Projekto

lyginamasis variantas

 

Lietuvos Respublikos

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 25, 71 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tarptautinį ar supaprastintą pirkimą perkančioji organizacija atlieka šiame įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus atvejus. Atliekant supaprastintus pirkimus šio įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma, kai tiekėjas pateikia Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą, o pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija iš tiekėjų reikalauti turi tik esant abejonėms dėl jų patikimumo.

 

3 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 6 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) prekės, gaminamos ir (ar) naudojamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais, kai norimo rezultato negalima pasiekti naudojant kitus tokios pačios paskirties gaminius, jei perkančioji organizacija yra mokslo ir studijų institucija, kaip tai numato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, ir sutarties dalykas yra tiesiogiai susijęs su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra;

 

4 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio). Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais bei prekių ir paslaugų pirkimų atvejais, kai jie yra skirti moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai, gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 


 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                         

 

Teikia: Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto                                       Raimundas Lopata

vardu komiteto pirmininkas