Projekto

                                                                                                          lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 102 IR 151 STRAIPSNIAIS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                   d. Nr.  

Vilnius

 

          1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

          Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms.

          2. Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 7 dalimi:

,,7. Medžių rūšies kilmės rajonas – teritorija (arba keli plotai), kurioje susidaro beveik vienodos ekologinės sąlygos ir kurioje randami panašių fenotipinių arba genetinių požymių medynai (sėklų šaltiniai), jeigu reikia, atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio.

2. Buvusias 2 straipsnio 7–32 dalis laikyti atitinkamai 8-33 dalimis.

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

,,11. Miško dauginamoji medžiaga – sodmeninės augalų dalys, sėklinė medžiaga, iš jų išauginti sodmenys (sėjinukai ir sodinukai) arba savaiminukai, naudojami miškams įveisti ar atkurti.

4. Buvusias 2 straipsnio 11-33 dalis laikyti atitinkamai 12-34 dalimis.

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 12 dalimi:

,,12. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjasmiško dauginamosios medžiagos prekyba ir (ar) importu besiverčiantis fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, arba jų padalinys.

6. Buvusias 2 straipsnio 12–34 dalis laikyti atitinkamai 13–35 dalimis.

7. Papildyti 2 straipsnį nauja 22 dalimi:

,,22. Miško veisimasmiško želdinimas ir (arba) žėlimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo.

8. Buvusias 2 straipsnio 22-35 dalis laikyti atitinkamai 23-36 dalimis.

9. Papildyti 2 straipsnį nauja 30 dalimi:

,,30. Prekyba miško dauginamąja medžiagamiško dauginamosios medžiagos pateikimas prekybai, siūlymas parduoti, pardavimas arba pristatymas kitam asmeniui.

10. Buvusias 2 straipsnio 30-36 dalis laikyti atitinkamai 31-37 dalimis.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. II grupė – specialios paskirties miškai. Joje skiriami:

1) A – ekosistemų apsaugos miškai. Kraštovaizdžio, telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių draustinių miškai ar jų dalys, priešeroziniai miškai. Ūkininkavimo tikslas – išsaugoti, formuoti arba atkurti miško ekosistemas, gerinti saugomų vertybių būklę, formuoti įvairiaamžius medynus ar atskirus jų komponentus. Šios miškų grupės medynuose draudžiami atvejiniai ir plynieji pagrindiniai miško kirtimai, o gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose draudžiami atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai;

2) B – rekreaciniai miškai. Tai yra miško parkai, miestų miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai, rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui skirti miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Šios miškų grupės medynuose draudžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai, o gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose draudžiami atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai. Kirtimus draudžiama vykdyti poilsiavimo sezono metu, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medynus.“

2.    Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. III grupė – apsauginiai miškai. Tai yra genetinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių draustinių ar jų dalių, kultūrinių rezervatų miškai, atkuriamųjų ir genetinių sklypų, miško sėklinių medynų, laukų apsauginiai, apsaugos zonų miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti aplinkos sąlygoms atsparius, produktyvius medynus, galinčius geriausiai atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas. Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 5 3 hektarai. Plynieji pagrindiniai miško kirtimai draudžiami nacionaliniuose parkuose, išskyrus pelkinių ir užmirkusių augaviečių medynus. Atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržės plotas valstybiniuose parkuose ir draustiniuose negali būti didesnis kaip 3 hektarai.

3.    Pakeisti 3 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) A – normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai. Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Plynųjų pagrindinių miško kirtimų, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus, biržės plotas negali būti didesnis kaip 8 hektarai. Nacionaliniuose parkuose Draudžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai draudžiami nacionaliniuose parkuose, išskyrus pelkinių ir užmirkusių augaviečių medynus. Valstybiniuose parkuose atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 6 hektarai.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Miškas nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, fiziniams ir juridiniams asmenims bei užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms subjektams, neturintiems neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turintiems turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus. Užsieniečiai, užsienio juridiniai asmenys, užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, mišką turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos miškuose pagal plotą vyrauja valstybinė miškų nuosavybė.”

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrosioms miškų ūkio miško reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti Vyriausybės nustatyta tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami Bendrųjų miško reikmių finansavimo programai (toliau - programa) įgyvendinti. bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtotvarkos priemonių miškuose srityse bei kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti). Lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija. Programos naudojimo tvarką nustato aplinkos ministras. Programos lėšos naudojamos:

1) naujų miškų įveisimui skirtos žemės įsigijimui valstybės nuosavybėn ir naujų miškų įveisimui;

2) miškų inventorizavimui, apskaitai, stebėsenai, miškų tvarkymo schemų rengimui;

3) bendrai valstybinei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai;

4) stichinių nelaimių padarinių ir masinių ligų bei kenkėjų židinių likvidavimui;

5) bendrai miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui);

6) privačių miškų savininkų konsultavimui ir mokymui, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis;

7) taikomiesiems miško mokslo darbams;

8) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų miško žemės sklypų, taip pat miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui;

9) žemės sklypų, kuriuose yra ekologiniu požiūriu vertingų miško buveinių, įsigijimui valstybės nuosavybėn;

10) miškų atkūrimo prioritetinėmis miško medžių rūšimis skatinimui;

11) miškų ūkio informacinių sistemų kūrimui;

12) informacijos apie miškus viešinimui, švietimui darnaus miškų ūkio tematika;

13) Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomų funkcijų miškų tvarkymo srityje atlikimui;

14) miško genetinių išteklių išsaugojimui ir miško medžių selekcijos plėtrai;

15) miško dauginamosios medžiagos išauginimo, miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų diegimui;

16) gamtotvarkos priemonėms miškuose;

17) kompensacijoms privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos apribojimus miško žemėje, nepatenkančioje į saugomas teritorijas arba į „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijas.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 102 straipsniu

Papildyti įstatymą 102 straipsniu:

„102 straipsnis. Kompensacijos privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos apribojimus

1. Kompensacijos už saugomose teritorijose arba „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijose esančioje miško žemėje nustatytus veiklos apribojimus išmokamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Už miško žemėje, kuri nepatenka į saugomas teritorijas arba į „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijas, nustatytus veiklos apribojimus dėl pakeistos miškų grupės privačių miškų savininkams išmokamos vienkartinės arba kasmetinės kompensacijos šio straipsnio 3-6 dalyse nustatyta tvarka.

3. Vienkartinės kompensacijos išmokamos privačių miškų savininkams, kurių miško žemėje po nuosavybės teisių įgijimo pakeičiama miškų grupė ir dėl kurios pakeitimo visam laikui uždraudžiamas dalies brandžių medžių iškirtimas. Kompensuojamos pajamos, kurios galėjo būti gautos pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Kompensacija apskaičiuojama taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją. Prašymą privataus miško savininkas gali pateikti ne anksčiau kaip tais metais, kai miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą iki miškų grupės pakeitimo. Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu pakeista miškų grupė, kompensacija išmokama tik tuo atveju, jeigu besikreipiančiam kompensacijos privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą buvo grąžintas natūra.

4. Kasmetinės kompensacijos išmokamos privačių miškų savininkams, kurių miško žemėje po nuosavybės teisių įgijimo pakeičiama miškų grupė ir dėl kurios pakeitimo atidedamas vėlesniam laikui brandžių medynų kirtimas arba reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui. Kompensuojami pajamų netekimo nuostoliai, kurie apskaičiuojami kaip vidutinės metinės palūkanos, mokamos einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose už ilgalaikius (nuo 2 metų) terminuotus indėlius, naujai priimtus iš ne finansų bendrovių ir namų ūkių (jeigu nurodytos rūšies indėlių palūkanų norma einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose yra neigiama, kompensacija nemokama). Palūkanos apskaičiuojamos nuo negautų pajamų, kurios galėjo būti gautos iškirtus kirstinus medžius ir pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Negautos pajamos apskaičiuojamos taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją, kurį jis gali pateikti ne anksčiau kaip tais metais, kai miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą iki miškų grupės pakeitimo. Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu pakeista miškų grupė, kasmetinės kompensacijos išmokamos tik tuo atveju, jeigu besikreipiančiam kompensacijos privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą buvo grąžintas natūra.

5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyje numatytos kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų bendrosioms miško reikmėms finansuoti.

6. Šiame straipsnyje numatytų kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Kompensacijos išmokamos per vienerius metus nuo sprendimo skirti kompensaciją patvirtinimo, kuris priimamas išnagrinėjus prašymą gauti kompensaciją Vyriausybės nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai kasmetinei kompensacijai gauti nereikia kasmet pateikti prašymo gauti kompensaciją, kasmetinės kompensacijos už einamuosius metus išmokėjimo terminas – iki kitų metų vasario 1 dienos.

 

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

„10) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipams ir saugomų rūšių buveinėms atkurti saugomose teritorijose.“

2.      Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir jį išdėstyti taip:

„2. Paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama:

1) I grupės miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytus atvejus;

2) II grupės – ekosistemų apsaugos miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 7, ir 9 ir 10 punktuose nustatytus atvejus;

3) III grupės – draustinių miškuose ir valstybinių rezervatų apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 7, ir 9 ir 10 punktuose nustatytus atvejus;

4) kituose miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 punktuose nurodytus atvejus ir šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, kai baigiama eksploatuoti šiuo metu naudojamo telkinio dalis, dėl kurios yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas, ir nėra galimybės tęsti telkinio eksploatavimo ne miško žemėje, jeigu atitinkamų objektų statyba ar atitinkamų teritorijų formavimas numatytas bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose. Šiame punkte nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu atveju.

4. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) šio straipsnio 1 dalies 5, 7, ir 9 ir 10 punktuose nustatytais atvejais.“

5. Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalo į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią sudaro kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis. Miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytą atvejį, III grupės miškuose, mokama dvigubo dydžio piniginė kompensacija, II grupės miškuose – trigubo dydžio piniginė kompensacija. Reikalavimas sumokėti piniginę kompensaciją netaikomas už tą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės dalį, kurioje formuojami atskirieji želdynai ir (ar) įrengiamos kapinės, atkuriami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir saugomų rūšių buveinės saugomose teritorijose, taip pat kurioje įgyvendinami ypatingos valstybinės svarbos krašto apsaugos srities projektai.

 

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Miško atkūrimas ir įveisimas, miško dauginamoji medžiaga

1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumas turi būti didinamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įveisiant veisiant mišką ne miško žemėje. Privačioje ne miško žemėje miškas įveisiamas veisiamas Aplinkos ministerijos aplinkos ministro ir Žemės žemės ūkio ministerijos ministro nustatyta tvarka. Kai miškas įveistas įveisiamas ne miško žemėje, šiam plotui taikomas Miškų įstatymas.

2. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai mišką privalo atkurti, želdinius ir žėlinius saugoti bei prižiūrėti savo lėšomis.

3. Miškas turi būti atkurtas ir įveistas miško sodmenimis, kurių kilmė ir kokybė atitinka Aplinkos ministerijos tvirtinamų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus.

4 3. Miškas atkuriamas ir įveisiamas veisiamas mišką želdinant arba jam želiant, laikantis aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurtini žuvę medynai – ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. Miškas laikomas atkurtu ir įveistu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

4. Atkūrus arba įveisus mišką, kol susiformuos jaunuolynas (minkštųjų lapuočių želdiniuose ir žėliniuose – iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių – iki aštuonerių septynerių metų), miško želdiniai ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi pagal Aplinkos ministerijos aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

5. Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimą miško savininkų lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Aplinkos ministerija Valstybinė miškų tarnyba.

 7 6. Miško valdytojams, savininkams ir naudotojams leidimas pagrindiniams miško kirtimams neišduodamas, jei jų valdoje per šio straipsnio 4 3 dalyje nustatytus terminus neatkurtas iškirstasis miškas.

7. Miško dauginamoji medžiaga auginama, laikoma ir prekyba ja vykdoma laikantis aplinkos ministro tvirtinamų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama prekiauti ir želdinti mišką miško dauginamąja medžiaga, kurios kilmė ir kokybė neatitinka šių nuostatų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį, kai išduotas Leidimas naudoti miško dauginamąją medžiagą (toliau – Leidimas).

8. Leidimas išduodamas fiziniams ar juridiniams asmenims, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, ar jų padalinius, želdinantiems mišką, miško dauginamosios medžiagos tiekėjams, prekiaujantiems miško dauginamąja medžiaga, jeigu ji neatitinka medžių rūšių kilmės rajonų ar jų perkėlimo reikalavimų, nustatytų Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose.

9. Leidime nurodomas atitinkamos medžių rūšies ir kilmės miško dauginamosios medžiagos kiekis, ir kilmės rajonai, kuriuose ja leidžiama želdinti mišką. Leidimą išduoda ir sprendimą dėl jo galiojimo panaikinimo priima Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos nuostatų nustatyta tvarka. Jeigu miško dauginamoji medžiaga įvežama iš kitos Europos Sąjungos šalies, kartu su prašymu reikia pateikti dokumento, patvirtinančio miško dauginamosios medžiagos kilmę, patvirtintą kopiją; jei įvežamos sėklos, papildomai reikia pateikti jų kokybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

10. Leidimas išduodamas arba sprendimas jį neišduoti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Valstybinėje miškų tarnyboje dienos. Jeigu Leidimui išduoti reikia papildomų dokumentų ir informacijos, Valstybinė miškų tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo praneša jį pateikusiam asmeniui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir informaciją. Terminas išduoti Leidimą arba priimti sprendimą jo neišduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo Valstybinei miškų tarnybai dienos. Sprendimas neišduoti Leidimo priimamas ir prašymą pateikęs asmuo apie tai informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu Leidimas neišduodamas per nustatytą terminą ir asmuo neinformuojamas apie sprendimą jo neišduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas. Pasikeitus juridinio asmens pavadinimui, Leidimas pakeičiamas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo Valstybinėje miškų tarnyboje dienos.

11. Leidimas išduodamas, jeigu miško dauginamoji medžiaga atitinka abi šioje dalyje nurodytas sąlygas:

1) jos kilmė ir kokybė atitinka Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus;

2) moksliniais arba selekciniais tyrimais įrodyta, jog ji yra prisitaikiusi prie medžių rūšies kilmės rajono, kuriame būtų želdinama, ekologinių sąlygų, atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio.

12. Leidimas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, atsižvelgiant į miško dauginamosios medžiagos naudojimo miškui želdinti galimybes – amžių ir kokybės reikalavimus, nustatytus Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose. Leidimas panaikinamas, jeigu nustatoma, kad jam gauti asmuo pateikė suklastotus dokumentus arba jų kopijas, arba melagingus duomenis.“

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti įstatymą 151 straipsniu:

„151 straipsnis. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos reglamentavimas

1. Fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, arba jų padalinius, įgyja teisę verstis miško dauginamosios medžiagos prekyba ir (ar) importu, kai jis įrašomas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą (toliau – Tiekėjų sąrašas). Šis reikalavimas netaikomas kitos Europos Sąjungos valstybės narės subjektui, oficialiai registruotam miško dauginamosios medžiagos tiekėju kitoje valstybėje narėje, ir Lietuvos Respublikoje miško dauginamosios medžiagos prekyba ir (ar) importu besiverčiančiam laikinai.

          2. Miško dauginamosios medžiagos tiekėją (toliau – Tiekėjas) į Tiekėjų sąrašą įrašo arba išbraukia iš jo Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos nuostatų nustatyta tvarka. Tiekėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

3. Tiekėjas į Tiekėjų sąrašą įrašomas, kai išpildomos šioje dalyje nurodytos sąlygos:

1) pateikia Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose nurodytos formos prašymą Valstybinei miškų tarnybai;

2) yra registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, kai jis yra miško dauginamosios medžiagos, kurios fitosanitarinė kontrolė būtina pagal žemės ūkio ministro tvirtinamus sąrašus, tiekėjas.

4. Tiekėjas įrašomas į Tiekėjų sąrašą arba priimamas sprendimas neįrašyti jo į šį sąrašą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tiekėjo prašymo pateikimo Valstybinei miškų tarnybai dienos. Jei prašyme pateikta ne visa arba klaidinga informacija, Valstybinė miškų tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo praneša Tiekėjui apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ar ją ištaisyti. Terminas įrašyti Tiekėją į Tiekėjų sąrašą ar priimti sprendimą neįrašyti jo į šį sąrašą skaičiuojamas nuo visos teisingos ar trūkstamos informacijos pateikimo Valstybinei miškų tarnybai dienos. Sprendimas įrašyti ar neįrašyti Tiekėjo į Tiekėjų sąrašą priimamas ir jis apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinei miškų tarnybai per nustatytus terminus neįrašius Tiekėjo į Tiekėjų sąrašą ir neinformavus jo apie sprendimą neįrašyti į šį sąrašą, laikoma, kad jis į Tiekėjų sąrašą įrašytas. Kai pasikeičia Tiekėjo pavadinimas arba vardas ar pavardė, arba kiti duomenys, Tiekėjų sąrašas patikslinamas per 5 darbo dienas nuo patikslintų duomenų pateikimo Valstybinei miškų tarnybai dienos.

5. Tiekėjas privalo:

1) laikytis Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose nustatytų miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, laikymo ir prekybos reikalavimų;

2) registruotis Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, jeigu yra miško dauginamosios medžiagos, kurios fitosanitarinė kontrolė būtina pagal žemės ūkio ministro tvirtinamus sąrašus, tiekėjas;

3) Valstybinei miškų tarnybai teikti duomenis apie visas parduotas ir sulaikytas siuntas Miško dauginamosios medžiagos nuostatų nustatyta tvarka;

4) pasikeitus Tiekėjo vardui, pavardei arba pavadinimui, kontaktiniams duomenims ar veiklos sričiai, apie tai per 10 darbo dienų pranešti Valstybinei miškų tarnybai.

6. Tiekėjas išbraukiamas iš Tiekėjų sąrašo, kai:

1) pateikia prašymą išbraukti iš Tiekėjų sąrašo;

2) nevykdo šio straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų;

3) jam antrą kartą per metus paskiriama administracinė nuobauda už Miško dauginamosios medžiagos nuostatų pažeidimą;

4) pateikia melagingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

5) išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro šio registro nuostatuose nustatytais atvejais;

6) likviduojamas arba reorganizuojamas ir nevykdo prekybos miško dauginamąja medžiaga ir (ar) jos importo;

7) fizinis asmuo miršta.

7. Valstybinė miškų tarnyba nustačiusi, kad Tiekėjas pažeidė šio straipsnio 6 dalies 2 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus, raštu įspėja Tiekėją apie galimą jo išbraukimą iš Tiekėjų sąrašo ir nustato ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo įspėjimo gavimo dienos terminą pašalinti pažeidimus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Tiekėjui nepašalinus šių pažeidimų ir Tarnybai nepateikus jų pašalinimą įrodančių dokumentų, jis iš Tiekėjų sąrašo išbraukiamas. Kitais atvejais Tiekėjas apie priimtą sprendimą išbraukti jį iš Tiekėjų sąrašo informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjas iš Tiekėjų sąrašo neišbraukiamas, jeigu pagal aplinkos ministro patvirtintus kriterijus pažeidimai pripažįstami mažareikšmiais.

8. Jeigu Tiekėjas išbraukiamas iš Tiekėjų sąrašo dėl šio straipsnio 6 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų priežasčių, į šį sąrašą jis gali būti įrašomas ne anksčiau kaip po vienerių metų.“

 

10 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendra miško priešgaisrinės apsaugos sistema finansuojama Bendrųjų miško miškų ūkio reikmių finansavimo programos ir miškų urėdijos (urėdijų) lėšomis. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines saugos priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita).

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti įstatymą priedu:

                                                                             „Lietuvos Respublikos miškų įstatymo

                                                                             priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1999 m. gruodžio 22 d. Europos Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 148).“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.      Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas