LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

132 IR 170 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO NR. XIIIP-5127(2)

 

2021-03-31 Nr. 102-P-9

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai: Irena Haase, Gabrielių Landsbergį pavaduojantis Andrius Navickas, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Algirdas Stončaitis.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

SAM patarėja Jelena Talačkienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-03-25

3

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 ir 2 straipsniuose siūloma numatyti administracinę atsakomybę už neapdoroto tabako gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos ir prekybos neapdorotu tabaku pažeidimus. Jeigu projektu teikiamas įstatymas būtų priimtas, jis įsigaliotų 2021 m. gegužės 1 d.“ ir turėtų būti taikomas (projekto 3 straipsnis). Pažymime, kad ši data turi būti keičiama įvertinant kartu teikiamo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9(1), 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto (XIIIP-5126(2) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo datą “2021 m.  lapkričio 1 d.”.  

 

 

Pritarti

Projekto 3 straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Stasys Šedbaras

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė