LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paPILDOMO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO IR FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIIP-3129

 

2019 m. liepos 10 d. Nr. 104-P-34

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Algirdas Butkevičius, Dainius Gaižauskas, Jonas Jarutis, Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis, Michal Mackevič, Audrys Šimas. Komiteto biuro patarėjai: Evaldas Sinkevičius, Agnija Tumkevič, padėjėja Vilma Lukoševičiūtė. Kviestieji asmenys: Ministro Pirmininko patarėjas teisės ir teisėsaugos klausimais Donatas Matuiza, teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės vyresnioji patarėja Reda Nikrėvičė, Teisinių institucijų grupės patarėja Žana Jerochovienė, Baudžiamosios justicijos grupės patarėjas Martynas Dobrovolskis, Baudžiamosios justicijos grupės patarėja Sonata Gendvilaitė, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Saulius Verseckas ir Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro padėjėjas Arnas Trukšnys, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė ir VRK sekretoriato Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus vedėjas Paulius Majauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė Diana Šalomskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.   Iš projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos – „Šioje dalyje nustatyta tvarka aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas, jei dėl neteisėto politinių kampanijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas. Aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas, kai <...>“ – nėra aišku, kas turi teisę priimti „sprendimą sustabdyti“ ir „sprendimą tęsti“ lėšų gražinimą aukotojui ar pervedimą į valstybės biudžetą.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabą, siūloma  Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti, kad lėšų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą stabdomas ar tęsiamas (priklausomai nuo baudžiamojo proceso rezultatų) VRK sprendimu ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą. Šioje dalyje nustatyta tvarka aukų grąžinimas aukotojui  ar pervedimas į valstybės biudžetą sustabdomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, jei dėl neteisėto politinių kampanijų finansavimo yra pradėtas (vyksta) baudžiamasis procesas ar pagal šio įstatymo 29 straipsnį atliekamas politinės partijos veiklos  tyrimas. Aukų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą tęsiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, kai nutraukiamas ikiteisminis tyrimas, byla ar procesas, ar politinės partijos veiklos tyrimas,  taip pat kai įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis arba įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, tačiau šios lėšos nėra konfiskuojamos. Jeigu nustatoma, kad politinės kampanijos dalyvis priėmė ir panaudojo lėšas ar nepiniginę auką iš kitų, šiame įstatyme nenurodytų, finansavimo šaltinių ar šio įstatymo reikalavimų neatitinkančias aukas, kurių suma viršija mažos aukos sumą, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą įpareigoti politinės kampanijos dalyvį per 20 darbo dienų panaudotų lėšų ar nepiniginės aukos dydžio sumą pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų valstybės biudžeto asignavimai politinei partijai nebuvo skirti.“

 

Taip pat siūloma papildyti keičiamo įstatymo 19 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Institucija, pradėjusi ar nutraukusi ikiteisminį tyrimą, bylą ar procesą, taip pat politinės partijos veiklos tyrimą, apie tai  informuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją.

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

2

 

 

2.   Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostata dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) įgaliojimų priimti sprendimus, kuriais politinės kampanijos dalyviai (priėmę ir panaudoję lėšas ar nepiniginę auką, kurių suma viršija mažos aukos sumą) įpareigojami atitinkamą lėšų sumą pervesti į valstybės biudžetą, turėtų būti dėstoma keičiamo įstatymo 7 straipsnio atskiroje dalyje.

Be to, VRK priimamo sprendimo turinį siūlytina patikslinti, nustatant šio sprendimo vykdymo terminą, per kurį politinės kampanijos dalyvis įpareigojamas pervesti į valstybės biudžetą atitinkamą lėšų sumą. Be to, rekomenduotina aptarti politinės kampanijos dalyviams kylančias teisines pasekmes dėl šio VRK sprendimo nevykdymo. Taip pat siūlytina patikslinti šios dalies nuostatą – „išskyrus tuos atvejus, kai <...> valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti“ – po žodžių „valstybės biudžeto asignavimai“, įrašant žodžius – „politinei partijai“.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabas, siūloma nustatyti 20 darbo dienų terminą VRK sprendimui įvykdyti (žr. siūlomą keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies išdėstymą ties Teisės departamento pastaba Nr. 1).

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

3

1

 

3.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnio 8 dalis tikslintina pagal pastabas:

1)   VRK priimamo sprendimo turinį siūlytina patikslinti, nustatant ir šio sprendimo vykdymo terminą, per kurį politinės kampanijos dalyvis įpareigojamas pervesti į valstybės biudžetą atitinkamą lėšų sumą;

2) nuostatoje „išskyrus tuos atvejus, kai <...> valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skirti“ po žodžių „valstybės biudžeto asignavimai“ įrašytini žodžiai – „politinei partijai“.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabas siūloma nustatyti 20 darbo dienų terminą VRK sprendimui įvykdyti ir keičiamo įstatymo 14 straipsnio 8 dalį išdėstyti taip:

8. Jeigu politinės kampanijos dalyvis nedeklaruoja politinės kampanijos išlaidų dydžio, dėl kurio būtų viršytas jo išlaidų limitas, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą, kuriuo įpareigoja politinės kampanijos dalyvį per 20 darbo dienų sumą, lygią nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai, pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų valstybės biudžeto asignavimai politinei partijai  nebuvo skirti.“

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

3

 

 

4.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 14 straipsnyje siūlytina aptarti politinės kampanijos dalyviams kylančias teisines pasekmes už šio straipsnio 8 dalyje nurodyto VRK sprendimo nevykdymą.

Pritarti iš dalies

Atsakomybė už VRK sprendimų nevykdymą gali būti pritaikyta pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį, todėl papildomai aptarti teisines pasekmes nėra būtina, o tikslingiau būtų papildyti nuostata dėl administracinės atsakomybės už VRK sprendimų nevykdymą.

 

Siūloma papildyti keičiamo įstatymo 14 str. nauja 12 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„12. Už Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų nevykdymą taikoma administracinė atsakomybė įstatymų nustatyta tvarka.“

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

5

1

 

5.   Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostata „iki galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo“ turi būti tikslinama dviem aspektais. Pirma, ji turėtų apimti ne tik „rinkimų“, bet ir „referendumo“ rezultatų paskelbimą. Antra, pagal šį įstatymą politinės kampanijos (rinkimų ar referendumo) pabaiga yra siejama su „galutinių rezultatų paskelbimu“ (keičiamo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis, 4 straipsnio 3 dalis, ir kt.).

Pritarti

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, siūloma patikslinti keičiamo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Politinės kampanijos laikotarpiu iki galutinių rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, kurie iki politinės kampanijos pradžios buvo paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios Ppolitinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti deklaruoti ir (arba) pakeisti Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

5

2

 

6.   Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostata kad „paskleista politinė reklama registruojama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos paskleidimo“ yra deklaratyvi ir neturi teisinio jos įgyvendinimo mechanizmo. Atkreipiame dėmesį, kad politinės reklamos stebėsena yra, be kita ko, duomenų apie rinkimų (referendumo) agitacijos ir politinės reklamos finansavimą ir skleidimą politinių kampanijų laikotarpiu ir tarp politinių kampanijų rinkimas, kaupimas, analizė ir vertinimas šio įstatymo nustatytais tikslais (Įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Taigi aptariama projekto nuostata turi būti tikslinama taip, kad būtų aišku, jog ne vėliau kaip per 10 dienų nuo politinės reklamos paskleidimo turėtų būti pildoma viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija ar pan.

Pritarti iš dalies

Kadangi įstatymai nenustato reikalavimų politinės reklamos žymėjimui ir įkainiams ne politinės kampanijos laikotarpiu, VRK neturi galimybės oficialiai gauti duomenų iš viešosios informacijos skleidėjų.

 

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas siūloma keičiamo įstatymo 16 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

„7. Politinės kampanijos laikotarpiu Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis nuolat privalo pildyti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją., Joje paskleista politinė reklama registruojama kurioje nurodomi duomenys apie paskleistą politinę reklamą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos jos paskleidimo. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį pasibaigus kalendoriniams metams.

 

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

7

5

 

7.   Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punkte atsisakytina jį papildančios nuostatos – „rinkimų proceso skaidrumo užtikrinimo tikslais“. Pažymime, kad VRK svetainėje skelbiami atitinkami duomenys savaime reiškia, jog tai yra viena iš priemonių, skirtų užtikrinti politinės kampanijos skaidrumui.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabas, siūloma šį punktą išdėstyti taip:

 „3) rinkimų proceso skaidrumo užtikrinimo tikslais per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;“.

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

7

6

 

8.   Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 7 punkte brauktinas žodis „banko“, atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžtą politinės kampanijos sąskaitos sąvoką.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabas, siūloma keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 7 punktą išdėstyti taip:

„7) kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia politinės kampanijos banko sąskaitos išrašą ir pajamas bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus;“.

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

8

 

 

9.   Atsižvelgiant į tai, kad projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnio nuostatų paskirtis skiriasi, siūlytina šio straipsnio 1 dalyje išdėstyti nuostatas dėl politinės partijos ir politinių kampanijų įsiskolinimų parengimo šaltinių, o 2 dalyje – nuostatas dėl politinės kampanijos metų atsiradusių įsiskolinimų padengimo laikotarpio, VRK informavimo tvarkos. Šią dalį rekomenduotina patikslinti taip, kad politinės kampanijos įsiskolinimą padengę politinės kampanijos dalyviai apie tai galėtų pranešti iš karto, o ne iki kiekvienų metų vasario 1 dienos.

Be to, aptariamojo straipsnio nuostata – „nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo“ – turėtų būti patikslinta, nes pagal šį įstatymą politinės kampanijos (rinkimų ar referendumo) pabaiga yra siejama su „galutinių rezultatų paskelbimu“ (keičiamo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis, 4 straipsnio 3 dalis, ir kt.).

Pritarti

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, taip pat Komiteto narių pasiūlymą dėl politinės kampanijos metu susidariusių įsiskolinimų įvykdymo iki politinės kampanijos pabaigos, kuriam Komitetas pritarė, siūloma keičiamo įstatymo 18 straipsnį išdėstyti atskiromis dalimis, sukeičiant dėstomų nuostatų eiliškumą, papildyti straipsnį 4 dalimi ir šį straipsnį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

1. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

2. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo iki politinės kampanijos pabaigos.

3. Buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, padengęs įsiskolinimą, per 5 darbo dienas privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius.

4. Tais atvejais, kai buvęs savarankiškas dalyvis nepadengia įsiskolinimų šio straipsnio 2 dalyje numatytais terminais, užregistravus jį kitos politinės kampanijos savarankišku dalyviu, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis mažinamas iki 25 procentų neviršijant nepadengtų ankstesnių politinių kampanijų įsiskolinimų sumos.“

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2019-02-06

11

1

 

10.     Atsižvelgiant į tai, kad projekto 11 straipsniu keičiamo įstatymo 22 straipsnis reglamentuoja, be kita ko, politinės reklamos stebėseną, šio straipsnio 5 dalies nuostata dėl paskleistos informacijos turinio vertinimo turėtų būti siejama su politinės reklamos tikslais paskleistos (past. – ne kurios nors kitos) informacijos turinio vertinimu.

Pritarti

Atsižvelgiant į TD pastabas, siūloma keičiamo įstatymo 22 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

„5. Prasidėjus politinei kampanijai, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Visuomenės informavimo etikos komisiją, žurnalistų etikos inspektorių dėl paskleistos informacijos turinio vertinimo politinės reklamos aspektu.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Jurgis Razma, 2019-06-05

8

 

 

 

Pasiūlymas: 8 straipsniu keičiamą 18 straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimų išvengimas ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyviai politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo.Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“  už reklamos ir kitas politinės kampanijos paslaugas privalo atlikti išankstinį apmokėjimą. Šios paslaugos negali būti teikiamos kol už jas nebus pilnai apmokėta. Išaiškėjus neteisėtam politinės kampanijos paslaugų teikimui negavus pilno išankstinio apmokėjimo, tą pažeidimą padariusiems juridiniams asmenims ir politinių kampanijų dalyviams taikoma ta pati atsakomybė kaip ir neteisėto aukų priėmimo atveju.

Nepritarti

Priėmus pasiūlymą būtų neproporcingai ribojamos galimybės vykdyti politinę kampaniją, nes dalis politinės kampanijos dalyvių, neturėdami lėšų ir negalėdami jų pasiskolinti, net negalėtų paskelbti informacijos apie savo dalyvavimą kampanijoje ir kaip jiems paaukoti.

 

2.

Seimo nariai

Arvydas Anušauskas, Laurynas Kasčiūnas,

2019-07-09

8

 

 

 

Argumentai:

Įstatymo projektu yra siekiama sugriežtinti rinkimų kampanijų finansų kontrolę. Viena didžiausių rinkimų kampanijų finansų kontrolės spragų, kuri išryškėjo pastaraisiais metais, yra galimybė kandidatui pasilikti dideles (nereguliuojamo dydžio) porinkimines skolas, kurias jis turi apmokėti per vienerius metus nuo rinkimų kampanijos. Tokiu būdu leidžiama politinėms partijoms vykdyti rinkimų kampanijas „į skolą“ būsimų porinkiminių dotacijų sąskaita, o save išsikėlusiems kandidatams arba visuomeniniams rinkimų komitetams apeiti maksimalios galimos fizinio asmens aukos ribas. Todėl siūloma įvesti reguliavimą, kad po rinkimų kampanijos politinės kampanijos dalyvis galėtų turėti ne didesnę nei 10 procentų nuo rinkimų kampanijos metu surinktų aukų ir/arba gautų dotacijų (kampanijos pajamų). Tai leistų politinės kampanijos dalyviams po rinkimų neturėti didelių skolų, kampanijas vykdyti iš realiai turimų/surinktų lėšų.

 

 

 

 

 

 

Taip pat siūloma numatyti, kad visas skolas, kurios negalės viršyti 10 procentų, politinės kampanijos dalyvis apmokėtų iki politinės kampanijos pabaigos. Politinė kampanija pagal įstatymą pasibaigia po 100 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Taigi, toks reguliavimas numatytų prievolę politinės kampanijos dalyviams visas skolas padengti ne per vienerius metus, kaip yra šiuo metu, o per 100 dienų (tris mėnesius).

 

Pasiūlymas:

Siūlau pakeisti įstatymo projekto 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimai ir jų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai negali viršyti 10 procentų politinės kampanijos dalyvio rinkimų kampanijos pajamų. Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki politinės kampanijos pabaigos. per vienus metus nuo galutinių rinkimų, referendumo rezultatų paskelbimo. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, Iki politinės kampanijos pabaigos buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nurodytų finansavimo šaltinių, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“

 

 

 

 

Pritarti iš dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitetas nepritarė

pirmai pasiūlymo daliai dėl politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu leistinų įsiskolinimų apribojimo iki 10 proc. nuo rinkimų kampanijos metu surinktų aukų ir/arba gautų dotacijų (kampanijos pajamų).

Balsavimo rezultatai:

už – 4,

prieš – 5,

susilaikė – 1.

 

 

Komitetas pritarė antrai pasiūlymo daliai dėl politinės kampanijos metu atsiradusių įsiskolinimų įvykdymo iki politinės kampanijos pabaigos, tai yra 100 dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Balsavimo rezultatai:

už – 5 (ir pirmininko balsas),

prieš – 5.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3129 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė, ir Komiteto išvadą.

7. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 4.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Bakas.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                        Vytautas Bakas

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Evaldas Sinkevičius