vis dėl­to būtų su­da­ry­ta ga­li­my­bė už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams, jei­gu jie jau­čia ry­šį su ki­to­mis apy­gar­do­mis, už­si­re­gist­ruo­ti bal­suo­ti ten, ne­nei­giant tos at­ski­ros apy­gar­dos vien mū­sų iš­ei­viams.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar lai­kas bai­gė­si, kal­ba­me jau dau­giau kaip 14 mi­nu­čių. Da­bar vie­nu kar­tu gal pra­šy­si­me J. Raz­mos dėl pa­tai­sų, o pas­kui G. Bu­ro­kie­nė pa­sa­kys ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ge­rai? Pra­šom. Gal vi­sas ke­tu­rias pa­tai­sas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš jau trum­pai pa­mi­nė­jau sa­vo siū­ly­mo es­mę, nes aš ma­nau, kad mes la­bai sku­bo­tai čia vis­ką spren­džia­me ir tik­rai ne­tu­ri­me mū­sų pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių už­sieny­je, ap­klau­sų. Tu­ri­me tik Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės va­do­vy­bės po­zi­ci­ją dėl at­ski­ros apy­gar­dos. Ma­no pa­siū­ly­mas tos at­ski­ros apy­gar­dos ne­neig­tų, tik pa­lik­tų jos įfor­mi­ni­mą to­kį, kaip yra da­bar. Kas pa­gei­dau­tų, bal­suo­tų to­je apy­gar­do­je, ku­rios te­ri­to­ri­ja yra Sei­mas. Ka­dan­gi rin­kė­jų skai­čius bal­sa­vu­sių už­sie­ny­je yra ryš­kiai pa­di­dė­jęs, jie ne­sun­kiai tą apy­gar­dą už­pildy­tų.

Ta­čiau ma­no pa­tai­sa pa­lie­ka ga­li­my­bę tiems, ku­rie no­ri bal­suo­ti ki­to­se apy­gar­do­se, ten bū­ti ir įra­šy­tiems. Aš su­pran­tu, kad tai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai su­ke­lia ne­leng­vus ad­mi­nist­ra­vi­mo už­da­vi­nius, įvai­rių biu­le­te­nių siun­ti­nė­ji­mą, bet ma­nau, kad tai nė­ra toks jau su­dė­tin­gas už­da­vi­nys. Ši ma­no pa­tai­sa iš es­mės leis­tų svars­ty­ti, jei­gu pa­na­šiu ke­liu ei­tu­me, ir tam tik­rą už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių pi­lie­čių da­ly­va­vi­mą ir sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ly­giai taip pat jiems lei­džiant bal­suo­ti, jei­gu jie jau­čia ry­šį su ku­ria nors sa­vi­val­dy­be.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam Jur­giui. Da­bar 10 pa­lai­kan­čių yra? Gal kils­te­lė­ki­te ran­kas, man ne­rei­kės jung­ti apa­ra­to. Ačiū, yra. G. Bu­ro­kie­nė – ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes pa­siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja es­mi­niam pro­jek­to tiks­lui su­da­ry­ti ga­li­my­bę už­sie­ny­je esan­tiems rin­kė­jams tu­rė­ti sa­vo at­ski­rą rin­ki­mų apy­gar­dą. Aš no­riu pa­neig­ti po­no J. Raz­mos pa­siū­ly­mą, sa­ky­mą, kad Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė ne­iš­reiš­kė sa­vo po­zi­ci­jos. Jie jau daug me­tų, at­ro­do, 10 me­tų, pra­šo ši­to, ir ga­lų ga­le Sei­mas iš­gir­do. Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė daug me­tų nuo­lat pra­šo Sei­mo su­da­ry­ti są­ly­gas steig­ti at­ski­rą vien­man­da­tę Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dą už­sie­ny­je bal­suo­jan­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams.

Taip pat no­riu pri­min­ti po­nui J. Raz­mai (jis tik­riau­sia ne­spė­jo at­ei­ti į mū­sų ko­mi­te­tą), kad bu­vo svars­to­ma leis­ti iš­vy­ku­siems iš apy­gar­dos bal­suo­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, bet ka­dan­gi Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja su­si­du­ria su di­de­liais sun­ku­mais, nu­tar­ta iš­ban­dy­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą ir jau ta­da leis­ti jiems bal­suo­ti sa­vo apy­gar­do­se. Mes ne­at­si­sa­ko­me ši­to, tie­siog žiū­ri­me į at­ei­tį.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mai Go­dai už ko­mi­te­to nuo­mo­nės iš­reiš­ki­mą. Da­bar mo­ty­vai, kas pri­ta­ria pa­tai­soms. Pra­šo­m. Ger­bia­mas P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Kad ta at­ei­tis ne­bū­tų ho­ri­zon­tas, kur tu ar­tė­ji ir vis tas ho­ri­zon­tas tols­ta, o kad vis dėl­to bū­tų aiš­ku, ka­da tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, nes aki­vaiz­du, kad di­de­lė da­lis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je, yra de­kla­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je. Ki­ta da­lis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių jau yra iš­si­re­gist­ra­vę. Iš tik­rų­jų dėl vien­man­da­tės mes dau­giau spren­džia­me pro­ble­mą iš­si­re­gist­ra­vu­sių­jų, bet jei­gu mes gal­vo­ja­me apie tuos pi­lie­čius, ku­rie ne­nu­trau­kė sa­vo sai­tų su gy­ve­na­mą­ja vie­ta ir no­ri kur­ti tą vals­ty­bę nuo tos vie­tos, kur jie gy­ve­na ir kur jie re­gist­ruo­ti, tik­rai tas pa­siū­ly­mas yra ge­ras.

Bet aš ti­kiuo­si, kad vis dėl­to, bal­suo­da­mi vie­naip ar ki­taip už ši­tą pa­siū­ly­mą, mes įsi­pa­rei­go­si­me grįž­ti prie ši­to klau­si­mo ru­dens se­si­jo­je. Tik­rai ne­bi­jo­ki­me su­teik­ti ga­li­my­bę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams bal­suo­ti elek­tro­ni­niu bū­du, bū­tent tiems, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je ir įre­gist­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – V. Ving­rie­nė. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­skri­tai šios įsta­ty­mo pa­tai­sos, dėl ku­rios pa­tai­są da­bar tei­kia ger­bia­mas J. Raz­ma, tiks­las ir yra su­kur­ti apy­gar­dą už­sie­nio lie­tu­viams, tai bū­tent dias­po­ros apy­gar­dą, ką ir ki­tos ša­lys tai­ko. Rin­kė­jų, gy­ve­nan­čių už Lie­tu­vos ri­bų, ak­ty­vu­mas iki šiol bu­vo ga­na ne­di­de­lis, nes ne­bu­vo at­sto­vau­ja­ma jų in­te­re­sams.

Be abe­jo, mes tu­ri­me tik­rai įtrauk­ti sa­vo gy­ven­to­jus, ku­rie gy­ve­na už Lie­tu­vos sie­nų, ir ne­at­skir­ti jų ar­ba sie­ti tie­siog su kaž­ko­kia kon­kre­čia apy­gar­da. Mes tu­ri­me tu­rė­ti apy­gar­dą ar­ba net­gi ne vie­ną. Da­bar pas­ku­ti­nių Pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad mes ga­lė­tu­me at­ei­ty­je ir dvi apy­gar­das kur­ti ar net ir dau­giau. Bet iš tie­sų, kad šiuo me­tu bū­tų tin­ka­mai at­sto­vau­ja­ma už­sie­nio lie­tu­viams ir kad jie ga­lė­tų tu­rė­ti sa­vo at­sto­vą iš iš­ei­vi­jos, aš tik­rai siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti ger­bia­mo­jo J. Raz­mos siū­ly­mui ir bal­suo­ti už ši­tą pa­siū­ly­mą, kad iš tie­sų mes tin­ka­mai pa­jung­tu­me sve­tur gy­ve­nan­čius mū­sų pi­lie­čius tik­rai ben­dra­dar­biau­ti ir ne­da­ry­tu­me jo­kių at­skir­čių tarp Lie­tu­vo­je ir už jos sie­nų gy­ve­nan­čių tau­tie­čių.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kas pri­ta­ria­te Jur­gio pa­tai­soms, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 73 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 16, prieš – 33, su­si­lai­kė 23. Dėl vi­sų ke­tu­rių pa­tai­sų – nė­ra pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Pra­šau. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai dėl vi­so.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau dėl vi­so pa­si­sa­ky­ti ir pa­kar­to­ti ar­gu­men­tą, kad bū­tų ge­rai pri­im­ti įsta­ty­mą kuo grei­čiau, gau­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą ir kreip­tis vi­sam Sei­mui, kad ne­kil­tų abe­jo­nių ir ne­lik­tų abe­jo­nių iki pat Sei­mo rin­ki­mų, nes, pri­ėmę vie­ną ar ki­tą nuo­sta­tą, mes ne­ži­no­si­me iš tik­rų­jų, ko­kia ji yra tei­sin­ga iki ga­lo. Kaip mi­nė­jau šian­dien, ste­bė­da­mi ant­ro­jo Pre­zi­den­tų rin­ki­mų tu­ro ak­ty­vu­mą, ma­ty­da­mi 44 tūkst. pi­lie­čių, ma­to­me, kad į už­sie­nio apy­gar­dą tel­pa dau­giau kaip dvi apy­gar­dos, dvi vien­man­da­tės apy­gar­dos, nes pri­me­nu, kad čia, Lie­tu­vo­je, Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, bal­suo­ja ir ren­ka vie­ną Sei­mo na­rį maž­daug 18 tūkst. pi­lie­čių. Už­sie­nio apy­gar­do­je, pa­sau­lio lie­tu­vių apy­gar­do­je, – 44 tūkst.

Kvie­čiu pri­im­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą iš­si­aiš­kin­ti, kaip iš tik­rų­jų tu­ri bū­ti for­muo­ja­ma už­sie­nio apy­gar­da ir kiek ten tu­rė­tų bū­ti apy­gar­dų iš tie­sų.

PIRMININKAS. Yra ki­ta nuo­mo­nė – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ne prieš pa­čią idė­ją, kad at­si­ras­tų pa­pil­do­ma apy­gar­da už­sie­nie­čiams, bet kaip ir ka­da tai da­ro­me? Pra­tęs­ta se­si­ja, pen­kios va­lan­dos va­ka­ro, svars­to­me fun­da­men­ta­lų da­ly­ką, ar at­si­ran­da nau­ja apy­gar­da, ar ne, ir kal­ba­me taip frag­men­tiš­kai, na, čia grei­tai pra­va­ro­me, su­ku­ria­me. Kie­no są­skai­ta, kas ga­li man at­sa­ky­ti? Tai bus pa­da­ry­ta vien­man­da­ti­nin­kų są­skai­ta ar dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­skai­ta? Kam ma­žin­ti? Jei­gu kal­ba­me apie tai, kad ap­skri­tai vals­tie­čiai iš­ėjo su ini­cia­ty­va 121, gal čia ap­skri­tai Sei­mo na­rių per daug? Gal rei­kė­tų per­žiū­rė­ti vi­są rin­ki­mų sis­te­mą? Na, ydin­ga mū­sų rin­ki­mų sis­te­ma.

Mes da­bar tu­rė­si­me tre­jus rin­ki­mus tri­jo­se apy­gar­do­se. Gal ga­li­me eu­ro­pie­tiš­kai su­si­tvar­ky­ti, kad ne­bū­tų ne­ei­li­nių rin­ki­mų, kad ga­li­me rink­ti as­me­ny­bes per vie­nus rin­ki­mus – ir per par­ti­jos są­ra­šus, ir per as­me­ny­bes. Ki­tos ša­lys tai su­si­tvar­kė. Gal­būt šį Rin­ki­mų įsta­ty­mą per­žiū­rė­ti kar­di­na­liai ir ne­da­ry­ti vie­nos pa­tai­sos ad hoc ne­at­sa­kant į ki­tus klau­si­mus. Aš ma­nau, vi­sa­da rei­kia žiū­rė­ti sis­te­min­gai, ką mes iš to iš­lo­šia­me. Da­bar man dau­giau ne­aiš­ku­mų ne­gu aiš­ku­mų. Nors sa­kau, kad aš prieš­ta­rau­ju, aš krei­piuo­si į vi­sus čia su­si­rin­ku­sius, kad ap­svars­ty­tu­me.

Ano­je ka­den­ci­jo­je mes bu­vo­me be­veik su­ta­rę, kad rei­kia keis­ti rin­ki­mų sis­te­mą. Pir­miau­sia tie ne­ei­li­niai rin­ki­mai su­kvie­čia la­bai ma­žai žmo­nių, tai kai­nuo­ja pi­ni­gus, tai kai­nuo­ja lai­ką, tai kai­nuo­ja pa­ra­šų rin­ki­mą, ei­na mi­nios Žir­mū­nuo­se, mi­nios ki­tos apy­gar­do­se. Na, pa­da­ry­ki­me nor­ma­lią tvar­ką, jei­gu mums rei­kia tik­rų rin­ki­mų. To­kie at­ski­ri mo­men­tai ne ska­ti­na žmo­nes da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o kaip tik juos at­bai­do, nes mes čia da­ro­me to­kias kos­me­ti­nes pa­tai­sas va­sa­rą, kai vi­si sten­gia­si, kad tik grei­čiau, kad tik nuo gal­vos, o ne į es­mę. To­dėl tik­rai ne­pri­tar­siu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi nuo­mo­nės ski­ria­si ir čia kie­no są­skai­ta, sa­ko­ma, aš esu šian­dien pa­skel­bęs, kad čia yra svars­ty­mas. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Už vi­są, taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 74 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 73: už – 61, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi laik­ro­du­kai tik­si ir ger­bia­mas P. Urb­šys dar no­ri, ir M. Ma­jaus­kas. Aš no­riu jū­sų at­si­klaus­ti, ir jūs siū­ly­ki­te. Ka­dan­gi yra po­ra svar­bių klau­si­mų, siū­lau pra­tęs­ti dar pus­va­lan­dį, ir ta­da gal spė­si­me kai ką pa­da­ry­ti, nes rei­kia ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus pa­tvir­tin­ti, ir ki­tus da­ly­kus. Pra­šau, ger­bia­mas Ma­jaus­kai.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš gal at­sa­ky­siu ko­le­gai A. Sy­sui: kvies­čiau ne­dra­ma­ti­zuo­ti. Yra ga­na ne­su­dė­tin­gai spren­džia­ma si­tu­a­ci­ja. Vil­niaus te­ri­to­ri­jo­je ir Vil­niu­je te­ri­to­ri­jos apy­gar­doms pri­skir­tų rin­kė­jų skai­čius yra reikš­min­gai iš­au­gęs, ir čia ne­iš­ven­gia­mai tu­ri at­si­ras­ti bent ke­lios apy­gar­dos. Vie­na iš tų apy­gar­dų la­bai ne­su­dė­tin­gai ga­li bū­ti ski­ria­ma už­sie­nio pi­lie­čiams, ga­li bū­ti ir dvi, o tai reikš­tų, kad dar vie­na pa­pil­do­ma Vil­niaus apy­gar­da taip pat tu­rė­tų at­si­ras­ti. Tai­gi čia la­bai ne­su­dė­tin­gai tas da­ly­kas yra spren­džia­mas, ir ne­rei­kė­tų dra­ma­ti­zuo­ti, tik pa­si­gi­lin­ti.

PIRMININKAS. Pra­šau. Ger­bia­mas P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Keis­ta klau­sy­ti, kai kal­bant apie ne­mo­ka­mą ga­li­my­bę nau­do­tis par­ti­joms bū­ti­nė­mis yra pa­sa­ko­ma: de­mo­kra­tija kai­nuo­ja. Kai kal­ba­ma apie rin­ki­mus, kur su­da­ry­tų pla­tes­nes ga­li­my­bes žmo­nėms bal­suo­ti, bet tai su­si­ję su di­des­nė­mis iš­lai­do­mis, pa­sa­ko: čia yra iš­lai­da­vi­mas. Bet tik­rai ne­si­no­rė­tų, kad mes su­da­ry­tu­me iliu­zi­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, gy­ve­nan­tiems už­sie­ny­je, kad jei­gu iš­rinks čia vie­ną su­per­me­ną, iš es­mės pa­si­keis si­tu­a­ci­ja. Iš es­mės pa­si­keis si­tu­a­ci­ja, kai kiek­vie­nas, ku­ris bus iš­rink­tas į Sei­mą, jaus pa­rei­gą at­sto­vau­ti ir tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je. To­dėl, aš ma­nau, jei­gu mes tik­tai su­si­kon­cen­truo­si­me į vien­man­da­čių apy­gar­dų kū­ri­mą, mes tos pro­ble­mos tik­rai ne­iš­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas A. Sy­sas. At­si­pra­šau. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Kaip bu­vęs prof­są­jun­gos at­sto­vas, rei­ka­lau­ju baig­ti po­sė­dį, ka­dan­gi dar­bo die­na bai­gė­si. Jei­gu no­ri­te pra­tęs­ti, aiš­kiai įvar­din­ki­te, ko­kius įsta­ty­mus no­ri­te svars­ty­ti, nes jau jūs sa­kė­te, kad du rei­kia pri­im­ti. Jie bu­vo abu grą­ži­na­mi. Juos jau pra­stū­mė­me. Da­bar pra­stū­mė­me dar vie­ną dėl sa­vi­val­dos, tai yra dėl rin­ki­mų. Ką dar no­ri­te pra­stum­ti?

PIRMININKAS. Ge­rai, tuoj at­sa­ky­siu, ką mes stum­si­me, bet dar ger­bia­mas A. Vin­kus no­ri pa­sa­ky­ti.

A. VINKUS (LSDDF). Ka­dan­gi po­nas A. Sy­sas už ma­ne yra tur­būt vy­res­nis, jis jau nu­var­go, aš dar ne­nu­var­gau, tai no­riu re­pli­kuo­ti.

Pir­miau­sia la­bai ma­lo­nu, kad ir po­nas Ž. Pa­vi­lio­nis, ir po­nas M. Ma­jaus­kas, ir po­nia G. Bu­ro­kie­nė – vi­si mes, vi­sos pu­sės, su­ta­ria­me. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad čia ne vien D. Hen­ke, Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės, pa­reiš­ki­mas. Ba­lan­džio 10 die­ną bu­vo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja dėl šios apy­gar­dos su­kū­ri­mo Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ir Sei­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je Kon­sti­tu­ci­jos sa­lė­je.

An­tra. Lie­pos mė­ne­sį, lie­pos pra­džio­je, Ni­do­je (mes da­ly­va­vo­me kar­tu su kai ku­riais Sei­mo na­riais – ir po­nas S. Gent­vi­las, V. Juo­za­pai­tis ir ki­ti) bu­vo 26 pa­sau­lio vals­ty­bių lie­tu­vių ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kų ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kų su­va­žia­vi­mas. Jie įpa­rei­go­jo ir pra­šė ma­nęs pa­tvir­tin­ti Sei­mui, kad jų vi­sų ben­dra nuo­mo­nė – jie pra­šo jū­sų pa­tvir­tin­ti tą rin­ki­mų apy­gar­dą.

PIRMININKAS. Ačiū už iš­reikš­tas nuo­mo­nes. Ger­bia­mi ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­ria­me, kad pus­va­lan­du­ką, nes rei­kia… (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Rei­kia pri­im­ti dėl ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų bū­ti­nai ir, ma­nau, nė­ra daug pa­tai­sų, mes ga­lė­tu­me Lais­vės ko­vų… tai yra at­min­ti­nų die­nų, vai­ko tei­sių ir gal­būt spė­si­me po­li­ti­kų… Kas už tai, kad po­sė­dį pra­tęs­tu­me pu­sę va­lan­dos, pra­šom bal­suo­ti.

Ačiū. Po­sė­dis pra­tę­sia­mas pu­sę va­lan­dos.

 

17.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3736 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­ma Ri­ma Baš­kie­ne, kvie­čia­me jus į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo pro­jek­tą.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Svar­bus, la­bai at­sa­kin­gas ir la­bai rim­tas dar­bas, kad mums rei­kia pa­tvir­tin­ti Sei­mo nu­ta­ri­mu iš­rink­tą Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką A. Ma­tu­lą. Ži­no­me, pa­žįs­ta­me il­ga­me­tį, są­ži­nin­gą, at­sa­kin­gą ko­le­gą. Aiš­ku, gai­li­mės, kad R. Ta­ma­šu­nie­nė tu­ri už­leis­ti šias po­zi­ci­jas, dir­bo la­bai pui­kiai, jai nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me. O An­ta­nui… ir vi­so Sei­mo pra­šau pa­tvir­tin­ti ir pri­tar­ti jo kan­di­da­tū­rai. Lin­ki­me sėk­mės dar­be.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­ma­sis An­ta­nas tu­ri vie­ną klau­si­mą. K. Ma­siu­lis no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mą pir­mi­nin­kę.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Man gai­la Ri­tos, o jai ko­kį mi­nist­ro pos­tą siū­lo­te ar ką?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Da­bar kar­tu ir su­gal­vo­ki­me, jū­sų siū­ly­mai bus la­bai svar­būs ir rei­ka­lin­gi. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Dėl mo­ty­vų. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 67, bal­sa­vo 67: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tu­ri­me ką tik iš­rink­tą nau­ją Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką ger­bia­mą A. Ma­tu­lą. La­bai svei­ki­na­me ir dė­ko­ja­me R. Ta­ma­šu­ni­e­nei, ku­ri ei­na, už jai at­lik­tą dar­bą. Ma­tau du lai­min­gus žmo­nes, ir mes pa­ten­kin­ti, kad jie šian­die­ną ge­rai ben­dra­dar­biau­ja ir vie­nas ki­tam per­duos pa­tir­tį. A. Ma­tu­las tik­rai gir­dė­jo, gal tu­rės pa­sa­ky­ti po­rą žo­džių vi­siems ko­le­goms, kad po to ne­rei­kė­tų klau­si­nė­ti, iš kar­to pa­sa­kys, kas yra jo min­ty­se.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sai ne­ti­kė­tai už­imu tą pos­tą kaip pa­rei­gą ir tik­rai pa­si­ža­du tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti, ne va­do­vau­ti ko­mi­si­jai, bet tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti ko­mi­si­jos dar­bą ir bū­ti vi­siems vie­no­dai tei­sin­gas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ačiū.

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3574. At­si­pra­šau.

 

17.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. lap­kri­čio 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1648 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bi­nės is­to­ri­nės atmin­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3721(3) (svars­ty­mo tęsinys ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. lap­kri­čio 15 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bi­nės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Pra­šom, ger­bia­ma Ri­ma Baš­kie­ne.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Bus ant­ra­sis va­rian­tas, nes pa­kei­ti­mai įvy­kę dėl to, kad frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“… Da­bar mes la­bai at­sa­kin­gai lai­ky­si­mės kvo­tų ir, ma­nau, ei­si­me tei­sin­gu ke­liu, pa­vyz­džiai bu­vo pa­teik­ti, ko ne­rei­kia da­ry­ti. Tai J. Imb­ra­sas už­lei­džia A. Jan­ku­vie­nei, ir čia su­si­tvar­ko­me, R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė iš­brau­kia­ma ir dirbs ki­to­se ko­mi­si­jo­se, L. Sta­niu­vie­nė – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kvo­ta ir J. Ole­kas da­bar dir­ba Eu­ro­pos Par­la­men­te, to­dėl jį rei­kia iš­brauk­ti iš šios ko­mi­si­jos, ku­riai šau­niai va­do­vau­ja A. Gu­mu­liaus­kas. Lin­ki­me sėk­mės.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me, ger­bia­mi ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Du straips­niai. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me!“) 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu iš­brauk­ti pa­var­des? Ačiū. Dėl vi­so mo­ty­vai. P. Gra­žu­lis. De­ja, ne­ma­tau. Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 67, bal­sa­vo 67: už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.38 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 361, 362, 363, 364, 365 straips­niais ir 38, 39, 40 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2035 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3692(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3692(2). R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­me­nu, kad per pa­tei­ki­mą mes Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­me tik pa­tai­sė­me „kva­li­fi­ka­ci­ją“ į „kom­pe­ten­ci­ją“, kas su­si­ję su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Po svars­ty­mo nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.39 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3574(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3574(3). Tei­kė­ja R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom. Svars­ty­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia taip pat pri­me­nu, kad tai yra ly­di­ma­sis Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pro­jek­tas. Jei­gu pri­im­tu­me per pri­ėmi­mą, ir ši­tas ei­tų kar­tu. To­dėl čia tik tech­niš­kai rei­kia pa­si­vy­ti pa­grin­di­nį įsta­ty­mą. Bal­suo­ta bu­vo už – 6, prieš – 1.

PIRMININKAS. Yra mo­ty­vai. Pra­šom. P. Sau­dar­gas. Nė­ra. G. Skais­tė. Nė­ra. R. J. Da­gys. Yra.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me ke­lis as­pek­tus. Pa­grin­di­nis yra tas, kad tu­ri pa­si­vy­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai, nes pa­grin­di­nis yra svars­ty­mo sta­di­jos. Jei­gu mes vie­naip ar ki­taip nu­bal­suo­si­me dėl Vė­li­nių, tu­rės ati­tin­ka­mai bū­ti ir ši­tas įsta­ty­mas pa­ko­re­guo­tas, ne­ga­li bū­ti ir lais­va die­na, ir at­min­ti­na die­na. Čia yra tech­ni­nis da­ly­kas. Bet jis, aiš­ku, su­si­jęs ir su mū­sų pa­grin­di­niu ap­si­spren­di­mu.

Aš ma­nau, ko­mi­te­tas pa­da­rė tei­sin­gą ap­si­spren­di­mą šią die­ną pa­da­ręs ne dar­bo die­na. Daug pa­sa­ko­ji­mų apie pra­ras­tą BVP ir vi­sa ki­ta. Iš tik­rų­jų to­kio pa­grin­di­mo ne­tu­ri, nes ne vie­ną die­ną pra­ran­da­me. Tos šven­tės, ži­no­te, su­ka­si vi­są lai­ką, mū­sų ka­len­do­rius. Tu­ri­me 7,5 lais­vų die­nų, da­bar skai­čiuo­ja­me, tai ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį, o ne 15, kaip čia kai kas kal­ba, tie­siog ne­įsi­gi­li­nę į tuos da­ly­kus.

Aš ma­nau, šiaip ar taip, ta die­na yra mū­sų tra­di­ci­nė die­na ir pa­pras­tai žmo­nės ne­dir­ba. O jei­gu ko­le­gos no­ri ki­tą die­ną pa­nai­kin­ti, ga­li­ma tą da­ly­ką spręs­ti. Juo la­biau įsta­ty­mo pro­jek­tas bus svars­to­mas, iki pri­ėmi­mo sta­di­jos vi­sas pa­tai­sas ga­li­ma re­gist­ruo­ti, no­rint pa­ša­lin­ti ko­kią ki­tą die­ną. Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, tu­ri­me ap­si­spręs­ti bū­tent dėl Vė­li­nių die­nos, tai yra gi­li mū­sų tra­di­ci­ja, nes tik­rai gra­ži šven­tė, ne­daug vals­ty­bių to­kias tu­ri ir mes tu­rė­tu­me pa­lai­ky­ti ši­tą da­ly­ką. O dėl ki­tų šven­čių tiks­lin­gu­mo ga­li­ma ap­si­spręs­ti, tei­kiant pa­tai­sas dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ap­gau­di­nė­ki­me sa­vęs, čia ne tech­ni­nis spren­di­mas. Iš es­mės įve­da­me vie­ną pa­pil­do­mą ne dar­bo die­ną. Apie tai rei­kia kal­bė­ti. Ne­svar­bu, kad čia ly­di­ma­sis, ne­ly­di­ma­sis, bet iš prin­ci­po tai pa­pil­do­ma ne dar­bo die­na.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad se­na Vy­riau­sy­bė, ku­ri jau nu­ė­jo, da­bar jau nau­jas prem­je­ras, tas pats se­nas, ne­pri­ta­rė ši­tam siū­ly­mui. Jei­gu mes pri­saik­di­nę ir pri­ta­rę šian­dien nau­jam prem­je­rui da­ro­me vėl skir­tin­gus spren­di­mus, ne­gu jis tei­kia Sei­mui, mes la­bai keis­tai at­ro­do­me, ypač Sei­mo dau­gu­ma, ku­ri taip džiaugs­min­gai bal­sa­vo ir gy­rė­si, ko­kiais bal­sais mes bal­suo­ja­me už Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką. Tas Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas prieš to­kius siū­ly­mus bu­vo.

Aš no­riu, kad mes gal­vo­tu­me, ką da­ro­me. Su­pran­tu, kad ap­skri­tai ge­riau­sia ne­dirb­ti ir gau­ti daug daug pa­ja­mų. Bet vis­kas tu­ri tam tik­rą ba­lan­są. Su­tin­ku, kad mes tik­rai ne 15 die­nų il­si­mės, bet jau ta­da aš lin­kęs kal­bė­ti apie pa­pil­do­mas atos­to­gas žmo­gui, ku­ris pats pa­nau­dos, o ne vals­ty­bės dirb­ti­nai ku­ria­mas iš­ei­gi­nes die­nas.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi dėl svars­ty­mo nuo­mo­nės kar­di­na­liai iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 65 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 5, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.44 val.

Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3481(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų siū­lo­mas pro­jek­tas – Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3481. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Res­pub­li­kos tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bu­vo gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ku­rioms mes pri­ta­rė­me, taip pat Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to, gau­ta Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ku­ri iš es­mės pri­ta­ria siū­lo­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo va­rian­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je: Ga­li­me!“) Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.45 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3373(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3373(2). Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pa­teik­tą pro­jek­tą, jį pa­pil­dė nu­ma­ty­da­mas ki­tą įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – 2020 m. sau­sio 1 d. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai. S. Šed­ba­ras. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš tik no­riu pri­min­ti, kad mes, at­ro­do, čia pa­tvir­ti­no­me, ir Vy­riau­sy­bė yra pri­ėmu­si vi­są iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nio gin­čo nag­ri­nė­ji­mo kon­cep­ci­jos pro­gra­mą, taip siek­da­mi kiek ga­li­ma nu­krau­ti krū­vį nuo bran­giau kai­nuo­jan­čių teis­mų, ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų. To­dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos, Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­jos ir pa­na­šių iki­teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo ins­ti­tu­ci­jų reikš­mė ir at­sa­ko­my­bė at­ei­ty­je tik­rai la­bai iš­augs. No­rė­da­mi pri­trauk­ti žmo­nes… tai tik­rai kai­nuos pi­giau ne­gu ad­mi­nist­ra­ci­niai teis­mai. Aš iš es­mės pa­lai­kau ši­to­kį siū­ly­mą.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Na, aš ne tiek, kad bū­čiau prieš ši­tą kon­kre­tų pro­jek­tą, ku­riuo di­di­na­mi pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tai Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­jos na­riams, bet prieš cha­o­tiš­ką to­kių klau­si­mų spren­di­mą. Tai vie­nas pa­si­rū­pi­na vie­na ka­te­go­ri­ja dar­buo­to­jų, ki­tas – ki­ta, o vis dėl­to rei­ka­lin­ga pa­si­žiū­rė­ti į vi­są sis­te­mą ir vie­nu kar­tu iš­spręs­ti. Da­bar, aiš­ku, tos ko­mi­si­jos na­rių at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tai stip­riai di­di­na­mi, be­veik dvi­gu­bai, nuo 9,5 iki 17. Tai vėl ne­ma­tant vi­sos sis­te­mos la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tiek rei­kia, ar šiek tiek ma­žiau, ar šiek tiek dau­giau. Yra pro­ble­ma dėl to­kių klau­si­mų spren­di­mų frag­men­tiš­ku­mo. To­dėl iš tik­rų­jų su­dė­tin­ga bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 63, bal­sa­vo 63: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.48 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 301 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-2640(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 301 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2640(2). Pra­ne­šė­ja – ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Ger­bia­mas Šed­ba­rai, nė­ra A. Ši­rins­kie­nės, gal pa­kei­si­te?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš es­mės čia yra ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riam mes jau esa­me po svars­ty­mo pri­ta­rę (Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pa­taisoms), jis tru­pu­tį čia at­si­li­ko. Pa­grin­di­niu pa­skir­tas ko­mi­te­tas svars­tė jį lie­pos 16 die­ną ir vi­siems 8, da­ly­va­vu­siems ko­mi­te­to po­sė­dy­je, bal­sa­vus už, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo projek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti. Pra­šom bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 63 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

 

17.50 val.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1530(2)VK, Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 302 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1531(2), Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1532(2) (svars­ty­mas)

 

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pir­miau­sia jau bai­gė­si po­sė­džio pra­tęs­tas lai­kas. O ant­ras da­ly­kas, dėl so­cia­li­nių įmo­nių vi­so pa­ke­to. Pir­miau­sia vi­sai ne­se­niai bu­vo re­gist­ruo­ta nau­ja re­dak­ci­ja. Tik­rai dar ko­le­gos ne­tu­rė­jo lai­ko su­si­pa­žin­ti su juo. Ant­ras da­ly­kas, dėl nau­jos re­dak­ci­jos yra re­gist­ruo­ta ne­ma­žai siū­ly­mų, to­dėl pra­šau frak­ci­jos var­du da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, ką jūs pa­sa­kė­te, bet es­mė yra ta, kad mes tu­ri­me tik 10 mi­nu­čių ir mū­sų dar lau­kia Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai ir pra­ne­ši­mai. Bet čia yra pa­ke­tas, toks di­de­lis, 76 la­pai, yra daug pa­tai­sų. Ar mes ga­li­me pra­dė­ti, ar per­ke­lia­me į ki­tą die­ną ir da­ro­me per­t­rau­ką? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me su­tar­ti? Ačiū.

Ger­bia­mas A. Sy­sas dar kaž­ką no­rė­jo mums pa­sa­ky­ti.

A. SYSAS (LSDPF). No­rė­čiau pa­dė­ko­ti už dar­bą, jei­gu da­ro­me per­trau­ką dėl So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Taip, iki ki­to po­sė­džio.

 

17.51 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ki­tas mū­sų klau­si­mas – Sei­mo na­rų pa­reiš­ki­mai. Pra­šom, vie­nas pa­reiš­ki­mas.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gru­pė Sei­mo na­rių, 26 Sei­mo na­riai, krei­pė­si pa­reiš­ki­mu į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką po­ną S. Skver­ne­lį dėl pa­sta­to, esan­čio Tu­ris­tų gat­vė­je 13, Drus­ki­nin­kuo­se, pe­rė­mi­mo vi­suo­me­nės reik­mėms. Pa­reiš­ki­mo teks­tas.

„Mes, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai, at­si­žvelg­da­mi į vie­na­reikš­miš­ką vi­suo­me­nės ne­pri­ta­ri­mą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2019 m. lie­pos 12 d. nu­tar­čiai, ku­ria bu­vo ga­lu­ti­nai nu­spręs­ta bar­ba­riš­kai nu­griau­ti pa­sta­tą, esan­tį Drus­ki­nin­kuo­se, Tu­ris­tų gat­vė­je 13, pa­lai­ko­me Lie­tu­vos žmo­nių nuo­mo­nę, kad pa­sta­to grio­vi­mas yra kraš­tu­ti­nė ir ne­pa­grįs­ta prie­mo­nė.

Ma­no­me, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mas, ne­lei­džian­tis sta­ty­ti gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­to Drus­ki­nin­kuo­se, Tu­ris­tų gat­vė­je 13, ap­gy­nė vals­ty­bės sau­go­mus in­te­re­sus, yra pa­kan­ka­ma prie­mo­nė vie­ša­jam in­te­re­sui ap­gin­ti, ta­čiau dras­tiš­kas spren­di­mas griau­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams tin­ka­mą nau­do­ti pa­sta­tą yra ne­pa­tei­si­na­mas ir ne­ra­cio­na­lus.

Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad su­nai­kin­ti pa­smerk­to pa­sta­to pa­nau­do­ji­mas vi­suo­me­nės la­bui ati­tik­tų pro­tin­gu­mo prin­ci­pus ir už­tik­rin­tų vie­šą­jį in­te­re­są, to­dėl pra­šo­me jū­sų ne­del­siant ieš­ko­ti bū­dų, kaip bū­tų ga­li­ma iš­sau­go­ti ir per­im­ti šį įreng­tą ir mies­tą puo­šian­tį pa­sta­tą vi­suo­me­nės reikš­mėms.“ Pa­si­ra­šo 26 Sei­mo na­riai. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau pa­reiš­ki­mų nė­ra. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai. Šios die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas) Ačiū visiems.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTSLF – frakcija „Tvarka ir teisingumas (Suvereni Lietuva)“.