LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IX (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 437

STENOGRAMA

 

2020 m. rugsėjo 17 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. rug­sė­jo 17 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 103 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šių me­tų rug­sė­jo 10 die­ną at­vė­rė­me pas­ku­ti­nę XII Sei­mo se­si­ją, ga­liau­siai su­si­rin­ko­me ir į il­gai lauk­tą Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čio mi­nė­ji­mą. Ja­me pa­ger­bė­me Ko­vo 11-osios lais­vės sig­na­ta­rus ir pri­si­mi­nė­me tuos, ku­rių mū­sų gre­to­se jau nė­ra. Ta­čiau ka­ran­ti­no su­var­žy­mo lai­ko­tar­piu Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je ne­tu­rė­jo­me pro­gos tra­di­ciš­kai pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais apie Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rus, ku­rie šie­met bū­tų pa­si­ti­kę ju­bi­lie­ji­nes su­kak­tis. To­kių Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų bu­vo sep­ty­ni: Gin­tau­tas Ieš­man­tas, Al­fon­sas Sva­rins­kas, Juo­zas Drin­ge­lis, Vy­tau­tas Pa­liū­nas, An­ta­nas Ka­rob­lis, Liud­vi­kas Si­mu­tis, An­ta­nas Ra­čas.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Ačiū. Mū­sų vi­sų var­du šių sig­na­ta­rų ka­pai bus pa­puoš­ti tri­spal­vė­mis gė­lių kom­po­zi­ci­jo­mis. Šian­die­ną no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų vi­sų ra­miai su­si­tel­kus dirb­ti.

Ko­le­gos, gy­ve­ni­mas tę­sia­si ir dar prieš pra­de­dant ba­ta­li­jas no­rė­čiau mū­sų vi­sų var­du pa­svei­kin­ti A. Ged­vi­lie­nę su jau­nat­viš­ku ju­bi­lie­ju­mi. (Plo­ji­mai)

 

10.03 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2020 m. rug­sė­jo 17 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Kas pir­ma­sis sto­jo, da­bar ne­ži­nau. J. Raz­ma. J. Ja­ru­tis ro­do į J. Raz­mą. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF*). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, gal ir tra­di­ci­nis mū­sų frak­ci­jos siū­ly­mas iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mą – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kia trik­dy­ti far­ma­ci­jos sek­to­riaus tais keis­tais vals­ty­bi­nių vais­ti­nių kū­ri­mo su­ma­ny­mais, pa­dė­ki­me į ša­lį tuos pro­jek­tus.

PIRMININKAS. D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Šian­dien iš tik­rų­jų yra ypa­tin­ga die­na ir žmo­nėms, ku­riems rū­pi gy­vū­nai, nes mes tu­ri­me to­kią įdo­mią si­tu­a­ci­ją: šian­dien bus ke­lių pro­jek­tų pa­tei­ki­mai, jie yra ana­lo­giš­ki pro­jek­tui, ku­riam bu­vo pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo 2018 me­tų pa­va­sa­rio se­si­jo­je, o po to jis bu­vo pa­dė­tas į stal­čių. La­bai ti­kiuo­si, kad šian­dien vi­siems pa­tei­ki­mams bus pri­tar­ta ne tam, kad žais­tu­me rin­kė­jų jaus­mais, o tam, kad vi­si ši­tie pro­jek­tai bū­tų su­jung­ti. Vy­riau­sy­bė vis dėl­to nu­spręs­tų, kad tai nė­ra per­tek­li­nis reg­la­men­ta­vi­mas, jie bū­tų iš tie­sų svars­to­mi ir tu­rė­tu­me re­a­lius po­ky­čius. Dė­kui.

PIRMININKAS. Aš lau­kiau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės, jū­sų pa­siū­ly­mas…

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Čia bu­vo dėl dar­bo tvar­kos.

PIRMININKAS. Ge­rai. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau įtrauk­ti į po­pieti­nę dar­bo­tvarkę re­zo­liu­ci­ją „Dėl įvy­kių Bal­ta­ru­si­jo­je ke­lia­mos grės­mės bran­duo­li­nei sau­gai Eu­ro­po­je“. Ją yra pa­si­ra­šę ke­lio­li­ka įvai­rių frak­ci­jų Sei­mo na­rių. Tuo la­biau tai ak­tu­a­lu, nes va­kar pre­zi­den­tas A. Lu­ka­šen­ka pa­skel­bė, kad lap­kri­čio 7 die­ną ruo­šia­si pa­leis­ti šią elek­t­ri­nę. Ačiū.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du mes taip pat pri­ta­ria­me siū­ly­mui iš­brauk­ti Far­ma­ci­jos įsta­ty­mą. Taip pat siū­lo­me iš­brauk­ti 2-7 klau­si­mą – Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mą. Žiū­rė­ki­te, mes per­tvar­ko­me tar­ny­bą prie Vy­riau­sy­bės, li­kus trim sa­vai­tėms iki rin­ki­mų, nu­ma­to­me do­va­nas Vy­riau­sy­bės at­sto­vams už pa­vyz­din­gą jų dar­bą. Ma­no­me, kad tik­rai ne lai­kas čia vai­din­ti to­kias re­for­mas. Ir taip pat siū­lo­me iš­brauk­ti 2-9 klau­si­mą – Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, kur yra siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti tai, kas dar iš es­mės nė­ra įtei­sin­ta ir ne­reg­la­men­tuo­ta.

PIRMININKAS. D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, iš­ties šian­dien po pie­tų la­bai daug pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su žiau­riu el­ge­siu su gy­vū­nais, gy­vū­nų ge­ro­vės klau­si­mais. Bet li­ko ne­įtrauk­ta ma­no ir ko­le­gų re­gist­ruo­tos pa­tai­sos – tai Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mų pa­tai­sos. Jos tik­rai tu­rė­tų bū­ti kar­tu ben­drai nag­ri­nė­ja­mos, kai nag­ri­nė­si­me šį klau­si­mą. To­dėl frak­ci­jos var­du pra­šau įtrauk­ti dvie­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus – tai Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5179 ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5180 pa­kei­ti­mą. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da jau yra.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės nė­ra. V. Ving­rie­nė dar. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). No­rė­jau pa­pra­šy­ti. Gal ga­li­ma bū­tų dėl gy­vū­nų ge­ro­vės ir žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais vi­sus įsta­ty­mus per­kel­ti į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę?

PIRMININKAS. Ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje yra pri­ėmi­mai, tai pa­tei­ki­mai yra pa­gal tvar­ką po pie­tų.

Nuo­sek­liai pra­dė­si­me dėl vi­sų pa­siū­ly­mų. Pir­ma­sis J. Raz­ma siū­lė frak­ci­jos var­du, E. Gen­t­vi­las taip pat frak­ci­jos var­du pri­ta­rė dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mą – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1939 – iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Kvie­čiu bal­suo­ti. Pri­ta­rian­tie­ji pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 99, prieš – 3, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Įsta­ty­mo pro­jek­tas iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės.

Ki­tas pa­siū­ly­mas. J. Ja­ru­tis frak­ci­jos var­du siū­lė įtrauk­ti Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl įvy­kių Bal­ta­ru­si­jo­je ke­lia­mos grės­mės bran­duo­li­nei sau­gai Eu­ro­po­je“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-5185. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji J. Ja­ru­čiui, kad bū­tų įtrauk­ta re­zo­liu­ci­ja į dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš – 3, su­si­lai­kė 18 Sei­mo na­rių. Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas į dar­bo­tvarkę įra­šy­tas. Ki­tas… Pra­šau?

P. Urb­šys – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Aš po bal­sa­vi­mo no­rė­siu re­pli­kuo­ti. Po dar­bo­tvarkės pa­tvir­ti­ni­mo su­teik­ti žo­dį…

PIRMININKAS. Pa­kar­to­ki­te, ne…

P. URBŠYS (MSNG). Po bal­sa­vi­mo no­rė­siu re­pli­kuo­ti. Aš at­si­pra­šau, kad at­si­sto­jau per an­ks­ti prie mik­ro­fo­no.

PIRMININKAS. Ge­rai. E. Gent­vi­las frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mą – Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5078. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji E. Gent­vi­lui, kad bū­tų iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės šis klau­si­mas, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 57, prieš – 36, su­si­lai­kė 19 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-5078 iš­brauk­tas.

Ki­tas pa­siū­ly­mas. D. Gai­žaus­kas frak­ci­jos var­du siū­lo įtrauk­ti pro­jek­tus: Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5179 ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5180. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji D. Gai­žaus­ko siū­ly­mui frak­ci­jos var­du bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 9, su­si­lai­kė 34. Pa­siū­ly­mams pri­tar­ta.

Vi­si pa­siū­ly­mai ap­tar­ti. Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. E. Gent­vi­las. Dar dėl dar­bo­tvarkės tu­ri­te? Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, gal ne­už­fik­sa­vo­te, ma­no siū­ly­mas taip pat bu­vo ir dėl 2-9 klau­si­mo – dėl Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo iš­brau­ki­mo. 2-7 ir 2-9. Aš sa­kiau du.

PIRMININKAS. Sa­kė­te du. Ge­rai.

E. GENTVILAS (LSF). 2-9.

PIRMININKAS. Ta­da ki­tas pro­jek­tas, dar tu­ri­me, jei­gu bu­vo toks siū­ly­mas, o liu­di­ja­me, kad bu­vo, – E. Gent­vi­las frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti 2-9 klau­si­mą, tai yra Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4941 pa­tei­ki­mą. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji E. Gent­vi­lui bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių, už – 60, prieš – 35, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. 2-9 klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas.

Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sai dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

P. Urb­šys – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai, kai pa­ma­čiau bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo iš­brau­ki­mo ir tai, kad bū­tent vals­tie­čių ir da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos bal­sais tai bu­vo pa­da­ry­ta, nors Far­ma­ci­jos įsta­ty­me tai bu­vo vie­nas iš rin­ki­mų pa­ža­dų rin­kė­jams Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų, kad vis dėl­to tas vais­ti­nių mo­no­po­lis bū­tų su­ar­dy­tas ir bū­tų įtei­sin­tos val­s­ty­bi­nės vais­ti­nės… Tai, kad jie da­bar, prieš pat rin­ki­mus, su­puo­lė kar­tu su tais, ku­rie to­kių vais­ti­nių ne­no­ri, aki­vaiz­džiai ro­do, kad tie pa­ža­dai žmo­nėms bu­vo da­ro­mi tik tam, kad juos pri­vi­lio­tų prie bal­sa­vi­mo dė­žių. Bet, kai at­ei­na lai­kas bal­suo­ti, to da­ly­ko ne­pa­da­ro, nors mo­ty­vuo­ja, kad, ži­no­te, taip ar taip, ne­bū­tų už­te­kę bal­sų. Bet ko­kiu at­ve­ju jū­sų iš­li­ki­mas iki ga­lo iš­ti­ki­miems sa­vo nuo­sta­tai bū­tų daug tei­sin­ges­nis.

Da­bar aš ma­tau, kad de­da­mos tam tik­ros kau­kės. Kas už jų sly­pi, lai­kas pa­ro­dys.

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš, prie­šin­gai ne­gu čia kal­bė­jęs Po­vi­las, no­riu pa­dė­ko­ti tiems, ku­rie per­si­gal­vo­jo dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ir su­pra­to, kad tik­rai jis ne­rei­ka­lin­gas. Pa­si­džiau­ki­me, kai žmo­nėms svei­kas pro­tas grįž­ta, kad ir po tam tik­ro pa­vė­la­vi­mo, ne­gu bū­tų at­si­ti­kę priešin­gai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau re­pli­kų nė­ra.

 

10.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5150(3) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5150. Svar­s­ty­mas. Pa­si­sa­ky­ti tu­rė­tų ko­mi­te­tų at­sto­vai pa­skelb­da­mi ko­mi­te­tų iš­va­das. Kvie­čiu J. Im­b­ra­są pa­skelb­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą. S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na, ko­le­gos. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė dar­bų pro­gra­mą. Va­kar ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. I. Ši­mo­ny­tė pa­skelbs Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė. Ka­dan­gi pa­var­go ko­vo­ti su pla­nais, ku­riuos Sei­mas kiek­vie­ną se­si­ją sau įra­šo į dar­bų pro­gra­mą, tai pri­ta­rė pro­gra­mai ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą klau­si­mą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 4 su­si­lai­kė, 3 – už. Iš tik­rų­jų la­bai nu­ste­bi­no, kad opo­zi­ci­ja ne­pa­tei­kė jo­kių pa­siū­ly­mų, jo­kių pa­sta­bų, bet to­kiu bū­du ban­do­ma stab­dy­ti dar­bą. Iš­va­da – ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. D. Krei­vys – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir nu­spren­dė ne­pri­tar­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mai dėl šių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, tei­sės ak­tų kie­kis yra ne­re­a­lis­ti­nis, tei­sės ak­tai yra ne­pri­ore­ti­zuo­ti, taip pat dėl dau­ge­lio tei­sės ak­tų rei­ka­lin­gos lė­šos, o, kaip ži­no­me, iki šiol nė­ra pa­teik­tas pa­tiks­lin­tas biu­dže­to pro­jek­tas. Tai­gi ko­mi­te­to iš­va­da yra ne­pri­tar­ti Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mai.

PIRMININKAS. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti… Kas no­rė­tu­mė­te pa­skelb­ti? G. Kir­ki­lo nė­ra sa­lė­je. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą kas nors iš pa­va­duo­to­jų ga­li­te pa­skelb­ti? Per­skai­ty­siu iš­va­dą: „Spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui Nr. XIIIP-5150 ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.“

S. Tu­mė­nas – Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­da.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mū­sų ko­mi­te­tas va­kar svars­tė Sei­mo IX (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. A. Stan­či­kas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

PIRMININKAS. D. Gai­žaus­kas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­da.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas svars­tė Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir vie­nin­gai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu šiai pro­gra­mai.

PIRMININKAS. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da. Ar yra T. To­mi­li­nas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti? Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas va­kar svars­tė se­si­jos dar­bų pro­gra­mos nu­ta­ri­mą, jam pri­ta­rė: už – 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Ku­bi­lie­nė, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą, jam ne­pri­tar­ta. Siū­lo­ma grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 4, prieš – 1, su­silai­kė 4.

PIRMININKAS. E. Jo­vai­ša, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­da.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė. Pro­jek­tui pri­tar­ta. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mai. Už – 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. J. Ber­na­to­nis, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te už bal­sa­vo 3, su­si­lai­kė 3, nu­lė­mė ma­no bal­sas. Pri­ta­rė­me pro­gra­mai.

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­da.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė veiks­mų pro­gra­mai ir siū­lo to­bu­lin­ti pa­gal Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­teik­tas iš­va­das.

PIRMININKAS. V. Si­mu­li­kas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­da.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo kaip pa­pil­do­mas: už – 3, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta pro­gra­mai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tę­sia­me svars­ty­mą. Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį P. Urb­šį.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šio Sei­mo be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos se­si­jos dar­bų pro­gra­ma yra ge­ras at­spin­dys to, kas sle­pia­ma po po­li­ti­nė­mis kau­kė­mis. Pra­ei­tų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu be­veik vi­sos į Sei­mą iš­rink­tos po­li­ti­nės jė­gos de­kla­ra­vo sa­vo pa­si­ren­gi­mą įga­lin­ti žmo­nes veiks­min­giau da­ry­ti įta­ką pro­ce­sams, ku­rie nu­le­mia jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. Be­veik vi­sų rin­ki­mų pro­gra­mo­se bu­vo įra­šy­tas sie­kis įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus. Taip, šios ka­den­ci­jos me­tu bu­vo re­gist­ruo­ti ke­li įsta­ty­mų pro­jek­tai ban­dant be Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų su­stip­rin­ti se­niū­nų pri­klau­so­mu­mą nuo žmo­nių. Nors šios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je į dar­bų pro­gra­mą šie pro­jek­tai ir yra įra­šy­ti, dau­gu­ma ži­no, jog tai tik imi­ta­ci­nis ju­de­sys. Prie šių ju­de­sių ga­li­ma pri­skir­ti ir į dar­bų pro­gra­mą įra­šy­tą tei­sė­jų ta­rė­jų įtei­si­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris anks­čiau, nu­skam­bė­jus gar­siam ko­rup­ci­niam skan­da­lui teis­muo­se, val­dan­čių­jų bu­vo su di­de­liu fu­ro­ru re­gist­ruo­tas. Šian­dien ši­tas pro­jek­tas įra­šy­tas į dar­bo­tvarkę, bet net ne­nu­ro­dy­ta da­ta, ka­da jis bus svars­to­mas. Tiek se­niū­nų di­des­nis įga­li­ni­mas, tiek tei­sė­jų ta­rė­jų įtei­si­ni­mas yra su­si­jęs su di­des­niu žmo­nių įga­li­ni­mu da­ry­ti įta­ką sa­vi­val­dai ir kon­tro­liuo­ti teis­mus. De­ja, nors da­bar pra­si­dė­ju­sio­je rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je yra ra­šo­ma, kad rei­kia stip­rios vals­ty­bės, ki­ti pa­ra­šo – tau, šei­mai ir dar kaž­kam, bet iš es­mės ši­tie pro­jek­tai, ku­rie yra su­si­ję bū­tent su tais da­ly­kais, kad su­stip­rin­tų vals­ty­bę, bū­tent ji pra­si­de­da nuo žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir val­džia, ir ver­ty­bi­niai da­ly­kai…

Vie­na po­li­ti­nė jė­ga at­ėju­si la­bai de­kla­ra­vo ver­ty­bi­nius da­ly­kus. Aš at­si­me­nu pas­ku­ti­nius R. Kar­baus­kio ir G. Land­sber­gio de­ba­tus. Pas­ku­ti­niai de­ba­tai bu­vo su­si­ję su tuo, kad bū­tent R. Kar­baus­kis pa­si­sa­kė už tai, kad ne­tu­ri bū­ti vie­na­ly­čių da­ri­niai pri­ly­gin­ti šei­mi­niams san­ty­kiams. Tai, tarp kit­ko, nu­lė­mė rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mą, jie rin­ko­si ne kon­ser­va­to­rius, o vals­tie­čius. Šios ka­den­ci­jos pra­džio­je re­gist­ra­vau Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos pro­jek­tą, kad to­kie san­ty­kiai bū­tų įfor­min­ti bū­tent Ūkio kny­go­je, o ne Šei­mos kny­go­je. Ką jūs gal­vo­ja­te? Iki šios die­nos ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris jiems bu­vo ver­ty­biš­kai svar­bus, yra ma­ri­nuo­ja­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės A. Ši­rins­kie­nės stal­čiu­je. Iš tik­rų­jų jų toks ap­si­mes­ti­nis dė­me­sys toms ver­ty­bėms yra ne kas ki­ta kaip me­lo kau­kė. Vėl jie per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją kal­ba, ži­no­te, mes tuo ski­ria­mės nuo li­be­ra­lų ir vi­sų ki­tų, kad mes la­bai sau­go­me šei­mą, net į sa­vo pla­ka­tus šei­mą įra­šo di­džio­sio­mis rai­dė­mis, bet fak­tiš­kai nė pirš­to ne­pa­ju­di­no, kad bū­tent tas įsta­ty­mas, ku­ris ne­leis­tų iš­dar­ky­ti šei­mos, bū­tų pri­im­tas šio­je ka­den­ci­jo­je. To­dėl ši­ta pro­gra­ma yra ei­li­nį kar­tą mū­sų po­li­ti­nio kar­na­va­lo da­lis.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį J. Raz­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, nė vie­nam iš mū­sų ne pa­slap­tis la­bai nei­gia­mi Sei­mo veik­los ver­ti­ni­mai, ku­riuos ro­do vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­klau­sos. Kur mes da­rė­me ap­klau­są, ko­kias pro­ble­mas kaip svar­biau­sias žmo­nės ga­lė­tų įvar­din­ti, tai pir­mo­je vie­to­je, de­ja, įvar­di­ja­mas cha­o­tiš­kas Sei­mo dar­bas, gau­sy­bė čia pri­ima­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Tai tik­rai žmo­nes ner­vi­na, trik­do.

Aš ma­nau, kad dar­bų pro­gra­mos tvir­ti­ni­mas yras tas mo­men­tas, nuo ku­rio mes ga­lė­tu­me pra­dė­ti ro­dy­ti, kad su­vo­kia­me pro­ble­mas ir ban­do­me šį tą keis­ti. De­ja, pa­teik­tas dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tas to­liau at­spin­di blo­giau­sias Sei­mo dar­bo tra­di­ci­jas. Čia su­mes­ta į krū­vą be­veik 600 pro­jek­tų. Aš ne­su­pran­tu, ko­kia pras­mė tvir­tin­ti pro­gra­mą, jei­gu mes čia su­de­da­me tuos iš es­mės vi­sus pro­jek­tus, ku­rie yra įre­gist­ruo­ti. Taip, kiek­vie­nas ga­li pa­žiū­rė­ti, kas Sei­mo duo­me­nų ba­zė­je yra įre­gist­ruo­ta ir kas dar ke­ti­na­ma įre­gist­ruo­ti, pri­de­da­ma ša­lia to. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų gal­vo­ti apie ki­to­kią pro­gra­mos struk­tū­rą: jei­gu mes vis dėl­to pa­ra­šy­tu­me, iš­skir­tu­me tuos pro­jek­tus, ku­riuos tik­rai ža­da­me pri­im­ti. Ne pa­teik­ti, ne pra­dė­ti dis­ku­si­ją, bet tik­rai pri­im­ti, pa­sa­ky­ti, kad jie yra svar­būs, jie tik­rai bus pri­im­ti šio­je se­si­jo­je, kad bū­tų pir­ma skil­tis – įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­riuos tvir­tai pa­si­ža­da­me pri­im­ti ir ma­to­me jų svar­bą. Ma­tyt, ta­da to­kių pro­jek­tų ne­bū­tų 500, gal bū­tų koks 100 ar pa­na­šiai. Mes ta­da tik­rai ob­jek­ty­viai ga­lė­tu­me ver­tin­ti, kai bai­gia­si se­si­ja, kaip mes įvyk­dė­me dar­bų pro­gra­mą, ar pri­ėmė­me tuos pro­jek­tus, ku­riuos bu­vo­me su­vo­kę, kad rei­kia pri­im­ti, ir taip bu­vo­me pa­skel­bę. Tai vie­na pa­sta­ba.

Bet ku­riuo at­ve­ju pro­jek­tų dar­bų pro­gra­mo­je tu­rė­tų bū­ti ma­žiau. Sei­mo va­do­vy­bė, de­ja, ne­su­ku­ria ko­kių nors me­cha­niz­mų, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų bū­ti dar­bo gru­pė iš vi­sų frak­ci­jų se­niūnų, ku­rie per­žiū­rė­tų, įver­tin­tų ir su­ma­žin­tų tą įra­šy­tų pro­jek­tų skai­čių. Aš ma­nau, kad rei­kia ei­ti link to­kios di­des­nės tvar­kos ir tvar­kin­ges­nio dar­bo, ir tik­rai tam yra ne­su­dė­tin­gos ga­limy­bės.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie pa­teik­tą są­ra­šą, jo tu­ri­nį, aš tik­rai ma­nau, kad ja­me pri­va­lė­jo bū­ti įra­šy­tas šių me­tų biu­dže­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Tik­rai ne­nor­ma­lu, kad Vy­riau­sy­bė ne­si­tei­kia teik­ti to­kio pro­jek­to, kai įplau­kų pla­nas ne­vyk­do­mas be­veik 1 mlrd. eu­rų, kai iš­lai­dos yra ge­ro­kai pa­di­din­tos dėl lei­di­mo Vy­riau­sy­bei tuos ke­lis mi­li­jar­dus sko­lin­tis re­a­guo­jant į pan­de­mi­jos pa­sek­mes. Vi­sa tai tu­ri bū­ti tvar­kin­gai įfor­min­ta biu­dže­te, kad ir mes svars­ty­da­mi ki­tus pro­jek­tus ga­lė­tu­me ži­no­ti, ko­kią fi­nan­sų si­tu­a­ci­ją tu­ri­me bai­gian­tis me­tams, ką ga­li­me pla­nuo­ti ki­tiems me­tams – ko­kius nors pa­di­di­ni­mus, sa­ky­kim, pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą. Tu­ri­me ži­no­ti tiks­liai, ko­kie bus „Sod­ros“ re­zer­vai, ko­kie kur bus de­fi­ci­tai. To ne­pa­da­ry­si, jei­gu čia, Sei­me, ne­iš­rei­ka­lau­si šių me­tų biu­dže­to pa­kei­ti­mo.

Aš, ži­no­ma, to­kią pa­tai­są įre­gist­ra­vau, kad bū­tų toks rei­ka­la­vi­mas Vy­riau­sy­bei įra­šy­tas, bet, kiek ži­nau, Sei­mo va­do­vy­bė su­ma­nė, kad aš ne­tu­riu tei­sės to siū­ly­ti. Aš ti­kiuo­si, kad ne­bus ban­do­ma su­truk­dy­ti svars­ty­ti tą pa­siū­ly­mą, bet tai, ži­no­ma, ne­iš­tai­so es­mi­nių pro­gra­mos trū­ku­mų. To­dėl aš siū­lau pro­gra­mos pro­jek­tą at­mes­ti, gal ta­da Sei­mo val­dy­ba at­si­kvo­šė­tų ir pa­reng­tų nor­ma­lų pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Kvie­čiu kal­bė­ti V. Alek­nai­tę-Ab­ra­mi­kie­nę.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). La­bą ry­tą, ger­bia­mi ko­le­gos ir ko­le­gės. Ši dar­bų pro­gra­ma, tu­rint ome­ny, kiek lai­ko li­ko mū­sų Sei­mui dirb­ti, iš tie­sų yra la­bai per­krau­ta. Tai pa­ste­bė­jo ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. Jo­je esa­ma to­kių pro­jek­tų, ku­rie tu­ri įdo­mią is­to­ri­ją ir ku­riuos bu­vo ban­do­ma ne kar­tą pra­stum­ti bet ku­ria kai­na. Aš tu­riu gal­vo­je Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dro­jo val­dy­mo ob­jek­tų įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus.

