Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                   d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 4 dalį. 

4. Žuvų išteklių tyrimai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose atliekami kiekvienais metais, kituose didesniuose kaip 500 ha žuvininkystės vandens telkiniuose, kuriuose leidžiama užsiimti versline žvejyba, – ne rečiau kaip kas 2 metai. Likusiuose didesniuose kaip 100 ha žuvininkystės vandens telkiniuose žuvų išteklių tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas 5 metai. Žuvų išteklių tyrimai vidaus vandenyse atliekami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, o jūrų vandenyse – Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka. Žuvų išteklių tyrimus atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys šių tyrimų duomenis nustatyta tvarka privalo pateikti Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą didesniame kaip 100 ha valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje negali būti priimamas tol, kol tik jei tame žuvininkystės vandens telkinyje Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ne anksčiau kaip 2 metai iki sprendimo priėmimo neatlikti žuvų išteklių tyrimai. Žuvų išteklių tyrimai atliekami ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki sprendimo išduoti leidimą naudoti žvejybos plotą priėmimo  ir paskutiniais leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo metais Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvų išteklių tyrimai atliekami ne rečiau kaip kartą per leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo laikotarpį. Žuvų išteklių tyrimus atliekantys ūkio subjektai šių tyrimų duomenis privalo teikti Aplinkos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai.“.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios10 straipsnio 1 dalies 2 punktą:

„10 straipsnis. Žvejybos ploto naudotojo teisės ir pareigos

1. Žvejybos ploto naudotojas žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame turi leidimą naudoti žvejybos plotą, turi teisę:

1) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoti mėgėjų ar limituotą žvejybą;

2) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka žvejoti verslinės žvejybos įrankiais;

3) 2) Vyriausybės nustatyta tvarka gauti valstybės paramą, skirtą žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti;

4) 3) naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.“

2. Papildyti 10 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

2. Žvejybos ploto naudotojas žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame turi leidimą naudoti žvejybos plotą, privalo:

1) įgyvendinti vandens telkinio valdytojo patvirtintą žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planą;

2) Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti žuvų išteklių apsaugą;

3) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti mėgėjų žvejybos leidimus;

4)  Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikti informaciją apie žuvų išteklių naudojimą, atkūrimą ir apsaugą žvejybos plote;

5)  laikytis nustatytų specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų, žvejybos taisyklių, kitų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų, leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų ir reikalavimų.“

6) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoti žuvų išteklių tyrimus;

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Teisės į mėgėjų žvejybą suteikimas

1. Teisę į mėgėjų žvejybą suteikia mėgėjų žvejybos leidimas, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus.

2. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, mokama:

1) dviem paroms – 1 euras 40 euro centų 3 eurai;

2) mėnesiui – 5  eurai 15 eurų;

3) metams – 14 eurų 50 eurų.

3. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti privačiame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytą lašišų ir šlakių limituotą žvejybą, mokama:

1) parai – 2 eurai 50 euro centų 5 eurai;

2) savaitei – 8 eurai 15 eurų;

3) mėnesiui – 14 30 eurų.

4. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą mokama:

1) dviem paroms – 1 euras 40 euro centų;

2) mėnesiui – 5  eurai ;

3) metams – 14 eurų. 

4. Už vienos paros mėgėjų žvejybos leidimą lašišų ir šlakių limituotai žvejybai mokama 15 eurų, jei žvejojama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius – 5 eurai;

5. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą privačiame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba, arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba,  mokama 14 15 eurų.

6. Už mėgėjų žvejybos leidimą mokama:

1) vandens telkinio savininkui, kai žvejojama jam nuosavybės teise priklausančiame žuvininkystės vandens telkinyje;

2) žvejybos ploto naudotojui, kai žvejojama žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jam išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą;

3) į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti, kai žvejojama valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą.

7. Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turi teisę fiziniai asmenys iki 16 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji, turėdami tokią teisę patvirtinantį dokumentą., o Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose – ir fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje.

8. Žvejybos plotų naudotojai ir privačių žuvininkystės vandens telkinių savininkai turi teisę sumažinti mokestį už mėgėjų žvejybos leidimą, arba suteikti nemokamą teisę žvejoti išduoti mėgėjų žvejybos leidimą nemokamai, suteikti teisę įsigijus vieną mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti daugiau nei viename vandens telkinyje taip pat ir suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam, negu šiame įstatyme nustatyta, laikotarpiui, neviršydami šiame straipsnyje  nustatyto mokesčio už mėgėjų žvejybos leidimą dydžio už vieną parą.

9. Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarką nustato aplinkos ministras.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

   

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Aistė Gedvilienė