PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 ir 482 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMo projektui NR. XIVP-2832(3)

 

2023-12-05

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

10

 

 

Argumentai:

Lietuvoje yra veikiantys tik trys nepriklausomi elektros energijos tiekėjai ir nėra užtikrinama efektyvi konkurencija, o garantinis tiekėjas yra stipriai susijęs su vienu nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai naudojasi ir taiko veiklos strategiją, proteguodami savo grupės įmonių susijusias įmones, kad jos pačios vystytų gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių ir taip sukuria dirbtinus trukdžius kitų ūkio subjektų vystomiems atsinaujinančios energetikos projektams bei naujos gamybos atsiradimui (pvz., teikiamose pasirašyti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartyse tikslingai įtraukiamos diskriminacinės sąlygos, kurios draudžia vartotojams įsirengti savo gamybos įrenginius, kurie gamintų elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių). Sutartyse nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taip pat įtraukia sąlygas dėl protingumo principo neatitinkančio dydžio baudų taikymo arba su atsinaujinančių elektros energijos išteklių vystytojais iš vis nepasirašo elektros energijos supirkimo sutarčių.

Pastebėtina, kad rinkoje buvo užfiksuoti akivaizdūs nepriklausomų elektros energijos tiekėjų piktnaudžiavimo savo padėtimi atvejai, kai su nebuitiniais vartotojais buvo sudarytos 5 – 10 metų tiekimo sutartys su 200 EUR/MWh kaina, o rinkoje kainai tapus ženkliai mažesne, nepriklausomi elektros energijos tiekėjai nepagrįstai atsisakė persiderėti sutarties sąlygas dėl kainų ir/ar sutartų nupirkti elektros energijos kiekių sumažinimo. Todėl ūkio subjektai yra priversti savo teises bei teisėtus interesus ginti teisme. Be to, sutartyse vartotojams už naujų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių statybą ir/ar įsirengimą būna numatytos baudos, kurios siekia net iki pusės kontrakto sumos, kuri būtų mokėtina per 10 metų – t. y. milijonus eurų.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą problematiką bei siekiant užtikrinti, jog nepriklausomi elektros energijos tiekėjai nepiktnaudžiautų užimama padėtimi ir nediskriminuotų elektros energijos vartotojų savo grupės įmonių, kurios vysto atsinaujinančios energetikos projektus, atžvilgiu, manytina, jog būtina nustatyti teisinį reguliavimą, kad būtų apginti gaminančių vartotojų interesai, kartu užtikrinant darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą ir integraciją į energetikos sistemą, skatinant tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir diegimą bei pagamintos energijos vartojimą.

Siūloma sukurti tokį teisinį reguliavimą, kad nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, negalėtų taikyti nepagrįstai didelių baudų, siekiant nutraukti sudarytas sutartis ir/ar jas modifikuoti, negalėtų atsisakyti sudaryti sutarčių ir/ar kitaip diskriminuoti gaminančius vartotojus nepagrįstai uždraudžiant jiems plėtoti savo elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus.

 

Pasiūlymas:

1.  Papildyti Projektą 10 straipsniu:

,,10 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Papildyti 46 straipsnio 6  dalį 9 punktu:

„9) užtikrinti, kad sudarant elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis bei tiekiant energiją, vartotojai, turintys savo kogeneracijos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, nebūtų diskriminuojami, t. y. jiems siūlomose sudaryti sutartyse nebūtų nuostatų, susijusių su baudomis, ribojimais ar kitomis neigiamą poveikį turinčiomis priemonėmis dėl atsinaujinančių energijos išteklių elektrinės ar jos dalies įsirengimo, įsigijimo ar eksploatavimo“.“

2. Buvusius 10-11 straipsnius laikyti atitinkamai 11-12 straipsniais.

 

2.

 

 

 

Argumentai: žr. aukščiau

Pasiūlymas:

Patikslinti įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39, 46 ir 482 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS“

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys

Lukas Savickas