LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 430

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 29 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos! Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. bir­že­lio 29 d. ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 94 Sei­mo na­riai.

Val­dy­ba pa­tvir­ti­no dar­bo­tvarkę. Ka­dan­gi po­sė­dis yra ne­nu­ma­ty­tas, dar­bo­tvarkė yra to­kia, ko­kia pa­tvir­tin­ta val­dy­bos, iš­sky­rus 1-7 klau­si­mą, jo svars­ty­ti ne­ga­lė­si­me. Tai Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5012. Ko­mi­te­tas pa­da­rė per­tvar­ką, svars­ty­da­mas Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą.

 

14.01val.

Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4599 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės pir­ma­sis klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4599. Pra­ne­šė­ja – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pa­tei­ki­mas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF*). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, drau­ge su ko­le­go­mis tei­kia­me Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Juo siū­lo­me keis­ti kan­di­da­ta­vi­mo į Sei­mą am­žiaus cen­zą nuo 25 me­tų, kaip yra įtvir­tin­ta mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je, da­bar – iki 21 me­tų. Šio pro­jek­to idė­ja gi­mė po kon­sul­ta­ci­jų su jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Prie jo ren­gi­mo ak­ty­viai pri­si­dė­jo Lie­tu­vos li­be­ra­laus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja.

Ar­gu­men­tai, ko­dėl toks Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mas, mū­sų ma­ny­mu, pra­smin­gas, yra ke­li. Pir­ma, Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra tai­ko­mi trys skir­tin­gi am­žiaus cen­zai kan­di­da­tuo­jan­tiems sa­vi­val­dos, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se. 2018 me­tais am­žiaus cen­zas kan­di­da­tuo­jan­tiems į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas bu­vo su­ma­žin­tas – pa­keis­tas nuo 20 iki 18 me­tų. Pa­gal ga­lio­jan­tį Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mą kan­di­da­tuo­ti ga­li as­me­nys, su­lau­kę 21 me­tų. Svar­bu pa­žy­mė­ti ir tai, kad dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ga­li kan­di­da­tuo­ti as­me­nys, su­lau­kę pil­na­me­tys­tės, tai yra nuo 18 me­tų. Ir šian­dien Lie­tu­vo­je am­žiaus skir­tu­mas, kai lei­džia­ma kan­di­da­tuo­ti į sa­vi­val­dos ta­ry­bas ir į Sei­mą, yra la­bai di­de­lis – net sep­ty­ne­ri me­tai. Mes esa­me tarp ke­tu­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, kur ga­lio­ja 25 me­tų cen­zas. Ir ten­den­ci­ja Lie­tu­vo­je, kaip jau mi­nė­jau, yra jau­nin­ti kan­di­da­ta­vi­mo am­žių. Tai­gi ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad tik lai­ko klau­si­mas, ka­da prie šio klau­si­mo rei­kė­tų grįž­ti.

Iš ki­tos pu­sės, šian­dien Sei­mo na­rių am­žiaus vi­dur­kis svy­ruo­ja apie 50 me­tų. Šio­je ka­den­ci­jo­je tu­rė­jo­me vos ke­lis po­li­ti­kus, ku­rie at­ėjo čia, į Sei­mą, bū­da­mi jau­nes­ni nei 30 me­tų. Tai­gi, ir jau­ni­mo po­li­ti­ka, ir jau­nes­niems rin­kė­jams ak­tu­a­liau­si klau­si­mai daž­niau­siai lie­ka nu­stum­ti į šo­ną. Šis po­ky­tis ne­abe­jo­ti­nai į mū­sų par­la­men­tą at­neš­tų dau­giau pliu­ra­liz­mo, dau­giau skir­tin­gų nuo­mo­nių ir leis­tų, ma­ny­čiau, pri­im­ti ge­res­nius ir il­gai­niui la­biau su­ba­lan­suo­tus spren­di­mus.

Ga­liau­siai ir tai svar­bu. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad mū­sų siū­lo­mas pa­kei­ti­mas įsi­ga­lio­tų, ži­no­ma, ne ar­ti­miau­siems Sei­mo rin­ki­mams, ta­čiau tiems rin­ki­mams, ku­rie vyks po ket­ve­rių me­tų. Tai­gi bū­tų ir pro­tin­ga, ir, ma­nau, są­ži­nin­ga, kad šis Sei­mas pra­ver­tų du­ris jau­nes­niems po­li­ti­kams, o ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas jas ga­lu­ti­nai ati­da­ry­tų. To­kiu bū­du mes už­tik­rin­tu­me, kad toks spren­di­mas tu­ri tik­rai di­de­lį ir pla­tų pa­lai­ky­mą. Tai­gi lau­kiu jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Nie­kam ne­įdo­mu, kaip gir­di­me, Sei­me toks triukš­mas, kad aš be­veik ir ne­gir­dė­jau pra­ne­šė­jos, ir sa­vęs be­veik ne­gir­džiu. Rei­kia ma­žin­ti kar­te­lę, ji yra ne­lo­giš­ka, 25 me­tai, yra net ne­daug ša­lių pa­sau­ly­je, kur toks cen­zas yra. Sa­ky­ki­te, ko­dėl ne­siū­lo­te nuo­sek­liau su­ma­žin­ti ši­tą cen­zą, pa­vyz­džiui, su­vie­no­din­ti pa­sy­vią ir ak­ty­vią rin­ki­mų tei­sę nuo 18 me­tų? Jei­gu žmo­gus ga­li bal­suo­ti, va­di­na­si, jis ga­lė­tų ir kan­di­da­tuo­ti. Dau­gy­bė­je ša­lių taip ir yra. Man at­ro­do, kad tai bū­tų lo­kiš­kes­nis pa­siū­ly­mas. Kaip jūs pa­ko­men­tuo­tu­mė­te?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad ga­lu­ti­nis tiks­las toks ir bū­tų, ta­čiau mes tu­ri­me įver­tin­ti ir to­kio siū­ly­mo pri­ėmi­mo ga­li­my­bes. Prieš ke­lias ka­den­ci­jas jau bu­vo ke­lia­mas pa­na­šus klau­si­mas, tuo­met bu­vo siū­lo­ma su­ma­žin­ti am­žiaus cen­zą iki 23 me­tų, tai ei­ti vi­siš­kai ma­žais žings­ne­liais. Mes ma­no­me, kad šia­me eta­pe bū­tų pro­tin­ga su­ly­gin­ti su kan­di­da­ta­vi­mu Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se, ma­ny­da­mi, kad toks spren­di­mas tik­rai ga­li su­lauk­ti, kaip šis mū­sų pro­jek­tas pa­ro­dė, su­lau­kė ga­na pla­taus Sei­mo na­rių iš skir­tin­gų frak­ci­jų pa­lai­ky­mo. Pui­kiai ži­no­me, kad tam, kad bū­tų pa­keis­ta Kon­sti­tu­ci­ja, rei­kia 94 bal­sų, rei­kia di­de­lio pa­lai­ky­mo Sei­me, ir ma­no­me, kad toks siū­ly­mas jo ga­lė­tų ir su­lauk­ti. O per­spek­ty­vo­je ne­abe­jo­ti­nai, aš ma­nau, kad po kaž­kiek me­tų bū­si­me pa­si­ruo­šę ir tam, apie ką kal­ba­te jūs.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, siū­ly­mas tei­sin­gas ir čia ne­rei­kė­tų gąs­din­tis, kad, nu­lei­dus kar­te­lę, Sei­me stai­ga at­si­ras tre­čia­kur­sių ba­ka­lau­ran­tų frak­ci­ja. Rin­kė­jas yra ga­na pro­tin­gas ir pa­jė­gus at­skir­ti ža­lią ir val­dy­mui ne­pa­si­ruo­šu­sį jau­nuo­lį nuo ta­len­tin­go ir iš­min­tin­go sa­vo am­žiu­mi vir­ši­jan­čio jau­nuo­lio. Vis dėl­to ma­no klau­si­mas yra, ko­dėl ne­pa­svars­čius 18 me­tų? At­kreip­siu dė­me­sį, kad šian­dien mes ga­li­me tu­rė­ti prem­je­rą 18 me­tų. Prem­je­rui ne­tai­ko­mas joks am­žiaus cen­zas, nes prem­je­ru ga­li tap­ti ir mi­nist­ru ga­li tap­ti as­muo, ku­ris nė­ra Sei­mo na­rys. Jei­gu mes prem­je­rui ne­tai­ko­me jo­kio am­žiaus cen­zo ir prem­je­ru ga­li tap­ti aš­tuo­nio­lik­me­tis, ar ne­bū­tų pras­min­ga, kaip ir ko­le­gė Auš­ri­nė sa­kė, nu­sta­ty­ti vie­no­dą 18 me­tų kri­te­ri­jų? Ar su­tik­tu­mė­te ir bal­suo­tu­mė­te už to­kį pa­siū­ly­mą?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū už klau­si­mą, ger­bia­mas ko­le­ga. Dėl mi­nist­rų ir prem­je­ro vi­siš­kai tei­sin­gai sa­ko­te, taip, šian­dien mes ne­tu­ri­me jo­kių ap­ri­bo­ji­mų ir pil­na­me­tys­tės su­lau­kęs as­muo te­oriš­kai ga­li tap­ti ir mi­nist­ru, ir prem­je­ru. Ko­le­gei Auš­ri­nei jau at­sa­kiau į šį klau­si­mą. Taip, te­oriš­kai tik­rai su­tik­čiau, prak­tiš­kai, kaip jūs pats pui­kiai ži­no­te, šian­die­ną ga­lio­ja ap­ri­bo­ji­mas dėl kan­di­da­ta­vi­mo Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se – nuo 21 me­tų ga­li­ma kan­di­da­tuo­ti. Siū­lo­me pri­tar­ti šian­dien to­kiam siū­ly­mui, kad nuo 21 me­tų ga­li­ma bū­tų kan­di­da­tuo­ti ir į par­la­men­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Vėl­gi pa­na­šų klau­si­mą iš­kė­lė ir M. Ma­jaus­kas. Ko­dėl Suo­mi­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ei­na nuo 18 me­tų, gal ži­no­te kaž­ko­kių nei­gia­mų pa­sek­mių ar ap­skri­tai tu­ri­te sta­tis­ti­ką, kad kas nors pa­kliū­va? Ly­giai to­kios pa­čios kal­bos bu­vo, kai svars­tė­me dėl pa­sy­vios rin­ki­mų tei­sės į sa­vi­val­dy­bę. Bu­vo daug daug bai­mių, o iš vi­sos Lie­tu­vos nuo pa­si­kei­ti­mo du žmo­nės iki 20 me­tų nuo 18 pa­te­ko. Tai iš tik­rų­jų žmo­nės nor­ma­liai dir­ba, jie sten­gia­si dar la­biau ne­gu se­ni ta­ry­bos na­riai. Ko­dėl mes vis­gi ban­do­me taip at­si­lik­ti ir ei­ti ga­na lė­tai? Ko­kia iš tik­rų­jų sta­tis­ti­ka gal Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ar tik­rai ten jau pri­ren­ka aš­tuo­nio­lik­me­čių? Ma­nau, kad nė vie­no jų nė­ra, nors ir nuo 18 me­tų ga­li­ma bal­suo­ti.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš jau at­sa­kiau ir Auš­ri­nei, ir My­ko­lui, bet vi­siš­kai su­tin­ku su ju­mis, kad pa­vo­jų, šiek tiek su­ma­ži­nus ar net­gi, kaip jūs sa­ko­te, dras­tiš­kai su­ma­ži­nus kan­di­da­ta­vi­mo am­žiaus cen­zą, iš tik­rų­jų nė­ra, skir­tin­gai nuo to, kaip daž­nai ma­no kri­ti­kai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Skar­džius. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, tik­rai klau­siu ne apie bai­mes, o apie kom­pe­ten­ci­jas. Tar­kim, spren­di­mams, vals­ty­bės val­dy­mo, vals­ty­bės gy­ve­ni­mo spren­di­mams pri­im­ti rei­ka­lin­ga gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis, rei­ka­lin­ga pro­fe­si­nė kom­pe­ten­ci­ja, pro­fe­si­nė pa­tir­tis. Aš ma­nau, kad pa­si­ti­kint jau­nais žmo­nė­mis, nes aš taip pat esu vie­nas tarp tų as­me­nų, pa­si­ra­šiu­sių šį tei­ki­mą, no­rė­čiau vis dėl­to klaus­ti, kaip šiuos as­pek­tus jūs as­me­niš­kai ver­ti­na­te, ar pa­kaks, be drą­sos, dar ir iš­min­ties, gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties, pro­fe­si­nės? Ačiū.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Taip, pro­fe­si­nė pa­tir­tis ne­bus to­kia di­de­lė, ta­čiau tik­rai ne am­žius le­mia pro­ti­nius ge­bė­ji­mus, ne am­žius le­mia ge­bė­ji­mą pri­im­ti pa­sver­tus spren­di­mus ar im­tis ko­kių nors svar­bių vals­ty­bei klau­si­mų. To­dėl aš ma­nau, kad tik­rai esa­me šian­die­ną pri­bren­dę tam, kad la­biau pa­si­ti­kė­tu­me sa­vo jau­ni­mu. Juo la­biau kad ir jau­ni­mas vis ak­ty­viau da­ly­vau­ja po­li­ti­nė­je veik­lo­je. Tai ro­do vi­si ty­ri­mai, at­lik­ti per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų. Kas ket­ve­ri me­tai Sei­mo rin­ki­muo­se vos ne dvi­gu­bė­ja da­ly­vau­jan­čių, bal­suo­jan­čių jau­nų žmo­nių skai­čius. Ma­ny­čiau, kad mums, šian­die­ni­niams par­la­men­ta­rams, bū­tų la­bai tei­sin­ga taip pat pa­ro­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo žen­klą ir, kaip jau mi­nė­jau, at­ver­ti du­ris to­kiam spren­di­mui, ku­rį fi­na­li­zuo­ti jau tu­rė­tų ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šiaip tai tuš­čias oro vir­pi­ni­mas. Ne­ma­nau, kad čia bus la­bai aps­tu jau­ni­mo. Aš esu prieš tuš­čią oro vir­pi­ni­mą. Esu už tai, kad par­la­men­tas dirb­tų vals­ty­bei. Va­di­na­si, esu už tai, kad mes iš­ma­ny­tu­me. No­rė­čiau, kad bent jau tie, ku­rie ne­su­pran­ta, kaip vals­ty­bė val­do­ma, ga­lė­tų ko­kius tris mė­ne­sius po to, kai jie yra iš­rink­ti, bent pa­si­mo­ky­ti, o ne da­ry­tų ele­men­ta­rių vals­ty­bės val­dy­mo klai­dų, ko net­gi tre­čia­kur­siai stu­den­tai ne­da­ry­tų. Jau­ni­mas gal ir ga­lė­tų bū­ti, jei­gu jis iš­ma­no. Kom­pe­ten­ci­jos no­rė­tų­si.

Tai da­bar, na, tas siū­ly­mas. Ku­rio­je vals­ty­bė­je, kur aš­tuo­nio­lik­me­čiai ga­li, aš­tuo­nio­lik­me­čiai jau par­la­men­te tu­ri svo­rio? Ar yra to­kia vals­ty­bė, ku­rio­je aš­tuo­niolik­me­čiai ga­li bū­ti iš­rink­ti, bet jie ir yra iš­rink­ti ir dar net tu­ri sa­vo svo­rio?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Be abe­jo, yra to­kių pa­vyz­džių, bet la­bai ge­rą pa­lie­tė­te klau­si­mą ar pro­ble­mą apie tuš­čią oro vir­pi­ni­mą. Aš vis­gi su ju­mis ne­su­tik­čiau. Ma­nau, jei­gu kri­tiš­ku žvilgs­niu pa­žvelg­si­me į šios die­nos dar­bo­tvarkę, tai tuš­čio oro vir­pi­ni­mo pro­jek­tų šian­dien to­liau dar­bo­tvarkėje yra kur kas dau­giau. Aš vis dėl­to drįs­čiau sa­ky­ti, kad du­rų at­vė­ri­mas jau­nes­niems žmo­nėms kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą yra vie­nas iš pra­smin­ges­nių šios die­nos pro­jek­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas. Ruo­šia­si D. Ša­ka­lie­nė.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš bu­vau iš­ėjęs, gal jūs jau at­sa­kė­te į šį klau­si­mą, at­si­pra­šau, jei­gu an­trą kar­tą už­duo­siu. Ko­dėl iš­kart toks šuo­lis? Pas mus įsta­ty­muo­se daž­nai žai­džia­ma kas­met. Vie­nais me­tais, ant­rais… kad dau­giau pa­siū­ly­mų bū­tų. Jūs iš­kart nuo 25 me­tų rė­žė­te taip iš pe­ties ir – 21 me­tai. Nors bū­tų 23 me­tai, tai dar kas nors ga­lė­tų vie­ną pa­siū­ly­mą… Ko­dėl taip ryž­tin­gai nu­ta­rė­te ket­ve­rius me­tus nu­brauk­ti?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Mie­las ko­le­ga, kaip tik ki­ti ko­le­gos klau­sė, ko­dėl taip ne­ryž­tin­gai, ko­dėl iš kar­to 18 me­tų ne­drį­so­me siū­ly­ti, bet aš pa­mi­nė­siu, ką jau sa­kiau. Ma­nau, kad tai yra ge­ras kom­pro­mi­sas ir tas žings­nis, ku­ris ga­lė­tų su­rink­ti pla­tų pa­lai­ky­mą, o to bū­ti­nai rei­kia no­rint pa­keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė D. Ša­ka­lie­nė. Ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Iš tie­sų la­bai džiau­giuo­si, kad ši idė­ja pa­ga­liau at­si­dū­rė Sei­mo tri­bū­no­je, ir la­bai ti­kiuo­si, kad šian­dien mes jai pri­tar­si­me. Kar­tu gal­vo­ju, gal ko­le­goms, ku­rie nė­ra ap­si­spren­dę, bū­tų leng­viau su­for­muo­ti sa­vo nuo­mo­nę, jei­gu pa­teik­tu­me pa­vyz­džių. Ko­kios yra ki­tos ša­lys, ku­rio­se į par­la­men­tą ga­li­ma kan­di­da­tuo­ti nuo 21 me­tų.

Ant­ras da­ly­kas, gal­būt tai šiek tiek pa­ge­ri­na jau­ni­mo rep­re­zen­ta­ty­vu­mą jau­ni­mo par­la­men­te. Ar vis dėl­to ei­na tie jau­ni žmo­nės, kan­di­da­tuo­ja, nes pas mus apie treč­da­lis vi­suo­me­nės yra jau­ni žmo­nės, o Sei­me – ke­le­tas vie­ne­tų. Iš es­mės rep­re­zen­ta­ci­ja yra la­bai pras­ta.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ži­no­ma, ačiū už klau­si­mą. Šian­dien 16-oje vals­ty­bių jau ga­li­ma kan­di­da­tuo­ti, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, nuo 18 me­tų, Ru­mu­ni­jo­je am­žiaus ri­ba yra nuo 23 me­tų, o sep­ty­nio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se ji svy­ruo­ja tarp 20 ir 21 me­tų. Tik ketu­rios vals­ty­bės yra šian­dien, ku­rio­se ga­li­ma kan­di­da­tuo­ti tik nuo 25 me­tų, ir Lie­tu­va yra vie­na iš jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. Mo­ty­vai už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, 15 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­cio­na­li­niams rin­ki­mams yra nu­sta­čiu­sios 18 me­tų cen­zą. Dar sep­ty­nios vals­ty­bės 20–21 me­tų cen­zą. Pri­si­mi­nus tai, jog pa­sau­ly­je ap­skri­tai vyks­ta dis­ku­si­ja dėl am­žiaus cen­zo su­ma­ži­ni­mo iki 16 me­tų, Lie­tu­vo­je siū­ly­mas nu­sta­ty­ti 21 vie­toj 25 tik­rai ne­at­ro­do ra­di­ka­lus. Ga­li­my­bės reikš­tis žmo­gaus ta­len­tui, pro­to ašt­ru­mui ir skaid­ru­mui ne­tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mos ob­jek­tyvaus pa­grin­do ne­tu­rin­čių rei­ka­la­vi­mų. Ta­len­tas ne­tu­ri am­žiaus, ir mes tai pui­kiai ži­no­me, todėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir taip pat pa­dis­ku­tuo­ti apie am­žiaus cen­zo su­ma­ži­ni­mą iki 18 me­tų taip, kaip šian­dien ga­lio­ja Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui ir mi­nist­rams, ku­rie tik­rai tu­ri ne ma­žes­nes pa­rei­gas ir at­sa­ko­my­bę kaip Sei­mo na­riai. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio Pir­mi­nin­ke. Nors aš esu tarp pa­si­ra­šiu­sių, kad bū­tų pa­teik­tas ši­tas klau­si­mas, iš tik­rų­jų pri­ta­riau tam, kad dis­ku­si­ja šiuo klau­si­mu bū­tų ga­li­ma ir ji­nai rei­ka­lin­ga, bet, ma­no po­žiū­riu, šiuo mo­men­tu 21 me­tai nė­ra tas lai­kas. Ga­lų ga­le kai ku­rie net vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­plo­mo ne­tu­ri, ne­kal­bant jau apie aukš­tą­jį ar aukš­tes­nį­jį iš­si­la­vi­nimą. Ma­nau, kad tas mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tas 25 me­tų am­žiaus cen­zas yra pa­kan­ka­mai ge­ras. Ži­no­ma, apie tai rei­kia kal­bė­ti, rei­kia ieš­ko­ti ar­gu­men­tų. Gal­būt jau­ni­mas jau yra su­bren­dęs šiais lai­kais, tie­siog iš prin­ci­po ne­pri­eš­ta­rau­ju dėl dis­ku­si­jos, bet su­si­lai­ky­siu šiuo klau­si­mu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, po vie­ną po pa­tei­ki­mo. Po pa­tei­ki­mo po vie­ną. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 45 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

V. Juo­za­pai­tis. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš tik at­krei­piu dė­me­sį, kad šian­dien yra ne­ei­li­nis po­sė­dis ir įtrauk­ti į ne­ei­li­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę to­kios svar­bos klau­si­mus, na, at­ro­do šiek tiek keis­tai, tu­rint ome­ny, kad ir se­si­ja bai­gia­si. Iš tik­rų­jų tai yra svar­bus klau­si­mas, bet gal… Juo la­biau kad kal­ba­me apie ru­de­nį ir, ko ge­ro, vi­sai apie ki­tą ka­den­ci­ją. Tai­gi čia toks rin­ki­mi­nis triu­kas, bet at­krei­piu dė­me­sį, kad gal­būt ki­tą kar­tą, jei­gu reng­si­me ne­ei­li­nę se­si­ją ar­ba ne­ei­li­nį po­sė­dį, šiek tiek rim­tes­nius klau­si­mus įtrauk­ti – ar­ba bent jau pri­ėmi­mo sta­di­jos, ar­ba ge­riau­siu at­ve­ju svars­ty­mo.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną re­pli­ką ger­bia­mam J. Ja­ru­čiui. Jis kaip ar­gu­men­tą pa­tei­kė, kad tie jau­ni žmo­nės, kuriems gal­būt per anks­ti, kad gal­būt ne­bus bai­gę kaž­ko­kių moks­lų. Aš pri­me­nu, kad Sei­mo na­riui nė­ra jo­kio iš­si­la­vi­ni­mo cen­zo. Tik­rai ir mū­sų Sei­me yra žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri nei aukš­to­jo moks­lo, bet tai ne­reiš­kia, kad jie ne­ga­li bū­ti tau­tos at­sto­vais. Tai­gi ne­pai­nio­ki­me to­kių da­ly­kų. Net ir vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas yra bran­dos ates­ta­tas, nė­ra in­dul­gen­ci­ja pa­tek­ti į Sei­mą. Tai tiek.

14.20 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3867 (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3867. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­ja – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ba­lan­džio 29 die­ną svars­tė Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ko­mi­te­to bu­vo bal­suo­ta al­ter­na­ty­viai. Spren­di­mas yra at­mes­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3867. Už tai, kad pri­tar­tu­me, bu­vo vie­nas bal­sas, už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bu­vo ke­tu­ri bal­sai, už tai, kad at­mes­tu­me, bu­vo pen­ki bal­sai. Tie bal­sai ir lė­mė.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­ra­dok­sa­lu, kad pa­si­sa­kau už, nors vi­są lai­ką la­bai bu­vau prieš už bet ko­kias pa­stan­gas su­grą­žin­ti R. Pa­ksą į po­li­ti­ką, bet mus tai da­ry­ti įpa­rei­go­jo eu­ro­pi­niai teis­mai. Ir iki šiol esu prieš to­kį trum­pą ter­mi­ną, aš ma­nau, kad jis ne­pri­va­lo bū­ti de­šim­ties me­tų. Aš ma­nau, jei­gu mes grįž­ta­me prie šio klau­si­mo svars­ty­mo, gal bū­tų ga­li­ma ras­ti kaž­ko­kį kom­pro­mi­są ir va­rian­tą, kad tas ter­mi­nas bū­tų pa­kan­ka­mai il­gas, per ku­rį žmo­gus tu­rė­tų ga­li­my­bes pa­si­keis­ti ir da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je, bet ne dau­giau kaip Sei­me. Tai tiek. Rei­kia kaž­kaip tą klau­si­mą iš­ju­din­ti iš mir­ties taš­ko. Tik to­dėl.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Kaip su­pran­tu, da­bar aš tu­riu pa­si­sa­ky­ti prieš at­me­ti­mą, pieš siū­ly­mą at­mes­ti. Ger­bia­mie­ji, esa­me eu­ro­pi­nės ci­vi­li­za­ci­jos da­lis, esa­me pa­si­ra­šę įvai­rias kon­ven­ci­jas. Vie­na iš jų – dėl žmo­gaus tei­sių. Tai­gi Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai yra pri­va­lo­mi Lie­tu­vai. Il­gą lai­ką čia, Lie­tu­vos Sei­me, vy­ko ma­ni­pu­lia­ci­jos per­tvar­kant, ban­dant per­tvar­ky­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą, vis ieš­kant ga­li­my­bių R. Pa­ksui kan­di­da­tuo­ti į Pre­zi­den­tus, nors Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­sa­kė, kad ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti tik į par­la­men­tą, kaip apie kan­di­da­tą į Pre­zi­den­tus nebuvo kal­bama. Ir pa­ga­liau 95 Sei­mo na­riai pa­si­ra­šė ši­tą Kon­sti­tu­ci­jos tei­ki­mo kei­ti­mo ini­cia­ty­vą.

Aš siū­lau ne­at­mes­ti da­bar to pro­jek­to. Man keis­tai at­ro­do spren­di­mas, kai nuo per­nai rug­sė­jo mė­ne­sio, pa­ga­liau šie­met ba­lan­džio mė­ne­sį ko­mi­te­tas ima­si svars­ty­ti, ta­da bir­že­lio pa­bai­go­je pa­ga­liau įtrau­kia­ma. Aki­vaiz­džiai ma­tau del­si­mą, tai yra tam tik­rą 95 Sei­mo na­rių nuo­mo­nės ig­no­ra­vi­mą. Ko­mi­te­te, kaip ma­to­me, ir­gi ne­vie­na­reikš­miš­kai pri­im­tas siū­ly­mas at­mes­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vis dėl­to siū­lau lai­ky­tis tos nuo­sta­tos: pa­si­ra­šė­me, kad spren­di­mas, ku­riuo kei­čia­me Kon­sti­tu­ci­ją, ati­tik­tų Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą, ir siū­lau bal­suo­ti prieš at­me­ti­mą. Ne­ga­lė­tų vie­nas ko­mi­te­tas mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra nu­lem­ti ir Sei­mo na­rių, to­kios kon­sti­tu­ci­nės dau­gu­mos, ap­si­spren­di­mo, ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me, kad bū­tų at­mes­tas Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Tie bal­suo­ja už at­me­ti­mą, tie, ku­rie ma­no, kad pa­siū­ly­mas bu­vo tin­ka­mas, bal­suo­ja prieš at­me­ti­mą.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už tai, kad bū­tų at­mes­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nė at­mes­ti siū­ly­mą, bal­sa­vo 47, prieš bal­sa­vo 45, su­si­lai­kė 16. Ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ta. Grą­ži­na­me ko­mi­te­tui svars­ty­ti.

P. Gra­žu­lis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. GRAŽULIS (MSNG). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pri­si­me­na­te, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, kaip jūs sku­biai, per vie­ną die­ną, pa­siū­lė­te pa­teik­ti šią Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są? Sa­kė­te, štai jau už pu­sės va­lan­dos skirs Lie­tu­vai sank­ci­jas Eu­ro­pos Ta­ry­ba. Ar tu­ri­te nors kiek gė­dos? Kiek pra­ėjo lai­ko, kad ši­tas įsta­ty­mas tik da­bar pa­teik­tas svars­ty­ti? Ko­dėl vil­ki­na­ma? Na, ne­jau­gi jūs ši­tiek lai­ko, tiek me­tų dar bi­jo­te Pre­zi­den­to R. Pa­kso? Ar ne­ga­li­te at­kur­ti tei­sin­gu­mo? Na, jau da­ro­me kom­pro­mi­są, leis­ki­me bū­ti bent Sei­mo na­riu, ne­leis­ki­me bū­ti Pre­zi­den­tu. Nors Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas taip pat Lie­tu­vą įpa­rei­go­ja at­kur­ti jam tei­sę da­ly­vau­ti ir Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Žmo­nėms pa­li­ki­me tei­sę spręs­ti, ar rink­ti, te­gul žmo­nės de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je pa­sa­ko, kas kuo ga­li bū­ti, o ne mes čia. Iš tik­ro gė­da! O kon­ser­va­to­riai pa­tys pa­tei­kė ir pa­tys, kaip sa­ko­ma, at­si­sa­kė sa­vo po­zi­ci­jos. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vi­siš­kai ne­su­pran­tu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pri­im­to spren­di­mo, nes val­dan­čio­ji dau­gu­ma ir Vy­riau­sy­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­sios at­si­žvelg­ti į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je ne vie­ną kar­tą yra su­si­ti­ku­si su Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo at­sto­vais ir mus vis ra­gi­na, ka­da mes pri­im­si­me tei­gia­mą spren­di­mą. Jei­gu bus Lie­tu­vos pri­im­tas nei­gia­mas spren­di­mas, Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja ga­li pra­dė­ti vyk­dy­ti mo­ni­to­rin­gą Lie­tu­vo­je. Mes ta­da at­si­dur­si­me kar­tu su Azer­bai­dža­nu ir Ru­si­ja to­je pa­čio­je gru­pė­je Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Na, iš tik­rų­jų la­bai liūd­na, kad mes dėl šio klau­si­mo nie­kaip nepa­si­stū­mė­jo­me iš pra­di­nio taš­ko. Aš ma­nau, vie­na iš prie­žas­čių yra tai, kad mes tu­ri­me sil­pną Sei­mo va­do­vy­bę, ne­tu­rin­čią po­li­ti­nio dau­gu­mos pa­lai­ky­mo, ir tai lei­džia Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei to­kiais svar­biais klau­si­mais ro­dy­ti sa­vo am­bi­ci­jas ir aro­gan­ci­ją. Mes vi­si tam­pa­me tos si­tu­a­ci­jos įkai­tais. Šiaip, aš ma­nau, to­kius klau­si­mus į sa­vo ran­kas tu­rė­tų im­ti tik­ras Sei­mo va­do­vas, su­tar­ti su frak­ci­jo­mis ir tvar­kin­gai už­baig­ti tą pro­ce­są. Kai Lie­tu­va tiek links­niuo­ja­ma Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je, tai tik­rai mes at­ro­do­me la­bai ne­gra­žiai.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tik, ko­le­gos, pri­me­nu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Už bu­vo 1, at­mes­ti – 5, grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti – 4. Ki­taip ta­riant, tik vie­nas ko­mi­te­to na­rys, ma­ty­da­mas, ko­kie yra moks­li­nin­kų, tei­si­nin­kų pa­ste­bė­ji­mai ir pa­sta­bos, sa­kė, kad šis pro­jek­tas yra pa­reng­tas ko­ky­biš­kai. Tie­siog no­rė­čiau, ma­nau, ir ko­mi­te­to var­du pa­ra­gin­ti tuos, ku­rie ren­gia­te Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sas, jas tik­rai reng­ti la­bai at­sa­kin­gai ir su­pras­ti, kad jos ne­ga­li bū­ti tai­so­mos. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, ren­gė­jams tos at­sa­ko­my­bės ir pri­trū­ko. Tie­siog rei­kia ko­ky­biš­kai pa­reng­ti, nes kai vis dėl­to ko­mi­te­te iš ši­tiek žmo­nių tik­tai vie­nas žmo­gus pri­ta­ria pro­jek­tui, tai reiš­kia, kad ir po­zi­ci­ja, ir opo­zi­ci­ja iš es­mės bal­sa­vo vie­nin­gai.

PIRMININKAS. P. Va­liū­nas.

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Ačiū. Aš dėl pra­ei­to pro­jek­to Nr. XIIIP-4599, kad pa­pil­do­ma bū­tų Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja.

PIRMININKAS. Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ją tu­ri­te ome­ny? Ge­rai, tuoj pri­tar­si­me.

K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš iš tik­ro no­rė­čiau pa­pra­šy­ti po­nios A. Ši­rins­kie­nės, ku­ri, kai rei­kia, nu­ei­na į sa­vo ka­bi­ne­tą ir su­ra­šo per pus­va­lan­dį ko­kį nors pro­jek­tą, kad nu­ei­tų ir su­ra­šy­tų la­bai kom­pe­ten­tin­gai ir la­bai ge­rai pro­jek­tą, nes čia Lie­tu­vos gar­bė ky­bo ant plau­ko. Gal te­gul pa­skre­be­na plunks­na, jei­gu opo­zi­ci­ja blo­gai ra­šo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs jau kal­bė­jo­te, vie­nu klau­si­mu Sta­tu­tas man lei­džia su­teik­ti jums vie­ną kar­tą kal­bė­ti. At­si­pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Sta­tu­to 170 straips­nio 4 da­lį pa­grin­di­nis Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tus svars­tan­tis ko­mi­te­tas yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­ma Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja? Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja, kal­bė­jo­te apie… (Bal­sai sa­lė­je) Jūs no­ri­te grįž­ti prie ki­to pro­jek­to? Ge­rai. Šiuo klau­si­mu pa­baig­ta.

J. Raz­ma ki­tu klau­si­mu. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ne, aš bū­tent dėl kon­sti­tu­ci­nės tei­sės ko­mi­si­jos sky­ri­mo. Aš ma­nau, kad nė­ra pras­mės. Ji jau pa­si­sa­kė dėl to pro­jek­to ir čia bus tik lai­ko gai­ši­ni­mas, bet aš dar kar­tą ak­cen­tuo­ju Sei­mo va­do­vy­bės at­sa­ko­my­bę. Jūs pa­si­žiū­rė­ki­te, jei­gu nė­ra per­spek­ty­vų su ši­tuo pro­jek­tu, yra ki­tas pro­jek­tas, gal­būt tei­siš­kai ma­žiau prie­kaiš­tų su­lau­kian­tis, ir gal bū­tų per­spek­ty­viau im­tis to pro­jek­to. Tie­siog rei­kia tą pro­ce­są su rei­kia­ma at­sa­ko­my­be iki ga­lo kaž­kaip pri­ves­ti.

PIRMININKAS. Per­spek­ty­vos nė­ra, bet Sei­mas bal­sa­vo taip.

P. Va­liū­nas. Pra­šau.

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Aš dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4599.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, P. Va­liū­nas siū­lo, kad pro­jek­tą Nr. XIIIP-4599, tai yra Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, svars­ty­tų ir Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja. Toks jū­sų siū­ly­mas?

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Taip. Ar pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 1-3 dar ne­at­ėjęs iš­ra­šas.

 

14.33 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4424(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4424. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ap­svar­s­tė šį klau­si­mą. Bal­sa­vo: už bu­vo 5, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. R. J. Da­gys – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da.

R. J. DAGYS (MSNG). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį klau­si­mą ir siū­lo Sei­mo pa­skir­tam pa­grin­diniam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už – 9, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Mo­ty­vai po svars­ty­mo. V. Juo­za­pai­tis – mo­ty­vai prieš.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Čia dar vie­nas pa­vyz­dys, kuo­met iš tik­rų­jų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­le­men­to dar­bas vi­siš­kai dis­kre­di­tuo­ja­mas. To­kius įsta­ty­mų pro­jek­tus svar­s­ty­ti ne­ei­li­nio po­sė­džio die­ną, kaip vie­ną svar­biau­sių, at­ro­do iš­ties ko­miš­kai. Ir ap­skri­tai ta die­na to­kia, ne­tu­rin­ti jo­kio nei pa­grin­do, tie­siog tai yra kai ku­rių ko­le­gų fan­ta­zi­jos sto­kos pa­da­ri­nys, nei tu­rės ko­kių nors pa­sek­mių, nei ko nors. Aš tą sa­kau ir kaip se­ne­lis, ir kaip ne se­ne­lis, keis­tai skam­ba to­kios ini­cia­ty­vos.

Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, gai­la, gai­la, kad taip gai­ši­na­me ir sa­vo dar­bą, ir lei­džia­me mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. Se­ne­lius ger­biu ir iš tik­rų­jų ska­ti­nu vi­sa­da juos gerb­ti. Juo la­biau tai at­ro­do la­bai ma­kab­riš­ka šia­me pra­ėju­sios pan­de­mi­jos kon­teks­te, kuo­met bu­vo lie­pia­ma ne­si­lan­ky­ti pas se­ne­lius, o pri­sta­tant vie­nas iš ar­gu­men­tų bu­vo, kad mes da­bar tu­ri­me dė­ko­ti už tai, kad jie pri­žiū­rė­jo mū­sų vai­kus.

Žo­džiu, įsta­ty­mas apie nie­ką, iš tik­rų­jų dis­kre­di­tuo­jan­tis ir ki­tų ga­li­mų at­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mus, kuo­met rei­kės iš tik­rų­jų ko­kį nors ge­rą pri­im­ti, mes bū­si­me iš­nau­do­ję sa­vo pa­si­ti­kė­ji­mo li­mi­tą.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už.

R. J. DAGYS (MSNG). Ma­nau, kad čia nie­ko ma­kab­riš­ko nė­ra. Jei­gu mes iš tik­rų­jų… Čia mū­sų po­žiū­rio į šei­mą, ben­druo­me­nę, ku­rio­je mes gy­ve­na­me, vie­no at­sa­ko­my­bę ki­tam klau­si­mas. Tu­ri­me Tė­vo, Mo­ti­nos die­ną, čia yra Se­ne­lių die­na, tai yra daug di­des­nę pras­mę tu­rin­čios at­min­ti­nos die­nos, ne lais­vos die­nos, bet at­min­ti­nos die­nos, ku­rios su­ar­ti­na mū­sų šei­mas. Pri­si­me­na­mas pa­rei­gos jaus­mas ir pa­na­šiai.

Čia yra mū­sų, aiš­ku, po­žiū­rio klau­si­mas. Dėl po­žiū­rio ne­si­gin­či­ja­me. Kam šios ver­ty­bės yra svar­bios, ma­tyt, vie­naip bal­suos, ki­ti tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę, bet aš ma­nau, kad tai tik­rai to­kia die­na, kad ver­ta to­kius da­ly­kus pri­si­min­ti. Jei­gu vie­nas ki­tą dau­giau pri­si­mins šei­mo­je, tik­rai dėl to tik su­stip­rės mū­sų ben­druo­me­nė.

To­dėl siū­lau tam At­min­ti­nų die­nų… pri­tar­ti, nes čia at­min­ti­nos die­nos, o ko­ro­na­vi­ru­sas čia iš­vis nie­kuo dė­tas, nes ko­ro­na­vi­ru­sas tie­siog ren­ka­si sil­pnes­niuo­sius ir jiems tai­ko­mi griež­tes­ni ap­ri­bo­ji­mai, ne kaip nors juos dis­kri­mi­nuo­jant, bet sau­gant. To­kia yra me­di­ci­na, to­kia yra bio­lo­gi­ja. Mū­sų eks­per­tai tą pa­siū­lė ir vėl­gi – nepa­si­klys­ki­me tarp dvie­jų pu­šų.

PIRMININKAS. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ko­mi­te­to var­du sku­bos, nes jei­gu ry­toj ne­pri­im­si­me, šie­met… tik­rai su­si­tin­kant su gy­ven­to­jais, lau­kia vi­si žmo­nės Se­ne­lių die­nos, tai šie­met mes Se­ne­lių die­nos ne­tu­rė­si­me. Ir aš ko­le­gai V. Juo­za­pai­čiui tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad vis dėl­to Ame­ri­ka, Ka­na­da, Pran­cū­zi­ja, An­gli­ja, Is­pa­ni­ja, Ita­li­ja, Len­ki­ja, Es­ti­ja – dau­ge­lis pa­sau­lio ša­lių to­kią die­ną tu­ri.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ki­me po svars­ty­mo ir ži­no­si­me, ar ver­ta yra dis­ku­tuo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ir su­teik­siu jums žo­dį po bal­sa­vi­mo.

Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 101 Sei­mo na­rys, bal­sa­vo 97: už – 75, prieš – 5, su­si­lai­kė 17. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

O da­bar jau re­pli­kos. V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Pir­miau­sia dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš la­bai at­si­pra­šau, ma­ne įti­ki­no di­dy­sis ver­ty­bi­nin­kas ir aš tur­būt pa­spau­džiau ne tą myg­tu­ką. Aš su­si­lai­kau, dėl pro­to­ko­lo – aš su­si­lai­kau nuo šio. Bet di­džia­jam ver­ty­bi­nin­kui aš tik no­riu pri­min­ti ir pa­sa­ky­ti, kad jei­gu jums rei­kia Sei­mo įtei­sin­tos se­ne­lių at­mi­ni­mo die­nos ar pri­si­mi­ni­mų, tai jū­sų ver­ty­bėms iš­ties la­bai la­bai liūd­na. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kia mū­sų anū­kams įsta­ty­mo, kad jie pri­si­min­tų sa­vo se­ne­lius.

O jei­gu jau mes ei­na­me ir ban­do­me at­kar­to­ti Tė­vo, Mo­ti­nos die­ną, tai tuo­met lai­ky­ki­mės ly­gių ga­li­my­bių prin­ci­po, ta­da jau ir mo­čiu­čių die­na tu­ri bū­ti, nes se­ne­lių die­na su­po­nuo­ja tik vy­riš­kos gi­mi­nės se­ne­lių pa­ger­bi­mą, nes nie­kam ki­taip ne­įro­dy­si. Ver­ty­bi­nin­kas man da­bar vėl mo­juo­ja sa­vo fir­mi­nį at­si­mo­ja­vi­mą. Tai gerb­ki­me vi­sus – ir pro­se­ne­lius, ir pro­se­ne­les, ir vi­sus, ku­rie tik yra. Pa­žiū­rė­ki­te, ir dė­dės, ir dė­die­nės dar yra. Yra juk gi­mi­nai­čių, pus­bro­lių. Jei­gu ką, aš ver­ty­bi­nin­ko pa­var­dės ne­pa­mi­nė­jau.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, ką tik iš­gir­do­me siū­ly­mą – sku­bos tvar­ka. Grei­to­sio­mis ne­spė­jau pa­žiū­rė­ti, ka­da jūs ši­tą sku­bų įsta­ty­mą re­gist­ra­vo­te, kad jau taip sku­ba­te. Ne­ma­ni­pu­liuo­ki­me rin­kė­jais, kad rin­kė­jai net dre­ba, kaip no­ri tos Se­ne­lių die­nos. Aš ži­nau vie­ną da­ly­ką, kad anū­kai net dre­ba, kaip no­ri at­va­žiuo­ti pas se­ne­lius, tai čia yra tik­ro­ji ver­ty­bė, ku­rios jo­kia ofi­cia­li, for­ma­li val­džios įtei­sin­ta Se­ne­lių die­na ne­pa­keis. Ar­ba yra ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp anū­kų ir se­ne­lių, ar­ba nė­ra. O čia rin­kė­jais ne­si­dan­gy­ki­me.

PIRMININKAS. E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau ši­tam klau­si­mui su­teik­ti sku­bos sta­tu­są.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­ja nie­kur ne­ve­da, ačiū no­rin­tiems dis­ku­tuo­ti. Frak­ci­jos var­du pa­siū­ly­ta sku­bos tvar­ka. Bal­suo­ja­me dėl sku­bos. Aš, kaip se­ne­lis, de­kla­ruo­ju, kad su­si­lai­kau nuo šio bal­sa­vi­mo.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 11, su­si­lai­kė 28 Sei­mo na­riai. Sku­bai dėl se­ne­lių pri­tar­ta.

 

14.43 val.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5022(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5022. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – R. Šar­knic­kas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je yra gau­ta pa­siū­ly­mų.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Lie­tu­vos Lu­kiš­kių aikš­tės. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­da yra dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5022(2): už – 4, su­si­lai­kė – 1, prieš nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Yra P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mas, ta­čiau pa­siū­ly­mas at­ėjo ne lai­ku, per vė­lai, to­dėl straips­nis be pa­siū­ly­mo. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rių P. Urb­šio, V. Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės, A. Ažu­ba­lio, V. Juo­za­pai­čio, A. Kup­čins­ko, I. Ha­a­se, A. Dumb­ra­vos, J. Imb­ra­so ir K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? P. Urb­šys. Pa­šo­me.

P. URBŠYS (MSNG). Pa­grin­di­nė­je rep­re­zen­ta­ci­nė­je Lie­tu­vos vals­ty­bės aikš­tė­je tu­ri bū­ti ir pa­grin­di­nis me­mo­ria­li­nis ak­cen­tas. Siū­ly­mas įvar­din­ti šį pa­grin­di­nį me­mo­ria­li­nį ak­cen­tą yra su­si­jęs su Vy­čio me­mo­ria­li­niu sim­bo­liu, ku­ris ne­pa­nai­ki­na ga­li­my­bės at­si­ras­ti ki­tiems me­mo­ria­li­niams ak­cen­tams, at­virkš­čiai – sa­vo pras­me juos net su­jun­gia. Taip pat siū­ly­mas ne­da­rys įta­kos jo­kiam teis­mo spren­di­mui dėl įvy­ku­sio kon­kur­so re­zul­ta­to, kur gin­či­ja­ma­si, ar Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tei­sė­tai pa­si­rin­ko A. La­ba­šaus­ko kal­vą, tvo­rą kaip pa­grin­di­nį Lu­kiš­kių aikš­tės ak­cen­tą. Tie­sa ta, kad siū­ly­mas dėl Vy­čio už­kirs­tų ga­li­my­bę rep­re­zen­ta­ci­nė­je vals­ty­bės aikš­tė­je at­si­ras­ti mi­nė­tam A. La­ba­šaus­ko da­ri­niui kaip pa­grin­di­niam me­mo­ria­li­niam ak­cen­tui. Siū­ly­mas dėl Vy­čio jo­kiais bū­dais ne­at­kels ki­tos kul­tū­ros iš Kau­no, nes pa­tys šios skulp­tū­ros kū­rė­jai pa­va­di­no jį „Lais­vės ka­riu“, o ne „Vy­čiu“. Tai­gi siū­ly­mas dėl Vy­čio me­mo­ria­li­nio ak­cen­to Lu­kiš­kių aikš­tė­je leis­tų or­ga­ni­zuo­ti nau­ją kon­kur­są dėl pa­grin­di­nio me­mo­ria­li­nio ak­cen­to rep­re­zen­ta­ci­nė­je vals­ty­bės aikš­tė­je. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar tu­ri­me 29 pri­ta­rian­čius, kad ši pa­tai­sa bū­tų svars­to­ma?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Už bal­sa­vo 62, pa­tai­sa svars­to­ma. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Da­bar pra­šom pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, ir pa­aiš­kin­siu ko­dėl. Iš es­mės mes, kaip ir gru­pė Sei­mo na­rių, ko ge­ro, dau­gu­ma Sei­mo na­rių sa­lė­je, pri­tar­tu­me tai idė­jai, ta­čiau kol vyks­ta teis­mi­nis pro­ce­sas ir… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, duo­ki­te man pa­sa­ky­ti, aš tuo­jau pa­aiš­kin­siu. Jei­gu kal­ve­lės au­to­rius lai­mi, o Vy­tį įtei­si­na­me, tuo me­tu kal­ve­lės au­to­rius pa­duo­da vals­ty­bę į teis­mą. Ar ži­no­te, ko­kie mil­ži­niš­ki pi­ni­gai? Ir klas­to­ti is­to­ri­jos tik­rai ne­ga­li­me šiuo prin­ci­pu. Kai baig­sis gin­čas, šį va­rian­tą mes ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti, pro­ble­mų nė­ra. Bet da­bar mes ne­ga­li­me sto­ti prieš įsta­ty­mo rai­dę. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ger­bia­mi ko­le­gos, ra­my­bės. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, ko­mi­te­tas šiek tiek su­si­pai­nio­jo. Mes juk ne­kal­ba­me apie kaž­ko­kį kon­kre­tų pro­jek­tą. Kal­ba­me apie Vy­čio ak­cen­tą. Tas ak­cen­tas ga­li bū­ti įvai­riau­sias, įvai­riau­sių for­mų, įvai­rio­se aikš­tės vie­to­se. Nie­kas čia nie­kam ne­prieš­ta­rau­ja. Tas ak­cen­tas… Tai ką, mes da­bar Lu­kiš­kių aikš­tė­je to­dėl, kad vyks­ta teis­mi­nis pro­ce­sas, iš vi­so Vy­čio nie­kam ne­lei­si­me ro­dy­ti? Na, pa­gal­vo­ki­te, ką jūs su­for­mu­la­vo­te. Sa­vo sim­bo­lio mes nie­kam ne­lei­si­me ro­dy­ti, ka­dan­gi teis­mi­nis pro­ce­sas yra. Taip, jū­sų lo­gi­ka to­kia yra. Tai ta­da kas nors pa­duos į teis­mą, kad ap­skri­tai Vy­tis ne­tin­ka ir Lie­tu­vo­je ta­da rei­kės ne­ro­dy­ti.

Mes kal­ba­me ne apie kon­kre­tų pro­jek­tą, ko­le­gos pa­tai­sa skam­ba, kon­kre­čiai yra pa­sa­ky­ta, kad Vy­čio ak­cen­tas tu­ri bū­ti. Man at­ro­do, yra tas kom­pro­mi­sas, ga­li­ma ras­ti spren­di­mą, ne­pri­klau­so­mai net nuo teis­mo spren­di­mo. Aš ma­nau, kad teis­mas ne­pri­ims kvai­lo spren­di­mo. Bet, tar­ki­me, net ne­pri­klau­so­mai nuo to ga­li­ma ras­ti spren­di­mą. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti šį ra­cio­na­lų ir pro­tin­gą siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las. (Bal­sai sa­lė­je) E. Gent­vi­lo nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Jis yra už­si­ra­šęs po E. Gent­vi­lo. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už su­teik­tą žo­dį. Šio­je is­to­ri­jo­je aš kaip par­la­men­ta­ras la­biau­siai pa­si­gen­du Vil­niaus mies­to ta­ry­bos bal­so, ypač Vil­niaus mies­to val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­so. Kur yra sos­ti­nės kon­ser­va­to­riai, kur yra sos­ti­nės Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, kur yra sos­ti­nės Dar­bo par­ti­ja? Ko­dėl jie ty­li ir ne­ini­ci­juo­ja ne­ei­li­nių po­sė­džių spręs­ti ši­tą klau­si­mą? Ko­dėl mes čia skal­bia­mės da­bar vi­si kar­tu? Ką vei­kia ger­bia­mi sos­ti­nės kon­ser­va­to­riai? Ko­dėl jie ty­li? Ko­dėl jū­sų šauks­mas gir­di­mas tik­tai iš par­la­men­to kė­džių? To aš ne­su­pran­tu, nes Vil­niaus mies­to me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mai yra vie­nas­me­niai. Aš ne­ma­tau iš tik­rų­jų sos­ti­nės ta­ry­bos bal­so ir sos­ti­nės ta­ry­bo­je dis­ku­si­jos, ku­ri tu­rė­tų ten ir vyk­ti. Tai šian­dien yra mies­to aikš­tė, ku­rios šio mė­ne­sio li­ki­mą nu­spren­dė sos­ti­nės me­ras vie­nas­me­niš­kai. Man at­ro­do, vi­sa ši par­la­men­ti­nė dis­ku­si­ja ne­tu­rė­tų vyk­ti, jei­gu bū­tų aiš­kus at­sa­ky­mas Vil­niaus mies­to ta­ry­bai. Bet šian­dien mes ko­vo­ja­me na­cio­na­li­nį žai­di­mą, kai iš tik­rų­jų jį žais­ti tu­rė­tų Vil­niaus mies­to ta­ry­ba. Tam ir yra sa­vi­val­da, kad ji ap­si­spręs­tų dėl sa­vi­val­dy­bės aikš­čių veiks­mų, pa­skir­ties ir taip to­liau. To­dėl aš šian­dien ir bal­suo­siu prieš ši­tą nu­ta­ri­mą, nes Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rė­tų pri­si­im­ti sau at­sa­ko­my­bę, ir Vil­niaus kon­ser­va­to­riai tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už šiuos veiks­mus. Kvie­čiu iš tik­rų­jų pa­lik­ti šį klau­si­mą sa­vi­val­dai ir grįž­ti prie dis­ku­si­jos sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 8, su­si­lai­kė 29. (Plo­ji­mai) Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. To­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui. Bal­suo­ja­me dėl 3 straips­nio? Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl vi­so 3 straips­nio, dėl ku­rio yra įra­šy­tas Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 6, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. 3 straips­nis pa­tvir­tin­tas. (Bal­sas sa­lė­je)

P. Gra­žu­lis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti Len­kų frak­ci­jai. Jei­gu ne­bū­tų Len­kų frak­ci­ja bal­sa­vu­si, Lie­tu­va ne­tu­rė­tų Vy­čio pa­min­klo.

Ant­ras da­ly­kas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, ger­bia­mas Šar­knic­kai, ne­klai­dink Sei­mo. Čia dėl ve­di­mo tvar­kos. Ka­dan­gi ne­bu­vo įsta­ty­mo ir ne­bu­vo aiš­ku­mo, pra­si­dė­jo teis­mai. Jei­gu bus įsta­ty­mas, bus aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ak­cen­tas yra Vy­tis, teis­mai bus nu­trauk­ti. Teis­mai vyk­do įsta­ty­mus, o šian­dien ne­bu­vo aiš­ku­mo. Ne­bu­vo. Kas ką no­rė­jo, tas tą da­rė. Vie­ni bun­ke­rį, ki­ti smė­lio kau­bu­rius ten pi­la. O da­bar aiš­kiai pa­sa­ky­ta įsta­ty­mu, kad ak­cen­tas – Vy­tis. Man at­ro­do, vi­sos dis­ku­si­jos baig­sis.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pet­rai, pa­kel­ki­te…

PIRMININKAS. Ne­rei­kia ko­men­ta­rų. Dėl šio pa­si­sa­ky­mo ne­rei­kia.

Ger­bia­mi ko­le­gos, 4 straips­nis. Dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Tei­sės de­par­ta­men­to, jis yra iš­šo­kęs į prie­kį, dėl pre­am­bu­lės, bet iš jo gims­ta 5 straips­nis. Pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria tam, kad 5 straips­nis skelb­tų įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą ir tai­ky­mą 2020 m. rug­pjū­čio 1 d.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 5 straips­niui? Pri­ta­ria­me. Ir pas­ku­ti­nis Tei­sės de­par­ta­men­to ko­men­ta­ras apa­čio­je. Pra­šau. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai ir pa­siū­ly­mas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pre­am­bu­lė­je siū­lo­ma kon­sta­tuo­ti, kad aikš­tės da­bar­ti­nė būk­lė bei tvar­ky­mo bū­das ne­ati­tin­ka jos is­to­ri­nės ir ur­ba­nis­ti­nės reikš­mės bei ke­lia grės­mę su­nie­kin­ti Tau­tos is­to­ri­nę at­min­tį. Svars­ty­ti­na, ar pas­ta­ro­sios nuo­sta­tos ne­rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti, nes, pra­dė­jus įgy­ven­din­ti pri­im­tą įsta­ty­mą ir pa­kei­tus…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, ne tą. Pas­ku­ti­nis, pas­ku­ti­nis pa­siū­ly­mas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš jo ne­tu­riu.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas siū­lo: sie­kiant iš­veng­ti tei­sės nor­mų pa­si­kar­to­ji­mo. To­liau tęs­ki­te.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­pa­žin­ti… apie ši­tą kal­ba­me?

PIRMININKAS. Taip, taip.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ne­te­ku­siu ga­lios Sei­mo 1999 m. va­sa­rio 11 d. nu­ta­ri­mą Nr. VIII-1070 „Dėl vals­ty­bės sos­ti­nė­je esan­čios Lu­kiš­kių aikš­tės funk­ci­jų“.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi ne­siū­lo­ma iš­brauk­ti 1 ir 2 straips­nių, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti 1999 m. va­sa­rio 11 d. Sei­mo nu­ta­ri­mo.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. To­dėl, kad ap­ra­šė tą pa­tį, kad ne­bū­tų dub­liuo­ja­ma dve­juo­se ak­tuo­se. Mo­ty­vai dėl vi­so. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė – mo­ty­vai už.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­ne Pir­mi­nin­ke. Už­si­ra­šiau kal­bė­ti už tu­rė­da­ma vil­tį, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas pri­tars Vy­ties ak­cen­tui Lu­kiš­kių aikš­tė­je. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad ne­kly­dau, ir ra­mia są­ži­ne da­bar ga­lė­siu bal­suo­ti už. Ta­čiau man yra la­bai liūd­na, kad to­kius da­ly­kus ten­ka il­gus me­tus svars­ty­ti par­la­men­te. Ko­le­gos, de­ja, tai ro­do kul­tū­ri­nį mū­sų po­li­ti­nės ben­druo­me­nės, o gal ir tau­tos sil­pnu­mą. Tai ro­do, kad mes ne­tu­ri­me vie­no is­to­ri­jos na­ra­ty­vo, to­dėl aš su pa­vy­du žvel­giu į tas tau­tas, kad ir į gre­ti­mą Len­ki­ją, kur J. Pil­sudskio aikš­tė­je de­ga am­ži­no­ji ug­nis tau­tos did­vy­riams, jau ne­kal­bant apie ki­tas tau­tas.

Mie­lie­ji, juk ir Vy­tis at­si­ra­do kaip kom­pro­mi­sas tarp įvai­rių vi­suo­me­nės gru­pių, iš­pa­žįs­tan­čių skir­tin­gus na­ra­ty­vus, tam, kad ga­lų ga­le at­ei­ty­je jis ras­tų­si vie­nin­gas. Tai yra la­bai svar­bus žings­nis, už ku­rį aš jums dė­ko­ju, nors Vil­niaus me­ras jau­čia­si, kad virš jo tik dan­gus ir ši­tas įsta­ty­mas ne­tu­rės jam įta­kos, ta­čiau ma­nau, kad jis tu­ri da­bar su Vy­ties ak­cen­tu tik­rą pras­mę. Ir aš lin­kiu tau­tai pri­si­min­ti, ką mes dai­na­vo­me per Są­jū­džio mi­tin­gus: pa­bu­do­me ir kel­ki­mės! Die­vu­liau ma­no, pa­bu­do­me ir kel­ki­mės, nors vie­ną kar­tą. Ačiū. Bal­suo­ju už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Pra­tę­siant ko­le­gės Vi­li­jos fra­zę, virš Vil­niaus me­ro yra Vil­niaus mies­to ta­ry­ba, ku­ri tu­rė­tų spręs­ti ir klaus­ti Vil­niaus me­ro, kas pri­ėmė tą spren­di­mą. Plia­žas su­prie­ši­no vi­suo­me­nę – čia yra fak­tas. Ar tai ty­či­nis veiks­mas, ge­rai ap­gal­vo­tas vie­šų­jų ry­šių žings­nis, ne­ga­liu šim­tu pro­cen­tų at­sa­ky­ti, ta­čiau Vil­niaus mies­to ta­ry­ba tu­ri spręs­ti dėl cen­tri­nės mies­to ir vals­ty­bei vie­nos svar­biau­sių aikš­tės klau­si­mų.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad įvy­kę 17 kon­kur­sų, įvai­rių at­ran­kų, kas tu­ri bū­ti to­je aikš­tė­je, ir nie­kas ne­vyks­ta. Ir čia pir­miau­sia yra ne Sei­mo, o Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės da­bar­ti­nės ta­ry­bos ir bu­vu­sių ta­ry­bų at­sa­ko­my­bės klau­si­mas. Vi­si tie da­ly­kai ne­vy­ko. Da­bar jei­gu kas nors nai­viai gal­vo­ja, kad pri­ėmus įsta­ty­mą vis­kas stai­ga su­si­tvar­kys, va­di­na­si, jūs tik­rai nai­viai gal­vo­ja­te. Kas tu­ri bū­ti to­je aikš­tė­je, tu­ri nu­spręs­ti val­džia, vi­suo­me­nė ir pro­fe­sio­na­lai – šiuo at­ve­ju me­ni­nin­kai, ar­chi­tek­tai, ur­ba­nis­tai. Dia­lo­gas ne­vyks­ta su vi­suo­me­ne, dia­lo­gas ne­vyks­ta su me­ni­nin­kais. Pri­im­da­ma ši­tą įsta­ty­mą, štai ši­ta val­džia – įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji val­džia, Sei­mas – ir­gi pa­ro­do, kad ne­si­ta­ria su me­ni­nin­kais, o iš anks­to pa­sa­ko, kas tu­ri bū­ti to­je aikš­tė­je. Ne­be­pa­lie­ka­ma jo­kios erd­vės nei vi­suo­me­nės nuo­mo­nei, pla­čiai ap­ta­rus ją, nei me­ni­nin­kų sa­vi­raiš­kai, nei ur­ba­nis­tų iš­va­doms. Sei­mas nu­spren­dė. Taip ga­li elg­tis to­ta­li­ta­ri­nis Sei­mas, ši­tas Sei­mas ir yra to­ta­li­ta­ri­nis. Jei­gu kas nors įsi­vaiz­duo­ja­te, kad Sei­mas ga­li pri­imi­nė­ti sa­vi­val­dos ly­gio spren­di­mus, tai yra to­kia są­vo­ka „sub­si­dia­ru­mas“, mes jį pa­žei­džia­me. Jei­gu kas nors gal­vo­ja­te, kad R. Ši­ma­šius ry­toj iš­veš smė­lį…

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. GENTVILAS (LSF). …esa­te nai­vūs. Smė­lis liks.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas – mo­ty­vai už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Smė­lis yra ne tik aikš­tė­je, bet ir gal­vo­se.

Ger­bia­mi li­be­ra­lai, jūs tik ne­ver­ki­te dėl šio įsta­ty­mo, nes nie­kas jū­sų ma­ty­ti ne­ma­to, kai rei­kia pa­gerb­ti te­ro­ro au­kų at­mi­ni­mą. Iš tik­rų­jų ap­gai­lė­ti­nas da­ly­kas, kai kal­ba­ma apie tuos da­ly­kus for­ma­liai, kai pa­mirš­ta­mi tie žmo­nės, ku­rie sto­vi ir žiū­ri į tai. Kai pa­mirš­ta­mi žmo­nės, ku­riems tie se­ni įvy­kiai, bet vis dėl­to su­ke­lia pri­si­mi­ni­mus, su­ke­lia trau­mas, su­ke­lia po­trau­mi­nius stre­so sin­dro­mus. Jie juos pri­si­me­na, jie pri­si­me­na, jų vai­kai, jų anū­kai, jiems tai yra skau­di te­ma. Bet ar jie tu­ri ne­si­džiaug­ti vai­kais, ku­rie yra to­je aikš­tė­je, fon­ta­ne? Jie džiau­gia­si tais vai­kais. Jie džiau­gia­si žmo­nė­mis, ku­rie su­pran­ta tai, ką jie pa­ty­rė, ne sa­vo va­lia pa­ty­rė.

Iš tik­rų­jų mes ga­li­me daug kal­bė­ti. Taip, įsta­ty­mai ga­li bū­ti ne­vyk­do­mi, kaip ir nu­ta­ri­mas ne­bu­vo vyk­do­mas dau­gy­bę me­tų. Liub­li­ne yra Lie­tu­vos var­du pa­va­din­ta aikš­tė, ku­rio­je yra net ke­tu­ri ak­cen­tai, nors pa­ti aikš­tė va­din­ta ir A. Hit­le­rio, ir J. Sta­li­no var­dais, bet jo­je sto­vi pa­min­klas Liub­li­no uni­jai ir ne­ži­no­mam ka­rei­viui, ir J. Pil­sud­skiui, ku­ris Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mas įvai­riai, bet vis tiek Len­ki­jos sim­bo­lis, ir net­gi vie­ti­nių ba­o­ba­bu pra­var­džiuo­ja­ma tuo­pa Liub­li­no uni­jai at­min­ti – tel­pa vis­kas. Aš ma­nau, ne­skal­dy­ki­me dau­giau čia sa­vo ie­čių…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …vis dėl­to įsta­ty­mas yra įsta­ty­mas. Kaip jis bus vyk­do­mas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …pri­klau­so nuo po­li­ti­nės va­lios.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas – mo­ty­vai prieš.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ne­pri­ta­riu plia­žui ne to­dėl, kad tai plia­žas, o to­dėl, kad jis ne vie­to­je. Ir dar la­biau ne­pri­ta­riu ne to­dėl, kad jis ne vie­to­je, bet kad jis bu­vo su­kur­tas kaip są­mo­nin­ga pro­vo­ka­ci­ja, skir­ta su­skal­dy­ti Vil­niaus gy­ven­to­jus į dvi gru­puo­tes ir taip pa­si­tar­nau­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, tur­būt nie­kam ki­tam. Bet dar la­biau ne­gu plia­žui ne­pri­ta­riu ban­dy­mui spręs­ti to­kias kon­tro­ver­si­jas įsta­ty­mo bū­du.

Jei­gu mes ne­tu­ri­me su­ta­ri­mo dėl is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mo, tas ne­su­ta­ri­mas ga­li bū­ti iš­spręs­tas tik dis­ku­tuo­jant, ar­gu­men­tuo­jant, kar­tais la­bai karš­tai, kar­tais ir su pyk­čiais. Bet tai vie­nin­te­lis bū­das pa­siek­ti ben­drą po­zi­ci­ją, dėl ko mes su­ta­ria­me. Už­ri­de­nus ant šios dis­ku­si­jos įsta­ty­mą kaip ka­po ak­me­nį, ji tik liks už­kon­ser­vuo­ta ir tie ne­su­ta­ri­mai to­liau ru­sens, to­liau skal­dys mū­sų vi­suo­me­nę.

Aš ma­nau, kad iš tie­sų mes tu­rė­tu­me la­biau pa­si­ti­kė­ti sa­vo vi­suo­me­ne. Tik­rai ne­su tas, ku­rio trūks­ta te­ro­ro au­kų mi­nė­ji­me. Esu čia ne kaip li­be­ra­las, o kaip kon­ser­va­to­rius, gal­būt vie­nas iš ne­dau­ge­lio pa­gal įsi­ti­ki­ni­mus kon­ser­va­ty­vių žmo­nių, ir aš ne­ma­nau, kad rei­kia tai, ką ga­li pa­da­ry­ti pa­ti vi­suo­me­nė, spręs­ti iš aukš­čiau, val­džios in­stru­men­tais, ku­rie yra šiurkš­tūs, ku­rie yra tik­rai be­si­ki­šan­tys į lais­vę spręs­ti dėl tos vie­tos kū­ry­biš­kai ir įdo­miai, nes nu­ro­dę, koks ten tu­ri bū­ti pa­min­klas, mes, ki­tas da­ly­kas, tu­rė­si­me nu­ro­dy­ti, ko­kie tu­ri bū­ti jo iš­ma­ta­vi­mai, kas jį tu­ri at­lik­ti ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Čia yra ne­si­bai­gian­tis ke­lias. Pra­dė­jus ei­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vi­suo­me­ne lin­kme, tas ke­lias nie­ka­da ne­si­bai­gia ir mes vis dau­giau tu­rė­si­me per­kel­ti ga­lių re­gu­lia­vi­mui iš vir­šaus. Bū­tent už tai, kad ten rei­kia de­ra­mai įgy­ven­din­ti te­ro­ro au­kų at­mi­ni­mą, aš esu prieš šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ma­nau, ši pro­vo­ka­ci­ja su plia­žu, tiks­liau sa­kant, kaip ger­bia­mas ar­chi­tek­tas A. Kauš­pė­das pa­ste­bė­jo, su smė­lio dė­že, iš­ties pa­vy­ko. Pa­vy­ko sos­ti­nės me­rui ir pa­ska­ti­no dis­ku­si­ją dėl Sos­ti­nės įsta­ty­mo. Vis dėl­to sos­ti­nė­je ne­ga­li­ma taip elg­tis, kaip el­gia­ma­si Bal­bie­riš­ky­je. Vis dėl­to Sos­ti­nės įsta­ty­mas ne­iš­ven­gia­mai tu­ri at­si­ras­ti mū­sų tei­si­nia­me reg­la­men­ta­vi­me ir ta­da ga­lė­si­me aiš­kiai su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus. Ka­da svar­biau­sia­me, tur­būt dvi vals­ty­bin­gu­mo ašis jun­gian­čia­me taš­ke, tai yra par­la­men­tas, Vy­riau­sy­bė, Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja, iš ki­tos pu­sės sa­vi­val­dy­bė ir bū­si­mi Tau­tos na­mai, iš­kil­sian­tys ant Tau­ro kal­no, šio vals­ty­bin­gu­mo taš­ko, dvie­jų ašių su­si­kir­ti­mo taš­ko, ma­nau, ne­ga­li­ma pa­vers­ti nau­juo­ju G taš­ku ir to­liau kel­ti pa­ty­čias.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Na, ger­bia­mi Sei­mo pat­rio­tai, di­die­ji lie­tu­vi­nin­kai, Vy­čio ini­cia­to­riai, iš­mo­ki­te vie­ną kar­tą links­niuo­ti žo­dį „Vy­tis“, ne Vy­ties, o Vy­čio. Ne­ga­liu klau­sy­ti, yra Kal­bos ko­mi­si­jos sve­tai­nė­je Kon­sul­ta­ci­jų ban­kas, bent kaž­ko­kios gal­būt nau­dos iš tos ins­ti­tu­ci­jos ra­si­te.

Da­bar apie įsta­ty­mą. Tai yra ab­sur­diš­kas ir ga­li­mai an­ti­kons­ti­tu­ci­nis ban­dy­mas įves­ti tie­sio­gi­nį Sei­mo val­dy­mą Lu­kiš­kių aikš­tė­je. Pa­plū­di­mys ne­tu­rė­jo bū­ti jo­kia pro­vo­ka­ci­ja, tai tu­rė­jo bū­ti tie­siog ne­di­de­lė sa­vi­val­dos ini­cia­ty­va, ne­di­de­lis pro­jek­tas, skir­tas vil­nie­čių ir mies­to sve­čių šei­moms. Ly­giai toks pat kaip žie­mą yra čiuo­žyk­la Lu­kiš­kių aikš­tė­je. Ta­čiau jūs pa­ro­dė­te fun­da­men­ta­lius skir­tu­mus tarp mū­sų san­ty­kio su is­to­ri­ja. Vie­ni jos at­mi­ni­mą sie­kia re­guliuo­ti įsta­ty­mais ir biu­ro­kratija, sie­kia įtvir­tin­ti vie­nin­te­lį tei­sin­gą at­min­ties ke­lią, ki­ti siū­lo ieš­ko­ti is­to­ri­jos san­ty­kio su da­bar­ti­mi ir at­ei­ti­mi. Šian­dien ži­niask­lai­do­je yra nuo­sta­bus R. Bog­da­no straips­nis apie veid­mai­nys­tę tų, ku­rie ne­va no­ri įam­žin­ti 1863–1864 me­tų su­ki­lė­lių at­mi­ni­mą. Bū­tent R. Bog­da­no šei­ma da­ly­va­vo ta­me su­ki­li­me. Jo teks­tas taip pat kal­ba ir apie lais­vę. Leis­ki­te pa­ci­tuo­ti pui­kią jo idė­ją. „Lais­vė tu­ri bū­ti bran­gi ne kaip kan­čia, o kaip džiaugs­mas, ji tu­ri bū­ti svar­bi ne kaip val­džios di­rek­ty­va, o kaip šir­dies pa­grin­das. Ta­da dėl jos ver­ta ko­vo­ti.“ Ši­tos idė­jos ve­da­ma aš ne­pa­lai­ky­siu ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir kvie­čiu jo ne­pa­lai­ky­ti ki­tus.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Pra­džio­je šiek tiek links­miau. Ką tik kal­bė­jo ko­le­gė, ku­ri rū­pi­na­si lie­tu­vių kal­ba ir pa­va­di­no Lu­kiš­kių aikš­tę „Open Be­ach“, na, jos par­ti­jos na­riai. Ki­ta da­lis ne to­kia links­ma.

30 me­tų mes spren­džia­me tuos klau­si­mus. Ar­gu­men­ta­ci­ja – spe­cia­lis­tai, vi­sa ki­ta, ati­duo­ki­me jiems spręs­ti. Tai ką, mes dar 30 me­tų sprę­si­me ir ty­čio­si­mės iš žmo­nių? Man tai gė­da, kad mes ne­pri­ima­me spren­di­mų. Čia jau nie­ko ne­pa­da­ry­si, jei­gu sa­vi­val­dy­bė ne­su­ge­ba pri­im­ti spren­di­mų, mes juos tu­ri­me pri­im­ti. To­dėl įsta­ty­mą rei­kia pri­im­ti ir pa­baig­ti ši­tą il­gą pa­si­ty­čio­ji­mo epo­pė­ją įtrau­kiant į be­ga­li­nius, am­ži­nai ne­si­bai­gian­čius gin­čus.

Kaž­kas kal­bė­jo apie to­ta­li­ta­riz­mą. Taip, aš pri­si­me­nu Kau­ne bu­vu­sią aikš­tę, ku­ri pa­puo­lė į ge­to te­ri­to­ri­ją. Bu­vo pa­nai­kin­tos ka­pi­nės ir pa­da­ry­tos vai­ku­čiams čiuo­ži­nė­ji­mo aikš­te­lės. Džiau­gė­si vai­ku­čiai. Tai čia yra mū­sų at­ei­tis. To­dėl man ne­jau­ku klau­sy­tis to­kių iš­ve­džio­ji­mų apie is­to­ri­nę at­min­tį, tik­rai ne­jau­ku pir­mą kar­tą jau šeš­tą ka­den­ci­ją bū­nant Sei­me. Aš su­pran­tu tik vie­na, gal­būt ne vi­sai ko­rek­tiš­kai pa­sa­ky­siu: jei­gu mū­sų gal­vo­se plia­žas, tai apie is­to­ri­nę at­min­tį kal­bė­ti nė­ra pras­mės.

PIRMININKAS. A. Sy­sas – nuo­mo­nė prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Man tai nie­ko keis­to. No­rė­čiau pri­min­ti, nuo ko pra­dė­jo vals­tie­čiai ka­den­ci­ją. Nuo drau­di­mų. Kas dau­giau­sia kri­ti­ka­vo drau­dė­jus? Kon­ser­va­to­riai. Bet la­bai keis­ta si­tu­a­ci­ja, šian­dien vėl yra drau­di­mas – vals­tie­čiai ir kon­ser­va­to­riai. Kas da­bar… (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji, na, pa­ken­tė­ki­te tru­pu­tį. Aš su­pran­tu, ne­ma­lo­nu gir­dė­ti tie­są, bet šiuo at­ve­ju su­si­jun­gė kon­ser­va­to­riai ir vals­tie­čiai – vėl drau­di­mai. Na, baig­si­me ka­den­ci­ją ei­li­niais drau­di­mais. Ma­nau, kad ge­riau­sia bū­tų Lu­kiš­kių aikš­tę ap­tver­ti, už­draus­ti ten šyp­so­tis, juok­tis, ap­skri­tai ten ei­ti.

Pri­si­me­nu ta­ry­bi­nius lai­kus, kai ma­ne už il­gų plau­kų pa­gau­da­vo ir temp­da­vo į da­bar­ti­nio Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo apa­čią kirp­ti. Bu­vo to­kių at­ve­jų. Aš pri­si­me­nu šią aikš­tę ir to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je. Bet ko­dėl mes vėl drau­di­mais no­ri­me kaž­ką pa­da­ry­ti? Čia vis šne­ka­ma apie tai, kad tai yra pro­vo­ka­ci­ja, bet ar iš­min­tin­gi žmo­nės pro­vo­ka­ci­jo­mis ar­ba to­kiais įsta­ty­mais at­sa­ko? Aš ma­nau, kad iš­min­tin­gi žmo­nės ki­taip el­gia­si. Šiuo at­ve­ju aš čia ne­ma­tau iš­min­tin­go spren­di­mo. Tai yra ki­ši­ma­sis į sa­vi­val­dą, nors lyg ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­ja yra re­gio­ni­nė par­ti­ja ir kaip tik sa­ko, kad sa­vi­val­dai rei­kia dau­giau tei­sių. Apie tą pa­tį kal­ba kon­ser­va­to­riai, bet spren­di­mai vi­siš­kai prie­šin­gi.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me dėl Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, man di­džiu­lė gar­bė pra­neš­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 11, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas, plo­ji­mai) Dė­ko­ju.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – E. Zin­ge­ris. Pra­šom.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ma­no ne­vei­kė kor­te­lė.

PIRMININKĖ. E. Zin­ge­ris bal­sa­vo už. Dėl pro­to­ko­lo taip ir fik­suo­ja­me.

B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų džiau­giuo­si, kad šis įsta­ty­mas yra pri­im­tas, ir no­riu pa­sa­ky­ti vie­na: vi­sos tau­tos ko­vo­je dėl ne­pri­klau­so­my­bės su prie­šais ir taip to­liau sta­tė įvai­rius įren­gi­nius: bun­ke­rius, že­mi­nes, tur­kai net pa­sta­tė po­že­mi­nį mies­tą. Bet nie­kur ne­ma­čiau, kad pa­grin­di­nė­je vals­ty­bės aikš­tė­je bū­tų koks nors bun­ke­rio ma­ke­tas, dar kaž­kas ir dar kaž­kas. Čia stai­ga Lie­tu­vo­je su­gal­vo­ja­me, kai mes tu­ri­me Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį sim­bo­lį – Vy­tį. Ki­to mes ne­tu­ri­me. Tai ir pa­brėž­ki­me tą sim­bo­lį pa­grin­di­nė­je sos­ti­nės aikš­tė­je. Džiau­giuo­si to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Bet dar no­riu vie­ną da­ly­ką pa­sa­ky­ti da­bar iš­vy­dęs Lu­kiš­kių aikš­tę. Mes, at­ro­do, tu­ri­me bent dvi ins­ti­tu­ci­jas Lie­tu­vo­je, gi­nan­čias lie­tu­vių kal­bą. Kai per­skai­tai ne lie­tu­viš­ką pa­va­di­nimą Lu­kiš­kių aikš­tė­je, o sve­ti­mos kal­bos – be­ach ar šmyč, klau­sy­ki­te, ru­de­nį se­si­jo­je rei­kia nai­kin­ti abi ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios pri­žiū­ri vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos reikš­mę, ir ne­mė­ty­ti vel­tui pi­ni­gų, nes ab­so­liu­čiai nė­ra ko­vo­ja­ma su to­kiais…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). …sve­tim­kū­niais, ko­kie yra čia, pa­grin­di­nė­je mū­sų aikš­tė­je!

PIRMININKĖ. Siū­lau re­pli­kas sa­ky­ti la­bai trum­pas. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš tik no­rė­jau in­for­muo­ti, kad ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės bal­suo­ti, nes ma­no su­ge­dęs apa­ra­tas. Ko­le­ga P. Urb­šys įki­šo kor­te­lę čia ir aš ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Jū­sų bal­sas?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ma­no bal­sas – už.

PIRMININKĖ. A. Ku­bi­lie­nė taip pat bal­sa­vo už šį įsta­ty­mą. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tik­rai no­riu at­si­pra­šy­ti Sei­mo, nes bu­vau už­si­ra­šęs kal­bė­ti prieš. Tik­rai abe­jo­jau, kad pa­vyks mums įveik­ti as­me­ni­nes am­bi­ci­jas, bet dau­gu­ma šio­je Sei­mo sa­lė­je įro­dė, kad Vy­tis yra tai, kas mus ga­li su­vie­ny­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Juo­za­pai­tis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau ger­bia­mam ko­le­gai, ku­ris pa­mi­nė­jo, kad mes čia kė­si­no­mės į sa­vi­val­dos prin­ci­pą, ne­lie­čia­mu­mą ar pa­na­šiai, ši­ta aikš­tė tik­rai tu­ri ypa­tin­gą sta­tu­są ir tik­rai tai nė­ra sa­vi­val­dos tei­sių pa­žei­di­mas, kaip tik at­virkš­čiai – Sei­mas pa­ga­liau įtei­si­no tai, ką ir bu­vo pa­si­ža­dė­jęs ne vie­nu nu­ta­ri­mu pa­da­ry­ti.

Ki­ta ver­tus, ar pa­si­keis nuo to pa­dė­tis šian­dien Lu­kiš­kių aikš­tė­je, aš iš tik­rų­jų la­bai abe­jo­ju, kaip ir tur­būt kiek­vie­nas, ku­ris su­pran­ta, kad šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas ne­pa­nai­ki­na nei tos smė­lio dė­žės, nei to, kas ten vyks­ta. Bet čia vėl­gi tur­būt jau po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bės ir to­les­nių jų veiks­mų klau­si­mas.

Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šian­dien ne vie­nas gar­bus Sei­mo na­rys, ci­tuo­da­mas tą an­gliš­ką pa­va­di­ni­mą, šiek tiek iš­krai­pė ant­rą­jį žo­dį, kur yra „open“ ir dar ki­tas. Tą žo­dį pa­var­to­jus su trum­pą­ja „i“, jo pras­mė yra keiks­ma­žo­dis, toks ne­la­bai ma­lo­nus. Jei­gu ga­li­ma, pra­neš­ki­te, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me ne­si­kei­kia­ma, tie­siog žmo­nės ne­la­bai mo­ka iš­tar­ti tą žo­dį. Tai to­kia…

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš šiuo at­ve­ju tik­rai ma­nau, kad trum­pą ko­men­ta­rą tu­riu pa­sa­ky­ti. Man la­bai svar­bi mū­sų re­zis­ten­ci­nė ko­va. Ma­no se­ne­lės by­lo­je bu­vo pa­ra­šy­tas nuosp­ren­dis už ban­di­tiz­mą, jie taip ta­da va­di­no re­zis­ten­ci­nę ko­vą. Bet, ma­no aki­mis žiū­rint, mes iš šios si­tu­a­ci­jos dėl tų ant smė­lio žai­džian­čių vai­kų pa­da­rė­me fal­šą.

Aš ta­da no­riu pa­klaus­ti. Kaip prak­tiš­kai bus įgy­ven­din­tas įsta­ty­mo 4 straips­nis? Tai, kad Lu­kiš­kių aikš­tės nau­do­ji­mas tu­ri už­tik­rin­ti rim­tį. Tai kas ta­da ma­tuos, kas ne­si­el­gia rim­tai to­je aikš­tė­je?

PIRMININKĖ. Vi­sos re­pli­kos iš­sa­ky­tos.

 

15.16 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 23 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3443(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 23 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3443(3). Kvie­čiu T. To­mi­li­ną.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rių R. Bud­ber­gy­tės, L. Bal­sio, D. Ša­ka­lie­nės ir R. Po­po­vie­nės pa­siū­ly­mas. Ku­ris ko­le­ga pri­sta­to? L. Bal­sys ar D. Ša­ka­lie­nė? L. Bal­sys. Pra­šau.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos. Pa­tai­sos pras­mė pa­pras­ta. Tru­pu­tė­lį siū­lė­me pa­ko­re­guo­ti ter­mi­nus, me­tus ir mė­ne­sius, bet ma­tau, kad pas­kui ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, tie skai­čiai iš es­mės pa­tiks­lin­ti. Tai tur­būt pri­tar­tu­me ko­mi­te­to siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Taip. Ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­tiks­lin­tam pa­siū­ly­mui, pri­ta­rė iš da­lies, ir pa­ko­re­ga­vo 2025 ir 2026 me­tus. Tai­gi, tas nu­kė­li­mas, nuo ka­da pen­si­ja ne­bus ma­ži­na­ma dėl iš­anks­ti­nės pen­si­jos, bus ne še­ši mė­ne­siai, bet kas pus­me­tį po tris mė­ne­sius pa­pil­do­mai gaus – tas am­žius di­dės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Aiš­ku, svars­ty­ti rei­kė­jo 29-ių, bet ka­dan­gi po­zi­ty­vą jau ma­tau sa­lė­je, to­dėl šio klau­si­mo ir ne­kė­liau. Ma­nau, kad pri­ta­ri­mas yra. Taip? Svars­to­me.

Mo­ty­vai už, prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu Sei­mo na­rių R. Bud­ber­gy­tės, L. Bal­sio, D. Ša­ka­lie­nės ir R. Po­po­vie­nės pa­siū­ly­mui.

Tad 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. E. Pu­pi­nis. Jo nė­ra sa­lė­je. A. Dumb­ra­va – mo­ty­vai už.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai džiau­giuo­si, kad pri­ta­rė­me mū­sų ko­le­gų siū­ly­mui. Man at­ro­do, tie žmo­nės, ku­rie il­gai dir­bo, tu­ri di­džiu­lį dar­bo sta­žą, 40 me­tų ir dau­giau, tik­rai yra ver­ti to, kad, ap­lin­ky­bėms pri­spy­rus, pri­ver­tus iš­ei­ti į iš­anks­ti­nę pen­si­ją, vis dėl­to tu­rin­tiems to­kį sta­žą, su­lau­kus se­nat­vės pen­si­jos, jiems ta pen­si­ja ne­bū­tų ma­ži­na­ma. Aš ma­nau, tik­rai ge­ras spren­di­mas, ge­ra do­va­na ir ge­ras su­vo­ki­mas tiems žmo­nėms, ku­rie jau yra iš­anks­ti­nė­je pen­si­jo­je, ar­ba ku­rie gau­na su­ma­žin­tą iš­anks­ti­nę pen­si­ją. Tik­rai la­bai džiau­giuo­si, kad ko­le­gos ra­do ga­li­my­bių, pri­ta­rė to­kiam siū­ly­mui ir da­bar dar ko­le­gos pa­pil­dė. Tai­gi tik­rai mes ga­li­me da­ry­ti ge­rus dar­bus. Aiš­ku, tam rei­kės kaž­kiek lė­šų, bet ge­ri dar­bai ar­ba ge­ras rū­pes­tis be tų lė­šų neap­si­ei­na, jų vi­sa­da ga­li pri­reik­ti ir rei­kės. Ta­čiau tik­rai žmo­nės at­si­pūs leng­viau, nes ta ne­tei­sy­bė, ku­ri ga­lio­ja iš­ti­sus me­tus Lie­tu­vo­je, ma­nau, bai­gė­si. Tiems žmo­nėms, ku­rie so­li­da­riai mo­kė­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas, da­bar bus ir­gi kaž­kiek at­ly­gin­ta.

Šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė ir „Sod­ra“, ir „Sod­ros“ ta­ry­ba, ir Vy­riau­sy­bė. To­dėl ir siū­lau vi­siems, ko­le­gos, tik­rai pri­tar­ti ir pa­da­ry­ti to­kį ge­rą ges­tą dėl tų žmo­nių, ku­rie tu­ri di­džiu­lį dar­bo sta­žą. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­le­ga kal­ba apie kaž­ko­kią ne­tei­sy­bę. La­bai keis­ta, sa­va­no­riš­kas da­ly­kas, žmo­nės pa­tys ap­si­spren­džia, ar dirb­ti iki, ka­da iš­ei­ti į pen­si­ją, aiš­ku, su­lau­kus pen­si­nio am­žiaus, ar­ba pa­tiems iš­ei­ti į iš­anks­ti­nę pen­si­ją. Kur čia ne­tei­sy­bė? Bent va­din­ki­me sa­vo var­dais tuos da­ly­kus. Jei­gu vals­ty­bė ir ki­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jai su­tei­kia ga­li­my­bę kaž­kam dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių pa­si­nau­do­ti, tai nė­ra čia jo­kia ne­tei­sy­bė, čia kaip tik yra tei­sy­bė.

Da­bar, jei­gu mes da­ro­me ge­rus dar­bus, tai rei­kia vi­są lai­ką sa­ky­ti, kie­no są­skai­ta. Va tas ge­ras dar­bas yra ki­tų pen­si­nin­kų są­skai­ta. Nie­kur ant me­džio pi­ni­gai ne­au­ga. Pen­si­nia­me „Sod­ros“ fon­de yra tiek pi­ni­gų, kiek su­mo­ka dir­ban­tie­ji. Mes su­da­ro­me są­ly­gas kaž­kam anks­čiau iš­ei­ti į pen­si­ją, o bū­tent ši­tuo įsta­ty­mu mes įtei­si­na­me su­ma­žin­tą pen­si­nį am­žių. Pas mus jis – iki 65, bet mes da­bar pa­da­ro­me iš­im­tį – kas tu­rės 40 me­tų sta­žą, ga­lės iš­ei­ti 62 me­tų. Čia ir pra­si­dės la­bai įdo­mūs da­ly­kai, pra­si­dės teis­mi­niai gin­čai. O to­kių tik­rai bus, nes ki­ti ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti ar­ba pa­si­nau­dos tik da­lis. Ma­nau, čia yra tam tik­ras su­vė­li­mas ir ne­sa­ky­mas iki ga­lo tie­sos. Rei­kia tie­siai švie­siai ir pa­sa­ky­ti, kad mes pa­im­si­me iš vi­sų pen­si­nin­kų po tru­pu­tį ir ati­duo­si­me tiems 800, ku­rie te­oriš­kai ga­lė­tų, fak­tiš­kai da­bar yra 280, ku­rie jau iš­ėję ar­ba yra. Tai no­riu pri­min­ti, kad se­nat­vės pen­si­nin­kų yra 700 tūkst. Da­bar mes spren­džia­me pro­ble­mą 280 žmo­nių. Jei­gu jūs gal­vo­ja­te, kad tai yra tei­sin­gai, tai aš gal­vo­ju prie­šin­gai. Mes sis­te­mą tu­ri­me stip­rin­ti, o ne to­kiais spren­di­mais ją sil­pnin­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū, lai­kas. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu bent treč­da­lį ener­gi­jos skir­tu­mė­te to­kiems klau­si­mams, kiek ski­ria­me smė­lio krū­vai Lu­kiš­kių aikš­tė­je, tai tik­rai mū­sų žmo­nių gy­ve­ni­mas pa­ge­rė­tų dra­ma­tiš­kai. O si­tu­a­ci­ja yra ko­kia? Si­tu­a­ci­ja iš tik­rų­jų yra grės­min­ga – mū­sų žmo­nių virš 60 me­tų, ar­ti pen­si­jos, vi­si so­cia­li­niai ro­dik­liai dra­ma­tiš­kai kren­ta: ir svei­ka­tos ro­dik­liai, ir už­im­tu­mo ro­dik­liai, ir pa­ja­mų ro­dik­liai. Tai­gi dėl tos gru­pės žmo­nių mes tu­ri­me steng­tis la­bai daug.

Ši­tas įsta­ty­mas tik­rai ne­to­bu­las, bet mes pa­sė­jo­me tam tik­rą di­des­nio so­li­da­ru­mo grū­dą ir ne­tu­ri­me jo su­nai­kin­ti. So­li­da­ru­mo sis­te­ma vei­kia taip, kad taip, da­lis žmo­nių, ku­rie gy­ve­na il­giau, dir­ba il­giau, pri­si­de­da prie ma­žes­nių pen­si­jų ga­vė­jų, ku­rie gy­ve­na taip pat il­gai, bet mo­ka, pa­vyz­džiui, ma­žiau mo­kes­čių dėl ma­žų pa­ja­mų, to­dėl ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad mes šiuo spen­di­mu at­ima­me iš vie­nų ir ati­duo­da­me ki­tiems. Tie žmo­nės, tu­rin­tys dau­giau ne­gu 40 me­tų sta­žo, jau se­niai yra su­mo­kė­ję įmo­kas dar ne tik už sa­ve, bet ir už ki­tus.

Iš­anks­ti­nių pen­si­jų sis­te­ma nė­ra to­bu­la, ji su­kur­ta per pra­ei­tą kri­zę, ta­da, kai žmo­nėms te­ko gel­bė­tis pa­tiems sa­vo bū­si­mos pen­si­jos są­skai­ta. Šian­dien po­žiū­ris į prieš­pen­si­nio am­žiaus žmo­nes kei­čia­si ir mes Sei­me, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, rim­tai svars­to­me iš­anks­ti­nių pen­si­jų al­ter­na­ty­vą. Ži­no­ma, ji la­bai daug kai­nuos, bet mes tu­ri­me ei­ti link uni­ver­sa­lios dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos, pa­na­šios, kaip mes da­bar tu­ri­me COVID-19 at­ve­ju. Bet tai yra bū­si­mo po­li­ti­nio se­zo­no tu­ri­nys, o šian­dien da­ro­me tai, ką ga­li­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už.

R. J. DAGYS (MSNG). Pra­džio­je pa­sa­ky­siu, kad aš už. Bet no­riu pa­sa­ky­ti, ką mes čia da­bar pra­dė­jo­me, kad pas­kui ne­kil­tų ko­kių nors de­ba­tuo­se dis­ku­si­jų. Eu­ro­pos Są­jun­gos dau­gu­mo­je ša­lių, ku­rio­se yra iš­anks­ti­nės pen­si­jos, vi­sos… sten­gia­ma­si ei­ti ir jas nai­kin­ti. Čia tos tra­di­ci­nės „Sod­ros“ pen­si­jos, jos da­bar eg­zis­tuo­ja, toks mo­de­lis yra. Bet čia šis va­rian­tas nė­ra iš­anks­ti­nė pen­si­ja, čia yra mo­di­fi­kuo­tas va­rian­tas. Yra šve­diš­ka sis­te­ma, kai ga­li­ma iš­ei­ti iš anks­to į pen­si­ją, bet ji vei­kia pu­siau kau­pia­muo­ju bū­du. Čia mes da­bar ei­na­me tre­čiu ke­liu, su­kur­da­mi mik­są, ge­rai ne­ap­skai­čia­vę, kas bus, nes tais me­tais neap­si­stos nie­kas, mes tu­rė­si­me są­ži­nin­gai rin­kė­jams pa­sa­ky­ti, kad su pen­si­jų re­for­ma mes ne­bai­gė­me. Nes mes da­bar ei­na­me vi­siš­kai at­ski­ru ke­liu, ku­ria­me nau­ją pen­si­nę sis­te­mą. Aš ne­ži­nau, ji ge­ra ar blo­ga, bet mes jos fi­nan­siš­kai ne­įver­ti­no­me ir ne­aiš­ku, ko­kios bus pa­sek­mės il­ga­lai­kiais skai­čia­vi­mais. Taip, jūs pa­si­ry­žę re­for­muo­ti pen­si­nę sis­te­mą, ir tai, ką pri­ėmė­me šio­je ka­den­ci­jo­je, tuos įsta­ty­mus, tie įsta­ty­mai tam­pa lai­ki­ni, nes mes ką tik pa­si­rin­ko­me ki­tą prin­ci­pą. Aš jį pa­lai­kau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (LSDDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų aš ne­su­pran­tu mū­sų ko­le­gų, ku­rie nu­si­tei­kę ap­skri­tai prieš šio įsta­ty­mo pa­tai­są. Ka­dan­gi to­kių žmo­nių nė­ra daug, per me­tus su­si­da­ro apie 2,5 mln., ko­dėl mes čia ke­lia­me strė­les ir ne­no­ri­me žmo­nėms, ku­rie iš tik­rų­jų gal nu­si­pel­nė to… Aš siū­lau vi­siems pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 23 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mas.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 74, prieš – 4, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Dė­ko­ju, ko­le­gos. Jei­gu triukš­mo sa­lė­je bū­tų ma­žiau, ga­lė­tu­me la­biau vie­ni ki­tus gir­dė­ti.

 

15.27 val.

Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. IX-1871 2, 3, 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4601(3) (pri­ėmi­mas)

 

Darbotvarkės 1-6 klau­si­mas – Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4601(3). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas įver­ti­no. Ar J. Rim­kus no­rė­tų tą pa­sa­ky­ti iš tri­bū­nos? Ma­tau, kad pri­ta­ria ir link­si gal­vą pra­šy­da­mas ir jū­sų pri­ta­ri­mo. Ko­mi­te­tas įver­ti­no ir dė­ko­ja Tei­sės de­par­ta­men­tui už pa­sta­bas. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 2 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to ke­tu­ri pa­siū­ly­mai. Jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir mes pri­ta­ria­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl 3 straips­nio yra gau­ti du Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas re­da­ga­vo įsta­ty­mo pro­jek­tą, įver­ti­no ir 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Ga­li­me.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

5 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Pri­ta­ria­me? Ir 5 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. K. Smir­no­vas – mo­ty­vai už.

K. SMIRNOVAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai – api­brė­žia­ma ir pa­tiks­li­na­ma jau­ni­mo po­li­ti­ką įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos veik­la. Tai yra la­bai svar­bu sie­kiant efek­ty­viai įgy­ven­din­ti jau­ni­mo po­li­ti­ką. To­dėl kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 75 Sei­mo na­riai pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo… Pa­da­ry­ta per­trau­ka, at­si­pra­šau. Čia nė­ra.

 

15.29 val.

Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3). Pri­ėmi­mas. Šį įsta­ty­mą su­da­ro du straips­niai. 1 straips­nis su­si­de­da iš 21 straips­nio. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šau. Ap­tar­si­me gau­tus Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 4 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­sa­kė pa­sta­bą dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ku­ri įvar­dy­ta, kad vyk­do vals­ty­bi­nį lau­ki­nės au­ga­li­jos funk­ci­jų val­dy­mą. Jie iš­reiš­kė abe­jo­nę, kad nie­kur čia ne­nu­ma­ty­tos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos funk­ci­jos, ta­čiau ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė įvar­din­da­mas, kad iš tik­rų­jų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja yra įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iš­duo­dant lei­di­mą dėl in­va­zi­nių rū­šių že­mės ūky­je. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir ati­tin­ka­mai…

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Jūs dėl vi­so ar dėl šio Tei­sės de­par­ta­men­to… Ger­bia­mas V. Rin­ke­vi­čius – mo­ty­vai prieš dėl Tei­sės de­par­ta­men­to…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Man tru­pu­tį kar­tais keis­ta, kad…

PIRMININKĖ. …pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …Tei­sės de­par­ta­men­tas įsi­jun­gė į po­li­ti­nius spren­di­mus. Čia yra ne tei­sės, ne tech­ni­nis, o po­li­ti­nis spren­di­mas. Ka­dan­gi jau esu ne kar­tą mi­nė­jęs ir tei­kęs pa­tai­sas dėl šio straips­nio, vis dėl­to pa­so­din­ti lau­ki­niai au­ga­lai yra že­mės ūkio ver­slo da­lis, to­dėl šia­me pro­jek­te tu­ri da­ly­vau­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. To­dėl siū­lau pa­lik­ti, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat bū­tų ši­ta­me pro­ce­se kar­tu su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir nu­sta­ty­tų tas tai­syk­les.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­tiks­li­nu dėl Tei­sės de­par­ta­men­to ko­mi­te­to pri­im­tą po­zi­ci­ją. Sei­mo na­riai ga­li iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir ją iš­reiš­kia dėl vi­so straips­nio, kai mes bal­suo­si­me dėl 4 straips­nio. Įver­ti­no­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą, ko­mi­te­to ar­gu­men­tus. Ant­ra­sis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas taip pat re­dak­ci­nio po­bū­džio. V. Rin­ke­vi­čius iš­sa­kė sa­vo ar­gu­men­tus dėl 4 straips­nio prieš.

Da­bar mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. Iš tie­sų ko­mi­te­te bu­vo ak­ty­vios dis­ku­si­jos ir ko­mi­te­to na­riai, ma­nau, tik­rai adek­va­čiai įver­ti­no bū­tent tei­si­nius as­pek­tus, kas yra api­brė­žia­ma tiek Kon­sti­tu­ci­jo­je, tiek as­mens nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je. To­dėl tur­būt rei­kė­tų pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir aš tam pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl 4 straips­nio pri­ėmi­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me už 4 straips­nį. Sei­mo na­riai, ka­dan­gi iš­si­sky­rė nuo­mo­nės, da­bar bal­suo­ja­me pa­straips­niui ir už 4 straips­nį. (Bal­sai sa­lė­je)

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Už ko­mi­te­to nuo­mo­nę. O mes už 4 straips­nį…

PIRMININKĖ. Už vi­są 4 straips­nį, su­re­da­guo­tą ko­mi­te­to.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už 4 straips­nio pri­ėmi­mą – 49, prieš – 3, su­si­lai­kė 22. 4 straips­nis pri­im­tas.

5 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas re­dak­ci­nio po­bū­džio. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir mes pri­ta­ria­me. 5 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 6 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti. 7 strai­ps­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­sam 1 straips­niui, o 2 strai­ps­niui pri­ta­rė iš da­lies.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip. Čia pa­ko­men­tuo­ti?

PIRMININKĖ. Mes taip pat pri­ta­ria­me. Nė­ra prieš­ta­ra­vi­mų.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia tie­siog…

PIRMININKĖ. Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų mes ne­bal­suo­ja­me. Tik dėl vi­so straips­nio, jei­gu pa­gei­dau­si­te, ko­le­gos, pra­šom.

Da­bar ap­ta­rė­me pa­siū­ly­mus ir dėl vi­so 7 straips­nio. Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai dėl 7 straips­nio? Taip. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš. At­si­pra­šau, pir­miau­sia dėl Tei­sės de­par­ta­men­to. Su­ta­rė­me.

To­liau. Sei­mo na­riai K. Ma­žei­ka, V. Ving­rie­nė tei­kia pa­siū­ly­mą. Ku­ris pri­sta­to­te? Ar pa­ti V. Ving­rie­nė?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš pri­sta­ty­siu.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia anks­tes­nis bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, kad ne­pa­grįs­tai bu­vo iš­brauk­ta iš anks­tes­nės re­dak­ci­jos, kad ne miš­ko že­mė­je ren­kant rie­šu­tus rei­ka­lin­gas sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mas. Ko­mi­te­tas da­bar šią nuo­sta­tą grą­ži­no, o mū­sų su K. Ma­žei­ka dar pa­pil­dy­mas, kad ren­kant rie­šu­tus, gry­bus ir uo­gas pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je 100 met­rų at­stu­mu nuo sa­vi­nin­kų so­dy­bų bū­tų rei­ka­lin­gas sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mas, ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, iš­dės­ty­da­mas ir su­jung­da­mas abu šiuos…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Da­bar no­ri­me iš­si­aiš­kin­ti, Si­mo­nai Gent­vi­lai, dėl šio Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo. S. Gent­vi­las kal­bės prieš pa­siū­ly­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai pras­tas pa­siū­ly­mas ir yra orien­tuo­tas į tai, kad pri­va­tus že­mės sa­vi­nin­kas, tu­rin­tis pie­vų, ga­li ne­leis­ti rink­ti jo­se gry­bų, uo­gų ar rie­šu­tų tik­tai 100 met­rų at­stu­mu, o jei­gu jis tu­ri miš­ką, iš vi­so žmo­nėms bus leis­ta vaikš­čio­ti pa­lei pa­lan­ges ir tai bus va­di­na­ma le­ga­liu vaikš­čio­ji­mu, nes miš­ko že­mės tu ne­ga­li ap­si­tver­ti, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai lai­kai gy­vū­nus, pa­vyz­džiui, da­nie­lius, el­nius ar dar ką nors. Ki­taip ta­riant, ne­ga­lė­da­mas ap­si­tver­ti miš­ko že­mės tu ri­zi­kuo­ji – pri­ėmus šią nuo­sta­tą, da­bar žmo­nėms bus leis­ta vaikš­čio­ti pa­lei ta­vo lan­gus ir žiū­rė­ti pro ta­vo lan­gus. Man at­ro­do, tam tik­rai ne­rei­kė­tų pri­tar­ti. Ir vi­sam pa­siū­ly­mui, tai yra vi­sam 7 straips­niui ne­rei­kė­tų pri­tar­ti, nes yra pa­vo­jus, kad iš es­mės mes ne­be­gerb­si­me pri­va­taus že­mės sa­vi­nin­ko ir čia, at­krei­piu dė­me­sį į ger­bia­mus vals­tie­čius, jūs esa­te ir at­sto­vau­ja­te že­mės sa­vi­nin­kams, kad 100 met­rų at­stu­mu nuo so­dy­bos žmo­gus, rink­da­mas jū­sų že­mė­je rie­šu­tus, ne­tu­rės at­si­klaus­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu jūs tu­rė­si­te pri­va­tų miš­ką, tai iš­vis pa­lei jū­sų pa­lan­ges ga­lės vaikš­čio­ti, nes jūs ir 100 met­rų at­stu­mu ne­be­ga­lė­si­te už­draus­ti nei gry­bų, nei uo­gų, nei rie­šu­tų rin­ki­mo. Kur mes ei­na­me? 30 me­tų ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad Lie­tu­vo­je ne­ga­li­ma 100 met­rų at­stu­mu pa­lei žmo­gaus lan­gus lan­ky­tis, tai da­bar tai iš­tri­na­me. Aš griež­tai pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. K. Ma­žei­ka – mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Jūs ne­ga­li­te kal­bė­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ga­liu.

PIRMININKĖ. Ga­li, ga­li, nes V. Ving­rie­nė pri­sta­tė. Pra­šom.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ne­ži­nau, koks žai­bas tren­kė ko­le­gai Si­mo­nui į gal­vą, tur­būt de­kla­ra­vo sa­vo tur­tus iki lie­pos 1 die­nos ir pa­ma­tė, kad tu­ri daug so­dy­bų miš­ke ir da­bar jam ap­link lan­gus kaž­kas vaikš­čios. Tur­būt ta bai­mė, ku­ri ko­mi­te­te… Mes prieš tai dis­ku­ta­vo­me ir pats ko­le­ga kal­bė­jo, kad tik­rai yra ne­vei­kian­ti tei­si­nė nor­ma, ką pri­sta­tė mums tiek ir mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, tiek Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai tei­si­nin­kai, kad tai iš tie­sų yra vi­siš­kai ne­vei­kian­ti tei­si­nė nor­ma ir tos pro­ble­mos nė­ra. Gal­būt prie­šin­gu at­ve­ju at­si­ras­tų ta tei­sė ir ga­li­my­bė ap­si­tver­ti 100 met­rų te­ri­to­ri­ją, ku­ri yra ap­lin­kui na­mus, bet vėl­gi tu­ri­me at­skir­ti, kaip žmo­gui ži­no­ti, kad yra 100 met­rų kaž­kie­no že­mė, kad tai yra ne vals­ty­bi­nis miš­kas, nes vals­ty­bi­nia­me miš­ke ga­li­ma vaikš­čio­ti vi­sur, ir jei­gu prie kie­no nors so­dy­bos yra vals­ty­bi­nis miš­kas, kaip ga­lė­jo vaikš­čio­ti, taip ir ga­lės vaikš­čio­ti.

Iš tie­sų tas dvi­pras­my­bių kū­ri­mas tur­būt yra di­džiau­sia pro­ble­ma, ku­rią no­ri­ma pa­gi­lin­ti kai ku­rių ko­le­gų siū­ly­mu. Mes siū­lo­me to at­si­sa­ky­ti ir bū­ti nuo­sek­liems, kaip ir iki šiol žmo­nėms ne­draus­ti lan­ky­tis miš­kuo­se, o pri­va­čio­je že­mė­je, ku­ri yra tik­rai gerb­ti­na nuo­sa­vy­bė, tu­ri bū­ti gerb­ti­na, ir na­mų val­do­je ar­ba pri­va­čio­je že­mė­je tik­rai vaikš­čio­ti ir te­nai da­ry­ti ko­kią nors tvar­ką, rink­ti gry­bus, uo­gas, sva­rai­nius ar­ba dar ką nors iš tie­sų nė­ra lei­džia­ma, to­dėl siū­lau pri­tar­ti kom­pro­mi­si­niam ko­mi­te­to siū­ly­mui ir bal­suo­ti už jį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl K. Ma­žei­kos, V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mo ir ko­mi­te­to su­re­da­guo­to pri­ta­ri­mo – pri­tar­ti iš da­lies.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 30, prieš – 10, su­si­lai­kė 27. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. V. Rin­ke­vi­čius. Ko­le­gos, tik­rai trum­pos re­pli­kos.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš no­riu re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Aš džiau­giuo­si, kad Sei­mas vis dėl­to pa­si­el­gė iš­min­tin­gai. Man la­bai keis­ta, 30 me­tų po ne­pri­klau­so­my­bės, mes pa­si­rin­kome (…) rin­kos eko­no­mi­kos ke­lią, pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ke­lią. Pra­ėjo 30 me­tų, aš žiū­riu, mes grįž­ta­me to­liau į so­cia­liz­mą. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, ne­gi ka­da nors pa­va­din­si­me Lie­tu­vos So­cia­lis­ti­ne Res­pub­li­ka? Mes ei­na­me jau prie to, nes vi­sa­liau­di­nė nuo­sa­vy­bė, ei­na kur no­ri, pri­va­ti nuo­sa­vy­bė yra ig­no­ruo­ja­ma. Kon­sti­tu­ci­jos 23 straips­ny­je aiš­kiai pa­ra­šy­ta: nuo­sa­vy­bė yra sau­go­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Pri­va­čią nuo­sa­vy­bę sau­go įsta­ty­mai, o čia įsta­ty­mai, at­virkš­čiai, no­ri…

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …nuo­sa­vy­bę pa­da­ry­ti vi­siš­kai so­cia­lis­ti­nę.

PIRMININKĖ. Kal­bė­jo­te jau. Emo­ci­jos la­bai iš­reikš­tos, bal­sa­vi­mas įvy­ko, va­di­na­si, ne­lie­ka to pa­siū­ly­mo, aiš­ku, ne­lie­ka ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mo iš da­lies. Lie­ka se­no­ji re­dak­ci­ja. 7 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

8 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­ma. Ir mes pri­ta­ria­me ir 8 straips­nį pri­ima­me.

9 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­me ir 9 strai­ps­nį pri­ima­me.

10 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­me ir 10 strai­ps­nį pri­ima­me.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 18 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė, nes šio­je da­ly­je kal­ba­ma apie skir­tin­gus da­ly­kus. Siū­lė vie­toj žo­džio „ap­sau­gą“ įra­šy­ti „ap­sau­gos“. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes kal­ba­ma apie skir­tin­gus da­ly­kus, sie­kia­ma už­tik­rin­ti lau­ki­nių au­ga­lų, gry­bų ap­sau­gą ir jų iš­tek­lių kon­tro­lę. At­si­žvel­gus į pa­sta­bą, bū­tų sie­kia­ma už­tik­rin­ti ap­sau­gos kon­tro­lę. To­dėl ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. 18 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

19 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba. Jai pri­ta­ria­me. 19 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti.

20 ir 21 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Dė­ko­ju.

1 straips­nį, ku­rį su­da­ro dvi­de­šimt vie­nas straips­nis, ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Ir 2 strai­ps­nį – įsi­ga­lio­ji­mas – ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. K. Ma­žei­ka. Ko­le­gos, la­bai no­ri­te kal­bė­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­gos, aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų…

PIRMININKĖ. Trum­pai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …tas drau­di­mas ar­ba lei­di­mas vaikš­čio­ti ir ta bai­mė, ku­ri už­go­žia tur­būt pa­grin­di­nį šio pro­jek­to tiks­lą, dėl ko il­gai kal­bė­jo­mės ir dis­ku­ta­vo­me, tur­būt tie ki­ti ly­di­mie­ji pro­jek­tai dėl gy­vū­nų nau­do­ji­mo cir­kuo­se ir taip to­liau – tur­būt ben­dras tiks­las vis tiek iš­lie­ka ge­ras. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti pro­jek­tą.

O dėl ko­kių nors as­me­ni­nių bai­mių, ma­nau, ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti. Jei­gu bus dar ko­kių nors pa­siū­ly­mų, tik­rai ga­lė­si­me per­svars­ty­ti. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas – mo­ty­vai prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai rei­kia įsta­ty­me pa­kei­ti­mų, bet, kaip sa­ko­ma, ir šaukš­te­lis de­gu­to su­ga­di­na me­daus bač­ką. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ko­le­gos, ku­rie iš­trau­kė iš Kon­sti­tu­ci­jos tik vie­ną sau nau­din­gą straips­nį ir juo dis­po­nuo­ja, taip ne­si­elg­tų. Į Kon­sti­tu­ci­ją rei­kia žiū­rė­ti kaip į vien­ti­są do­ku­men­tą, o ne taip, kad… Nuo­sa­vy­bė pri­va­ti­nin­kui yra šven­čiau­sias da­ly­kas, su­pran­tu, bet yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas ir, no­riu pri­min­ti, yra ir Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nis. Jis kal­ba apie tai, kad miš­kai yra vi­sų mū­sų gė­ris ir mes juo tu­rė­tu­me ir ga­lė­tu­me nau­do­tis.

Tai kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te bū­tent dėl to? Aš su­pran­tu, kur nors vien­kie­miuo­se, to­liau nuo mies­to. Štai ap­link Vil­nių yra daug miš­kų. Im­ki­me ži­no­miau­sias Tur­niš­kes, pil­nas in­di­vi­du­a­lių na­mų. Da­bar jau ten iš vi­so ir įei­ti ne­bū­tų ga­li­ma, nes ten yra nuo vie­no na­mo iki ki­to ma­žiau kaip 100 met­rų. O ten yra la­bai gra­žūs že­muo­gy­nai, la­bai daug že­muo­gių, kaž­ka­da daug rink­da­vau. Mes už­drau­džia­me net žmo­nėms ei­ti į to­kį miš­ką, nes nuo na­mo iki na­mo bus gal 100 met­rų, gal net 50. Ir ten vi­sa­da žmo­nės ei­da­vo ir gry­bau­ti, ir uo­gau­ti. Da­ro­me meš­kos pa­slau­gą po­nui V. Rin­ke­vi­čiui, jis su­gal­vo­jo, kad 100 met­rų yra tas at­stu­mas, bet tų 100 met­rų įra­šy­mas į įsta­ty­mą ga­li vėl su­po­nuo­ti tvo­rų tvė­ri­mą. Jau ir taip tų tvo­rų už­tek­ti­nai, bet mes vis, užuot pa­si­ti­kė­ję ir ma­tę vi­su­mą ir ki­tus pi­lie­čius, ku­rie ne­ga­li tu­rė­ti nuo­sa­vy­bės miš­ke, kad jie ga­lė­tų įei­ti, vi­so­kiais bū­dais ban­do­me už­draus­ti.

PIRMININKĖ. V. Rin­ke­vi­čius – mo­ty­vai už.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš už vi­są čia da­bar re­gist­ruo­juo­si.

PIRMININKĖ. Už vi­są?

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Už vi­są, ge­rai.

PIRMININKĖ. Na, ko­le­gos, se­ki­te, ste­bė­ki­te po­sė­dį.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Pri­ta­riu pro­jek­tui, nors nė­ra jis to­bu­las, tu­ri trū­ku­mų, bet, ačiū Die­vui, kad bent ne­pri­ta­rė­me tam 7 straips­niui, kad žmo­nių tur­tas ir miš­kas tam­pa vi­sa­liau­di­ne nuo­sa­vy­be. Siū­lau bal­suo­ti už. Nors ne­la­bai to­bu­las, bet vis tiek ge­res­nio ne­tu­ri­me, tai nors už to­kį bal­suo­ki­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš su­pran­tu, kad bai­gia­si se­si­ja, bai­gia­si ka­den­ci­ja ir tik­rai yra no­ras gal­būt pri­de­rin­ti įsta­ty­mus prie sa­vo as­me­ni­nių po­rei­kių. Su­ti­ki­me, kur yra pri­im­ta nuo­sta­ta dėl lau­ki­nės aug­me­ni­jos, jūs ne­de­da­te jo­kių ap­ri­bo­ji­mų sa­vi­nin­kams, ku­rie da­bar ga­lės pri­mes­ti sa­vo va­lią žmo­gui, ku­ris ne­ty­čia įeis į pri­va­tų miš­ką ar į pri­va­tų lau­ką. Kur jis at­ras tą len­te­lę, kam jam pa­skam­bin­ti ir su­de­rin­ti, ar aš ga­liu nu­pjau­ti tą gry­bą, ar ne­ga­liu? Jūs iš tik­rų­jų pri­tem­pė­te įsta­ty­mą prie sa­vo to po­rei­kio. Bet keis­ta gir­dė­ti, kad čia yra su­si­ję su Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mu, pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ger­bi­mu. Jo­kiais bū­dais pri­va­ti nuo­sa­vy­bė ne­ga­li že­min­ti ki­to žmo­gaus, ku­ris dėl ko­kių nors prie­žas­čių ne­tu­ri tos nuo­sa­vy­bės, ko­kią tu­ri­te jūs, bet jis tu­ri tei­sę Lie­tu­vos že­mė­je nu­si­pjau­ti tą pa­tį gry­bą, nu­si­skin­ti miš­ko uo­gą.

Aš kvie­čiu tuos, ku­rie ne­no­ri da­ly­vau­ti pri­ėmi­me šio įsta­ty­mo, ku­ris iš tik­ro yra orien­tuo­tas į kon­kre­tų as­me­ni­nių in­te­re­sų ten­ki­ni­mą, trauk­ti kor­te­les ir ne­si­re­gist­ruo­ti. Ne­si­tep­ki­me ran­kų.

PIRMININKĖ. V. Ving­rie­nė – mo­ty­vai už. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia, aiš­ku, rei­kė­tų kal­bė­ti už vi­są įsta­ty­mą, jis per­ke­lia di­rek­ty­vi­nes nuo­sta­tas. Tik­rai ge­ros nuo­sta­tos, bet mes vi­si su­si­kon­cen­tra­vo­me ties vie­nu – bū­tent 100 met­rų at­stu­mu nuo so­dy­bų lei­di­mo ar ne­lei­di­mo gry­bau­ti. Tai aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad gal­būt klai­din­gai su­pran­ta­me, nes pats įsta­ty­mas tik­rai lei­džia daug, net­gi su­de­rin­ti su sa­vi­nin­ku ir pri­va­čio­je miš­ko že­mė­je, tar­ki­me, lup­ti žie­vę, lei­džiant su­lą, ar tuos pa­čius rie­šu­tus rink­ti. Da­bar ši­ta nuo­sta­ta, ku­riai mes pri­ta­rė­me, mes iš tik­rų­jų pa­nai­ki­no­me ga­li­my­bę su­si­de­rin­ti pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je rie­šu­tau­jant. Tai va čia bu­vo tik­rai klai­da ir ne­su­pra­ti­mas, bet iš prin­ci­po 100 met­rų at­stu­mu mes, ne­leis­da­mi gry­bau­ti miš­ko že­mė­je, tie­siog įve­da­me ne­ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą net­gi su tais pa­čiais pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais, ku­rie ne­ga­li už­draus­ti, ir iš prin­ci­po ne­ga­li­ma pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją už­draus­ti leis­ti gry­bau­ti miš­ke, ne­svar­bu, ko­kios jis nuo­sa­vy­bės for­mos bū­tų.

Ki­tas as­pek­tas – so­dy­bą prie van­dens tel­ki­nio tu­rin­tys taip pat pri­va­lo 5 met­rus leis­ti pri­ei­ti prie van­dens tel­ki­nio. Tai vėl­gi ne­ly­gia­tei­siš­ku­mas bus ir tuo as­pek­tu. Ma­ny­čiau, ko­le­gos, mes tik­rai pa­da­rė­me klai­dą pri­tar­da­mi ši­tai 100 met­rų nuo­sta­tai, draus­da­mi ap­skri­tai, ne tik ne miš­ko že­mė­je, juo la­biau kad ap­link so­dy­bą yra na­mų val­da ir tik­rai nė­ra taip, kad po lan­gais vaikš­čio­tų. Na­mų val­do­je ne­ga­li­ma, pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je taip pat ne­ga­li­ma. Na, miš­ko že­mė yra ta, kur ga­li­ma rink­ti miš­ko ge­ry­bes, iš­sky­rus ke­le­tą iš­im­čių, kaip ir mi­nė­jau, su­los lei­di­mas, žie­vės rin­ki­mas ar šie­na­vi­mas. Tai­gi, ko­le­gos, ben­dram įsta­ty­mui siū­lau pri­tar­ti, ta­čiau dėl šios nuo­sta­tos tik­rai tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį ir ne­disk­ri­mi­nuo­ti ki­tų žmo­nių, ku­rie gal­būt ne­tu­ri sa­vo so­dy­bo­je miš­kų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas – mo­ty­vai prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų aš taip la­bai da­bar su­si­rū­pi­nęs – mes da­rė­me re­for­mą po re­for­mos ir taip smar­kiai su­ma­ži­no­me po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų skai­čių, ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nų skai­čių, kad aš bi­jau, kad nie­kaip ne­pa­vyks už­tik­rin­ti, įgy­ven­din­ti ši­tos nor­mos, kad ji bū­tų griež­tai sau­go­ma, kad bū­tų bau­džia­mi tie nie­ka­dė­jai, ku­rie pri­ar­tė­ja ar­čiau kaip 100 met­rų iki so­dy­bos, ne­duok Die­ve, pa­si­len­kė ir pa­kė­lė ko­kį ša­pą, ku­ris, pa­si­ro­do, yra gry­bas ar uo­ga. De­ja, rei­kės po šios pa­tai­sos bū­ti­nai keis­ti ir Po­li­ci­jos įsta­ty­mą, ir Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, ir Ap­lin­kos ap­sau­gos, ki­tus reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus bei tei­sės ak­tus.

O jei­gu grįž­tu­me prie rim­tų po­kal­bių, tai iš tie­sų pri­va­čia­me miš­ke uo­gau­ti, gry­bau­ti ga­li­ma, 100 met­rų iki so­dy­bos miš­ke bus ne­ga­li­ma. Kaip ta­da tai de­rės su Kon­sti­tu­ci­ja, kaip mi­nė­jo ir ko­le­ga A. Sy­sas, ir ko­le­gė V. Ving­rie­nė, kur tiek pa­sa­ky­ta, kad miš­kai iš­im­ti­ne nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, o tai reiš­kia in cor­po­re vis­kas, kas ta­me miš­ke yra. Joks sa­vi­nin­kas, ar 100 met­rų, ar 10 met­rų nuo jo tvo­ros…

Ar ne­at­si­ras iš tik­rų­jų nau­jų tvo­rų? Ne­ga­na to, kad mes tu­ri­me tei­sę tar­si per tą ap­sau­gi­nę zo­ną pri­ei­ti prie van­dens tel­ki­nių, bet jau šian­dien ma­to­me tvo­ras ir jau nie­kaip jos yra ne­pa­lie­čia­mos. Iš­ei­na taip, kad kai ku­rie bus… ne tik tu­rės nuo­sa­vy­bę – sa­vo so­dy­bą, bet grobs ki­tas že­mes, ku­rios ar­čiau kaip 100 met­rų. Ir kaip čia ne­bus tie nau­jie­ji žemg­ro­biai ar­ba…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mas Ju­liau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Aš prieš ir siū­lau ne tik bal­suo­ti prieš, o la­biau iš­vis ne­bal­suo­ti prieš to­kį ma­raz­mą.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai už. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, no­rė­čiau nu­ra­min­ti vi­sus nuo­gąs­ta­vi­mus. Iš tik­rų­jų yra pa­lie­ka­ma 30 me­tų ga­lio­jan­ti tvar­ka, kai iki sa­vi­nin­ko so­dy­bos tu­rė­da­vai at­si­klaus­ti 100 met­ro at­stu­mu lei­di­mo gry­bau­ti, rie­šu­tau­ti ir taip to­liau. Siū­ly­mas bu­vo pa­nai­kin­ti tą įga­lio­ji­mą, kad tas… ir leis­ti pa­lei pa­lan­ges vaikš­čio­ti tų žmo­nių so­dy­bų, ku­rios yra miš­ke.

Bet aš, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, no­rė­čiau iš tik­rų­jų pa­mi­nė­ti, ko­dėl rei­kė­tų bal­suo­ti už šią nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją. Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas yra eko­sis­te­mi­nės pa­slau­gos ir funk­ci­jos, ku­rios yra pir­mą kar­tą įsta­ty­muo­se su­for­mu­luo­ja­mos. Pri­si­min­ki­me di­dį­jį kon­flik­tą, ku­rį ke­lia urė­di­jų re­for­ma. Tai, kad į miš­ką žiū­ri­ma tik kaip į lik­vi­džios me­die­nos ver­tę. Šia­me įsta­ty­me pir­mą kar­tą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tus yra api­brė­žia­mos eko­sis­te­mi­nės pa­slau­gos. Tai yra miš­kas duo­da ne tik­tai me­die­nos, bet ir rek­re­a­ci­nę ver­tę, yra gy­vos au­ga­li­jos, eko­sis­te­mų iš­sau­go­ji­mas ir tai įkai­no­ja­ma. Tai yra be ga­lo šau­nu ir tuo rei­kė­tų gir­tis, nes da­bar vie­naip ar ki­taip ver­ti­nant miš­ką ne­be­bus ver­ti­na­ma tik jo me­die­nos tū­ri­nė lik­vi­di­nė ver­tė, bet bus ver­ti­na­ma ir jo eko­sis­te­mos ver­tė.

Tai yra nau­ja nuo­sta­ta, ku­ri va­do­vau­ja­si Eu­ro­pos Są­jun­gos bio­į­vai­ro­vės stra­te­gi­ja, prieš mė­ne­sį pri­sta­ty­ta V. Sin­ke­vi­čiaus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos var­du. Šis įsta­ty­mas yra nau­ja re­dak­ci­ja, ku­rią, aiš­ku, lip­dė­me po 65 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Bu­vo ne vi­sai ko­ky­biš­kas įsta­ty­mas, bet aš la­bai kvie­čiu ne­už­si­ka­bin­ti už to 100 met­rų at­stu­mo, nes jis yra esa­mos tvar­kos pa­li­ki­mas. Tos pa­čios tvar­kos, ku­ri ga­lio­jo 30 me­tų ir nie­ka­da ne­pri­eš­ta­ra­vo Kon­sti­tu­ci­jai, pa­li­ki­mas. Aš kvie­čiu pri­tar­ti įsta­ty­mui ir žvelg­ti po­zi­ty­viai į prie­kį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis kal­ba V. Ba­kas – mo­ty­vai prieš.

V. BAKAS (MSNG). Kai aš per­skai­čiau šią pa­tai­są… Ap­skri­tai, kai po­nas K. Ma­žei­ka ką nors kvie­čia da­ry­ti, tie­są sa­kant, šiek tiek įsi­tem­pi, nes gal­vo­ji, vėl bus ko­kia nors afe­ra.

Bet man, per­skai­čius šią pa­tai­są, gal­vo­je su­ko­si min­tis apie tai, kaip tai pa­va­din­ti. Tai yra ne­ofe­o­da­liz­mas. Sė­di krū­va ne­ofe­o­da­lų, ku­rie, pir­ma, ką da­ro pra­ei­tą sa­vai­tę, tai ne­no­ri mo­kė­ti už gam­tos iš­tek­lius. Da­bar no­ri tas uo­gas… ga­li­my­bę nu­si­skin­ti gam­tos iš­au­gin­tą uo­gą ir gry­bą at­im­ti iš žmo­nių.

Gal jūs, po­ne Ma­žei­ka, ki­tą kar­tą orą ap­mo­kes­tin­si­te? Aš ma­nau, kad rei­kia šį ne­ofe­o­da­liz­mą stab­dy­ti, nes iš tik­rų­jų tai yra ne­pa­gar­ba žmo­nėms. Tai yra tie­sus ke­lias prie tvo­rų, ap­skri­tai ap­tvė­ri­mą vi­sų že­mės skly­pų, eže­rų, ku­rie… Mes ma­to­me daug so­dy­bų tie­siog pa­kran­tė­se, ku­rios, ne­aiš­ku, kaip ten at­si­ran­da, ne­aiš­ku, kaip bu­vo su­teik­ti lei­di­mai. Po­nui S. Gent­vi­lui ga­liu pa­sa­ky­ti, aš pats esu už­au­gęs so­dy­bo­je, na, 30 me­tų ne­bu­vo to­kios tvar­kos. Žmo­nės, ku­rie no­ri pa­uo­gau­ti ar pa­gry­bau­ti, ga­li per­ei­ti pa­kran­te, ga­li per­ei­ti miš­ku ar pie­va, nie­kas to­kių pro­ble­mų ne­ke­lia ir nie­kas su nie­kuo ne­de­ri­na. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju tą de­ri­ni­mo pro­ce­są. To­dėl aš siū­ly­čiau tik­rai stab­dy­ti ši­tuos ne­ofe­o­da­lus ir tik­rai pri­ta­riu P. Urb­šiui – mes tu­rė­tu­me ne­da­ly­vau­ti to­kia­me bal­sa­vi­me. Tai yra ci­niš­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo, kaip pa­grin­di­nio įsta­ty­mo, pro­jek­to Nr. XIIIP-3816(3), po to bus ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai.

Už­si­re­gist­ra­vo 58 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 53: už – 48, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas ne­pri­im­tas. Pri­trū­ko bal­sų. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą. No­ri­te re­pli­kuo­ti? K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, jei­gu jūs pa­ste­bė­tu­mė­te, Sei­mas kiek­vie­nais me­tais vis dau­giau ir dau­giau ga­mi­na tuš­čių įsta­ty­mų, ne­rei­ka­lin­go reg­la­men­ta­vi­mo įsta­ty­mų. Ši­tas įsta­ty­mas ir­gi yra ab­so­liu­čiai tuš­čias ir ne­rei­ka­lin­gas. Nie­kas po miš­kus ne­vaikš­ti­nė­ja pa­si­ė­męs šim­to met­rų ru­le­tę ir ne­ma­tuo­ja at­stu­mo, per kiek ji­sai pra­ei­na nuo ko­kios pa­lan­gės ko­kios so­dy­bos. Įsi­vaiz­duo­ju, jei­gu žmo­gus yra man­da­gus, ji­sai lai­ko­si dis­tan­ci­jos nuo so­dy­bos, nes pa­pras­čiau­siai ger­bia žmo­nių pri­va­tu­mą. Jei­gu ne­man­da­gus, tai jūs pri­im­ki­te ko­kius no­ri­te įsta­ty­mus, ji­sai vaikš­ti­nės pa­lei pa­lan­ges ir dar ap­žiū­rės, ką jūs ten lai­ko­te, ypač kad so­dy­bos daž­niau­siai bū­na tuš­čios. Dar ir ap­šva­rins tą so­dy­bą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš da­bar dar siū­ly­čiau… Čia trūks­ta, da­bar rei­kia nau­jų ini­cia­ty­vų. Ko­dėl mies­te iš­vis ga­li­me ei­ti pa­lei na­mą? Ko­dėl pa­gal dau­gia­bu­čio sie­ną ga­li­me ir pa­lei bal­ko­ną? Aš ten sė­džiu, tru­pu­tį orą ga­di­nu, o čia vaikš­ti­nė­ja. Aš no­rė­čiau, kad ne­klau­sy­tų, ką aš ten vei­kiu, ir ne­gir­dė­tų. Im­ki­me ir reg­la­men­tuo­ki­me: mies­te – trys met­rai, mies­to pa­kraš­ty­je, kur pri­va­tūs na­mai – de­šimt met­rų, o so­dy­bo­je – 30 met­rų. Ir su ru­le­tė­mis įpa­rei­go­ki­me vaikš­ti­nė­ti. O po­li­ci­ja iš tik­rų­jų te­gu kon­tro­liuo­ja, ar tu­ri ru­le­tę, ar at­si­ma­ta­vo tą at­stu­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. K. Ma­žei­ka, pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš dėl to, kad bu­vau pa­mi­nė­tas, ir ne vie­ną kar­tą, ir ap­kal­tin­tas vi­so­kiais… Tai šį kar­tą tik­rai tu­riu pri­tar­ti ben­dra­var­džio Kęs­tu­čio min­tims, ką jis tei­sin­gai pa­sa­kė, bet V. Ba­kui tik­tai tur­būt no­riu pa­sa­ky­ti, kad ji­sai pa­skai­ty­tų pa­tį pro­jek­tą, ko­kia yra es­mė. Ma­no pa­siū­ly­mas ir bu­vo pa­nai­kin­ti tą šim­tą met­rų ir vi­sus ki­tus ri­bo­ji­mus žmo­nėms, nes įsta­ty­mas pa­žei­dė­jui ne­ga­lio­ja, ką ir pa­sa­kė ko­le­ga Kęs­tu­tis. O mes tur­būt emo­cin­gai nu­bal­sa­vo­me ir tu­ri­me, ką tu­ri­me, ko­le­gos. Iš tie­sų tur­būt rei­kė­tų, Vy­tau­tai, pir­miau­sia pa­skai­ty­ti, prieš šmei­žiant. Ačiū, Po­vi­lai, kad jūs pa­pro­tin­si­te sa­vo ben­dra…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, krei­piuo­si į jus, į val­dan­čiuo­sius: jei­gu jūs tą pa­tį da­ry­si­te pri­im­da­mi Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mą ir ne­įsi­klau­sy­si­te net į nuo­mo­nę ko­mi­te­to, ku­ris ne­pri­ta­rė bū­tent tam, kad bū­tų kom­pen­suo­ta ža­la ne tik už gy­vū­nus, ku­rie yra griež­tai sau­go­mi, bet ir už vi­sus ki­tus pa­gal są­ra­šą, kur ga­li at­si­ras­ti ir žvir­blis, ir kregž­du­tė, ir vi­si ki­ti, tai, ži­no­ki­te, aš abe­jo­ju, ar bus ben­dri­nin­kų iš ki­tos sa­lės pu­sės da­ly­vau­ti ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­me. To­dėl aš agi­tuo­čiau įsi­klau­sy­ti į ko­mi­te­to ir į mi­nist­ro nuo­mo­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas, pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų dar kar­tą tau­tos iš­min­tis pa­si­tvir­ti­no: šaukš­tas de­gu­to me­daus sta­ti­nę pa­ga­di­na. O mums iš tie­sų rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti, kad kai mes įgy­ven­di­na­me Eu­ro­pos di­rek­ty­vas, ne­ga­li bū­ti da­ro­mos jo­kios ki­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ne­su­si­ju­sios su di­rek­ty­vų įgy­ven­di­ni­mu. Ne­pai­sant to, kad mi­nist­ro pa­tai­sa iš tik­rų­jų bu­vo sie­kia­ma pa­da­ry­ti ge­ro, bet po to at­si­ra­do ki­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie fak­tiš­kai su­stab­dė įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, ir mums rei­kė­tų pa­tai­sy­ti Sta­tu­tą, nes mes ne kar­tą pa­ste­bė­jo­me, kad ir Vy­riau­sy­bės la­bai daž­nai pa­si­nau­do­ja tuo, kad at­ei­na ne­va eu­ro­pi­nis pro­jek­tas, įgy­ven­di­nan­tis Eu­ro­pos di­rek­ty­vas, bet ja­me pri­far­ši­ruo­ja­ma ir ki­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie… (Gar­so įra­šo ne­gir­dė­ti)

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ne­ty­čia.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ja­me pri­kai­šio­ja­ma ki­tų siū­ly­mų, ku­rie ne­su­si­ję su Eu­ro­pos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mu, ir tai da­ro­si rim­ta pro­ble­ma. Šian­dien ačiū Sei­mui, kad bal­sa­vo ne­leis­da­mas pri­im­ti. Ne­ži­nau, kaip da­bar iš­tai­sy­ti, šio­je sta­di­jo­je tur­būt ne­įma­no­ma, bet gal­būt mes ga­li­me iš to pa­si­mo­ky­ti ir ru­dens se­si­jos pa­čio­je pra­džio­je re­gist­ruo­ti ar da­bar re­gist­ruo­ti ki­tą pro­jek­tą ir pri­im­ti gry­nai tik su Eu­ro­pos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mus. T. To­mi­li­nas, trum­pa re­pli­ka.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau nu­ra­min­ti vi­sus ir šiek tiek pa­aiš­kin­ti, kaip aš tai su­pran­tu, ir ma­nau, kad mi­nist­ras ne­pri­eš­ta­raus man. Pir­miau­sia dėl kal­ti­ni­mo ne­ofe­o­da­liz­mu. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, pa­žiū­rė­ki­te, kaip ba­lsa­vo­te, jūs bal­sa­vote taip pat kaip aš ir lei­do­te bū­tent tą at­stu­mą iš­lai­ky­ti. To­dėl čia iš vi­so la­bai keis­ta, kai pats sa­ve kal­ti­na­te.

Ki­ta ver­tus, mes nie­ko ne­pa­da­rė­me, kas prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos di­rek­ty­vai. Eu­ro­pa ne­re­gu­liuo­ja šio at­stu­mo. Ir svar­biau­sias mo­men­tas: mes šiuo me­tu tei­siš­kai taip esa­me su­re­gu­lia­vę san­ty­kius – ge­rai tai ar blo­gai, aš, kaip ža­lia­sis, gal tam ne vi­sai pri­ta­riu, bet iš prin­ci­po da­bar taip su­re­gu­liuo­ta. Dau­gy­bę me­tų toks re­gu­lia­vi­mas eg­zis­ta­vo. Jis ne­ga­li mū­sų pri­vers­ti stab­dy­ti di­rek­ty­vos pri­ėmi­mo. Re­gu­lia­vi­mas, ku­ris šian­dien nie­kam ne­kliū­na, šian­dien eg­zis­tuo­ja, šian­dien ga­lio­ja, šian­dien vei­kia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi ne­pri­im­tas pa­grin­di­nis tei­sės ak­tas, ly­di­mų­jų įsta­ty­mų šian­dien ne­pri­ima­me.

 

16.02 val.

Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo Nr. VIII-1159 7 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir 8, 81 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4735(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4735(2). Kvie­čiu R. Pet­raus­kie­nę, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ly­di­mie­ji ne­bus pri­ima­mi, nes ne­pri­im­tas pa­grin­di­nis tei­sės ak­tas. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. R. Pet­raus­kie­nė. Yra A. Stan­či­kas, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-4735(2). Pri­ėmi­mas pa­straip­s­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas?

A. STANČIKAS (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ir mes pri­ta­ria­me, ir 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dėl 2 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ir mes pri­ima­me. Tuo džiaug­da­mie­si sa­ko­me, kad dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra, o dėl 4 straips­nio yra re­dak­ci­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir mes pri­ta­ria­me taip pat. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui baig­tas. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 78 pri­ta­rė. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4735) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.04 val.

Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-2110 2, 6, 7, 14, 15, 16 ir 19 straips­nių, ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo, prie­do pa­kei­ti­mo, 4 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 21 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4516(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4516(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti, nes dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo? Ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to – K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). At­si­sa­kau, ka­dan­gi nė­ra prieš.

PIRMININKĖ. Pui­ku! Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4516. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.05 val.

Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 2, 3, 4, 8, 20 ir 21 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4517(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4517(2).

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­niai. Ga­li­me juos pri­im­ti? Pri­ima­me, nes pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.06 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 343, 344 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4518(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 343, 344 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3 straips­nius ga­li­me pri­im­ti, nes pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.07 val.

Pa­ša­rų įsta­ty­mo Nr. VIII-1610 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4519(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ir dar vie­nas ly­di­ma­sis šio tei­sės ak­to, Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo, – Pa­ša­rų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4519(2). Šis įsta­ty­mas su­si­de­da iš dvie­jų straips­nių. 1 strai­p­s­nį su­da­ro dvi­de­šimt du straips­niai.

Nuo 1 iki 22 straips­nio ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir vi­są 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti yra. P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tik­ro ne­su aš toks že­mės ūkio sri­ties spe­cia­lis­tas, bet aš ma­tau, kad yra siū­lo­ma iš­brauk­ti re­gist­rą, nes pa­pras­tai bū­tent tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos at­si­ran­da tam, kad aiš­kiau reg­la­men­tuo­tu­me, kas yra vie­nas ar ki­tas pro­duk­tas ar pre­kė. Ir kai vis dėl­to ma­tau, kad yra brau­kia­mi kon­kre­tūs ES ak­tai, o var­di­ja­mi abst­rak­čiai nau­ji ak­tai, kai ma­ty­ti tai, kad, pa­vyz­džiui, da­bar yra įve­ža­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, ži­no­te, no­rom ne­no­rom su­si­da­ro įspū­dis, kad vėl šia­me įsta­ty­me, ko ge­ro, at­si­ran­da nuo­sta­tos, rei­ka­lin­gos tiems, ku­rie už­si­i­ma ta ver­slo rū­ši­mi, ir gal­būt tie, ku­rie pa­si­sa­kys už, pa­nai­kins tas abe­jo­nes, ar Pa­ša­rų įsta­ty­mo pa­tai­sos vis dėl­to nė­ra, vėl pri­si­den­giant ne­va Eu­ro­pos tei­sės reg­la­men­tais, pri­de­ri­na­mos prie, sa­ky­ki­me, pa­ša­rų nau­do­to­jų, pre­kei­vių in­te­re­sų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl ly­di­mo­jo Pa­ša­rų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

             

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.10 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2020 m. bir­že­lio 22 d. nuta­ri­mo „Dėl tran­seu­ro­pi­nio IX B trans­por­to ko­ri­do­riaus ruo­žo–Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio maz­go su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo pla­nų ren­gi­mo pra­džios (TAP-20-910(2) (20-7715(2)“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5025 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ir prieš­pas­ku­ti­nis šios die­nos tei­sės ak­tas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­likos Vy­riau­sy­bės 2020 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo (Ačiū, Si­mo­nai, kad jūs at­ei­na­te jau į tri­būną) „Dėl tran­seu­ro­pi­nio IX B trans­por­to ko­ri­do­riaus ruo­žo–Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio maz­go su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo pla­nų ren­gi­mo pra­džios“ pro­jek­tas. S. Gent­vi­las. Sei­mo re­zo­liu­ci­jos pa­tei­ki­mas.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, ger­bia­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ger­bia­mi Vy­riau­sy­bės na­riai, į ku­riuos ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra nu­tai­ky­ta, mes, 18 Sei­mo na­rių iš įvai­rių frak­ci­jų, tur­būt ga­li­ma sa­ky­ti, ir iš vi­sų frak­ci­jų, tei­kia­me re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­ris su­si­jęs su tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je svars­to­mu pro­jek­tu.

Ko­dėl svar­bu su­vok­ti ši­tą pro­jek­tą ar­ba kaip jį ga­lė­tų su­vok­ti kiek­vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas? Jis ga­lė­tų bū­ti su­ta­pa­ti­na­mas su Vy­riau­sy­bės pla­nais pla­nuo­ti ge­le­žin­ke­lių plėt­rą Vin­gio par­ke Vil­niu­je, Ąžuo­ly­no par­ke Kau­ne. Ly­giai taip pat klai­pė­die­čiams ir Va­ka­rų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams skaus­min­gai at­ro­do Vy­riau­sy­bės pla­nai, ku­rie pra­si­de­da, pla­nuo­ti ge­le­žin­ke­lių ma­z­go plėt­rą Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ke. Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­mu pra­dė­jo pla­na­vi­mą ge­le­žin­ke­lio vi­sam maz­gui Klai­pė­dos mies­te ir ra­jo­ne.

Du pa­grin­di­niai tiks­lai, ku­rie yra nu­ma­to­mi ši­to di­de­lio mas­to pla­na­vi­mo pro­ce­so, vi­sų pir­ma yra ap­rū­pin­ti uos­tą pri­va­žiuo­ja­mai­siais ke­liais ir, kas nu­ma­ty­ta uos­to ben­dra­ja­me pla­ne, – pa­tri­gu­bin­ti kro­vi­nių srau­tą į uos­tą.

Ant­ra­sis di­dy­sis tiks­las yra iš­kraus­ty­ti mies­to cen­tri­nę sto­tį į ki­tur tam, kad bū­tų at­lais­vin­ta mies­tui te­ri­to­ri­ja. La­bai svei­kin­ti­ni pla­nai ir la­bai re­mia­me Vy­riau­sy­bės pla­nus ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ in­ves­ti­ci­jas ap­rū­pin­ti tiek uos­tą, tiek iš­kel­din­ti cen­tri­nę mies­to sto­tį.

Ta­čiau mes, pa­si­ra­šiu­sie­ji 18 as­me­nų, 18 Sei­mo na­rių, vi­siš­kai ne­pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės pla­nams iš­kel­din­ti mies­to cen­tri­nę sto­tį į rek­re­a­ci­nį Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ką. Bū­tent taip yra nu­ma­ty­ta bir­že­lio 22 die­nos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, jog vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va, ku­ri pla­nuo­ja­ma dėl iš­kel­di­ni­mo cen­tri­nės sto­ties, yra Gi­ru­lių miš­kas. Penk­ta­die­nį prieš pir­ma­die­nį lan­kė­si Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos sa­lė­je su­si­sie­ki­mo vicemi­nist­ras G. Ma­žei­ka. Vie­šai pri­ža­dė­jo, kad jau ki­tą pir­ma­die­nį bus įtrauk­ta al­ter­na­ty­va, tai yra Ko­pūs­tų kai­mas Klai­pė­dos ra­jo­ne, ta­čiau bir­že­lio 22 die­ną Vy­riau­sy­bė vis­gi pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kad pla­nuo­ja­ma ir bus vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­kas.

Ko­dėl ši­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas yra toks grės­min­gas? Nes tą pa­čią bir­že­lio 22 die­ną šis pro­jek­tas bu­vo pri­pa­žin­tas vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tu, o po 2014 me­tų Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų to­kio sta­tu­so pro­jek­tas ne­pri­va­lo de­rin­tis nei su mies­to ben­druo­me­ne, nei su mies­to sa­vi­val­dy­be ir jis ne­pri­va­lo ati­tik­ti mies­to ir ra­jo­no ben­drų­jų pla­nų, nors tiek mies­to, tiek ra­jo­no ben­druo­siuo­se pla­nuo­se bū­tent Ko­pūs­tų kai­mas, ku­ris yra ge­ro­kai to­liau už rek­re­a­ci­nius miš­kus, yra nu­ma­ty­tas kaip pa­grin­di­nė al­ter­na­ty­va.

Dar la­biau gąs­di­na tai, jog Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja aiš­kiai ir aki­vaiz­džiai at­sa­ky­muo­se Klai­pė­dos mies­to ben­druo­me­nių aso­cia­ci­jai yra pa­sa­kiu­si (ci­tuo­ju): „Op­ti­ma­li vie­ta iš­kel­ti pre­ki­nių trau­ki­nių ir ma­nev­ri­nių są­sta­tų eis­mo or­ga­ni­za­vi­mą iš Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio sto­ties bū­tų da­bar­ti­nis Pa­uos­čio ke­ly­nas (Ne­klai­pė­die­čiams sa­kau, kad Pa­uos­čio ke­ly­nas yra Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ke), ku­ris su lai­ku tap­tų mo­der­nia ge­le­žin­ke­lio sto­ti­mi, ap­tar­nau­jan­čia ir pla­nuo­ja­mą iš­ori­nį uos­tą.“

At­krei­piu dė­me­sį, kad ši­tam pro­jek­tui pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį ne­pri­ta­ri­mą pa­reiš­kė vi­sa Klai­pė­dos mies­to ta­ry­ba, nors mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bu­vo kiek anks­čiau su­de­ri­nęs to­kius pla­nus. At­krei­piu dė­me­sį – kar­di­na­lų po­zi­ci­jos pa­kei­ti­mą iš­reiš­kė ir bu­vęs uos­to di­rek­to­rius, kan­di­da­ta­vęs su vals­tie­čių są­ra­šu į mies­to ta­ry­bą. Žmo­gus, ku­ris ak­ty­viai ėjo už iš­ori­nį uos­tą, su­pras­da­mas, kad iš tik­rų­jų iš­kir­ti­mų mas­tas Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ke bū­tų mil­ži­niš­kas sta­tant iš­ori­nį uos­tą, šis žmo­gus pa­kei­tė ra­di­ka­liai po­zi­ci­ją ir bel­džia­si dar šian­dien kar­tu su ko­le­go­mis į prem­je­ro du­ris.

Tru­pu­tį is­to­ri­jos. 1990 me­tų pra­džio­je, kai Lie­tu­va žen­gė ne­pri­klau­so­my­bės ke­liu, Lie­tuvą už­klu­po blo­ka­da. Kas vy­res­ni, pui­kiai pa­me­na­te, kaip tuo me­tu trū­ko ku­ro, ir tuo­met bu­vo pri­im­tas stra­te­gi­nis spren­di­mas sta­ty­ti naf­tos im­por­to ter­mi­na­lą, va­di­na­mą­ją naf­tos ba­zę. Klai­pė­do­je nuo­sek­liai pra­dė­jo lan­ky­tis ša­lies va­do­vai – ger­bia­mas G. Vag­no­rius, ger­bia­mas A. Abi­­ša­la, J. Ši­mė­nas, tuo­me­ti­nis Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ir nu­ma­tė, kad naf­tos ba­zė įsi­kurs bū­tent Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ke, ta­čiau si­tu­a­ci­ją pa­kei­tė ir akis at­vė­rė At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pir­mi­nin­ko ger­bia­mo V. Land­sber­gio vi­zi­tas Meln­ra­gė­je, po to prem­je­ru ta­pu­sio A. Šle­že­vi­čiaus at­vy­ki­mas ir ne­dvip­ras­miš­ka po­zi­ci­ja, kad ne­va­lia iš­kirs­ti miš­ko.

Rei­kia su­pras­ti, ko­kia ta­da bu­vo to­kio ter­mi­na­lo at­si­ra­di­mo svar­ba, kai Lie­tu­vai grė­sė to­ta­li blo­ka­da, tuo­met Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ko au­ka at­ro­dė daug ma­žes­nė nei šian­dien, tie­siog pla­nuo­jant pa­pras­tą trau­ki­nių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. La­bai ačiū rei­kia tar­ti tiems žmo­nėms, ku­rie vals­ty­bė­je su­pra­to iš tik­rų­jų Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ko ver­tę, tai yra At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui V. Land­sber­giui, prem­je­rui A. Šle­že­vi­čiui, mi­nist­rams S. Aš­mon­tui, J. Bir­žiš­kiui ir tuo­me­ti­niam mies­to val­dy­bos pir­mi­nin­kui V. Če­pui. Bū­tin­gės ter­mi­na­las bu­vo pra­dė­tas pla­nuo­ti 1993 me­tais Bū­tin­gė­je, pa­sta­ty­tas jis bu­vo per še­še­rius me­tus ir pir­ma­sis lai­vas pri­siš­var­ta­vo 1999 me­tais Bū­tin­gė­je.

Šian­dien mes apie tą pa­tį miš­ką kal­ba­me vi­siš­kai tech­no­kratiškai kal­bė­da­mi apie tai, kad ja­me pri­va­lo at­si­dur­ti trau­ki­nių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė vien to­dėl, kad ji su­tau­py­tų ke­le­tą to­nų ku­ro per mė­ne­sį mū­sų trau­ki­niams, ku­rie pa­sie­kė uos­tą, ji su­kur­tų ma­žiau triukš­mo ar­ba ma­nev­ra­vi­mas iki uos­to bū­tų ke­lis kar­tus trum­pes­nis nei nuo Ko­pūs­tų kai­mo, ir tam rei­kė­tų pa­au­ko­ti Gi­ru­lių miš­ką. Pri­min­siu, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui prie­kaiš­tus reiš­kė Klai­pė­dos ben­druo­me­nių aso­cia­ci­ja, ket­vir­ta­die­nį ne­pri­ta­ri­mą iš­reiš­kė vie­na­reikš­miai Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba net pra­dė­jo Gi­ru­lių draus­ti­nio pla­na­vi­mą. Bet šian­dien mes sto­vi­me prie­šais Vy­riau­sy­bę, ku­ri sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, ro­dos, pa­smerks šį miš­ką vie­nin­te­lei al­ter­na­ty­vai, nes jau iš anks­to yra iš­reiš­ku­si pri­ori­te­tą Gi­ru­liams.

Is­to­riš­kai žvel­giant į re­stros­pek­ty­vą, naf­tos blo­ka­da, ku­ro blo­ka­da, ku­ri iš­ti­ko ne­pri­klau­so­my­bės auš­ro­je, bu­vo mil­ži­niš­ka grės­mė Lie­tu­vai, to­dėl net ir rek­re­a­ci­nių te­ri­to­ri­jų pa­au­ko­ji­mas ga­lė­jo at­ro­dy­ti kaip ge­ra al­ter­na­ty­va, ta­čiau Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bai pa­si­prie­ši­nus, vals­ty­bės va­do­vams su­pra­tus miš­ko ver­tę, ji bu­vo iš­kraus­ty­ta į Bū­tin­gę. Šian­dien mes, 18 Sei­mo na­rių, la­bai pra­šo­me, la­bai kon­kre­čiai šio­je re­zo­liu­ci­jo­je su­for­mu­luo­tas pra­šy­mas iš­brauk­ti Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ką kaip te­ri­to­ri­ją, ku­ri pla­nuo­ja­ma cen­tri­nės sto­ties iš­kraus­ty­mui, ir nu­ma­ty­ti kaip pa­grin­di­nę Klai­pė­dos cen­tri­nės sto­ties iš­kraus­ty­mo vie­tą Ko­pūs­tų kai­mą. Aš kvie­čiu Sei­mo na­rius pri­si­jung­ti prie mū­sų, 18 par­la­men­ta­rų, ir iš­reikš­ti šią po­zi­ci­ją prieš ar­tė­jan­tį Vy­riau­sy­bės po­sė­dį tre­čia­die­nį. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti daug. A. Ar­mo­nai­tė klau­sia pir­mo­ji.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Pui­ki ini­cia­ty­va. Kiek te­ko lan­ky­tis Klai­pė­do­je, pas­ku­ti­nius ke­le­tą me­tų, tie­są sa­kant, vi­są lai­ką gir­di­me gy­ven­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą dėl uos­to plėt­ros ir miš­ko kir­ti­mų ir nai­ki­ni­mų, nes bū­tent vi­si uos­to plėt­ros pro­jek­tai reiš­kia, na, mū­sų ža­lių­jų erd­vių, mū­sų Bal­ti­jos pu­šy­nų su­ma­žė­ji­mą. Tu­ri­me 100 ki­lo­met­rų pa­jū­rio ruo­žą, rei­kia jį tik­riau­siai sau­go­ti. Tiks­liau, ne tik­riau­siai, o da­ry­ti vis­ką, kad jį iš­sau­go­tu­me.

Ki­nai ža­dė­jo in­ves­tuo­ti uos­te, įvai­rios ki­tos vals­ty­bės ir kom­pa­ni­jos. Kaip vis dėl­to ver­ti­na­te, kas šio­je Vy­riau­sy­bėje at­sa­kin­gas yra už šiuos spren­di­mus, nes mes tu­ri­me uos­tą, tu­ri­me Vy­riau­sy­bę, tu­ri­me Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, tu­ri­me sa­vi­val­dy­bę ir, at­ro­do, nie­kas ne­pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bės. Kas ga­lė­tų pri­si­im­ti, jū­sų po­žiū­riu?

PIRMININKĖ. Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tie, kas į uos­tą žvel­gia iš oro, tu­rė­tų su­pras­ti, kad lai­vai tu­ri švar­tuo­tis prie uos­to ter­mi­na­lų, ta­čiau trau­ki­niai tik­rai ga­li pa­lauk­ti to­liau par­kuo­da­mi kro­vi­nius tiek iš Bal­ta­ru­si­jos, tiek iš Vi­du­ri­nės Azi­jos ar ki­tur. Nė­ra rei­ka­lo juos par­kuo­ti grei­čiau­siai prie pat, ar­čiau.

Kas at­sa­kin­gas? Šia re­zo­liu­ci­ja mes kon­kre­čiai ape­liuo­ja­me į Vy­riau­sy­bę. Bir­že­lio 22 die­ną Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ši­tas klau­si­mas bu­vo nu­ma­ty­tas kaip aš­tun­tas klau­si­mas, o jam svars­ty­ti bu­vo su­gaiš­ta ly­giai 20 se­kun­džių. Tuo­met ne­pri­ta­ri­mo ne­iš­reiš­kė nei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, nei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­ri pui­kiai ži­no­jo, kad vi­ce­mi­nist­ras bu­vo da­vęs klai­pė­die­čiams pa­ža­dą dar prieš tris die­nas, lan­ky­da­ma­sis penk­ta­die­nį. Mes iš tik­rų­jų ape­liuo­ja­me į da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę. Ne­si­no­ri, kad vie­na­die­niai spren­di­mai nu­lem­tų šimt­me­čius, du šim­tus gy­vuo­jan­čio miš­ko, ku­rio kon­kre­ti įkū­ri­mo is­to­ri­ja yra ko­duo­ta mies­to do­ku­men­tuo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs iš­ties pa­lie­tė­te la­bai svar­bų vi­sai Lie­tu­vai bran­gų miš­ką, tai yra pa­jū­rio miš­ką, kur tos pu­šai­tės ir šim­ta­me­čiai pu­šy­nai ne­už­au­ga per vie­ną die­ną. Ke­lia­te klau­si­mą, ko­dėl taip vyks­ta? Aš tai klaus­čiau, ko­dėl nie­kas ne­si­kei­čia?

Vi­si pui­kiai pri­si­me­na­me, ro­dos, prieš 17 me­tų tą miš­ką, tos vals­ty­bės svar­bos miš­ką, kur da­bar yra Sie­mens Are­na, kai per du mė­ne­sius 60 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jo­je bu­vo 10 hek­ta­rų miš­ko ir per du mė­ne­sius jo stai­ga ne­li­ko. Ko­dėl Vil­niu­je, Ne­men­či­nės plen­te ker­ta­mos ca­ri­nės pu­šys vien tam, kad pa­pil­do­mai bū­tų su­kur­ta te­ri­to­ri­ja „Lid­lui“? Ne­va dėl kon­ku­ren­ci­jos yra vi­si pre­ky­bos cen­trai, bet stai­ga rei­kia dar vie­no cen­tro ir miš­kas ne­svar­bu. Tai ma­no klau­si­mas kaip Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui, ko­dėl tai vyks­ta iki šiol?

PIRMININKĖ. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Ar­tū­rai, tei­sy­bės dė­lei Lie­tu­vo­je miš­ko su kiek­vie­nais me­tais dau­gė­ja ir ką tik pa­tvir­ti­nta­me ben­dra­ja­me pla­ne nu­brėž­ta, kad iki 2050 me­tų Lie­tu­vo­je miš­kin­gu­mas nuo da­bar­ti­nių 32 pa­di­dės iki 38 %. Bet ko­dėl ker­ta­mi mies­to rek­re­a­ci­niai miš­kai ar­ba ko­dėl vie­no ar ki­to ku­ror­to me­ras ne­su­ge­ba su­stab­dy­ti miš­ko, ku­ris tei­kia mil­ži­niš­kas eko­sis­te­mos pa­slau­gas ir ver­tę duo­da lan­ky­to­jams, čia yra tvar­ky­ti­nas klau­si­mas. Daž­nai į miš­ką žiū­ri­ma tik kaip į me­die­ną. Gai­la, mums ne­pa­vy­ko pri­im­ti Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo, ku­ris bū­tų įkai­no­jęs miš­kus už pa­pil­do­mą jų rek­re­a­ci­nę ir eko­sis­te­mi­nę ver­tę. Čia pra­ėju­sio bal­sa­vi­mo… Jei­gu bū­tu­me pri­ėmę įsta­ty­mą, ma­nau, bū­tų šiek tiek pa­si­kei­tę miš­kų nau­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. N. Pu­tei­kis, klaus­ki­te. Nė­ra. K. Ma­žei­ka. Nė­ra. G. Vai­če­kaus­kas. Yra, pra­šau.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, kaip jūs ver­ti­na­te ini­cia­ty­vą steig­ti Gi­ru­lių miš­ko draus­ti­nį? Gal tai su­tu­rė­tų K. Ma­žei­ką ir ki­tus vals­tie­čius, ku­rie vaikš­to po tą miš­ką su med­kir­čių kir­viais? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį mies­to ta­ry­bo­je bu­vo tei­kia­ma opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va steig­ti to­kį draus­ti­nį. De­ja, dėl la­bai ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių me­ras ir vie­nas val­dan­čių­jų ly­de­rių kon­ser­va­to­rių griež­tai pa­si­sa­kė prieš, bal­suo­da­mi prieš. Aš ti­kiuo­si, mies­to sa­vi­val­dy­bė per­si­gal­vos, nes iš­anks­ti­nis Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­de­ri­ni­mas, kad ši­tą te­ri­to­ri­ją ga­li­ma au­ko­ti ge­le­žin­ke­liams, ir­gi sun­kiai su­vo­kia­mas. To­dėl klai­pė­die­čiams, ma­tant to­kį ypa­tin­gos vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tą, vie­nin­te­lė ga­li­my­bė ap­gin­ti šį miš­ką yra: vie­na – vi­suo­me­ni­niai strei­kai ir an­tra – biu­ro­kratinė iš­ei­tis, tai yra miš­ko draus­ti­nio stei­gi­mas bū­tent ši­ta­me miš­ke. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė įsteigs ir ta­ry­bos na­riai su­si­vie­nys apie ši­tą tiks­lą.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sto­vau­ja­te li­be­ra­lams. Li­be­ra­lai daž­niau­siai re­mia ver­slo in­te­re­sus, ypač stam­baus ver­slo, to­kio kaip uos­tas, ge­le­žin­ke­liai. Štai stam­bu­sis ver­slas šiuo at­ve­ju yra pa­tei­kęs įvai­rių ar­gu­men­tų, kad jei­gu pa­da­ry­si­me kro­vos sto­tį Gi­ru­lių miš­ke jį iš­kirs­da­mi, trau­ki­niams rei­kės va­žiuo­ti tik vie­ną ki­lo­met­rą su tru­pu­čiu. Jei iš­kel­si­me į Ko­pūs­tų kai­mo te­ri­to­ri­jos zo­ną, rei­kės va­žiuo­ti apie 10 ar 11 ki­lo­met­rų. Tų pa­pil­do­mų 10 ki­lo­met­rų, ku­riuos rei­kė­tų va­žiuo­ti, yra ap­skai­čiuo­tos di­džiu­lės dy­ze­li­nio ku­ro są­nau­dos – 100 tūkst. eu­rais skai­čiuo­jant. Žo­džiu, vis­kas ve­da prie to, kad iš­kirs­ti Gi­ru­lių miš­ką bū­tų ir pi­giau, ir eko­no­miš­kai pel­nin­giau, ir kon­ku­ren­cin­gu­mas di­dė­tų. Kaip jūs, kaip li­be­ra­las, ver­ti­na­te to­kius ver­slo ar­gu­men­tus?

S. GENTVILAS (LSF). Čia ne ver­slo ar­gu­men­tai, čia yra Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ti ar­gu­men­tai Klai­pė­dos ben­druo­me­nės aso­cia­ci­jai ir dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo. Man at­ro­do, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ci­tuo­ja „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, ku­rie žiū­ri la­bai tech­no­kratiškai iš paukš­čio skry­džio, kad mums leng­viau­sia tu­rė­ti par­ka­vi­mo aikš­te­lę pa­no­sė­je. Man, kaip li­be­ra­lui, šie ar­gu­men­tai pa­žįs­ta­mi, kai kiek­vie­nas no­ri pri­si­par­kuo­ti bū­tent prie sa­vo laip­ti­nės, ly­giai taip pat ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ no­ri­si pri­si­par­kuo­ti prie uos­to ter­mi­na­lo. Jie taip pat žmo­giš­kai su­pran­ta­mi, bet kai mes prie gy­ve­na­mo­jo na­mo tu­ri­me ža­li­ą­ją erd­vę, ne vi­sa­da au­ko­ja­me ją par­ka­vi­mo aikš­te­lėms. Žen­gia­me 20, 30 me­tų, tai ly­giai tas pats ga­lio­ja ir čia stam­bes­niu mas­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ne­niš­kio ir Klai­pė­dos me­ro V. Grub­liaus­ko nuo­la­ti­nius pra­ne­ši­mus spau­dai, kad jie yra pa­tys karš­čiau­si Gi­ru­lių miš­ko gy­nė­jai ir vi­sa­da bu­vo už Gi­ru­lių miš­ko iš­sau­go­ji­mą, ir nie­ka­da ne­pa­si­ra­šė jo­kio raš­to, ku­ris leis­tų Vy­riau­sy­bei iš­kirs­ti 20 hek­ta­rų Gi­ruliuo­se?

S. GENTVILAS (LSF). Trum­pai. Džiau­giuo­si, kad jie pa­kei­tė nuo­mo­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (LSDDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų ma­ty­ti, kad opi pro­ble­ma. Aš no­rė­jau į jus kreip­tis kaip į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją. Ar ne­rei­kė­jo pir­miau­sia šį klau­si­mą spręs­ti jū­sų ko­mi­te­te – pa­si­kvies­ti ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vus, ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, ir ki­tus žmo­nes, ku­rie kom­pe­ten­tin­gi, iš­spręs­ti pro­ble­mą, o da­bar jūs iš kar­to ei­na­te per Sei­mą. Pir­miau­sia rei­kė­jo iš­kel­ti klau­si­mus ko­mi­te­te, jei ten nė­ra nor­ma­laus spren­di­mo, ta­da rei­kia kreip­tis.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Vy­tau­tai, aš, pa­vyz­džiui, la­bai džiau­giuo­si ger­bia­ma I. Ro­zo­va, kad ji pa­si­ra­šė pra­ei­tą sa­vai­tę šią re­zo­liu­ci­ją. Aš la­bai no­rė­čiau, kad jūs, kaip val­dan­tie­ji, šne­kė­tu­mė­tės tar­pu­sa­vy­je, kaip ir ger­bia­mas N. Pu­tei­kis, pri­klau­san­tis val­dan­čia­jai dau­gu­mai, pa­si­ra­šė šią re­zo­liu­ci­ją, kaip ir ger­bia­ma I. Šiau­lie­nė. Daug žmo­nių, ku­rie šian­dien yra val­dan­tie­ji, tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su sa­vo ko­le­go­mis mi­nist­rais, bet kaž­ko­dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mai ei­na kaip per svies­tą ne­stab­do­mi, per 20 se­kun­džių pri­ima­mi.

Tad klau­si­mas yra ne man, o val­dan­tie­siems, ko­dėl yra pla­nuo­ja­ma iš­kirs­ti Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių miš­ką, ir ar jūs, ger­bia­mas Nag­li, ger­bia­ma Ire­na, ger­bia­ma Iri­na, įti­kin­si­te sa­vo ko­le­gas mi­nist­rus, kad pa­keis­tų šią nuo­mo­nę. Pri­si­min­ki­me, kaip mes ap­si­spren­dė­me dėl Bū­tin­gės ter­mi­na­lo, kad jo ne­steig­tu­me Klai­pė­do­je, o steig­tu­me Bū­tin­gė­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, fak­tiš­kai lai­kas bai­gė­si. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, jūs ne­bū­tu­mė­te spė­jęs nei pa­klaus­ti, nei bū­tų spė­ję at­sa­ky­ti. Dis­ku­si­ja. N. Pu­tei­kis no­ri dis­ku­tuo­ti? Dis­ku­si­ja iš tri­bū­nos.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Pir­miau­sia leis­ki­te nu­si­ste­bė­ti, ko­dėl ši Vy­riau­sy­bė vis dėl­to ne­krei­pia dė­me­sio į Klai­pė­dos ben­druo­me­nių, mies­tie­čių, mies­to ta­ry­bos na­rių, Sei­mo na­rių pra­šy­mus iš­brauk­ti Gi­ru­lius iš nu­ma­to­mo uos­to, uos­ta­mies­čio ge­le­žin­ke­lio maz­go plėt­ros ir ko­dėl ši Vy­riau­sy­bė at­si­sa­kė Ko­pūs­tų kai­mo kaip al­ter­na­ty­vos, nors vi­są lai­ką ši al­ter­na­ty­va bu­vo dar nuo so­viet­me­čio, ir vi­są lai­ką per vi­sų vy­riau­sy­bių pro­jek­tus, per vi­sus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus ji ke­lia­vo.

Taip pat leis­ki­te nu­si­ste­bė­ti Klai­pė­dos mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ne­niš­kio pa­ra­šu, ku­riuo jis su­de­ri­no šį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą be Ko­pūs­tų kai­mo al­ter­na­ty­vos, pa­si­ren­kant vie­nin­te­lį va­rian­tą iš­kirs­ti Gi­ru­lių miš­ke 30 hek­ta­rų, tai yra pu­sės Klai­pė­dos se­na­mies­čio dy­džio plo­tą, ir šį raš­tą pa­si­ra­šo ne­si­ta­ręs su ta­ry­ba, su klai­pė­die­čiais. Aš taip pat krei­piuo­si į Tė­vy­nės są­jun­gos va­do­vus, į Tė­vy­nės są­jun­gos Sei­mo na­rius. Aš la­bai pra­šau jū­sų įti­kin­ti jū­sų frak­ci­jos at­sto­vus Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bo­je, kad jie pa­si­ra­šy­tų po sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­ta­ri­mo pro­jek­tu at­šauk­ti ši­tą G. Ne­niš­kio su­de­ri­ni­mą. Kol mes to pa­ra­šo ne­at­šauk­si­me, tol Vy­riau­sy­bė tu­rės vi­sas re­a­lias ga­li­my­bes po stu­di­jos pa­ren­gi­mo iš­kirs­ti Gi­ru­lių miš­ke tuos 30 hek­ta­rų. Kol kas nė vie­nas Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos na­rys Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bo­je ne­pa­ro­dė ini­cia­ty­vos ir ne­su­ti­ko pa­dė­ti pa­ra­šo dėl to­kios G. Ne­niš­kio pa­ra­šo at­šau­ki­mo ini­cia­ty­vos.

Ger­bia­mi klai­pė­die­čiai, ger­bia­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga pa­tei­kė la­bai ge­rą pa­vyz­dį. Jei­gu šis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas bū­tų re­a­li­zuo­tas, tai bū­tų tas pats, kaip įreng­ti Vil­niaus kro­vi­ni­nio trans­por­to, ge­le­žin­ke­lio, maz­gą Ge­di­mi­no kal­no pa­pė­dė­je ar­ba Kau­ne, Ža­lia­kal­ny­je. Tai tre­čia­me pa­gal dy­dį mies­te, di­džiau­sia­me jo miš­ko ma­sy­ve – Gi­ru­liuo­se – pro­jek­tuo­ti 30 hek­ta­rų iš­kir­ti­mą tam, kad ten bū­tų per­krau­na­mi ge­le­žin­ke­lio kro­vi­niai, kai yra pui­ki al­ter­na­ty­va – Ko­pūs­tų kai­mas, gal­būt yra dar dau­gy­bė ga­li­mų al­ter­na­ty­vų ap­link Klai­pė­dos mies­tą. Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas klai­pė­die­tis, kiek­vie­nas klai­pė­die­tis Sei­mo na­rys, vi­si Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­riai, vi­si Klai­pė­dos ben­druo­me­nių ly­de­riai ir ap­skri­tai vi­si žmo­nės, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pi­lie­čiai, ku­rie my­li miš­ką, my­li gam­tą, tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, ra­gi­nan­čią Vy­riau­sy­bę at­si­pei­kė­ti ir at­šauk­ti Gi­ru­lių miš­ko iš­kir­ti­mą. Te­gul Vy­riau­sy­bė pa­si­ren­ka Ko­pūs­tų kai­mo va­rian­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Nar­ke­vi­čius. Dis­ku­si­ja. Pra­šau.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, svei­ki­nu su at­si­bu­di­mu. Nors pa­va­sa­ris jau pra­ėjo, bet ban­do­me at­si­bus­ti.

Bet iš pra­džių pa­sa­ky­siu taip. Iš tie­sų mes pa­lai­ko­me miš­ko iš­sau­go­ji­mo ini­cia­ty­vą ir pa­brė­žia­me tik­tai dėl aiš­ku­mo, kad ta ini­cia­ty­va bu­vo ir anks­čiau. Pro­ce­dū­ra, svar­bi for­ma­li­ą­ja pras­me, leis įver­tin­ti ir pa­grįs­tai pa­rink­ti ati­tin­ka­mą vie­tą, kad ge­le­žin­ke­lio maz­gas at­si­ras­tų bū­tent ati­tin­ka­mo­je vie­to­je iš­sau­gant ir ža­lu­mą. Pir­mas žings­nis bu­vo pa­da­ry­tas bū­tent ru­de­nį, kai jau iki to pla­ne bu­vo nu­ma­ty­ta 50 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja. Bet ta te­ri­to­ri­ja bu­vo su­ma­žin­ta iki 30 hek­ta­rų. Bet vėl­gi ne­bu­vo ap­si­spren­di­mo, kad tai jau bus pa­da­ry­ta ir jau bus kir­ti­mas. Tai bu­vo tie­siog pla­no pa­tvir­ti­ni­mas, lei­džian­tis vyk­dy­ti to­les­nę ana­li­za­vi­mo pro­ce­dū­rą.

Ko­dėl sig­na­li­zuo­ju at­si­bu­di­mą? To­dėl, kad jūs, ger­bia­mas ko­le­ga, pui­kiai ži­no­te, kaip pra­ei­tą tre­čia­die­nį vy­ko Vy­riau­sy­bės po­sė­dis ir ko­kie spren­di­niai tu­rė­jo bū­ti pri­im­ti. Jūs ir ki­ti ko­le­gos pui­kiai ži­note, ko­kie spren­di­niai bus pri­im­ti šį tre­čia­die­nį, ki­tą tre­čia­die­nį, nes jau yra re­gist­ruo­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, į ku­rį įtrauk­ta ne tik­tai ta jū­sų mi­ni­ma miš­ko te­ri­to­ri­ja, bet ir įtrauk­tas Ko­pūs­tų kai­mas. Ir pra­ei­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me ne­bu­vo iš­im­ties nag­ri­nė­ti tik­tai jū­sų mi­ni­mą te­ri­to­ri­ją, kur ne­va bū­tų iš­kirs­tas miš­kas, nors to ir ne­reiš­kia.

Ki­taip kal­bant, aš su­pran­tu, kad lai­ko­tar­pis at­ei­na prieš­rin­ki­mi­nis ir, ma­tyt, kiek­vie­nas po­li­ti­kas no­ri sa­vo veik­lą su­reikš­min­ti. Ta re­zo­liu­ci­ja bū­tent ir reiš­kia, kad jūs ne­nag­ri­nė­jo­te šios te­mos, ne­rei­ka­la­vo­te ar ne­pra­šė­te, ar tie­siog… dis­ku­ta­vo­te dėl ru­dens, kai bu­vo pa­tvir­tin­tas Klai­pė­dos jū­rų uos­to ben­dra­sis pla­nas, kai mes kal­bė­jo­me dėl iš­orės uos­to – klau­si­mas bus ati­dė­tas. Jūs kaž­ko­dėl ne­nag­ri­nė­jo­te ir ne­žiū­rė­jo­te nuo­dug­niai, kai bu­vo pri­im­tas ši­tas pla­nas, pa­tvir­tin­tas čia, Sei­mo sa­lė­je. Ta­da bū­tų ir aiš­ku. Gal jums tie­siog ne­bu­vo po­li­tiš­kai pa­lan­ku, nes ten aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad pra­de­da­me ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą, kad bū­tų iš­sau­go­ta ir ža­lu­ma, klai­pė­die­čiams taip rei­ka­lin­ga, ir bū­tų pa­rink­ta efek­ty­viau­sia vie­ta. Bū­tent tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ir leis tai pra­dė­ti, da­ry­ti ver­ti­ni­mą, aiš­ku, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų in­te­re­sus, kad plau­čiai, Klai­pė­dos pa­jū­rio plau­čiai, iš­lik­tų.

Tai­gi aš pa­sa­ky­čiau taip, dar kar­tą api­ben­drin­da­mas. Mi­nis­te­ri­jos ir ma­no as­me­ni­nė po­zi­ci­ja yra ta, kad at­ras­tu­me ge­riau­sią va­rian­tą ir te­ri­to­ri­ją, taip pat iš­nag­ri­nė­tu­me ir Ko­pūs­tų kai­mo gy­ven­vie­tę ir pra­dė­tu­me dar­bą. Ne vien po­li­ti­kuo­ti, o pra­dė­ti dar­bą.

To­dėl ar rei­ka­lin­ga ši­ta re­zo­liu­ci­ja? Pa­sa­ky­siu taip, kad ši­tos re­zo­liu­ci­jos teks­te yra jau nu­ro­do­ma tik­tai vie­na al­ter­na­ty­va – Ko­pūs­tų kai­mas. Mes kal­ba­me apie iš­nag­ri­nė­ji­mą ne tik­tai šios al­ter­na­ty­vos, bet ir ki­tų al­ter­na­ty­vų, to­dėl, jei­gu at­si­ras­tų ši­ta­me jū­sų krei­pi­me­si ar­ba re­zo­liu­ci­jo­je ir ki­tos ga­li­mos al­ter­na­ty­vos, tai ta­da bū­tų są­ži­nin­ga. Da­bar ša­lia po­li­ti­ka­vi­mo yra stu­mia­ma vie­na al­ter­na­ty­va, dėl ku­rios vėl gy­ven­to­jai ga­lės pa­reikš­ti ki­tą abe­jo­nę, ki­taip kal­bant, bai­giant.

PIRMININKĖ. Bai­giam.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Tre­čia­die­nį, ti­kiuo­si, Vy­riau­sy­bė­je bus pri­im­tas nu­ta­ri­mas, ku­ris bus pa­pil­dy­tas ir Ko­pūs­tų kai­mo te­ri­to­ri­ja, jūs apie tai pui­kiai ži­no­jo­te. Tai­gi ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra per­tek­li­nė ir ma­nau, kad tai yra po­li­ti­ka­vi­mas, no­rint da­bar su­reikš­min­ti sa­vo veik­lą. Rei­kė­jo tai anks­čiau da­ry­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ėmi­mas. Ar vi­si no­rin­tys kal­bė­ti tik­rai no­ri­te kal­bė­ti dėl mo­ty­vų? (Bal­sai sa­lė­je) Prieš nė­ra. Taip, la­bai trum­pai, kon­cen­truo­tai.

E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Po J. Nar­ke­vi­čiaus jau trum­pai ne­be­iš­ei­na, nes rei­kia pa­sa­ky­ti – gė­da, mi­nist­re, kad kal­ti­na­te re­zo­liu­ci­jos au­to­rius po­li­ti­ka­vi­mu ir ne­są­ži­nin­gu­mu. Pa­si­žiū­rė­ki­te, ka­da kas re­gist­ruo­ta ir ko­kį spren­di­mą kol kas yra pri­ėmu­si jū­sų Vy­riau­sy­bė. Jū­sų Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą Gi­ru­lių miš­ke. Tai ši­ta re­zo­liu­ci­ja ska­ti­na ana­li­zuo­ti ki­tą al­ter­na­ty­vą.

Po­li­ti­ka­vi­mo čia ga­lė­tų bū­ti ir dau­giau, kal­bant ir apie Vy­riau­sy­bės, ir apie sa­vi­val­dy­bės lyg­me­nį, bet ne­no­riu po­li­ti­kuo­ti. Sau­sio mė­ne­sį ši­tas Sei­mas ėmė­si svars­ty­ti Klai­pė­dos pa­ke­tą, tik­rai rei­ka­lin­gą, už ku­rį bal­sa­vo­me ir mes, re­zo­liu­ci­jos au­to­riai. Ma­no­me, kad la­bai daug gam­to­sau­gi­nių pro­ble­mų yra Klai­pė­do­je. Ir štai – kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus iš­len­da Vy­riau­sy­bės ap­si­spren­di­mas im­ti kirs­ti Gi­ru­lių miš­ką. Su­si­vo­ki­me, kad tu­ri­me bū­ti nuo­sek­lūs, jei­gu kal­ba­me apie ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas pa­jū­ry­je, tai ir tęs­ki­me tą te­ma­ti­ką. Gi­ru­lių miš­ko kir­ti­mas tik­rai yra skaus­min­gas vi­sos Lie­tu­vos gam­ti­nio kar­ka­so po­žiū­riu. Taip sa­kant, ne­su­men­ki­nant A. Skar­džiaus mi­nė­tų Vil­niaus mies­to rek­re­a­ci­nių miš­kų kir­ti­mo, tai vis dėl­to nė­ra na­cio­na­li­nio lyg­mens kar­ka­sas, gam­ti­nis kar­ka­sas, ly­gi­nant su Gi­ru­lių miš­ko kir­ti­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Tu­ri­me vi­so la­bo 100 ki­lo­met­rų pa­jū­rio ruo­žą, nu­sė­tą šim­ta­me­čiais Bal­ti­jos pu­šy­nais. Bal­ti­jos jū­ra yra la­biau­siai už­terš­ta jū­ra pa­sau­ly­je, net ne Eu­ro­po­je, o pa­sau­ly­je, ir tai yra da­ly­kas, dėl ku­rio jau ne tik skan­di­na­vai tra­di­ciš­kai, bet ir lie­tu­viai tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti. Tai­gi at­ei­na aki­mir­ka, ka­da mes tu­ri­me rink­tis tarp pra­mo­nės plėt­ros, ne­aiš­ku, kas dar ją ten plė­tos, ir gam­tos. Aš vi­siš­kai pri­ta­riu, kad tu­ri­me pa­si­rink­ti gam­tą, to­dėl pa­lai­ky­siu ši­tą re­zo­liu­ci­ją ir ti­kiuo­si, kad uos­to plėt­ra Gi­ru­lių miš­ke ne­įvyks.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, pra­šau vi­sų pa­lai­ky­ti ši­tą re­zo­liu­ci­ją, nes prie­šin­gu at­ve­ju tu­rė­si­me si­tu­a­ci­ją, jau įpras­tą Lie­tu­vo­je, kai žmo­nės su­si­ren­ka gin­ti ker­ta­mų me­džių, o val­džia sa­ko, o kur jūs bu­vo­te, ka­da bu­vo ren­gia­ma pro­jek­ti­nė do­ku­men­ta­ci­ja? Ši­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, mo­di­fi­kuo­tas ar ne­mo­di­fi­kuo­tas, ar bus kei­čia­mas, ar ne­bus kei­čia­mas ši­tą tre­čia­die­nį, net jei­gu jis ir bus pa­keis­tas taip, kaip pa­sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras ir at­si­ras an­tra al­ter­na­ty­va, pir­mo­ji al­ter­na­ty­va iš­liks. Ji­nai yra kol kas ver­sli­nin­kams nau­din­giau­sia. Kol kas Lie­tu­vo­je ver­sli­nin­kai tu­ri per­ne­lyg di­de­lę įta­ką po­li­ti­kams. Jei­gu toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, net ir pa­pil­dy­tas, iš­ei­tų tre­čia­die­nį, tai vis tiek iš­auš­tų ta die­na, kai klai­pė­die­čiai riš­tų­si prie me­džių Gi­ru­liuo­se, kil­tų di­džiu­lis kon­flik­tas ir vėl val­džia sa­ky­tų, o kur jūs bu­vo­te pla­na­vi­mo me­tu. Da­bar yra pla­na­vi­mas. Aš, kaip klai­pė­die­čių at­sto­vas, kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais, klai­pė­die­čių at­sto­vais, sa­kau, šio pla­na­vi­mo me­tu mes ka­te­go­riš­kai prie­šin­si­mės, mes ne­su­tin­ka­me, kad Gi­ru­liai lik­tų kaip va­rian­tas, kaip al­ter­na­ty­va Vy­riau­sy­bės esa­ma­me ar bū­si­ma­me nu­ta­ri­me. Pra­šau prem­je­ro ir mi­nist­rų iš­brauk­ti tre­čia­die­nį šią al­ter­na­ty­vą. O da­bar Sei­mo na­rių la­bai pra­šau bal­suo­ti už šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­le­gos, jei­gu ga­li­ma ne­kirs­ti, tai ir ne­kirs­ki­me. Jei­gu ga­li­ma pa­keis­ti lo­ka­ci­jos vie­tą, iš­kirs­ti men­ka­ver­čius kar­kly­nus, kaip tei­gia pro­jek­tuo­to­jai, įkur­ki­me tą ge­le­žin­ke­lio maz­gą bū­tent to­je vie­to­je. Ko­dėl mes tu­ri­me au­ko­ti tą na­cio­na­li­nę ver­ty­bę – bran­dų Gi­ru­lių miš­ką, aš nie­kaip ne­su­pran­tu. Ar tie­siog čia yra to­kio biu­ro­kratizmo džiun­glės, dėl ku­rių mes ga­li­me pra­ras­ti iš­ties to­kią pa­ma­rio ver­ty­bę kaip bran­dus miš­kas, pu­šy­nas? To­dėl siū­lau ne­kirs­ti, jei­gu ga­li­ma, ne­kirs­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar­gu­men­tai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų?

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta. (Gon­gas)

 

16.42 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Dar vie­nas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Mi­nu­tė­lę. N. Pu­tei­kis jau pa­si­ruo­šęs ir at­ei­na pa­reikš­ti.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­re, vie­ną se­kun­dę.

PIRMININKĖ. Jis at­bė­go, grei­tes­nis. At­si­pra­šo­me, Nag­lis…

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Tie­siog no­rė­jau jums įteik­ti klai­pė­die­čių pa­ra­šus, žmo­nės pa­si­ra­šė už Gi­ru­lių miš­ko iš­sau­go­ji­mą. Ne­kirs­ki­te Gi­ru­lių miš­ko.

PIRMININKĖ. Taip, vis­kas. M. Ado­mė­nas, nors bu­vo už­si­ra­šęs pir­mas, bet taip at­si­ti­ko, kad N. Pu­tei­kis tie­siog grei­čiau įsi­ver­žė į tri­bū­ną. Tri­bū­no­je po­nas M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, no­riu jums pa­vie­šin­ti tarp­tau­ti­nio par­la­men­ta­rų al­jan­so Ki­ni­jos klau­si­mu pa­reiš­ki­mą. Jį šian­dien iš­pla­ti­no ta tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­riai Lie­tu­vos par­la­men­te at­sto­vau­ja­me mes su ko­le­ge D. Ša­ka­lie­ne. Jai pri­klau­so 15 na­cio­na­li­nių par­la­men­tų, tarp jų – pa­grin­di­nės de­mo­kra­tinės pa­sau­lio vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas.

 Pa­reiš­ki­mas dėl el­ge­sio su et­no­re­li­gi­nė­mis ma­žu­mo­mis Sin­dzian­go ui­gū­rų au­to­no­mi­nia­me re­gio­ne. Ui­gū­rai ir ki­tos dau­giau­sia mu­sul­mo­nų ma­žu­mos Sin­dzian­go ui­gū­rų au­to­no­mi­nia­me re­gio­ne Ki­ni­jo­je iš­gy­ve­na ne­pa­ken­čia­mą vals­ty­bės re­mia­mą per­se­kio­ji­mą. Aš su­pran­tu, kad da­liai par­la­men­ta­rų tai nė­ra svar­bu ir tie per­se­kio­ji­mai, dėl ku­rių bu­vo lau­žo­mos to­kios ie­tys, šian­dien dėl jų pa­mi­nė­ji­mo Lu­kiš­kių aikš­tė­je, yra, be abe­jo, tai, kas vy­ko pra­ei­ty­je, o tai, kas da­bar, ga­li­ma vi­siš­kai ig­no­ruo­ti ir sa­vo iš­ėji­mu, aiš­ku, ne­kreip­ti dė­me­sio.

Aš tę­siu pa­reiš­ki­mą. Da­bar eg­zis­tuo­ja vis au­gan­tis kor­pu­sas fak­ti­nės me­džia­gos, įro­dan­čios ma­si­nį įka­li­ni­mą, in­dok­tri­na­vi­mą, ne­teis­mi­nį su­lai­ky­mą, in­va­zi­nį ste­bė­ji­mą, pri­vers­ti­nį dar­bą ir ui­gū­rų kul­tū­ros vie­tų, įskai­tant ka­pi­nes, nai­ki­ni­mą bei ki­tas per­se­kio­ji­mo for­mas. In­ter­nuo­tų žmo­nių skai­čiaus ver­ti­ni­mai svy­ruo­ja nuo kiek ma­žiau nei 1 mln. iki pri­bloš­kian­čių 3 mln. žmo­nių. Ne­pai­sant pa­kar­to­ti­nių pra­šy­mų, Si Džin­pin­gas ir Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos vy­riau­sy­bė ne­lei­do at­lik­ti ne­pri­klau­so­mo šių pra­ne­ša­mų žiau­ru­mų ty­ri­mo.

Šian­dien pa­skelb­ta­me nau­ja­me ra­por­te pa­tei­kia­mi įti­ki­na­mi ir ne­ri­mą ke­lian­tys įro­dy­mai, kad Sin­dzian­go re­gio­ne smar­kiai su­ma­žė­jo et­ni­nių ma­žu­mų ben­druo­me­nių gims­ta­mu­mas, ir pa­liu­di­ja­ma su tuo su­si­ju­si vals­ty­bės vyk­do­ma prie­var­ti­nė gi­mi­mų pre­ven­ci­jos po­li­ti­ka, ap­iman­ti mo­te­rų ste­ri­li­za­ci­ją. Tai ga­li reikš­ti, kad Ki­ni­jos Vy­riau­sy­bė vyk­do ir prie­var­ta įgy­ven­di­na ko­or­di­nuo­tą ma­žu­mų gru­pių gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką. Pa­sau­lis ne­ga­li ty­lė­ti at­sklei­džia­mų žiau­ru­mų aki­vaiz­do­je. Mū­sų ša­lys yra pri­ėmu­sios iš­kil­min­gus įsi­pa­rei­go­ji­mus už­kirs­ti ke­lią ir baus­ti bet ko­kias pa­stan­gas su­nai­kin­ti na­cio­na­li­nę, et­ni­nę, ra­si­nę ar re­li­gi­nę gru­pę vi­siš­kai ar iš da­lies. To­dėl mes kvie­čia­me im­tis sku­bių po­li­ti­nių veiks­mų kiek­vie­no­je iš mū­sų ša­lių. Mū­sų vy­riau­sy­bės pri­va­lo pa­lai­ky­ti Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos re­zo­liu­ci­ją pra­dė­ti tarp­tau­ti­nį, ne­ša­liš­ką, ne­pri­klau­so­mą pa­dė­ties Sin­dzian­go re­gio­ne ty­ri­mą. Tu­ri im­tis veiks­mų už­tik­rin­ti, kad bū­tų de­ra­mai tei­siš­kai įver­tin­ta pra­ne­ša­mų žiau­ru­mų pri­gim­tis, tu­ri ne­gai­lė­ti pa­stan­gų im­da­mo­si grei­tų ir ryž­tin­gų po­li­ti­nių veiks­mų, kad už­kirs­tų ke­lią to­les­nėms ui­gū­rų tau­tos ir ki­tų ma­žu­mų kan­čioms Ki­ni­jo­je.

Ko­le­gos, ačiū jums už dė­me­sį, tiems, ku­rie iš­tvė­rė­te. Tai yra rim­ti da­ly­kai, kaž­ka­da pa­na­šūs trė­mi­mai, rep­re­si­jos, per­se­kio­ji­mai vy­ko su mū­sų tau­ta. Mes da­bar esa­me dė­kin­gi toms ša­lims, ku­rios ne­lei­do to­kia ty­los skrais­te ap­gaub­ti mū­sų ken­tė­ji­mo. Da­bar mes tu­ri­me pa­na­šiai pri­trauk­ti pa­sau­lio dė­me­sį ir ro­dy­ti sa­vo po­li­ti­nę va­lią dėl tų, ku­rie da­bar yra per­se­kio­ja­mi to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo ir tos ko­mu­nis­ti­nės ide­o­lo­gi­jos, nuo ku­rios mes esa­me tiek nu­ken­tė­ję. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­gist­ruo­ja­mės. Ar D. Ša­ka­lie­nė no­rė­jo re­pli­kuo­ti? Trum­pa re­pli­ka, at­si­pra­šau.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ge­rai. No­rė­jau iš tie­sų pa­dė­ko­ti Man­tui kaip ko­pir­mi­nin­kė nuo Lie­tu­vos. Tik no­riu pa­sa­ky­ti, jog bu­vo la­bai liūd­na, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma val­dan­čių­jų iš­ėjo to­kiu svar­biu mo­men­tu. Esu dė­kin­ga tiems, ku­rie li­ko, nes vi­si li­kę ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Yra, ne vi­si iš­ėjo.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Vi­si li­kę ko­le­gos, ta ne­di­de­lė da­lis, ma­nau, pa­ro­dė pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms tik­rai la­bai stip­riai. Tie nu­si­kal­ti­mai, ku­riuos mi­nė­jo ko­le­ga Man­tas, iš es­mės pri­ar­tė­jo prie ge­no­ci­do api­brė­ži­mo, nes pri­vers­ti­nai ste­ri­li­zuo­jant et­ni­nės ma­žu­mos mo­te­ris iš es­mės yra nai­ki­na­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 47 Sei­mo na­riai. Kuo dau­giau pa­gar­bos, tuo dau­giau to­le­ran­ci­jos, tuo lai­min­ges­ni bū­si­me vi­si.

Bai­gė­me šios die­nos po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.