Projekto Nr. XIVP-2547(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1001, 1003 IR 1131 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1001 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1001 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1001 straipsnis. Priverstinis dingimas

Tas, kas veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, suėmė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, suėmimą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.“

 

2 straipsnis. 1003 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1003 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas vykdydamas valstybės politiką arba veikdamas valstybės leidimu, kurstymu, palaikymu ar pritarimu, bet kokiu būdu kankino arba kitaip itin žiauriai elgėsi su žmogumi taip sukeldamas nukentėjusiam asmeniui stiprų fizinį ar psichinį skausmą arba dideles kančias,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių septynerių metų.“

 

3 straipsnis. 1131 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1131 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1131 straipsnis. Aplaidus arba netinkamas vado pareigų vykdymas

1. Tas, kas aplaidžiai vykdė vado pareigas ir dėl to jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

2. Tas, kas vykdė vado pareigas žinodamas, kad jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką, arba nepaisydamas šios informacijos ir nesiėmęs visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti, arba neperdavęs šios informacijos kompetentingoms institucijoms ištirti,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

3. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1 dalį tik tais atvejais, kai joje numatyta veika padaryta dėl neatsargumo.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas