Projekto  

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608

2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.              d. Nr.  

Vilnius 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 2 straipsnį 27 dalimi: 

27. Minimalus tinkamumo vartoti terminas – kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, su visais pakeitimais 2 straipsnio 2 dalies r punkte.

2. Papildyti 2 straipsnį 28 dalimi:

28. Pardavėjas – maisto tvarkymo subjektas, pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį parduodantis maistą galutiniam vartotojui. 

3. Papildyti 2 straipsnį 29 dalimi:

29. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai – kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 su visais pakeitimais 2 straipsnio 2 dalies c punkte.

4. Papildyti 2 straipsnį 30 dalimi:

30. Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies d punkte.

5. Papildyti 2 straipsnį 31 dalimi:

31. Perdirbti grūdiniai maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies e punkte.

6. Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi:

32. Kūdikiams skirti maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies f punkte.

7. Papildyti 2 straipsnį 33 dalimi:

33. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies g punkte.

8. Papildyti 2 straipsnį 34 dalimi:

34. Viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies h punkte.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 4 straipsnį 5 dalimi: 

5. Maistas, kuris pasibaigus minimaliam tinkamumo vartoti terminui, nurodytam žymoje „Geriausias iki...“ (toliau – pasibaigusio minimalaus tinkamumo vartoti termino maistas) yra saugus ir tinkamas vartoti, gali būti parduotas galutiniam vartotojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas rekomendacijas, išskyrus šio įstatymo 62 straipsnyje nurodytus atvejus. Už tokio maisto saugą ir kokybę šio įstatymo nustatyta tvarka atsako pardavėjas. 

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 62 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 62 straipsniu: 

62 straipsnis. Pasibaigusio minimalaus tinkamumo vartoti termino maisto pardavimo ribojimas

1. Pardavėjui draudžiama, pasibaigus minimaliam tinkamumo vartoti terminui, parduoti šiuos maisto produktus: 

1) maisto papildus;  

2) pradinio maitinimo kūdikių mišinius ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinius, perdirbtų grūdinių maisto produktus ir kūdikiams skirtų maisto produktus, specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti.

2. Draudžiama parduoti ar kitaip perduoti pasibaigusio minimalaus tinkamumo vartoti termino maistą maisto tvarkymo subjektams, kurie vykdo veiklą viešojo maitinimo ir gamybos srityje, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2023 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas