Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 16, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 220

STENOGRAMA

 

2022 m. lapkričio 10 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. MAZURONIS ir V. MITALAS

 


PIRMININKAS (V. MITALAS, LF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­de­da­me lap­kri­čio 10 die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

 

14.00 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2147(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­ma­sis va­ka­ri­nio po­sė­džio 2-1 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2147. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Jo sa­lė­je ne­ma­tau. Gal A. But­ke­vi­čius ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio su biu­dže­tu su­si­ju­sio įsta­ty­mo? Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, kiek at­si­me­nu, bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ne­ap­si­ri­kau.

PIRMININKAS. Tai yra pui­kios nau­jie­nos. Ačiū jums. Ne­tu­ri­me no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti dis­ku­si­jo­je, bet yra pa­siū­ly­mų dėl šio pro­jek­to. Ka­dan­gi esa­me su­ta­rę, kad dėl siū­ly­mų sprę­si­me bal­suo­ti skir­tu lai­ku, tai šį klau­si­mą šiek tiek ati­de­da­me.

Dar­bo­tvarkės 2-2.1 klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1852. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Kvies­čiau ko­mi­te­to at­sto­vą – pir­mi­nin­ką A. Ma­tu­lą į tri­bū­ną, bet jo sa­lė­je ne­ma­tau. Taip pat rei­kės ap­si­spręs­ti dėl siū­ly­mų. Tuo­met pa­da­ry­si­me ana­lo­giš­kai, kaip ir dėl prieš tai bu­vu­sio pro­jek­to, – ei­si­me prie siū­ly­mų bal­suo­ti skir­tu lai­ku. Ana­lo­giš­kai ir dėl Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo.

 

14.03 val.

Šei­my­nų įsta­ty­mo Nr. XI-681 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1978(3) (priėmi­mas)

 

Tuo­met svars­ty­ki­me 2-3.1 klau­si­mą – Šei­my­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1978. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Nuo 1 straips­nio iki pat 9 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 10 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

To­liau ana­lo­giš­ka Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl 16 straips­nio. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Taip pat dėl 22 straips­nio ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ar ga­lė­tu­me nuo 10 straips­nio iki 22 straips­nio pri­tar­ti vi­siems straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nis. Ir 1 straips­niui, ir 2 straips­niui nau­jos re­dak­ci­jos ga­li­me taip pat pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so pro­jek­to yra no­rin­čių kal­bė­ti. Už kal­bės R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas, jį pa­ren­gė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das įver­ti­no mū­sų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, ras­tas kom­pro­mi­sas su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, iš­ties yra iš­dis­ku­tuo­tas, sa­va­lai­kis ir rei­ka­lin­gas. Tė­vų pa­lik­ti 5 tūkst. 957 vai­kai. Ins­ti­tu­ci­nė­je glo­bo­je dar yra apie 1 tūkst. vai­kų. Tad tos šei­my­nos, ku­rios at­lie­ka tą šven­tą mi­si­ją – glo­bo­ja vai­kus, o jų tik 54, to­se šei­my­no­se au­ga apie 260 vai­kų, iš tik­rų­jų at­lie­ka di­de­lį dar­bą. Tas įsta­ty­mas pa­si­tar­naus tam, kad tų šei­mų bū­tų iš­spręs­tos tam tik­ros pro­ble­mos ir bū­tų ge­riau. Rei­kia mums vi­siems kar­tu pa­gal­vo­ti, kiek ga­li­ma dau­giau su­si­telk­ti, kad kuo ma­žiau vai­kų bū­tų ins­ti­tu­ci­nė­je glo­bo­je, kad kuo ma­žiau vai­kų bū­tų pa­lie­ka­mų.

Ir čia tik­rai no­rė­čiau kreip­tis ir į sa­vi­val­dy­bes, kad jos pa­ro­dy­tų di­des­nį dė­me­sį šei­my­nų stei­gi­mui, šiuo at­ve­ju 28 sa­vi­val­dy­bės yra įstei­gu­sios. Taip pat žvel­giant į at­ei­tį ir žvel­giant į vi­su­mą rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie vi­sus, ku­rie glo­bo­ja vai­kus, ir gal­būt mąs­ty­ti, kaip ga­li­ma pa­dė­ti ir toms šei­moms, ku­rios yra vai­kų glo­bė­jos, nes, kaip mi­nė­jau, di­dži­ą­ją da­lį pa­lie­ka­mų vai­kų glo­bo­ja šei­mos. Tad lin­kiu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir to­liau gal­vo­ti apie švie­sią vai­kų at­ei­tį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. M. Lin­gės ne­ma­tau sa­lė­je. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.06 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 14, 48 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1979(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis 2-3.2 klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Iš dvie­jų straips­nių. Dėl 2 straips­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me 1, 2 straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so įsta­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.06 val.

Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo Nr. X-1334 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1910(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Čia pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 11 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 12 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to dvi pa­sta­bos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė joms. Ga­li­me pri­tar­ti 12 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 13 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me jai pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam straips­niui? Taip pat ačiū. Ir dėl straips­nių nuo 14 iki 21 im­ti­nai ne­bu­vo pa­sta­bų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ir dėl nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nio, ir dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra no­rin­čių… (Bal­sai sa­lė­je) Yra no­rin­tis kal­bė­ti S. Tu­mė­nas. Kvie­čiu jį pa­si­sa­ky­ti už.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dai­nų šven­čių įsta­ty­mas, at­vi­rai pa­sa­kius, jau bu­vo šiek tiek ap­sa­ma­no­jęs ir rei­kė­jo jį at­nau­jin­ti, nes at­si­ra­do tam po­rei­kis. Ge­rai pa­dir­bė­jo dar­bo gru­pė, iš­gir­do­me iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų siū­ly­mų, svars­ty­mų, jie bu­vo ap­tar­ti ko­mi­te­te. Pa­keis­ta ir ter­mi­ni­ja – ne­li­ko liau­dies me­no, res­pub­li­ki­nių ir ki­tų ter­mi­nų, ku­rie ne­be­ati­tin­ka šių die­nų ak­tu­a­li­jų. Iš­aiš­kin­tos vi­sos funk­ci­jos, dai­nų šven­čių san­da­ra. Net vie­ši­ni­mo da­ly­kai, įpa­rei­go­ji­mai Lie­tu­vos ra­di­jui ir te­le­vi­zi­jai tuos da­ly­kus at­lik­ti. Kal­bė­ta daug apie ta­ry­bą. Tik­tai šian­dien nu­ste­bi­no, kai ko­le­ga Gin­tau­tas, kal­bė­da­mas apie šių me­tų biu­dže­tą, at­krei­pė dė­me­sį, kad dai­nų šven­tėms ne­nu­ma­to­mas fi­nan­sa­vi­mas ir kad tai rei­kė­tų įsta­ty­me nu­ma­ty­ti. Apie tai mes ir­gi kal­bė­jo­me, nes da­bar Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja prie­kaiš­tau­ja, kad ne­ski­ria­ma tam sa­vi­val­dy­bėms lė­šų, ir mi­nis­te­ri­ja su sa­vi­val­dy­bė­mis tar­si stum­do­si, kas tu­ri fi­nan­suo­ti tuos vi­sus da­ly­kus, kai ar­tė­ja dai­nų šven­tės. Ko ge­ro, šian­dien Gin­tau­to pa­sta­ba bu­vo tei­sin­ga. Mes siū­lė­me, kad į ta­ry­bą bū­tų įtrauk­ta… Ta­ry­bą su­da­ro 16 as­me­nų, no­rė­jo­si, kad ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vas bū­tų įtrauk­tas ir rū­pin­tų­si tais da­ly­kais. De­ja, to ne­pa­si­se­kė dar pa­da­ry­ti. Ta­čiau Dai­nų šven­čių įsta­ty­mas yra pa­to­bu­lin­tas ir kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mui ir pa­tai­soms.

PIRMININKAS. Dė­kui.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prieš kal­bės V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ne­rei­kia dai­nų šven­čių, gal pa­si­duo­ki­me glo­ba­lis­tams, li­be­ra­lams, gal už­teks gė­jų pa­ra­dų, nes da­bar, sa­ko, jie mo­der­nūs. O Če­ki­jo­je, aiš­ku, jau 100 me­tų, Lat­vi­jo­je 150 me­tų, gal ati­duo­ki­me šią ini­cia­ty­vą lat­viams, te­gu jie dai­nų šven­tes pas sa­ve da­ro ir Lie­tu­vo­je pa­da­rys, o mes ap­si­ri­bo­si­me gė­jų pa­ra­dais, nau­jo­mis ma­do­mis, griau­si­me ci­vi­li­za­ci­ją ir pa­sau­ly­je, ir Lie­tu­vos. Gal pa­mąs­ty­ki­me, kaip, ger­bia­mas Sta­sy Tu­mė­nai?

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ne­su­tin­ka­te. Tai ge­rai, aš ir­gi ta­da už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs pa­si­tar­ki­te ir ką nors nu­sprę­si­te, ne­abe­jo­ju. Už kal­bės V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). La­bai liūd­na, kai Sei­mo na­riai, tu­rin­tys Tau­tos at­sto­va­vi­mo man­da­tą, iš to­kių da­ly­kų da­ro pa­ty­čias. Aš tik pri­min­siu, kad ką tik prieš tai kal­bė­jęs žmo­gus svars­ty­mo ar ko­kio­je sta­di­jo­je ap­skri­tai bu­vo kves­tio­na­vęs, ar rei­kia to­kio įsta­ty­mo. Bu­vo dar ir iš ki­tos opo­zi­ci­jos pu­sės žmo­nių, ku­rie sa­kė, kad to­kiu me­tu čia kal­bė­ti apie dai­nas ap­skri­tai ne­ga­li­ma. Apie dai­nas, ma­tau, kal­ba­ma, kai rei­kia, vi­so­mis pro­go­mis, tik dai­nos dai­noms ne­ly­gu ar­ba ne­ly­gu, kas jas dai­nuo­ja.

Bet iš­ties džiau­giuo­si, kad ši Vy­riau­sy­bė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­tel­kė tik­rai di­džiu­lį dė­me­sį ir pa­sky­rė ir lai­ko, ir vi­są po­ten­cia­lą. Dai­nų šven­čių įsta­ty­mas yra pa­to­bu­lin­tas, pa­ti idė­ja ir pa­ti šven­tė yra iš­kel­ta tik­rai į kur kas aukš­tes­nį lyg­me­nį. Įsta­ty­me yra daug įpa­rei­go­jan­čių nau­jų nor­mų ir at­sa­ko­my­bės, ir taip to­liau. Tai yra ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do mū­sų sau­go­ma UNESCO ver­ty­bė ir, be jo­kios abe­jo­nės, iš to mes ne­tu­rė­tu­me ir ne­ga­li­me da­ry­ti ko­kio nors pa­juo­kos ob­jek­to ar ko­men­tuo­ti juo­ke­liais, nes tai yra la­bai rim­ti da­ly­kai. Tai yra ne­at­sie­ja­ma kul­tū­ros da­lis, o kul­tū­ra yra vals­ty­bės sie­la. Jei­gu mes šai­po­mės iš vals­ty­bės sie­los, mes šai­po­mės iš sa­vęs, o tai reiš­kia, kad mes ne­tu­ri­me jo­kio su­pra­ti­mo ir ap­skri­tai ar bent ti­ki­me tos sie­los eg­zis­ta­vi­mu.

Be jo­kios abe­jo­nės, aš ti­kiu ir ti­kiuo­si, kad bus pri­im­ta tur­būt vien­bal­siai, nors koks nors vie­nas ki­tas žmo­gus, ku­riam kul­tū­ra ke­lia aler­gi­ją ar­ba kul­tū­ros žmo­nės su­tei­kia ko­kių nors psi­cho­lo­gi­nių iš­gy­ve­ni­mų, kai pa­ma­to ko­kius nors žmo­nes dai­nuo­jan­čius… Bet šiaip iš es­mės, aš ma­nau, vi­si pri­tars, be jo­kios abe­jo­nės, ir Dai­nų šven­čių įsta­ty­mas įgis nau­ją pa­grei­tį. Kar­tu ir sa­vi­val­do­je at­si­ras dau­giau mo­ty­va­ci­jos pa­dė­ti ir puo­se­lė­ti šį me­ną. Ačiū jums už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­kui. Taip pat už kal­bės K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Pri­si­min­ki­me mū­sų ne­pri­klau­so­my­bę, kai vi­si sto­vė­jo­me prie ši­to Sei­mo ir gie­do­jo­me liau­dies dai­nas. Da­bar, kai svars­to­me ši­tą klau­si­mą, ga­li­me pri­si­min­ti vi­są tą gra­žią tra­di­ci­ją. Aš pats as­me­niš­kai esu da­ly­va­vęs dai­nų šven­tė­je – ko­kia tai ge­ra emo­ci­ja, ko­kia tai yra ben­drys­tė. Dėl to, ma­tyt, ne­rei­kia įti­ki­nė­ti. Ma­nau, kad dai­nuo­jan­tis, šo­kan­tis žmo­gus yra kū­ry­bin­gas žmo­gus. O kū­ry­ba yra vie­na iš di­džiau­sių sie­los ver­ty­bių. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­kui. R. Šar­knic­kas taip pat kal­bės už.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Abe­jo­nių dėl Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo tur­būt nė­ra. Tai yra tik­rai pa­ma­ti­nės ver­ty­bės, jos svar­bios kiek­vie­nam lie­tu­viui, ne­svar­bu, ko­kių pa­žiū­rų tu esi ir pa­na­šiai. Gal at­ei­ty­je vis tiek rei­kė­tų grįž­ti prie Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo, nes vis dėl­to kai at­ei­na tos šven­tės ir rei­kia ruoš­tis, mi­nis­te­ri­ja nu­me­ta sa­vi­val­dy­bėms, o va­do­vams nė­ra mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai ir pa­na­šiai. Vis dėl­to tai yra juo­das dar­bas. Ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je vis tiek rei­kės apie tai gal­vo­ti. O šiaip kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­kui. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos… Su­pra­tau, dar nė­ra at­vy­kę tei­sė­jai, to­dėl šį klau­si­mą šiek tiek nu­kel­si­me.

 

14.15 val.

Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-191(2) (pateiki­mas)

 

Da­bar aš kvies­čiau, jei­gu sa­lė­je bū­tų T. Bi­čiū­nas, pa­teik­ti Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-191(2). Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu T. Bi­čiū­ną pri­sta­ty­ti. Pra­šom.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko ge­ro, kiek­vie­nas žmo­gus, pa­klaus­tas, ką jis ma­no apie tai, kad po dar­bo, ne dar­bo me­tu, lais­vu lai­ku, ar tu­ri tei­sę bū­ti ne­pa­sie­kia­mas darb­da­vio, ar tu­ri tei­sę ne­gal­vo­ti apie dar­bo ap­lin­ką ir ki­tą die­ną at­ėjęs į dar­bą ne­bū­ti už tai kaip nors iš­plūs­tas ar ne­pa­tir­ti nei­gia­mų pa­sek­mių, ar tie­siog ne­su­lauk­ti iš darb­da­vio prie­kaiš­tų, pa­sa­ky­tų: ži­no­ma, tai yra nor­ma­lus da­ly­kas ir ki­taip bū­ti ne­ga­li. Ta­čiau ne­re­tas žmo­gus pa­sa­ky­tų, kad šian­dien re­a­ly­bė yra šiek tiek ki­to­kia. Kai šian­dien skait­me­ni­nių prie­mo­nių nau­do­ji­mas yra la­bai pla­tus, įvai­rus, kai ga­li­my­bė darb­da­viui pa­siek­ti sa­vo dar­buo­to­ją de­le­guo­tomis jam skait­me­ni­nėmis dar­bo prie­mo­nėmis yra įma­no­ma, nuo­la­ti­nis dar­buo­to­jo re­a­ga­vi­mas į dar­bi­nius rei­ka­lus po dar­bo va­lan­dų tam­pa sa­vo­tiš­ku dar­buo­to­jų iš­nau­do­ji­mu.

Tai pa­tvir­ti­na ir Eu­ro­pos gy­ve­ni­mo ir dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mo fon­do at­lik­tas ty­ri­mas. Jo me­tu pa­aiš­kė­jo to­kie re­zul­ta­tai, kad re­gu­lia­riai iš na­mų dir­ban­tys dar­buo­to­jai dau­giau nei dvi­gu­bai daž­niau lin­kę dirb­ti vir­šy­da­mi nu­sta­ty­tą dar­bo lai­ko nor­mą, pa­ly­gin­ti su dar­bo­vie­tė­je dir­ban­čiais dar­buo­to­jais. Pa­aiš­kė­jo ir toks fak­tas, apie 30 % ap­klaus­tų­jų tei­gia, kad dir­ba kar­tais ne sa­vo no­ru ir dir­ba net ne dar­bo va­lan­do­mis.

Tuo klau­si­mu pa­dir­bė­jo ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gai. At­li­ko ty­ri­mą dėl dar­buo­to­jų tei­sės at­si­jung­ti nuo in­ter­ne­to po dar­bo va­lan­dų ir dėl to ne­pa­tir­ti nei­gia­mų pa­sek­mių. Moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad vis dėl­to nuo­la­ti­nio dar­bo in­ten­sy­vu­mas di­džia da­li­mi le­mia, ar dar­buo­to­jas tu­rės tin­ka­mą pu­siau­svy­rą tarp dar­bo ir as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo. Pa­tvir­ti­no ir tai, kad bū­tent nuo va­do­vo, no­riu pa­brėž­ti, bū­tent nuo va­do­vo ir jo po­žiū­rio į nuo­la­ti­nį dar­bą pri­klau­so nuo­to­li­nio dar­bo nau­do­ji­mo in­ten­sy­vu­mas or­ga­ni­za­ci­jo­je.

Ką ma­no šian­dien pro­fe­si­nės są­jun­gos? O jos tei­gia štai ką: pro­ble­mos, kai po­il­sio me­tu dar­buo­to­jai yra truk­do­mi va­do­vų ar ko­le­gų, mas­tas yra la­bai di­de­lis. Ypač jis iš­au­go, kai dir­bant nuo­to­liu ėmė nyk­ti dar­bo ir po­il­sio ri­bos. Štai ką sa­ko Pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė: žmo­nės ypač kal­ba apie tai, kad jau pri­imant į dar­bą darb­da­vys dar­buo­to­jui lei­džia su­pras­ti, kad jo lo­ja­lu­mas pri­klau­sys nuo to, kiek iš tik­rų­jų skirs sa­vo lai­ko dar­bui, ir tai ne­ap­si­ri­bo­ja tik dar­bo va­lan­do­mis.

Tai­gi vi­sa­me šia­me kon­teks­te tei­kiu Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Siū­lau pa­keis­ti 5 da­lį, iš­dės­tyti ją taip, įrašyti taip: „Dar­buo­to­jas tu­ri tei­sę at­si­jung­ti nuo skait­me­ni­nių įren­gi­nių ir bū­ti darb­da­vio ne­pa­sie­kia­mas ne dar­bo lai­ku.“

Ko­kia yra es­mė? Taip aiš­kiai įtvir­tin­tu­me dar­buo­to­jų tei­sę Dar­bo ko­dek­se. At­si­ras­tų tei­si­nis pa­grin­das to­kiai tei­sei už­tik­rin­ti. Darb­da­viams at­si­ras­tų prie­vo­lė pa­reng­ti tvar­kas, ap­tar­ti ir tin­ka­mai in­for­muo­ti dar­buo­to­ją, nu­ro­dant dar­buo­to­jo tei­sę at­si­jung­ti, bū­ti ne­pa­sie­kia­mam ne dar­bo me­tu. Tai bū­tų vie­nas iš veiks­nių, ku­ris tu­rė­tų įta­kos to­kiai dar­bo kul­tū­rai or­ga­ni­za­ci­jo­je for­muo­tis, kuo­met dar­buo­to­jas ga­li pa­mirš­ti apie dar­bą, jam pa­si­bai­gus, ne­leis­ti dar­bo rei­ka­lams skverb­tis į as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir psi­cho­lo­giš­kai at­si­ri­bo­ti nuo dar­bo, jam pa­si­bai­gus. Aiš­ku, esant po­rei­kiui, ga­li­ma bū­tų nu­kryp­ti nuo tei­sės įgy­ven­di­ni­mo aiš­kiai nu­sta­tant tvar­ką ir kom­pen­suo­jant už dar­bą ne dar­bo lai­ku.

Ką šiuo klau­si­mu yra pa­sa­kęs Eu­ro­pos Par­la­men­tas? Eu­ro­pos Par­la­men­tas ma­to bū­ti­ny­bę, kad to­kie tei­si­niai pa­grin­dai at­si­ras­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je. Dar 2021 me­tais, tų me­tų pra­džio­je, pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją su re­ko­men­da­ci­jo­mis Ko­mi­si­jai dėl nau­jos di­rek­ty­vos, nu­ma­tan­čios dar­buo­to­jų tei­sę at­si­jung­ti, pri­ėmi­mo. Re­zo­liu­ci­jo­je aiš­kiai bu­vo api­brėž­ta, kas yra tei­sė at­si­jung­ti ir bū­ti ne­pa­sie­kia­mam.

Lie­tu­va daž­nai ly­giuo­ja­si į ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis įvai­riais vals­ty­bės gy­va­vi­mo as­pek­tais. Šian­dien kvie­čiu im­ti pa­vyz­dį iš Pran­cū­zi­jos, Ita­li­jos, Slo­va­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Bel­gi­jos, iš tų ša­lių, ku­rių dar­buo­to­jai tu­ri to­kias tei­ses. Ko­le­gos, pra­šau pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą, kad šis pro­jek­tas at­si­ras­tų po pa­tei­ki­mo ant ko­mi­te­tų dar­bo sta­lo, kad su­lauk­tų jū­sų įžval­gų ir pa­siū­ly­mų, bū­tų iš­to­bu­lin­tas iki ge­riau­sio va­rian­to tiek dar­buo­to­jams, tiek darb­da­viams. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra ke­le­tas Sei­mo na­rių, no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­mo­ji klau­sia L. Girs­kie­nė. Pra­šau. Kvie­čiu J. Pins­kų ne­be­kal­bin­ti L. Girs­kie­nės, nes ji klau­sia da­bar. Pra­šau.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu pa­klaus­ti ko­le­gos. Iš tik­rų­jų la­bai pri­ta­riu tam pa­siū­ly­mui, nes pa­ti esu dir­bu­si pa­na­šio­mis są­ly­go­mis ir ži­nau, kaip at­si­lie­pė pa­čios svei­ka­tai. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to yra tam tik­rų iš­im­čių, tam tik­rų pro­fe­si­jų, ku­rių at­sto­vai, dar­buo­to­jai tu­rė­tų bū­tų pa­sie­kia­mi vi­są pa­rą, sa­ky­ki­me, agen­tai, ku­rie pri­žiū­ri įgu­las, iš­vyks­ta į už­sie­nį ir pa­na­šiai? Ma­no toks pa­svars­ty­mas bū­tų.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Dė­kui už pa­teik­tą klau­si­mą. Tik­rai taip, yra to­kio po­bū­džio dar­bų, to­kių, kai tik­rai žmo­gus gal net­gi vi­są pa­rą ga­lė­tų bū­ti pa­sie­kia­mas, bet mes kal­ba­me tur­būt ne apie tai, kaip da­bar tai tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta, kam čia ko­kią iš­im­tį pa­da­ry­ti, bet kad ap­skri­tai bū­tų pra­dė­ta kal­bė­ti apie to­kią tei­sę kaip įtvir­tin­tą tei­sę, apie tei­si­nį pa­grin­dą pra­si­dė­ti po­kal­biui tarp ša­lių. Ką mes tu­ri­me pa­da­ry­ti or­ga­ni­za­ci­jo­je, kad ir jū­sų ši­ta tei­sė bū­tų įgy­ven­din­ta ir kad or­ga­ni­za­ci­ja, darb­da­vys ne­nu­ken­tė­tų dėl to, kad tie­siog šiaip iš pik­tos va­lios aš ne­at­si­lie­piu ar kaip nors ki­taip? Aš ma­nau, kad ši­tuos da­ly­kus pu­sės tu­ri dis­ku­tuo­ti, bū­tų tei­si­nis pa­grin­das, prie­vo­lė, tuo­met sė­da prie sta­lo ša­lys, dar­buo­to­jams at­sto­vau­jan­čios, ir darb­da­viai ir ku­ria­ tą tvar­ką ir tai­syk­les ben­dru su­ta­ri­mu taip, kaip ir da­ro­ma Pran­cū­zi­jo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ne­kro­šius. Ne­no­ri klaus­ti. Ta­da klau­sia L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Klau­siu. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, lo­ja­lu­mas or­ga­ni­za­ci­jo­je yra tik­rai ne to­kiais bū­dais pa­sie­kia­mas, kaip sa­ko­ma, ga­li­ma vi­siš­kai ki­tais bū­dais. Bet ar ne­ma­no­te, kad ši­ta nuo­sta­ta ga­li bū­ti įra­šy­ta, jei­gu su darb­da­viu iš­si­de­rės, ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je? Aš tik­rai ne­su prieš, iš tik­rų­jų yra to­kių, kaip sa­ko­ma, kad bet ko­kiu at­ve­ju tu tu­ri pa­kel­ti ra­ge­lį ir pa­na­šiai, bet gal ga­li­ma apie tai dis­ku­tuo­ti ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je? Pa­ves­ti, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba per­žiū­rė­tų, ir prof­są­jun­gas įtrauk­ti, ir vi­sas ki­tas. Čia ga­lė­tų bū­ti taip, ma­no ma­ny­mu. Kaip jums at­ro­do?

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Na, kad ga­li, tai tik­riau­siai ga­li, bet ta­da ky­la klau­si­mas, jei­gu ga­li, tai ko­dėl iki šiol taip nė­ra? Ši­tas bū­tent pro­jek­tas bū­tų kaip ir tei­si­nis pa­grin­das ne­nu­suk­ti tos te­mos iš vi­so kur nors į šo­ną: gal gra­žiai su­si­tar­ki­me, gal Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, gal ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je, gal or­ga­ni­za­ci­jos vi­daus tai­syk­lė­se. Tai bū­tų tie­siog prie­vo­lė, prie­vo­lė su­si­tar­ti dėl ši­tų da­ly­kų. Ma­no po­zi­ci­ja to­kia, aš tik­rai do­mė­jau­si ši­tuo klau­si­mu, juo la­biau kad Eu­ro­pos Par­la­men­tas ra­gi­na į na­cio­na­li­nę tei­sę įves­ti ši­to­kią tei­si­nę nor­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no klau­si­mą dėl ga­li­my­bės ki­taip spręs­ti pro­ble­mą iš tie­sų pa­klau­sė. Bet iš tik­rų­jų daž­nai tos pa­čios prie­mo­nės yra žmo­gaus kas­die­nio var­to­ji­mo. Jūs tur­būt siū­lo­te: žmo­gus daž­nai nau­do­ja­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, ar ne, tai jūs siū­lo­te ne­at­sa­ky­ti į va­do­vo skam­bu­tį? Tai pa­pras­čiau­siai ne­man­da­gu. Gal ne­rei­kė­tų įsta­ty­mais re­gu­liuo­ti, bet ben­draž­mo­giš­kais san­ty­kiais? Tik­rai ne vis­ką su­ra­šo­me į įsta­ty­mus, bet kaž­kaip gy­ve­na­me. Šis jū­sų tei­ki­mas, at­ro­do, ne pir­mą kar­tą yra tei­kia­mas. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to yra svar­bes­nių da­ly­kų? Ačiū.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Ne­ma­nau, kad yra, ger­bia­mas ko­le­ga Sei­mo na­ry, svar­bes­nių da­ly­kų už žmo­gaus tei­sę. Šiuo pro­jek­tu yra pa­brė­žia­ma – įtei­sin­ti, kas ir taip žmo­gui jau yra kaip tei­sė su­pran­ta­ma, tie­siog pra­šo­me įfor­min­ti. Kas ga­li bū­ti svar­biau žmo­gui už dar­buo­to­jo, už žmo­gaus tei­sę, tai, kas jam iš tik­rų­jų pri­klau­so? Aš tos jū­sų po­zi­ci­jos nie­kaip ne­su­pran­tu. Nė­ra kaž­ko­kio drau­di­mo ši­ta­me pro­jek­te, nė­ra kaž­ko­kio įpa­rei­go­ji­mo ne­kel­ti, ne­su­si­siek­ti. Tai­gi sa­kė­me, vis­kas są­mo­nin­gu­mo ly­gio, bet duo­ki­me star­tą, pra­dė­ki­me apie tai šne­kė­ti, for­muo­ki­me dar­bo kul­tū­rą to­kią, kad pats darb­da­vys pa­ga­liau su­vok­tų. Pa­si­šau­kęs žmo­gų į sa­vo dar­bo­vie­tę, at­vers Dar­bo ko­dek­se tą vie­tą ir pa­sa­kys: ma­tai, čia yra toks punk­tas, gal su­ta­ria­me, kaip mes tą ta­vo tei­sę įgy­ven­din­si­me. Ap­skri­tai pra­si­dės pro­ce­sas dar­bo or­ga­ni­za­ci­jo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš pa­lai­ky­siu kaip mo­ky­to­jas mo­ky­to­ją, nes mes su­si­dū­rę su ši­tais da­ly­kais. Jau ke­le­ri me­tai vis ma­žė­ja stu­den­tų, ku­rie no­ri bū­ti mo­ky­to­jais, nes ta ap­kro­va, po dar­bo tu­ri to­liau dirb­ti. Man at­ro­do, ta tei­sė pa­si­rink­ti, kad ne­truk­dy­tų va­do­vas, tur­būt ir to­liau švie­ti­mo įstai­go­je ne­ga­lios tol, kol vi­siš­kai ne­su­ma­žės mo­ky­to­jų. Gal pra­dės ta­da gal­vo­ti. Jū­sų tas star­tas kur­ti kul­tū­rą, kad tas są­mo­nin­gu­mas at­si­ras­tų, kad rei­kia kiek­vie­ną dar­buo­to­ją gerb­ti, o ne ap­krau­ti jį. Kiek va­do­vau­sis mo­kyk­lų va­do­vai šiuo klau­si­mu? Ačiū.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, čia aš klau­si­mo ne­la­bai įžvel­giu, bet la­bai ačiū, kad pa­lai­ko­te, kad pri­ta­ria­te. No­rė­čiau to­kį gal la­bai pa­pras­tą pa­vyz­dį, ku­ris pa­si­tei­si­no. Tai­gi bu­vo dar, at­ro­do, vi­sai ne­se­niai tei­sė neu­os­ty­ti ki­to rū­kan­čio žmo­gaus dū­mų, ar ne, res­to­ra­ne, ka­vi­nė­je ar sto­te­lė­je, ar kaž­kur ki­tur. Tai­gi bu­vo la­bai kaž­ko­kių keis­tų da­ly­kų – da­bar už­si­da­rys ver­slai, da­bar ma­žiau tų klien­tų bus res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se. Šian­dien mes to­kios kul­tū­ros net­gi ne­la­bai su­pran­ta­me ir to­le­ruo­ja­me, kad ki­tas žmo­gus ga­lė­tų prie ma­nęs ne­rū­kan­čio už­si­deg­ti pyp­kę ar liep­ti man uos­ty­ti jo tuos dū­mus.

Ir čia, kaip jūs sa­ko­te, yra dar­bo kul­tū­ros sam­pra­tos for­ma­vi­mas, kuo­met il­gai­niui pats darb­da­vys tie­siog tu­ri ne­be­gal­vo­ti apie tai, kad jis po dar­bo šiaip sau ga­li nu­mes­ti kaž­ko­kią už­duo­tė­lę ar­ba pa­ra­šy­ti elek­tro­ni­nį laiš­ką sa­ky­da­mas, tu čia ry­toj per­žiū­rėk, šian­dien aš tau čia ra­šau. Tie­siog ki­to­kios dar­bo kul­tū­ros sam­pra­tos for­ma­vi­mas. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia L. Sluš­nys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Nė­ra nė vie­no įsta­ty­mo, ku­ris teig­tų, jog darb­da­vys tu­ri tei­sę vers­ti dirb­ti po dar­bo va­lan­dų. Juk, ne­pai­sant iš­vys­ty­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, bet koks rei­ka­la­vi­mas dirb­ti po dar­bo va­lan­dų yra ne­tei­sė­tas, net jei­gu tai da­ro­ma naudojantis IT. Man ne­ra­mu dėl to, kad mes vėl ver­si­me ver­sli­nin­kus kurp­ti po­pie­rius, tvar­kas, ku­rios di­dins po­pie­riz­mą, už­pil­dys ser­ve­rius ir di­dins įmo­nės kaš­tus, o re­zul­ta­tas bus tas pats: jei­gu rei­kia, tai rei­kia bū­ti. Tik iš­var­din­ta bus to­kio­je tvar­ko­je dau­gy­bė prie­žas­čių, ka­da rei­kia at­sa­ky­ti ar at­vyk­ti, ir vis­kas bus tas pats.

Ma­no klau­si­mas. Kas ga­li pri­vers­ti žmo­gų įjung­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­lą, kai jis to ne­no­ri ar po dar­bo va­lan­dų? O jei­gu tas žmo­gus tai da­ro, tai kur to žmo­gaus vi­di­nė sa­vi­ver­tė? Ar mes ga­li­me įsta­ty­mu įtei­sin­ti to­kius da­ly­kus? Ačiū.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Kad ga­li­me įtei­sin­ti, tai nu­bal­suo­ki­te taip, kaip šian­dien aš pra­šau jū­sų, ir pa­ma­ty­si­me, ar mes to­kius da­ly­kus ga­li­me įtei­sin­ti, ar ne. Čia la­bai pa­pras­tas at­sa­ky­mas. Man la­bai gai­la, kad ne­gir­dė­jo­te, jog to­kia tei­sė jau yra įtei­sin­ta žmo­nėms ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, tuo klau­si­mu pa­si­sa­ko Eu­ro­pos Par­la­men­tas, pri­im­da­mas re­zo­liu­ci­ją ir kvies­da­mas į na­cio­na­li­nę tei­sę įves­ti to­kią tei­si­nę nor­mą. Ko ge­ro, vi­si ši­tie da­ly­kai by­lo­ja apie tai, kad ga­li­me tai įsta­ty­mu re­gu­liuo­ti.

Aš dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad tai nė­ra kaž­koks drau­di­mas ar įpa­rei­go­ji­mas. Mes raš­tu pa­sa­ky­ki­me žmo­nėms, dar­buo­to­jams, ku­rie dir­ba, kad jie tu­ri to­kią tei­sę, o kaip ją už­tik­rins or­ga­ni­za­ci­ja, tu­ri bū­ti su­ta­ri­mas tarp abie­jų ša­lių. Net­gi Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ga­li­ma ši­tą klau­si­mą kel­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui. Da­bar mo­ty­vai dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Už kal­bės L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu pri­si­min­ti vi­sai švie­žią is­to­ri­ją, kai mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė, kal­bė­da­ma apie ge­ne­ro­lo R. Po­ciaus at­lei­di­mą, kaip vie­ną iš at­lei­di­mo prie­žas­čių įvar­di­jo, kad ge­ne­ro­las ne­bu­vo pa­sie­kia­mas 7 die­nas per sa­vai­tę 24 va­lan­das. Ma­nau, kad kiek­vie­nas dir­ban­tis žmo­gus tu­ri tei­sę tu­rė­ti po­il­sį, lais­va­lai­kį, kas­me­ti­nes atos­to­gas, to­dėl ra­gi­nu vi­sus tik­rai pa­lai­ky­ti ši­tą pa­siū­ly­mą, ra­gi­nu sa­vo frak­ci­ją ir ki­tus ko­le­gas pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. E. Gent­vi­las – prieš. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Na ir ne vi­sai prieš, ta­čiau skep­tiš­kai žiū­riu. Idė­ja ži­no­ma, dar­buo­to­jai ir prof­są­jun­gos ži­no, kad ga­lė­tų dėl to su­si­tar­ti, aš la­bai pa­lai­ky­čiau ir L. Na­gie­nės min­tį, kad prof­są­jun­ga ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ga­lė­tų siek­ti to­kio su­si­ta­ri­mo, iš­sky­rus tiems pa­rei­gū­nams, to­kias pa­rei­gas ei­nan­tiems žmo­nėms, ku­rie tik­rai tu­ri bū­ti pa­sie­kia­mi kri­ti­niu at­ve­ju ir po dar­bo. Da­bar jūs įke­lia­te to­kį rei­ka­la­vi­mą, kaip ir po­nas L. Sluš­nys skep­tiš­kai sa­ko, kad ar bū­ti­nai vis­ką – tar­pu­sa­vio san­ty­kius, nu­sta­ty­ti įsta­ty­miš­kai.

Da­bar dar vie­nas da­ly­kas. Ger­bia­mas To­mai, jūs ši­tuo sa­ki­niu pa­pil­do­te Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio 5 da­lį, tik 5 da­lį. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad 5 da­lis kal­ba apie nuo­to­li­nio dar­bo at­ve­jus. Tai ga­li­ma su­pras­ti, kad žmo­gus pa­gal jū­sų siū­ly­mą bū­tų ne­pa­sie­kia­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu jis dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. O jei­gu jis dir­ba kon­to­ro­je nuo 8 iki 17 va­lan­dos, tai jū­sų siū­lo­mas at­ve­jis jam ne­be­bū­tų tai­ko­mas. Ta­da, va­di­na­si, tei­sė bū­ti ne­pa­sie­kia­mam tai­ky­ti­na tik nuo­to­li­nį dar­bą dir­ban­tiems žmo­nėms. Jei­gu jūs bū­tu­mė­te įkė­lęs ši­tą sa­vo siū­lo­mą sa­ki­nį į ben­drą­sias nuo­sta­tas, bū­tų vie­nas da­ly­kas, o jūs pri­dė­jo­te prie 5 punk­to. Va­di­na­si, jūsų ge­ra in­ten­ci­ja, jos aš ne­la­bai no­riu kri­ti­kuo­ti, tai­ko­ma ne vi­siems dir­ban­tie­siems, o tik tiems, ku­rie pa­gal 5 punk­tą dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. To­dėl ne­py­ki­te, ko­le­ga, aš su­si­lai­ky­siu. Nie­ko ne­agi­tuo­ju.

PIRMININKAS. Dė­kui. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­si­me vė­liau, nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Dan­guo­lės Bub­lie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2219(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas, grįž­ta­me prie pro­jek­to Nr. XIVP-2219. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Dan­guo­lės Bub­lie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas. Kvie­čiu į tri­bū­ną S. Šed­ba­rą. Tuo me­tu dar re­pli­ką A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi iš­kart ne­bal­suo­ja­me, tai la­bai kei­s­tai skam­bės re­pli­ka po kal­bų.

PIRMININKAS. Ga­li­te po bal­sa­vi­mo pa­kal­bė­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Aš la­bai trum­pai. Ger­bia­ma­sis Eu­ge­ni­jus pa­tvir­ti­na nuo­sta­tą, kad Lie­tu­vo­je žmo­nės dir­ba ne 8 va­lan­das, o dau­giau va­lan­dų, ir sta­tis­ti­ka tą ro­do. Užuot už­kar­dę to­kius da­ly­kus, mes ieš­ko­me bū­dų, kaip to ne­da­ry­ti, tai yra Lie­tu­vo­je įtvir­tin­ta 8 va­lan­dų dar­bo sa­vai­tė.

PIRMININKAS. Taip.

A. SYSAS (LSDPF). 40 va­lan­dų sa­vai­tė, 8 va­lan­dų dar­bo die­na. Įtvir­tin­ti virš­va­lan­džiai, bet lie­tu­viai Eu­ro­po­je dir­ba dau­giau­sia virš­va­lan­džių ofi­cia­liai…

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­ga, ne­pik­tnau­džiau­ki­te re­pli­ka.

A. SYSAS (LSDPF). Ne­dis­ku­tuo­ki­me, bet rei­kia su­tvar­ky­ti ši­tą rei­ka­lą, kad žmo­nės na­muo­se po dar­bo ne­dirb­tų.

PIRMININKAS. Pra­šau, žo­dis S. Šed­ba­rui.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 9 die­ną, tai yra va­kar, ir vi­sų 7 bal­sais už bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nė­ra už­si­ra­šiu­sių da­ly­vau­ti Sei­mo na­rių. Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Mes tu­ri­me stan­dar­ti­nę slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nio for­mą, gal ga­li­me jai pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Slap­tas bal­sa­vi­mas vyks 15 val. 30 min. Po pa­pras­to bal­sa­vi­mo dėl ki­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

 

14.35 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Gab­rie­lės Juod­kai­tės-Grans­kie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2220(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Gab­rie­lės Juod­kai­tės-Grans­kie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2220. Kvie­čiu S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą svars­tė taip pat va­kar, lap­kri­čio 9 die­ną. Taip pat vi­sų 7 da­ly­va­vu­sių­jų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bal­sais už bu­vo pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių.

Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me slap­to bal­sa­vi­mo me­tu, ana­lo­giš­kai 15 val. 30 min.

 

14.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją Er­nes­tą Rim­še­lį šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2221(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją Er­nes­tą Rim­še­lį šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2221. Taip pat S. Šed­ba­ras pri­sta­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ko­mi­te­tas taip pat svar­s­tė va­kar, lap­kri­čio 9 die­ną. Taip pat vi­sų 7 da­ly­va­vu­sių­jų bal­sais už bu­vo pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių.

Pri­ėmi­mas. Taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Dėl šio klau­si­mo bal­suo­si­me 15 val. 30 min. Biu­le­te­niai ati­tin­ka­mi, ana­lo­giš­ki. Ga­li­me jiems taip pat pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.37 val.

Dar­bo ko­dek­so Nr. XII-2603 131 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1371 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1768 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 131 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo vie­nu straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1768. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­šom į tri­bū­ną.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos Sei­mo na­riai, tei­kiu šias Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas dėl pras­tos žmo­nių fi­zi­nės svei­ka­tos. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to 2019 me­tų duo­me­ni­mis, kiek dau­giau ne­gu pu­sė gy­ven­to­jų, tarp jų ir ma­no ko­le­ga Val­de­ma­ras, sa­vo svei­ka­tos būk­lę įver­ti­no kaip ge­rą ar­ba la­bai ge­rą. Vi­si ki­ti nu­ro­dė, kad jų svei­ka­tos būk­lė yra ar­ba vi­du­ti­nė, ar­ba pras­ta.

Yra dar vie­na sta­tis­ti­ka, ją ypač bū­ti­na iš­girs­ti vy­rams. Mes, aiš­ku, esa­me la­biau op­ti­mis­tai, bet gy­ve­na­me trum­piau. O šiaip ne tik vy­rai, pa­gal ti­kė­ti­ną gy­ve­ni­mo truk­mę vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai gy­ve­na pen­ke­riais me­tais trum­piau ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis. Tai reiš­kia, kad iš tik­rų­jų svei­ka­ta mums rei­kia rū­pin­tis la­biau. To­dėl siū­lau įtei­sin­ti 5 lais­vas die­nas, už jas darb­da­vys su­mo­kė­tų, o dar­buo­to­jas ga­lė­tų pa­nau­do­ti sa­vo svei­ka­tai ge­rin­ti. Šias lais­vas dar­bo die­nas jau bū­tų ga­li­ma nau­do­ti, kai dar­buo­to­jas dir­ba ne ma­žiau kaip 3 mė­ne­sius, už jas pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja nė­ra mo­ka­ma, po me­tų jos anu­liuo­ja­mos ir skai­čiuo­ja­mos vėl iš nau­jo. Taip siū­lau ne tik ge­rin­ti svei­ka­tą, bet ir už­tik­rin­ti, kad dar­buo­to­jai pas darb­da­vius at­ei­tų fi­ziš­kai pa­si­kro­vę, mo­ty­vuo­ti, tu­rin­tys ener­gi­jos, ne­bū­tų įvai­rių pra­sto­vų ar­ba ne­rei­kė­tų pri­žiū­rė­ti, kai dar­buo­to­jas, su­si­ė­męs už gal­vos ar ki­tų skau­dan­čių kū­no vie­tų, ne­dir­ba vi­su re­ži­mu.

Is­pa­ni­jos par­la­men­te yra dis­ku­tuo­ja­ma dėl menst­ru­a­ci­jų atos­to­gų, yra ir ki­tų ini­cia­ty­vų. Apimtas ūmių tų pa­čių menst­ru­a­ci­jų, mig­re­nos ar ki­tų skaus­mų, to­kiu at­ve­ju dar­buo­to­jas iš tik­rų­jų ne tik kar­tais ne­ga­li at­ei­ti į dar­bo vie­tą, bet ir at­ėjęs ne­ga­li dirb­ti ar­ba jo dar­bas bū­na vi­siš­kai ne­efek­ty­vus. Tar­ki­me, jei­gu dar­buo­to­jas dirbs 10 % efek­ty­vu­mu, tai darb­da­viui iš to­kio dar­buo­to­jo tik­rai nė­ra jo­kios nau­dos.

Ki­ta ver­tus, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų taip, jau da­bar ne­ma­žai ko­lek­ty­vi­nių dar­bo su­tar­čių yra nu­ma­to­mas punk­tas dėl pa­pil­do­mų 5 lais­vų dar­bo die­nų, ta­čiau ne vi­si ir ga­li, ir bus pro­fe­si­nių są­jun­gų na­riais. O tai reiš­kia dis­kri­mi­na­ci­ją dar­bo rin­ko­je, tai reiš­kia, kad ne vi­si dar­buo­to­jai ga­lės pa­si­nau­do­ti šio­mis lais­vo­mis die­no­mis svei­ka­tai ge­rin­ti, tarp jų, tar­kim, ir mū­sų pa­dė­jė­jai, ar ne? Jei­gu Sei­me nė­ra pro­fe­si­nės są­jun­gos, nė­ra su­si­bū­ru­sios, nė­ra ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, tai aki­vaiz­du, kad vie­nos pro­fe­si­nės są­jun­gos dar­buo­to­jai ga­lės nau­do­tis, o ki­ti, tarp jų ir įvai­rių mū­sų biu­dže­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai, ne­ga­lės. To­dėl siū­lau įtei­sin­ti vie­no­das są­ly­gas vi­siems dar­buo­to­jams ir iš tik­rų­jų pa­ma­ty­ti tą nau­dą, ku­rią ma­to ir ki­tos Eu­ropos Są­jun­gos vals­ty­bės, įtei­si­nu­sios pa­na­šaus ti­po atos­to­gas, lais­vas die­nas, ir pri­tar­ti ma­no ir ko­le­gų siū­lo­mam pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra ne­ma­žai na­rių, no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­mo­ji klau­sia L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­ga, iš tik­rų­jų gal­vo­ju, gal ir aš no­rė­čiau pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be, ta­čiau ma­n ne­ra­mu, kad jū­sų pro­jek­te yra nu­ro­dy­ta, jog už tas 5 svei­ka­ti­ni­mo die­nas bū­tų mo­ka­mas vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Ar ma­no­te, kad tai yra tei­sin­ga darb­da­vio at­žvil­giu?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ma­nau, kad tai yra tei­sin­ga. Klau­si­mas tik­rai ge­ras. Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas to­je dar­bo įstai­go­je pa­gal ta­vo dar­bo už­mo­kes­tį. Vadinasi, kiek dir­bai, kiek už­dir­bai, toks at­ly­gi­ni­mas yra mo­ka­mas. Taip yra da­bar su atos­to­go­mis. Jau da­bar mes tu­ri­me ma­žiau­sią skai­čių atos­to­gų die­nų, už ku­rias yra mo­ka­mas vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, tai čia bū­tų 5 pa­pil­do­mos die­nos ir at­ly­gi­ni­mas skai­čiuo­tų­si ly­giai taip pat. Skir­tu­mo jo­kio nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tik­rai jū­sų pro­jek­tą pa­lai­ky­siu, bet man trūks­ta šio­kio to­kio aiš­ku­mo. Jūs pro­jek­te mi­ni­te 5 die­nas svei­ka­tos ge­ri­ni­mo reik­mėms, tai atos­to­gas. Kaip bus už­tik­ri­na­ma, kad tai tik­rai svei­ka­tai ge­rin­ti skir­tos die­nos? Ar ne­bus taip, kad tie­siog pa­si­ims žmo­gus tas 5 die­nas, pra­vaikš­čios ko­kia­me „Ak­ro­po­ly­je“, pri­si­pirks ba­tų ir tiek ži­nių, o svei­ka­ta taip ir ne­bus pa­tai­sy­ta?

L. JONAUSKAS (LSDPF). La­bai ge­ras klau­si­mas, ko­le­ga. O kaip da­bar rei­kė­tų už­tik­rin­ti, kad žmo­gus per sa­vo atos­to­gas atos­to­gau­tų, o ne vaikš­čio­tų „Ak­ro­po­ly­je“? Ar­ba dar la­biau, kad per sa­vo atos­to­gas nei­tų ir me­di­ci­nos įstai­go­se ne­at­li­ki­nė­tų ty­ri­mų ir sa­vo atos­to­gų me­tu ne­si­rū­pin­tų svei­ka­ta, ne­vaikš­čio­tų pas dak­ta­rus ir taip to­liau? Tai šiuo at­ve­ju tos lais­vos die­nos ir bū­tų svei­ka­tai ge­rin­ti. Jei žmo­gui no­ri­si pa­gu­lė­ti tuo me­tu ant so­fos, te­gul jis pa­gu­li ant so­fos, bet pa­si­kro­vęs ener­gi­jos jis at­eis į dar­bą tu­rėdamas dau­giau ener­gi­jos. Ir šiuo at­ve­ju iš tik­rų­jų jei­gu ko­le­gos gal­vo­ja, kad svei­ka­tai ge­rin­ti ne­rei­kia skir­ti lai­ko ir svei­ka­tą rei­kė­tų ge­rin­ti, pas dak­ta­rus vaikš­čio­ti, ty­ri­mus at­lik­ti atos­to­gų me­tu, tai jie la­bai klys­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Lin­gė. Jo sa­lė­je ne­ma­tau. E. Gent­vi­las tu­ri klau­si­mą. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ža­vi fra­zė: jei žmo­gui no­ri­si ne dirb­ti, o pa­gu­lė­ti, tai pa­si­pra­šai svei­ka­ti­ni­mo atos­to­gų. Šiaip, man at­ro­do, jei ry­te pa­bu­dęs žmo­gus pa­si­jun­ta li­go­tas, yra tam vi­sa svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma – gau­ni ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, ne­pai­sant, ar tai jū­sų mi­nė­tos skaus­min­gos menst­ru­a­ci­jos – gy­dy­to­jai vi­sa­da pa­dės.

Da­bar ma­ne sa­vo­tiš­kai krei­vai nu­tei­kia jū­sų pa­siū­ly­mas, kad ga­li teik­ti pra­šy­mą darb­da­viui li­kus ne ma­žiau kaip 1 va­lan­dai iki dar­bo pra­džios. Sep­tin­tą ry­te pa­bun­di, tem­pe­ra­tū­ros nė­ra, šiaip sa­vi­jau­ta ge­ra, bet ki­ta li­ga, ku­ri kai kam pa­si­tai­ko, krei­pie­si į darb­da­vį ir ne­ini į dar­bą, nes pas dak­ta­rą ir­gi ne­ga­li ei­ti toks, ar ne? Man at­ro­do, kad čia yra gel­bė­ji­mo­si ra­tas ki­tiems li­go­niams skir­tas, ar­ba bent jau kas nors pa­si­nau­dos.

Kaip de­ra jū­sų pa­siū­ly­mas su prieš tai teik­tu po­no T. Bi­čiū­no pa­siū­ly­mu, kad ne ­dar­bo va­lan­do­mis ne­truk­dy­ki­me vie­nas ki­to? O čia sa­ko­ma: truk­dy­si­me darb­da­vį ir pa­pra­šy­si­me die­nos svei­ka­tai ge­rin­ti.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai taik­liai. Jei­gu tu­ri­te ome­ny­je tą ža­lin­gą įpro­tį, al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ir… O, taip, pri­ta­ria­te, ačiū. Iš ry­to at­si­bu­dęs skau­dan­čia gal­va ne tik kad vai­ruo­ja į dar­bą ir su­ke­lia grės­mę ki­tiems eis­mo da­ly­viams ir sau. Ne vie­nas toks at­ve­jis yra bu­vęs, kai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do ne tik pa­pras­tus dar­buo­to­jus, bet ir po­li­ti­kus, vis dar jau­čian­čius pa­gi­rias ir pri­pu­čian­čius pro­mi­lių. Tai ir toks dar­buo­to­jas, at­ėjęs į dar­bą, tik­rai ne­bus pro­duk­ty­vus. Aš ne­no­rė­čiau, kad įsta­ty­mus pri­im­tų pa­gi­rin­gi ko­le­gos, aš ne­no­rė­čiau, kad ma­no pa­ta­rė­jai pa­gi­rin­gi vaikš­čio­tų į dar­bą. Aš ne­no­rė­čiau, kad bet kurio­je įstai­go­je pa­gi­rin­gas žmo­gus ei­tų į dar­bą ir ten bū­tų ne­efek­ty­vus, ne­dir­ban­tis, su skau­dan­čia gal­va ir taip to­liau. Juo la­biau mes kal­ba­me apie dar­bą, ku­ris yra su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis. Jei­gu, pa­vyz­džiui, dar­buo­to­jas at­eis ir dirbs prie stak­lių, ku­rio­mis ne tik kad ga­li­ma pri­da­ry­ti ža­los įmo­nei, fab­ri­kui ir taip to­liau, bet ir sau ar ki­tiems dar­buo­to­jams, to­kiu at­ve­ju tik­rai žmo­gus tu­rė­tų tą die­ną pra­leis­ti lais­vai ir pa­ge­rin­ti svei­ka­tą.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia L. Na­gie­nė. Re­pli­kos bus po bal­sa­vi­mo. Ne­bent dėl ve­di­mo tvar­kos.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ži­no­te, kai esi va­do­vas, tru­pu­čiu­ką ki­taip gal­vo­ji. Kas po to tuos dar­bus pa­da­rys ir kaip dar­bą rei­kės pa­skirs­ty­ti? As­me­niš­kai dir­bau tik­rai daug me­tų. Jei tau bū­tų pa­kel­tas ra­ge­lis ir pa­sa­ky­tų trys ar ke­tu­ri dar­buo­to­jai, kad šian­dien no­ri svei­ka­ti­ni­mo atos­to­gų, o ta­ve spau­džia ter­mi­nai… Ter­mi­nai dėl to, kad rei­kia iš­mo­kas pa­skirs­ty­ti ir pa­na­šiai, jei­gu taip yra. Ar jums ne­at­ro­do, kad tai yra per­tek­li­nis da­ly­kas? Vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas mo­men­tas. Jau 5 die­nas ir taip tu­ri (jei­gu tu­ri) ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je, o da­bar įtei­sin­si­me dar 5 die­nas. Tai kiek mes da­bar tu­rė­si­me atos­to­gų? Kas­me­ti­nes atos­to­gas ir dar at­si­ras 10 pa­pil­do­mų die­nų. Ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je su­gal­vo­si­me dar pa­pil­do­mų. Kaip jums at­ro­do, ar tai ne per­tek­li­nė nuo­sta­ta?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma ko­le­ge, kal­ba­te kaip ti­pi­nė de­ši­nio­ji ir gin­da­ma ver­slo at­sto­vus. Jei­gu mes kal­ba­me apie pro­duk­to su­kū­ri­mą… Aš at­sa­kau į jū­sų klau­si­mą, Lai­ma. Jei­gu mes kal­ba­me apie pro­duk­to su­kū­ri­mą, aki­vaiz­du, kad svei­kas dar­buo­to­jas su­kurs dau­giau pro­duk­to, ar ne? Šiuo at­ve­ju no­riu pa­sa­ky­ti, kad jau da­bar kai ku­rie dar­buo­to­jai tu­ri ši­tą pri­vi­le­gi­ją ten, kur yra pro­fe­si­nės są­jun­gos, kur yra su­da­ry­ta ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis. O di­des­nė da­lis, gal net dau­giau ne­gu 90 % vi­sų dar­buo­to­jų, ši­tos pri­vi­le­gi­jos ne­tu­ri. Tai ne­bus pliu­suo­ja­ma prie tų, dėl ku­rių ko­lek­ty­vi­nė­se dar­bo su­tar­ty­se su­tar­ta. Įsta­ty­mas ga­lios vi­siems dar­buo­to­jams.

Dar kar­tą, ko­le­gos, ku­rie skep­tiš­kai ver­ti­na­te ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kad žmo­gus ga­lės dėl pa­gi­rių, dėl ki­tų prie­žas­čių nei­ti dar­bą, ga­liu at­sa­ky­ti la­bai pa­pras­tai. Da­lis dar­buo­to­jų jau ga­li dėl ši­tų prie­žas­čių nei­ti į dar­bą, bet tik ma­ža. Siū­lau pa­nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­nę nuo­sta­tą ir su­da­ry­ti vie­no­das są­ly­gas vi­siems Lie­tu­vos dir­ban­tie­siems.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia L. Sluš­nys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ma­nau, ne­tru­kus tiek jūs, tiek I. Ru­gi­nie­nė pa­siū­lys dirb­ti tik sa­vi­nin­kams ir va­do­vams, o dar­buo­to­jai tu­rės tik lais­va­die­nius ir iš­mo­kas. O jū­sų pa­siū­ly­mas yra tie­sio­gi­nis ban­dy­mas da­ry­ti vis­ką, kad joks veiks­mas ver­sle, tar­ny­bo­se ne­vyk­tų. To ne­sap­na­vo tur­būt net pats Le­ni­nas, aš taip įsi­vaiz­duo­ju. Su­ma­niau, ne­at­ėjau – ir taip maž­daug 1,5 mln. dar­buo­to­jų pen­kis kar­tus per me­tus. Su­skai­čiuo­ki­me, kiek tai iš­ei­na. Fak­tiš­kai Lie­tu­va su­stos. Ar mums ne­už­ten­ka tų lais­vų die­nų, ku­rias tu­ri­me jau šian­dien api­brėž­tas Lie­tu­vo­je?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ne­ži­nau, ką at­sa­ky­ti į pir­mą da­lį jū­sų fan­ta­zi­jų, o į an­trą da­lį apie trūks­ta­mą atos­to­gų lai­ką ga­liu at­sa­ky­ti dar kar­te­lį, jei­gu jūs ne­gir­di­te ar­gu­men­tų.

Lie­tu­vos dir­ban­tie­ji tu­ri ma­žiau­sią atos­to­gų skai­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas. Dar­bo rin­ko­je yra dis­kri­mi­na­ci­ja, nes da­lis pa­gal ko­lek­ty­vi­nes dar­bo su­tar­tis jau tu­ri tas 5 die­nas, o di­des­nė da­lis ne­tu­ri. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Man kaž­kaip keis­tai nu­skam­bė­jo jū­sų san­ty­kis su dar­bu ir su li­go­mis. Yra pa­sau­lio kraš­tų, ku­riuo­se žmo­nės dau­giau dir­ba ir gy­ve­na kur kas il­giau. Ne­ma­nau, kad dar­bas su­tei­kia dau­giau pro­ble­mų, psi­cho­lo­gi­nių ir fi­zi­nių, ne­gu ne dar­bas. Ar šiuo at­ve­ju ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų žiū­rė­ti į ki­tą pu­sę: į dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mą, gal­būt į tam tik­ros dar­bo kul­tū­ros ir san­ty­kių kul­tū­ros ska­ti­ni­mą, gal­būt ko­kių nors pa­skai­tų, už­si­ė­mi­mų, kad vis dėl­to san­ty­kiai ge­rė­tų ir dar­bas tap­tų ne ko­kia nuo­bau­da, o gal­būt ei­tum sau nor­ma­liai į vie­tą, į ku­rią no­ri­si ei­ti.

O ki­tus da­ly­kus, kaip čia ir bu­vo pa­sa­ky­ta, su­re­gu­liuo­ja svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma. Jei­gu tik­rai ne­ga­li, pa­pras­čiau­siai yra sis­te­ma, kuo­met tu tik­rai ga­li pra­neš­ti ir nei­ti į dar­bą. Tik, aiš­ku, tu­ri gau­ti tam tik­rą lei­di­mą iš šei­mos gy­dy­to­jo.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, jū­sų nuo­mo­nę iš­gir­dau. Pa­siū­ly­mo dėl atos­to­gų ne­kei­siu į pa­skai­tų dar­buo­to­jams cik­lą, lai­kau­si sa­vo pro­jek­to ir tik­rai jo ne­iš­si­ža­du. Ačiū.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ar teik­da­mas pro­jek­tą ver­ti­no­te, koks bus po­vei­kis tų 5 pa­pil­do­mų ne dar­bo die­nų ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to pra­ra­di­mui ir įplau­kų į biu­dže­tą pra­ra­di­mui? Ar jūs ma­no­te, kad šiaip jau tei­sin­ga skir­ti vie­no­dą skai­čių die­nų – 5 die­nas – svei­ka­tai tvar­ky­ti, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar žmo­gus dir­ba kenks­min­go­mis są­ly­go­mis, ar la­bai pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis? Čia šiuo at­ve­ju bū­tų vi­siš­ka ly­gia­va. Ar ne ge­riau, kad ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se, kai to rei­kia, su­si­ta­ria dėl tų svei­ka­tai tvar­ky­ti rei­ka­lin­gų die­nų, jei­gu žmo­gui tik­rai su­dė­tin­gos są­ly­gos?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Aš pri­ta­riu jū­sų siū­ly­mui, kad ko­lek­ty­vi­nė­mis su­tar­ti­mis bū­tų ga­li­ma iš­si­de­rė­ti dar­buo­to­jams kur kas ge­res­nes są­ly­gas, ne­gu šian­dien jos yra, bet pa­kar­to­siu dar kar­tą, ko­kia yra pro­jek­to es­mė ir ko­kie yra pro­jek­to tiks­lai. Šian­dien Lie­tu­vos gy­ven­to­jai gy­ve­na pen­ke­riais me­tais trum­piau ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis. La­bai ti­kiuo­si, kad bent šias pa­tai­sas pri­ėmus jau­ni­mas, ku­ris yra mū­sų bal­ko­ne, gy­vens bent tiek, koks yra Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis, ir ne ma­žiau.

O biu­dže­to pra­ra­di­mai iš tik­rų­jų ne­ga­li bū­ti skai­čiuo­ja­mi, nes aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad tie žmo­nės, ku­rie yra pail­sė­ję, ku­rie yra ge­ros svei­ka­tos, ga­li su­kur­ti di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ne­gu tas žmo­gus, ku­ris skau­dan­čia gal­va vaikš­čios į dar­bą ir imi­tuos dar­bą, bė­gios kas 5 mi­nu­tes rū­ky­ti ir ne­da­rys tie­sio­gi­nių pa­ve­di­mų, o imi­tuos veik­lą sa­vo dar­be. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Da­bar mo­ty­vai. Prieš kal­bės L. Sluš­nys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Bū­siu la­bai la­ko­niš­kas. Tik­rai esu prieš, nes, ma­no ma­ny­mu, kai mes to­kius da­ly­kus ban­do­me įkel­ti į įsta­ty­mus, mes tie­siog tvir­ki­na­me vi­suo­me­nę. Tvir­ki­na­me ta pras­me, kad ne­lei­džia­me su­si­tar­ti dėl ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių, ne­mo­ko­me jų tar­tis, ben­d­rau­ti ir nu­lei­džia­me iš vir­šaus.

Ma­no po­zi­ci­ja – ga­li bū­ti tos svei­ka­ti­ni­mo die­nos. Darb­da­viai, be­je, šian­dien kai ku­rio­se įmo­nė­se net ir dau­giau duo­da. Duo­da ir sa­vai­tę, jei­gu rei­kia, la­bai ge­ro­se įmo­nė­se ir nie­kas ne­ke­lia to­kių klau­si­mų. Kaip ly­giai taip pat duo­da drau­di­mus, la­bai fai­nus, ypa­tin­gus, kur la­bai ra­miai… Vi­sa tai yra įma­no­ma su­re­gu­liuo­ti. Ir tai vei­kia ta­da, kai vyks­ta įmo­nės dar­buo­to­jo ir darb­da­vio gra­žus su­si­ta­ri­mas. Ta­da nė­ra nei pyk­čio, nei kaž­ko­kių dė­lio­nių, ku­rios yra ne­adek­va­čios, sa­ky­sim, kai yra rei­ka­la­vi­mas ne­aiš­ku dėl ko, ne­aiš­ku kaip ir ne­aiš­ku, kas nu­leis­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už kal­bės O. Lei­pu­tė. Pra­šau.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Vi­si tur­būt su­tin­ka, kad lie­tu­vių svei­ka­ta, tiek vy­rų, tiek mo­te­rų, yra ga­na pras­ta, pa­ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pi­lie­čių. Ma­ny­čiau, kad ga­li­my­bė 5 die­nas pra­leis­ti svei­ka­ti­nan­tis bū­tų pui­kus šan­sas su­vie­no­din­ti są­ly­gas dir­ban­čių­jų to­se įstai­go­se, ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rio­se yra ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys, su tomis, ku­rio­se nė­ra. Aš agi­tuo­ju bal­suo­ti už. Pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me šiek tiek vė­liau.

 

14.54 val.

Dar­bo ko­dek­so Nr. XII-2603 107 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1883 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar tu­ri­me ke­le­tą mi­nu­čių iki bal­sa­vi­mo. Gal­būt A. Sy­sas ga­lė­tų dar pa­teik­ti Dar­bo ko­dek­so 107 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1883. Ir ta­da jau po šio klau­si­mo ga­lė­tu­me per­ei­ti prie bal­sa­vi­mo.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pa­teik­ti Dar­bo ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą. Tai yra 107 straips­nio. Yra kal­ba­ma apie in­dek­sa­vi­mus.

Man at­ro­do, kad mes esa­me pri­ėmę tei­sin­gus spren­di­mus dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo, mes tei­sin­gą pri­ėmė­me spren­di­mą, na, kar­tais nu­kryps­ta­me, dėl mi­ni­ma­lio­jo at­ly­gi­ni­mo. Iš prin­ci­po tam tik­ra for­mu­lė yra, at­si­žvel­gia­me į si­tu­a­ci­ją, bet kol ne­bu­vo to­kios kri­zės, fak­tiš­kai bu­vo in­dek­suo­ja­ma pa­gal su­si­tar­tą for­mu­lę.

Dėl dien­pi­ni­gių yra at­ski­ra is­to­ri­ja. Ga­lė­čiau pa­pa­sa­ko­ti, kad dien­pi­ni­giai, ypač trans­por­to sri­ty­je, su­sie­ti su mi­ni­ma­li­ą­ja, ne­bu­vo kei­čia­mi de­šimt­me­čius, bū­tų tei­sin­ga pa­sa­ky­ti. Ma­tau, Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė lin­guo­ja gal­vą, taip, bu­vo pa­keis­ti, bet tai po de­šim­ties me­tų. To­dėl šio­je sri­ty­je vi­są lai­ką yra daug gin­čų. Ap­skri­tai iš čia, sa­lė­je, sė­din­čių ne vie­nas va­ži­nė­ja­te į ko­man­di­ruo­tes ir ži­no­te, kad ko­man­di­ruo­čių tvar­ką vėl nu­sta­to Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu ir no­ri – kei­čia, no­ri – ne­kei­čia. Aš ma­nau, lo­giš­ka bū­tų, kad ir šio­je sri­ty­je bū­tų aiš­kes­nė si­tu­a­ci­ja. To­dėl aš daug čia ne­no­riu kar­to­ti, aiš­ku­mas yra, kad in­dek­sa­vimas vi­sa­da yra aiš­kiau, ne­gu ge­ra te­ta ar­ba ge­ras dė­dė pri­ims spren­di­mą po pen­ke­rių me­tų, po tre­jų ar po de­šim­ties me­tų pa­keis­ti dy­džius. Kaip pa­vyz­dį ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, ša­lis ta va­di­na­si Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tė, kur vi­si at­ly­gi­ni­mai yra in­dek­suo­ja­mi pri­klau­so­mai nuo in­flia­ci­jos ko­e­fi­cien­to vi­siems. Ma­tyt, su­ke­lia ma­žiau pro­ble­mų ir ma­žiau gin­čų ir Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tė ga­li net me­tus gy­ven­ti be Vy­riau­sy­bės. Ne­lin­kė­čiau to Lie­tu­vai, bet si­tu­a­ci­ja aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kad yra me­cha­niz­mai ir dėl to so­cia­li­nė tai­ka, so­cia­li­nis su­pra­ti­mas yra daug ge­res­nis. To­dėl pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

A. SYSAS (LSDPF). At­si­pra­šau, dar vie­nas. Tik­tai pa­pil­dy­siu, kad su­tin­ku su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­mis, kad rei­kė­jo tur­būt ir 3 da­lį pa­pil­dy­ti, o ki­ti spren­di­mai yra tech­ni­niai, to­dėl tik­rai svars­ty­mo sta­di­jo­je Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je tą ga­li­ma pa­tai­sy­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs esa­te pa­si­ruo­šęs, de­ja, klau­si­mų nė­ra.

A. SYSAS (LSDPF). Pa­si­se­kė. Ačiū, pir­mi­nin­ke, jūs taip ge­rai pir­mi­nin­kau­ja­te, kad klau­si­mų ne­ky­la.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl mo­ty­vų yra no­rin­čių kal­bė­ti. L. Na­gie­nė – už. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ta iš de­ši­nės da­bar kal­ba. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad ne vie­nas esa­me su­si­dū­ręs, taip bu­vo me­tai iš me­tų ne­in­dek­suo­ja­mos ši­tos su­mos, tik­rai la­bai svei­ki­nu A. Sy­są, tei­kian­tį bū­tent ši­tą pro­jek­tą. Ta tvar­ka tu­rė­tų bū­ti, tai ne­pri­klau­sy­tų nuo po­li­ti­kų, o bū­tų tei­sės ak­tas ir įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, ko­kią tvar­ką nu­sta­tys Vy­riau­sy­bė, ar tai bū­tų ir­gi su­sie­ta gal­būt su mi­ni­ma­li­ą­ja al­ga, ar mi­ni­ma­lio­sios al­gos pro­cen­tais bū­tų nu­sta­ty­ta. Tik­rai svei­ki­nu ir aš siū­lau tik­rai pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Tai yra lo­giš­kas, pro­tin­gas pro­jek­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti prieš ne­ma­tau. Ap­si­sprę­si­me maž­daug po pus­an­tros mi­nu­tės, nes 15 va­lan­dą pra­si­de­da bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal pa­da­ry­ki­me taip, vis tiek pra­dė­si­me bal­suo­ti nuo tų klau­si­mų, dėl ku­rių dar yra už­re­gist­ruo­ta siū­ly­mų. Gal pra­dė­ki­me nag­ri­nė­ti siū­ly­mus dėl anks­tes­nių pro­jek­tų, ku­riuos svars­tė­me, ir ta­da at­eis na­tū­ra­liai bal­sa­vi­mo lai­kas.

 

14.59 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2147(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Pir­ma­sis toks įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Ma­jaus­ką į tri­bū­ną. Svars­ty­mo sta­di­ja. Mes ben­drą iš­va­dą ko­mi­te­to var­du tu­rė­jo­me ir no­riu in­for­muo­ti, kad dėl 1 straips­nio yra pa­teik­tas G. Pa­luc­ko, D. Ša­ka­lie­nės, E. Sa­bu­čio ir ki­tų pa­siū­ly­mas dėl neap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio skai­čia­vi­mo ir su­ly­gi­ni­mo. Ar bū­tų da­bar kas iš tei­kė­jų ir ga­lė­tų pri­sta­ty­ti tą siū­ly­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ma­tau no­rin­čių ko­le­gų. Gal ta­da trum­pai ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ga­lė­tų?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ži­no­ma.

PIRMININKAS. Ar E. Sa­bu­tis gal­būt? Ne. Tai, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, tuo­met trum­pai pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ma­tyt, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog ap­skri­tai tiek ko­mi­tete, tiek, pa­na­šu, Sei­me vi­si su­tin­ka, kad mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga tu­rė­tų di­dė­ti ir ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis taip pat, kad NPD kaip įma­no­ma grei­čiau pa­siek­tų mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos dy­dį. Šiuo me­tu san­ty­kis su­da­ro 74 %. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes pa­gal su­si­ta­ri­mą pri­va­lo­me di­din­ti mi­ni­ma­liąją mė­ne­si­nę al­gą, nes au­ga vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau kai tik tą pa­da­ro­me, au­to­ma­tiš­kai tu­ri­me di­din­ti ir NPD. Tam Vy­riau­sy­bė ski­ria 164 mln. eu­rų.

Ko­le­gų siū­ly­mas yra ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį au­to­ma­tiš­kai pri­ly­gin­ti MMA. Tai reikš­tų, jog pa­pil­do­mai rei­kė­tų dau­giau nei 0,5 mlrd. eu­rų. Tai yra su­pran­ta­mas no­ras, tei­sin­ga kryp­tis, bet fi­nan­siš­kai yra tie­siog ne­įgy­ven­di­na­ma, to­dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bal­sa­vo ir šiam siū­ly­mui ne­pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar tei­kė­jai su­tik­tų, kad tie trys pa­siū­ly­mai iš es­mės yra su­si­ję įsta­ty­mo pro­jek­te ir mes sprę­si­me dėl vi­sų tri­jų kar­tu? Da­bar pa­siū­ly­mas kaip ir nu­skam­bė­jo, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti.

Mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. Prieš kal­bės I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Tai iš­ties be ga­lo dos­nus pa­siū­ly­mas, tik ne­ma­tau pa­siū­ly­mų to­kia pa­čia su­ma su­ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das 2023 me­tų biu­dže­to pro­jek­te. Su­mos, apie ku­rias kal­bė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, yra la­bai įspū­din­gos. Ir jei­gu pa­ti idė­ja ga­lė­tų bū­ti svars­to­ma, tai tik­rai ji ne­ga­li bū­ti svars­to­ma to­kiais abor­da­ži­niais me­to­dais, ypač ta­da, kai mi­ni­ma­lioji al­ga, kaip at­ei­nan­čiais me­tais, augs ge­ro­kai spar­čiau, ne­gu, prog­no­zuo­ja­ma, augs vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, nes pir­miau­sia rei­kia iš­sau­go­ti san­ty­kį, ku­ris bu­vo pra­ras­tas tais lai­ko­tar­piais, kai dėl grei­tes­nio, ne­gu prog­no­zuo­ja­ma, vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo mi­ni­ma­liosios al­gos san­ty­kis su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu pa­blo­gė­jo. Mes 2023 me­tais sten­gia­mės tai ati­tai­sy­ti, to­dėl tiek mi­ni­ma­liosios mė­ne­si­nės al­gos au­gi­mas, tiek NPD au­gi­mas ap­len­kia vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą.

Aš la­bai džiau­giuo­si, kad vi­si yra to­kie ge­ri, kil­nūs ir mėgs­ta da­ry­ti ge­rus da­ly­kus, bet dar kar­tą no­riu pri­min­ti, kad tuos da­ly­kus mes da­ro­me už sve­ti­mus pi­ni­gus. Ir nė­ra ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te at­lie­ka­mo mi­li­jar­do eu­rų, ku­riuos ga­lė­tu­me nu­brauk­ti nuo iš­lai­dų. La­bai pra­šy­čiau ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių kal­bė­ti už nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl šių siū­ly­mų. Tik pa­tiks­li­na­me, kad bū­tu­me pre­ci­ziš­ki, pir­ma­sis ir ant­ra­sis siū­ly­mai su­si­ję, dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio iš es­mės su­ly­gi­ni­mo su ne­ap­mo­kes­ti­na­mu… At­si­pra­šau, dėl mi­ni­ma­liojo mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo su­ly­gi­ni­mo su ne­ap­mo­kes­ti­na­muo­ju pa­ja­mų dy­džiu.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­virkš­čiai.

PIRMININKAS. Yra iš­sa­ky­ti mo­ty­vai, kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant dėl šio siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 49, prieš – 43, su­si­lai­kė 20. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Taip pat bu­vo šių Sei­mo na­rių tre­čia­sis pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų no­rin­čių pri­sta­ty­ti iš ini­cia­to­rių? Pra­šom ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką trum­pai pri­sta­ty­ti tre­či­ą­jį pa­siū­ly­mą.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dar vie­nas pa­siū­ly­mas, ga­li­mai su­si­jęs su anks­tes­niu teik­tu pa­siū­ly­mu, dėl jo ką tik ap­si­spren­dė­me. Vie­nu siū­ly­mu bu­vo siū­lo­ma ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį pri­ly­gin­ti mi­ni­ma­liajai mė­ne­si­nei al­gai. Šiuo at­ve­ju dar yra siū­lo­ma pa­pil­do­mai di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį ne­įga­lie­siems.

At­krei­piu dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bė jau tei­kia siū­ly­mą di­din­ti NPD ne­įga­lie­siems ir šis dar pa­pil­do­mas Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas iš­kris­tų iš kon­teks­to, nes Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas yra nuo­sek­lus ir ati­tin­kan­tis nu­sta­ty­tą ly­gį, ku­riuo sie­ja­mas mi­ni­ma­lusis mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ir ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad, spar­čiai di­din­da­mi MMA, au­to­ma­tiš­kai tu­ri­me di­din­ti ir NPD. Šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi MMA di­di­na­me la­bai daug, pri­ly­gin­ti NPD ne­pa­vyk­tų ir šis siū­ly­mas dar pa­pil­do­mai kai­nuo­tų 17,1 mln. eu­rų. To­dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu jam ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų, ma­tau, nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti šiuo klau­si­mu. Ana­lo­giš­kai ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 50, prieš – 32, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­to. Už kal­bės M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, kvie­čiu pri­tar­ti šiam di­di­ni­mui ben­dru su­ta­ri­mu. Ben­dru, nes tai nė­ra tik šios Vy­riau­sy­bės įgy­ven­di­ni­mo po­li­ti­ka, tai yra tęs­ti­nė nuo­sek­li kryp­tis ma­žin­ti dar­bo san­ty­kių ap­mo­kes­ti­ni­mą, pra­de­dant tais, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai. Ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį di­di­no prieš tai bu­vu­si Vy­riau­sy­bė, ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį spar­čiai di­din­ti siū­lė Pre­zi­den­tas, ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį to­liau di­di­na ši Vy­riau­sy­bė ir ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma, kon­kre­čiai šiam spren­di­mui skir­da­ma 164 mln. eu­rų.

Kar­tu su mi­ni­ma­li­ą­ja mė­ne­sine al­ga ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas reiš­kia, kad ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių­jų pa­ja­mos į ran­kas pa­di­dė­tų 84 eu­rais per mė­ne­sį. Jei­gu žiū­rė­tu­me ben­drą pa­ja­mų di­di­ni­mą tiems, ku­rie už­dir­ba mi­ni­ma­li­ą­ją mė­ne­si­nę al­gą šiais me­tais, ki­tais me­tais au­gi­mas bū­tų maž­daug 30 %. Tai yra ga­na reikš­min­gas au­gi­mas.

Taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tas au­gi­mas ir pa­ja­mų di­dė­ji­mas po tru­pu­tį ma­žė­ja au­gant pa­ja­moms taip, kad už­dir­ban­čio 1 tūkst. eu­rų as­mens pa­ja­mos pa­di­dė­tų 22 eu­rais, o už­dir­ban­čio be­veik 2 tūkst. eu­rų ir dau­giau pa­ja­mos, pri­ėmus šį spren­di­mą, ne­si­keis­tų.

Tai­gi yra la­bai svar­bus spren­di­mas, ku­riuo ska­ti­na­me žmo­nes dirb­ti, ma­ži­na­me so­cia­li­nę at­skir­tį ir su­da­ro­me ga­li­my­bę žmo­gui pa­čiam pa­si­rink­ti, kur jis ga­lė­tų iš­leis­ti sa­vo sun­kiai už­dirb­tus pi­ni­gus. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl pri­ta­ri­mo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių ir vi­si bal­sa­vo už. Po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

15.08 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo nau­jais 1 ir 2 prie­dais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1852(2) (priėmimas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2.1 klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo ke­tu­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1852(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką A. Ma­tu­lą į tri­bū­ną pa­dė­ti per pa­siū­ly­mus iš­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Tai­gi dėl pa­va­di­ni­mo bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti. Čia pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 1, 2 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos pa­siū­ly­mas, kvie­čiu jį pri­sta­ty­ti. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no siū­ly­mas tie­siog iš­brau­kia pas­ku­ti­nę mi­nu­tę ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko į įsta­ty­mo pa­ke­tą įkel­tą siū­ly­mą, kad įsta­ty­me bū­tų įra­šy­tas fik­suo­tas pro­cen­tas re­zi­den­tų, ku­rie tu­rė­tų vyk­ti ir at­lik­ti da­lį sa­vo stu­di­jų re­gio­nų li­go­ni­nė­se. O ko­dėl aš to­kį siū­ly­mą tei­kiu? Pir­miau­sia to­dėl, kad tas pas­ku­ti­nę mi­nu­tę įkel­tas siū­ly­mas ne­bu­vo de­rin­tas nei su Vy­riau­sy­be, nei su mi­nis­te­ri­ja, nei su uni­ver­si­te­tais, nei su jau­nai­siais me­di­kais. Ne­aiš­ku, su kuo jis ap­skri­tai bu­vo de­rin­tas, nes ko­mi­te­tas ga­vo ir uni­ver­si­te­tų raš­tus, ir jau­nų­jų me­di­kų krei­pi­mą­si. Vis­gi ma­no­me, kad toks lanks­tus da­ly­kas, su­si­jęs ir su re­zi­den­tų men­to­rių pa­ren­gi­mu, ir re­zi­den­tū­ros ba­zių pa­ren­gi­mu, ne­tu­rė­tų bū­ti fik­suo­tas įsta­ty­me. Tu­rė­tu­me pa­si­ti­kė­ti Vy­riau­sy­be, ji nuo­lat, kas­met ste­bi, ma­to, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja, ver­ti­na, kiek yra pa­reng­tų ba­zių, tą de­ri­na su uni­ver­si­te­tais. Šio spren­di­mo lais­vė tu­rė­tų bū­ti pa­lik­ta Vy­riau­sy­bei, ji yra ap­si­spren­du­si, nu­sta­čiu­si ka­len­do­rių, nu­sta­čiu­si pro­cen­tus. Ma­no siū­ly­mas yra tuos pas­ku­ti­nę mi­nu­tę at­si­ra­du­sius pro­cen­tus įsta­ty­me tie­siog iš­brauk­ti ir pa­lik­ti to­kią ver­si­ją, ku­ri at­ke­lia­vo iš Vy­riau­sy­bės ir iš mi­nis­te­ri­jos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad yra 29 ši­tą pa­siū­ly­mą re­mian­tys Sei­mo na­riai? Ma­nau, kad taip, tvar­ka. Tuo­met ju­da­me prie ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

A. MATULAS (TS-LKDF). Iš­ties pas­ku­ti­nę se­kun­dę re­gist­ruo­ta pa­tai­sa ko­mi­te­te bu­vo pri­im­ta, 6 bal­sa­vus už ją, 3 su­si­lai­kius. La­bai trum­pai pa­aiš­ki­nu. Pir­mą kar­tą pa­vy­ko pa­siek­ti, kad Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu įtvir­tin­tų iš es­mės siek­ti­ną ro­dik­lį – 2027 me­tais ne ma­žiau kaip 35 % re­zi­den­tū­ros tu­rė­tų bū­ti at­lik­ta ne tik uni­ver­si­te­tų li­go­ni­nė­se, iš es­mės dvie­jo­se li­go­ni­nė­se. To nie­ka­da ne­bu­vo, tai yra di­de­lė ga­ran­ti­ja. Bet aš, tu­rė­da­mas di­džiu­lės pa­tir­ties, ma­ty­da­vau, kaip, pa­si­kei­tus val­džiai, uni­ver­si­te­tai vėl gra­žiai su­si­tvar­ko ir to­liau tie re­zi­den­tai lie­ka tik Vil­niu­je ir Kau­ne. Bet po šios die­nos prem­je­rės ir Vy­riau­sy­bės ga­ran­ti­jų ir pra­šy­mų, kad ir ko­mi­te­tas kon­tro­liuo­tų, re­zi­den­tū­ros ba­zės vis dėl­to bū­tų iš­plės­tos, re­zi­den­tams vis dėl­to at­si­ras­tų ga­li­my­bė dirb­ti ir įgy­ti prak­ti­nių įgū­džių ne tik Vil­niu­je, bet ir ki­tur, aš ir­gi pri­ta­riu tuo­met šiam siū­ly­mui, nes iki tol, kaip sa­kiau, net Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­muo­se to­kios nor­mos ne­bu­vo įtei­sin­tos. To­dėl re­ko­men­duo­ju pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kar­tu sa­vo an­trą siū­ly­mą at­si­i­mu.

PIRMININKAS. Pui­ku. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra no­rin­čių kal­bė­ti už. Jur­gi­ta… Ar ben­dru su­ta­ri­mu mes vi­si ga­li­me pri­tar­ti, be mo­ty­vų, šiam A. Ve­ry­gos pa­siū­ly­mui? Ga­li­me pri­tar­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Aš su­pran­tu, kad dėl A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mo mes ne­bal­suo­si­me, jis jį at­si­i­ma. Ar 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 4, 5, 6, 7, 8 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to kal­bės A. Ma­tu­las. Mo­ty­vai už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip jau aš ir mi­nė­jau, daug ka­den­ci­jų, ke­le­tą ka­den­ci­jų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas yra pri­ėmęs ke­le­tą (jei­gu ne ke­lio­li­ka) spren­di­mų su re­ko­men­da­ci­jo­mis su­da­ry­ti ga­li­my­bę mi­nis­te­ri­jai iš­plės­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų ba­zių skai­čių ir leis­ti re­zi­den­tams iš­vyk­ti įgy­ti prak­ti­nių įgū­džių į ki­tas li­go­ni­nes, ki­tas po­li­kli­ni­kas, am­bu­la­to­ri­jas. Pa­ža­dai vi­sa­da bū­da­vo pa­ža­dais, bet kai tik pa­si­kei­čia val­džia, taip uni­ver­si­te­tų va­do­vy­bė su­ge­bė­da­vo ras­ti ke­lią pas vie­ną ar ki­tą mi­nist­rą, pas prem­je­rą ir vis­kas lik­da­vo, kaip yra. Štai da­bar mes tu­ri­me, kad iš Kau­ne be­si­mo­kan­čių, bai­gu­sių stu­di­jas re­zi­den­tų tik 16 % at­lie­ka re­zi­den­tū­rą ne uni­ver­si­te­to ba­zė­se, Vil­niu­je si­tu­a­ci­ja šiek tiek ge­res­nė – 27 %. Tuo tar­pu dėl prak­ti­nių įgū­džių įgi­ji­mo re­zi­den­tai iš 10 ba­lų ver­ti­na ga­li­my­bę nuo 1 iki 5. Va­di­na­si, prak­ti­nių įgū­džių sun­ku įgy­ti, kai vie­no­je ba­zė­je yra nuo 500 iki 1 tūkst. re­zi­den­tų.

Štai mes bu­vo­me ne­se­niai iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je Aly­tu­je. Aly­taus li­go­ni­nė­je, di­džiu­lė­je re­gio­ni­nė­je li­go­ni­nė­je nė­ra nė vie­no re­zi­den­to. To­dėl, kaip sa­kiau, Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą ir jau tik­riau­siai ke­lio at­gal ne­bus. Su­pran­tu, dėl ko la­bai bu­vo bi­jo­ma, kad įsta­ty­me ne­at­si­ras­tų ta pa­ti nuo­sta­ta, kaip ir mi­nė­jo at­sto­vai. Sa­ko, ži­no­te, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą bus leng­viau pa­keis­ti, bet jei­gu jūs tai įsta­ty­me įkal­si­te, bus sun­ku. Bet šian­dien ga­vo­me di­džiu­lį pa­ža­dą, kad to bus sie­kia­ma ben­drai. Tuo la­biau aš tu­riu gerb­ti ko­mi­te­to dau­gu­mos šiuo at­ve­ju su­si­da­riu­sią nuo­mo­nę, to­dėl, kaip sa­kiau, sa­vo pa­tai­są at­si­i­mu ir siū­lau įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už taip pat kal­bės A. Ve­ry­ga. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. No­riu pa­dė­ko­ti, kad Sei­mas ben­dru su­ta­ri­mu vis­gi at­sta­tė pro­jek­tą į tą pir­mi­nę ver­si­ją, ku­ri bu­vo tik­rai su­tar­ta, su­de­rin­ta su Vy­riau­sy­be. Ži­nau, kad ir uni­ver­si­te­tai, ir me­di­kų ben­druo­me­nė tik­rai tam ski­ria la­bai daug lai­ko. Čia ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas mi­nė­jo, kad pir­mą kar­tą yra nu­sta­to­mi skai­čiai, tai skai­čiai yra ne vis­kas. Taip, ge­rai, kad Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­me įra­šė tam tik­rą pla­ną, bet aš no­riu pri­min­ti, kad pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo su­kur­tas tam pa­grin­das įtei­si­nant pa­ko­pi­nes kom­pe­ten­ci­jas. Tai, kas vyks­ta čia šian­dien, yra tie­siog nor­ma­li, na­tū­ra­li tą­sa tų da­ly­kų, ku­rie bu­vo pra­dė­ti šiek tiek gal­būt anks­čiau. Džiau­giuo­si, kad mes čia ran­da­me ben­drą su­ta­ri­mą, ran­da­me ben­drą ma­ty­mą. Tik­tai tur­būt kal­bant apie ši­tą pro­jek­tą ne­rei­kė­tų su­siau­rin­ti tik iki me­di­kų vy­ki­mo į re­gio­nus, nes ja­me yra dau­gy­bė ki­tų da­ly­kų. Tai ir gy­dy­to­jų, ir odon­to­lo­gų re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­čio nau­jos tvar­kos ir ki­ti svar­būs da­ly­kai, ku­rių jau­nie­ji me­di­kai lau­kia. Kvie­čiu ši­tą pro­jek­tą pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už jį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Šia dva­sia kvie­čiu bal­suo­ti dėl Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Pri­ėmi­mas. Ap­si­spręs­ki­me dėl jo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 116, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.17 val.

Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos ir bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 2, 3, 5 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 1, 2 prie­dais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1853(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2.2 klau­si­mas – ly­di­ma­sis Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos ir bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­kos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dėl jo pa­va­di­ni­mo taip pat bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų ne­bu­vo. Ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba ir ana­lo­giš­kas A. Ve­ry­gos pa­siū­ly­mas, jam mes ką tik pri­ta­rė­me. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ir šiam įsta­ty­mui?.. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Su­pran­tu, dėl ana­lo­giš­ko A. Ma­tu­lo ne­rei­kia bal­suo­ti, ji­sai at­si­ė­mė. Ga­li­me ta­da 2 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3, 4, 5, 6, 7 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų, ma­nau, jau kal­bė­jo­me. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos ir bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1853 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114, vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.19 val.

Šei­my­nų įsta­ty­mo Nr. XI-681 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1978(3) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3.1 klau­si­mas – Šei­my­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1978. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115, vi­si 115 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 14, 48 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1979(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3.2 klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111: už – 110, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo Nr. X-1334 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1910(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1910(2). Re­pli­ka – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­keis­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tą. Su­kly­dau.

PIRMININKAS. Į už?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip, no­rė­jau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis bal­suo­tų už, jei­gu vėl bal­suo­tu­me. Da­bar liks pro­to­ko­le. Dėl Dai­nų šven­čių įsta­ty­mo kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant, kas pri­ta­ria­te pri­ėmi­mui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 119, vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.22 val.

Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-191(2) (pateiki­mo tę­si­nys)

 

Ir rei­kia ap­si­spręs­ti dėl dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo – Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-191(2). Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 117: už – 49, prieš – 7, su­si­lai­kė 61. Ne­pri­tar­ta. Ap­si­spręs­ki­me, ką da­ro­me. Bal­suo­jan­tys už bal­suos už pro­jek­to to­bu­li­ni­mą, bal­suo­jan­tys prieš – už at­me­ti­mą. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

Bal­sa­vo 116: už – 69, prieš – 47. Įsta­ty­mas yra grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti.

 

15.23 val.

Dar­bo ko­dek­so Nr. XII-2603 131 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1371 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1768 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 131 straips­nio pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo vie­nu straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1768. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl pri­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 111: už – 45, prieš – 21, su­si­lai­kė 45. Ne­pri­tar­ta. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti: bal­suo­ja­me už – už to­bu­li­ni­mą ar prieš – už at­me­ti­mą.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 62, prieš – 48. Pro­jek­tas bus to­bu­li­na­mas.

 

15.25 val.

Dar­bo ko­dek­so Nr. XII-2603 107 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1883 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 107 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1883. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl pri­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių: už – 96, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti VI (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-6 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2228 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kol dar yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las ir ne­pra­si­dė­jo slap­tas bal­sa­vi­mas, aš kvies­čiau grei­tai ap­svars­ty­ti re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą, tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

M. Lin­gė dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi Dar­bo ko­dek­są tu­ri­me, tu­ri­me tą tra­di­ci­ją, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba įver­tin­tų, bū­tų ge­rai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Siū­ly­mas dėl Tri­ša­lės ta­ry­bos dėl prieš tai pa­teik­to pro­jek­to. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pra­šom, ger­bia­mas Jur­gi, pri­sta­ty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja iš­si­rin­ko nau­ją se­niū­nę, ją no­ri de­le­guo­ti į Se­niū­nų su­ei­gą. Siū­lau tą frak­ci­jos no­rą ir įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sian­čių nė­ra. Dis­ku­si­jo­je ne­bu­vo no­rin­čių da­ly­vau­ti taip pat. Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant. Kas pri­ta­ria­te re­zer­vi­niam 1 klau­si­mui, tai yra Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­dė­ties pa­kei­ti­mui, bal­suo­ki­te už.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys, vi­si bal­sa­vo už. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.27 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2022-11-14–2022-11-18) – 2022 m. lap­kri­čio 15 d. (ant­ra­die­nio) ir 17 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lap­kri­čio 14 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Gal ger­bia­mas J. Raz­ma dar Sei­mo sa­vai­tę ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ir ta­da pra­si­dė­tų slap­tas bal­sa­vi­mas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tą sa­vai­tę šiek tiek tę­sis biu­dže­ti­niai rei­ka­lai: „Sod­ros“ biu­dže­tas, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas, pra­ėju­sių me­tų fi­nan­si­nės ata­skai­tos įvai­rių biu­dže­ti­nių struk­tū­rų ir taip to­liau. Ne­ma­žai ap­lin­ko­sau­gi­nės kryp­ties pro­jek­tų. Taip pat ti­ki­mės, kad ket­vir­ta­die­nio ry­tą mes ga­lė­si­me or­ga­ni­zuo­ti 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ant­rą­jį svars­ty­mą, tai yra ma­ty­si­me, ką Vy­riau­sy­bė pa­tai­sė pa­gal gau­tas pa­sta­bas. Taip pat ap­si­sprę­si­me dėl il­gai ati­dė­to Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sų, ki­taip sa­kant, kai ku­rių leng­va­tų.

Vis­ko aš ne­var­din­siu, pro­jek­tų čia ne­ma­žai. La­bai daug Pre­zi­den­to teik­to Teis­mų įsta­ty­mo pro­jek­to ly­di­mų­jų. Po­sė­džių truk­mė, sa­ky­čiau, vi­du­ti­niš­ka. Tu­rė­tu­me dirb­ti maž­daug iki 17 va­lan­dos, iki 17 val. 30 min.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­rė­čiau pa­klaus­ti apie Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, ka­da pla­nuo­ja­ma jį pa­teik­ti? Dė­kui.

J. RAZMA (TS-LKDF). Yra ti­ki­my­bė, kad ket­vir­ta­die­nį ga­lė­si­me ir jį pa­teik­ti. Kiek ži­nau, pa­gal Vy­riau­sy­bės pla­nus ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti ap­si­spręs­ta, tai, ma­tyt, ket­vir­ta­die­nį ga­lė­si­me įra­šy­ti jo pa­tei­ki­mą. O gal ir yra įra­šy­tas, aš pats ati­džiai ne­pa­si… Ne, da­bar dar nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prem­je­rė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pir­ma­die­nį ry­te Vy­riau­sy­bė or­ga­ni­zuo­ja po­sė­dį, per ku­rį pa­teiks at­nau­jin­tą pro­jek­tą. Tuo­met, jei­gu Sei­mo tei­si­nin­kai spė­tų pa­teik­ti iš­va­dą, ket­vir­ta­die­nį ga­lė­tų bū­ti pa­tei­ki­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

J. RAZMA (TS-LKDF). Žo­džiu, įma­no­ma net ant­ra­die­nį tu­rė­ti jo pa­tei­ki­mą. Jei­gu Vy­riau­sy­bė grei­tai įre­gist­ruos ir Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­si­žiū­rės tik į tas pa­keis­tas vie­tas, grei­tai pa­ra­šys iš­va­dą, tai tik­rai ki­tą sa­vai­tę vie­ną ar ki­tą die­ną mes tu­rė­si­me.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau klau­sian­čių ne­bu­vo. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mie­ji, kvie­čiu da­bar pa­si­nau­do­ti tei­se ir slap­tai bal­suo­ti dėl tri­jų tei­sė­jų sky­ri­mo. Po­sė­dis tę­sis 15 val. 50 min. Jam pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ma­zu­ro­nis. Iki.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me lap­kri­čio 10 die­nos va­ka­ri­nį Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį.

 

15.54 val.

Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1993(2) (pateiki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1993(2). Pra­ne­šė­jas – A. Ston­čai­tis. Pa­tei­ki­mas.

A. STONČAITIS (DFVL). Mie­lie­ji ko­le­gos, aš pa­ban­dy­siu trum­pai pri­sta­ty­ti pa­to­bu­lin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jį pa­reng­ti pa­ska­ti­no su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos sri­ty­je, nuo­lat au­gan­čios elek­tros, šil­dy­mo, van­dens, ki­tų bū­ti­niau­sių pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos, taip pat bū­ti­ny­bė tin­ka­mai už­tik­rin­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas dar­bo san­ty­kius re­gu­liuo­jan­čias tei­sės nor­mas, dir­ban­čio žmo­gaus tei­ses ir ga­ran­ti­jas.

Kaip ži­no­me, Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si tau­py­mo pla­no prie­mo­nes ir jos da­bar jau yra vi­siš­kai prak­tiš­kai re­a­li­zuo­ja­mos. Dau­ge­lio įstai­gų, ir vals­ty­bi­nių, ir pri­va­čių, kuo to­liau, tuo la­biau po pu­sę sa­vai­tės ar ko­kiu ki­tu pe­ri­odu fak­tiš­kai pa­gal su­si­ta­ri­mus dar­buo­to­jai dar­buo­ja­si iš na­mų. To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tu yra sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, kad jei­gu dirb­da­mas nuo­to­li­niu bū­du dar­buo­to­jas pa­ti­ria pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­si­ju­sių su jo dar­bu, dar­buo­to­jo tu­ri­mų dar­bo prie­mo­nių nau­do­ji­mu ar dar­bo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mu, įren­gi­mu, jos pri­va­lo bū­ti kom­pen­suo­ja­mos. Dėl pa­di­dė­ju­sių iš­lai­dų in­ter­ne­to ry­šio pa­slau­goms, taip pat elek­tros ener­gi­jos, šil­dy­mo, van­dens nau­do­ji­mo dar­bo reik­mėms, var­to­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo ar dėl ki­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo dy­džio ir mo­kė­ji­mo są­ly­gų dar­bo su­tar­ties ša­lys pri­va­lo su­si­tar­ti su­da­ry­da­mos su­si­ta­ri­mą dėl nuo­to­li­nio dar­bo. Nors šiuo me­tu, kaip ži­no­me, Dar­bo ko­dek­se ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos nu­ma­to, kad jei­gu dirb­da­mas nuo­to­li­niu bū­du dar­buo­to­jas pa­ti­ria pa­pil­do­mų išlai­dų, lyg ir tu­rė­tų bū­ti darb­da­vio kom­pen­suo­tos, ta­čiau esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas la­biau pa­lan­kus yra darb­da­viams, nes juo nė­ra kon­kre­ti­zuo­ja­ma, už ko­kias pa­ti­ria­mas iš­lai­das tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­ma. Aš tik pri­me­nu, jog Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­ta, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tei­sę tu­rė­ti tin­ka­mas, sau­gias, svei­kas dar­bo są­ly­gas.

Tai­gi, mie­lie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi nuo pra­ei­to pa­tei­ki­mo pra­ėjo pa­ly­gin­ti ne­daug lai­ko, tau­py­da­mas mū­sų šian­die­nos lai­ką aš tik pri­min­siu, šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra su­kon­kre­ti­na­ma, kad dar­bo su­tar­ties ša­lys pri­va­lo su­si­tar­ti dėl pa­di­dė­ju­sių iš­lai­dų in­ter­ne­ti­nio ry­šio pa­slau­goms, taip pat elek­tros ener­gi­jos, šil­dy­mo, van­dens nau­do­ji­mo dar­bo reik­mėms, var­to­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo ir dėl ki­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo dy­džio ir mo­kė­ji­mo są­ly­gų. Ka­dan­gi bet ko­kiu at­ve­ju nuo­to­li­nis dar­bas yra darb­da­vio ir dar­buo­to­jo su­si­ta­ri­mas, tai su­si­ta­ri­me tu­rė­tų bū­ti ir kon­kre­ti­zuo­tos šios kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bės.

Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da dėl pro­jek­to iš es­mės nė­ra pa­ki­tu­si, tik pa­sta­ba, kad for­mu­luo­tė „dar­bo su­tar­ties ša­lys pri­va­lo su­si­tar­ti“ yra ydin­ga, nes im­pe­ra­ty­vi. Ta­čiau aš no­riu, ko­le­gos, pri­min­ti, ir da­bar šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me 52 straips­ny­je yra nu­ma­ty­ta, kad jei­gu dirb­da­mas nuo­to­li­niu bū­du dar­buo­to­jas pa­ti­ria pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­si­ju­sių su jo dar­bu, tai jos pri­va­lo bū­ti kom­pen­suo­tos. Pa­pras­čiau­siai yra kon­kre­ti­zuo­ja­ma ir aš ma­nau, kad tai yra pa­gal­ba dar­buo­to­jui, nes dar­buo­to­jo, kaip sil­pno­sios su­tar­ties pu­sės, taip tie­siog bū­tų už­tik­ri­na­ma ga­li­my­bė į to­kį tei­sin­gą pa­ti­ria­mų iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mą.

Tai aš gal tiek trum­pai, ko­le­gos. Ne­no­rė­čiau tie­siog pik­tnau­džiau­ti lai­ku ir jį už­im­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri tik še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš pa­žiū­ros tik­rai ge­ras pro­jek­tas, nes na­tū­ra­lu, kad na­muo­se dir­bant tos iš­lai­dos ga­li pa­di­dė­ti. Bet man kliū­na akis už vie­no to­kio pa­sa­ky­mo: iš­lai­dų in­ter­ne­to ry­šio pa­slau­goms. Įpras­tai, pa­vyz­džiui, na­muo­se tur­būt dau­ge­lis žmo­nių tu­ri fik­suo­tos kai­nos in­ter­ne­to ry­šį. Pa­vyz­džiui, su dar­bu su­si­jus, dir­bant in­ter­ne­te, kaip ta kai­na ga­li pa­di­dė­ti te­oriš­kai? Ar tu dau­giau to in­ter­ne­to su­nau­do­ji, ar kaip? Ir ap­skri­tai kaip ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti tą pa­di­dė­ji­mą, nes, pa­vyz­džiui, pa­tal­pos vis tiek yra šil­do­mos. Tai ar tu į dar­bą iš­va­žiuo­ji, jos bus šil­do­mos, ar bū­si na­mie, jos šil­do­mos.

A. STONČAITIS (DFVL). Ačiū už klau­si­mą, Ar­vy­dai. Kaip mi­nė­jau, tai yra su­si­ta­ri­mo rei­ka­las. Aš da­bar jau ne­be­no­riu leis­tis į is­to­ri­ją, no­riu pa­sa­ky­ti, kad mums ar­ti­miau­sias pa­vyz­dys, ma­tyt, ga­li bū­ti Lat­vi­ja, taip, kur tai yra įtvir­tin­ta ir jau fak­tiš­kai tuoj bus me­tai, kai tai vei­kia. Ga­li bū­ti su­si­ta­ri­mas dėl ko­kios nors kon­kre­čios mė­ne­si­nės prie­mo­kos. Jei­gu dar­buo­to­jas, pa­vyz­džiui, val­diš­ko­je įstai­go­je da­bar po dvi die­nas dir­ba iš na­mų, tai vis vien yra nor­mos, yra sa­ni­ta­ri­nės, ga­li­mas ap­skai­čia­vi­mas, kiek kon­kre­čiai yra su­mo­ka­ma už in­ter­ne­tą per mė­ne­sį, tai tų 8 die­nų gal­būt pa­den­gi­mas. Tai yra darb­da­vio ir dar­buo­to­jo su­si­ta­ri­mas. Be abe­jo, tai tu­ri bū­ti ge­ra­no­riš­kas su­si­ta­ri­mas, daž­niau­siai taip ir yra, bet pa­pras­čiau­siai, kad bū­tų už­tik­ri­na­mos ga­li­my­bės vi­siems, siū­lo­ma tai kon­kre­ti­zuo­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia M. Lin­gė. Ruo­šia­si V. Pranc­kie­tis.

M. LINGĖ (TS-LKDF). La­bai dė­kui. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Pra­ėju­sį kar­tą bu­vo dau­giau tei­kian­čių frak­ci­jos ko­le­gų, at­ro­do, ir L. Ku­ku­rai­tis, ir po­nia L. Na­gie­nė. Ar ne­įti­ki­no­te ant­rą­ja ver­si­ja, kad ko­le­gos at­kri­to?

O dėl skai­čia­vi­mo me­to­di­kos tai, ma­tyt, jei­gu darb­da­viai pa­jaus, kad įsi­vels į skai­čia­vi­mus, kiek čia kai­nuo­tų, kaip kom­pen­suo­ti, ko­kio­mis tvar­ko­mis, ar ne­bus pa­da­ry­ta meš­kos pa­slau­ga, kad nuo­to­li­nio dar­bo for­ma kaip to­kia ga­li ap­skri­tai sil­pnė­ti, darb­da­viai ne­su­tiks iš­leis­ti dar­buo­to­jų, jei­gu jiems tai bus, na, per daug naš­tos, per daug kla­pa­to. Ir iš­ties tai, kas da­bar yra pa­si­tei­si­nę, ga­li bū­ti, kad at­si­suks prieš pa­čius dar­buo­to­jus ir pa­ti nuo­to­li­nio dar­bo for­ma pra­dės ma­žė­ti, sil­pnė­ti, jei­gu bus to­kie rei­ka­la­vi­mai kom­pen­suo­ti. Juo la­biau, kaip ko­le­ga mi­nė­jo, ap­skai­čiuo­ti, kiek iš­nau­do­ta ši­lu­mos ar van­dens dar­bo reik­mėms, o kiek sa­vo as­me­ni­nėms reik­mėms, tik­rai, ma­tyt, bū­tų su­dė­tin­ga.

A. STONČAITIS (DFVL). La­bai ačiū už klau­si­mą. Pir­mo­ji klau­si­mo da­lis. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad vi­sa frak­ci­ja tik­rai pa­lai­ko ši­tą pro­jek­tą ir, ma­tyt, bal­suo­jant tai ma­ty­sis.

O da­bar, ger­bia­mas Min­dau­gai, no­rė­čiau jums pri­min­ti. Atrodo, kai dar­ba­vo­tės su bu­vu­sia Pre­zi­den­te ir kai bu­vo svars­to­mas Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tas, kai bu­vo grą­žin­tas, jei­gu aš ge­rai pa­me­nu, bu­vo nu­ro­dy­ta vie­na iš prie­žas­čių, pa­sta­bų, kad rei­kė­tų nu­ma­ty­ti kon­kre­tes­nes nor­mas. Ir aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­die­ną ten, kur yra ge­ra­no­riš­kas su­ta­ri­mas, ka­dan­gi, kar­to­ju, tu­ri bū­ti abie­jų pu­sių su­si­ta­ri­mas dėl nuo­to­li­nio dar­bo, šiaip ar taip, tu­ri bū­ti su­si­ta­ri­mas, dau­ge­liu at­ve­jų yra tas ge­ra­no­riš­kas su­si­ta­ri­mas. Gal­būt su­ta­ria­ma dėl kon­kre­čios kom­pen­sa­vi­mo su­mos ar­ba ap­ta­ria­mos ki­tos są­ly­gos, pa­pil­do­mai ga­li bū­ti ap­tar­tos. O ar tai ves prie pa­trauk­lu­mo su­ma­ži­ni­mo, tie su­si­ta­ri­mai, tik­rai ne­ma­ny­čiau, ka­dan­gi bet ko­kiu at­ve­ju, su­ti­ki­me, ofi­sų nuo­mos, šil­dy­mo kaš­tai ir vi­sos ki­tos pa­ti­ria­mos iš­lai­dos, ku­rias darb­da­vys, šiaip ar taip, yra nu­ma­tęs ga­my­bos, ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­do­se, na, bus pa­ti­ria­mos tik­rai kur kas ma­žes­nės, ne­gu kad dar­buo­to­jas tuo me­tu bū­tų dar­bo vie­to­je, ypač kai yra šil­dy­mas, kai yra di­džiu­lės ofi­sų iš­lai­ky­mo iš­lai­dos. Ma­nau, kad tai tik­rai ne­tu­rė­tų su­ma­žin­ti ši­tos dar­bo for­mos pa­trauk­lu­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Ar kas nors pra­šė to­kio pro­jek­to, ar jūs pa­tys su­gal­vo­jo­te, kad to rei­kia? Gal rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kad jei­gu dar­bo vie­tą žmo­gus su­si­ku­ria na­muo­se, tą, ku­ri rei­ka­lin­ga darb­da­viui, už tos dar­bo vie­tos su­kū­ri­mą gal­būt rei­kė­tų kal­bė­ti apie kom­pen­sa­ci­ją, bet ne už ko­kias nors pa­pil­do­mas iš­lai­das sė­dint na­muo­se ant sa­vo kė­dės ir sa­vo­je vo­nio­je? Ačiū.

A. STONČAITIS (DFVL). Su­pran­tu, ger­bia­mas Vik­to­rai, kad jū­sų pa­dė­tis yra kaip gal­būt tur­tin­go žmo­gaus, la­bai pa­si­tu­rin­čio, nes jūs gal­būt iš­ei­da­mas iš na­mų ir vi­są šil­dy­mą pa­lie­kate, ta­čiau taip nė­ra. Ša­lia įsi­ren­gi­mo dar­bo vie­tų… (Bal­sas sa­lė­je) Nie­kas ma­nęs ne­pra­šė. Tai yra ini­cia­ty­va. Toks at­sa­ky­mas. Ta­čiau, ma­nau, yra lo­giš­ka pa­siū­ly­ti, kad ša­lia kom­piu­te­rio ar ki­tos tech­ni­kos pa­ti­ria­mos iš­lai­dos, kai dar­buo­to­jas dar­buo­ja­si na­muo­se iš tų su­kur­tų lai­ki­nų dar­bo vie­tų, iš­lai­dų yra ir tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos. Bent jau to­kia ga­li­my­bė tu­rė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si…

K. MASIULIS (TS-LKDF). Jūs pra­bi­lo­te apie lo­gi­ką, tai pa­kal­bė­ki­me apie ją. Jei­gu Sei­me, o taip yra – da­lis dar­buo­to­jų kart­kar­tė­mis dir­ba na­muo­se, ar jūs ma­no­te, kad jo vie­ta ne­be­šil­do­ma? Šil­do­ma. Ar ji iš­nyks­ta, gal iš­nuo­mo­ja­ma kam nors ki­tam? Ne, ne­iš­nuo­mo­ja­ma. Va­di­na­si, čia są­nau­dos ne­su­ma­žė­jo, ta­čiau jei­gu dar­buo­to­jas bū­na na­muo­se, jam ne­be­rei­kia va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu, jis su­tau­po pi­ni­gų. Mai­ti­ni­mo… Jam ne­rei­kia ei­ti į val­gyk­lą, jam pi­giau mai­tin­tis. Iš tik­ro van­dens są­nau­dos, nes į tu­a­le­tą nu­ei­na, pa­di­dė­ja, bet ne taip stip­riai. Žiū­rė­ki­te, gal rei­kė­tų at­virkš­čiai, kad pri­mo­kė­tų Sei­mui ar ki­tam ofi­sui, nes jis su­tau­po?

A. STONČAITIS (DFVL). Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo prak­ti­kų yra įvai­rių. Sei­me yra to­kia, bet, ma­tyt, pa­gal spe­ci­fi­ką, pa­vyz­džiui, pa­im­ki­te ki­tas, kad ir vals­ty­bi­nes įstai­gas – Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, ne­svar­bu, ki­tą įstai­gą, kur, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės iš­lai­dų tau­py­mo pla­ne, penk­ta­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį vi­sa įstai­ga dar­buo­ja­si nuo­to­li­niu bū­du. Šil­dy­mas yra ma­ži­na­mas, 4 die­no­mis ga­li ma­žin­ti, ap­švie­ti­mas fak­tiš­kai ne­nau­do­ja­mas. Tai yra nuo dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo. Be abe­jo, čia ab­so­liu­taus mo­de­lio ne­ga­li ras­ti. Su­tin­ku, kad Sei­me gal­būt to tau­py­mo ir ne­bus tiek, bet yra skir­tin­gų si­tu­a­ci­jų. Mes tu­rė­tu­me su­da­ry­ti pa­čią ga­li­my­bę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

A. STONČAITIS (DFVL). Čia su­tau­po ar ne­su­tau­po, bet…

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ko­le­gos. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už jū­sų tik­rai fan­tas­ti­nį pro­jek­tą. Aš tik no­riu pa­klaus­ti, ar jūs siū­ly­si­te ir Sei­mo val­dy­bai pa­pil­dy­ti par­la­men­ti­nių iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo ga­li­my­bę, ir par­la­men­ta­rams, tre­čia­die­niais dau­gu­ma jų da­ly­vau­ja nuo­to­li­niuo­se po­sė­džiuo­se iš na­mų? Ar mes ga­lė­si­me pa­teik­ti sa­vo są­skai­tas už elek­trą, už van­de­nį, nes, kaip sa­kė ko­le­ga, jis vaikš­to kaž­kur, nau­do­ja van­de­nį, ar vis dėl­to Sei­mo na­riai šiuo at­žvil­giu bus dis­kri­mi­nuo­ja­mi?

Dar vie­nas klau­si­mas. Ka­dan­gi jūs pri­mi­nė­te ko­le­gai Min­dau­gui, kad jis kaž­ka­da kaž­ką da­rė, kai bu­vo kaž­kur, aš no­riu pa­klaus­ti, o ką jūs pa­da­rė­te, kai bu­vo­te Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu ir jū­sų tie­sio­gi­nis vir­ši­nin­kas tuo­met bu­vo taip pat Sei­mo na­riu? Ko­dėl to­kių da­ly­kų ne­siū­lė­te? Jei­gu ga­li­ma, trum­pai į tuos du at­sa­ky­mus. Ačiū.

A. STONČAITIS (DFVL). Ge­rai. Ačiū už klau­si­mus. Gal­būt pra­dė­siu nuo an­tro, ką pa­da­rė­me. No­riu pri­min­ti, kad iš es­mės ši­ta nuo­to­li­nio dar­bo prak­ti­ka at­si­ra­do kaip nau­jo­vė ir pra­dė­jo įsi­ga­lio­ti, kai pra­si­dė­jo pan­de­mi­ja ir vi­si ši­tie da­ly­kai. Su­ti­ki­me, kad iki to, bent jau biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je, tik­rai bu­vo net­gi ne­la­bai ap­kal­bė­ta ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo for­ma. Be abe­jo, jei­gu da­bar lai­ką at­suk­tu­me at­gal, rei­kė­jo iš­kart pa­gal­vo­ti, kaip galima tai pa­da­ry­ti ir kaip kom­pen­suo­ti, bet su­pras­ki­me, kad tai bu­vo įsi­bė­gė­ji­mas.

Ant­ras klau­si­mas. At­si­pra­šau, pro­fe­so­riau… (Bal­sas sa­lė­je) Taip, Sei­mo na­riams. No­riu, ko­le­gos, dar kar­tą pri­min­ti, kad tai yra su­si­ta­ri­mas, tai yra su­si­ta­ri­mo ga­li­my­bė tarp darb­da­vio ir dar­buo­to­jo. Ga­li su­si­tar­ti. O kas ži­no, gal­būt Sei­mas ly­giai taip pat ka­da nors grįš, kai mes dir­bo­me nuo­to­li­niu bū­du, kai vi­sas Sei­mas dir­bo nuo­to­li­niu bū­du. Gal­būt ir bus grįž­ta prie to, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. De­ta­liai iš­nag­ri­nė­ję nuo­to­li­nio dar­bo pliu­sus ir mi­nu­sus per­ei­na­me prie pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Už nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Prieš pa­si­sa­ko – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš ne­su la­bai ka­te­go­riš­kas šiuo klau­si­mu. Nuo­to­li­nis dar­bas šiaip yra po­zi­ty­vi dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo for­ma. Aš ži­nau la­bai pa­žan­gių ne Lie­tu­vos įmo­nių, tu­rin­čių čia biu­rus, jos yra įren­gu­sios tik pu­sę dar­bo vie­tų, ne dau­giau. O pu­sė dar­buo­to­jų vi­są lai­ką dir­bo ir dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. Ten ne­rei­kia nie­ko or­ga­ni­zuo­ti, kom­pen­suo­ti ir pa­na­šiai, bet jūs, at­ėję į tą biu­rą, va­sa­rą ra­si­te ba­na­nų, braš­kių, dar ko nors, o žie­mą ra­si­te su­muš­ti­nių ir pa­na­šiai. Mes gal kal­bė­ki­me apie to­kį biu­ro or­ga­ni­za­vi­mą, kad rū­pin­tų­si žmo­nių mai­ti­ni­mu, svei­ka­ta, ge­ra nuo­tai­ka ir pa­na­šiai. Mums čia la­bai to­li iki to. O da­bar kom­pen­suo­ti už tu­a­le­te nu­leis­tą van­de­nį – na juo­kin­ga, už di­des­nį elek­tros su­nau­do­ji­mą, kai kom­piu­te­rį įsi­jun­gi. Smul­kme­nos to­kios. Kai tas žmo­gus ne­va­žia­vo au­to­mo­bi­liu ir su­tau­pė daug dau­giau ben­zi­no, ga­li sa­vo vai­ką pa­glos­ty­ti ir ne­ves­ti į dar­že­lį, tai ir­gi yra ge­riau. Aš ma­nau, kad čia yra tau­py­mas. To­dėl biu­rai taip ir or­ga­ni­zuo­ja, nes lanks­čio­mis dar­bo for­mo­mis la­biau pri­trau­kia dar­buo­to­jus. Ap­si­mo­ka jiems taip or­ga­ni­zuo­ti. Bet ne tam, kad kom­pen­suo­tų ko­kius nors smul­kius pa­tir­tus nuos­to­lius, ir dar tą įsta­ty­me įtvir­tin­ti. Ne­rei­kia čia nie­ko or­ga­ni­zuo­ti, rei­kė­tų ma­žiau biu­ro­kratizuoti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Kęs­tu­ti. Tik įspė­ju, kad jūs už­si­ra­šė­te prieš, o šne­kė­jo­te, su­pra­tau iš kon­teks­to, kaip ir už nuo­to­li­nį dar­bą. Bet už už­si­ra­šė kal­bė­ti A. Ston­čai­tis, ta­čiau Sta­tu­tas ne­nu­ma­to to­kios ga­li­my­bės, nes pats bu­vo pra­ne­šė­ju. Ki­tų no­rin­čių kal­bė­ti už ko­le­gų nė­ra. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to – tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną V. Fio­do­ro­vas. Ką nors ir­gi dėl nuo­to­li­nio dar­bo.

V. FIODOROVAS (DPF). Aš klau­siau mo­ty­vų prieš, ne­ži­nau, gal ko­mi­te­to ko­le­gos ar fra­k­ci­jos ko­le­gos ga­lė­tų po­ną Kęs­tu­tį pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą, vis tiek tur­būt tiek me­tų Sei­me, ati­trū­ko nuo gy­ve­ni­mo, nes tie ar­gu­men­tai to­kie, ne­ži­nau, apie ką jūs šne­ka­te šiuo at­ve­ju. Kaž­kaip kaip kos­mo­sas at­ro­do, vis­kas taip pa­pras­ta, vis­kas žy­di, vi­sur ba­na­nų pa­dė­ta. Kai kur tas nuo­to­li­nis dar­bas, pa­vyz­džiui, Sei­me, nė­ra su ba­na­nais ir su kuo nors, bet tam, kad su­tau­py­tu­me elek­tros, tam, kad iš­jung­tu­me lif­tus, tam, kad ki­tus da­ly­kus pa­da­ry­tu­me. Ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo tas da­ly­kas yra da­ro­mas. Ir čia, Sei­me, nie­kur to­li ne­rei­kia va­žiuo­ti, po­nas Kęs­tu­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, per­ei­na­me prie… Na štai, o at­ro­dė toks pa­pras­tas klau­si­mas.

K. Ma­siu­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, nes bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė. La­bai glaus­ta re­pli­ka.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Links­mai čia svars­to­me tą te­mą. Iš tik­rų­jų kal­ba­me apie mo­der­nią va­dy­bą. Jei­gu taip no­ri, aš ga­liu nu­ves­ti į mo­der­nų ofi­są. Pa­ma­ty­si­te tai, apie ką kal­bu, ne apie tą uba­giš­ką ka­pei­kų su­tau­py­mą. Į mo­der­nų ofi­są, pa­žan­gų. Ga­liu nu­ves­ti.

 

16.12 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2176(2) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Kęs­tu­ti. Mo­der­niais žings­ne­liais ju­da­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mo – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2176(2). Pra­ne­šė­jas – G. Kin­du­rys. Pa­teiki­mas.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ke­lių ap­sau­gos zo­nų dy­džio ir veik­los ap­ri­bo­ji­mo juo­se klau­si­mas že­mės sa­vi­nin­kams, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, pa­si­da­rė ak­tu­a­les­nis pas­ku­ti­niu me­tu. Taip yra to­dėl, kad Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba įgy­ven­di­na Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­ve­di­mą įra­šy­ti ap­sau­gi­nių zo­nų te­ri­to­ri­jas į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­rą ir re­gist­rą. Tai yra jie tiks­li­na ir kei­čia že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nis. Jų for­ma­vi­mo me­tu bu­vo tai­ky­tos, bet by­lo­se ne­nu­ro­dy­tos ir į re­gist­rą ne­įra­šy­tos spe­cia­lio­sios są­ly­gos, tai yra bū­tent ke­lių ap­sau­gos zo­nos. Šia­me pro­ce­se pa­aiš­kė­jo, kad dau­gy­bę že­mės sa­vi­nin­kų skly­pų plo­tų už­ima ke­lių ap­sau­gos zo­nos. Iš­skir­ti­nė pa­dė­tis yra ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, už­sta­ty­tose ga­na se­niai, nes jo­se yra daug ke­lių, ku­rie kar­tu yra ir gat­vės, ei­na prie pat na­mų val­dų, to­dėl ke­lių ap­sau­gos zo­nos už­ima di­de­lę da­lį na­mų val­dų, kur nuo se­no, kaip ži­no­me, yra ne tik gy­ve­na­mų­jų, bet ir ki­tų pa­sta­tų.

Pa­gal įsta­ty­mą, dėl dau­ge­lio veik­lų ke­lio zo­no­je rei­ka­lin­gas ke­lio sa­vi­nin­ko pri­ta­ri­mas pro­jek­tui ir numa­to­mai veik­lai, o ri­bo­ji­mai ir drau­di­mai tik­rai su­ku­ria daug ne­pa­to­gu­mų ir di­s­kom­for­to že­mės sa­vi­nin­kams: di­di­na ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ir vil­ki­na ele­men­ta­riau­sius įgy­ven­di­na­muo­sius dar­bus. Pa­žy­mė­ti­na, kad mi­nė­tuo­se že­mės skly­puo­se pa­lei ke­lius, ka­dan­gi skly­pai yra už­da­ri, kiek­vie­nas sa­vi­nin­kas vyk­do įpras­tas pri­va­čiam gy­ve­ni­mui veik­las ir tai da­ro tik sa­vo te­ri­to­ri­jo­je. Dau­gu­ma že­mės sa­vi­nin­kų veik­lų ne­tu­ri jo­kios įta­kos ke­lių prie­žiū­rai, jų tech­ni­nei būk­lei, ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mui, ne­ke­lia pa­vo­jaus žmo­nių gy­vy­bei, ne­bent, aiš­ku, tos vi­sos veik­los ga­li bū­ti vyk­do­mos prie pat va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies. To­dėl ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rios yra nuo se­no už­sta­ty­tos, pa­kak­tų nu­sta­ty­ti daug siau­res­nes ap­sau­gos zo­nas, dėl to įsta­ty­me nu­ma­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai bū­tų tai­ko­mi ma­žes­nia­me plo­te. Ap­ri­bo­ji­mai tik siau­res­nė­se mi­nė­tų zo­nų te­ri­to­ri­jo­se bū­tų lo­giš­kai pa­tei­si­na­mi, ma­žin­tų ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ke­lių sa­vi­nin­kams, ne­su­da­ry­tų veik­lų ap­ri­bo­ji­mų nuo se­no to­se te­ri­to­ri­jo­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims.

Pro­jek­tu siū­lo­ma ur­ba­ni­zuo­to­se, bū­tent už­sta­ty­to­se, te­ri­to­ri­jo­se, iš­sky­rus nau­jai pla­nuo­ja­mas to­kias te­ri­to­ri­jas, siau­rin­ti ke­lio ap­sau­gos zo­nų plo­tį ir nu­sta­ty­ti į abi pu­ses nuo ke­lio briau­nų: kraš­to ke­lių – po 5 met­rus, ra­jo­ni­nių – po 4, vie­ti­nės reikš­mės – po 3 met­rus. Pa­­kar­to­siu, kad nu­sta­čius siau­res­nes ke­lių ap­sau­gos zo­nas įvai­rūs ap­ri­bo­ji­mai bū­tų tai­ko­mi ma­žes­nėms te­ri­to­ri­joms, to­dėl že­mės sa­vi­nin­kai pa­tir­tų ma­žiau su­var­žy­mų. Tie ap­ri­bo­ji­mai, nu­sta­ty­ti ke­lių zo­noms su­siau­rin­ti, ne­su­da­ry­tų są­ly­gų kaip nors blo­gin­ti ke­lių tech­ni­nę būk­lę. Pra­šy­čiau įver­tin­ti pa­teik­tus aiš­ki­ni­mus ir pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. At­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, man rei­kė­tų šiek tiek aiš­ku­mo dėl tų 5, 4, 3 met­rų zo­nų nu­sta­ty­mo. Kas iš es­mės pa­si­keis­tų, jei­gu tas zo­nas įves­tu­me? Kuo gy­ven­to­jams pa­ge­rė­tų gy­ve­ni­mas ar kas nors – gal fi­nan­sai su­ma­žė­tų, gal dar kas nors, ne­ži­nau?

G. KINDURYS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ke­lių ap­sau­gos zo­no­je rei­kia sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mo, bū­tent, tar­ki­me, Ke­lių di­rek­ci­jos su­ti­ki­mo, jei­gu yra san­dė­liuo­ja­mos sta­ty­bi­nės me­džia­gos. Pa­vyz­džiui, įsi­vaiz­duo­ki­te, kad už 15 ar 30 met­rų nuo ke­lio juos­tos na­mų val­do­je su­si­krau­tum len­tas, ply­tas ar žvy­rą, rei­kia Ke­lių di­rek­ci­jos su­ti­ki­mo. Tai tik­rai tai pa­čiai Ke­lių di­rek­ci­jai yra naš­ta, tiek žmo­gui klaus­ti, gy­ve­nant kaž­kur kai­me.

Ir tre­čias da­ly­kas. Ka­žin ar kon­tro­liuo­ja to­kį da­ly­ką Ke­lių di­rek­ci­ja, ar ne per ar­ti su­krau­tos sta­ty­bi­nės me­džia­gos. Tai ir pa­leng­vė­tų tur­būt tiek ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta ke­lių sa­vi­nin­kams, tiek že­mės sa­vi­nin­kams ne­rei­kė­tų de­rin­ti, o pa­li­kus siau­res­nę zo­ną, ku­rio­je tik­rai gal tu­rės įta­kos veik­la, to­je zo­no­je, ta zo­na te­gu ir bū­na kon­tro­liuo­ja­ma, kas drau­džia­ma, kam rei­kia su­ti­ki­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. E. Ru­de­lie­nės sa­lė­je ne­ma­tau. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad tik­rai yra pro­tin­gas siū­ly­mas, su­si­du­ria­me su tuo, kad Ke­lių di­rek­ci­ja kar­tais ne­duo­da su­ti­ki­mo, nes yra pa­sta­ty­ti gy­ven­vie­tės pa­va­di­ni­mai ir pa­na­šiai. Nors ir at­ro­do, kad at­stu­mas yra ne­ma­žas, vis tiek ap­sau­gos zo­na yra di­des­nė ir ta­da rei­kia jų su­de­ri­ni­mo, nors at­ro­dy­tų, kad ten tik­rai nie­kam ne­truk­dy­tų. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kiek mes tu­rė­tu­me to­kių at­ve­jų? Ar da­bar jau kas nors krei­pė­si, kad jūs siū­lo­te ši­tą tei­sės ak­to pa­kei­ti­mą? An­tras, aš su­pran­tu, bet kiek yra to­kių, kad ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja ir rei­kia siau­rin­ti ši­tą ap­sau­gos zo­ną?

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ne­skai­čiau, bet tie­siog kai tos gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos že­mės sa­vi­nin­kai, ku­rių na­mų val­dos yra pa­lei ke­lią, da­bar vi­si gau­na pra­ne­ši­mus, kad jų nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tuo­se bus įra­šo­mi ap­ri­bo­ji­mai, tie­siog at­ski­ro­mis ben­druo­me­nė­mis su­ky­la. Vie­na – kas čia yra? Už kiek lai­ko – ki­ta. Tik­rai la­bai daug to­kių laiš­kų iš­siųs­ta. Tur­būt ma­žai re­a­guo­ja gal tie, ku­rių že­mės skly­pai yra ne sta­ty­bų pa­skir­ties, lau­kuo­se. Aš su­pran­tu, kad tai tik­rai gal ma­žai do­mi­na. O dėl kai­mų tik­rai da­bar vie­nas pas­kui ki­tą ei­na ir jie pra­šo ir ma­nęs, tar­ki­me, pa­aiš­kin­ti. Keis­čiau­sia, kad jie tu­ri pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas, pa­si­pik­ti­ni­mus ar ko­kius ne­su­ti­ki­mus Že­mės tar­ny­bai, o ji fak­tiš­kai ne­tu­ri ki­to ke­lio kaip tik įtei­sin­ti, nes įsta­ty­mas nu­sta­to, pa­vyz­džiui, 20 met­rų ap­sau­gos zo­ną ra­jo­no ke­ly­je ir ar žmo­gus prieš­ta­rau­ja, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja, nė­ra to­kios ga­li­my­bės Že­mės tar­ny­bai net tar­tis, de­rė­tis. Tik­rai nu­si­skun­di­mų yra la­bai daug.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų kiek­vie­nas siau­ras ke­lias ga­li tap­ti pla­čiu ke­liu. Šiuo at­ve­ju ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų di­des­nio de­ri­ni­mo me­cha­niz­mo gal­būt su sa­vi­val­dy­be, kad tos zo­nos ne­pa­si­da­ry­tų per daug ma­žos. Ir Tei­sės de­par­ta­men­to yra tam tik­rų pa­sta­bų. Ar vis dėl­to ne­pri­da­ry­si­me at­ei­ty­je pro­ble­mų, kad iš tų zo­nų ne­bus ga­li­ma pa­trauk­ti žmo­nių? Ačiū.

G. KINDURYS (LVŽSF). Iš tie­sų ma­no ir yra siū­ly­mas – už­sta­ty­to­se. Tai šian­dien su­si­for­ma­vęs ir nau­do­ji­mas tos že­mės gre­ta ke­lio, ir na­mų val­do­je tik­rai įpras­ta veik­la yra. Nė­ra siū­ly­mo vi­siš­kai tas zo­nas pa­nai­kin­ti.

Ki­ta ver­tus, ka­dan­gi tik už­sta­ty­toms, yra ur­ba­ni­zuo­to­se daug te­ri­to­ri­jų ne­už­sta­ty­tų, tas ne­ga­lio­ja, jos iš­liks pla­čios. Tai ne­ga­lio­ja nau­jai pla­nuo­jant te­ri­to­ri­jas, nes pa­ti zo­na yra rei­ka­lin­ga, žmo­gus sta­to­si to­liau na­mą, tai yra svei­ka­tos, sa­ni­ta­ri­niai rei­ka­la­vi­mai. Bet kai ir ke­liui, ir na­mų val­dai yra de­šimt­me­čiai ar 100 me­tų, tik­rai tos zo­nos dy­dis ke­lia la­bai di­de­lių ne­pa­togu­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Pranc­kie­tis. At­si­pra­šau. R. Šar­knic­kas. At­si­pra­šau. V. Pranc­kie­tis. At­si­pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ne, aš ne Pranc­kie­tis. Aš Šar­knic­kas.

PIRMININKAS. Ne, ne. R. Šar­knic­kas klau­sia.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū. Pro­ble­ma iš tik­rų­jų yra la­bai opi ir dau­ge­lį me­tų. La­bai ge­rai, kad pa­ju­di­no­te, rei­kia ją spręs­ti. Bet dėl tų ke­lių kur nau­jiems, pa­mi­nė­jo­te, kad ne­bus tai­ko­ma, tai į klau­si­mą at­sa­kė­te. Ačiū.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Da­bar jau tik­rai klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Zo­nos yra pro­ble­mos, o ne žmo­nės. Šiuo at­ve­ju mes tur­būt tu­rė­tu­me gal­vo­ti, kad rei­kia sau­go­ti ne ke­lius, o žmo­nes. Kas ką sau­go? Ar ne­ma­no­te, kad mes tu­rė­tu­me iš­plės­ti jū­sų šią te­mą kal­bė­da­mi apie įvai­rius ri­bo­ji­mus, apie įvai­rias ap­sau­gas ne tik ke­lių, bet, tar­ki­me, ir elek­tros li­ni­jų ar vamz­džių ko­kių nors li­ni­jų ap­sau­gos zo­nas, ku­rios ap­ri­bo­ja žmo­nėms ga­li­my­bes. Aš siū­ly­čiau tą te­mą tie­siog plės­ti, tęs­ti, li­be­ra­li­zuo­ti ir at­leis­ti žmo­nes nuo tų ap­sau­gų, ku­rios ne­sau­go žmo­nių. Lin­kiu pro­jek­tą pra­tęs­ti. Klau­si­mo aš ne­tu­riu. Ačiū.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Tai ne­bu­vo klau­si­mas. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus ko­le­gų klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Dėl mo­ty­vų už pa­si­sa­ko J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Te­ma la­bai ak­tu­a­li. Rei­ka­las la­bai ak­tu­a­lus. Maž­daug prieš me­tus Plun­gė­je įvy­ko kon­fe­ren­ci­ja bū­tent ta te­ma­ti­ka dėl ke­lių tie­si­mo reg­la­men­tų pa­kei­ti­mo. Jo­je da­ly­va­vo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, vi­ce­mi­nist­rai, bu­vo pa­ža­das, kad per me­tus ką nors pa­da­rys, bet iki šiol sis­te­mi­nių po­ky­čių ke­lių tie­si­mo reg­la­men­to pras­me nė­ra jo­kių. Tai sukelia to­kius pa­vie­nius siū­ly­mus, kaip vie­ną ar ki­tą da­ly­ką tvar­ky­ti ir re­gu­liuo­ti. Tik­rai bū­ti­na tą da­ly­ką tvar­ky­ti, bū­ti­na vi­sus reg­la­men­tus pa­keis­ti. Kaip ger­bia­mas V. Pranc­kie­tis siū­lo, tą te­mą rei­kė­tų iš­plės­ti ir prie jos nuo­lat grįž­ti – dėl ke­lių tie­si­mo reg­la­men­to at­nau­ji­ni­mo.

Ži­no­ma, kal­ba, ar 5 met­rai, ar 50, ar 4, ar 5, ma­tyt, svars­ty­mo me­tu bus pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, bet pa­lai­ky­ti rei­kė­tų tik­rai. Ir ne vien tik ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, bet ir ten, kur yra neur­ba­ni­zuo­tos te­ri­to­ri­jos, per­žiū­rė­ti tas ri­bas ir tas ap­sau­gi­nes zo­nas.

Ži­no­ma, tai pa­leng­vin­tų mū­sų že­mės sa­vi­nin­kų da­lią, bet kar­tu už­tik­rin­tų ir ke­li­nin­kams… Ke­li­nin­kų pri­žiū­ri­ma 50 met­rų juos­ta, ap­au­gu­si pik­tžo­lė­mis, us­ny­nais, ją rei­kia pri­žiū­rė­ti, ją rei­kia šie­nau­ti. Tai ma­žiau iš­lai­dų bū­tų ir ke­lių prie­žiū­ros sis­te­mai. Aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti ko­le­gų. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­ti bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lai.

 

16.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Dan­guo­lės Bub­lie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2219(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Dan­guo­lės Bub­lie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų skyriaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­to Nr. XIVP-2219(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta 112 biu­le­te­nių, ras­ta 112 biu­le­te­nių, ga­lio­jan­čių – 111, ne­ga­lio­jan­čių – 1.

Už – 92, prieš – 11, su­si­lai­kė 8. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2219(2) pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai)

 

16.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Gab­rie­lės Juod­kai­tės-Grans­kie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2220(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Taip pat gau­tas bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Gab­rie­lės Juod­kai­tės-Grans­kie­nės sky­ri­mo šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke“ pro­jek­to Nr. XIVP-2220(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta 111 biu­le­te­nių, ras­ta 111, ga­lio­jan­čių – 110, ne­ga­lio­jan­čių – 1.

Už – 90, prieš – 13, su­si­lai­kė 7. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2220(2) pri­im­tas. (Gon­gas) Taip pat svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai)

 

16.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją Er­nes­tą Rim­še­lį šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2221(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ir gau­tas tre­čias bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją Er­nes­tą Rim­še­lį šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­to Nr. XIVP-2221(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta 112 biu­le­te­nių, ras­ta 112, ga­lio­jan­čių – 112, ne­ga­lio­jan­čio nė vie­no.

Už – 102, prieš – 6, su­si­lai­kė 4. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2221(2) pri­im­tas. (Gon­gas) (Plo­ji­mai)

Svei­ki­na­me vi­sus. Pra­šau. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Įpras­ta, kad tei­sė­jus svei­ki­na­me po prie­sai­kos, bet šį kar­tą mes tik iš­ren­ka­me į svar­bias pa­rei­gas, prie­sai­ka ne­nu­ma­ty­ta, tai svei­ki­na­me šian­dien, kad sėk­min­gai įvei­kė mū­sų reik­lų slap­tą bal­sa­vi­mą. Lin­ki­me sėk­mės ei­nant tas pa­rei­gas, lauk­si­me ini­ci­juo­jamų svar­bių re­for­mų ir ge­rų po­ky­čių ati­tin­ka­muo­se teis­muo­se. Sim­bo­liš­kai įteik­siu po gė­lę. (Plo­ji­mai)

 

16.29 val.

Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2184 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ta op­ti­mis­ti­ne na­ta ju­da­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mo – Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2184. Pra­ne­šė­jas – G. Kin­du­rys. Pa­tei­ki­mas.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įgy­ven­di­nda­mi Ke­lių įsta­ty­mą, ke­lių įtei­si­ni­mą, tai yra ke­lių juos­tų že­mės skly­pų for­ma­vi­mą ir įre­gist­ra­vi­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, daž­nai su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, kai kon­kre­taus ke­lio ar ruo­žo, juos­tos mi­ni­ma­lus plo­tis ne­ati­tin­ka ke­lia­mų, Ke­lių įsta­ty­me nu­sta­ty­tų plo­čio rei­ka­la­vi­mų. Daž­nai taip yra, nes už­sta­ty­to­se te­ri­to­ri­jo­se nuo se­no yra siau­ri ke­liai, jie kar­tu yra ir gat­vės, o gre­ta jų, aiš­ku, yra skly­pai su pa­sta­tais. Dėl to, kad ke­lias pa­gal na­mų val­das yra siau­ras, kal­ti­nin­kų nė­ra, nes ke­lias vi­sa­da bu­vo siau­ras ir jį pra­pla­tin­ti iki įsta­ty­me nu­ro­dy­to plo­čio nor­mos daž­nai net nė­ra ga­li­my­bės, nes prie pat ke­lio va­žiuo­ja­mo­sios da­lies, kaip ir mi­nė­jau, nuo se­no yra su­si­for­ma­vu­sios na­mų val­dos su pa­sta­tais. Dėl šių prie­žas­čių daug ke­lių iki šiol nė­ra įtei­sin­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Ka­dan­gi ke­liai lie­ka ne­įre­gist­ruo­ti mi­nė­ta­me re­gist­re, net nė­ra ga­li­my­bės šiuo­se ke­liuo­se pro­jek­tuo­ti ar įreng­ti įvai­rias prie­mo­nes ar to­kius vi­siš­kai ele­men­ta­rius įren­gi­nius kaip au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nai ar ki­ti.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, or­ga­ni­zuo­da­ma ke­lių ma­ta­vi­mus ir įtei­si­ni­mą bei su­si­dū­ru­si su mi­nė­ta pro­ble­ma, siau­rus ke­lius ar ke­lius, ku­riuo­se yra siau­rų ruo­žų, ku­rie ne­ati­tin­ka ke­lio juos­tos plo­čio rei­ka­la­vi­mų ir ku­rių nė­ra ga­li­my­bės pla­tin­ti bent jau do­ku­men­tuo­se, siū­lo per­im­ti sa­vi­val­dy­bėms taip juos per­da­rant iš vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių į vie­ti­nės rei­kš­mės ke­lius. Ta­da jiems bus ke­lia­mi siau­res­nės ke­lio juos­tos rei­ka­la­vi­mai, tai yra ta­da bus ga­li­ma įfor­min­ti ke­lio juos­tos skly­pą ati­tin­kan­tį rei­ka­la­vi­mą. Sa­vi­val­dy­bės daž­niau­siai su to­kiu pa­siū­ly­mu ne­su­tin­ka, nes jos ir taip tu­ri daug pri­žiū­ri­mų sa­vo ke­lių, joms trūks­ta lė­šų ke­lių prie­žiū­rai, o pa­di­dė­jus ben­dram val­do­mų ke­lių il­giui lė­šų ke­lių prie­žiū­rai trū­ku­mo pro­ble­ma bū­tų dar ryš­kes­nė. Aki­vaiz­du, kad ke­liai, tiks­liau – ke­lių juos­tos ar at­ski­ros at­kar­pos, ruo­žai, ei­nantys per nuo se­nų lai­kų už­sta­ty­tas te­ri­to­ri­jas, jie kar­tu yra ir gat­vės ir nė­ra ga­li­my­bės pra­pla­tin­ti tos ke­lio juos­tos, ga­lė­tų bū­ti įtei­sin­ti to­kio plo­čio, ko­kio yra da­bar, ir net ne­sie­kiant jų per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad to­kių ke­lių ruo­žuo­se eis­mas tik­rai nė­ra in­ten­sy­vus, va­žia­vi­mo grei­čiai ma­ži, to­dėl da­lies vals­ty­bi­nio ke­lio įtei­si­ni­mas, siau­res­nės ke­lio juos­tos, tai yra to­kios, ko­kia yra da­bar, tik­rai jo­kių pa­pil­do­mų pro­ble­mų ne­su­kel­tų, at­virkš­čiai – su­teik­tų ga­li­my­bę sklan­džiai vyk­dy­ti ke­lių ma­ta­vi­mus, įtei­si­ni­mą ir po to leis­tų juo­se pro­jek­tuo­ti pa­gal po­rei­kį bū­ti­nus įren­gi­nius ir ki­tas prie­mo­nes. Kaip pa­vyz­dį pa­sa­ky­siu, kad, Ke­lių di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis, dėl mi­nė­tų prie­žas­čių sa­vi­val­dy­bėms yra pa­siū­ly­ta šiuo me­tu per­im­ti apie 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų ke­lių ruo­žų. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bėms yra per­duo­ta tik 30 ki­lo­met­rų. Pre­li­mi­na­riai dėl penk­ta­da­lio vyks­ta to­kios pri­ėmi­mo ir per­da­vi­mo de­ry­bos, aiš­ku, jų re­zul­ta­tas dar ne­aiš­kus.

Tai­gi pro­jek­tu siū­lo­ma leis­ti ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se ke­liams ar jų at­kar­poms, ku­rie na­tū­ra­liai ar dėl už­sta­ty­mo, ar dėl ki­tų prie­žas­čių ne­ati­tin­ka ke­lio plo­čio ir nė­ra ga­li­my­bės tas juos­tas pra­pla­tin­ti… bū­tent Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka ke­lio juo­s­tos bū­tų for­muo­ja­mos ir įtei­si­na­mos siau­res­nės, tai yra to­kios, ko­kios yra da­bar.

Pri­ėmus šį pa­kei­ti­mą bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės re­gist­re ga­lu­ti­nai įtei­sin­ti ke­lius, ku­rie dėl per de­šimt­me­čius su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių iki šio lai­ko yra ne­įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Taip bū­tų, aiš­ku, ir­gi su­ma­žin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta val­dy­to­jui vyk­dy­ti ke­lių įre­gist­ra­vi­mą. Ne­nu­ken­tė­tų kai ku­rie že­mės sa­vi­nin­kai, ku­riems ga­li grės­ti da­lies že­mės at­ėmi­mas ir su tuo su­si­ję ne­pa­to­gu­mai ir nuos­to­liai. Tik­rai to­kie pa­kei­ti­mai ne­su­da­ry­tų jo­kių są­ly­gų kaip nors blo­gin­ti ke­lių tech­ni­nę būk­lę ar ke­lių eis­mo sau­gu­mą. Ne­tu­rė­tų ir įta­kos svei­ka­tai, nes to­kie ke­liai eg­zis­tuo­ja dau­gy­bę me­tų. Šie ke­liai tu­ri šiuo me­tu ir sa­vi­nin­ką, ir pri­žiū­rė­to­ją, tik jie nė­ra įra­šy­ti į re­gist­rą. Kaip mi­nė­jau, jei­gu ke­lio nė­ra re­gist­re, tai jo­kie prie­mo­nių įren­gi­mo, pro­jek­ta­vi­mo do­ku­men­tai net ne­ga­li bū­ti pra­dė­ti.

Tai­gi at­sa­ky­siu į klau­si­mus. Pra­šy­čiau pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mas ko­le­ga, ži­nau, ką tai reiš­kia. Su­si­dū­rė­me, kai bu­vo kal­ba­ma apie so­di­nin­kų ke­lių įtei­si­ni­mą ir per­žiū­rą. Bet jūs pa­mi­nė­jo­te, kad yra dar vals­ty­bi­nių ke­lių, ne­įre­gist­ruo­tų ka­dast­re. Man tru­pu­tė­lį net ke­lia klau­si­mą. Dėl per­da­vi­mo čia yra ki­ta kal­ba. Ži­nau, dėl ko­kios prie­žas­ties. Tai pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės no­ri, kad bū­tų per­duo­ti su­tvar­ky­ti ke­liai, as­fal­tuo­ti, o ne tai, kad ke­lias yra blo­gos ko­ky­bės ir ati­duo­da­mas sa­vi­val­dai. Bet ar ne­bus pik­tnau­džia­vi­mo? Kai ku­riais at­ve­jais ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se pik­ty­biš­kai gy­ven­to­jai yra sa­vo tvo­ras at­si­kė­lę ir taip to­liau. Ar tai ne­pa­ska­tins jų nesu­si­tvar­ky­ti, nes to­kia prie­žas­tis ir­gi daž­nai bū­da­vo?

G. KINDURYS (LVŽSF). Tur­būt sa­va­va­liš­ka tvo­ra ne pa­si­tei­si­ni­mas, nes že­mės skly­pų ri­bos įra­šy­tos į re­gist­rą ir jos yra aiš­kios, čia sa­vi­va­lia­vi­mo tik­rai ne­ga­li bū­ti. O, kaip mi­nė­jau, kad ne­bū­tų vi­siš­kai ne­aiš­ku, vis­gi tin­ka­miau­sias, ma­no ma­ny­mu, pa­siū­ly­mas, kad Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų ko­kią nors tvar­ką bū­tent to­se vie­to­se, kur nė­ra ga­li­my­bės pra­pla­tin­ti, nes bū­na, tar­ki­me, ir lais­vos že­mės li­kę ar ki­ti da­ly­kai, o tik­rai, kur nė­ra ga­li­my­bės, kad ji­sai ne­ka­bo­tų, tas ke­lias, ore, at­si­dur­tų re­gist­re. Ma­nau, kad pik­tnau­džia­vi­mo ne­bus.

Aš ma­nau, džiaug­tų­si ir gy­ven­to­jai, ir pa­ti Ke­lių di­rek­ci­ja kaip sa­vi­nin­kė, nes ji­nai da­bar dau­gy­bės dar­bų ne­ga­li da­ry­ti, strin­ga ir ši­tie. Ei­na į teis­mus. Pir­ki­mai pa­da­ry­ti, ma­ti­nin­kai ne­ga­li už­baig­ti dar­bų, tie­siog toks il­gas dar­bas be pa­bai­gos su di­džiu­liais mo­ra­li­niais ir fi­nan­si­niais nuos­to­liais.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­rė­čiau aiš­ku­mo dėl pa­čių tų ke­lių ti­po, kas tai yra per ke­liai, ar tai yra so­di­nin­kų ben­dri­jos ko­kie siau­res­ni ke­liai, ar tai yra, ne­ži­nau, sa­vi­val­dy­bės ko­kie nors val­do­mi ke­liai, ar tai mies­to ko­kios te­ri­to­ri­jos? Kas tai yra, kad jie to­kie siau­ri su­for­muo­ti? Čia, ne­ži­nau, is­to­ri­niai, se­na­mies­čio gal­būt ko­kie nors kel­kraš­čiai ir pa­na­šiai?

G. KINDURYS (LVŽSF). Taip, yra. Tar­ki­me, aš pa­si­žiū­rė­jau kad ir į Vil­nių, ko ge­ro, vi­si ke­liai, ku­rie at­ei­na į Vil­nių, pa­si­bai­gia ir to­liau yra gat­vė, o čia bū­tent tie ke­liai, ku­rie kar­tu yra ir gat­vė. Su ku­riais aš su­si­dū­riau, tai gry­nai yra vals­ty­bi­niai ra­jo­ni­niai ir kraš­to ke­liai, ku­rie ei­na per mies­tus, mies­te­lius. Tik­rai jie ne vi­si, yra tik­tai tam tik­ri ruo­žai, tar­ki­me, ke­lias – tik ke­li ki­lo­met­rai, bet ko­kius 300 ar 500 met­rų ji­sai yra ge­ro­kai siau­res­nis ir dėl to vi­sas ke­lias yra su klaus­tu­ku ir ne­ga­li­ma įtei­sin­ti. Ma­no ma­ny­mu, tai yra tik­rai dau­giau­sia vals­ty­bi­nės rei­k­šmės ke­liai. Sa­vi­val­dy­bės ir­gi, aiš­ku, re­gist­ruo­ja tuos ke­lius, ko ge­ro, ir joms iš­kils tų da­ly­kų. Pa­kar­to­siu, ka­dan­gi kiek­vie­na si­tu­a­ci­ja in­di­vi­du­a­li, tai Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų ko­kią nors tvar­ką, pa­ves­tų, ma­nau, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai tą da­ry­ti, ir bū­tų nu­sta­ty­ta, kaip tas da­ly­kas vei­kia.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Du kar­tus bu­vo pa­mi­nė­tos so­di­nin­kų ben­dri­jos. Ar ši­tas pro­jek­tas ga­lio­tų ir ur­ba­ni­zuo­toms so­di­nin­kų ben­dri­jų te­ri­to­ri­joms?

G. KINDURYS (LVŽSF). Jei­gu ke­lias ei­na per so­di­nin­kų ben­dri­ją ir tai yra ke­lias, o ne gat­vė, aiš­ku, ga­lio­tų, ka­dan­gi zo­na yra nu­sta­ty­ta ke­liui, jei­gu ji­sai tu­ri ke­lio sta­tu­są, ir jei­gu ky­la pro­ble­ma, ta­da taip.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, val­s­ty­bi­nės reikš­mės yra pen­kios ka­te­go­ri­jos ke­lių, o vie­ti­nės reikš­mės – ke­tu­rios ka­te­go­ri­jos. Aiš­ku, ir plo­tis yra jų nu­ro­dy­tas, ir prie­žiū­ros daž­nu­mas, kas yra svar­bu ypač žie­mos lai­ko­tar­piu. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų, sa­ky­kim, per­žiū­rė­ti ir ke­lių ka­te­go­ri­jas, nes pa­gal ka­te­go­ri­ją, sa­ky­kim, pir­mos la­bai daž­nai tu­ri bū­ti va­lo­ma, tvar­ko­ma, pri­žiū­ri­ma, pas­ku­ti­nės ka­te­go­ri­jos re­čiau. Gal­būt ir­gi kal­bė­jo­te su Ke­lių di­rek­ci­ja apie šių ka­te­go­ri­jų ko­re­ga­vi­mą? Ačiū.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tie­siog gal su­grį­šiu į tą pri­sta­ty­mo mo­men­tą, kai mi­nė­jau, ka­da siū­lo ati­duo­ti ke­lią sa­vi­val­dy­bei. Ke­lio plo­tis, aiš­ku, yra vie­nas iš ar­gu­men­tų, bet tuo ke­liu va­žiuo­da­mas tur­būt re­tas ku­ris su­si­mąs­to, ko­kios ji­sai reikš­mės, ko­kios ka­te­go­ri­jos. Tik­rai yra dau­gy­bė at­ve­jų, kai pa­gal eis­mo in­ten­sy­vu­mą, pa­gal jo dy­dį, iš­vaiz­dą, tar­ki­me, ji­sai tu­rė­tų bū­ti že­mes­nės ka­te­go­ri­jos, bet čia ir už­kliū­na­me, kad ta­da, jei­gu tas ke­lias… Rei­kė­tų su­ma­žin­ti ka­te­go­ri­ją, tar­ki­me, iš aukš­tes­nės į ma­žes­nę tik sa­vi­val­dy­bės ly­giu, tur­būt jo­kios pro­ble­mos ne­ky­la, bet ka­i iš vals­ty­bi­nės į sa­vi­val­dy­bės, tai už­kliū­na. Ir ka­dan­gi ne­spren­džiama, tai yra toks ma­no siū­ly­mas, kaip iš­spręs­ti ši­tą da­ly­ką.

O šian­dien vi­si ke­liai tu­ri sa­vi­nin­ką, tu­ri reg­la­men­tus ir jis ne­pri­žiū­rė­tas tik­rai ne­liks šiuo at­ve­ju. Aiš­ku, no­ras, kad jis bū­tų ge­riau pri­žiū­rė­tas, tik­rai yra, ir čia tas dis­kur­sas tik­rai ei­na se­niai. Aš lai­ky­čiau, kad prie­žiū­ros in­ten­sy­vu­mu tam tik­ra pras­me kaip ir ki­tas klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­sis­ako A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­le­ga la­bai aiš­kiai pri­sta­tė šį klau­si­mą. Ži­no­me, kad pagal ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus kai ku­rios ke­lių at­kar­pos ne­ga­li bū­ti įtei­sin­tos kaip vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai, nes ne­ati­tin­ka mi­ni­ma­lių juos­tų plo­čio rei­ka­la­vi­mų. Tai pri­ve­da prie gre­ta esan­čių na­mų val­dų per­žiū­rė­ji­mo, prie ban­dy­mų to­kius ke­lius per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms ir pa­na­šiai. To­dėl siū­lo­ma leis­ti vals­ty­bi­nius ke­lius įtei­sin­ti su siau­res­ne ke­lio juos­ta, ma­no su­pra­ti­mu, yra iš­ei­tis iš pa­dė­ties. Juk iš es­mės gy­ve­ni­me toks ke­lias yra, to­kiu ke­liu mes va­ži­nė­ja­me, tik jo tei­si­nė pu­sė da­bar­ti­niu me­tu ne­ga­li bū­ti tin­ka­mai su­tvar­ky­ta. To­kia pa­dė­tis truk­do pro­jek­tuo­ti pa­gal po­rei­kį bū­ti­nus įren­gi­nius ar ki­to­kias prie­mo­nes. Be­je, to­kie spren­di­mai bū­tų leis­ti­ni tik ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, o tai ir­gi ro­do, kad iš­im­tis nu­ma­to­ma tai­ky­ti tik esant ob­jek­ty­vioms juos­tų pla­ti­ni­mo ri­bo­ji­mo prie­žas­tims, iš es­mės pa­sta­tais ir sta­ti­niais už­sta­ty­to­se vie­to­vė­se. Pa­lai­kau to­kį spren­di­mą, dė­ko­ju idė­jos au­to­riams ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje lai­ku.

 

16.42 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161. Pra­ne­šė­jas – M. Skri­tuls­kas. Pa­tei­ki­mas.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­ska­ti­no pa­teik­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų min­tys. Ka­dan­gi šiuo me­tu bau­dos yra aki­vaiz­džiai per ma­žos, kaip ži­no­te, pa­gal tai­syk­lę yra bau­džia­ma tik pu­se mi­ni­ma­lios bau­dos, o ją te­su­da­ro 10 eu­rų. Ir po­li­ci­jos lai­ko są­nau­dos yra, ko ge­ro, di­des­nės ne­gu bau­da. Aš ga­liu pai­liust­ruo­ti, kad vien Pa­lan­go­je va­sa­ros me­tu Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je dėl nak­ties me­tu ke­lia­mo triukš­mo po­li­ci­ja bu­vo kvies­ta virš 400 kar­tų. Tai­gi mes ati­trau­kia­me po­li­ci­jos dė­me­sį nuo žy­miai svar­bes­nių da­ly­kų. Ki­to­se ša­ly­se už šį nu­si­žen­gi­mą bau­dos yra net iki 2 tūkst., ir net­gi yra nu­ma­ty­tas areš­tas. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je bau­da net iki 5 tūkst. Tai­gi, aš ma­ny­čiau, iš tik­rų­jų ver­ta per­žiū­rė­ti, kad po­li­ci­jos dar­bas ne­nu­ei­tų per­niek ir kad triukš­mo pre­ven­ci­ja bū­tų su­val­dy­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, už glaus­tą pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. Pir­ma­sis klau­sia A. Ne­kro­šius. At­si­sa­ko. Klau­sia L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). No­ri, kad at­si­sa­ky­čiau. La­bai grei­tai. Šiaip ne­su di­de­lis ša­li­nin­kas to­kių bau­dų ir bau­di­mų, nes no­ri­si ma­ty­ti vis dėl­to kai­my­nų ge­bė­ji­mą su­si­kal­bė­ti ir kur­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius be po­li­ci­jos įsi­ki­ši­mų, ta­čiau ži­nant, kad po­li­ci­ja yra kvie­čia­ma, ir ga­na daž­nai, ma­no po­žiū­riu, tik­rai ne­adek­va­tu, kai ga­li­ma iš­si­kvies­ti po­li­ci­jos eki­pa­žą tram­dy­ti už 10 eu­rų. Tai tie­siog yra ne­pagar­ba vals­ty­bės tar­ny­bą at­lie­kan­tiems as­me­nims. Ar nu­ma­to­te sa­vo pa­siū­ly­me ko­kius nors sau­gik­lius, kad kai­my­nai ne­pik­tnau­džiau­tų to­kiais kvie­ti­mais? To­kias bau­das pa­sky­rus žmo­nės ims rei­ka­lau­ti įro­dy­mų, kad tik­rai jie vir­ši­jo gar­so li­mi­tus. Tai kas ir kaip tai įver­tins? Ačiū.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą, ger­bia­mas ko­le­ga. Jau da­bar yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už me­la­gin­gą tar­ny­bų iš­kvie­ti­mą. Ta bau­da yra nu­ma­ty­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ma­ne taip su­trik­dė. Pir­miau­sia, Min­dau­gai, pa­sa­ky­ki­te, da­bar dar vie­na pa­pil­do­ma bau­da yra to pa­sta­to, ku­ria­me vyks­ta tas ren­gi­nys ir pa­na­šiai, sa­vi­nin­kui. Tai bau­si­te ir triukš­ma­da­rius, ir plius dar sa­vi­nin­kas gal­būt tuo me­tu net sa­vo at­sa­ko­my­bės ne­pri­si­i­ma. Kas nors su­kė­lė triukš­mą, pa­lei­do gar­siai ger­klę ir da­bar už­dė­si­me jam dar pa­pil­do­mą bau­dą. Kaip jūs tai at­skir­si­te?

Ir ki­tas mo­men­tas. No­riu pa­klaus­ti. Kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je yra įsteig­tas Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius. Ko­dėl vi­sus veiks­mus tu­ri at­lik­ti po­li­ci­ja?

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). At­sa­kau į pir­mą klau­si­mą. Kaip tei­gia po­li­ci­ja, daž­nai, tar­ki­me, nak­ti­niuo­se klu­buo­se yra triukš­mau­ja­ma, sa­ky­kim, tre­čią va­lan­dą nak­ties. At­vy­kus po­lici­jai, nu­ro­do­mas vis nau­jas dar­buo­to­jas, jam su­ra­šo­ma pusė ma­no mi­nė­tos mi­ni­ma­lios bau­dos, 10 eu­rų, ir to­liau są­mo­nin­gai, sie­kiant pel­no, nak­ti­nis res­to­ra­nas ar­ba, sa­ky­ki­me, nak­ti­nis klu­bas pa­lei­džia vi­su gar­su mu­zi­ką, to­dėl ne­mie­ga, tar­ki­me, to pa­ties Vil­niaus se­na­mies­ty­je ar dar kur nors ap­lin­kui gy­ve­nan­tys žmo­nės. Tai­gi ta bau­da, kaip aš mi­nė­jau, yra per ma­ža, taip iš­si­su­ki­nė­ja vis nu­ro­dy­da­mi nau­ją dar­buo­to­ją. To­dėl aš ma­ny­čiau, kad at­sa­ko­my­bė tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma ir tam va­do­vui.

Dėl ki­to klau­si­mo, dėl Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se yra nu­ma­ty­ta, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tu­ri tei­sę su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą bū­tent už šį nu­si­žen­gi­mą. Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Klau­sia A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, dėl bau­dų dy­džių ir jų ne­adek­va­tu­mo, tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad bau­dos at­si­li­ko nuo šio laik­me­čio. Tik­rai pri­ta­riu ir pa­lai­kau pa­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet tur­būt iš pas­kos reik­tų kal­bė­ti, kaip fik­suo­ja­mas pats triukš­mas. Vi­so­kių triu­kš­mo zo­nų bū­na. Bū­na ne tik nak­ti­niai klu­bai, ka­vi­nės, bet ir va­žiuo­jan­tis trans­por­tas, vi­so­kie ke­tur­ra­čiai, dvi­ra­čiai, sa­ky­ki­me, mėgs­ta gar­siai va­žiuo­ti ar mies­to gat­vė­mis, ar aikš­tė­mis. Kaip šiuo at­ve­ju juos tram­dy­ti? Man at­ro­do, rei­kė­tų la­biau reg­la­men­tuo­ti, kaip pats triukš­mo šal­ti­nis yra nu­sta­to­mas. Ar ne­rei­kė­tų svars­ty­mo me­tu dar pa­si­žiū­rė­ti ir ki­tus straips­nius? Ačiū.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų jūs pa­lie­tė­te la­bai opią pro­ble­mą – tai nak­ti­nį gar­sų mo­to­cik­lų ir ki­tų trans­por­to prie­mo­nių va­ži­nė­ji­mą gat­vė­se. Ne­re­tai jos bū­na tech­niš­kai ne­tvar­kin­gos, be dus­lin­tu­vų ar­ba būna ne­tin­ka­mi dus­lin­tu­vai. Tai ke­lia ne­ma­žos da­lies gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą. No­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad ši at­sa­ko­my­bė yra nu­ma­ty­ta už bet ko­kį ke­lia­mą triukš­mą, įskai­tant ir jū­sų mi­nė­tą, tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną svar­bią de­ta­lę, kad trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų bū­ti tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Ir pas­ku­ti­nis pa­gal ei­lę, bet jo­kiu bū­du ne pa­gal svar­bą – K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ži­no­te, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tik­rai ge­ro­kai su­ma­žė­ję. Kar­tais bū­na taip, kad ypač dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, at­vy­kus pa­rei­gū­nams, ta mu­zi­ka, triukš­mas nu­ty­la, jiems net ne­ati­da­ro­mos du­rys, pas­kui jie iš­va­žiuo­ja ir tas triukš­mas vėl pa­si­kar­to­ja. Gal jūs kal­bė­jo­te su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, gal jiems ir­gi rei­kė­tų pa­di­din­ti ko­kias nors ga­lias? Gal jie tu­ri ko­kių nors pa­siū­ly­mų, kad ga­lė­tų pa­baig­ti tą pro­ce­dū­rą ir pas­kui ne­rei­kė­tų an­trą kar­tą va­žiuo­ti? Ačiū.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kal­ban­tis su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais jie ši­tos ap­lin­ky­bės, kaip la­biau­siai truk­dan­čios nu­sta­ty­ti nu­si­žen­gi­mą, ne­mi­nė­jo. Mi­nė­jo bū­tent aki­vaiz­džiai per ma­žą bau­dą. Bet šis da­ly­kas yra api­brėž­tas tei­sės ak­tais, ka­da ga­li­ma pa­tek­ti į gy­ve­na­mą­jį būs­tą. Čia yra ga­na rim­ta tei­si­nė pro­ble­ma, kaip tai­ky­ti to­kiais at­ve­jais. Aiš­ku, aš su­tin­ku, jūs tei­sin­gai esa­te pa­ste­bė­jęs.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad ta pro­ble­ma iš tik­rų­jų yra opi, nes ji yra vi­sur. Kas su­si­ję su triukš­mu, tai ne tik ba­ruo­se ir pa­na­šiai, yra ir nak­ti­mis brit­vo­mis laks­tan­tys bai­ke­riai, jie at­ima gar­bę iš ro­ke­rių, gar­bin­gai da­ly­vau­jan­čių šven­tė­se, ir pa­na­šiai. Pri­ža­di­na na­kti­mis tai li­go­nius, tai dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus. Vis dėl­to tai yra ben­dra pro­ble­ma, ją rei­kia spręs­ti. Aly­tu­je bu­vo pa­da­ry­ta ap­klau­sa, ar su­tik­tu­mė­te, kad bū­tų ta bau­da įves­ta, jei­gu yra ke­lia­mas triukš­mas. Tai fak­tiš­kai iš be­veik 2 tūkst. bal­sų virš 1 tūkst. 800 su­ti­ko, kad bū­tų. Va­di­na­si, ši­tas pro­jek­tas yra la­bai rei­ka­lin­gas ir sa­va­lai­kis. Kvie­čiu bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to – tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

 

16.50 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 281, 356 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1670 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1670. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas. Pa­tei­ki­mas. Ger­bia­mas Li­nai, pra­šau.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas An­driau. Ko­le­gos, tik­riau­siai vi­si pui­kiai pri­si­me­na­te pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Vil­niu­je nu­ti­ku­sį at­ve­jį, kai T. Šev­čen­kos gat­vė­je įmo­nė, sta­ty­da­ma ob­jek­tą, ša­lia esan­čia­me vals­ty­bi­nia­me skly­pe sa­va­va­liš­kai iš­kir­to sau­go­ti­nus žel­di­nius. Vil­niaus mies­to me­ras į tą re­zo­nan­si­nį at­ve­jį at­sa­kė, kad įmo­nei gre­sia tūks­tan­ti­nės, gal net šim­ta­tūks­tan­ti­nės bau­dos, bet fi­na­las bu­vo toks, kad įmo­nė ga­vo bau­dą, ku­ri bu­vo ly­giai 60 eu­rų. Vil­niaus me­ras krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, į Sei­mą. At­si­liep­da­mas į jo krei­pi­mą­si su­re­a­ga­vau ir tei­kiu ši­tą pro­jek­tą. Kar­tu su ko­le­ge siū­lo­me pa­di­din­ti bau­das už sau­go­ti­nų žel­di­nių su­nai­ki­ni­mą, taip pat di­fe­ren­ci­juo­ja­me, nes iki šiol bu­vu­sios bau­dos nu­ma­tė, kad ar tu iš­kir­si vie­ną sau­go­ti­ną žel­di­nį, ar, pa­vyz­džiui, vi­są Vin­gio par­ką, bau­da bū­tų vie­no­da. Va­di­na­si, da­bar at­si­ran­da to­kia di­fe­ren­cia­ci­ja, kad kuo dau­giau žel­di­nių yra su­nai­ki­na­ma, tuo di­des­nė bau­da gre­sia. Taip pat už žel­dy­nų nai­ki­ni­mą, jei­gu yra nu­tve­ria­mas pa­žei­dė­jas, ku­ris nai­ki­na, na, tar­ki­me, pjau­na ir taip to­liau, gre­sia įspė­ji­mas. Tai taip pat siū­lo­me nai­kin­ti įspė­ji­mą ir pra­dė­ti iš kar­to nuo bau­dų, nes ką reiš­kia įspė­ji­mas – įspė­si, nu­ei­si ir to­liau tas sau­go­ti­nas žel­di­nys ga­li bū­ti nai­ki­na­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ke­le­tas ko­le­gų. Pir­mas klau­sia R. Vait­kus.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai ak­tu­a­lus klau­si­mas, dė­ko­ju ko­le­gai už pri­sta­ty­mą. Na ir pa­mi­nė­tas jū­sų at­ve­jis, yra pa­na­šių bu­vę ir Ši­lu­tė­je, ir Kau­ne, tai iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės su ­tuo su­si­du­ria. Kuo rem­da­ma­sis, gal­būt jūs In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Ty­ri­mų sky­riu­je už­sa­kė­te ko­kį ty­ri­mą, nu­sta­tė­te tas mak­si­ma­lias bau­das? Gal­būt Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos tei­ra­vo­tės ir pa­na­šiai, ka­dan­gi ant jų pe­čių vi­sa tai guls? Kuo re­mian­tis bu­vo nu­sta­ty­tos bau­dos?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Bau­dų dy­džiai nu­sta­ty­ti re­mian­tis tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi ir at­si­žvel­giant į ki­tus ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų straips­nius. Bet, kaip ir sa­kiau, pa­gal di­fe­ren­cia­ci­ją, jei­gu yra su­nai­ki­na­ma, tar­ki­me, dau­giau ne­gu 25 žel­di­niai, tai jau ati­tin­ka­mai bau­dos yra di­des­nės. Na, pui­kiai ži­no­me, ir prieš tai ko­le­ga pri­sta­tė at­ve­jį, kai ju­ri­di­nis as­muo pik­tnau­džiau­ja – nu­ro­do vis ki­tą dar­buo­to­ją ir taip iš tik­rų­jų tos bau­dos ne­pa­sie­kia, ir vi­są lai­ką yra tai­ko­ma mi­ni­ma­li bau­da. To­kiu at­ve­ju su­si­da­ro ga­li­my­bės iš­veng­ti įmo­nei bau­dų nuo­la­tos tai­kant, ki­tam dar­buo­to­jui ski­riant Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se įtvir­tin­tą bau­dą ir, ka­dan­gi tai yra pir­mas nu­si­žen­gi­mas, vi­są lai­ką yra ski­ria­ma pu­sė ši­tos bau­dos. Triukš­mo at­ve­ju yra ski­ria­ma 10 eu­rų, o už sau­go­ti­nų žel­dy­nų su­nai­ki­ni­mą vi­sais at­ve­jais bū­tų ski­ria­ma 40 eu­rų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Čia prieš po­rą sa­vai­čių, at­ro­do, pa­tei­kė­te dėl bau­dų už žel­di­nių nai­ki­ni­mą. Tai ar mums čia rei­kė­tų įsi­vaiz­duo­ti, kad kiek­vie­ną sa­vai­tę pa­ma­tęs kel­mą bė­ga­te ra­šy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kei­čia­te bau­dų dy­dį, ar tai ne­tu­rė­tų bū­ti po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se? La­bai jud­rus do­ku­men­tas. Ačiū.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Gal ir tu­rė­tų bū­ti po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se, bet šiuo me­tu nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se. Čia nė­ra pa­nai­kin­ta, to­dėl ir siū­lau čia bau­das pa­di­din­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Čia dau­giau kaip ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko no­riu pa­klaus­ti, dir­bu­sio Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je. Kai ku­rio­se vie­to­se tu­ri­me pro­ble­mų ap­skri­tai su eže­rų ap­žel­di­ni­mu. Šiuo at­ve­ju yra dvi te­ori­jos: vie­na, kad gal­būt ga­li bū­ti me­džių, ki­ta – kad iš tik­rų­jų tie me­džiai ter­šia eže­rus ir ma­ži­na jų plo­tą. Ko­kia jū­sų nuo­sta­ta? Žmo­nės iš tik­rų­jų kai kur ima­si ini­cia­ty­vos pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą ma­žin­ti, ati­trau­ki­nė­ti me­džius nuo eže­rų ir gau­na bau­das. Ačiū.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Vie­na­reikš­miš­kai ne­ga­liu at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą, nes vis­kas pri­klau­so nuo van­dens tel­ki­nio būk­lės, nuo so­di­na­mų me­džių. Spyg­liuo­čiai da­ro vie­ną po­vei­kį, la­puo­čiai, mes­da­mi ru­de­ni­nius la­pus į tą van­de­nį ir su­kel­da­mi pro­ce­są, da­ro ki­to­kį po­vei­kį. Vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo nė­ra, bet jei­gu yra koks nors kon­kre­tus at­ve­jis, aš pri­ei­siu prie jū­sų ir mes pa­si­kal­bė­si­me. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas Li­nai, jūs pa­ten­ki­no­te vi­sų ko­le­gų smal­su­mą ir at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Kad rei­kia kaž­ką da­ry­ti, tai tik­rai rei­kia. Man te­ko at­sto­vau­ti la­bai gra­žiai ir nuo­sta­baus kraš­to­vaiz­džio apy­gar­dai, tai bu­vo Ši­lu­tės, tai yra Pa­ma­rio kraš­tas, ir ten bu­vo šie­nau­ja­mi šim­ta­me­čiai me­džiai palei ke­lius ir be jo­kios at­sa­ko­my­bės. Tai da­rė, sa­ky­ki­me, ke­li­nin­kai ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Ši­tą at­sa­ko­my­bę tik­rai rei­kia reg­la­men­tuo­ti, nes tą pa­tį ma­to­me Vil­niu­je, kad ir mū­sų gar­sia­ja­me bu­vu­sios „Sie­mens“ are­nos skly­pe, tai ir­gi 10 hek­ta­rų miš­ko mies­te din­go per 2 mė­ne­sius, bu­vo iš­miš­kin­ta. Ma­to­me daug pjau­na­mų me­džių ne­to­li nuo Sei­mo nu­to­lu­siuo­se ra­jonuo­se ir vi­sai be jo­kio tiks­lo. To­dėl ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bės ir ke­lių tie­si­mo įmo­nės, ke­li­nin­kai tik­rai tu­rė­tų, ne tik pi­lie­čiai, bet bū­tent šios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų tam tik­rą apy­nas­rį, kad ne­si­elg­tų taip, kaip už­si­ma­no kaž­koks val­di­nin­kas. Juk me­dis ne­už­au­ga per vie­ne­rius me­tus. Rei­kia šimt­me­čių no­rint su­kur­ti gra­žią ap­lin­ką.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bus tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

 

16.56 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(3), Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 371 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1051(3) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(3) ir jo ly­di­ma­sis 2-17.2 klau­si­mas – Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 371 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1051(3). Pra­ne­šė­jas – A. Če­po­no­nis. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau, ger­bia­mas An­ta­nai.

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, kaip Vik­to­ras sa­kė, kel­mą pa­ma­čius įsta­ty­mas siū­lo­mas. Ma­no įsta­ty­mo pa­tai­sa tik­rai siū­lo­ma ne iš spir­to kel­mo, o il­gai ben­dra­vus, įsi­gi­li­nus ir iš­ana­li­za­vus, kaip da­bar el­gia­ma­si su vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vais. Iš tik­rų­jų lai­kas pa­ro­dė, kad ge­rai dir­ban­čiam va­do­vui ati­dir­bus dvi ka­den­ci­jas nė­ra jo­kios ga­li­my­bės dirb­ti to­liau. Nors at­lie­pia vi­sas iš­kel­tas už­duo­tis ir tiks­lus, jis tu­ri baig­ti dar­bą. Tai tei­si­nės lo­gi­kos ne­tu­rin­tis spren­di­mas.

Siū­lau pa­pras­tą da­ly­ką – pa­nai­kin­ti šiuo įsta­ty­mu ka­den­ci­jų skai­čių, tai yra dvi ka­den­ci­jas, nes kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bės įmo­nė, įstai­ga – tai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ste­bė­to­jų ta­ry­bos, val­dy­bos – ga­li kiek­vie­nais me­tais ir pri­va­lo, ir ver­ti­na kiek­vie­no va­do­vo veik­lą tų me­tų iš­kel­tiems už­da­vi­niams įgy­ven­din­ti. Jei­gu jį įver­ti­na ge­rai, jei­gu jis at­lie­pia vi­sus jam kel­tus už­da­vi­nius, ne­ma­tau pras­mės, kad jis ne­ga­lė­tų dirb­ti dau­giau ne­gu dvi ka­den­ci­jas. Tai tie­siog dar­bo įver­ti­ni­mas pa­gal jo at­lie­ka­mas funk­ci­jas.

Tuo la­biau skau­du, kai jau­ni spe­cia­lis­tai (o to­kių Lie­tu­vo­je jau yra ir jau yra su­si­for­ma­vu­si prak­ti­ka) ati­dir­ba de­šimt me­tų… Su ko­le­ga ben­dra­vau, kal­bė­jau­si ir su įmo­nės va­do­vu, ku­ris pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai vien dėl įsta­ty­mo nor­mos tu­rė­jo bū­ti per­kel­tas į ki­tą sa­vi­val­dy­bės įmo­nę. Jis ne spe­cia­lis­tas, bet ge­ras va­do­vas. Aš siū­lau ši­tą įsta­ty­mo pa­tai­są, pra­šau leis­ti ir su­teik­ti tei­sę sa­vi­nin­kams, ak­ci­nių ben­dro­vių, įstai­gų va­do­vų… sa­vi­nin­kams, spręs­ti apie šių dar­buo­to­jų tin­ka­mu­mą dirb­ti tiek, kiek jie at­lieps jiems ke­lia­mus už­da­vi­nius. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Ar jū­sų pra­šy­mas bus iš­girs­tas, su­ži­no­si­me ne­tru­kus. Da­bar jū­sų pa­klaus­ti no­rė­tų po­ra ko­le­gų. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Vi­si at­si­ė­mė klaus­ti. Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­sa­ky­ki­te, čia pri­ima­me įsta­ty­mą – įve­da­me ka­den­ci­jas, čia vėl nai­ki­na­me jas. Man toks tru­pu­čiu­ką ping­pon­gas, ka­muo­liu­ko mė­ty­mas. Kas jus pa­ska­ti­no bū­tent da­bar teik­ti šią įsta­ty­mo pa­tai­są? Ar čia iš prak­ti­kos sa­vo, nes jūs tik­rai pra­dir­bęs daug me­tų me­ru? Tie­siog ver­ti­nant, aš su­tin­ku su ju­mis, įver­ti­nus la­bai ge­rai, ga­lė­tų to­liau dirb­ti, bet ar čia bu­vo kie­no nors pra­šy­mas, kas pa­ska­ti­no, kad bū­tent tas?

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Tik­rai ne. Tai svei­kos lo­gi­kos mąs­ty­mas ir, kaip sa­kiau, tei­si­nės lo­gi­kos ne­bu­vi­mas. Aš, kaip il­ga­me­tis gal­būt sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, ir ne­siū­liau to sa­vo pa­vyz­džiu, nors tai ma­čiau. Kai bu­vo pri­im­tas šis įsta­ty­mas, mes ta­da… Kai bu­vo svars­to­mas, mes tei­kė­me ir pa­siū­ly­mus, kad ne­bū­tų tai da­ro­ma, nes tai ypač lie­čia ra­jo­ni­nes sa­vi­val­dy­bes. Kau­nas, Vil­nius ga­li at­liep­ti sa­vo įstai­gų va­do­vus ir su­si­ras­ti, o pa­žiū­rė­ki­me per vi­są Lie­tu­vą. Šiuo klau­si­mu kal­bė­ta su dau­ge­liu sa­vi­val­dy­bių me­rų ir tai yra pa­pra­šy­mas iš sa­vi­val­dy­bių va­do­vy­bės: ne­leis­ki­te nai­kin­ti ge­rai dir­ban­čių va­do­vų, su blo­gai dir­ban­čiais mes ir pa­tys su­si­tvar­ky­si­me. Bet ge­rai dir­ban­tiems mes ne­pa­lie­ka­me jo­kios tei­si­nės ter­pės dirb­ti to­liau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Gal ne pa­klau­si­mas, o tie­siog pri­ta­ri­mas. Iš tik­rų­jų pro­ble­ma yra di­de­lė. Kai įve­dė­me ka­den­ci­jas, nuo pat pra­džių tas bu­vo – ar mo­kyk­lo­se, ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se. Iš tik­rų­jų sa­va­lai­kis pro­jek­tas. Aš tik no­rė­jau pa­agi­tuo­ti už tai, kad pa­lai­ky­tu­me pro­jek­tą, ir gal­būt pa­klaus­ti: kiek to­kių ma­to­te sri­čių, kur rei­kė­tų tai­sy­ti?

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Kaip aš ir mi­nė­jau, sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se van­dens, ši­lu­mos, au­to­bu­sų par­kų sis­te­ma la­bai pla­čiai yra ap­im­ta, tad sri­tys yra la­bai pla­čios ir la­bai svar­bios. Dar kar­tą sa­kau, aš, kaip prak­ti­kas, sa­vi­val­dy­bių va­do­vų pra­šy­mu tei­kiu šį siū­ly­mą. O at­liep­da­mas dar į prieš tai bu­vu­sį klau­si­mą, na, ne­ga­lė­jau aš da­ry­ti įta­kos tam ne­tei­ki­mui, ku­ris bu­vo teik­tas 2017 me­tais. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas An­ta­nai. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų tai yra įsi­se­nė­ju­si pro­ble­ma ar­ba, tiks­liau, nuo pat pir­mų die­nų, kai tik bu­vo ka­den­ci­jos pa­skelb­tos, re­gio­nuo­se tai di­džiu­lė pro­ble­ma. Gal­būt di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se to ne­jus­ti ir spe­cia­lis­tų aps­tu, ga­li pa­da­ly­vau­ti ir vie­nas ki­tą pa­keis­ti. Jei­gu žmo­gus, jau­nas žmo­gus, at­ėjęs į sis­te­mą, į ra­jo­ną, į re­gio­ną, pa­ski­ria­mas kad ir ko­kiu nors van­de­nų di­rek­to­riu­mi ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės, per de­šimt me­tų su­si­ku­ria sa­vo gy­ve­na­mąjį būs­tą, su­si­ku­ria bui­tį, vai­kai pra­de­da ei­ti į dar­že­lius, o po de­šim­ties me­tų jam rei­kia iš­ke­liau­ti į ki­tą sa­vi­val­dy­bę, da­ly­vau­ti kon­kur­se ir dirb­ti pa­na­šų dar­bą, Iš tik­rų­jų yra ir tam žmo­gui tam tik­ra trau­ma, ir sa­vi­val­dy­bei taip pat at­ras­ti žmo­gų re­gio­nuo­se yra la­bai sun­ku, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų vi­siš­kai ne­tru­kus. No­riu kreip­tis ir in­for­muo­ti vi­sus, ir sa­lė­je esan­čius, ir kas ste­bi mū­sų po­sė­dį per te­le­vi­zi­ją, kad li­ko pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Po jo per­ei­si­me prie bal­sa­vi­mo. Ga­li bū­ti, ga­li taip at­si­tik­ti, kad ke­le­tu mi­nu­čių anks­čiau, nei dar­bo­tvarkėje yra nu­ma­ty­ta, kad vi­si ži­no­tu­mė­te.

 

17.03 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 7 straips­nio 2 da­lies pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­sia ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2222 (pa­tei­ki­mas)

 

Pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 7 straips­nio 2 da­lies pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­sia ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2222. Pra­ne­šė­ja – M. Oš­mians­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai ir Sei­mo na­rės, Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja gru­pė žmo­nių, ku­rie yra iš­skir­ti­nai dis­kri­mi­nuo­ja­mi ir gau­na la­bai že­mas iš­mo­kas, šal­pos ne­įga­lu­mo pen­si­jas ir šal­pos se­nat­vės pen­si­jas. Tai yra žmo­nės su ne­ga­lia, ku­rie ne­ga­lią įga­vo bū­da­mi vy­res­ni nei 24 me­tų, taip pat se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus su­lau­kę as­me­nys, ku­rie ne­tu­ri pa­kan­ka­mo dar­bo sta­žo. Šiuo me­tu šie as­me­nys, jei­gu jie įsi­dar­bin­tų ir no­rė­tų pa­si­di­din­ti sa­vo pa­ja­mas, šias šal­pos pen­si­jas pra­ras­tų. Tai, de­ja, de­mo­ty­vuo­ja ir va­ro šiuos as­me­nis į dar di­des­nį skur­dą. Šiuo me­tu jie gau­na vi­so la­bo 137 eu­rus, tai yra be­veik dvi­gu­bai že­miau ab­so­liu­čios skur­do ri­bos. To­dėl yra tei­kia­mas siū­ly­mas, kad šie as­me­nys įsi­dar­bi­ni­mo at­ve­ju ne­pra­ras­tų šal­pos ne­įga­lu­mo pen­si­jų ir ga­lė­tų taip pri­si­dur­ti prie sa­vo ir taip la­bai la­bai ma­žų pa­ja­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų pa­klau­sti no­ri vie­na Sei­mo na­rė. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Mo­ni­ka, pra­šom pa­sa­ky­ti, jau per­ėjo jū­sų vie­nas pa­tei­ktas pro­jek­tas, bū­tent mes jau nu­ma­tė­me ne vie­no dy­džio šal­pos pen­si­ją mo­kė­ti, jei­gu ne­tu­ri mi­ni­ma­laus sta­žo, bet bus dvie­jų dy­džių. Ar ne­ma­no­te, kad gal­būt rei­kė­tų kaž­kaip pro­por­cin­gai pa­žiū­rė­ti, jei­gu dir­ban­tis, gal­būt ne vi­są šal­pos pen­si­ją, ta­da vie­ną, jei­gu per­ei­tų tas pir­ma­sis jū­sų va­rian­tas. Kaip jūs ma­no­te? Čia da­bar vie­nas po ki­to ei­na bū­tent tie, ku­rie ne­tu­rė­jo sta­žo ir tu­ri ga­li­my­bę už­si­dirb­ti. Aiš­ku, jei­gu jie įgis sta­žą, ta­da gaus so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją. Vis­kas čia ska­tin­ti­na ir aš pa­lai­ky­čiau, bet tik tiek, kad gal­būt rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti, gal ta­da ma­žin­ti šio­kią to­kią… Jei­gu per­ei­tų pir­ma­sis va­rian­tas.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pir­muo­ju va­rian­tu yra dvi­gu­bi­na­ma tik sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems, o jų ma­žai. Vi­du­ti­nė ne­ga­lia nė­ra dvi­gu­bi­na­ma, o len­g­va ne­ga­lia iki šiol nie­ko ne­gau­na. Šiuo at­ve­ju taip pat ap­ima ir se­nat­vės pen­si­ją su­ka­ku­sius as­me­nis. O mes ži­no­me, kad mū­sų net­gi „Sod­ros“ pen­si­jas gau­nan­tys sen­jo­rai, pen­si­nin­kai gana sun­kiai gy­ve­na. O šie as­me­nys jau ne­be­tu­ri ga­li­my­bės už­si­dirb­ti pa­pil­do­mai bū­si­mai „Sod­ros“ pen­si­jai, tai bent jau tu­rė­tu­me leis­ti jiems dirb­ti ir ne­bi­jo­ti pra­ras­ti šių ma­žų pa­ja­mų. Dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį. Ša­lia vi­so to, įsi­dar­bi­nę ir vie­ni, ir ki­ti as­me­nys, jau gau­da­mi mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, į biu­dže­tą at­neš­tų di­des­nes pa­ja­mas, ne­gu jie gau­na šias iš­mo­kas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai bu­vo pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Iki bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo dar li­ko 7–8 mi­nu­tės. No­rė­čiau pa­si­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ne­bū­tų prieš­ta­rau­jan­čių, jei­gu pra­dė­tu­me bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą ke­le­tu mi­nu­čių anks­čiau, ne­gu nu­ma­ty­ta dar­bo­tvarkėje? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ga­li­me. La­bai dė­kui. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me to­kiai ini­cia­ty­vai.

 

17.08 val.

Dar­bo ko­dek­so 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1993(2) (pateiki­mo tę­si­nys)

 

Pir­mas 2-12 klau­si­mas, dėl jo tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi – Dar­bo ko­dek­so 52 strai­­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1993(2). Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 29, prieš – 11, su­si­lai­kė 30. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo nė­ra pri­tar­ta. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką su įsta­ty­mo pro­jek­tu da­ro­me to­liau. Kas bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už tai, kad bū­tų grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kas bal­suo­ja­te prieš, bal­suo­ja­te už tai, kad bū­tų at­mes­tas.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 32. Įsta­ty­mo pro­jek­tas grą­ži­na­mas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

17.09 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2176(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas, dėl jo tu­ri­me ap­si­spręs­ti – pro­jek­tas Nr. XIVP-2176(2). Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tik pa­pra­šy­čiau, kad Vy­riau­sy­bė iš­va­dą ga­lė­tų pa­teik­ti dėl ši­to pro­jek­to. Vis tiek tur­būt ne­sku­bė­si­me svars­ty­ti, tai pa­va­sa­rio se­si­jo­je tik­rai ap­svars­ty­si­me ir pa­teik­si­me, nes dar rei­kė­tų, kad Ke­lių di­rek­ci­ja pa­žiū­rė­tų.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Kaip pa­pil­do­mą – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Ar ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu pa­skir­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.11 val.

Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2184 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2184. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – ki­taip.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, taip pat ana­lo­giš­kai no­rė­tu­me pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ar dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. La­bai dė­kui.

 

17.12 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161. Kas pri­ta­ria­te?

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 10, su­si­lai­kė 20. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.13 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 281, 356 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1670 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1670. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui?

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 1, su­si­lai­kė 22. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Vait­kus. Pra­šom.

R. VAITKUS (LSF). Kaip pa­pil­do­mą pra­šau skir­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu skir­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. La­bai dė­kui.

 

17.14 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(3), Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 371 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1051(3) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mų blo­kas, dėl jo rei­kia ap­si­spręs­ti, tai yra 2-17.1 bei 2-17.2 klau­si­mai – įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIVP-1050(3) ir Nr. XIVP-1051(3).

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 3, su­si­lai­kė 15. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nį dėl abiejų įsta­ty­mų pro­jek­tų siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Vyš­niaus­kas kaž­ką no­rė­tų mums pa­siū­ly­ti.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ka­da svars­ty­mo da­ta?

PIRMININKAS. Svars­ty­mo da­ta – pa­va­sa­rio se­si­joje.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). O gal ga­li­ma ši­to­je? Pra­šo ini­cia­to­rius.

PIRMININKAS. Ką siū­lo­te? (Bal­sai sa­lė­je) V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Pra­šy­čiau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl šio pro­jek­to.

PIRMININKAS. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, yra ne­pri­ta­rian­čių. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, krei­pi­mui­si į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos?

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 16, su­si­lai­kė 13. Krei­pia­mės į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos.

Dėl svars­ty­mo da­tos, pa­vyz­džiui, gruo­džio 13 die­na? Tin­ka? Ben­dru su­ta­ri­mu gruo­džio 13 die­nai ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, yra skir­tin­gų nuo­mo­nių. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te gruo­džio 13 die­nai kaip svars­ty­mo da­tai, bal­suo­ja­te už. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas, da­ro­me taip: kas bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už gruo­džio 13 dieną, kas bal­suo­ja­te prieš, bal­suo­ja­te už pa­va­sa­rio se­si­ją.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 51, prieš – 29. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 13 die­na.

 

17.17 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 7 straips­nio 2 da­lies pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­sia ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2222 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas ir pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2222. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, kaip vi­sa­da tra­di­ciš­kai bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, tra­di­ciš­kai bal­suo­ja­te ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Nors aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te bu­vo pa­ra­šy­ta, kad pi­ni­gų ne­rei­kės, bet tik­rai jų rei­kės, tad rei­kė­tų ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos sis­te­miš­kai įver­tin­ti.

PIRMININKAS. Ar krei­pi­mui­si į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bū­ti­na, nes klau­si­mas su­si­jęs su pi­ni­gais, tad dėl krei­pi­mo­si net ne­bal­suo­ja­me, krei­pia­mės į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­gal Sta­tu­tą, jei­gu klau­si­mas su­si­jęs su pi­ni­gais… (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, pas­ku­ti­nis klau­si­mas, ne­be­si­gin­čy­ki­me. Sta­tu­tas aiš­kiai pa­sa­ko ir ne­pa­lie­ka vie­tos mums gin­čy­tis tuš­čiai.

K. Ado­mai­tis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. ADOMAITIS (LF). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pi­ni­gų ne­rei­kės, tie­siog iš žmo­nių ne­at­im­si, ir vis­kas. Jau kas duo­ta, tai duo­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū jums. Kaip pa­pil­do­mą siū­lo­ma pa­skir­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ir Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ją. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta.

M. Lin­gė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dar kaž­ką no­rė­tų mums pa­sa­ky­ti.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Čia apie tuos pi­ni­gus, ku­rių ne­rei­kės. Jų rei­kės, nes yra žmo­nių, ku­rie yra ne­įga­lūs, dir­ba ir ne­gau­na šal­pos iš­mo­kos. Jie įgy­tų tei­sę gau­ti šal­pos iš­mo­ką, tai iš oro ne­pa­si­da­rys, rei­ka­lin­gi pi­ni­gai šal­pos išmokoms.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­le­gos, pas­ku­ti­nis da­ly­kas, dėl ko tu­rė­tu­me ap­si­spręs­ti, tai siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta gruo­džio 6 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti gruo­džio 6 die­nai ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu skir­tin­gas nuo­mo­nes. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Pri­ta­ria­me gruo­džio 6 die­nai.

Tai bu­vo pas­ku­ti­nis… A. Kup­čins­kas dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną no­ri pa­lin­kė­ti ge­ro va­ka­ro.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Bal­ti­jos Asam­blė­jos me­da­liu bu­vo ap­do­va­no­tas ne tik K. Ma­siu­lis, bet ir opo­zi­ci­jos at­sto­vas A. Ma­zu­ro­nis. K. Ma­siu­liui mes at­si­sto­jo­me ir pa­plo­jo­me, tad aš siū­lau ir po­sė­džio pir­mi­nin­kui, bai­gian­čiam po­sė­dį. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. At­si­sto­ja­me vi­si ir bai­gia­me po­sė­dį. La­bai ačiū. Lap­kri­čio 10 die­nos va­ka­ri­nis ple­na­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)

Po­sė­dį jau pa­bai­gė­me, vis­kas.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LRF – Lietuvos regionų frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.