.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


Lietuvos transporto saugos administracijai,

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

 

2023-                   Nr.      

Į                             Nr.   

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3-07 „Dėl Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas).

Projekto tikslas – patikslinti Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo[1] (toliau – Aprašas) nuostatas, siekiant patobulinti 750 mm pločio vėžės geležinkelio (toliau – siaurasis geležinkelis) infrastruktūros, siaurojo geležinkelio riedmenų techninės priežiūros reikalavimų ir siaurojo geležinkelio transporto eismo organizavimo tvarkos teisinį reguliavimą bei panaikinti prielaidas nevienareikšmiškai aiškinti Aprašo nuostatas, atlikti kitus techninio (redakcinio) pobūdžio pakeitimus. Rengiant projektą buvo įvertinti ir VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pateikti pasiūlymai[2] tobulinti Aprašą. Atsižvelgiant į tai, kad siaurojo geležinkelio infrastruktūros valdytojas iki įsakymo, kurio projektas teikiamas išvadoms gauti, įsigaliojimo turės parengti ar patikslinti galiojančius vidaus dokumentus dėl siaurojo geležinkelio infrastruktūros, siaurojo geležinkelio įrenginių ir riedmenų techninio naudojimo, siaurojo geležinkelio statinių ir riedmenų techninės priežiūros, transporto eismo organizavimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies[3] nuostatomis, siūloma, kad šis įsakymas įsigaliotų 2023 m. lapkričio 1 d.

Prašome pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti per 12 darbo dienų nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje dienos.

Projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, kadangi projektas nepatenka į minėtų taisyklių reguliavimo sritį.

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų.

Projektą parengė Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (vadovas – Vidmantas Tamulis, tel. +370 680 40669, el. p. vidma[email protected]) vyresnysis patarėjas Arūnas Alekna (tel. +370 649 27015, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Projektas, 10 lapų.

             

 

 

Susisiekimo viceministrė                                                                          Loreta Maskaliovienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arūnas Alekna, tel. +370 649 27015, el. p. [email protected][1] Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3-07 „Dėl Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[2] VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2022 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. S-53 „Dėl poreikio teisės akto tobulinimui“.

[3] Teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai teisinis reguliavimas nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, taip pat kai nustatomas ūkio subjektams palankesnis teisinis reguliavimas.