AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-1057
6 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo
PROJEKTO

(TOLIAU – ĮSTATYMO PROJEKTAS)

 

1.      Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

            2007 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas sprendime Nr. 10/95, 23/98 dėl Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo nuostatų, susijusių su tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų statusu, išaiškinimo, atskleidė ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. 1 d. įtvirtintos būtinosios netradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų valstybinio pripažinimo sąlygos ,,turėti atramą visuomenėje turinį.  Konstitucinis Teismas išaiškino, kad: ,,Konstitucijos 43 str. 1 d. įtvirtinta sąlyga ,,turėti atramą visuomenėje“ reiškia, kad atitinkamos bažnyčios, religinės organizacijos atrama visuomenėje turi būti tvirta ir ilgalaikė, taigi negali apsiriboti negausia žmonių grupe ar nedidele visuomenės dalimi, keliais veiklos dešimtmečiais, viena arba keliomis žmonių kartomis. Minėta atitinkamos bažnyčios, religinės organizacijos atrama visuomenėje turi būti tokia, kad dėl jos nekiltų jokių abejonių. Sprendžiant, ar tam tikrai bažnyčiai, religinei organizacijai suteiktinas valstybės pripažinimas, būtina įsitikinti, kad ta bažnyčia, religinė organizacija tikrai turi atramą visuomenėje.“

            Šis Konstitucinio Teismo išaiškinimas sprendime yra pagrindinė priežastis, paskatinusi inicijuoti Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimą.

            Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str.: ,, Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“, todėl Įstatymų leidėjo pareiga – užtikrinti teisės aktų suderinamumą su aktualia konstitucine doktrina.

 

2.  Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

            Seimo nariai.

 

3.  Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

            Šiuo metu Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. nustato, kad ,,Kitos (netradicinės) religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos <...>  jeigu jos palaikomos visuomenės<...>.“ To paties straipsnio antroje dalyje įtvirtinta nuostata, kad ,, <...> Religinės bendrijos gali kreiptis dėl valstybės pripažinimo praėjus ne mažiau kaip 25 metams nuo pirminio jų įregistravimo Lietuvoje.<...>“. 

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Šiuo įstatymo projektu siūloma pakeisti šiuo metu įtvirtintą 25 metų terminą į tokį, kuris labiau derėtų su konstitucinėje doktrinoje atskleistu reikalavimu bažnyčioms ir religinėms organizacijoms, siekiančioms gauti oficialų vastybės pripažinimą, ,,turėti atramą visuomenėje“.

Priėmus Įstatymo projektą, bus panaikintas tikėtinas šios įstatymo dalies nesuderinamumas su konstitucine doktrina.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu, rengiant Įstatymo projektą, toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto Įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma, teigiamos, aptartos šio aiškinamojo rašto 4 punkte.

6.   Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas Įstatymo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.
 

7.  Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Priimtas Įstatymo projektas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.
 

8.  Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina pakeisti, panaikinti ar priimti, priėmus teikiamą Įstatymo projektą

Priėmus Įstatymo projektą, kitų įstatymų keisti nereikės.

 

9.  Ar Įstatymo projektas parengtas, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 
 

10.  Įstatymo projekto atitiktis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.
 

11.  Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji aktai, šių aktų metmenys ir rengėjai

Įstatymui įgyvendinti nereikalingi įgyvendinamieji aktai.

 

12.  Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomas valstybės biudžeto lėšų poreikis nenumatomas.
 

13.  Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai, rekomendacijos ir išvados

Rengiant Įstatymo projektą, specialistų vertinimų ir išvadų negauta. Su visuomene konsultuojamasi Įstatymo projektą skelbiant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną „Eurovoc“

Reikšminiai Įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia jam įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną „Eurovoc“: ,,religinės bendrijos ir bendruomenės“ „valstybės pripažinimas“.
 

15.  Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Vilija Aleknaitė Abramikienė