Projekto

             lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 17 D. NUTARIMO NR. 892 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.             d. Nr.

Vilnius

 

                      Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

                      Pakeisti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

                      1. Papildyti 7.10 papunkčiu:

                      „7.10. formuoti užsieniečių integracijos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.“

                      2. Pakeisti 8.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

          „8.1.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio dydžio;“.

                      3. Pakeisti 8.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

          „8.1.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje, socialinių įmonių, įmonių socialinės atsakomybės plėtros;“.

                      4. Pakeisti 8.1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.1.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo saugos ir sveikatos;“.

5. Papildyti 8.1.15 papunkčiu:

„8.1.15. koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą visose srityse; analizuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus, rengia planavimo dokumentus, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus, skirtus moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti ir mažinti moterų ir vyrų padėties skirtumams;“.

6. Pakeisti 8.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio ir valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio;“.

7. Pakeisti 8.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl pensijų, ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo socialinio draudimo politikos įgyvendinimo;“.

8. Pakeisti 8.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus teisės aktų projektus dėl valstybinį savanoriškąjį socialinį draudimą valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ir kaupiamąjį pensijų socialinį draudimą kaupiamojo pensijų socialinio draudimo reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;“.

9. Pakeisti 8.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

         „8.3.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl bazinės socialinės išmokos ir valstybės remiamų pajamų dydžių;“.

10. Pakeisti 8.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

          „8.3.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, valstybinių šalpos išmokų ir valstybės paramos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo okupacijų ir 1991 m. sausio 11–13 d. bei po to vykdytos SSRS agresijos, taip pat pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams politikos įgyvendinimo ir ją įgyvendina;“.

11. Pakeisti 8.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.3.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl kitų, šių nuostatų 8.3.4 punkte nenurodytų, iš valstybės biudžeto mokamų valstybinių pensijų ir rentų;“.

12. Pakeisti 8.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

           „8.3.6. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl valstybinės signataro rentos ir valstybinės signataro našlių ir našlaičių rentos, Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo; techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;“.

13. Pakeisti 8.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.3.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl valstybinių pensijų bazės dydžio;“.

14.  Pakeisti 8.3.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.3.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių nustatymo;“.

15. Pakeisti 8.3.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.3.11. rengia ir įgyvendina planavimo dokumentus dėl valstybės socialinių paslaugų programas ir projektus;“.

16. Pakeisti 8.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.4.2. rengia ir dalyvauja teikia pasiūlymus rengiant priemones, reikalingas Valstybinės šeimos politikos koncepcijai įgyvendinti;“.

17. Pakeisti 8.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.4.5. analizuoja vaiko teisių apsaugos būklę, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl jos vaiko teisių apsaugos tobulinimo;“.

18. Pakeisti 8.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl socialinės integracijos sistemos tobulinimo;“.

19. Pripažinti netekusiu galios 8.5.7 papunktį.

8.5.7. koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą;

20. Pripažinti netekusiais galios 8.5.11 ir 8.5.12 papunkčius.

 8.5.11. koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą visose srityse;

             8.5.12. analizuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus, rengia ir įgyvendina programas ir priemones, skirtas užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir mažinti moterų ir vyrų padėties skirtumus;

21. Pakeisti 8.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

                      „8.6.2. inicijuoja ir (ar) rengia ir įgyvendina strateginio planavimo dokumentus dėl socialinės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros priemones, teikia bendruomenėms metodinę paramą;“.

22. Pakeisti 8.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.6.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl teisinių ir ekonominių sąlygų, tinkamų bendruomenei funkcionuoti, sudarymo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros;“.

23. Pakeisti 8.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.81.2. analizuoja ir vertina valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos būklę, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus teisės aktų projektus dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti jos tobulinimo ir plėtros krypčių nustatymo;“.

24. Papildyti 8.82 papunkčiu:

„8.82. užsieniečių integracijos politikos srityje:

8.82.1. analizuoja užsieniečių integracijos procesus;

8.82.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl užsieniečių integracijos;

8.82.3. rengia strateginio planavimo dokumentus dėl užsieniečių integracijos;

8.82.4. koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą.“

 

Ministras Pirmininkas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras