PASIŪLYMAS

DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4778

2020-05-05

Vilnius

 

Eil.
Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai: karantino laikotarpiu šeimos auginančios vaikus susidūrė su specifiniais iššūkiais, nes reikėjo prisitaikyti prie nuotolinio mokymo, užtikrinti vaikų priežiūrą namuose ir derinti darbines funkcijas, šeimos galėjo netekti dalies pajamų, kadangi ligos socialinio draudimo išmokos prižiūrint vaikus nekompensuoja viso turėto darbo užmokesčio. Todėl siūloma vienkartinę išmoką skirti ir asmenims, kurie išmokas gauna pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 str. 1 d. (t.y. gaunantiems vaiko pinigus). Asmenys auginantys vaikus įprastai patiria didesnes šeimos išlaidas, jų vartojimo poreikiai yra didesni, todėl tikėtina, kad šių asmenų papildomai gautos pajamos efektyviai paskatins vartojimą ir ekonomikos atsigavimą.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ, IR ŠALPOS IŠMOKŲ BEI IŠMOKŲ VAIKAMS GAVĖJAMS ĮSTATYMAS“

2.

1.

1.

15.

Argumentai: Skaityti argumentus, išdėstytus aukščiau.

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 15 punktu:

„15) Išmokos vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 str. 1 d. “

3.

3.

1.

 

Argumentai: Kadangi bus asmenų, kurie teisę į išmokas numatytas 2 str. 1 d. turėjo, tačiau jos neteko iki įstatymo priėmimo datos, siūloma tikslinti įstatymo projekto 3 str. 1 dalį, aiškiau apibrėžiant asmenis, kurie turi teisę į vienkartinę išmoką.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 1 d. ir išdėstyti ją taip:

3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką1. Teisę į vienkartinę išmoką turi asmenys, kurie teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas turėjo 2020 m. gegužės 1 d. arba ją įgijo nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

4.

5.

2.

 

Argumentai: Kadangi išmokas vaikams skiria ir moka savivaldybių administracijos, atitinkamai reikia papildyti ir įstatymo projekto 5 straipsnį.

Pasiūlymas: Papildyti įstatymo projekto 5 straipsnį nauja 2 dalimi ir išdėstyti jį taip:

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas

1. Vienkartines išmokas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, paskiria ir šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytais terminais išmoka valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų.

2.Vienakrtines išmokas šio įstatymo 1 str. 2 d. 15 p. nurodytiems asmenims paskiria ir išmoka savivaldybių administracijos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytą tvarką, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų.

2. 3. Vienkartinė išmoka asmeniui pristatoma tokia pačia tvarka, kuria jam pristatoma šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka.

 

5.

7.

 

 

Argumentai: įstatymo projekte numačius, kad išmokas skiria ir išmoka ir savivaldybių administracijos, reikia patikslinti ir apskundimo tvarkas.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 7 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„7 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų ir savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų ir savivaldybių administracijų sprendimai dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

6.

8.

 

 

Argumentai: numačius papildomus išmokų gavėjus, reikia patikslinti ir išmokų finansavimo šaltinius.

Pasiūlymas: Pakeisti įstatymo projekto 8 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis

Vienkartinės išmokos išmokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui  ir savivaldybių administracijoms skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                        Mindaugas Puidokas

                                                                                                                                                      

                                                                                                            Andrius Mazuronis