LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO nr. XIVP-2470

 

2023-05-17 Nr. 111-P-15

Vilnius

 

 

 

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas A. Matulas, Komiteto pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis, Komiteto nariai M. Danielė, P. Kuzmickienė, O. Leiputė, M. Navickienė, M. Puidokas, J. Sejonienė, L. Slušnys, Z. Streikus, A. Veryga.

Komiteto biuras: vedėja J. Bandzienė, patarėjai K. Civilkienė, E. Jankauskas, B. Sesickienė, V. Valainytė, padėjėjos M. Neverkevičienė, D. Žukauskė.

Kviestieji asmenys: sveikatos apsaugos viceministras A. Pečkauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovės R. Biekšienė, E. Radkevič, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė D. Švelnienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovė L. Vaitkutė, Lietuvos masažuotojų asociacijos vadovė J. Lepiochina, Respublikos Prezidento patarėjas P. Gradeckas, Ministro Pirmininko patarėja sveikatos apsaugos ir neįgaliųjų klausimais Ž. Gudlevičienė, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas A. Utkus.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-03-08

 

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turėtų būti parengti ir priimti iki įstatymo įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatytas pavedimas sveikatos apsaugos ministrui iki įstatymo įsigaliojimo priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, turėtų įsigalioti anksčiau nei visas įstatymas, todėl šio straipsnio 1 dalyje po žodžio ,,įstatymas“, po kablelio, įrašytina formuluotė „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-03-08

 

2

3

 

2.              Projekto 2 straipsnio 3 dalis, nustatanti įstatymo taikymą, t. y. apibrėžianti kokie asmenys prilyginami gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims, brauktina kaip perteklinė, nes identiška nuostata įtvirtinta kartu teikiamame Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte (Reg. Nr. XIVP-2471). Atitinkamai projekto 2 straipsnio pavadinimas turėtų būti dėstomas taip: „Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas“.

 

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2023-03-08

 

 

 

 

3.              Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos funkciją formuoti valstybės politiką formaliojo švietimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, dėl projekto siūlytina gauti Vyriausybės išvadą.

 

Pritarti iš dalies

Projektui gautos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išvados.

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,
2023-03-22

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2470 (toliau – Projektas) atitiktį Europos Sąjungos teisei teikiame šias pastabas ir pasiūlymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/958 dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas nuostatomis, valstybės narės, prieš priimdamos naujas arba iš dalies keisdamos esamas įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar jomis verstis, atlieka proporcingumo vertinimą pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles. Įgyvendinant Direktyvą (ES) 2018/958 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatytais atvejais, t. y., prieš nustatydami naują ar keisdami esamą teisinį reguliavimą, kurio nuostatomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, teisės aktų projektų rengėjai atlieka teisės aktų projektų, susijusių su reglamentuojamomis profesijomis, proporcingumo vertinimą, kurio tvarką nustato Vyriausybė. Ši tvarka nustatyta 2020 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1218 „Dėl Teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, proporcingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, proporcingumo vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 9–11 punktais, norminių teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis (toliau – Nuostatos), proporcingumo vertinimą atlieka teisės akto projekto rengėjas, kuris įvertina kiekvieną nuostatą pagal jos pobūdį, turinį ir galimą poveikį. Teisės akto projekto rengėjas, atlikęs Nuostatų proporcingumo vertinimą, parengia Nuostatų proporcingumo vertinimo išvadą, pagrįstą kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais, rodikliais, pateikdamas duomenis apie kiekvienos Nuostatos atitiktį kriterijams, nurodytiems Tvarkos aprašo 5 punkte. Teisės akto projekto rengėjas vertinimo išvadą kartu su teisės akto projektu pateikia profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriui, kuris užtikrina Nuostatų proporcingumo vertinimo objektyvumą ir nepriklausomumą. Atsižvelgiant į tai, turi būti atliktas Projekte numatytų kvalifikacinių reikalavimų proporcingumo vertinimas, kuris turi būti pateiktas kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriui (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai).

 

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos masažuotojų asociacija, 2023-05-05

2

3

 

Lietuvos masažuotojų asociacija susipažinusi su įstatymo projektu nori atkreipti dėmesį, kad įstatymo projekto 2 straipsnio 3 punktas turi būti koreguojamas taip: „Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal iki 2021 m. lapkričio 1 d. patvirtintas masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2023 m. gruodžio 1 d.“ Iki tol, kol nebus priimtas šio įstatymo projektas, gydomojo masažo specialistai yra ir bus ruošiami pagal modulinę masažuotojo profesinio mokymo programą, kuri suteikia masažuotojo profesinę kvalifikaciją, kuri yra pripažįstama kaip gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija iki 2025 m. liepos 1 d. Tol, kol neįsigalios šio įstatymo projektas, atitinkamos institucijos negali tvirtinti gydomojo masažo specialisto kvalifikacijos aprašo ir naujos modulinės programos. Tai reiškia, kad dabar esanti formuluotė, kurioje numatyta „jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2021 m. lapkričio 1 d.“ netinkama, kadangi iki 2025 m. liepos 1 d. gydomojo masažo specialistai ruošiami pagal modulines masažuotojo mokymo programas. Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus šiam įstatymo projektui laukia kitų poįstatyminių teisės aktų derinimo ir priėmimo darbai, tad tam, kad į naujas mokymo programas būtų galima priimti mokinius laiku, labai svarbu kad šis įstatymo projektas būtų priimtas kuo greičiau.

Lietuvos masažuotojų asociacija dėkoja už bendradarbiavimą.

 

Pritarti iš dalies

Projekto 2 straipsnio 3 dalis, nustatanti įstatymo taikymą, t. y. apibrėžianti kokie asmenys prilyginami gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims, šiame projekte brauktina kaip perteklinė, nes identiška nuostata įtvirtinta kartu teikiamame Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-2471.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2023-05-04

2

3

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto (toliau – Komitetas) 2023 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 111-S-9 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2470 ir Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2471 svarstymo parengiamųjų darbų“, teikia Komitetui išvadas dėl šių įstatymų projektų.

Ministerija pritaria Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2470 ir Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2471.

Ministerija, reaguodama į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2471, siūlo šio įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamą Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2470 2 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: „Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal iki 2021 m. lapkričio 1 d. patvirtintas masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2023 m. gruodžio 1 d.“.

Atkreipiame dėmesį, kad šie įstatymo projektai yra būtini siekiant pradėti rengti gydomojo masažo specialistus, tuo pačiu išvengiant šių asmens sveikatos priežiūros specialistų trūkumo ateityje, nes šiuo metu Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme XIII-3222 įtvirtinta nuostata, kad gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programą ir papildomą gydomojo masažo profesinio mokymo modulį (šiuo atveju gydomojo masažo modulis), yra negalima.

Iki tol, kol nebus priimti šie įstatymų projektai, gydomojo masažo specialistai yra ir bus ruošiami pagal modulinę masažuotojo profesinio mokymo programą, kuri suteikia masažuotojo profesinę kvalifikaciją, kuri pagal projektus iki 2025 m. liepos 1 d. būtų pripažįstama kaip gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija (jeigu mokytis pagal ją pradėta iki 2021 m. lapkričio 1 d. (atsižvelgus į šiuo raštu pateiktą pasiūlymą – 2023 m. gruodžio 1 d.). Tol, kol neįsigalios šie įstatymų pakeitimai, mokslo ir studijų institucijos negali tvirtinti gydomojo masažo specialisto kvalifikacijos aprašo ir naujos modulinės profesinio mokymo programos.

 

Pritarti iš dalies

Projekto 2 straipsnio 3 dalis, nustatanti įstatymo taikymą, t. y. apibrėžianti kokie asmenys prilyginami gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims, šiame projekte brauktina kaip perteklinė, nes identiška nuostata įtvirtinta kartu teikiamame Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-2471.

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
2023-05-08

2

3

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 111-5-9 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2470 ir Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222  2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2471 svarstymo parengiamųjų darbų“ 3 punktą, įvertino Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2470 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIVP-2470), Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2471 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIVP-2471) (toliau kartu – Įstatymų projektai), kuriems iš esmės pritariame, tačiau pagal kompetenciją teikiame pastebėjimus ir pasiūlymus.

    Kol dar nėra parengtų ir pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio 9 dalį Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų profesinio mokymo programų gydomojo masažo specialisto kvalifikacijai įgyti, profesinio mokymo teikėjai vykdo priėmimą mokytis pagal masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas. Asmenys, priimti 2023 m., jas baigs iki 2025 m. liepos 1 d., taip, kaip yra numatyta Įstatymo projekte Nr. XIVP-2471. Atsižvelgę į tai, kas išdėstyta ir į Įstatymų projektų aiškinamajame rašte numatytą uždavinį – pakeisti gydomojo masažo specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimą reglamentuojančias nuostatas ir numatyti (patikslinti) pereinamąjį laikotarpį, per kurį asmenys, įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją, yra prilyginami asmenims, įgijusiems gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją, siūlome svarstyti, ar neturėtų būti numatyta, kad gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, kurios įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki Įstatymo projekto Nr. XIVP-2470 įsigaliojimo dienos, net jeigu jie mokytis pagal šias programas pradėjo iki 2023 m. gruodžio 1 d. Kartu norime pastebėti, kad nei Profesinio mokymo įstatyme, nei Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309/asr) nėra numatytas formaliojo profesinio mokymo programų tvirtinimas, todėl Įstatymų projektuose siūlome vietoje žodžio „patvirtintos“ rašyti žodžius „įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre“.

            Dabar galiojančio Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad  gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programą ir papildomą gydomojo masažo profesinio mokymo modulį. Kaip ir minima aiškinamajame rašte, toks gydomojo masažo specialisto kvalifikacijos įgijimo būdas negalimas, tačiau, kol neįsigaliojo Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo pakeitimai, nustatantys, kad gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus gydomojo masažo specialisto formaliojo profesinio mokymo programą, nėra teisinio pagrindo Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus profesiniam standartui keisti ir atitinkamoms profesinio mokymo programoms rengti. Todėl nuo šių pakeitimų priklauso naujų gydomojo masažo specialisto profesinio mokymo programų rengimo trukmė, įregistravimas ir priėmimo mokytis planavimas. Kad būtų užtikrintas gydomojo masažo specialistų rengimas, priėmimas mokytis pagal gydomojo masažo profesinio mokymo programas turėtų prasidėti 2024 metais.

 

Pritarti iš dalies

Projekto 2 straipsnio 3 dalis, nustatanti įstatymo taikymą, t. y. apibrėžianti kokie asmenys prilyginami gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims, šiame projekte brauktina kaip perteklinė, nes identiška nuostata įtvirtinta kartu teikiamame Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-2471.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto išvadai ir komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2470(2).

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, 2023-05-15

2

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, tikslintinas projekto 2 straipsnis, kartu patikslinant ir įstatymo įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, ir įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės liepos 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. balandžio birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal iki 2021 m. lapkričio 1 d. patvirtintas masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Matulas, Z. Streikus.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Antanas Matulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto patarėja (ES) Vesta Valainytė