Kon­sti­tu­ci­jos 46 straips­ny­je yra pa­sa­ky­ta, kad vals­ty­bė gi­na var­to­to­jo in­te­re­sus, drau­džia mo­no­po­li­zuo­ti rin­ką, sau­go kon­ku­ren­ci­jos lais­vę, są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vę. Ir to­dėl ren­g­da­mi įsta­ty­mus tu­ri­me vyk­dy­ti tos Kon­sti­tu­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, juo la­biau bū­ti­na įver­tin­ti kiek­vie­ną tei­sės ak­tą ko­rup­ci­jos po­žiū­riu. Ir kai 2019 me­tų pa­bai­go­je už­si­mo­ta įvyk­dy­ti to­kią griaus­min­gą dau­gia­bu­čių na­mų val­dy­mo re­for­mą, tai ko­le­gos, ku­rie pa­ren­gė šį įsta­ty­mą, apė­jo Vy­riau­sy­bę, apė­jo rim­tus svars­ty­mus ir už­re­gist­ra­vo Sei­mo na­rio var­du. Iš kar­to pa­si­ro­džius pro­jek­tui tin­kla­la­py­je ki­lo aud­ra, tie­siog vie­nin­gai ins­ti­tu­ci­jos, teik­da­mos įvai­rius ar­gu­men­tus, pa­si­sa­kė prieš. Dau­gia­bu­čių na­mų pir­mi­nin­kai, ad­mi­nist­ra­to­riai, STT įžvel­gė aiš­kius ko­rup­ci­jos po­žy­mius, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas, Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, Būs­to rū­mai, na, aš ne­ži­nau, fak­tiš­kai vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios vie­naip ar ki­taip yra įga­lio­tos ar­ba pri­vers­tos ver­tin­ti tei­sės ak­tą.

Ko­dėl taip yra, ne­sun­ku pa­aiš­kin­ti. Šis įsta­ty­mas nu­sta­to to­kias vei­ki­mo są­ly­gas, pa­na­šiai kaip Žil­vi­nas Eg­lei ge­le­ži­nes klum­pes, kad jei­gu mes jas įgy­ven­din­tu­me, tai ne­lik­tų Lie­tu­vo­je nė vie­nos dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos.

Yra siū­lo­ma ki­ta for­ma – jung­ti­nės veik­los su­tar­tis, ku­rią ga­li su­da­ry­ti bu­tų sa­vi­nin­kai. Bet vėl­gi są­ly­gos nu­sta­ty­tos to­kios, kad re­a­ly­bė­je tur­būt ir to­kios su­tar­ties ne­ga­lės su­da­ry­ti.

Kas lie­ka? Lie­ka ad­mi­nist­ra­to­riai. Su­pras­čiau, kad tiks­las yra žūt­būt pa­nai­kin­ti dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jas ir per­duo­ti vis­ką ad­mi­nist­ra­to­riams, bet ir čia la­bai įdo­mu. Sa­vi­val­dy­bėms su­tei­kia­ma tei­sė be jo­kių ar­gu­men­tų, be jo­kių api­brėž­tų kri­te­ri­jų iš­brauk­ti jai ne­pa­tin­kan­čius ad­mi­nist­ra­to­rius, vei­kiau­siai ma­žuo­sius, iš tei­kian­čių pa­slau­gas są­ra­šo.

Kas lie­ka? Lie­ka tos įmo­nės, ku­rias val­do sa­vi­val­dy­bė, tur­būt lie­ka di­die­ji, na, pa­va­din­siu ne­man­da­giai, ryk­liai. Ne vel­tui ir STT, ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pa­sa­kė, kad čia pa­žei­džia­ma ele­men­ta­ri kon­ku­ren­ci­jos tei­sė, ten esa­ma to­kių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie ne­ati­tin­ka net Ci­vi­li­nio ko­dek­so nor­mų ir As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mo.

Man ky­la to­kia min­tis, ar su­vo­kia įsta­ty­mų tei­kė­jai, mū­sų ko­le­gos, kad siū­lo ko­rup­ci­nį ke­lią ir no­ri „ru­bi­ko­ni­zuo­ti“ (čia aš ka­bu­tė­se sa­kau) vi­są Lie­tu­vą ei­da­mi to­kiu ke­liu, su ku­riuo ko­vo­ja A. Na­val­nas Ru­si­jo­je. Iro­niš­ka. A. Na­val­ną ne­se­niai ap­nuo­di­jo, o mes ei­na­me jo prie­ši­nin­kų ko­rum­puo­tos tau­tiš­kos val­džios ke­liu. Aš gal­vo­ju, kad ko­le­goms pats lai­kas pa­gal­vo­ti, kie­no in­te­re­sams jie at­sto­vau­ja: ar tų as­me­nų, ku­rie lin­kę į ko­rup­ci­ją, ar vis dėl­to skaid­ru­mui, są­ži­nin­gu­mui, ar at­sto­vau­ja pi­lie­čių tei­sei į sa­vi­val­dą, jų no­rui bur­tis į ben­dri­jas.

Aš ma­nau, kad tai tik stip­rin­tų mū­sų vi­suo­me­nę, ir mes tam ir iš­rink­ti, kad at­sto­vau­tu­me sa­vo pi­lie­čiams. To­dėl aš pri­myg­ti­nai pra­šau baig­ti tuos žai­di­mus ir nors jūs ant­rą­jį įsta­ty­mo va­rian­tą ta­ry­tum at­si­ė­mė­te, gal Vy­riau­sy­bė lie­pė nu­sto­ti žais­ti pi­lie­čių jaus­mais prieš rin­ki­mus, ta­čiau kaip eže­re pri­ša­lu­si vil­ko uo­de­ga li­ko tas pir­ma­sis, nes jo ne­įma­no­ma ki­taip pa­ša­lin­ti kaip tik mums bal­suo­jant. Mie­li ko­le­gos, aš įre­gist­ra­vau siū­ly­mą ir la­bai pra­šau net­gi vals­tie­čių la­bui…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). …kad jiems ge­riau sek­tų­si rin­ki­muo­se, iš­brauk­ti šį įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šio­je de­vin­to­jo­je se­si­jo­je pro­gra­muo­ja­me re­kor­diš­kai ma­žą pro­jek­tų skai­čių – 580, nes bū­da­vo ir 700, ir be­veik 800 pro­jek­tų. Ta­čiau ta­da bu­vo ga­li­ma ma­žiau kreip­ti dė­me­sio, nes ne­spė­jęs vie­no­je se­si­jo­je ga­li dirb­ti ki­to­je se­si­jo­je, na­tū­ra­lu, kad per­si­kel­da­vo daug klau­si­mų, ir į tai žiū­rė­da­vo­me šiek tiek pro pirš­tus, nors nie­ka­da to­li gra­žu net ne­pri­ar­tė­da­vo­me prie už­si­brėž­tų se­si­jos pro­gra­mos tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo.

Da­bar, kaip sa­kau, 580, iš­gir­dau, kad sa­ko: čia, ma­to­te, mes ruo­šia­me se­si­jos dar­bų pro­g­ra­mą iki šv. Ka­lė­dų, juk at­eis nau­ji ir dirbs. Ne, ger­bia­mie­ji, su­si­rin­kęs nau­jas Sei­mas ne­tęs de­vin­to­sios se­si­jos dar­bų pro­gra­mos – jie pa­si­tvir­tins nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo pir­mo­sios se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir mes nau­jos su­dė­ties Sei­mui ne­ga­li­me pri­mes­ti klau­si­mų, nes ir se­si­ja ne­bus de­vin­to­ji, o bus pir­mo­ji. Tad ne­ap­gau­di­nė­ki­me rin­kė­jų, o tuo la­biau sa­vęs. Vi­si čia no­ri pa­si­ro­dy­ti la­bai darbš­tūs, at­si­ran­da ini­cia­ty­vų tų as­me­nų, ku­rie nie­ka­da jo­kio­mis ini­cia­ty­vo­mis neiš­si­sky­rė, štai prieš rin­ki­mus pa­ro­dy­si­me, kaip mes su­ge­ba­me, kaip mes sten­gia­mės var­dan tos Lie­tu­vos ir sa­vo rin­kė­jų.

Aš as­me­niš­kai są­mo­nin­gai ne­re­gist­ra­vau nė vie­no įsta­ty­mo pro­jek­to šiai ru­dens se­si­jai, su­pras­da­mas ir re­a­ly­bę, kad ne­pa­vyks su­spė­ti. Ki­ta ver­tus, na, aš ne­ma­nau, kad gra­žu be­veik ket­ve­rius me­tus ko nors ne­pa­da­rius stai­ga su­gal­vo­ti ko­kias nors idė­jas ir ap­krau­ti Sei­mo dar­bą šio­mis sa­vo pseu­doi­dė­jo­mis, to­dėl aš taip ne­si­el­giau.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­me, ko­kia bus ši se­si­ja. Spė­lio­ti­na, kad apie lap­kri­čio 13-ąją ar 15-ąją baig­sis mū­sų įga­lio­ji­mai.

Šian­dien – rug­sė­jo 17-oji. Mū­sų lau­kia 580 įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­gal IX se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tą. Ta­čiau pri­si­min­ki­me, kad eg­zis­tuo­ja Sta­tu­tas, ku­ria­me yra nu­ma­ty­tos kas tris sa­vai­tes per­trau­kos. Spa­lio 5 die­na, pir­ma­die­nis, tą sa­vai­tę Sei­mas ne­po­sė­džiau­ja prieš rin­ki­mus. Spa­lio 20 die­ną – biu­dže­to pro­jek­to pa­tei­ki­mas. Pri­va­lo­ma sta­tu­ti­nė dvie­jų sa­vai­čių per­trau­ka. Re­a­liai mes su­si­ren­ka­me apie lap­kri­čio 5 die­ną.

Prieš ką mes mai­vo­mės? Li­ko re­a­liai trys sa­vai­tės dar­bo, na, dau­giau­siai ke­tu­rios sa­vai­tės dar­bo šiam Sei­mui. Ži­no­me, kad at­si­ran­da ir nau­jų ini­cia­ty­vų. Pa­vyz­džiui, šian­dien re­zo­liu­ci­ja dėl Bal­ta­ru­si­jos, vėl­gi už­ima lai­ką. Ką mes no­ri­me pa­sa­ky­ti? Bal­suo­ki­me, ko­le­gos, už pro­gra­mą, ku­rio­je 580 pro­jek­tų, mes tą pa­da­ry­si­me! Ne­pa­da­ry­si­me! Ne­ap­si­mes­ki­me kvai­liais, ne­lai­ky­ki­me ki­tų kvai­liais. Ir aš siū­lau ne­bal­suo­ti už ši­tą se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tą. Tu­ri bū­ti su­trum­pin­ta, aiš­kiai, re­a­lis­tiš­kai pa­sa­ky­ta – pri­ori­te­tai COVID-19 prie­mo­nių pro­jek­tams ir pri­ori­te­tai biu­dže­tui, jo pir­mą­jį svars­ty­mą tu­ri at­lik­ti dar ši­tas Sei­mas pa­gal įsta­ty­mus ir Kon­sti­tu­ci­ją. Vi­sa ki­ta mes­ki­me lauk, nu­ry­ki­me am­bi­ci­jų sei­les, jei­gu kie­no nors pro­jek­tai yra iš­brau­kia­mi. Ne lai­kas čia re­kla­muo­tis. Lai­kas pa­da­ry­ti tai, ką mes pri­va­lo­me pa­da­ry­ti sa­vo ša­liai.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ge­ras žen­klas, kad ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­ma ne­tin­ka­ma, per­krau­ta, yra ir tai, kad, be­rods, ke­le­tas ko­mi­te­tų va­kar ne­pri­ta­rė dar­bų pro­gra­mai. Taip pat ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas bal­sų dau­gu­ma ne­pri­ta­rė, kiek aš su­pran­tu, dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia dėl to įsta­ty­mo, ku­rį šian­dien ati­dė­jo­me, – dėl vais­ti­nių įsta­ty­mo. Vi­siš­kai ne­aiš­ku, ko­dėl yra ši­taip for­suo­ja­ma ir no­ri­ma pri­im­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nors pa­gal su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo 108 straips­nį yra aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ša­lis tu­ri apie tai pra­neš­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir gau­ti pa­sta­bas. Svars­ty­mo me­tu Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas to­kią pa­sta­bą pa­da­rė. Ne­su­pran­tu, ko­dėl ne­re­a­guo­ja­ma bent į ofi­cia­lias tei­sės ins­ti­tu­ci­jų pa­sta­bas. Be abe­jo­nės, ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­kia iš­brauk­ti iš ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkės.

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, svars­to­mas vi­siš­kai ne vie­to­je ir ne lai­ku, li­kus mė­ne­siui šio par­la­men­to dar­bo, tai įstai­gų tin­klo per­tvar­ka. Ko­le­ga A. Ve­ry­ga va­kar ko­mi­te­te sa­kė: ži­no­te, ko­ro­na­vi­ru­sas pa­ro­dė, kad kai ku­rios įstai­gos dub­liuo­ja sa­vo funk­ci­jas, jos yra ne­rei­ka­lin­gos. Be abe­jo­nės, jei­gu ši­taip yra val­do­ma vals­ty­bė – ke­li su­si­rin­kę žmo­nės pri­ima spren­di­mus, ne­ge­ba­ma su­for­mu­luo­ti ins­ti­tu­ci­joms už­da­vi­nių, ką jos tu­ri da­ry­ti, ko­kią stra­te­gi­ją vyk­dy­ti, tai, be abe­jo­nės, ta­da tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos at­ro­do ne­rei­ka­lin­gos. Mums be­lie­ka tik­tai iš­ei­tis kreip­tis į teis­mą. Ne­bu­vo man per pen­kias ka­den­ci­jas to­kio at­ve­jo, kad aš dė­jau pa­ra­šus prie ki­tų ko­le­gų, ke­tu­rio­li­ka kar­tų kreip­iau­si su vi­sais ki­tais ko­le­go­mis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ke­tu­ris kar­tus į Ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą, ir dau­gu­mą by­lų mes lai­mė­jo­me. Štai ir dėl vie­nos ins­ti­tu­ci­jos da­bar krei­pė­mės į teis­mą – dėl Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro, kai mi­nist­ras A. Ve­ry­ga pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, per­duo­da Už­kre­čia­mų­jų li­gų re­gist­rą ki­tai ins­ti­tu­ci­jai, o Už­kre­čia­mų­jų li­gų cen­tras apie tai su­ži­no iš spau­dos. Per­duo­ti pa­lik­ta 2,5 va­lan­dos. Šian­dien Už­kre­čia­mų­jų li­gų re­gist­ras du mė­ne­sius ne­vei­kia, nes vie­na ins­ti­tu­ci­ja ne­per­da­vė, iš jos at­im­tos funk­ci­jos, ki­ta – ne­pe­rė­mė. Ši­taip val­dant vals­ty­bę, be abe­jo­nės, at­ro­do, kad tos ins­ti­tu­ci­jos yra ne­rei­ka­lin­gos.

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tai yra dėl li­go­nių ka­sų op­ti­mi­za­vi­mo, ir­gi šian­dien yra vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas. Rei­kia jį iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės vien dėl to, kad yra už­pra­šy­ta eks­per­ti­zė, ji­nai dar nė­ra at­lik­ta. Kam ta­da rei­kia klai­din­ti žmo­nes, ku­rie dir­ba li­go­nių ka­so­se, ir to­liau vers­ti juos gy­ven­ti ne­ži­nio­je, tuo la­biau kad jei­gu bus pa­nai­kin­tas ju­ri­di­nis te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų sta­tu­sas, tai kar­tu nai­ki­na­mos ir ste­bė­to­jų ta­ry­bos, nai­ki­na­mos tai­ki­ni­mo ko­mi­si­jos. Vėl­gi to­kiu bū­du re­gio­nams at­ima­ma jau vie­na iš pas­ku­ti­nių ga­li­my­bių da­ly­vau­ti val­dant įstai­gas.

Mie­li ko­le­gos, ar ne­at­ro­do jums, kad rei­kė­tų pa­baig­ti tuos dar­bus, ku­rie yra pra­dė­ti? Yra ir kai ku­rių dar­bų ne­blo­gų pa­da­ry­ta, o svar­biau­sia, ką aš jums pa­tar­čiau, – su­si­tvar­ky­ti su tais ko­rup­ci­jos įta­ri­mais. Prem­je­ras ir ki­ti sa­ko, kad opo­zi­ci­ja po­li­ti­kuo­ja, kai ke­lia klau­si­mą, ar tei­sin­gai, ar tei­sė­tai bu­vo nu­pirk­ti re­a­gen­tai ke­tu­ris kar­tus bran­giau. Koks čia, ko­le­gos, po­li­ti­ka­vi­mas? Jūs da­bar įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu ko­kia nors Mo­lė­tų ra­jo­no li­go­ni­nė, Pa­sva­lio ra­jo­no li­go­ni­nė, Pa­kruo­jo ar ko­kia nors ki­ta kom­piu­te­ri­nį ko­kį nors to­mog­ra­fą, ku­ris kai­nuo­ja rin­ko­je 1 mln., nu­pirk­tų už 4 mln., ką sa­ky­tų prem­je­ras, ką sa­ky­tų svei­ka­tos mi­nist­ras?

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). To­kio žmo­gaus per sa­vai­tę ne­lik­tų dar­be. Bū­tų pra­dė­ti ty­ri­mai.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). Da­bar gi mes ke­lia­me klau­si­mą, ko­dėl ke­tu­ris kar­tus bran­giau nu­pirk­ti re­a­gen­tai, ir mes ne­va po­li­ti­kuo­ja­me.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). Bai­giu.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia tar­si ir pas­ku­ti­nė Sei­mo se­si­ja ir iš tie­sų yra pro­ga pri­si­min­ti, ko gi mes sie­kia­me ap­skri­tai pra­dė­da­mi šią Sei­mo ka­den­ci­ją. Tai­gi pats Sei­mas sau kė­lė už­da­vi­nį su­grą­žin­ti ga­lias į Sei­mą, pa­kel­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją, pres­ti­žą. Kas iš to iš­ėjo? Mes vėl pri­ima­me įsta­ty­mų vie­ną di­džiau­sių skai­čių Eu­ro­po­je. Man at­ro­do, per šią se­si­ją mes pri­im­si­me pa­na­šiai įsta­ty­mų tiek, kiek pri­ima mū­sų kai­my­nės per me­tus. Ma­no ma­ny­mu, įsta­ty­mų skai­čius pa­ro­do, kad vis dėl­to Sei­mas taip ir ne­su­ge­bė­jo pa­siek­ti tų tiks­lų, ku­riuos kė­lė ka­den­ci­jos pra­džio­je.

Jei­gu mes kal­ba­me apie re­pu­ta­ci­ją, ką šian­dien da­ro Sei­mas, Sei­mo var­du yra ra­šo­mi raš­tai ko­rup­ci­jos by­las ti­rian­čioms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios sau­go vals­ty­bės iž­dą. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė lei­džia sau da­ry­ti be­pre­ce­den­tį spau­di­mą ir Sei­mas ty­li.

Kal­bant to­liau apie Sei­mo ga­lias ir įvaiz­dį, mes šian­dien ko­la­bo­ruo­ja­me su tei­sė­jais, ku­rie pa­že­mi­no, ti­kė­ti­na, tei­sė­jo var­dą, yra ap­klau­sia­mi kaip spe­cia­lieji liu­dy­to­jai, ir mes lei­džia­me jiems iš­ei­ti sa­vo no­ru, užuot su­ren­gę, kaip tai nu­ma­to Kon­sti­tu­ci­ja, ap­kal­tą ir iš­si­aiš­ki­nę, kiekgi yra pa­žei­džia­ma teis­mų sis­te­ma, ir pa­siū­lę prie­mo­nes jai iš­gy­dy­ti. Aš ne­ma­nau, kad ir šian­dien po­sė­dy­je esan­tys dvie­jų tei­sė­jų, ku­rie dir­bo Aukš­čiau­sia­ja­me ir Ape­lia­ci­nia­me teis­muo­se, at­lei­di­mo sa­vo no­ru pro­jek­tai de­monst­ruo­ja Sei­mo ga­lią. Aš ma­nau, tai de­monst­ruo­ja Sei­mo bai­lu­mą, dau­giau­sia mū­sų spren­di­mų tei­sę tu­rin­čios dau­gu­mos bai­lu­mą ir pa­tai­ka­vi­mą ko­rup­ci­jai.

Mie­li ko­le­gos, aš vis dėl­to lin­kė­čiau dar pa­si­tai­sy­ti ir pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei, kad par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je Sei­mui rū­pi, kad efek­ty­viai veik­tų teis­mų sis­te­ma, kad mes vis dėl­to prin­ci­pin­gai pa­žiū­rė­tu­me į ga­li­mai su­si­kom­pro­mi­ta­vu­sių tei­sė­jų veik­lą ir pa­da­ry­tu­me rim­tą žings­nį tam, kad grįž­tu­me prie sa­vo pir­mi­nės min­ties, pra­dėdami ap­skri­tai Sei­mo ka­den­ci­ją, ir su­si­telk­tu­me tam, kad pa­tai­sy­tu­me teis­mų sis­te­mą.

Ir pas­ku­ti­nė min­tis. Šiek tiek juo­kin­gai at­ro­do, aiš­ku, juo­kas pro aša­ras, tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės po­no J. Ber­na­to­nio siū­lo­mi teis­mų ta­rė­jai, be da­tų ir be po­li­ti­nės va­lios. Sei­me yra žmo­nių, ku­rie 12 me­tų ne­su­ge­ba įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jų, ne sa­vo, o žmo­nių idė­jų. Žmo­nės no­ri, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ta­rė­jai. Bet štai yra po­li­ti­kų, ku­rie su­ge­ba ma­ni­pu­liuo­ti žmo­nių emo­cijo­mis, va­lia ir me­tai iš me­tų, ka­den­ci­ja iš ka­den­ci­jos ati­to­li­na žmo­nių ga­li­my­bę da­ly­vau­ti teis­muo­se.

Aš krei­piuo­si į val­dan­čiuo­sius, krei­piuo­si į opo­zi­ci­ją: su­si­tel­ki­me ir pri­im­ki­me ta­rė­jų įsta­ty­mus, kad pa­ga­liau at­si­ras­tų ta­rė­jai teis­muo­se, kad vi­suo­me­nė ga­lė­tų da­ly­vau­ti, įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mą, jaut­riau­sio­se ir svar­biau­sio­se vi­suo­me­nei by­lo­se, tai yra kai su­si­ję su ko­rup­ci­ja ir ki­tais sun­kiais nu­si­kal­ti­mais. Aš tie­siog no­rė­čiau pa­lin­kė­ti Sei­mui šiek tiek su­si­im­ti ir pa­de­monst­ruo­ti, kad mes iš tik­rų­jų gy­ve­na­me par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­ne kiek nu­ste­bi­no ger­bia­mo E. Gent­vi­lo kal­bė­ji­mas, kad mes ne­tu­rė­tu­me tęs­ti dar­bo ir tu­rė­tu­me ne­re­gist­ruo­ti pro­jek­tų. Man at­ro­do, kad lap­kri­čio mė­ne­sį mes, dau­gu­ma mū­sų, ne­pra­dė­si­me nuo bal­to la­po, vis tiek re­for­mų pro­ce­sas, mū­sų idė­jų įgy­ven­di­ni­mas bus tę­sia­mas, net­gi jei­gu kas nors iš mū­sų ne­bus iš­rink­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad trau­ki­nys ne­va­žiuos to­liau. Mes ga­li­me tęs­ti tuos pa­čius dar­bus.

Aš pri­si­me­nu 2016 me­tus – dar­bo­tvarkė ne­bu­vo su­for­muo­ta vien iš nau­jai at­ėju­sių Sei­mo na­rių min­čių, bet bu­vo ir tęs­ti­nu­mas. To­dėl siū­lau žiū­rė­ti la­bai pa­pras­tai į šią se­si­ją, ly­giai taip pat kaip į ei­li­nę se­si­ją, ji bus pra­tęs­ta ki­to Sei­mo, bet va­din­sis gal­būt nau­ja. Mes tu­ri­me už­baig­ti svar­biau­sius dar­bus ir aš drįs­čiau teig­ti, kad so­cia­li­nė­je sri­ty­je tik­rai ši Vy­riau­sy­bė, dau­gu­ma ir Sei­mas pa­da­rė la­bai di­de­lę pa­žan­gą, bet mums rei­kia už­baig­ti tuos so­cia­li­nius po­ky­čius, ku­rie yra pra­dė­ti.

Šios se­si­jos ak­cen­tas bus ne­įga­lių­jų so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja, grei­tai mi­nist­ras pri­sta­tys as­me­ni­nio asis­ten­to pro­jek­tą, bet mums dar šią se­si­ją rei­kė­tų ap­svars­ty­ti ir ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mo kvo­tų te­mą, ir ki­tas svar­bias te­mas, su­si­ju­sias su ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­ja.

Mes pa­gal ak­tu­a­li­jas kal­bė­si­me apie gy­vū­nų ge­ro­vę, tai yra la­bai svar­bu. La­bai džiu­gu, kad iš stal­čių iš­trau­kia­mi se­ni mi­nist­ro K. Ma­žei­kos ir ko­le­gos D. Gai­žaus­ko, ki­tų ko­le­gų pro­jek­tai. Mes ga­lė­si­me juos pri­im­ti, ka­dan­gi vi­suo­me­nė ro­do tik­rai di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą.

Bet mes tu­ri­me sko­lą. Tu­ri­me sko­lą, su­si­ju­sią su Miš­kų įsta­ty­mu. Mes pri­va­lo­me pri­im­ti rei­ka­lin­gus po­ky­čius tam, kad miš­kų po­li­ti­ko­je at­si­ras­tų dau­giau, jei­gu no­ri­te, tei­sin­gu­mo. Mes tu­ri­me Sei­mo na­rių anks­čiau teik­tus pa­siū­ly­mus, da­bar ir ma­no, ir V. Ving­rie­nės, A. Ne­kro­šiaus, ir ki­tų ko­le­gų. Ma­nau, vi­suo­me­nė siun­čia la­bai aiš­kius sig­na­lus, kad tu­ri­me šią mo­ra­li­nę sko­lą grą­žin­ti ir į miš­kų po­li­ti­ką įves­ti dau­giau tei­sin­go re­gu­lia­vi­mo.

Mes daug kal­ba­me apie gy­vū­nų ge­ro­vę ir žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais, bet aš pa­mi­nė­siu dar ke­le­tą pro­jek­tų, ku­rie, man at­ro­do, yra la­bai svar­būs. Tai yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mai, su­si­ję su dar­bo san­ty­kių kon­flik­tais, kai už dar­bo tei­sės pa­žei­di­mus, už žiau­rų el­ge­sį su žmo­nė­mis bau­dų vi­dur­kis yra apie 40 eu­rų. Tai yra la­bai pras­tas re­gu­lia­vi­mas, ku­rį rei­kė­tų sku­biai tai­sy­ti.

Ma­nau, kad tu­ri­me ne­su­sto­ti ir tvar­ky­da­mi pen­si­jų sis­te­mas. Šian­dien bus dis­ku­si­ja apie pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą, bet la­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti ir iš­anks­ti­nių pen­si­jų pro­ble­mos. Tai tos skur­do pen­si­jos, ku­rias pa­sky­rė žmo­nės sa­vo bū­si­mos (…) są­skai­ta, sa­vo ga­li­mų pa­ja­mų są­skai­ta. Jos tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mos. Yra pro­jek­tas, ku­ris siū­lo bū­tent ma­žin­ti ko­e­fi­cien­to dy­dį, ku­riuo yra ma­ži­na­mos iš­anks­ti­nės pen­si­jos, nes pa­gal „Sod­ros“ re­zul­ta­tus, pa­gal re­zer­vo kau­pi­mo ten­den­ci­jas, pa­gal fi­nan­si­nį tva­ru­mą mes tik­rai ak­tu­a­riš­kai tu­ri­me ga­li­my­bę ge­rin­ti iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jų so­cia­li­nę pa­dė­tį ir pa­ja­mas.

Taip pat aš tur­būt iš tų svar­bių ak­tu­a­li­jų… Mes esa­me pas­ku­ti­nė­je sta­di­jo­je dėl to al­go­rit­mo, ku­rį su­kū­rė­me šia­me Sei­me per daug me­tų, dėl tų kon­flik­tų, ku­rie ki­lo vie­niems rū­kant bal­ko­nuo­se, o ki­tiems ken­čiant nuo rū­ky­mo. Mes tu­ri­me pri­im­ti pa­ga­liau Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mą, li­ko pas­ku­ti­nė sta­di­ja. Siū­lau la­bai ne­si­gin­čy­ti, nes žmo­nės la­bai lau­kia šių pa­kei­ti­mų. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Vi­si už­si­ra­šiu­sie­ji kal­bė­jo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­ta pa­siū­ly­mų. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. J. Raz­ma tei­kia du pa­siū­ly­mus. Pra­šom pri­sta­ty­ti pir­mą­jį. J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom. Įjung­tas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, Sta­tu­tas lei­džia bal­suo­ti dėl iš­va­dos dėl pro­jek­to iki pa­siū­ly­mų svars­ty­mo. Šiuo at­ve­ju, kai yra kai ku­rių ko­mi­te­tų siū­ly­mai at­mes­ti dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tą ir kal­bė­ju­sie­ji tą siū­lė, mes su­tau­py­tu­me gal­būt lai­ko, jei­gu da­bar bal­suo­tu­me iš kar­to. Nes jei pro­jek­tą at­me­ta­me, ne­be­reiks skir­ti lai­ko pa­siū­ly­mams svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Jei bent vie­nas Sei­mo na­rys siū­lo bal­suo­ti iki pa­siū­ly­mų, bal­suo­ti pri­va­lo­me.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, man la­bai keis­ta, kad li­kus pas­ku­ti­nei se­si­jai taip ak­ty­viai Sei­mo na­riai įsi­trau­kia į dis­ku­si­jas, kad įsta­ty­mai, įtrauk­ti į Sei­mo se­si­ją, yra blo­gi. Pa­žiū­rė­ki­te, kas yra. Net ir šian­dien ke­le­tą klau­si­mų iš dar­bo­tvarkės iš­brau­kė­me. Gal­būt dar no­ri pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, pa­to­bu­lin­ti tuos įsta­ty­mus. Ko­mi­te­tai pa­pra­šė per­trau­kų. Kai bus įtrauk­tas kon­kre­tus klau­si­mas, ta­da mes apie jį ir kal­bė­ki­me. Ar tą die­ną klau­si­mas dar ne­pa­reng­tas, jį iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, ar jį svars­ty­ti. Ir Sei­mas bal­suo­ja.

Man la­bai keis­ta, gal­būt rin­ki­mai kaž­kaip vei­kia Sei­mo na­rius la­bai stip­riai, li­kus ke­lioms sa­vai­tėms iki rin­ki­mų, kad vis­kas, kad ir ką da­ry­tų vals­tie­čiai, kad ir ko­kia bū­tų dar­bo­tvarkė, net pa­ti opo­zi­ci­ja kri­ti­kuo­ja sa­vo pa­teik­tą dar­bo­tvarkę. Dar ši­taip ne­bu­vo.

Tai­gi aš ma­nau, kad vis dėl­to ban­do­me su­ras­ti ko­kių nors prie­šų ar blo­gų įsta­ty­mų ten, kur jų nė­ra. At­eis tas įsta­ty­mas, mes jį svars­ty­ki­me, tei­ki­me pa­tai­sas, pa­siū­ly­mus, jei­gu bus lo­giš­ki, ar­gu­men­tuo­ti pa­siū­ly­mai, Sei­mas, kaip ir la­bai daž­nai, at­si­žvel­gia ir pri­ima tuos pa­siū­ly­mus. To­dėl, man at­ro­do, ne­lau­žy­ki­me ie­čių ten, kur ne­rei­kia, pri­tar­ki­me ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkei ir pas­kui kiek­vie­ną klau­si­mą ga­lė­si­me kiek­vie­ną se­si­ją svars­ty­ti, ne se­si­ją, bet kiek­vie­ną ple­na­ri­nį po­sė­dį svars­ty­ti, ar vi­si klau­si­mai yra pa­reng­ti, ku­rie įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi val­dan­tie­ji, yra to­kia lie­tu­vių tau­to­sa­kos pa­tar­lė, ji sa­ko: ko ne­pri­val­gei – ne­pri­lai­žy­si. Tai, ką ban­dė­te da­ry­ti vi­sus ket­ve­rius me­tus, da­bar tik­rai ne­su­ge­bė­si­te įspraus­ti į ke­lias sa­vai­tes ir pri­im­ti 500 jū­sų nu­ma­ty­tų pro­jek­tų. Pa­tei­ki­te biu­dže­tą taip, kaip to rei­ka­lau­ja Kon­sti­tu­ci­ja, svars­ty­ki­me ir dis­ku­tuo­ki­me. Bet kam rei­kia 500 vi­siš­kai nie­ko ben­dro su Lie­tu­vos pri­ori­te­tais ne­tu­rin­čių įsta­ty­mų? Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria pro­gra­mai, nes ji pa­pras­čiau­siai ne­ati­tin­ka svar­biau­sių Lie­tu­vos pri­ori­te­tų, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas sa­ko, kad švais­tū­niš­kas el­ge­sys, au­gi­nan­tis vals­ty­bės sko­lą, nė­ra tei­sin­ga kryp­tis, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas sa­ko, kad svar­biau­sios svei­ka­tos sis­te­mos pro­ble­mos nė­ra spren­džia­mos šia dar­bo­tvarke. Tai ką jūs spren­džia­te? Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvie­čiu bal­suo­ti prieš ir su­si­telk­ti prie svar­biau­sių klau­si­mų.

PIRMININKAS. Aš kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 64, prieš – 37, su­si­lai­kė 16. Po svars­ty­mo dar­bų pro­gra­mai pri­tar­ta.

To­liau svars­to­me pa­tai­sas. J. Raz­ma – pir­mo­ji pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti. Jur­gi Raz­ma, pri­sta­ty­ki­te pa­siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau, kad Sei­mo dar­bų pro­gra­mo­je bū­tų pa­ro­dy­ta aiš­ki Sei­mo va­lia ir bū­tų pa­sa­ky­ta, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­teik­ti šių me­tų biu­dže­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Vis dėl­to at­si­li­ki­mas nuo to, kas yra pa­tvir­tin­ta įsta­ty­mu, yra mil­ži­niš­kas, mi­li­jar­di­nių ap­im­čių. To ne­ga­li­ma ši­taip pa­lik­ti, nes ta­da mū­sų pa­tvir­tin­ti biu­dže­to įsta­ty­mai, iš­ei­tų, nie­ko ne­reiš­kia. Vy­riau­sy­bė pro­to­ko­li­niais nu­ta­ri­mais da­lins, ga­li da­ly­ti mi­li­jar­dus, ga­li ne­pai­sy­ti, kad įplau­kos at­si­lie­ka nuo pla­no jau ir­gi apie mi­li­jar­dą. To­dėl aš vis dėl­to siū­lau, kad bū­tų pa­rei­ka­lau­ta, kad Sei­mui bū­tų at­neš­tos biu­dže­to pa­tai­sos, at­spin­din­čios fak­ti­nę vals­ty­bės vie­šų­jų fi­nan­sų si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). La­bai grei­tai su­skai­čiuo­ja kon­ser­va­to­riai, kas kiek pa­si­sko­li­no, tai gal pa­sa­ky­ki­te, už ko­kius pro­cen­tus pa­si­sko­li­no vals­tie­čiai, nė vie­no pro­cen­to ne­sie­kia pa­lū­ka­nos, ir už kiek jūs sko­li­no­tės. Net Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­sa­kė, kad 8 mlrd. kri­zės, ku­rią su­kė­lė kon­ser­va­to­riai, są­ly­go­mis ne­rei­kė­jo sko­lin­tis ir 3 mlrd. ban­kams per pa­lū­ka­nas ne­rei­kė­jo ati­duo­ti. Bet jie kaž­kaip la­bai grei­tai pa­mirš­ta sa­vo mil­ži­niš­kas klai­das, sa­vo pa­da­ry­tą ža­lą, mi­li­jar­di­nę, Lie­tu­vai, bet ma­to kaž­ko­kius ke­le­tą mi­li­jo­nų ar­ba da­ro di­džiu­lį skan­da­lą ten, kur jo nė­ra. Man tik­rai la­bai… Kaip jie meist­riš­kai su­ge­bė­jo su­kel­ti va­di­na­mą­jį auk­si­nių šaukš­tų skan­da­lą. Pa­si­ro­do, auk­si­nių šaukš­tų nu­pirk­ta už 4 tūkst., o su­kė­lė, tik­rai ži­niask­lai­dai kon­ser­va­to­riai su­mo­kė­jo ko­kius 40 mlrd. ar mi­li­jo­nų, kad tik bū­tų iš­vie­šin­ta, ap­derg­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Meist­rai, jūs esa­te tik­ri ci­niz­mo meist­rai.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl J. Raz­mos pir­mo­jo pa­siū­ly­mo. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mes ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bės už­si­ra­šy­ti dėl mo­ty­vų už, mū­sų frak­ci­jos na­riai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­spaus­ti myg­tu­ko ir už­si­ra­šy­ti už. Tai gal­būt ga­lė­tu­mė­te su­teik­ti to­kią ga­li­my­bę? Ačiū.

PIRMININKAS. Kal­bė­ki­te dėl mo­ty­vų už. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ga­liu pra­tęs­ti? Ačiū jums. At­kreip­siu dė­me­sį, kad ne tik J. Raz­ma tai siū­lo, bet siū­lė Lie­tu­vos ban­kas, Vals­ty­bės kon­tro­lė sa­kė, Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­kė, kad mes tu­ri­me iš nau­jo tvir­tin­ti biu­dže­tą. Taip pat ir Pre­zi­den­to at­sto­vai čia iš tri­bū­nos kal­bė­jo, kad šiais me­tais vis tiek rei­kia su­ves­ti ga­lus ir šių me­tų biu­dže­tą iš nau­jo pa­tvir­tin­ti. Aki­vaiz­du, ir da­bar ma­to­me, kad vals­ty­bės pa­ja­mos reikš­min­gai at­si­lie­ka nuo to, kas bu­vo su­pla­nuo­ta, ir net ir nuo to, ką mes bu­vo­me ga­vę prieš me­tus.

Tai­gi biu­dže­tą iš nau­jo rei­kia tvir­tin­ti. To rei­ka­lau­ja pa­grin­di­nės vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Taip bū­tų at­sa­kin­ga elg­tis su vals­ty­bės pi­ni­gais, nes mes bū­tent taip el­gia­mės su sa­vo pi­ni­gais. Tai ne­su­pran­tu, ko­dėl mes taip da­ro­me su mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais. Tvir­tin­ki­me šių me­tų biu­dže­tą.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl J. Raz­mos pa­tai­sos.

Už­si­re­gist­ra­vo 108 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 104: už – 46, prieš – 42, su­si­lai­kė 16. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia jau tik­rai yra mū­sų gar­bės da­ly­kas, pir­miau­sia Sei­mo Pir­mi­nin­ko gar­bės da­ly­kas, nes jis kiek­vie­ną se­si­ją pa­ža­da, kad tik­rai bus pri­im­tas Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų ir ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te jis yra ne­svars­to­mas. Da­bar tas pro­jek­tas yra dar­bų pro­gra­mo­je, jis įra­šy­tas pas­ku­ti­nė­je da­ly­je, prie Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vų, kai da­bar jo li­ki­mas pri­klau­so ne nuo Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vų. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja pra­ėju­si. Jis pri­klau­so nuo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to. To­dėl aš siū­lau per­kel­ti jį į tą skir­snį, kur yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pro­jek­tai, ir pa­ra­šy­ti, kad tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to at­sa­ko­my­bė, kad jis bū­tų Sei­me po svars­ty­mo čia pa­teik­tas. Mes tu­ri­me pri­im­ti tą pro­jek­tą prieš pra­si­de­dant nau­jai ka­den­ci­jai, kad nau­jai su­si­rin­kęs Sei­mas ne­tu­rė­tų pri­imi­nė­ti tų da­ly­kų dėl sa­vęs.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Dar kar­tą, ger­bia­mi Sei­mo na­riai po­nai kon­ser­va­to­riai, kai jūs sko­li­no­tės, pri­me­nu, 8 mlrd. po 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų ir fik­sa­vo­te de­šim­čiai me­tų tas pa­lū­ka­nas, ir su­mo­kė­jo­te ban­kams, ku­rie su­kė­lė kri­zę…

PIRMININKAS. Kal­bė­ki­te apie pa­tai­sas.

P. GRAŽULIS (MSNG). …vals­ty­bėje, 3 mlrd., tai jūs ne­tvir­ti­no­te iš nau­jo biu­dže­to, o jūs tai­ko­te ki­tiems stan­dar­tus ir dar pa­si­kvie­čia­te sa­vo kon­ser­va­to­rių D. Ža­li­mą, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ją…

PIRMININKAS. Iš­jun­gia­me mik­ro­fo­ną, nes kal­ba­te ne į te­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ta po­no P. Gra­žu­lio plokš­te­lė apie tą pa­tį gal jau tu­rė­tų pa­ges­ti. O tas klau­si­mas dėl mū­sų tam tik­rų ga­ran­ti­jų. Bu­vo daug lū­kes­čių, kad at­ėję ne­va su kar­du vals­tie­čiai ­ką nors su­tvar­kys ir pa­da­rys, nor­ma­li­zuos. Bu­vo daug to­kių min­čių, daug ko­vų. De­ja, pri­pra­to pa­tys tur­būt prie Sei­mo na­rių vie­tos ir tą įsta­ty­mą ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė pa­dė­jo gi­liai gi­liai į stal­čių. Bent jau at­ei­ty­je ne­ban­dy­ki­te daug ža­dė­ti, bet sten­ki­tės dau­giau da­ry­ti, ypač kas su­si­ję su Sei­mo na­rių sta­tu­su ir Sei­mo na­rių tam tik­ro­mis ga­ran­ti­jo­mis. Siū­lau pri­tar­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mui ir at­sa­ko­my­bę su­teik­ti ger­bia­mai A. Ši­rins­kie­nei, ku­ri tu­rė­tų pas­ku­bė­ti, nes ji la­bai daug ža­dė­jo. De­ja, sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­įvyk­dė.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl an­tro J. Raz­mos pa­siū­ly­mo.

Bals­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 39, su­si­lai­kė 21. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas V. Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Siū­lau iš­brauk­ti iš nu­ta­rimo pro­jek­to IV sky­riaus 45–47 ei­lu­tes im­ti­nai, tai yra Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų val­dy­mo įsta­ty­mą ir ly­di­muo­sius. Ar­gu­men­tus aš iš­sa­kiau dis­ku­si­jos me­tu ir ti­kiu, kad šiam siū­ly­mui tik­rai ver­ta pri­tar­ti, nes jis nė­ra opo­zi­ci­jos nau­dai, jis yra val­dan­čių­jų nau­dai, nes jei­gu ne­iš­brauk­si­te, tik­rai ta­da opo­zi­ci­ja pa­si­nau­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. Brau­ki­te, vy­rai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tas įsta­ty­mas ne­re­gist­ruo­tas ir ta re­dak­ci­ja pra­ei­tais me­tais bu­vo su­kė­lu­si di­džiu­lę ne­aiš­ku­mų, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gą. Siū­ly­čiau tik­rai pa­gal­vo­ti apie to įsta­ty­mo iš­brau­ki­mą, nes jis yra ne Sei­mo na­rių: kai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ty­rė, pa­si­ro­dė, kad yra vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie kaž­kaip ne­iš­drį­so sa­vęs iden­ti­fi­kuo­ti, kad jie yra šio įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai. Mie­li ko­le­gos, siū­lau rim­tai pa­gal­vo­ti dėl to įsta­ty­mo iš­brau­ki­mo ir gal­būt ka­da nors svars­ty­mo ko­kios nors re­dak­ci­jos, kai bus kal­ba­ma su Dau­gia­bu­čių ben­dri­jų pir­mi­nin­kų aso­cia­ci­ja ir ki­to­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, taip, jūs kal­ba­te su dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riais ir iš­sa­ko­te jų po­zi­ci­ją, bet jūs pa­si­kal­bė­ki­te su gy­ven­to­jais, kaip pri­žiū­ri tie ad­mi­nist­ra­to­riai dau­gia­bu­čius na­mus. Ar ten vis­kas yra la­bai są­ži­nin­gai ir tei­sin­gai ad­mi­nist­ruo­ja­ma, ar vi­sos lė­šos ad­mi­nist­ruo­ja­mos tei­sin­gai. Ma­nau, kad čia yra daug pro­ble­mų. Tik­rai mes šian­dien ak­ty­viau, dau­giau ben­drau­ja­me su žmo­nė­mis ir aš as­me­niš­kai la­bai ne­ma­žai gir­džiu nu­si­skun­di­mų dėl dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir dėl ad­mi­nist­ra­to­rių pik­tnau­džia­vi­mo. Ma­nau, kad ši­tą įsta­ty­mą rei­kia įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, ati­džiai svars­ty­ti, gal­būt teik­ti ne vie­ną, o ke­le­tą pa­siū­ly­mų, bet tik­rai mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti ne į ad­mi­nist­ra­to­rius, o į pa­čius gy­ven­to­jus, ku­rie gy­ve­na tuo­se na­muo­se, ir į jų lū­kes­čius, to­dėl aš siū­lau pa­lik­ti šį įsta­ty­mą dar­bo­tvarkėje.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, kad bū­tų iš­brauk­ti trys pro­jek­tai iš se­si­jos dar­bų pro­gra­mos.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 24, su­si­lai­kė 27. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Trys pro­jek­tai iš­brauk­ti ir ki­ta­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­te šių pro­jek­tų ne­be­bus.

Mo­ty­vai po pa­tai­sų svars­ty­mo. V. Si­mu­li­kas – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Pet­rai, būk ma­lo­nus, per­skai­tyk tu­ri­nį. P. Gra­žu­liui. Šne­ka kaž­ko­kias pa­sa­kas. Tu­ri­nį pa­skai­tyk, apie ką šne­ka­me! Šne­ka­me apie dau­gia­bu­čių ben­dri­jų nai­ki­ni­mą ir pe­rė­mi­mą ope­ra­to­rių. Gal al­ter­na­ty­vą leis­ki­me žmo­nėms pa­si­rink­ti – ar ope­ra­to­rius, ar ben­dri­ja, ku­ria­ma su ge­ru pir­mi­nin­ku. Blo­gus pir­mi­nin­kus rei­kia keis­ti. Skai­ty­ki­te tu­ri­nį, ko­le­gos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš iš­ties ste­biuo­si jū­sų gal­būt rin­ki­mų nuo­tai­ka, bet kiek­vie­ną kar­tą pa­teik­da­mi se­si­jos dar­bų pro­gra­mas mes ak­cen­tuo­da­vo­me es­mi­nį da­ly­ką – ko­mi­te­tai, ko­mi­si­jos. Sei­mo na­riai pa­tei­kia pa­siū­ly­mus, mes jų nie­ka­da ne­rū­šia­vo­me, juos tie­siog pa­gal pri­ori­te­tus su­dė­lio­da­vo­me ir kiek­vie­ną kar­tą su­da­ry­da­mi kiek­vie­nos sa­vai­tės dar­bo­tvarkes pa­gal pri­ori­te­tą įra­šy­da­vo­me, bet į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą mes sis­te­miš­kai nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios su­ra­šy­da­vo­me vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus. Taip su­dė­lio­ti pri­ori­te­tai. Pa­ti pro­gra­ma, jei­gu jūs ją skai­tė­te, – tai mū­sų vi­sų ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, frak­ci­jų ben­dro dar­bo re­zul­ta­tas, siū­lant įra­šy­ti bū­tent to­kius įsta­ty­mus, to­dėl to­kia gau­sa ir at­si­ran­da. Da­bar pik­tin­tis, kad štai rei­kė­jo kaž­kam iš­rū­šiuo­ti, kaip nors ki­taip su­dė­lio­ti pas­ku­ti­nę šią se­si­jos die­ną, tai yra pas­ku­ti­nę šią se­si­ją, – tai iš tie­sų bū­tų ir ne­gud­ru, ir ne­pro­tin­ga, nes ta­da jūs bū­tu­mė­te pri­re­gist­ra­vę be­ga­lę pa­siū­ly­mų ir vėl vi­si pik­tin­tų­si, ko­dėl bū­tent jū­sų įsta­ty­mas, toks svar­bus ir reikš­min­gas, ne­įtrauk­tas į šią pro­gra­mą. Lin­kė­da­ma vi­siems dirb­ti, kiek dar įma­no­ma pa­da­ry­ti ge­rų dar­bų šio­je se­si­jo­je, tie­siog gal­vo­ti apie šios se­si­jos svar­bą ir pri­im­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, kad ga­lė­tu­me re­a­li­zuo­ti dar­bus.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las. Nė­ra. Mo­ty­vai prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar­gu­men­tai bu­vo tik­rai iš­sa­ky­ti. Aš ne­ga­lė­čiau ne­su­tik­ti su ger­bia­ma R. Baš­kie­ne. Kai vy­ko ei­li­nės se­si­jos, iš tik­rų­jų bu­vo per­spek­ty­va, kad ta­vo pa­teik­tas įsta­ty­mas pa­teks į pa­tei­ki­mo sta­di­ją, svars­ty­mo sta­di­ją, ta­čiau da­bar si­tu­a­ci­ja vi­sai ki­to­kia. Man ne­aiš­ku, ko­kie ar­gu­men­tai tų, ku­rie už­re­gist­ra­vo, ypač val­dan­tie­ji, ke­lias­de­šimt įsta­ty­mų pro­jek­tų, kai ži­no­ma, kad iš tik­rų­jų jie ne­bus svars­to­mi. Ma­ny­čiau, kad jei­gu ir bu­vo kaž­ka­da to­kia prak­ti­ka, tai ją tik­rai rei­kė­tų keis­ti. Pas­ku­ti­nė­se se­si­jo­se ypač ak­cen­tuo­ti tuos įsta­ty­mus, ku­rie tik­rai la­bai svar­būs, ku­rie bus tik­rai pri­im­ti, ir taip gal­būt dau­giau ne­ap­krau­ti tų as­me­nų, ku­rie da­ly­vau­ja kai ku­riuo­se svars­ty­muo­se ne­ži­no­da­mi, kad tas įsta­ty­mas ne­bus pri­im­tas. Ma­ny­čiau, prak­ti­ką tu­rė­tu­me keis­ti, ypač at­sa­kin­gai žiū­rė­ti į pas­ku­ti­nių se­si­jų dar­bo­tvarkes, nes iš tik­rų­jų tie įsta­ty­mai ne­bus pri­im­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos su pa­tai­so­mis.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 28, su­si­lai­kė 15. Dar­bų pro­gra­mai pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.18 val.

Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1132 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4240GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4240. Ko­mi­te­to iš­va­da. A. Bau­ra. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar die­ną Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mą ir pri­ėmė spren­di­mą, ku­ris skam­ba taip: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to šių me­tų lie­pos 9 die­nos dek­re­tu Nr. 1K-335 grą­žin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui su vi­sais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­te pa­teik­tais pa­kei­ti­mais. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį V. Ąžuo­lą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, anks­čiau dar ste­bin­da­vo Pre­zi­den­to ve­to dėl vals­ty­bi­nių įmo­nių, vals­ty­bės tur­to ir vi­so gė­rio, ku­rį tos įmo­nės su­ku­ria, ko­kią nau­dą duo­da vals­ty­bei. Ta nau­da, ži­no­ma, yra iš­reiš­kia­ma su­mo­kė­tais di­vi­den­dais į vals­ty­bės biu­dže­tą. Bet kas at­si­ti­ko per tą lai­ko­tar­pį? Pri­si­den­gia­ma EBPO re­ko­men­da­ci­jo­mis, sa­kan­čio­mis, kad tu­rė­tų bū­ti 30 % ne­pri­klau­so­mų na­rių. Dau­ge­lis ša­lių tai ir da­ro – va­do­vau­ja­si re­ko­men­da­ci­ja ir yra 30 % ne­pri­klau­so­mų na­rių.

Mes kaž­kaip su­ge­bė­jo­me tas re­ko­men­da­ci­jas pa­vers­ti į tai, kad vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se, net­gi stra­te­gi­nė­se, ne­li­ko nė vie­no vals­ty­bės at­sto­vo. Tai ga­li­me kon­sta­tuo­ti fak­tą, kad mū­sų vals­ty­bi­nių įmo­nių val­dy­bos yra pui­kiai už­val­dy­tos ir ide­a­liai už­val­dy­tos. O ko­kios pa­sek­mės iš to? Pa­sek­mės to­kios. Ly­gi­nant 2018 me­tų ir 2019 me­tų re­zul­ta­tus, di­vi­den­dai ma­žė­ja ir kren­ta gra­žiai į apa­čią. De­ja, re­a­ly­bė yra to­kia.

Ko­kios dar yra pa­sek­mės? Da­bar įsi­gud­ri­no­me ne­be­pri­va­ti­zuo­ti vals­ty­bi­nių įmo­nių, o par­duo­ti jų ver­slą. „Mezon“ pa­vyz­dys. Par­duo­tas pel­nin­gas ver­slas, ku­ris mo­kė­da­vo di­vi­den­dus vals­ty­bei. Tai te­oriš­kai įmo­nę tu­ri­me, prak­tiš­kai ver­slo ne­tu­ri­me. Ei­nant tuo ke­liu, ga­li­ma par­duo­ti vis­ką. Ge­le­žin­ke­liai ga­li par­duo­ti kro­vi­nių ve­ži­mą ir pa­si­lik­ti tik bė­gius, ir sa­ky­ti, kad mes už­dirb­si­me iš bė­gių nuo­mos. Paš­tas ga­li par­duo­ti vi­są sa­vo ver­slą siun­ti­nių, iš­ne­šio­ji­mų, vi­sa ki­ta ir sa­ky­ti, kad mes nuo­mo­si­me gal sa­vo pa­tal­pas. Tuo ke­liu jau ga­li­ma da­ry­ti vis­ką. O ko­dėl ga­li­ma tai da­ry­ti? Nes pas mus yra ne­lie­čia­mų­jų. Ne­lie­čia­mie­ji – tie žmo­nės, ku­rių ne­ga­li­ma lies­ti, dėl ku­rių ne­ga­li­ma pra­dė­ti ty­ri­mų ir net ne­ga­li­ma aiš­kin­tis, ar vis­kas da­ro­ma yra tei­sin­ga.

Ir ko­kia įdo­mi me­džia­ga. Ko­mi­te­tas už­klau­sia, kaip bu­vo at­ren­ka­mi val­dy­bos na­riai, ir už­da­vė­me vie­ną klau­si­mą, ar val­dy­bos na­riai bu­vo at­ren­ka­mi pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ir tvar­kas. Kas yra įdo­miau­sia, kad daž­niau­sias at­sa­ky­mas „ne“. Va­di­na­si, kaip no­rė­jo­me, taip at­rin­ko­me.

Ži­no­ma, val­dy­bos ta­po la­bai ge­ro­mis įdar­bi­ni­mo agen­tū­ro­mis pre­zi­den­tū­ros žmo­nėms, įmo­nėms, ku­rio­se dir­bo vie­ni ar ki­ti mi­nist­rai, aukš­ti pa­rei­gū­nai, įdar­bi­ni­mo agen­tū­ros ta­po pui­kios. Ir už­da­vus klau­si­mą, ar ga­li­ma bū­tų at­sa­ky­ti, kaip val­dy­bos na­riai, ko­kią tu­ri kom­pe­ten­ci­ją, iš­si­la­vi­ni­mą, pa­tir­tį to­se įmo­nė­se, tų duo­me­nų, pa­si­ro­do, ir­gi ne­ga­li­ma gau­ti, nes jie slap­ti ir kaž­kur pra­din­gę. Bet, ži­no­ma, vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­li­ma tik­rai su­rink­ti, su kuo su­si­ję. Žiū­rint į vi­sa tai, iš tik­rų­jų da­ro­si grau­du. Ir ta si­tu­a­ci­ja tę­sia­si to­liau.

Pa­vyz­dys. Da­bar ga­lio­jan­čio­se val­dy­bo­se ne­ga­li at­si­ras­ti vie­nas žmo­gus, ku­ris bū­tų vals­ty­bės at­sto­vas ir ku­ris bent jau ži­no­tų, kas de­da­si įmo­nė­je. Bet jau po to, kai baig­sis ka­den­ci­jos, kai da­bar­ti­niai pre­zi­den­tū­ros bu­vę žmo­nės, ki­ti žmo­nės pa­baigs sa­vo ka­den­ci­jas, po to jau ga­lės at­si­ras­ti vie­nas žmo­gus, ku­ris ži­nos, kas de­da­si vals­ty­bės stra­te­gi­nė­je įmo­nė­je. Ir ne­rei­kia kal­bė­ti, kad čia par­ti­jos kaž­ką ban­do įkiš­ti ar dar ko­kie nors po­li­ti­kai ban­do kaž­ką įkiš­ti. Ką ga­li vie­nas val­dy­bos na­rys, ku­ris bus vals­ty­bės at­sto­vas? Nie­ko. Jis ne­tu­ri nei le­mia­mo bal­so, nei kaž­kaip pa­veik­ti spren­di­mo pri­ėmi­mą. Jis tik gau­tų in­for­ma­ci­ją, kas vyks­ta vi­du­je. Tai da­bar ta si­tu­a­ci­ja ir ei­na­me tuo ke­liu – ne­leis­ki­me vals­ty­bei ži­no­ti, kas vyks­ta vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se, leis­ki­me vals­ty­bi­nių įmo­nių ver­slus iš­par­duo­ti kuo grei­čiau, nes la­bai džiau­gia­si tie, ku­rie no­ri nu­pirk­ti.

Vie­na la­bai pa­na­ši si­tu­a­ci­ja. Pa­vyz­dys – Vo­kie­ti­ja. Vo­kie­ti­ja nuo­lat da­ro įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, nes ma­to grės­mę vals­ty­bi­nių įmo­nių val­dy­bų už­val­dy­mo, kaip yra už­val­do­mos vals­ty­bės įmo­nės ir lė­šos nu­krei­pia­mos ki­tur. Tai, ko vo­kie­čiai bi­jo, mes tam pri­ta­ria­me ir sa­ko­me, kad tai la­bai ge­rai, tuo ke­liu mes tu­ri­me ei­ti. Va­di­na­si, ta pa­sek­mė yra to­kia, ku­rią rei­kės la­bai grei­tai pa­jus­ti la­bai stip­riai ma­žė­jan­čiais di­vi­den­dais ir vals­ty­bės tur­tu. Tik kas yra keis­čiau­sia? Žmo­nės iš­ren­ka at­sto­vus, at­sto­vus į Sei­mą. Tai tam­pa Vy­riau­sy­bės su­da­ry­mu, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos su­da­ry­mu, bet ne­lie­čia­mie­ji…

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). …pa­si­i­ma vals­ty­bi­nės įmo­nės val­dy­mą ir da­ro tai, ką no­ri. Šie pa­kei­ti­mai ir bū­tent tie, kad da­bar­ti­nė­se val­dy­bo­se ne­at­si­ras­tų nė vie­no vals­ty­bės at­sto­vo.

PIRMININKAS. Lai­kas! Ačiū. Pri­ėmi­mas. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Bal­suo­si­me dėl grą­žin­to įsta­ty­mo. Pri­ėmi­mo me­tu pir­miau­sia bal­suo­ja­ma, ar pri­im­ti vi­są įsta­ty­mą be pa­kei­ti­mų, tai yra to­kį, ko­kį Sei­mas bu­vo pri­ėmęs. Jei­gu ne, ta­da bal­suo­si­me pa­kar­to­ti­nai. Sei­mo ap­svars­ty­tas įsta­ty­mas lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu už jį bal­sa­vo ne ma­žiau kaip pu­sė, tai yra 71 Sei­mo na­rys, o jei­gu įsta­ty­mas dėl pa­kei­ti­mo ne­pri­im­tas, bal­suo­ja­ma, ar pri­im­ti įsta­ty­mą su vi­so­mis Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis ir pa­pil­dy­mais. Tai­gi pir­ma­sis ir dėl jo da­bar pa­si­sa­ko P. Urb­šys. Mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). At­si­pra­šau, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, bet aš už­si­ra­šiau ir, ma­nau, ki­ti už­si­ra­šė, kad bū­tent ku­rie yra už ve­to ir prieš ve­to. Tai da­bar at­leis­ki­te, jei­gu aš ne­pa­tai­ky­siu, bet ma­no nuo­sta­ta yra to­kia, kad ką aš iš­gir­dau iš tri­bū­nos…

PIRMININKAS. Ge­rai, mes at­si­rink­si­me, ar jūs kal­ba­te už, ar prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Ge­rai, ačiū. Kai aš iš­gir­dau, ką kal­ba V. Ąžuo­las, aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tas žmo­gus vis dėl­to tik­rai per ket­ve­rius me­tus…

PIRMININKAS. Ar­čiau prie mik­ro­fo­no.

P. URBŠYS (MSNG). Kai aš iš­gir­dau, ką iš Sei­mo tri­bū­nos pa­sa­kė V. Ąžuo­las, ga­liu kon­sta­tuo­ti, kad per ket­ve­rius me­tus ši­tas žmo­gus tik­rai ta­po, kaip pa­sa­ky­ti, tik­ru par­ti­jos at­sto­vu su vi­so­mis iš to ky­lan­čio­mis pa­sek­mė­mis. Bet no­rė­čiau pri­min­ti.

Prieš ket­ve­rius me­tus rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu bu­vo pa­sa­ky­ta: mes esa­me ki­to­kie. Ko­dėl ki­to­kie? To­dėl, kad ne par­ti­niai bi­lie­tai pir­miau­sia, o kom­pe­ten­ci­ja ir ver­ty­bės. Kas įtei­si­no pro­fe­sio­na­lų va­do­va­vi­mo mo­de­lį? Bū­tent ši­ta dau­gu­ma.

Da­bar V. Ąžuo­las nu­ste­bęs, kas čia už­gro­bė ir kaip už­gro­bė vals­ty­bi­nes įmo­nes, rei­kia jas gel­bė­ti, pa­si­ro­do, di­vi­den­dai nu­kri­to. Tai ką, ger­bia­mie­ji vals­tie­čiai, nu­ste­ke­no­te vals­ty­bi­nes įmo­nes? Bū­tent tai kon­sta­tuo­ja ne kas ki­tas, o Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Blo­gai. Nors Pre­zi­den­to ve­to yra su­si­jęs tik su vie­nu da­ly­ku: jis ne­pri­eš­ta­rau­ja jū­sų siū­ly­mui, kad bū­tų at­sto­vas ar­ba, kaip sa­ko­ma, pri­žiū­rė­to­jas; jis sa­ko: įkvėp­ki­me oro ir pa­da­ry­ki­me pau­zę, ne­sku­bė­ki­me, ne­su­jau­ki­me vi­sų vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių veik­los. Ne, V. Ąžuo­las sa­ko – čia ir da­bar. Ko­dėl? Na, aš su­pran­tu, kad jis, ko ge­ro, ne­si­ti­ki bū­ti iš­rink­tas į Sei­mą, to­dėl gal rei­kia ko­kią kė­du­tę nu­si­žiū­rė­ti, į ku­rią bū­tų ga­li­ma at­si­sės­ti ir ra­miai…

PIRMININKAS. Lai­kas.

P. URBŠYS (MSNG). …ste­bė­ti, kaip slen­ka lai­kas.

PIRMININKAS. Lai­kas. V. Ąžuo­las – mo­ty­vai prieš.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ma­no mo­ty­vai prieš…

PIRMININKAS. Aš at­si­pra­šau, tik pa­sa­ky­siu, kad už­si­ra­šė­te prie­šin­gai, nes kal­ba­me dėl bal­sa­vi­mo, ar pri­im­ti be pa­tai­sų. Ge­rai, mes at­si­rink­si­me. Pra­šau. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Jei­gu kal­ba­me apie tai, kad bū­tų pri­im­ta be pa­tai­sų, tai aš no­rė­jau kal­bė­ti, kad aš už, taip tu­rė­tų bū­ti. Tai aš kal­bu už, kad pri­im­tu­me be pa­tai­sų ir kad vals­ty­bė tu­rė­tų bent po vie­ną at­sto­vą sa­vo vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se.

No­rė­čiau at­sa­ky­ti Po­vi­lui. Po­vi­lai, ar jums yra te­kę dirb­ti val­dy­bo­je ir ma­ty­ti val­dy­bos dar­bą? Tur­būt ne. Tai va ko­dėl yra svar­bu bent jau vie­nas at­sto­vas, kad vals­ty­bė ži­no­tų, kas ten vyks­ta. Ir tai nie­kuo nė­ra su­sie­ta su ko­kiais nors po­li­tiš­ku­mais, par­tiš­ku­mais ar ki­tais da­ly­kais. Vals­ty­bė tu­ri ži­no­ti, kas de­da­si jos įmo­nė­se. Gai­la, kad tar­ny­bos ir tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios tu­ri at­lik­ti sa­vo dar­bą, sa­vo dar­bo ne­da­ro, val­dy­bos na­riai pri­ima­mi ne­si­lai­kant įsta­ty­mų ir nu­sta­ty­tų nor­mų. Tai tu­ri at­lik­ti tar­ny­bos ir ne­rū­šiuo­ti į lie­čia­muo­sius ir ne­lie­čia­muo­sius. De­ja, bet mū­sų vals­ty­bė­je taip yra.

Pra­šau pri­im­ti be pa­kei­ti­mų.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis – mo­ty­vai už.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš pa­si­sa­kau už tą įsta­ty­mą, ku­rį pri­ėmė Sei­mas, ir prieš Pre­zi­den­to ve­to.

Jei­gu kal­ba­me apie ko­rup­ci­ją, tai čia, po­nai kon­ser­va­to­riai, de­ši­nie­ji, ir yra di­džiau­sia ko­rup­ci­ja. Kai aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad yra už­val­dy­tas „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bos na­rių vals­ty­bės tur­tas, kad jis par­duo­da­mas, kad iš­nuo­mo­ja­mas vals­ty­bės tur­tas ir nie­kas ne­pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bės, tai va kaip iki to mes ga­lė­jo­me nusi­gy­ven­ti. Aš, pa­vyz­džiui, kar­tais ste­biuo­si P. Ur­b­šiu. Kiek tu tu­ri ci­niz­mo, Po­vi­lai, ar tu ne­ma­tai, kas da­ro­si vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se? Vals­ty­bės tur­tas yra švais­to­mas, o Pre­zi­den­tas sa­ko: pa­lau­ki­me, te­gul dar va­gia.

Da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­su­ge­ba ir nė­ra po­li­ti­nės va­lios įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad val­dy­bo­je bū­tų bent 51 % vals­ty­bės de­le­guo­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie bū­tų at­sa­kin­gi Vy­riau­sy­bei, mi­nist­rui, kad iš jų bū­tų ga­li­ma pa­rei­ka­lau­ti. Klau­sy­ki­te, kas čia yra! Kas da­ro­si jū­sų tie­siog gal­vo­se? Ar jūs taip ne­my­li­te Lie­tu­vos ir vals­ty­bės tur­to, kad ga­li­me to­le­ruo­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją? Gai­la, kad vals­tie­čiai to­le­ra­vo iki pat ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Pir­mą pus­me­tį su­si­rin­kus vals­tie­čiams į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą ir su­for­ma­vus dau­gu­mą, sa­kiau prem­je­rui: im­ki­tės, tvar­ky­ki­te vals­ty­bi­nes įmo­nes. Jos ati­duo­tos į va­di­na­mų­jų nie­kam ne­at­sa­kin­gų žmo­nių ran­kas. Jie ga­li plėš­ti, vog­ti, par­da­vi­nė­ti tur­tą, lob­ti, ša­lia steig­ti sa­vo as­me­ni­nes įmo­nes ir, kaip sa­ko­ma, pa­ra­zi­tuo­ti, bet nie­kas ne­bu­vo da­ro­ma. Ačiū Die­vui, kad su­si­grie­bė. Nors pas­ku­ti­nė­mis va­lan­do­mis. Pri­im­ki­me šį įsta­ty­mą, tai bent ži­no­si­me, kas da­ro­si. Kon­tro­liuo­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (MSNG). …ne­tu­rė­si­me įta­kos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pet­ras ste­bi­si Po­vi­lo pa­si­sa­ky­mu, aš la­biau ste­bė­jau­si ko­le­gos Va­liaus pa­si­sa­ky­mu, kai jis iš tri­bū­nos čia ai­ma­na­vo, lyg ko­kia nors ne­nu­ga­li­ma jė­ga bū­tų at­ne­šu­si į tas įmo­nių val­dy­bas ne­pri­klau­so­mus na­rius ir jie čia be­jė­giš­kai tik ste­bė­tų di­vi­den­dų ma­žė­ji­mą, kai pa­tys tuo lai­ko­tar­piu, kai rei­kė­jo sto­ti į EBPO, įro­di­nė­jo, kad čia yra tas ke­lias, ku­ris už­tik­rins įmo­nių efek­ty­vu­mą, bū­tent su ne­pri­klau­so­mais val­dy­bos na­riais ap­sau­gant nuo po­li­ti­nių įta­kų ir taip to­liau. Da­bar, pa­si­ro­do, tas ne­be­tin­ka. Kaž­kaip ap­si­spręs­ki­te, ko­kią ten po­zi­ci­ją iš tik­rų­jų jūs tu­ri­te. Vis dėl­to jau ge­riau su­ma­žė­ju­sius di­vi­den­dus nu­ra­šy­ki­te gal pan­de­mi­jai. Čia bus kaž­kiek lo­gi­kos gal.

Ką da­bar siū­lo Pre­zi­den­tas, aš ma­nau, kad tai yra lo­giš­ki siū­ly­mai ir ati­tin­kan­tys pa­skir­tų val­dy­bos na­rių kon­sti­tu­ci­nius lū­kes­čius. Dėl to aš ir pa­si­sa­kau prieš, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas pir­mi­nio va­rian­to be Pre­zi­den­to pa­tai­sų, nes po to ga­lė­si­me pri­im­ti su Pre­zi­den­to pa­tai­so­mis. Tai leis pa­laips­niui į įmo­nių val­dy­bas įtrauk­ti tą no­ri­mą vie­ną vals­ty­bės tar­nau­to­ją, ta­čiau ne­rei­ka­laus taip stai­giai vi­sur da­bar im­ti ir ko­re­guo­ti val­dy­bos su­dė­tis.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ne­rei­kė­tų, ger­bia­mi ko­le­gos, tiek ir pra­ėju­sia­me po­sė­dy­je, žon­gli­ruo­ti EBPO kor­ta. EBPO ne­rei­ka­lau­ja, kad bū­tų 51 % ne­pri­klau­so­mų. Jie kal­ba tik apie ne­pri­klau­so­mų na­rių įtrau­ki­mą.

Taip, tai yra svei­ka po­zi­ci­ja. Vil­kas vi­są lai­ką ge­rai miš­ke, kad pri­žiū­rė­tų, kaip ten ga­no­si tos stir­nos ir el­niai. Tai štai, EBPO dau­giau nie­ko ne­rei­ka­lau­ja, ne­skai­tant skaid­ru­mo. O mo­si­kuo­ti šia kor­ta ir su­kai­šio­ti be kon­kur­so po­li­ti­niais pa­sky­ri­mais as­me­nis į na­cio­na­li­nio sau­gu­mo svar­bius ob­jek­tus, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, ir juos da­bar, kaip siū­lo­ma, iš­lai­ky­ti iki ki­tos ka­den­ci­jos, kad bū­tų ga­li­ma plau­ti mi­li­jo­nus į Ber­mu­dus, į Bra­zi­li­ją, į Is­pa­ni­jos įmo­nes…

Juk pui­kiai ži­no­te – at­ei­na „In­de­pen­den­ce-2“ pro­jek­tas. Tai yra in­ves­ti­ci­jos is­pa­nų ir „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ į jū­rą. Da­bar vi­si in­ves­tuo­ja į at­si­nau­ji­nan­čius iš­tek­lius su mi­nu­si­niu VIAPʼu. Tai yra pri­mo­ka vals­ty­bei at­ėję in­ves­tuo­to­jai už lei­di­mą eks­plo­a­tuo­ti at­si­nau­ji­nan­čius iš­tek­lius. O da­bar sė­dės 15 me­tų pa­gal pro­jek­tą, ku­riam va­kar pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, at­eis į Sei­mą vėl tie va­di­na­mie­ji in­ves­tuo­to­jai ir plaus pi­ni­gus du kar­tus di­des­ne už rin­kos kai­ną vėl į is­pa­nų ki­še­nes.

Už­ten­ka, kad „For­tum“ vei­kia čia. Ką, lie­tu­viai ne­ga­li pa­si­sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nių? Kai pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je pri­spau­dė­me, tai Vil­niu­je at­šo­ko tas no­ras, pa­si­ro­do, pa­tys ga­li pa­sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nes. Ne­bū­ti­nai „For­tum“ tu­ri po 30 mln. iš­vež­ti pi­ni­gų iš Lie­tu­vos kiek­vie­nais me­tais. Aš siū­lau vis dėl­to bal­suo­ti už mū­sų pri­im­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Va­liau, ger­bia­mas Ar­tū­rai Skar­džiau, jūs tru­pu­tį kaip iš­kri­tę iš me­džio ar­ba ne­su­pran­ta­te, ko­kius įran­kius tu­ri­te. Val­dy­mo ko­or­di­na­vi­mo cen­trui, ku­ris yra įsteig­tas Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos, turėjo įtaką jums pa­val­dūs mi­nist­rai. Val­dy­mo ko­or­di­na­vi­mo cen­tras vi­sus šiuos ket­ve­rius me­tus at­rink­da­vo ne­pri­klau­so­mus val­dy­bos na­rius į vi­sas vals­ty­bi­nes įmo­nes. Tai kas jums truk­dė už­kirs­ti ke­lią tiems blo­giems va­dy­bi­nin­kams at­ei­ti į tas įmo­nes? Jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Val­dy­mo ko­or­di­na­vi­mo cen­tras at­rin­ko tuos ne­pri­klau­so­mus na­rius, ku­riuos jūs šian­dien kei­kia­te ir keiks­no­ja­te. Tai kas juos at­rin­ko, ko­dėl pro­ce­dū­ros bu­vo blo­gos, kas ten ne­skaid­raus bu­vo? Kal­bė­ki­me apie tai. Kal­bė­ki­me apie tai, ko­dėl P. Gra­žu­lis yra tei­sus, ko­dėl šie­met įmo­nės ne­iš­mo­ka di­vi­den­dų? Tai jūs esa­te kal­ti, kad blo­gai vei­kia at­ran­kos sis­te­ma.

O da­bar apie ne­pri­klau­so­mus val­dy­bos na­rius – tai ga­li­ma žiū­rė­ti tik­tai į Ry­tus, į tą pa­čią Bal­ta­ru­si­ją, kur val­džios ver­ti­ka­lė su­kal­ta nuo Pre­zi­den­to iki bet ko­kios vals­ty­bi­nės ga­myk­los. Pa­si­žiū­rė­ki­me „Ros­neft“, „Gaz­prom“ ir taip to­liau, ten nė­ra ne­pri­klau­so­mų val­dy­bos na­rių. Ir vi­są tą gra­žią ale­go­ri­ją… Jūs kal­bė­ki­te pa­vyz­džiais, kur te­nai yra vals­ty­bė. Ten yra vi­siš­ka po­li­ti­ka, per­si­smel­ku­si per tą vi­są ver­ti­ka­lę.

Dar net N. Ma­kia­ve­lis ra­šė apie tai. Pri­si­min­ki­te tie, ku­rie skai­tė­te po­li­to­lo­gi­ją, ko­kią vals­ty­bę leng­viau už­ka­riau­ti, ar tą, kaip Os­ma­nų im­pe­ri­ja, kur pa­kei­ti sul­to­ną ir vi­si nuo­sek­liai ati­duo­da­mi pa­gar­bą klau­so, ar Pran­cū­zi­ją, ku­rios ne­už­ka­riau­si, nes yra gy­va, gy­vy­bin­ga, ne­pri­klau­so­ma, ne­vy­riau­sy­bi­nė vi­suo­me­nė. Kal­bė­ki­me apie de­mo­kra­tinius pa­vyz­džius, nes vi­si pa­vyz­džiai apie ne­pri­klau­so­mų na­rių ne­da­ly­va­vi­mą yra tik iš Ry­tų.

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Va­liau, jei­gu jūs ga­lė­jo­te ką nors pa­da­ry­ti šio­je ka­den­ci­jo­je, tai iš tik­rų­jų pa­to­bu­lin­ti Val­dy­mo ko­or­di­na­vi­mo cen­trą, o aš kvie­čiu pri­tar­ti Pre­zi­den­to pa­siū­ly­tam va­rian­tui.

PIRMININKAS. Ke­tu­ri mo­ty­vuo­jan­tys prieš jau bu­vo. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas be pa­kei­ti­mų.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 39, su­si­lai­kė 6. Ne­pri­tar­ta. Tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 71 bal­sa­vęs už.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas su vi­so­mis Pre­zi­den­to pa­tai­so­mis? Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 99, bal­sa­vo 99: už – 93, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Si­mo­nai, bi­čiu­li, aš ma­nau, kad tik­rai, kas iš­kri­to, tai jūs tik­rai iš­kri­to­te iš me­džio ir že­myn gal­va, ka­dan­gi Kor­po­ra­ty­vi­nio val­dy­mo ins­ti­tu­tas bu­vo įkur­tas 2010 me­tais ir jis pe­rė­mė vals­ty­bė­je vals­ty­bi­nių įmo­nių for­ma­vi­mo prin­ci­pus, nu­sta­tė gai­res ir taip bu­vo ins­ti­tu­tui už­deg­ta ža­lia švie­sa po­no A. Ku­bi­liaus. Iš pre­zi­den­tū­ros taip pat de­gė ža­lia švie­sa ir to­dėl mes tu­ri­me to­kią pa­dė­tį. Ar da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ga­li ją pa­keis­ti? Aš ne­ma­nau, kad taip grei­tai ga­li pa­keis­ti, jei­gu, kaip ma­to­me, tei­kia­mi to­kie pro­jek­tai su to­kio­mis pa­tai­so­mis aukš­čiau­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. To­dėl, ger­bia­mas Si­mo­nai, tik­rai ne­rei­kė­tų svai­dy­tis to­kiais epi­te­tais, pa­si­žiū­rė­ki­te is­to­ri­ją, at­si­ra­di­mą ši­to Kor­po­ra­ty­vi­nio val­dy­mo ins­ti­tu­to. Pri­va­tus UABʼas, pri­va­ti įmo­nė at­ei­na ir pra­de­da va­do­vau­ti val­s­ty­bei. Pa­si­ro­do, net ne vie­nai. Ke­lio­se vals­ty­bė­se to­kius prin­ci­pus tei­kia ir nu­ro­di­nė­ja val­s­ty­bei, kaip elg­tis su sa­vo vals­ty­bės įmo­nė­mis. Ir tu­ri­me šnipš­tą iš tų di­vi­den­dų.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). No­rė­da­mas at­sa­ky­ti J. Raz­mai, kad rei­kia nu­ra­šy­ti di­vi­den­dų su­ma­žė­ji­mą vi­ru­sui, no­rė­čiau pri­min­ti, kad 2018 ir 2019 me­tais vi­ru­so ne­bu­vo. O kai Si­mo­nas sa­ko, kad mes kves­tio­nuo­ja­me ne­pri­klau­so­mus na­rius, – mes jų ne­kves­tio­nuo­ja­me. Mes tik sa­ko­me, kad jų tu­ri bū­ti 30 % ir jie tu­ri bū­ti at­ren­ka­mi skaid­riai. De­ja, šian­dien jie nė­ra at­ren­ka­mi skaid­riai. Kaip ir mi­nė­jo ko­le­ga, kas cen­trą įkū­rė, kas jam va­do­vau­ja ir kad ten yra ne­lie­čia­mie­ji, tai jau aiš­ku. Ei­ki­me to­liau tuo pa­čiu ke­liu ir sa­ky­ki­me, kad nie­ko ne­ma­to­me.

PIRMININKAS. P. Urb­šys. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

P. URBŠYS (MSNG). Mes tik­rai ne kar­tą gir­dė­jo­me apie tai, kad vals­ty­bi­nės įmo­nės yra už­val­dy­tos ne­lie­čia­mų­jų, ku­rie tas įmo­nes nu­ste­ke­no. Tai bū­tų lo­giš­ka, kad val­dan­tie­ji ini­ci­juo­tų lai­ki­ną­ją ty­ri­mų ko­mi­si­ją, tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tų V. Ąžuo­lą, pa­va­duo­to­ju P. Gra­žu­lį, ku­rie iš­aiš­kin­tų, kas tarp val­dan­čių­jų ini­ci­ja­vo ši­tuos pro­ce­sus, kur bū­tent su­so­di­no tuos ne­lie­čia­muo­sius. Man at­ro­do, jūs to­kiu bū­du iš­aiš­kin­si­te sa­vo vi­di­nį prie­šą ir ga­lų ga­le jau drą­siai ga­lė­si­te žiū­rė­ti į at­ei­tį, į bū­si­mą ka­den­ci­ją ir to­kių klai­dų ne­pa­da­ry­si­te.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes la­bai vė­luo­ja­me, pa­si­sten­ki­te trum­pą re­pli­ką. S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Bu­vo du kar­tus pa­mi­nė­tas var­das. Ne­pai­nio­ki­me są­vo­kų. Bal­ti­jos įmo­nių val­dy­mo ins­ti­tu­tas įkur­tas pri­va­čių as­me­nų, ta­čiau, ger­bia­mas Va­liau, ger­bia­mas Ar­tū­rai, Vals­ty­bės ko­or­di­na­vi­mo cen­tras, jei­gu jūs jį kal­ti­na­te ne­skaid­ru­mu, at­ren­ka ne­pri­klau­so­mus val­dy­bos na­rius, tai yra jū­sų val­dy­mo pe­ri­odu at­lik­ti, jums pa­val­džios įstai­gos or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sai. Ir jei­gu yra kas nors blo­gai, tai kreip­ki­te dė­me­sį į tai. Aš ma­nau, kad Bal­ti­jos įmo­nių va­ldy­mo ins­ti­tu­tas yra vie­na ge­res­nių pri­va­taus ver­slo ini­cia­ty­vų, ku­rios at­ėjo ge­rin­ti val­dy­se­ną Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Ma­siu­lis – trum­pa re­pli­ka.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, steng­siuo­si trum­pai. Pir­mi­nin­ke, čia yra pras­min­ga dis­ku­si­ja iš tik­ro at­ei­ties at­žvil­giu. Įmo­nių val­dy­mas tu­rė­tų bū­ti ne­pri­klau­so­mas, ta­čiau jo­se tu­rė­tų bū­ti ge­riau­si eks­per­tai, ge­rai at­rink­ti. Da­bar už tą at­ran­ką, už sis­te­mą yra at­sa­kin­ga Vy­riau­sy­bė. Jei­gu ji blo­gai dir­ba, jūs ži­no­te, kas sė­di Vy­riau­sy­bė­je.

Da­bar ant­ras da­ly­kas, ku­ris ir­gi yra svar­bus, ar toms val­dy­boms yra ke­lia­mi ir kaip ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai? Ir ko­kie tie rei­ka­la­vi­mai – fi­nan­si­niai, ki­to­kie? Už tai, kaip jūs iš­ke­lia­te rei­ka­la­vi­mus, vėl­gi at­sa­kin­ga Vy­riau­sy­bė. Tai vi­sos kri­ti­kos strė­lės tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tos į jus ir į Vy­riau­sy­bę, ku­riai va­do­vau­ja S. Skver­ne­lis.

 

11.43 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 23 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 231 straips­niu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4573GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra ly­di­ma­sis. Grą­žin­ti įsta­ty­mai bu­vo kar­tu, kar­tu ir su­si­jęs pro­jek­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, at­ski­rai. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dymo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4573. Svars­ty­mas. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. V. Po­de­rys. Ka­dan­gi vė­luo­ja­me, tai ne­su­py­ki­te, per­trau­kos ne­da­ro­me.

V. PODERYS (MSNG). Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

V. PODERYS (MSNG). Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė to­kį spren­di­mą: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to 2020 m. lie­pos 9 d. dek­re­tu 1K335 grą­žin­tam Lie­tu­vos Res­pub­likos Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4573GR su vi­sais Res­pub­likos Pre­zi­den­to dek­re­te pa­teik­tais pa­kei­ti­mais. Žmo­nių kal­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­rė Pre­zi­den­to siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. T. To­mi­li­nas atsisa­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­mas bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ja­me, ar pri­im­ti vi­są įsta­ty­mą be pa­kei­ti­mų? Kad pri­im­tu­me įsta­ty­mą be pa­kei­ti­mų, tu­ri bū­ti 71 bal­sas.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 31, su­si­lai­kė 3, bal­sų ne­už­te­ko, tad ant­ra­sis bal­sa­vi­mas.

Ar pri­im­ti įsta­ty­mą su vi­so­mis Pre­zi­den­to pa­tai­so­mis ir pa­pil­dy­mais? Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.46 val.

Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pra­šy­ti jū­sų ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas taip pat krei­pia­si į jus pra­šy­da­mas leis­ti pa­si­nau­do­ti Sta­tu­to 261 straips­niu, kad grą­žin­tu­me šį įsta­ty­mą ko­mi­te­tui – yra li­kęs tik bal­sa­vi­mas, bet dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos ir dar ki­tų už­re­gist­ruo­tų pa­siū­ly­mų, kad ko­mi­te­tas įver­tin­tų ir mes ne­pa­da­ry­tu­me klai­dos. Ar ga­liu pra­šy­ti? Ben­drai su­ta­ria­me ar rei­kia bal­suo­ti? Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me tam, kad grą­žin­tu­me pa­gal 261 straips­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui. Dė­ko­ju.

 

11.47 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 2, 6, 18 ir 201 straips­nių pakeiti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 251 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5015 (patei­ki­mas)

 

Kvie­čiu mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį, dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5015 pa­tei­ki­mas.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, svei­ki­nu vi­sus pas­ku­ti­nė­je se­si­jo­je. Čia tei­kia­me il­gai lauk­tą ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nės, taip pat iš­ban­dy­tą ir at­ne­štą kaip di­džiu­lį pro­ver­žį žmo­nėms su ne­ga­lia ly­gia­ver­čiai da­ly­vau­ti mū­sų vi­suo­me­nė­je. Kal­bu apie as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gas, apie ku­rias tik­rai daug dis­ku­ta­vo­me šio­je ka­den­ci­jo­je, taip pat ir Sei­me. Kaip ir mi­nė­jau, daug pa­da­ry­ta ir prak­ti­nio dar­bo. Yra įvy­kę ban­do­mie­ji pro­jek­tai, bent ke­le­tas eta­pų, iš­tes­tuo­ta pa­slau­ga ir da­bar jau mes at­ne­ša­me kaip įsta­ty­mo siū­ly­mus.

Tai­gi šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant už­tik­rin­ti as­me­nų su ne­ga­lia tei­sę gau­ti in­di­vi­du­a­lią pa­gal­bą taip už­tik­ri­nant jiems ga­li­my­bę gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai ir pa­nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­nes są­ly­gas pen­si­nio am­žiaus ne­įga­lie­siems as­me­nims pa­si­nau­do­ti jiems pri­klau­san­čio­mis leng­va­to­mis.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma api­brėž­ti so­cia­li­nės pa­gal­bos są­vo­ką, pri­ski­riant šią pa­gal­bą prie spe­cia­lių­jų po­rei­kių ten­ki­ni­mo prie­mo­nių, tai yra as­me­ni­nio asis­ten­to in­di­vi­du­a­liai tei­kia­ma pa­gal­ba ne­įga­lia­jam at­lik­ti dar­bus, vyk­dy­ti veik­las, ku­rių dėl ne­ga­lios ne­ga­li at­lik­ti sa­va­ran­kiš­kai ir ku­rie bū­ti­ni sie­kiant gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai ir veik­ti vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.

Taip pat siū­lo­ma api­brėž­ti as­me­ni­nio asis­ten­to są­vo­ką. Tai – fi­zi­nis as­muo, dar­bo ar jų es­mę ati­tin­kan­čių san­ty­kių pa­grin­du tei­kian­tis as­me­ni­nę pa­gal­bą ne­įga­lia­jam, su ku­riuo jis nė­ra su­si­jęs ar­ti­mais gi­mi­nys­tės ry­šiais. Nu­sta­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės at­sa­ko už as­me­ni­nės pa­gal­bos tei­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mą, taip pat įsta­ty­mu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­ni­nės pa­gal­bos po­rei­kį nu­sta­to so­cia­li­nis dar­buo­to­jas in­di­vi­du­a­liai vie­ne­riems me­tams, o po­rei­kių nu­sta­ty­mo ir as­me­ni­nės pa­gal­bos tei­ki­mo tvar­ką nu­sta­ty­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras.

Taip pat nu­sta­ty­ti, kad as­me­ni­nis asis­ten­tas pra­dė­da­mas teik­ti pa­gal­bą tu­ri iš­klau­sy­ti įžan­gi­nius mo­ky­mus, jei ne­tu­ri so­cia­li­nio dar­bo iš­si­la­vi­ni­mo ar so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo, as­me­ni­nio asis­ten­to kva­li­fi­ka­ci­jos, įgy­tos pa­gal pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mą.

Taip pat nu­sta­ty­ti, kad as­mens mo­kė­ji­mo už as­me­ni­nę pa­gal­bą dy­dis ne­ga­li vir­šy­ti 20 % šios pa­gal­bos tei­ki­mo iš­lai­dų dy­džio ir bū­ti di­des­nis nei 20 % as­mens pa­ja­mų. As­me­ni­nė pa­gal­ba taip pat bū­tų tei­kia­ma ne­mo­ka­mai, kai as­mens pa­ja­mos yra ma­žes­nės ne­gu 2 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džiai, tai yra apie 250 eu­rų šiuo me­tu. Kon­kre­tų dy­dį nu­sta­ty­tų sa­vi­val­dy­bė, va­do­vau­da­ma­si Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų as­me­ni­nei pa­gal­bai teik­ti pa­skirs­ty­mo, per­ve­di­mo sa­vi­val­dy­bėms, nau­do­ji­mo, at­si­skai­ty­mo ir kon­tro­lės tvar­ką nu­sta­ty­tų taip pat so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras. Pro­jek­tu taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gio ir nu­sta­ty­ti, kad as­me­nims, ku­riems nu­sta­ty­tas pir­mo­jo ar ant­ro­jo ly­gio spe­cia­lios nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros ar­ba pa­gal­bos po­rei­kis, nu­sta­to­mas vi­du­ti­nių spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gis. Da­bar as­me­nims, ku­riems nu­sta­ty­tas ant­ro­jo ly­gio nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros po­rei­kis, nu­sta­to­mas ne­di­delių po­rei­kių ly­gis, o ku­riems pir­mo­jo ly­gio nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros po­rei­kis – vi­du­ti­nių po­rei­kių ly­gis.

Taip pat įtei­sin­ti, kad Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba pri­im­tų spren­di­mus ir dėl ne­įga­lie­siems re­ko­men­duo­ja­mų spe­cia­lio­sios pa­gal­bos prie­mo­nių, taip už­tik­ri­ndama in­for­ma­ci­jos apie ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo ly­gį, pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos, spe­cia­lio­sios nuo­la­ti­nės slau­gos ar prie­žiū­ros po­rei­kių su­tei­ki­mą vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu. Pri­ėmus pa­kei­ti­mus pla­nuo­ja­ma, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to ki­tais me­tais (siū­lo­ma, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos, nes iki lie­pos 1 die­nos dar yra vyk­do­mi pro­jek­tai, pro­jek­tų pa­grin­du yra tei­kia­ma ši pa­slau­ga), nuo ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos biu­dže­te rei­kė­tų kiek dau­giau nei 2 mln. eu­rų, o 2022 me­tais su­ma šiai pa­slau­gai teik­ti ga­li siek­ti ir 10 mln. eu­rų.

Pro­jek­tas, kaip mi­nė­jau, yra la­bai lau­kia­mas vi­sos ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nės, taip pat pa­slau­gas ne­įga­lie­siems tei­kian­čių­jų, to­dėl pra­šo­me pri­tar­ti šia­me Sei­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. S. Gen­t­vi­las. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, li­be­ra­lai svei­ki­na jus su to­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pa­slau­gų spek­tras ne­įga­lie­siems tik­rai tu­rė­tų di­dė­ti. Di­de­lių nuo­gąs­ta­vi­mų yra at­ėju­sių iš sa­vi­val­dy­bių, ar bus tei­sin­gai kom­pen­suo­ta ši­ta pa­slau­ga, nes ją teiks sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos, ar tai bus tiks­li­nė vals­ty­bės do­ta­ci­ja, ar tai bus sa­va­ran­kiš­kas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tas? Klau­si­mas ak­tu­a­lus, nes gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mas yra mil­ži­niš­kai smi­gęs šie­met. Ar ti­kė­ti­na ki­tais me­tais? Dė­ko­ju.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Taip, kaip yra pla­nuo­ja­ma šia­me įsta­ty­me, taip pat tą įtvir­tin­si­me ir po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se, tai bū­tų tiks­li­nės do­ta­ci­jos ar­ba de­le­guo­tos funk­ci­jos bū­du, kai iš vals­ty­bės biu­dže­to tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mi kaš­tai, pa­ti­ria­mi sa­vi­valdy­bės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si M. Pui­do­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Čia ką tik nu­skam­bė­jo klau­si­mas, ar tei­sin­gai bus kom­pen­suo­ta. Aš dar pri­dė­čiau, ar tei­sin­gai veiks tos sis­te­mos kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je? Tar­ki­me, Ja­po­ni­jo­je yra 2 tūkst. sa­vi­val­dy­bių, ku­rios yra at­skai­tin­gos Vy­riau­sy­bei dėl sa­vi­žu­dy­bių kon­tro­lės, kaip vyks­ta, nes kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė už tai at­sa­ko. Kiek­vie­no­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je yra skir­tin­ga si­tu­a­ci­ja. Ar sa­vi­val­dy­bės taip pat bus at­skai­tin­gos jū­sų mi­nis­te­ri­jai ar de­par­ta­men­tui? Dė­ko­ju.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip, mes iš tie­sų so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­je tu­ri­me dve­jo­pą si­tu­a­ci­ją: da­lį so­cia­li­nių pa­slau­gų sa­vi­val­dy­bės tei­kia sa­va­ran­kiš­kai, tai yra sa­va­ran­kiš­kos funk­ci­jos, da­lį – de­le­guo­tai. Tai de­le­guo­tų funk­ci­jų, kaip ši­ta, mes tu­ri­me di­des­nę kon­tro­lę ir at­skai­tin­gu­mą, kai sa­va­ran­kiš­kos vys­to­si la­bai sa­va­ran­kiš­kai ir ten jau už­tik­rin­ti kon­tro­lės me­cha­niz­mus yra su­dė­tin­giau. Ka­dan­gi čia yra de­le­guo­ta, ti­kė­ti­na, kad pa­slau­ga vys­ty­sis dau­giau ar ma­žiau vie­no­dai sa­vi­val­dy­bė­se, nes fi­nan­siš­kai bus re­mia­ma iš val­s­ty­bės biu­dže­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. M. Pui­do­kas. Ruo­šia­si J. Džiu­ge­lis.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai la­bai džiau­giuo­si, kad šis įsta­ty­mas dėl asis­ten­tų jau at­ke­lia­vo į Sei­mą, nes jis tik­rai yra la­bai lauk­tas vi­sų ne­įga­lių­jų, ir aš ma­nau, kad jis pa­dės iš­spręs­ti net ke­lias pro­ble­mas, tai yra: tiek ne­įga­lio­jo in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką, ku­ri yra ne­įma­no­ma be asis­ten­to bu­vi­mo, tiek, sa­ky­kim, ir pa­pil­do­mų žmo­nių in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką. Bet vis dėl­to yra ir ke­le­tas klau­si­mų. Pra­šau, gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mą, ku­riuo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­ni­nis asis­ten­tas – fi­zi­nis as­muo, dar­bo ar jų es­mę ati­tin­kan­čių san­ty­kių pa­grin­du tei­kian­tis as­me­ni­nę pa­gal­bą ne­įga­lia­jam, su ku­riuo jis nė­ra su­si­jęs ar­ti­mais gi­mi­nys­tės ry­šiais. Ar tai reiš­kia, kad gi­mi­nys­tės ry­šiais su­si­jęs as­muo ne­ga­lė­tų bū­ti įdar­bin­tas as­me­ni­niu asis­ten­tu, nes vėl­gi, kaip ži­no­me iš prak­ti­kos, tiek stu­di­juo­jant uni­ver­si­te­te, tiek ki­tur, ne­įga­lia­jam daž­nu at­ve­ju tik­rai tą pa­gal­bą su­tei­kia šian­dien ar­ti­mas žmo­gus?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų dėl ši­tos nuo­sta­tos bu­vo la­bai daug dis­ku­tuo­ja­ma taip pat ir su ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Bū­tent ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos siū­lo, kad iš­skir­ti­nai šią pa­slau­gą teik­tų ne ar­ti­mie­ji, ne gi­mi­nai­čiai, nes jau da­bar mes tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad la­bai daug gi­mi­nai­čių yra įstri­gę sa­vo šei­mos ap­lin­ko­je ir tiek ne­įga­lu­sis ne­iš­ve­da­mas į dar­bo rin­ką, tiek ir pa­tys žmo­nės ne­iš­ve­dami į dar­bo rin­ką. Kai kur mes fik­suo­ja­me hi­per­glo­bą, o ne žmo­gaus sa­va­ran­kiš­ku­mo di­di­ni­mą. Lat­vi­jo­je as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gą ga­li teik­ti gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, ten 90 % pa­slau­gos tei­kė­jų bū­tent yra gi­mi­nai­čiai ir ma­tyti, kad pa­ti sis­te­ma ne­iš­ju­dė­jo į tą per­spek­ty­vą, ku­rios mes sie­kia­me, kad tiek šei­mos na­riai at­si­lais­vin­tų, tiek žmo­nės su ne­ga­lia bū­tų sa­va­ran­kiš­kes­ni, to­dėl pa­lai­ko­me šią nuo­sta­tą ir tei­kia­me įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Džiu­ge­lio nė­ra sa­lė­je. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė. Ruo­šia­si R. Po­povie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Kaip už­tik­rin­si­te, kad iš tie­sų as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga bū­tų tik­rai nau­din­ga žmo­gui? Kad ne­bū­tų to­kių si­tu­a­ci­jų, kad, pa­vyz­džiui, tar­kim, pa­siū­lo­ma dvi va­lan­das per die­ną tuo me­tu, kai ga­li asis­ten­tas, o ne tuo me­tu ir tiek va­lan­dų, kiek rei­kia žmo­gui, kad jis ga­lė­tų nu­vyk­ti į uni­ver­si­te­tą ar į dar­bą, ar į po­li­kli­ni­ką ir ga­lė­tų gau­ti tą re­a­lią pa­gal­bą, ku­ri bū­tų in­di­vi­du­a­li­zuo­ta, lanks­ti ir įga­li­nan­ti žmo­gų, o ne pri­ver­čian­ti vėl kaž­kaip ko­vo­ti su biu­ro­kratijos džiun­glė­mis?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų bent jau įsta­ty­mo nuo­sta­tos yra la­bai lan­ks­čios ir orien­tuo­tos į as­mens in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius. Ki­taip sa­kant, ir po­įsta­ty­mi­niais mes tu­rė­tu­me su­kur­ti to­kią tvar­ką, pa­siū­ly­ti to­kią tvar­ką, kad žmo­gus fak­tiš­kai vien pa­gal sa­vo in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius ga­lė­tų spręs­ti net ne dėl vie­no as­mens asis­ten­to, jei­gu yra rei­ka­lin­gas skir­tin­gai, skir­tin­goms funk­ci­joms at­lik­ti ir skir­tin­gu lai­ku. Dėl to tas in­di­vi­du­a­lus pri­ėji­mas. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai pa­gal mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą tvar­ką teik­tų po­rei­kį ver­tin­ti ir nu­sta­ty­ti pa­slau­gą, tai yra la­bai in­di­vi­du­a­li­zuo­ta ir tai tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­ma. Jei­gu ma­ty­si­me, kad tvar­kos yra kaž­kiek ri­bo­jan­čios ši­tą in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių iš­reiš­ki­mą, tai iš es­mės bū­tų an­ti­įsta­tymi­nė lai­ky­se­na, nes mes kaip tik ir no­ri­me, kad as­me­ni­nis asis­ten­tas iš­pil­dy­tų in­di­vi­du­a­lius žmo­gaus po­rei­kius, o ne kaž­kaip pa­neig­tų tą in­di­vi­du­a­laus po­rei­kio bū­ti­nu­mą. To­dėl re­a­liai pats įsta­ty­mas su­for­muluo­tas taip, kad to­kia pa­slau­ga pa­gal in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius bū­tų tei­kia­ma. Kol kas to įsta­ty­mo dva­sios lai­ky­si­mės ir po­įsta­ty­mi­niuo­se. At­si­pra­šau, kad tru­pu­tį klam­piai at­sa­kiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Po­po­vie­nė. Ruo­šia­si M. Na­vic­kie­nė.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ro­dy­ta, kad bū­tent as­me­ni­nės pa­gal­bos po­rei­kį nu­sta­tys so­cia­li­nis dar­buo­to­jas mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar tie kri­te­ri­jai ne­bus to­kie, kad, tar­kim, kaž­ko­kio vie­no kri­te­ri­jaus ne­pa­sieks ir jau jis ne­gaus tos pa­gal­bos, kaip daž­nai bū­na su slau­gos po­rei­kio nu­sta­ty­mu? Kar­tais žmo­gus vi­siš­kai yra pri­kaus­ty­tas prie lo­vos, bet pa­ke­lia ran­ką ir mes ži­no­me, kad jau jis ne­gau­na slau­gos po­rei­kio. Ar čia ne­bus tie kri­te­ri­jai ir ta tvar­ka to­kia, kad vis dėl­to už­kirs ke­lią ir ne­gaus žmo­gus to as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gos?

L. KUKURAITIS. Dė­kui. Kol kas, kaip įsta­ty­me yra api­brėž­ta, šią pa­gal­bą tu­rė­tų gau­ti vi­si ne­įga­lie­ji, ku­riems yra rei­ka­lin­ga. Ne­tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­ma, to­dėl jo­kia ne­ga­lia, joks iš­skir­ti­nu­mas ne­tu­rė­tų tap­ti kri­te­ri­ju­mi gau­ti ar ne­gau­ti pa­gal­bos. Tai nė­ra pri­klau­so­ma nuo fi­zi­nės, in­te­lek­to, psi­cho­so­cia­li­nės ar ki­tos ne­ga­lės. Dėl to, mū­sų gal­va, jei­gu tik po­rei­kis bū­tų fik­suo­ja­mas ir kar­tu su so­cia­li­niu dar­buo­to­ju nu­spręs­ta, kad taip, jis yra rei­ka­lin­gas, ta­da bū­tų tei­kia­ma pa­gal­ba. Svar­bu, kad ati­tik­tų tuos ki­tus kri­te­ri­jus, nes da­lis pa­slau­gos bus fi­nan­suo­ja­ma iš pa­ties as­mens lė­šų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. M. Na­vic­kie­nė. Pra­šom klaus­ti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ži­no­ma, pa­gal­bos ne­įga­lie­siems ir jų ar­ti­mie­siems la­bai rei­kia. Ma­no klau­si­mas bū­tų tik­tai toks.

Mes ma­to­me, jūs, tiks­liau, tei­gia­te, kad po­rei­kis to­kių pa­slau­gų yra tik apie 6 tūkst. vi­so­je Lie­tu­vo­je. Aš vi­sa­da ke­liu to­kį klau­si­mą, ar tiks­liai yra nu­sta­ty­tas tas po­rei­kis, nes, man at­ro­do, net ir be di­de­lių skai­čia­vi­mų ga­li­ma su­pras­ti, kad po­rei­kis yra ge­ro­kai di­des­nis. Jūs tei­gia­te, kad yra tik 5 tūkst. 800 žmo­nių, ku­riems rei­kia, ir ši­tuo pro­jek­tu 2021 me­tais bus ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti 600 žmo­nių.

Ma­no klau­si­mas bū­tų ir dėl sta­tis­ti­kos, tai yra po­rei­kio, su­rin­ki­mo. Ta­da klau­si­mas, kiek yra nu­ma­ty­ta ei­lu­tė­je jū­sų mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to, ku­rį at­ne­ši­te dėl ši­to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo 2021 me­tais, ir, be jo­kios abe­jo­nės, pri­ta­riu tiems, ku­rie ke­lia klau­si­mą dėl pa­slau­gų spek­tro, ku­rį gaus ne­įga­lie­ji. Ar tik­rai ji­sai yra su­de­rin­tas su vi­so­mis ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ar tik­rai žmo­nės gaus tai, ko jiems rei­kia, o ne tai, ką pa­siū­lys mi­nis­te­ri­ja?

PIRMININKĖ. Lai­kas!

L. KUKURAITIS. Ačiū už klau­si­mą. Pa­slau­gų po­rei­kis bu­vo ver­ti­na­mas re­mian­tis sa­vi­val­dy­bių at­sa­ky­mais. Sa­vi­val­dy­bės pa­čios tu­rė­jo įver­tin­ti, kiek dau­giau ma­žiau to­kių pa­slau­gų ga­vė­jų bū­tų rei­ka­lin­ga ši­ta pa­slau­ga. Mes iš tie­sų esa­me iš­ban­dę ir pa­žiū­rė­ję, įver­ti­nę, kiek žmo­nių da­ly­vau­ja, kaip da­ly­vau­ja, kam nau­do­ja tas as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gas. Tik­rai nė­ra pa­pras­ta įti­kin­ti žmo­gų, kad jis da­ly­vau­tų ir gau­tų tą pa­slau­gą, nes čia iš tie­sų yra di­džiu­lis mo­ty­va­ci­nis dar­bas, kad ne­įga­lie­ji pa­tys ju­dė­tų iš įpras­tų jiems sis­te­mų, rem­da­mie­si į tą žmo­gų, ku­ris yra ša­lia, ir juo nau­do­da­mie­si tap­tų sa­va­ran­kiš­kes­ni.

Tai tik­rai nė­ra pa­pras­tas pro­ce­sas, ypač kai mes kal­ba­me, kad už da­lį ši­tos pa­slau­gos rei­kės mo­kė­ti. Įver­ti­nus vi­sas šias ap­lin­ky­bes ti­kė­ti­na, kad il­go­je per­spek­ty­vo­je bus daug dau­giau ga­vė­jų, bet ar­ti­mo­je – me­tų, pus­an­trų – per­spek­ty­vo­je, mes skai­čiuo­ja­me, tie skai­čiai tu­rė­tų bū­ti pa­na­šūs.

O lė­šų kie­kis. Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­me bent 2 mln. įtrauk­ti į biu­dže­tą, bet, kaip mi­nė­jau, tai yra nuo lie­pos 1 die­nos, nes pir­mai pu­sei mes tu­ri­me lė­šų per struk­tū­ri­nius pro­jek­tus, ku­rie ir da­bar įgy­ven­di­na­mi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re. At­sa­ky­mų į klau­si­mus lai­kas bai­gė­si. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ma­tau no­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus prieš. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) A. Vin­kus rei­ka­lau­ja kal­bė­ti. Tu­riu su­teik­ti žo­dį. Pra­šau. Pra­šau kal­bė­ti.

A. VINKUS (LSDDF). Ko­dėl aš no­riu kal­bė­ti? To­dėl, kad no­riu ak­cen­tuo­ti kai ku­riuos ak­cen­tus. Iš­klau­sęs mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio kal­bą, įžvel­giau svei­kin­ti­ną ten­den­ci­ją ne­įga­lių­jų prie­žiū­ros sri­ty­je.

Sie­kia­mas tiks­las – per­tvar­ky­ti so­cia­li­nės glo­bos sis­te­mą, sie­kiant glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čius ne­įga­liuo­sius ap­gy­ven­din­ti sa­va­ran­kiš­kai ir su­da­ry­ti są­ly­gas šiems as­me­nims ar jais be­si­rū­pi­nan­tiems žmo­nėms gau­ti in­di­vi­du­a­lias, jų po­rei­kius ati­tin­kan­čias pa­slau­gas.

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­tas ne­įga­lių­jų, gy­ve­nan­čių so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se, skai­čius yra di­de­lis – be­maž 5 tūkst. 500 žmo­nių. La­bai ne­sun­ku su­vok­ti, kad gy­ve­ni­mas sve­ti­muo­se na­muo­se be ar­ti­mų­jų, gy­ve­ni­mas pa­gal šių įstai­gų re­ži­mą ir tvar­ką tik­rai yra var­gi­nan­tis.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma as­me­ni­nės pa­gal­bos po­rei­kį reg­la­men­tuo­ti kaip vie­ną iš spe­cia­lių­jų po­rei­kių rū­šių. Kaip ma­ty­ti iš pa­teik­tų ar­gu­men­tų ir siū­lo­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų, spe­cia­lio­sios pa­gal­bos prie­mo­nės pa­dės ne­įga­lia­jam už­tik­rin­ti ly­gias ug­dy­mo, pro­fe­si­nes, so­cia­li­nes ir vi­sa­ver­čio in­teg­ra­vi­mo­si į vi­suo­me­nę ga­li­my­bes, o spe­cia­lie­ji po­rei­kiai bus nu­sta­to­mi kom­plek­siš­kai, ver­ti­nant as­mens svei­ka­tos būk­lę ir ga­li­mą sa­va­ran­kiš­ku­mo laips­nį kas­die­nė­je vei­k­lo­je. Įver­ti­nęs tei­kia­mo siū­ly­mo es­mę ir prog­no­zuo­ja­mus re­zul­ta­tus, kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­niu ski­ria­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 20 die­ną. Pri­ta­ria­me.

 

12.05 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 6 ir 7 straips­nių pakeitimo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 17 straips­niu ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5081ES (pateiki­mas)

 

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį no­ri pa­teik­ti mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis, tai yra Pa­rei­gūnų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5081. Pra­šom, mi­nist­re.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mas Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 17 straips­niu ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rio es­mė – įgy­ven­din­ti Ta­ry­bos reg­la­men­tą 2017/1939. Juo įgy­ven­di­na­mas tvir­tes­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­ros įstei­gi­mo sri­ty­je.

Šių me­tų lap­kri­čio 20 die­ną sa­vo veik­lą pra­de­da Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­ra ir į ją bus de­le­guo­ja­mi pro­ku­ro­rai. Vals­ty­bės na­rės įpa­rei­go­tos na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je už­tik­rin­ti Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­ros Eu­ro­pos de­le­guo­tų­jų pro­ku­ro­rų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu už­tik­ri­na­mos Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nams nu­sta­ty­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, tai pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nės pen­si­jos sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo tęs­ti­nu­mas, į tar­ny­bos lai­ką pen­si­jai skir­ti įskai­tant lai­ką, kai pro­ku­ro­ras reg­la­men­to nu­sta­ty­ta tvar­ka yra pa­skir­tas ei­ti Eu­ro­pos de­le­guo­to­jo pro­ku­ro­ro, ar­ba Eu­ro­pos pro­ku­ro­ro, Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­ro­je pa­rei­gas.

 Įsta­ty­mas taip pat pa­pil­do­mas nau­ju straips­niu ir prie­du su nuo­ro­do­mis į įgy­ven­di­na­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus. At­si­žvel­giant į tai, kad pro­ku­ro­rai į Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­rą bus de­le­guo­ti nuo lap­kri­čio 20 die­nos, siū­lo­ma, kad pri­im­tas įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų lap­kri­čio 20 die­ną. Pri­ėmus įsta­ty­mą, bus už­tik­rin­tas šių pro­ku­ro­rų ga­ran­ti­jų tęs­ti­nu­mas. Pa­pil­do­mų lė­šų įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti ne­rei­kės. Pra­šom pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, mes pra­ei­tą sa­vai­tę vi­sam pa­ke­tui su šia pro­ble­ma su­si­ju­sių įsta­ty­mų jau pri­ta­rė­me po pa­tei­ki­mo. Ar čia ne­ap­si­žiū­rė­ji­mas ir pa­vė­jui ban­do­ma pa­si­vy­ti dar su vie­nu įsta­ty­mu, ar ga­li­ma ti­kė­tis dar ko­kio nors už­mirš­to įsta­ty­mo dėl pro­ku­ro­rų? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui. Tuo­se pa­ke­tuo­se ne­bu­vo šių tei­sių tęs­ti­nu­mo ir da­bar mes sie­kia­me tai už­tik­rin­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Tai eu­roin­teg­ra­ci­nis įsta­ty­mas. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju, mi­nist­re.

 

12.08 val.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro El­vi­no Jan­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mas į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tą klau­si­mą (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 str.)

 

Ir kaip nu­sta­ty­ta pa­gal dar­bo­tvarkę, dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – tei­sin­gu­mo mi­nist­ro E. Jan­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mas į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tą klau­si­mą. Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šom, 20 minučių, Sta­tu­to 208 straips­nis, 14 da­lis.

Dėl anks­tes­nio klau­si­mo pa­grin­di­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svar­s­ty­ti gruo­džio 13 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru.

Pra­šom, mi­nist­re.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš ne­ži­nau, ar man rei­kia per­skai­ty­ti tą klau­si­mą, jis yra iš es­mės vie­nas.

Jei­gu klau­si­mo ne­rei­kia per­skai­ty­ti, tai trum­pai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų pas­ta­ruo­ju me­tu, tiek šiais me­tais, Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba at­li­ko tam tik­rus pa­tik­ri­ni­mus pa­gal skun­dus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ir kol kas nu­sta­tė sep­ty­nis pa­žei­di­mus, kai bu­vo pa­žeis­tos var­to­to­jų tei­sės. Vi­sos šios įmo­nės sa­ko, kad pa­tai­sys sa­vo su­tar­tis, kad var­to­to­jų tei­sės ne­bū­tų pa­žeis­tos. Mes tik­rai ža­da­me ir to­liau da­ry­ti to­kius pro­fi­lak­ti­nius pa­tik­ri­ni­mus.

Lie­tu­vo­je, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, yra 188 pri­va­čios švie­ti­mo įstai­gos. Aiš­ku, mes džiau­gia­mės, kad pri­va­tūs as­me­nys ima­si to­kios veik­los, ta­čiau tik­rai rei­kia ne­pa­žei­di­nė­ti var­to­to­jų tei­sių, są­ly­gos tu­ri bū­ti są­ži­nin­gos. To­dėl mes, net ir Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba sa­vo in­ter­ne­ti­nio pus­la­pio skil­ty­je ruo­šia­si ne tik pa­tik­ri­ni­mus da­ry­ti, bet sa­vo in­ter­ne­to skil­ty­je ir kon­sul­tuo­ti spe­cia­liai ug­dy­mo įstai­gas. Kvie­čia­me vi­sus var­to­to­jus kreip­tis, o vi­sus įstai­gų va­do­vus kon­sul­tuo­tis, ar tos su­tar­tys, jų su­da­ry­tos su nau­dos ga­vė­jais, ati­tin­ka są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas. Tai tiek trum­pai.

Taip pat im­si­mės, Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ruo­šia­si pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti ne tik pri­va­čias iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, bet ir sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čias ug­dy­mo įstai­gas, pa­si­žiū­rė­ti su­tar­tis ir nu­sta­ty­ti ir pa­kon­sul­tuo­ti, sie­kdama ap­gin­ti var­to­to­jus, ar ten nė­ra ne­są­ži­nin­gų są­ly­gų ap­raiš­kų. Pra­šom klaus­ti, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai.

PIRMININKĖ. Klau­si­me pa­gal Sta­tu­to nu­sta­ty­tą tvar­ką. Pir­mie­ji klau­sia pa­tei­kę klau­si­mus. Ma­lo­niai pra­šau A. Vin­kaus leis­ti G. Bu­ro­kie­nei pa­klaus­ti pir­ma­jai.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Vis dėl­to jau ža­la var­to­to­jams yra pa­da­ry­ta. Ar ji bus at­ly­gin­ta? Ir kaip grei­tai ji bus at­ly­gin­ta?

E. JANKEVIČIUS. Kon­kre­čios fi­nan­si­nės ža­los, kad yra pa­da­ry­ta, tar­ny­ba ne­nu­sta­tė. Tie­siog tar­ny­ba nu­sta­tė, kad su­tar­ties są­ly­gos yra ne­są­ži­nin­gos. Vi­sos tos įmo­nės, ro­dos, sep­ty­nios, šiais me­tais ir pra­ei­tais me­tais jų bu­vo ne­ma­žai, vaiz­das toks, kad lyg jos pa­gal vie­ną šab­lo­ną tas su­tar­tis ir ren­gia, vi­sos jos ir pra­ei­tais me­tais, ir šiais. Pa­tai­sys. Da­bar įsta­ty­mas ne­nu­ma­to, kad bū­tų ga­li­ma kaip nors baus­ti šias įmo­nes, jei jos pa­tai­so tuos su­tar­ties punk­tus. Ta­čiau mes teik­si­me ar­ti­miau­siu me­tu tam tik­ras įsta­ty­mo pa­tai­sas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ant­ra­sis klaus­ti už­si­ra­šė P. Gra­žu­lis. Jo nė­ra pa­gal pa­tei­ku­sių­jų klau­si­mus. Yra V. Ačie­nė. Pra­šom, ko­le­ge, klaus­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­klaus­ti. Tai da­bar kas vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­do? Jei­gu aš ge­rai su­pra­tau, mi­nist­re, tai yra su­tar­čių ne­to­bu­lu­mas. Ir pa­to­bu­li­nus vi­sas su­tar­tis vis­kas nu­eis į už­marš­tį ir jo­kių sank­ci­jų, jo­kio nie­ko ne­rei­kia ti­kė­tis iš to?

E. JANKEVIČIUS. Siek­da­mi ap­gin­ti mū­sų var­to­to­jus, kaip ir mi­nė­jau, mes tik­rai kon­sul­tuo­si­me ir gin­si­me var­to­to­jus. Su­tar­tys tu­rės bū­ti pa­tai­sy­tos. Jei su­tar­tys ne­bus pa­tai­sy­tos, įsta­ty­mas ne­nu­ma­to baus­ti, bet mes ga­lė­si­me kreip­tis į teis­mą. Tai kol kas yra pa­ža­das ar­ti­miau­siu me­tu vi­sas su­tar­tis pa­tai­sy­ti, kad mums, ma­tyt, ne­rei­kė­tų kreip­tis. Bet įsta­ty­mo pa­tai­sos yra bū­tent apie tai ir šian­dien aš jau jas pa­si­ra­šiau de­rin­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu pa­sieks Vy­riau­sy­bę pa­tai­sos apie tai, kad jei­gu Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba nu­sta­to su­da­ry­to­se su­tar­ty­se ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas ir jei­gu įmo­nė, įstai­ga per gana trum­pą lai­ką ne­pa­tai­so tos su­tar­ties, tai tuo­met, kad ne­rei­kė­tų kreip­tis į teis­mą, Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba tu­rė­tų ga­li­my­bę ir baus­ti ne­są­ži­nin­gas są­ly­gas su­da­riu­sią įmo­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Ąžuo­las. Nė­ra. J. Ja­ru­tis. Pra­šom, ko­le­ga.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, jau at­sa­kė į ma­no klau­si­mą, pa­kar­to­tas bū­tų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Jau at­sa­kė į klau­si­mą. Ge­rai. S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, gal ga­li­te pa­teik­ti sta­tis­ti­ką, kiek bu­vo pa­tik­ri­ni­mų ir ki­to­se įstai­go­se, ar yra tik vie­no po­li­ti­ko šei­mos val­do­mose įstai­go­se at­lie­ka­mi pa­tik­ri­ni­mai? Kaip jūs ver­ti­na­te, pats da­ly­va­vo­te rug­sė­jo 2 die­nos Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, ku­ria­me pats prem­je­ras kal­bė­jo apie tai, kad, pa­vyz­džiui, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas nu­trauk­tų ūki­nin­kų pa­tik­ri­ni­mus, ku­rie yra su­pla­nuo­ti, mo­kes­ti­nius pa­tik­ri­ni­mus, nes at­ėjo ei­lė juos tik­rin­ti, ta­čiau rei­kia nu­trauk­ti ir ieš­ko­ti vi­sų bū­dų, ir pa­ve­da­ma žo­di­niais pa­ve­di­mais. Ar ne­įta­ria­te šiuo at­ve­ju, kad yra tik­ri­na­ma vie­na po­li­ti­ko ben­dro­vė, bet ki­tais at­ve­jais ir ta­me pa­čia­me Vy­riau­sy­bės rug­sė­jo 2 die­nos po­sė­dy­je ra­gi­ni­mai tiek iš ap­lin­kos mi­nist­ro, tiek iš prem­je­ro ne­tik­rin­ti iš­ti­sų ūkio sub­jek­tų už ap­lin­kos ap­sau­gos pa­žei­di­mus?

E. JANKEVIČIUS. Ne, tik­rai, ačiū už klau­si­mą, ger­bia­mas Si­mo­nai. Iš tik­rų­jų mes tik­rai ne­tik­ri­na­me ir ap­skri­tai ne­la­bai ver­ti­na­me, ar čia vie­no po­li­ti­ko įstai­ga, ar ne. Per pas­ta­ruo­sius me­tus yra pa­tik­rin­tos, ro­dos, 36 įstai­gos iš 188, kaip man sa­kė Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja, ir iš es­mės be­veik vi­so­se nu­sta­ty­ti la­bai pa­na­šūs pa­žei­di­mai, vi­so­se. Vaiz­das toks, kad ar kaž­ko­kie tei­si­nin­kai vi­sus taip pa­kon­sul­ta­vo, ar jie vie­nas nuo ki­to tas su­tar­tis nu­si­ko­pi­ja­vo.

Iš tik­rų­jų gin­si­me mū­sų var­to­to­jus, kon­sul­tuo­si­me tiek įstai­gas, tiek var­to­to­jus, kaip to­kių da­ly­kų iš­veng­ti ir kaip su jais tvar­ky­tis. Ir, kaip mi­nė­jau, teik­si­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad bū­tų grei­čiau re­a­guo­ja­ma. Kar­tais įstai­ga ne­su­tin­ka pa­keis­ti, tu­ri tam tik­rų ar­gu­men­tų, ta­da rei­kia kreip­tis į teis­mą ir už­si­su­kęs teis­mo pro­ce­sas trun­ka per il­gai, o var­to­to­jas tu­ri tas pa­čias ne­są­ži­nin­gas są­ly­gas. Čia tik­rai jo­kios po­li­ti­kos nė­ra pa­da­ry­ta.

O dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to aš ne­la­bai pri­si­me­nu to po­sė­džio, ne­ži­nau, ką jūs tu­ri­te ome­ny­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ti­kiuo­si, kad jo­kios po­li­ti­kos nė­ra pa­da­ry­ta, ta­čiau sklan­dant vie­šo­jo­je erd­vė­je dėl pas­ta­rų­jų įvy­kių, ty­ri­mų, tir­ti ar ne­tir­ti ir pa­na­šiai, ne vie­nam Lie­tu­vos pi­lie­čiui ki­lo klau­si­mas, kaip ir ne vie­nam Sei­mo na­riui ki­lo klau­si­mas. Kaip ži­no­te, da­bar įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos ven­gia pra­dė­ti ty­ri­mus vi­siems žmo­nėms, su­si­ju­siems su de­ši­ni­ą­ja po­li­ti­ne jė­ga. Ar ne­bu­vo spau­di­mo Var­to­to­jų tar­ny­bai ne­pra­dė­ti šio ty­ri­mo? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ne, nei spau­di­mo, aš, kaip mi­nist­ras, ir mes mi­nis­te­ri­jo­je net ne­ži­no­me, ko­kius kon­kre­čiai ty­ri­mus pra­de­da, nes vi­si tie ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti pa­gal skun­dus. Žmo­nės skun­džia­si, gal­vo­ja, kad są­ly­gos yra ne­są­ži­nin­gos, ir krei­pia­si į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, o tar­ny­ba sa­va­ran­kiš­kai, be mi­nis­te­ri­jos ži­nios, spren­džia, ar yra koks pa­žei­di­mas, ar ne. O kai nu­spren­džia, vi­si Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos nu­ta­ri­mai yra tie­siog skel­bia­mi in­ter­ne­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už­si­ra­šiu­sių pa­klaus­ti bu­vo dar, bet jų da­bar nė­ra sa­lė­je. J. Raz­ma? Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Lyg ir esu.

PIRMININKĖ. Esa­te.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ačiū, mi­nist­re, už po­li­tiš­kai ko­rek­tiš­kus at­sa­ky­mus, nors val­dan­tie­ji, ma­tyt, čia no­rė­jo kaž­ko­kią po­li­ti­ką pa­da­ry­ti iš to tik­ri­ni­mo. Bet vis dėl­to, jei­gu kal­bė­tu­me apie tam tik­rą po­li­ti­nį ba­lan­są tų tik­ri­ni­mų (čia val­dan­tie­ji ak­cen­tuo­ja opo­zi­ci­jos ly­de­rio šei­mos ver­slo tik­ri­ni­mus), ar ne­bū­tų ge­rai, sie­kiant to ba­lan­so, pa­tik­rin­ti val­dan­čių­jų ly­de­rio val­do­mo kon­cer­no su­da­ro­mas su­tar­tis? Spau­do­je skai­tė­me apie skau­džius at­ve­jus, kai, sa­ky­ki­me, iš anks­to ga­vę trą­šų ūki­nin­kai po to ne­ten­ka že­mės. Tur­būt yra tam tik­ros są­ly­gos to­kiais at­ve­jais, kai yra stip­rio­ji pu­sė ir sil­pno­ji pu­sė. Ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad ir to­kias su­tar­tis bū­tų ga­li­ma pa­tik­rin­ti iš var­to­to­jų tei­sių po­zi­ci­jų?

E. JANKEVIČIUS. Ži­no­ki­te, Var­to­to­jų tei­sių tar­ny­ba yra kaip ir ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja ir tik­rai tiek tar­ny­ba, tiek mi­nis­te­ri­ja ne­si­ve­lia į kaž­ko­kius po­li­ti­nius, kaip ką pa­tik­rin­ti. Tie­siog ga­ran­tuo­ju, jei­gu ko­kių nors skun­dų yra ir var­to­to­jai skun­džia­si dėl ko­kių nors ne­są­ži­nin­gų są­ly­gų ar ne­są­ži­nin­gų ki­to­kių veiks­mų, tai tar­ny­ba, be abe­jo­nės, at­liks pa­tik­ri­ni­mus, siek­da­ma ap­gin­ti Lie­tu­vos var­to­to­jus. Tiks­las ne­bū­ti­nai nu­baus­ti, o tiks­las yra toks, kad var­to­to­jų tei­sės ne­bū­tų pa­žeis­tos. Tai mums yra ne­pa­pras­tai svar­bu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ma­tau, M. Pui­do­kas su­grį­žo į sa­lę. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (MSNG). At­si­sa­kau klau­si­mo.

PIRMININKĖ. At­si­sa­ko­te. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus.

Mie­lie­ji ko­le­gos, no­riu su ju­mis pa­si­tar­ti. Li­ko 10 mi­nu­čių iki Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio, ku­rio me­tu klaus opo­zi­ci­nių ir Sei­mo ma­žu­mos frak­ci­jų at­sto­vai. 10 mi­nu­čių lai­ko. Ar da­ro­me per­trau­ką, ar lei­džia­me ir pra­šo­me, gal pa­si­ruo­šu­si pa­teik­ti V. Ving­rie­nė ar ger­bia­mas D. Gai­žaus­kas įsta­ty­mo pro­jek­tą iš va­ka­ri­nio po­sė­džio? (Bal­sai sa­lė­je) Lei­džia­me pa­teik­ti.

 

12.20 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5179(2), Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5180(2) (pa­tei­ki­mas)

 

D. Gai­žaus­kas pa­si­ruo­šęs pa­teik­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so… Tai bū­tų 2-15 dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5179(2).

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Ir ly­di­ma­sis – Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos. Taip?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip, du įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai. Iš­ties, ko­le­gos, pa­ban­dy­siu la­bai trum­pai pa­aiš­kin­ti tik­tai es­mi­nius pa­kei­ti­mus, nes aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ga­na aiš­kiai iš­dės­ty­ta, ko­dėl to rei­kia. Iš­ties pas­ku­ti­niai įvy­kiai sa­va­no­rių dė­ka Lie­tu­vo­je pa­ro­dė, kad vis dėl­to tu­ri­me la­bai blo­gą pa­dė­tį dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Ga­li­ma sa­ky­ti, ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka iš­ties yra ge­rai or­ga­ni­zuo­ta, vei­kia sis­te­miš­kai, tęs­ti­nė. Lie­tu­va, vie­naip ar ki­taip, tu­ri la­bai sti­p­rias kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nes, ku­rio­mis ga­lė­tų at­skleis­ti or­ga­ni­zuo­tas gru­pes ir su­nai­kin­ti ar­ba su­trau­ky­ti tin­klus, bet iki šio mo­men­to pa­rei­gū­nai šios prie­mo­nės ar­ba šios pa­gal­bos iš kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ne­ga­lė­jo pa­si­telk­ti, nes įsta­ty­mas ne­nu­ma­tė to­kios ga­li­my­bės.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, tur­būt ir tei­si­nin­kai ge­riau­siai ži­no, kad ty­či­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos yra skirs­to­mos į ne­sun­kias, apy­sun­kes ir sun­kias. Kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba dėl ne­sun­kių nu­si­kal­ti­mų ab­so­liu­čiai ne­ga­li­ma, tad at­si­žvel­gus į šias ap­lin­ky­bes ir bu­vo pa­teik­tos tam tik­ros pa­tai­sos tiek dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio, tiek dėl Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo, kad vis dėl­to at­si­ras­tų 8 straips­ny­je ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio 3 da­lis, ku­ri kal­ba tik­tai apie or­ga­ni­zuo­tą tęs­ti­nę nu­si­kals­ta­mą vei­ką, kai iš­nau­do­ja­mi gy­vū­nai, žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais da­ro­mas sie­kiant fi­nan­si­nės nau­dos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties tur­būt kiek­vie­nam iš jū­sų kils klau­si­mas, ko­dėl kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­ma prieš žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais. Pa­vyz­džiui: pa­pras­ti žmo­nės be lei­di­mų gal­būt vien­kar­ti­nį kar­tą vei­sia tam tik­rus gy­vū­nus ir da­bar jų at­žvil­giu, nors ne­tu­ri sis­te­miš­kos, bus vyk­do­ma kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba. Tik­rai ga­ran­tuo­ju, kad šios ga­li­my­bės ne­bus, nes Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­nio 1 da­lis lie­ka ne­pa­keis­ta. At­si­ran­da tik dvi nau­jos da­lys, kva­li­fi­kuo­jan­čios į sun­kes­nę veik­ą, nu­ro­dan­čios, kad nu­si­kals­ta­ma vei­ka bus apy­sun­kė tik ta­da, kai ją vyk­dys or­ga­ni­zuo­ta gru­pė. To­dėl ne­rei­kė­tų bai­min­tis, kad tai bus per­tek­li­nis pa­kei­ti­mas, kad bus per­se­kio­ja­mi vi­si žmo­nės, ku­rie tu­ri gy­vū­nė­lius ar­ba ban­do vie­naip ar ki­taip, nors ne­tu­ri lei­di­mo, vie­ną su ki­tu su­kerg­ti. Ga­ran­tuo­ja­me, kad ši pa­tai­sa to ele­men­to ne­iš­de­rins ir bus skir­ta tik­tai kryp­tin­gai ir or­ga­ni­zuo­tai nu­si­kals­ta­mai vei­kai.

To­dėl aš ir ger­bia­mi ko­le­gos: tiek A. Pa­pir­tie­nė, tiek K. Smir­no­vas, R. Šar­knic­kas, K. Ma­žei­ka, ap­ta­rę tam tik­rus ele­men­tus, pri­ta­rė­me, kad bū­tent šios pa­tai­sos tik­rai rei­ka­lin­gos, nes jos vie­naip ar ki­taip pa­da­rys di­de­lį po­vei­kį, ypač tiems, ku­rie tai da­ro or­ga­ni­zuo­tai, ir su­trau­kys įvai­rius or­ga­ni­zuo­tus tin­klus. Vis dėl­to tas vei­si­mas tik­rai ne­pa­vie­nis, grei­čiau­siai da­ly­vau­ja ir gal­būt ko­rum­puo­ti pa­rei­gū­nai, nes ta vei­ka – vie­ni vei­sia, ki­ti dau­gi­na, vie­ni ki­tur lai­ko, vė­liau iš­ve­ža į už­sie­nį, ta­čiau kas tai vyk­do, be kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos fak­tiš­kai pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma. To­dėl šios pa­tai­sos yra rei­ka­lin­gos.

Gal trum­pai tiek. Aš gal­būt pa­si­lie­ku dau­giau lai­ko klau­si­mams, nes tik­rai jų tu­rė­tų bū­ti ne­ma­žai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų rei­kia ką nors da­ry­ti, nes ty­čio­ji­ma­sis iš tų gy­vū­nų lai­kant to­kiuo­se nar­vuo­se ne­ke­lia su­si­ža­vė­ji­mo, tik pa­si­bai­sė­ji­mą, kai tai ma­to vai­kai ir ki­ti ben­druo­me­nių at­sto­vai, žmo­nės. Bet tik­tai klau­si­mas dėl adek­va­tu­mo. Kai ka­da bū­na taip, kad žmo­nes mes gi­na­me ma­žiau ne­gu gy­vū­nus, ir ne­adek­va­čios baus­mės fak­tiš­kai ne­vei­kia. Ko­dėl bu­vo pa­rink­ta to­kia baus­mė – tre­ji ket­ve­ri me­tai? Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to tai yra ir tam tik­rų tar­ny­bų ne­no­ro dirb­ti pa­sek­mė?

Kaip bus su tais, ku­rie yra gal­būt kaip prie­dan­gos or­ga­ni­za­ci­jos? Ar ne­ma­no­te, kad ten taip pat yra pro­ble­mų ir bū­tų ga­li­ma nu­baus­ti tuos, ku­rie gal­būt ir ne­pa­ste­bė­jo ar­ba ne­no­rė­jo pa­ste­bė­ti, ar­ba pa­lai­kė ko­kiu nors bū­du tuos or­ga­ni­zuo­tus nu­si­kal­ti­mus. Ačiū.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš­ties la­bai il­gai svars­tė­me, ypač su pa­rei­gū­nų ben­druo­me­ne, šias pa­tai­sas, nes re­a­liai, sa­kau, kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nės yra la­bai stip­rus pa­gal­bi­nin­kas ti­riant nu­si­kals­ta­mas vei­kas, bet apy­sun­kes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, o ne sun­kias. Pir­mos da­lies kaip ir už­tek­tų, da­bar yra Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, bet gal­būt pa­vie­niams at­ve­jams, ir prieš juos tik­rai ne­bus tai­ko­ma kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba. Čia tik­rai la­bai aiš­kiai pa­ma­tė­me, kad ne­su­vei­kė tar­ny­bos – ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos. Iš­ties se­niū­nai kur bu­vo ir vi­si ki­ti pa­rei­gū­nai, ko ge­ro, la­bai ap­lai­džiai žiū­rė­jo į tam tik­rus ele­men­tus. Ta­čiau į tai, kad ta veik­la yra or­ga­ni­zuo­ta ir ga­na pel­nin­ga, nes už ne­le­ga­lų šu­niu­ką ga­li­ma gau­ti nuo 500 iki tūk­s­tan­čių eu­rų tai tik­rai, o pa­ma­tė­me, kad vis dėl­to veis­ly­nuo­se ga­li bū­ti po 150–200 šu­niu­kų.

Dar vie­na sri­tis, kai vyk­do­mos, or­ga­ni­zuo­ja­mos tam tik­ros šu­nų ne­le­ga­lios ko­vos. Iš tik­ro tai la­bai ge­rai or­ga­ni­zuo­ta vei­ka, juo­lab kad, ži­no­me, už sie­nos, Bal­ta­ru­si­jo­je, iš­vis ten di­de­lės fer­mos, taip jau net įvar­di­na kai ku­rie pa­rei­gū­nai, vie­naip ar ki­taip tas nu­si­kals­ta­mas pa­sau­lis vei­kia be sie­nų ir tą veik­lą la­bai pui­kiai iš­vys­tęs. Bet pa­rei­gū­nai sa­ko: mes iš tie­sų ne­ga­li­me ge­rai iš­aiš­kin­ti tam tik­rų tin­klų, su­trau­ky­ti jų mes ne­tu­ri­me ele­men­tų. Jei­gu pa­nau­do­tu­me pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są tik­tai tas prie­mo­nes, ku­rias taip pat ga­li­ma vyk­dy­ti, tiek se­ki­mą, tiek pa­si­klau­sy­mą, iš es­mės to efek­to ne­pa­da­rys, nes yra la­bai aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta, kiek ga­li­ma vyk­dy­ti, ir bū­tent jau tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, o čia jau bū­tų ieš­ko­ma sis­te­mi­nio gru­puo­čių, tin­klų ir jų ap­raiš­kų tam tik­rų po­žy­mių no­ti­fi­ka­vi­mo, dėl ko vė­liau, su­rin­kus me­džia­gą, bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti ty­ri­mą. Tik­tai, sa­kau, tre­čio­je da­ly­je, net ant­ro­je da­ly­je tai ne­nu­ma­ty­ta, o tik­tai tre­čio­je da­ly­je, ka­i jau yra sun­kūs, sun­ki­nan­tys kva­li­fi­kuo­ti po­žy­miai, nu­kreip­ti bū­tent į or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Ma­nau, kad tik­rai to rei­kia…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las. No­ri pa­klaus­ti dar gru­pė Sei­mo na­rių.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Dai­niau, jūs vis tiek esa­te pro­fe­sio­na­las. No­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip taip ga­li bū­ti mū­sų vals­ty­bė­je, kad Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 139 straips­nis, pa­vyz­džiui, jei­gu žmo­gui su­ke­li pa­sek­mių svei­ka­tai, teis­mas ga­li ap­si­spręs­ti, kad ga­li bū­ti skir­ti vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ir tik po to lais­vės at­ėmi­mas iki vie­nų me­tų. Ta­čiau ką da­bar jūs siū­lo­te, tai yra už gy­vū­no svei­ka­tos su­ža­lo­ji­mą jūs ne­lei­džia­te teis­mui ap­si­spręs­ti nei dėl vie­šų­jų dar­bų, nei dėl bau­dos, nei dėl lais­vės ap­ri­bo­ji­mo, nei dėl areš­to. Vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va teis­mui yra so­din­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ne…

S. GENTVILAS (LSF). Aš ne­bai­giau klaus­ti, at­si­pra­šau. Taip, to­liau. Pa­vyz­džiui, vai­kų įtrau­ki­mas į nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra daug ma­žiau sank­cio­nuo­ja­mas, nei jūs da­bar siū­lo­te. Kaip jūs ga­li­te tą pro­por­cin­gu­mą pa­aiš­kin­ti? Pa­gal jū­sų siū­ly­mus, 130 straips­nio pa­kei­ti­mus…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). …žmo­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mas yra bau­džia­mas švel­niau, ne­gu jūs da­bar siū­lo­te dėl gy­vū­nų. Pra­šau pa­aiš­kin­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ge­ras klau­si­mas. Ti­kiuo­si, aš jums pa­aiš­kin­siu. Ne­ga­li­te mai­šy­ti straips­nių, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so da­lių. Tai, ką jūs da­bar aiš­ki­na­te, jūs kal­ba­te apie pir­mas da­lis. Tiek jū­sų nu­ro­dy­ta­me straips­ny­je, tiek Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 straips­ny­je. 1 da­lis kal­ba apie ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą, ir ji­nai vi­siš­kai mū­sų pa­kei­ti­me ne­lie­čia­ma. Va­di­na­si, ji­nai lie­ka ne­pa­ki­tu­si, ir teis­mai ga­lės ap­si­spręs­ti, ko­kią to­liau vyk­dy­ti ar­ba pri­im­ti baus­mę. Tai, ką mes tu­ri­me, tik­rai ne­adek­va­tu, nes da­bar tiek dėl žmo­nių, dėl žiau­raus el­ge­sio su žmo­nė­mis dau­giau­siai ga­li skir­ti iki 70 eu­rų, tas pats ir su gy­vū­nais – iki 40–50 eu­rų. Aiš­ku, mes į teis­mų sis­te­mą ne­len­da­me, bet 1 da­lis ne­lie­čia­ma. Aš jau kal­bu apie an­trą, tai yra šiek tiek sun­kes­nę, ir tai ne­pa­ten­ka į apy­sun­kius nu­si­kal­ti­mus, ji­nai tik­tai į ne­sun­kius, bet vis tiek baus­mę tiek dėl at­gra­sy­mo, tiek dėl ne­iš­ven­gia­mu­mo – vie­naip ar ki­taip tam tik­ras da­lis ski­ria­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). O 3 da­lis yra jau apy­sun­kis. Ne­mai­šy­ki­te da­lių, tai kal­ba apie or­ga­ni­zuo­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­si­sten­ki­me trum­pai, nes tuoj Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si V. Ba­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­įsi­ti­ki­nęs, kad te­le­fo­nų pa­si­klau­sy­mas pa­dės pa­ma­ty­ti gy­vū­nų an­ti­sa­ni­ta­ri­nes są­ly­gas, kad jie iš­se­kę, ne­pri­žiū­rė­ti. Čia iš jū­sų aiš­ki­na­mo­jo raš­to. Kai kal­ba­me apie kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, tai ne tik stip­rus, bet ir la­bai bran­gus me­to­das. Me­to­das, ku­ris tai­ko­mas or­ga­ni­zuo­toms gru­pėms. Šiuo at­ve­ju aš ne­su įsi­ti­ki­nęs, ar iš tų vi­sų ski­ria­mų pi­ni­gų ne­nu­ken­tės or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mas pi­ni­gų plo­vi­mo ar dar ko­kio­se ki­to­kio­se sri­ty­se. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ir aš no­riu pa­klaus­ti, ar baus­mės ne­iš­ven­gia­mu­mas, tai yra or­ga­ni­zuo­tas, tiks­lin­gas vi­sų tar­ny­bų dar­bas, net­gi re­mian­tis da­bar ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu, ne­pa­dė­tų spręs­ti ši­tos pro­ble­mos?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Klau­si­mas ir at­sa­ky­mas – aki­vaiz­dus. Tai, ką tu­rė­jo­me, ne tik kad ne­pa­dė­jo, o ska­ti­no tai, nes pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie mas­tai. Žmo­nės ap­ti­ko kiek­vie­na­me ra­jo­ne po ke­lias to­kias vei­syk­las, pa­ma­tė­me, kad tai yra ne pa­vie­niai as­me­nys, o grei­čiau­siai gru­pė, nes gy­vū­nų la­bai daug. Vie­ni juos pri­žiū­rė­jo, sau­go­jo, iš­ve­žė. Es­mė, kad tai yra jau ge­rai or­ga­ni­zuo­ta veik­la, kur, ko ge­ro, ni­ša bu­vo pa­lik­ta ir nie­kas jos ne­kon­tro­lia­vo. Nu­si­kal­tė­liai, jūs tur­būt pui­kiai ži­no­te, to­kių ni­šų ne­pa­lie­ka. Daž­niau­siai tai bū­na su­si­ję ir su kon­tra­ban­da, ir su vi­so­mis ki­to­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, jie tas vei­kas kon­tro­liuo­ja ir vie­naip, ki­taip pri­žiū­ri, nes tai yra pa­kan­ka­mai pel­nin­gas ver­slas, tuo la­biau kad kon­tra­ban­dos bū­du iš­ve­ža­ma į už­sie­nį.

Kal­bant apie kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, ne tik te­le­fo­ni­niai po­kal­biai, tam tik­ras kri­mi­na­li­nis ty­ri­mas, yra sis­te­ma prie­mo­nių, slap­tų veiks­mų, ka­i ga­li už­fik­suo­ti ab­so­liu­čiai vis­ką: nuo pra­džios, nuo ke­ti­ni­mų, nuo su­rin­ki­mo gau­jos, iš­ve­ži­mo, fi­nan­si­nio pa­si­da­li­ni­mo. Jūs tik­rai pui­kiai ži­no­te, kad tų prie­mo­nių yra daug, ir tas ele­men­tas, ku­rį da­bar duo­da­me, kad tik­rai at­si­ras to­kia prie­mo­nė, ji ne tik at­gra­sys, bet ir su­teiks Lie­tu­vai… po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams vie­naip ar ki­taip da­ry­ti tei­sin­gą ir la­bai kryp­tin­gą po­vei­kį to­kiai nu­si­kals­ta­mai vei­kai at­skleis­ti. Ma­nau, kad tai yra bū­ti­na, ir mes la­bai il­gai lau­kė­me, kol toks pa­kei­ti­mas at­si­ras.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, vie­nas iš įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­rių po­nas mi­nist­ras K. Ma­žei­ka, jo nė­ra sa­lė­je, ne­se­niai įre­gist­ra­vo, ban­dė įtei­sin­ti me­džiok­lę lan­kais ir vi­so­kiais to­kiais bai­siais da­ly­kais. Da­bar pa­gal šį įsta­ty­mą… Yra mė­gė­jų me­džio­ti lan­kais. Tai pa­gal šį įsta­ty­mą to­kia veik­la, kai lan­kais luo­ši­na­mi gy­vū­nai, bū­tų pri­skir­ta ši­tam nu­si­kal­ti­mui ir kaip pa­aiš­kin­tu­mė­te ver­ty­bes sa­vo ir sa­vo ko­le­gų, ka­i to­kias pa­tai­sas ini­ci­ja­vo­te? Kas čia da­bar stai­ga at­si­ti­ko? Tai pir­ma da­lis.

O an­tra klau­si­mo da­lis, žiū­rė­ki­te, no­rė­čiau pa­an­trin­ti po­nui A. Anu­šaus­kui, yra nu­si­kal­ti­mai ap­lin­kai, 270 straips­nis, kur ga­li dėl pik­tnau­džia­vi­mo su­sirg­ti, bū­ti su­luo­šin­ti ir žmo­nės ir gy­vū­nai, jei­gu nie­kas ne­kon­tro­liuo­ja tų srau­tų ar­ba ža­lo­ji­mo ap­lin­kos. Čia ne­tai­ko­mos kri­mina­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nės. Tai gal iš tik­rų­jų su lo­gi­ka kaž­kas blo­gai, nes nu­si­kal­ti­mą le­mia ne da­lis, ko­le­ga, o jo pa­vo­jin­gu­mas vi­suo­me­nei. Ko­kio­je da­ly­je, tai čia yra dau­giau tech­ni­niai da­ly­kai.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. Aš la­bai trum­pai ban­dy­siu at­sa­ky­ti. Aš ne­la­bai su­pran­tu, jūs tur­būt pa­lai­ko­te žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais, kad ne­no­ri­te to­kių pa­tai­sų. O ki­tas da­ly­kas, dėl ko­le­gų ver­ti­ni­mo, mo­ra­lės ar dar kaž­ko, tai ga­li­me kal­bė­ti apie ke­lis ele­men­tus. Aš Kęs­tu­čio tik­rai nei gin­siu, nei smerk­siu, bet Kęs­tu­tis yra vie­nas iš pa­si­ra­šiu­sių ir bū­tent yra pri­skir­tas prie ši­tos pa­tai­sos au­to­rių. Ma­ne tik­rai ten­ki­na, kad jis pa­lai­ko, kad to­kios prie­mo­nės yra bū­ti­nos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų. R. Šar­knic­kas – mo­ty­vai už. Ačiū pra­ne­šė­jui.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju ger­bia­mam D. Gai­žaus­kui, ku­ris bu­vo vie­nas iš ini­cia­to­rių mū­sų gru­pės su Auš­ra ir ki­tais na­riais. Gal bū­čiau ne­da­ly­va­vęs ši­ta­me pro­jek­te, ta­čiau ke­le­tą me­tų te­ko Aly­taus mies­te varg­ti, kol iš­ne­šė­me prieš mė­ne­sį di­de­lį gy­vū­nų skaičių iš bu­to, įsta­ty­mas tie­siog ne­lei­do verž­tis, įei­ti į bu­tą, ne­bu­vo kaip tai pa­da­ry­ti, nes bū­tu­me pa­žei­dę žmo­gaus tei­ses, gy­ven­to­jo tei­ses. Tai šis bent jau įsta­ty­mo pro­jek­tas lei­džia ti­kė­tis, kad at­ei­ty­je mes iš­gel­bė­si­me daug gy­vū­nų, ne tik vie­ną, bet ir daug, nes yra to­kių si­tu­a­ci­jų, kad vyks­ta pre­ky­ba ir mes ne­ma­to­me, ne­ga­li­me ap­ri­bo­ti ir už­draus­ti ši­tų da­ly­kų, kad vyk­tų pre­ky­ba ir pa­na­šiai. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už, nes tai la­bai svar­bus pro­jek­tas, ku­rio Lie­tu­vos žmo­nės lau­kia daug me­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Gal pra­dė­siu nuo mo­ra­li­nio ar­gu­men­to. Ge­riau­sias bū­das iš­gel­bė­ti gy­vū­nus ir gerb­ti jų tei­ses yra jų ne­val­gy­ti. Iš tik­rų­jų. Pa­sau­ly­je su­val­go­ma 80 mlrd. gy­vū­nų per me­tus. Vi­sa gy­vu­li­nin­kys­tė yra gy­vū­nų mir­ties pra­mo­nė. Tai čia yra ge­riau­sias ar­gu­men­tas. Kai ei­si­te pie­tau­ti, pa­gal­vo­ki­te.

O da­bar dėl kenks­min­go el­ge­sio su gy­vū­nais aš, kaip ve­ge­ta­ras, ir­gi tu­riu mo­ra­li­nį ar­gu­men­tą, kad ne­ga­li taip bū­ti, kad Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas žmo­nes gi­na ma­žiau ne­gu gy­vū­nus, nes pa­gal 137 straips­nį, jei žmo­gui su­ke­lia­mas sun­kus su­luo­ši­ni­mas, tai teis­mas tu­ri tei­sę ap­si­spręs­ti, ar skriau­dė­ją areš­tuo­ti, ar dar ką nors, ir tik po to tai­ky­ti lais­vės at­ėmi­mą; ką D. Gai­žaus­kas ir vi­si ko­le­gos pa­siū­lė­te čia prieš­rin­ki­mi­nia­me va­ju­je, kad teis­mas ne­tu­rė­tų tei­sės ap­si­spręs­ti dėl ga­li­my­bės skir­ti baus­mę, areš­tą, vie­šuo­sius dar­bus – taip, kaip ski­ria­ma žmo­nių su­luo­ši­ni­mo at­ve­ju… čia yra stip­riai, stip­riai per­spaus­tas įsta­ty­mas.

Ant­ra­sis ar­gu­men­tas, ką ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas įtvir­ti­no, kad žmo­gaus su­ža­lo­ji­mo at­ve­ju Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ne­lei­džia pa­si­klau­sy­ti ir tai­ky­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos me­to­dų, bet gy­vū­nų su­ža­lo­ji­mo at­ve­ju mes jau ga­lė­si­me pa­si­klau­sy­ti ki­no­lo­gų.

Man at­ro­do, vi­siš­kai iš­ba­lan­suo­tas tiek mo­ra­liai, tiek pa­gal tei­sėt­var­kos prak­ti­ką įsta­ty­mo pro­jek­tas. Aš tik­rai ska­ti­nu ne­pa­si­ryž­ti to­kioms bau­džia­mo­sios vals­ty­bės nuo­sta­toms, nes teis­mai net ir žmo­gaus sun­kių su­ža­lo­ji­mų at­ve­ju tu­ri kom­pe­ten­ci­ją ir ga­li­my­bę ap­si­spręs­ti, ar tai bu­vo kas nors, kas leis­tų pa­skir­ti bau­dą ne­so­di­nant žmo­nių tie­sio­giai į ka­lė­ji­mą, o šis pa­siū­ly­mas lei­džia tik so­din­ti. Aš griež­tai prieš to­kius pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo. Vyks­ta bal­sa­vi­mas dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5179 ir ly­di­mo­jo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: už – 36, prieš – 6, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 20 die­ną. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

 

12.37 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. In­for­muo­ju jus ir kvie­čiu mi­nist­rus. Ger­bia­mi mi­nist­rai, tie, ku­rie at­vy­ko­te! In­for­muo­ju ger­bia­mą Sei­mą, apie ką kal­bė­jo­me ir Se­niū­nų su­ei­go­je, kad šian­dien vyks­ta ben­dras Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vy­riau­sy­bių po­sė­dis. Pir­mas toks dvi­ša­lių san­ty­kių is­to­ri­jo­je, tai yra džiu­gu. Dėl to mi­nist­rai at­si­pra­šo, kad ne­ga­lė­jo vi­si da­ly­vau­ti, ir prem­je­ras taip pat, Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je, to­dėl šian­dien mes tu­ri­me tris mi­nist­rus ir ket­vir­tas dar pa­ža­dė­jo at­vyk­ti. K. Ma­žei­ka, L. Ku­ku­rai­tis, E. Jan­ke­vi­čius. A. Pa­lio­nis – ke­ly­je. Klau­sia opo­zi­ci­ja, Sei­mo ma­žu­ma.

Pir­mo­ji klau­sia A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Gai­la, kad šian­dien nė­ra prem­je­ro, bet klau­si­mą už­duo­siu to­kiu at­ve­ju tei­sin­gu­mo mi­nist­rui. Kaip jūs, kaip Vy­riau­sy­bės na­rys ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, ver­ti­na­te ne­skaid­rų grei­tų­jų tes­tų pir­ki­mą ir tai, kad į tai įsi­pai­nio­jo aukš­ti prem­je­ro ap­lin­kos pa­rei­gū­nai? Tai me­ta še­šė­lį ir vi­sai Vy­riau­sy­bei, ta­čiau Sei­mo tri­bū­no­je prem­je­ras ven­gė at­sa­ky­ti į klau­si­mus, vie­šai gy­nė by­lo­je mi­ni­mą as­me­nį, tu­rin­tį spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są. Val­dan­čių­jų ly­de­ris R. Kar­baus­kis ap­kal­ti­no pa­rei­gū­nus po­li­ti­ka­vi­mu. Aki­vaiz­du, kad taip da­ro­mas vie­šas spau­di­mas by­los ty­rė­jams ir pro­ku­ro­rams.

Ar jums, kaip tei­sin­gu­mo mi­nist­rui, pri­im­ti­nas toks val­dan­čių­jų ly­de­rių po­li­ti­nis spau­di­mas tei­sė­sau­gai? Ko­dėl nuo jo ne­at­si­ri­bo­ja­te?

E. JANKEVIČIUS. Mik­ro­fo­nas su­ge­dęs bu­vo. Ger­bia­ma Ag­ne, at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mą. Iš tik­rų­jų aš siū­ly­čiau da­bar tie­siog ne­spe­ku­liuo­ti, nes mes ir aš as­me­niš­kai ne­su su­si­pa­ži­nęs su jo­kia ty­ri­mo me­džia­ga, aš ma­nau, kad tei­sė­sau­ga ir at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus, to­dėl tiek. Aš ne­ga­liu da­bar kaip nors ver­tin­ti ne­ži­no­da­mas, ar tik­rai tie įta­ri­mai pa­si­tvir­tins.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Čmi­ly­tės nė­ra, bet ma­tau S. Gent­vi­lą. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. No­rė­čiau pa­klaus­ti tiek tei­sin­gu­mo mi­nist­ro, tiek ap­lin­kos mi­nist­ro.

PIRMININKĖ. La­bai at­si­pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga. Mie­li ko­le­gos, tie, ku­rie ne­klau­sia­te, ne­triukš­mau­ki­te sa­lė­je, ne­gir­dė­ti. Ger­bia­ma Iri­na ir vi­si ki­ti ko­le­gos! Pra­šom, Si­mo­nai, klaus­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas at­sa­kin­gas yra, na, kaip ap­lin­ko­sau­gos po­li­ci­ja ir tu­ri me­ti­nį są­ra­šą, ko­kius mo­kes­ti­nius pa­tik­ri­ni­mus vyk­dy­ti. „Vil­niaus van­de­nys“ ką tik nu­baus­ti 7,5 mln., kar­je­ro eks­plo­a­tuo­to­jai nu­baus­ti 8 mln. bau­da. Bet štai at­ėjo ei­lė tik­rin­ti ūki­nin­kus ir stai­ga vyks­ta žo­di­niai pa­ve­di­mai tiek Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je rug­sė­jo 2 die­ną, tiek Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir lie­pos mė­ne­sį tu­rė­ję bū­ti vyk­do­mi mo­kes­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai ūki­nin­kų, ku­rie ga­li­mai pa­žei­di­nė­ja ap­lin­ko­sau­gos nor­ma­ty­vus dėl grę­ži­nių, su­stab­dy­ti.

Ger­bia­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­re, ar tai ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip po­vei­kis pa­rei­gū­nams? Ger­bia­mas mi­nist­re, ar to­kie žo­di­niai pa­ve­di­mai vy­ko ir ko­dėl ne­tik­ri­no de­par­ta­men­tas ūki­nin­kų?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas Si­mo­nai Gent­vi­lai, už jū­sų klau­si­mą. Ga­liu at­sa­ky­ti. Su­pras­ki­te, mi­nist­ras nė­ra ty­rė­jas, aš ne­ži­nau, ko­kie ty­ri­mai vyks­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te, bet į vi­sus klau­si­mus tie, kas vyk­do ty­ri­mus, tu­rė­tų at­sa­ky­ti. Aš nuo­šir­džiai jums ga­liu pa­sa­ky­ti, aš ne­pri­si­me­nu to po­sė­džio ir ne­gir­dė­jau ko­kio nors to­kio pa­ve­di­mo, to­dėl ir ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė. (Bal­sai sa­lė­je) K. Ma­žei­ka no­ri. Pra­šau pa­pil­dy­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, nes klau­si­mas bu­vo abiem mi­nist­rams. Aš no­riu pra­tęs­ti min­tį.

Iš tie­sų, ger­bia­mas Si­mo­nai, su­pran­ta­me jū­sų rū­pes­tį, kad jums ūki­nin­kai tur­būt yra skau­di te­ma, nes tur­būt ne­bal­suo­ja, jūs no­ri­te jiems kaip nors at­ker­šy­ti šiuo at­ve­ju. Bet kal­bant apie tai, kas yra pri­im­ta Vy­riau­sy­bė­je ir tur­būt Sei­me, jūs pui­kiai pri­si­me­na­te įsta­ty­mo pro­jek­tą ir svars­ty­mą sa­lė­je, kur bu­vo kal­ba­ma apie grę­ži­nius ir apie po­že­mi­nį van­de­nį. Iš tie­sų tie spren­di­mai, ku­rie bu­vo pri­im­ti ir ku­rie yra pri­im­ti, ir tas pro­jek­tas, ku­ris yra šian­dien Vy­riau­sy­bė­je ir ar­ti­miau­siu me­tu bus Sei­me, tu­rė­tų spręs­ti pro­ble­mą iš es­mės.

Šian­dien tie ūki­nin­kai, ku­rie yra pa­da­vę į teis­mą, ap­skun­dę Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mus ir spren­di­mus, – jie au­to­ma­tiš­kai yra pri­ima­mi ūki­nin­kų nau­dai. To­dėl pro­ble­ma tik­rai tu­ri bū­ti spren­džia­ma. Tas ir bu­vo Vy­riau­sy­bė­je ak­cen­tuo­ja­ma. O pa­tik­ri­ni­mai nė­ra at­šauk­ti, jo­kie žo­di­niai pa­ve­di­mai nė­ra duo­ti, kad jie ne­bū­tų vyk­do­mi, tie­siog yra pa­tik­ri­ni­mų pla­nas, ku­ris per me­tus tu­ri bū­ti įvyk­dy­tas.

Šian­dien tik­rai daug svar­biau yra tar­šos at­ve­jai ir tos įmo­nės, ku­rios tie­sio­giai ter­šia ap­lin­ką ir ne­su­mo­ka tar­šos mo­kes­čių, vyk­do ki­tus pa­žei­di­mus, to­dėl pri­ori­te­to tvar­ka jos yra iš­kel­tos į prie­kį. Bū­tent ūki­nin­kų ir su van­de­niu su­si­ję mo­kes­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai bus įvyk­dy­ti iki me­tų pa­bai­gos, kaip ir nu­ma­ty­ta me­ti­nia­me pla­ne. To­dėl tik­rai jo­kių pa­tik­ri­ni­mų pa­kei­ti­mų nė­ra ir jie bus įvyk­dy­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bus so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­rui, so­cia­li­nės ap­sau­gos – tei­sin­gai, mū­sų ko­mi­te­tas taip va­di­na­si.

Ger­bia­mas mi­nist­re, va­kar mes ko­mi­te­te daug dis­ku­ta­vo­me apie pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą ir iš jū­sų lū­pų aš gir­dė­jau vie­ną nuo­mo­nę va­kar po­sė­dy­je. Šian­dien yra už­re­gist­ruo­tas ko­le­gos T. To­mi­li­no įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ne­ži­nau, ar čia jūs jam pa­ki­šo­te, ar čia jis per nak­tį su­gal­vo­jo ir pa­ra­šė. Ma­no klau­si­mas bū­tų tę­siant mū­sų va­ka­rykš­tę dis­ku­si­ją. Ar siū­lo­te vi­siš­kai keis­ti in­dek­sa­vi­mo tvar­ką, nes ger­bia­mas To­mas siū­lo kiš­tis ne tik į nei­gia­mą BVP įta­ką in­dek­sa­vi­mui, bet ir į dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą. Ar pri­ta­ria­te, klau­siu tie­siai švie­siai, vėl po­li­ti­kų ki­ši­mui­si į pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų, jei­gu mes jau nai­ki­na­me BVP da­lį, kaip kad yra siū­ly­mas ki­to re­gist­ruo­to įsta­ty­mo pro­jek­to, tai ir­gi yra ki­ši­ma­sis į in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę. Ar jis di­des­nis, ar ma­žes­nis, yra ki­ši­ma­sis į in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę. Bet, kaip aš su­pran­tu, tai, kas siū­lo­ma T. To­mi­li­no pro­jek­tu, tai tie­siog re­mia­ma­si tuo, kad „Sod­ra“, kai yra eko­no­mi­kos ki­li­mas, kau­pia re­zer­vą, tuo me­tu, kai yra nei­gia­ma eko­no­mi­ka, taip pat ga­li­mas ir dar­bo už­mo­kes­čio nei­gia­mas fon­das, re­zer­ve tu­rė­tų už­tek­ti pi­ni­gų tam, kad ne tik bū­tų iš­mo­kė­tos pen­si­jos, bet ir iš­lai­ky­tas tam tik­ras in­dek­sa­vi­mas tų sep­ty­ne­rių me­tų, pa­gal ku­riuos skai­čiuo­ja­mas in­dek­sa­vi­mas. Bet ku­riuo at­ve­ju ši­tos dis­ku­si­jos tu­rė­tų bū­ti tik­rai iš­sa­mes­nės. Vy­riau­sy­bė kol kas lai­ko­si to prin­ci­po, ku­rį pri­sta­čiau SRDK, kad tu­rė­tų bū­ti ir prin­ci­pas tiek BVP, tiek DUF: jei­gu jie yra nei­gia­mi, ta­da in­dek­sa­vi­mas tu­rė­tų su­sto­ti. Šiuo at­ve­ju grei­čiau­siai mes ir pra­šy­tu­me Sei­mo, kad pa­pra­šy­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl ši­tų pro­jek­tų. Jei­gu tai bus pa­da­ry­ta, ta­da gal­būt Vy­riau­sy­bė at­eis su sa­vo pro­jek­tu ir ta­da tu­rė­si­me su­jung­tą pro­jek­tą, jū­sų ko­mi­te­te ge­riau­siai ir su­for­mu­luo­si­me nuo­sta­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Klau­si­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­rui su­si­jęs su pan­de­mi­jos ak­tu­a­li­jo­mis. Šiuo me­tu į Lie­tu­vą ne­ga­li atvyk­ti tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai, jei­gu jie nė­ra su­si­tuo­kę su mū­sų ša­lies pi­lie­čiais. Tai iš tik­rų­jų pa­lie­čia ga­na ne­ma­žai po­rų, ku­rios yra, pa­vyz­džiui, su­si­ža­dė­ju­sios ar­ba yra tarp­tau­ti­nės, bet nė­ra įtei­si­nusios sa­vo san­ty­kių. Pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra 12 ša­lių, ku­rios lei­džia atvyk­ti vis dėl­to tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams. Tai yra Aust­ri­ja, Is­pa­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Olan­di­ja, Švei­ca­ri­ja, Nor­ve­gi­ja, Da­ni­ja, Če­ki­ja, Is­lan­di­ja, Suo­mi­ja, Pran­cū­zi­ja ir ne­se­niai Ita­li­ja. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja taip pat kvie­čia per­žiū­rė­ti, bent jau ko­mi­sa­ras, ši­tą tvar­ką. Gal­būt ver­tė­tų ir mums šiek tiek žmo­niš­kiau tai da­ry­ti ir leis­ti at­vyk­ti tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, leis­ti toms gal­būt bū­si­moms šei­moms su­si­jung­ti fi­ziš­kai? Dė­kui.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma Auš­ri­ne, už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų mes lei­džia­me. Yra pa­tvir­tin­ta to­kia tvar­ka, kad jei­gu as­me­nys no­ri su­si­tuok­ti Lie­tu­vo­je, re­gist­ruo­ja pra­šy­mus, tai, be abe­jo­nės, mes lei­džia­me jiems iš­im­ties tvar­ka at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Jūs tu­ri­te ome­ny, ma­tau, part­ne­rys­tės su­da­ry­mo su­tar­tį, ar ne, ar ką jūs tu­ri­te? (Bal­sas sa­lė­je) Su­pra­tau klau­si­mą. Tie­siog jei­gu kaž­ka­da pla­nuo­tų gal at­ei­ty­je su­si­tuok­ti su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiu, to­kį pra­šy­mą mes šian­dien pri­im­tu­me ir at­si­žvel­gę į įvai­rias ap­lin­ky­bes svars­ty­tu­me. 152 nu­ta­ri­me nė­ra to­kio pa­grin­do tie­siog šiaip sau at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Kol kas mes ma­to­me, kad su­sir­gi­mų skai­čius ne­žy­miai, bet au­ga. Tai, sa­ky­tu­me, rei­kė­tų gal at­sar­giau ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, bet dis­ku­si­jai vie­tos iš tik­rų­jų yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma. Jo nė­ra. M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­re, ži­nau, kad triukš­mo val­dy­mo klau­si­mai jums nė­ra sve­ti­mi, ir ži­nau, kad dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių į triukš­mo tar­šą žiū­ri la­bai rim­tai ir la­bai prin­ci­pin­gai siek­da­mos ap­sau­go­ti gy­ven­to­jus ir jų svei­ka­tą nuo ne­pa­ma­tuo­to triukš­mo ar­ba triukš­mo, ku­ris ga­li kenk­ti žmo­nių svei­ka­tai, jų ge­ro­vei, jų emo­ci­nei svei­ka­tai.

No­rė­jau pa­klaus­ti, ko­kių kon­kre­čių jūs prie­mo­nių siū­ly­tu­mė­te im­tis sie­kiant Lie­tu­vo­je iš­spręs­ti triukš­mo val­dy­mo klau­si­mą taip, jog bū­tų su­de­rin­tos žmo­nių tei­sės pa­si­links­min­ti ar­ba po­il­siau­ti su ki­tų žmo­nių tei­se į svei­ką, ra­mų gy­ve­ni­mą, ga­li­my­bę iš­si­mie­go­ti be pa­ša­li­nio triukš­mo? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, už jū­sų klau­si­mą. Iš tik­rų­jų Lie­tu­vo­je tai yra ak­tu­a­li pro­ble­ma. Daug žmo­nių ken­čia nuo triukš­mo. Aš ži­nau, kad kai ku­rie Sei­mo na­riai iš vi­sų iš es­mės frak­ci­jų, tiek ir jūs, kiek ži­nau, esa­te pa­reiš­kęs tam tik­ras ini­cia­ty­vas. Kiek esu in­for­muo­tas, mes, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ir­gi mie­lai pri­si­dė­si­me ir pa­dė­si­me tei­siš­kai ir ko­rek­tiš­kai, ap­gal­vo­tai pa­reng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas. Kiek man te­ko gir­dė­ti, šio mė­ne­sio ga­le bus vi­sų tų Sei­mo na­rių, ku­rie ini­ci­juo­tų ir pri­si­dė­tų prie šių pa­tai­sų, su­si­rin­ki­mas, į ku­rį ir aš bū­siu pa­kvies­tas. Aš ti­kiu, kad to su­ti­ki­mo me­tu mes dar pla­čiau iš­dis­ku­tuo­si­me. La­bai lauk­čiau tos ini­cia­ty­vos Sei­me ir pats pri­si­dė­čiau prie jos ren­gi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Bud­ber­gy­tės, G. Vai­če­kaus­ko nė­ra. Klau­sia V. Ba­kas. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

V. BAKAS (MSNG). At­si­sa­kau klaus­ti.

PIRMININKĖ. At­si­sa­ko klaus­ti. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si A. Ged­vi­lie­nė.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas lie­pė Vy­riau­sy­bei pri­im­ti spren­di­mą dėl Lu­kiš­kių aikš­tės ad­mi­nist­ra­vi­mo ir val­dy­mo tei­sių per­da­vi­mo Gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui. Va­kar įvy­ko to­kie mi­ni de­ba­tai, tiks­liau, dis­ku­si­ja vie­no­je iš te­le­vi­zi­jos lai­dų, kur da­ly­va­vo cen­tro di­rek­to­rius ir Vil­niaus mies­to me­ras. Tu­rint ome­ny­je, kad Vil­niaus mies­to me­ras, tei­si­nin­kas, ket­ve­rius me­tus bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nist­ru, tei­gia, kad tai yra ab­sur­das, no­riu pa­klaus­ti jū­sų kaip tei­sin­gu­mo mi­nist­ro ir Vy­riau­sy­bės, ku­ri ga­li­mai pri­ims, jei­gu dar šian­dien ne­pri­ėmė to­kio nu­ta­ri­mo, nuo­mo­nės, ar tas po­li­ti­nis ak­tas tik­rai ne­tu­rės tei­si­nių pa­sek­mių ir ar to­kiais prin­ci­pais ir to­kiais bū­dais, kuo­met Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kai nu­ro­di­nė­ja Vy­riau­sy­bei pri­im­ti to­kio po­bū­džio tei­sės ak­tus…

PIRMININKĖ. Lai­kas jau!

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). …ne­disk­re­di­tuos pa­čios Vy­riau­sy­bės? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Iš tik­rų­jų, kiek man yra ži­no­ma, Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne tai kad kaž­kam kaž­ką lie­pė pa­da­ry­ti ar pa­reng­ti, tie­siog bu­vo jo to­kia iš­sa­ky­ta nuo­mo­nė. Aš skai­čiau me­di­jo­je tą nuo­mo­nę, bet joks spren­di­mas dar nė­ra pri­im­tas. Yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ko­kį vie­ną ar ki­tą spren­di­mą siū­lys Vy­riau­sy­bei. To­je dar­bo gru­pė­je, ma­tyt, na­riai iš­dis­ku­tuos ir pri­ims kaž­ko­kį spren­di­mą, ku­rį ir siū­lys Vy­riau­sy­bei. Tie­siog šian­dien šne­kė­ti apie tai, koks bus spren­di­mas, dar tru­pu­tį per anks­ti. Pa­lau­ki­me dar­bo gru­pės iš­va­dų ir pa­lau­ki­me, ką pa­da­rys Vy­riau­sy­bė ir ko­kia bus Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ais­tės ne­ma­tau sa­lė­je. Yra Ž. Pa­vi­lio­nis, ku­ris už­si­ra­šė klaus­ti. Ruo­šia­si ger­bia­mo­ji Rad­vi­lė.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų gai­la, kad ne vi­si mi­nist­rai yra, bet aš su­pran­tu, kad jūs ben­drau­ja­te šiuo me­tu su len­kų ko­le­go­mis. Kaip tik šia­me kon­teks­te, kiek mus pa­sie­kė ži­nios, len­kų Vy­riau­sy­bė ne tik žo­džiais, bet ir dar­bais la­bai re­mia bal­ta­ru­sių lais­vę, su­tei­kia prie­globs­tį šim­tams žmo­nių, ku­rie šiuo me­tu vyks­ta į Len­ki­ją. Yra net vieš­bu­čiai, yra mai­ti­ni­mas, yra vi­ru­so tes­tai, yra dau­gy­bė de­ta­lių. Mes čia ga­li­me, taip sa­kant, po­li­tiš­kai pa­rem­ti Sei­me, bet mū­sų ran­kos su­riš­tos, nes tai yra Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja.

Ar jūs ne­ga­lė­tu­mė­te per­duo­ti sa­vo ki­tiems ko­le­goms, kad gal­būt at­ėjo lai­kas iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bei su­sės­ti ir pa­gal­vo­ti dėl tų kon­kre­čių pa­gal­bos prie­mo­nių žmo­nėms, ko­vo­to­jams už lais­vę, ku­rie ban­do su­si­telk­ti ap­link Sviat­la­ną, kaip mes dar jiems ga­lė­tu­me pa­dė­ti? Bi­jau, kad vi­sas pa­gal­bos svo­ris tie­siog per­si­kels į Len­ki­ją, kai šiuo me­tu tie žmo­nės yra pas mus.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą, pa­siū­ly­mą. Aiš­ku, bū­ti­nai per­duo­si­me at­sa­kin­giems mi­nist­rams ir ko­le­goms. No­riu taip pat at­sa­kin­gai pa­sa­ky­ti, kad mes ne­sė­di­me, o tam tik­rus me­cha­niz­mus jau ir su­gal­vo­jo­me. Taip pat kvie­čia­me ir IT įmo­nes, IT spe­cia­lis­tus at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Dėl to yra tam tik­ri spren­di­mai jau ir pri­im­ti. La­bai ver­ti­na­me šią tau­tą ir ti­ki­mės pri­si­dė­ti prie di­des­nės lais­vės sam­pra­tos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. Pra­šau.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mą no­rė­jau už­duo­ti prem­je­rui, bet ji­sai jau nie­kur ne­be­vaikš­to – nei į de­ba­tus, nei į Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, tai la­bai gai­la. Gal prem­je­ras iš­girs, kad jau žmo­nės ne­la­bai ge­rai apie jį at­si­lie­pia. Drau­giš­kas pa­ta­ri­mas kaip nors iš­tai­sy­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją.

Ta­da klau­si­mas mi­nist­rui L. Ku­ku­rai­čiui apie tė­vus, ku­rie pri­vers­ti iš­ei­ti į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją, dėl to, ką da­ry­ti jiems su ne­ga­lią tu­rin­čiais vai­kais. Tai yra ne­iš­spręs­tas klau­si­mas. Va­kar bu­vo vie­šos dis­ku­si­jos, kaip už­tik­rin­ti tų šei­mų ge­ro­vę ir ne­disk­ri­mi­nuo­ti, jų ly­gi­nant su ki­tais.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ap­skri­tai nuo moks­lo me­tų pra­džios bu­vo su­si­dur­ta su to­kio­mis ne­ti­pi­nė­mis si­tu­a­ci­jo­mis, kai Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ski­ria izo­lia­ci­ją vie­nam vai­kui ar­ba izo­lia­ci­ja pa­ski­ria­ma gru­pei ar kla­sei, o įsta­ty­mas bu­vo pa­reng­tas tik dėl ins­ti­tu­ci­jos už­da­ry­mo – ta­da vi­siems mo­ka­mos li­gos iš­mo­kos, jei­gu tė­vai pa­si­i­ma biu­le­te­nį. Da­bar mes in­di­vi­du­a­li­zuo­ja­me šiuos at­ve­jus, tai taip pat apims vai­kus su ne­ga­lia iki 21 me­tų, taip pat vi­sus ki­tus vai­kus iki aš­tuo­ne­rių me­tų, taip pat ir vi­sus pra­di­nu­kus. Tas įsta­ty­mo pro­jek­tas jau yra svars­ty­tas Vy­riau­sy­bė­je ir mes pra­šy­si­me, kad Sei­mas sku­bos tvar­ka pri­im­tų. Da­bar tė­vai ga­li im­ti biu­le­te­nius (mes ti­ki­me, kad Sei­mas pri­ims ši­tą įsta­ty­mą), ga­li im­ti biu­le­te­nius ir at­ga­li­ne tvar­ka mes jiems ap­mo­kė­si­me. Tad tik­rai nu­ra­min­ki­te tė­vus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia P. Čim­ba­ras.

P. ČIMBARAS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs pui­kiai at­si­me­na­te – 2008 me­tais bu­vo su­ma­žin­tas ba­zi­nis dy­dis. Kiek kar­tų Sei­me esu tei­kęs pro­jek­tus pra­ei­tą ka­den­ci­ją, vi­sus me­tus at­mes­da­vo. Žiū­rė­ki­te, nė­ra net ir da­bar at­kur­tas ir, ma­no ži­nio­mis, jūs pla­nuo­ja­te ki­tais me­tais pa­di­din­ti tik 1 eu­ru. Ar ne­at­ro­do, kad tai yra pa­si­ty­čio­ji­mas iš tų žmo­nių? Nes da­bar Vy­riau­sy­bė, vals­ty­bė, tai yra Vy­riau­sy­bė, kom­pen­suo­ja, mo­ka, tie­siog duo­da pi­ni­gus, o ten pa­lie­ka­ma li­ki­mo va­liai. Ko­dėl ne­at­ku­ria­mas ir ne­di­di­na­mas tas ba­zi­nis dy­dis?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų taip, bu­vo po­li­ti­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas per šią ka­den­ci­ją at­kur­ti ba­zi­nį dy­dį, ta­čiau COVID’as kaip rei­kiant pa­ko­re­ga­vo vi­sus pla­nus, taip pat ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, be to, ir ten­den­ci­jas dar­bo rin­ko­je. Kad bū­tų aiš­kiau, pa­sa­ky­siu: skir­tin­gai nuo vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio, ku­ris šiuo me­tu ky­la 6 %, pri­va­čio­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis kren­ta, ir ma­to­me nei­gia­mas ten­den­ci­jas. To­dėl per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų yra su­si­for­ma­vęs, kaip čia pa­sa­kius, gana di­de­lis at­stu­mas tarp vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų ir pri­va­čio­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, kur anks­čiau vi­są lai­ką tas dar­bo už­mo­kes­čio lyg­muo aug­da­vo ga­na nuo­sek­liai. Da­bar at­stu­mas yra ga­na di­de­lis. Tai ro­do, kad vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­tis au­ga la­bai spar­čiai, net ir ne­at­kū­rus ba­zi­nio dy­džio, va­di­na­si, dėl vi­so­kių ki­to­kių prie­mo­nių – mi­ni­ma­lių ko­e­fi­cien­tų, op­ti­mi­za­vi­mo ir ki­tų prie­mo­nių.

Da­bar mes ma­to­me to­kį au­gi­mą vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, o pri­va­čio­jo, ku­ris ir yra sek­to­rius, iš­lai­kan­tis vals­ty­bę dėl mo­ka­mų mo­kes­čių ir ki­tų da­ly­kų, dar­bo už­mo­kes­tis ne­ky­la. Mes tur­būt ne­tu­ri­me jo­kios rim­tos prie­žas­ties, kad ba­zi­nį dy­dį di­din­tu­me taip žen­kliai, kaip kad bu­vo pla­nuo­ta. To­dėl ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ku­rios vi­siš­kai ar­tė­ja į pa­bai­gą, yra su­tar­tas 1 eu­ro ba­zi­nio dy­džio pa­di­di­ni­mas, bet taip pat, aiš­ku, ir to­liau vi­so­mis ki­to­mis prie­mo­nė­mis di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį. Taip pat yra nuo­sta­ta, kad jei­gu ge­rė­ja eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir fi­nan­si­nės ga­li­my­bės, kad tai prieš ga­lu­ti­nį biu­dže­to pri­ėmi­mą šio­je ar ki­to­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je dar bū­tų ga­li­ma per­svars­ty­ti. Su­ta­ri­mas su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis yra ir aš ti­kiuo­si, kad Sei­mas at­ei­ty­je jo lai­ky­sis. Jei­gu tik ten­den­ci­jos ge­rė­tų, ba­zi­nis dy­dis bū­tų ge­res­nis. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, mie­li mi­nist­rai, dė­ko­ja­me jums už da­ly­va­vi­mą Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dy­je. Lin­ki­me sėk­mės, kaip ir mi­nist­rams, ku­rie šian­dien yra Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vy­riau­sy­bių ben­dra­me po­sė­dy­je. Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. No­ri­te re­gist­ruo­tis? Pra­šom.

Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ry­ti­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.