LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOSVAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234

2 IR 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2413(2)

 

 

2023-06-28 Nr. 103-P-28

Vilnius

 

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Paulė Kuzmickienė (pavaduojanti Viliją Aleknaitę-Abramikienę), Monika Ošmianskienė, Rasa Petrauskienė, Audrius Petrošius (pavaduojantis Gintarę Skaistę), Algirdas Sysas, Jonas Varkalys; komiteto biuras: vedėja Evelina Bulotaitė, patarėjos Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Vaida Budzevičienė – Respublikos Prezidento patarėja, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Vilma Augienė – viceministrė, Kristina Stepanova – Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė; Edita Bishop – Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėja.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2023-06-21), įvertinęs projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturi.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai Linas Kukuraitis, Laima Nagienė, Vilija Targamadzė, Zenonas Streikus, Rima Baškienė, Algirdas Butkevičius, Tomas Tomilinas,

2023-06-21

2

 

 

 

N

Argumentai:

Specializuota psichologinė pagalba galimai seksualinį smurtą patyrusiems vaikams teikiama tik Vilniuje esančiuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priklausančiuose Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, centre „Užuovėja“, o toliau pagalba turi rūpintis arba pati šeima, arba, jeigu reikalinga, yra perduodama konkrečios savivaldybės vykdomai atvejo vadybai. Deja, dėl specialistų trūkumo, brangių, ne visada šeimoms įperkamų, psichologo paslaugų ir aiškaus pagalbos suteikimo mechanizmo nebuvimo, nei galimai nukentėję vaikai, nei jų interesus atstovaujantys suaugę tęstinės psichologinės ar psichoterapinės pagalbos taip ir nesulaukia. Dabar egzistuojanti tęstinės (po „Užuovėjos“) psichologinės pagalbos sistema nėra specializuota, skirtinga skirtingose savivaldybėse, vaikai ir suaugę arba laukia bendrose eilėse, arba kompetentingus specialistus pasiekia tik turintys pakankamai lėšų apsimokėti privačias konsultacijas. Bet koks uždelsimas, nepakankamas tęstinumas daro didelę ilgalaikę žalą tiek vaikui, tiek jo artimai aplinkai. Dėl to pasiūlymu siekiama aiškaus, skaidraus ir valstybės remiamo specializuotos, t.y. šioje srityje ekspertinės, pagalbos vaikui bei jo artimiesiems mechanizmo.

 

Pasiūlymas: įterpti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip, o projekto 2 ir 3 straipsnio numeraciją pakeisti į atitinkamą 3 ir 4:

2. Papildyti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vaikui, galimai nukentėjusiam nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos ar smurto, už kurį nenumatyta baudžiamoji atsakomybė, ir jo atstovams pagal įstatymą turi būti teikiama reikalinga kompleksinė pagalba ir kita apsauga, kad vaikas, jo tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą galėtų atkurti sveikatą po patirtos fizinės ar psichinės traumos. Ši pagalba turi būti pradedama teikti nedelsiant ir turi būti teikiama, kol ji vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą yra reikalinga. Vaikui, galimai patyrusiam seksualinį smurtą, ir jo tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą papildomai teikiama valstybės finansuojama specializuota psichologinė pagalba, kurios teikimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras kartu su sveikatos apsaugos ministru.part_9280a373f76244bc9377c92b36637469

Nepritarti.

Argumentai:

Komitetas dėl panašaus turinio nuostatos, numatytos iniciatorių teiktame projekte, jau buvo apsisprendęs. 2023-06-14 posėdyje buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomonei (nutarimas 2023-04-12 Nr. 261), ir šios nuostatos patobulintame projekte buvo atsisakyta.

Vyriausybės išvadoje pažymima, jog Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje jau yra išsamiai reglamentuota vaiko ir jo šeimos narių teisė į kompleksinę pagalbą, apimančią socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, psichologinės ir kitokios pagalbos priemones. Šis teisinis reguliavimas suteikia teisę gauti pagalbą ne tik seksualinio smurto atvejais, bet ir visais kitais nusikalstamų veikų prieš vaiką ir veikų, už kurias nenumatyta baudžiamoji atsakomybė, atvejais. Nustatyta, kad vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą turi būti teikiama reikalinga kompleksinė pagalba ir užtikrinama kita apsauga, kad jie galėtų atkurti sveikatą po patirtos fizinės ar psichinės traumos, ir kad ši pagalba turi būti pradedama teikti nedelsiant ir teikiama, kol ji vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą yra reikalinga. Atsižvelgiant į tai, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme jau yra įtvirtintos visos vaikams, galimai nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir smurto, reikalingos pagalbos priemonės, darytina išvada, kad įstatyminis teisinis reguliavimas yra pakankamas.

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad iniciatorių teikto projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog įstatymo įgyvendinimui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. Tačiau, jeigu būtų pritarta pasiūlymui, kyla abejonių dėl realaus šios nuostatos įgyvendinimo, nes lėšos valstybės finansuojamai specializuotai psichologinei pagalbai teikti nėra numatytos. Be to, abejotina, ar bus užtikrintas specialistų, teikiančių specializuotą psichologinę pagalbą, poreikis, – praktikoje dažnai pažymima psichologų, ypač teikiančių paslaugas vaikams ir paaugliams, stoka.

Pvz., 2021 m. atliktas tyrimas „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė[1] dėl psichologų paslaugų prieinamumo parodė, jog šeimos, auginančios vaikus patiria stipriai išreikštą šių paslaugų poreikį/deficitą, tame tarpe psichologų konsultacijų vaikams. Konstatuota, kad tokio specialisto paslaugų, net jei ir yra galimybė gauti paslaugas nemokamai, reikia laukti gana ilgą laiką, nes ypač mažesniuose miesteliuose/kaimuose, atokiose vietovėse sunku pritraukti tokius specialistus, jie dažnai būna atvažiuojantys, nes sudėtinga rasti asmenį dirbti mažame miestelyje nuolat. Pastebėtas labai aštrus, sąlyginai masinis poreikis psichologo ir kitoms paslaugoms. Tai rodo ir mažą psichologų prieinamumą Lietuvos mastu.

 

Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 6 (komiteto pirmininko balsas lėmė sprendimą).

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Justas Džiugelis

 

 

Patarėja Asta Kazlauskienė[1] 2021 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“, https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tyrimai/ministerijos-uzsakymu.