LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO (XIIIP-360)

 

2017-07-05 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Valerijus Simulik; Komiteto nariai: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Justas Džiugelis, Leonard Talmont;  komiteto biuro vedėja Jolanta Savickienė, komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė;  Jūratė Mikulskienė; Kviestieji asmenys: Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja Jadvyga Andriuškevičiūtė, Privatinės teisės skyriaus vedėja Daina Petrauskaitė; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento vaikų skyriaus vedėja Dainora Bernackienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas bei pasiūlymus:

1. Šiuo metu galiojančiame keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punkte nustatyta, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punktą siūloma pakeisti ir nustatyti, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra jaunimo teisių politika. Siūlomas teisinis reguliavimas svarstytinas dėl kelių priežasčių. Pirma, pagal kompetenciją vaikų ir jaunimo politiką formuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte tokio pakeitimo tikslas nėra nurodytas. Šių pakeitimų tikslas nėra aiškus ir iš kartu teikiamų įstatymų projektų turinio, todėl siūlomo pakeitimo esmė nesuprantama. Antra, keičiamo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei kartu su šiuo įstatymo projektu teikiamame Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo (projektas Nr. XIIIP-354) 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 46, 51 ir kituose straipsniuose nustatyti savivaldybių institucijų ir įstaigų įgaliojimai vaiko teisių apsaugos srityje negalėtų būti įgyvendinti eliminavus savivaldybių funkciją - vaikų teisių apsaugą. Trečia, pagal siūlomą teisinį reguliavimą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboms perduodamos tik vaiko teisių apsaugos tarnybų vykdytos funkcijos, tačiau kitos su vaiko teisių įgyvendinimu susijusios funkcijos - sveikatos apsauga, švietimas, ugdymas - lieka ir savivaldybių kompetencijoje. Todėl svarstytina, ar vaiko teisių apsaugos tarnybų funkcijų perdavimas valstybės institucijai suponuoja pareigą panaikinti savivaldybėms dabar nustatytą valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - vaikų ir jaunimo teisių apsaugą ir deleguoti joms valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - jaunimo teisių politiką. Ketvirta, įstatymo projekto lyginamajame variante neatspindėtas siūlomas pakeitimas, kuriuo savivaldybėms vietoj valstybės (valstybės perduotos savivaldybėms) vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijos būtų nustatyta jaunimo teisių politikos funkcija.             

Pritarti

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

2

2

 

2. Jeigu siūlomam teisiniam reguliavimui būtų pritarta, svarstytina, ar nereikėtų atsisakyti įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalies, nes neaišku kokius šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus reikėtų Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai priimti.

 

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

 

 

 

3. Įstatymo projekto pavadinime žodis „STRAIPSNIŲ“ rašytinas vienaskaita, nes keičiamas tik vienas straipsnis.

 

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

 

 

 

4. Atsižvelgiant į vaiko teisių apsaugos tarnybų pertvarką, kurį įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 Pritarti

 

5.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos (2017-02-24)

 

 

 

 Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-360, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto pagal kompetenciją neturime.

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nesvarstyta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: nesvarstyta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

(2017-06-21)

 

 

 

 

[...]

7. Siekiant, kad Įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir kitų susijusių įstatymų projektų nuostatoms įgyvendinti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai būtų nustatytas pakankamas laikotarpis įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti, siūloma nurodytų įstatymų projektų įsigaliojimą nustatyti 2018 m. sausio 1 dieną.

Pritarti

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

6.2. Pasiūlymai: siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą Nr. XIIIP-360 tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Vyriausybės pateiktas pastabas.

7. Balsavimo rezultatai: 3  - „už“; „prieš“ - nėra; 1 - susilaikė.

 

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Justas Džiugelis.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                           Valerijus Simulik                    

 

 

 

 

                                                                       

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė