LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 254

STENOGRAMA

 

2019 m. sausio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. sau­sio 12 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai.

 

9.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. sau­sio 12 d. (šeš­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dėl dar­bo­tvarkės – A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF*). Svei­ki, Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau iš dar­bo­tvarkės frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti pro­jek­tą Nr. XIIIP-2622 kar­tu su ly­di­mai­siais.

PIRMININKAS. Pa­mi­nė­ki­te dar­bo­tvarkės klau­si­mą.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo ir taip to­liau…

PIRMININKAS. Ge­rai, kas dau­giau dėl dar­bo­tvarkės? J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū. La­bą ry­tą, ger­bia­mi ko­le­gos. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš no­riu frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti 3 klau­si­mą – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2893 su ly­di­mai­siais.

PIRMININKAS. A. Dumb­ra­va. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bas ry­tas. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, pra­šom iš­brauk­ti iš dar­bo­tvar­kės mū­sų pa­čių pa­reng­tą, frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­reng­tą 2-8 klau­si­mą – Mok­s­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3073.

PIRMININKAS. 3073, taip? Ge­rai. Kas dau­giau? Dau­giau dėl dar­bo­tvarkės? Jus­tai Džiu­ge­li, dėl dar­bo­tvarkės? Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (MSNG). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3135 su ly­di­mai­siais. Ir ke­le­tas ar­gu­men­tų: pir­miau­sia Tei­sės de­par­ta­men­tas yra re­gist­ra­vęs ga­na daug pa­sta­bų – 45, o ant­ras, ko ge­ro, pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, sau­sio 9 die­ną Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ren­gė dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu, da­ly­va­vo la­bai daug ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ins­ti­tu­ci­jų ir sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų, vi­si vie­nin­gai at­krei­pė dė­me­sį, kad iš tie­sų rei­kė­tų to­bu­lin­ti mi­nis­te­ri­jos ren­gia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, siū­ly­ti kai ku­rias tech­ni­nio po­bū­džio ko­rek­ci­jas. Iš es­mės pra­šo­me iš­brauk­ti šį klau­si­mą, kad ne­bū­tų pa­žei­džia­mi vai­ko in­te­re­sai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės ne­ma­tau. 1-3 klau­si­mą J. Ole­kas So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du pra­šė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Pra­šom bal­suo­ti. Pri­ta­rian­tie­ji J. Ole­kui bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja ki­taip.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 25, su­si­lai­kė 24. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas. Kom­plek­si­nis 1-5 klau­si­mas – dėl vai­ko tei­sių. J. Džiu­ge­lis frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji J. Džiu­ge­liui, kad klau­si­mas bū­tų iš­brauk­tas, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 33, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės kom­plek­si­nis 2-1 klau­si­mas su ly­di­mai­siais. A. Ne­kro­šius frak­ci­jos var­du siū­lė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Bal­suo­ja­me. Pri­ta­rian­tie­ji A. Ne­kro­šiui, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 14, su­si­lai­kė 19 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ir dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas. A. Dumb­ra­va siū­lė iš­brauk­ti V. Bu­kaus­ko siū­ly­mą. Tam ga­li­me tur­būt pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ar vi­sai dar­bo­tvarkei taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Tę­sia­me po­sė­dį.

 

9.07 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3143 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Žval­gy­bos įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3143. Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pri­sta­ty­siu Žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį tei­kia­me jums. Jo es­mė yra ta, kad siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog as­me­niui, ku­ris bū­da­mas žval­gy­bos pa­rei­gū­nu ir vyk­dy­da­mas tar­ny­bi­nes pa­rei­gas ga­li­mai pa­da­rė tei­sės pa­žei­di­mą dėl tar­ny­bi­nės ri­zi­kos ri­bų vir­ši­ji­mo, yra įta­ria­mas ar­ba kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, ar­ba yra pa­teik­ti prieš jį ieš­ki­niai, iš žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jai nu­ma­ty­tų lė­šų bū­tų už­tik­ri­na­ma tei­si­nė pa­gal­ba, kom­pen­suo­ja­ma jos da­lis. Trum­pai ta­riant, daž­nai at­si­tin­ka taip, kad pa­rei­gū­nai, ku­rie są­ži­nin­gai tar­nau­ja vals­ty­bei, vi­suo­me­nei, sau­go jos in­te­re­sus, pa­tys su­si­du­ria su pa­vo­jais ir at­si­du­ria su­dė­tin­go­se si­tu­a­ci­jo­se. Yra pa­vyz­džių, kai me­ta­mi di­džiu­liai iš­tek­liai pa­rei­gū­ną su­kom­pro­mi­tuo­ti, at­ker­šy­ti jam už jo veik­lą, įvel­ti į dau­gy­bi­nius ta­ria­mus tei­si­nius pro­ce­sus, su­kur­ti jam to­kias tar­ny­bos ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ku­rios jį pri­vers­tų at­si­trauk­ti, o jo ko­le­gas, ki­tus žmo­nes at­gra­sy­ti. Iš tie­sų mes, taip pat ir Sei­mas, ir Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba ke­lia­me mū­sų žval­gy­boms už­duo­tis ap­sau­go­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, ap­sau­go­ti mū­sų kon­sti­tu­ci­nes ver­ty­bes. Esant to­kiems ge­o­po­li­ti­niams iš­šū­kiams, ar­tė­jant šių ir ki­tų me­tų rin­ki­mams, ypač svar­bu, kad šios už­duo­tys bū­tų vyk­do­mos sėk­min­gai. Sei­mas, mes, tu­ri ga­li­my­bę pri­im­ti tei­sės ak­tus taip, kad pa­rei­gū­nai ga­lė­tų bū­ti sau­ges­ni ir už­tik­rin­ti, kad jei­gu at­si­tiks taip, kad jie pa­teks pa­tys į pa­vo­jų, vals­ty­bė stos į jų pu­sę.

No­riu iš kar­to pa­sa­ky­ti, kad pa­na­šus tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas jau yra. Man at­ro­do, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas yra pri­ėmęs ir Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įsta­ty­mo pa­na­šias pa­tai­sas, ku­rios tai­ko­mos sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams, taip pat šios ka­den­ci­jos Sei­mas yra pri­ėmęs pa­tai­sas dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo. Iš es­mės mes tu­ri­me to­kį va­ku­u­mą kal­bant apie žval­gy­bos pa­rei­gū­nus ir pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nus, to­dėl aš siū­ly­čiau ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, va­kar, kai mes no­rė­jo­me ati­dė­ti ši­tą klau­si­mą iki ki­to po­sė­džio, iš jū­sų pa­skli­do to­kios tar­si net ir pa­ni­kos ap­raiš­kos. Ar at­si­ti­ko kas per nak­tį, ar tie blo­gi­šiai jau su­vy­nio­jo meš­ke­res ir pa­bė­go nuo tei­sin­gu­mo?

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų va­kar bu­vo daug emo­ci­jų. Mes kar­tais pa­si­kei­čia­me griež­tes­nė­mis re­pli­ko­mis, bet aš no­riu pra­šy­ti, vė­liau pra­šy­siu jū­sų pri­tar­ti, Sei­mo Pir­mi­nin­ko svars­ty­ti ir pri­im­ti šį įsta­ty­mą ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, nes iš tie­sų mes tu­ri­me jau da­bar pro­ble­mą. Tai, ką aš sa­kau, nė­ra hi­po­te­ti­nė pro­ble­ma.

Dar dau­giau. No­riu pa­sa­ky­ti, kad, pa­vyz­džiui, mū­sų gal­būt… Ne­ži­nau, jums ži­no­ma ar­ba ta­da no­riu pri­min­ti, kad, pa­vyz­džiui, to­je gar­sio­jo­je Sau­sio 13-osios by­lo­je taip pat ky­la grės­mė pa­rei­gū­nams ir tei­sė­jams, ku­rie nag­ri­nė­ja tas by­las, nes yra no­rų juos per­se­kio­ti vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Čia vals­ty­bė taip pat tu­rės įsto­ti. Mes tu­ri­me ben­drą pro­ble­mą, kad tu­ri­me ne vi­sai to­bu­lą mū­sų są­ži­nin­gai dir­ban­čių, Lie­tu­vai tar­nau­jan­čių pa­rei­gū­nų ap­sau­gos sis­te­mą. Tai ga­li­me pa­tai­sy­ti ne­pai­sy­da­mi vi­sų emo­ci­jų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, emo­ci­jos emo­ci­jomis, bet yra pa­rei­gos, ku­rias ei­nant emo­ci­jų ne­va­lia ro­dy­ti, ir jū­sų bū­tent yra to­kios pa­rei­gos. Ki­taip sa­kant, ar jūs at­si­i­ma­te sa­vo žo­džius, ku­riuos va­kar is­te­riš­kai per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną vi­sai Lie­tuvai pra­ne­šė­te, kad kaž­kas ban­do čia kaž­ko­kiam kon­cer­nui dirb­ti ir taip to­liau? Ar tai bu­vo tik­rai jū­sų emo­ci­jos ir jūs są­ži­nin­gai da­bar pa­sa­ko­te, kad pa­si­karš­čia­vo­te, ir vi­sa tai, ką jūs va­kar pra­šė­te už­fik­suo­ti, bū­tent už­pro­to­ko­luo­ti, ne­be­ten­ka ak­tu­a­lu­mo ir tie­siog mes dir­ba­me to­liau? Ačiū.

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tie­sų čia tu­rė­tų bū­ti ta­da abi­pu­sis po­kal­bis tarp opo­zi­ci­jos ir… Aš pa­sa­ky­siu taip, kad va­kar tik­rai bu­vo su­kel­ta grės­mė, ir pa­na­šu, ta grės­mė nie­kur ne­din­go, kad šio įsta­ty­mo mes ne­pri­im­si­me. Bet no­riu jums pa­sa­ky­ti, po­ne Juo­za­pai­ti, šian­dien „MG Baltic“ vie­naip ar ki­taip yra pra­dė­jęs de­vy­nis pro­ce­sus prieš Lie­tu­vos pa­rei­gū­nus, ins­ti­tu­ci­jas, už­ver­tęs teis­mus skun­dais. Taip pat kei­čia­si ir tam tik­ra pras­me teis­mų prak­ti­ka, ka­da, pa­vyz­džiui, pa­rei­gū­nas – VSD di­rek­to­rius, trau­kia­mas at­sa­ko­my­bėn kaip fi­zi­nis as­muo, pri­va­tus as­muo už tai, ką da­rė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas dau­gy­bę me­tų, jam yra tei­kia­mi ieš­ki­niai. Tai yra pro­ble­ma ir mes tu­ri­me ap­sau­go­ti mū­sų pa­rei­gū­nus. Va­kar bu­vo ne is­te­ri­ka, va­kar bu­vo iš čia is­te­ri­ka. Jei­gu jūs… (Bal­sai sa­lė­je) Gin­ki­me mū­sų kon­sti­tu­ci­nius pa­grin­dus. Čia nė­ra nie­ko ben­dro su žo­džio lais­ve.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, tu­riu kon­kre­tų klau­si­mą dėl tu­ri­nio. Šiaip skai­tant pro­jek­tą iki skliaus­te­lių yra vis­kas ge­rai, tai yra jei­gu pa­da­rė tei­sės pa­žei­di­mą dėl tar­ny­bi­nės ri­zi­kos ri­bų vir­ši­ji­mo, iš žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų lė­šų kom­pen­suo­ja­mos tei­si­nių pa­slau­gų iš­lai­dos. Bet skliaus­te­liuo­se yra įra­šy­ta „jei­gu yra įta­ria­mas ar kal­ti­na­mas nu­si­kals­ta­mos veik­los pa­da­ry­mo…“.

Šiuo at­ve­ju ma­no klau­si­mas bū­tų vi­sai ne „MG Bal­tic“. O įsi­vaiz­duo­ki­me hi­po­te­ti­nę si­tu­a­ci­ją, kad pro­ku­ra­tū­ra iš­ke­lia by­lą. Ar šiuo at­ve­ju rei­kia su­pras­ti, kad žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja by­li­nė­sis su pro­ku­ra­tū­ra, kaip sa­ko­ma, abi ins­ti­tu­ci­jos nau­dos vals­ty­bės lė­šas?

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų yra pa­vyz­džių, kai dėl tar­ny­bi­nės ri­zi­kos ri­bų pa­rei­gū­nas ga­li at­si­dur­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai jis ga­li bū­ti įta­ria­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu. Tai yra vi­siš­kai re­a­lios si­tu­a­ci­jos. Mes ne­kal­ba­me apie ty­či­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, są­mo­nin­gas, ko­kį nors ap­lai­du­mą. Mes ga­li­me tu­rė­ti to­kių pa­vyz­džių, kai dėl pa­rei­gū­no ga­li bū­ti pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ri­zi­kos ri­bų per­žen­gi­mo. To­kiu at­ve­ju yra nor­ma­lu, kai mū­sų pa­rei­gū­nams yra ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, yra tar­ny­bi­nės ri­zi­kos ri­bos, ku­rios yra la­bai aukš­tos žval­gy­bos pa­rei­gū­nams. Ma­no gal­va, nor­ma­lu, kai to­kiais at­ve­jais ins­ti­tu­ci­ja įsi­trau­kia ir pa­de­da pa­rei­gū­nui, jam at­sto­vau­ja. Be­je, pa­brė­žiu, to­kia pa­ti prak­ti­ka yra ir vi­daus tar­ny­bo­je, ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, tie­są sa­kant, kai kal­ba­te apie kon­sti­tu­ci­nius pa­grin­dus, ne­pa­mirš­ki­te, kad iš tik­rų­jų jų yra dau­giau ne­gu vie­nas. Žo­džio lais­vė taip pat yra vie­nas iš jų.

Ma­no klau­si­mas taip pat yra su­si­jęs su tu­ri­niu. Vis dėl­to siun­čia­mas la­bai stip­rus sig­na­las, nes jūs pats mi­ni­te kon­kre­čią by­lą, kon­kre­čias jau rei­ka­lau­ja­mas lė­šas iš kon­kre­čių pa­rei­gū­nų. Ar tai vis dėl­to ne­ga­li su­kel­ti pa­rei­gū­nams ir šio­kį to­kį ne­bau­džia­mu­mo jaus­mą, kad vis dėl­to ta­da pro­fe­si­nė at­sa­ko­my­bė, ku­ri ly­giai taip pat eg­zis­tuo­ja, bus pa­deng­ta vals­ty­bės? Tai reiš­kia, kad pre­ziu­muo­ja­ma, bent jau šian­dien mes pre­ziu­muo­ja­me, Sei­mo na­riai tu­rė­tų pre­ziu­muo­ti, kad pa­rei­gū­nai klai­dų ne­da­ro. Jei­gu jūs taip ne­ma­no­te, gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kiais sau­gik­liais tai bus api­brė­žia­ma, kad vis dėl­to tai bū­tų su­ba­lan­suo­ta: kai rei­kia, ap­gi­na­ma, bet kai rei­kia, pa­rei­ka­lau­ja­ma at­sa­ko­my­bės iš pa­rei­gū­nų taip pat.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Gab­rie­liau, ačiū už klau­si­mą. No­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad žo­džio lais­vę gi­nu ly­giai taip pat, kaip ir gi­na­te jūs, ir ši­tas klau­si­mas su tuo ne­su­si­jęs. Ne­bent kai su­si­kom­pro­mi­ta­vę kon­cer­nų sa­vi­nin­kai val­do ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ir nau­do­ja kaip gin­klą prieš žo­džio lais­vę – ta­da taip. Bet at­sa­kau į jū­sų klau­si­mą.

Ži­no­te, šian­dien Lie­tu­vo­je su­si­klos­čiu­si to­kia si­tu­a­ci­ja, kai, pa­vyz­džiui… Štai ir mū­sų ty­ri­mas pa­ro­dė, da­ly­va­vo vi­sos frak­ci­jos. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ar ga­lė­čiau at­sa­ky­ti į klau­si­mą? Yra su­si­klos­čiu­si to­kia si­tu­a­ci­ja, kad, pa­vyz­džiui, aukš­tus pa­rei­gū­nus, ku­rie ap­tar­nau­ja vie­no kon­cer­no in­te­re­sus, kai iš­aiš­kė­ja to­kia jų veik­la, pri­glau­džia kon­cer­nas. Yra net­gi po­žy­mių, kad mo­ka­mas pa­pil­do­mas dar­bo už­mo­kes­tis prie to, kas bu­vo. Čia mes ma­tė­me iš (…) in­for­ma­ci­jos. Bet kai są­ži­nin­gas pa­rei­gū­nas, ku­ris sau­go mū­sų kon­sti­tu­ci­nius pa­grin­dus, pats su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis, jis pa­lie­ka­mas vie­nas. Pa­vyz­džiui, at­si­me­na­te to­kį at­ve­jį, kai „Ru­bi­co­nas“, ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas, kad taip pat ki­ša­si į po­li­ti­ką, iš­kė­lė ieš­ki­nius FNTT dviem re­vi­zo­rėms už tai, kad jos at­sklei­dė vi­sas tas sche­mas, ir jos tu­rė­jo kaip fi­zi­niai as­me­nys vaikš­čio­ti į teis­mus. Jas tam­pė to kon­cer­no ad­vo­ka­tai.

Tai yra ne pa­vie­niai pa­vyz­džiai. Yra ir dau­giau pa­vyz­džių. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai, kai pra­de­da­mi per­se­kio­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Aš kal­bu apie tai, kad mes ne­tu­ri­me iš­baig­to me­cha­niz­mo gin­ti pa­rei­gū­nus, kai jie per­se­kio­ja­mi dėl sa­vo veik­los. Me­cha­niz­mai yra, tai yra sa­ko­ma ir įsta­ty­me, tik ta­da, kai per­žen­gia­mos tar­ny­bi­nės ri­zi­kos ri­bos, ir va­do­vo spren­di­mu, ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo spren­di­mu, prak­ti­ka taip pat yra. Taip pat yra Vals­ty­bės kon­tro­lė, ku­ri kas­met au­di­tuo­ja kiek­vie­ną ins­ti­tu­ci­ją ir vi­sa­da ga­li sig­na­li­zuo­ti ar­ba už­deg­ti lem­pu­tę, jei­gu to­kia prak­ti­ka bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Mo­ty­vai. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas. Ži­no­ma, rei­kia kal­bė­ti apie sau­gik­lius, bet, pa­brė­šiu, žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos kol kas iš­ties, aš ma­nau, lai­ko­si šiuo at­ve­ju ga­na tvir­tai, sau­gik­liai eg­zis­tuo­ja. Ta­čiau bū­tų la­bai ge­rai, aš krei­piuo­si į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, kad mes ne­links­niuo­tu­me iš tri­bū­nos kon­kre­čių by­lų, tai yra me­dus tų žmo­nių, ku­rie ke­lia by­las ad­vo­ka­tams, įsi­ki­ši­mas po­li­ti­kų į kon­kre­čias by­las. Kuo dau­giau links­niuo­si­me, tuo jiems bus ge­riau. Ir aš vi­sai ne­nu­steb­siu, kad jie kai ku­rias iš iš­kel­tų by­lų, pa­ro­dę to­kius įra­šus, tie­siog lai­mės. Pri­ta­riu ir vis dėl­to kvie­čiu liau­tis links­niuo­ti kon­kre­čias by­las. Įsta­ty­mas nė­ra skir­tas šiai by­lai ar dar ko­kiai nors kon­kre­čiai by­lai, įsta­ty­mas yra skir­tas žval­gy­bos pa­rei­gū­nų ap­sau­gai nuo per­se­kio­ji­mo, ku­rio ga­li ir pri­va­tūs as­me­nys ar dar kas nors im­tis la­bai są­mo­nin­gai, siek­da­mi su­trik­dy­ti ar­ba pa­veik­ti pa­rei­gū­nų veik­lą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­tei­ki­mo me­tu po vie­ną dėl mo­ty­vų. Mo­ty­vai prieš – K. Masiu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­prieš­ta­rau­ti V. Ba­kui, ku­ris čia de­da­si di­de­liu he­ro­ju­mi ir iš tik­ro pa­ra­zi­tuo­ja. Pa-ra-zi-tuo-ja, ne ką nors ki­ta da­ro. Pa­ra­zi­tuo­ja dėl kon­kre­čių by­lų. O pa­ra­zi­tuo­da­mas įki­ša mus vi­sus į di­džiu­lį pa­vo­jų, kad mes, kaip pri­iman­tie­ji įsta­ty­mus, ga­li­me bū­ti pri­pa­žin­ti teis­muo­se kon­kre­čiai dėl vie­no ar ki­to ko­kio nors… vie­nos ar ki­tos by­los. Ir po to mū­sų įsta­ty­mai taps an­ti­kons­ti­tu­ci­niai ir pa­na­šiai. Tai ne­rei­kė­tų, ger­bia­mas jau­na­sis ko­le­ga, pa-ra-zi-tuo-ti dėl by­lų ir dėl sa­vo vie­nos ki­tos ži­nios.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, tu­ri­me bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 89, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau šį įsta­ty­mą pri­im­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Tri­jų va­lan­dų per­trau­ka dėl šio klau­si­mo.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – NSGK. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

9.23 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2893(3), Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 3, 11, 12, 29, 42, 51, 53, 60, 61, 63, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo, 73, 74 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 621 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2894(2), Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2895(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2896(2), Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2897(2), Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2898(2), Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je aplinko­je įsta­ty­mo Nr. XI-1425 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3032, Bibliote­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3033 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Kom­plek­si­nis 1-3 klau­si­mas – pro­jek­tai Nr. XIIIP-2893, Nr. XIIIP-2894, Nr. XIIIP-2895, Nr. XIIIP-2896, Nr. XIIIP-2897, Nr. XIIIP-2898, Nr. XIIIP-3032 ir Nr. XIIIP-3033. Vis­kas. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Kvie­čiu mi­nist­rą A. Ve­ry­gą. Bu­vo pa­skelb­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Leis­ki­te pri­sta­ty­ti, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, kom­plek­si­nį įsta­ty­mų pa­ke­tą, ku­ris skir­tas ke­le­tui svar­bių pro­ble­mų spręs­ti. Trum­pai įvar­din­siu, ko yra sie­kia­ma ši­tais pa­kei­ti­mais. Pra­džio­je gal ak­cen­tuo­siu tai, ko man ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti pra­ei­tą kar­tą, ka­dan­gi bu­vo pa­pra­šy­ta per­trau­kos.

Ši­tie tei­kia­mi siū­ly­mai ne­for­muo­ja li­go­ni­nių tin­klo, nes to­kią bai­mę ne­re­tai ban­do­ma pa­skleis­ti. Ši­tų siū­ly­mų tiks­las yra šiek tiek ki­tas – pir­miau­sia di­din­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų val­dy­mo skaid­ru­mą ir efek­ty­vu­mą, tai yra už­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bė­se ko­ky­biš­kas ir pri­ei­na­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, su­teik­ti ga­li­my­bę re­gio­nams pri­si­dė­ti ir da­ly­vau­ti pla­nuo­jant ir val­dant svei­ka­tin­gu­mo veik­los pa­slau­gas re­gio­nuo­se, per­tvar­ky­ti ir op­ti­mi­zuo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­val­džias biu­dže­ti­nes įstai­gas.

Kas yra kon­kre­čiai siū­lo­ma šiuo­se įsta­ty­mų pa­ke­tuo­se? Vie­nas iš siū­ly­mų yra pri­va­lo­mo ko­le­gia­laus val­dy­mo or­ga­no uni­ver­si­te­tų ir res­pub­li­kos lyg­mens li­go­ni­nė­se įve­di­mas. Šis spren­di­mas yra nu­si­žiū­rė­tas ge­rą­ja pras­me iš vals­ty­bės, vals­ty­bi­nių įstai­gų, ku­rios tu­ri val­dy­bas, taip pat yra nu­si­žiū­rė­tas iš ver­slo ins­ti­tu­ci­jų, kur val­dy­bos pa­de­da pri­žiū­rė­ti įstai­gas. Svar­bu ak­cen­tuo­ti, kad re­gio­no ir ra­jo­no li­go­ni­nė­se toks mo­de­lis ne­bū­tų pri­va­lo­mas, nes val­dy­ba yra kai­nuo­jan­tis val­dy­mo or­ga­nas. Re­gio­no, ra­jo­no li­go­ni­nės ga­lė­tų pa­si­rink­ti, ar tai bū­tų val­dy­ba, ar ste­bė­to­jų ta­ry­ba. To­kios val­dy­bos tu­rė­tų pa­dė­ti iš­veng­ti va­do­vų ne­tin­ka­mų spren­di­mų, vie­nas­me­niš­kai pri­ima­mų, gal­būt ne­skaid­rių spren­di­mų.

Taip pat yra nu­sta­to­mi va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai. Vėl­gi no­riu ak­cen­tuo­ti, šie siū­ly­mai yra ana­lo­giš­ki Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me įtvir­tin­tiems ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mams. Ma­nau, kad tai yra la­bai svar­bu, nes vi­si ži­no­me pla­čiai nu­skam­bė­ju­sias mū­sų įstai­gų va­do­vų is­to­ri­jas. Ma­nau, kad, no­rė­da­mi at­si­kra­ty­ti ko­rum­puo­čiau­sios sis­te­mos var­do, mes tu­rė­tu­me to­kius rei­ka­la­vi­mus kel­ti.

Taip pat tei­kia­mais siū­ly­mais yra nu­sta­to­ma įstai­gų va­do­vų ro­ta­ci­ja. Nu­sta­to­ma, kad gy­dy­mo įstai­gos va­do­vas ne il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas ga­lė­tų va­do­vau­ti įstai­gai. Ka­den­ci­jos tru­k­mė yra pen­ke­ri me­tai. Ir vėl­gi prak­ti­ka, ku­ri dau­ge­ly­je sri­čių yra tai­ko­ma, yra pa­si­tei­si­nu­si, nes tik­rai tu­ri­me va­do­vų, ku­rie ke­lias­de­šimt me­tų va­do­vau­ja ins­ti­tu­ci­joms be po­ky­čių.

Čia yra pa­teik­tas tie­siog de­ta­li­za­vi­mas, kuo ski­ria­si ste­bė­to­jų ta­ry­ba ir kuo ski­ria­si val­dy­ba. Svar­bu pa­sa­ky­ti, kad val­dy­ba nė­ra kaip įmo­nės ko­mer­ci­nė val­dy­ba, ji nė­ra vi­siš­kai tie­sio­giai im­pe­ra­ty­vi va­do­vui. Ji yra la­biau pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja, tei­kian­ti siū­ly­mus, bet ji pri­de­da skaid­ru­mo spren­di­mams ir tu­rė­tų pa­dė­ti va­do­vui pri­im­ti ra­cio­na­les­nius spren­di­mus. Aiš­ku, yra vie­nas ir trū­ku­mas, aš jau jį esu įvar­di­nęs, tai yra kai­nuo­jan­tis val­dy­mo or­ga­nas, to­dėl jis yra siū­lo­mas tik di­de­lėms gy­dy­mo įstai­goms, tai yra uni­ver­si­te­tų ir Res­pub­li­kos ly­gio li­go­ni­nėms.

Kas dar yra siū­lo­ma šiuo­se pro­jek­tuo­se? Siū­lo­ma iš­plės­ti stei­gė­jų ga­li­my­bes, tai yra leis­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų stei­gė­jais bū­ti vals­ty­bei kar­tu su sa­vi­val­dy­be (da­bar to­kio va­rian­to ne­tu­ri­me) ir vals­ty­bei kar­tu su uni­ver­si­te­tu ir sa­vi­val­dy­be. Tai yra trys stei­gė­jai. Toks mo­de­lis la­biau­siai ak­tu­a­lus bū­tų di­die­siems mies­tams, tai yra Klai­pė­dai, Šiau­liams, Pa­ne­vė­žiui, Kau­nui, Vil­niui, kur yra di­de­lės li­go­ni­nės, kur ir aka­de­mi­nis po­ten­cia­las yra svar­bus. Aka­de­mi­nio pa­sau­lio da­ly­va­vi­mas val­dant įstai­gas kaip da­li­nin­ko duo­da ir dau­giau skaid­ru­mo, ir tik­rai pa­de­da pri­im­ti ra­cio­na­les­nius spren­di­mus.

Dar vie­nas iš siū­ly­mų yra, kaip ir mi­nė­jau, įtrauk­ti re­gio­nus į svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pla­na­vi­mą, tin­klo pla­na­vi­mą. Tai yra siū­lo­ma steig­ti re­gio­ni­nes ta­ry­bas, ku­rių pa­grin­di­nė funk­ci­ja bū­tų teik­ti siū­ly­mus mi­nis­te­ri­jai dėl re­gio­ni­nio svei­ka­tos pa­slau­gų pla­na­vi­mo. Čia ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir sa­vi­val­da, ir eks­per­tai, ku­rie ga­lė­tų su­sė­dę prie ben­dro sta­lo spręs­ti, koks vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti svei­ka­tos pa­slau­gų iš­dės­ty­mas mi­nė­ta­me re­gio­ne.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas, yra at­si­sa­ko­ma tam tik­ros no­men­kla­tū­ros, įsta­ty­muo­se iš­var­din­tų kai ku­rių Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų, nes esa­me ga­vę Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mą, tu­ri­me Vy­riau­sy­bės spren­di­mą per­si­tvar­ky­ti, per­žiū­rė­ti sa­vo pa­val­džias įstai­gas, kai ku­rias iš jų iš­ana­li­za­vus op­ti­mi­zuo­ti, su­jung­ti, kai ku­rias iš jų nai­kin­ti. Tie­siog at­si­sa­ko­ma no­men­kla­tū­ros tam, kad mi­nis­te­ri­ja, vyk­dy­da­ma Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mą, ga­lė­tų ana­li­zuo­ti ir, jau dirb­da­ma su iš­var­din­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, per­žiū­rė­ti, kaip bū­tų ga­li­ma šias įstai­gas op­ti­mi­zuo­ti. Ti­ki­mės, kad jei­gu pro­jek­tai bū­tų pri­im­ti, pa­di­din­tų, kaip ir mi­nė­jau, įstai­gų val­dy­mo efek­ty­vu­mą, pa­da­ry­tų skaid­ru­mą ir leis­tų mums efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bės lė­šas ir efek­ty­viau už­tik­rin­ti funk­ci­jas, ku­rios yra pa­ves­tos tai pa­čiai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Kvies­čiau pri­tar­ti šiems siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Žiū­rė­da­mas į šį pro­jek­tą, ku­ris bu­vo ve­tuo­tas Pre­zi­den­tės, žiū­riu, kad iš­brauk­tas ir tin­klas, ir for­ma­vi­mo kri­te­ri­jai, ir vie­šo­jo pri­va­taus sek­to­riaus ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pai. Gal­būt da­rant re­for­mą įsta­ty­mi­ne pras­me rei­kė­tų šiek tiek iš­sa­miau įvar­din­ti ir siek­ti­nus ro­dik­lius, ir ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus, kad bū­tų aiš­kūs pa­slau­gų srau­tai, įstai­gų struk­tū­ra, nes da­bar, kaip sa­ko­te, re­gio­no ta­ry­bos siū­lys, bet ten la­bai pla­tus spek­tras su­in­te­re­suo­tų struk­tū­rų – ir sa­vi­val­dy­bės, ir įstai­gos, ir mi­nis­te­ri­jos, ir li­go­nių ka­sos. Tai tas su­si­ta­ri­mas ga­na su­dė­tin­gas ir tie epi­zo­dai kiek­vie­na­me ra­jo­ne ga­li bū­ti skir­tin­gi.

Aš gal­vo­ju, kad įsta­ty­mi­ne pras­me gal­būt bū­tų tiks­lin­giau pa­da­ry­ti ką nors… aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti. Prieš tai vi­si struk­tū­ri­niai pa­kei­ti­mai bu­vo da­ro­mi Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo ne­už­tek­tų ši­tam…

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). …nes čia ne­ma­ty­ti jo­kių ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų kri­te­ri­jų.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš no­riu dar kar­tą pa­si­kar­to­ti. Ši­tais spren­di­mais ne­for­muo­ja­mas tin­klas, čia nė­ra li­go­ni­nių tin­klui for­muo­ti skir­ti tei­sės ak­tai. Vie­nin­te­lės, kas gal ku­ria aliu­zi­ją į ga­li­mo tin­klo for­ma­vi­mą, yra tos re­gio­nų ta­ry­bos, ku­rias jūs ir pa­mi­nė­jo­te.

Man as­me­niš­kai te­ko va­žiuo­ti į sa­vi­val­dy­bes, kvies­tis ke­lių sa­vi­val­dy­bių me­rus ir taip ne­for­ma­liai su­so­di­nus prie ben­dro sta­lo ban­dy­ti kal­bė­tis, kur tik­rai ma­ty­tų­si pras­mė per­ženg­ti ra­jo­no ri­bą, ir me­rams su­si­tar­ti tar­pu­sa­vy­je. De­ja, toks vie­nas ma­no ban­dy­mas as­me­niš­kai bu­vo pa­ban­dy­tas ir ne­bu­vo sėk­min­gas. Bet vėl­gi nei ten bu­vo ko­kia nors ta­ry­ba for­ma­li­zuo­ta, nei bu­vo koks nors me­cha­niz­mas, aiš­kiai api­brėž­tas, kaip jis vei­kia.

Tai net ir ne­sant ko­kių nors kri­te­ri­jų, kaip jūs sa­ko­te, tik­rai ne vie­nas me­ras pui­kiai ži­no, ką jau ir šian­dien rei­kė­tų pa­da­ry­ti, tik jam yra la­bai su­dė­tin­ga per­ženg­ti sa­vi­val­dy­bės ri­bas. Ne­bū­ti­nai yra for­ma­tas, lei­džian­tis su­sės­ti kar­tu, pa­de­dant toms pa­čioms li­go­nių ka­soms, ne­for­muo­jant tin­klo, ir jau da­bar per­žiū­rė­ti kai ku­rias įstai­gas. Gal­būt jas su­jung­ti, gal­būt jung­tis prie di­des­nių įstai­gų ir pa­na­šiai. Tai tos re­gio­nų ta­ry­bos pa­dė­tų tai da­ry­ti.

O su tin­klo for­ma­vi­mo siū­ly­mais mes at­ei­si­me, kaip ir ža­dė­jo­me, vė­liau, nes da­bar tam vi­siš­kai ne­tin­ka­mas me­tas. Bu­vo pri­im­ti spren­di­mai, ma­no sub­jek­ty­via nuo­mo­ne, gal jų ne­rei­kė­jo ve­tuo­ti. Jei­gu ir bū­tų bu­vę ko­kių nors, sa­ky­ki­me, ga­li­mų su­si­kir­ti­mų su Kon­sti­tu­ci­ja, bū­tų bu­vę ga­li­ma tai­sy­ti, bet ta­da bu­vo ge­ras me­tas, bu­vo to­li sa­vi­val­dos rin­ki­mai ir bū­tų bu­vę ga­li­ma dirb­ti. Da­bar tas me­tas yra vi­sai ne­ti­kęs, nes tik­rai ma­to­me aki­vaiz­džių pa­vyz­džių – va­ži­nė­ji­mą po sa­vi­val­dy­bes, gąs­di­ni­mą, rin­ki­mą pa­ra­šų net ir ne­sant jo­kiam siū­ly­mui. Da­bar tie­siog de­struk­ty­vus lai­kas ir to­dėl mes ne­siū­lo­me jo­kių to­kių siū­ly­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi daug įsta­ty­mų pa­teik­tų, tai aš po­rą klau­si­mų pa­klau­siu.

Pir­mas da­ly­kas. Jūs sa­ko­te, kad lyg ir no­ri­te op­ti­mi­zuo­ti ir ma­žiau įstai­gų tu­rė­ti prie mi­nis­te­ri­jos, bet jū­sų siū­ly­mas da­bar tap­ti da­li­nin­kais – kaip ga­li­my­bė tur­būt 60 ar dau­giau įstai­gų. Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti ko­kią nors Va­ka­rų de­mo­kra­tijos vals­ty­bę, kur mi­nis­te­ri­ja yra tiek įstai­gų stei­gė­ja? So­vie­ti­niais lai­kais oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­nis­te­ri­ja ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių stei­gė­ja. Po to de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je nu­ė­jo­me, kad mes at­si­sa­ko­me bū­ti stei­gė­jais, o tais stei­gė­jais yra sa­vi­val­dy­bė. Tai kas čia da­bar pa­si­kei­tė?

Ant­ras klau­si­mas – dėl Me­di­ci­nos bib­lio­te­kos. Dar 2017 m. gruo­džio 18 d. raš­te jūs ra­šo­te Vy­riau­sy­bei, kad bib­lio­te­kos ne­at­si­sa­ko­te, o tik pri­stab­do­te…

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. OLEKAS (LSDPF). …įgy­ven­di­ni­mo pro­jek­tą. O da­bar, kaip aš su­pran­tu, bib­lio­te­ka yra nai­ki­na­ma. Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ge­rai. Ačiū už abu klau­si­mus. Aš no­rė­čiau tik­tai ak­cen­tuo­ti, at­sa­ky­da­mas į pir­mą klau­si­mą, kad tai nė­ra prie­vo­lė, tai yra ga­li­my­bė. Mes tik­rai ne­si­ruo­šia­me tap­ti, kaip jūs ir sa­kė­te, 60 as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų stei­gė­jais. Tik­rai ne­tu­ri­me to­kio no­ro. Bet su­pras­ki­te, kad net ir ne ra­jo­nų li­go­ni­nė­se, kai ku­rio­se ir di­de­lė­se mies­tų li­go­ni­nė­se yra to­kia keis­ta si­tu­a­ci­ja, kai vie­nos di­de­lės įstai­gos stei­gė­jas yra sa­vi­val­dy­bė, ki­tos ša­lia esan­čios įstai­gos stei­gė­jas yra mi­nis­te­ri­ja. Mes ne­no­ri­me eli­mi­nuo­ti sa­vi­val­dy­bės, bet tie­siog toks stei­gė­jo mo­de­lis leis­tų abiem ša­lims da­ly­vau­ti. Bet tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad vi­sos ra­jo­nų li­go­ni­nės stai­ga im­pe­ra­ty­vu tam­pa mi­nis­te­ri­jos įstai­go­mis. Tik­rai ne­tu­ri­me to­kio no­ro ir ne­si­ruo­šia­me taip da­ry­ti. Tai yra ga­li­my­bė. Vi­si tie mo­de­liai yra tie­siog ga­li­my­bės su­kū­ri­mas.

Da­bar dėl Me­di­ci­nos bib­lio­te­kos. Aš su­pran­tu, kad tai ke­lia la­bai daug to­kių emo­cio­na­lių dis­ku­si­jų. Tik­rai įsi­jun­gia daug gru­pių, ku­rios ir įvai­rius laiš­kus ra­šo, ir vi­sais bū­dais ban­do at­sto­vau­ti ir ap­gin­ti, sa­ky­kim, ar­gu­men­tuo­da­mi. Aš jums no­riu tie­siog pa­ci­tuo­ti iš raš­to, ku­rį mes esa­me ga­vę, ko­kie ar­gu­men­tai yra iš­sa­ko­mi dėl bib­lio­te­kos iš­sau­go­ji­mo. Pir­miau­sia tai tur­būt su­tik­si­te, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­for­muo­ja bib­lio­te­kų po­li­ti­kos, tur­būt nė­ra jos pa­grin­di­nis už­da­vi­nys rū­pin­tis li­te­ra­tū­ros fon­dais ar pa­na­šiai. Tą da­ro uni­ver­si­te­tai, tą da­ro Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Tai tik­rai yra mums ne­bū­din­ga funk­ci­ja. Bet ži­no­te, kai aš ma­tau pa­ra­šy­tus to­kius ar­gu­men­tus, kad nė­ra ne­mo­ka­mos pro­fe­sio­na­lios in­ter­ne­tu pri­ei­na­mos in­for­ma­ci­jos… ka­dan­gi man te­ko dirb­ti ir dės­ty­to­ju uni­ver­si­te­te, te­ko pa­čiam ir moks­li­nį dar­bą ra­šy­ti, tai yra ble­fas, tai yra ne­są­mo­nė. In­ter­ne­to am­žiu­je in­for­ma­ci­ja yra pri­ei­na­ma, ją ga­li­ma pui­kiau­siai ras­ti, pa­siek­ti. Ne­mo­ka­ma pa­siek­ti.

Toks ar­gu­men­tas, kad tai yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je, tei­kian­ti li­te­ra­tū­ros są­ra­šo su­da­ry­mo pa­slau­gą. Ži­no­te, jei­gu ba­ka­lau­ro stu­den­tas ne­mo­ka su­da­ry­ti li­te­ra­tū­ros są­ra­šo, aš jam ne­leis­čiau gin­ti dar­bo, jau ne tik ba­ka­lau­ran­tui. Ką reiš­kia, bib­lio­te­ka tei­kia li­te­ra­tū­ros są­ra­šo su­da­ry­mo pa­slau­gą? Kas čia yra? Įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kius mes tu­ri­me da­ly­kus ir iš­lai­ko­me iš tik­rų­jų… tai ne­si­gin­či­ja­me, kad tuos fon­dus rei­kia iš­sau­go­ti. Taip, bet mes jų ne­si­ruo­šia­me nai­kin­ti. Yra uni­ver­si­te­tų bib­lio­te­kos ir pa­na­šiai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Čia jau da­ro­si to­kia ge­ra tra­di­ci­ja, kad da­ly­kus, ku­riuos Sei­mui tu­rė­tų teik­ti Vy­riau­sy­bė, at­sa­kin­ga už ūkio tvar­ky­mą, tei­kia pa­vie­niai Sei­mo na­riai kaip sa­vo ini­cia­ty­vas. Tik­rai įdo­mus pri­ėji­mas.

Bet ma­no klau­si­mas yra ne apie tai. Ma­no klau­si­mas yra apie tas val­dy­bas, ap­skri­tai apie val­dy­mo mo­de­lį, ku­rį jūs čia siū­lo­te. Jūs tei­gia­te, kad nu­si­žiū­rė­jo­te nuo ver­slo ins­ti­tu­ci­jų, ge­rą­ja pras­me nu­si­ko­pi­ja­vo­te, čia aš jus gal ne­tiks­liai ci­tuo­ju, bet min­tis, ma­tyt, yra ta, kad nuo vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių. Kiek man yra ži­no­ma, ką val­dy­bos vei­kia pri­va­čio­se įmo­nė­se, ko­kios yra jų funk­ci­jos ir ko­kių kom­pe­ten­ci­jų yra rei­ka­lau­ja­ma iš val­dy­bos na­rių, tai, tie­są sa­kant, čia yra la­bai to­li iki to, nes jūs rei­ka­lau­ja­te tik­tai di­plo­mo ir funk­ci­jos iš es­mės yra pa­ta­ria­mo­sios. Gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kaip čia iš tik­rų­jų de­ra su ta pri­va­taus ver­slo prak­ti­ka ir kaip čia pri­si­dės prie tų įstai­gų val­dy­mo ko­ky­bės?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū. Tik­rai taik­lus klau­si­mas ir aš jau pri­sta­ty­da­mas šiek tiek mi­nė­jau, gal ne­vi­siš­kai aiš­kiai pa­sa­kiau, bet tai nė­ra vi­siš­kai ak­las nu­si­ra­šy­mas to­dėl, kad ver­slas tu­ri šiek tiek ki­tą tiks­lą. Mes da­rė­me vi­siš­kai ne­se­niai ir spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, bu­vo­me pa­si­kvie­tę ir moks­li­nin­kus iš ISM, ga­na aiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta ir pa­aiš­kin­ta, kad vis dėl­to skir­tu­mas yra, jis ir tu­ri bū­ti, nes gy­dy­mo įstai­gų tiks­las nė­ra už­dirb­ti pel­ną. Val­dy­bos pa­skir­tis ten tik­rai yra šiek tiek ki­to­kia ir ki­to­kių kom­pe­ten­ci­jų rei­kia. Vis dėl­to yra vie­šą­sias funk­cijas, vie­šuo­sius po­rei­kius už­tik­ri­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja ir pra­džio­je tik­rai tas tiks­las yra la­biau pa­tar­ti va­do­vui, ana­li­zuo­ti, įneš­ti žmo­nių… įves­ti į tą val­dy­mą te­gul ir to­kį pa­ta­ria­mą­jį, iš to pa­ties ver­slo pa­si­kvies­ti žmo­nių iš šo­no, kas vėl­gi duo­da skaid­ru­mą spren­di­mų, nes yra ma­to­ma, kaip tie spren­di­mai yra pri­imi­nė­ja­mi, bet tai nė­ra im­pe­ra­ty­vas. Tik­rai aš su­tin­ku, kad tai yra tik pir­mas žings­nis. Ne­ži­no­me dar, kaip sek­sis, kaip funk­cio­nuos, nes ir vals­ty­bės val­do­mo­se įstai­go­se tik­rai tam tik­rą ke­lią te­ko per­ei­ti. Tai nė­ra tik­rai toks ak­las mo­de­lis, iš ver­slo pa­im­tas, bet ir to­kio tiks­lo ne­bu­vo, nes tiks­lai įstai­gų yra skir­tin­gi.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, tei­kia­ma­me Svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­te jūs siū­lo­te, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vo pa­va­duo­to­jai taip pat bū­tų pa­ren­ka­mi kon­kur­so bū­du, bet kaž­ko­dėl ne ka­den­ci­jai, o va­do­vo ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui. Jei­gu mes da­ro­me kon­kur­są, ku­ria­me žiū­ri­ma jo kva­li­fi­ka­ci­jos, jo ge­bė­ji­mų, čia­gi ne po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gy­bė, ko­dėl tai su­sie­ja­ma su kon­kre­čiu va­do­vu, ku­ris ga­li ir ne­baig­ti ka­den­ci­jos? Iš ki­tos pu­sės, jūs taip pat siū­lo­te dar pa­da­li­nių va­do­vų, kad bū­tų kon­kre­čios ka­den­ci­jos, kai to pa­ties nė­ra nu­ma­ty­ta ki­toms svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, tu­riu ome­ny­je ne uni­ver­si­te­ti­nėms.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš pa­ban­dy­siu pa­aiš­kin­ti, ko­kia lo­gi­ka čia yra su­sie­ti, kaip jūs sa­ko­te, tai nė­ra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, ir pa­na­šiai. Aiš­ku, įstai­gos va­do­vas nė­ra po­li­ti­kas, bet to­kia pa­ra­le­lė, aš ma­nau, yra la­bai taik­li. Jūs tur­būt su­tik­si­te su ma­ni­mi, kad at­ėjęs va­do­vas vie­nas, kad ir koks ge­ras bū­tų va­do­vas, bet be ko­man­dos ji­sai ko­kių nors rim­tų ar pa­si­kei­ti­mų, ar rim­to dar­bo pa­da­ry­ti ne­ga­li. Da­bar ką mes ste­bi­me įstai­go­se – mes ste­bi­me to­kius šlei­vus, krei­vus pro­ce­sus, kai vie­no­kiais ar ki­to­kiais bū­dais yra ban­do­ma tas ko­man­das for­muo­ti, at­lei­džiant, ne­at­lei­džiant ir pa­na­šiai. Man at­ro­do, kad yra la­bai nor­ma­lu, kad at­ei­na va­do­vas ir at­si­ve­da tų pa­grin­di­nių va­do­vų ko­man­dą, ku­rie ir įgy­ven­di­na tuos su­for­muo­tus sie­kius.

Vėl­gi kon­kur­sas yra rei­ka­lin­gas tam, kad at­si­rink­tu­mė­te tam tik­rą kom­pe­ten­ci­ją, bet yra la­bai nor­ma­lu, kad kei­čia­si ko­man­da kar­tu su va­do­vu ir pa­de­da įgy­ven­din­ti ši­tuos spren­di­mus.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me pa­si­tar­ti. At­sa­ky­mams į klau­si­mus ski­ria­ma 10 mi­nu­čių, bet pa­tei­kia­ma daug pro­jek­tų, o pa­gal lai­ką mes jau lyg ir ei­na­ma į pa­bai­gą. I. De­gu­tie­nė ga­lė­tų dar pa­klaus­ti, o to­liau gal… (Šur­mu­lys sa­lė­je) A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, jūs pats pa­mi­nė­jo­te, kad yra daug įsta­ty­mų, tai ar­ba mes ta­da per­si­ra­šo­me prie ki­tų įsta­ty­mų ir vėl klau­si­nė­ja­me tą pa­tį mi­nist­rą…

PIRMININKAS. Taip, tai aš…

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ar­ba mes da­bar vi­si pa­klau­sia­me, kiek čia esam už­si­ra­šę…

PIRMININKAS. Aš ir siū­lau, kad mes pa­tys tu­ri­me nu­spręs­ti, kad tai, ką mes esa­me pa­tvir­ti­nę dar­bo­tvarkėje, lyg ir ne­be­tu­rė­tų ga­lio­ti, nes iki 9 val. 40 min. tu­rė­tu­me baig­ti šį klau­si­mą. Siū­lau leis­ti pa­klaus­ti vi­siems. (Bal­sai sa­lė­je)

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų kaip ir tiks­lai yra na­tū­ra­lūs – to­bu­lin­ti val­dy­mo sis­te­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, ta­čiau man ky­la toks klau­si­mas. Ar jums ne­at­ro­do, mi­nist­re, kad for­muo­jant val­dy­mo funk­ci­jas… ir ta pa­ta­ria­mo­ji val­dy­bos funk­ci­ja, kaip aš su­pran­tu, tai ar ne­bus taip, šian­dien iš­eis taip, kad val­dy­mas bus val­dy­ba, to­liau, kiek ži­nau, yra ste­bė­to­jų kaž­ko­kia gy­dy­mo ir slau­gos ta­ry­ba, kaip jos tar­pu­sa­vy­je ko­re­liuos, ku­rios nuo­mo­nė, tar­kim, ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui ar vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui bus svar­bes­nė, ar pa­čios val­dy­bos, ar tų ki­tų struk­tū­rų, ku­rios ir­gi bus to­je svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ne­bus taip, kad bus ir ste­bė­to­jų ta­ry­ba, ir val­dy­ba. Bus ar­ba – ar­ba. Val­dy­ba yra di­de­lėms, kaip mi­nė­jau, įstai­goms, nes tai kai­nuo­jan­tis me­cha­niz­mas. Ste­bė­to­jų ta­ry­ba ne­pa­nai­kin­ta, ji yra li­ku­si ma­žes­nėms ra­jo­nų, re­gio­nų li­go­ni­nėms. Jos tar­pu­sa­vy­je ne­ga­lės nie­kaip su­si­kirs­ti. O ten, kur yra gy­dy­mo ta­ry­bos, jos vis dėl­to spren­džia la­biau su tu­ri­niu, su me­di­ci­na su­si­ju­sius klau­si­mus. Val­dy­ba yra vi­sai ki­tiems rei­ka­lams skir­tas or­ga­nas. Tik­rai apie tai gal­vo­ta, jos tar­pu­sa­vy­je ne­si­kirs, funk­ci­jos ne­si­dub­liuo­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs ir šian­dien kal­bė­jo­te apie tai, kad vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą siū­lo­te po­li­tiš­kai tin­ka­mu lai­ku. Pri­pa­žįs­ta­te, kad kas po­pu­lia­ru, ga­li­ma prieš rin­ki­mus, kas ne­la­bai po­pu­lia­ru, ga­li­ma po rin­ki­mų. To­dėl aš no­riu la­bai tie­siai švie­siai pa­klaus­ti, nes ra­jo­nuo­se žmo­nės taip ir ne­tu­ri at­sa­ky­mo.

Jūs sa­ko­te, kad jo­kių li­go­ni­nių ne­už­da­ri­nė­si­te, bet jei­gu jos virs, pa­vyz­džiui, slau­gos li­go­ni­nė­mis, tai yra ta pa­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga, bet jos funk­ci­jo­s pa­si­kei­tu­sios, ir daug per­so­na­lo, gy­dy­to­jai tu­rės ieš­ko­ti sau nau­jų dar­bo vie­tų. Tai čia tie­sa ar ne? Ko­kias funk­ci­jas da­bar at­lie­ka vie­toj val­dy­bos esan­tys mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai? Kas da­bar at­lie­ka tas funk­ci­jas, ku­rias tu­rės at­lik­ti jū­sų įvar­di­ja­ma val­dy­ba?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. At­sa­ky­siu taip. Gal pra­dė­siu nuo ant­ros da­lies, dėl val­dy­bų. Mi­nis­te­ri­ja jo­kiais bū­dais ne­ga­li at­lik­ti val­dy­bos funk­ci­jos, juo la­biau kad ir tiks­las tų val­dy­bų yra įtrauk­ti bent jau į prie­žiū­ros funk­ci­ją dau­giau žmo­nių iš šo­no, įtrauk­ti ir ver­slo at­sto­vų. Mi­nis­te­ri­ja nie­ka­da to­kia ne­bus, ji, aiš­ku, ne­nu­si­ša­li­na, bet tik­rai ne­ga­li at­sto­ti val­dy­bos.

Da­bar dėl ra­jo­nų li­go­ni­nių. Ne­ži­nau, tur­būt jau tre­čią kar­tą šian­dien pa­kar­to­siu, kad ši­tais siū­ly­mais ne­tei­kia­mas li­go­ni­nių tin­klas. Bet, ži­no­te, ka­dan­gi jūs jau pa­klau­sė­te, aš no­riu kai ką pa­ci­tuo­ti, ir pa­ci­tuo­siu la­bai tiks­liai.

„At­si­žvelg­da­mi į tai, per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus įsi­pa­rei­go­ja­me vyk­dy­ti to­les­nę svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo kon­so­li­da­ci­ją ša­ly­je ir ma­žin­ti per­tek­li­nį li­go­ni­nių skai­čių, tu­rė­da­mi aiš­kiai už­si­brėž­tą tiks­lą kiek įma­no­ma grei­čiau pa­siek­ti OECD ša­lių vi­dur­kį pa­gal li­go­ni­nės lo­vų, ten­kan­čių vie­nam gy­ven­to­jų skai­čiui… 5,2 lo­vos tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.“

Tai yra jū­sų rin­ki­mų pro­gra­ma. Da­bar aš pa­sa­ky­siu, mes su­skai­čia­vo­me, ką tai reikš­tų. (Bal­sas sa­lė­je) Mes skai­čiuo­ja­me, skai­čiuo­ja­me, ka­dan­gi jūs už mus skai­čiuo­ja­te, aš pa­sa­ky­siu, ką tai reikš­tų. Su­skai­čia­vo­me, kad, no­rint to­kį ro­dik­lį pa­siek­ti, rei­kė­tų su­ma­žin­ti 9 tūkst. 800 lo­vų vi­so­je Lie­tu­vo­je. O tai reikš­tų, kad reik­tų už­da­ry­ti vi­sas ra­jo­nų ir re­gio­nų li­go­ni­nes, vi­sas, jo­kios slau­gos, jo­kios re­a­bi­li­ta­ci­jos – vi­sos už­da­ro­mos, ir di­de­liuo­se mies­tuo­se dar su­ma­žin­ti 2 tūkst. 300 lo­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Tai apie vis­ką kal­ba­ma. Tai ne­iš­skir­tos lo­vos, ga­li­me ir apie slau­gą iš­skir­ti. Aš ma­nau, kad ne­ap­gau­di­nė­ki­me žmo­nių, mes to­kio tiks­lo nie­ka­da ne­tu­rė­jo­me. Jei­gu jau klau­sia­me, klaus­ki­me tik­rai są­ži­nin­gai.

PIRMININKAS. Klaus­ki­me są­ži­nin­gai. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs sa­vo kal­bo­je įžei­dė­te bib­lio­te­ki­nin­kus, vie­nos ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pro­fe­si­jų at­sto­vus, bet šiai Vy­riau­sy­bei, jos na­riams yra bū­din­ga to­kia aro­gan­ci­ja, vi­siš­kai ne­si­ste­bė­ti­na, bet apie skaid­ru­mą. Aš pa­ci­tuo­siu jū­sų laiš­ką, raš­tą: „Mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria Dai­lės mu­zie­jaus raš­te iš­dės­ty­tam A. Gu­dai­čio tes­ta­mento vyk­dy­mui ir pa­siū­ly­mui, kad pa­sta­te, ku­rio ver­tė 3 mln. eu­rų, bū­tų įkur­ta ga­le­ri­ja.“ Šiuo at­ve­ju su­tar­tas rei­ka­las iš anks­to. Jūs čia mums ma­ka­ro­nus ka­bi­na­te apie tai, kaip ne­iš­ma­nė­liai bib­lio­te­ki­nin­kai ne­mo­ka dirb­ti ir ne­su­pran­ta­mus raš­tus jums ra­šo, ta­čiau vi­sas mi­nis­te­ri­jų su­si­ra­ši­nė­ji­mas ro­do…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik at­kreip­siu dė­me­sį, kad su­si­ra­ši­nė­ji­mo pa­va­di­ni­mas „Dėl pa­sta­to Kaš­to­nų gat­vė­je“.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū, kad jūs pa­gar­si­no­te su­si­ra­ši­nė­ji­mą. Tik pra­šom taip ne­in­ter­pre­tuo­ti, kad aš ką nors įžei­džiau. Aš pa­ci­ta­vau, kaip yra, kas bu­vo pa­ra­šy­ta. Jei­gu kas nors ir įsi­žei­dė, tai ne­bent dėl sa­vo žo­džių, ką ten su­ra­šė. Aš ne­tu­riu tiks­lo ką nors įžeis­ti.

Da­bar su­si­ra­ši­nė­ji­mas dėl pa­sta­to ar ne pa­sta­to. Taip, ži­no­ma, jis vyks­ta. Jei­gu bib­lio­te­kos ne­lik­tų, aiš­ku, tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma, per­kė­lus, sa­ky­ki­me, vi­sus tuos li­te­ra­tū­ros fon­dus, ką su tuo pa­sta­tu da­ry­ti. Jei­gu ki­ta mi­nis­te­ri­ja su­gal­vo­tų, sa­ky­ki­me, ar per­kel­ti ko­kią nors ga­le­ri­ją, tai ne­ži­nau, ar kul­tū­ros ob­jek­tas, sa­ky­ki­me, ga­le­ri­ja, yra blo­ges­nis už bib­lio­te­ką. Ga­li­me gin­čy­tis, ga­li­me šne­kė­tis, nie­kas čia yra ne­su­tar­ta. Vy­riau­sy­bės to­kio spren­di­mo nė­ra, o dvi mi­nis­te­ri­jos, net ir be­si­šne­kė­da­mos, ne­ga­li to­kių spren­di­mų pri­im­ti. Tai­gi ne­reik­tų klai­din­ti vi­suo­me­nės.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ne­no­riu su ju­mis dis­ku­tuo­ti dėl to, kaip rei­kia skai­ty­ti OECD sta­tis­ti­ką, čia ga­lė­si­me at­ski­rai pa­dis­ku­tuo­ti, ir ne apie bib­lio­te­ką, bet no­riu pa­klaus­ti gal to­kio te­ori­nio klau­si­mo apie vi­sos svei­ka­tos sis­te­mos val­dy­mą. Da­bar jūs pa­tei­kė­te daug įvai­rių įsta­ty­mų, kaip tu­rė­tų bū­ti val­do­mos at­ski­ros li­go­ni­nės, val­dy­bos ir taip to­liau, bet vis tiek ne­ga­li­ma at­si­kra­ty­ti įspū­džio, kad tas li­go­ni­nes ga­li val­dy­ti kur nors re­gio­ne kad ir la­bai ge­rai, bet vis­kas pri­klau­so ir nuo to, ko­kius pi­ni­gus gau­na. O pi­ni­gus val­do­te jūs. Ir tuo at­ve­ju la­bai daug kam iš li­go­nių ga­lų ga­le pa­sa­ko­ma, kad li­go­ni­nės yra ne­efek­ty­vios, ne­tu­ri dak­ta­rų, ne­tu­ri li­go­nių, to­dėl ir pa­lie­ka­ma, kad už­si­da­ry­tų pa­čios. Jūs lyg ir ne­už­da­ro­te – už­si­da­ry­ki­te pa­tys.

Ar jūs ne­ma­no­te, kad sis­te­miš­kai rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti ir iš ki­tos pu­sės – iš var­to­to­jo pu­sės, ir ypač re­gio­nuo­se? Ar jūs ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų kal­bė­ti apie tam tik­rus stan­dar­tus, kad, pa­vyz­džiui, bet kur gy­ve­nan­tis pa­cien­tas, kad ir ko­kio­se nors ten Pur­vi­niš­kė­se, už 30 ar 40 ki­lomet­rų, tu­rė­tų pa­siek­ti to­kį ar to­kį svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gų cen­trą ir tai tu­ri bū­ti ne tik sa­vi­val­dy­bės, bet ir vals­ty­bės rū­pes­tis? Ta­da pa­si­da­ry­tų aiš­ku, kad iš tik­rų­jų nė­ra pa­lie­ka­ma sa­vi­val­dy­bėms nu­ma­rin­ti tas li­go­ni­nes, o tai yra kar­tu ben­dra at­sa­ko­my­bė ir sa­vi­val­dy­bių, ir vals­ty­bės. O žmo­gui svar­biau­sia yra, kad jis gau­tų tą pa­slau­gą pa­gal tam tik­rą aiš­kų stan­dar­tą.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. O dėl OECD, tai aš jau pa­ci­ta­vau, kaip jūs esa­te su­ra­šę. Tai jūs aiš­kiai esa­te su­ra­šę, kad vis dėl­to mes tu­ri­me per­tek­li­nį lo­vų skai­čių. Aš ma­nau, kad jūs pui­kiai tą su­pran­ta­te ir pri­ta­ria­te. Juo la­biau kad ir jū­sų pa­var­dė yra po tuo jū­sų pro­gra­mos straips­niu.

Bet da­bar kal­bant dėl ma­žų ra­jo­nų li­go­ni­nių. Net ir su tais, kaip jūs sa­ko­te, ma­žais pi­ni­gais, ir su su­ma­žė­ju­siu ra­jo­nų gy­ven­to­jų skai­čiu­mi tos pa­čios ra­jo­no li­go­ni­nės vis dėl­to tvar­ko­si la­bai skir­tin­gai. Yra li­go­ni­nių, ku­rios tvar­ko­si la­bai ne­blo­gai, nes ten va­dy­ba ir ad­mi­nist­ra­vi­mas yra ge­ri. Yra li­go­ni­nių, kur va­do­vai yra už­si­sė­dė­ję, ku­rie la­biau mėgs­ta va­ži­nė­ti ir po­li­ti­kuo­ti, ne­gu už­si­im­ti tie­sio­gi­niu dar­bu, ir ten nei elek­tro­ni­nes tech­no­lo­gi­jas nau­do­ja, nei už­si­i­ma tie­sio­gi­niu dar­bu.

Aš ma­nau, kad jūs su­tik­si­te su ma­ni­mi, kad į ne­efek­ty­vią sis­te­mą pil­ti pi­ni­gus, kai tai yra ne­efek­ty­viai nau­do­ja­ma, na, ne vi­sai yra at­sa­kin­ga. Pir­miau­sia mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad ten, kur mes pi­ni­gus duo­si­me, val­dy­mas bū­tų at­sa­kin­gas ir pi­ni­gai bū­tų bent jau ne­iš­švais­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Dau­giau klaus­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ačiū vi­siems klau­siu­siems.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­tei­ki­mo sta­di­ja, bet ga­vo­me Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Z. Vai­š­vi­los pra­šy­mą. Jis pra­šo su­teik­ti jam lai­ką šių me­tų sau­sio 12 die­ną Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu pa­si­sa­ky­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-33 – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Ko­kia bū­tų Sei­mo na­rių nuo­mo­nė? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­gal Sta­tu­to 100 straips­nio 1 da­lies 8 punk­tą, jei­gu Sei­mas ne­pri­eš­ta­rau­ja, ga­li su­teik­ti žo­dį ir ki­tiems as­me­nims. Šiuo at­ve­ju ma­lo­niai pra­šo­me. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo in­for­ma­ci­ja, tai no­rė­čiau, kad ji bū­tų iš­sklai­dy­ta, nes mes ga­li­me at­si­dur­ti to­kio­je in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je. O vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo skel­bia­ma, kad po­no Z. Vaiš­vi­los žmo­na dir­ba mi­nė­to­je bib­lio­te­ko­je, apie ku­rios už­da­ry­mą ky­la klau­si­mas, ir yra ži­nių, kad ji yra sky­riaus ve­dė­ja. Jei­gu iš tik­rų­jų taip yra, tai bū­tų ga­nė­ti­nai keis­ta si­tu­a­ci­ja, ka­da tu­ri­me žmo­nos dar­bo­vie­tės klau­si­mą ir ka­da tie­siog su­si­da­ro įspū­dis, kad vy­ras at­ei­na į Sei­mą gin­ti sa­vo žmo­nos dar­bo vie­tos. Tie­siog no­rė­čiau, kad iš­sklai­dy­tu­mė­te tą klau­si­mą pa­sa­ky­da­mi, ar ji dir­ba, ar ne­dir­ba.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Aš no­riu kaip sig­na­ta­ras pa­sa­ky­ti. Z. Vaiš­vi­la tik­rai nė­ra ma­no po­li­ti­nis ben­dra­min­tis, ta­čiau jam yra su­tei­kia­ma tei­sė, įsta­ty­mais nu­ma­ty­ta tei­sė kal­bė­ti. Jei­gu dėl kaž­ko­kių tik­rų ar ne­tik­rų mo­ty­vų at­ima­ma to­kia tei­sė, aš iš­ei­nu, aš iš­ei­nu iš sa­lės, nes jūs ši­taip men­ki­na­te sig­na­ta­ro sta­tu­są. Ki­tas da­ly­kas, gal­būt po­no Z. Vaiš­vi­los žmo­na ir dir­ba ten, ta­čiau po­nas Z. Vaiš­vi­la nė­ra vals­ty­bės pa­rei­gū­nas ir jam ne­tai­ko­mi Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mo­ji Sei­mo na­re Ag­ne Ši­rins­kie­ne, ži­no­ki­te, šia­me Sei­me mą­s­tan­tis žmo­gus esa­te ne vien tik… (Šūks­niai sa­lė­je) Ger­bia­ma Sei­mo na­re Ag­ne Ši­rins­kie­ne, šio­je Sei­mo sa­lė­je mąs­tan­tis žmo­gus esa­te ne vien tik­tai jūs. Čia yra 141 Sei­mo na­rys, tu­rin­tis sa­vo są­ži­nę ir sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus. Tai ne­bi­jo­ki­te su­teik­ti sig­na­ta­rui tri­bū­nos, te­gul jis iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nę, o mes kiek­vie­nas su­si­da­ry­si­me sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, va­do­vau­da­mie­si vie­na ar ki­ta in­for­ma­ci­ja.

PIRMININKAS. R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, iš tik­ro ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos, kad ko­le­ga sig­na­ta­ras pa­si­sa­ky­tų, bet aš siū­ly­čiau tai pa­da­ry­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je. Ma­nau, kad iki tos sta­di­jos mes ko­mi­te­te (Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas bus pa­grin­di­nis) tik­rai iš­sklai­dy­si­me vi­sas abe­jo­nes ir ra­si­me spren­di­mus, dėl ko tas pa­si­sa­ky­mas ga­li tie­siog ne­be­tu­rė­ti pras­mės. Bet vis dėl­to svars­ty­mo sta­di­jo­je, nes da­bar tik pa­tei­ki­mas, kal­bė­si­me, pa­teik­ti ar ne­pa­teik­ti. (Triukš­mas sa­lė­je) Aš ne­pri­eš­ta­rau­ju tik­rai, kad kal­bė­tų, bet pra­smin­giau bū­tų svars­ty­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKAS. A. Mal­dei­kie­nė.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Ry­toj, Sau­sio 13 die­ną, tur­būt ta pa­ti po­nia A. Ši­rins­kie­nė pa­sal­din­tu bal­se­liu mums aiš­kins ir dė­kos tiems, ku­rie ši­tą lais­vę mums da­vė. Z. Vaiš­vi­la yra vie­nas iš tų, ku­rie čia bu­vo per sau­sio įvy­kius. Kaip liu­di­nin­kė, kaip žmo­gus, ku­ris vi­są sa­vai­tę iš čia ne­iš­ėjau per sau­sio įvy­kius, kaip žur­na­lis­tė, kaip žmo­gus, ku­ris bu­vau ir Moks­lų aka­de­mi­jos sa­lė­je, kai stei­gė­me Są­jū­dį, ga­liu pa­sa­ky­ti: po­niai A. Ši­rins­kie­nei iki Z. Vaiš­vi­los – kaip iki mė­nu­lio. Ar pa­tin­ka jums tai, ar ne­pa­tin­ka, po­nia Ši­rins­kie­ne, jūs dar nie­ko ne­pa­da­rė­te, pa­ly­gin­ti su juo. Jis tik­rai nė­ra žmo­gus, ku­rio po­li­ti­nėms po­zi­ci­joms pri­ta­riu, ta­čiau yra ab­so­liu­čiai ki­tas po­li­ti­nis lyg­muo.

Ki­tas da­ly­kas, kaip te­olo­gei dar no­riu pa­sa­ky­ti. Ne­ži­nau, iš kur čia jūs tu­ri­te eks­tra­sen­so­ri­nių ge­bė­ji­mų ži­no­ti, ką po­nas Z. Vaiš­vi­la kal­bės po to, kai kal­bės, o jūs jau iš anks­to pa­sa­ko­te, ką jis kal­bės. Vie­ną kar­tą gal įjun­ki­te gė­dą. Aš jau esu ši­to­je sa­lė­je pa­sa­kiu­si, ką aš apie jus gal­vo­ju. Ma­no nuo­mo­nė ne­pa­si­kei­tė, tik da­bar nuim­čiau žo­dį ne ar­ti, o tie­siog.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš ir­gi no­rė­čiau val­dan­tie­siems pa­sa­ky­ti ir po­niai A. Ši­rins­kie­nei, ku­riai čia ne­rū­pi, ką mes šne­ka­me. Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti: jūs ga­li­te pa­si­da­ry­ti ir iš Z. Vai­š­vi­los tai­ki­nį. Yra ge­ra pro­ga į jį pa­šau­dy­ti ly­giai taip pat kaip į Gab­rie­lių.

PIRMININKAS. Kal­bė­jo vi­si. Tei­kiu klau­si­mą bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė kal­bė­ti Z. Vaiš­vi­lai, pra­šom bal­suo­ti už.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai ir už bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai, su­si­lai­kė 2. Z. Vaiš­vi­lą kvie­čiu į tri­bū­ną. Jums ski­ria­mos pen­kios mi­nu­tės.

 

Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Z. Vaiš­vi­los kal­ba

 

Z. VAIŠVILA. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ačiū už šią tei­sę, nes ma­no kal­ba bus bū­tent dėl pa­tei­ki­mo. Ir taip pat at­sa­ky­siu į po­nios A. Ši­rins­kie­nės klau­si­mą. Aš kal­bė­siu, kaip tei­sin­gai jau bu­vo pa­sa­ky­ta, kaip Sau­sio 13-osios nak­tį pa­skir­tos Vy­riau­sy­bės Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir lai­ki­no­sios gy­ny­bos va­do­vy­bės na­rys.

Ši Vy­riau­sy­bė pa­sta­tą bib­lio­te­kai pa­sky­rė dar 1991 me­tais. Aš kal­bė­siu kaip Są­jū­džio žmo­gus, ku­ris 1989 me­tais kar­tu su sa­vo žmo­na R. Vaiš­vi­lie­ne, Lie­tu­vos me­di­ci­nos bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja, su am­ži­ną­jį atil­sį R. Sa­ka­dols­kiu ir jo žmo­na Emi­li­ja Va­šing­to­ne… su­ve­dė su JAV na­cio­na­li­ne me­di­ci­nos bib­lio­te­ka. Dėl šio su­ve­di­mo, ku­riuo aš di­džiuo­juo­si ir iš­ma­nau šiek tiek dau­giau ne­gu mi­nist­ras, ku­ris vi­siš­kai ne­si­do­mi bib­lio­te­kos dar­bu, iš­ma­nau daug dau­giau apie ši­tą si­tu­a­ci­ją. Bū­tent dėl šio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su JAV na­cio­na­li­ne me­di­ci­nos bib­lio­te­ka, ku­ri Ame­ri­ko­je nė­ra lik­vi­duo­ja­ma – ji dir­ba kar­tu su ša­lia esan­čia ki­ta na­cio­na­li­ne ins­ti­tu­ci­ja ir vie­na be ki­tos ne­ga­li at­lik­ti moks­li­nio ty­ri­mo. Dėl šio ben­dra­dar­bia­vi­mo Lie­tu­vos me­di­kams yra už­tik­ri­na­mas leng­va­ti­nis pri­ėji­mas prie pro­fe­sio­na­lios me­di­ci­ni­nės li­te­ra­tū­ros.

Kaip Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se bus ver­ti­na­ma šis lik­vi­da­vi­mas? Aš ma­nau, jūs pui­kiai su­pran­ta­te – jo­kia ži­ny­bi­nė bib­lio­te­ka ne­pa­si­ra­šys su­tar­ties su JAV na­cio­na­li­ne bib­lio­te­ka.

Aš pa­ci­tuo­siu 1948 me­tų po­ka­rio bib­lio­te­kos ata­skai­tą: „Bib­lio­te­ka ran­da­si šiuo­lai­ki­nia­me, švie­sia­me, ge­riau­sia­me mies­te pa­sta­te. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja per­da­vė šias mi­nis­te­ri­jos pa­tal­pas mums, aiš­kiai nu­skriaus­da­ma sa­ve.“ Vals­ty­bi­nės reikš­mės sta­tu­sas su­teik­tas 1995 me­tais, pri­ėmus Bib­lio­te­kos įsta­ty­mą. Su­pran­ta­ma (apie ką ne­kal­ba mi­nist­ras), kad šal­tinių ne­da­lo­mu­mas, dar­buo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas ir me­di­ci­nos ži­nios už­tik­ri­na vi­sa­pu­siš­kai visa­ver­tį vi­suo­me­nės ir spe­cia­lis­tų ap­rū­pi­ni­mą in­for­ma­ci­ja, ta­čiau ne aš tai tu­rė­čiau aiš­kin­ti mi­nist­rui.

Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas lik­vi­duo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, pa­ve­di­mas tai da­ry­ti, pa­žei­džiant Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo 5 straips­nį be Bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos nuo­mo­nės… Aš jau tris kar­tus raš­tu krei­piau­si į mi­nist­rą pa­teik­ti me­džia­gą, ku­rios pa­grin­du Vy­riau­sy­bė pri­ėmė šį nu­ta­ri­mą. Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo man Sei­me. Iki šiol ji ne­pa­teik­ta. Da­bar žiū­rė­ki­me, ką jis pa­tei­kė Sei­mui. Vie­nas sa­ki­nys – ži­ny­bi­nė bib­lio­te­ka, ne­tiks­lin­ga per­duo­ti kom­plek­si­nėms bib­lio­te­koms. Kom­plek­si­nių bib­lio­te­kų, ger­bia­mas mi­nist­re, nė­ra Lie­tu­vo­je. Po to dar pa­tei­kė ko­mi­te­tui per­nai: 55 pa­rei­gy­bės, 557 tūkst. biu­dže­tas, pa­sta­to ver­tė – 139 tūkst. At­si­min­ki­te šį skai­čių.

Ži­no­ma si­tu­a­ci­ja, 1,74 mln. ski­ria­ma ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pa­skai­toms. Klau­si­mas yra toks, ko­dėl mi­nist­ras ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos, ku­rios pa­grin­du tai da­ro? Ir aš ne­no­riu, ne­no­riu, ne­no­riu sa­vo žo­džiais kal­bė­ti, aš jums pa­tei­kiu svar­biau­sią da­ly­ką. Sau­sio 7 die­nos raš­te pa­teik­ta­me jums, Sei­mui, mi­nist­ras A. Ve­ry­ga ra­šo, kad nė­ra jo­kių val­džios spren­di­mų dėl bib­lio­te­kos per­kė­li­mo į San­ta­riš­kių me­di­ci­nos mies­te­lį. Štai pa­tei­kiu jums 2006 m. rug­pjū­čio 9 d. vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį, no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­tą, įre­gist­ruo­tą re­gist­re. O kad ne­sa­ky­tų, kad Zig­mas kal­ti­na mi­nist­rą me­lu, aš lei­siu ši­tą me­lą de­mas­kuo­ti pa­ties mi­nist­ro raš­tu, ku­rį jau šian­dien ger­bia­mi Sei­mo na­riai mi­nė­jo. 2017 m. gruo­džio 18 d. raš­tas Vy­riau­sy­bei ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Ve­ry­gos pa­ra­šas. Prieš me­tus lai­ko. Ci­ta­tos: „2014 m. sau­sio 15 d. vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me pas tuo­me­ti­nį Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką A. But­ke­vi­čių bu­vo svars­ty­ta ga­li­my­bė Me­di­ci­nos bib­lio­te­ką iš pa­sta­to per­kel­ti į San­ta­riš­kes. Mi­nis­te­ri­ja to­kiai ga­li­my­bei pri­ta­rė (trum­pi­nu ci­ta­tą). San­ta­riš­kių me­di­ci­nos mies­te­lio de­ta­lia­ja­me pla­ne pa­tvir­ti­no­me sa­vi­val­dy­bes…

PIRMININKAS. Lai­kas!

Z. VAIŠVILA. …bib­lio­te­kai skir­ta 0,5 hek­ta­ro skly­po, nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­sta­ty­ti 9 tūkst. 300 kvad­ra­ti­nių met­rų…“. Aš da­bar ne­be­var­di­nu, nes lai­kas jau ri­bo­ja­mas, vi­sų ci­ta­tų. Aš pa­teik­siu Pir­mi­nin­kui raš­tu. Ci­ta­tos to­kios: mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria pro­jek­to vyk­dy­mui, iš­var­din­ta, ko­kie jau veiks­mai pa­da­ry­ti, įgy­ven­di­nant ši­tą pro­jek­tą, įvar­di­na­ma ta­me raš­te, kad pa­sta­to ver­tė ne 139 tūkst., o 3,2 mln. eu­rų. Ir klau­si­mas yra toks, ko­dėl…

PIRMININKAS. Lai­kas!

Z. VAIŠVILA. …už­duo­du klau­si­mą mi­nist­rui, Pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas yra toks, ko­dėl mi­nist­ras klai­di­na Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę? Ko­dėl jis vie­na sa­ko prieš me­tus, įgy­ven­di­na pro­jek­tą, o da­bar be ar­gu­men­tų – ne? Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­nau, kad taip be­si­el­gian­tis žmo­gus, me­luo­jan­tis, ma­nan­tis, kad nie­kas ne­su­ras jo raš­to, pa­si­ra­šy­to prieš me­tus, net ne­ga­li bū­ti nei mi­nist­ru, nei Sei­mo na­riu. Ir tai jau yra ne tik eti­kos klau­si­mas, tai yra jau Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos klau­si­mas. Pir­ma­die­nį aš ofi­cia­liai pa­teik­siu Sei­mui ši­tą me­džia­gą ir…

PIRMININKAS. Jū­sų lai­kas bai­gė­si. Ačiū.

Z. VAIŠVILA. …aš no­riu vie­ną pa­lin­kė­ji­mą pa­sa­ky­ti. Sau­sio 12 ir 13 die­no­mis, kai da­bar Sei­me jau vyks­ta žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mas ir pa­ger­bi­mas, ne­tu­rė­tų Sei­mas dirb­ti. To­kia ma­no nuo­mo­nė ir nie­kas jos man ne­pa­keis. Jūs ro­do­te di­džiu­lę ne­pa­gar­bą. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. Mo­ty­vai už. Ka­dan­gi A. Ve­ry­ga pa­tei­kė, tai dėl mo­ty­vų kal­bės A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad šian­dien mes tu­ri­me re­for­mos pa­ke­tą be pa­ties įstai­gų tin­klo kon­so­li­da­vi­mo. Bet ge­riau yra tu­rė­ti vie­ną žings­nį į prie­kį, ne­gu sto­vė­ti vie­to­je, kaip bu­vo sto­vi­ma ke­le­tą de­šimt­me­čių, ke­le­tą ne­pri­klau­so­my­bės de­šimt­me­čių. Per tuos de­šimt­me­čius iš tik­rų­jų pa­si­kei­tė ir pa­ti va­dy­ba ir iš­au­go pa­cien­tų lū­kes­čiai. Ma­nau, kad va­dy­ba yra vie­nas iš svar­biau­sių ele­men­tų. Dirb­da­mi su ki­tais įsta­ty­mais, pa­vyz­džiui, Va­do­vo dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­mu, mes tik­rai la­bai ge­rai iš­ana­li­za­vo­me ir ste­bė­jo­me – tos pa­čios įstai­gos su to­kiu pa­čiu kie­kiu pi­ni­gų, su tomis pa­čiomis pa­slau­gomis, ta­čiau dar­buo­to­jai tik­rai gau­na ne­vie­no­dus at­ly­gi­ni­mus. Ir čia la­bai aki­vaiz­du, kad va­dy­bos ele­men­tai yra la­bai svar­būs.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes vien tik pi­ni­gų pa­pil­do­mas įlie­ji­mas į sis­te­mą la­bai pri­me­na sce­ną iš „Dvy­li­kos kė­džių“, kai vie­na pa­ne­lė nuo­la­tos kar­to­da­vo: duo­ki­te jai pi­ni­gų ir ne­mo­ky­ki­te ma­nęs gy­ven­ti. Ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš dėl ke­le­to įsta­ty­mų, ka­dan­gi čia net sep­ty­ni įsta­ty­mai. Pir­ma, dėl va­dy­bos. To­kia va­dy­ba, kai ra­jo­ni­nei li­go­ni­nei di­ri­ga­vo iš mi­nis­te­ri­jų, bu­vo so­vie­ti­niais lai­kais. Ir aš, pra­dė­da­mas dirb­ti pir­mo­sios ne­pri­klau­so­mos Vy­riau­sy­bės mi­nist­ru, kaip tik tą is­to­ri­ją ir pa­bai­giau. Per­da­vė­me ga­li­my­bę sa­vi­val­dai nu­spręs­ti, kaip jie tu­ri tvar­ky­tis ir ką skir­ti. Tai ne­kal­bė­ki­te apie nau­jus žings­nius, o sa­ky­ki­te, kad grįž­ta­me į so­vie­ti­nius lai­kus.

Ant­ras ar­gu­men­tas – dėl val­dy­bų ir skir­tin­gų at­ly­gi­ni­mų. Pa­im­ki­te ir pa­ana­li­zuo­ki­te, ar vi­sur at­ly­gi­ni­mai vie­no­di, kur yra val­dy­bos. Taip, at­ly­gi­ni­mai yra skir­tin­gi ir ten, kur nė­ra val­dy­bų. Tai vy­ki­te, da­ry­ki­te, pa­žiū­rė­ki­te, ko­dėl yra vie­nur di­des­ni, ki­tur ma­žes­ni. Tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ma­no, kad rei­kia pri­si­jung­ti, ir šian­dien ga­li pri­si­jung­ti. 2004 me­tais Pa­lan­ga pri­si­jun­gė prie Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės. Tais pa­čiais me­tais Skuo­do ta­ry­ba nu­spren­dė, kad Skuo­do li­go­ni­nei ge­riau tap­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties li­go­ni­nės fi­lia­lu. Ir jo­kių įsta­ty­mų keis­ti ne­rei­kia! Ką jūs čia dur­ni­na­te vi­sus da­bar at­ėję to­kią die­ną! At­si­pra­šau už tuos žo­džius. Pa­gal­vo­ki­te, ką sa­ko­te ir ką tei­kia­te. Jei­gu no­ri­te iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bių ran­ko­mis už­da­ry­ti da­lį li­go­ni­nių, tai taip ir sa­ky­ki­te, ko jūs čia gė­di­ja­tės.

Dėl bib­lio­te­kų. Mie­li ko­le­gos, jei­gu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri ga­li­my­bių su­si­tvar­ky­ti su bib­lio­te­ka, per­duo­ki­te Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. Kas čia to­kio at­si­tiks? Vi­sos bib­lio­te­kos kaip stei­gė­jai pri­klau­so Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, te­gu bū­na.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Bet aiš­ku, kad ši­tas žings­nis pri­jung­ti prie kaž­ko ve­da į tos bib­lio­te­kos su­nai­ki­ni­mą.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Pa­sa­ky­siu pa­vyz­dį. Mes ką tik bu­vo­me nu­spren­dę pri­jung­ti Tech­ni­kos bib­lio­te­ką prie Kraš­to ap­sau­gos, Ka­ro aka­de­mi­jos bib­lio­te­kos…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Jos da­bar ne­be­li­ko, ka­da…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau, ka­dan­gi vyks­ta dis­ku­si­ja, ypač pro­jek­tą 1-3.7 dėl bib­lio­te­kos, at­skir­ti, dėl jo bal­suo­ti at­ski­rai, o dėl vi­sų ki­tų, kaip ir pra­džio­je dis­ku­ta­vo­me, bal­suo­ti kar­tu. Ar gal po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Ta­da tei­kiu bal­suo­ti nuo 1-3.1 iki… (Bal­sai sa­lė­je) To­dėl, kad pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je kal­ba vie­nas už ir vie­nas prieš. (Bal­sai sa­lė­je: „…ne vie­nas pro­jek­tas…“) Ir čia jūs tei­sūs. Ma­lo­niai pra­šo­me. Kaip daž­nai pa­si­tai­ko… Kal­bės J. Sa­ba­taus­kas – mo­ty­vai prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­bė­siu pir­miau­sia apie Svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mą. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ver­slo mo­de­lio įve­di­mas ar­ba, kaip sa­kė mi­nist­ras, pa­si­sko­li­ni­mas iš ver­slo ir įve­di­mas val­dy­bos, ma­no ma­ny­mu, šio­je sfe­ro­je vi­siš­kai ne­tin­ka ir ne­tu­rė­tų bū­ti.

Ant­ras da­ly­kas, nu­ma­ty­ti vie­šuo­sius kon­kur­sus li­go­ni­nės va­do­vo pa­va­duo­to­jams, su­sie­jant su va­do­vo ka­den­ci­ja, yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Juo la­biau tai, ką mi­nist­ras iš tri­bū­nos pa­sa­kė, at­sa­ky­da­mas į ma­no klau­si­mą, at­ei­na va­do­vas ir at­si­ve­da sa­vo ko­man­dą. Jei­gu jis at­si­ve­da sa­vo ko­man­dą, ta­da ne­kvie­čia ki­tų. Da­ly­vau­ki­te vie­šuo­se kon­kur­suo­se, nes vie­šo kon­kur­so es­mė yra to­kia: at­ei­na kas tik no­ri ir žiū­ri­mi jo ge­bė­ji­mai, žiū­ri­ma kva­li­fi­ka­ci­ja ir ne­žiū­ri­ma lo­ja­lu­mo ar pa­tai­ka­vi­mo va­do­vui. Va­di­na­si, sie­ti nie­kaip ne­ga­li­ma.

Tre­čias da­ly­kas, vi­siš­kas at­sky­ri­mas vi­sų ki­tų pa­da­li­nių, kad jiems ir­gi tai­ko­ma ka­den­ci­ja, kai ki­toms svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms ne­tai­ko­ma.

Čia tik ma­no at­ski­ros pa­sta­bos. Ki­ti ko­le­gos kal­bės apie ki­tas.

Da­bar dėl bib­lio­te­kos. Mi­nist­ro teik­ta­me pro­jek­te iš­brau­kiant iš įsta­ty­mo šios bib­lio­te­kos pa­mi­nė­ji­mą yra aki­vaiz­dus vie­nas da­ly­kas – ši bib­lio­te­ka am­pu­tuo­ja­ma iš šio įsta­ty­mo, jos ne­liks. Aš prieš.

PIRMININKAS. Dar prieš kal­bės Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, esu iš žmo­nių, ku­rie be­veik pu­sę gy­ve­ni­mo pra­lei­do bū­tent bib­lio­te­ko­se. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­sa­ky­siu, kad tu­rė­jau pa­šne­ke­sį, sa­vi­kri­tiškai pa­sa­ky­siu, su Z. Vaiš­vi­la ku­lu­a­ruo­se, jis ma­ne ban­dė įti­kin­ti, kad ne­ga­li­ma tos bib­lio­te­kos nai­kin­ti, aš prieš­ta­ra­vau, sa­kiau, kad… Ko­dėl aš taip ma­niau? To­dėl, kad ma­no spren­di­mai vėl­gi ga­nė­ti­nai su­ga­din­ti ma­no va­dy­bi­nių kom­pe­ten­ci­jų. Aš ma­nau, kad vi­sur rei­kia siek­ti mak­si­ma­laus efek­ty­vu­mo, pa­na­šiai, ma­tyt, kaip ir mi­nist­ras, vis­ką efek­ty­vin­ti, efek­ty­vin­ti, efek­ty­vin­ti. Ta­čiau kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­joms tai ne­tin­ka ir aš sa­vi­kri­tiškai tai sa­kau, at­si­i­mu sa­vo jam iš­sa­ky­tą min­tį, kad ga­li­ma taip elg­tis, nes ar­gu­men­tus, ku­riuos jis pa­tei­kė iš tri­bū­nos, vis dėl­to rei­kia iš­girs­ti.

Jei­gu bib­lio­te­ka yra in­teg­ruo­ta į tarp­tau­ti­nį tin­klą ir vei­kia kaip tarp­tau­ti­nis sub­jek­tas, jei­gu tei­kia in­teg­ruo­tas ir la­bai svar­bias pa­slau­gas spe­cia­lis­tams, at­lie­ka tam tik­rą mi­si­ją, tai net ir ne­di­de­lis, ne­pa­kan­ka­mai di­de­lis jos ap­krau­tu­mas, ku­rį bū­tų ga­li­ma efek­ty­vin­ti pri­jun­giant ir pa­na­šiai, nė­ra ar­gu­men­tas ją nai­kin­ti. O yra ar­gu­men­tas, kad šis in­teg­ruo­tas jos vei­ki­mas yra nau­din­gas ir rei­ka­lin­gas ša­liai. Tą rei­kia puo­se­lė­ti ir pa­lai­ky­ti. To­dėl aš kei­čiu sa­vo po­zi­ci­ją ir ne­pa­lai­ky­siu mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mo spren­di­mo. Siū­lau ir ki­tiems ly­giai taip pat pa­si­elg­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. O aš siū­lau bal­suo­ti dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­tams nuo klau­si­mo 1-3.1 iki klau­si­mo 1-3.7. Kas už tai, kad tie pro­jek­tai bū­tų pa­tei­kia­mi, pra­šau bal­suo­ti už. Ki­ti, ki­taip ma­nan­tys, bal­suo­ja ki­taip.

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 34, su­si­lai­kė 22 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Dėl 1-3.8 klau­si­mo nė­ra pras­mės… nes tai yra ly­di­ma­sis.

Da­bar tu­ri­me nu­spręs­ti, ar grą­ži­na­me pro­jek­tus to­bu­lin­ti, ar at­me­ta­me. Tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia grą­žin­ti to­bu­lin­ti, bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia at­mes­ti, bal­suo­ja prieš. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 36. Pro­jek­tai grą­ži­na­mi to­bu­lin­ti.

Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi Sei­mas nu­bal­sa­vo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to to­bu­li­ni­mo, tai aš siū­lau pri­im­ti pro­to­ko­li­nį spren­di­mą, kad šį įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­tų Vy­riau­sy­bė. Ne as­me­niš­kai po­nas A. Ve­ry­ga mums at­neš­a kaž­ką, o kad to­bu­lin­tų Vy-riau-sy-bė.

PIRMININKAS. Pro­to­ko­li­niai spren­di­mai tei­kia­mi raš­tu. (Bal­sai sa­lė­je)

 

10.21 val.

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straips­nių ir V sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3083, Svei­ka­tos priežiūros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3084, Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 6 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3085, Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-413 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3086, Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3087 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3083 ir ly­dimie­ji pro­jek­tai Nr. XIIIP-3084, Nr. XIIIP-3085, Nr. XIIIP-3086 ir Nr. XIIIP-3087. Pa­tei­kia taip pat mi­nist­ras A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. No­riu pa­dė­ko­ti, aiš­ku, už prieš tai bu­vu­sį bal­sa­vi­mą. Aš ma­nau, kad ne­at­ei­siu aš su tais pro­jek­tais į šį Sei­mą, nes ne­ma­tau jo­kios pras­mės, ma­ty­da­mas, kad žmo­nės, ku­rie su­si­ra­šo į sa­vo pro­gra­mą vie­nus tiks­lus, pas­kui vis­ką su­jau­kia. Tai jūs du kar­tus ap­ga­vo­te Lie­tu­vos žmo­nes. Ačiū už tai.

O da­bar apie šį pro­jek­tą, ku­rį no­rė­čiau jums pa­teik­ti. Tai vėl­gi yra Vy­riau­sy­bės vie­nas iš įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rio tik­rai lau­kia me­di­ci­nos ben­druo­me­nė jau la­bai se­niai. Jis yra su­si­jęs su ga­li­my­be įgy­ven­din­ti du la­bai svar­bius tiks­lus, tai yra at­ly­gin­ti ža­lą, ku­rią pa­ti­ria pa­cien­tai, ir tuo pa­čiu me­tu ne­ieš­ko­ti, ne­įro­di­nė­ti kal­tės me­di­kų, dėl ku­rių dar­bo ar ga­li­mos klai­dos ta ža­la įvyks­ta.

Ką mes šian­dien tu­ri­me? De­ja, bet tu­ri­me la­bai il­gą ža­los at­ly­gi­ni­mo pro­ce­są, tu­ri­me ko­mi­si­ją, ku­rios dar­bas ga­li už­truk­ti iki pen­kių mė­ne­sių, toks yra reg­la­men­ta­vi­mas. Jei­gu pa­cien­tas no­ri įro­dy­ti ža­lą teis­me, tai trun­ka nuo vie­ne­rių iki ket­ve­rių me­tų. Tai yra su­dė­tin­gas ža­los at­ly­gi­ni­mo pro­ce­sas, pa­cien­tai tu­ri pa­teik­ti įro­dy­mus, įro­di­nė­ti me­di­kų pa­da­ry­tą kal­tę, yra la­bai ne­daug ža­los at­ly­gi­ni­mo at­ve­jų. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me, drau­di­mas at­ly­gi­na 11 %, ko­mi­si­ja – 18 % at­ve­jų, kai yra nag­ri­nė­ja­ma. Tai ska­ti­na gy­ny­bi­nę me­di­ci­ną, yra ven­gia­ma tei­si­nių pro­ce­sų, teis­mi­nių, me­di­kai yra su­in­te­re­suo­ti slėp­ti klai­das, o ne iš jų mo­ky­tis, bū­tent jas slėp­ti, yra ska­ti­na­mas pa­cien­tų ne­pa­si­ti­kė­ji­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais, ta­da yra ne­pa­kan­ka­mos są­ly­gos ana­li­zuo­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių įvyks­ta įvai­rios klai­dos. Yra ne­efek­ty­vus ir lė­šų nau­do­ji­mas, jei­gu įstai­gos su­mo­ka vien drau­di­mo įmo­kų apie 1,3 mln., tai iš­mo­ka­ma tik­tai maž­daug 130 tūkst. eu­rų.

Kas yra siū­lo­ma tei­kia­mais pro­jek­tais? Yra at­si­sa­ko­ma ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, to­kiu at­ve­ju svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos mo­kė­tų 0,2 % pa­ja­mų už pa­slau­gas į są­skai­tą, ku­rio­je bū­tų kau­pia­mos lė­šos tai ža­lai at­ly­gin­ti, yra at­si­sa­ko­ma spe­cia­lis­to kal­tės įro­di­nė­ji­mo, va­di­na­si, ne­be­rei­kia įro­dy­ti kal­tės, jei­gu ža­la įvy­ko, tai įvy­ko, tie­siog už ją rei­kia pa­cien­tui at­ly­gin­ti, taip pat Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų iš­mo­kų dy­džius, trum­pi­na­ma skun­dų nag­ri­nė­ji­mo truk­mė ko­mi­si­jo­je iki dvie­jų mė­ne­sių, su­pap­ras­ti­na­ma skun­dų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ka ir dau­ge­lis ki­tų da­ly­kų pa­to­bu­lin­ta.

Ko­kia bū­tų nau­da pa­cien­tams? Pir­miau­sia ža­la bū­tų at­ly­gi­na­ma grei­čiau, pa­di­dė­tų iš­mo­ka pa­cien­tui už tą pa­tir­tą ža­lą, dau­giau pa­cien­tų gau­tų iš­mo­kas, nes, kaip ir mi­nė­jau, tik­rai la­bai ne­di­de­lė da­lis tų ža­lų pro­cen­tiš­kai bū­na at­ly­gi­na­ma. Pa­cien­tai ne­pa­tir­tų su ža­los at­ly­gi­ni­mo pro­ce­su su­si­ju­sių iš­lai­dų, jiems ne­rei­kė­tų mo­kė­ti teis­mams, ad­vo­ka­tams, nes vi­sa tai ke­liau­tų per ko­mi­si­ją ir tas lė­šas pa­cien­tai tie­siog ga­lė­tų nau­do­ti sa­vo svei­ka­tai ge­rin­ti.

Kas mums yra la­bai svar­bu – tai di­dė­tų pa­cien­tų ir spe­cia­lis­tų tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mas. Ši­tas prin­ci­pas yra nau­do­ja­mas avia­ci­jo­je, kur kiek­vie­na klai­da yra pa­nau­do­ja­ma mo­ky­tis iš tos klai­dos. Tai­gi, yra mo­ko­ma­si, kaip iš­veng­ti at­ei­ty­je to­kių klai­dų, jos yra ana­li­zuo­ja­mos. Bū­tent ši­tas me­cha­niz­mas leis­tų ana­li­zuo­ti ko­mi­si­jo­je su­kaup­tus at­ve­jus ir teik­ti siū­ly­mus, kaip kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams tu­rė­tų di­dė­ti pa­si­ti­kė­ji­mas pa­cien­tais. Spe­cia­lis­tams ne­be­rei­kė­tų bi­jo­ti gal­būt dėl dar­bo pra­ra­di­mo, dėl sa­vo kom­pe­ten­ci­jos, abe­jo­ti ja, bū­tų ska­ti­na­mas jų to­bu­lė­ji­mas.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie fi­nan­si­nius as­pek­tus, tai yra ap­skai­čiuo­ta, kad taip, ši­to mo­de­lio ga­lu­ti­nė są­skai­ta bū­tų di­des­nė ne­gu da­bar ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, bet tai ne­bū­tų kaž­ko­kia ne­pa­ke­lia­ma naš­ta. Tuo la­biau kad jei­gu mes ma­no­me, kad kiek­vie­nas pa­cien­tas, ku­ris pa­ti­ria ža­lą, ji­nai įvyks­ta, ji­nai yra pa­da­ro­ma svei­ka­tai, tu­rė­tų gau­ti at­ly­gį už tą ža­lą. Iš tik­rų­jų tos įmo­kos bū­tų re­a­liai ir nau­do­ja­mos ža­lai at­ly­gin­ti skir­tin­gai ne­gu da­bar, kai tų įmo­kų yra su­mo­ka­ma la­bai daug, o iš­mo­kos yra tik­rai san­ty­ki­nai ma­žos. Kvies­čiau pri­tar­ti ir pa­lai­ky­ti ši­tuos spren­di­mus.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pa­čio­je ši­to įsta­ty­mo for­mu­luo­tė­je ža­la man tru­pu­tė­lį at­ro­do, lyg kas nors spe­cia­liai kaž­ką da­ry­tų. Gal­būt ge­riau bū­tų kal­bė­ti apie klai­dą, ku­ri, sa­ky­kim, įvyks­ta? Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Aš iš prin­ci­po pri­tar­čiau ši­tam įsta­ty­mo pro­jektui, nors tik­rai ma­tau daug ga­li­my­bių teik­ti pa­siū­ly­mus, bet no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar bu­vo skai­čiuo­ta, ar bus pa­jė­gus PSDF biu­dže­tas ap­mo­kė­ti, nes iš tik­rų­jų tu­rė­tų la­bai stip­riai pa­di­dė­ti iš­mo­kos?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū. Pir­miau­sia dėl for­mu­luo­tės. Klai­da – tai prie­lai­da at­si­ras­ti ža­lai. Be klai­dos ar­ba be ko­kių nors su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių ža­la nė­ra pa­ti­ria­ma, nes ža­la ir yra pa­da­ro­ma pa­cien­tui. Kaž­kas jam at­si­ti­ko, yra su­ža­lo­ta svei­ka­ta, aiš­ku, ab­so­liu­čia dau­gu­ma at­ve­jų tik­rai ne­ty­čia, nes me­di­kai ne­tu­ri ty­čios ar no­ro kaž­ką pa­da­ry­ti spe­cia­liai blo­gai, bet klai­dų įvyks­ta, jos ga­li at­si­tik­ti. Ža­la yra ža­la, tie­siog vie­no­kia ar ki­to­kia.

Da­bar dėl lė­šų. Yra skai­čiuo­tos lė­šos. Aš jas šiek tiek mi­nė­jau sa­vo pri­sta­ty­me. Tai nė­ra, kaip ir sa­kiau, ne­pa­ke­lia­ma naš­ta. Kai ku­rioms gy­dy­mo įstai­goms, ypač di­de­lėms li­go­ni­nėms, įmo­kų su­ma, jei­gu ma­tuo­tu­me ab­so­liu­čiais skai­čiais, iš­aug­tų, bet vėl­gi tu­rė­ki­me gal­vo­je, kad to­se gy­dy­mo įstai­go­se ir gy­do­si la­bai di­de­lė da­lis pa­cien­tų, ku­riems ga­li tek­ti at­ly­gin­ti ža­lą. Tai nor­ma­lu, kad tie, ku­rių pa­cien­tams di­des­nę da­lį ža­los rei­kia at­ly­gin­ti, dau­giau ir su­si­mo­ka, bet ma­žes­nėms įstai­goms tos įmo­kos net ir ma­žė­tų, jei­gu ly­gin­tu­me su da­bar­ti­niais mo­kė­ji­mais. Tai­gi, vi­sa tai yra įver­tin­ta, su­skai­čiuo­ta, yra gau­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mai ir fi­nan­sų eks­per­tai čia ko­kios nors ri­zi­kos ne­ma­tė.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, prieš ke­lias sa­vai­tes vie­šai klau­siau jū­sų, ar ži­no­te to­kią pro­ble­mą dėl svei­ka­tos įstai­go­se vy­rau­jan­čių ei­lių. Kai pri­va­ti įmo­nė tei­kia tas pa­čias pa­slau­gas li­go­ni­nė­je ir ten la­bai grei­tai ga­li­ma pa­tek­ti, o ei­nant per vie­šą­jį sek­to­rių ga­li­ma pa­tek­ti po mė­ne­sio ar­ba po ke­lių. Ma­no nuo­mo­ne, tai ir­gi tam tik­ra pras­me ri­bo­ja pa­cien­tų tei­ses. Ar ši­tas įsta­ty­mas, ku­rį jūs da­bar tei­kia­te, kaip nors spręs ši­tą pro­b­le­mą, ar tai yra dėl ki­tos pro­ble­mos spren­di­mo? Bū­tų ma­lo­nu, kad at­sa­ky­tu­mė­te.

A. VERYGA (LVŽSF). Su­pra­tau. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ši­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas yra ne tam skir­tas. Jis yra skir­tas, kaip ir sa­kiau, pa­keis­ti ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės mo­de­lį, ža­los be kal­tės mo­de­lį, ku­rį tu­ri įsi­die­gu­sios ša­lys, bet jis tik­rai ne­re­gu­liuo­ja, ne­reg­la­men­tuo­ja ei­lių, pri­va­čių ar vie­šų įstai­gų dar­bo, ap­mo­kė­ji­mo da­ly­kų. Čia mes kal­ba­me tik apie ža­los at­ly­gi­ni­mą. Šiuo at­ve­ju tik­rai jis jū­sų įvar­dy­tos pro­ble­mos ne­spren­džia.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­rei­kia ner­vin­tis ir gąs­din­ti Sei­mo na­rių, kai jie bal­suo­ja taip, kaip jie ap­si­spren­džia bal­suo­ti. Ma­no klau­si­mas yra dėl da­bar ga­lio­jan­čio Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo ver­ti­ni­mo. Ar tu­rė­jo­me ko­kių nors pa­sta­bų iš tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų, or­ga­ni­za­ci­jų, nes, kiek aš at­si­me­nu, mes, pri­ėmę šį įsta­ty­mą, bu­vo­me pa­gir­ti ir bu­vo­me kaip pa­vyz­dys ki­toms vals­ty­bėms, kad su­tvar­kė­me ža­los at­ly­gi­ni­mą. Koks da­bar tas ver­ti­ni­mas?

Ir an­tra da­lis bū­tų san­ty­kiai tarp gy­dy­to­jų ir pa­cien­tų. Ar ma­no­te, kad pa­di­dė­jus ža­los at­ly­gi­ni­mui tie san­ty­kiai pa­ge­rė­tų, ir gy­dy­to­jus, me­di­kus ver­tin­tų ge­riau, jei­gu jie lyg­tai pi­ni­gais at­si­pirk­tų už ko­kias nors klai­das ar ne­tiks­lu­mus? Ačiū už at­sa­ky­mus.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mus. Tur­būt su­tik­si­te, kad gy­vas žmo­gus ga­li emo­ciš­kai re­a­guo­ti į ką nors ir aš taip ir re­a­guo­ju, tai ne kal­ti­ni­mas Sei­mo na­riams, tie­siog aš kon­sta­tuo­ju, kad šia­me Sei­me ne­ma­tau dau­giau jo­kios ga­li­my­bės teik­ti siū­ly­mų, kaip pa­de­rin­ti pa­cien­tų svei­ka­tos prie­žiū­rą per efek­ty­ves­nį įstai­gų val­dy­mą. Tai tiek. Ga­li­te tai ver­tin­ti, kaip no­ri­te.

Da­bar grįž­tant prie jū­sų kon­kre­taus klau­si­mo dėl da­bar eg­zis­tuo­jan­čios tvar­kos. Mes tu­ri­me ne tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ver­ti­ni­mą, bet nuo­la­ti­nių skun­dus iš pa­cien­tų. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, skun­dų dėl ma­no pa­mi­nė­tų pro­ble­mų: il­gai lauk­ti, pro­ce­sai il­gi, rei­kia įro­di­nė­ti ža­lą, rei­kia varg­ti. Ir iš tie­sų pa­cien­tai, kaip jie ne­re­tai ir sa­ko, jau­čia­si sa­vo­tiš­kai že­mi­na­mi to­kia­me pro­ce­se, tai yra tik­rai ne­ge­rai ir tiems pa­tiems me­di­kams, ku­rie ne­ty­čia tik­rai pa­da­ro klai­dą ir pas­kui yra nuo­lat kvie­ti­nė­ja­mi, gai­ši­na­mi. Vi­soms pu­sėms ši­tas pro­ce­sas, ku­ris yra da­bar, yra ne­ten­kin­ti­nas, ne­pa­tin­ka nie­kam, to­dėl mes ir siū­lo­me ne nu­si­pirk­ti, kaip jūs sa­ko­te, tą sa­vo­tiš­ką ra­my­bę me­di­kams, bet, tur­būt su­tik­si­te, kad jei­gu pa­cien­tas pa­ty­rė ža­lą, ji yra re­a­li, ją ne­su­dė­tin­ga yra įro­dy­ti, kad svei­ka­ta yra su­trik­dy­ta, už ją tie­siog rei­kia at­ly­gin­ti.

Da­bar, jei­gu mes ne­įro­di­nė­ja­me kal­tės, ne­si­aiš­ki­na­me, čia kal­tas, ne­kal­tas, ty­čia, ne­ty­čia, aiš­ku, jei­gu tai bū­tų ty­čia, bū­tų vi­sai ki­tas tei­sės ob­jek­tas, ta­da jau bū­tų Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, bet to­kių at­ve­jų ir pa­sau­ly­je bū­na la­bai re­tai. Me­di­kai ta­da ne­tu­ri to­kios bai­mės ir nė­ra su­in­te­re­suo­ti slėp­ti klai­dą, nes ne­be­ieš­ko­ma prie­žas­tin­gu­mo, ne­be­ieš­ko­ma kal­tės, ir tas klai­das ana­li­zuo­jant iš jų ga­li­ma tie­siog mo­ky­tis. Aš to ne­va­din­čiau nu­si­pir­ki­mu, tai yra tie­siog, kaip ir sa­kiau, avia­ci­jo­je nau­do­ja­mas bū­das, kai ku­rio­se ša­ly­se tai­ko­mas ir me­di­ci­no­je. Iš klai­dų yra mo­ka­ma­si, o ne už jas yra bau­džia­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Mi­nist­re, iš jū­sų pri­sta­ty­mo su­pra­tau, kad vi­sos gy­dy­mo įstai­gos mo­kės 0,2 pro­cen­to nuo sa­vo pa­ja­mų į tą drau­di­mo fon­dą. Na, ma­tyt, ga­li­ma ma­ny­ti, kad čia yra ku­ria­mas koks nors vals­ty­bi­nis drau­di­mo fon­das, ta­čiau nė­ra ap­ta­ria­ma, kas vyks su to­mis lė­šo­mis, ku­rios gal­būt bus ne­iš­nau­do­ja­mos ža­lai pa­deng­ti, bet kau­pia­mos nuo­lat, nes, kaip su­pran­tu, įstai­gos kas­met mo­kės po 0,2 %. Tai klau­si­mas yra toks, ar jūs kaup­si­te re­zer­vą, ar kaip nors ma­žės tos įmo­kos, tiks­liau, kas bus da­ro­ma su re­zer­vo lė­šo­mis?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, tik­rai la­bai ge­ras klau­si­mas. Mes da­bar tu­rė­jo­me to­kią si­tu­a­ci­ją, aš pa­mi­nė­jau net ir kon­kre­čius skai­čius. Per me­tus yra su­mo­ka­ma… ir da­bar apie 1 mln. 300 tūkst. su­mo­ka gy­dy­mo įstai­gos, tik su­mo­ka pri­va­čioms drau­di­mo ben­dro­vėms. Re­a­lios iš­mo­kos yra apie 130 tūkst. Jos yra to­kios ma­žos dėl to, kad pro­ce­sas yra la­bai la­bai su­dė­tin­gas pa­cien­tui, to­dėl tų iš­mo­kų yra la­bai ma­žai. Da­bar tai, ką mes su­kaup­si­me, yra su­pro­jek­tuo­ta, kad ir iš­lai­dos augs, jos nuo­lat augs to­dėl, kad pro­ce­sas leng­vė­ja. Tai ste­bė­jo ir ki­tos ša­lys, ku­rios įsi­ve­dė pa­na­šų mo­de­lį, ne­bū­ti­nai ly­giai to­kį pa­tį. Tai ir iš­mo­kų kie­kis pro­por­cin­gai po tru­pu­tį au­ga. Re­a­liai mes kaž­ko­kio la­bai di­de­lio re­zer­vo ne­tu­rė­si­me.

Aiš­ku, to re­zer­vo šiek tiek ir rei­kia, nes jei­gu įstai­gos nebe­si­draus ci­vi­li­ne at­sa­ko­my­be, o pa­cien­tui yra ne­už­ker­ta­ma tei­sė kreip­tis į teis­mą ir rei­ka­lau­ti di­des­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, tai tam tik­rų pi­ni­gų su­kau­pę mes tu­ri­me tu­rė­ti, kad to­kiais at­ve­jais, jei­gu pa­cien­tas nu­spręstų kreip­tis, ne­ten­kins jo ko­mi­si­jos spren­di­mas ir iš­mo­ka, ir kaž­ko­kia di­des­nė ža­la bus pri­teis­ta, kad iš to fon­do taip pat bū­tų ga­li­ma su­mo­kė­ti ir tuos di­des­nius pi­ni­gus. Iš tik­rų­jų yra pa­ban­dy­ta pa­prog­no­zuo­ti tas lė­šas pa­kan­ka­mai prag­ma­tiš­kai. Mes ne­pri­kaup­si­me kaž­ko­kių la­bai di­de­lių pi­ni­gų.

PIRMININKAS. Ačiū, dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai už – A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­ras iš tik­rų­jų pa­sa­kė vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus. Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ši­to įsta­ty­mo me­di­kų ben­druo­me­nė lau­kia dau­giau kaip de­šimt me­tų. Taip, tai bu­vo įra­šy­ta ir į mū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, bet, tuos dve­jus me­tus dirb­da­mi Sei­me, iš tik­rų­jų mes tu­rė­jo­me nuo­la­ti­nius ra­gi­ni­mus me­di­kų, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, kad ši­tas įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas. To­dėl, ger­bia­mi ko­le­gos, yra su­de­rin­ta su įvai­rio­mis me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, jam yra pri­ta­ria­ma, nuo­sta­tos yra iš­dis­ku­tuo­tos ir tik­rai pra­šy­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­kal­bė­siu iš prak­ti­kos. Man at­ro­do, kad šian­dien pa­cien­tų ir me­di­kų san­ty­kiai yra pa­kan­ka­mai ge­ri. Taip, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai yra ne­su­ta­ri­mų, pa­si­tai­ko klai­dų, kai pa­da­ro­mos ža­los, bet tam ir yra įsta­ty­mas, ku­ris lei­džia pa­da­ry­tas ža­las įro­dy­ti ir jas kom­pen­suo­ti. Jei­gu mes per­ei­si­me prie to­kio to­ta­laus ža­los at­ly­gi­ni­mo, kaip čia yra api­brė­ži­mai, tai tu­rė­si­me žy­miai dau­giau iš­lai­dų ir ne­tu­rė­si­me ra­my­bės. Aš pats dau­ge­lį me­tų prak­ti­ka­vau ir daž­nai pa­cien­tui ne­vi­siš­kai at­ku­ria­ma funk­ci­ja, ar tai bū­tų ap­si­gi­mi­mas, ar trau­ma, ar net on­ko­lo­gi­nė ope­ra­ci­ja. Kiek­vie­na ope­ra­ci­ja pa­da­ro kaž­ko­kią ža­lą – ar tai bū­tų vie­no or­ga­no, ar ki­to, aš čia da­bar ne­mi­nė­siu, po to lie­ka tam tik­ros pa­sek­mės. Tai fak­tiš­kai ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mas kiek­vie­ną ope­ra­ci­ją, kiek­vie­ną gy­dy­mą ga­lė­tų pa­vers­ti tam tik­ro laips­nio ža­la ir at­ly­gi­ni­mo rei­ka­la­vi­mu.

Aš tu­riu daug abe­jo­nių, su­pras­da­mas, ką mi­nist­ras dės­tė dėl to ga­na il­go ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ke­lio, bet tas ke­lias šiek tiek ap­sau­go ir me­di­kus nuo to, kad kiek­vie­ną kar­tą ne­bū­tų rei­ka­lau­ja­ma mo­kė­ti už bet ko­kius lie­ka­mus reiš­ki­nius po ope­ra­ci­jų. To­dėl aš su­si­lai­ky­siu ir iš tik­rų­jų kvie­čiu žy­miai rim­čiau dis­ku­tuo­ti, ne taip, kad ga­na spar­čiai pri­im­ti ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš at­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKAS. At­si­sa­kė. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš iš­gir­dau, ką sa­kė mi­nist­ras. O mi­nist­ras sa­kė, kad jis yra nu­si­vy­lęs, nu­si­vy­lęs ši­tuo Sei­mu ir ma­no, kad efek­ty­vin­ti svei­ka­tos sis­te­mą ši­ta­me Sei­me jis ne­be­ma­to ga­li­my­bių. Va­di­na­si, jis yra nu­si­vy­lęs val­dan­či­ą­ją dau­gu­ma, nes jūs, val­dan­tie­ji, tu­ri­te ab­so­liu­čią dau­gu­mą, čia ga­li­te pri­im­ti, ką no­ri­te. Opo­zi­ci­ja jis ne­ga­li bū­ti nu­si­vy­lęs, jis nu­si­vy­lęs val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma. Nuo­sek­liai be­si­el­gian­tis mi­nist­ras po to­kių žo­džių at­si­sta­ty­din­tų ir pa­dė­tų sa­vo man­da­tą Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui į ki­še­nę, sa­ky­tų, vi­so ge­ro, bye bye, aš esu nu­si­vy­lęs val­dan­či­ą­ja, ju­mis ir sa­vo ga­li­my­bės ne­be­ma­tau ką nors čia veik­ti. Ta­čiau abe­jo­ju, ar mi­nist­ras bus nuo­sek­lus. Grei­čiau­siai to­liau čia veiks ne­efek­ty­viai, rem­da­mas pro­jek­tus, ku­rių ne­su­ge­ba pri­sta­ty­ti čia taip, kad net­gi val­dan­tie­ji juos pa­lai­ky­tų. Opo­zi­ci­jos jis nie­kaip ne­su­ge­ba įti­kin­ti. Štai tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją su val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pa­ke­to, pri­tar­da­mi po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai. Už – 67, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 35 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau pra­šy­ti, kad pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu bū­tų ŽTK, nes mes gau­na­me nuo­lat to­kių pa­cien­tų nu­si­skun­di­mų, o pa­cien­tai, nors yra ir li­go­niai, bet žmo­nės. Ačiū.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu pra­šo­si bū­ti ŽTK. Pir­miau­sia tu­rė­tu­me nu­spręs­ti dėl pa­grin­di­nio. Vi­sur yra siū­lo­ma, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu tap­tų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­drai? Ga­li­me. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Pra­šo­te dėl vie­no ar dėl vi­sų pro­jek­tų? Dėl vie­no, dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3083, taip? Ge­rai. Ar pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas no­rė­tų bū­ti dėl vi­sų pro­jek­tų?.. Dėl vi­sų pro­jek­tų. Ar pri­ta­ria­me, kad Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bū­tų dėl vi­sų? Pri­ta­ria­me.

Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

J. Raz­ma – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš gal dau­giau dėl ve­di­mo tvar­kos dėl šios die­nos po­sė­džių. No­riu pa­sa­ky­ti gar­siai tai, ką sa­kiau Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai. Ma­nau, kad mes ga­lė­jo­me iš­girs­ti tai, ką sa­kė sig­na­ta­ras Z. Vaiš­vi­la. Ar iš tik­rų­jų mes ge­rai at­ro­do­me, kai, vyks­tant svar­biems ren­gi­niams, čia už­si­i­ma­me svars­ty­mu kaž­ko­kių smul­kme­niš­kų da­ly­kų, ku­rie tik­rai ga­li pa­lauk­ti? Įvai­rūs pa­tei­ki­mai tik­rai ga­li bū­ti at­lik­ti ir vė­liau, o pri­ėmi­mų jūs vis tiek ne­su­ge­bė­si­te pa­da­ry­ti, jei opo­zi­ci­ja, tu­rė­da­ma nu­si­tei­ki­mą vis dėl­to šian­dien ne po­sė­džiau­ti, o da­ly­vau­ti svar­biuo­se ren­gi­niuo­se, ne­si­re­gist­ruos pri­ėmi­mų me­tu. Jums ne­už­teks bal­sų pri­im­ti.

Aš dėl to siū­ly­čiau pri­im­ti nu­ta­ri­mą dėl se­si­jos pra­tę­si­mo. Jūs po­sė­džius ga­lė­si­te su­šauk­ti bet ka­da, ne­lauk­ti ir tos va­sa­rio 12 die­nos, ir ra­miai dar­buo­si­mės. Kad šian­dien ne tik jūs vie­nas tu­rė­tu­mė­te pri­vi­le­gi­ją da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, į ku­riuos tur­būt tuo­jau iš­ei­si­te, o kad ir ki­ti Sei­mo na­riai ga­lė­tų pa­ben­drau­ti su čia at­vy­ku­siais sa­vo kraš­tie­čiais, su lais­vės gy­nė­jais pa­si­kal­bė­ti, siū­lau vis dėl­to dar­bo­tvarkę lik­vi­duo­ti ir ei­ti prie nu­ta­ri­mo dėl se­si­jos pra­tę­si­mo.

PIRMININKAS. Ge­ras pa­siū­ly­mas, bet dar­bo­tvarkę mes tu­ri­me pa­si­tvir­ti­nę, tai to­liau tu­rė­tu­me ir dirb­ti pa­gal dar­bo­tvarkę.

 

10.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3157 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“. Pra­ne­šė­jas – R. Kar­baus­kis. Pa­tei­ki­mas.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas klau­si­mas įtrauk­tų į dar­bo­tvarkę Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą. Mes jau svars­tė­me mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą pro­jek­tą pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, to­dėl da­bar siū­lau Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du pa­da­ry­ti per­trau­ką bent iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl per­trau­kos.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 44. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Tai­gi ki­tų klau­si­mų, ku­rie bū­tų įtrauk­ti, svars­ty­ti ne­ga­li­me.

 

10.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3151 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6.1 klau­si­mas – taip pat Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pakei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3151. Pra­ne­šė­jas – taip pat R. Kar­baus­kis. Pa­tei­ki­mas. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, tik­rai pra­šy­čiau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl šio klau­si­mo. No­rė­tu­me pa­si­gi­lin­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 61. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi val­dan­tie­ji nu­bal­sa­vo, kad tu­ri­me pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, aš kvie­čiu, da­bar I rū­muo­se yra gy­nė­jų ri­kiuo­tė. Bū­tų tik­rai sma­gu, kad Sei­mo na­riai jo­je da­ly­vau­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

 

10.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3146 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo taip pat dėl se­sijos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3146. Pra­ne­šė­ja – R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lėnie­nė.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pa­pil­dy­ti Sei­mo dar­bų pro­gra­mą įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-3146.

PIRMININKAS. Nie­kas ne­už­si­ra­šė pa­klaus­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. Pri­ta­ria­me.

Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ėmi­mas. Kal­bė­ti no­rin­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 52, prieš – 2, su­si­lai­kė 47. Pri­tar­ta.

P. Urb­šys dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. URBŠYS (MSNG). Šį kar­tą aš krei­piuo­si į jus, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai. Tik­rai…

PIRMININKAS. Gar­siau!

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, šį kar­tą krei­piuo­si į jus. Tik­rai jūs ape­lia­vo­te la­bai tei­sin­gai. Vyks­ta ren­gi­nys, vyks­ta ri­kiuo­tė. Su­da­ry­ki­te ga­li­my­bę Sei­mo na­riams, ku­rie ma­no, kad ten rei­kia bū­ti, kad jie bū­tų, nes da­bar kas vyks? Pra­si­dės… (Bal­sas sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji, bet ir nuo jū­sų pri­klau­so. Jei­gu są­ži­nin­gi esa­te ir sau, jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti – da­ro­me per­trau­ką ir dėl ši­to klau­si­mo ir ta­da svars­ty­si­me tas… (Bal­sas sa­lė­je) Čia ir pa­si­ro­do, kad jūs sau tai­ko­te ki­to­kius… (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tu­riu to­kią tei­sę ir skel­biu 40 mi­nu­čių per­trau­ką. Ren­ka­mės 11 val. 20 min. Pa­tiks­li­nu: 40 mi­nu­čių bus iki 11 val. 30 min.

 

Per­trau­ka

             

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nu­sta­ty­tas per­trau­kos lai­kas bai­gė­si. Ma­lo­niai kvie­čiu už­im­ti dar­bo vie­tas.

11.30 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Nau­do­da­ma­si pro­ga ir įpa­rei­go­ji­mu, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kas ar pa­va­duo­to­jas ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je pra­ne­ša Sei­mui apie pi­lie­čių iš­reikš­tą ini­cia­ty­vą skelb­ti re­fe­ren­du­mą, tą ir no­riu pa­da­ry­ti, nes krei­pė­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dėl ini­cia­ty­vi­nės gru­pės kon­sul­ta­ci­niams re­fe­ren­du­mams pa­skelb­ti įre­gist­ra­vi­mo ir gruo­džio 21 die­ną įre­gist­ra­vo 17 Lie­tu­vos pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, ini­cia­ty­vi­nę gru­pę kon­sul­ta­ci­niams re­fe­ren­du­mams pa­skelb­ti. Ji siū­lo to­kius spren­di­mus spręs­ti. Rin­ki­mams į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą įtei­sin­ti tik ma­žo­ri­ta­ri­nę dau­gu­mos rin­ki­mų sis­te­mą. Ir ant­ras – rin­ki­mams į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas įtei­sin­ti taip pat ma­žo­ri­ta­ri­nę dau­gu­mos rin­ki­mų sis­te­mą.

In­for­ma­ci­ją iš­gir­do­te. Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės. (Bal­sai sa­lė­je) Mi­nu­tė­lę! ko­le­gos pra­šo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės… Gal pa­var­des per­skai­tau: An­ta­nas An­dziu­lis, As­ta Ast­raus­kė, Arū­nas Bur­lin­gis, Bū­tė, Do­vy­dai­tie­nė, Kal­vai­tis, Ka­mins­kas, Kud­rie­nė, Ma­čiu­lai­tis, Pa­lio­kas, Pet­raus­kas, Pu­nys, Ši­rins­kas, Ugens­kis, Vaikš­nys, Ve­dec­kis ir Ve­lič­kie­nė.

 

11.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3151 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl se­si­jos dar­bų pra­tę­si­mo, pro­jek­tas Nr. XIIIP-3151. Per­trau­kos lai­kas bai­gė­si. R. Kar­baus­kis. Pra­šau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Kvie­čiu į Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę įtrauk­ti klau­si­mą – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 19, 31, 34, 48 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar už­si­ra­šę ko­le­gos no­ri pa­klaus­ti dėl įtrau­ki­mo, ar po to dėl vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo? Dėl vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl įtrau­ki­mo? Ge­rai.

K. Ma­siu­lis. Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Jūs skai­čius (…) lyg ir nu­lei­džia­te. Ar at­si­sa­ko­te sa­vo min­ties ir lin­kęs švel­nin­ti pro­jek­tą? Tai ar ver­ta pa­teik­ti pro­jek­tą, ku­rį, jau da­bar iš anks­to ži­no­te, rei­kia švel­nin­ti ir keis­ti?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Pir­miau­sia, jei­gu jūs skai­to­te, o aš ži­nau, kad jūs skai­to­te ir do­mi­tės, tai ži­no­te, kad ne mes tai su­gal­vo­jo­me, o ko­mi­te­tui pa­tei­kė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, ir ati­tin­ka­mai for­mu­luo­tės bu­vo pa­im­tos, dėl ku­rių čia dis­ku­tuo­ja­ma, iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos. Ir ko­mi­si­jos pri­mi­nin­kas, ir ko­mi­te­to na­riai la­bai nu­ste­bo­me, ka­da bu­vo pra­dė­ta šne­kė­ti apie žo­džio lais­vę, ka­dan­gi čia min­tis vi­siš­kai ne apie tai. Čia yra iš tik­rų­jų apie in­stru­men­tų tu­rė­ji­mą dėl ga­li­mų grės­mių rin­ki­mų at­ve­ju, ir tai yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mai.

Ka­dan­gi vie­ša dis­ku­si­ja vyks­ta, gir­di­me, kas yra šne­ka­ma, ka­dan­gi jo­kių grės­mių, tai yra siū­ly­mų, kad tai kaip nors ri­bo­tų Lie­tu­vos žo­džio lais­vę, žur­na­lis­tų ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių, ne­bu­vo nei min­ties, tai aš ma­nau, kad mes ko­mi­te­te… Jau po pa­tei­ki­mo aš siū­ly­siu pri­tar­ti abiems pro­jek­tams – ir jū­sų ko­le­gų pa­teik­tam, ir ši­tam pro­jek­tui. Juos mes ko­mi­te­te su­tvar­ky­si­me taip, kad nie­kam jo­kių bai­mių ne­kils, nes, sa­kau, da­rė­me tik­rai ne tai. Da­rė­me tai, ką re­ko­men­da­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ir sten­gė­mės sku­bė­ti, kad iki rin­ki­mų mū­sų ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų įran­kius. Ne­bu­vo jo­kio tiks­lo kaip nors ką nors iš­gąs­din­ti.

PIRMININKĖ. Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, kad įtrauk­tu­me į dar­bo­tvarkę, klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš pir­miau­sia pa­ste­bė­siu, kad Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja pa­si­el­gė ne­ko­rek­tiš­kai da­bar ne­leis­da­ma tęs­ti R. Mor­kū­nai­tei…

PIRMININKĖ. Ne­bu­vo R. Mor­kū­nai­tės tuo­met, kai pra­dė­jo­me po­sė­dį. Iš kar­to at­sa­kau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aiš­ku. Ta­da at­si­i­mu prie­kaiš­tus.

O pra­ne­šė­jo klau­siu, ar tik­rai bū­ti­na teik­ti tą al­ter­na­ty­vų pro­jek­tą? Gal vis dėl­to ir jus kiek nors pa­sie­kė ta spau­dos kri­ti­ka? Yra opo­zi­ci­jos Sei­mo na­rių pro­jek­tas, at­si­žvel­gian­tis į tą kri­ti­ką, ar čia ne­ga­li­ma per­ženg­ti per sa­vo am­bi­ci­jas – at­si­sa­ky­ti pir­mi­nio tei­ki­mo ir kon­cen­truo­tis į ant­ro­jo pro­jek­to, jei­gu dar rei­kia, ko­kį nors to­bu­li­ni­mą?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, ar mes iš tik­rų­jų čia da­bar ma­tuo­ja­me, ku­ris pro­jek­tas yra svar­bes­nis. Yra pa­teik­ti du pro­jek­tai, tie­siog po pa­tei­ki­mo ma­no siū­ly­mas bus ir ko­le­gų pra­šy­siu pri­tar­ti abiem pro­jek­tams. Jei­gu čia mes pra­dė­si­me ma­tuo­ti, kas pa­siū­lė ir dėl ko ką at­mes­ti, gal jūs pa­siū­ly­si­te ir sa­vo pro­jek­tą dėl ko­kios nors prie­žas­ties at­mes­ti, (…) ši­tą. Ma­no siū­ly­mas – pri­tar­ti abiem, tai yra ra­cio­na­lus siū­ly­mas, ir ati­tin­ka­mai mes tai per 15 mi­nu­čių pa­da­ry­ti ga­li­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Po pa­tei­ki­mo no­ri iš­sa­ky­ti mo­ty­vus K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš po to­kio ger­bia­mo­jo ko­le­gos R. Kar­baus­kio pa­aiš­ki­ni­mo ne­su jau taip ka­te­go­riš­kai prieš, nes man at­ro­do, kad ra­cio­na­lu yra tuos pro­jek­tus su­jung­ti ir pa­siek­ti tą ben­drą var­dik­lį, ku­ris mums vi­siems rū­pi, ta­čiau aš anks­čiau už­si­ra­šiau kal­bė­ti prieš, tu­rė­da­mas ome­ny, kad ši­ta­me pro­jek­te kai ko trūks­ta, jis at­ro­do ne­pa­kan­ka­mas ir ke­lian­tis tam tik­rų grės­mių ir bai­mių. Ant­ra­me – al­ter­na­ty­via­me pro­jek­te į tai jau yra at­si­žvelg­ta, ver­tė­tų kon­cen­truo­tis į ant­rą­jį pro­jek­tą. Jei­gu jau čia taip svar­bu, ga­li­ma pa­teik­ti ir abu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jei­gu jū­sų nuo­mo­nė nė­ra to­kia prie­šiš­ka, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­ty­mas. Po svars­ty­mo no­rin­čių kal­bė­ti… Gal ga­li­me ben­dru su­tari­mu?

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis, kad pa­pil­dy­tu­me dar­bų pro­gra­mą. Bal­suo­ja­me, nes dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, yra. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų aš ma­nau, kad bū­tų pras­tai, jei­gu Sei­mas vis dėl­to bal­suo­tų da­bar ir įtrauk­tų į dar­bo­tvarkę, o po to svars­ty­tų pro­jek­tą, ku­ria­me yra dvi­pras­miš­kų nuo­­sta­tų, lei­džian­čių kel­ti klau­si­mą dėl tam tik­ro ži­niask­lai­dos lais­vės su­var­žy­mo. Tai yra la­bai jaut­rūs da­ly­kai ir, ma­nau, kai yra pro­jek­tas, kur at­si­žvelg­ta į tai, į tas abe­jo­nes ir kri­ti­ką, kam gaiš­ti lai­ką da­bar su ši­tuo pir­mi­niu pro­jek­tu? Aš vis dėl­to siū­lau ne­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mos.

PIRMININKĖ. Už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tik­rai yra du pro­jek­tai ir, man at­ro­do, po pa­tei­ki­mo pri­tar­ki­me vie­nam ir ant­ram, po to pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas iš­nag­ri­nės vie­ną ir ki­tą va­rian­tą. Man at­ro­do, kad ir vie­na­me yra ge­rų idė­jų, ir ki­ta­me ge­rų min­čių. Rei­kia abu su­jung­ti ir bus su­kur­tas ben­dras pro­jek­tas. Ir čia ne­gai­šin­ki­me lai­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Prieš įtrau­ki­mą – A. Ge­lū­nas.

A. GELŪNAS (LSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, ruo­šiau­si kal­bė­ti pa­na­šiai kaip K. Ma­siu­lis. Ir­gi ma­tau, kad vyks­ta dis­ku­si­jos. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos ska­ti­na daug aist­rų, iš pro­fe­si­nio lau­ko daug kri­ti­kos – ir žur­na­lis­tai, ir Žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­tas iš­sa­kė la­bai rim­tų pa­sta­bų. Iš vi­so to ma­tau, kad dar tos pa­tai­sos yra ne­su­bran­din­tos, rei­ka­lau­ja to­les­nių dis­ku­si­jų ir, kaip pats po­nas M. Mar­ti­šius sa­kė: ši­tos pa­tai­sos yra tik di­de­lės dis­ku­si­jos pra­džia. Siū­lau dis­ku­tuo­ti kol kas vi­suo­me­nė­je ir ta­da jau su­bran­din­tas pa­tai­sas teik­ti Sei­mui. Da­bar siū­lau ne­įtrauk­ti abie­jų įsta­ty­mo pro­jek­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar už­si­re­gist­ra­vo J. Džiu­ge­lis, kad ne­įtrauk­tu­me. Mo­ty­vai prieš.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Su­pran­tu, kad gal­būt ir tu­ri­me da­ry­ti tam tik­rus pa­kei­ti­mus, bet, kaip ir mi­nė­jo pats ini­cia­to­rius M. Mar­ti­šius (jis ir pats vie­šai yra pa­sa­kęs, kad tik­rai ne­bū­tų tei­kęs ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to, jei­gu bū­tų ži­no­jęs, ko­kios vi­suo­me­nė­je bus aist­ros), tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš tie­sų nė­ra iki ga­lo iš­dis­ku­tuo­tas.

Ko­le­gos, aš tik­rai ma­ny­čiau, kad ver­tė­tų šian­dien at­si­sa­ky­ti to­kių as­me­ni­nių am­bi­ci­jų ir pa­na­šiai. Ir ma­nau, kad tu­ri­me šian­dien la­bai daug svar­bių ren­gi­nių, kvie­čiu ne­pri­tar­ti pa­teik­ti ši­tą pro­jek­tą, grįž­ti prie dis­ku­si­jų ir ra­miai at­sa­kin­gai šį pro­jek­tą pa­teik­ti va­sa­rio mė­ne­sį.

PIRMININKĖ. Dar M. Ado­mė­nas – mo­ty­vai prieš.

M. ADOMĖNAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų klai­din­gas tei­gi­nys, kad čia yra tik­tai Eu­ro­pos di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mas. Eu­ro­pos di­rek­ty­vos nuo­sta­tos bu­vo smar­kiai pra­plės­tos ir, pa­si­ro­džius kri­ti­kai vie­šo­jo­je erd­vė­je, tik­rai bu­vo lai­ko už­re­gist­ruo­ti nau­ją va­rian­tą, iš­brau­kus tas kon­tro­ver­siš­kas nuo­sta­tas. Ka­dan­gi tuo ne­bu­vo pa­si­rū­pin­ta pa­da­ry­ti, tai yra ne­pa­reng­tas pro­jek­tas, la­bai kon­tro­ver­siš­kas, la­bai pa­vo­jin­gas ir to­dėl siū­lau tik­rai ne­įtrauk­ti jo į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, siū­lan­čio įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę ir pa­teik­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 56, prieš – 12, su­si­lai­kė 22. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1482) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.41 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3118 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar Sek­re­to­ria­tui abu Sei­mo nu­ta­ri­mus siū­ly­čiau su­jung­ti, nes prieš tai bu­vo pri­tar­ta anks­tes­niam Sei­mo nu­ta­ri­mui. Ir pa­gal už­re­gist­ra­vi­mo nu­me­ra­ci­ją kvie­čiu pir­mą­jį pra­ne­šė­ją – R. Kar­baus­kį pa­teik­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3118.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ka­dan­gi aš jau pra­šy­da­mas pri­tar­ti įtrau­ki­mui į dar­bo­tvarkę pa­sa­kiau pa­grin­di­nius ar­gu­men­tus ir tai, ką mes tik­rai gir­di­me, ir ke­ti­ni­mus, aš gal­būt šiek tiek pa­lies­čiau ki­tą te­mą, kartu pa­sa­ky­da­mas, kad, mie­li ko­le­gos, pra­šau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ta di­rek­ty­va, ku­rią pri­ėmė Eu­ro­pos Ta­ry­ba ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas, yra la­bai pla­ti, mū­sų lau­kia dar­bas, mes tu­rė­si­me pri­va­lo­ma tvar­ka įtrauk­ti į mū­sų tei­sę ši­tą di­rek­ty­vą. Aš no­riu tik pa­sa­ky­ti, kad, man at­ro­do, tas triukš­mas, ku­ris ki­lo dėl pa­pil­do­mų for­mu­luo­čių iš Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos, tik­rai yra la­bai ma­ža da­lis re­ak­ci­jos, ku­ri bus į pa­čią di­rek­ty­vą, nes di­rek­ty­va la­bai pla­ti, yra la­bai daug klau­si­mų dėl re­kla­mos drau­di­mo, dėl ki­tų da­ly­kų, kas nė­ra mū­sų va­lia, kas yra Eu­ro­pos Są­jun­gos va­lia, ku­rią mes tu­rė­si­me pri­im­ti.

To­dėl aš kvie­čiu ir po­li­ti­kus, ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, ir tuos, ku­rie do­mi­si, skai­ty­ti di­rek­ty­vą ir su­pras­ti, kad vis dėl­to nė­ra taip, kad sri­tis ne­bū­tų re­gu­liuo­ja­ma. Ji bus re­gu­liuo­ja­ma, di­rek­ty­va tą la­bai aiš­kiai api­brė­žia, ir ji ne čia Sei­me, ne ši­tos „blo­gos val­džios“ yra su­kur­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šo­me at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, šiaip svei­kin­ti­nas jū­sų ini­cia­ty­vu­mas, kad vie­toj Vy­riau­sy­bės da­ro­te dar­bą, per­ke­liant di­rek­ty­vas į Lie­tu­vos tei­sės ak­tus. Aš kon­kre­čiai dėl 1 straips­nio tu­riu klau­si­mą. Čia yra drau­di­mas skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ria ska­ti­na­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas Lie­tu­vos vals­ty­be ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai gal ga­lė­tu­mė­te jūs, kaip įsta­ty­mo tei­kė­jas, tru­pu­tį in­ter­pre­tuo­ti, ar tai ne­bus apy­nas­ris už­dė­tas ži­niask­lai­dai, jei­gu jis kri­ti­kuo­ja vie­ną ar ki­tą blo­gai vei­kian­čią vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją, tar­ny­bą? Ku­riais at­ve­jais, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, bus pa­žei­di­mai ir ku­riais ne­bus pa­žei­di­mų, kai ži­niask­lai­da im­sis vie­nos ar ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos kri­ti­kos?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Pir­miau­sia no­riu jums pri­min­ti, tik­riau­siai bū­tų la­bai gai­la, jei­gu jūs to ne­gir­dė­jo­te, nes ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas M. Mar­ti­šius aiš­ki­no, kad tai nė­ra di­rek­ty­va, tai yra di­rek­ty­vos da­lis, la­bai ne­di­de­lė, ku­ri Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šy­mu Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se ar­tė­ja rin­ki­mai, yra per­ke­lia­ma į mū­sų įsta­ty­mą. Bū­tent dėl to, kad yra iš­ori­nių jė­gų, ku­rios sie­kia de­sta­bilizuoti si­tu­a­ci­ją to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, ku­rios ki­ša­si į rin­ki­mi­nius pro­ce­sus, ir bū­tent dėl to bu­vo pras­mė, ko­dėl ko­mi­si­ja pa­ė­mė tam tik­rą frag­men­tą, vie­ną frag­men­tą, ku­rį re­ko­men­da­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ko­mi­si­ja, tu­riu ome­ny­je Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, pa­tei­kė kaip pa­siū­ly­mą dėl įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

To­dėl mes vi­si, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kia frak­ci­jai pri­klau­so­me, ir taip to­liau, ko­mi­te­to na­riai, tą siū­ly­mą pa­si­ra­šė­me, nes jo­kios įžval­gos, jo­kių ke­ti­ni­mų, jo­kių min­čių apie tai, kad tai kaip nors pa­lies Lie­tu­vos ži­niask­lai­dą, ne­bu­vo ir nė­ra, ir nie­ka­da ne­ki­lo. Ši­tie da­ly­kai, ku­rie čia su­ra­šy­ti, yra iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į pras­mę, ko­dėl jie to­je stra­te­gi­jo­je įra­šy­ti, tai yra įra­šy­ti dėl grės­mių iš iš­orės. Mes neš­ne­ka­me, aš ne­su gir­dė­jęs nė apie vie­ną mū­sų Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos prie­mo­nę, ku­ri ke­tin­tų kaip nors pa­žeis­ti, nes yra įsta­ty­mai, ku­rie ga­lio­ja. Pa­gal tuos įsta­ty­mus ir pa­gal… Aš čia ga­lė­čiau pa­ci­tuo­ti, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 9 straips­nis: „Kiek­vie­nas as­muo ga­li kri­ti­kuo­ti val­džią“, ir taip to­liau. Mū­sų įsta­ty­mai tai lei­džia. Jo­kio drau­di­mo ne­at­si­ran­da šiuo įra­šy­mu. Čia min­tis vi­sai ne apie tai bu­vo. Mes šne­ka­me da­bar apie tai, kad nei min­ty­se, nei pa­čio­se juo­džiau­sio­se min­ty­se, ne­bu­vo, kad mes ką nors pra­dė­si­me ri­bo­ti Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs tei­gia­te, kad įvy­ko tam tik­ra klai­da per­ke­liant tas nuo­sta­tas iš na­cio­na­li­nio sau­gu­mo nuo­sta­tų. Ga­li­ma tuo pa­ti­kė­ti. Ta­čiau, žvel­giant į val­dan­čio­sios dau­gu­mos, į jū­sų va­do­vau­ja­mos frak­ci­jos ini­cia­ty­vas per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus, tik­rai at­ro­do, kad yra tam tik­ras sis­te­mi­nis vei­ki­mas prieš ži­niask­lai­dos lais­vę. Nors at­ski­ras įsta­ty­mų pa­tai­sas ar ini­cia­ty­vas ga­li­ma kaip nors ra­cio­na­liai pa­tei­sin­ti, ta­čiau vi­su­ma tik­rai su­da­ro to­kį įspū­dį, kad ži­niask­lai­dos lais­vė, žo­džio lais­vė nė­ra la­bai svar­bi ver­ty­bė jums. Ką jūs ga­lė­tu­mė­te į tai at­sa­ky­ti? Ar taip nė­ra?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ko­le­ge, su vi­sa pa­gar­ba jums pa­sa­ky­siu, kad jums taip at­ro­do. Mums taip ne­at­ro­do. Jei­gu šne­kė­tu­me apie tai, kas bu­vo, pa­vyz­džiui, ka­den­ci­jos pra­džio­je, ne­ma­žai įsta­ty­mų, ku­rie bu­vo tuo klau­si­mu – dėl ži­niask­lai­dos, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių re­gu­lia­vi­mo, bu­vo net ne mū­sų raš­te, ši­tos, sa­ky­ki­me, Sei­mo ka­den­ci­jos, ir mes tu­rė­jo­me pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už tai, kad įsta­ty­mus, ku­rie at­ėjo pas mus iš anks­tes­nės ka­den­ci­jos, mes tu­rė­jo­me baig­ti svars­ty­ti ir taip to­liau. Mus kal­ti­no, dis­ku­ta­vo. Bu­vo, taip, bu­vo ne­di­de­lės gru­pės Sei­mo na­rių ke­le­tas ini­cia­ty­vų. Bet aš pa­sa­ky­siu vie­na. Įvar­din­ki­te man nors vie­ną, be LRT įsta­ty­mo, dėl ku­rio aš ne­su­tik­siu su to­kiu ar­gu­men­tu, kad jis nu­kreip­tas prieš Lie­tu­vos ži­niask­lai­dą ar­ba prieš žo­džio lais­vę, kur mes ką nors siū­lė­me kaip frak­ci­ja, kaip par­ti­ja, kaip val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja. Jums taip at­ro­do, man taip ne­at­ro­do.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, čia kai ku­rie ko­le­gos įžvel­gia ga­li­mą cen­zū­rą, žur­na­lis­tų tei­sių ri­bo­ji­mą ir pa­na­šiai. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šį pro­jek­tą tei­kia net ke­tu­rių par­ti­jų at­sto­vai. Ne R. Kar­baus­kis, ne Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, o net ke­tu­rių par­ti­jų at­sto­vai, at­si­žvel­gę į Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo ko­mi­si­jos pri­sta­ty­mą ir ini­cia­ty­vą. Ar ne­at­ro­do, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, kad mes tru­pu­tė­lį per daug, at­virkš­čiai, per daug pa­si­ti­kė­jo­me Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos šio­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios aiš­ki­no, kad čia tik per­ke­lia­mos di­rek­ty­vos, kad na­cio­na­li­nis sau­gu­mas, grės­mės ir taip to­liau? Ar jums taip ne­at­ro­do? Juo­ba kad va­kar D. Ra­dze­vi­čius, vie­nas iš ko­mi­si­jos na­rių, ku­ris ir bu­vo prie ini­cia­to­rių, jau kri­ti­ka­vo šį pa­teik­tą pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ar ne­at­ro­do, kad rei­kia sės­ti vi­siems, vi­soms jė­goms, po to, kur bus pri­sta­to­mas pro­jek­tas, su­sės­ti ir su­dė­lio­ti vis­ką į vie­tas, kad bū­tų vis­kas aiš­ku. Juo­ba kad Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­sku­bi­na.

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Iki 2020 me­tų ru­dens lie­pia tai pa­da­ry­ti.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ko­le­ga, aš dė­kin­gas jums už klau­si­mą. Mes pri­si­min­ki­me, dėl ko šis frag­men­tas bu­vo pa­siū­ly­tas Sei­mui sku­bos tvar­ka, to­kia, ko­kia mes da­bar svars­to­me, pri­im­ti. Tai bū­tent dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos krei­pi­mo­si į na­cio­na­li­nius par­la­men­tus, kad rei­kia įtrauk­ti da­lį to reg­la­men­to, ku­ris yra pri­im­tas, bū­tent tam, kad at­si­ras­tų in­stru­men­tų, kaip ga­li­ma re­a­guo­ti į ky­lan­čias grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui per ki­tų ša­lių, mums prie­šiš­kų ša­lių, in­te­re­są kiš­tis į de­mo­kra­tinius pro­ce­sus. Dėl to aš šian­dien ne­ma­ty­čiau pro­ble­mos, kad ko­mi­si­ja ini­ci­ja­vo. Gal šiek tiek keis­ta, kad vie­ni ko­mi­si­jos na­riai pra­de­da abe­jo­ti tuo, ką pa­ti ko­mi­si­ja pa­siū­lė, bet iš tik­rų­jų jo­kio blo­go ke­ti­ni­mo ne­bu­vo. Aš ma­nau, kad šis triukš­mas, ku­ris ki­lo, bus pa­mo­ka pir­miau­sia ko­mi­si­jai, po to mums, kad iš tik­rų­jų to, kas pa­ra­šy­ta mū­sų na­cio­na­li­niuo­se do­ku­men­tuo­se, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je, pa­si­ro­do, mes ne­ga­li­me įra­šy­ti vi­so tu­ri­nio į sa­vo įsta­ty­mus, nes rei­kia vi­są lai­ką pa­gal­vo­ti, kad ne­in­ter­pre­tuo­tų taip, kaip kas nors no­rė­tų in­ter­pre­tuo­ti, ban­dy­da­mi teig­ti, kad mes ban­dė­me kaip nors ri­bo­ti žo­džio lais­vę Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Ra­mū­nai, pro­ble­ma ky­la ta­da, kai žmo­nės, mo­kan­tys skai­ty­ti, skai­to tai, kas pa­ra­šy­ta, ir pra­de­da kri­ti­kuo­ti. Tarp jų kri­ti­kuo­ju ir aš, nes ne­ga­liu ži­no­ti, kas de­da­si jū­sų gal­vo­je ar­ba ki­tų au­to­rių gal­vo­se. Tai pa­tys pri­pa­žįs­ta­te, kad Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas vi­siš­kai ne­kva­li­fi­kuo­tai pa­tei­kė pro­jek­tą. Pa­gal to­kį pro­jek­tą, koks vis dar yra, pa­vyz­džiui, Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis už tai, kad per­nai ko­vo 15 die­ną, už­li­pęs ant tri­bū­nos, šū­ka­vo „Gė­da Sei­mui!“, tu­rė­tų bū­ti per­se­kio­ja­mas, bau­džia­mas. Aš su­pran­tu, kad tai iro­ni­ja ir sa­ko­te, kad taip ne­bus, kad bus re­da­guo­ta. Kaip jūs re­da­guo­da­mas at­skir­si­te tas grės­mes iš iš­orės, ką, sa­ko­te, ir tu­rė­jo­te ome­ny­je, nuo grės­mių su­var­žy­ti as­me­nų ar ži­niask­lai­dos žo­džio lais­vę? Ko­kia bus re­dak­ci­ja?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš dar sy­kį ban­dau pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų mes ban­dy­si­me su­ben­drin­ti tuos du pro­jek­tus. Ma­nau, kad tos abe­jo­ti­nos for­mu­luo­tės, ku­rių iš­si­gąs­ta vi­sai be rei­ka­lo, ne­bus šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te svars­ty­mo sta­di­jo­je. Da­bar aš tik pri­me­nu, dar sy­kį skai­tau: „Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 9 straips­ny­je nu­ro­dy­ta, kad kiek­vie­nas as­muo turi tei­sę kri­ti­kuo­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas.“ Ir ši­tas pro­jek­tas to ne­kei­čia, ir tai yra fak­tas.

Ta pras­me mes ne­no­ri­me ma­ty­ti tie­sos, ban­do­me in­ter­pre­tuo­ti kaž­ko­kį įra­šą, kaip mū­sų ke­ti­ni­mą pa­keis­ti ga­lio­jan­čias nuo­sta­tas. Mes tie­siog šiuo mo­men­tu už­si­i­ma­me in­ter­pre­ta­vi­mu. Su­tin­ku su tuo, kad ge­rai, ge­riau, kad ne­bus in­ter­pre­tuo­ja­ma, ge­rai, su­ta­ria­me taip, pa­da­ro­me, su­tvar­ko­me, bet mū­sų ko­mi­te­to ke­ti­ni­mo įves­ti mū­sų tei­sė­je ko­kius nors ri­bo­ji­mus, žo­džio lais­vės Lie­tu­vo­je drau­di­mą ką nors kri­ti­kuo­ti ir taip to­liau, ne­bu­vo, nė­ra ir ne­bus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas su­ta­po su E. Gent­vi­lo klau­si­mu. Iš es­mės tik pa­sa­ky­siu, kad ti­kiu, kad jo­kio ke­ti­ni­mo ne­bu­vo ir nie­ka­da jo­kių ban­dy­mų ką nors ri­bo­ti, pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių pras­me ri­bo­ti žo­džio lais­vę iš mū­sų pu­sės ne­bu­vo. Mes svars­to­me ir li­be­ra­li­za­ci­jos įvai­riau­sius pro­jek­tus, kad ir rin­ki­mų tei­sės su­tei­ki­mą sa­vi­val­dai nuo 16 me­tų ir taip to­liau, bet, aiš­ku, fo­nas yra pa­si­kei­tęs. Ry­tų Eu­ro­po­je, vi­so­je Eu­ro­po­je yra dis­ku­tuo­ja­ma dėl įvai­riau­sių rin­ki­mų re­zul­ta­tų įvai­rio­se ša­ly­se, mū­sų Ry­tų kai­my­nų vi­so­kio ne­drau­giš­ko vei­ki­mo per rin­ki­mus. La­bai na­tū­ra­lu, kad čia vyks­ta dis­ku­si­ja. Ma­nau, kad ta dis­ku­si­ja ne­tu­rė­tų ap­si­ri­bo­ti šio įsta­ty­mo svars­ty­mu, la­bai ge­rai, kad mes pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je kal­ba­me apie kon­kre­čių for­mu­luo­čių tai­sy­mą, kur tik­rai rei­kia tai­sy­ti.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). To­mai, čia, at­sa­kant į tą klau­si­mą, rei­kė­tų dar sy­kį pa­kar­to­ti, kad tai yra tik ma­žas frag­men­tas iš reg­la­men­to, ku­ris yra Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­tas ir ku­ris yra pri­va­lo­mas. To­dėl mū­sų lau­kia Vy­riau­sy­bės… Čia at­sa­kant į klau­si­mą, ku­ris bu­vo. Reg­la­men­tą dėl mū­sų tei­sės mums pa­teiks Vy­riau­sy­bė. Ne ko­mi­te­tas, ne Sei­mo na­riai, kaip yra nor­ma­lu, kaip yra pri­im­ta, bet tai da­rys Vy­riau­sy­bė. Vi­są reg­la­men­tą. Bet mes no­rė­jo­me spė­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris lie­čia tik tu­rė­ji­mą kū­ri­mo in­stru­men­to, mū­sų Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jai bū­tent re­a­guo­jant į grės­mes, ky­lan­čias iš mums prie­šiš­kų vals­ty­bių, pri­im­ti iki bū­si­mų rin­ki­mų, to­dėl bu­vo pa­si­rink­tas toks spren­di­mas, ko­dėl Sei­me pa­tei­kė ko­mi­te­tas. O tai, kad pa­si­ra­šė vi­si Sei­mo na­riai iš vi­sų par­ti­jų, ro­do, kad jo­kio ke­ti­ni­mo ne­bu­vo, nes nie­kaip V. Ker­na­gio ne­įtar­si ke­ti­ni­mu ri­bo­ti žo­džio lais­vę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. At­sa­kė­te per jums skir­tą lai­ką į už­duo­tus klau­si­mus. Mo­ty­vai. S. Tu­mė­nas – už.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi įsta­ty­mo pro­jek­to sim­pa­ti­kai ir skep­ti­kai, aš no­riu pa­sa­ky­ti prie­žas­tį, ko­dėl ne­sku­bė­jau triukš­min­gai at­šauk­ti sa­vo pa­ra­šo. Ma­nau, vi­suo­me­nė vi­sų pir­ma tu­ri ži­no­ti, kad mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mą ins­pi­ra­vo tik tei­si­nė prie­vo­lė in­teg­ruo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nuo­sta­tų per­kė­li­mą į mū­sų Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ir ki­tus tei­sės ak­tus.

Čia rei­kia pri­pa­žin­ti, kad mes šiek tiek už­ki­bo­me ant ling­vis­ti­nio, ver­ba­li­nio kab­liu­ko, nes ši­tas sa­ki­nys, ku­ris vi­siems už­kliu­vo, yra pa­im­tas tik­rai iš Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gijos, ku­rio­je in­for­ma­ci­nė grės­mė įvar­dy­ta kaip kai ku­rių vals­ty­bių ir ne­vals­ty­bi­nių sub­jek­tų sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, ku­ria ska­ti­na­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas.

Pro­ble­ma ta, kad at­si­dū­ru­si ki­ta­me kon­teks­te, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sri­ty­je, ši nuo­sta­ta įgi­jo vi­sai ki­tą ko­no­ta­ci­ją, ku­rios ne­įžvel­gė nei dar­bo gru­pė, nei mes, pro­jek­tą pa­tei­kę Sei­mo na­riai. Ir ma­ny­čiau, kad Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo ta­me sa­ki­ny­je, kur ska­ti­na­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je yra ir sub­jek­tas, ir ob­jek­tas, – vie­no iš jų ne­lie­ka ir tai su­ke­lia ne­kon­kre­tu­mą, su­da­ro są­ly­gas įvai­rioms in­ter­pre­ta­ci­joms. Ma­nau, kad ling­vis­tiš­kai, ver­ba­liai tai ta­da su­vo­kia­ma kaip ga­li­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas.

Ti­kiu, kad vi­sos po­li­ti­nės jė­gos Sei­me ras tą ben­drą kon­sen­su­są, kad į dar­bą įsi­trauks Vy­riau­sy­bė, nes ši­to­je di­rek­ty­vo­je yra ir dau­gy­bė ki­tų ka­zu­sų…

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų lai­kas bai­gė­si.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …ku­riuos rei­kės anks­čiau ar vė­liau ap­tar­ti. Tai­gi ti­kiu, kad pa­siek­si­me tai, ko no­ri­me, ir tą di­rek­ty­vą tei­sin­gai per­kel­si­me į mū­sų na­cio­na­li­nę tei­sę.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų keis­ta gir­dė­ti, kad tos po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vai da­bar taip gar­bi­na Eu­ro­pos di­rek­ty­vas. Kai lie­tė iš­mo­kas žem­dir­biams, kal­bė­jo­te – blo­gai pa­da­rė, kad pa­tai­ka­vo Eu­ro­pos biu­ro­kratams, rei­kė­jo at­sto­vau­ti vals­ty­bės in­te­re­sams. Bet kai kal­ba­ma apie lais­vą žo­dį, ta­da vis­kas ge­rai, jūs pa­si­da­ro­te ak­li vyk­dy­to­jai. Tai tik­rai sim­bo­liš­ka Sau­sio įvy­kių pa­mi­nė­ji­mo die­no­mis. Pa­grin­di­nis oku­pan­tų tai­ki­nys bu­vo lais­vas žo­dis. Sau­sio 11 die­ną prieš 28 me­tus už­im­ti Spau­dos rū­mai. Sau­sio 13-osios nak­tį pa­ju­dė­jo ne kur ki­tur, bet pa­ju­dė­jo štur­muo­ti tai, kas su­si­ję su lais­vės žo­džiu. Traiš­kė žmo­nes, šau­dė.

Da­bar jūs, pri­si­deng­da­mi kaip fi­gos la­pe­liu Eu­ro­pos di­rek­ty­va, ban­do­te pa­slėp­ti sa­vo in­te­re­są. Jūs, Ra­mū­nai Kar­baus­ki, vie­šai žmo­nėms per te­le­vi­zi­ją ko­men­tuo­da­mas ši­tą (…), pa­sa­kė­te: da­bar nie­kas ne­ga­lės Sei­mo va­din­ti avi­nų ban­da. Tai­gi jū­sų tiks­las yra toks: bet ko­kiu at­ve­ju už­dė­ti apy­nas­rį ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia… kri­ti­ką val­džios trak­tuo­ti kaip ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Aš ma­nau, kad tai prieš­ta­rau­ja tai mū­sų pri­gim­čiai, dėl ko mes at­kū­rė­me vals­ty­bę ir dėl ko gy­nė­me tą vals­ty­bę, bet aš su­pran­tu, kad ši­tos ver­ty­bės jums nė­ra ver­ty­bės. Jums yra svar­biau as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ir as­me­ni­nis ne­lie­čia­mu­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3118.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 53, prieš – 20, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas nė­ra nu­ma­ty­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­li­ma?“)

Na va, kiek bus re­pli­kų! Va­di­na­si, tu­ri­me daug lai­ko. V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš no­riu pa­siū­ly­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą, nes…

PIRMININKĖ. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­tar­ti? Ga­li­me. Ma­tau, kad V. Si­mu­li­kas siū­lys Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą.

V. SIMULIK (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš la­bai trum­pą re­pli­ką. Ger­bia­mie­ji, aš ne­su­pran­tu, dėl ko gin­či­ja­mės. Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas – tie­sio­giai tai­ko­mas ak­tas, jo per­kel­ti ne­rei­kia. Di­rek­ty­vą rei­ka­lau­ja­ma per­kel­ti į tei­sės ak­tus. Ir jei­gu ša­lis ne­per­ke­lia di­rek­ty­vos, jai tai­ko­mos fi­nan­si­nės sank­ci­jos. Iš­sto­ki­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Mes ne­tu­ri­me ki­to pa­si­rin­ki­mo. Aš ne­ži­nau, ko­dėl čia gin­či­ja­mės, ger­bia­mie­ji!

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų re­pli­ką.

 

12.00 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3139 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, dėl ku­rio Sei­mo nu­ta­ri­mo… Mes jau pri­ta­rė­me. Kvie­čiu R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3139 pa­tei­ki­mas.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas su­si­jęs su prieš tai mū­sų ap­tar­ta te­ma­ti­ka, tik yra kur kas iš­sa­mes­nis – su­for­mu­luo­tos nuo­sta­tos ir ne­lie­ka dvi­pras­my­bių. Pro­jek­tas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į žur­na­lis­tų ben­druo­me­nės ir tei­si­nin­kų pa­sta­bas. Ti­kiuo­si, kad šian­dien jam bus pri­tar­ta.

Tru­pu­tė­lį no­rė­čiau pa­kal­bė­ti ir apie pri­gim­tį, ir tą kar­tais pai­nio­ji­mą­si ar­ba ne­si­pai­nio­ji­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­luo­se. Ži­nia, di­rek­ty­vos per­kė­li­mas yra pri­va­lo­mas, ta­čiau di­rek­ty­vo­je yra nu­ro­do­ma, ką ir kaip per­kel­ti. Kar­tais tai bū­na la­bai kon­kre­tu, kar­tais tai bū­na abst­rak­čiau. Iš es­mės ši­tos di­rek­ty­vos tei­si­nė prie­vo­lė yra dėl grei­tes­nio rei­ka­la­vi­mo – ga­li­my­bė vals­ty­bės na­rėms re­a­guo­ti į ko­kias no­ras pro­pa­gan­dos ap­raiš­kas, dez­in­for­ma­ci­jos ap­raiš­kas, ne­san­tai­kos kurs­ty­mą tran­sliuo­to­jų ek­ra­nuo­se ir re­a­guo­ti kur kas spar­čiau, nei tai bu­vo iki šiol. Ta­čiau di­rek­ty­vos 3 straips­nis nu­ro­do, kad ga­li­ma pa­si­telk­ti ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo dė­me­nį, tai yra nau­jas da­ly­kas ir, aš ma­nau, mū­sų vals­ty­bė pra­leis­tų pro­gą ne­pa­si­nau­do­ju­si to­kia ga­li­my­be, ir tai tik­rai bū­tų ne­ge­ras sig­na­las mums pa­tiems.

Šian­dien, kai mes ne pir­mus me­tus ir pa­tys jau­čia­me, ir gir­di­me eks­per­tų nuo­mo­nę apie tai, koks yra ge­o­po­li­ti­nis fo­nas ir ko­kia pa­dė­tis mū­sų Ry­tų kai­my­nė­je, ag­re­sy­viai nu­si­tei­ku­sio­je kai­my­nė­je, tuos in­stru­men­tus, kaip ko­vo­ti su pro­pa­gan­da, dez­in­for­ma­ci­ja ir vi­sais ki­tais da­ly­kais, mes tu­ri­me tu­rė­ti. Tai­gi šia­me įsta­ty­me 19 straips­nio pa­kei­ti­mai bū­tent ir kal­ba apie tai.

Bet kuo ski­ria­si nuo pir­mi­nio pa­siū­ly­mo, su­kė­lu­sio tiek daug aist­rų? Iš tik­rų­jų bu­vo ne­tin­ka­mai per­kel­tos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos nuo­sta­tos ir jos bu­vo pa­im­tos po pu­sę sa­ki­nio, kas lei­do plės­tis pla­čiai in­ter­pre­ta­ci­jai. Žmo­nės ir pi­lie­čiai, ne tik kad žur­na­lis­tai, bet ir pa­tys pi­lie­čiai su­pra­to, kad jie tar­si ne­be­ga­lės skųs­tis vie­nos ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos dar­bu, ma­ny­da­mi, kad už tai jiems grės ko­kios nors sank­ci­jos ar pa­na­šūs da­ly­kai.

Sie­kiant iš­tai­sy­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją, mū­sų frak­ci­jos pro­jek­te bū­tent ir kal­ba­ma apie tai, kad… kon­kre­čiai su­for­mu­luo­tos nuo­sta­tos dėl to, kas yra dez­in­for­ma­ci­ja, kas yra pro­pa­gan­da, kad tai yra ki­tų vals­ty­bių, sis­te­min­gai prie­šiš­kai vei­kian­čių prieš mū­sų in­for­ma­ci­nę erd­vę, veik­la. Ti­kiuo­si jū­sų pri­ta­ri­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­riu pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si L. Kas­čiū­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, ačiū už jū­sų ir jū­sų ko­le­gų ak­ty­vų įsi­trau­ki­mą į tei­sės ak­to pro­jek­to re­flek­si­ją, pa­sta­bas ir ge­ra­no­riš­ką, ma­ny­čiau, kri­ti­ką, nes jū­sų iš­sa­ky­ti tei­gi­niai pa­nai­kin­ta dvi­pras­my­bes, ir aš tam pri­ta­riu.

Ta­čiau ar jums ne­at­ro­do, kad vis dėl­to rei­kė­tų, kaip ir čia už­si­mi­nė R. Kar­baus­kis, į tai žiū­rė­ti la­biau kom­plek­siš­kai: įtrauk­ti Vy­riau­sy­bę, įtrauk­ti mi­nis­te­ri­ją, nes šio­je di­rek­ty­vo­je, ne­trum­po­je di­rek­ty­vo­je, yra ap­ta­ria­ma dau­gy­bė ki­tų as­pek­tų, kaip in­for­muo­ja­mi ma­ža­me­čiai, ne­įga­lie­ji, kad 30 % kū­ri­nių su­da­ry­tų Eu­ro­pos kū­ri­niai ir taip to­liau, ir taip to­liau. Dau­gy­bė da­ly­kų. Ar jums ne­at­ro­do, kad vis dėl­to da­bar rei­kia ra­miai tai pa­da­ry­ti, kad dar­bas bū­tų so­li­dus ir kad dar po mė­ne­sio ar dvie­jų ne­bū­tų tei­kia­mi įsta­ty­mų pro­jek­tai…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …su­si­ję su ta te­ma, ir ydin­ga…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, rei­kia spė­ti per mi­nu­tę.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …tra­di­ci­ja bū­tų tę­sia­ma.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą, aš su­pra­tau es­mę. Vie­na ver­tus, aš pri­ta­riu, kad Vy­riau­sy­bės įsi­trau­ki­mas tu­rė­tų bū­ti kur kas pla­tes­nis, kal­bant apie ki­tas di­rek­ty­vos nuo­sta­tas. Tai aš ma­nau, kad prie to ga­li­ma grįž­ti. Mes ži­no­me, kad di­rek­ty­vos įsi­ga­lio­ji­mas… mes tu­ri­me ke­le­tą mė­ne­sių ga­lu­ti­niam per­kė­li­mui, tai tik­rai nė­ra ko dels­ti ir ta­da rei­kė­tų su­skub­ti. Kal­bant kon­kre­čiai apie ši­tas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo nuo­sta­tas, tai man iš tik­rų­jų yra keis­ta, ka­dan­gi na­cio­na­li­nia­me par­ti­jų gy­ny­bos su­si­ta­ri­me, ku­rį pa­si­ra­šė be­veik vi­sos par­ti­jos, yra nuo­sta­ta, kad Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­ja pa­reng­ti stra­te­gi­ją dėl ko­vos su hib­ri­di­nėmis grės­mėmis. Kol kas, kiek su­pran­tu, jo­kio ju­de­sio nė­ra, tai tik­rai bū­tų pro­ga pa­ra­gin­ti ir Vy­riau­sy­bę im­tis sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, nes aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me ne ma­žiau gin­čų tiek vi­suo­me­nė­je, tiek vi­sur, kai bū­tų tiks­liai api­brėž­tos są­vo­kos ir ga­li­mi ko­vos bū­dai, re­ak­ci­jos bū­dai. Iš tik­rų­jų bū­tų kur kas pra­smin­ges­nis mū­sų vi­sų dar­bas šia lin­kme. Tik­rai pa­si­gen­du ir pa­si­gen­da­me iš Vy­riau­sy­bės to­kio am­bi­cin­go tiks­lo, kal­bant apie na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus per hib­ri­di­nių grės­mių priz­mę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. L. Kas­čiū­no ne­ma­tau sa­lė­je. Klau­sia P. Gra­žu­lis. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Man kaž­kaip keis­to­ka kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­ja, jie nuo­lat šau­kia, kad ru­sai puo­la, kad Lie­tu­va pa­vo­ju­je, ir stai­ga, kai griež­ti­na­me to­kiai iš­orės pro­pa­gan­dai, ban­do­me už­dė­ti apy­nas­rį, stai­ga jie pra­de­da ieš­ko­ti kaž­ko­kių iš­si­su­ki­mų. Kal­ba, kad net Ame­ri­kos Pre­zi­den­tą pa­sta­tė Ru­si­ja, kad Aust­ri­jos, Ita­li­jos, Veng­ri­jos, kad vi­so­se ša­ly­se ypač da­ro di­de­lę įta­ką Ru­si­ja ir da­bar, kai ban­do­ma ­re­a­guo­ti ope­ra­ty­viai, kad ta pro­pa­gan­da ne­da­ry­tų, ne­plau­tų žmo­nėms sme­ge­nų, stai­ga kon­ser­va­to­riai sto­ja tie­siog į ki­tą pu­sę. Ką aš ži­nau, gal jūs ži­no­te, ką Ru­si­ja pa­sta­tys Lie­tu­vai, ko­kį Pre­zi­den­tą pa­sta­tys da­bar Lie­tu­vai Ru­si­ja?

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ma­to­te, Pet­rai, ne vien kon­ser­va­to­riai kal­ba apie grės­mes iš Ru­si­jos ir tą įta­ką, ku­rią Krem­lius da­ro rin­ki­muo­se tiek Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Svei­ko pro­to žmo­nės ir eks­per­tai tą kal­ba jau se­niai. Ir aš džiau­giuo­si, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, taip pat ir Eu­ro­pos Są­jun­ga, de­da vis dau­giau pa­stan­gų tiek ko­vai, tiek ieš­ko­da­mos bū­dų, kaip re­a­guo­ti į to­kius da­ly­kus. At­sa­ky­mas tik tok­sai – mes pa­da­ro­me, kad bū­tų aiš­kes­nis re­gu­lia­vi­mas, kas tai yra pro­pa­gan­da ir dez­in­for­ma­ci­ja, ir ti­kiuo­si, Pet­rai, kad jūs esa­te už žo­džio lais­vę ir mėgs­ta­te kri­ti­kuo­ti vi­sus, taip pat ir vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, ir pa­vie­nius sa­vo ko­le­gas, ma­nau, kad ne­no­rė­tu­mė­te, kad jums bū­tų už­draus­ta to­kia tei­sė.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ga, Ru­si­ja yra įro­džiu­si, kad ji su­ge­ba da­ly­vau­ti įvai­riuo­se po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se, vi­so­se vals­ty­bė­se, pra­de­dant Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis ir bai­giant, ma­tyt, Lie­tu­va. Mes, aiš­ku, tu­ri­me tam tik­rą di­des­nį at­spa­ru­mą, nes la­biau pa­žįs­ta­me Ru­si­jos vei­ki­mo bū­dus, bet vis tiek ne­ma­nau, kad žmo­nės nuo įvai­rių ma­ni­pu­lia­cijų, kaip jūs va­di­na­te, hib­ri­di­nių grės­mių, yra ap­sau­go­ti. Tai ar to, kas ši­ta­me įsta­ty­me su­ra­šy­ta, pa­kan­ka, ar vis dėl­to kaž­kas ki­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, ar dar kaž­kas gal ga­lė­tų už­si­im­ti ne po­li­ti­ka­vi­mais ir tuš­čiomis kal­bomis, o gal ga­lė­tų im­ti ir pa­siū­ly­ti dar pa­pil­do­mų prie­mo­nių?

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Tai ži­no­ma, kad pa­pil­do­mos prie­mo­nės vi­są lai­ką yra lau­kia­mos. Aš gal­vo­ju, ap­skri­tai kal­bant, apie vi­suo­me­nės at­spa­ru­mą, tai yra ir švie­ti­mo di­de­lis dė­muo, ir jau­no­sios kar­tos, ne vien jau­no­sios kar­tos, ap­skri­tai vi­suo­me­nės švie­ti­mas, kas tai yra dez­in­for­ma­ci­ja, pro­pa­gan­da ir vi­si ki­ti da­ly­kai. Kai mes kal­ba­me is­to­ri­nės tie­sos iš­krai­py­mus, tai tik­rai ir pa­tiems, ir ap­lin­ki­nius pa­ra­gin­ti da­ly­vau­ti ir ati­tin­ka­muo­se ren­gi­niuo­se, iš­reikš­ti sa­vo pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją, taip pa­ro­dy­ti ir sa­vo at­spa­ru­mą, ir su­pra­ti­mą, kas mū­sų vals­ty­bė­je yra svar­bu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Teks­tas aiš­kus, grės­mės taip pat at­sa­ky­tos, čia įvai­riai vi­si ma­to­me, bet da­bar vis tiek, ko ge­ro, bus du pro­jek­tai. Kaip jūs ma­no­te vis dėl­to, ar rei­kė­tų ko­kią nors gru­pę su­da­ry­ti, nes iš tik­rų­jų yra ne­ma­žai in­te­re­sų, ne­ma­žai bai­mių, vie­ni po­li­ti­kai gal­būt ga­lė­tų ką nors spręs­ti, bet ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų ge­riau pa­dir­bė­ti, ne­pa­da­ry­ti klai­dų ir su­tar­ti dėl ben­dro įsta­ty­mo pro­jek­to? Ačiū.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ži­no­ma, su­ta­ri­mas yra svar­bus. Aš ma­nau, kad Kul­tū­ros ko­mi­te­tas im­sis ly­de­rys­tės. Jei kar­tais taip at­si­tik­tų, kad ne­bū­tų no­ro kvies­ti su­in­te­re­suo­tas ša­lis į dis­ku­si­ją, tik­rai opo­zi­ci­jos pa­rei­ga bus tą pri­min­ti ir pa­siū­ly­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš pa­na­šiai, ko ir ko­le­ga E. Pu­pi­nis klau­sė. Ar jūs ma­to­te prieš tai bu­vu­sia­me pro­jek­te, ku­riam pri­tar­ta, ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti dvi­pras­my­bių ir jung­tis su jū­sų pro­jek­tu svars­ty­mo me­tu, nes skai­tant jū­sų pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ten tų dvi­pras­my­bių nė­ra? Ar už­teks pa­jė­gu­mų su­si­tvar­ky­ti, kad ne­be­bū­tų vie­šo­jo­je erd­vė­je abe­jo­nių dėl tam tik­ro žo­džio ir spau­dos var­žy­mo?

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad pir­miau­sia da­ly­vau­ti tu­ri ir ži­niask­lai­dos ben­druo­me­nė. Tas, be­je, ne­bu­vo pa­da­ry­ta, ne­bu­vo pa­kvies­ta ren­giant prieš tai mū­sų ap­tar­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­bu­vo jo­kių kon­sul­ta­ci­jų su jais. Taip pat su tei­si­nin­kais, ku­rie pui­kiai iš­ma­no ži­niask­lai­dos tei­sės niu­an­sus. Ti­kiuo­si, kad šie žmo­nės bus pa­kvies­ti, ir va­rian­tas, ku­ris bus ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­tas Sei­me, ne­kels ašt­rių dis­ku­si­jų, bet už­tik­rins mū­sų sau­gu­mą kal­bant apie at­ei­nan­čius rin­ki­mus ir ap­skri­tai apie vals­ty­bės gy­va­vi­mo klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar vie­nas ko­le­ga no­ri pa­klaus­ti – tai A. Ge­lū­nas. Pra­šom, ko­le­ga.

A. GELŪNAS (LSF). Ger­bia­ma Rad­vi­le, ačiū už ini­cia­ty­vą svars­ty­ti šią ko­vą su dez­in­for­ma­ci­ja na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar esa­te su­si­pa­ži­nu­si su ana­lo­giš­ko­mis tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vo­mis ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se? Ypač no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad per­nai va­sa­rą Pran­cū­zi­jos Na­cio­na­li­nė Asam­blė­ja pri­ėmė įsta­ty­mą prieš dez­in­for­ma­ci­ją. Po tik­rai il­gų de­ba­tų ir kau­ty­nių šio­je ša­ly­je žo­džio lais­vė yra ab­so­liu­ti ir di­džiu­lė ver­ty­bė. Bet ten yra la­bai ver­tin­gų ele­men­tų, ku­rių aš pa­si­gen­du tiek po­no R. Kar­baus­kio, tiek jū­sų tei­kia­muo­se įsta­ty­mo va­rian­tuo­se, – tai bū­tent teis­mų ir tei­sė­jų kon­tro­liuo­jan­tis vaid­muo prieš dez­in­for­ma­ci­ją ir tos nuo­sta­tos vei­kia tik rin­ki­mų me­tu. Ki­tu me­tu jos ne­vei­kia. La­bai siū­ly­čiau pa­si­do­mė­ti, jei dar ne­sa­te to pa­da­riu­si.

 R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, tu­riu pri­si­pa­žin­ti, da­ly­vau­ju pro­ce­se, bet tei­sin­gos pa­sta­bos. Esu gir­dė­ju­si tas nuo­sta­tas griež­tin­ti tam tik­rus da­ly­kus bū­tent rin­ki­mų lai­ko­tar­piu, nes tai yra jaut­res­nis lai­ko­tar­pis. Aš ma­nau, kad tik­rai Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių prak­ti­ką, ne­bū­ti­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ki­tų de­mo­kra­tinių vals­ty­bių prak­ti­ką bus ga­li­ma pa­nau­do­ti ir dar­bas bus sklan­dus ir efek­ty­vus.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai už – V. Ker­na­gis, pra­šom.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Svei­ki. Ma­nau, vi­si pri­ta­ria­me, kad šios di­rek­ty­vos tre­čio­sios da­lies per­kė­li­mas, ypač ar­tė­jant rin­ki­mams šiais me­tais, yra bū­ti­nas. Prieš tai Kul­tū­ros ko­mi­te­to pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ma­nau, tu­rė­jo per­tek­li­nių nuo­sta­tų ir įvai­riau­sių in­ter­pre­ta­ci­jų su­lau­kė vie­šo­jo­je erd­vė­je, to­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris yra pa­to­bu­lin­tas, pa­keis­tas, at­si­žvel­giant į gau­tas pa­sta­bas. Tad kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tik­ro, jei­gu siū­lo­ma re­dak­ci­ja skam­bė­tų taip: „Ki­tų vals­ty­bių ir su jo­mis su­si­ju­sių sub­jek­tų sklei­džia­ma dez­in­for­ma­ci­ja, ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mas, ki­ta ne­pa­grįs­ta ir klai­di­nan­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus nu­kreip­ta in­for­ma­ci­ja sil­pnin­ti pi­lie­čių ryž­tą gin­ti sa­vo vals­ty­bę, taip pat ki­tų vals­ty­bių ir su jo­mis su­si­ju­sių sub­jek­tų in­for­ma­ci­nė veik­la, ku­ria sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką ša­lies de­mo­kra­tijos ir rin­ki­mų pro­ce­sams“, aš ma­nau, tai tik­rai bū­tų to­kia nuo­sta­ta, ku­ri ne­leis­tų in­ter­pre­tuo­ti sa­vaip. Bet kai jūs įra­šo­te ydin­gą nuo­sta­tą, kad ska­ti­na­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, ne­pa­si­ten­ki­ni­mas Lie­tu­vos vals­ty­be, at­ri­ša­te tam tik­ras ran­kas val­di­nin­kams ar po­li­ti­nei do­mi­nuo­jan­čiai jė­gai in­ter­pre­tuo­ti, ar kri­ti­ka jos at­žvil­giu yra ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ska­ti­ni­mas val­džia, ar ne.

Dar dau­giau. Kai lie­ka ki­tų vals­ty­bių ir su jo­mis su­si­ju­sių sub­jek­tų sklei­džia­ma dez­in­for­ma­ci­ja, tai bū­tent do­mi­nuo­jan­čiai po­li­ti­nei jė­gai, ku­ri tu­ri vie­no­kią ar ki­to­kią įta­ką spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms, pa­si­tel­kus jų pa­gal­bą, api­brėž­ti, kas yra tie su­si­ję su ki­to­mis vals­ty­bė­mis sub­jek­tai. Vi­sa dvi­pras­my­bė at­si­ran­da ta­da, kai jūs pa­lie­ka­te tą in­tar­pą dėl ska­ti­na­mo ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo Lie­tu­vos vals­ty­be. Man at­ro­do, iš tik­rų jū­sų sie­kis yra už­tik­rin­ti lais­vą žo­dį ir ne­leis­ti bū­tent kė­sin­tis į lais­vą žo­dį, pri­si­den­giant na­cio­na­li­niu in­te­re­su. Aš šia­me pro­jek­te įžiū­riu tam tik­rų pa­vo­jų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3139.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ir pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai tik­riau­siai, kaip ir bu­vo­me su­ta­rę dėl pra­ėju­sio įsta­ty­mo, anks­čiau pa­teik­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai? Ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

12.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3162 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – nu­ta­ri­mo „Dėl nu­ta­ri­mo „Dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3162. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šo­me.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau pa­siū­ly­ti įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tų re­gu­lia­vi­mo veik­los. Ko­mi­te­te, dis­ku­tuo­jant dėl teis­mo eks­per­ti­zės, pa­aiš­kė­jo, kad teis­mo psi­chiat­ri­nės eks­per­ti­zės sri­ty­je, kaip ir ki­to­se sri­ty­se, o ypač kai yra at­lie­ka­ma vai­kų eks­per­ti­zė, su­si­da­ro di­džiu­lės ei­lės, nes yra la­bai ma­žai eks­per­tų. Tas ma­no pro­jek­tas, ku­rį siū­lo­ma įtrauk­ti nu­ta­ri­mu į dar­bų pro­gra­mą, yra su­si­jęs sus tuo, kad mes at­ver­tu­me kuo di­des­nes ga­li­my­bes žmo­nėms ir grei­čiau, ir pa­pras­tes­niu ke­liu, ne­lau­kiant me­tų ter­mi­nų, tie­siog tap­ti eks­per­tais, įsi­trauk­ti į teis­mo eks­per­ti­zės dar­bą, taip vai­kų eks­per­ti­zes pa­da­ry­tu­me daug pa­pras­tes­nė­mis ir grei­tes­nė­mis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­ri pa­klaus­ti J. Lie­sys. Pra­šau, su­tei­kia­me.

J. LIESYS (LSF). Ačiū ger­bia­mai pir­mi­nin­kei. Ma­no vie­nas klau­si­mas. Sa­ky­ki­te, kiek pa­di­dės tu­ri­mų eta­tų ar­ba…

PIRMININKĖ. Čia dėl įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę.

J. LIESYS (LSF). Dėl to ir no­riu klaus­ti.

PIRMININKĖ. Dėl to ir no­ri­te klaus­ti, pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­ga, tie­siog si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad jei­gu ge­rai at­si­me­nu, Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri vai­kų eks­per­tai, ku­rie ga­li at­lik­ti vai­kų psi­chiat­ri­nę eks­per­ti­zę. Dėl tos prie­žas­ties mū­sų vai­kai, ku­rie yra pa­ima­mi iš šei­mų dėl smur­to ar ki­tų ap­lin­ky­bių, eks­per­ti­zės Lie­tu­vo­je tu­ri lauk­ti dau­giau kaip pu­sę me­tų. Jei­gu šian­dien bū­tų pa­im­tas vai­kas, tai eks­per­ti­zės pa­gal ei­lę su­lauk­tų iki bir­že­lio mė­ne­sio ir dar du mė­ne­sius bū­tų at­lie­ka­ma eks­per­ti­zė. Tai jūs su­pran­ta­te, kad yra di­džiu­lis ter­mi­nas, tų ke­tu­rių žmo­nių ne­už­ten­ka ir tie­siog, trum­pi­nant per­lai­ky­mo lai­ko­tar­pį, yra sten­gia­ma­si su­da­ry­ti ga­li­my­bę, kad kuo dau­giau žmo­nių ga­lė­tų per trum­pes­nį lai­ką pa­tek­ti į eks­per­tų są­ra­šus, ir taip ma­žin­ti ei­les.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Svars­ty­mas. Ga­li­me taip pat ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti. Bal­suo­ja­me, ta­da lei­si­me pa­teik­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 85, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Se­si­jos dar­bų pro­gra­ma pa­pil­dy­ta.

 

12.20 val.

Teis­mo eks­per­ti­zės įsta­ty­mo Nr. IX-1161 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3144 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu Teis­mo eks­per­ti­zės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3144 pa­teik­ti po­nią A. Ši­rins­kie­nę. Pra­šau. Po­nia Ši­rins­kie­ne, pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes su ko­le­go­mis jau pra­dė­jo­me dis­ku­si­jas dėl to klau­si­mo ir aš su­si­lau­kiau klau­si­mo, kaip yra tam­pa­ma teis­mo eks­per­tu. Šiuo at­ve­ju as­me­nys, bai­gę sa­vo spe­cia­ly­bės stu­di­jas, šiuo at­ve­ju psi­chiat­ri­jos stu­di­jas, ir po to lan­ky­da­mi spe­cia­lius kur­sus bei mo­ky­mus dar stu­di­juo­ja ir mo­ko­si pa­pil­do­mai ku­rį lai­ką, lai­ko kva­li­fi­ka­ci­nius eg­za­mi­nus. Ma­no siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas yra skir­tas tam at­ve­jui, kad jei­gu žmo­gus ne­iš­lai­ko eg­za­mi­no, pre­ten­duo­ti per­lai­ky­ti ga­lė­tų kur kas grei­čiau, nes da­bar įsta­ty­mas sa­ko, kad ji­sai pre­ten­duo­ti per­lai­ky­ti kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­ną ga­li po me­tų ar­ba tas ter­mi­nas ga­li bū­ti su­trum­pin­tas iki pu­sės me­tų.

Man yra te­kę anks­tes­nė­je dar­bo­vie­tė­je dirb­ti ir su teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­tais, ir su ki­tais teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tais. Ga­na daž­nai tai yra žmo­nės, ku­rie tu­ri moks­lo laips­nius, yra pro­fe­so­riai, ir sa­ky­ti, kad to­kiam as­me­niui pa­si­mo­ky­ti pa­pil­do­mai ne­už­tek­tų 2–3 mė­ne­sių, kad jam rei­kia bū­ti­nai mo­ky­tis me­tus ir tik po to pre­ten­duo­ti per­lai­ky­ti eg­za­mi­ną, tik­rai bū­tų la­bai su­dė­tin­ga. Aš ma­ny­čiau, kad ter­mi­nų su­trum­pi­ni­mas bū­tų ra­cio­na­lus da­ly­kas.

Ži­no­ma, mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti, ar tą ter­mi­ną trum­pin­ti iki vie­no mė­ne­sio, ar trum­pin­ti iki dvie­jų, ar iki tri­jų mė­ne­sių. Tos dis­ku­si­jos ko­mi­te­te vyks, bet, ma­nau, vi­si su­pran­ta­me, kad me­tų ter­mi­nas dėl per­lai­ky­mo tik­rai yra di­džiu­lis ter­mi­nas, ku­ris, kaip mi­nė­jo ir ko­mi­te­to po­sė­dy­je at­vy­kę teis­mo psi­chiat­ri­nės eks­per­ti­zės tar­ny­bos at­sto­vai, kad tik­rai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės yra de­mo­ty­vuo­ja­mi tap­ti eks­per­tais, yra tai, kad jie ži­no, kad jei­gu jiems ne­pa­vyks iš­lai­ky­ti eg­za­mi­no, ki­tą kar­tą jie ban­dys pa­kar­to­ti­nai tik­tai po me­tų ar ge­riau­siu at­ve­ju po pus­me­čio.

Aš su­pran­tu, kad yra įvai­rių ke­lių ir tar­ny­bos bei mi­nis­te­ri­jos tik­rai sten­gia­si tai­ky­ti ir ki­tas prie­mo­nes, ku­rios pa­di­din­tų žmo­nių no­rą tap­ti eks­per­tais. Taip pat, be abe­jo, bu­vo skai­čiuo­ja­mi ir ko­mer­ci­niai įkai­niai, kad jei­gu vals­ty­bi­nių teis­mo psi­chiat­rų ne­už­ten­ka, bū­tų ga­li­ma sam­dy­ti iš ša­lies ir taip ei­les trum­pin­ti, ta­čiau ši­ta prie­mo­nė taip pat bū­tų vie­na iš prie­mo­nių, ku­ri tie­siog leis­tų tu­rė­ti pla­tes­nį pa­si­rin­ki­mą ir pla­tes­nį eks­per­tų ra­tą eks­per­ti­zėms at­lik­ti. Toks bū­tų ma­no pri­sta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Ba­kas.

E. GENTVILAS (LSF). Pir­miau­sia pa­sta­ba dėl se­si­jos dar­bo pla­na­vi­mo, taip pat ir ger­bia­mai R. Baš­kie­nei. Žiū­rė­ki­te, kiek yra į šią se­si­jos dar­bų pro­gra­mą įtrauk­tų pro­jek­tų, re­gist­ruo­tų per­nai ir už­per­nai, kiek opo­zi­ci­ja šio­je se­si­jo­je ne­spė­jo pa­teik­ti pro­jek­tų. Da­bar įtrau­kia­mas pro­jek­tas, re­gist­ruo­tas prieš pen­kias die­nas – sau­sio 7 die­ną, tuo la­biau kad, at­ro­do, nė­ra čia kaž­ko la­bai sku­baus. Tai toks pa­gei­da­vi­mas. Bu­vo­te pa­ža­dė­ju­si, ger­bia­ma Ri­ma, kad at­si­žvel­g­si­te į opo­zi­ci­jos ne­pa­teik­tus pro­jek­tus.

Ir po­niai Ag­nei klau­si­mas. Štai Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da nu­ro­do per trum­pą ter­mi­ną. Sma­gu, kad jūs su­tin­ka­te dis­ku­tuo­ti dėl dvie­jų ar tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pio. Ma­no ma­ny­mu, čia pa­ban­dy­ki­me pa­ly­gin­ti su at­im­to­mis vai­ruo­to­jo tei­sė­mis. Tai ką, po mė­ne­sio? Pra­py­lei tei­ses ir ei­ni po mė­ne­sio? Na, ne­su­ge­bi bū­ti eks­per­tas, per mė­ne­sį var­gu ar tu pa­si­da­ry­si eks­per­tas. Ma­no ma­ny­mu, ra­cio­na­lu bū­tų kal­bė­ti apie pu­sės me­tų ter­mi­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai, ko­le­gos, dėl pa­ties pro­jek­to, ko­dėl ji­sai bu­vo ne­įtrauk­tas į dar­bų pro­gra­mą, tai ši­ta pro­ble­ma, kad me­tų ter­mi­nas de­mo­ty­vuo­ja žmo­nes tap­ti eks­per­tais, pa­aiš­kė­jo šią sa­vai­tę ko­mi­te­te pa­si­ta­ri­mo me­tu. Mes iš kar­to la­bai ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo­me ir dėl to bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas, kad kuo grei­čiau at­si­ver­tų di­des­nės ga­li­my­bės.

Aš ma­nau, jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad to­kia si­tu­a­ci­ja, kai vai­kai yra pri­vers­ti lauk­ti psi­chiat­ri­nės eks­per­ti­zės pra­džios dau­giau kaip pu­sę me­tų, per tą lai­ko­tar­pį bū­da­mi pa­im­ti iš sa­vo šei­mų, to­kia si­tu­a­ci­ja tik­rai yra ne­to­le­ruo­ti­na. Ne­ga­na to, tai truk­do vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ki­tus veiks­mus.

Vėl­gi ky­la tam tik­ra grės­mė, kad il­gai­niui mes ga­li­me su­lauk­ti ir Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo by­lų, nes pi­lie­čiai sa­kys, kad vals­ty­bė ne­už­tik­ri­na sa­va­lai­kio, per pro­tin­gus ter­mi­nus vyks­tan­čio eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo teis­mo eks­per­ti­zės. Aš ma­nau, mū­sų pa­rei­ga šiuo at­ve­ju re­a­guo­ti kiek įma­no­ma grei­čiau į pro­ble­mą, ku­ri aiš­kė­ja.

PIRMININKĖ. At­sa­ky­da­ma ger­bia­mam E. Gent­vi­lui, ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad po­nios A. Ši­rins­kie­nės ini­cia­ty­vu­mą tik­riau­siai mes vi­si pa­ste­bi­me ir juo džiau­gia­mės. O dėl opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkės – tik­rai sten­gia­mės at­si­žvelg­ti, kiek su­spė­ja­me pa­gal se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

Klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ži­no­te, man daug me­tų te­ko ga­na ar­ti­mai ir in­ten­sy­viai dirb­ti su eks­per­tais. No­riu pa­klaus­ti jū­sų, jūs sa­ko­te, kad trūks­ta eks­per­tų, aš ži­nau ir ki­tų prie­žas­čių, ko­dėl trūks­ta mo­ty­va­ci­jos tiems žmo­nėms: tai yra ir dar­bo są­ly­gos, at­ly­gi­ni­mai, kva­li­fi­ka­ci­ja, bet la­bai įdo­mi pa­tai­sa. Sa­ko­ma, kad pro­ble­ma yra tar­si ma­žai eks­per­tų, bet siū­lo­ma trum­pin­ti ne­iš­lai­kiu­sių eg­za­mi­no per­lai­ky­mo ter­mi­ną. Ki­taip ta­riant, ar jums ne­at­ro­do, kad mes to­kia pa­tai­sa ne­kva­li­fi­kuo­tiems žmo­nėms ga­li­me at­ver­ti eks­per­ti­zės eks­per­to sta­tu­so du­ris? Gal­būt rei­kia ki­tų prie­mo­nių? Pa­vyz­džiui, kal­bant apie teis­mo psi­chiat­ri­ją ir psi­cho­lo­gi­ją, tai yra la­bai bran­gios stu­di­jos, gal rei­kia da­ry­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus, kad dau­giau žmo­nių ga­lė­tų stu­di­juo­ti?

An­tra. Gal rei­kė­tų per­žiū­rė­ti dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą, nes tik­rai čia tur­būt aukš­čiau­sio ly­gio žmo­nės dirbs. Jei­gu mes pri­im­si­me bet ką ir tai­ky­si­me pa­tai­są žmo­nėms, ku­rie ne­iš­lai­ko eg­za­mi­no (yra ad­vo­ka­tū­ros eg­za­mi­nai, ten per pu­sę me­tų, man at­ro­do, ga­li­ma per­lai­ky­ti), su­kel­si­me dar da­giau pro­ble­mų.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, Vy­riau­sy­bė kar­tu su mi­nis­te­ri­jo­mis šiuo me­tu tai­ko kom­plek­są veiks­nių, ku­rie ska­tin­tų. Jei­gu aš ge­rai at­si­me­nu, mes bu­vo­me ko­mi­te­te in­for­muo­ti apie tai, kad ir vai­kų psi­chiat­rai-teis­mo eks­per­tai yra įra­šy­ti į re­tų pro­fe­si­jų ar ko­kį dar są­ra­šą Vy­riau­sy­bė­je, jis leis fi­nan­suo­ti tą spe­cia­li­za­ci­ją šiek tiek di­des­nė­mis su­mo­mis, taip pa­da­rant di­des­nį pa­trauk­lu­mą.

Ki­ta pro­ble­ma ky­la ir su ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mu, kai vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je ne­pa­kan­ka eks­per­tų ir rei­kia juos pa­im­ti iš pri­va­čių eks­per­tų, ta pro­ble­ma taip pat yra spren­džia­ma. Čia yra vie­nas iš pro­ble­mos spren­di­mo eta­pų, ku­ris su­ma­žin­tų per­lai­ky­mo ter­mi­ną. Ne­ži­nau, iš tų gar­bių pro­fe­so­rių, ku­riuos aš pa­žįs­tu kaip teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tus, ne­sa­ky­čiau, kad jie bu­vo to­kie ne­ga­būs žmo­nės, ku­riems vie­ną kar­tą ne­iš­lai­kius eg­za­mi­no rei­kė­tų bū­tent mo­ky­tis ly­giai me­tus, bet ne aš­tuo­nis mė­ne­sius, ne sep­ty­nis mė­ne­sius, ne še­šis mė­ne­sius. Ma­ny­čiau, tik­rai vi­sos tar­ny­bos vei­kia at­sa­kin­gai. Yra tvir­ti­na­ma pro­gra­ma, ką jie tu­ri mo­kė­ti, yra eg­za­mi­na­vi­mo ko­mi­si­jos, jei­gu as­muo ne­mo­kės, jis ir an­trą kar­tą ne­iš­lai­kys, ta­čiau ne­ma­nau, kad lo­giš­kas spren­di­mas vers­ti žmo­gų lauk­ti per­lai­ky­mo me­tus, ypač kai tu ma­tai, kad rin­ko­je jų dra­ma­tiš­kai trūks­ta.

Fak­tiš­kai mes ko­mi­te­te jau svars­tė­me ir apie tai, ar ne­bus to­kia si­tu­a­ci­ja, kad no­rint ma­žin­ti ei­les teks tie­siog sam­dy­tis eks­per­tus ir iš ki­tų vals­ty­bių. Ne­ži­nau, ar yra hu­ma­niš­ka, jei­gu kal­bė­tu­me apie hu­ma­niz­mą, lai­ky­ti iš tė­vų pa­im­tą vai­ką, vos ne me­tus lau­kian­tį psi­chiat­ri­nės eks­per­ti­zės, ir nie­ko ne­da­ry­ti, kad tų eks­per­tų skai­čius bū­tų di­des­nis, eks­per­ti­zės vyk­tų grei­čiau ir ne­su­si­da­ry­tų to­kios ne­žmo­niš­kos ei­lės.

Mes kal­ba­me apie si­tu­a­ci­jas, kai vai­kai vien dėl to, kad vals­ty­bė ne­su­ge­ba už­tik­rin­ti eks­per­ti­zės at­li­ki­mo, gy­ve­na at­skir­ti nuo šei­mų. Su­pras­ki­me, kad ga­li pa­aiš­kė­ti at­ve­jų, kad tie vai­kai bu­vo pa­im­ti be pa­grin­do, kad ri­zi­kos to­je šei­mo­je ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tik no­riu pri­min­ti, kad bū­tų pui­ku, jei­gu pa­klaus­tu­me per mi­nu­tę, at­sa­ky­tu­me per dvi.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Nes spė­jo pa­klaus­ti, de­ja, tik du Sei­mo na­riai, o pra­ėjo jau be­veik sep­ty­nios mi­nu­tės. Jūs at­sa­ko­te iš­sa­miai, bet la­bai il­gai.

Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai svei­kin­ti­na, kad jūs ma­to­te ir siū­lo­te kaž­kiek spręs­ti tą svar­bią pro­ble­mą, dėl ku­rios, aš ma­nau, ky­la ir pa­grin­di­nės įtam­pos, įgy­ven­di­nant Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mą, kai iš tik­rų­jų rei­kia lauk­ti še­šis, aš­tuo­nis mė­ne­sius, kol vai­kas bus ap­klaus­tas, ir kar­tais be pa­grin­do, pa­aiš­kė­ja, tas at­sky­ri­mas yra pa­da­ro­mas. Bet ar jums ne­keis­ta, kad vis dėl­to to­kia jaut­ria te­ma rei­kia­mos ini­cia­ty­vos ne­pa­ro­do svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras? Šis jū­sų siū­ly­mas ge­ras, bet ar jis bus pa­kan­ka­mas? Ar jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti, kiek tas lai­kas da­bar su­trum­pės? Aš no­rė­čiau ma­ty­ti vie­toj jū­sų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą, ku­ris kaip po­li­ti­kas tie­sio­giai at­sa­kin­gas už to­kią si­tu­a­ci­ją, ir no­rė­čiau ma­ty­ti jo kom­plek­si­nius siū­ly­mus, kad sa­ky­tų, tiek pa­di­din­si­me ap­mo­kė­ji­mą, dar kaž­ką pa­da­ry­si­me, ir tas lai­kas su­trum­pės nuo še­šių iki vie­no mė­ne­sio ir pa­na­šiai. Jūs tur­būt ne­ga­lė­si­te pa­sa­ky­ti, kiek su­trum­pės tas lai­kas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų nie­kas ne­ga­lės pa­sa­ky­ti, kaip tos prie­mo­nės pra­dės veik­ti, kiek at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mas mo­ty­vuos žmo­nes kreip­tis ir tap­ti eks­per­tais. Bet, kaip jau ir mi­nė­jau, tik­rai Vy­riau­sy­bė sa­vo po­įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu pla­nuo­ja ir vyk­do tam tik­ras prie­mo­nes.

PIRMININKĖ. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, iš tie­sų svei­kin­ti­na, kad jūs ir­gi at­krei­pė­te dė­me­sį į šią pro­ble­mą, la­bai rim­tą pro­ble­mą. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te mes jau pas­ta­rą­jį pus­me­tį nuo­la­tos kon­tak­ta­vo­me su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, ta­čiau jie kaž­kaip la­bai van­giai ima­si veiks­mų šio­je sri­ty­je, nors iš tie­sų Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo vei­ki­mas, sėk­min­gas vei­ki­mas, yra la­bai glau­džiai su­si­jęs bū­tent su šia pro­ble­ma. Tai, kad šiuo me­tu yra ke­tu­ri eks­per­tai vi­so­je Lie­tu­vo­je, yra vi­siš­kai skan­da­lin­ga si­tu­a­ci­ja. Tik­rai tam pri­ta­riu. Tuo pat me­tu gal­vo­ju, kad su­ma­ži­ni­mas nuo me­tų iki mė­ne­sio yra la­bai dras­tiš­kas. Ar ne­bus taip, kad mes at­ver­si­me ke­lią abe­jo­ti­no ly­gio eks­per­tams, užuot gal­būt pa­si­kvie­tę eks­per­tus iš ša­lies, gal­būt iš pri­va­taus sek­to­riaus, nes tik­rai no­rė­tų­si dau­giau kom­plek­si­nio po­žiū­rio ir ne vien tik­tai to­kios…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ge.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). …pa­vie­nės ini­cia­ty­vos? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­la ko­le­ge, jūs ži­no­te, kad iš pri­va­taus sek­to­riaus taip pat nė­ra ką pa­si­kvies­ti, nes pri­va­tus sek­to­rius, pri­va­tūs eks­per­tai tu­ri lai­ky­ti tuos pa­čius eg­za­mi­nus ir jie taip pat sto­ko­ja mo­ty­va­ci­jos, kai jie ma­to esa­mą re­gu­lia­vi­mą. Tai pri­va­čių eks­per­tų są­ra­šuo­se taip pat yra sto­ko­ja­ma žmo­nių. Aš dėl tos prie­žas­ties ti­kiuo­si, kad ben­dros pa­stan­gos tik­rai tu­rė­tų pa­dė­ti. O dėl ter­mi­no mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai ge­ra ini­cia­ty­va ir čia rei­kė­tų ak­cen­tuo­ti ne tik vai­kus, pa­im­tus iš šei­mų, bet ir smur­ti­nė­se by­lo­se nu­ken­tė­ju­sius vai­kus, ku­rie lau­kia eks­per­ti­zės, ir jiems ne­ga­li­ma per tą lai­ko­tar­pį, kol ne­at­lik­ta eks­per­ti­zė, su­teik­ti psi­cho­lo­gų pa­gal­bos. Bet ir­gi ky­la klau­si­mas, ar mes tik­rai tei­sin­gu ke­liu ei­na­me. Jei­gu Lie­tu­va per me­tus pa­rengia, čia dar rei­kė­tų ak­cen­tuo­ti, kad vai­kų psi­chiat­ri­jos spe­cia­lis­tų vi­so la­bo pen­kis, tas ke­lias iki eks­per­to jau su di­plo­mu yra il­gas ir trun­kan­tis me­tus, kai tu at­lie­ki eks­per­ti­zes, bet ne­tu­ri eks­per­to kva­li­fi­ka­ci­jos. Yra la­bai ­mažas at­ly­gi­ni­mas ir dau­giau ne­gu pu­sė iš tų pen­kių bai­gu­sių emig­ruo­ja, jie net ne­si­dar­bi­na čia at­li­ki­nė­ti tų eks­per­ti­zių. Tai gal mums rei­kia pa­grin­di­nį lai­ko­tar­pį, jei­gu yra kva­li­fi­kuo­tas žmo­gus, pa­grin­di­nį lai­ko­tar­pį su­trum­pin­ti, ne me­tus da­ry­ti kva­li­fi­ka­ci­ją…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. PALIONIS (LSDDF). …o per pu­sę me­tų?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų tai taip pat yra dis­ku­tuo­ti­nas da­ly­kas, ką bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti ko­mi­te­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už at­sa­ky­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. S. Jo­vai­ša – už.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Tik­rai ši­tam pro­jek­tui pri­tar­siu su ma­lo­nu­mu, nes mū­sų ko­mi­te­te lan­kė­si mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai ir jie iš­reiš­kė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus ir pa­gei­da­vi­mus dėl to­kios ap­verk­ti­nos spe­cia­lis­tų būk­lės. To­dėl tik­rai lin­kiu įgy­ven­di­nant ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą at­si­žvelg­ti į ko­le­gų iš­sa­ky­tas min­tis dėl jų ap­rū­pi­ni­mo, in­teg­ra­vi­mo, kad ši­to­je sis­te­mo­je po­stū­mis jaus­tų­si žy­miai spar­tes­nis, ne­gu iki šiol vals­ty­bė ga­li pa­rū­pin­ti pa­slau­gas to­kiu men­ku spe­cia­lis­tų kie­kiu. Pa­lai­ko­me vi­si.

PIRMININKĖ. Ačiū. K. Ma­siu­lis gal­vo­ja ki­taip. Mo­ty­vai prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos ir ger­bia­ma Ag­ne Ši­rins­kie­ne, jei­gu ji ga­lė­tų gir­dė­ti, ką ir ki­ti kal­ba, ne tik ką pa­ti pa­sa­ko, aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, dė­kui jums, kad jūs pa­kli­bi­no­te tą pro­ble­mą, bet tik pa­kli­bi­no­te. Pro­ble­ma yra la­bai di­džiu­lė. Štai ad­vo­ka­tas. Jei­gu žmo­gus no­ri tap­ti ad­vo­ka­tu, jei yra moks­lų dak­ta­ras, jam eg­za­mi­nų kiek rei­kia lai­ky­ti? Ne­rei­kia. Bet jei­gu esi tei­si­nės eks­per­ti­zės moks­lų dak­ta­ras, ta­ve eg­za­mi­nuos ta­vo bu­vę stu­den­tai. Tai gal ne­rei­kia, kad taip bū­tų. Ne­rei­kia.

Aš kal­bu apie vi­są, ne vien me­di­ci­nos eks­per­ti­zę, bet vi­są teis­mų eks­per­ti­zę in cor­po­re. Teis­mų eks­per­ti­zę, ne vien me­di­ci­nos. Yra įvai­riau­sių: eko­no­mi­nių, tech­ni­nių, me­džia­gų ir ki­to­kių eks­per­ti­zių. Aš tik­rai ži­nau iš spe­cia­lis­tų, iš VGTU, tar­ki­me, pro­fe­sū­ros – jie ne­įlei­džia­mi. Jie ne­įlei­džia­mi bū­ti eks­per­tais. Jiems da­ro­mos įvai­rios kliū­tys, kad jie ne­tap­tų eks­per­tais, nes kai jie at­ei­na, pra­de­da teik­ti, kaip bū­da­mi ne­pri­klau­so­mi eks­per­tai, vi­sai ki­to­kias eks­per­ti­zes ir su­ke­lia pro­ble­mų šiems eks­per­tams, ku­rie kar­tais net ne­no­ri ko nors gir­dė­ti, ne­no­ri ko nors ma­ty­ti.

Šio­je sri­ty­je yra di­džiu­lių pro­ble­mų, ku­rias rei­kė­tų tai­sy­ti kom­plek­siš­kai. Štai jums, ger­bia­mas Ba­kai, dar vie­na sri­tis, ku­rio­je ga­li­te stip­riai pa­si­dar­buo­ti. Ir ki­ti ko­le­gos. Čia yra di­džiu­lė… Nė­ra žmo­gui kaip gau­ti. Tar­ki­me, jis ne­pa­si­ti­ki eks­per­tais, bet nė­ra ga­li­my­bės gau­ti al­ter­na­ty­vią eks­per­ti­zę. Mes ne­tu­ri­me sis­te­mos. Mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės, kai vie­nas eks­per­tas gin­či­ja ki­tą, mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės, kaip iš­spręs­ti ši­tą pro­ble­mą.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia yra to­kios pro­ble­mos ir tai tik­rai ne mė­ne­sio klau­si­mas, čia jis nie­ko ne­pa­dės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mo nė­ra nu­ma­ty­ta. Ar nė­ra siū­lo­ma? Nė­ra ir ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Ga­li­me.

 

12.38 val.

As­me­nų per­kė­li­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3023, įstatymo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3024, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3025, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3026, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3027, Užim­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3028 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – As­me­nų per­kė­li­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3023. Mi­nist­ras L. A. Lin­ke­vi­čius. Jūs, ger­bia­mas mi­nist­re, pa­tei­ki­te ir lydi­muo­sius tei­sės ak­tus, ku­rių pro­jek­tai Nr. XIIIP-3024, Nr. XIIIP-3025, Nr. XIIIP-3026, Nr. XIIIP-3027 ir Nr. XIIIP-3028. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ta­čiau kar­tu ir ly­di­mie­ji ak­tai. Šiuo me­tu nė­ra įsta­ty­mo lyg­me­niu reg­la­men­tuo­tas tei­si­nis me­cha­niz­mas, ku­ris leis­tų už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ar­ba lie­tu­vių kil­mės as­me­nims, iš­ti­kus, tar­ki­me, kri­zei, hu­ma­ni­ta­ri­nei ka­tast­ro­fai, per­si­kel­ti į Lie­tu­vą ir, aiš­ku, ati­tin­ka­mai Lie­tu­vo­je in­teg­ruo­tis. Nė­ra įsta­ty­mo lyg­me­niu to­kio me­cha­niz­mo. Ta­čiau yra pre­ce­den­tų. Ga­liu pri­min­ti, kas la­biau do­mi­si.

Dėl ka­ri­nio kon­flik­to, dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną mū­sų pi­lie­čiai bu­vo at­si­dū­rę su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je ir bu­vo pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Bet nė­ra sis­te­mos, to­dėl bu­vo Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mas, bu­vo su­da­ry­ta tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė, ku­rią mes, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ko­or­di­na­vo­me, bet taip pat ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai da­ly­va­vo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų. Bu­vo pa­reng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai.

Jei­gu es­mę pa­sa­ky­čiau, il­gai ne­kal­bė­da­mas, jie įtvir­ti­na iš­sa­mų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Taip pir­miau­sia bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti per­ke­lia­mų as­me­nų tei­sę, aiš­ku, į sau­gu­mą, taip pat tai, kad bū­tų nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės jiems in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, ir vi­sos ki­tos prak­ti­nės pa­sek­mės. Na, gal pa­sa­ky­siu, ko­kia tai ka­te­go­ri­ja žmo­nių. Tai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, be abe­jo, taip pat lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, taip pat as­me­nys, ku­rie tu­rė­tų tei­sę at­kur­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę, ir tų as­me­nų šei­mos na­riai, iš­im­ti­niais at­ve­jais ga­li bū­ti jų glo­bo­ja­mi ne­pil­na­me­čiai vai­kai. Per­kė­li­mas bū­tų fi­nan­suo­ja­mas iš tam tik­roms mi­nis­te­ri­joms nu­ma­ty­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, jei­gu nu­bū­tų pa­kan­ka­mai lė­šų, tuo­met bū­tų krei­pia­ma­si į Vy­riau­sy­bę dėl re­zer­vo lė­šų. Tai štai to­kia pa­tei­kia­mų do­ku­men­tų es­mė. Pra­šau jū­sų pri­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­šom at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Klau­sia K. Masiu­lis. Nė­ra. A. Pa­lio­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai iš es­mės gal ir at­sa­kė mi­nist­ras dėl biu­dže­to asig­na­vi­mų. Aš su­pran­tu, kad tik­rai ne­įma­no­ma įver­tin­ti kiek, ko­kiais me­tais jų ga­li pri­reik­ti. Įdo­mu­mo dė­lei, ka­dan­gi is­to­riš­kai tu­rė­jo­me to­kių įvy­kių, pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą kiek kai­nuo­ja par­ga­be­ni­mas, jei­gu taip pa­pras­tai šne­kant, ir in­teg­ra­vi­mas vie­no žmo­gaus?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Iš tik­rų­jų bu­vo su­skai­čiuo­ta – maž­daug 6,5 tūkst. eu­rų vie­no žmo­gaus. O, kaip sa­kiau, tie pre­ce­den­tai bu­vo su­si­ję su Uk­rai­na, bet da­bar mes gir­dė­jo­me, gal ir jūs gir­dė­jo­te, bu­vo spau­do­je at­ve­jų, su­si­ju­sių su Ve­ne­su­e­la, bet čia bu­vo dau­giau toks zon­da­vi­mas, žmo­nės tei­ra­vo­si, ar bū­tų to­kių ga­li­my­bių, ne­bu­vo to­kių kon­kre­čių pra­šy­mų. Mes vis tiek tu­ri­me pa­si­ruoš­ti, nes to­kių at­ve­jų ga­li bū­ti, ir tu­ri­me tu­rė­ti me­cha­niz­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pa­gi­ria­ma­sis žo­dis, ma­nau, tai yra prie­mo­nės, ku­rios pa­de­da pa­ro­dy­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės ir as­me­nų, vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sių pi­lie­ty­bės, kil­mės sai­tais su Lie­tu­va, ry­šį. Tech­ni­nis klau­si­mas. At­si­pra­šau, ne­įsi­gi­li­nau, gal ir yra jau at­sa­ky­mas įsta­ty­mo pro­jek­te. Ar Lie­tu­va, kaip vals­ty­bė, tu­ri to­kių as­me­nų re­gist­rą? Na, Pi­lie­čių re­gist­rą tu­ri­me, lie­tu­vių kil­mės as­me­nų – jau ne­ži­nau, as­me­nų, tu­rin­čių tei­sę į Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, – vėl­gi abe­jo­ju. Pa­vyz­džiui, man at­ro­do, ru­sai nu­siun­tė „Vag­ner“, pri­va­čią ka­riuo­me­nę, į Su­da­ną, ten ga­li kil­ti hu­ma­ni­ta­ri­nė kri­zė. Už­va­kar, at­ro­do, pa­si­gir­do to­kių gan­dų. Ar mes ži­no­me, kiek Su­da­ne yra štai to­kių as­me­nų?

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ar yra Su­da­ne, tu­riu pa­si­do­mė­ti, gal ir ži­no­me, bet ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Kad tu­ri­me Pi­lie­čių re­gist­rą, aki­vaiz­du, da­bar dėl to­kių, ku­rie tu­ri tei­sę at­kur­ti tą pi­lie­ty­bę, tik­rai ka­te­go­riš­kai at­sa­ky­ti ga­liu, kad ne vi­sus ži­no­me, kai ku­rio­se am­ba­sa­do­se yra tie duo­me­nys, kai ku­rio­se nė­ra. Tas pats pa­sa­ky­ti­na apie lie­tu­vių kil­mės as­me­nis. Na, tie da­ly­kai pa­aiš­kė­ja, kai at­si­ran­da ko­kia nors si­tu­a­ci­ja ar kri­zė, kaip šiuo at­ve­ju. Žmo­nės krei­pia­si, ta­da pa­tei­kia sa­vo duo­me­nis ir mes į tai re­a­guo­ja­me. Jū­sų klau­si­mą su­pra­tau, čia rei­kė­tų gal mums pa­si­žiū­rė­ti at­ski­rai, man da­bar sun­ku kon­kre­čiai ir tiks­liai at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. K. Ma­siu­lis – už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­ta­riu šiam pro­jek­tui kaip pir­mam žin­g­s­niui, bet ma­tau ten tai­sy­ti­nų da­ly­kų. Esu įre­gist­ra­vęs sa­vo pa­tai­sas. Vi­sų pir­ma ne­rei­kė­tų va­din­ti ši­tų as­me­nų per­kel­tai­siais, nes taip buvo va­di­nami tie di­pu­kai, ku­rie po­ka­riu bu­vo, bet jie ta­da bė­go į Vo­kie­ti­ją, iš Vo­kie­ti­jos bu­vo ke­lia­mi į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją, Aust­ra­li­ją, Ame­ri­ką ar dar kur nors. Čia jie su­grįž­ta, tai va­din­ki­me gra­žes­niu žo­džiu – grįž­tan­čiais as­me­ni­mis. Mi­nist­ras ži­no, dėl šios te­mos aš jus kli­bi­nu ne pir­mą ka­den­ci­ją.

Ma­nau, kad tai tu­rė­tų bū­ti tik pir­mas žings­nis. Mig­ra­ci­jos te­ma­ti­ka yra be ga­lo pla­ti ir svar­bi. Rei­kė­tų su­da­ry­ti są­ly­gas grįž­ti žmo­nėms iš pa­vo­jin­gų zo­nų, taip, bet yra as­me­nų, ku­rie no­rė­tų į Lie­tu­vą ap­skri­tai su­grįž­ti gal ne iš tiek pa­vo­jin­gų zo­nų, rei­kė­tų ir jiems su­da­ry­ti. Čia ne­bus ga­li­ma jiems su­grįž­ti. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų su­da­ry­ti są­ly­gas Lie­tu­vai pri­im­ti. Tar­ki­me, mū­sų A. Sme­to­na bė­go, Ame­ri­ka pri­ėmė, tu­ri to­kią ga­li­my­bę. Pas mus at­bėg­tų ko­kios nors vals­ty­bės sme­to­na – mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės. Ši­tas įsta­ty­mas ne­bū­ti­nai leis.

Rei­kia su­da­ry­ti są­ly­gas pri­im­ti po­li­ti­nius pa­bė­gė­lius, žmo­nes, ku­riuos per­se­kio­ja re­ži­mas. Rei­kia dar vie­no žings­nio – rei­kė­tų leis­ti į Lie­tu­vą at­vyk­ti žmo­nėms, na, No­be­lio pre­mi­jos lau­re­a­tas koks nors no­ri at­va­žiuo­ti ar­ba dar ko­kie moks­li­nin­kai, ku­rie bū­tų eko­no­mi­kai ir mums la­bai svar­būs. Mes ir­gi ne­tu­ri­me ga­li­my­bės jų pri­im­ti. Įsi­lei­džia­me pa­bė­gė­lius iš Si­ri­jos, o to­kių as­me­nų, ku­rie mū­sų eko­no­mi­ką stip­rin­tų, mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės įsi­leis­ti. Čia dar tik pir­mas žings­ne­lis, bet dar daug daug ką rei­kė­tų čia to­bu­lin­ti ir keis­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vų prieš nė­ra. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju už pri­ta­ri­mą.

Da­bar pa­skir­ki­me ko­mi­te­tus. Dėl pa­grin­di­nio – As­me­nų per­kė­li­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką įsta­ty­mo pro­jek­to – kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Dėl ly­di­mo­jo įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ pa­grin­di­nis – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti tam? Ga­li­me. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pa­grin­di­niu yra siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me. Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, taip pat pri­ta­ria­me. Dėl Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ir pas­ku­ti­nis ly­di­ma­sis, Už­im­tu­mo įsta­ty­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Vi­siems šiems ko­mi­te­tams pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Svars­ty­mas – pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Pra­šo­me per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, jei­gu yra pa­siū­ly­mų dėl ki­tų ko­mi­te­tų. Pra­šau. B. Mar­kaus­kas.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pra­šy­ti, kad Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja bū­tų kaip pa­pil­do­ma.

PIRMININKĖ. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ir dėl ly­di­mo­jo.

PIRMININKĖ. Ir dėl ly­di­mų­jų. Pui­ku. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­ma.

A. Gu­mu­liaus­kas – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Aš la­bai no­rė­čiau po­nui pro­fe­so­riui to­kią pa­s­ta­bą pa­reikš­ti. A. Sme­to­nos pa­bė­gi­mas – tai yra so­vie­ti­nės is­to­riog­ra­fi­jos re­lik­tas. Aš ma­nau, kad A. Sme­to­nos me­tais kal­bė­ti tau­tos at­sto­vy­bė­je so­vie­ti­nės is­to­riog­ra­fi­jos ste­re­o­ti­pais ne­de­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, dir­ba­me to­liau.

 

12.47 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 151, 161 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-771 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1969(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kaip pa­me­na­te, li­ko tik bal­sa­vi­mas. Mo­ty­vai bu­vo iš­sa­ky­ti. Pri­ėmi­mas. Pra­šom bal­suo­ti. Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Bal­sa­vo tik 51 Sei­mo na­rys. Tad lauk­si­me ki­to eta­po, ka­da bus dau­giau no­rin­čių bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

12.48 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 369 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1393(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1393(2) pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui.

A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. 1 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Dėl 2 straips­nio yra gau­tas A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ga­li­me pri­tar­ti, kad 29 Sei­mo na­riai yra? Yra. A. Ši­rins­kie­nė pa­tei­kia.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, mi­nė­tu pa­siū­ly­mu tie­siog yra sie­kia­ma, kad… Jūs man…

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te pa­pil­dy­ti 2 straips­nį 4 da­li­mi. 2 straips­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, tie­siog ne tą do­ku­men­tą tu­riu. Aš at­si­pra­šau. Ko­le­gos, siū­lau pa­pil­dy­ti 2 straips­nį 4 da­li­mi ir pa­tiks­lin­ti są­vo­kos api­brė­ži­mą.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria. S. Gent­vi­las no­ri kal­bė­ti dėl A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­lymo? Ne. Dėl vi­so. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mui? Ga­li­me pri­tar­ti. Ir 2 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti? Dė­ko­ju, pri­ima­me. Dėl 3 straips­nio yra A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, šia­me pa­siū­ly­me siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti įsi­ga­lio­ji­mą, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja ge­gu­žės 1 die­ną, iš­sky­rus 2 straips­nio 4 da­lį.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju ko­le­gei.

Mo­ty­vai dėl vi­so. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai už.

S. GENTVILAS (LSF). Grįž­tant į pra­ei­tį, ko­mi­te­to pa­ve­di­mu at­si­ra­dęs Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­ga­liau pri­im­tas. Ką jis reg­la­men­tuo­ja ir pa­de­da? Tai le­ga­liai vei­kian­tiems Lie­tu­vos kre­ma­to­riu­mams su­da­ry­ta ne­le­ga­li kon­ku­ren­ci­ja už­sie­nio ša­ly­se. Jai už­kirs­tas ke­lias, nes da­bar rei­ka­lau­ja­ma mi­ru­sių pa­lai­kų ve­ži­mą įfor­min­ti do­ku­men­tais, nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, ir, svar­biau­sia, ar­ti­mie­ji, ku­rių ar­ti­ma­sis mi­rė, yra ga­ran­tuo­ti, kad iš­vež­tas į už­sie­nį jis bus kre­muo­tas le­ga­liai, aiš­kiai ir tei­sin­gai. Man at­ro­do, čia rei­kė­tų pa­svei­kin­ti pa­čią Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją su ge­ru įsta­ty­mu ir jo fi­ni­šo tie­si­ą­ją. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 75 pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1393(2), jį skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

12.52 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 pre­am­bu­lės, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 20 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2107(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2107(3)ES. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Bu­vo gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ko­mi­te­tas svars­tė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas bu­vo re­gist­ruo­tas va­kar, jo ter­mi­nui ne­su­ėjo pri­va­lo­mas lai­kas – 24 va­lan­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Čia yra sku­ba ir yra 24 va­lan­dų ter­mi­nas, ir ma­ne biu­ras yra in­for­ma­vęs, kad tas ter­mi­nas yra ne­su­ėjęs. Ma­nau, kad Po­sė­džių sek­re­to­ria­tas ga­li pa­tik­rin­ti ter­mi­ną.

PIRMININKĖ. Taip, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė vi­siš­kai tei­si. Sku­ba rei­ka­lau­ja 24 va­lan­dų. J. Raz­ma no­ri pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio?

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų man nie­ko ki­to ne­be­lie­ka, kaip frak­ci­jos var­du pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes čia juo­kin­gai iš­ei­na: aš pa­tai­są įre­gist­ra­vau iš es­mės iš kar­to po svars­ty­mo, ir trūks­ta 24 va­lan­dų iki pri­ėmi­mo.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų A. Ši­rins­kie­nė tei­si dėl va­lan­dų ir jei­gu mes lai­ky­tu­mės Sta­tu­to, va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je tik­rai ga­lė­tu­me vyk­dy­ti pri­ėmi­mą ir vis­kas bū­tų sklan­džiai ir tei­sin­gai, ir tvar­kin­gai. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad šį įsta­ty­mo pro­jek­tą pri­im­si­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, ku­ris pra­si­dės 13 val. 30 min., ati­tin­ka­mai vė­liau, bet ko­mi­te­tas vis tiek tu­ri ap­svars­ty­ti. Tai ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

12.54 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3101(2) (priėmi­mas)

 

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3101. Pri­ėmi­mas. Bu­vo tai­ko­ma sku­ba. Kvie­čiu G. Kin­du­rį, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Kar­tu ap­tar­si­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas siū­lė pri­tar­ti.

G. KINDURYS (LVŽSF). Taip, čia bu­vo pa­sta­ba, kad dėl re­fe­ren­du­mo po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos pa­bai­gos sto­ko­ja at­ve­jo, kai iki re­fe­ren­du­mo die­nos įsi­ga­lio­jus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mui… Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ši­tai pa­sta­bai ir siū­lo pa­pil­dy­ti, kad vie­na iš kam­pa­ni­jos pa­bai­gos prie­žas­čių ga­li bū­ti įsi­ga­lio­jęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas, ku­riuo Sei­mo nu­ta­ri­mas pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą pri­pa­žįs­ta­mas prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­­s­ti­tu­ci­jai ar įsta­ty­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ne. Dėl vi­so straips­nio ga­lė­si­me tik bal­suo­ti, nes dėl at­ski­ro Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mo ne­bal­suo­ja­me. Dėl 1 straips­nio J. Raz­ma – mo­ty­vai prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vis dėl­to 1 straips­nis yra šio pro­jek­to es­mi­nis, nes įve­da­ma nau­ja są­vo­ka „re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kai“, to­liau re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kams su­tei­kiant tei­ses gau­ti ete­rį ir ati­tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą agi­tuo­jant už re­fe­ren­du­mą. Tai mes vis dėl­to iš­krei­pia­me tą ba­lan­są, ku­ris šian­dien yra tei­sin­gai nu­sta­ty­tas, nes yra re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai, ku­rie bal­suo­ja už, yra opo­nen­tai, ku­rie pa­si­sa­ko prieš, yra ba­lan­sas. Jei­gu gre­ta ini­cia­to­rių su tais pa­čiais lai­ko li­mi­tais dar pri­de­da­me ša­li­nin­kus, tai ini­cia­to­riams čia la­bai pa­to­gu pa­si­skirs­ty­ti į ini­cia­to­rius ir ša­li­nin­kus ir tu­rė­ti dvi­gu­bą lai­ką. Ži­no­me, kai da­bar pa­si­py­lė vi­sa se­ri­ja po­pu­lis­ti­nių re­fe­ren­du­mų, tai mes tiems po­pu­lis­ti­niams ini­cia­to­riams dar su­teik­tu­me to­kį pat lai­ką per sa­vo ša­li­nin­kus agi­tuo­ti už kaž­ko­kius jų ini­cia­ty­vos da­ly­kus.

Aš kvie­čiu vis dėl­to bal­suo­ti prieš. Jei­gu ši­to straips­nio ne­pri­ima­me, tai tuo­met ir vi­sas įsta­ty­mas su­sto­ja. Tik­rai kvie­čiu at­sa­kin­gai su­si­mąs­ty­ti, gal­būt ši­to pro­jek­to ini­cia­to­riai taip pat yra to­kių po­pu­lis­ti­nių re­fe­ren­du­mų su­ma­ny­to­jai ir ruo­šia sau tam tik­rą dir­vą vie­šie­siems ry­šiams. Tai­gi aš to ne­at­mes­čiau, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo1 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 71 Sei­mo na­rys. Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 44, prieš – 16, su­si­lai­kė 10. 1 straips­nis pri­im­tas.

Dėl 2 ir 3 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 4 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas.

G. KINDURYS (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad sto­ko­ja­ma nuo­sta­tų, nu­ma­tan­čių pra­šy­mų re­gist­ruo­tis sa­va­ran­kiš­kais po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais tei­ki­mo pa­bai­gą re­fe­ren­du­mo at­ve­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ši­tai pa­sta­bai ir nu­ro­dė, kad šis ter­mi­nas tu­ri bū­ti ne trum­pes­nis kaip 10 dar­bo die­nų ir nu­sta­to­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me tam pri­tar­ti. 4 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? 4 straips­nį pri­ima­me.

5, 6, 7, 8 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai. E. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, man at­ro­do, kad čia yra iš­ple­čia­ma ga­li­my­bė uzur­puo­ti ete­rį. Va­kar vie­ną pa­na­šų pro­jek­tą svars­tė­me, kur Vy­riau­sy­bei pa­ve­da­me pa­sa­ko­ti apie re­fe­ren­du­mo svar­bą, reikš­mę tau­tai ir vals­ty­bei. Ir po­nas P. Gra­žu­lis net ne­sle­pia, kad ta­da prem­je­ras ga­lės pa­sė­dė­ti te­le­vi­zi­jo­je. Štai čia ir da­bar – įvai­riau­sius re­fe­ren­du­mus ga­li­ma siū­ly­ti iki pat Sei­mo rin­ki­mų, at­si­ran­da ini­cia­to­rių gru­pė, ku­ri tu­ri ete­rio lai­ką. Kaž­ku­rie pa­si­va­di­na re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kais, tik­rie­ji ini­cia­to­riai iš po­li­ti­kų už­si­i­ma dar ete­rio lai­ko ir re­fe­ren­du­mo opo­nen­tams lie­ka dvi­gu­bai ma­žes­nis lai­ko li­mi­tas ete­ry­je ne­gu re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riams ir ša­li­nin­kams. Ma­no ma­ny­mu, to­kie pro­ce­dū­ri­niai žai­di­mai ve­da link to, kad net ne­rei­kia keis­ti LRT įsta­tų, to įsta­ty­mo, ku­rį va­kar svars­tė­me, net ne­ver­ta. Štai to­kiu bū­du bus už­im­tas LRT ete­ris, to­dėl aš pa­si­sa­kau prieš ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, šį įsta­ty­mą reikėtų pa­baig­ti pri­im­ti, nors mū­sų ry­ti­nio po­sė­džio lai­kas bai­gė­si, bet ma­nau, kad su­tar­si­me iš­klau­sy­ti mo­ty­vus ir bal­suo­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to dar per ry­ti­nio po­sė­džio pra­tę­si­mą.

G. Kin­du­rys. Mo­ty­vai už.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, šian­dien po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu lei­džia­ma bū­ti tik re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riams ir opo­nen­tams. Toks re­gu­lia­vi­mas ri­bo­ja as­me­nų, ku­rie nė­ra nei ini­cia­to­riai, nei opo­nen­tai, ta­čiau pri­ta­ria re­fe­ren­du­mo su­for­mu­luo­tiems klau­si­mams, ga­lė­ji­mą da­ly­vau­ti pil­na­ver­tė­je kam­pa­ni­jo­je vi­sa­ver­čio da­ly­vio tei­sė­mis. To­dėl aš ma­nau, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai ge­ras, de­mo­kra­tiškas, ir tik­rai pra­šau jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų ini­cia­to­riai čia tik­riau­siai ban­dys aiš­kin­ti, kad svar­bi ši siū­lo­ma nuo­sta­ta dėl re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Bet va­kar mes pla­čiau­sias aiš­ki­ni­mo ga­li­my­bes dėl Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo kei­ti­mo re­fe­ren­du­mu su­tei­kė­me Vy­riau­sy­bei ir, aš ma­nau, ta pro­ble­ma tik­rai iš­spręs­ta, sie­kiant ob­jek­ty­viai iš­aiš­kin­ti to re­fe­ren­du­mo svar­bą. Jei čia, gre­ta re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rių, mes nu­ma­to­me ir įve­da­me re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kus, iš tik­rų­jų ne­są­ži­nin­gai iš­krei­pia­me kon­ku­ren­ci­ją, ku­ri da­bar yra ob­jek­ty­viai nu­sta­ty­ta tu­rė­ti dis­ku­si­jų ga­li­my­bę re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kams ir prie­ši­nin­kams, nes ša­lia ini­cia­to­rių at­si­ran­da va­di­na­mie­ji ša­li­nin­kai, ku­rių dė­ka tas ba­lan­sas tam­pa tik­rai ne­są­ži­nin­gas, nes la­bai ne­sun­ku ini­cia­to­riams, da­liai ini­cia­to­rių, tie­siog ne­si­re­gist­ruo­ti ini­cia­to­riais, o bū­ti ša­li­nin­kais ir taip už­gož­ti ete­rį.

Aš ma­nau, kad tai yra nu­kreip­ta į nu­ma­to­mus po­pu­lis­ti­nius re­fe­ren­du­mus, tik­rai ne į pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mą. Aš kvie­čiu stab­dy­ti to­kias už­ma­čias ir tam yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – ne­si­re­gist­ruo­ti bal­suo­jant dėl pri­ėmi­mo.

PIRMININKĖ. K. Ma­siu­lis – mo­ty­vai prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). La­bai pri­ta­riu Jur­gio pa­sta­boms ir tie­siog keis­ta, kad anks­čiau pats ši­to ne­pa­ste­bė­jau. Tik­rai čia ban­do­ma gud­rau­ti. Ne­rei­kė­tų ban­dy­ti gud­rau­ti, ko­le­gos. Be­ne re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai yra prie­ši­nin­kai. Jie yra ša­li­nin­kai. Va­din­ti ša­li­nin­kus dviem var­dais ir su­teik­ti jiems dvi­gu­bą ete­rį reiš­kia, kad yra iš­krei­pia­mas ete­ris. Tai gal ta­da mes dėl si­met­ri­jos įves­ki­me re­fe­ren­du­mo prie­ši­nin­kus ir re­fe­ren­du­mo ko­kius nors an­ti­pa­ti­kus, kad ir­gi bū­tų dvi gru­pės: vie­ni – prie­ši­nin­kai, ki­ti – an­ti­pa­ti­kai. Ma­ža kaip čia mes ga­li­me pri­gal­vo­ti tų pa­va­di­ni­mų. Tiems, kas už re­fe­ren­du­mą, su­tei­kia­mas lai­kas ir tiems, kas prieš re­fe­ren­du­mą, o ne ko­kioms nors keis­toms gru­pėms. At­si­ran­da dar vie­na gru­pė, ku­riai pa­pil­do­mai dar rei­kia. Aiš­kiai sten­gia­ma­si pa­dė­ti re­fe­ren­du­mams.

Ger­bia­mie­ji, jūs da­bar čia ren­gia­te dir­vą sau, jūs gal­vo­ja­te apie re­fe­ren­du­mą dėl par­la­men­to na­rių ma­ži­ni­mo, dar apie kaž­ko­kius re­fe­ren­du­mus, bet jūs ly­giai taip pat klo­ja­te dir­vą ir įvai­riems ki­tiems pa­vo­jin­giems re­fe­ren­du­mams. Re­fe­ren­du­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi, kai kei­čia­ma Kon­sti­tu­ci­ja. Jūs griau­na­te Kon­sti­tu­ci­ją. Ne­rei­kia Kon­sti­tu­ci­jos keis­ti ir pa­leng­vin­ti da­lią tų, ku­rie no­ri ją keis­ti. Kon­sti­tu­ci­ja tu­ri bū­ti la­bai sta­bi­lus ak­tas ir ne­rei­kia čia nie­ko keis­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­gu­ma mo­ty­vų bu­vo iš­sa­ky­ta. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad pa­kak­tų, kad re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai yra re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kai, nes ne­ži­nau, kam čia rei­kia ką nors keis­ti, kai sis­te­ma pa­kan­ka­mai vei­kia. Vi­si apie ją ži­no­jo­me. Šiuo me­tu, jei­gu kal­bė­tu­me apie pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo rei­ka­lus, gal­būt ir taip, bet tai yra įsta­ty­mas dėl vi­sų re­fe­ren­du­mų. Ne­ga­li­me iš­dar­ky­ti vi­sos sis­te­mos, ku­ri ga­nė­ti­nai ge­rai vei­kė ir bu­vo ga­na aiš­ki. Tiek ini­cia­to­riai, tiek opo­nen­tai tu­rė­jo vie­no­das ga­li­my­bes ir bu­vo ga­li­ma gin­čy­tis. Tai siū­lau ne keis­ti, o pa­lik­ti tą pa­tį ir šio įsta­ty­mo ne­pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, dėl Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: už – 51. Ten­ka ati­dė­ti, nes ne­bu­vo 71.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ry­ti­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas) Va­ka­ri­nis po­sė­dis – 13 val. 30 min.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.